ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.096.hrv

Službeni list

Europske unije

L 96

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
29. ožujka 2014.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima (preinačena) ( 1 )

1

 

*

Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda ( 1 )

45

 

*

Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena) ( 1 )

79

 

*

Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište ( 1 )

107

 

*

Direktiva 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinačena) ( 1 )

149

 

*

Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala ( 1 )

251

 

*

Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinačeno) ( 1 )

309

 

*

Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica ( 1 )

357

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/1


DIREKTIVA 2014/28/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima (preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 93/15/EEZ od 5. travnja 1993. o usklađivanju propisa o stavljanju na tržište i kontroli eksploziva za civilnu upotrebu (3) znatno je izmijenjena (4). Budući da su planirane daljnje izmjene, tu Direktivu trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

U ovoj Direktivi potrebno je razjasniti da su određena sredstva identificirana nakon preporuka Ujedinjenih naroda o prijevozu opasne robe kao pirotehnička sredstva ili streljiva, dakle nisu uključena u područje primjene ove Direktive. Stoga bi za potrebe Direktive Vijeća 93/15/EEZ o usklađivanju odredbi o stavljanju na tržište i kontroli eksploziva za civilnu upotrebu (5) trebalo staviti izvan snage Direktivu Komisije 2004/57/EZ od 23. travnja 2004. o identifikaciji pirotehničkih sredstava i određenih streljiva koja trenutno sadrži popis takvih sredstava.

(3)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (6) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, predviđa se okvir za nadzor nad tržištem proizvoda i nadzor nad proizvodima iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE.

(4)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (7) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu u sektorskom zakonodavstvu kako bi se stvorio skladan temelj za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 93/15/EEZ stoga bi trebalo prilagoditi toj Odluci.

(5)

Sigurnost tijekom skladištenja uređuje se Direktivom Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (8) kojom se utvrđuju sigurnosni zahtjevi za one prostore u kojima se eksplozivi nalaze. Sigurnost eksploziva tijekom prijevoza uređena je međunarodnim konvencijama i sporazumima, uključujući preporuke Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne robe. Navedene aspekte stoga ne bi trebalo uključiti u područje primjene ove Direktive.

(6)

Pirotehnički proizvodi zahtijevaju prikladne mjere kako bi se osigurala zaštita krajnjih korisnika i sigurnost javnosti. Pirotehnička sredstva obuhvaćena su Direktivom 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržištu (9). Ova se Direktiva stoga ne bi trebala primjenjivati na pirotehnička sredstva.

(7)

Područjem primjene ove Direktive trebalo bi obuhvatiti streljiva, ali samo u smislu propisa koji se odnose na kontrolu prijevoza i tome slične uvjete. Budući da se streljivo prevozi pod uvjetima sličnim onima pod kojima se prevozi oružje, prijevoz streljiva trebao bi biti uređen odredbama sličnim onima koje se primjenjuju na oružje, kako je predviđeno Direktivom Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (10).

(8)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(9)

Definicija eksploziva na koje se primjenjuje ova Direktiva trebala bi se temeljiti na definiciji proizvoda navedenih u preporukama Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne robe.

(10)

Kako bi se osiguralo slobodno kretanje eksploziva, nužno je uskladiti zakone o stavljanju na raspolaganje eksploziva na tržištu.

(11)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost eksploziva s ovom Direktivom, i to u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa kao što su zdravlje i sigurnost osoba te javna sigurnost i da bi se jamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(12)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da stavljaju na raspolaganje na tržištu samo one eksplozive koji su sukladni s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(13)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i krajnjih korisnika, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navedu i internetsku stranicu.

(14)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo biti isključivo obveza proizvođača.

(15)

Potrebno je osigurati da su eksplozivi koji dolaze na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti tih eksploziva. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su eksplozivi koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da ne stavljaju na tržište eksplozive koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označavanje eksploziva i dokumentacija proizvođača dostupni za kontrolu nadležnih nacionalnih tijela.

(16)

Nakon što proizvođač ili uvoznik stavi eksploziv na tržište, distributer ga stavlja na raspolaganje na tržištu te bi trebao djelovati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo postupanje s eksplozivom ne utječe nepovoljno na sukladnost eksploziva.

(17)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja eksploziv pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači eksploziv na takav način da bi to moglo utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, trebao bi se smatrati proizvođačem i preuzeti obaveze proizvođača.

(18)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s određenim eksplozivom.

(19)

Jedinstveni identifikacijski broj eksploziva nužan je za vođenje točne i potpune evidencije eksploziva u svim fazama opskrbnog lanca. To bi trebalo omogućiti identifikaciju i sljedivost eksploziva od njegovog proizvodnog pogona i stavljanja na tržište do njegovog krajnjeg korisnika i upotrebe u cilju sprečavanja zloupotrebe i krađe te pomaganja tijelima za provedbu zakona u sljedivosti porijekla izgubljenih ili ukradenih eksploziva. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor tržišta također olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su nesukladne eksplozive stavili na raspolaganje na tržištu. Tijekom čuvanja informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili eksplozivom ili koje su oni opskrbili eksplozivom.

(20)

Odredbe ove Direktive o stavljanju na raspolaganje na tržištu trebale bi se ograničiti na određivanje bitnih sigurnosnih zahtjeva za eksplozive kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost osoba, imovina i okoliš. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, potrebno je utvrditi pretpostavke za sukladnost eksploziva koji su sukladni s usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (11) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva.

(21)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(22)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da su eksplozivi stavljeni na raspolaganje na tržištu u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg proporcionalno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima. Zbog svojih posebnih značajki i povezanih opasnosti eksplozive bi uvijek trebala provjeravati treća strana ocjenjivanjem sukladnosti.

(23)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju prema ovoj Direktivi o sukladnosti eksploziva s ovom Direktivom i drugog relevantnog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(24)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(25)

Oznaka CE, koja označava sukladnost eksploziva, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(26)

Postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijeva se posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su države članice prijavile Komisiji.

(27)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 93/15/EEZ koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(28)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, također je potrebno utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela.

(29)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenim u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(30)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, trebala bi se upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(31)

Transparentnu akreditaciju utvrđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti nacionalna javna tijela trebala bi smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u cijeloj Uniji. Međutim nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala kao nužni dokaz dostaviti sve dokumente kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(32)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti često podugovaraju dio svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti ili ih prenose na društvo kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za eksplozive koji se stavljaju na tržište Unije nužno je da podizvoditelji i društva kćeri za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadaća ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaćaju i djelatnosti koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri.

(33)

Potrebno je povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje na internetu.

(34)

Budući da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, drugim državama članicama i Komisiji potrebno je omogućiti da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona počnu raditi kao prijavljena tijela.

(35)

U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje može postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(36)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koja ulaze na tržište Unije primjenjuju na eksplozive. Ovom se Direktivom državama članicama ne smije onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(37)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se eksplozivi mogu staviti na tržište samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i ako se pravilno pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima. Eksplozivi bi se trebali smatrati nesukladnim s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz ove Direktive samo pod uvjetima korištenja predviđenim u razumnim okvirima, tj. kad takvo korištenje može proizlaziti iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(38)

Postojeći bi sustav trebalo upotpuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu eksploziva koji predstavljaju opasnost za zdravlje ili sigurnost ljudi ili za imovinu ili okoliš. On bi tijelima za nadzor nad tržištem također trebao omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u odnosu na takve eksplozive.

(39)

Ako se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kad je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(40)

U slučaju ozbiljne prijetnje ili ugrožavanja javne sigurnosti zbog nezakonitog posjedovanja ili upotrebe eksploziva ili streljiva, državama članicama trebalo bi pod određenim uvjetima biti dozvoljeno odstupanje od ove Direktive kada je riječ o prijevozu eksploziva i streljiva radi sprečavanja tog nezakonitog posjedovanja ili upotrebe.

(41)

Neophodno je uspostaviti mehanizme administrativne suradnje između nadležnih tijela država članica. Stoga bi nadležna tijela trebala temeljiti svoj pristup na Uredbi Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o pružanju uzajamne pomoći među nadležnim upravnim tijelima država članica i o njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene carinskih i poljoprivrednih propisa (12).

(42)

Ova Direktiva ne utječe na ovlasti država članica da donesu mjere za sprječavanje nezakonite trgovine eksplozivima i streljivom.

(43)

Kako bi se postigli ciljevi ove Direktive, trebalo bi ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije delegirati Komisiji u pogledu mjera Unije o prilagodbi ove Direktive preporukama Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne robe. Posebno je važno da tijekom priprema Komisija provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i odgovarajuće prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(44)

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (13).

(45)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje.

(46)

Postupak ispitivanja trebao bi se primijeniti za donošenje provedbenih akata kako bi se uspostavila praktična rješenja za funkcioniranje sustava jedinstvene identifikacije i sljedivosti eksploziva te kako bi se odredila tehnička rješenja za primjenu odredaba o prijevozu eksploziva, naročitopredložak dokumenta koji će se koristiti.

(47)

Postupak ispitivanja trebao bi se primijeniti i za donošenje provedbenih akata u pogledu sukladnih eksploziva koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(48)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte ako, u valjano utemeljenim slučajevima povezanim sa sukladnim eksplozivima za civilnu upotrebu koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili imovinu ili okoliš, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(49)

U skladu s ustaljenom praksom odbor osnovan ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu s poslovnikom.

(50)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(51)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti eksploziva opravdane ili ne.

(52)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenog u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(53)

Treba utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se eksplozivi koji su već bili stavljeni na tržište u skladu s Direktivom 93/15/EEZ prije datuma primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive, stave na raspolaganje na tržište, a da ne trebaju biti sukladni s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali moći dostaviti eksplozive koji su stavljeni na tržište, naime zalihu koja je već u opskrbnom lancu, prije datuma primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive.

(54)

Budući da države članice cilj ove Direktive, a to je osigurati da eksplozivi na tržištu ispunjavaju zahtjeve kojima se osiguravaju visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti te drugi javni interesi uz istodobno jamstvo funkcioniranja unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti pa se stoga taj cilj zbog svog opsega i učinka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti navedenim u tom članku ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za postizanje tog cilja.

(55)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u usporedbi s prethodnim direktivama. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz prethodnih direktiva.

(56)

Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datuma primjene direktiva iz Priloga V., dijela B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova Direktiva primjenjuje se na eksplozive za civilnu upotrebu.

2.   Ova Direktiva ne primjenjuje se na:

(a)

eksplozive, uključujući streljivo, koji su u skladu s nacionalnim zakonima namijenjeni za korištenje oružanim snagama ili policiji;

(b)

pirotehnička sredstva obuhvaćena područjem primjene Direktive 2013/29/EU;

(c)

streljivo, osim u slučajevima predviđenim člancima 12., 13. i 14.

Prilog I. sadrži neiscrpni popis pirotehničkih sredstava i streljiva navedenih u točki (b) ovog stavka i točki 2. članka 2. odnosno identificiranih u skladu s preporukama Ujedinjenih naroda o prijevozu opasne robe.

3.   Ova Direktiva ne sprječava države članice da u skladu s nacionalnim zakonima i propisima određene tvari koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom odrede kao eksplozive.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„eksplozivi” su tvari i proizvodi koji se smatraju eksplozivima u preporukama Ujedinjenih naroda za prijevoz opasnih tvari, a u preporukama su uvršteni u 1. razred;

2.

„streljivo” su projektili s pogonskim punjenjem ili bez njega te prazno streljivo za upotrebu u prijenosnom vatrenom oružju, drugom oružju i artiljeriji;

3.

„sigurnost” označava mjere sprječavanja nesreća, a u slučaju neuspjeha, ublažavanje njihovih posljedica;

4.

„sigurnosni” označava mjere sprječavanja korištenja eksploziva suprotno redu i zakonu;

5.

„ovlaštenje” je odluka o dopuštanju planiranog prijevoza eksploziva na području Unije;

6.

„prijevoz” je svako fizičko premještanje eksploziva na području Unije, osim onoga u jednom te istom prostoru;

7.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” svaka je isporuka eksploziva za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

8.

„stavljanje na tržište” prvo je stavljanje na raspolaganje eksploziva na tržištu Unije;

9.

„proizvođač” je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi eksploziv ili koja je oblikovala ili proizvela eksploziv i stavlja taj eksploziv na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili se njime koristi za vlastite potrebe;

10.

„ovlašteni zastupnik” je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pismeno ovlastio da određene zadaće obavlja u njegovo ime;

11.

„uvoznik” je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja eksploziv iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

12.

„distributer” je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja eksploziv na raspolaganje na tržištu;

13.

„trgovac oružjem” svaka je fizička ili pravna osoba čija je profesionalna aktivnost u potpunosti ili djelomično usmjerena na proizvodnju, trgovinu, razmjenu, najam, popravak ili prepravku vatrenog oružja i streljiva;

14.

„gospodarski subjekti” su proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer i svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi skladištenjem, korištenjem, prijevozom, uvozom, izvozom ili trgovinom eksploziva;

15.

„tehnička specifikacija” je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje eksploziv mora ispuniti;

16.

„usklađena norma” je usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. točkom 1.c Uredbe (EU) br. 1025/2012;

17.

„akreditacija” je akreditacija kako je utvrđeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

18.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

19.

„ocjenjivanje sukladnosti” je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na eksploziv;

20.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

21.

„opoziv” je svaka mjera usmjerena na postizanje vraćanja eksploziva koji je već stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;

22.

„povlačenje” je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da eksploziv u opskrbnom lancu bude stavljen na raspolaganje na tržištu;

23.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” je svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

24.

„oznaka CE” je oznaka kojom proizvođač označuje da je eksploziv u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojima je predviđeno njezino stavljanje.

Članak 3.

Slobodno kretanje

Države članice ne smiju zabraniti, ograničiti niti spriječiti stavljanje na raspolaganje na tržištu eksploziva koji udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

Članak 4.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se eksplozivi mogu staviti na raspolaganje na tržištu samo ako su sukladni sa zahtjevima ove Direktive.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 5.

Obveze proizvođača

1.   Ako na tržište stavljaju svoje eksplozive ili se njima koriste za vlastite potrebe, proizvođači osiguravaju da su njihovi proizvodi oblikovani i proizvedeni u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II.

2.   Proizvođači pripremaju tehničku dokumentaciju iz Priloga III. i provode relevantni postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 20.

Ako je tim postupkom dokazana sukladnost eksploziva s propisanim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na primjeren način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama eksploziva te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti eksploziva.

5.   Proizvođači osiguravaju da eksplozivi koji su stavljeni na tržište imaju jedinstvenu identifikaciju u skladu sa sustavom za identifikaciju i sljedivost eksploziva iz članka 15. Za eksplozive koji nisu uključeni u taj sustav proizvođači:

(a)

osiguravaju da eksplozivi koje su stavili na tržište nose broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, ako to ne dopušta veličina, oblik ili dizajn eksploziva, da se traženi podaci daju na ambalaži ili u popratnom dokumentu;

(b)

na eksplozivu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na ambalaži eksploziva ili u popratnom dokumentu. U adresi je navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

6.   Proizvođači osiguravaju da su uz eksploziv koji su stavili na tržište priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i sigurnosne informacije te svako označivanje jasni su, razumljivi i shvatljivi.

7.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da eksploziv koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi eksploziv uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako eksploziv predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su eksploziv stavili na raspolaganje u tom smislu, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti eksploziva s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju eksplozivi koje su stavili na tržište.

Članak 6.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 5. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 5. stavka 2. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadaće utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor nad tržištem u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište;

(b)

na opravdan zahtjev nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju koji su neophodni za dokazivanje sukladnosti eksploziva;

(c)

na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela s njima surađuje u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju eksplozivi obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 7.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladne eksplozive.

2.   Prije stavljanja eksploziva na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 20. Oni osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da eksploziv nosi oznaku CE i da su uza nj priloženi traženi dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavka 5.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da eksploziv nije u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II., ne smije eksploziv staviti na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako eksploziv predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

3.   Uvoznici na eksplozivu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u popratnom dokumentu. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz eksploziv priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju, dok je eksploziv pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njegova skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II.

6.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da eksploziv koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi eksploziv uskladili, ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako eksploziv predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su eksploziv stavili na raspolaganje na tržištu u tom smislu, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

7.   Uvoznici su dužni u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište staviti presliku izjave EU-a o sukladnosti na raspolaganje tijelima za nadzor tržišta i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tim tijelima na njihov zahtjev.

8.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti eksploziva, na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju eksplozivi koje su stavili na tržište.

Članak 8.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju eksploziv na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja eksploziva na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju nosi li eksploziv propisanu oznaku CE, jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti te upute i podaci o sigurnosti na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj je eksploziv stavljen na raspolaganje na tržištu te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 5. stavka 5. te članka 7. stavka 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da eksploziv nije u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga II., ne smije eksploziv staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako eksploziv predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je eksploziv pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njegova skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da eksploziv koji su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladan s ovom Direktivom osiguravaju da se provode potrebne korektivne mjere kako bi se taj eksploziv uskladio ili po potrebi povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, ako eksploziv predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su eksploziv stavili na raspolaganje na tržištu u tom smislu, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su neophodni za dokazivanje sukladnosti eksploziva. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri s njim surađuju u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju eksplozivi koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 9.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja eksploziv na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači eksploziv koji je već stavljen na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost sa zahtjevima ove Direktive, smatrat će se proizvođačem za potrebe ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 5.

Članak 10.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Za eksplozive koji nisu obuhvaćeni sustavom iz članka 15. gospodarski subjekti, na zahtjev, tijelima za nadzor tržišta daju podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio eksploziv;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili eksploziv.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom stavku deset godina nakon što im je isporučen eksploziv i deset godina nakon što su isporučili eksploziv.

POGLAVLJE 3.

SIGURNOSNE ODREDBE

Članak 11.

Prijevoz eksploziva

1.   Eksplozivi se mogu prevoziti samo u skladu sa stavcima od 2. do 8.

2.   Odobrenje za prijevoz eksploziva mora ishoditi primatelj od nadležnog tijela u svojoj državi članici. Nadležno tijelo provjerava je li primatelj zakonski ovlašten nabavljati eksploziv te posjeduje li potrebne dozvole ili ovlaštenja. Gospodarski subjekt odgovoran za prijevoz mora obavijestiti nadležna tijela tranzitne države članice o svakom kretanju eksploziva kroz tu državu članicu i dobiva prethodno odobrenje te tranzitne države članice.

3.   Ako neka država članica smatra da postoji problem u vezi s provjerom ovlaštenja za kupnju eksploziva iz stavka 2., ta država članica prosljeđuje raspoložive informacije Komisiji koja o tome obavješćuje ostale države članice.

4.   Ako nadležno tijelo u državi članici primatelja dopusti prijevoz, ono primatelju izdaje dokument koji sadrži sve podatke iz stavka 5. Taj se dokument uvijek nalazi uz pošiljku eksploziva sve do dolaska na navedenu odredišnu točku. Mora se predočiti na svaki zahtjev nadležnih tijela. Primatelj čuva primjerak tog dokumenta, a na zahtjev nadležnog tijela u državi članici primatelja mora ga dati na uvid.

5.   Ako prijevoz eksploziva zahtijeva posebnu kontrolu kako bi zadovoljio posebne sigurnosne zahtjeve na državnom području ili dijelu državnog područja neke države članice, primatelj nadležnom tijelu u državi članici primatelja mora dostaviti sljedeće podatke:

(a)

imena i adrese dotičnih gospodarskih subjekata;

(b)

broj i količinu eksploziva koji se prevoze;

(c)

potpun opis dotičnih eksploziva te sredstva identifikacije, uključujući i identifikacijski broj UN-a;

(d)

ako se eksploziv stavlja na tržište, podatke o usklađenosti s uvjetima stavljanja na tržište;

(e)

način prijevoza i unaprijed određen put;

(f)

predviđene datume polaska i dolaska;

(g)

po potrebi, detaljne podatke o ulasku u i izlasku iz država članica.

Podaci iz točke (a) prvog podstavka moraju biti dovoljno precizni kako bi omogućili nadležnim tijelima stupanje u vezu s gospodarskim subjektima i dobivanje potvrde o tome da su dotični gospodarski subjekti ovlašteni primiti pošiljku.

Nadležno tijelo u državi članici primatelja ispituje uvjete pod kojima se prijevoz može odvijati, s posebnim osvrtom na posebne sigurnosne zahtjeve. Ovlaštenje za prijevoz izdaje se ako su zadovoljeni posebni sigurnosni zahtjevi. U slučaju kad se prijevoz odvija preko državnog područja drugih država članica, one također ispituju i odobravaju pojedinosti koje se odnose na prijevoz.

6.   Ako nadležno tijelo neke države članice smatra da posebni sigurnosni zahtjevi navedeni u stavcima 4. i 5. nisu potrebni, prijevoz eksploziva na područje ili na dio područja te države članice može se izvršiti bez prethodne dostave informacija u smislu stavka 5. Nadležno tijelo u državi članici primatelja tada izdaje odobrenje za određeno vremensko razdoblje koje u svakom trenutku može na temelju razumnog obrazloženja biti ukinuto ili povučeno. Dokument naveden u stavku 4. koji se nalazi uz pošiljku eksploziva sve do odredišnog mjesta odnosi se isključivo na to odobrenje.

7.   Ne dovodeći u pitanje redovne provjere koje polazišna država članica provodi na svom državnom području, dotični primatelji ili gospodarski subjekti na zahtjev nadležnih tijela nadležnim tijelima polazišne države članice i tranzitne države članice dostavljaju sve relevantne podatke kojima raspolažu, a koji se tiču prijevoza eksploziva.

8.   Niti jedan gospodarski subjekt ne može izvršiti prijevoz eksploziva ako primatelj nije dobio potrebna ovlaštenja za prijevoz u skladu sa stavcima 2., 4., 5. i 6.

Članak 12.

Prijevoz streljiva

1.   Streljivo se može prevoziti iz jedne države članice u drugu samo u skladu s postupkom utvrđenim u stavcima od 2. do 5. Ti se stavci primjenjuju i na prijevoz streljiva u slučaju kataloške prodaje.

2.   Ako je streljivo potrebno prevesti u neku drugu državu članicu, prije otpremanja pošiljke dotična osoba javlja sljedeće podatke državi članici u kojoj se to streljivo nalazi:

(a)

imena i adrese osoba koje prodaju ili prevoze, kupuju ili nabavljaju streljivo te po potrebi ime i adresu vlasnika;

(b)

adresu na koju će streljivo biti poslano ili prevezeno;

(c)

količinu streljiva koje se šalje ili prevozi;

(d)

podatke koji omogućavaju identifikaciju streljiva te uz to naznaku da je streljivo prošlo kontrolu u skladu s Konvencijom od 1. srpnja 1969. o uzajamnom priznavanju žigova za malo i lako oružje;

(e)

način prijevoza;

(f)

datum polaska i predviđeni datum dolaska.

Podaci navedeni u točkama (e) i (f) ne trebaju se navoditi ako se prijevoz odvija između prodavača oružja. Država članica ispituje uvjete u kojima će se odvijati prijevoz, posebice u pogledu sigurnosti. Ako država članica da ovlaštenje za takav prijevoz, izdaje dozvolu koja sadrži sve pojedinosti navedene u prvom podstavku. Ta dozvola mora biti uz pošiljku streljiva sve do odredišta. Mora se pokazati na svaki zahtjev nadležnih tijela država članica.

3.   Svaka država članica može prodavaču oružja odobriti pravo na prijevoz streljiva sa svog državnog područja do prodavača u drugoj državi članici bez prethodnog ovlaštenja iz stavka 2. U tu svrhu izdaje odobrenje koje vrijedi tri godine, ali u svakom trenutku može biti suspendirano ili poništeno uz obrazloženu odluku. Dokument s podacima o tom odobrenju mora biti uz pošiljku streljiva sve do odredišta. Mora se pokazati na svaki zahtjev nadležnih tijela država članica.

Prije početka prijevoza prodavač oružja javlja nadležnim tijelima države članice iz koje se prijevoz odvija sve podatke navedene u prvom podstavku stavka 2.

4.   Svaka država članica drugim državama članicama dostavlja popis streljiva za koje se može dobiti ovlaštenje za prijevoz na njezino državno područje bez njezine prethodne suglasnosti.

Ti popisi streljiva dostavljaju se prodavačima oružja koji su dobili odobrenje za prijevoz streljiva bez prethodnog ovlaštenja u skladu s postupkom utvrđenim stavkom 3.

5.   Svaka država članica prenosi sve raspoložive korisne podatke o predmetu konačnog prijevoza streljiva državi članici prema čijem se području takav prijevoz obavlja.

Svi podaci koje države članice dobivaju u skladu sa stavcima 2. i 3. prenose se, najkasnije za vrijeme dotičnih prijevoza, odredišnoj državi članici te, po potrebi, najkasnije za vrijeme prijevoza, tranzitnim državama članicama.

Članak 13.

Sigurnosna odstupanja

Odstupajući od članka 11. stavaka 2., 4., 5. i 6. te od članka 12. država članica u slučaju ozbiljnih prijetnji za ili napada na javnu sigurnost zbog nezakonitog posjedovanja ili upotrebe eksploziva ili streljiva može poduzeti sve potrebne mjere koje se odnose na prijevoz eksploziva ili streljiva radi sprečavanja takvog nezakonitog posjedovanja ili upotrebe.

Mjerama iz prvog stavka poštuje se načelo proporcionalnosti. Ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ni prikriven način ograničavanja trgovine između država članica.

Svaka država članica koja usvoji takve mjere o tome odmah obavješćuje Komisiju. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice.

Članak 14.

Razmjena informacija

1.   Države članice radi provedbe članaka 11. i 12. stvaraju mreže za razmjenu podataka. One obavješćuju ostale države članice i Komisiju o tome koja su nacionalna nadležna tijela odgovorna za prijenos i primanje podataka te za primjenu postupaka predviđenih u tim člancima.

Države članice stavljaju na raspolaganje ostalim državama članicama i Komisiji ažurirane podatke o gospodarskim subjektima koji posjeduju dozvole ili ovlaštenja iz članka 16.

2.   Za potrebe provedbe ove Direktive Uredba (EZ) br. 515/97, posebno njezini zahtjevi koji se odnose na povjerljivost, primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 15.

Identifikacija i sljedivost eksploziva

1.   Gospodarski subjekti pridržavaju se jedinstvenog sustava za jedinstvenu identifikaciju i sljedivost eksploziva koji uzima u obzir njihovu veličinu, oblik ili dizajn, osim ako jedinstvenu identifikaciju nije potrebno stavljati na eksploziv zbog njegove niske razine rizika koja se temelji na njegovim karakteristikama i činiteljima kao što su njegov nizak eksplozivni učinak, njegova uporaba i nizak rizik koji predstavlja za sigurnost zbog niskih potencijalnih učinaka zloupotrebe.

Sustav se ne primjenjuje na eksplozive koji se prevoze i isporučuju nezapakirani ili u kamionima cisternama koji ih izravno istovaruju u rupu za eksploziv ili na eksplozive proizvedene na mjestu eksplozije koji se upotrebljavaju neposredno nakon što su proizvedeni (proizvodnja na licu mjesta).

2.   Taj sustav osigurava prikupljanje i čuvanje podataka, uključujući po potrebi elektroničkim sredstvima, što omogućuje jedinstvenu identifikaciju i sljedivost eksploziva kao i stavljanje jedinstvene identifikacije na eksploziv i/ili njegovu ambalažu kojom se omogućuje pristup tim podacima. Ti se podaci odnose na jedinstvenu identifikaciju eksploziva, uključujući mjesto na kojem se nalazi dok je u posjedu gospodarskih subjekata i identitet tih gospodarskih subjekata.

3.   Podaci iz stavka 2. ispituju se u redovitim razmacima i zaštićeni su od slučajnog ili zlonamjernog oštećenja ili uništenja. Ti se podaci čuvaju 10 godina nakon radnje ili, ako su eksplozivi korišteni ili se njima raspolagalo, 10 godina nakon njihova korištenja ili raspolaganja, čak i ako je gospodarski subjekt prestao trgovati. Dostupni su odmah na zahtjev nadležnih tijela.

4.   Komisija može donijeti provedbene akte:

(a)

kojima se utvrđuju praktični postupci za rad sustava jedinstvene identifikacije i sljedivosti iz stavka 1., uzimajući u obzir veličinu, oblik ili dizajn eksploziva, a posebno oblik i strukturu jedinstvene identifikacije, kako je predviđeno stavkom 2.;

(b)

kojima se identificiraju slučajevi iz stavka 1. u kojima, s obzirom na nisku razinu rizika eksploziva, nije potrebno da se gospodarski subjekti pridržavaju sustava za jedinstvenu identifikaciju i sljedivost u smislu tog stavka.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom pregleda navedenim u članku 49. stavku 3.

Članak 16.

Dozvola ili ovlaštenje

Gospodarski subjekti moraju posjedovati dozvolu ili ovlaštenje za proizvodnju, skladištenje, upotrebu, uvoz, izvoz, prijevoz ili trgovinu eksplozivima.

Prvi stavak ne odnosi se na zaposlenike gospodarskih subjekata koji posjeduju dozvolu ili ovlaštenje.

Članak 17.

Izdavanje dozvola za proizvodne aktivnosti

Ako država članica izda dozvolu ili ovlaštenje iz članka 16. za proizvodnju eksploziva, posebice provjerava jesu li odgovorni gospodarski subjekti sposobni ispuniti tehničke obveze koje preuzimaju.

Članak 18.

Pljenidbe

Svaka država članica donosi potrebne mjere koje će nadležnim tijelima omogućiti zapljenu svakog eksploziva ako postoje dostatni dokazi da će takav eksploziv biti predmetom nezakonite nabave, upotrebe ili trgovine.

POGLAVLJE 4.

SUKLADNOST EKSPLOZIVA

Članak 19.

Pretpostavka sukladnosti eksploziva

Za eksplozive koji su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II. koji su obuhvaćeni navedenim normama ili dijelom tih normi.

Članak 20.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Za ocjenjivanje sukladnosti eksploziva proizvođač se pridržava jednoga od sljedećih postupaka iz Priloga III.:

(a)

EU ispitivanja tipa (modul B) i, po izboru proizvođača, jednog od sljedećeg:

i.

sukladnosti tipa na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera proizvoda u nasumično odabranim intervalima (modul C2);

ii.

sukladnosti tipa na temelju osiguranja kvalitete postupka proizvodnje (modul D);

iii.

sukladnosti tipa na temelju osiguranja kvalitete proizvoda (modul E);

iv.

sukladnosti tipa na temelju provjere proizvoda (modul F);

(b)

sukladnosti na temelju pojedinačne provjere (modul G).

Članak 21.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi iz Priloga II.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka iz Priloga IV., sadrži elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga III. i redovito se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je eksploziv stavljen na tržište ili na čijem je tržištu stavljen na raspolaganje.

3.   Ako se na eksploziv primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost eksploziva sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 22.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 23.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE

1.   Oznaka CE na eksplozivu mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili nije zajamčeno zbog same naravi eksploziva, oznaka mora biti stavljena na ambalažu i na popratne dokumente.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što se eksploziv stavi na tržište.

3.   Oznaku CE slijedi identifikacijski broj prijavljenog tijela ako je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili proizvođač odnosno njegov ovlašteni zastupnik prema uputama tog tijela.

4.   Nakon oznake CE i, po potrebi, identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili upotreba.

5.   U slučajevima eksploziva proizvedenih za vlastite potrebe, eksploziva koji se prevoze i isporučuju nezapakirani ili u mobilnim jedinicama za proizvodnju eksploziva koje se izravno istovaruju u rupu za eksploziv te eksploziva proizvedenih na mjestu eksplozije koji se upotrebljavaju odmah nakon što su proizvedeni (proizvodnja na licu mjesta), oznaka CE stavlja se na popratne dokumente.

6.   Države članice oslanjaju se na postojeći mehanizam kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloupotrebe te oznake.

POGLAVLJE 5.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 24.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnim za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Direktivom.

Članak 25.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor nad prijavljenim tijelima, uključujući sukladnost s člankom 30.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

Članak 26.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadataka.

Članak 27.

Obveze obavješćivanja tijela koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju prijavljenih tijela i svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 28.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili eksplozivu koji ocjenjuje.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu oblikovatelj, proizvođač, dobavljač, postavljač, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj eksploziva koje ocjenjuju ni zastupnik niti jedne od navedenih strana. To ne isključuje uporabu eksploziva nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu eksploziva u osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju ili izradu, marketing, postavljanje, uporabu ili održavanje tih eksploziva niti zastupaju strane koje sudjeluju u tim djelatnostima. Ne sudjeluju ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovo osoblje provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnoga poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih aktivnosti.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadatke ocjenjivanja sukladnosti koji su mu dodijeljeni u Prilogu III. i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadatke samo ili se obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svakom trenutku za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju eksploziva za koje je prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti raspolaže potrebnim:

(a)

osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c)

postupcima za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda te masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Osoblje odgovorno za provođenje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provodi i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost izrade potvrda, bilješki i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada za rad visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri provođenju njihovih zadaća u skladu s Prilogom III. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj se provode njegove aktivnosti. Vlasnička prava zaštićena su.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 29.

Pretpostavka sukladnosti tijelâ za ocjenjivanje sukladnosti

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost s kriterijima utvrđenima u relevantnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje se upućuje u Službenom listu Europske unije, smatra se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 28. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 30.

Sklapanje ugovora s podizvoditeljem od strane prijavljenih tijela i njihova društva kćeri

1.   Ako prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvoditeljem ili ih prenosi na društvo kćer, osigurava da podizvoditelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 28. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvoditeljem ili ih može izvršiti društvo kći isključivo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo stavlja na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvoditelja ili društva kćeri i poslova koje obavljaju u skladu s Prilogom III.

Članak 31.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavu one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavu prilažu se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli za ocjenjivanje sukladnosti, eksploziv ili eksplozivi za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 28.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumente potrebne za provjeru, priznavanje i redovno praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 28.

Članak 32.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 28.

2.   Ona obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modul ili module za ocjenjivanje sukladnosti i određeni eksploziv ili eksplozive te relevantnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 31. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji i ostalim državama članicama dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i mjere na snazi, čime se osigurava da će se tijelo redovno pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve iz članka 28.

5.   Navedeno tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe akreditacijske potvrde ili u roku od dva mjeseca ako se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 33.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija čini popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom javno dostupnim, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija osigurava da taj popis bude ažuran.

Članak 34.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 28. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničuje, suspendira ili povlači prijavu ovisno o težini nezadovoljavanja navedenih zahtjeva ili neispunjavanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničavanja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojom djelatnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i nadzor nad tržištem.

Članak 35.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovog redovnog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretiraju kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili je prestalo zadovoljavati zahtjeve za svoju prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt usvaja se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 49. stavka 2.

Članak 36.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga III.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se proporcionalno da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju sve aktivnosti vodeći računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti tehnologije dotičnog proizvoda i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnoga postupka.

Pritom ipak poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost eksploziva s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne sigurnosne zahtjeve iz Priloga II. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu o sukladnosti.

4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo ustanovi da eksploziv više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i po potrebi suspendira ili povlači potvrdu.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, suspendira ili povlači potvrdu.

Članak 37.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Države članice osiguravaju postojanje žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 38.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijela koja provode prijavljivanje o sljedećem:

(a)

svakom odbijanju, ograničavanju, ukidanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za podatke koji su primili od tijela za nadzor nad tržištem i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima.

2.   Prijavljena tijela osiguravaju drugim tijelima prijavljenim u skladu s ovom Direktivom koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima se obuhvaćaju isti eksplozivi odgovarajuće podatke o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 39.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornim za politiku prijavljivanja.

Članak 40.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom te pravilno upravljanje u obliku resorne skupine prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu te skupine, izravno ili preko imenovanih zastupnika.

POGLAVLJE 6.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA EKSPLOZIVA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPCI UNIJE

Članak 41.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola eksploziva koji ulaze na tržište Unije

Na eksplozive se primjenjuju članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kojima jamče da se eksplozivi mogu staviti na tržište samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i ako se pravilno pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu.

Članak 42.

Postupak rukovanja eksplozivima koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da eksploziv predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za imovinu ili okoliš, ocjenjuju ispunjava li navedeni eksploziv sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti po potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da eksploziv nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, bez odgode zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi eksploziv uskladio s tim zahtjevima, povukao eksploziv s tržišta ili ga opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskih subjekata obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u vezi sa svim eksplozivima koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u razdoblju navedenom u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje eksploziva na raspolaganje na svojim nacionalnim tržištima te povukla eksploziv s tržišta ili ga opozvala.

Tijela za nadzor nad tržištem bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju eksploziva koji nije u skladu sa zahtjevima, podrijetlo eksploziva, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente određenoga gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica sljedećih uzroka:

(a)

eksploziv ne ispunjava zahtjeve u pogledu zdravlja i sigurnosti osoba ili zaštite imovine ili okoliša; ili

(b)

nedostaci u usklađenim normama iz članka 19. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, odmah obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određenog eksploziva te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera kao što je povlačenje eksploziva s tržišta koje se odnose na određeni eksploziv.

Članak 43.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 42. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje konzultacije s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija donosi provedbeni akt kojim odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladni eksploziv povuče s njihovog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost eksploziva pripisuje nedostacima usklađenih normi iz članka 42. stavka 5. točke (b) ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 44.

Sukladni eksplozivi koji predstavljaju rizik

1.   Ako država članica nakon provedene ocjene u skladu s člankom 42. stavkom 1. ustanovi da eksploziv, iako je sukladan s ovom Direktivom, i dalje predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za imovinu ili okoliš, ona od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme odgovarajuće mjere kako taj eksploziv nakon stavljanja na tržište više ne bi bio rizičan, traži povlačenje s tržišta ili opoziv u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje korektivne mjere u pogledu svih eksploziva koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

3.   Država članica odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedene informacije uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju određenog eksploziva, podrijetlo i opskrbni lanac eksploziva, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija se bez odgode konzultira s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktima odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije te po potrebi predlaže odgovarajuće mjere.

Provedbeni akti navedeni u prvom podstavku ovog stavka donose se u skladu s postupkom ocjenjivanja iz članka 49. stavka 3.

Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti osoba ili zaštitom imovine ili okoliša Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 4.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

Članak 45.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 42., država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 23. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela, ako je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje, nije stavljen u skladu s člankom 23. ili nije stavljen;

(d)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(f)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(g)

podaci iz članka 5. stavka 5. ili članka 7. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(h)

nije ispunjen ni jedan drugi administrativni uvjet iz članka 5. ili članka 7.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na raspolaganje eksploziva na tržištu ili kako bi osigurala njegov opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 7.

DELEGIRANE I PROVEDBENE OVLASTI I ODBOR

Članak 46.

Delegirane ovlasti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 47. kojim se ažurira Prilog I. kako bi se uskladio s preporukama Ujedinjenih naroda o prijevozu opasne robe.

Članak 47.

Izvršavanje delegiranja

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 46. dodjeljuje se Komisiji na pet godina počevši od 18. travnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od 5 godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 46. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 46. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 48.

Provedbeni akti

Komisija donosi provedbene akte kojima se određuju tehnička rješenja za primjenu članka 11., naročito predložak dokumenta koji će se koristiti.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 49. stavku 3.

Članak 49.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za eksplozive za civilnu uporabu. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

5.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje se zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojim drugim zakonodavstvom Unije.

Nadalje, odbor može ispitati svako pitanje vezano uz primjenu ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

POGLAVLJE 8.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenog na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati kaznenopravne sankcije za ozbiljno kršenje odredbi.

Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 51.

Prijelazne odredbe

1.   Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje eksploziva na tržištu koji su obuhvaćeni Direktivom 93/15/EEZ, koji su u skladu s ovom Direktivom i koji su stavljeni na tržište prije 20. travnja 2016.

2.   Potvrde izdane u skladu s Direktivom 93/15/EEZ vrijede prema ovoj Direktivi.

3.   Dok se ne zamijeni mjerama donesenim u skladu s člankom 15. ove Direktive, nastavlja se primjenjivati Direktiva Komisije 2008/43/EZ od 4. travnja 2008. kojom se u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ uspostavlja sustav za identifikaciju i sljedivost eksploziva za civilnu uporabu (14).

Članak 52.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju do 19. travnja 2016. zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2. točkama 2. i točkama od 7. do 13. te od 15. do 24., člancima od 3. do 10., člankom 14. stavkom 1., člancima 15. i 16., člankom 20. točkom (a) podtočkom i., člancima od 21. do 27., člankom 28. stavcima od 1. do 4., člankom 28. stavcima 6., 7., 10. i 11., člancima od 29. do 45., člancima 50. i 51. te prilozima III. i IV. Države članice odmah dostavljaju tekst tih mjera Komisiji.

One primjenjuju te mjere od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također uključuju izjavu u kojoj stoji da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i sadržaj te izjave.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu na području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 53.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 93/15/EEZ kako je izmijenjena uredbama iz Priloga V. dijela A te Direktiva 2004/57/EZ stavljaju se izvan snage od 20. travnja 2016. ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datuma primjene direktiva navedenih u Prilogu V. dijelu B.

Upućivanja na direktive stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu te se čitaju u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 54.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., članak 2. točka 1., točke od 3. do 6. i točka 14., članci 11., 12. i 13., članak 14. stavak 2., članci od 17. do 19., članak 20. točka (a) podtočke od ii. do iv. i točka (b), članak 28. stavci 5., 8. i 9., članci 46., 47., 48. i 49. te prilozi I, II., V. i VI. primjenjuju se od 20. travnja 2016.

Članak 55.

Adresati

Ova Direktiva upućena je državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 105.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 121, 15.5.1993., str. 20.

(4)  Vidjeti Prilog V. dio A.

(5)  SL L 127, 29.4.2004., str. 73.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(7)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(8)  SL L 10, 14.1.1997., str. 13.

(9)  SL L 178, 28.6.2013., str. 27.

(10)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(11)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(12)  SL L 82, 22.3.1997., str. 1.

(13)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(14)  SL L 94, 5.4.2008., str. 8.


PRILOG I.

PROIZVODI KOJI SE U RELEVANTNIM PREPORUKAMA UJEDINJENIH NARODA NAVODE KAO PIROTEHNIČKA ILI DRUGA EKSPLOZIVNA SREDSTVA

UN BR.

NAZIV i OPIS

KLASA/RAZRED

GLOSAR (koristit će se samo kao informativni vodič)

Grupa G

0009

Streljivo, zapaljivo sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.2 G

Streljivo

Generički pojam koji se uglavnom odnosi na eksplozivna sredstva koja se koriste u vojne svrhe kao što su sve vrste bombi, granata, raketa, mina, projektila i drugih sličnih naprava.

Streljivo, zapaljivo

Streljivo koje sadrži neku zapaljivu tvar. Osim u slučaju kada je streljivo samo po sebi i eksploziv, isto tako sadrži i nešto od sljedećeg: pogonsko punjenje s detonatorom i inicijalnim punjenjem, upaljač s rasprskavajućim nabojem ili potisnim punjenjem.

0010

Streljivo, zapaljivo sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0009

0015

Streljivo, dimno sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.2 G

Streljivo, dimno

Streljivo koje sadrži tvar koja proizvodi dim. Osim u slučaju kada je streljivo samo po sebi i eksploziv, isto tako sadrži i nešto od sljedećeg: pogonsko punjenje s detonatorom i inicijalnim punjenjem, upaljač s rasprskavajućim nabojem ili potisnim punjenjem.

0016

Streljivo, dimno sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0015

0018

Streljivo, sa rasprskavajućim nabojem napunjenim suzavcem, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.2 G

Streljivo, sa rasprskavajućim nabojem napunjenim suzavcem koji uzrokuje suze, te s potisnim ili pogonskim punjenjem.

Takvo streljivo sadrži i nešto od sljedećeg: pogonsko punjenje s detonatorom i inicijalnim punjenjem, upaljač s rasprskavajućim nabojem ili potisnim punjenjem.

0019

Streljivo, sa rasprskavajućim nabojem napunjenim suzavcem, te s potisnim ili pogonskim punjenjem.

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0018

0039

Bombe, za stvaranje bljeska

1.2 G

Bombe

Eksplozivna sredstva koja se bacaju iz letjelica. Mogu sadržavati zapaljivu tekućinu s rasprskavajućim nabojem, smjesu za stvaranje bljeska ili rasprskavajući naboj. Pojam uključuje: bombe za stvaranje bljeska.

0049

Patrone, za stvaranje bljeska

1.1 G

Patrone, za stvaranje bljeska

Proizvod se sastoji od čahure, inicijalne kapisle i smjese za stvaranje bljeska, sastavljenih u cjelinu spremnu za ispaljivanje.

0050

Patrone, za stvaranje bljeska

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0049

0054

Patrone, signalne

1.3 G

Patrone, signalne

Proizvodi namijenjeni ispaljivanju iz signalnih pištolja radi stvaranja svjetlosnih signala u boji ili nekih drugih signala itd.

0066

Brzogoreći (detonirajući) štapin

1.4 G

Brzogoreći (detonirajući) štapin

Proizvod koji se sastoji od tekstilne pređe pokrivene barutnim prahom ili kakvim drugim brzogorećim pirotehničkim sredstvom i prilagodljive zaštitne košuljice, ili se sastoji od jezgre koju čini barutni prah, a sama jezgra omotana je fleksibilnim platnenim tkanjem. Izgara vanjskim plamenom po cijeloj svojoj duljini i koristi se za prijenos paljenja od samog uređaja do punjenja.

0092

Signalne rakete, površinske

1.3 G

Signalne rakete Proizvodi koji sadrže pirotehničke sastojke koji su namijenjeni osvjetljavanju, identifikaciji, signalizaciji ili upozoravanju.

0093

Signalne rakete, zračne

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0101

Štapin, sporogoreći

1.3 G

Štapin (fuse)/upaljač (fuze)

Premda ove dvije riječi imaju zajedničko podrijetlo (prema francuskom fusée, fusil) i premda se ponekad razlikuju u načinu pisanja, korisno je imati na umu prihvaćenu konvenciju prema kojoj se pojam štapin koristi za svako sredstvo za paljenje eksploziva u obliku kabla, dok se pojam upaljač odnosi na sklop streljiva koji ima mehaničke, električne, kemijske ili hidrostatske komponente za pokretanje procesa aktiviranja bilo deflagracijom bilo detonacijom.

Štapin, trenutni, nedetonirajući (fitilj)

Proizvod koji se sastoji od pamučne pređe impregnirane crnim barutom (fitilj). Gori vanjskim plamenom i koristi se kod paljenja pirotehničkih sredstava koja se rabe za vatromete itd.

0103

Štapin, brzogoreći, cjevasti, u metalnoj ovojnici

1.4 G

Štapin, brzogoreći, cjevasti, u metalnoj ovojnici

Proizvod koji se sastoji od metalne ovojnice u kojoj se nalazi eksploziv koji naglo izgara.

0171

Streljivo, svjetleće, sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.2 G

Streljivo, svjetleće, sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

Streljivo čija je namjena stvoriti izvor intenzivne svjetlosti koja će osvijetliti neko područje. Ovaj pojam obuhvaća svjetleće patrone, granate i projektile, kao i svjetleće bombe te bombe za identifikaciju ciljeva.

0191

Signalni uređaji, ručni

1.4 G

Proizvodi namijenjeni signalizaciji.

0192

Signalna sredstva, za željezničke tračnice, eksploziv

1.1 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0191

0194

Signalna sredstva, za opasnost, plovila

1.1 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0191

0195

Signalna sredstva, za opasnost, plovila

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0191

0196

Signalna sredstva, dimna

1.1 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0191

0197

Signalna sredstva, dimna

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0191

0212

Traseri (označivači putanje) za streljivo

1.3 G

Traseri za streljivo

Hermetički zatvoreni proizvodi u kojima se nalaze pirotehničke tvari namijenjene označavanju putanje projektila.

0254

Streljivo, svjetleće, sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0171

0297

Streljivo, svjetleće, sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0254

0299

Bombe, za stvaranje bljeska

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0039

0300

Streljivo, zapaljivo sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0009

0301

Streljivo, koje uzrokuje suze sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0018

0303

Streljivo, dimno sa ili bez rasprskavajućeg naboja, te s potisnim ili pogonskim punjenjem

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0015

0306

Traseri (označivači putanje) za streljivo

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0212

0312

Patrone, signalne

1.4 G

Patrone, signalne

Proizvodi namijenjeni ispaljivanju iz signalnih pištolja radi stvaranja svjetlosnih signala u boji ili nekih drugih signala itd.

0313

Signalna sredstva, dimna

1.2 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0195

0318

Granate, vježbovne, ručne ili za ispaljivanje iz puške

1.3 G

Granate, ručne ili za ispaljivanje iz puške

Proizvodi koji su namijenjeni bacanju rukom ili se ispaljuju iz puške. Pojam uključuje: granate, vježbovne, ručne ili koje se ispaljuju iz puške.

0319

Upaljači, cjevasti

1.3 G

Upaljači, cjevasti

Proizvodi koji se sastoje od upaljača za paljenje eksploziva i pomoćnog eksplozivnog naboja koji brzo izgara kao što je barutni prah, a koji se koristi za paljenje naboja koji izbacuje punjenje u patronama, kao kod npr. topa.

0320

Upaljači, cjevasti

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0319

0333

Pirotehnička sredstva za vatromete

1.1 G

Pirotehnička sredstva za vatromete

Pirotehnička sredstva namijenjena zabavi.

0334

Pirotehnička sredstva za vatromete

1.2 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0333

0335

Pirotehnička sredstva za vatromete

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0333

0336

Pirotehnička sredstva za vatromete

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0333

0362

Streljivo, vježbovno

1.4 G

Streljivo, vježbovno

Streljivo bez glavnog eksplozivnog naboja, ali koje sadrži potisno ili izbacno punjenje. Obično također ima i upaljač i pogonsko punjenje.

0363

Streljivo, ispitno

1.4 G

Streljivo, ispitno

Streljivo koje sadrži pirotehničke tvari, a koje se koristi za ispitivanje performansi ili snage novog streljiva, te dijelova ili sklopova oružja.

0372

Granate, vježbovne, ručne ili za ispaljivanje iz puške

1.2 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0318

0373

Signalni uređaji, ručni

1.4 S

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0191

0403

Signalne rakete, zračne

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0418

Signalne rakete, površinske

1.2 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0419

Signalne rakete, površinske

1.1 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0420

Signalne rakete, zračne

1.1 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0421

Signalne rakete, zračne

1.2 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0424

Projektili, inertni, s traserom

1.3 G

Projektili

Proizvodi kao što su topovska granata ili zrno koji se ispaljuju iz topa ili drugog topničkog oružja, pušaka ili nekog drugog malog oružja. Mogu biti inertni, sa ili bez trasera, i mogu sadržavati potisno ili izbacno punjenje ili pogonsko punjenje. Pojam uključuje: projektili, inertni, s traserom; projektili s potisnim ili izbacnim punjenjem; projektili s pogonskim punjenjem.

0425

Projektili, inertni, s traserom

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0424

0428

Proizvodi, pirotehnički, za tehničke namjene

1.1 G

Proizvodi, pirotehnički, za tehničke namjene

Proizvodi koji sadrže pirotehničke tvari, a koriste se za tehničke namjene kao što su stvaranje topline ili plina, kazališni efekti itd. Pojam ne obuhvaća sljedeće proizvode koji su navedeni odvojeno: sve streljivo; patrone; signalna sredstva; škare, kabel, eksploziv; pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete; signalne rakete, zračne; signalne rakete, površinske; mehanizmi za pokretanje, eksplozivni; zakovice, eksploziv; signalni uređaji, ručni; signalni uređaji, za opasnost; signalna sredstva, za željezničke tračnice, eksploziv; signalna sredstva, dimna.

0429

Proizvodi, pirotehnički, za tehničke namjene

1.2 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0428

0430

Proizvodi, pirotehnički, za tehničke namjene

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0428

0431

Proizvodi, pirotehnički, za tehničke namjene

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0428

0434

Projektili s rasprskavajućim nabojem ili potisnim punjenjem

1.2 G

Projektili

Proizvodi kao što su topovska granata ili zrno koji se ispaljuju iz topa ili drugog topničkog oružja, pušaka ili nekog drugog malog oružja. Mogu biti inertni, sa ili bez trasera, i mogu sadržavati potisno ili izbacno punjenje ili pogonsko punjenje. Pojam uključuje: projektili, inertni, s traserom; projektili s potisnim ili izbacnim punjenjem; projektili s pogonskim punjenjem.

0435

Projektili s rasprskavajućim nabojem ili potisnim punjenjem

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0434

0452

Granate, vježbovne, ručne ili se ispaljuju iz puške

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0372

0487

Signalni uređaji, dimni

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0194

0488

Streljivo, vježbovno

1.3 G

Streljivo, vježbovno

Streljivo koje ne sadrži glavni naboj, ali sadrži rasprsni naboj ili naboj koji pokreće punjenje. Obično sadrži i detonator i naboj koji izbacuje punjenje. Pojam ne uključuje sljedeće proizvode koji su navedeni odvojeno: granate, vježbovne.

0492

Signalna sredstva, za željezničke tračnice, eksploziv

1.3 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0194

0493

Signalna sredstva, za željezničke tračnice, eksploziv

1.4 G

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0194

0503

Uređaji za napuhavanje pirotehničkih zračnih jastuka, moduli pirotehničkih zračnih jastuka ili retraktor pirotehničkih sigurnosnih pojaseva

1.4 G

 

Grupa S

0110

Granate, vježbovne, ručne ili za ispaljivanje iz puške

1.4 S

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0318

0193

Signalna sredstva, za željezničke tračnice, eksploziv

1.4 S

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0194

0337

Pirotehnička sredstva za vatromete

1.4 S

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0334

0345

Projektili, inertni, s traserom

1.4 S

Projektili

Proizvodi kao što su topovska granata ili zrno koji se ispaljuju iz topa ili drugog topničkog oružja, puške ili nekog drugog malog oružja. Mogu biti inertni, sa ili bez trasera, i mogu sadržavati potisno ili izbacno punjenje ili pogonsko punjenje.

0376

Pripale, cjevaste

1.4 S

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0319

0404

Signalne rakete, zračne

1.4 S

Vidjeti objašnjenje pod UN br. 0092

0405

Patrone, signalne

1.4 S

Patrone, signalne

Proizvodi namijenjeni za ispaljivanje signalnih raketa u boji ili drugih signala iz signalnih pištolja itd.

0432

Proizvodi, pirotehničke ili tehničke namjene

1.4 S

 


PRILOG II.

BITNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI

I.   Opći zahtjevi

1.

Svi eksplozivi moraju biti oblikovani, proizvedeni i dostavljeni na način da predstavljaju najmanji rizik za sigurnost ljudskog života i zdravlja te da sprečavaju oštećenje imovine i okoliša u normalnim, predvidivim okolnostima, osobito u pogledu sigurnosnih propisa i uobičajene prakse prije vremena njihova korištenja.

2.

Svaki eksploziv mora sadržavati svojstva koja je naveo proizvođač radi osiguranja najviše moguće razine sigurnosti i pouzdanosti.

3.

Svaki eksploziv mora biti oblikovan i proizveden na način da ga se uz odgovarajući način rukovanja moguće riješiti tako da njegovi učinci na okoliš budu svedeni na najmanju mjeru.

II.   Posebni zahtjevi

1.   Minimalno se sljedeće informacije i svojstva moraju, prema potrebi, uzeti u obzir ili testirati:

(a)

oblik i karakteristična obilježja, uključujući kemijski sastav, stupanj homogenosti i po potrebi dimenzije i razmještaj veličine zrna;

(b)

fizička i kemijska postojanost eksploziva u svim okolišnim uvjetima kojima eksploziv može biti izložen;

(c)

osjetljivost na udarce i trenje;

(d)

usklađenost svih komponenti u pogledu njihove kemijske stabilnosti;

(e)

kemijska čistoća eksploziva;

(f)

otpornost eksploziva na vodu ako je namijenjen upotrebi u vlažnom okruženju ili u blizini vode ili ako voda može imati negativan utjecaj na njegovu sigurnost ili pouzdanost;

(g)

otpornost na niske i visoke temperature u slučaju kad se eksploziv namjerava skladištiti ili koristiti pri takvim temperaturama, a hlađenje ili zagrijavanje jednog njegovog dijela ili eksploziva u cijelosti može negativno utjecati na njegovu sigurnost i pouzdanost;

(h)

pogodnost eksploziva za uporabu u opasnim okruženjima (npr. prisutnost jamskog plina, vruće mase itd.) ako je namijenjen korištenju pod takvim okolnostima;

(i)

sigurnosna svojstva koja sprečavaju nepravovremeno ili nehotično pokretanje ili zapaljenje;

(j)

ispravno punjenje i rad eksploziva ako je korišten u skladu sa svojom namjenom;

(k)

odgovarajuće upute i, prema potrebi, oznake u odnosu na sigurno rukovanje, skladištenje, korištenje i odlaganje;

(l)

otpornost eksploziva, njegova pakiranja ili ostalih komponenti na oštećenja tijekom skladištenja sve do krajnjeg roka uporabe koji je naznačio proizvođač;

(m)

navođenje svih uređaja i pribora potrebnih za pouzdano i sigurno rukovanje eksplozivom.

2.   Svaki je eksploziv potrebno ispitati u stvarnim uvjetima. Ako to nije izvedivo u samom laboratoriju, takva je ispitivanja potrebno provesti u uvjetima koji odgovaraju predviđenoj namjeni eksploziva.

3.   Zahtjevi za skupine eksploziva

3.1.

Eksplozivi za miniranje također ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

predložena metoda paljenja mora omogućiti sigurnu, pouzdanu i potpunu detonaciju ili odgovarajuće sagorijevanje eksploziva za miniranje. U posebnom slučaju crnog baruta provjerava se sposobnost njegova potpunog sagorijevanja;

(b)

eksplozivi za miniranje u obliku patrone moraju sigurno i pouzdano prenijeti detonaciju s jednog kraja niza patrona na drugi;

(c)

plinovi koji nastaju prilikom detonacije eksploziva za miniranje namijenjenih korištenju pod zemljom smiju sadržavati ugljični monoksid, dušične plinove kao i ostale plinove, pare i krute čestice nošene zrakom samo u količinama koje ne ugrožavaju zdravlje pri uobičajenim uvjetima rada.

3.2.

Detonirajući štapini, sporogoreći štapini, drugi štapini i rudarske kapice također ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

izolacija detonirajućih štapina, sporogorećih štapina, drugih štapina i rudarskih kapica mora biti odgovarajuće mehaničke izdržljivosti i na odgovarajući način zaštititi eksplozivno punjenje u slučajevima kad je ono podvrgnuto normalnom mehaničkom stresu;

(b)

potrebno je naznačiti i pouzdano se pridržavati parametara koji određuju vrijeme sagorijevanja sporogorećih štapina;

(c)

detonirajući štapini moraju se na pouzdan način paliti, imati dostatno paljenje te udovoljavati zahtjevima skladištenja čak i u posebnim klimatskim uvjetima.

3.3.

Detonatori (uključujući i sporogoreće detonatore) i releji također ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

detonatori moraju omogućiti pouzdanu detonaciju eksploziva za miniranje uz koje se koriste u svim predvidivim okolnostima upotrebe;

(b)

releji za detonirajuće štapine moraju se pouzdano paliti;

(c)

sposobnost paljenja ne smije ugrožavati vlaga;

(d)

vrijeme odgode sporogorećih detonatora mora biti dovoljno ujednačeno kako bi moguće preklapanje vremena odgode susjednih detonatora bilo beznačajno;

(e)

električne karakteristike električnih detonatora moraju biti naznačene na ambalaži (npr. sigurna struja nepaljenja, otpornost);

(f)

žice električnih detonatora moraju imati dostatnu izolaciju i mehaničku otpornost kao i čvrstu vezu s detonatorom vodeći računa o predviđenoj namjeni.

3.4.

Pogonska sredstva i raketna pogonska sredstva također ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

kada se koriste na način koji odgovara njihovoj namjeni, spomenuti materijali ne smiju eksplodirati;

(b)

pogonska sredstva, kada je to potrebno (npr. u slučaju onoga na bazi nitroceluloze), potrebno je stabilizirati kako ne bi došlo do raspadanja;

(c)

čvrsto raketno gorivo u komprimiranom ili salivenom obliku ne smije sadržavati slučajne pukotine ili mjehuriće plina koji bi mogli predstavljati opasnost za njegov rad.


PRILOG III.

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

MODUL B

EU ispitivanje tipa

1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje eksploziva te provjerava i potvrđuje da tehničko rješenje eksploziva ispunjava zahtjeve ove Direktive koji se na njega odnose.

2.

EU ispitivanje tipa provodi se kao procjena primjerenosti tehničkog rješenja eksploziva pregledom tehničke dokumentacije i popratnih dokaza iz točke 3. te pregledom uzorka cijelog proizvoda koji predstavlja buduću proizvodnju (kombinacija tipa proizvodnje i tipa rješenja).

3.

Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu po svom izboru.

Zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti eksploziva s primjenjivim zahtjevima ove Direktive i uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizikâ. U njoj su navedeni primjenjivi zahtjevi i obuhvaća, koliko je to relevantno za procjenu, oblik, proizvodnju i funkcioniranje eksploziva. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

i.

opći opis eksploziva;

ii.

idejno rješenje i nacrte za proizvodnju te sheme sastavnica, podsklopova, strujnih krugova itd.;

iii.

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i djelovanja eksploziva;

iv.

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi na koje su upućivanja bila objavljena u Službenom listu Europske unije te opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni sigurnosni zahtjevi ove Direktive, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, ako te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

v.

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

vi.

izvješća o ispitivanjima;

(d)

reprezentativne uzorke za predviđenu proizvodnju. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge uzorke ako su oni potrebni za provođenje programa ispitivanja;

(e)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi po potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji provodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4.

Prijavljeno tijelo:

za eksplozive:

4.1.

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila primjerenost tehničkog rješenja eksploziva;

za uzorke:

4.2.

provjerava jesu li uzorci proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom, identificira elemente oblikovane u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi, kao i one elemente koji su oblikovani u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama;

4.3.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi se provjerilo jesu li rješenja iz relevantnih usklađenih normi, ako ih je proizvođač odlučio primijeniti, pravilno primijenjena;

4.4.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi se provjerilo zadovoljavaju li, u slučaju kada se rješenja iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenila, rješenja koja je usvojio proizvođač koji primjenjuje druge relevantne tehničke specifikacije, bitne sigurnosne zahtjeve ove Direktive;

4.5.

dogovara s proizvođačem mjesto gdje će se provesti ispitivanja i testiranja.

5.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvještaj o ocjenjivanju u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 4. i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvještaja, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

6.

Ako tip zadovoljava zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na eksploziv o kojem je riječ, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke pregleda, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih eksploziva s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja.

Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

7.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost eksploziva s bitnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za ove izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

8.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu takvih odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njegovim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o takvim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti presliku potvrde o EU ispitivanju tipa i/ili njezinih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti presliku tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka kao i tehničkog dosjea s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač sve do isteka valjanosti te potvrde.

9.

Proizvođač primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom drži na raspolaganju državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište.

10.

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 3. i ispuniti obveze iz točaka 7. i 9. ako su navedene u ovlaštenju.

MODUL C2

Sukladnost tipa na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera proizvoda u nasumično odabranim vremenskim razmacima

1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera proizvoda u nasumično odabranim vremenskim razmacima dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotični eksplozivi u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i njegovim praćenjem zajamčila sukladnost proizvedenih eksploziva s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

3.   Provjere proizvoda

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi ili daje provesti provjeru proizvoda u nasumično odabranim vremenskim razmacima koje određuje to tijelo radi provjeravanja kvalitete unutarnjih provjera eksploziva, uzimajući u obzir između ostalog njihovu tehničku složenost i količinu proizvodnje. Prije stavljanja na tržište pregledava se prikladan uzorak završnih proizvoda koje prijavljeno tijelo uzima na licu mjesta te se provode odgovarajući testovi u skladu s relevantnim dijelovima usklađenih normi i/ili jednakovrijedni testovi utvrđeni u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost eksploziva s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i relevantnim zahtjevima ove Direktive. Ako uzorak nije u skladu s prihvatljivom razinom kvalitete, prijavljeno tijelo poduzima odgovarajuće mjere.

Svrha je postupka prihvaćanja uzorka koji se primjenjuje utvrditi djeluje li postupak proizvodnje eksploziva u prihvatljivim granicama kako bi se osigurala njegova sukladnost.

Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti proizvođač tijekom proizvodnje stavlja identifikacijski broj tog tijela.

4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaki pojedini eksploziv koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koji ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

4.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model eksploziva i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina od stavljanja eksploziva na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model eksploziva za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

MODUL D

Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete postupka proizvodnje

1.   Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete postupka proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2. i 5. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotični eksplozivi u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač ima odobren sustav kvalitete za proizvodnju, vrši završnu provjeru proizvoda i ispitivanje dotičnog eksploziva u skladu s točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete za dotični eksploziv prijavljenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

sve relevantne informacije koje se odnose na predviđenu kategoriju eksploziva;

(d)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(e)

tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i kopiju potvrde o EU ispitivanju tipa.

3.2.

Sustav kvalitete jamči sukladnost eksploziva s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je proizvođač prihvatio sustavno se i pravilno dokumentiraju u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa i planova kvalitete, priručnika za kvalitetu i bilješki o kvaliteti.

Dokumentacija prije svega sadrži odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete, organizacijske strukture te odgovornosti i ovlasti uprave s obzirom na kvalitetu proizvoda;

(b)

odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti;

(d)

zapisa o kvaliteti kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenih zaposlenika itd.;

(e)

nadzornih mjera za postizanje tražene kvalitete proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima navedenim u točki 3.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantnih usklađenih normi.

Uz iskustvo u sustavu vođenja kvalitete revizorski tim ima najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju iz područja relevantnog proizvoda i tehnologije proizvoda te poznaje primjenjive zahtjeve iz ove Direktive. Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (e) kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ove Direktive te izvršio nužne preglede za osiguranje sukladnosti eksploziva s tim zahtjevima.

Odluka se upućuje proizvođaču. Obavijest sadrži zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene izmjene i donosi odluku o tome hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima navedenim u točki 3.2. ili je potrebno ponovno ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadrži zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Proizvođač u svrhu ocjene prijavljenom tijelu omogućuje pristup prostorima za proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje te pritom pruža sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

izvješća o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o kvalifikacijama odgovarajućeg osoblja itd.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4.

Nadalje, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je potrebno, provesti ili dati da se provedu ispitivanja proizvoda kako bi provjerilo pravilno djelovanje sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj na svaki pojedini eksploziv koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koji zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip eksploziva i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina od stavljanja eksploziva na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se tip eksploziva za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Proizvođač u razdoblju koje završava 10 godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište drži na raspolaganju nacionalnim tijelima:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1.;

(b)

podatke o promjeni iz točke 3.5., kako je odobrena;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5., 4.3. i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odobrenja sustava kvalitete.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo, povuklo ili na drugi način ograničilo, a na zahtjev i o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

MODUL E

Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda

1.   Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2. i 5. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotični eksplozivi u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač ima odobren sustav kvalitete za završnu provjeru proizvoda i ispitivanje dotičnog eksploziva u skladu s točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete za dotični eksploziv prijavljenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev sadrži:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

sve potrebne informacije za predviđenu kategoriju eksploziva;

(d)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(e)

tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i kopiju potvrde o EU ispitivanju tipa.

3.2.

Sustav kvalitete jamči sukladnost eksploziva s tipom kako je opisan u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je proizvođač prihvatio sustavno se i pravilno dokumentiraju u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Dokumentacija prije svega sadrži odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete, organizacijske strukture te odgovornosti i ovlasti uprave s obzirom na kvalitetu proizvoda;

(b)

pregleda i ispitivanja koji se provode nakon proizvodnje;

(c)

zapisa o kvaliteti kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

(d)

nadzornih mjera učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima navedenim u točki 3.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantnih usklađenih normi.

Uz iskustvo u sustavu vođenja kvalitete revizorski tim ima najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju iz područja relevantnog proizvoda i tehnologije proizvoda te poznaje primjenjive zahtjeve iz ove Direktive. Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (e) kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ove Direktive te kako bi proveo nužne preglede za osiguranje sukladnosti eksploziva s tim zahtjevima.

Odluka se upućuje proizvođaču. Obavijest sadrži zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene izmjene i donosi odluku o tome hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima navedenim u točki 3.2. ili je potrebno ponovno ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadrži zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Proizvođač u svrhu ocjene prijavljenom tijelu omogućuje pristup prostorima za proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje te pritom pruža sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

izvješća o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o kvalifikacijama odgovarajućeg osoblja itd.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4.

Nadalje, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je to potrebno, provesti ili dati da se provedu ispitivanja proizvoda kako bi provjerilo pravilno djelovanje sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj na svaki pojedini eksploziv koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koji zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip eksploziva i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se tip eksploziva za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Proizvođač u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište drži na raspolaganju nacionalnim tijelima:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1.;

(b)

podatke o promjeni iz točke 3.5., kako je odobrena;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5., 4.3. i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odobrenja sustava kvalitete.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koja je odbilo, ukinulo ili povuklo, a na zahtjev i o odobrenjima sustava kvalitete koja je izdalo.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

MODUL F

Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda

1.   Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 5.1. i 6. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotični eksplozivi, koji podliježu odredbama točke 3., u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i njegovim praćenjem zajamčila sukladnost proizvedenih eksploziva s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

3.   Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se provjerila sukladnost eksploziva s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i odgovarajućim zahtjevima ove Direktive.

Pregledi i ispitivanja radi provjere sukladnosti eksploziva s odgovarajućim zahtjevima provode se, po izboru proizvođača, bilo pregledom i ispitivanjem svakog proizvoda kako je navedeno u točki 4. bilo pregledom i ispitivanjem eksploziva na statističkoj osnovi kako je navedeno u točki 5.

4.   Provjera sukladnosti pregledom i ispitivanjem svakog proizvoda

4.1.

Svi eksplozivi pojedinačno se pregledavaju i provode se odgovarajuća ispitivanja predviđena relevantnim usklađenim normama i/ili slična ispitivanja određena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive. U nedostatku takve usklađene norme nadležno prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

4.2.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti na temelju provedenih pregleda i ispitivanja te stavlja svoj identifikacijski broj na svaki odobreni eksploziv ili na svoju odgovornost nalaže njegovo stavljanje.

Proizvođač potvrde o sukladnosti stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište.

5.   Statistička provjera sukladnosti

5.1.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali homogenost svake proizvedene serije te svoje eksplozive daje na provjeru u homogenim serijama.

5.2.

Iz svake serije nasumce se uzima uzorak. Svi eksplozivi u uzorku pojedinačno se pregledavaju i provode se odgovarajuća ispitivanja predviđena relevantnim usklađenim normama i/ili slična ispitivanja predviđena drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila njihova sukladnost s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i primjenjivim zahtjevima ove Direktive, te da bi se odredilo je li serija prihvaćena ili odbijena. U nedostatku takve usklađene norme nadležno prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

5.3.

Ako se serija prihvati, svi eksplozivi iz te serije smatraju se odobrenima, osim onih eksploziva iz uzorka koji nisu zadovoljili ispitivanja.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti na temelju provedenih pregleda i ispitivanja te stavlja svoj identifikacijski broj na svaki odobreni eksploziv ili na svoju odgovornost nalaže njegovo stavljanje.

Proizvođač potvrde o sukladnosti drži na raspolaganju državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište.

5.4.

Ako je serija odbačena, prijavljeno tijelo ili nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo stavljanje na tržište te serije. Ako dođe do čestog odbijanja serija, prijavljeno tijelo može suspendirati statističku provjeru i poduzeti odgovarajuće mjere.

6.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

6.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3., njegov identifikacijski broj na svaki pojedini eksploziv koji je u skladu s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koji zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

6.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip eksploziva i drži je na raspolaganju državnim tijelima deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se tip eksploziva za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

Ako se prijavljeno tijelo iz točke 3. slaže, proizvođač također može, pod odgovornošću prijavljenog tijela, stavljati identifikacijski broj prijavljenoga tijela na eksplozive.

Ako se prijavljeno tijelo slaže, proizvođač također može, pod odgovornošću prijavljenog tijela, stavljati identifikacijski broj prijavljenoga tijela na eksplozive tijekom postupka proizvodnje.

7.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača može, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju. Ovlašteni predstavnik ne može ispuniti obveze proizvođača iz točaka 2. i 5.1.

MODUL G

Sukladnost na temelju pojedinačne provjere

1.   Sukladnost na temelju pojedinačne provjere postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 5. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da je dotični eksploziv, koji podliježe odredbama točke 4., u skladu sa zahtjevima ove Direktive koji se na njega odnose.

2.   Tehnička dokumentacija

2.1.

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju i stavlja je na raspolaganje prijavljenom tijelu iz točke 4. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti eksploziva s relevantnim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad eksploziva. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

(a)

općeniti opis eksploziva;

(b)

idejno rješenje i nacrte za proizvodnju te sheme sastavnica, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada eksploziva;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi na koje su upućivanja bila objavljena u Službenom listu Europske unije te opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni sigurnosni zahtjevi ove Direktive, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, ako te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomične primjene usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navodi koji su dijelovi bili primijenjeni;

(e)

rezultate projektnih proračuna, obavljenih ispitivanja itd.; te

(f)

izvješća o ispitivanjima.

2.2.

Proizvođač tehničku dokumentaciju drži na raspolaganju nadležnim državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište.

3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo nadgledanje jamčili sukladnost proizvedenog eksploziva s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

4.   Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja predviđene relevantnim usklađenim normama i/ili slična ispitivanja predviđena drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost eksploziva s primjenjivim zahtjevima ove Direktive. U nedostatku takve usklađene norme nadležno prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti na temelju provedenih pregleda i ispitivanja te stavlja ili pod vlastitom odgovornošću daje staviti svoj identifikacijski broj na odobreni eksploziv.

Proizvođač potvrde o sukladnosti drži na raspolaganju državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 4., njegov identifikacijski broj na svaki pojedini eksploziv koji zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti i drži je na raspolaganju državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je eksploziv stavljen na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se eksploziv za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 2.2. i 5. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.


PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)

1.

Br. … (broj proizvoda, vrste, šarže, ili serijski broj):

2.

Naziv i adresa proizvođača i po potrebi njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija proizvoda koja omogućava sljedivost):

5.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6.

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7.

Prijavljeno tijelo … (naziv, broj) provelo je … (opis intervencije) i izdalo potvrdu:

8.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obavezno izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG V.

DIO A

Direktive stavljene izvan snage i popis s redoslijedom njihovih izmjena

(iz članka 53.)

Direktiva Vijeća 93/15/EEZ

(SL L 121, 15.5.1993., str. 20.)

 

Uredba (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 284, 31.10.2003., str. 1.)

Samo točka 13. Priloga II.

Uredba (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 87, 31.3.2009., str. 109.)

Samo točka 2.2. Priloga

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo točka (b) članka 26. stavka 1.

Direktiva Komisije 2004/57/EZ

(SL L 127, 29.4.2004., str. 73.)

 

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo i datumi primjene

(iz članka 53.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

93/15/EEZ (članci 9., 10., 11., 12., 13. i 14.)

30. rujna 1993.

30. rujna 1993.

93/15/EEZ (svi drugi članci)

30. lipnja 1994.

1. siječnja 1995.

2004/57/EZ

31. prosinca 2004.

31. siječnja 2005.


PRILOG VI.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 93/15/EEZ

Direktiva 2004/57/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

 

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

 

Članak 2. stavak 1.

Članak 1. stavak 3.

 

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 4.

 

Članak 2. točke od 3. do 6., 8., 13. i 14.

 

Članak 2. točke 2., 7., od 9. do 12 i od 15. do 24.

Članak 1. stavak 5.

 

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 1.

 

Članak 3.

Članak 2. stavak 2.

 

Članak 4.

Članak 2. stavak 3.

 

Članak 22.

Članak 3.

 

Članak 4. i članak 5. stavak 1.

 

Članak 5. stavci od 2. do 8.

 

Članak 6.

 

Članak 7.

 

Članak 8.

 

Članak 9.

 

 

Članak 10.

Članak 4. stavak 1.

 

Članak 19.

Članak 4. stavak 2.

 

Članak 5.

 

Članak 43. stavak 3.

Članak 6. stavak 1.

 

Članak 20.

 

Članak 21.

 

Članci od 24. do 27.

Članak 6. stavak 2.

 

Članci od 28. do 40.

Članak 7. stavak 1.

 

Članci od 22. do 23.

Članak 7. stavak 2.

 

Članak 22.

Članak 7. stavak 3.

 

Članak 22.

 

Članak 41.

Članak 8. stavak 1.

 

Članci 42. i 44.

Članak 8. stavak 2.

 

Članak 43.

Članak 8. stavak 3.

 

Članak 45.

Članak 9. stavak 1.

 

Članak 11. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

 

Članak 9. stavak 3.

 

Članak 11. stavak 2.

Članak 9. stavak 4.

 

Članak 11. stavak 3.

Članak 9. stavak 5.

 

Članak 11. stavak 4.

Članak 9. stavak 6.

 

Članak 11. stavak 6.

Članak 9. stavak 7.

 

Članak 11. stavak 5.

Članak 9. stavak 8.

 

Članak 11. stavak 7.

Članak 9. stavak 9.

 

Članak 11. stavak 8.

Članak 10. stavak 1.

 

Članak 12. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

 

Članak 12. stavak 2.

Članak 10. stavak 3.

 

Članak 12. stavak 3.

Članak 10. stavak 4.

 

Članak 12. stavak 4.

Članak 10. stavak 5.

 

Članak 12. stavak 5.

Članak 11.

 

Članak 13.

Članak 12. stavak 1.

 

Članak 14. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

 

Članak 14. stavak 2.

Članak 13. stavak 1.

 

Članak 49. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

 

Članak 13. stavak 3.

 

Članci 46. i 47.

 

Članak 48.

Članak 13. stavak 4.

 

Članak 49. stavci od 2. do 5.

Članak 13. stavak 5.

 

Članci 46. i 47.

Članak 14. prvi stavak

 

Članak 16.

Članak 14. drugi stavak

 

Članak 15. stavci 1. i 4.

Članak 14. treći stavak

 

Članak 15. stavci 2. i 4.

Članak 14. četvrti stavak

 

Članak 15. stavak 3.

Članak 15.

 

Članak 16.

 

Članak 17.

Članak 17.

 

Članak 50.

Članak 18.

 

Članak 18.

Članak 19.

 

Članci od 51. do 52.

 

Članak 53.

 

Članak 54.

Članak 20.

 

Članak 55.

 

Članak 1.

 

Članak 2.

 

Članak 3.

 

Članak 4.

 

Članak 5.

 

Prilog I.

Prilog I.

 

Prilog II.

Prilog I.

 

Prilog II.

Prilog II.

 

Prilog III.

Prilog III.

 

Članak 28.

Prilog IV.

 

Članak 22.

 

Prilog IV.

 

Prilog V.

 

Prilog VI.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.


29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/45


DIREKTIVA 2014/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o jednostavnim tlačnim posudama (3) značajno je izmijenjena (4). Budući da su planirane daljnje izmjene, tu Direktivu trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (5) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, predviđa se okvir za nadzor tržišta proizvoda i nadzor nad proizvodima iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda (6) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu u sektorskom zakonodavstvu kako bi se stvorio skladan temelj za reviziju ili preinaku tog zakonodavstva. Direktivu 2009/105/EZ trebalo bi prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Ova Direktiva obuhvaća jednostavne tlačne posude koje su prilikom stavljanja na tržište nove za tržište Unije; to znači da su ili nove jednostavne tlačne posude koje je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili jednostavne tlačne posude, bilo nove ili rabljene, uvezene iz treće zemlje.

(5)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(6)

Države članice trebale bi na svojem državnom području osigurati zdravlje i sigurnost ljudi, zaštitu domaćih životinja i imovine na svom državnom području od opasnosti od istjecanja ili puknuća jednostavnih tlačnih posuda.

(7)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost jednostavnih tlačnih posuda s ovom Direktivom, i to u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje i sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine te jamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(8)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da stavljaju na raspolaganje na tržište samo one jednostavne tlačne posude koje su sukladne s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(9)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i krajnjih korisnika, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navode i internetsku stranicu.

(10)

Proizvođač koji detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti jednostavnih tlačnih posuda. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo i dalje ostati isključiva obveza proizvođača.

(11)

Potrebno je osigurati da su jednostavne tlačne posude koje dolaze na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti tih jednostavnih tlačnih posuda. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su jednostavne tlačne posude koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da ne stavljaju na tržište jednostavne tlačne posude koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Također bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su postupci ocjenjivanja sukladnosti provedeni te da je označavanje proizvoda i dokumentacija koju su pripremili proizvođači dostupna za inspekciju nadležnih nacionalnih tijela.

(12)

Prilikom stavljanja jednostavne tlačne posude na tržište svaki uvoznik bi trebao na jednostavnoj tlačnoj posudi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Trebalo bi predvidjeti iznimke za slučajeve gdje to ne dopušta priroda jednostavne tlačne posude.

(13)

Distributer stavlja jednostavnu tlačnu posudu na raspolaganje na tržištu nakon što ju je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik i trebao bi postupati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo rukovanje jednostavnom tlačnom posudom ne utječe negativno na sukladnost jednostavne tlačne posude.

(14)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja jednostavnu tlačnu posudu pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači jednostavnu tlačnu posudu na takav način da bi to moglo utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, trebao bi se smatrati proizvođačem i preuzeti obveze proizvođača.

(15)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadatke nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela te pripremljeni za aktivno sudjelovanje, te navedenim tijelima dostavljati sve potrebne informacije u vezi s određenom jednostavnom tlačnom posudom.

(16)

Osiguravanje sljedivosti jednostavne tlačne posude kroz cijeli opskrbni lanac pomaže u pojednostavljenju i povećanju učinkovitosti nadzora tržišta. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor nad tržištem olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na tržištu stavili na raspolaganje nesukladne jednostavne tlačne posude. Pri čuvanju informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili jednostavnom tlačnom posudom ili koje su oni opskrbili jednostavnom tlačnom posudom.

(17)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na izražavanje bitnih sigurnosnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, potrebno je utvrditi pretpostavku sukladnosti jednostavnih tlačnih posuda koje su sukladne usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (7) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva.

(18)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kada navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(19)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu te nadležnim tijelima da osiguraju sukladnost jednostavnih tlačnih posuda koje su stavljene na raspolaganje na tržištu s bitnim sigurnosnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(20)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive o sukladnosti jednostavne tlačne posude s ovom Direktivom i drugog mjerodavnog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(21)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(22)

Oznaka CE kojom se označava sukladnost jednostavne tlačne posude vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE i njezinu povezanost s drugim oznakama utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(23)

Potrebno je provjeriti sukladnost s relevantnim bitnim sigurnosnim zahtjevima kako bi se osigurala učinkovita zaštita krajnjih korisnika i trećih strana.

(24)

Postupci ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijevaju posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koja države članice prijavljuju Komisiji.

(25)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2009/105/EZ, koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji, nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim, od posebne je važnosti da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(26)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(27)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, potrebno je i utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i nadzor nad prijavljenim tijelima.

(28)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ona bi se trebala upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(29)

Transparentnu akreditaciju predviđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, javna nacionalna tijela trebala bi u cijeloj Uniji smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. No nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala dostaviti dokumente kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(30)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti dio svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti često ugovorima prenose na podizvođača ili ih prenose na društvo kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za jednostavne tlačne posude koje se stavljaju na tržište Unije, nužno je da podizvoditelji i društva kćeri koji ocjenjuju sukladnost ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaća i djelatnosti koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri.

(31)

Treba povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje na internetu.

(32)

S obzirom na to da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, prikladno je drugim državama članicama i Komisiji omogućiti da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona započnu raditi kao prijavljena tijela.

(33)

U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se može najbolje postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(34)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je razjasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru tržišta Unije i kontroli proizvoda koja ulaze na tržište Unije primjenjuju na jednostavne tlačne posude. Ovom se Direktivom državama članicama ne smije onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(35)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se jednostavne tlačne posude mogu staviti na tržište samo ako, kod pravilnog pohranjivanja i korištenja za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima korištenja koji se prema razumnoj procjeni mogu predvidjeti, ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba. Jednostavne tlačne posude trebale bi se smatrati nesukladnim s bitnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive samo pod uvjetima korištenja predviđenim u razumnim okvirima, tj. kada bi takvo korištenje moglo proizaći iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(36)

Direktivom 2009/105/EZ već se utvrđuje zaštitni postupak kojim se Komisiji omogućuje preispitivanje opravdanosti mjere koju je poduzela država članica protiv jednostavnih tlačnih posuda koje smatra nesukladnima. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći zaštitni postupak s ciljem povećanja njegove učinkovitosti i korištenja stručnog znanja dostupnog u državama članicama.

(37)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o planiranim mjerama u pogledu jednostavnih tlačnih posuda koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi, ili za domaće životinje ili imovinu. Tijelima za nadzor nad tržištem trebalo bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih jednostavnih tlačnih posuda djeluju u ranijoj fazi.

(38)

Ako se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kada je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(39)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (8).

(40)

Za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje trebao bi se koristiti savjetodavni postupak.

(41)

Postupak ispitivanja trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata u vezi sa sukladnim jednostavnim tlačnim posudama koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(42)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima povezanim sa sukladnošću jednostavnih tlačnih posuda koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za domaće životinje ili imovinu, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(43)

U skladu s ustaljenom praksom odbor osnovan ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

(44)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(45)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti jednostavnih tlačnih posuda opravdane ili ne.

(46)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenog u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(47)

Potrebno je utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se jednostavne tlačne posude koje su već bile stavljene na tržište u skladu s Direktivom 2009/105/EZ prije dana primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva, stave na raspolaganje na tržištu bez ispunjavanja daljnjih zahtjeva koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali moći dostaviti jednostavne tlačne posude koje su stavljene na tržište, naime zalihu koja je već u opskrbnom lancu, prije dana primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva.

(48)

Kako se cilj ove Direktive, a to je osigurati da jednostavne tlačne posude na tržištu ispunjavaju zahtjeve kojima se pruža visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba te zaštita domaćih životinja i imovine i istodobno jamčiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ne može ostvariti u dostatnoj mjeri na razini država članica, te se može, zbog njegovog opsega i učinka, na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti navedenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(49)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u odnosu na raniju Direktivu. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz ranije Direktive.

(50)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na jednostavne tlačne posude („posude”) koje su proizvedene u serijama i imaju sljedeće značajke:

(a)

posude su zavarene, namijenjene za izlaganje unutarnjem predtlaku većem od 0,5 bara i za sadržavanje zraka ili dušika, te nisu namijenjene loženju;

(b)

dijelovi i sklopovi koji pridonose čvrstoći posude pod tlakom izrađeni su od nelegiranog kvalitetnog čelika i nelegiranog aluminija ili aluminijevih legura, koje se ne stvrdnjuju starenjem;

(c)

posuda se sastoji od sljedećih elemenata:

i.

cilindričnog dijela kružnog presjeka zatvorenog vanjskim ispupčenim i/ili ravnim podnicama koje se okreću oko iste osi kao i cilindrični dio;

ii.

dvije ispupčene podnice koje se okreću oko iste osi;

(d)

najviši radni tlak posude ne prelazi 30 bara, a umnožak tlaka i volumena nije veći od 10 000 bar × L;

(e)

minimalna radna temperatura nije niža od minus 50 °C, a maksimalna viša od 300 °C za čelične posude, odnosno 100 °C za aluminijske i posude od aluminijskih legura.

2.   Ova Direktiva ne primjenjuje se na:

(a)

posude koje su posebno oblikovane za nuklearnu upotrebu i čije oštećenje može prouzročiti radioaktivno zračenje;

(b)

posude posebno namijenjene za brodove i zrakoplove ili za korištenje u njihovu pogonu;

(c)

protupožarne aparate.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka posuda za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

2.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje posude na tržištu Unije;

3.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi posudu ili koja je oblikovala ili proizvela posudu i stavlja je na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

4.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pismeno ovlastio da određene zadaće obavlja u njegovo ime;

5.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja posudu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

6.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja posudu na raspolaganje na tržištu;

7.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

8.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje posuda mora ispuniti;

9.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je određeno u točki (c) točke 1. članka 2. Uredbe (EU) br. 1025/2012;

10.

„akreditacija” znači akreditacija kako je određeno u točki 10. članka 2. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

11.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je određeno u točki 11. članka 2. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

12.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na posudu;

13.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

14.

„opoziv” znači svaka mjera usmjerena na povratak posude koja je već dostupna krajnjem korisniku;

15.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da posuda u opskrbnom lancu bude dostupna na tržištu;

16.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

17.

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je posuda sukladna s važećim zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje.

Članak 3.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

1.   Države članice poduzimaju sve nužne korake kako bi osigurale da se posude mogu staviti na raspolaganje na tržištu i u uporabu samo ako zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive kada su pravilno ugrađene i održavane te korištene u predviđene svrhe.

2.   Odredbe ove Direktive ne utječu na pravo država članica da odrede zahtjeve koje smatraju nužnima za osiguravanje zaštite radnika pri korištenju posuda, pod uvjetom da to ne znači da su te posude izmijenjene na način koji nije predviđen ovom Direktivom.

Članak 4.

Bitni zahtjevi

1.   Posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri zadovoljavaju bitne sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Posude kod kojih je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji oblikuju se i proizvode u skladu s dobrom inženjerskom praksom u jednoj od država članica.

Članak 5.

Slobodno kretanje

Države članice na svom državnom području ne ometaju stavljanje na raspolaganje na tržištu ni stavljanje u uporabu posuda koje zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

Obveze proizvođača

1.   Kada stavljaju na tržište svoje posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, proizvođači osiguravaju da su one oblikovane i proizvedene u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

Kada stavljaju na tržište svoje posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, proizvođači osiguravaju da su one oblikovane i proizvedene u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima u jednoj od država članica.

2.   Za posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju iz Priloga II. te provode ili daju na provedbu postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13.

Ako se tim postupkom dokaže sukladnost posude kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri s važećim zahtjevima, proizvođač sastavlja EU izjavu o sukladnosti te stavlja oznaku CE i natpise navedene u točki 1. Priloga III.

Proizvođači osiguravaju da posude kod kojih je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji nose natpis utvrđen u točki 1. Priloga III.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti deset godina nakon što je posuda stavljena na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na primjeren način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama posuda te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti posude.

Kada to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja posuda, proizvođači, kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, ispituju uzorke posuda koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih posuda i njihova opoziva te o svakom takvom nadzoru obavješćuju distributere.

5.   Proizvođači osiguravaju da je na posudama koje su stavili na tržište označen tip i serija ili šarža koji omogućavaju njihovu identifikaciju.

6.   Proizvođači na posudi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Adresa mora označavati jedinstveno mjesto na kojoj je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da su uz posudu priložene upute i sigurnosne informacije iz točke 2. Priloga III., na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i sigurnosne informacije te svako označivanje jasno je, razumljivo i shvatljivo.

8.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da posuda koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi posudu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su posudu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti posude s ovom Direktivom na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude koje su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije navedena u članku 6. stavku 2. nisu dio zadataka ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od deset godina nakon što je posuda stavljena na tržište;

(b)

na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju neophodne za dokazivanje sukladnosti posude;

(c)

na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela surađuje s njima u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude obuhvaćene ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 8.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladne posude.

2.   Prije stavljanja na tržište posude kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13. Osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da posuda nosi oznaku CE, da su na njoj natpisi navedeni u točki 1. Priloga III. i da su uz nju priloženi traženi dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

Kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri nije u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., posudu ne stavlja na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na tržište posude kod koje je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji, uvoznici osiguravaju da je oblikovana i proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom u jednoj od država članica, da nosi natpise navedene u točki 1.2. Priloga III. i da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

3.   Uvoznici na posudi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njezinome popratnom dokumentu. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz posudu priložene upute i sigurnosne informacije iz točke 2. Priloga III., na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju, dok je posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njezina skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

6.   Kada to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja posuda, uvoznici, kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, ispituju uzorke posuda koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih posuda i njihova opoziva te o svakom takvom nadzoru obavješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da posuda koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi posudu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su posudu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detaljne podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici su obvezni, za posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri, u razdoblju od deset godina nakon što je posuda stavljena na tržište, staviti presliku EU izjave o sukladnosti na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor tržišta i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti posude na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude koje su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju posudu na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu posude kod koje je umnožak PS × V veći od 50 bara po litri, distributeri provjeravaju nosi li posuda oznaku CE te natpise navedene u točki 1. Priloga III., jesu li uz nju priloženi traženi dokumenti te upute i sigurnosne informacije navedene u točki 2. Priloga III. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se posuda staviti na raspolaganje na tržištu te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3.

Kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri nije u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., posudu ne smije staviti na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako posuda predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na tržište posude kod koje je umnožak PS × V 50 bara po litri ili manji, distributeri provjeravaju nosi li posuda natpise navedene u točki 1.2. Priloga III., jesu li uz nju priloženi traženi dokumenti te upute i sigurnosne informacije navedene u Prilogu III. točki 2. na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se posuda staviti na raspolaganje na tržištu te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je posuda kod koje umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri po njihovom odgovornošću, da uvjeti njezina skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da posuda koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom, osiguravaju da se provode potrebne korektivne mjere kako bi se ta posuda uskladila ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, kad posuda predstavlja rizik, distributeri o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su posudu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti posude. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju posude koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem u smislu ove Direktive te podliježu obvezama proizvođača na temelju članka 6. kada posudu stavljaju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada preinačuju posudu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na njezinu sukladnost s ovom Direktivom.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio posudu;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili posudu.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom podstavku deset godina nakon što im je isporučena posuda i deset godina nakon što su isporučili posudu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST POSUDA KOD KOJIH UMNOŽAK PS × V PRELAZI 50 bara po litri

Članak 12.

Pretpostavke sukladnosti posuda kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri

Za posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri i koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje se upućuje u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. koji su obuhvaćeni navedenim normama ili dijelom normi.

Članak 13.

Postupci procjene sukladnosti

1.   Prije proizvodnje, posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri podliježu EU ispitivanju tipa (modul B) određenom u točki 1. Priloga II. na sljedeći način:

(a)

za posude proizvedene u skladu s usklađenim normama iz članka 12., na sljedeća dva načina, ovisno o izboru proizvođača:

i.

procjena primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza bez ispitivanja uzorka (modul B – tip oblikovanja);

ii.

procjena primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza te ispitivanjem prototipa koji predstavlja buduću proizvodnju cijele posude (modul B – tip proizvodnje);

(b)

za posude koje nisu proizvedene ili su samo djelomično proizvedene u skladu s usklađenim normama iz članka 12., proizvođač podnosi na ispitivanje prototip koji predstavlja buduću proizvodnju cijele posude, tehničku dokumentaciju i dodatne dokaze te procjenu primjerenosti tehničkog oblikovanja posude (modul B – tip proizvodnje).

2.   Prije stavljanja na tržište, posude podliježu sljedećim postupcima:

(a)

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog testiranja posude (modul C1) iz točke 2. Priloga II. kada umnožak PS × V prelazi 3 000 bara po litri;

(b)

jednom od sljedećih, prema izboru proizvođača, kada je umnožak PS × V manji od 3 000 bara po litri, a veći od 200 bara po litri:

i.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog testiranja posude (modul C1) iz točke 2. Priloga II;

ii.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera posuda u nasumično odabranim intervalima (modul C2) iz točke 3. Priloga II;

(c)

jednom od sljedećih, prema izboru proizvođača, kada je umnožak PS × V manji od 200 bara po litri, a veći od 50 bara po litri:

i.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog testiranja posude (modul C1) iz točke 2. Priloga II;

ii.

sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje (modul C) iz točke 4. Priloga II.

3.   Dokumentacija i prepiska u vezi s postupcima provjere sukladnosti iz stavaka 1. i 2. sastavljaju se na službenom jeziku države članice u kojoj prijavljeno tijelo ima sjedište ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

Članak 14.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu iz Priloga IV., sadrži elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga II. i redovno se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je posuda stavljena na tržište ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

3.   Kada se na posudu primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost posude sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 15.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 16.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i natpisa

1.   Oznaka CE i natpisi navedeni u točki 1. Priloga III. stavljaju se na posudu ili njezinu natpisnu pločicu tako da su vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što se posuda stavi na tržište.

3.   Oznaku CE slijedi identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

4.   Nakon oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili uporaba.

5.   Države članice oslanjaju se na postojeći mehanizam kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloupotrebe te oznake.

POGLAVLJE 4.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 17.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnima za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih stranaka u skladu s ovom Direktivom.

Članak 18.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje, koje je odgovorno za utvrđivanje i provođenje postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te za nadzor prijavljenih tijela, uključujući nadzor sukladnosti s odredbama članka 23.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i nadzor iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Kad tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadzor iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo ima pravnu osobnost i ispunjava mutatis mutandis zahtjeve iz članka 19. Povrh toga, ono na raspolaganju ima rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 19.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih djelatnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje također je organizirano tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja poslove koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 20.

Obveze obavješćivanja tijela koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o nadzoru prijavljenih tijela i svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 21.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene stavcima 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili posudi koju ocjenjuje.

Tijelo koje je dio gospodarskog udruženja ili strukovne udruge, koje provodi oblikovanje, proizvodnju, nabavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje posuda koje ocjenjuje, može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje svakog oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu projektant, proizvođač, dobavljač, ugrađivač, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj posuda koje ocjenjuju, kao ni zastupnik bilo koje od tih strana. To ne isključuje uporabu ocjenjenih posuda nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih posuda za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju ili izradu, marketing, ugradnju, uporabu ili održavanje tih posuda niti zastupaju stranke uključene u navedene aktivnosti. Ne sudjeluju ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti jamče da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnoga poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih poslova.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadatke ocjenjivanja sukladnosti koji su mu dodijeljeni točkom 3.2. Priloga I. i Prilogom II. i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadatke samo ili se oni obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svako vrijeme i za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku vrstu posude za koju je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

(a)

djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih djelatnosti;

(c)

postupcima za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda te masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada za rad visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća u skladu s točkom 3.2. Priloga I. i Prilogom II. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj provode svoje aktivnosti. Vlasnička prava zaštićena su.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuje administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 22.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost s kriterijima utvrđenima u relevantnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, smatra se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 21. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 23.

Društva kćeri i podizvođači prijavljenih tijela

1.   Kad prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvođačem ili ih prenosi na društvo kćer, osigurava da podizvoditelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 21. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvođačem ili ih može izvršiti društvo kći isključivo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo stavlja na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvoditelja ili društva kćeri i poslova koje obavljaju u skladu s točkom 3.2. Priloga I. i Prilogom II.

Članak 24.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavu one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavu prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli za ocjenjivanje sukladnosti i posuda ili posude za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 21.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumente potrebne za provjeru, priznavanje i redovan nadzor njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 21.

Članak 25.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 21.

2.   Ona obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, modul ili module za ocjenjivanje sukladnosti i određenu posudu ili posude te relevantnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na akreditacijskoj potvrdi, kako je navedeno u članku 24. stavku 2., tijelo koje provodi prijavljivanje Komisiji i ostalim državama članicama predočuje dokumentarne dokaze kojima se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postojeći dogovori, kako bi zajamčilo redovito nadziranje navedenog tijela i nastavak zadovoljavanja zahtjeva iz članka 21.

5.   Dotično tijelo može obavljati poslove prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe akreditacijske potvrde ili u roku od dva mjeseca kad se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 26.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija se brine da taj popis bude ažuriran.

Članak 27.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 21. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničava, ukida ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničavanja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojom djelatnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da dokumente tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i nadzor nad tržištem.

Članak 28.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovog redovnog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretiraju kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili je prestalo zadovoljavati zahtjeve za svoju prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt usvaja se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2.

Članak 29.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga II.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno tako da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične posude i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Pritom poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost posude s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne zahtjeve iz Priloga I. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu o sukladnosti.

4.   Ako tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo ustanovi da posuda više nije sukladna, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere i po potrebi ukine ili povuče potvrdu.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, ukida ili povlači potvrdu.

Članak 30.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 31.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijela koja provode prijavljivanje o:

(a)

svakom odbijanju, ograničavanju, ukidanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za podacima koji su primili od tijela za nadzor nad tržištem i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima.

2.   Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Direktivom koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima se obuhvaćaju iste posude, jamče relevantne informacije o pitanjima u vezi s negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima ocjene sukladnosti.

Članak 32.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornim za politiku prijavljivanja.

Članak 33.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom te pravilno upravljanje u obliku resorne skupine prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile izravno ili preko imenovanih zastupnika sudjeluju u radu navedene skupine ili skupina.

POGLAVLJE 5.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA POSUDA KOJE ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Članak 34.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola posuda koje ulaze na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na posude obuhvaćene člankom 1. ove Direktive.

Članak 35.

Postupak rukovanja posudama koje predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju dovoljan razlog za vjerovanje da posuda obuhvaćena ovom Direktivom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili domaćih životinja ili imovine, ocjenjuju ispunjava li navedena posuda sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti po potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da posuda nije u skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Direktivi, bez odgode zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi posudu uskladio s tim zahtjevima, povukao posudu s tržišta ili je opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Kada tijela za nadzor nad tržištem smatraju da nesukladnost nije ograničena na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih posuda koje je stavio na raspolaganje na tržištu cijele Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u razdoblju navedenom u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje posude na raspolaganje na njihovim nacionalnim tržištima te povukla posudu s tržišta ili je opozvala.

Tijela za nadzor nad tržištem bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. obuhvaćaju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladne posude, podrijetla posude, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente određenog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica sljedećih uzroka:

(a)

posuda ne ispunjava zahtjeve u pogledu zdravlja i sigurnosti osoba, zaštite domaćih životinja ili imovine; ili

(b)

nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, bez odgode obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određene posude te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje posude s tržišta, koje se odnose na dotičnu posudu.

Članak 36.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 35. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje konzultacije s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija usvaja provedbeni akt kojim odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladna posuda povuče s njihovog nacionalnog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost posude pripisuje nedostacima usklađenih normi iz točke (b) članka 35. stavka 5. ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 37.

Sukladne posude koje predstavljaju rizik

1.   Ako država članica nakon obavljanja ocjenjivanja u skladu s člankom 35. stavkom 1. ustanovi da posuda, iako je sukladna s ovom Direktivom, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba, za domaće životinje ili imovinu, ona od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva poduzimanje odgovarajućih mjera kako dotična posuda nakon stavljanja na tržište više ne bi predstavljala rizik, traži njezino povlačenje s tržišta ili opoziv u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih posuda koje je stavio na raspolaganje na tržištu cijele Unije.

3.   Država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedena informacija uključuje sve dostupne detalje, a posebno podatke potrebne za identifikaciju dotične posude, njezina podrijetla i opskrbnog lanca, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija se bez odlaganja konzultira s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktima odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije, te po potrebi predlaže odgovarajuće mjere.

Provedbeni akti navedeni u prvom podstavku ovog stavka usvojeni su u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 39. stavka 3.

Iz opravdanih, krajnje hitnih razloga povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti osoba, ili domaćih životinja ili imovine, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 4.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i odgovarajući gospodarski subjekt ili subjekte.

Članak 38.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 35., država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 16. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje nije stavljen u skladu s člankom 16. ili nije stavljen;

(d)

natpisi iz točke 1. Priloga III. nisu stavljeni ili nisu stavljeni u skladu s člankom 16. ili točkom 1. Priloga III.;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(f)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(g)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(h)

podaci iz članka 6. stavka 6. ili članka 8. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(i)

nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev iz članka 6. ili članka 8.

2.   Ako se nesukladnost iz prvog stavka nastavi, dotična država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje posude na tržište ili kako bi zajamčila njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

ODBORSKE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za jednostavne tlačne posude. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 zajedno s njezinim člankom 5.

5.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje se zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojim drugim zakonodavstvom Unije.

Nadalje, odbor može pregledati svako pitanje vezano uz provedbu ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

Članak 40.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenog na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati sankcije za ozbiljno kršenje odredbi.

Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 41.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje posuda na tržištu i/ili stavljanje u uporabu posuda koje su obuhvaćene Direktivom 2009/105/EZ, koje su u skladu s tom Direktivom i koje su stavljene na tržište prije 20. travnja 2016.

Potvrde koje su izdala odobrena inspekcijska tijela u skladu s Direktivom 2009/105/EZ vrijede prema ovoj Direktivi.

Članak 42.

Prenošenje

1.   Države članice najkasnije do 19. travnja 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2., člancima 6. do 41., Prilogom II. i Prilogom IV. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također uključuju izjavu u kojoj stoji da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članica određuju načine tog upućivanja i sadržaj te izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2009/105/EZ, kako je izmijenjena Uredbom navedenom u Prilogu V., dijelu A., stavlja se izvan snage s učinkom od 20. travnja 2016., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datume primjene direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 44.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članci 1., 3., 4. i 5. te prilozi I. i III. primjenjuju se od 20. travnja 2016.

Članak 45.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 27, 3.2.2009., str. 41.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 264, 8.10.2009., str. 12. Direktiva 2009/105/EZ je kodifikacija Direktive Vijeća 87/404/EEZ od 25. lipnja 1987. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na jednostavne tlačne posude (SL L 220, 8.8.1987., str. 48.).

(4)  Vidjeti Prilog V., dio A.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(7)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(8)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


PRILOG I.

BITNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.   Materijali

Materijali se biraju prema namjeni posuda i u skladu s točkama 1.1. do 1.4.

1.1.   Dijelovi pod tlakom

Materijali koji se koriste za proizvodnju dijelova pod tlakom su:

(a)

zavarljivi;

(b)

plastični i žilavi, tako da pri najnižoj radnoj temperaturi ne dolazi do drobljenja ili krtog loma;

(c)

otporni na starenje.

Materijali za čelične posude zadovoljavat će osim toga zahtjeve iz točke 1.1.1., a materijali za aluminijske posude ili posude od aluminijskih legura zahtjeve iz točke 1.1.2.

Uz njih se prilaže zapisnik o kontroli kako je određeno u točki 3.1. podtočki i. Priloga III. koji sastavlja proizvođač materijal.

1.1.1.   Čelične posude

Nelegirani kvalitetni čelici moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti umireni i dostavljeni nakon postupka normalizacije ili u istovjetnom stanju;

(b)

sadržaj ugljika u proizvodu manji je od 0,25 %, a sadržaj sumpora i fosfora manji je od 0,05 % za svaki element;

(c)

svaki proizvod im sljedeća mehanička svojstva:

i.

najveću vlačnu čvrstoću Rm,max manju od 580 N/mm2;

ii.

produljenje nakon loma iznosi:

za uzorke uzete usporedno sa smjerom valjanja:

debljina ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

debljina < 3 mm:

A80mm

≥ 17 %,

za uzorke uzete okomito na smjer valjanja:

debljina ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

debljina < 3 mm:

A80mm

≥ 15 %;

iii.

prosječna energija loma savijanjem KCV za tri uzdužna ispitna uzorka pri najvišoj radnoj temperaturi nije manja od 35 J/cm2. Samo jedan od tri rezultata smije biti manji od 35 J/cm2, pri čemu je najmanja vrijednost 25 J/cm2. Za čelike koji se namjeravaju koristiti za proizvodnju posuda gdje je najniža radna temperatura manja od –10 °C, a debljina stijenke posude veća od 5 mm, to se svojstvo provjerava.

1.1.2.   Aluminijske posude

Nelegirani aluminij sadrži najmanje 99,5 % aluminija, a legure iz članka 1. stavka 1. točke (b) pokazuju dovoljnu otpornost na interkristalnu koroziju pri najvišoj radnoj temperaturi.

Osim toga ovi materijali zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti isporučeni u žarenom stanju;

(b)

svaki proizvod im sljedeća mehanička svojstva:

najveću vlačnu čvrstoću Rm,max manju od 350 N/mm2,

produljenje nakon loma iznosi:

A ≥ 16 % ako je ispitni uzorak uzet usporedno sa smjerom valjanja,

A ≥ 14 % ako je ispitni uzorak uzet okomito na smjerom valjanja.

1.2.   Materijali za zavarivanje

Materijali za zavarivanje koji se upotrebljavaju za izradu varova na posudi ili u njoj primjereni su i kompatibilni s materijalima koje će se zavarivati.

1.3.   Dodatna oprema koja pridonosi čvrstoći posude

Dodatna oprema (na primjer vijci i matice) izrađeni su od materijala navedenog u točki 1.1. ili od drugih vrsta čelika, aluminija ili odgovarajuće aluminijske legure, koji su kompatibilni s materijalima od kojih se izrađuju dijelovi pod tlakom.

Ti materijali na najnižoj radnoj temperaturi imaju odgovarajuće produljenje nakon loma i energiju loma savijanjem.

1.4.   Dijelovi koji nisu pod tlakom

Svi dijelovi zavarenih posuda koji nisu pod tlakom izrađeni su od materijala kompatibilnih s materijalom sastavnih dijelova za koje su zavareni.

2.   Oblikovanje posuda

(a)

Proizvođač pri oblikovanju posude određuje njezinu namjenu i izabire:

i.

najnižu radnu temperaturu Tmin;

ii.

najvišu radnu temperaturu Tmax;

iii.

najveći radni tlak PS.

Međutim, ako izaberu najnižu radnu temperaturu višu od –10 °C, zahtjevi u pogledu svojstava materijala ispunjeni su na –10 °C.

(b)

Proizvođač u obzir uzima i sljedeće odredbe:

i.

omogućuje se pregled unutrašnjosti posuda;

ii.

omogućuje se drenaža posuda;

iii.

zadržavaju se mehanička svojstva kroz cijelo razdoblje korištenja posude u skladu s njezinom namjenom;

iv.

posude su, s obzirom na propisanu uporabu, na primjeren način zaštićene od korozije.

(c)

Proizvođač u obzir uzima činjenicu da se u skladu s predviđenim uvjetima uporabe:

i.

posude ne izlaže tlaku koji bi mogao ugroziti sigurnost njihove uporabe;

ii.

unutarnji tlak trajno ne prelazi najviši radni tlak posude PS. Međutim, dopušteno je kratkotrajno prekoračenje do 10 %.

(d)

Kružni i uzdužni šavovi izvode se uporabom potpuno provarenih zavara ili zavara istovjetne učinkovitosti. Ispupčene podnice, osim polukuglastih, imaju cilindrične rubove.

2.1.   Debljina stijenke

Ako umnožak PS × V proizvoda nije veći od 3 000 bara po litri, proizvođač za utvrđivanje debljine stijenke izabire jednu od metoda opisanih u točkama 2.1.1. i 2.1.2.; ako umnožak PS × V prelazi 3 000 bara po litri ili je najviša radna temperatura veća od 100 °C, debljina se utvrđuje metodom opisanom u točki 2.1.1.

Međutim, stvarna debljina stijenki cilindričnog dijela i podnica nije manja od 2 mm za čelične posude, odnosno 3 mm za posude od aluminija ili aluminijskih legura.

2.1.1.   Metoda izračuna

Najmanja debljina dijelova pod tlakom izračunava se s obzirom na jačinu tlaka i sljedeće odredbe:

(a)

tlak koji se uzima u obzir kod izračuna nije manji od izabranog najvećeg radnog tlaka PS;

(b)

dopušteni ukupni membranski tlak ne prelazi nižu od vrijednosti 0,6 ReT ili 0,3 Rm. Proizvođač koristi najniže vrijednosti ReT i Rm koje jamči proizvođač materijala kako bi utvrdio dopušteni tlak.

Međutim, ako cilindrični dio posude ima jedan ili više uzdužnih zavara koji se ne izvode automatskim postupcima varenja, debljina izračunata u prvom stavku množi se s koeficijentom 1,15.

2.1.2.   Eksperimentalna metoda

Debljina stijenke određuje se na način da posude na temperaturi iz okoline budu otporne na tlak koji je najmanje pet puta veći od najvećeg radnog tlaka, pri čemu stalni faktor obodne deformacije nije veći od 1 %.

3.   Postupci proizvodnje

Posude će se izrađivati i kontrolirati tijekom proizvodnje u skladu s točkama 2., 3. ili 4. Priloga II.

3.1.   Priprema sastavnih dijelova

Priprema sastavnih dijelova (na primjer oblikovanja i skošenja) ne uzrokuje površinska oštećenja ili pukotine ili promjene u mehaničkim svojstvima koji bi mogli negativno utjecati na sigurnosti posuda.

3.2.   Zavari na dijelovima pod tlakom

Svojstva zavara i dijelova oko njih slična su svojstvima zavarenih materijala i nemaju površinskih ili unutarnjih oštećenja koja bi negativno utjecala na sigurnost posude.

Zavarivanje, u skladu s odobrenim postupcima zavarivanja, izvode kvalificirani zavarivači ili radnici s potrebnom razinom stručnosti. Ova odobrenja i ispitivanja osposobljenosti provode prijavljena tijela.

Proizvođač također, tijekom proizvodnje, osigurava stalnu kvalitetu zavara tako što koristeći primjerene postupke provodi odgovarajuća ispitivanja. O ovim se ispitivanjima sastavlja izvješće.

4.   Stavljanje posuda u uporabu

Uz posude se prilažu upute koje sastavlja proizvođač, kako je navedeno u točki 2. Priloga III.


PRILOG II.

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

1.   EU ispitivanje tipa (Modul B)

1.1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko oblikovanje posude te provjerava i potvrđuje da tehničko oblikovanje proizvoda ispunjava zahtjeve ove Direktive koji se na nju odnose.

1.2.

EU ispitivanje tipa izvršava se na jedan od sljedećih načina u skladu s člankom 13.:

procjenom primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 1.3. te ispitivanjem prototipa koji predstavlja buduću proizvodnju cijele posude (tip proizvodnje),

ocjenjivanjem primjerenosti tehničkog oblikovanja posude pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 1.3. bez ispitivanja prototipa posude (tip oblikovanja).

1.3.

Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti posude s primjenjivim zahtjevima ove Direktive te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika.

Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad posude. Tehnička dokumentacija po potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

i.

opći opis posude;

ii.

idejno oblikovanje i nacrte za proizvodnju i sheme komponenata itd.;

iii.

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada posude;

iv.

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi čiji su referencijski podaci objavljeni u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo osnovnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

v.

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

vi.

izvješća o ispitivanjima;

vii.

upute i sigurnosne informacije iz točke 2. Priloga III.;

viii.

dokument koji opisuje:

izabrane materijale,

izabrane postupke zavarivanja,

izabrane kontrole,

sve bitne pojedinosti koje se tiču oblikovanja posude;

(d)

po potrebi, prototipe posuda koji predstavljaju buduću proizvodnju. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge prototipe ako su oni potrebni za provođenje programa ispitivanja;

(e)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi po potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji vrši ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U slučaju pregleda prototipa posude tehnička dokumentacija također sadrži:

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje,

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude,

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima ili opis predloženih provjera.

1.4.

Prijavljeno tijelo:

za posude:

1.4.1.

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila primjerenost tehničkog rješenja posude.

Ako je riječ o prototipu posude/posuda:

1.4.2.

provjerava je li prototip/jesu li prototipi posuda proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom na način da ih se može sigurno koristiti u okviru predviđenih radnih uvjeta te identificira elemente oblikovane u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi, kao i elemente koji su oblikovani u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama;

1.4.3.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo jesu li rješenja iz relevantnih usklađenih normi, ako ih je proizvođač odlučio primijeniti, pravilno primijenjena;

1.4.4.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo zadovoljavaju li, u slučaju kada se rješenja iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenila, rješenja koja je usvojio proizvođač koji primjenjuje druge relevantne tehničke specifikacije osnovne sigurnosne zahtjeve ove Direktive;

1.4.5.

dogovara s proizvođačem mjesto gdje će se provesti ispitivanja i testiranja.

1.5.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjenjivanju u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 1.4., kao i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

1.6.

Ako tip odgovara zahtjevima ove Direktive, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih posuda s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja. Također navodi sve uvjete pod kojima se može izdati, a prilažu joj se opisi i nacrti potrebni za identifikaciju odobrenog tipa.

Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtijeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

1.7.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost posude s bitnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za ove izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

1.8.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu takvih odbijenih, ukinutih ili na neki drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je odbilo, povuklo, ukinulo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o tim potvrdama i/ili njihovim dodacima koje je izdalo.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti presliku potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate ispitivanja koje je obavilo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka kao i tehničkog dosjea s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač sve do isteka valjanosti te potvrde.

1.9.

Proizvođač primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njegovih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom drži na raspolaganju državnim tijelima deset godina nakon stavljanja posude na tržište.

1.10.

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 1.3. i ispuniti obveze iz točaka 1.7. i 1.9. ako su navedene u ovlaštenju.

2.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranog ispitivanja posude (Modul C1)

2.1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadzirano testiranje posude dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2.2., 2.3. i 2.4. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične posude u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

2.2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i nadzorom nad njim osigurala sukladnost proizvedenih posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

Prije početka proizvodnje proizvođač prijavljenom tijelu koje je sam izabrao šalje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

tehničku dokumentaciju koja također sadrži:

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje,

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude,

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima;

(b)

dokument o kontroli u kojemu su opisana odgovarajuća ispitivanja i testiranja koja treba provesti tijekom proizvodnje, zajedno s njihovim postupcima i učestalošću njihove provedbe;

(c)

potvrdu o EU ispitivanju tipa.

2.3.   Provjere posuda

2.3.1.

Za svaku pojedinu proizvedenu posudu prijavljeno tijelo provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se ovjerila sukladnost posude s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa te s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive u skladu sa sljedećim točkama:

(a)

Proizvođač predstavlja svoje posude u obliku jednakih šarži te poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje osigurala jednakost svih proizvedenih šarži.

(b)

Prilikom pregleda šarže prijavljeno tijelo osigurava da su posude proizvedene i provjerene u skladu s tehničkom dokumentacijom te provodi hidrostatički ili pneumatski test jednakog učinka na svakoj posudi iz šarže pri tlaku Ph, koji je 1,5 puta veći od projektirane tlačne nosivosti, da bi provjerio čvrstoću posuda. Za pneumatski test država članica u kojoj se testiranje provodi mora usvojiti s testiranjem povezane sigurnosne postupke.

(c)

Osim toga, prijavljeno tijelo provodi testiranja na uzorcima iz reprezentativnog uzorka proizvodnje ili s posude, prema izboru proizvođača, kako bi ispitalo kvalitetu zavara. Testiranje se provodi na uzdužnim zavarima. Međutim, ako su za uzdužne i obodne zavare korištene različite tehnike zavarivanja, testiranja se na obodnim zavarima ponavljaju.

(d)

Za posude prema eksperimentalnoj metodi iz točke 2.1.2. Priloga I., umjesto spomenutih testiranja na uzorcima provodi se hidrostatični test na pet nasumce izabranih posuda iz svake šarže da bi se provjerilo jesu li sukladne osnovnim sigurnosnim zahtjevima iz točke 2.1.2. Priloga I.

(e)

Na svaku posudu iz prihvaćene šarže prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj te sastavlja pisanu potvrdu o sukladnosti u vezi s provedenim testiranjima. Sve posude iz šarže mogu se stavljati na tržište osim onih koje nisu uspješno prošle hidrostatički ili pneumatski test.

(f)

Ako je šarža odbačena, prijavljeno tijelo poduzima odgovarajuće mjere kako bi spriječilo njezino stavljanje na tržište. Ako dođe do čestog odbijanja šarži, prijavljeno tijelo može obustaviti statističku provjeru.

(g)

Proizvođač na zahtjev relevantnih tijela mora biti u mogućnosti dostaviti potvrdu o sukladnosti iz točke (e) koju izdaje prijavljeno tijelo.

2.3.2.

Prijavljeno tijelo dostavlja primjerak izvješća o kontroli koje je izdalo državi članici koja ga je prijavila i, na zahtjev, ostalim prijavljenim tijelima, državama članicama i Komisiji.

2.3.3.

Proizvođač, pod odgovornošću prijavljenog tijela, tijekom postupka proizvodnje stavlja identifikacijski broj prijavljenog tijela.

2.4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

2.4.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaku pojedinu posudu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

2.4.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model posude i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja posude na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model posude za koji je ta izjava sastavljena.

2.4.3.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

2.5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 2.4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

3.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera posuda u nasumično odabranim vremenskim razmacima (Model C2)

3.1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera posuda u nasumično odabranim vremenskim razmacima dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 3.2., 3.3. i 3.4. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične posude u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

3.2.   Proizvodnja

3.2.1.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i nadzorom nad njim osigurala sukladnost proizvedenih posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

3.2.2.

Prije početka proizvodnje proizvođač prijavljenom tijelu koje je sam izabrao šalje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

tehničku dokumentaciju koja također sadrži:

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje,

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude,

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima;

(b)

potvrdu o EU ispitivanju tipa;

(c)

dokument u kojem se opisuje postupak proizvodnje i sve unaprijed određene sustavne mjere koje su poduzete da bi se osigurala sukladnost posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa.

Prijavljeno tijelo ispituje te dokumente prije datuma početka proizvodnje u svrhu potvrđivanja sukladnosti s potvrdom o EU ispitivanju tipa.

3.2.3.

Dokument iz točke 3.2.2. podtočke (c) obuhvaća:

(a)

opis načina proizvodnje i obavljanja provjera prikladnih za izradu posuda;

(b)

dokument o kontroli u kojem su opisana odgovarajuća ispitivanja i testiranja koja treba provesti tijekom proizvodnje, zajedno s njihovim postupcima i učestalošću njihove provedbe;

(c)

obavezu provođenja ispitivanja i testiranja u skladu s dokumentom o kontroli te provođenja hidrostatičkog testa ili, na temelju suglasnosti države, pneumatskog testa na svakoj posudi proizvedenoj na tlaku za testiranje koji je 1,5 puta veći od projektirane tlačne nosivosti; ta ispitivanja i testiranja provodi odgovorno kvalificirano osoblje koje je neovisno o osoblju zaduženom za proizvodnju te o njima sastavlja izvješće;

(d)

adrese mjesta proizvodnje i skladištenja, kao i datum početka proizvodnje.

3.3.   Provjere posuda

Prijavljeno tijelo provodi ili daje provesti provjeru posuda na nasumično odabranim uzorcima i u nasumično odabranim razmacima koje samo određuje, zbog provjeravanja kvalitete unutarnjih provjera posuda, uzimajući u obzir između ostalog njihovu tehničku složenost i količinu proizvodnje. Ispituje se odgovarajući uzorak završnih posuda koje prijavljeno tijelo uzima na licu mjesta prije stavljanja na tržište te se provode odgovarajuća testiranja u skladu s relevantnim dijelovima usklađenih normi i/ili slična testiranja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost posude s tipom opisanom u potvrdi o EU ispitivanju tipa i relevantnim zahtjevima ove Direktive.

Prijavljeno tijelo također osigurava da proizvođač uistinu provjerava posude koje se proizvode u serijama u skladu s točkom 3.2.3. podtočkom (c).

Ako uzorak nije u skladu s prihvatljivom razinom kvalitete, obaviješteno tijelo poduzima odgovarajuće mjere.

Svrha postupka prihvaćanja uzorka koji se primjenjuje utvrditi je djeluje li postupak proizvodnje posude u prihvatljivim granicama, kako bi se osigurala njezina sukladnost.

Prijavljeno tijelo dostavlja primjerak izvješća o kontroli koje je izdalo državi članici koja ga je prijavila i na zahtjev ostalim prijavljenim tijelima, državama članicama i Komisiji.

Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti proizvođač tijekom proizvodnje stavlja identifikacijski broj tog tijela.

3.4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

3.4.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaku pojedinu posudu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

3.4.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model posude i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja posude na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model posude za koji je ta izjava sastavljena.

3.4.3.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

3.5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 3.4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

4.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje (Modul C)

4.1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 4.2. i 4.3. te jamči i izjavljuje da su dotične posude u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

4.2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i nadzorom nad njim osigurala sukladnost proizvedenih posuda s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na njih.

Prije početka proizvodnje proizvođač prijavljenom tijelu koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa osigurava sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

potvrde o primjerenosti postupaka zavarivanja i primjerenoj kvalifikaciji zavarivača ili operatera za zavarivanje;

(b)

zapisnik o kontroli materijala korištenih u proizvodnji dijelova i komponenata koji pridonose čvrstoći posude;

(c)

izvješće o provedenim ispitivanjima i testiranjima;

(d)

dokument u kojem se opisuje postupak proizvodnje i sve unaprijed određene sustavne mjere koje su poduzete da bi se osigurala sukladnost posuda s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa.

Taj dokument sadrži:

i.

opis načina proizvodnje i obavljanja provjera prikladnih za izradu posuda;

ii.

dokument o kontroli u kojem su opisana odgovarajuća ispitivanja i testiranja koja treba provesti tijekom proizvodnje, zajedno s njihovim postupcima i učestalošću njihove provedbe;

iii.

obavezu provođenja ispitivanja i testiranja u skladu s dokumentom o kontroli te provođenja hidrostatičkog testa ili, na temelju suglasnosti države, pneumatskog testa na svakoj posudi proizvedenoj na tlaku za testiranje koji je 1,5 puta veći od projektirane tlačne nosivosti; ta ispitivanja i testiranja provodi odgovorno kvalificirano osoblje koje je dovoljno neovisno o osoblju zaduženom za proizvodnju te o njima sastavlja izvješće;

iv.

adrese mjesta proizvodnje i skladištenja, kao i datum početka proizvodnje.

Prijavljeno tijelo ispituje te dokumente prije datuma početka proizvodnje u svrhu potvrđivanja sukladnosti s potvrdom o EU ispitivanju tipa.

4.3.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.3.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaku pojedinu posudu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

4.3.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model posude i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja posude na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se model posude za koji je ta izjava sastavljena.

4.3.3.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

4.4.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4.3. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.


PRILOG III.

NATPISI, UPUTE, DEFINICIJE I SIMBOLI

1.   Oznaka CE i natpisi

1.1.

Posude kod kojih umnožak PS × V prelazi 50 bara po litri moraju nositi oznaku CE koja je utvrđena u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 765/2008 te dvije zadnje znamenke godine u kojoj je oznaka CE pričvršćena.

1.2.

Posude ili njihove pločice s podacima sadrže barem sljedeće informacije:

(a)

najveći radni tlak (PS u barima);

(b)

najviša radna temperatura (Tmax u °C);

(c)

najniža radna temperatura (Tmin u °C);

(d)

volumen posude (V u L);

(e)

ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku te adresu proizvođača;

(f)

oznaku tipa i serije ili šarže posude.

1.3.

Ako je korištena natpisna pločica ona je oblikovana na taj način da ne može biti iznova korištena te tako da sadrži prazan prostor za upisivanje drugih podataka.

2.   Upute i podaci o sigurnosti

Upute sadrže sljedeće podatke:

(a)

pojedinosti navedene u točki 1.2. osim oznake serije ili šarže posude;

(b)

predviđena namjena posude;

(c)

zahtjevi održavanja i postavljanje koji se odnose na sigurnost posude.

3.   Definicije i simboli

3.1.   Definicije

(a)

Projektirana tlačna nosivost „P” relativni je tlak koji izabire proizvođač, a koristi se za određivanje debljine dijelova pod tlakom posude.

(b)

Najveći radni tlak „PS” najveći je relativni tlak koji se može koristiti u normalnim uvjetima uporabe posude.

(c)

Najniža radna temperatura Tmin najniža je stabilizirana temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

(d)

Najviša radna temperatura Tmax najviša je stabilizirana temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

(e)

Granica razvlačenja „ReT” označava vrijednost pri najvišoj radnoj temperaturi Tmax pri:

i.

gornjoj granici razvlačenja „ReH” kod materijala koji imaju gornju i donju granicu razvlačenja;

ii.

0,2 % dozvoljenog razvlačenja Rp0,2;

iii.

1,0 % dozvoljenog razvlačenja Rp1,0 kod nelegiranog aluminija.

(f)

Obitelj posuda:

Posude su iz iste obitelji ako se od prototipa razlikuju jedino u promjeru, pod uvjetom da su ispunjeni dopušteni zahtjevi iz točaka 2.1.1. i 2.1.2. Priloga I., i/ili u duljini cilindričnog dijela unutar sljedećih ograničenja:

i.

ako prototip na podnicama ima još i jedan ili više prstena za ukrućenje plašta, varijante imaju najmanje jedno prstenasto ukrućenje plašta;

ii.

ako prototip ima samo dvije ispupčene podnice, varijante nemaju prstena za ukrućenje.

Razlike u duljini koje su prouzročene izmjenama na otvorima i/ili priključcima prikazuju se na nacrtu svake varijante.

(g)

Šarža posuda sastoji se od najviše 3 000 posuda istog tipa uzorka.

(h)

Serijska proizvodnja, u smislu ove Direktive, postoji ako se tijekom određenog vremenskog razdoblja proizvede više od jedne posude istog tipa u okviru neprekinutog postupka proizvodnje u skladu sa zajedničkim oblikovanjem i korištenjem istih postupaka proizvodnje.

(i)

Zapisnik o kontroli: dokument kojim proizvođač materijala potvrđuje da isporučeni proizvodi ispunjavaju zahtjeve narudžbe, pogotovo kemijskog sastava i mehaničkih svojstava, i u kojem utvrđuje rezultate rutinskog kontrolnog testa u tvornici, provedenog na proizvodima kod kojih je korišten isti postupak proizvodnje kao i za nabavu, ali ne nužno i na isporučenim proizvodima.

3.2.   Simboli

A

produljenje nakon loma (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

produljenje nakon loma (Lo = 80 mm)

%

KCV

energija loma savijanjem

J/cm2

P

projektirana tlačna nosivost

bar

PS

najveći radni tlak

bar

Ph

hidrostatički ili pneumatski tlak za testiranje

bar

Rp0,2

0,2 % dozvoljenog razvlačenja

N/mm2

ReT

granica razvlačenja na najvećoj radnoj temperaturi

N/mm2

ReH

gornja granica razvlačenja

N/mm2

Rm

vlačna čvrstoća

N/mm2

Rm, max

najveća vlačna čvrstoća

N/mm2

Rp1,0

1,0 % dozvoljenog razvlačenja

N/mm2

Tmax

najviša radna temperatura

°C

Tmin

najniža radna temperatura

°C

V

volumen posude

L


PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)

1.

Model posude/posuda (broj proizvoda, vrste, šarže ili serijski broj):

2.

Naziv i adresa proizvođača i po potrebi njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija posude koja omogućuje sljedivost; može, ako je potrebno za identifikaciju posude, uključivati i sliku):

5.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6.

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7.

Prijavljeno tijelo … (naziv, broj) provelo je … (opis intervencije) i izdalo potvrdu:

8.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i dan izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obavezno izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG V.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage i njezina izmjena

(iz članka 43.)

Direktiva 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 264, 8.10.2009., str. 12.)

 

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo točka (j) članka 26. stavka 1.

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo i datumi za primjenu direktiva navedenih u dijelu B Priloga IV. Direktivi 2009/105/EZ

(iz članka 43.)

Direktiva

Rokovi za prenošenje

Datum primjene

87/404/EEZ

31. prosinca 1989.

1. srpnja 1990. (1)

90/488/EEZ

1. srpnja 1991.

93/68/EEZ

30. lipnja 1994.

1. siječnja 1995. (2)


(1)  U skladu s trećim podstavkom članka 18. stavka 2. Direktive 87/404/EEZ države članice za razdoblje do 1. srpnja 1992. dozvoljavaju stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu posuda koje su u skladu s propisima koji su bili na snazi na njihovom području prije 1. srpnja 1990.

(2)  U skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive 93/68/EEZ do 1. siječnja 1997. države članice dozvoljavaju stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu proizvoda koji su u skladu s mjerama označavanja koje su bile na snazi prije 1. siječnja 1995.


PRILOG VI.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 2009/105/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1., uvodni dio

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 3. točka (a)

Članak 1. stavak 1. točke (a) do (e)

Članak 1. stavak 3. točka (b)

Članak 2.

Članak 3.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

___

Članak 13.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11. stavci 1. i 2.

Članak 11. stavak 3.

Točka 2.3. Priloga II.

Članak 12.

Članak 13. stavak 1.

Točka 3.2.1. Priloga II.

Članak 13. stavak 2.

Točka 3.2.2. Priloga II.

Članak 13. stavak 3.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 32.

Članak 33.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 38.

Članak 39.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 18.

Članak 42. stavak 2.

Članak 42. stavak 1.

Članak 19.

Članak 43.

Članak 20.

Članak 44.

Članak 21.

Članak 45.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II., točke 1., 2. i 4.

Prilog III.

Prilog II., točka 3.

Prilog II., točka 1.3. podtočka (c), točke 2.2., 3.2.2. i točka 4.2. podtočke (a), (b) i (c)

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog V.

Prilog VI.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.


29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/79


DIREKTIVA 2014/30/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Potrebno je više izmjena Direktive 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakonodavstava država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti i stavljanju izvan snage Direktive 89/336/EEZ (3). Radi jasnoće navedenu bi Direktivu trebalo preinačiti.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta u vezi sa stavljanjem na tržište proizvoda (4) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, određuje okvir za nadzor tržišta proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela za oznaku CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (5) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu prekosektorskog zakonodavstva kako bi se stvorio skladan temelj za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 2004/108/EZ trebalo bi prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Države članice trebale bi biti odgovorne za zaštitu radiokomunikacija, uključujući prijam radijskih emisija i amatersku radiouslugu koji djeluju u skladu s pravilnikom o radiokomunikacijama Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), električne mreže i telekomunikacijske mreže, kao i opreme priključene na te mreže od elektromagnetskih smetnji.

(5)

Odredbe nacionalnog zakonodavstva koje osiguravaju zaštitu od elektromagnetskih smetnji trebaju biti usklađene kako bi slobodno kretanje električnih i elektroničkih uređaja bilo zajamčeno bez smanjivanja opravdanih razina zaštite u državama članicama.

(6)

Ova Direktiva obuhvaća proizvode koji su pri stavljanju na tržište novi na tržištu Unije; to znači da su ili novi proizvodi koje je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili proizvodi, bilo novi ili rabljeni, uvezeni iz treće zemlje.

(7)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(8)

U opremu obuhvaćenu ovom Direktivom potrebno je uključiti uređaje i nepokretne instalacije. Međutim zasebne odredbe potrebne su za obje vrste opreme jer se uređaji kao takvi mogu slobodno kretati unutar Zajednice, a nepokretne instalacije ugrađene su za trajnu upotrebu na predodređenoj lokaciji kao sklopovi različitih vrsta uređaja i, ako je potrebno, drugih naprava. Sastav i rad takvih instalacija odgovara u većini slučajeva posebnim potrebama subjekata koji njima upravljaju.

(9)

Ako se ovom Direktivom regulira uređaj, trebala bi se primijeniti na gotov uređaj koji je stavljen na tržište. Određene sastavnice ili podsklopovi trebali bi se, pod određenim uvjetima, smatrati uređajima ako su dostupni krajnjem korisniku.

(10)

Radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema ne bi trebale biti obuhvaćene ovom Direktivom s obzirom na to da su već regulirane Direktivom 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti (6). Zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti u objema direktivama postižu istu razinu zaštite.

(11)

Zrakoplov ili oprema namijenjena ugradnji u zrakoplov ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Direktivom jer su već podložni posebnim propisima Unije ili međunarodnim propisima kojima se regulira elektromagnetska kompatibilnost.

(12)

Ovom Direktivom ne bi trebalo regulirati opremu koja sama po sebi nije opasna s obzirom na elektromagnetske kompatibilnosti.

(13)

Ova Direktiva ne bi trebala obuhvaćati sigurnost opreme jer je to regulirano zasebnim zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom.

(14)

Proizvođači opreme namijenjene priključivanju na mreže trebali bi tu opremu konstruirati tako da ne dolazi do neprihvatljivog pada kvalitete usluga pri upotrebi u normalnim radnim uvjetima. Mrežni operateri trebali bi svoje mreže konstruirati tako da ne dolazi do nerazmjernog opterećenja opreme proizvođača koja će se priključivati na mreže kako bi se spriječio neprihvatljiv pad kvalitete usluga u mreži. Europske organizacije za normizaciju trebale bi uzeti u obzir taj cilj (uključujući i zbirne učinke odgovarajućih vrsta elektromagnetskih pojava) pri razvijanju usklađenih normi.

(15)

Za zaštitu od elektromagnetskih smetnji potrebno je nametnuti obveze različitim gospodarskim subjektima. Te se obveze trebaju primjenjivati na pravedan i učinkovit način kako bi se postigla takva zaštita.

(16)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost uređaja s ovom Direktivom u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Direktivom te zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(17)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da stavljaju na raspolaganje na tržištu samo one uređaje koji su sukladni s ovom Direktivom. Trebalo bi utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(18)

Kako bi se olakšala komunikacija među gospodarskim subjektima, tijelima za nadzor nad tržištem i potrošačima, države članice trebale bi potaknuti gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navedu i svoju internetsku stranicu.

(19)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za izvedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati isključivo obaveza proizvođača.

(20)

Potrebno je osigurati da su proizvodi iz trećih zemalja koji dolaze na tržište Unije u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti tih uređaja. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su uređaji koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da ne stavljaju na tržište uređaje koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označavanje uređaja i dokumentacija proizvođača dostupni za kontrolu nadležnih nacionalnih tijela.

(21)

Kad stavlja uređaj na tržište, svaki uvoznik trebao bi na uređaju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Iznimke bi trebalo omogućiti za slučajeve kada to ne dopušta veličina ili vrsta uređaja. To uključuje slučajeve u kojima bi uvoznik morao otvoriti ambalažu kako bi na uređaju naveo svoje ime i adresu.

(22)

Nakon što proizvođač ili uvoznik stavi uređaj na tržište, distributer ga stavlja na raspolaganje na tržištu te bi trebao djelovati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo rukovanje uređajem ne utječe negativno na sukladnost uređaja.

(23)

Svaki gospodarski subjekt koji stavlja uređaj na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači uređaj na takav način da bi to moglo utjecati na sukladnost s ovom Direktivom trebao bi se smatrati proizvođačem i preuzeti obaveze proizvođača.

(24)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s određenim uređajem.

(25)

Osiguranje mogućnosti praćenja uređaja u čitavom opskrbnom lancu pridonosi jednostavnijem i učinkovitijem nadzoru nad tržištem. Učinkovit sustav praćenja tijelima za nadzor nad tržištem olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su nesukladne uređaje učinili dostupnima na tržištu. Tijekom čuvanja informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili uređajem ili koje su oni opskrbili uređajem.

(26)

Nepokretne instalacije, uključujući velike strojeve i mreže, mogu stvarati elektromagnetske smetnje ili smetnje na njih mogu utjecati. Može postojati sučelje između nepokretnih instalacija i uređaja, a elektromagnetske smetnje koje proizvode nepokretne instalacije mogu utjecati na uređaj i obrnuto. U odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost, nije bitno proizvodi li elektromagnetske smetnje uređaj ili nepokretna instalacija. U skladu s tim, nepokretne instalacije i uređaj trebali bi biti podvrgnuti usklađenom i sveobuhvatnom režimu bitnih zahtjeva.

(27)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na izražavanje bitnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, potrebno je utvrditi pretpostavku sukladnosti opreme koja je sukladna usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (7) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija navedenih zahtjeva. Usklađene norme iskazuju posljednje dostignuće koje je opće priznato u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti u Uniji.

(28)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(29)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da su uređaji stavljeni na raspolaganje na tržištu u skladu s bitnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ utvrđuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika. Kako bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(30)

Obveza ocjenjivanja sukladnosti zahtijeva od proizvođača provedbu ocjenjivanja elektromagnetske kompatibilnosti uređaja koja se temelji na odgovarajućim pojavama kako bi se utvrdilo zadovoljava li bitne zahtjeve ove Direktive.

(31)

Ako uređaj ima različite konfiguracije, ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti treba potvrditi zadovoljava li uređaj bitne zahtjeve u konfiguracijama koje je proizvođač predvidio kao reprezentativne za normalnu uporabu u namijenjenim aplikacijama. U takvim slučajevima dovoljno je provesti ocjenjivanje na temelju konfiguracije koja će najvjerojatnije izazvati najveće smetnje i konfiguracije koja je najviše podložna smetnjama.

(32)

Nije prikladno provesti ocjenjivanje sukladnosti uređaja koji je stavljen na tržište radi ugradnje u postojeću nepokretnu instalaciju te koji inače nije dostupan na tržištu ako se ne nalazi uz nepokretnu instalaciju u koju se ugrađuje. Takvi se uređaji stoga izuzimaju iz postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji se inače primjenjuju na uređaje. Međutim takvi uređaji ne bi smjeli ugroziti sukladnost nepokretne instalacije u koju se ugrađuju. Ako se uređaj ugrađuje u više od jedne identične nepokretne instalacije, utvrđivanje karakteristika elektromagnetske kompatibilnosti tih instalacija trebalo bi biti dostatno da se osigura izuzeće iz postupka ocjenjivanja sukladnosti.

(33)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju u skladu s ovom Direktivom o sukladnosti uređaja s ovom Direktivom i drugim mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

(34)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(35)

Oznaka CE, koja označava sukladnost uređaja, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(36)

Zbog njihovih specifičnih karakteristika, na nepokretne instalacije ne treba se stavljati oznaka CE ili EU izjava o sukladnosti.

(37)

Jednim od postupaka ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijeva se posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su države članice prijavile Komisiji.

(38)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2004/108/EZ koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(39)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(40)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, također je potrebno utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i za ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela.

(41)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, trebala bi se upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(42)

Transparentnu akreditaciju utvrđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde, nacionalna javna tijela trebala bi smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u cijeloj Uniji. No nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. U takvim slučajevima, kako bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja provode druga nacionalna tijela, Komisiji i drugim državama članicama trebali bi se dostaviti potrebni pisani dokazi kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljavaju odgovarajuće propisane zahtjeve.

(43)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje dijela svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti često sklapaju ugovore s podizvođačima ili ih prenose na društvo kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za proizvode koji se stavljaju na tržište Unije bitno je da podizvođači i društva kćeri za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadaća ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja budu prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaćaju i djelatnosti koje obavljaju podizvođači ili društva kćeri.

(44)

Potrebno je povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja tijela, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje internetom.

(45)

Budući da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, drugim državama članicama i Komisiji potrebno je omogućiti da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona počnu raditi kao prijavljena tijela.

(46)

U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima, treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje postiže primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(47)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije primjenjuju na uređaje obuhvaćene ovom Direktivom. Ovom se Direktivom državama članicama ne bi trebao onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(48)

Direktivom 2004/108/EZ već je utvrđen zaštitni postupak. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći postupak uz zaštitnu klauzulu u svrhu povećanja učinkovitosti i na temelju ekspertiza dostupnih u državama članicama.

(49)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o planiranim mjerama s obzirom na uređaje koji predstavljaju rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom. On bi tijelima za nadzor nad tržištem također trebao omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u odnosu na takve uređaje.

(50)

Ako se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kad je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(51)

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (8).

(52)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje.

(53)

U skladu s ustaljenom praksom odbor osnovan ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu sa standardnim poslovnikom.

(54)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(55)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti uređaja opravdane ili ne.

(56)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenih u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(57)

Potrebno je utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se uređaj koji je već bio stavljen na tržište u skladu s Direktivom 2004/108/EZ prije dana primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva stavi na raspolaganje na tržište, a da ne treba biti sukladan s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali moći dostaviti uređaj koji je stavljen na tržište, naime zalihu koja je već u opskrbnom lancu, prije dana primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva.

(58)

Budući da se cilj ove Direktive, tj. osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta zahtijevajući da oprema zadovoljava odgovarajuću razinu elektromagnetske kompatibilnosti, ne može ostvariti u dostatnoj mjeri na razini država članica te se može, zbog opsega i učinka, bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(59)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u usporedbi s prethodnom Direktivom. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz prethodne Direktive.

(60)

Ovom Direktivom ne bi se smjele dovoditi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu Direktive navedene u Prilogu V.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sadržaj

Ovom se Direktivom propisuje elektromagnetska kompatibilnost opreme. Njezin je cilj osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta zahtijevajući da oprema zadovoljava odgovarajuću razinu elektromagnetske kompatibilnosti.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Direktiva primjenjuje se na opremu definiranu u članku 3.

2.   Ova Direktiva ne primjenjuje se na:

(a)

opremu koja je obuhvaćena Direktivom 1999/5/EZ;

(b)

aeronautičke proizvode, dijelove i naprave iz Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (9);

(c)

radijsku opremu koju upotrebljavaju radioamateri u smislu Radijskih propisa donesenih u okviru Statuta i Konvencije Međunarodne telekomunikacijske unije (10), osim ako oprema nije stavljena na raspolaganje na tržištu;

(d)

opremu čije su fizičke karakteristike po prirodi takve da:

i.

ne može stvarati ili doprinositi stvaranju elektromagnetskih zračenja koja prelaze razinu dopuštenu za rad radijske i telekomunikacijske opreme i druge opreme u skladu s njihovom namjenom; i

ii.

radi bez neprihvatljivog pada kvalitete u prisutnosti elektromagnetskih smetnji koje normalno slijede po uporabi za koju je namijenjena;

(e)

opremu za ocjenjivanje izrađenu po mjeri, isključivo namijenjenu za uporabu stručnjaka na mjestima za istraživanje i razvoj i u te svrhe.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka setovi komponenti koje sklapaju radioamateri i oprema stavljena na raspolaganje na tržištu, a koju su izmijenili radioamateri za potrebe radioamatera, ne smatraju se opremom stavljenom na raspolaganje na tržištu.

3.   Ako su za opremu iz stavka 1. bitni zahtjevi iz Priloga I. u potpunosti ili djelomično detaljnije utvrđeni drugim zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva ne primjenjuje ili se prestaje primjenjivati za tu opremu u odnosu na te zahtjeve od datuma primjene tog zakonodavstva Unije.

4.   Ova Direktiva ne utječe na primjenu zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva kojim se utvrđuje sigurnost opreme.

Članak 3.

Definicije

1.   Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„oprema” znači svaki uređaj ili nepokretna instalacija;

2.

„uređaj” znači svaka gotova naprava ili kombinacija naprava koja je stavljena na raspolaganje na tržištu kao jedinstvena funkcionalna jedinica namijenjena krajnjem korisniku i podložna stvaranju elektromagnetske smetnje ili na čiji rad takva smetnja može utjecati;

3.

„nepokretna instalacija” znači određena kombinacija više vrsta uređaja i, prema potrebi, drugih naprava koje su sastavljene, ugrađene i namijenjene za trajnu uporabu na određenoj lokaciji;

4.

„elektromagnetska kompatibilnost” znači sposobnost opreme da radi na zadovoljavajući način u svojem elektromagnetskom okruženju i ne stvara štetne elektromagnetske smetnje drugoj opremi u tom okruženju;

5.

„elektromagnetska smetnja” znači svaka elektromagnetska pojava koja može narušiti radne značajke opreme; elektromagnetska smetnja može biti elektromagnetski šum, neželjeni signal ili izmjena u mediju širenja elektromagnetskih valova;

6.

„imunitet” znači sposobnost opreme da normalno radi bez pada kvalitete u prisutnosti elektromagnetske smetnje;

7.

„sigurnosna svrha” znači svrha zaštite ljudskog života ili imovine;

8.

„elektromagnetsko okruženje” znači sve elektromagnetske pojave vidljive na određenoj lokaciji;

9.

„dostupnost na tržištu” znači uređaj spreman za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Unije tijekom gospodarske aktivnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja;

10.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje uređaja na tržištu Unije;

11.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi uređaj ili za koju se taj uređaj oblikuje ili proizvodi te koja navedeni uređaj stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

12.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

13.

„uvoznik” je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja uređaj iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

14.

„distributer” je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja uređaj na raspolaganje na tržištu;

15.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

16.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje uređaj mora ispuniti;

17.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

18.

„akreditacija” znači akreditacija kako je utvrđeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

19.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

20.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na uređaj;

21.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

22.

„opoziv” znači svaka mjera usmjerena na postizanje vraćanja uređaja koji je već stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;

23.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da uređaj u opskrbnom lancu bude stavljen na raspolaganje na tržištu;

24.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

25.

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je uređaj u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojima je predviđeno njezino stavljanje.

2.   Za potrebe ove Direktive, uređajem se smatra sljedeće:

1.

„sastavnice” ili „podsklopovi” namijenjeni za ugradnju u uređaj od strane krajnjeg korisnika, a koji su podložni stvaranju elektromagnetske smetnje ili na čiji rad takva smetnja može utjecati;

2.

„pokretne instalacije” određene kao kombinacija uređaja i, prema potrebi, drugih naprava namijenjenih za premještanje i rad na više različitih lokacija.

Članak 4.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i/ili stavljanje u uporabu

Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se oprema stavlja na tržište i/ili stavlja u uporabu samo ako je usklađena s ovom Direktivom kada je pravilno ugrađena, održavana te kad se upotrebljava u skladu sa svojom namjenom.

Članak 5.

Slobodno kretanje opreme

1.   Države članice ne sprečavaju da se zbog elektromagnetske kompatibilnosti na njihovom državnom području na raspolaganje na tržištu i/ili u uporabu stavi oprema usklađena s ovom Direktivom.

2.   Zahtjevi ove Direktive ne sprečavaju ni u jednoj državi članici primjenu sljedećih posebnih mjera koje se odnose na stavljanje opreme u pogon ili uporabu:

(a)

mjera za svladavanje postojećeg ili očekivanog problema elektromagnetske kompatibilnosti na određenom mjestu;

(b)

mjera poduzetih iz sigurnosnih razloga kako bi se zaštitile javne telekomunikacijske mreže ili radijske postaje koje se upotrebljavaju u sigurnosne svrhe u situacijama jasno definiranog spektra.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupaka za pružanje informacija u području tehničkih standarda i uredbi (11), države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim posebnim mjerama.

Komisija objavljuje posebne mjere koje su prihvaćene u Službenom listu Europske unije.

3.   Države članice ne sprečavaju da se na trgovačkim sajmovima, izložbama i sličnim događajima izloži i/ili predstavi oprema koja nije usklađena s ovom Direktivom pod uvjetom da postoji razvidno istaknuta oznaka koja pokazuje da se takva oprema ne može staviti na raspolaganje na tržište i/ili u pogon sve dok se ne uskladi s ovom Direktivom. Predstavljanje se može provesti samo ako su poduzete odgovarajuće mjere u svrhu izbjegavanja elektromagnetskih smetnji.

Članak 6.

Bitni zahtjevi

Oprema mora zadovoljiti bitne zahtjeve iz Priloga I.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 7.

Obveze proizvođača

1.   Kad stavljaju svoje uređaje na tržište, proizvođači osiguravaju da su oblikovani i proizvedeni u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

2.   Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju iz Priloga II. ili Priloga III. i provode ili osiguravaju provođenje relevantnog postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14.

Ako je tim postupkom dokazana sukladnost uređaja s propisanim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je uređaj stavljen na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na odgovarajući način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama uređaja te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti uređaja.

5.   Proizvođači osiguravaju da uređaji koje su stavili na tržište nose broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kada to ne dopušta veličina ili priroda uređaja, da se traženi podaci daju na ambalaži ili u popratnom dokumentu.

6.   Proizvođači na uređaju navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njegovome pakiranju ili u popratnom dokumentu. U adresi je navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da su uređaju priložene upute i drugi podaci iz članka 18. na jeziku koji potrošači i ostali krajnji korisnici mogu razumjeti bez poteškoća, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i druge informacije te svako označivanje jasni su, razumljivi i shvatljivi.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da uređaj koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi se taj uređaj uskladio ili po potrebi povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, ako uređaj predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su uređaj stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti uređaja s ovom Direktivom na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju uređaji koje su stavili na tržište.

Članak 8.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 7. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije navedene u članku 7. stavku 2. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju drži na raspolaganju nacionalnim tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od deset godina nakon što je uređaj stavljen na tržište;

(b)

na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti uređaja;

(c)

na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela s njima surađuje u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju uređaji obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 9.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladne uređaje.

2.   Prije stavljanja uređaja na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14. Oni osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da uređaj nosi oznaku CE i da su uza nj priloženi traženi dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 7. stavaka 5. i 6.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da uređaj nije u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., uređaj ne smije staviti na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako uređaj predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

3.   Uvoznici na uređaju navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njegovome pakiranju ili u popratnom dokumentu. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uređaju priložene upute i podaci iz članka 18. na jeziku koji potrošači i ostali krajnji korisnici mogu razumjeti bez poteškoća, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju, dok je uređaj pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njegova skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

6.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da uređaj koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi taj uređaj uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako uređaj predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su uređaj stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

7.   Uvoznici su dužni u razdoblju od deset godina nakon što je uređaj stavljen na tržište držati presliku izjave EU-a o sukladnosti na raspolaganju tijelima za nadzor tržišta i osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tim tijelima na njihov zahtjev.

8.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti uređaja, na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja uređaj koji su stavili na tržište.

Članak 10.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju uređaj na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju vodeći računa o zahtjevima ove Direktive.

2.   Prije stavljanja uređaja na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju nosi li uređaj propisanu oznaku CE, jesu li uza nj priloženi potrebni dokumenti te upute i drugi podaci iz članka 18. na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici u državi članici u kojoj je uređaj stavljen na raspolaganje na tržištu te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 7. stavaka 5. i 6. i članka 9. stavka 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da uređaj nije u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I., uređaj ne smije staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako uređaj predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je uređaj pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njegova skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da uređaj koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom osiguravaju poduzimanje potrebnih korektivnih mjera kako bi se taj uređaj uskladio ili po potrebi povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, ako uređaj predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su uređaj stavili na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti uređaja. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju uređaji koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 11.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača na temelju članka 7. kada uređaj stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada preinačuje uređaj koji je već stavljen na tržište na način koji može utjecati na njegovu sukladnost s ovom Direktivom.

Članak 12.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio uređaj;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili uređaj.

Gospodarski subjekti moraju biti u mogućnosti predočiti podatke navedene u prvom stavku deset godina nakon što im je uređaj isporučen i deset godina nakon što su uređaj isporučili.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST OPREME

Članak 13.

Pretpostavke sukladnosti opreme

Za opremu koja je u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da je u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I. koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.

Članak 14.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za uređaje

Sukladnost uređaja s bitnim zahtjevima iz Priloga I. dokazuje se jednim od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

(a)

unutarnjom kontrolom proizvodnje iz Priloga II.;

(b)

EU ispitivanjem tipa nakon kojeg slijedi sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje iz Priloga III.

Proizvođač može odabrati ograničavanje primjene postupka iz točke (b) prvog stavka u odnosu na neke aspekte bitnih zahtjeva pod uvjetom da se za ostale aspekte bitnih zahtjeva primjenjuje postupak iz točke (a) prvog stavka.

Članak 15.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjavanje bitnih zahtjeva iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka iz Priloga IV., sadrži elemente određene u relevantnim modulima iz priloga II. i III. i redovno se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je uređaj stavljen na tržište ili na čijem je tržištu stavljen na raspolaganje.

3.   Ako se na uređaj primjenjuje više nego jedan akt Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost uređaja sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 16.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 17.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE

1.   Oznaka CE se vidljivo, čitljivo i neizbrisivo stavlja na uređaj ili u njegovu tablicu s podacima. Ako to nije moguće ili nije zajamčeno zbog naravi uređaja, oznaka se stavlja na ambalažu i na popratne dokumente.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što se uređaj stavi na tržište.

3.   Države članice oslanjaju se na postojeći mehanizam kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloupotrebe te oznake.

Članak 18.

Podaci o uporabi uređaja

1.   Uređaju se prilažu informacije o svakoj specifičnoj mjeri opreza koja se mora poduzeti pri sklapanju, instaliranju, održavanju ili uporabi uređaja kako bi se osiguralo da je pri stavljanju u pogon uređaj u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I. točke 1.

2.   Uređaj za koji u stambenim područjima nije osigurana sukladnost s bitnim zahtjevima iz točke 1. Priloga I. popraćen je jasnom oznakom o tom ograničenju uporabe, a po potrebi je oznaka istaknuta i na pakiranju.

3.   Podaci koji su potrebni za stavljanje uređaja u uporabu u skladu s njegovom namjenom uključeni su u popratne upute.

Članak 19.

Nepokretne instalacije

1.   Uređaj koji je stavljen na raspolaganje na tržištu i koji se može ugraditi u nepokretnu instalaciju podložan je svim važećim odredbama za uređaje iz ove Direktive.

Međutim odredbe članaka od 6. do 12. i članaka od 14. do 18. nisu obvezne ako je uređaj namijenjen za ugradnju u određenu nepokretnu instalaciju, a inače nije dostupan na tržištu.

U takvim slučajevima uređaj mora biti popraćen dokumentacijom koja opisuje nepokretnu instalaciju i značajke njezine elektromagnetske kompatibilnosti te ukazuje na zaštitne mjere koje se moraju poduzeti pri ugradnji uređaja u tu nepokretnu instalaciju kako se ne bi ugrozila usklađenost te instalacije. Dokumentacija uključuje i podatke iz članka 7. stavaka 5. i 6. i članka 9. stavka 3.

Primjena dobre inženjerske prakse iz točke 2. Priloga I. dokumentirana je, a dokumentacija se nalazi kod odgovorne osobe ili odgovornih osoba na raspolaganju nadležnim državnim tijelima u svrhu provjere sve dok je nepokretna instalacija u uporabi.

2.   Ako postoje naznake o nesukladnosti nepokretne instalacije, posebice prigovori na smetnje uzrokovane nepokretnom instalacijom, nadležna tijela dotične države članice mogu zatražiti dokaz o sukladnosti nepokretne instalacije i, po potrebi, pokrenuti postupak ocjenjivanja.

Ako je utvrđena nesukladnost, nadležna tijela nameću odgovarajuće mjere kako bi se nepokretna instalacija uskladila s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

3.   Države članice utvrđuju nužne odredbe za identificiranje osobe ili osoba odgovornih za utvrđivanje sukladnosti nepokretne instalacije s odgovarajućim bitnim zahtjevima.

POGLAVLJE 4.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 20.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnim za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Direktivom.

Članak 21.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor nad prijavljenim tijelima, uključujući sukladnost s člankom 26.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Kad tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili praćenje iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo ima pravnu osobnost i ispunjava mutatis mutandis zahtjeve iz članka 22. Osim toga, ono na raspolaganju ima rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 22.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih djelatnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja poslove koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 23.

Obveze obavješćivanja o tijelima koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju prijavljenih tijela i svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 24.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili uređaju koji ocjenjuje.

Tijelo koje je dio poslovne udruge ili profesionalnog saveza, koje provodi oblikovanje, proizvodnju, nabavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje uređaja koji ocjenjuje, može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje svakog oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu projektant, proizvođač, dobavljač, ugrađivač, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj uređaja koji ocjenjuju, kao ni zastupnik bilo koje od tih strana. To ne isključuje uporabu ocijenjenih uređaja potrebnih za djelovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih uređaja u osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju ili konstrukciju, trgovanje, ugradnju, uporabu ili održavanje tih uređaja, niti predstavljaju stranke uključene u navedene aktivnosti. Ne sudjeluju ni u kakvoj djelatnosti koja može biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti jamče da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvođača ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnoga poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih poslova.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene Prilogom III. i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te poslove samo ili se obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svakom trenutku za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju uređaja za koje je prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti raspolaže potrebnim:

(a)

osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c)

postupcima za izvršavanje aktivnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zahtjeva iz Priloga I., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada za rad visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri provođenju njihovih zadaća u skladu s Prilogom III. ili bilo kojom odredbom nacionalnog zakonodavstva koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj se provode njegove aktivnosti. Vlasnička prava su zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuje administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 25.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije propisane mjerodavnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 24. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 26.

Društva kćeri i podizvođači prijavljenih tijela

1.   Ako prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvođačem ili ih prenosi na društvo kćer, osigurava da podizvođač ili društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 24. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje izvrše podizvođači ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvođačem ili ih može izvršiti društvo kći isključivo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo stavlja na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvođača ili društva kćeri i poslova koje obavljaju u skladu s Prilogom III.

Članak 27.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavljivanje one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Zahtjevu za prijavu prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli za ocjenjivanje sukladnosti i uređaj za koji navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 24.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumente potrebne za provjeru, priznavanje i redovno praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 24.

Članak 28.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 24.

2.   Komisiju i ostale države članice obavješćuju uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modul ili module za ocjenjivanje sukladnosti i određeni uređaj te relevantnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 27. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji i ostalim državama članicama dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i mjere na snazi, čime se osigurava da će se tijelo redovno pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve iz članka 24.

5.   Navedeno tijelo može obavljati poslove prijavljenog tijela samo ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe potvrde o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca ako se ne koristi akreditacija.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 29.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija se brine da taj popis bude ažuriran.

Članak 30.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 24. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničuje, ukida ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojom djelatnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da dokumente tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i nadzor nad tržištem.

Članak 31.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovog redovnog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretiraju kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili je prestalo zadovoljavati zahtjeve za svoju prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt donosi se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 41. stavka 2.

Članak 32.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga III.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju sve aktivnosti vodeći računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti tehnologije dotičnog uređaja i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog procesa.

Pritom uzimaju u obzir stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost uređaja s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne zahtjeve iz Priloga I. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu.

4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo ustanovi da uređaj više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i po potrebi ukida ili povlači potvrdu.

5.   Ako popravne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, ukida ili povlači potvrdu.

Članak 33.

Žalba na odluke prijavljenih tijela

Države članice osiguravaju postojanje žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 34.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijela koja provode prijavljivanje o sljedećem:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, ukidanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za podacima koji su primili od tijela za nadzor nad tržištem i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima.

2.   Prijavljena tijela osiguravaju drugim tijelima prijavljenim u skladu s ovom Direktivom, a koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima se obuhvaćaju isti uređaji, odgovarajuće podatke o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 35.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornim za politiku prijavljivanja.

Članak 36.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom te pravilno upravljanje u obliku resorne skupine prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu te skupine, izravno ili preko imenovanih zastupnika.

POGLAVLJE 5.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA UREĐAJA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Članak 37.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola uređaja koji ulaze na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na uređaje.

Članak 38.

Postupak rukovanja uređajima koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da uređaj obuhvaćen ovom Direktivom predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom, ocjenjuju ispunjava li navedeni uređaj sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti po potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da uređaj nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, bez odgode zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi uređaj uskladio s tim zahtjevima, povukao uređaj s tržišta ili ga opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

Tijela za nadzor nad tržištem sukladno tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskih subjekata obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u vezi sa svim uređajima koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u razdoblju navedenom u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje uređaja na raspolaganje na njihovim nacionalnim tržištima te povukla uređaj s tržišta ili ga opozvala.

Tijela za nadzor nad tržištem bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju uređaja koji nije u skladu sa zahtjevima, podrijetlo uređaja, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente određenoga gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost uzrokovana jednim od sljedećeg:

(a)

uređaj ne ispunjava zahtjeve u vezi s aspektima zaštite javnog interesa iz ove Direktive; ili

(b)

nedostaci u usklađenim normama iz članka 13. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, bez odgode obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određenog uređaja te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice bez odgađanja osiguravaju poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje uređaja s tržišta, u pogledu dotičnog uređaja.

Članak 39.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 38. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje konzultacije s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija usvaja provedbeni akt kojim odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladni uređaj povuče s njihovog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost uređaja pripisuje nedostacima usklađenih normi iz točke (b) članka 38. stavka 5. ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 40.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 38. država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 17. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(d)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(e)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(f)

podaci iz članka 7. stavka 6. ili članka 9. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(g)

nije ispunjen ni jedan drugi administrativni uvjet iz članka 7. ili članka 9.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na raspolaganje uređaja na tržištu ili kako bi osigurala njegov opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

ODBOR, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za elektromagnetsku kompatibilnost. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje se zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojim drugim zakonodavstvom Unije.

Nadalje, odbor može pregledati svako pitanje vezano uz provedbu ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

Članak 42.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredbi nacionalnog prava od strane gospodarskih subjekata koje je doneseno na temelju ove Direktive i poduzimaju sve mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati sankcije za ozbiljno kršenje odredbi.

Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 43.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje opreme na tržištu i/ili stavljanje u uporabu opreme koja je obuhvaćena Direktivom 2004/108/EZ, koja je u skladu s tom Direktivom i koja je stavljena na tržište prije 20. travnja 2016.

Članak 44.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju, do 19. travnja 2016., zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2. stavkom 2., člankom 3. stavkom 1. točkama od 9. do 25., člankom 4., člankom 5. stavkom 1., člancima od 7. do 12., člancima 15., 16. i 17., člankom 19. stavkom 1. prvim podstavkom, člancima od 20. do 43. te prilozima II., III. i IV. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također uključuju izjavu u kojoj stoji da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i sadržaj te izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 45.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2004/108/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 20. travnja 2016. ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu roka za prenošenje u nacionalno pravo i datuma primjene Direktive iz Priloga V.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu te se tumače u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI.

Članak 46.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., članak 2., članak 3. stavak 1. točke od 1. do 8., članak 3. stavak 2., članak 5. stavci 2. i 3., članak 6., članak 13., članak 19. stavak 3. i Prilog I. primjenjuju se od 20. travnja 2016.

Članak 47.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 105.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 390, 31.12.2004., str. 24.

(4)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(6)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10.

(7)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(8)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(9)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(10)  Statut i Konvencija Međunarodne telekomunikacijske unije koje je donijela Dodatna konferencija ovlaštenih predstavnika (Ženeva, 1992.) kao što ih je izmijenila Konferencija ovlaštenih predstavnika (Kyoto, 1994.).

(11)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.


PRILOG I.

BITNI ZAHTJEVI

1.   Opći zahtjevi

Oprema se projektira i proizvodi, uzimajući u obzir posljednja dostignuća, tako da se osigura da:

(a)

elektromagnetske smetnje koje se stvaraju ne prelaze razinu koja dopušta radijskoj i telekomunikacijskoj opremi ili drugim uređajima ispravan rad u skladu s njihovom namjenom;

(b)

ima odgovarajuću razinu unutarnje otpornosti na elektromagnetske smetnje, što joj omogućuje ispravan rad u skladu s njezinom namjenom.

2.   Posebni zahtjevi za nepokretne instalacije

Instalacija sastavnica i uporaba za koju su namijenjeni

Nepokretna instalacija ugrađuje se u skladu s dobrom inženjerskom praksom i poštujući informacije o pravilnoj uporabi sastavnica u skladu s njihovom namjenom, imajući pritom u vidu ispunjavanje bitnih zahtjeva iz točke 1.


PRILOG II.

MODUL A: UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1.   Unutarnja kontrola proizvodnje je postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3., 4. i 5. ovog Priloga te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da dotični uređaj ispunjava zahtjeve iz ove Direktive koji se na njega primjenjuju.

2.   Ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti

Proizvođač provodi ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti uređaja na temelju relevantnih pojava s ciljem ispunjavanja bitnih zahtjeva iz točke 1. Priloga I.

Ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti uzima u obzir sve predviđene radne uvjete. Ako uređaj može imati razne konfiguracije, ocjenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti potvrđuje zadovoljava li uređaj bitne zahtjeve iz točke 1. Priloga I., i to u svim mogućim konfiguracijama koje je proizvođač predvidio kao reprezentativne za predviđenu uporabu.

3.   Tehnička dokumentacija

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti uređaja s relevantnim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika.

Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad uređaja. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

(a)

opći opis uređaja;

(b)

koncept oblikovanja, nacrte proizvodnje i sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada uređaja;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi na koje su upućivanja bila objavljena u Službenom listu Europske unije te opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi ove Direktive, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, ako te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

(e)

rezultate provedenih izračuna oblikovanja, ispitivanja itd.;

(f)

izvješća o ispitivanjima.

4.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali sukladnost proizvedenih uređaja s tehničkom dokumentacijom iz točke 3. ovog Priloga te s bitnim zahtjevima iz točke 1. Priloga I.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE na svaki pojedinačni uređaj koji ispunjava mjerodavne zahtjeve ove Direktive.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za model uređaja i drži je zajedno s tehničkom dokumentacijom na raspolaganju državnim tijelima deset godina nakon što je uređaj stavljen na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se uređaj za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 5. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG III.

DIO A

Modul B: EU ispitivanje tipa

1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje uređaja te provjerava i potvrđuje da tehničko rješenje uređaja ispunjava bitne zahtjeve iz točke 1. Priloga I.

2.

EU ispitivanje tipa provodi se ocjenjivanjem primjerenosti tehničkog rješenja uređaja pregledom tehničke dokumentacije iz točke 3., bez pregleda uzorka (tip rješenja). Može se ograničiti u odnosu na neke aspekte bitnih zahtjeva kako je odredio proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik.

3.

Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu po svom izboru.

U zahtjevu se točno navode aspekti bitnih zahtjeva za koje se zahtijeva pregled te zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti uređaja s primjenjivim zahtjevima ove Direktive i uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad uređaja. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

i.

opći opis uređaja;

ii.

koncept oblikovanja, nacrte proizvodnje i sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova itd.;

iii.

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada uređaja;

iv.

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi na koje su upućivanja bila objavljena u Službenom listu Europske unije te opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi ove Direktive, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, ako te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

v.

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

vi.

izvješća o ispitivanjima.

4.

Prijavljeno tijelo pregledava tehničku dokumentaciju kako bi ocijenilo primjerenost tehničkog rješenja uređaja u odnosu na aspekte bitnih zahtjeva za koje se zahtijeva pregled.

5.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvještaj o ocjenjivanju u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 4. i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvještaja, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

6.

Ako tip odgovara zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na dotični uređaj, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke pregleda, aspekte bitnih zahtjeva obuhvaćene pregledom, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih uređaja s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja.

Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

7.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost uređaja s bitnim zahtjevima ove Direktive ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za ove izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

8.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis takvih odbijenih, ukinutih ili na neki drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o certifikatu o EU ispitivanju tipa i/ili svim njegovim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, ukinulo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o takvim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti presliku potvrde o EU ispitivanju tipa i/ili njezinih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti presliku tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka kao i tehničkog dosjea s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač sve do isteka valjanosti te potvrde.

9.

Proizvođač primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom stavlja na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je uređaj stavljen na tržište.

10.

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 3. i ispuniti obveze iz točaka 7. i 9. ako su navedene u ovlaštenju.

DIO B

Modul C: sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje

1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2. i 3. te jamči i izjavljuje da su dotični uređaji u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa te da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i njegovim praćenjem zajamčila sukladnost proizvedenih uređaja s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

3.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

3.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaki pojedini uređaj koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koji ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive.

3.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model uređaja i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je uređaj stavljen na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se uzorak uređaja za koji je ta izjava sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

4.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 3. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG IV.

EU izjava o sukladnosti (br. XXXX)  (1)

1.

Model uređaja/proizvoda (broj proizvoda, vrste, šarže ili serijski broj):

2.

Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija uređaja koja omogućava sljedivost; može uključivati dovoljno jasnu sliku u boji ako je potrebno za identifikaciju uređaja):

5.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6.

Upućivanja na relevantne primijenjene usklađene norme, uključujući datum norme, ili upućivanja na druge tehničke specifikacije, uključujući datum specifikacije, u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7.

Ako je potrebno, prijavljeno tijelo … (naziv, broj) provelo je … (opis intervencije) i izdalo potvrdu:

8.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obavezno izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG V.

Rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i datum primjene

(iz članka 45.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

2004/108/EZ

20. siječnja 2007.

20. srpnja 2007.


PRILOG VI.

Korelacijska tablica

Direktiva 2004/108/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. i članak 2. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 2. točke od (a) do (c)

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 4.

Članak 2. stavak 3.

Članak 1. stavak 5.

Članak 2. stavak 4.

Članak 2. stavak 1. točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka 1.

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 3. stavak 1. točka 2.

Članak 2. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 1. točka 3.

Članak 2. stavak 1. točka (d)

Članak 3. stavak 1. točka 4.

Članak 2. stavak 1. točka (e)

Članak 3. stavak 1. točka 5.

Članak 2. stavak 1. točka (f)

Članak 3. stavak 1. točka 6.

Članak 2. stavak 1. točka (g)

Članak 3. stavak 1. točka 7.

Članak 2. stavak 1. točka (h)

Članak 3. stavak 1. točka 8.

Članak 2. stavak 2.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 13.

Članak 7.

Članak 14.

Članak 8.

Članci 16. i 17.

Članak 9. stavak 1.

Članak 7. stavak 5.

Članak 9. stavak 2.

Članak 7. stavak 6.

Članak 9. stavak 3.

Članak 18. stavak 1.

Članak 9. stavak 4.

Članak 18. stavak 2.

Članak 9. stavak 5.

Članak 18. stavak 3.

Članci 10. i 11.

Članci 37., 38. i 39.

Članak 12.

Poglavlje 4.

Članak 13.

Članak 19.

Članak 14.

Članak 45.

Članak 15.

Članak 43.

Članak 16.

Članak 44.

Članak 17.

Članak 46.

Članak 18.

Članak 47.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II. i točka 1. Priloga IV.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog III.

Točka 2. Priloga IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Članci 16. i 17.

Prilog VI.

Članak 24.

Prilog VII.

Prilog VI.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.


29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/107


DIREKTIVA 2014/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 2009/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o neautomatskim vagama (3) značajno je izmijenjena (4). Budući da su planirane daljnje izmjene, tu Direktivu trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta u odnosu na stavljanje na tržište proizvoda (5) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, određuje okvir za nadzor tržišta proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela za oznaku CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (6) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu prekosektorskog zakonodavstva kojim se usklađuju uvjeti za skladan temelj za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 2009/23/EZ trebalo bi stoga prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Ova Direktiva obuhvaća neautomatske vage koje su pri svojem su stavljanju na tržište nove na tržištu Europske unije; to znači da su ili nove neautomatske vage koje je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili neautomatske vage, nove ili rabljene, uvezene iz treće zemlje.

(5)

Države članice trebale bi biti odgovorne za zaštitu javnosti od netočnih rezultata vaganja neautomatskim vagama uporabljenim za određene kategorije primjene.

(6)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(7)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost neautomatskih vaga s ovom Direktivom u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Direktivom te jamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(8)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da na tržište stavljaju na raspolaganje samo one neautomatske vage koje su sukladne s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(9)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i krajnjih korisnika, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navode i internetsku stranicu.

(10)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati isključivo obveza proizvođača.

(11)

Potrebno je osigurati da su neautomatske vage koje dolaze na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti navedenih neautomatskih vaga. Stoga bi trebalo donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da su neautomatske vage koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da na tržište ne stavljaju neautomatske vage koje nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označavanje neautomatskih vaga i dokumentacija proizvođača dostupni za inspekciju nadležnih nacionalnih tijela.

(12)

Pri stavljanju neautomatske vage na tržište svaki uvoznik trebao bi na neautomatskoj vagi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Iznimke bi trebale biti utvrđene, uključujući za slučajeve u kojima bi uvoznik trebao otvoriti pakiranje samo kako bi na vagu stavio svoje ime i adresu.

(13)

Distributer stavlja na raspolaganje neautomatsku vagu na tržištu nakon što ju je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik i trebao bi postupati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo rukovanje neautomatskom vagom ne utječe negativno na sukladnost navedene vage sa zahtjevima ove Direktive.

(14)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja neautomatsku vagu pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači neautomatsku vagu na takav način da utječe na sukladnost s ovom Direktivom, trebalo bi smatrati proizvođačem i on bi trebao preuzeti obveze proizvođača.

(15)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s određenim neautomatskim vagama.

(16)

Osiguranje sljedivosti neautomatske vage tijekom cijelog opskrbnog lanaca pomaže u pojednostavnjenju i većoj učinkovitosti nadzora nad tržištem. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su stavili na raspolaganje nesukladne neautomatske vage na tržištu. Dok čuvaju informacije koje se zahtijevaju prema ovoj Direktivi za identifikaciju drugih gospodarskih subjekata, od gospodarskih subjekata ne bi se trebalo zahtijevati da ažuriraju takve informacije koje se odnose na druge gospodarske subjekte koji su ih opskrbili neautomatskom vagom ili koje su oni opskrbili neautomatskom vagom.

(17)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na bitne zahtjeve u pogledu mjeriteljstva i rada neautomatskih vaga. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim bitnim zahtjevima u pogledu mjeriteljstva i rada, potrebno je utvrditi pretpostavku sukladnosti neautomatskih vaga koje su sukladne s usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (7) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija navedenih zahtjeva, posebno u pogledu mjeriteljskih značajki te značajki oblikovanja i konstrukcije.

(18)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(19)

Ocjenjivanje sukladnosti s relevantnim mjeriteljskim i tehničkim odredbama potrebno je radi osiguranja učinkovite zaštite korisnika i trećih strana.

(20)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da su neautomatske vage koje su stavljene na raspolaganje na tržištu sukladne s bitnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(21)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju prema ovoj Direktivi o sukladnosti neautomatske vage sa zahtjevima ove Direktive i drugoga mjerodavnog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(22)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jednoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedna EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(23)

Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka, kojima se označava sukladnost neautomatske vage, vidljive su posljedice cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE i njezinu povezanost s drugim oznakama utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(24)

Postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijeva se posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su države članice prijavile Komisiji.

(25)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2009/23/EZ koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim, bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(26)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(27)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, potrebno je i utvrditi zahtjeve za tijelo koje provodi prijavljivanje i ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i nadzor nad prijavljenim tijelima.

(28)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija bitno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, trebala bi se upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(29)

Transparentnu akreditaciju utvrđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, nacionalna javna tijela trebala bi smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u cijeloj Uniji. No nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koje obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala dostaviti potrebne dokumentarne dokaze kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(30)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje dijela svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti često sklapaju ugovore s podizvoditeljima ili ih prenose na društvo kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za neautomatske vage koje se stavljaju na tržište, bitno je da podizvoditelji i društva kćeri ispunjavaju iste zahtjeve za ocjenjivanje sukladnosti kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaća i aktivnosti koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri.

(31)

Treba povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje na internetu.

(32)

Budući da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, drugim državama članicama i Komisiji treba dati mogućnost da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinoga prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili dvojbe u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona počnu raditi kao prijavljena tijela.

(33)

U interesu tržišnog natjecanja ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Zbog istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima, treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje postiže primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(34)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se neautomatske vage mogu staviti na tržište samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i ako se pravilno pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima. Neautomatske vage trebale bi se smatrati nesukladnim s bitnim zahtjevima iz ove Direktive samo pod uvjetima korištenja predviđenima u razumnim okvirima, tj. kad takvo korištenje može proizlaziti iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(35)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije primjenjuju na neautomatske vage obuhvaćene ovom Direktivom. Ovom se Direktivom državama članicama ne smije onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(36)

Direktivom 2009/23/EZ već se utvrđuje zaštitni postupak kojim se Komisiji omogućuje preispitivanje opravdanosti mjere koju je poduzela država članica protiv neautomatskih vaga koje smatra nesukladnim. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, nužno je poboljšati postojeći postupak uz zaštitnu klauzulu u svrhu povećanja učinkovitosti i na temelju ekspertiza dostupnih u državama članicama.

(37)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivalo o planiranim mjerama u pogledu neautomatskih vaga koje predstavljaju rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom. Tijelima za nadzor tržišta trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih neautomatskih vaga djeluju u ranijoj fazi.

(38)

Kad se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kad je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(39)

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. kojom se utvrđuju pravila i opća načela u vezi s mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije (8).

(40)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtjeva da poduzme potrebne korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje.

(41)

Postupak ispitivanja trebao bi se primijeniti za donošenje provedbenih akata u pogledu sukladnih neautomatskih vaga koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(42)

U skladu s ustaljenom praksom, odbor osnovan u skladu s ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u razmatranju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu s njegovim poslovnikom.

(43)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(44)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti neautomatskih vaga opravdane ili ne.

(45)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenih u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(46)

Treba utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se neautomatske vage koje su već bile stavljene na tržište u skladu s Direktivom 2009/23/EZ prije dana primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive, stave na raspolaganje na tržište i/ili u uporabu, a da ne trebaju biti sukladne s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali biti u stanju dostaviti neautomatske vage koje su stavljene na tržište, naime zalihu koja je već u distribucijskom lancu, prije dana primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive.

(47)

Budući da cilj ove Direktive, naime, osigurati da neautomatske vage na tržištu ispunjavaju zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Direktivom i istodobno jamčiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri te ga je stoga, zbog njegova opsega i učinka, lakše postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za postizanje tog cilja.

(48)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u usporedbi s prethodnom direktivom. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz prethodne Direktive.

(49)

Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i datum primjene direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova Direktiva primjenjuje se na sve neautomatske vage.

2.   Za potrebe ove Direktive razlikujemo sljedeće kategorije uporabe neautomatskih vaga:

(a)

određivanje mase za trgovačko poslovanje;

(b)

određivanje mase radi izračunavanja cestarine, carine, poreza, premije, sankcije, naknade, nadoknade za štetu ili slične vrste plaćanja;

(c)

određivanje mase za primjenu zakona ili propisa ili za mišljenje koje vještak daje tijekom sudskih rasprava;

(d)

određivanje mase u medicinskoj praksi za vaganje pacijenata u svrhu praćenja, dijagnoze i postupka liječenja;

(e)

određivanje mase radi pripremanja lijekova na temelju recepta u ljekarni i određivanje mase u analizama koje se provode u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima;

(f)

određivanje cijene na temelju mase u svrhu izravne javne prodaje te obavljanja pakiranja unaprijed;

(g)

sve ostale primjene osim onih navedenih u točkama od (a) do (f).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„vaga” znači mjerilo koje služi za određivanje mase tijela koristeći djelovanje sile teže na to tijelo. Vaga može služiti i za određivanje drugih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje se odnose na masu;

2.

„neautomatska vaga” ili „vaga” znači mjerilo koje tijekom vaganja zahtijeva sudjelovanje rukovatelja;

3.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka vage za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

4.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje vage na tržištu Unije;

5.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi vagu ili koja je oblikovala ili proizvela vagu i stavlja ju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

6.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pismeno ovlastio da određene zadatke obavlja u njegovo ime;

7.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja vagu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

8.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja vagu na raspolaganje na tržištu;

9.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

10.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje vaga mora ispuniti;

11.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. točkom 1. podtočkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

12.

„akreditacija” znači akreditacija kako je utvrđeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

13.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

14.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zahtjevi ove Direktive koji se odnose vagu;

15.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

16.

„opoziv” znači svaka mjera usmjerena na postizanje povrata vage koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

17.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprječavanje da vaga u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

18.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

(19)

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je vaga sukladna s važećim zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojim se propisuje njezino stavljanje.

Članak 3.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

1.   Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale da se samo one vage mogu staviti na raspolaganje na tržištu koje ispunjavaju važeće zahtjeve ove Direktive.

2.   Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale da se vage ne stavljaju u uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) ako ne ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.

3.   Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale da su vage koje su stavljene u uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) i dalje sukladne s važećim zahtjevima ove Direktive.

Članak 4.

Bitni zahtjevi

Vage koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) zadovoljavaju bitne zahtjeve iz Priloga I.

Kad su na vagu pričvršćeni uređaji ili je vaga priključena na uređaje koji se ne upotrebljavaju ili nisu namijenjeni za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), ti bitni zahtjevi ne primjenjuju se na navedene uređaje.

Članak 5.

Slobodno kretanje vaga

1.   Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje vaga na tržištu koje ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.

2.   Države članice ne sprečavaju stavljanje u uporabu vaga, koje ispunjavaju zahtjeve ove Direktive, u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f).

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

Obveze proizvođača

1.   Kad stavljaju na tržište svoje vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači osiguravaju da su vage oblikovane i proizvedene u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

2.   Za vage koje su namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju iz Priloga II. i provode ili su proveli relevantne postupke ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13.

Ako je tim postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokazana sukladnost vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) s važećim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti te stavljaju oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku.

3.   Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na primjeren način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama vage te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti vage.

Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači ispituju uzorke vaga koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, po potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih vaga i njihovog opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

5.   Proizvođači osiguravaju da je na vagama koje su stavili na tržište označen broj vrste, šarže ili serije ili bilo koji drugi identifikacijski element kako je utvrđeno Prilogom III.

Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači stavljaju natpise navedene u točki 1. Priloga III.

Za vage koje nisu namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači stavljaju natpise navedene u točki 2. Priloga III.

Ako su na vagu koja je namijenjena za uporabu u bilo koju svrhu navedenu u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) pričvršćeni uređaji ili je vaga priključena na uređaje koji se ne upotrebljavaju ili nisu namijenjeni za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), na svaki od tih uređaja proizvođači stavljaju oznaku za ograničavanje njegove uporabe kako je predviđeno člankom 18. i točkom 3. Priloga III.

6.   Proizvođači navode na vagi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U adresi je navedeno jedno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da su uz vagu namijenjenu za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) priložene upute i informacije na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i informacije te svako označavanje jasni su, razumljivi i shvatljivi.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da vaga koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi vagu uskladili, ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje vagu na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku nužne za dokazivanje sukladnosti vage s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage koje su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije navedene u članku 6. stavku 2. nisu dio zadaće ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadaće utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje da ovlašteni zastupnik obavlja najmanje sljedeće:

(a)

da EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište;

(b)

da na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju nužne za dokazivanje sukladnosti vage;

(c)

da na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela surađuje s njima u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage obuhvaćene ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 8.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladne vage.

2.   Prije stavljanja na tržište vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13. Osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da vaga nosi oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku te da su uz nju priloženi svi traženi dokumenti i da je proizvođač ispunio sve zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) nije u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I., ne smije staviti vagu na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na tržište vage koja nije namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) uvoznici osiguravaju da je proizvođač ispunio uvjete iz članka 6. stavaka 5. i 6.

3.   Uvoznici navode na vagi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Ako se zbog toga treba otvoriti pakiranje, na pakiranje i u popratni dokument uz vagu mogu se staviti te naznake. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz vagu namijenjenu za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) priložene upute i informacije na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica.

5.   Dok je vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) pod njihovom odgovornošću, uvoznici osiguravaju da uvjeti njezinog skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

6.   Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), uvoznici ispituju uzorke vaga koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, po potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih vaga i njihovog opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da vaga koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi vagu uskladili, ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje vagu na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Za razdoblje od najmanje deset godina nakon što su vage stavljene na tržište, uvoznici čuvaju presliku EU izjave o sukladnosti za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) da bi ju mogli staviti na raspolaganje tijelima za nadzor tržišta te osiguravaju da je tehnička dokumentacija dostupna tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku nužne za dokazivanje sukladnosti vage na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela uvoznici surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage koje su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju vagu na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), distributeri provjeravaju da vaga nosi oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku, da su uz tu vagu priloženi traženi dokumenti te upute i podaci na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se vaga staviti na raspolaganje na tržištu, te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. te članka 8. stavka 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) nije u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I., ne smije staviti vagu na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu vage koja nije namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) distributeri provjeravaju da su proizvođač i uvoznik ispunili uvjete iz članka 6. stavaka 5. i 6. te članka 8. stavka 3.

3.   Dok je vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) pod njihovom odgovornošću, distributeri osiguravaju da uvjeti njezinog skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da vaga koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom, osiguravaju da se provedu potrebne korektivne mjere kako bi se ta vaga uskladila, ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje vagu na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroničkom obliku nužne za dokazivanje sukladnosti vage. Na zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja vagu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači vagu koja je već stavljena na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, smatrat će se proizvođačem za potrebe ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 6.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakoga gospodarskog subjekta koji im je isporučio vagu;

(b)

svakoga gospodarskog subjekta kojemu su isporučili vagu.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom stavku deset godina nakon što im je isporučena vaga i deset godina nakon što su isporučili vagu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST VAGA

Članak 12.

Pretpostavke sukladnosti vaga

Za vage koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I. koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

Članak 13.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

1.   Sukladnost proizvoda s bitnim zahtjevima iz Priloga I. može se utvrditi jednim od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji izabere proizvođač:

(a)

modul B iz točke 1. Priloga II., nakon čega slijedi ili modul D iz točke 2. Priloga II., ili modul F iz točke 4. Priloga II.

No modul B ne smije biti obvezan za vage koje ne upotrebljavaju elektroničke uređaje i čiji uređaj za mjerenje tereta ne primjenjuje oprugu za uravnoteženje tereta. Na vage za koje se ne upotrebljava modul B, primjenjuje se modul D1 iz točke 3. Priloga II. ili modul F1 iz točke 5. Priloga II.;

(b)

modul G iz točke 6. Priloga II.

2.   Dokumenti i prepiska u vezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti navedenim u stavku 1. sastavljaju se na jednome od službenih jezika države članice u kojoj se provode navedeni postupci ili na jeziku koji je prihvatilo prijavljeno tijelu u skladu s člankom 19.

Članak 14.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjavanje bitnih zahtjeva iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka iz Priloga IV, sadržava elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga II. i redovito se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je vaga stavljena na tržište ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

3.   Ako se na vagu primjenjuje više nego jedan akt Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadržava identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost vage sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 15.

Oznaka sukladnosti

Sukladnost vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) s ovom Direktivom obilježava se stavljanjem na vagu oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake, kako je navedeno u članku 16.

Članak 16.

Opća načela za oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku

1.   Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Dodatna mjeriteljska oznaka sastoji se od velikog slova M i dviju posljednjih znamenki godine u kojoj se stavlja, a omeđena je pravokutnikom. Visina pravokutnika jednaka je visini oznake CE.

3.   Opća načela utvrđena u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se, mutatis mutandis, na dodatnu mjeriteljsku oznaku.

Članak 17.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE, dodatne mjeriteljske oznake i drugih oznaka

1.   Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka stavljaju se na vagu ili u njezinu tablicu s podacima tako da su vidljive, čitljive i neizbrisive.

2.   Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka stavljaju se prije nego što je vaga stavljena na tržište.

3.   Dodatna mjeriteljska oznaka slijedi odmah nakon oznake CE.

4.   Oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku slijedi identifikacijski broj(evi) prijavljenog(-ih) tijela uključenoga(-ih) u fazu kontrole proizvodnje, kako je utvrđeno u Prilogu II.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili proizvođač, odnosno njegov ovlašteni zastupnik, prema uputama tog tijela.

5.   Nakon oznake CE, dodatne mjeriteljske oznake i po potrebi identifikacijskog(-ih) broja(-eva) prijavljenog(-ih) tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili uporaba.

6.   Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloporabe te oznake.

Članak 18.

Oznaka za ograničavanje uporabe

Oznaka iz članka 6. stavka 5. četvrtog podstavka i specificirana u Prilogu III. točki 3. stavlja se na uređaje u jasno vidljivom i neizbrisivom obliku.

POGLAVLJE 4.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 19.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnima za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Direktivom.

Članak 20.

Tijelo koje provodi prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor nad prijavljenim tijelima, uključujući sukladnost s člankom 25.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadzor iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo ima pravnu osobnost i ispunjava mutatis mutandis zahtjeve iz članka 21. Povrh toga, ono na raspolaganju ima rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 21.

Zahtjevi u odnosu na tijelo koje provodi prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 22.

Obveze obavješćivanja tijela koje provodi prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te praćenju prijavljenih tijela i o svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 23.

Zahtjevi u odnosu na prijavljena tijela

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili vagi koju ocjenjuje.

Tijelo koje je dio gospodarskog udruženja ili strukovne udruge te predstavlja poduzeća uključena u oblikovanje, proizvodnju, nabavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje vage koju ocjenjuje, može se smatrati takvim tijelom pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te nepostojanje sukoba interesa.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu oblikovatelj, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj vaga koje ocjenjuju ni zastupnik nijedne od navedenih strana. To ne isključuje uporabu ocjenjenih vaga nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih vaga za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište, ugradnju, uporabu ili održavanje vaga niti zastupaju strane koje sudjeluju u tim aktivnostima. Ne sudjeluju ni u kakvim aktivnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovi djelatnici provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnog poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih aktivnosti.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koji su mu dodijeljeni Prilogom II. i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadaće samo ili se obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju vaga za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

(a)

djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c)

postupcima za obavljanje aktivnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične vage i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladni način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Djelatnici odgovorni za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti imaju:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zahtjeva iz Priloga I., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovog najvišeg rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada najvišeg rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća u skladu s Prilogom II. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj provode svoje aktivnosti. Vlasnička su prava zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da su njihovi djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti obaviješteni o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 24.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije propisane mjerodavnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 23. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 25.

Društva kćeri i sklapanje ugovora s podizvoditeljem prijavljenih tijela

1.   Kad prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvoditeljem ili ih prenosi na društvo kćer, osigurava da podizvoditelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 23. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvoditeljem ili ih može izvršiti društvo kći samo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo stavlja na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvoditelja ili društva kćeri i poslova koje obavljaju u skladu s Prilogom II.

Članak 26.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavljivanje one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavu prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, modul(i) za ocjenjivanje sukladnosti i vaga ili vage za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 23.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumentarne dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 23.

Članak 27.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje može prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 23.

2.   Obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modul(e) za ocjenjivanje sukladnosti i određenu vagu(-ge) te mjerodavnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 26. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji i ostalim državama članicama dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, i postojeće sporazume čime se osigurava da će se tijelo redovito pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve iz članka 23.

5.   Navedeno tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe potvrde o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca ako se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 28.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Prijavljenom tijelu Komisija dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija se brine da taj popis bude ažuriran.

Članak 29.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 23. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničuje, ukida ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojim poslovanjem, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta.

Članak 30.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovoga redovitog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnoga prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da su svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretirani kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili više ne zadovoljava zahtjeve za prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt usvaja se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 41. stavka 2.

Članak 31.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga II.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične vage i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Pritom uzimaju u obzir stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost vage s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne zahtjeve iz Priloga I. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme korektivne mjere i ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

4.   Ako tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo ustanovi da vaga više nije sukladna, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere i po potrebi ukida ili povlači potvrdu.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju zahtijevani učinak, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, ukida ili povlači potvrdu.

Članak 32.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 33.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje o sljedećemu: