ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 109

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
12. travnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/204/EU

 

*

Odluka Vijeća od 11. veljače 2014. opotpisivanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije i KraljevineNorveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu zaazil

1

 

 

Sporazum Između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezinasudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 371/2014. od 10. travnja 2014. o provedbi članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu

9

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 372/2014 оd 9. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi i označivanja i zaštite povjerljivih informacija ( 1 )

14

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 373/2014 оd 11. travnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

23

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/205/ZVSP od 10. travnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu

25

 

 

2014/206/EU

 

*

Odluka Komisije od 6. studenoga 2013. o mjerama koje je provela Njemačka u korist društva HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 7058) ( 1 )

30

 

 

2014/207/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 11. travnja 2014. o određivanju Registra vršne .eu domene ( 1 )

41

 

 

PREPORUKE

 

 

2014/208/EU

 

*

Preporuka komisije оd 9. travnja 2014. o kvaliteti izvješćivanja o korporativnom upravljanju (poštuj ili objasni) ( 1 )

43

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/1


ODLUKA VIJEĆA

od 11. veljače 2014.

o potpisivanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

(2014/204/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 74. i članak 78. stavak 1. i 2., u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U Uredbi (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1) propisano je da je Europski potporni ured za azil otvoren za sudjelovanje Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske kao promatrača. Osim toga, u toj Uredbi predviđeno je sklapanje aranžmana u kojima se posebno određuje narav, opseg i način sudjelovanja tih zemalja u radu Europskog potpornog ureda za azil.

(2)

Dana 27. siječnja 2012. Vijeće je ovlastilo Komisiju da započne pregovore o Aranžmanu između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil („Aranžman”). Pregovori su uspješno okončani parafiranjem Aranžmana 28. lipnja 2013.

(3)

Aranžman trebalo potpisati i trebao bi se primjenjivati na privremenoj osnovi do okončanja postupaka za njegovo sklapanje.

(4)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 21. Uredbe (EU) br. 439/2010, Ujedinjena Kraljevina i Irska sudjeluju u Uredbi i obvezane su njome. One bi stoga trebale primijeniti članak 49. stavak 1. Uredbe (EU) br. 439/2010 sudjelujući u donošenju ove Odluke. Ujedinjena Kraljevina i Irska stoga sudjeluju u ovoj Odluci.

(5)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 22. Uredbe (EU) br. 439/2010, Danska ne sudjeluje u Uredbi i nije njome obvezana. Danska stoga ne sudjeluje o ovoj Odluci,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se odobrava potpisivanje, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil, podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

Tekst Aranžmana priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovime se ovlašćuje predsjednika Komisije da odredi osobu ili osobe koje će biti ovlaštene potpisati Aranžman u ime Unije.

Članak 3.

Do završetka postupaka za njegovo sklapanje, Aranžman se primjenjuje privremeno u skladu s njegovim člankom 13. stavkom 3. (2).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS


(1)  Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (SL L 132, 29.5.2010., str. 11.).

(2)  Datum od kojeg se Aranžman privremeno primjenjuje objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/3


SPORAZUM

Između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „EU”,

s jedne strane, i

KRALJEVINA NORVEŠKA, dalje u tekstu „Norveška”,

s druge strane,

uzimajući u obzir članak 49. stavak 1. Uredbe (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (1), dalje u tekstu „Uredba”,

BUDUĆI DA:

(1)

U Uredbi je navedeno da je, kako bi ispunio svoju svrhu, Europski potporni ured za azil, dalje u tekstu „Potporni ured”, otvoren za sudjelovanje zemalja koje su sklopile sporazume s EU-om kojima su prihvatile i primjenjuju pravo EU-a u području na koje se primjenjuje Uredba, odnosno Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske, u daljnjem tekstu „pridružene zemlje”,

(2)

Norveška je sklopila s EU-om sporazume na temelju kojih je prihvatila i primjenjuje pravo EU-a u području na koje se primjenjuje Uredba, posebno Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za određivanje države nadležne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj (2),

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Opseg sudjelovanja

Norveška potpuno sudjeluje u radu Potpornog ureda i ima pravo dobivati potporu od Potpornog ureda u skladu s Uredbom i uvjetima iz ovog Aranžmana.

Članak 2.

Upravljački odbor

Norveška ima svog predstavnika u upravljačkom odboru Potpornog ureda u svojstvu promatrača bez prava glasa.

Članak 3.

Financijski doprinos

1.   Norveška doprinosi prihodu Potpornog ureda godišnjim iznosom koji se izračunava u skladu s njezinim bruto domaćim proizvodom (BDP) kao postotak BDP-a svih sudjelujućih država u skladu s formulom utvrđenom u Prilogu.

2.   Financijski doprinos iz stavka 1. primjenjuje se sljedećeg dana od dana stupanja na snagu ili od dana početka privremene primjene ovog Aranžmana u skladu s člankom 13. stavkom 3.. Prvi financijski doprinos smanjuje se razmjerno preostalom trajanju godine nakon stupanja na snagu ili dana početka privremene primjene ovog Aranžmana.

Članak 4.

Zaštita podataka

1.   Prilikom primjene ovog Aranžmana Norveška obrađuje podatke u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. (3)

2.   Za potrebe ovog Aranžmana, na obradu osobnih podataka u Potpornom uredu primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (4).

3.   Norveška poštuje pravila o povjerljivosti dokumenata Potpornog ureda kako je propisano u Poslovniku upravljačkog odbora.

Članak 5.

Pravni status

Potporni je ured prema norveškom zakonodavstvu pravna osoba te u Norveškoj uživa najširu pravnu sposobnost koju pravnim osobama dodjeljuje norveško zakonodavstvo. On poglavito može stjecati ili prodavati pokretnu i nepokretnu imovinu, te može biti stranka u sudskom postupku.

Članak 6.

Odgovornost

Na odgovornost Potpornog ureda primjenjuje se članak 45. stavci 1., 3. i 5. Uredbe.

Članak 7.

Sud Europske unije

Norveška priznaje nadležnost Suda Europske unije nad Potpornim uredom, kako je predviđeno u članku 45. stavcima 2. i 4. Uredbe.

Članak 8.

Osoblje Potpornog ureda

1.   U skladu s člankom 38. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Uredbe, na državljane Norveške koji se zapošljavaju kao osoblje Potpornog ureda primjenjuju se Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, pravila koja su institucije Europske unije zajedno donijele u svrhu primjene tih Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja te provedbenih mjera koja je donio Potporni ured u skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe.

2.   Odstupajući od članka 12. stavka 2. točke (a) i članka 82. stavka 3. točke (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, državljane Norveške koji uživaju sva prava građana izvršni direktor Potpornog ureda može zaposliti u skladu s postojećim pravilima za odabir i zapošljavanje osoblja koje je donio Potporni ured.

3.   Članak 38. stavak 4. Uredbe primjenjuje se mutatis mutandis na državljane Norveške.

4.   Državljani Norveške ne mogu biti imenovani na mjesto izvršnog direktora Potpornog ureda.

Članak 9.

Povlastice i imuniteti

Norveška na Potporni ured i na njegove zaposlenike primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije (5) kao i sva druga pravila donesena u skladu s tim Protokolom koja se odnose na pitanja zaposlenika Potpornog ureda.

Članak 10.

Borba protiv prijevare

Primjenjuju se odredbe iz članka 44. Uredbe i Europski ured za borbu protiv prijevare (OLAF) i Revizorski sud mogu izvršavati ovlasti koje su na njih prenesene.

OLAF i Revizorski sud pravovremeno obavještavaju Riksrevisjonen o namjeri provedbe terenskih provjera ili revizija koje, ako tako žele norveška tijela vlasti, mogu provoditi zajedno s Riksrevisjonenom.

Članak 11.

Odbor

1.   Odbor, koji se sastoji od predstavnika Europske komisije i Norveške prati pravilnu provedbu ovog Aranžmana i osigurava kontinuirano davanje podataka i razmjenu stajališta na tu temu. Iz praktičnih razloga, taj se odbor sastaje zajedno s odgovarajućim odborima osnovanima s drugim pridruženim zemljama koje sudjeluju na temelju članka 49. stavka 1. Uredbe. Odbor se sastaje na zahtjev Norveške ili Europske komisije. O radu odbora obavješćuje se upravljački odbor Potpornog ureda.

2.   U odboru se razmjenjuju informacije i stajališta o predviđenom zakonodavstvu EU-a, koje izravno utječe na Uredbu ili ju izmjenjuje ili se očekuje da će imati utjecaj na financijski doprinos iz članka 3. ovog Aranžmana.

Članak 12.

Prilog

Prilog ovom Aranžmanu čini sastavni dio ovog Aranžmana.

Članak 13.

Stupanje na snagu

1.   Ugovorne stranke odobravaju ovaj Aranžman u skladu sa svojim postupcima. One obavještavaju jedna drugu o okončanju tih postupaka.

2.   Ovaj Aranžmanstupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana zadnje obavijesti iz stavka 1.

3.   Nakon potpisivanja ovog Aranžmana, ugovorne stranke mogu izjaviti na temelju uzajamnog dogovora da će se on primjenjivati privremeno nakon dana potpisa.

Članak 14.

Raskid i važenje

1.   Ovaj se Aranžmansklapa na neodređeno razdoblje.

2.   Svaka ugovorna stranka može, nakon savjetovanja s Odborom, raskinuti ovaj Aranžmanobavješćivanjem druge ugovorne stranke. Ovaj Aranžmanprestaje važiti šest mjeseci od dana takve obavijesti.

3.   Aranžmanse raskida u slučaju raskida Sporazuma između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Islandu ili Norveškoj.

4.   Ovaj je Aranžmansastavljen u duplikatu na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i norveškom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(2)  SL L 93, 3.4.2001., str. 40.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(5)  SL C 83, 30.3.2010., str. 266.


PRILOG

FORMULA ZA IZRAČUN DOPRINOSA

1.

Financijski doprinos Norveške prihodu Potpornog ureda određen u članku 33. stavku 3. točki (d) Uredbe izračunava se na sljedeći način:

Najnoviji konačni podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) Norveške dostupni 31. ožujka svake godine dijele se sa zbrojem iznosa BDP-a svih država koje sudjeluju u Potpornom uredu koji su dostupni za istu godinu. Dobiveni postotak primjenjuje se na dio odobrenog prihoda Potpornog ureda definiran u članku 33. stavku 3. točki (a) Uredbe u predmetnoj godini u svrhu izračuna financijskog doprinosa Norveške.

2.

Financijski doprinos plaća se u eurima.

3.

Norveška plaća svoj financijski doprinos najkasnije 45 dana nakon primitka obavijesti o terećenju. Za svako kašnjenje u plaćanju financijskog doprinosa Norveške obračunava se zatezna kamata na iznos dugovanja od datuma dospijeća. Kao kamatna stopa uzima se važeća kamatna stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, kako je objavljeno u seriji C Službenog lista Europske unije na snazi prvog dana u mjesecu dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda.

4.

Financijski doprinos Norveške prilagođava se u skladu s ovim Prilogom ako se financijski doprinos EU-a unesen u opći proračun EU-a određen u članku 33. stavku 3. točki (a) Uredbe poveća u skladu s člancima 26., 27. ili 41. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (1). U tom je slučaju dospijeće razlike 45 dana nakon primitka obavijesti o terećenju.

5.

Ako se iznosi koje je EU platio Potpornom uredu u skladu s člankom 33. stavkom 3. točkom (a) Uredbe koji se odnose na godinu N ne potroše do 31. prosinca godine N ili ako se proračun Potpornog ureda za godinu N smanji u skladu s člancima 26., 27. ili 41. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 dio tih nepotrošenih ili umanjenih uplaćenih sredstava koji odgovara postotku doprinosa Norveške prenosi se u proračun Potpornog ureda za godinu N+1. U skladu s tim smanjuje se doprinos Norveške proračunu Potpornog ureda za godinu N+1.


(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


UREDBE

12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/9


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 371/2014.

od 10. travnja 2014.

o provedbi članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 359/2011 od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. travnja 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 359/2011.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke Vijeća 2011/235/ZVSP (2), Vijeće je odlučilo da bi te mjere ograničavanja trebalo produljiti do 13. travnja 2015.

(3)

Nadalje, unose u vezi s određenim osobama s popisa u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 359/2011 trebalo bi ažurirati u skladu s Odlukom Vijeća 2014/205/ZVSP (3).

(4)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 359/2011 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 359/2011 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL L 100, 14.4.2011., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2011/235/ZVSP od12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu (SL L 100, 14.4.2011., str. 51.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/205/ZVSP od 10. travnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu (Vidjeti str. 25. ovog Službenog lista).


PRILOG

Unosi za dolje navedene osobe zamjenjuju unose navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 359/2011:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Vođa Teheranske organizacije za ublažavanje katastrofa (TDMO). Bivši načelnik teheranske policije (do siječnja 2010.).

Kao zapovjednik policijskih snaga u širem Teheranu, Azizollah Rajabzadeh je najviše rangirani dužnosnik optužen za zlouporabe u istražnom centru Kahrizak.

 

2.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran) – datum rođenja: 1945.

Član Vijeća za primjerenost i predstavnik Vrhovnog vođe u („središnjoj”) pokrajini Markazi. Bivši iranski glavni javni tužitelj do rujna 2009. (bivši ministar za obavještajnu djelatnost za Khatamijeva predsjedništva).

Kao iranski glavni javni tužitelj nakon prvih postizbornih prosvjeda naredio je i nadzirao montirane sudske procese u okviru kojih se nisu poštovala prava optuženih i gdje im je bilo uskraćeno pravo na odvjetnika. Snosi odgovornost i za zlouporabe u Kahrizaku.

 

3.

MORTAZAVI Said

Mjesto rođenja: Meybod, Yazd (Iran) – datum rođenja: 1967.

Bivši vođa iranske službe za borbu protiv krijumčarenja, bivši teheranski glavni javni tužitelj do kolovoza 2009.

Kao teheranski glavni javni tužitelj izdao je opću naredbu koja je upotrijebljena za zatvaranje stotina aktivista, novinara i studenata. Razriješen je dužnosti nakon ispitivanja koje je pokrenulo iransko sudstvo u kolovozu 2010. o njegovoj ulozi u smrti trojice muškaraca koji su zatvoreni na njegov nalog nakon izbora.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Vođa „Organizacije za očuvanje ćudoređa”. Bivši sudac u odjeljku 36 teheranskog prizivnog suda.

Potvrdio je dugotrajne zatvorske i smrtne kazne protiv prosvjednika.

 

5.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Guverner pokrajine Ilam. Bivši politički direktor u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Kao voditelj Odbora iz članka 10. Zakona o aktivnostima političkih stranaka i skupina bio je zadužen za izdavanje odobrenja za demonstracije i druga javna događanja te registraciju političkih stranaka.

Obustavio je 2010. aktivnosti dviju reformističkih političkih stranaka povezanih s Mousavijem – Islamske iranske fronte za sudjelovanje i Islamske organizacije revolucionarnih mudžahedina.

Od 2009. nadalje dosljedno i stalno zabranjuje sva nevladina okupljanja i time uskraćuje ustavno pravo na prosvjed i uzrokuje mnoga uhićenja mirnih prosvjednika što je u suprotnosti s pravom na slobodu okupljanja.

Također je 2009. oporbi uskratio dozvolu za ceremoniju žalovanja za ljude koji su ubijeni u prosvjedima zbog predsjedničkih izbora.

10.10.2011.

6.

FIRUZABADI general bojnik Dr. Seyyed Hasan (također poznat kao: FIRUZABADI general bojnik Dr. Seyed Hassan; FIROUZABADI general bojnik Dr. Seyyed Hasan; FIROUZABADI general bojnik Dr. Seyed Hassan)

Mjesto rođenja: Mashad

Datum rođenja: 3.2.1951.

Kao načelnik stožera iranskih oružanih snaga najviši je vojni zapovjednik odgovoran za vođenje svih vojnih sektora i politika, uključujući Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i policiju. Snage pod njegovim službenim zapovjedništvom provodile su brutalnu represiju nad mirnim prosvjednicima i izvršavale masovna pritvaranja.

Također je član Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) i Vijeća za primjerenost.

10.10.2011.

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Od 2011. parlamentarni zastupnik za pokrajinu Yazd. Bivši zapovjednik studentskih snaga Basij.

U svojstvu zapovjednika studentskih snaga Basij aktivno je sudjelovao u suzbijanju prosvjeda u školama i sveučilištima te u protupravnom pritvaranju aktivista i novinara.

10.10.2011.

8.

SALARKIA Mahmoud

Predsjednik nogometnog kluba „Persepolis” iz Teherana

Predsjednik Povjerenstva za benzin i transport Grada Teherana. Zamjenik glavnog državnog odvjetnika u Teheranu za zatvorske poslove za vrijeme nasilja iz 2009.

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika u Teheranu za zatvorske poslove bio je izravno odgovoran za mnoge uhidbene naloge protiv nevinih i mirnih prosvjednika i aktivista. Mnoga izvješća zagovornika ljudskih prava pokazuju da su gotovo svi koji su uhićeni, prema njegovom nalogu, držani u izolaciji, bez pristupa svome odvjetniku ili obiteljima te bez optužbe, i to različito dugo i često u uvjetima koji odgovaraju prisilnom nestanku. Njihove obitelji često nisu obaviještene o uhićenju.

10.10.2011.

9.

SOURI Hojatollah

 

Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Lorestan. Član parlamentarnog povjerenstva za vanjsku i sigurnosnu politiku. Bivši upravitelj zatvora Evin.

Kao upravitelj zatvora Evin tijekom 2009. bio je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja su se u tom zatvoru odvijala tijekom njegove uprave, kao što su premlaćivanja te duševno i seksualno zlostavljanje. Prema dosljednim informacijama iz nekoliko izvora, u zatvoru Evin mučenje je uobičajena praksa. Mnogi su aktivisti smješteni u odjelu 209 zbog svojih mirnih aktivnosti protivljenja vladajućem režimu.

10.10.2011.

10.

TALA Hossein (također poznat kao: TALA Hosseyn)

 

Zamjenik glavnog guvernera („Farmandar”) pokrajine Teheran do rujna 2010., posebno je odgovoran za intervenciju policijskih snaga te stoga za represiju protiv prosvjeda.

U prosincu 2010. primio je nagradu zbog svoje uloge u represiji poslije izbora.

10.10.2011.

11.

TAMADDON, Morteza (također poznat kao: TAMADON Morteza)

Mjesto rođenja: Shahr Kord-Isfahan

Datum rođenja: 1959.

Bivši glavni guverner pokrajine Teheran, voditelj Vijeća pokrajine Teheran za javnu sigurnost, član Islamske revolucionarne garde (IRGC-a).

Kao guverner pokrajine Teheran i voditelj Vijeća pokrajine Teheran za javnu sigurnost, snosio je opću odgovornost za sve represivne aktivnosti, uključujući represiju nad političkim prosvjedima u lipnju 2009. Zna se da je osobno sudjelovao u zlostavljanju oporbenih vođa Karroubija i Moussavija.

10.10.2011.

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Mjesto rođenja: Mashad (Iran)

Datum rođenja: 1952.

Bivši ministar pravosuđa (od 2009. do 2013.), bivši glavni guverner Isfahana i ravnatelj Organizacije državnih zatvora (do lipnja 2004.).

Kao ministar pravosuđa, imao je ključnu ulogu u prijetnjama i zlostavljanju iranske dijaspore objavljujući osnivanje posebnog suda koji će suditi samo Irancima koji žive izvan zemlje. Uz pomoć državnog odvjetnika u Teheranu, dva odjela prvostupanjskog suda i žalbenog suda te više odjela nižih sudova bit će nadležni za rješavanje predmeta u vezi s iseljenicima.

10.10.2011.

13.

HOSSEINI, dr. Mohammad (također poznat kao: HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed i Sayyid)

Mjesto rođenja: Rafsanjan, Kerman

Datum rođenja: 1961.

Bivši ministar kulture i islamskog usmjeravanja (od 2009. do 2013.).

Bivši član IRGC-a, sudjelovao je u represiji nad novinarima.

10.10.2011.

14.

MOSLEHI, Heydar (također poznat kao: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran)

Datum rođenja: 1956.

Bivši ministar za obavještajnu djelatnost (od 2009. do 2013.).

Pod njegovim je vodstvom Ministarstvo za obavještajnu djelatnost nastavilo praksu raširenih proizvoljnih pritvaranja i progona prosvjednika i disidenata. Ministarstvo za obavještajnu djelatnost i dalje u zatvoru Evin nadzire odjel 209 gdje su smješteni mnogi aktivisti zbog svojih mirnih aktivnosti kojima se protive aktualnoj vladi. Ispitivači iz Ministarstva za obavještajnu djelatnost su zatvorenike u odjelu 209 tukli te ih psihički i seksualno zlostavljali. Kao bivši ministar za obavještajnu djelatnost Moslehi je odgovoran za zlostavljanja tijekom svojeg mandata.

10.10.2011.

15.

TAGHIPOUR Reza

Mjesto rođenja: Maragheh (Iran)

Datum rođenja: 1957.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Teherana. Bivši ministar za informiranje i komunikacije (2009.–2012.).

Kao ministar za informiranje bio je jedan od vodećih dužnosnika zaduženih za cenzuru i nadzor internetskih aktivnosti kao i za sve vrste komunikacija (osobito mobilnih telefona). Tijekom ispitivanja političkih pritvorenika ispitivači koriste njihove osobne podatke, poštu i komunikacije. U nekoliko navrata nakon posljednjih predsjedničkih izbora i tijekom uličnih prosvjeda bile su prekinute mobilne veze i opcija slanja tekstualnih poruka, satelitski TV kanali bili su ometani, a internet na nekim lokacijama isključen ili barem usporen.

23.3.2012.

16

EMADI, Hamid Reza (također poznat kao: Hamidreza Emadi)

Datum rođenja: oko 1973.

Mjesto rođenja: Hamedan

Boravište: Teheran

Radno mjesto: sjedište Press TV-a, Teheran

Urednik Direktor redakcije vijesti Press TV-a. Bivši viši producent Press TV-a.

Odgovoran za produkciju i prikazivanje iznuđenih priznanja pritvorenika, uključujući novinara, političkih aktivista, pripadnika kurdske i arapske manjine, čime se krše međunarodno priznata prava na pošteno suđenje i pravičan sudski postupak. Nezavisni medijski regulator OFCOM kaznio je Press TV u Ujedinjenoj Kraljevini sa 100 000 funti zbog prikazivanja iznuđenog priznanja iransko-kanadskog novinara i redatelja Maziara Baharija 2011., snimljenog u zatvoru i pod prisilom. Nevladine organizacije izvijestile su o dodatnim slučajevima televizijskih prijenosa iznuđenih priznanja prikazanih na Press TV-u. Emadi se stoga povezuje s kršenjem prava na pošteno suđenje i pravičan sudski postupak.

12.3.2013.


12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/14


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 372/2014

оd 9. travnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi i označivanja i zaštite povjerljivih informacija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njezin članak 27.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

(1)

U kontekstu modernizacije pravila o državnim potporama kojom se želi podržati provedba strategije za rast Europa 2020. i konsolidacija proračuna (2), Uredba (EZ) br. 659/1999 izmijenjena je Uredbom (EU) br. 734/2013 (3) u cilju poboljšanja učinkovitosti kontrole državnih potpora. Tom se izmjenom posebice rješavanje pritužbi od strane Komisije nastojalo učiniti učinkovitijim i Komisiji dati ovlasti da zatraži informacije izravno od sudionika na tržištu i provodi istrage u sektorima gospodarstva i u području instrumenata pomoći.

(2)

U svjetlu tih izmjena, potrebno je odrediti događaje koji označuju početak za računanje rokova u kontekstu zahtjeva za dostavljanje informacija koji se upućuju trećim stranama u skladu s Uredbom (EZ) br. 659/1999.

(3)

Komisija može na vlastitu inicijativu ispitati informacije o nezakonitoj potpori iz bilo kojeg izvora kako bi ocijenila sukladnost s člancima 107. i 108. Ugovora. U tom kontekstu, pritužbe su ključni izvor informacija za otkrivanje kršenja pravila o državnim potporama. Važno je stoga definirati jasne i učinkovite postupke za rješavanje pritužbi koje su podnesene Komisiji.

(4)

U skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 659/1999, samo zainteresirane strane mogu podnijeti pritužbe kako bi obavijestile Komisiju o svakoj navodnoj nezakonitoj potpori ili zlouporabi potpore. U tu svrhu, od fizičkih i pravnih osoba koje podnose pritužbe moralo bi se tražiti da dokažu da su zainteresirane strane u smislu članka 1. točke (h) Uredbe (EZ) br. 659/1999.

(5)

Kako bi se postupak rješavanja pritužbi pojednostavnio i istodobno povećala transparentnost i pravna sigurnost, primjereno je definirati informacije koje podnositelji pritužbi trebaju dostaviti Komisiji. Kako bi se osiguralo da Komisija dobije sve mjerodavne informacije povezane s navodnom nezakonitom potporom ili zlouporabom potpore, Uredbom (EZ) br. 659/1999 predviđeno je da zainteresirane strane moraju ispuniti obrazac i dostaviti sve obvezne podatke koji se u njemu traže. Stoga treba utvrditi obrazac kojim se treba koristiti u tu svrhu.

(6)

Iako zahtjevi koje zainteresirane strane pri podnošenju pritužbe moraju ispuniti ne bi smjeli biti pretjerano složeni, njima se mora osigurati da Komisija dobije sve potrebne informacije za pokretanje istrage o navodnoj nezakonitoj potpori ili zlouporabi potpore.

(7)

Kako bi se osiguralo da se s poslovnim tajnama i drugim povjerljivim informacijama koje se dostavljaju Komisiji postupa u skladu s člankom 339. Ugovora, svaka osoba koja dostavlja informaciju treba jasno označiti informacije koje smatra povjerljivima i za to navesti razloge. Od dotične osobe treba tražiti da Komisiji te informacije dostavi zasebno u inačici koja nije povjerljiva, koju bi se moglo podnijeti odgovarajućoj državi članici radi primjedbi.

(8)

Uredbu Komisije (EZ) br. 794/2004 (4) treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 794/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Rokovi propisani Uredbom (EZ) br. 659/1999 i ovom Uredbom, ili oni koje propiše Komisija na temelju članka 108. Ugovora, računaju se sukladno odredbama Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 i specifičnih pravila propisanih odredbama stavaka 2. do 5.b ovog članka. U spornim slučajevima prednost imaju odredbe ove Uredbe.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„5.a   U odnosu na rok za dostavljanje informacija zatraženih od trećih strana u skladu s člankom 6.a stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 659/1999, zaprimanje zahtjeva za dostavljanje informacija smatra se mjerodavnim događajem za potrebe članka 3. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71.

5.b   U odnosu na rok za dostavljanje informacija zatraženih od trećih strana u skladu s člankom 6.a stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 659/1999, priopćenje odluke smatra se mjerodavnim događajem za potrebe članka 3. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71.”

2.

Poglavlja V.a i V.b umeću se iza članka 11.:

„POGLAVLJE V.a

RJEŠAVANJE PRITUŽBI

Članak 11.a

Dopuštenost pritužbi

1.   Svaka osoba koja podnosi pritužbu u skladu s člankom 10. stavkom 1. i člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 659/1999 mora dokazati da je zainteresirana strana u smislu članka 1. točke (h) te Uredbe.

2.   Zainteresirane strane moraju propisno ispuniti obrazac predviđen u Prilogu IV. i dostaviti sve obvezne informacije koje se u njemu traže. Na obrazloženi zahtjev zainteresirane strane Komisija može odustati od obveze dostavljanja nekih informacija traženih u obrascu.

3.   Pritužbe se podnose na jednom od službenih jezika Unije.

POGLAVLJE V.b

OZNAČIVANJE I ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Članak 11.b

Zaštita poslovnih tajni i drugih povjerljivih informacija

Svaka osoba koja dostavlja informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 659/1999 mora jasno označiti informacije koje smatra povjerljivima, navesti zašto su te informacije povjerljive te Komisiji dostaviti zasebnu inačicu dokumenta koja nije povjerljiva. Kada se informacija mora dostaviti u određenom roku, isti rok vrijedi za dostavljanje inačice koja nije povjerljiva.”

3.

Tekst u Prilogu ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog IV.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 83, 27.3.1999., str. 1.

(2)  Komunikacija Komisije „Europa 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast”, COM(2010) 2020 završna verzija.

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 204, 31.7.2013., str. 15.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 140, 30.4.2004., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG IV.

Image

Image

Image

Image

Image

Image


12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/23


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 373/2014

оd 11. travnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

65,2

TN

123,3

TR

106,4

ZZ

98,3

0707 00 05

MK

51,2

TR

124,4

ZZ

87,8

0709 93 10

MA

44,0

TR

93,6

ZZ

68,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,9

MA

49,8

TN

48,3

TR

53,1

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

92,4

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

93,3

BR

104,5

CL

108,2

CN

115,5

MK

25,2

NZ

132,7

US

190,8

ZA

118,5

ZZ

111,1

0808 30 90

AR

92,3

CL

123,2

CN

79,2

ZA

92,6

ZZ

96,8


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/25


ODLUKA VIJEĆA 2014/205/ZVSP

od 10. travnja 2014.

o izmjeni Odluke Vijeća 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. travnja 2011. donijelo Odluku 2011/235/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/235/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 13. travnja 2015.

(3)

Unose u vezi s određenim osobama s popisa u Prilogu Odluci 2011/235/ZVSP trebalo bi ažurirati.

(4)

Odluku 2011/235/ZVSP trebalo bi u skladu s tim izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 6. stavak 2. Odluke 2011/235/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova Odluka primjenjuje se do 13. travnja 2015. Ona se stalno preispituje. Produljuje se ili mijenja, prema potrebi, ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”

Članak 2.

Prilog Odluci 2011/235/ZVSP mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Odluka Vijeća 2011/235/ZVSP od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu (SL L 100, 14.4.2011, str. 51.).


PRILOG

Unosi za dolje navedene osobe zamjenjuju unose vezane za njih navedene u Prilogu Odluci 2011/235/ZVSP:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Vođa Teheranske organizacije za ublažavanje katastrofa (TDMO). Bivši načelnik teheranske policije (do siječnja 2010.).

Kao zapovjednik policijskih snaga u širem Teheranu, Azizollah Rajabzadeh je najviše rangirani dužnosnik optužen za zlouporabe u istražnom centru Kahrizak.

 

2.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran) – datum rođenja: 1945.

Član Vijeća za primjerenost i predstavnik Vrhovnog vođe u („središnjoj”) pokrajini Markazi. Bivši iranski glavni javni tužitelj do rujna 2009. (bivši ministar za obavještajnu djelatnost za Khatamijeva predsjedništva).

Kao iranski glavni javni tužitelj nakon prvih postizbornih prosvjeda naredio je i nadzirao montirane sudske procese u okviru kojih se nisu poštovala prava optuženih i gdje im je bilo uskraćeno pravo na odvjetnika. Snosi odgovornost i za zlouporabe u Kahrizaku.

 

3.

MORTAZAVI Said

Mjesto rođenja: Meybod, Yazd (Iran) – datum rođenja: 1967.

Bivši vođa iranske službe za borbu protiv krijumčarenja, bivši teheranski glavni javni tužitelj do kolovoza 2009.

Kao teheranski glavni javni tužitelj izdao je opću naredbu koja je upotrijebljena za zatvaranje stotina aktivista, novinara i studenata. Razriješen je dužnosti nakon ispitivanja koje je pokrenulo iransko sudstvo u kolovozu 2010. o njegovoj ulozi u smrti trojice muškaraca koji su zatvoreni na njegov nalog nakon izbora.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Vođa „Organizacije za očuvanje ćudoređa”. Bivši sudac u odjeljku 36 teheranskog prizivnog suda.

Potvrdio je dugotrajne zatvorske i smrtne kazne protiv prosvjednika.

 

5.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Guverner pokrajine Ilam. Bivši politički direktor u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Kao voditelj Odbora iz članka 10. Zakona o aktivnostima političkih stranaka i skupina bio je zadužen za izdavanje odobrenja za demonstracije i druga javna događanja te registraciju političkih stranaka.

Obustavio je 2010. aktivnosti dviju reformističkih političkih stranaka povezanih s Mousavijem – Islamske iranske fronte za sudjelovanje i Islamske organizacije revolucionarnih mudžahedina.

Od 2009. nadalje dosljedno i stalno zabranjuje sva nevladina okupljanja i time uskraćuje ustavno pravo na prosvjed i uzrokuje mnoga uhićenja mirnih prosvjednika što je u suprotnosti s pravom na slobodu okupljanja.

Također je 2009. oporbi uskratio dozvolu za ceremoniju žalovanja za ljudima koji su ubijeni u prosvjedima zbog predsjedničkih izbora.

10.10.2011.

6.

FIRUZABADI general bojnik Dr. Seyyed Hasan (također poznat kao: FIRUZABADI general bojnik Dr. Seyed Hassan; FIROUZABADI general bojnik Dr. Seyyed Hasan; FIROUZABADI general bojnik Dr. Seyed Hassan)

Mjesto rođenja: Mashad

Datum rođenja: 3.2.1951.

Kao načelnik stožera iranskih oružanih snaga najviši je vojni zapovjednik odgovoran za vođenje svih vojnih sektora i politika, uključujući Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i policiju. Snage pod njegovim službenim zapovjedništvom provodile su brutalnu represiju nad mirnim prosvjednicima i izvršavale masovna pritvaranja.

Također je član Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) i Vijeća za primjerenost.

10.10.2011.

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Od 2011. parlamentarni zastupnik za pokrajinu Yazd. Bivši zapovjednik studentskih snaga Basij.

U svojstvu zapovjednika studentskih snaga Basij aktivno je sudjelovao u suzbijanju prosvjeda u školama i sveučilištima te u protupravnom pritvaranju aktivista i novinara.

10.10.2011.

8.

SALARKIA Mahmoud

Predsjednik nogometnog kluba „Persepolis” iz Teherana

Predsjednik Povjerenstva za benzin i transport Grada Teherana. Zamjenik glavnog državnog odvjetnika u Teheranu za zatvorske poslove za vrijeme nasilja iz 2009.

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika u Teheranu za zatvorske poslove bio je izravno odgovoran za mnoge uhidbene naloge protiv nevinih i mirnih prosvjednika i aktivista. Mnoga izvješća zagovornika ljudskih prava pokazuju da su gotovo svi koji su uhićeni, prema njegovom nalogu, držani u izolaciji, bez pristupa svome odvjetniku ili obiteljima te bez optužbe, i to različito dugo i često u uvjetima koji odgovaraju prisilnom nestanku. Njihove obitelji često nisu obaviještene o uhićenju.

10.10.2011.

9.

SOURI Hojatollah

 

Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Lorestan. Član parlamentarnog povjerenstva za vanjsku i sigurnosnu politiku. Bivši upravitelj zatvora Evin.

Kao upravitelj zatvora Evin tijekom 2009. bio je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja su se u tom zatvoru odvijala tijekom njegove uprave, kao što su premlaćivanja te duševno i seksualno zlostavljanje. Prema dosljednim informacijama iz nekoliko izvora, u zatvoru Evin mučenje je uobičajena praksa. Mnogi su aktivisti smješteni u odjelu 209 zbog svojih mirnih aktivnosti protivljenja vladajućem režimu.

10.10.2011.

10.

TALA Hossein (također poznat kao: TALA Hosseyn)

 

Zamjenik glavnog guvernera („Farmandar”) pokrajine Teheran do rujna 2010., posebno je odgovoran za intervenciju policijskih snaga te stoga za represiju protiv prosvjeda.

U prosincu 2010. primio je nagradu zbog svoje uloge u represiji poslije izbora.

10.10.2011.

11.

TAMADDON, Morteza (također poznat kao: TAMADON Morteza)

Mjesto rođenja: Shahr Kord-Isfahan

Datum rođenja: 1959.

Bivši glavni guverner pokrajine Teheran, voditelj Vijeća pokrajine Teheran za javnu sigurnost, član Islamske revolucionarne garde (IRGC-a).

Kao guverner pokrajine Teheran i voditelj Vijeća pokrajine Teheran za javnu sigurnost, snosio je opću odgovornost za sve represivne aktivnosti, uključujući represiju nad političkim prosvjedima u lipnju 2009. Zna se da je osobno sudjelovao u zlostavljanju oporbenih vođa Karroubija i Moussavija.

10.10.2011.

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Mjesto rođenja: Mashad (Iran)

Datum rođenja: 1952.

Bivši ministar pravosuđa (od 2009. do 2013.), bivši glavni guverner Isfahana i ravnatelj Organizacije državnih zatvora (do lipnja 2004.).

Kao ministar pravosuđa, imao je ključnu ulogu u prijetnjama i zlostavljanju iranske dijaspore objavljujući osnivanje posebnog suda koji će suditi samo Irancima koji žive izvan zemlje. Uz pomoć državnog odvjetnika u Teheranu, dva odjela prvostupanjskog suda i žalbenog suda te više odjela nižih sudova bit će nadležni za rješavanje predmeta u vezi s iseljenicima.

10.10.2011.

13.

HOSSEINI, dr. Mohammad (također poznat kao: HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed i Sayyid)

Mjesto rođenja: Rafsanjan, Kerman

Datum rođenja: 1961.

Bivši ministar kulture i islamskog usmjeravanja (od 2009. do 2013.).

Bivši član IRGC-a, sudjelovao je u represiji nad novinarima.

10.10.2011.

14.

MOSLEHI, Heydar (također poznat kao: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran)

Datum rođenja: 1956.

Bivši ministar za obavještajnu djelatnost (od 2009. do 2013.).

Pod njegovim je vodstvom Ministarstvo za obavještajnu djelatnost nastavilo praksu raširenih proizvoljnih pritvaranja i progona prosvjednika i disidenata. Ministarstvo za obavještajnu djelatnost i dalje u zatvoru Evin nadzire odjel 209 gdje su smješteni mnogi aktivisti zbog svojih mirnih aktivnosti kojima se protive aktualnoj vladi. Ispitivači iz Ministarstva za obavještajnu djelatnost su zatvorenike u odjelu 209 tukli te ih psihički i seksualno zlostavljali. Kao bivši ministar za obavještajnu djelatnost Moslehi je odgovoran za zlostavljanja tijekom svojeg mandata.

10.10.2011.

15.

TAGHIPOUR Reza

Mjesto rođenja: Maragheh (Iran)

Datum rođenja: 1957.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Teherana. Bivši ministar za informiranje i komunikacije (od 2009. do 2012.).

Kao ministar za informiranje bio je jedan od vodećih dužnosnika zaduženih za cenzuru i nadzor internetskih aktivnosti kao i za sve vrste komunikacija (osobito mobilnih telefona). Tijekom ispitivanja političkih pritvorenika ispitivači koriste njihove osobne podatke, poštu i komunikacije. U nekoliko navrata nakon posljednjih predsjedničkih izbora i tijekom uličnih prosvjeda bile su prekinute mobilne veze i opcija slanja tekstualnih poruka, satelitski TV kanali bili su ometani, a internet na nekim lokacijama isključen ili barem usporen.

23.3.2012.

16.

EMADI, Hamid Reza (također poznat kao: Hamidreza Emadi)

Datum rođenja: oko 1973.

Mjesto rođenja: Hamedan

Mjesto boravišta: Teheran

Radno mjesto: sjedište Press TV-a, Teheran

Direktor redakcije vijesti Press TV-a. Bivši viši producent Press-TV-a.

Odgovoran za produkciju i prikazivanje iznuđenih priznanja pritvorenika, uključujući novinara, političkih aktivista, pripadnika kurdske i arapske manjine, čime se krše međunarodno priznata prava na pošteno suđenje i pravičan sudski postupak. Nezavisni medijski regulator OFCOM kaznio je Press TV u Ujedinjenoj Kraljevini sa 100 000 funti zbog prikazivanja iznuđenog priznanja iransko-kanadskog novinara i redatelja Maziara Baharija 2011., snimljenog u zatvoru i pod prisilom. Nevladine organizacije izvijestile su o dodatnim slučajevima televizijskih prijenosa iznuđenih priznanja prikazanih na Press TV-u. Emadi se stoga povezuje s kršenjem prava na pošteno suđenje i pravičan sudski postupak.

12.3.2013.


12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/30


ODLUKA KOMISIJE

od 6. studenoga 2013.

o mjerama koje je provela Njemačka u korist društva HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 7058)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/206/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 108. stavak 2. prvi podstavak,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegov članak 62. stavak 1. točku (a),

nakon što je od zainteresiranih strana zatražila da podnesu primjedbe u skladu s prethodno navedenim odredbama (1), i uzimajući u obzir njihove primjedbe,

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Komisija je 30. travnja 2012. primila pritužbu poduzeća koje se bavi obradom drva s poslovnim nastanom u Pokrajini (Land) Brandenburg koje je tvrdilo da 15-godišnji okvirni sporazum sklopljen između njemačke Pokrajine Brandenburg i društva HoKaWe Eberswalde GmbH (HoKaWe) čini državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

(2)

Komisija je 11. svibnja 2012. Njemačkoj podnijela verziju pritužbe koja nije povjerljive prirode i zatražila dodatne podatke. U dopisu od 6. lipnja 2012. Njemačka je iznijela primjedbe u vezi s pritužbom i podnijela zatražene dodatne podatke.

(3)

Komisija je 27. kolovoza 2012. poslala podnositelju pritužbe verziju odgovora koja nije povjerljive prirode, raspitujući se o tome želi li podnositelj pritužbe nastaviti s rješavanjem navedenog pitanja. Podnositelj pritužbe odgovorio je 4. rujna 2012. da će nastaviti s pritužbom.

(4)

Komisija je u dopisu od 19. prosinca 2013. obavijestila Njemačku da je u odnosu na potporu odlučila pokrenuti postupak utvrđen u članku 108. stavku 2. UFEU-a.

(5)

Odluka Komisije o pokretanju postupka objavljena je u Službenom listu Europske unije  (2). Komisija je pozvala zainteresirane strane da iznesu svoje primjedbe u vezi s mjerom.

(6)

Njemačka je u dopisu od 28. veljače 2013. iznijela primjedbe u vezi s odlukom. Komisija je 30. travnja 2013. primila opažanja dvije zainteresirane treće strane, a 3. svibnja 2013. opažanja podnositelja pritužbe.

(7)

Verzije tih opažanja koje nisu povjerljive prirode poslane su Njemačkoj 17. svibnja 2013. Njemačka je iznijela primjedbe u vezi s navedenim opažanjima 11. lipnja 2013. i upotpunila ih u dopisu od 13. lipnja 2013.

(8)

Komisija je Njemačkoj poslala dodatne zahtjeve za informacijama u dopisima od 2. kolovoza 2013., 17. rujna 2013. i 23. rujna 2013. na koje je Njemačka odgovorila dopisima od 15. kolovoza 2013., 20. rujna 2013. i 1. listopada 2013.

2.   OPIS POTPORE

2.1.   Korisnik

(9)

HoKaWe je društvo s ograničenom odgovornošću koje upravlja elektranom na drvnu biomasu u Eberswaldeu u Pokrajini Brandenburg. Elektrana je izgrađena 2005., a u rad je puštena 2006. U lipnju 2011. Okružni sud u Frankfurtu na Odri pokrenuo je stečajni postupak protiv društva HoKaWe. Međutim, društvo je i dalje ekonomski aktivno.

(10)

Okrug (Landkreis) Barnim bio je zainteresiran za kupnju imovine društva HoKaWe da bi se rad elektrane mogao nastaviti; u svibnju 2012. transakcija imovine odobrena je na sastanku vjerovnika društva HoKaWe i prodaja je ovjerena. Međutim, s obzirom na to da Pokrajina Brandenburg nije pristala prenijeti okvirni sporazum o dostavama drva iz državne šume Pokrajine Brandenburg (koji je predmet sadašnje odluke) na novog vlasnika, okrug Barnim povukao se iz transakcije.

2.2.   Opis mjere

(11)

Pokrajina Brandenburg i društvo HoKaWe sklopili su u lipnju 2005. okvirni sporazum o dostavi drva iz državne šume Pokrajine Brandenburg. Navedenim se sporazumom određuju količina i uvjeti dostava drva (3) društvu HoKaWe za razdoblje od 15 godina, od 1. lipnja 2006. do 1. lipnja 2021. Sporazumom je obuhvaćena godišnja zapremnina od 150 000 kubičnih metara drva podrijetlom iz šuma koje se nalaze na udaljenosti od najviše 70 km od Eberswaldea.

(12)

U sporazumu je određena početna referentna cijena za 2004. u iznosu od 15,50 EUR/kubični metar. Osim toga, tekstom sporazuma predviđeno je da će stranke dogovoriti godišnje prilagodbe cijena na temelju razvoja indeksa cijena industrijskog drva njemačkog Saveznog statističkog ureda (4); 50 % promjene cijena drva u usporedbi s početnom referentnom cijenom snosi prodavatelj, a 50 % snosi kupac (dalje u tekstu: „klauzula o prilagodbi cijena”).

(13)

Za potrebe izračuna odgovarajuće prilagodbe cijena, u sporazumu je navedena sljedeća formula (dalje u tekstu: „formula prilagodbe cijena” ili „formula”).

Formula

(14)

Stoga je potrebno razlikovati klauzulu o prilagodi cijena kako je utvrđena u tekstu sporazuma i formulu prilagodbe cijena.

(15)

Prema podnescima Njemačke, s jedne strane, klauzulu o prilagodbi cijena treba smatrati prikazom namjera stranaka sporazuma. Navedena je tvrdnja potkrijepljena unutarnjom bilješkom Ministarstva poljoprivrede, okoliša i regionalnog planiranja Pokrajine Brandenburg od 1. listopada 2003. o sastanku zastupnika Pokrajine Brandenburg i društva HoKaWe u kojoj je jasno izneseno da prilagodba cijena koju su stranke predvidjele tijekom pregovora odgovara klauzuli o prilagodbi cijena. Potkrijepljena je i bilješkom Ministarstva gospodarstva i europskih poslova Pokrajine Brandenburg od 5. siječnja 2011. u kojoj se preporučuje prilagodba ili tumačenje okvirnog sporazuma na način kojim bi se poštovao tekst sporazuma kako bi odražavao prave namjere stranaka.

(16)

S druge strane, formula je sadržavala pogreške, što su potvrdili Njemačka i dva stručna mišljenja pripremljena 2010. za Pokrajinu Brandenburg (5), i njezini rezultati nisu odgovarali namjerama stranaka kako je izraženo u klauzuli o prilagodbi cijena.

(17)

Nakon što je sporazum stupio na snagu cijena je prilagođena na temelju formule. Suprotno namjerama izraženima u tekstu sporazuma, prilagodbe cijena izračunane u skladu s formulom nisu pratile stvaran razvoj indeksa cijena industrijskog drva i rezultat su bile cijene znatno niže od prosječne cijene za drvo iz državnih šuma Pokrajine Brandenburg. Štoviše, formulom nije dobiven predviđeni rezultat ravnopravne podjele rizika fluktuacija cijena između države i društva HoKaWe.

(18)

Razlog su, kako je prethodno navedeno u uvodnoj izjavi (16)., bile pogreške u formuli i nedostatak matematičkog odražavanja namjera stranaka kako je izneseno u klauzuli o prilagodbi cijena  (6).

(19)

Osim toga, u podnesku Njemačke od 28. veljače 2013. izneseno je da su stranke, tijekom sporazuma, više puta koristile svoje diskrecijsko pravo u vezi s parametrima koji su stvarno korišteni za izračun prilagodbe cijena u skladu s formulom  (7). Njemačka tijela obavijestila su Komisiju da razloge nije moguće rekonstruirati na temelju datoteka.

(20)

Dva stručna mišljenja provedena za Pokrajinu Brandenburg 2010. (vidjeti stavak (16).) ukazivala su na moguće probleme u vezi s državnom potporom i preporučena je izmjena sporazuma promjenom formule. Nakon pregovora između društva HoKaWe i Pokrajine Brandenburg stranke su 26. kolovoza 2011. potpisale izmijenjenu verziju sporazuma koja je stupila na snagu 1. srpnja 2011. Ovom su izmijenjenom verzijom riješeni problemi izneseni u uvodnim izjavama od (12). do (19). time što je navedeno da od 1. srpnja 2011. i kasnije cijene treba prilagoditi u skladu s klauzulom o prilagodbi cijena i, stoga, u skladu s prvotnim namjerama stranaka. Stoga od toga dana i kasnije formula nije bila dio sporazuma i više je se nije moglo primjenjivati.

(21)

Nadalje, Pokrajina Brandenburg odlučila je da neće nastaviti ugovor s budućim ulagačima koji preuzimaju imovinu društva HoKaWe.

2.3.   Razlozi pokretanja postupka

(22)

Komisija je 19. prosinca 2012. odlučila pokrenuti službeni ispitni postupak u skladu s člankom 108. stavkom 2. UFEU-a („odluka o pokretanju postupka”).

(23)

U odluci o pokretanju postupka Komisija je preliminarno smatrala da je provedba okvirnog sporazuma koji su sklopila Pokrajina Brandenburg i društvo HoKaWe uključivala državnu potporu.

(24)

Komisija je ispitivala bi li, iz perspektive ex ante, privatni prodavatelj na tržištu prihvatio naknadu poput one koja je rezultat primjene opisane formule prilagodbe cijena.

(25)

Štoviše, čak i da ugovorne stranke nisu bile svjesne pogrešaka u formuli, Komisija je izrazila ozbiljne sumnje u vezi s time je li Njemačka postupala u skladu s tržištem za vrijeme provedbe sporazuma. To je uslijedilo iz razvoja cijena za drvo prodano na temelju sporazuma, što je ukazivalo na to da je cijena izračunana na temelju formule rezultirala znatno nižim cijenama od prosječne cijene drva u Pokrajini Brandenburg. Razboriti privatni prodavatelj u sličnom položaju odmah bi iskoristio sve mogućnosti izmjene metode prilagodbe. Suprotno tome, Njemačka se nastavila koristiti formulom do 2011.

(26)

Na temelju tih razmatranja Komisija je došla do preliminarnog zaključka da se pogodnost u korist društva HoKaWe i time postojanje državne potpore ne mogu isključiti tijekom razdoblja od datuma stupanja sporazuma na snagu (1. srpnja 2006.) do izmjene sporazuma (30. lipnja 2011.). S obzirom na to da pravna osnova za spojivost potpore nije bila očita i da je Njemačka nije tražila, Komisija je imala dodatne sumnje u vezi s time bi li se mjeru moglo smatrati spojivom s unutarnjim tržištem.

3.   PRIMJEDBE ZAINTERESIRANIH STRANA

(27)

Tijekom službenog ispitnog postupka Komisija je primila opažanja dviju zainteresiranih trećih strana te podnositelja pritužbe.

(28)

Podnositelj pritužbe dostavio je unutarnje bilješke Ministarstva poljoprivrede, okoliša i regionalnog planiranja Pokrajine Brandenburg iz prosinca 2003. i ožujka 2004. Prema podnositelju pritužbe, u tim je bilješkama, i prije sklapanja sporazuma, izražena zabrinutost u vezi s nekoliko aspekata sporazuma: procjenjujući posljedice sporazuma u to vrijeme, u bilješci iz prosinca 2003. navedeno je da će, već za 2004., rezultat biti cijena znatno niža od cijene za industrijsko drvo u tom vrijeme. Isto tako, u unutarnjoj bilješci iz ožujka 2004. navedeno je da bi metoda prilagodbe cijena dovela do neprimjerenih ustupaka u odnosu na cijene od strane Pokrajine Brandenburg i izričito je preporučeno ponovno razmatranje ili ponovno pregovaranje u vezi sa sporazumom.

(29)

Podnositelj pritužbe tvrdio je da u takvoj situaciji ni jedan privatni prodavatelj ne bi sklopio takav sporazum i, štoviše, da bi privatni prodavatelj odmah reagirao kad bi postalo jasno da su cijene ispod tržišnih cijena i ne bi čekao pet godina. Što se tiče prilagodbe cijena, podnositelj pritužbe tvrdi da dogovorene cijene nisu odražavale stvaran razvoj na tržištu drva i da su rezultirale nepripadajućom pogodnošću u korist društva HoKaWe. Podnositelj pritužbe procjenjuje iznos potpore između 2006. i 2011. na 7,3 milijuna EUR (uzimajući u obzir prosječnu cijenu drva kako je dogovoreno između podnositelja pritužbe i ostalih dobavljača).

(30)

Osim toga, Komisija je primila opažanja dvaju poduzeća koja se bave obradom drva u Pokrajini Brandenburg. Ta su poduzeća tvrdila da je zbog dugoročnog sporazuma znatan dio drva proizvedenog u državnoj šumi Pokrajine Brandenburg povučen s regionalnog tržišta drva što je rezultiralo neprikladnim narušavanjem tržišnog natjecanja i ugrozilo postojanje malih poduzeća koja se bave obradom drva u Pokrajini Brandenburg.

4.   PRIMJEDBE NJEMAČKE

(31)

Njemačka je zadržala stajalište da je okvirni sporazum bio u skladu s tržištem i da stoga nije uključivao državnu potporu.

(32)

Tvrdila je da, u vrijeme potpisivanja sporazuma, nije postojalo ni jedno tržište na kojem bi se drvo upotrebljavalo za proizvodnju energije (energetsko drvo, Energieholz) i te su se stranke, kao posljedica toga, dogovorile temeljiti cijenu koju plaća društvo HoKaWe na cijeni za industrijsko drvo, a prilagodbe cijena na razvoju indeksa za industrijsko drvo. Njemačka je tvrdila i da je tekst sporazuma odražavao namjeravani modus operandi za prilagodbe cijena, no priznala je da primjena formule imala rezultate koji nisu odgovarali namjeravanoj podjeli rizika fluktuacija cijena između strana.

(33)

Njemačka je, stoga, tvrdila da početnu referentnu cijenu, kao i klauzulu o prilagodbi cijena iz teksta sporazuma, zajedno s prilagodbama cijena temeljenima na indeksu za industrijsko drvo u Njemačkoj i jednakom podjelom rizika fluktuacija cijena između stranaka, treba smatrati sukladnom s tržištem u vrijeme potpisivanja sporazuma.

(34)

Prema tvrdnjama Njemačke, tek je tijekom reorganizacije uprave za šumarstvo u Pokrajini Brandenburg u siječnju 2009. otkriveno da je primjena formule rezultirala nižim cijenama koje je društvo HoKaWe plaćalo u odnosu na ostala društva. Stoga su 2010. odgovorna tijela Pokrajine Brandenburg zatražila procjenu sporazuma od vanjskoga pravnog stručnjaka, društva RAUE LLP te su izvršila unutarnju pravnu procjenu sporazuma. Oba su stručna mišljenja ukazivala na moguće probleme povezane s državnom potporom. Osim toga, Ministarstvo gospodarstva i europskih poslova zaključilo je u pismenoj izjavi od 5. siječnja 2011. da je klauzula o prilagodbi cijena bila u skladu s tržištem, no da je prilagodba cijena na temelju formule činila državnu potporu i stoga je preporučilo izmjenu sporazuma na način koji bi odražavao prave namjere, na primjer, s pomoću izmjene formule. Pokrajina Brandenburg postupila je u skladu s tom preporukom u kolovozu 2011.

(35)

U tom je pogledu Njemačka tvrdila da je Pokrajina Brandenburg prilagodbom sporazuma 2011. djelovala na način koji je u skladu s tržištem i da nije mogla brže reagirati jer ugovori trebaju biti ispunjeni i jer je izmjena sporazuma bila moguća jedino dogovorom između stranaka.

(36)

Štoviše, prema tvrdnjama Njemačke, sporazum ne narušava tržišno natjecanje i ne utječe na trgovinu među državama članicama.

5.   PROCJENA

5.1.   Postojanje potpore

(37)

Člankom 107. stavkom 1. UFEU-a predviđa se da je svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje državnim sredstvima u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će se narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzeća ili proizvodnje određene robe u povlašteni položaj nespojiva s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama.

(38)

Prema utvrđenoj praksi Komisije i sudskoj praksi, kriterij procjene predstavlja li komercijalna transakcija između javnog tijela i gospodarskog subjekta državnu potporu načelo je ulagača u tržišnom gospodarstvu. Iz ovog načela proizlazi da, kada država djeluje na tržištu kao komercijalni subjekt, mora to činiti na način usporediv s privatnim subjektom. Ako država to ne učini, moguća je uključenost državne potpore. Drugim riječima, mjerilo je određivanja uključuje li transakcija državnu potporu bi li se privatni subjekt u sličnom položaju ponašao na jednak način, odnosno bi li u ovom konkretnom slučaju prodao imovinu, robu ili usluge za istu cijenu (test privatnog prodavatelja). Pri primjeni ovog načela negospodarska razmatranja ne mogu se uzeti u obzir kao razlog prihvaćanja niže cijene. Komisija je više puta primijenila ovo načelo te ga je isto stalno potvrđivao Sud (8).

(39)

Komisija, stoga, u sadašnjem predmetu mora procijeniti bi li privatni prodavatelj sklopio sporazum usporedivog trajanja, na temelju usporedive početne referentne cijene i uz sličan mehanizam prilagodbe cijena.

(40)

Kako je navedeno u uvodnim izjavama od (11). do (12)., u okvirnom sporazumu trajanja od 15 godina navedeno je da bi cijene trebalo prilagoditi na godišnjoj razini u skladu s razvojem indeksa cijena industrijskog drva i da bi država trebala snositi 50 %, a društvo HoKaWe 50 % odgovarajućih promjena početne referentne cijene od 15,50 EUR/kubični metar. Osim toga, u sporazumu je navedena formula kojom se treba koristiti za izračun ove prilagodbe cijena.

Dugo trajanje sporazuma

(41)

Podnositelj pritužbe tvrdio je da trajanje sporazuma od 15 godina nije bilo uobičajeno na tržištu.

(42)

Međutim, Komisija ne raspolaže nikakvim pokazateljima koji bi opravdali zaključak da navedeno trajanje nije bilo u skladu s tržištem. Iako se trajanje od 15 godina čini prilično dugo, nije nerazumno za prodavatelja da se obveže kupcu ako bi to prodavatelju jamčilo, što je bio slučaj prema predmetnom sporazumu, prodaju stalnih količina drva koje, osim toga, barem djelomično nije ispunjavalo zahtjeve kvalitete za industrijsko drvo.

(43)

U pogledu navedene činjenice i predviđene podjele rizika fluktuacija cijena ne može se isključiti da bi privatni prodavatelj sklopio sporazum usporedivog trajanja.

Dogovorena početna referentna cijena

(44)

Slično tome, u vezi s početnom referentnom cijenom od 15,50 EUR/kubični metar, Komisija ne raspolaže nikakvim pokazateljima da ova cijena nije bila u skladu s tržištem.

(45)

Prema tvrdnjama Njemačke, u vrijeme potpisivanja sporazuma nije postojala utvrđena tržišna cijena za energetsko drvo. Ugovorne stranke su, stoga, temeljile okvirni sporazum na cijeni za industrijsko drvo. Prema pregledu tržišnih cijena za industrijsko drvo koje je podnio podnositelj pritužbe, cijene između 15,50 EUR/kubični metar i 17,50 EUR/kubični metar za 2004. i između 15,00 EUR/kubični metar i 17,00 EUR/kubični metar za 2005. mogu se smatrati cijenama u skladu s tržištem. Uzimajući u obzir i činjenicu da je sporazum bio dugoročni ugovor, uz dogovorenu cijenu od 15,50 EUR/kubični metar, početna referentna cijena okvirnog sporazuma ostala je unutar raspona cijena za industrijsko drvo koje su bile u skladu s tržištem.

(46)

Osim toga, unutarnja bilješka Ministarstva poljoprivrede, okoliša i regionalnog planiranja Pokrajine Brandenburg od 1. listopada 2003. pokazuje da su tijekom pregovora zastupnici Pokrajine Brandenburg predložili početnu referentnu cijenu od 15,50 EUR/kubični metar, pri čemu je društvo HoKaWe zagovaralo cijenu od 15,00 EUR/kubični metar. Stranke su naposljetku dogovorile višu cijenu, odnosno 15,50 EUR/kubični metar.

(47)

Iz toga slijedi da se početnu referentnu cijenu od 15,50 EUR/kubični metar može smatrati cijenom u skladu s tržištem. S obzirom na nedostatak utvrđene tržišne cijene za usporedbu, i činjenice da zahtjevi kvalitete energetskog drva barem nisu veći od onih industrijskog drva, smatralo se opravdanim da Pokrajina Brandenburg sklopi sporazum prema kojem bi se cijena temeljila na cijeni za industrijsko drvo (referentna cijena). Dogovorena cijena bila je rezultat pregovora između stranaka te je bila unutar raspona tržišnih cijena za industrijsko drvo u Pokrajini Brandenburg. Dogovorena je uz informiranost o kvaliteti drva dostupnog državnih šumama Pokrajine Brandenburg (9) i, stoga, predstavlja ono što bi privatni prodavatelj smatrao prihvatljivim u odnosu na kvalitetu drva koje treba dostaviti.

Prilagodba cijena

(48)

Što se tiče prilagodbe cijena, kako je navedeno u uvodnoj izjavi (14)., potrebno je razlikovati klauzulu o prilagodbi cijena i prilagodbu cijena stvarno primijenjenih na temelju formule.

(49)

Komisija u vezi s klauzulom o prilagodbi cijena ne raspolaže nikakvim pokazateljima da ista nije bila u skladu s tržištem. Slično navedenome u uvodnoj izjavi (45). o početnoj referentnoj cijeni, nije postojao indeks za prilagodbe cijena energetskog drva. Stoga nije bilo samo opravdano temeljiti početnu referentnu cijenu na cijeni za industrijsko drvo nego je bilo opravdano i dogovoriti prilagodbu cijena u skladu s indeksom za industrijsko drvo.

(50)

Nadalje, u tekstu sporazuma predviđeno je da bi stranke trebale podijeliti fluktuacije cijena u iznosima od po 50 %. S obzirom na to da razvoj cijena u vrijeme potpisivanja nije bio u potpunosti predvidljiv, ovaj je mehanizam rezultirao podjelom rizika i (mogućih) koristi obiju stranaka, što je moglo rezultirati i pogodnošću za Pokrajinu Brandenburg. U pogledu ove neizvjesnosti, i privatni bi prodavatelj mogao pristati na takvu klauzulu. Stoga navedenu klauzulu treba smatrati sukladnu s tržištem.

(51)

Može se zaključiti da je klauzula o prilagodbi cijena, kojom se predviđa razvoj cijene usporedno s indeksom za industrijsko drvo i podjednaka podjela rizika fluktuacija cijena između stranaka, bila spojiva s tržištem i da bi razuman privatni prodavatelj sklopio takav sporazum.

(52)

Međutim, kako je prethodno navedeno, stvarne prilagodbe cijena izvršene su primjenom formule. Kao što je vidljivo iz pregleda u tablici u nastavku, cijene koje su bile rezultat primjene ove formule bile su znatno niže od cijena koje bi bile rezultat primjene klauzule o prilagodbi cijena:

(u eurima po kubičnom metru)

 

Stvarno plaćena cijena (na temelju primjene formule)

Cijena izračunana (10) na temelju klauzule o prilagodbi cijena

Prosječna cijena za ukupno drvo u Pokrajini Brandenburg

2006.

13,00

15,42

17,72

2007.

13,21

15,95

21,02

2008.

16,55

20,96

22,76

2009.

16,42

20,76

19,20

2010.

16,14

20,03

24,50

2011.

15,79

19,33

nije primjenjivo

(53)

U tablici je jasno prikazano da cijene izračunane na temelju formule nisu bile samo znatno niže od cijena koje bi bile rezultat primjene klauzule o prilagodbi cijena, nego i znatno niže od prosječnih cijena u Pokrajini Brandenburg.

(54)

Osim toga, ovi su učinci formule već bili predvidljivi prije potpisivanja sporazuma. To je posebno važno jer, da bi se procijenilo bi li privatni prodavatelj djelovao na način jednak ili usporediv s djelovanjem Pokrajine Brandenburg, potrebno je izvršiti ex ante procjenu sporazuma (11).

(55)

Kako je navedeno u uvodnim izjavama (16). i (18)., formula je sadržavala pogreške i nije odražavala namjere izražene u klauzuli o prilagodbi cijena. Te su namjere mogle biti matematički izražene, što potvrđuje i stručno mišljenje društva RAUE LLP, u formuli u nastavku:

Formula

(56)

Međutim, stranke sporazuma odbile su fiksni iznos umjesto Indeksan. Iako bi, ovisno o okolnostima, moglo biti opravdano koristiti fiksni odbitak, takav bi odbitak barem trebao rezultirati dogovorenom početnom referentnom cijenom za godinu u kojoj je sporazum sklopljen. No u ovom su slučaju stranke odabrale odbitak koji je, već za godinu potpisivanja, doveo do cijene znatno ispod dogovorene početne referentne cijene u skladu s tržištem od 15,50 EUR/kubični metar.

(57)

Stoga se činjenica da je formula sadržavala pogreške i nije rezultirala cijenama dogovorenima u klauzuli o prilagodbi cijena objektivno mogla predvidjeti u vrijeme potpisivanja.

(58)

U toj bi se situaciji privatni prodavatelj koristio drukčijom formulom ili bi barem zatražio promjenu formule, posebno s obzirom na to da su stranke u tekstu sporazuma dogovorile da bi prilagodba cijena bila uspostavljena u skladu s indeksom za industrijsko drvo i rizikom fluktuacija cijena koje jednako dijele država i društvo HoKaWe (kako je navedeno u klauzuli o prilagodbi cijena).

(59)

U tom pogledu treba naglasiti i da razvoji cijena u okviru sporazuma nisu bili samo automatski rezultat prethodno utvrđenoga matematičkog izračuna iz formule. Kako je prethodno navedeno u uvodnoj izjavi (19)., iz podataka koje je Njemačka osigurala tijekom službenog istražnog postupka vidljivo je da je formula prilagođena nekoliko puta (12) tijekom sporazuma.

(60)

Kao što je jasno vidljivo iz tablice u uvodnoj izjavi (52)., ovi predvidljivi negativni učinci primjene formule isto su tako ostvareni, s obzirom na to da je cijena koju je stvarno platilo društvo HoKaWe bila znatno niža od cijene koju je trebalo naplatiti u skladu s klauzulom o prilagodbi cijena. Bila je i znatno niža od prosječnih cijena plaćenih za drvo iz državne šume Brandenburga, odnosno cijena po kojima je Pokrajina Bradenburg prodavala drvo ostalim trgovačkim društvima (13).

(61)

Iz toga slijedi da je država bila upoznata i prihvatila činjenicu da posljedica primjene formule nije bio namjeravani rezultat razvoja cijena na temelju indeksa za industrijsko drvo, uz rizik fluktuacija cijena koji su dijelile stranke.

Zaključak

(62)

Što se tiče klauzule o prilagodbi cijena, može se zaključiti da, iako bi rezultirala cijenama nižima od prosječne cijene za Pokrajinu Brandenburg, te bi cijene bile u skladu s tržištem. Temeljile su se na opravdanim razmatranjima i pregovorima između uključenih stranaka i stoga se ne može isključiti da bi i privatni sudionik na tržištu sklopio sporazum pod jednakim ili usporedivim uvjetima.

(63)

Međutim, stvarna prilagodba cijena koju su provodile stranke na temelju formule nije odražavala takve uvjete u skladu s tržištem i rezultirala je znatno nižim cijenama od onih koje bi bile rezultat primjene klauzule o prilagodbi cijena (i, štoviše, prosječne cijene za drvo u Pokrajini Brandenburg).

(64)

Iako razvoj cijena na temelju klauzule o prilagodbi cijena odražava opravdanu poslovnu odluku i pravednu ravnotežu rizika u vezi s fluktuacijama cijena između ugovornih stranaka, cijene koje su rezultat primjene formule bile su znatno niže i, osim toga, isto tako nisu odražavale tu ravnotežu rizika. Suprotno situaciji na kojoj se temelji odluka Komisije u predmetu S.A. 19045 (Navodna potpora Pokrajine Bavarske (poduzeće Bavarske državne šume) u obliku dugoročnih ugovora o nabavi drva za društvo Klausner), (14) u kojoj se smatralo da cijene niže od prosjeka tržišta ne uključuju državnu potporu jer je na tržištu bilo previše kapaciteta, a Pokrajina Bavarska pokušavala je privući velikog kupca koji bi dugoročno jamčio velike i stalne količine nabave, ništa u činjenicama sadašnjeg predmeta ne bi opravdalo cijene niže od onih koje bi bile posljedica primjene klauzule o prilagodbi cijena. Klauzulom o prilagodbi cijena u vezi koje su se usuglasile stranke u obzir je uzeta priroda dugoročnog ugovora i kvaliteta drva za prodaju te bi odmah rezultirala cijenama nižima od prosječne cijene u Pokrajini Brandenburg. Ništa ne ukazuje na to da bi privatni sudionik na tržištu pristao na cijene niže od navedenih.

(65)

To dodatno potvrđuju podnesci Njemačke u kojima je izričito navedeno da je klauzula o prilagodbi cijena predstavljala stvarne namjere stranaka. Štoviše, 2011. Pokrajina Brandenburg pregovarala je o izmjeni sporazuma kojom se odbacila formula koja je sadržavala pogreške, kao reakciji na dva pravna mišljenja iz 2010. iz uvodne izjave (16). koja su izazvala zabrinutost u vezi s državnom potporom zbog primjene formule. Stoga je Pokrajina Brandenburg pregovarala o izmjeni sporazuma bez formule posebno radi provedbe stvarnih namjera stranaka i rješavanja zabrinutosti u vezi s državnom potporom.

(66)

Iz toga proizlazi da način na koji je sporazum proveden, točnije prilagodbe cijena na temelju formule, nije zadovoljio test privatnog prodavatelja i nije u skladu s tržištem.

(67)

Njemačka je tvrdila da je regionalna vlada Pokrajine Brandenburg tek tijekom reorganizacije uprave za šumarstvo 2009. doznala za činjenicu da cijene koje je stvarno platilo društvo HoKaWe nisu pratile razvoj cijena kako je namijenjeno klauzulom o prilagodbi cijena i da su rezultirale znatno nižim cijenama od cijena po kojima je drvo dostavljano ostalim društvima i da je Pokrajina Brandenburg naknadno djelovala na način koji je u skladu s tržištem time što je zatražila dva stručna mišljenja iz uvodne izjave (16). i zatim ponovno pregovarala o sporazumu, što je rezultiralo izmjenom tog sporazuma 2011.

(68)

Međutim, te tvrdnje ne djeluju uvjerljivo. Ponajprije, kako je navedeno u uvodnim izjavama od (55). do (55)., učinci formule bili su predvidljivi u vrijeme potpisivanja sporazuma. Zatim, privatni prodavatelj na tržištu koji je tražio osiguranje provedbe dogovorenog rješenja u obliku klauzule o prilagodbi cijena i time pomnog praćenja prilagodbi cijena odmah bi reagirao zatraživši ponovno pregovaranje u vezi s cijenom. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 65., uspješno ponovno pregovaranje Pokrajine Brandenburg u vezi sa sporazumom potvrđuje da formula nije odražavala stvarne namjere stranaka (kako je dogovoreno u klauzuli o prilagodbi cijena). To isto tako pokazuje da društvo HoKaWe ne bi moglo odbiti odbacivanje formule.

(69)

Prema tome, društvo HoKaWe imalo je koristi od ekonomske pogodnosti u razdoblju od stupanja sporazuma na snagu (1. lipnja 2006.) do izmjene sporazuma (30. lipnja 2011.).

(70)

Osim toga, ispunjeni su svi kriteriji iz članka 107. stavka 1. UFEU-a. Pogodnost je bila selektivna jer je sporazum posebno donosio korist određenom trgovačkom društvu. Tijela države članice, tj. Pokrajina Brandenburg, dodjeljivale su pogodnost. Prosječna količina drva prodanog društvu HoKaWe pod uvjetima sporazuma bila je znatna; opskrba drvom po povoljnim uvjetima unaprijedila je položaj primatelja u odnosu na njegove konkurente i stoga narušila tržišno natjecanje. Tržište drva otvoreno je za konkurenciju iz ostalih država članica. Čak uzimajući u obzir činjenicu da ugovor o nabavi obuhvaća samo drvo podrijetla iz šuma najveće udaljenosti od Eberswaldea od 70 km, Komisija napominje da je Eberswalde smješten jako blizu poljske granice (samo 30 km). Stoga potpora isto tako utječe na trgovinu među državama članicama. Stoga se može zaključiti da je provedba sporazuma koja je rezultirala cijenama plaćenima na temelju formule činila državnu potporu.

(71)

Izmjena sporazuma, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2011., mora se smatrati završetkom mjere državne potpore. Tom se izmjenom od 1. srpnja 2011. osigurava da se prilagodbe cijena vrše u skladu s klauzulom o prilagodbi cijena i time se ponovno potvrđuju i ispravno provode početne namjere stranaka. S obzirom na to da je sporazum u ovom obliku u skladu s tržištem, Komisija smatra da nakon 30. lipnja 2011. društvo HoKaWe više nije primalo ekonomsku pogodnost iz plaćanja u okviru sporazuma.

5.2.   Spojivost s unutarnjim tržištem

(72)

Pravna osnova za spojivost potpore niti je očita niti ju je tražila država članica. To dovodi do zaključka da pogodnost društva HoKaWe koja proizlazi iz provedbe sporazuma između lipnja 2006. i lipnja 2011. čini nespojivu državnu potporu.

5.3.   Izračun elementa potpore

(73)

Kako je već objašnjeno u uvodnim izjavama od (49). do (51)., klauzula o prilagodbi cijena može se smatrati sukladnom s tržištem. Stoga Komisija smatra da se element potpore sastoji od razlike između cijene stvarno plaćene (15) na temelju formule i cijene koju treba platiti u skladu s klauzulom o prilagodbi cijena.

 

(a)

Stvarno plaćena cijena

(u EUR po kubičnom metru) (16)

(b)

Cijena izračunana na temelju klauzule o prilagodbi cijena

(u EUR po kubičnom metru)

(c)

Razlika između (a) i (b) (16)

(d)

Količina stvarno dostavljenog drva

(u kubičnim metrima)

(e)

Element potpore: (c) × (d)

(u EUR) (16)

2006.

13,00

15,42

2,42

13 115,73

31 794

2007.

13,21

15,95

2,74

142 792,67

391 452

2008.

16,55

20,96

4,41

137 683,00

607 291

2009.

16,42

20,76

4,34

141 273,68

613 128

2010.

16,14

20,03

3,89

139 045,38

540 699

2011.

15,79

19,33

3,54

62 680,29

222 051

Ukupno

2 406 415

(74)

Potpora odobrena društvu HoKaWe stoga iznosi 2 496 415 EUR.

6.   POVRAT

(75)

Prema UFEU-u i uspostavljenoj sudskoj praksi Suda, Komisija može odlučiti da predmetna država članica mora ukinuti ili izmijeniti potporu (17) ako utvrdi da ista nije spojiva s unutarnjim tržištem. Sud isto tako dosljedno tvrdi da je obveza države članice da ukine potporu koju Komisija smatra nespojivom s unutarnjim tržištem oblikovana u cilju ponovne uspostave prethodno postojeće situacije (18). U tom je kontekstu Sud uspostavio da se ovaj cilj postiže nakon što primatelj vrati iznose koji su mu dodijeljeni u obliku nezakonite potpore, time gubeći pogodnost koju je uživao u odnosu na svoje konkurente na tržištu, i situacija koja je prethodila isplati potpore ponovno bude uspostavljena (19).

(76)

U skladu sa sudskom praksom, člankom 14. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 (20) predviđeno je da „u slučaju kada se u slučajevima nezakonite potpore donesu negativne odluke, Komisija donosi odluku kojom se od predmetne države članice zahtijeva da poduzme sve potrebne mjere kako bi od korisnika povukla sredstva potpore […].”

(77)

Stoga, s obzirom na to da Komisija nije bila obaviještena o predmetnoj mjeri u smislu kršenja članka 108. UFEU-a i time je treba smatrati nezakonitom i nespojivom potporom, potporu treba povući kako bi se ponovno uspostavila situacija koja je postojala na tržištu prije dodjele potpore. Povrat bi trebao obuhvatiti razdoblje od trenutka kad je korisnik stekao pogodnost, odnosno od trenutka kad je potpora stavljena na raspolaganje korisniku, do stvarnog povrata, a na iznose koje treba vratiti treba, do stvarnog povrata, zaračunavati kamate.

7.   ZAKLJUČAK

(78)

Provedba okvirnog sporazuma između Pokrajine Brandenburg i društva HoKaWe od njegova potpisivanja (1. lipnja 2006.) do izmjene (30. lipnja 2011.) uključivala je državnu potporu koja nije spojiva s unutarnjim tržištem. Stoga društvo HoKaWe mora izvršiti povrat državne potpore i kamate na povrat.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Državna potpora u iznosu od 2 406 415 EUR, koju je Njemačka nezakonito dodijelila društvu HoKaWe Eberswalde GmbH kršenjem članka 108. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, nije spojiva s unutarnjim tržištem.

Članak 2.

1.   Njemačka vraća potporu iz članka 1. od korisnika.

2.   Iznos za povrat uključuje kamate od datuma njihova stavljanja na raspolaganje korisniku do dana njihovog stvarnog povrata.

3.   Kamatna stopa izračunava se na temelju složenog kamatnog računa u skladu s poglavljem V. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 (21) i Uredbom Komisije (EZ) br. 271/2008 (22) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004.

Članak 3.

1.   Povrat sredstava potpore iz članka 1. neposredan je i učinkovit.

2.   Njemačka osigurava da se Odluka provede u roku od četiri mjeseca od dana obavijesti o ovoj Odluci.

Članak 4.

1.   U roku od dva mjeseca od obavijesti o ovoj Odluci, Njemačka dostavlja Komisiji sljedeće informacije:

(a)

ukupni iznos potpore (glavnica i kamate) koji treba vratiti od korisnika;

(b)

detaljni opis već poduzetih i planiranih mjera u svrhu usklađivanja s ovom Odlukom;

(c)

dokumente iz kojih je razvidno da je korisniku naložen povrat sredstava potpore.

2.   Njemačka redovito obavješćuje Komisiju o napretku nacionalnih mjera poduzetih za provedbu ove Odluke dok se ne završi povlačenje sredstava potpore iz članka 1. Ona na zahtjev Komisije odmah dostavlja informacije o već poduzetim i planiranim mjerama u svrhu usklađivanja s ovom Odlukom. Isto tako pruža detaljne informacije koje se odnose na iznose potpore i kamate koji su već vraćeni od korisnika.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2013.

Za Komisiju

Joaquín ALMUNIA

Potpredsjednik Komisije


(1)  SL C 99, 5.4.2013., str. 79.

(2)  Vidjeti bilješku 1.

(3)  Predmetni sporazum odnosio se na prenosivo bjelogorično ili crnogorično drvo duljine 3 m, promjera od 3 do 70 cm. Kupovina je izvršena s pomoću bivšeg šumskog puta. Trulo i zakrivljeno drvo isto je tako bilo prihvatljivo.

(4)  Vidjeti Savezni statistički ured (Statistisches Bundesamt): https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/PreisindizesLandForstwirtschaft/Tabellen/ErzeugerpreiseForstwirtschaft.html.

(5)  Vanjski pravni savjetnik Pokrajine Brandenburg, društvo RAUE LLP, dao je vanjsko stručno mišljenje; unutarnje stručno mišljenje utvrdilo je Ministarstvo gospodarstva i europskih poslova.

(6)  Prema stručnom mišljenju društva RAUE LLP, namjere stranaka kako je izraženo u klauzuli o prilagodbi cijena mogle su biti izražene sljedećom formulom:

Formula

(7)  Na primjer, za izračun cijene primjenjive od 1. srpnja 2006. korištena je vrijednost indeksa iz srpnja 2006. umjesto vrijednosti indeksa iz siječnja 2005. kako je utvrđeno u sporazumu.

(8)  Vidjeti npr. Predmet C-305/89 Italija protiv Komisije („Alfa Romeo)” [1991.] ECR I-1603, stavci 18. i 19.; Predmet T-16/96 Cityflyer Express protiv Komisije [1998.] ECR II-757, stavak 51.; objedinjeni predmeti T-129/95, T-2/96 i T-97/96 Neue Maxhütte Stahlwerke i Lech-Stahlwerke protiv Komisije [1999.] ECR II-17, stavak 104.; objedinjeni predmeti T-268/08 i T-281/08 Pokrajina Burgenland i Austrija protiv Komisije [2012.] ECR II-0000, stavak 48.

(9)  Tijekom službenog istražnog postupka treće su strane iznijele pritužbe da se zbog sporazuma s društvom HoKaWe industrijsko drvo povlači s tržišta u velikim količinama. To ukazuje na to da je energetsko drvo dostavljeno društvu HoKaWe sadržavalo znatne količine industrijskog drva.

(10)  Izračun koji je podnijela Njemačka.

(11)  Vidjeti predmet C-482/99 Francuska protiv Komisije [2002.] ECR I-4397, stavci 70. – 72.; predmet C-124/10 P Komisija protiv EDF-a [2012.] ECR I-0000, stavci 83. – 85. i 105.

(12)  To je, uz prilagodbu formule koja je odražavala ponovni izračun indeksa za industrijsko drvo na novoj referentnoj godini, učinio njemački Savezni statistički ured.

(13)  Kao što je vidljivo iz tablice u uvodnoj izjavi (52)., uz iznimku 2009., primjena klauzule o prilagodbi cijena isto bi tako rezultirala cijenama nižima od prosječne cijene u Pokrajini Brandenburg, no u znatno manjoj mjeri. Kao što je već objašnjeno u odnosu na sukladnost klauzule o prilagodbi cijena s tržištem, nepristrana transakcija s velikim kupcem koja dugoročno osigurava velike i stalne količine nabave može rezultirati cijenama nižima od tržišnog prosjeka. Vidjeti i Odluku Komisije C(2012) 834 završna verzija u predmetu SA.19045 (Navodna potpora Pokrajine Bavarske (poduzeće Bavarske državne šume) u obliku dugoročnih ugovora o nabavi drva za društvo Klausner), točke 47. et seq.

(14)  Ibid.

(15)  Stvarno plaćena cijena prema podnesku Njemačke od 1. listopada 2013.

(16)  Brojke u stupcima (a) i (c) su zaokružene; stupac (e) izračunan je na temelju točnih brojki, a konačni je rezultat zaokružen na najbliži iznos u EUR.

(17)  Vidjeti predmet C-70/72 Komisija protiv Italije [1973.] ECR 00813, stavak 13.

(18)  Vidjeti objedinjene predmete C-278/92, C-279/92 i C-280/92 Španjolska protiv Komisije [1994.] ECR I-4103, stavak 75.

(19)  Vidjeti predmet C-75/97 Belgija protiv Komisije [1999.] ECR I-030671 stavci 64. – 65.

(20)  Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 83, 27.3.1999., str. 1.).

(21)  SL L 140, 30.4.2004., str. 1.

(22)  SL L 82, 25.3.2008., str. 1.


12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/41


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 11. travnja 2014.

o određivanju Registra vršne .eu domene

(Tekst značajan za EGP)

(2014/207/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne .eu domene (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1. točku (b),

budući da:

(1)

Komisija bi morala odrediti registar kojemu je povjerena organizacija i vođenje vršne .eu domene i upravljanje njome nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije.

(2)

Komisija je Odlukom 2003/375/EZ (2) iz 2003. odredila Europski registar za internetske domene (EURid) kao Registar vršne .eu domene. Komisija je sklopila ugovor s Europskim registrom za internetske domene (EURid) u kojem se utvrđuju uvjeti pod kojima Komisija nadzire način na koji Registar organizira i vodi vršnu .eu domenu i njome upravlja. Taj Ugovor potpisan je 12. listopada 2004. na razdoblje od pet godina te potom 2009. produljen za još pet godina. Ugovor prestaje vrijediti 12. listopada 2014.

(3)

Komisija je 14. svibnja 2013. u Službenom listu Europske unije objavila Poziv na iskaz interesa (2013/C 134/06) zajedno s izjavom Komisije o svojoj nadzornoj ulozi u vezi s načinom na koji Registar organizira i vodi vršnu .eu domenu i njome upravlja (2013/C 134/05), pozivajući na podnošenje prijava organizacija koje žele biti odabrane kao Registar kojemu se povjerava organizacija i vođenje vršne .eu domene i upravljanje njome.

(4)

Poziv je zaključen 20. lipnja 2013. Primljena je samo jedna prijava i to od Europskog registra za internetske domene (EURid).

(5)

Ocjenjivanje na temelju kriterija prihvatljivosti i kriterija za odabir iz poziva na iskaz interesa provedeno je 25. srpnja 2013.

(6)

Ocjenjivači su pregledali prijavu i utvrdili ljestvicu kojom su obuhvaćene različite oznake (pojedinačne i zajedničke) za primjenu u skladu sa sustavom označavanja predviđenim u odjeljku 4. Poziva te uzimajući u obzir cjelokupnu kvalitetu prijave s obzirom na kriterije za odabir. Ocjenjivači su zaključili da prijava Europskog registra za internetske domene (EURid) ispunjuje minimalne zahtjeve svakog kriterija za odabir. Komisija je razmotrila rezultate do kojih su došli ocjenjivači i na toj osnovi donosi odluku.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za komunikacije utemeljenog člankom 22. stavkom 1. Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski registar za internetske domene (EURid) jest Registar vršne .eu domene kojemu je povjerena organizacija i vođenje vršne .eu domene i upravljanje njome.

Članak 2.

Komisija sklapa ugovor s Europskim registrom za internetske domene (EURid) u kojem se utvrđuju uvjeti pod kojima Komisija nadzire način na koji Registar organizira i vodi vršnu .eu domenu i njome upravlja u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 733/2002.

Taj ugovor ima početno razdoblje trajanja od pet godina i može se produžiti dva puta, svaki put za dodatno razdoblje od najviše pet godina.

Članak 3.

Odluka 2003/375/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 113, 30.4.2002., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2003/375/EZ od 21. svibnja 2003. o određivanju Registra vršne .eu domene (SL L 128, 24.5.2003., str. 29.).

(3)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).


PREPORUKE

12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/43


PREPORUKA KOMISIJE

оd 9. travnja 2014.

o kvaliteti izvješćivanja o korporativnom upravljanju („poštuj ili objasni”)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/208/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Učinkovit okvir za korporativno upravljanje od ključne je važnosti za društvo jer će dobro vođena trgovačka društva vjerojatno biti konkurentnija i dugoročno održivija. Za dobro korporativno upravljanje odgovorno je prije svega dotično trgovačko društvo, a poštovanje određenih standarda osigurano je pravilima na europskoj i nacionalnoj razini. Njima je obuhvaćeno obvezujuće i neobvezujuće zakonodavstvo, osobito nacionalni pravilnici o korporativnom upravljanju.

(2)

Pravilnicima o korporativnom upravljanju nastoje se utvrditi načela za dobro korporativno upravljanje u europskim uvrštenim trgovačkim društvima, utemeljenima na transparentnosti, odgovornosti i dugoročnoj perspektivi. U pravilnicima su sadržani standardi i najbolje prakse za trgovačka društva kojima im se omogućuje bolje poslovanje i tako pridonosi poticanju rasta, stabilnosti i dugotrajnom ulaganju.

(3)

Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća (1) od trgovačkih društava zahtijeva se da u svoja izvješća poslovodstva uključe izvješće o korporativnom upravljanju ako su njihovi prenosivi vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu bilo koje države članice u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (2).

(4)

U izvješću o korporativnom upravljanju morali bi biti sadržani bitni podaci o mehanizmima korporativnog upravljanja trgovačkog društva, kao što su podaci koji se odnose na odgovarajuće pravilnike o korporativnom upravljanju koje navedeno trgovačko društvo primjenjuje, sustave unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, skupštinu dioničara i njezine ovlasti, prava dioničara, administrativna, upravljačka i nadzorna tijela i njihove odbore.

(5)

Objavom izvješća visoke kvalitete o mehanizmima korporativnog upravljanja trgovačkog društva ulagateljima se pružaju korisni podaci te im se olakšava donošenje odluka o ulaganju. Osim toga, jača se povjerenje ulagatelja u trgovačka društva u koja ulažu. Veća transparentnost u pogledu tržišta može općenito u očima dioničara i društva u cjelini povećati ugled i legitimnost trgovačkih društava.

(6)

Načelo „poštuj ili objasni” utvrđeno člankom 20. Direktive 2013/34/EU ključna je značajka europskog korporativnog upravljanja. U skladu s tim načelom, trgovačka društva koja odstupaju od odgovarajućeg pravilnika o korporativnom upravljanju moraju u svojem izvješću o korporativnom upravljanju obrazložiti od kojih dijelova pravilnika odstupaju i razloge za to odstupanje.

(7)

Iako se potpunom usklađenošću s pravilnikom tržištu može poslati pozitivna poruka, za trgovačko društvo to iz perspektive korporativnog upravljanja možda nije uvijek najbolji pristup. Odstupanjem od odredbe u pravilniku u nekim bi se slučajevima trgovačkom društvu omogućilo učinkovitije upravljanje. Pristupom „poštuj ili objasni” trgovačkim društvima omogućuje se fleksibilnost jer im se dopušta da svoje korporativno upravljanje prilagode svojoj veličini, dioničkoj strukturi ili sektorskim posebnostima. Njime se istodobno promiče kultura odgovornosti, čime se trgovačka društva potiču na razmišljanje o mehanizmima korporativnog upravljanja.

(8)

Trgovačka društva, ulagatelji i regulatori u velikoj mjeri podupiru načelo „poštuj ili objasni” kao primjereno sredstvo u korporativnom upravljanju. Međutim, kao što je navedeno u Zelenoj knjizi iz 2011. o okviru EU-a za korporativno upravljanje (3), čini se da postoje neki nedostaci u primjeni tog načela u praksi, posebno u pogledu kvalitete obrazloženja koja pružaju trgovačka društva pri odstupanju od pravilnika o korporativnom upravljanju. U tom se pogledu velika većina zainteresiranih strana u odzivu na Zelenu knjigu izjasnila da bi se od trgovačkih društava u slučaju odstupanja trebala zahtijevati bolja kvaliteta obrazloženja.

(9)

Prema novijim dokazima koje je Komisija prikupila, u tom se području primjećuje postupno poboljšanje. Primjerice, u nekoliko država članica pokrenuta je rasprava ili su izdane smjernice o kvaliteti obrazloženja. Međutim, još je ostalo prostora za daljnje poboljšanje.

(10)

U svojoj rezoluciji od 29. ožujka 2012. (4) Europski parlament ocijenio je pristup „poštuj ili objasni” kao korisno sredstvo u korporativnom upravljanju. Posebno se zauzeo za to da trgovačko društvo mora obvezno poštovati odgovarajući pravilnik i pružiti smislena obrazloženja odstupanja od pravilnika, a koja bi trebala sadržavati opis poduzetih alternativnih mjera.

(11)

U akcijskom planu iz 2012. o europskom pravu društava i korporativnom upravljanju (5) naglašena je važnost visoke kvalitete obrazloženja, posebno za ulagatelje, te je najavljena inicijativa Komisije za poboljšanje kvalitete izvješća o korporativnom upravljanju, a prije svega kvalitete obrazloženja.

(12)

Svrha ove Preporuke jest pružiti smjernice za trgovačka društva i pomoći im u poboljšanju kvalitete njihovih izvješća o korporativnom upravljanju. S obzirom na raznolikost pravnih tradicija i pristupa, u ovim se preporukama nudi opći okvir koji se može dalje razvijati i prilagoditi posebnom nacionalnom kontekstu.

(13)

Ova Preporuka primjenjuje se na trgovačka društva koja moraju podnijeti izvješće o korporativnom upravljanju u skladu s člankom 20. Direktive 2013/34/EU i pružiti obrazloženja u slučaju odstupanja od preporuka iz pravilnika o korporativnom upravljanju.

(14)

Iako je u skladu s člankom 20. Direktive 2013/34/EU ova Preporuka namijenjena uglavnom uvrštenim trgovačkim društvima, i drugi bi subjekti mogli pri pripremi izvješća o korporativnom upravljanju imati koristi od poboljšane kvalitete podataka koje planiraju objaviti.

(15)

Osim podataka koje su dužni navesti u svojem izvješću o korporativnom upravljanju, u nekim se državama članicama od trgovačkih društava zahtijeva da izvijeste i o načinu primjene glavnih načela ili preporuka pravilnika. Kako bi se dodatno povećala transparentnost, sva europska uvrštena trgovačka društava potiču se na izvješćivanje o tome kako su poštovali odgovarajuće pravilnike u pogledu aspekata koji za dioničare mogu biti najvažniji. Osim toga, kako bi se olakšao pristup tim podacima, trgovačka bi društva trebala razmisliti o njihovu objavljivanju na internetu.

(16)

Ne postoji standardni format za izvješćivanje o korporativnom upravljanju za cijelu Uniju. Podaci se mogu prikazati u općem izvješću ili po načelu „odredba po odredba” pod uvjetom da su informativne naravi i korisni za dioničare, ulagatelje i druge dionike. Trgovačka društva trebala bi izbjeći sastavljanje preopćenitih izvješća kojima se ne mogu obuhvatiti važni aspekti za dioničare kao i izvješća koja predstavljaju puku formalnost (s poljima za označivanje) s malom informativnom vrijednošću. Isto tako trebalo bi izbjeći preopširne podatke koji ne pružaju dostatni uvid.

(17)

Kako bi se dionicima omogućilo donošenje informiranih odluka o trgovačkim društvima, veoma je važno primjereno objavljivanje odstupanja od odgovarajućih pravilnika i razloga za ta odstupanja. Tim se objavljivanjem umanjuje nejednakost u informiranosti direktora trgovačkih društva i dioničara, za koje se time smanjuju i troškovi praćenja. Trgovačka društva morala bi jasno navesti od kojih su preporuka u pravilniku odstupili i za svako odstupanje obrazložiti način na koji je trgovačko društvo odstupilo, razloge odstupanja, način na koji je odluka o odstupanju od pravilnika donesena, vremenski okvir odstupanja i mjere koje su poduzete kako bi se osiguralo da aktivnosti trgovačkog društva ostanu u skladu s ciljevima preporuke i pravilnika.

(18)

Pri pružanju tih podataka trgovačka bi društva morala izbjegavati uporabu standardiziranog jezika te bi se morala usredotočiti na posebni kontekst trgovačkog društva kojim se objašnjava odstupanje od preporuke. Obrazloženja trebaju biti strukturirana i treba ih prikazati tako da se mogu lako razumjeti i upotrebljavati. Na taj način dioničarima će se olakšati uključivanje u konstruktivni dijalog s trgovačkim društvom.

(19)

Za učinkovit pristup „poštuj ili objasni” potrebno je učinkovito praćenje kako bi se poduzeća potaknulo da poštuju pravilnik o korporativnom upravljanju ili da objasne nepoštovanje. U Zelenoj knjizi iz 2011. navedeno je da se čini da izvješća o korporativnom upravljanju koja objavljuju trgovačka društva nisu bila primjereno praćena te da je samo nekoliko država članica imalo javna ili specijalizirana tijela koja su provjeravala cjelovitost podataka, a posebno obrazloženja.

(20)

U praćenje podataka koje objavljuju trgovačka društva uključeni su razni akteri, kao što su odbori, revizori i dioničari. I odbori i dioničari imaju važnu ulogu u poticanju kvalitetnih obrazloženja. Aktivnijim praćenjem koje provode dioničari kao vlasnici trgovačkih društava osobito bi se moglo pridonijeti boljim praksama korporativnog upravljanja.

(21)

Države članice i tijela odgovorna za pravilnike o korporativnom upravljanju također se potiču da razmotre na koji bi se način moglo više pažnje posvetiti sveukupnoj kvaliteti obrazloženja odstupanja koja dostavljaju trgovačka društva u okviru postojećih mehanizama praćenja u njihovim državama. Osim toga, mogu se razmotriti i dodatni poticaji za trgovačka društava i druge zainteresirane strane kako bi se dodatno poboljšala kvaliteta obrazloženja i izvješćivanja o korporativnom upravljanju općenito.

(22)

Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje ove Preporuke, države članice morale bi na nju skrenuti pozornost tijela nadležnih za nacionalne pravilnike o korporativnom upravljanju, uvrštenih društava i drugih zainteresiranih strana. Osim toga, države članice morale bi obavijestiti Komisiju o mjerama koje su poduzele u skladu s ovom Preporukom,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

ODJELJAK I.

Opće odredbe

1.

Svrha ove Preporuke jest osigurati smjernice državama članicama, tijelima odgovornima za nacionalne pravilnike o korporativnom upravljanju, trgovačkim društvima i drugim zainteresiranim stranama. Smjernicama se nastoji poboljšati sveukupna kvaliteta izvješća o korporativnom upravljanju koja objavljuju trgovačka društva u skladu s člankom 20. Direktive 2013/34/EU, a posebno kvaliteta obrazloženja koja trgovačka društava pružaju u slučaju odstupanja od preporuka odgovarajućeg pravilnika o korporativnom upravljanju.

2.

Preporučuje se da se, ako je to primjenjivo, u pravilnicima o korporativnom upravljanju jasno naznači razlika između dijelova pravilnika od kojih nije moguće odstupiti, dijelova koji se primjenjuju prema načelu „poštuj ili objasni” i dijelova koji se primjenjuju isključivo na dobrovoljnoj bazi.

ODJELJAK II.

Kvaliteta izvješća o korporativnom upravljanju

3.

Člankom 20. stavkom 1. Direktive 2013/34/EU od uvrštenih trgovačkih društava zahtijeva se da u svojim izvješćima o korporativnom upravljanju navedu podatke o posebnim aspektima njihovih mehanizama korporativnog upravljanja.

4.

Kako bi se dodatno poboljšala transparentnost za dioničare, ulagatelje i druge dionike, trgovačka društva morala bi, osim podataka o područjima iz stavka 3., opisati kako su preporuke odgovarajućeg pravilnika o korporativnom upravljanju primijenili na područja koja su za dioničare najvažnija.

5.

Podaci iz stavaka 3. i 4. morali bi biti dovoljno jasni, točni i sveobuhvatni kako bi se dioničarima, ulagateljima i drugim dionicima omogućilo dobro razumijevanje načina upravljanja trgovačkim društvom. Osim toga, oni bi se trebali odnositi na posebna obilježja i položaj trgovačkog društva, kao što je veličina, struktura trgovačkog društva ili vlasništvo, ili bilo koja druga relevantna svojstva.

6.

Kako bi se dioničarima, ulagateljima i drugim dionicima osigurao lakši pristup, trgovačka društva morala bi podatke iz stavaka 3. i 4. redovito stavljati na raspolaganje na svojim web-stranicama, a u svojem izvješću poslovodstva uputiti na web-stranicu, čak i ako su podaci već dostupni na druge načine navedene u Direktivi 2013/34/EU.

ODJELJAK III.

Kvaliteta obrazloženja u slučaju odstupanja od pravilnika

7.

Člankom 20. stavkom 1. Direktive 2013/34/EU od uvrštenih trgovačkih društava zahtijeva se da pruže obrazloženja u slučaju odstupanja od preporuka pravilnika kojemu podliježu ili koji su dobrovoljno odlučila primjenjivati.

8.

U smislu stavka 7., trgovačka društva morala bi jasno navesti od kojih su posebnih preporuka odstupili i za svako odstupanje od pojedinačne preporuke:

(a)

obrazložiti način na koji je trgovačko društvo odstupilo od preporuke;

(b)

navesti razloge odstupanja;

(c)

opisati način na koji je odluka o odstupanju u trgovačkom društvu donesena;

(d)

ako je odstupanje vremenski ograničeno, obrazložiti kada se trgovačko društvo namjerava uskladiti s određenom preporukom;

(e)

ako je to primjenjivo, opisati mjeru koja je poduzeta umjesto odredbi preporuke i obrazložiti kako se tom mjerom postiže osnovni cilj posebne preporuke ili pravilnika u cjelini, ili pojasniti na koji način ona pridonosi dobrom korporativnom upravljanju trgovačkim društvom.

9.

Podaci iz stavka 8. morali bi biti dovoljno jasni, točni i sveobuhvatni kako bi se dioničarima, ulagateljima i drugim dionicima omogućilo da procijene posljedice odstupanja od određene preporuke.

Oni bi se trebali odnositi i na posebna obilježja i položaj trgovačkog društva, kao što je veličina, struktura trgovačkog društva ili vlasništvo, ili bilo koja druga relevantna svojstva.

10.

Obrazloženja odstupanja trebalo bi u izvješću o korporativnom upravljanju jasno prikazati tako da ih dioničari, ulagatelji i drugi dionici mogu lako pronaći. To se može primjerice postići tako da se slijedi redoslijed preporuka iz odgovarajućeg pravilnika ili tako da se sva obrazloženja odstupanja grupno navedu u istom dijelu izvješća o korporativnom upravljanju, ako je upotrijebljena metoda jasno obrazložena.

ODJELJAK IV.

Završne odredbe

11.

Kako bi se trgovačka društva potaknulo da poštuju odgovarajući pravilnik o korporativnom upravljanju ili bolje obrazlože odstupanja od njega, potrebno je na nacionalnoj razini provesti učinkovito praćenje u okviru postojećih mehanizama praćenja.

12.

Države članice morale bi na ovu Preporuku skrenuti pozornost tijela nadležnih za nacionalne pravilnike o korporativnom upravljanju, uvrštenih društava i drugih zainteresiranih strana. Države članice pozivaju se da Komisiju obavijeste o mjerama poduzetim u skladu s ovom Preporukom do 13. travnja 2015., kako bi Komisija mogla pratiti i procjenjivati stanje.

13.

Ova Preporuka upućena je državama članicama, tijelima odgovornima za nacionalne pravilnike o korporativnom upravljanju, uvrštenim trgovačkim društvima i drugim zainteresiranim stranama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. travnja 2014.

Za Komisiju

Michel BARNIER

Član Komisije


(1)  SL L 182, 29.6.2013., str. 19.

(2)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

(3)  COM(2011)164, 5.4.2011.

(4)  Rezolucija Europskog parlamenta od 29. ožujka 2012. o okviru za korporativno upravljanje u europskim trgovačkim društvima, 2011/2181(INI).

(5)  COM(2012) 740, 12.12.2012.