ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.071.hrv

Službeni list

Europske unije

L 71

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
12. ožujka 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 238/2014 оd 11. ožujka 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/129/ZVSP od 10. ožujka 2014. o promicanju Europske mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje o neširenju oružja kao potpora provedbi Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

3

 

*

Odluka Vijeća 2014/130/ZVSP od 10. ožujka 2014. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Sahel

14

 

 

2014/131/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 10. ožujka 2014. o financijskom doprinosu Unije za hitne mjere suzbijanja bolesti plavog jezika u Njemačkoj 2007. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1444)

18

 

 

2014/132/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine ( 1 )

20

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

12.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 238/2014

оd 11. ožujka 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

78,5

TN

86,3

TR

92,8

ZZ

85,9

0707 00 05

MA

182,1

TR

157,2

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

39,1

TR

100,0

ZZ

69,6

0805 10 20

EG

46,8

IL

67,4

MA

50,0

TN

53,6

TR

61,4

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

68,0

ZZ

68,0

0808 10 80

CL

134,9

CN

111,8

MK

30,8

US

207,8

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

105,1

CL

188,7

CN

68,3

TR

158,2

US

132,7

ZA

99,5

ZZ

125,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

12.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/3


ODLUKA VIJEĆA 2014/129/ZVSP

od 10. ožujka 2014.

o promicanju Europske mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje o neširenju oružja kao potpora provedbi Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 26. stavak 2. i članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Europsko vijeće usvojilo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (u daljnjem tekstu „Strategija EU-a za sprečavanje širenja OMU-a”), čije poglavlje III. sadrži popis mjera koje treba poduzeti za suzbijanje takvog širenja, kako unutar Unije, tako i u trećim zemljama.

(2)

Unija aktivno provodi Strategiju EU-a za sprečavanje širenja OMU-a te provodi mjere navedene u njezinu poglavlju III., poput razvoja potrebnih struktura unutar Unije.

(3)

Dana 8. prosinca 2008. Vijeće je donijelo svoje zaključke i dokument pod nazivom „Nove vrste aktivnosti Europske unije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje i sustava njegove isporuke” (u daljnjem tekstu „Nove vrste aktivnosti”) u kojemu je navedeno da širenje OMU-a još uvijek predstavlja jedan od najvećih sigurnosnih izazova te da je politika neširenja ključni element Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP).

(4)

U dokumentu „Nove vrste aktivnosti” Vijeće poziva nadležne konfiguracije i tijela Vijeća, Komisiju, druge institucije i države članice da poduzmu konkretne popratne aktivnosti u vezi s tim dokumentom.

(5)

Prema dokumentu „Nove vrste aktivnosti”, Vijeće naglašava da bi djelovanje Unije u svrhu suzbijanja širenja moglo imati koristi od potpore nevladine mreže za neširenje, spajanjem institucija za vanjsku politiku i istraživačkih centara specijaliziranih za strateška područja Unije te nastavkom razvoja korisnih mreža koje već postoje. Takva bi se mreža mogla proširiti na institucije u trećim zemljama s kojima Unija vodi poseban dijalog o neširenju.

(6)

Dana 15. i 16. prosinca 2005. Europsko vijeće usvojilo je Strategiju EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom (u daljnjem tekstu „Strategija EU-a za SALW”) u kojoj su određene smjernice za djelovanje Unije u području SALW-a. Strategija EU-a za SALW pretpostavlja da nezakonito prikupljanje i trgovanje SALW-om i pripadajućim streljivom predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.

(7)

Jedan od ciljeva Strategije EU-a za SALW jest potreba za poticanjem učinkovite multilateralnosti kako bi se uspostavili mehanizmi, na međunarodnoj ili regionalnoj razini ili unutar Unije i njezinih država članica, za borbu protiv nabave i destabilizirajućeg širenja SALW-a i pripadajućeg streljiva.

(8)

Dana 26. srpnja 2010. Vijeće je donijelo Odluku 2010/430/ZVSP (1) kojom je uspostavljena europska mreža neovisnih trustova mozgova o neširenju i osigurano da tehničku provedbu te Odluke provodi Konzorcij Europske unije za neširenje (dalje u tekstu „Konzorcij”).

(9)

Izbor Konzorcija kao jedinog korisnika bespovratnih sredstava u ovom slučaju opravdano je namjerom Unije, uz podršku država članica, da nastavi uspješnu suradnju s mrežom europskih skupina za strateško promišljanje koja doprinosi stvaranju jedinstvene europske kulture neširenja i razoružanja te podupire Uniju u razvoju i oblikovanju njezinih politika u tim područjima i jačanju vidljivosti Unije. Sama priroda Konzorcija koji postoji zahvaljujući Uniji i u cijelosti je ovisan o potpori Unije, u ovom slučaju zahtijeva stopostotno financiranje. Konzorcij ne posjeduje neovisne financijske resurse ni pravno ovlaštenje za prikupljanje drugih financijskih sredstava. Nadalje, uz četiri rukovodne skupine za strateško promišljanje, Konzorcij je uspostavio mrežu koja objedinjuje više od 60 skupina za strateško promišljanje i istraživačkih centara i predstavlja gotovo cjelovit skup svih nevladinih stručnjaka u Uniji.

(10)

Dosad je Konzorcij organizirao dva stručna seminara Unije, u Bruxellesu u svibnju 2011. te u lipnju 2013 i dvije velike međunarodne konferencije o neširenju, u Bruxellesu u veljači 2012., te u rujnu/listopadu 2013., a na njegovoj internetskoj stranici objavljen je 31 rad posvećen toj politici. Internetska stranica pokrenuta je u proljeće 2011. te se redovito ažurira, uključujući objavom dvomjesečnih e-biltena: nonproliferation.eu. Od njezina pokretanja, više od 60 europskih neovisnih skupina za strateško promišljanje pridružilo se mreži Konzorcija.

(11)

Odlukom Vijeća 2010/799/ZVSP (2) i Odlukom Vijeća 2012/422/ZVSP (3) Konzorcijuje povjeren zadatak organiziranja dva seminara „o izgradnji povjerenja te pružanju podrške procesu čiji je cilj uspostava područja bez OMU-a i načina njegove isporuke na Bliskom istoku” koji su održani u Bruxellesu u srpnju 2011. i studenom 2012.Nadalje, Odlukom Vijeća 2013/43/ZVSP (4) konzorciju je povjeren zadatak organiziranja dva zatvorena seminara kako bi se olakšao uspješan završetak pregovora o Ugovoru o trgovini oružjem na konferenciji UN-a u ožujku 2013.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe doprinošenja pojačanoj provedbi Strategije EU-a za sprečavanje širenja OMU-a, koja se temelji na načelu učinkovite multilateralnosti, sprečavanja i suradnje s trećim zemljama, trajno promicanje i potpora aktivnosti europske mreže koja objedinjuje neovisne skupine za strateško promišljanje produžuje se na 3 godine radi promicanja sljedećih ciljeva:

(a)

poticanje političkog dijaloga i dijaloga u vezi sa sigurnošću te dugoročne rasprave o mjerama za suzbijanje širenja OMU-a i sustava njegove isporuke unutar civilnih društava te osobito među stručnjacima, istraživačima i znanstvenicima;

(b)

onima koju sudjeluju u radu relevantnih pripremnih tijela Vijeća pružiti mogućnost savjetovanja s mrežom o pitanjima u vezi s neširenjem te omogućiti predstavnicima država članica da sudjeluju na sastancima mreže;

(c)

uspostaviti koristan temelj za aktivnosti neširenja od strane Unije i međunarodne zajednice, posebno podnošenjem izvješća i/ili preporuka predstavnicima Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP);

(d)

doprinijeti podizanju svijesti trećih zemalja o izazovima širenja i potrebi surađivanja s Unijom i u kontekstu multilateralnih foruma, osobito Ujedinjenih naroda, kako bi se spriječili, onemogućili, zaustavili i, ako je moguće, uklonili programi širenja od značaja na globalnoj razini;

(e)

doprinijeti razvoju stručnosti i institucionalnog kapaciteta u vezi s pitanjima neširenja i razoružanja u skupinama za strateško promišljanje i vladama u Uniji i trećim zemljama.

2.   Uzimajući u obzir Strategiju EU-a za SALW, opseg aktivnosti Europske mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje o neširenju nije ograničen na rješavanje pitanja u vezi s prijetnjom koju predstavlja širenje OMU-a i sustava njegove isporuke, već također obuhvaća pitanja u vezi s konvencionalnim oružjem, uključujući SALW. Uključivanje problema konvencionalnog oružja u područje djelovanja mreže predstavljat će učinkovit instrument za dijalog i preporuke u vezi s djelovanjem Unije u ovom području u okviru provedbe Strategije EU-a za SALW i politike Unije o konvencionalnom oružju.

3.   U ovom kontekstu, projekti koje će Unija poduprijeti obuhvaćaju sljedeće posebne aktivnosti:

(a)

osiguravanje sredstava za organizaciju tri godišnja sastanka savjetovanja i do sedam ad-hoc seminara za stručnjake i stručnjake iz prakse o nizu pitanja u području neširenja i razoružanja koja uključuju nekonvencionalno i konvencionalno oružje, s ciljem podnošenja izvješća i/ili preporuka predstavnicima VP-a;

(b)

uspostava službe za korisnike unutar Konzorcija koja pruža stručne odgovore na licu mjesta na upite u vezi s nizom pitanja u području neširenja i razoružanja, koja obuhvaćaju i nekonvencionalno i konvencionalno oružje, za odgovore unutar okvira od dva tjedna;

(c)

osiguravanje sredstava za održavanje tri velike godišnje konferencije s trećim zemljama i civilnim društvom o neširenju i razoružanju kako bi se na međunarodnoj razini promicala Strategija EU-a za sprečavanje širenja OMU-a i Strategija EU-a za SALW te uloga institucija Unije i skupina za strateško promišljanje u Uniji, s ciljem jačanja vidljivosti politika Unije u tom području i s ciljem podnošenja izvješća i/ili preporuka predstavnicima VP-a;

(d)

osiguravanje sredstava za upravljanje i razvoj internetske platforme kako bi se olakšalo održavanje kontakata i potaknuo istraživački dijalog u mreži skupina za strateško promišljanje koja se bavi analizom pitanja povezanih sa sprečavanjem širenja OMU-a i konvencionalnog oružja, uključujući SALW, kao i za osposobljavanje nove generacije stručnjaka za neširenje i razoružanje;

(e)

osiguravanje sredstava za podizanje svijesti i razvoj stručnosti i institucionalnog kapaciteta u području neširenja u skupinama za strateško promišljanje i vladama u Uniji i trećim zemljama;

(f)

usredotočenost na teme koje su predložile države članice i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) u cjelokupnim istraživačkim aktivnostima Konzorcija.

Detaljan opis projekata nalazi se u Prilogu.

Članak 2.

1.   Za provedbu ove Odluke odgovoran je VP.

2.   Za tehničku provedbu projekata koji obuhvaćaju aktivnosti iz članka 1. stavka 3. zadužen je Konzorcij EU-a za neširenje koji se temelji na la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Mirovnom istraživačkom institutu u Frankfurtu (HSFK/ PRIF), Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS) i Međunarodnom mirovnom istraživačkom institutu u Stockholmu (SIPRI). Konzorcij izvršava taj zadatak pod odgovornošću VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne aranžmane s Konzorcijem.

3.   Države članice i ESVD predlažu prioritetna pitanja i teme od posebnog interesa za procjenu u istraživačkim programima Konzorcija, koje će se obraditi u radnim dokumentima i na seminarima, u skladu s politikama Unije.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekata koji obuhvaćaju aktivnosti iz članka 1. stavka 3. jest 3 600 000 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iz iznosa određenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu ona sklapa sporazum o financiranju s Konzorcijem. Sporazumom se utvrđuje da je Konzorcij dužan osigurati vidljivost doprinosa Unije, u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom postupku i o datumu sklapanja sporazuma.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koje priprema Konzorcij. Ta izvješća predstavljaju temelj za ocjenu koju provodi Vijeće.

2.   Komisija podnosi izvješće o financijskim aspektima projekata iz članka 1. stavka 3.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 36 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3.

Međutim, ona prestaje važiti 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ako se taj sporazum o financiranju ne sklopi u tom roku.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. VROUTSIS


(1)  Odluka Vijeća 2010/430/ZVSP od 26. srpnja 2010 o uspostavljanju europske mreže neovisnih trustova mozgova o neširenju za potporu provedbi Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 202, 4.8.2010., str. 5.).

(2)  Odluka Vijeća 2009/1012/ZVSP od 22. prosinca 2009. o potpori aktivnostima EU-a radi promicanja kontrole izvoza oružja te načela i kriterija Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP u trećim zemljama (SL L 348, 29.12.2009., str. 16.).

(3)  Odluka Vijeća 2009/569/ZVSP od 27. srpnja 2009. o potpori aktivnostima Organizacije OPCW u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 197, 29.7.2009., str. 96.).

(4)  Odluka Vijeća 2013/43/ZVSP оd 22. siječnja 2013. o kontinuiranim aktivnostima Unije kao potpore pregovorima o Ugovoru o trgovini oružjem, u okviru europske sigurnosne strategije (SL L 196, 24.7.2012, str. 67.).


PRILOG

EUROPSKA MREŽA NEOVISNIH SKUPINA ZA STRATEŠKO PROMIŠLJANJE O NEŠIRENJU, KAO POTPORA PROVEDBI STRATEGIJE EU-a ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE (STRATEGIJA EU-A ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA OMU-A)

1.   Ciljevi

Cilj ove Odluke jest potvrditi i dalje provoditi preporuku politike koju je Vijeće 8. prosinca 2008. utvrdilo u dokumentu pod nazivom „Nove vrste aktivnosti Europske unije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje i sustava njegove isporuke”. Prema tom dokumentu, aktivnosti Unije za suzbijanje širenja mogle bi imati koristi od potpore nevladine mreže za neširenje, spajanjem institucija za vanjsku politiku i istraživačkih centara specijaliziranih za strateška područja Unije, polazeći od korisnih mreža koje već postoje. Takva bi se mreža mogla proširiti na institucije u trećim zemljama s kojima Unija vodi poseban dijalog o neširenju.

Ova mreža neovisnih skupina za strateško promišljanje nastavila bi s poticanjem političkog dijaloga o sigurnosti i dugoročne rasprave o mjerama za suzbijanje širenja OMU-a, sustava njegove isporuke i međusobno povezanih pitanja razoružanja unutar civilnih društava te osobito dijaloga stručnjaka, istraživača i znanstvenika.

Rad mreže trebalo bi proširiti na pitanja vezana uz konvencionalno oružje, uključujući SALW, mjere za osiguravanje trajne provedbe strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW-a) i pripadajućim streljivom. Mreža će pomoći pri razvoju novih aspekata aktivnosti Unije kako bi obuhvatila i preventivnu dimenziju i dimenziju odgovora kod pitanja sigurnosti u vezi s konvencionalnim oružjem, uključujući nezakonito trgovanje i prekomjerno prikupljanjeSALW-a i pripadajućegstreljiva, kako je predviđeno u odgovarajućoj strategiji EU-a. Sprečavanje nezakonite, neregulirane trgovine konvencionalnim oružjem, uključujući SALW, također je prepoznato kao prioritet Unije u okviru postupka Ugovora o trgovini oružjem.

Mreža bi mogla doprinijeti jačanju svijesti trećih zemalja o izazovima u vezi sa širenjem OMU-a i konvencionalnog oružja, uključujući nezakonito trgovanje i prekomjerno prikupljanje SALW-a i pripadajućeg streljiva te potrebi za suradnjom s Unijom i u kontekstu multilateralnih foruma, posebno u kontekstu Ujedinjenih naroda, kako bi se spriječili, onemogućili, zaustavili i, ako je moguće, uklonili programi širenja od važnosti na svjetskoj razini te nezakonita trgovina i prekomjerno prikupljanje SALW-a i pripadajućeg streljiva.

Unija ovu mrežu želi podupirati na sljedeći način:

organiziranjem redovitih seminara Unije i, prema potrebi, ad hoc sastanaka diplomatskih dužnosnika i znanstvenih stručnjaka o bitnim događajima i pitanjima iz područja OMU-a i neširenja SALW-a i razoružanja, s ciljem podnošenja izvješća i/ili preporuka predstavnicima VP;

organiziranjem velikih godišnjih konferencija i, prema potrebi, pripremnih sastanaka s ciljem podnošenja izvješća i/ili preporuka predstavnicima VP-a;

daljnjim održavanjem, upravljanjem i razvojem internetske platforme i povezanih društvenih mreža kako bi se olakšalo održavanje kontakata i poticao istraživački dijalog mreže skupina za strateško promišljanje o neširenju;

olakšavanjem nadležnosti i prijenosa znanja o politikama Unije o neširenju i razoružanju diljem EU-a i u trećih zemalja.

2.   Ustrojstvo mreže

Mreža je otvorena svim relevantnim skupinama za strateško promišljanje i istraživačkim institutima Unije i pridruženih zemalja te u potpunosti poštuje raznolikost mišljenja unutar Unije.

Mreža će nastaviti olakšavati kontakte između nevladinih stručnjaka, predstavnika država članica i institucija Unije. Mreža će biti spremna za kontakt s nevladinim subjektima iz trećih zemalja u skladu sa Strategijama EU-a za OMU i SALW, koje se temelje na konceptima multilateralnosti i međunarodne suradnje. Mandat mreže obuhvaća neširenje OMU-a, sustava njegove isporuke, razoružanje i pitanja u vezi s konvencionalnim oružjem, uključujući SALW.

Sudionici relevantnih pripremnih tijela Vijeća (CODUN/CONOP/COARM itd.) moći će se savjetovati s mrežom o pitanjima vezanima uz neširenje i konvencionalna oružja, uključujući SALW, a njihovi predstavnici mogu nazočiti sastancima mreže. Ako je moguće, sastanci mreže mogu se organizirati neposredno nakon sastanaka radne skupine.

Mrežu će nastaviti voditi Konzorcij EU-a za neširenje, koji su osnovali FRS, HSFK/PRIF, IISS i SIPRI i kojemu će se povjeriti upravljanje projektom, u uskoj suradnji s predstavnicima VP-a.

Konzorcij, uz savjetovanje s predstavnicima VP-a i državama članicama, pozvat će sudionike sa stručnim znanjem iz područja politika neširenja OMU-a i konvencionalnog oružja i razoružanja na stručne seminare i glavne godišnje konferencije te da svoje publikacije i aktivnosti podijele na utvrđenoj internetskoj stranici.

3.   Opis projekata

3.1.   Projekt 1.: Organizacija triju godišnjih sastanaka savjetovanja i najviše sedam ad hoc seminara za diplomatske dužnosnike i znanstvene stručnjake s izvješćem i/ili preporukama

3.1.1.   Svrha projekta

Cilj je godišnjih savjetovanja i ad hoc seminara promidžba dijaloga o sigurnosti, o trenutnim izazovima u području neširenja OMU-a i razoružanja, sustava njegove isporuke i konvencionalnog oružja, uključujući SALW, između stručnjaka, dužnosnika i znanstvenika iz Unije. Seminari bi, nadalje, trebali unaprijediti suradnju unutar Europske mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje o neširenju iz država članica Unije.

3.1.2.   Rezultati projekta

Razmjena podataka i analiza trenutnih kretanja u području širenja između provoditelja politike i znanstvenih stručnjaka iz država članica, kao i specijaliziranog osoblja ESVD-a i institucija Unije;

Rasprava o najboljim načinima i sredstvima provedbe politika Unije protiv širenja;

Poticanje Europske mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje o neširenju;

Pružanje konstruktivnih povratnih informacija Uniji o njezinim strategijama protiv neširenja OMU-a i SALW-a od strane neovisnih skupina za stručno promišljanje Unije te prijedloga stručnjaka iz prakse skupinama za strateško promišljanje, vezanih uz većinu tema važnih za politiku, za daljnje istraživanje;

Utvrđivanje relevantnih pitanja u području neširenja i razoružanja za izvješća usmjerena na politiku;

Izrada izvješća usmjerenih na politiku uz niz preporuka usmjerenih na aktivnosti za predstavnike VP-a. Ova bi se izvješća dostavila relevantnim institucijama Unije i država članica.

3.1.3.   Opis projekta

U projektu se predviđa organizacija triju godišnjih savjetovanja i do sedam ad hoc stručnih seminara, uz pripremu povezanih izvješća i/ili preporuka.

Dnevni red ovih događaja priprema se u uskoj suradnji s radnim skupinama Vijeća za ZVSP iz područja neširenja i razoružanja (CODUN/CONOP/CODUN Space), SALW-a i prijenosa konvencionalnog oružja (COARM i COARM ATT). Na seminarima bi se trebali rješavati kratkoročni i srednjoročni izazovi za Uniju u područjima neširenja i razoružanja za sljedeće kategorije oružja: OMU i sredstva njegove isporuke, konvencionalna oružja, uključujući SALW te nove vrste oružja i sustava isporuke. Posebno bi trebali pružiti mogućnost usmjeravanja na dugoročnije izazove i kretanja u području ovih oružja donositeljima odluka u Uniji te na ostala pitanja, koja izlaze iz okvira njihovog dnevnog poslovanja.

Godišnja savjetovanja traju 1,5 dan te se predviđa sudjelovanje do 100 osoba iz skupina za strateško promišljanje EU-a, država članica Unije i institucija Unije, specijaliziranih za neširenje i pitanja konvencionalnog oružja, uključujući SALW. Ti bi seminari uglavnom trebali služiti u savjetodavne svrhe između skupina za strateško promišljanje Unije, Unije i njezinih država članica.

Ad hoc seminari traju do 2 dana te se predviđa sudjelovanje do 45 osoba, odrediti od slučaja do slučaja. Ti bi seminari trebali osobito služiti za savjetovanja skupina za strateško promišljanje Unije, Unije i njezinih država članica, na ad hoc osnovi, kako bi se rješavali bitni događaji i mogućnosti politike Unije te kako bi se pružila mogućnost skupinama za strateško promišljanje Unije, državama članicama Unije i institucijama Unije da se prošire na ciljane skupine unutar i izvan Unije.

Godišnja bi se savjetovanja trebala održavati u Bruxellesu, dok bi se do tri ad hoc stručna seminara mogla održati izvan Unije.

3.2.   Projekt 2.: Organizacija glavne godišnje konferencije s izvješćem i/ili preporukama

3.2.1.   Svrha projekta

Glavne godišnje konferencije o neširenju i razoružanju, uz sudjelovanje vladinih stručnjaka i neovisnih skupina za strateško promišljanje i drugih stručnjaka iz znanstvene zajednice Unije te pridruženih država i trećih zemalja, raspravljat će i utvrditi daljnje mjere za suzbijanje širenja OMU-a i sustava njegove isporuke te međusobno povezanih ciljeva razoružanja, kao i razgovarati o izazovima u vezi s konvencionalnim oružjem, uključujući borbu protiv nezakonitog trgovanja i prekomjernog prikupljanja SALW-a i pripadajućeg streljiva. Kao glavni događaj projekta, godišnja će konferencija pojačati pozornost svjetske zajednice u vezi sa Strategijom EU-a za neširenje OMU-a te naporima za njezinu provedbu od strane institucijaUnije te povezanim radom neovisnih skupina za strateško promišljanje i znanstvenih stručnjaka iz država članica.

Godišnje će konferencije također služiti za poticanje uloge i kohezije europskih skupina za strateško promišljanje specijaliziranih za područja vezana uz neširenje te će pomoći ojačati kapacitet ovih i drugih institucija, uključujući u područjima svijeta u kojima ne postoji viša razina stručnosti u neširenju.

Na godišnjim će se konferencijama i pripremnim sastancima rješavati pitanja vezana uz neširenje tematski važna za rad ESVD-a. Na temelju ovih rasprava i ostalog rada koji nadgleda Konzorcij, predstavnicima VP-a podnijet će se izvješća usmjerena na politiku zajedno s nizom preporuka usmjerenih na aktivnosti. Izvješće bi se dostavljalo relevantnim institucijama Unije i državama članicama te bi bilo dostupno na internetu.

3.2.2.   Rezultati projekta

Uspostava glavne međunarodne konferencije o neširenju i razoružanju pod europskim vodstvom koja će postati glavno mjesto promicanja strateške rasprave o mjerama suzbijanja širenja OMU-a i sustava njegove isporuke te međusobno povezanih ciljeva razoružanja kako bi se rješavali izazovi vezani uz konvencionalno oružje, uključujući borbu protiv nezakonitog trgovanja i prekomjernog prikupljanja SALW-a i pripadajućeg streljiva;

Povećanje vidljivosti i svijesti o politikama Unije iz područja neširenja OMU-a i SALW-a, i u području koemijskih, bioloških, radioloških ili nuklearnih (CBRN) aktivnosti dužnosnika vlada, znanstvene zajednice i civilnog društva trećih zemalja;

Promicanje uloge i kohezije Europske mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje o neširenju i uloge Unije u ovom području te izgradnja stručnog znanja o neširenju u zemljama u kojima je ono nedostatno, uključujući u trećim zemljama;

Podnošenje izvješća usmjerenih na politiku i/ili preporuka usmjerenih na aktivnosti koje bi ojačale provedbu strategija EU-a za OMU i SALW i predstavljale korisnu osnovu djelovanja Unije i međunarodne zajednice vezanih uz neširenje i konvencionalno oružje;

Podizanje svijesti i povećavanje poznavanja prijetnji povezanih s OMU-om i sredstvima njegove isporuke kod institucija Unije, država članica, civilnog društva i trećih zemalja, koje bi im pomoglo pri poboljšanju predviđanja.

3.2.3.   Opis projekta

Projektom se omogućava organizacija glavnih godišnjih konferencija, prema potrebi i s pripremnim sastancima, te priprema povezanih izvješća i/ili preporuka:

godišnja konferencija u trajanju od 1,5 dana koja se održava u Bruxellesu i na kojoj sudjeluje do 300 stručnjaka iz skupina za strateško promišljanje i akademskih zajednica te vlada iz Unije te povezanih država i trećih zemalja, specijaliziranih za pitanja neširenja, razoružanja, kontrole naoružanja i konvencionalnog oružja, uključujući SALW;

pozornost u smislu stvaranja specijalista „nove generacije”, između ostalog i iz zemalja izvan Europe i Sjeverne Amerike, koji će biti pozvani da dan prije ili nakon konferencije prisustvuju specijaliziranoj izobrazbi i da se upoznaju s relevantnim institucijama EU-a;

izvješća usmjerena prema politikama i/ili preporuke usmjerene prema djelovanju koje će potaknuti provedbu strategija EU WMD i SALW.

3.3.   Projekt 3.: Uspostava i upravljanje službom za korisnike

3.3.1.   Svrha projekta

Uspostava i upravljanje službom za korisnike unutar Konzorcija kojom će se osigurati stručni ad hoc odgovori na upite u vezi s nizom pitanja u području neširenja i razoružanja, koja obuhvaćaju i nekonvencionalno i konvencionalno oružje, utjecat će na oblikovanje političkog djelovanja ESVD-a u odnosu na specifične i hitne teme i olakšati ga.

3.3.2.   Rezultati projekta

upravljanje ad hoc zahtjevima za istraživanje u vezi s posebnim pitanjima koje je zatražio ESVD, pri čemu se odgovori daju unutar okvira od dva tjedna;

promicanje ad hoc dijaloga na određenu temu između skupina za strateško promišljanje Konzorcija i ESVD-a;

dopuštanje ESVD-u da koristi ad hoc stručnost i resurse namijenjene istraživanju Konzorcija za kratkoročne i povremene zahtjeve.

3.3.3.   Opis projekta

Projektima će se u roku od dva tjedna osigurati najviše dvadeset stručnih radova duljine od pet do deset stranica o aktualnim pitanjima neširenja i razoružanja koje je zatražio ESVD, na temelju razmatanja postojeće znanstvene literature (ne radi se o izvornom istraživanju).

3.4.   Projekt 4.: Upravljanje internetskom platformom i njezin razvoj

3.4.1.   Svrha projekta

Održavanje i razvoj internetske stranice olakšat će kontakte tijekom razdoblja između dva sastanka mreže i potaknuti istraživački dijalog među skupinama za strateško promišljanje o neširenju. Institucije Unije i države članice također bi mogle imati koristi od posebne internetske stranice na kojoj sudionici mreže mogu razmjenjivati informacije i ideje te objavljivati svoje studije o pitanjima u vezi s neširenjem oružja za masovno uništenje i načina njihove isporuke te konvencionalnog oružja, uključujući SALW. Tu će internetsku stranicu i dalje pratiti e-bilten. Projekt će omogućiti praćenje događaja online i put prema europskom istraživanju. Doprinijet će djelotvornom širenju rezultata istraživanja širom zajednice skupina za strateško promišljanje i vladinih krugova. To će dovesti do boljeg predviđanja i znanja o prijetnjama u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje i načina njegove isporuke te konvencionalnog oružja, uključujući nezakonitu trgovinu i pretjerano prikupljanje SALW-a i pripadajućeg streljiva.

3.4.2.   Rezultati projekta

upravljanje platformom na kojoj skupine za strateško promišljanje o neširenju mogu razmjenjivati svoja neovisna stajališta i analize o pitanjima širenja OMU-a i konvencionalnog oružja, uključujući SALW;

širenje, upravljanje i ažuriranje postojeće mreže neovisnih skupina za strateško promišljanje;

promicanje boljeg razumijevanja strategija Unije za sprečavanje širenja OMU-a i SALW-a u okviru civilnog društva i posredovanje između Unije i mreže skupina za strateško promišljanje;

omogućavanje trajnog besplatnog preuzimanja dokumenata sa sastanaka mreže i od neovisnih skupina za strateško promišljanje koje žele dijeliti rezultate svojih istraživanja bez naknade;

podizanje svijesti i bolje poznavanje institucija Unije, država članica, civilnog društva i trećih zemalja u odnosu na prijetnje povezane s konvencionalnim oružjem, OMU-om i načinima njegove isporuke, što im pomaže u poboljšanju predviđanja.

3.4.3.   Opis projekta

Može se početi upotrebljavati tehnologija koja se koristi za usluge društvene mreže, ako je to izvedivo i prikladno, kako bi se omogućila aktivna komunikacija i razmjena informacija putem interneta između sudionika mreže u poznatom okruženju;

Konzorcij, koji je nadležan za projekt, bit će odgovoran za internetsko udomljavanje (hosting), web-dizajn i tehničko održavanje web-mjesta;

Odgovarajuća dokumentacija redovito će pratiti i potkrepljivati politike Unije u vezi s pitanjima širenja OMU-a i konvencionalnog oružja, uključujući SALW;

Posebnim povijesnim zapisima promicat će se i potkrepljivati publikacije Konzorcija za neširenje;

Konferencije koje organizira Konzorcij promicat će se i prenositi na web-mjestu (popratni materijali, dnevni red, prezentacije, videosnimke otvorenih sastanaka, prema potrebi);

E-bilten objavljivat će se svaka dva mjeseca kako bi se obuhvatile novosti institucija o neširenju unutar Unije i kako bi se pratio akademski rad istražnih centara mreže;

Svaki mjesec objavljivat će se posebna izvješća o aktualnim temama u vezi s pitanjima širenja OMU-a i konvencionalnog oružja, uključujući SALW.

3.5.   Projekt 5.: Publikacije

3.5.1.   Svrha projekta

Osiguravanje najviše dvadeset političkih dokumenata o temama u vezi s neširenjem OMU-a, načina njegove isporuke, SALW-om i razoružanjem;

Pružanje informacija i analiza koje mogu potaknuti politički dijalog povezan sa sigurnošću o mjerama za sprečavanje širenja OMU-a i načina njegove isporuke, prvenstveno od strane stručnjaka, istraživača i znanstvenika;

Pružanje resursa koji sudionici u relevantnim pripremnim tijelima Vijeća mogu upotrebljavati kao temelj za svoje rasprave o politici i praksi Unije u vezi s neširenjem;

Davanje ideja, informacija i analiza koje mogu pomoći u razvijanju aktivnosti neširenja na razini Unije.

3.5.2.   Rezultati projekta

Jačanje političkog dijaloga povezanog sa sigurnošću o mjerama za sprečavanje širenja OMU-a i načina njegove isporuke, prvenstveno od strane stručnjaka, istraživača i znanstvenika:

Podizanje svijesti i povećavanje poznavanja i razumijevanja unutar civilnih društava i vlada u odnosu na pitanja u vezi s politikama EU-a o neširenju i razoružanju:

Pružanje političkih i/ili operativnih strateških mogućnosti VP-u, institucijama Unije i državama članicama:

Davanje ideja, informacija i analiza koje mogu pomoći u razvijanju aktivnosti neširenja na razini Unije.

3.5.3.   Opis projekta

Projektom se omogućava priprema i objava najviše dvadeset političkih dokumenata. Te će političke dokumente pripremiti ili naručiti Konzorcij i oni ne moraju predstavljati stajališta institucija Unije ili država članica.

Ti će politički dokumenti obuhvaćati teme u nadležnosti Konzorcija. Svaki će dokument obuhvaćati političke i/ili operativne strateške mogućnosti.

Politički dokumenti koristit će format i stil koji će ih učiniti pristupačnima i prihvatljivima ciljnoj publici.

Svi politički dokumenti objavljivat će se na web-mjestu Konzorcija.

3.6.   Projekt 6.: Obrazovanje

3.6.1.   Svrha projekta

izgradnja kapaciteta kod nove generacije znanstvenika i stručnjaka iz prakse u politici i programiranju u vezi s neširenjem;

jačanje dubinskog poznavanja politika Unije vezi s neširenjem i razoružanjem diljem Unije i u trećim zemljama;

izgradnja mreža mladih stručnjaka iz prakse i znanstvenika na regionalnim razinama gdje je interes Unije u pogledu neširenja snažan;

obnavljanje i širenje stručnosti u pogledu pitanja u vezi s OMU-om i SALW-om unutar Unije i u zemljama partnerima;

davanje novih ideja i analiza u vezi s neširenjem institucijama Unije, državama članicama i mreži EU-a za neširenje.

3.6.2.   Rezultati projekta

postavljanje temelja za stvaranje internetskog obrazovnog alata s dostupnim modelom kurikuluma o pitanjima neširenja i razoružanja koji treba postati operativan 24 mjeseca nakon početka ugovora;

poboljšani kapacitet nove generacije znanstvenika i stručnjaka iz prakse u politici i programiranju u vezi s neširenjem;

veće dubinsko poznavanje politika EU-a u vezi s neširenjem i razoružanjem diljem Unije i u trećim zemljama;

stvaranje mreža mladih stručnjaka iz prakse i znanstvenika te olakšavanje praktične suradnje;

veća stručnost u pogledu pitanja u vezi s neširenjem OMU-a i SALW-a te razoružanjem unutar Unije i u trećih zemalja;

nove ideje o neširenju upućene institucijama EU-a, državama članicama, zemljama partnerima i mreži Unije za neširenje.

3.6.3.   Opis projekta

Projektom se omogućava stažiranje koje organizira Konzorcij za najviše 48 studenata diplomskih studija ili mladih diplomata, u trajanju do tri mjeseca. Stažiranje će objedinjavati predavanja, rasprave, strukturirano čitanje i integraciju projekata i odvijat će se u najmanje dva instituta Konzorcija. Kurikulum će objedinjavati kraće module radi što veće fleksibilnosti. Svi će se studenti pozvati na konferencije i seminare u organizaciji Konzorcija.

Konačni cilj projekta bit će postavljanje temelja za stvaranje internetskog obrazovnog alata s dostupnim modelom kurikuluma o pitanjima neširenja i razoružanja. Taj će internetski obrazovni alat obuhvaćati čitav spektar pitanja u vezi s konvencionalnim i nekonvencionalnim oružjem te će se moći prilagoditi različitoj ciljnoj publici (mladim diplomatima, novinarima, studentima diplomskih i postdiplomskih studija, iz Europe i izvan nje). Ovisno o osjetljivosti sadržaja, mogu se tražiti primjerena sigurnosna odobrenja. I internetski obrazovni program bi također trebao omogućiti integraciju u sveučilišne magistarske programe i trebao bi uključivati, u pravilu, 15 uzastopnih predavanja. To odgovara jednosemestralnom diplomskom programu koji nosi bodove, a obuhvaća i zahtjeve za ostalu publiku.

4.   Trajanje

Sveukupno procijenjeno trajanje provedbe projekata iznosi 36 mjeseci.

5.   Korisnici

5.1.   Izravni korisnici

Širenje OMU-a od strane državnih i nedržavnih aktera navodi se u Europskoj sigurnosnoj strategiji i Strategiji EU-a za sprečavanje širenja OMU-a kao potencijalno najveća prijetnja sigurnosti Unije. Slično tome, Strategija EU-a za SALW pretpostavlja da nezakonito prikupljanje i trgovanje SALW-om i pripadajućim streljivom predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti. Predloženi projekti ispunjavaju svrhu ZVSP-a i doprinose ispunjavanju strateških ciljeva utvrđenih u Europskoj sigurnosnoj strategiji.

5.2.   Neizravni korisnici

Neizravni korisnici projekta su:

(a)

neovisne skupine za strateško promišljanje i znanstvenici specijalizirani u pogledu pitanja u vezi s neširenjem i konvencionalnim oružjem, uključujući SALW, iz Unije i trećih zemalja;

(b)

institucije Unije, uključujući obrazovne institucije, studente i sve druge korisnike internetskog obrazovnog programa;

(c)

države članice;

(d)

treće zemlje.

6.   Treće stranke koje sudjeluju

Projekti će se u potpunosti financirati u okviru ove Odluke. Stručnjaci iz mreže mogu se smatrati trećim strankama koje sudjeluju. Radit će u skladu sa svojim standardnim pravilima.

7.   Postupovni aspekti, koordinacija i upravni odbor

Upravni odbor za ovaj projekt sastojat će se od predstavnika VP-a i provedbenog subjekta iz stavka 8. ovog Priloga. Upravni odbor redovito će preispitivati provedbu Odluke, najmanje svakih šest mjeseci, između ostalog, upotrebom elektroničkih načina komunikacije.

8.   Provedbeni subjekt

Tehnička provedba ove Odluke povjerit će se Konzorciju, koji će svoj zadatak obavljati pod nadzorom VP-a. Pri izvršavanju svojih aktivnosti, Konzorcij će surađivati s VP-om, državama članicama, drugim državama strankama i međunarodnim organizacijama, prema potrebi.


12.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/14


ODLUKA VIJEĆA 2014/130/ZVSP

od 10. ožujka 2014.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Sahel

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2. i članak 33.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. ožujka 2013. donijelo Odluku 2013/133/ZVSP (1) o imenovanju g. Michela Dominiquea REVEYRAND – DE MENTHONA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za Sahel. Mandat PPEU-a ističe 28. veljače 2014.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za daljnje razdoblje od 12 mjeseci.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije čije je pogoršavanje moguće i koja bi mogla spriječiti ostvarivanje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

1.   Mandat g. Michela Dominiquea REVEYRAND – DE MENTHONA kao PPEU-a za Sahel produljuje se za razdoblje od 1. ožujka 2014. do 28. veljače 2015. Mandat PPEU-a može završiti ranije ako Vijeće tako odluči na prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

2.   Za potrebe mandata PPEU-a Sahel se određuje na način da obuhvaća glavne točke pozornosti strategije EU-a za sigurnost i razvoj u području Sahela (dalje u tekstu „Strategija”), odnosno Mali, Mauritaniju i Niger. U pitanjima od šireg regionalnog značaja PPEU prema potrebi surađuje s drugim zemljama te regionalnim ili međunarodnim subjektima izvan Sahela.

3.   Zbog potrebe regionalnog pristupa međusobno povezanim izazovima s kojima se regija suočava, PPEU za Sahel djeluje uz blisko savjetovanje s drugim relevantnim PPEU-ovima, uključujući PPEU za regiju južnog Sredozemlja, PPEU za ljudska prava i PPEU pri Afričkoj uniji.

Članak 2.

Ciljevi politike

1.   Mandat PPEU-a temelji se na cilju politike Unije u odnosu na Sahel, tj. aktivnom doprinosu regionalnim i međunarodnim naporima za postizanje trajnog mira, sigurnosti i razvoja u regiji. PPEU nadalje nastoji poboljšati kvalitetu, jačinu i utjecaj višeslojnog angažmana Unije na području Sahela.

2.   PPEU doprinosi razvoju i provedbi pristupa Unije koji obuhvaća sve aspekte djelovanja Unije, posebice u područjima politike, sigurnosti i razvoja, uključujući Strategiju, kao i koordiniranju svih relevantnih instrumenata za djelovanja Unije.

3.   Prednost u početku imaju Mali i njegova dugoročna stabilizacija te regionalne dimenzije tamošnjeg sukoba.

4.   U odnosu na Mali ciljevi politike Unije nastoje promicati, putem koordinirane i djelotvorne uporabe svih njezinih instrumenata, povratak Malija i njegova naroda na put mira, pomirenja, sigurnosti i razvoja. Odgovarajuća pozornost također se posvećuje Burkini Faso i Nigeru, posebno s obzirom na izbore u tim zemljama.

Članak 3.

Mandat

1.   Kako bi se ostvarili ciljevi politike Unije u odnosu na Sahel, PPEU ima mandat da:

(a)

aktivno doprinosi provedbi, koordinaciji i daljnjem razvoju sveobuhvatnog pristupa Unije regionalnoj krizi, na temelju njezine Strategije, s ciljem jačanja sveukupne usklađenosti i djelotvornosti aktivnosti Unije na području Sahela, a posebno u Maliju;

(b)

stupa u kontakt sa svim odgovarajućim dionicima u regiji, vladama, regionalnim tijelima, regionalnim i međunarodnim organizacijama, civilnim društvom i dijasporama, s ciljem promicanja ciljeva Unije i doprinosa boljem razumijevanju uloge Unije na području Sahela;

(c)

predstavlja Uniju u relevantnim regionalnim i međunarodnim forumima, uključujući skupinu za potporu i praćenje stanja na Maliju te osigurava vidljivost potpore Unije upravljanju krizom i sprečavanju sukoba, uključujući vojnu misiju Europske unije za doprinos obuci oružanih snaga Malija (EUTM Mali) i ZSOP- misiju Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger);

(d)

održava blisku suradnju s Ujedinjenim narodima (UN), a poglavito s posebnim predstavnikom glavnog tajnika za Zapadnu Afriku i posebnim predstavnikom glavnog tajnika za Mali, s Afričkom unijom (AU) te posebno s visokim predstavnikom AU-a za Mali i Sahel, s Gospodarskom zajednicom zapadnoafričkih zemalja (ECOWAS) i s drugim vodećim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim dionicima, uključujući druge posebne izaslanike za Sahel kao i relevantnim tijelima u području Magreba;

(e)

pomno prati regionalne i prekogranične dimenzije krize, uključujući terorizam, organizirani kriminal, krijumčarenje oružja, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge, tokove izbjeglica i migracije te s njima povezane financijske tokove; u bliskoj suradnji s koordinatorom EU-a za borbu protiv terorizma doprinosi daljnjoj provedbi strategije EU-a za borbu protiv terorizma;

(f)

održava redovne političke kontakte na visokoj razini sa zemljama u regiji pogođenima terorizmom i međunarodnim kriminalom kako bi osigurao skladan i sveobuhvatan pristup te osigurao ključnu ulogu Unije u međunarodnim naporima u borbi protiv terorizma i međunarodnog kriminala. To uključuje aktivnu potporu Unije regionalnoj izgradnji sposobnosti u sektoru sigurnosti i osiguravanje da se osnovni uzroci terorizma i međunarodnog kriminala u Sahelu rješavaju na odgovarajući način;

(g)

pomno prati političke i sigurnosne posljedice humanitarne krize u regiji;

(h)

u odnosu na Mali, doprinosi regionalnim i međunarodnim naporima za olakšanje rješavanja krize na Maliju, a posebno potpuni povratak na normalni ustavni poredak i upravljanje diljem državnog područja te vjerodostojan nacionalni dijalog koji je uključiv i vodi prema održivom političkom rješenju;

(i)

promiče izgradnju institucija, reformu sigurnosnog sektora te dugoročnu izgradnju mira i pomirenje na Maliju;

(j)

doprinosi provedbi politike ljudskih prava Unije u regiji u suradnji s PPEU-om za ljudska prava, uključujući smjernice EU-a o ljudskim pravima, posebno smjernice EU-a o djeci i oružanim sukobima, kao i smjernice EU-a o nasilju nad ženama i djevojčicama i borbi protiv svih oblika njihove diskriminacije, te politike Unije o ženama, miru i sigurnosti, uključujući praćenjem i izvješćivanjem o razvoju događaja, kao i izradom preporuka po tom pitanju te održava redovite kontakte s relevantnim tijelima u Maliju i regiji, uredom tužitelja Međunarodnog kaznenog suda, uredom Visokog povjerenika za ljudska prava i braniteljima ljudskih prava i promatračima u regiji.

(k)

prati i izvješćuje o usklađenosti s odgovarajućim rezolucijama VS UN-a, a posebno s rezolucijama 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) i 2100 (2013).

2.   Za potrebe ispunjenja svog mandata PPEU između ostalog:

(a)

savjetuje i izvješćuje o oblikovanju stajališta Unije u regionalnim i međunarodnim forumima prema potrebi kako bi proaktivno promicao i jačao sveobuhvatan pristup Unije krizi u Sahelu;

(b)

zadržava pregled nad svim aktivnostima Unije i blisko surađuje s relevantnim delegacijama Unije.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata i djeluje pod nadzorom VP-a.

2.   Politički i sigurnosni odbor (PSO) održava blisku vezu s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakte s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegovog mandata, ne dovodeći u pitanje odgovornosti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim nadležnim ustrojstvenim jedinicama, a posebno Upravom za zapadnu Afriku.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. ožujka 2014. do 28. veljače 2015. iznosi 1 350 000 eura.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   O upravljanju rashodima sklapa se ugovor između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Osnivanje i sastav tima

1.   PPEU je, u granicama svojeg mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za osnivanje svojeg tima. U tim su uključeni stručnjaci za pojedina politička i sigurnosna pitanja, u skladu sa zahtjevima mandata. PPEU o sastavu svog tima odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja na rad s PPEU-om. Plaće osoblja upućenog na rad s PPEU-om snosi država članica o kojoj je riječ, institucija Unije o kojoj je riječ ili ESVD. Stručnjaci koje su u institucije Unije ili ESVD uputile države članice također mogu biti raspoređeni k PPEU-u. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo države članice.

3.   Sve upućeno osoblje ostaje pod upravnom nadležnošću države članice odnosno institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

4.   Osoblje PPEU-a smješta se zajedno s odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama ESVD-a ili delegacijama Unije kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost u odnosu na njihove aktivnosti.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za ispunjenje i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova njegova osoblja prema potrebi se usuglašavaju sa zemljama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi njegova tima poštuju sigurnosna načela i minimalne standarde uspostavljene Odlukom Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (2).

Članak 9.

Pristup informacijama i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija, ESVD i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim odgovarajućim informacijama.

2.   Delegacije Unije i/ili država članica prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je prema glavi V. Ugovora u operativnoj funkciji raspoređeno izvan Unije, PPEU u skladu sa svojim mandatom i na temelju sigurnosnog stanja na zemljopisnom području za koje je odgovoran poduzima sve, prema razumnoj procjeni izvedive, mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja koje je u njegovoj izravnoj nadležnosti, posebno tako da:

(a)

uspostavlja specifični sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a, koji uključuje specifične sigurnosne mjere za fizičku zaštitu, organizaciju i postupke,upravljanje sigurnim kretanjem osoblja prema zemljopisnom području i unutar njega, kao i upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost te plan za krizne situacije i plan evakuacije;

(b)

osigurava pokrivenost osiguranjem od visokog rizika za sveukupno osoblje koje je raspoređeno izvan Unije, u skladu s uvjetima na zemljopisnom području;

(c)

osigurava da svi članovi tima koji se trebaju rasporediti izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, prođu odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na zemljopisno područje, na temelju stupnjeva rizika određenih za to područje;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su dane na temelju redovitih sigurnosnih procjena, te za VP-a, Vijeće i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

1.   PPEU redovito priprema izvješća za VP i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovita izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU može biti uključen u informiranje Europskog parlamenta.

2.   PPEU izvješćuje o najboljem načinu za ostvarivanje inicijativa Unije, kao što je doprinos Unije reformama, uključujući političke aspekte odgovarajućih razvojnih projekata Unije, u koordinaciji s delegacijama Unije u regiji.

Članak 12.

Koordinacija s drugim dionicima Unije

1.   U okviru strategije, PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i djelotvornosti političkog i diplomatskog djelovanja Unije te pomaže osigurati da se svi instrumenti Unije kao i djelovanja država članica dosljedno koriste u svrhu postizanja ciljeva politike Unije.

2.   Aktivnosti PPEU-a koordiniraju se s aktivnostima delegacija Unije i aktivnostima Komisije, kao i s aktivnostima ostalih PPEU-a aktivnih u regiji. PPEU održava redovite informativne sastanke za misije država članica i za delegacije Unije u regiji.

3.   Na terenu se održava bliska suradnja sa šefovima delegacija Unije i šefovima misija država članica. PPEU u bliskoj suradnji s odgovarajućim delegacijama Unije pruža lokalno političko vodstvo voditelju misije EUCAP Sahel Niger i zapovjedniku misije EUTM Mali. PPEU, zapovjednik misije EUTM MALI i zapovjednik civilne operacije misije EUCAP Sahel Niger prema potrebi se međusobno savjetuju.

Članak 13.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina sukladnost s drugim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU podnosi izvješće o napretku Vijeću, VP-u i Komisiji do 30. lipnja 2014., a sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata do 30. studenoga 2014.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan njezina donošenja.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. VROUTSIS


(1)  Odluka Vijeća 2013/133/ZVSP od 18. ožujka 2013. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za Sahel (SL L 75, 19.3.2013., str. 29.).

(2)  2013/488/EU: Odluka Vijeća od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1).


12.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/18


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 10. ožujka 2014.

o financijskom doprinosu Unije za hitne mjere suzbijanja bolesti plavog jezika u Njemačkoj 2007.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1444)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(2014/131/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/470/EZ od 25. svibnja 2009. o troškovima u području veterinarstva (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 84. Financijske uredbe i člankom 94. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (2) (dalje u tekstu: „Pravila primjene”), prije preuzimanja obveze za izdatke iz proračuna Unije institucija ili tijela kojima je institucija delegirala ovlasti moraju donijeti financijsku odluku kojom se utvrđuju bitni elementi djelovanja koje uključuje izdatke.

(2)

Odlukom 2009/470/EZ utvrđuju se postupci kojima se uređuje financijski doprinos Unije za određene veterinarske mjere, uključujući hitne mjere. Kako bi pomogla u što bržem iskorjenjivanju bolesti plavog jezika, Unija bi pogođenim državama članicama trebala odobriti financijsku potporu za prihvatljive izdatke. Člankom 3. stavkom 6. prvom alinejom te Odluke utvrđena su pravila o postotku doprinosa koji se primjenjuje na troškove nastale u državama članicama.

(3)

Člankom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 349/2005 od 28. veljače 2005. o utvrđivanju pravila o financiranju hitnih mjera i kampanje za suzbijanje određenih bolesti životinja u okviru Odluke Vijeća 90/424/EEZ (3) utvrđuju se pravila o izdacima prihvatljivima za financijsku potporu Unije.

(4)

Odlukom Komisije 2008/444/EZ od 5. lipnja 2008. o financijskom doprinosu Zajednice za hitne mjere suzbijanja bolesti plavog jezika u Njemačkoj 2007. (4) osiguran je financijski doprinos Unije za hitne mjere suzbijanja bolesti plavog jezika u Njemačkoj 2007. Njemačka je 6. lipnja 2008. podnijela službeni zahtjev za isplatu naknade u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 349/2005.

(5)

Na temelju članka 7. Uredbe (EZ) br. 349/2005 financijski doprinos Unije isplaćuje se pod uvjetom da se planirane aktivnosti stvarno izvrše i da nadležna tijela dostave sve potrebne informacije u propisanim rokovima.

(6)

Odlukom 2008/444/EZ predviđeno je da se prvi obrok u iznosu od 950 000,00 EUR isplaćuje kao dio financijskog doprinosa Unije, a Provedbenom odlukom Komisije 2011/800/EU od 30. studenoga 2011. o financijskom doprinosu Unije za hitne mjere suzbijanja bolesti plavog jezika u Njemačkoj 2007. (5) predviđeno je da se drugi obrok u iznosu od 1 950 000,00 EUR isplaćuje kao dio financijskog doprinosa Unije.

(7)

Nakon provjera i nadzora tijekom revizije na licu mjesta kojom upravljaju nadležne službe za reviziju te uzimajući u obzir preliminarne rezultate, potrebno je odrediti iznos trećeg obroka financijskog doprinosa Unije za prihvatljive izdatke nastale u vezi s iskorjenjivanjem bolesti plavog jezika u Njemačkoj u 2007.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Treći obrok u iznosu od 1 000 000,00 EUR isplaćuje se Njemačkoj kao dio financijskog doprinosa Unije.

Članak 2.

Ova Odluka koja predstavlja financijsku odluku u smislu članka 84. Financijske uredbe upućena je Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 155, 18.6.2009., str. 30.

(2)  SL L 362, 31.12.2012., str. 1.

(3)  SL L 55, 1.3.2005., str. 12.

(4)  SL L 156, 14.6.2008., str. 18.

(5)  SL L 320, 3.12.2011., str. 49.


12.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/20


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 11. ožujka 2014.

kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine

(Tekst značajan za EGP)

(2014/132/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (1), a posebno točku (a) njezina članka 11. stavka 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 549/2004 zahtijeva se uspostava plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije. Posebno, zahtijeva se da Komisija donese ciljeve performansi na razini Unije za ključna područja sigurnosti, zaštite okoliša, kapaciteta i troškovne učinkovitosti. Dodatna pravila koja se odnose na te ciljeve utvrđena su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 390/2013 (2).

(2)

Sada bi trebalo odrediti ciljeve performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje koje obuhvaća kalendarske godine od 2015. do uključivo 2019.

(3)

Komisija je 29. srpnja 2010. odredila tijelo za reviziju performansi, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i člankom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 691/2010, koje joj pomaže u provedbi plana performansi, a posebno u određivanju ciljeva performansi na razini Unije (3).

(4)

Kako bi se olakšalo donošenje ciljeva performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje, tijelo za reviziju performansi, uz potporu Komisije, savjetovalo se sa svim dionicima navedenima u članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 549/2004 o pristupu koji se koristi za utvrđivanje ciljeva performansi na razini Unije, postupcima kako ih utvrditi i okvirnim rasponima unutar kojih bi trebali biti. To savjetovanje s dionicima trajalo je od 25. siječnja 2013. do 3. srpnja 2013. U njemu je sudjelovao i Odbor za sektorski dijalog osnovan na temelju Odluke Komisije 98/500/EZ (4) i sva europska strukovna predstavnička tijela u području civilnog zrakoplovstva imali su mogućnost dostaviti svoje primjedbe.

(5)

Uzimajući u obzir savjetovanja s dionicima, tijelo za reviziju performansi predložilo je ciljeve performansi na razini Unije u izvješću koje je dostavljeno Komisiji 27. rujna 2013. U izvješću se utvrđuju pretpostavke i razlozi na kojima se temelje predloženi ciljevi i sastav skupina pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili funkcionalnih blokova zračnog prostora sa sličnim operativnim i gospodarskim okruženjem.

(6)

Ciljevi performansi na razini Unije navedeni u ovoj Odluci u skladu su s Uredbom (EZ) br. 549/2004 i Provedbenom uredbom (EU) br. 390/2013. Pripremljeni su uz pomoć tijela za reviziju performansi. U obzir je uzeto savjetovanje s dionicima i doprinos upravitelja mreže koji je osnovan na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (6), Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) i nacionalnih nadzornih tijela. Ciljevi se temelje na podacima koje su Komisija i tijelo za reviziju performansi imali na raspolaganju do 17. prosinca 2013.

(7)

Ciljevi performansi na razini Unije temelje se na podacima za države članice, Norvešku i Švicarsku.

(8)

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje sigurnosti navedeni u ovoj Odluci pripremljeni su u suradnji s EASA-om. Pri donošenju prihvatljivih postupaka usklađivanja i uputa u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 390/2013, EASA će dodatno pojasniti definicije kategorija Alata za analizu rizika (RAT) kako bi se osigurala usklađena primjena ciljeva performansi na razini Unije na ključnom području sigurnosti, posebno u pogledu definicije kategorije C (sposobnost pružanja sigurnih, ali otežanih ATM usluga). Također je provedeno savjetovanje s EASA-om o ciljevima performansi na razini Unije za ostala ključna područja s ciljem osiguravanja dosljednosti s prevladavajućim ciljevima sigurnosti.

(9)

Ciljeve performansi na razini Unije za ključno područje zaštite okoliša treba utvrditi u odnosu na razine performansi ostvarene u 2012., kako ih je izračunalo tijelo za vrednovanje rezultata, to jest 3,17 % za prosječnu učinkovitost horizontalnog leta na ruti za stvarnu putanju i 5,15 % za prosječnu učinkovitost horizontalnog leta na ruti za zadnju dostavljenu putanju plana leta.

(10)

Za svaku godinu u referentnom razdoblju cilj performansi na razini Unije za ključno područje kapaciteta, izmjeren kao prosječno kašnjenje na ruti ATFM-a, trebao bi odgovarati cilju performansi na razini Unije za 2014., vodeći računa o predviđanjima u vezi prometa za drugo referentno razdoblje.

(11)

Ciljeve performansi na razini Unije za ključno područje troškovne učinkovitosti za svaku godinu referentnog razdoblja trebalo bi izraziti u realnim izrazima koristeći vrijednosti iz 2009. (EUR2009) kako bi se, između ostalog, omogućila usporedba s razinom performansi postignutom u prethodnom referentnom razdoblju.

(12)

Očekivani napredak u troškovnoj učinkovitosti za drugo referentno razdoblje trebalo usporediti s utvrđenim troškovima za 2014. od 6242 milijuna EUR (7) u EUR2009. Na temelju najnovijih predviđanja u vezi prometa za 2014. (8) godinu, osnovna vrijednost za utvrđeni jedinični trošak trebao bi iznositi 58,09 EUR u EUR2009. Stoga bi cilj troškovne učinkovitosti trebao omogućiti smanjenje utvrđenog jediničnog troška za 3,3 % godišnje u drugom referentnom razdoblju. Osnovna vrijednost od 58,09 EUR u EUR2009 veća je od cilja performansi na razini Unije od 53,92 EUR postavljenog u EUR2009 za 2014. jer je očekivani opseg prometa za 2014. manji od prvotne pretpostavke iz Odluke Komisije 2011/121/EU (9).

(13)

Predviđanja u vezi prometa za drugo referentno razdoblje preuzeta su iz konzervativnog scenarija najnovije procjene STATFOR-a, objavljene 30. rujna 2013., koja ukazuje na prosječni godišnji rast prometa od 1,2 %. Ipak, dugoročna predviđanja do kraja 2019. uključuju određeni stupanj nesigurnosti. Stoga bi, u kontekstu izvješća Komisije Odboru za jedinstveno nebo iz članka 18. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013, Komisija trebala, do 2016. godine, preispitati ta predviđanja u vezi prometa u svjetlu najnovijih dostupnih predviđanja STATFOR-a. Na temelju tog preispitivanja Komisija može, ako je to potrebno, odlučiti preispitati ciljeve performansi na razini Unije za kalendarske godine od 2017. do 2019. u skladu s točkom (a) članka 17. stavka 1. te Uredbe.

(14)

Predviđa se smanjenje referentnih utvrđenih troškova za drugo referentno razdoblje u prosjeku za 2,1 % godišnje.

(15)

Pored ciljeva performansi na razini Unije trebalo bi utvrditi granične vrijednosti za upozoravanje iznad kojih se mogu aktivirati mehanizmi uzbunjivanja iz Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013.

(16)

U skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 390/2013 lokalni ciljevi ne moraju nužno biti jednaki ciljevima performansi na razini Unije. Oni bi trebali biti u skladu s ciljevima performansi na razini Unije te na odgovarajući način doprinijeti njihovu ostvarenju. Plan performansi, koji bi u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 390/2013 morao biti sastavljen na razini funkcionalnih blokova zračnog prostora, trebao bi odražavati tu dosljednost i njezin primjereni doprinos.

(17)

Ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave, s ciljem olakšavanja pripreme planova performansi u skladu s poglavljem II. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013.

(18)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje sigurnosti

1.   Za drugo referentno razdoblje, ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje sigurnosti moraju biti kako je utvrđeno u stavcima 2. i 3.

2.   Ciljevi performansi na razini Unije za učinkovitost upravljanja sigurnošću iz točke 1.1. podtočke (b) odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013 su sljedeći:

(a)

najkasnije do 31. prosinca 2019. nacionalna nadzorna tijela osiguravaju najmanje razinu C (10) za sve ciljeve upravljanja („politika i ciljevi sigurnosti”, „upravljanje sigurnosnim rizikom”, „osiguravanje sigurnosti”, „promicanje sigurnosti” i „kultura sigurnosti”);

(b)

najkasnije do 31. prosinca 2019. pružatelji usluga u zračnoj plovidbi moraju postići najmanje razinu D za ciljeve upravljanja „politika i ciljevi sigurnosti”, „upravljanje sigurnosnim rizikom”, „osiguravanje sigurnosti” i „promicanje sigurnosti” te najmanje razinu C za cilj upravljanja „kultura sigurnosti”.

3.   Ciljevi performansi na razini Unije za primjenu klasifikacije ozbiljnosti iz točke 1.1. podtočke (b) odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013 su sljedeći:

(a)

do 31. prosinca 2017. i svake godine nakon toga do kraja drugog referentnog razdoblja, države članice putem svojih nacionalnih nadzornih tijela osiguravaju prikupljanje podataka i izvješćivanje EASA-e o stupnju ozbiljnosti „ukupnog ATM-a” utvrđenog metodologijom Alata za analizu rizika (RAT) za klasifikaciju najmanje 80 % godišnje prijavljenih narušavanja minimalne separacije i neodobrenih ulaza na uzletno-sletnu stazu kategorije A (ozbiljne nezgode), B (veće nezgode) i C (znatnije nezgode) (11);

(b)

najkasnije do 31. prosinca 2017. i 2019. države članice putem svojih nacionalnih nadzornih tijela osiguravaju prikupljanje podataka i izvješćivanje EASA-e o stupnju ozbiljnosti „ukupnog ATM-a” utvrđenog metodologijom Alata za analizu rizika (RAT) za klasifikaciju najmanje 80 % odnosno 100 % godišnje prijavljenih događaja povezanih s upravljanjem zračnim prometom (ATM) s kategorijama AA (potpuna nemogućnost pružanja sigurnih ATM usluga), A (ozbiljna nemogućnost pružanja sigurne ATM usluge), B (djelomična nemogućnost pružanja sigurne ATM usluge) i C (sposobnost pružanja sigurnih, ali otežanih usluga ATM);

(c)

najkasnije do 31. prosinca 2017. i 2019. pružatelji usluga u zračnoj plovidbi izvješćuju nacionalna nadzorna tijela o ozbiljnosti „ATM-a na zemlji” koristeći metodologiju Alata za analizu rizika (RAT) za klasifikaciju najmanje 80 % odnosno 100 % godišnje prijavljenih narušavanja minimalne separacije i neodobrenih ulaza na uzletno-sletnu stazu kategorije A (ozbiljne nezgode), B (veće nezgode) i C (znatnije nezgode);

(d)

najkasnije do 31. prosinca 2017. i 2019., pružatelji usluga u zračnoj plovidbi izvješćuju nacionalna nadzorna tijela o ozbiljnosti „ATM-a na zemlji” koristeći metodologiju Alata za analizu rizika (RAT) za klasifikaciju najmanje 80 % odnosno 100 % godišnje prijavljenih događaja povezanih s upravljanjem zračnim prometom (ATM) s kategorijama AA (potpuna nemogućnost pružanja sigurne ATM usluge), A (ozbiljna nemogućnost pružanja sigurne ATM usluge), B (djelomična nemogućnost pružanja sigurne ATM usluge) i C (sposobnost pružanja sigurnih, ali otežanih usluga ATM);

Članak 2.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje zaštite okoliša

Za drugo referentno razdoblje, ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje zaštite okoliša su sljedeći:

1.

u 2019., prosječna učinkovitost horizontalnog leta na ruti od najmanje 2,6 % za stvarnu putanju kako je određeno u točki 2.1. podtočki (a) odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013;

2.

u 2019., prosječna učinkovitost horizontalnog leta na ruti od najmanje 4,1 % za zadnju dostavljenu putanju plana leta kako je određeno u točki 2.1. podtočki (b) odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013.

Članak 3.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje kapaciteta

Za drugo referentno razdoblje, ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje kapaciteta moraju biti izraženi kao prosječno kašnjenje na ruti ATFM-a, kako je određeno u točki 3.1. odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013, od najviše 0,5 minuta po letu, koje treba ostvariti za svaku kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje troškovne učinkovitosti

Za drugo referentno razdoblje, ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje troškovne učinkovitosti moraju biti izraženi kao prosječan utvrđeni jedinični trošak na razini Unije za rutne usluge u zračnoj plovidbi kako je određeno u točki 4.1. podtočki (a) odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013, izražen u realnim izrazima EUR2009, u iznosu od 56,64 EUR za 2015., 54,95 EUR za 2016., 52,98 EUR za 2017., 51,00 EUR za 2018., i 49,10 EUR za 2019.

Članak 5.

Predviđanja

Ova se Odluka temelji na predviđanjima utvrđenima u Prilogu.

Članak 6.

Granične vrijednosti za upozoravanje

1.   Ako stvarni promet koji je zabilježilo tijelo za reviziju performansi odstupa od predviđanja u vezi prometa utvrđenih u Prilogu za najmanje 10 % u danoj kalendarskoj godini, može se aktivirati mehanizam upozoravanja na razini Unije iz članka 19. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013.

2.   Ako stvarni promet koji je zabilježilo tijelo za reviziju performansi odstupa od predviđanja u vezi prometa utvrđenih u planu performansi iz poglavlja III. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013 za najmanje 10 % u danoj kalendarskoj godini, može se aktivirati lokalni mehanizam upozoravanja iz članka 19. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 691/2010 od 29. srpnja 2010. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (SL L 201, 3.8.2010., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog između socijalnih partnera na europskoj razini (SL L 225, 12.8.1998., str. 27.).

(5)  Uredba (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (SL L 96, 31.3.2004., str. 20).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 677/2011 od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) (SL L 185, 15.7.2011., str. 1).

(7)  Uključujući troškove za Hrvatsku, koja nije sudjelovala u planu performansi tijekom prvog referentnog razdoblja, i prilagodbe za sve države članice, kako bi se uzeo u obzir očekivani odbitak za izuzete letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR).

(8)  107 439 000 jedinica pružanja rutnih usluga (izvor: STATFOR, konzervativna procjena, rujan 2013.).

(9)  Odluka Komisije 2011/121/EU od 21. veljače 2011. o utvrđivanju ciljeva performansi na razini Unije za godine 2012. do 2014. (SL L 48, 23.2.2011., str. 16.).

(10)  Razine C i D određene su u prihvatljivim postupcima usklađivanja i uputama iz EASA-e za provedbu i mjerenje ključnih pokazatelja sigurnosti iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013.

(11)  Kategorije AA, A, B, C, D i E utvrđene su u prihvatljivim postupcima usklađivanja i uputama iz EASA-e za provedbu i mjerenje ključnih pokazatelja sigurnosti iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013.


PRILOG

1.

Predviđanja u vezi prometa na razini Unije, izražena u jedinicama pružanja rutnih usluga

Jedinice pružanja rutnih usluga

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

108 541 000

110 196 000

111 436 000

112 884 000

114 305 000

2.

Predviđeni referentni utvrđeni troškovi za rutne usluge u zračnoj plovidbi na razini Unije

Utvrđeni troškovi (EUR2009)

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

6 147 905 000

6 055 686 000

5 904 294 000

5 756 687 000

5 612 769 000