ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.090.hrv

Službeni list

Europske unije

L 90

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
26. ožujka 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 301/2014 оd 25. ožujka 2014. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu spojeva kroma VI ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 302/2014 оd 25. ožujka 2014. o odobrenju pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) kao dodatka hrani za piliće za tov i odbijenu prasad (nositelj odobrenja ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 303/2014 оd 25. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 304/2014 оd 25. ožujka 2014. o odobrenju pripravaka Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 305/2014 оd 25. ožujka 2014. o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi ( 1 )

12

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 306/2014 оd 25. ožujka 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

16

 

 

ODLUKE

 

 

2014/167/EU

 

*

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – industrija tekstila iz Španjolske)

18

 

 

2014/168/EU

 

*

Odluka Vijeća od 18. ožujka 2014. o imenovanju slovačkog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

20

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 301/2014

оd 25. ožujka 2014.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu spojeva kroma VI

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kraljevina Danska podnijela je 19. siječnja 2012. Europskoj agenciji za kemikalije (dalje u tekstu „Agencija”) dosje na temelju članka 69. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 kako bi započela postupak ograničenja u skladu s člancima 69. do 73. te Uredbe (dalje u tekstu „dosje iz Priloga XV.”). U tom je dosjeu pokazano da izloženost kromu VI koji se nalazi u kožnim proizvodima ili kožnim dijelovima proizvoda u dodiru s ljudskom kožom predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Spojevi kroma VI mogu uzrokovati nove slučajeve senzibilizacije kože i izazvati alergijsku reakciju. Dosje pokazuje da je potrebno djelovanje na razini cijele Unije.

(2)

Spojevi kroma VI nastaju u koži oksidacijom spojeva kroma III koji se dodaju u nekim postupcima štavljenja kako bi povezali podjedinice kolagena kako bi se povećala stabilnost dimenzije kože, kao i njezina otpornost na mehaničko djelovanje i vrućinu. Prema dosjeu iz Priloga XV., mehanizmi i uvjeti pod kojima nastaje krom VI poznati su i većina štavionica u Uniji već je razvila i diljem Unije primijenila mjere kako bi kontrolirala i na najmanju moguću mjeru smanjila njihovo nastajanje.

(3)

Odbor za procjenu rizika (Committee for Risk Assessment, dalje u tekstu „RAC”) donio je 28. studenoga 2012. konsenzusom mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu iz Priloga XV. Sukladno mišljenju RAC-a, ograničenje je najprimjerenija mjera na razini Unije za određivanje identificiranih rizika koje predstavljaju spojevi kroma VI u koži u pogledu učinkovitosti, ali i praktičnosti. Međutim, u svom mišljenju RAC je predložio izmjenu ograničenja brisanjem pojma izravnog i dugotrajnog dodira s kožom koji je izvorno bio uvršten u dosje iz Priloga XV.

(4)

Predloženo ograničenje usredotočuje se na rizik uzrokovanja senzibilizacije kože povezane s izravnim ili neizravnim dodirom ljudske kože s kožnim proizvodima ili kožnim dijelovima proizvoda koji sadrže krom VI. Kod već senzibiliziranih osoba, takvi dodiri mogu izazvati alergijsku reakciju u manjim koncentracijama od onih potrebnih za uzrokovanje senzibilizacije.

(5)

Predloženo ograničenje treba obuhvatiti kožne proizvode i proizvode koji sadrže kožne dijelove koji pod uobičajenim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe dolaze u dodir s ljudskom kožom. Ovo ograničenje ne treba se ograničiti na potrošače već treba obuhvatiti i radnike koji su izloženi spojevima kroma VI u svojim aktivnostima u okviru radnog mjesta, putem kožnih proizvoda ili kožnih dijelova proizvoda koji dolaze u dodir s ljudskom kožom, npr. rukavica ili cipela.

(6)

Standardna metoda EN ISO 17075 jedina je međunarodno priznata analitička metoda trenutačno dostupna za otkrivanje kroma VI u koži. Granica utvrđivanja pri standardnoj metodi EN ISO 17075 je 3 mg/kg (0,0003 % masenog udjela) sadržaja kroma VI u ukupnoj suhoj masi kože. Utvrđivanje tih granica za ograničenje stavljanja na tržište kožnih proizvoda ili proizvoda koji sadržavaju kožne dijelove stoga je opravdana u svrhu mogućnosti praćenja i mogućnosti provedbe.

(7)

Prema mišljenju RAC-a, granica od 3 mg/kg (0,0003 % masenog udjela) sadržaja kroma VI u ukupnoj suhoj masi kože odgovara izloženosti većoj od najniže razine zapaženog štetnog učinka (LOAEL) za izazivanje alergijske reakcije. Prema mišljenju RAC-a, očekuje se da će ta granica biti 80 % učinkovita u smanjenju pojave novih slučajeva alergijskog dermatitisa povezanih s kromom VI zbog kroma VI u kožnim proizvodima.

(8)

Učinkovitost ograničenja na broj slučajeva alergije na krom može se utvrditi praćenjem slučajeva alergijskog dermatitisa povezanog s kromom VI. Ako se prevalencija alergije ne smanji, ili ako analitička metoda otkrivanja manjeg udjela kroma VI postane dostupna i priznata kao pouzdana, to se ograničenje treba revidirati.

(9)

Odbor za socioekonomsku analizu (Committee for Socio-Economic Analysis, dalje u tekstu „SEAC”) donio je 6. ožujka 2013. konsenzusom mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu iz Priloga XV. Prema mišljenju SEAC-a, ograničenje, kako ga je izmijenio RAC, najprimjerenija je mjera na razini Unije za određivanje utvrđenih rizika u pogledu proporcionalnosti njegovih socio-ekonomskih koristi i socio-ekonomskih troškova.

(10)

Forum za razmjenu informacija o provedbi savjetovan je tijekom postupka ograničenja.

(11)

Agencija je 8. travnja 2013. Komisiji dostavila mišljenja RAC-a i SEAC-a na temelju kojih je Komisija zaključila da je zbog prisutnosti spojeva kroma VI u kožnim proizvodima i proizvodima koji sadržavaju kožne dijelove i dolaze u dodir s ljudskom kožom nastao neprihvatljivi rizik za ljudsko zdravlje, što treba riješiti na razini Unije. Socio-ekonomski učinci ovog ograničenja, uključujući dostupnost alternativa, uzeti su u obzir.

(12)

Ograničenje o stavljanju na tržište rabljenih proizvoda nametnulo bi neproporcionalno opterećenje potrošačima koji preprodaju te proizvode. Nadalje, radi prirode tih transakcija, ta ograničenja bilo bi teško provesti. Stoga se ovo ograničenje ne primjenjuje na kožne proizvode ili proizvode koji sadržavaju kožne dijelove koji su bili u krajnjoj uporabi prije primjene ove Uredbe.

(13)

Primjereno je osigurati razdoblje od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe kako bi dotični dionici poduzeli mjere za postupanje u skladu s ovom Uredbom, uključujući određivanje proizvoda koji su već u lancu nabave, uključujući zalihe.

(14)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, sljedeći stavci 5., 6. i 7. dodaju se stupcu 2. unosa 47.:

 

„5.

Kožni predmeti koji dolaze u dodir s ljudskom kožom ne stavljaju se na tržište ako sadržavaju krom VI u koncentracijama jednakim ili većim od 3 mg/kg (0,0003 % masenog udjela) od ukupne suhe mase kože.

6.

Predmeti koji sadržavaju kožne dijelove i dolaze u dodir s ljudskom kožom ne stavljaju se na tržište ako bilo koji od tih kožnih dijelova sadržava krom VI u koncentracijama jednakim ili većim od 3 mg/kg (0,0003 % masenog udjela) od ukupne suhe mase tog kožnog dijela.

7.

Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na stavljanje na tržište rabljenih proizvoda koji su bili u krajnjoj uporabi u Uniji prije 1. svibnja 2014.”


26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 302/2014

оd 25. ožujka 2014.

o odobrenju pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) kao dodatka hrani za piliće za tov i odbijenu prasad (nositelj odobrenja ROAL Oy)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896). Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. te Uredbe.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) kao dodatka hrani za piliće za tov i odbijenu prasad te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 9. listopada 2013. (2) zaključila da pod predloženim uvjetima uporabe pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Zaključila je i da dodatak znatno poboljšava obilježja životinja. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivene od Trichoderma reesei (CBS 126896) pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „tvari za poticanje probavljivosti”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal (2013.); 11(10):3432.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6.

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizveden od Trichoderma reesei (CBS 126896) s minimalnom aktivnošću od:

kruto stanje: endo-1,3(4)-beta-glukanaza 200 000 BU (1)/g,

tekući oblik: endo-1,3(4)-beta-glukanoza 400 000 BU/ml.

 

Karakteristike aktivne tvari

endo-1,3(4)-beta-glukanaza dobivena od Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Analitička metoda  (2)

Za kvantifikaciju aktivnosti endo-1,3(4)-beta-glukanaze: metoda spektroskopije (DNS) koja se temelji na kvantifikaciji oslobođenih šećera proizvedenih djelovanjem endo-1,3(4)-beta-glukanaze na beta glukanu ječma pri pH 4,8 i 50 °C.

Pilići za tov

20 000 BU

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

2.

Za uporabu pri (odbijenoj) prasadi do približno 35 kg.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

15. travnja 2024.

Prasad (odbijena)

10 000 BU


(1)  1 BU je količina enzima koja oslobađa 1 nanomol reducirajućih šećera (izraženi kao ekvivalenti glukoze) iz supstrata beta glukana ječma po sekundi pri 50 °C i pH 4,8.

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 303/2014

оd 25. ožujka 2014.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 673/2005 od 25. travnja 2005. o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Budući da Sjedinjene Američke Države nisu uskladile Zakon o kontinuiranom dampingu i prijeboju subvencije (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA) sa svojim obvezama u okviru sporazuma Svjetske trgovinske organizacije (WTO), Uredbom (EZ) br. 673/2005 uvedena je od 1. svibnja 2005. dodatna carina ad valorem u iznosu od 15 % na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država. U skladu s odobrenjem WTO-a za suspenziju primjene olakšica na Sjedinjene Države, Komisija mora svake godine prilagođavati visinu suspenzije visini poništenja ili štete koju je Europskoj uniji uzrokovao CDSOA u tom trenutku.

(2)

Izdaci CDSOA-a za posljednju godinu za koju su podaci dostupni odnose se na raspodjelu antidampinških i kompenzacijskih carina naplaćenih tijekom proračunske godine 2013. (od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2013.). Na temelju podataka koje je objavila Carinska i granična zaštita Sjedinjenih Država, visina poništenja ili štete uzrokovane Uniji iznosi 872685 USD.

(3)

Visina poništenja ili štete te stoga i suspenzije smanjila se. Međutim, visina suspenzije ne može se prilagoditi visini poništenja ili štete dodajući ili uklanjajući proizvode s popisa u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 673/2005. Stoga, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (e) navedene Uredbe, Komisija ne smije mijenjati popis proizvoda u Prilogu I. i može mijenjati stopu dodatne carine kako bi prilagodila visinu suspenzije visini poništenja ili štete. Stoga je tri proizvoda navedena u Prilogu I. potrebno zadržati na popisu, a stopu dodatne uvozne carine potrebno je izmijeniti i utvrditi na 0,35 %.

(4)

Učinak dodatne uvozne ad valorem carine od 0,35 % na uvoze proizvoda iz Sjedinjenih Država u Prilogu I. predstavlja, tijekom jedne godine, trgovinsku vrijednost koja ne prelazi 872 685 USD.

(5)

Kako bi se osiguralo da nema kašnjenja u primjeni izmijenjene stope dodatne uvozne carine, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave.

(6)

Uredbu (EZ) br. 673/2005 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinske protumjere,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 673/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Na proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koji su navedeni u Prilogu I. ovoj Uredbi uvodi se ad valorem carina u iznosu od 0,35 % uz carinu koja se primjenjuje u okviru Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2).

2.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 110, 30.4.2005., str. 1.

(2)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.”


PRILOG

„PRILOG I.

Proizvodi na koje treba primjenjivati dodatne carine označeni su osmeroznamenkastim oznakama KN. Opis proizvoda razvrstanih pod tim oznakama može se naći u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  SL L 327, 30.10.2004., str. 1.”


26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 304/2014

оd 25. ožujka 2014.

o odobrenju pripravaka Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. U članku 10. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 10. stavcima 1. do 4. utvrđuju se posebne odredbe za procjenu proizvodâ koji su se u Uniji koristili kao dodaci silaži na datum kada je Uredba postala primjenjiva.

(2)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003, pripravci Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 uneseni su u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi koji pripadaju funkcionalnoj skupini dodataka silaži za sve životinjske vrste.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podneseni su zahtjevi za odobrenje tih pripravaka kao dodataka hrani za sve životinjske vrste, u kojima se traži da se ti dodaci uvrste u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci silaži”. Uz navedene zahtjeve priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojim je mišljenjima od 23. svibnja 2012. (2), 10. rujna 2013. (3) i 10. listopada 2013. (4) zaključila da dotični pripravci u predloženim uvjetima uporabe nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da pripravci Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 i Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 mogu poboljšati proizvodnju silaže. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodama analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena navedenih pripravaka pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tih pripravaka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravci navedeni u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Pripravci navedeni u Prilogu i hrana za životinje koja te pripravke sadržava, koji su proizvedeni i označeni prije 15. listopada 2014. u skladu s pravilima primjenjivima prije 15. travnja 2014. mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal (2012.); 10(6):2733.

(3)  EFSA Journal (2013.); 11(10):3363.

(4)  EFSA Journal (2013.); 11(10):3436.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg svježeg materijala

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci silaži

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak Enterococcus faecium

NCIMB 10415 koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka.

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom žučnog eskulina azidnog agara (EN 15788).

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/Kg svježeg materijala.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju, preporučuje se upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

15. travnja 2024.

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak Enterococcus faecium

DSM 22502 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka.

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom žučnog eskulina azidnog agara (EN 15788).

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

 

 

 

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/Kg svježeg materijala.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju preporučuje se upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Sastav dodatka hrani

Pripravak Pediococcus acidilactic

CNCM I-3237 koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka.

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786).

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 5 × 107 CFU/kg svježeg materijala.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju, preporučuje se upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

15. travnja 2024.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 305/2014

оd 25. ožujka 2014.

o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Taj se zahtjev odnosi na odobrenje propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja koji se trebaju uvrstiti u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci”, funkcionalnu skupinu „dodaci silaži”. Zahtjevom su obuhvaćene i ostale uporabe istih tvari u vezi s kojima još nije donesena odluka. Dodatak je Provedbenom uredbom Komisije (EZ) br. 1222/2013 (2) odobren na deset godina za preživače, svinje i perad.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 16. studenoga 2011. (3) zaključila da propionska kiselina, natrijev propionat i amonijev propionat u predloženim uvjetima uporabe nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Zaključeno je i da navedene tvari poboljšavaju aerobnu stabilnost materijala koji se lako siliraju. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodama analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena navedenih tvari pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tih tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1222/2013 od 29. studenoga 2013. o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za preživače, svinje i perad (SL L 320, 30.11.2013., str. 16.).

(3)  EFSA Journal (2011.); 9(12):2446.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci silaži

1k280

Propionska kiselina

 

Sastav dodatka hrani

Propionska kiselina ≥ 99,5 %

 

Karakteristike aktivne tvari

Propionska kiselina ≥ 99,5 %

C3H6O2 CAS br.: 79-09-4

Nehlapljiv ostatak ≤ 0,01 % pri sušenju na 140 °C do konstantne mase

Aldehidi ≤ 0,1 % izraženi kao formaldehidi

Proizvedena kemijskom sintezom

 

Metoda analize  (1)

Kvantifikacija propionske kiseline kao ukupne propionske kiseline u dodatku hrani, premiksu, krmnoj smjesi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI)

Sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

1.

Istodobna je uporaba drugih organskih kiselina u najvećim dopuštenim dozama kontraindicirana.

2.

Dodatak se koristi u materijalima koji se lako siliraju (2).

3.

Istodobna uporaba s ostalim izvorima aktivne tvari ne smije prelaziti najveću odobrenu količinu.

4.

Radi sigurnosti, pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

15. travnja 2024.

1k281

Natrijev propionat

 

Sastav dodatka hrani

Natrijev propionat ≥ 98,5 %

 

Karakteristike aktivne tvari

Natrijev propionat ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

CAS br.: 137-40-6

Gubitak pri sušenju ≤ 4 % nakon dva sata sušenja na 105 °C

Tvar netopljiva u vodi ≤ 0,1 %

Proizvedena kemijskom sintezom

 

Metoda analize  (1)

Kvantifikacija natrijeva propionata u dodatku hrani:

1.

tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI) – za utvrđivanje ukupne količine propionata; i

2.

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) – za utvrđivanje ukupne količine natrija.

Kvantifikacija natrijeva propionata kao ukupne propionske kiseline u premiksu, krmnoj smjesi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI)

Sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

1.

Istodobna je uporaba drugih organskih kiselina u najvećim dopuštenim dozama kontraindicirana.

2.

Dodatak se koristi u materijalima koji se lako siliraju (2).

3.

Istodobna uporaba s ostalim izvorima aktivne tvari ne smije prelaziti najveću odobrenu količinu.

4.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

15. travnja 2024.

1k284

Amonijev propionat

 

Sastav dodatka hrani za životinje

Pripravak amonijeva propionata ≥ 19,0 %, propionska kiselina ≤ 80,0 % i voda ≤ 30 %

 

Karakteristike aktivne tvari

Amonijev propionat: C3H9O2N

CAS br.: 17496-08-1

Proizvedena kemijskom sintezom

 

Metoda analize  (2)

Kvantifikacija amonijeva propionata u dodatku hrani:

1.

tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI) – za utvrđivanje ukupne količine propionata; i

2.

titracija sumporovom kiselinom i natrijevim hidroksidom za utvrđivanje amonijaka.

Kvantifikacija amonijeva propionata kao ukupne propionske kiseline u premiksu, krmnoj smjesi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti ionskog isključenja s indeksom refrakcije (HPLC-RI)

Sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi

1.

Istodobna je uporaba drugih organskih kiselina u najvećim dopuštenim dozama kontraindicirana.

2.

Dodatak se koristi u materijalima koji se lako siliraju (2).

3.

Istodobna uporaba s ostalim izvorima aktivne tvari ne smije prelaziti najveću odobrenu količinu.

4.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

15. travnja 2024.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topljivih ugljikohidrata u svježem materijalu (npr. cijela biljka kukuruza, ljulj, stoklasa ili pulpa šećerne repe). Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 (SL 133, 22.5.2008., str. 1.).


26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 306/2014

оd 25. ožujka 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/18


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2014.

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – industrija tekstila iz Španjolske)

(2014/167/EU)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. (2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (3), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Europski fond za prilagodbe globalizaciji (EGF) osnovan je radi davanja dodatne potpore radnicima otpuštenima uslijed velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom i radi pružanja pomoći prilikom njihove reintegracije na tržište rada.

(2)

Uredbom (EU, Euratom) br. 1311/2013 dopušta se mobilizacija EGF-a u okviru godišnje gornje granice od 150 milijuna EUR.

(3)

Španjolska je 8. listopada 2013. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u pogledu otpuštanja radnika u 198 poduzeća koja posluju u odjeljku 13. statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Revizija 2 (proizvodnja tekstila) u regiji Comunidad Valenciana razine NUTS II (ES52) te ga je 5. studenog 2013. dopunila dodatnim informacijama. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskih doprinosa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1927/2006. Komisija stoga predlaže mobilizaciju iznosa od 840 000 EUR.

(4)

Sredstva iz EGF-a bi se stoga trebala mobilizirati kako bi se osigurao financijski doprinos u vezi sa zahtjevom koji je podnijela Španjolska,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. mobilizira se Europski fond za prilagodbe globalizaciji i osigurava iznos od 840 000 EUR odobrenih sredstava za plaćanja i za preuzete obveze.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL L 406, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/20


ODLUKA VIJEĆA

od 18. ožujka 2014.

o imenovanju slovačkog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

(2014/168/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 302.,

uzimajući u obzir prijedlog slovačke vlade,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. rujna 2010. donijelo Odluku 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2010. do 20. rujna 2015. (1).

(2)

Mjesto člana u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru oslobodilo se po isteku mandata g. Dušana BARČIKA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se g. Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, imenuje članom Europskog gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata koji istječe 20. rujna 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS


(1)  SL L 251, 25.9.2010., str. 8.