ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.070.hrv

Službeni list

Europske unije

L 70

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
11. ožujka 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 224/2014 оd 10. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 225/2014 оd 28. veljače 2014. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Höri Bülle (ZOZP))

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 226/2014 оd 7. ožujka 2014. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Umbria (ZOI)]

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 227/2014 оd 7. ožujka 2014. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Hořické trubičky (ZOZP)]

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 228/2014 оd 10. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 601/2006 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistikama u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu oblika i postupaka prijenosa podataka

16

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 229/2014 оd 10. ožujka 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

18

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/38/EU оd 10. ožujka 2014. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zagađenja bukom ( 1 )

20

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/125/ZSVP od 10. ožujka 2014. o izmjeni Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

22

 

 

2014/126/ZVSP

 

*

Odluka Operativni centar EU-a/1/2014 Političkog i sigurnosnog odbora od 27. veljače 2014. o imenovanju voditelja Operativnog centra EU-a za misije i operaciju Zajedničke sigurnosne i obrambene politike na Rogu Afrike

27

 

 

2014/127/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1386)  ( 1 )

28

 

 

2014/128/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 10. ožujka 2014. o odobrenju modula E-Light svjetlosnih dioda kratkih svjetala kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

30

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL L 66 od 6.3.2014.)

35

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL L 66, 6.3.2014.)

36

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/1


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 224/2014

оd 10. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/798/ZVSP od 23. prosinca 2013. o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 2127 (2013) od 5. prosinca 2013. i RVSUN-om 2134 (2014) od 28. siječnja 2014., Odlukom 2013/798/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/125/ZVSP (2), predviđa se embargo na oružje protiv Srednjoafričke Republike i zamrzavanje sredstava i gospodarskih resursa određenih osoba koje sudjeluju u aktivnostima kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u Srednjoafričkoj Republici ili pružaju podršku takvim aktivnostima.

(2)

Određene mjere predviđene u RVSUN-u 2127 (2013) i RVSUN-u 2134 (2014) obuhvaćene su područjem primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je, posebno kako bi se osiguralo da ih ujednačeno primjenjuju gospodarski subjekti u svim državama članicama, za njihovu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(3)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a posebno pravo na djelotvoran pravni lijek, na pošteno suđenje i na zaštitu osobnih podataka. Ova se Uredba mora primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(4)

S obzirom na posebnu prijetnju koju za međunarodni mir i sigurnost u regiji predstavlja stanje u Srednjoafričkoj Republici te kako bi se osigurala usklađenost s postupkom za izmjenu i preispitivanje Priloga Odluci 2014/125/ZVSP, ovlast za izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebalo bi izvršavati Vijeće.

(5)

Postupak za izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebao bi uključivati obavješćivanje označenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela o razlozima za njihovo uvrštenje na popis koje je dostavio Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda osnovan u skladu sa stavkom 57. RVSUN-a 2127 (2013), kako bi im se pružila prilika za podnošenje primjedaba. Kada su podnesene primjedbe ili je dostavljen bitan novi dokaz, Vijeće bi trebalo preispitati svoju odluku s obzirom na te primjedbe te na odgovarajući način obavijestiti dotičnu osobu, subjekt ili tijelo.

(6)

Za provedbu ove Uredbe i radi stvaranja najveće moguće pravne sigurnosti unutar Unije, trebalo bi objaviti imena i druge relevantne podatke koji se odnose na fizičke i pravne osobe, subjekte i tijela čija se sredstva i gospodarski resursi moraju zamrznuti u skladu s ovom Uredbom. Bilo koja obrada osobnih podataka fizičkih osoba u okviru ove Uredbe trebala bi biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(7)

Radi osiguranja učinkovitosti mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova Uredba trebala bi odmah stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„brokerske usluge” znači:

i.

pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili isporukom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju, ili

ii.

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, a koje se nalaze u trećoj zemlji radi njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(b)

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome ostvaruje li se u pravnom postupku ili ne te je li podnesen prije ili poslije dana stupanja na snagu ove Uredbe, koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te uključujući posebno:

i.

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii.

zahtjev za naknadu u vezi s ugovorom ili transakcijom;

iv.

protuzahtjev;

v.

zahtjev za priznanje ili izvršenje, uključujući postupkom egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena;

(c)

„ugovor ili transakcija” znači bilo koja transakcija neovisno o obliku i primjenjivom pravu, neovisno o tome sastoji li se od jednog ili više ugovora ili sličnih obveza preuzetih među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredit, neovisno o tome je li pravno neovisan ili ne, kao i sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(d)

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;

(e)

„gospodarski resursi” znači imovina bilo koje vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja sredstva, ali se može koristiti za pribavljanje sredstava, robe ili usluga;

(f)

„zamrzavanje gospodarskih resursa” znači sprečavanje uporabe gospodarskih resursa s ciljem pribavljanja sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(g)

„zamrzavanje sredstava” znači sprečavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili uporabe sredstava, pristupa sredstvima ili poslovanja sa sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(h)

„sredstva” znači financijska imovina i povlastice bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

i.

gotovinu, čekove, novčane tražbine, mjenice, platne naloge i druge platne instrumente;

ii.

uložena sredstva u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii.

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili drugi prihod od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

v.

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi.

kreditna pisma, teretnice, kupoprodajne listove; i

vii.

dokumente koji svjedoče o bilo kakvom udjelu u sredstvima ili financijskim resursima;

(i)

„Odbor za sankcije” znači Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koji je osnovan u skladu sa stavkom 57. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda RVSUN 2127 (2013);

(j)

„tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja, uključujući i pomoć u usmenom obliku;

(k)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući i njihov zračni prostor.

Članak 2.

Zabranjeno je neposredno ili posredno:

(a)

pružati tehničku pomoć ili brokerske usluge u vezi s robom i tehnologijom navedenom u Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije (5) (Zajednički popis robe vojne namjene), ili u vezi s pribavljanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom robe s tog popisa, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Srednjoafričkoj Republici ili za uporabu u Srednjoafričkoj Republici;

(b)

financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s prodajom, dostavom, prijenosom ili izvozom robe i tehnologije navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, kredite i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za svaku prodaju, dostavu, prijenos ili izvoz takve robe i tehnologije, ili za bilo kakvo pružanje s tim povezane tehničke pomoći ili brokerskih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Srednjoafričkoj Republici ili za uporabu u Srednjoafričkoj Republici;

(c)

pružati tehničku pomoć, financirati ili pružati financijsku pomoć te brokerske usluge ili usluge prijevoza u vezi s osiguravanjem naoružanog plaćeničkog osoblja u Srednjoafričkoj Republici ili za uporabu u Srednjoafričkoj Republici.

Članak 3.

Odstupajući od članka 2., zabrane utvrđene u tom članku ne primjenjuju se na pružanje tehničke pomoći, financiranje ili pružanje financijske pomoći ili brokerskih usluga koji su namijenjeni isključivo za potporu Misiji za jačanje mira u Srednjoafričkoj Republici (MICOPAX), Misiji međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici koju predvodi Afrika (MISCA), Uredu za potporu izgradnji mira Ujedinjenih naroda u Srednjoafričkoj Republici (BINUCA) i njegovoj jedinici za zaštitu, regionalnoj jedinici za posebne namjene Afričke unije (AU-RTF), francuskim snagama raspoređenima u Srednjoafričkoj Republici i operaciji Europske unije u Srednjoafričkoj Republici (EUFOR RCA), ili za korištenje od strane njih.

Članak 4.

Odstupajući od članka 2. te pod uvjetom da je pružanje takve tehničke pomoći ili brokerskih usluga, financiranje ili pružanje financijske pomoći unaprijed odobrio Odbor za sankcije, zabrane utvrđene u tom članku ne primjenjuje se na:

(a)

pružanje tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s neubojitom vojnom opremom koja je namijenjena isključivo za humanitarne potrebe ili za zaštitu;

(b)

pružanje tehničke pomoći, financiranje ili pružanje financijske pomoći za prodaju, dostavu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili za bilo kakvo pružanje s tim povezane tehničke pomoći ili brokerskih usluga.

Članak 5.

1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski resursi koji pripadaju bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenom u Prilogu I., koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovom kontrolom.

2.   Nikakva sredstva ili gospodarski resursi ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, nijednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenom u Prilogu I. niti u njihovu korist.

3.   Prilog I. obuhvaća fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela za koje je Odbor za sankcije utvrdio da:

(a)

sudjeluju u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u Srednjoafričkoj Republici ili pružaju potporu takvim radnjama, uključujući radnje koje ugrožavaju ili krše prijelazne sporazume, ili koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije, uključujući tranziciju prema slobodnim i poštenim demokratskim izborima, ili koje potiču nasilje;

(b)

krše embargo na oružje uspostavljen u stavku 54. RVSUN-a 2127 (2013), ili su izravno ili neizravno opskrbljivali, prodavali ili prenosili naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama u Srednjoafričkoj Republici, ili su bili primatelji oružja ili bilo kojeg srodnog materijala, ili bilo kojih tehničkih savjeta, obuke ili pomoći, uključujući financiranje ili pružanje financijske pomoći, u vezi s nasilnim aktivnostima naoružanih skupina ili kriminalnih mreža u Srednjoafričkoj Republici;

(c)

su uključeni u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u Srednjoafričkoj Republici, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno iseljavanje;

(d)

regrutiraju ili koriste djecu u oružanom sukobu u Srednjoafričkoj Republici, pritom kršeći mjerodavno međunarodno pravo;

(e)

pružaju potporu naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa, uključujući dijamante i divlje biljne i životinjske vrste i njihove proizvode, u Srednjoafričkoj Republici;

(f)

sprječavaju isporuku humanitarne pomoći Srednjoafričkoj Republici, ili pristup, ili distribuciju humanitarne pomoći u Srednjoafričkoj Republici;

(g)

sudjeluju u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na misije UN-a ili prisutne međunarodne sigurnosne organizacije, uključujući BINUCA-u, MISCA-u, EUFOR RCA-u i ostale snage koje im pružaju potporu;

(h)

su vođe subjekta koji je označio Odbor za sankcije, ili su pružali potporu tom subjektu, ili su djelovali u njegovo ime, za njegov račun ili prema njegovim uputama;

(i)

djeluju u ime ili prema uputama osoba, subjekata ili tijela navedenih u točkama od (a) do (h), ili subjekata koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

Članak 6.

Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dotično nadležno tijelo utvrdilo je da su sredstva ili gospodarski resursi:

i.

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I. te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

ii.

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara ili povrata sredstava za troškove povezane s pružanjem pravnih usluga; ili

iii.

namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili uslužnih troškova za redovno čuvanje ili vođenje zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa; i

(b)

dotična država članica obavijestila je Odbor za sankcije o utvrđenju iz točke (a) i o svojoj namjeri da izda odobrenje, a Odbor za sankcije nije se takvom postupanju usprotivio u roku od pet radnih dana od obavijesti.

Članak 7.

Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo da su sredstva ili gospodarski resursi potrebni za izvanredne troškove i pod uvjetom da je dotična država članica obavijestila Odbor za sankcije o tom utvrđenju, a Odbor za sankcije to je utvrđenje odobrio.

Članak 8.

Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dotična sredstva ili gospodarski resursi predmet su sudskog, administrativnog ili arbitražnog založnog prava uspostavljenog prije datuma kada su osoba, subjekt ili tijelo iz članka 5. uvršteni na popis iz Priloga I. ili su predmet sudske, administrativne ili arbitražne odluke donesene prije navedenog datuma;

(b)

dotična sredstva ili gospodarski resursi upotrijebit će se isključivo za zadovoljenje tražbina koje su osigurane takvim založnim pravom ili priznate kao valjane u takvoj odluci, u granicama određenima primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima su uređena prava osoba koje imaju takve tražbine;

(c)

založno pravo ili odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I.;

(d)

priznavanje založnog prava ili odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom u dotičnoj državi članici; i

(e)

država članica obavijestila je Odbor za sankcije o založnom pravu ili odluci.

Članak 9.

1. Odstupajući od članka 5. i pod uvjetom da plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili, odnosno na temelju obveze koju su preuzeli dotična fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo prije datuma kada je Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije označio tu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

sredstva ili gospodarski resursi upotrebljavaju se za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.;

(b)

plaćanjem se ne krši članak 5. stavak 2.; i

(c)

relevantna država članica obavijestila je Odbor za sankcije 10 radnih dana unaprijed o namjeri da izda odobrenje.

Članak 10.

1.   Člankom 5. stavkom 2. ne sprječava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju sredstva koja doznače treće strane u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I., pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzava. Financijska ili kreditna institucija bez odgađanja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2.   Članak 5. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b)

dospjelih plaćanja na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 5. uvršteni na popis iz Priloga I.; ili

(c)

dospjelih plaćanja na temelju sudskog, administrativnog ili arbitražnog založnog prava ili odluke, kako je navedeno u članku 8.; i

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 5. stavkom 1.

Članak 11.

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi olakšale pridržavanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 5., i sve takve informacije izravno ili putem države članice prosljeđuju Komisiji; i

(b)

surađuju s nadležnim tijelom u svakoj provjeri takvih informacija.

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno zaprimi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.   Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom upotrebljavaju se samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 12.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz članaka 2. i 5.

Članak 13.

1.   Zamrzavanje sredstava i gospodarskih resursa ili odbijanje da se sredstva ili gospodarski resursi stave na raspolaganje, a koje je provedeno u dobroj vjeri da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, nema za posljedicu nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi niti njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su sredstva i gospodarski resursi bili zamrznuti ili zadržani kao posljedica nemara.

2.   Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne mogu za posljedicu imati nikakvu njihovu odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog smatrati da bi svojim djelovanjima kršili zabrane utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 14.

1.   U vezi sa svim ugovorima ili transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koji drugi zahtjev te vrste, kao što je zahtjev za naknadu ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebno financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

(a)

označene fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu I.;

(b)

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2.   U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.   Ovim člankom ne dovodi se u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 15.

1.   Komisija i države članice međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima u okviru ove Uredbe te razmjenjuju sve druge relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije:

(a)

o sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 5. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 6., 7. i 8.;

(b)

o problemima u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 16.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 17.

1.   Kada Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbor za sankcije uvrsti na popis fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo te dostavi obrazloženje za označivanje, Vijeće uvrštava tu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo u Prilog I. Vijeće svoju odluku i obrazloženje priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu, bilo izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, time dajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost podnošenja primjedbi.

2.   Kada su primjedbe podnesene ili je dostavljen bitan novi dokaz, Vijeće preispituje svoju odluku i na odgovarajući način obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo.

3.   Kada Ujedinjeni narodi odluče ukloniti s popisa osobu, subjekt ili tijelo ili izmijeniti identifikacijske podatke osobe, subjekta ili tijela uvrštenog na popis, Vijeće na odgovarajući način mijenja Prilog I.

Članak 18.

Kada su dostupni, Prilog I. sadrži podatke koje dostavlja Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije, a koji su potrebni za utvrđivanje identiteta fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. Kad je riječ o fizičkim osobama, takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili profesiju. Kad je riječ o pravnim osobama, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum registracije, broj registracije i mjesto poslovanja. Prilog I. također sadrži datum označivanja od strane Vijeća sigurnosti ili Odbora za sankcije.

Članak 19.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama tih pravila.

Članak 20.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica navedenih u Prilogu II.

2.   Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući kontaktne podatke tih nadležnih tijela, te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

3.   Kada se ovom Uredbom određuje obveza dostavljanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njom, za tu se komunikaciju upotrebljava adresa i drugi kontaktni podaci navedeni u Prilogu II.

Članak 21.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c)

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. VROUTSIS


(1)  SL L 352, 24.12.2013, str. 51.

(2)  Odluka Vijeća 2014/125/ZVSP od 10. ožujka 2014. 2014. o izmjeni Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (Vidi stranicu 22. ovog Službenog lista).

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(4)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(5)  SL C 69, 18.3.2010., str. 19.


PRILOG I.

Popis osoba i subjekata iz članka 5.

A.

Osobe

B.

Subjekti


PRILOG II.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 225/2014

оd 28. veljače 2014.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Höri Bülle (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Njemačke za upis naziva „Höri Bülle” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Höri Bülle” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv iz Priloga ovoj Uredbi upisuje se u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 293, 9.10.2013., str. 16.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

NJEMAČKA

Höri Bülle (ZOZP)


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 226/2014

оd 7. ožujka 2014.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Umbria (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Italije za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Umbria”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2325/97 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije, povezana s nazivom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 322, 25.11.1997., str. 33.

(3)  SL L 262, 11.9.2013., str. 6.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.5.   Ulja i masti (maslac, margarin, ulja itd.)

ITALIJA

Umbria (ZOI)


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 227/2014

оd 7. ožujka 2014.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Hořické trubičky (ZOZP)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Češke za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Hořické trubičky”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 989/2007 (2) kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 192/2008 (3).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (4).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije, povezana s nazivom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 219, 24.8.2007., str. 7.

(3)  SL L 57, 1.3.2008., str. 11.

(4)  SL C 296, 12.10.2013., str. 11.


PRILOG

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi navedeni u Prilogu I. točki II. Uredbi (EU) br. 1151/2012:

Razred 2.4.   Kruh, tjestenina, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi

ČEŠKA

Hořické trubičky (ZOZP)


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 228/2014

оd 10. ožujka 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 601/2006 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistikama u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu oblika i postupaka prijenosa podataka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 601/2006 (2) utvrđena su provedbena pravila u vezi s oblikom i postupkom prijenosa potrebnih podataka o platnoj bilanci, međunarodnoj trgovini uslugama i izravnim stranim ulaganjima Komisiji (Eurostat) te su definirane tehničke specifikacije strukture podataka.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 555/2012 (3) ažurirani su zahtjevi za podatke i definicije Uredbe (EZ) br. 184/2005 da bi odražavali nove međunarodne standarde kojima se pružaju općenita pravila za izradu takvih statistika, primjerice Priručnik za platnu bilancu i stanja međunarodnih ulaganja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Referentnu definiciju inozemnih izravnih ulaganja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te Priručnik o statistici međunarodne trgovine uslugama Ujedinjenih Naroda (UN).

(3)

Standard za razmjenu statističkih podataka i metapodataka „Statistical Data and Metadata eXchange standard” (dalje u tekstu: SDMX) prema međunarodnim je standardima prihvaćen kao uobičajeni format za izvješćivanje o podacima u elektroničkoj razmjeni podataka i metapodataka te su ga mnoge međunarodne organizacije i nacionalna tijela koja stvaraju podatke uvele ili to planiraju učiniti. Stoga je potrebno uvesti širu definiciju formata podataka usklađenih sa standardom SDMX te osmisliti novu definiciju strukture podataka u skladu s tim standardom.

(4)

Uredbu (EZ) br. 601/2006 kojom se zahtijevalo korištenje podatkovnog formata „Gesmes” kao isključivog načina prijenosa podataka iz država članica u Komisiju (Eurostat) treba izmijeniti tako da sadržava i upućivanja na SDMX.

(5)

Tehničke specifikacije strukture podataka ne trebaju biti pravno obvezujuće naravi. Tehničke specifikacije koje preporučuje Komisija umjesto toga treba navesti u Eurostatovom Priručniku za platne bilance (4) koji se revidira svake godine. Uredbu (EZ) br. 601/2006 potrebno je u skladu s tim izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za platnu bilancu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1

Uredba (EZ) br. 601/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

(1)

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Format podataka

Države članice koriste formate podataka u skladu sa standardom SDMX. Komisija (Eurostat) omogućuje pristup detaljnoj dokumentaciji u vezi s tim formatima te daje smjernice o načinu provođenja tih formata u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe”.

(2)

Članak 3. se briše.

(3)

Prilog se briše.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 35, 8.2.2005, str. 23.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 601/2006 od 18. travnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika i postupka prijenosa podataka (SL L 106, 19.4.2006, str. 7).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije (SL L 166, 27.6.2012., str. 22.):

(4)  Dostupno putem izravne poveznice na Centar za komunikacijske i informacijske resurse za uprave, poduzeća i građane Europske Komisije (CIRCABC).


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 229/2014

оd 10. ožujka 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

79,2

TN

103,5

TR

95,1

ZZ

92,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

182,1

TR

153,8

ZZ

175,0

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

45,6

TR

88,2

ZZ

66,9

0805 10 20

EG

47,7

IL

69,1

MA

50,7

TN

51,0

TR

56,1

ZZ

54,9

0805 50 10

TR

69,5

ZZ

69,5

0808 10 80

CN

111,8

MK

29,8

US

209,1

ZZ

116,9

0808 30 90

AR

103,5

CL

165,8

CN

68,3

TR

158,2

US

132,7

ZA

91,8

ZZ

120,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/38/EU

оd 10. ožujka 2014.

o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zagađenja bukom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), posebno njezin članak 30. stavak 3.,

budući da:

(1)

Trebaju se izbjegavati stroži nacionalni zahtjevi koji se tiču buke novih i poboljšanih željezničkih vozila jer bi to negativno utjecalo na interoperabilnost željezničkog sustava. Stoga se u odlukama Komisije 2008/232/EZ (2) i 2011/229/EU (3) donesenima prema Direktivi 2008/57/EZ određuju najveće razine buke za nova konvencionalna željeznička vozila i željeznička vozila velikih brzina.

(2)

Točkom 1.4.4. Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ predviđa se da rad željezničkog sustava mora poštovati postojeće propise o zagađenju bukom. Ključni zahtjev nužan je kako bi se specificirali osnovni parametri za buku kako je propisano u točkama 4.2.1., 4.2.2. i 4.2.3. Priloga Odluci 2011/229/EU te u točkama 4.2.6.5.2., 4.2.6.5.3., 4.2.6.5.4. i 4.2.7.6. Priloga Odluci 2008/232/EZ.

(3)

Točka 1.4.4. Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ odnosi se na postojeće propise koji nisu nadalje specificirani. Stoga, kako bi se izbjegla dvosmislenost te odredio predviđeni opći cilj ove Direktive, ova se točka treba izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 29. stavka 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Točka 1.4.4. Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.4.4.

Konstrukcija i rad željezničkog sustava ne smije dovesti do nedopuštene razine emisije buke koju on proizvede:

u područjima blizu željezničke infrastrukture, kako je definirano u članku 3. Direktive 2012/34/EU, te

u vozačevoj kabini.”

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Obveze prenošenja i provedbe ove Direktive ne primjenjuju se na Republiku Cipar i Republiku Maltu sve dok se na njihovim državnim područjima ne uspostavi željeznički sustav.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2008/232/EZ od 21. veljače 2008. o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost podsustava „željezničkih vozila” transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (SL L 84, 26.3.2008., str. 132.).

(3)  Odluka Komisije 2011/229/EU od 4. travnja 2011. o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti podsustava „željeznička vozila – buka” transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (SL L 99, 13.4.2011., str. 1.).


ODLUKE

11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/22


ODLUKA VIJEĆA 2014/125/ZSVP

od 10. ožujka 2014.

o izmjeni Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. prosinca 2013. donijelo Odluku Vijeća 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (SAR) (1).

(2)

28. siječnja 2014. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je Rezoluciju 2134 (2014).

(3)

Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 2134 (2014) zahtijeva se poduzimanje mjera za primjenu ograničenja putovanja te za zamrzavanje sredstava i imovine osoba ili subjekata koje označuje Odbor osnovan u skladu sa stavkom 57. RVSUN-a 2127 (2013), u skladu s kriterijima navedenima u RVSUN-u 2134 (2014).

(4)

RVSUN-om 2134 (2014) također se ponovno potvrđuje i produljuje embargo na oružje uspostavljen RVSUN-om 2127 (2013). RVSUN-om 2134 (2014) nadalje se određuje da se embargo na oružje ne primjenjuje na isporuke namijenjene isključivo potpori operaciji Europske unije u SAR-u (EUFOR RCA) ili korištenju od strane te operacije.

(5)

Nadalje, potrebno je izmijeniti opseg odstupanja u vezi s prodajom, isporukom, prijenosom ili izvozom oružja i srodnog materijala namijenjenog isključivo potpori Misiji za jačanje mira u Srednjoafričkoj Republici (MICOPAX), Misiji međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici koju predvodi Afrika (MISCA), Uredu za potporu izgradnje mira Ujedinjenih naroda u Srednjoafričkoj republici (BINUCA) i njezinoj jedinici za zaštitu, regionalnoj jedinici za posebne namjene Afričke unije (AU-RTF), francuskim snagama raspoređenima u SAR-u i EUFOR RCA-u, ili korištenju od strane njih, kako bi se uključilo pružanje tehničke i financijske pomoći.

(6)

Za provedbu određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(7)

Odluku 2013/798/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2013/798/ZVSP mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz oružja i srodnog materijala i pružanje srodne tehničke pomoći ili financiranja i financijske pomoći namijenjene isključivo za potporu Misiji za jačanje mira u Srednjoafričkoj Republici (MICOPAX), Misiji međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici koju predvodi Afrika (MISCA), Uredu za potporu izgradnje mira Ujedinjenih naroda u Srednjoafričkoj republici (BINUCA) i njezinoj jedinici za zaštitu, regionalnoj jedinici za posebne namjene Afričke unije (AU-RTF), francuskim snagama raspoređenima u SAR-u i operaciji Europske unije u SAR-u (EUFOR RCA), ili za korištenje od strane njih.”.

(2)

umeću se sljedeći članci:

„Članak 2.a

1.   Države članice donose potrebne mjere za sprječavanje ulaska na svoja državna područja ili provoza preko tih područja osobama koje je Odbor osnovan u skladu sa stavkom 57. RVSUN-a 2127 (2013) (‚Odbor’) označio kao osobe koje sudjeluju u ili pružaju potporu radnjama koje podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a, uključujući radnje koje ugrožavaju ili krše prijelazne sporazume, ili koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije, uključujući tranziciju prema slobodnim i poštenim demokratskim izborima, ili koje potiču na nasilje, uključujući osobe:

(a)

koje djeluju kršeći embargo na oružje uspostavljen u stavku 54. RVSUN-a 2127 (2013) i članku 1. ove odluke, ili koje su izravno ili neizravno opskrbljivale, prodavale ili prenosile naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama u SAR-u, ili su bile primatelji oružja ili bilo kojeg srodnog materijala, ili bilo kojih tehničkih savjeta, obuke, ili pomoći, uključujući financiranje ili pružanje financijske pomoći, u vezi s nasilnim aktivnostima naoružanih skupina ili kriminalnih mreža u SAR-u;

(b)

koje su uključene u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u SAR-u, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj i religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice, otmicu i prisilno iseljavanje;

(c)

koje regrutiraju ili koriste djecu u oružanom sukobu u SAR-u, pri tom kršeći mjerodavno međunarodno pravo;

(d)

koje pružaju potporu naoružanim skupinama i kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa, uključujući dijamante i divlje biljne i životinjske vrste i njihove proizvode, u SAR-u;

(e)

koje sprječavaju isporuku humanitarne pomoći SAR-u, ili pristup, ili distribuciju humanitarne pomoći u SAR-u;

(f)

koje sudjeluju u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju, ili izvođenju napada na misije UN-a ili prisutne međunarodne sigurnosne organizacije, uključujući BINUCA-u, MISCA-u, operaciju Europske unije (EUFOR RCA) i ostale snage koje im pružaju potporu;

(g)

koje su vođe subjekta koji je označio Odbor, ili su pružale potporu tom subjektu, ili su djelovale u njegovo ime, za njegov račun ili prema njegovim uputama;

kako su navedene u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Stavak 1. ne obvezuje državu članicu da odbije ulazak vlastitim državljanima na svoje državno područje.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se kada su ulazak ili provoz potrebni radi sudskog postupka.

4.   Stavak 1. ne primjenjuje se kada Odbor odluči, posebno za svaki slučaj:

(a)

da je putovanje opravdano na temelju humanitarne potrebe, uključujući vjerske obveze;

(b)

da bi izuzeće promicalo ciljeve mira i nacionalnog pomirenja u SAR-u i regionalnu stabilnost.

5.   U slučajevima kada, u skladu sa stavkom 3. ili 4., država članica odobri ulazak na svoje državno područje, ili provoz preko njega osobi navedenoj u Prilogu, odobrenje je ograničeno na svrhu za koju je izdano i na osobu na koju se odnosi.

Članak 2.b

1.   Sva sredstva i gospodarski resursi u vlasništvu ili pod kontrolom, izravnom ili neizravnom, osoba ili subjekata koje je Odbor označio kao osobe ili subjekte koji sudjeluju u ili pružaju potporu radnjama koje podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a, uključujući radnje koje ugrožavaju ili krše prijelazne sporazume, ili koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije, uključujući tranziciju prema slobodnim i demokratskim izborima, ili koje potiču na nasilje, uključujući osobe i subjekte:

(a)

koji djeluju kršeći embargo na oružje uspostavljen u stavku 54. RVSUN-a 2127 (2013) i u članku 1. ove Odluke, ili koji su izravno ili neizravno opskrbljivali, prodavali ili prenosili naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama u SAR-u, ili su bili primatelji oružja ili bilo kojeg srodnog materijala, ili bilo kojih tehničkih savjeta, obuke, ili pomoći, uključujući financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s nasilnim aktivnostima naoružanih skupina ili kriminalnih mreža u SAR-u;

(b)

koji su uključeni u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava u SAR-u, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj i religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice, otmicu i prisilno iseljavanje;

(c)

koji regrutiraju ili koriste djecu u oružanom sukobu u SAR-u, pri tom kršeći mjerodavno međunarodno pravo;

(d)

koji pružaju potporu naoružanim skupinama i kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa, uključujući dijamante i divlje biljne i životinjske vrste i njihove proizvode, u SAR-u;

(e)

koji sprječavaju isporuku humanitarne pomoći SAR-u, ili pristup, ili distribuciju humanitarne pomoći u SAR-u;

(f)

koji sudjeluju u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju, ili izvođenju napada na misije UN-a ili prisutne međunarodne sigurnosne organizacije, uključujući BINUCA-u, MISCA-u, operaciju Europske unije (EUFOR RCA) i ostale snage koje im pružaju potporu;

(g)

koji su vođe subjekta koji je označio Odbor, ili su pružali potporu tom subjektu, ili su djelovali u njegovo ime, za njegov račun ili prema njegovim uputama;

ili osobe ili subjekte koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama ili subjekte koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, zamrzavaju se.

Popis osoba i subjekata iz ovog stavka naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Nikakva sredstva, financijska imovina ili gospodarski resursi ne smiju se učiniti dostupnima, izravno ili neizravno, nijednoj osobi ili subjektu iz stavka 1. niti u njihovu korist.

3.   Država članica može dopustiti izuzeća od mjera iz stavaka 1. i 2. u pogledu sredstava i gospodarskih resursa koji su:

(a)

potrebni za osnovne troškove, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i režije;

(b)

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i povrata sredstava za troškove povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi i uslužnih troškova za redovno posjedovanje ili vođenje zamrznutih sredstava, druge financijske imovine i gospodarskih resursa;

nakon što dotična država članica obavijesti Odbor o namjeri da odobri, prema potrebi, pristup takvim sredstvima i gospodarskim resursima te ako Odbor ne donese negativnu odluku u roku od pet radnih dana od te obavijesti.

4.   Država članica također može dopustiti izuzeća od mjera iz stavaka 1. i 2. u pogledu sredstava i gospodarskih resursa koji su:

(a)

potrebni za izvanredne troškove, nakon što dotična država članica obavijesti Odbor te nakon odobrenja Odbora;

(b)

predmet sudske, upravne ili arbitražne izvršive odluke ili presude, u kojem se slučaju sredstva i gospodarski resursi mogu koristiti za izvršavanje zahtjeva iz te izvršive odluke ili presude, pod uvjetom da su izvršiva odluka ili presuda nastale prije 28. siječnja 2014. te da nisu u korist osobe ili subjekta iz ovog članka, a nakon što dotična država članica obavijesti Odbor.

5.   Stavkom 1. ne sprečava se da označena osoba ili subjekt izvrši dospjelo plaćanje na temelju ugovora sklopljenog prije uvrštavanja te osobe ili subjekta na popis, pod uvjetom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne prima, izravno ni neizravno, osoba ili subjekt iz stavka 1. te nakon što dotična država članica obavijesti Odbor o namjeri izvršavanja ili primanja takvih plaćanja ili, prema potrebi, odobravanja odmrzavanja sredstava ili gospodarskih resursa u tu svrhu, 10 radnih dana prije takvog odobrenja.

6.   Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

dospjelih plaćanja na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su ti računi postali podložni mjerama ograničavanja u okviru ove Odluke;

pod uvjetom da se za sve takve kamate, druge prihode i plaćanja i nadalje primjenjuje stavak 1.

Članak 2.c

Vijeće sastavlja popis u Prilogu i mijenja ga u skladu s odlukama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbora.

Članak 2.d

1.   Kada Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbor označi osobu ili subjekt, Vijeće uvrštava tu osobu ili subjekt u Prilog. Vijeće o svojoj odluci, uključujući razloge za uvrštavanje te osobe ili subjekta na popis, obavješćuje dotičnu osobu ili subjekt, bilo izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, time dajući toj osobi ili subjektu mogućnost podnošenja primjedbi.

2.   Ako su primjedbe podnesene ili je dostavljen važan novi dokaz, Vijeće preispituje svoju odluku i na odgovarajući način obavješćuje dotičnu osobu ili subjekt.

Članak 2.e

1.   Prilog sadrži razloge uvrštavanja osoba i subjekata na popis, kako ih je navelo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbor.

2.   Ako su dostupni, Prilog također sadrži podatke koje dostavlja Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbor, a koji su potrebni za utvrđivanje identiteta dotičnih osoba ili subjekata. Kad je riječ o osobama, takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu i funkciju ili profesiju. Kad je riječ o subjektima, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum registracije, broj registracije i mjesto poslovanja. Prilog također sadrži datum označivanja od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbora.”.

(3)

Dodaje se Prilog naveden u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. VROUTSIS


(1)  Odluka Vijeća 2013/798/ZVSP od 23. prosinca 2013. o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (SL L 352, 24.12.2013., str. 51.).


PRILOG

„PRILOG

Popis osoba iz članka 2.a te osoba i subjekata iz članka 2.b

A.

Osobe

B.

Subjekti”.


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/27


ODLUKA OPERATIVNI CENTAR EU-a/1/2014 POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA

od 27. veljače 2014.

o imenovanju voditelja Operativnog centra EU-a za misije i operaciju Zajedničke sigurnosne i obrambene politike na Rogu Afrike

(2014/126/ZVSP)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/173/ZVSP od 23. ožujka 2012. o aktiviranju Operativnog centra EU-a za misije i operaciju Zajedničke sigurnosne i obrambene politike na Rogu Afrike (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke 2012/173/ZVSP satnik (mornarički) Ad VAN DER LINDE imenovan je voditeljem Operativnog centra EU-a do 23. ožujka 2014.

(2)

Odlukom 2013/725/ZVSP (2) Vijeće je izmijenilo Odluku 2012/173/ZVSP. Na temelju članka 3. stavka 1.a Odluke 2012/173/ZVSP, Politički i sigurnosni odbor ovlašten je, u skladu s člankom 38. Ugovora, donositi odluke o imenovanju sljedećih voditelja Operativnog centra EU-a.

(3)

Španjolska je 28. studenoga 2013. predložila satnika (mornaričkog) Francisca CORNAGA za novog voditelja Operativnog centra EU-a koji bi naslijedio satnika (mornaričkog) Ad VAN DER LINDEA.

(4)

Vojni odbor EU-a je 19. prosinca s2013. postigao dogovor o davanju preporuke Političkom i sigurnosnom odboru da satnika (mornaričkog) Francisca CORNAGA imenuje voditeljem Operativnog centra EU-a,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Satnik (mornarički) Francisco CORNAGO imenuje se voditeljem Operativnog centra EU-a za misije i operaciju Zajedničke sigurnosne i obrambene politike na Rogu Afrike od 24. ožujka 2014.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2014.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 89, 27.3.2012., str. 66.

(2)  Odluka Vijeća 2013/725/ZVSP od 9. prosinca 2013. o izmjeni i produljenju Odluke 2012/173/ZVSP o aktiviranju Operativnog centra EU-a za misije i operaciju Zajedničke sigurnosne i obrambene politike na Rogu Afrike (SL L 329, 10.12.2013., str. 39.).


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/28


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 7. ožujka 2014.

o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1386)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/127/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz dijela I. Priloga A Direktivi 90/425/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3. točku (a),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 12. stavke 1. i 4. te uvodni tekst i članak 19. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Direktivom 92/65/EEZ utvrđuju se uvjeti koji se primjenjuju na uvoz, među ostalim, sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju. Ti uvjeti trebaju biti najmanje jednaki onima koji se primjenjuju na trgovinu među državama članicama.

(2)

Direktivom 2009/156/EZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja za uvoz živih kopitara u Uniju. Njome je predviđeno da je uvoz kopitara u Uniju odobren samo iz onih trećih zemalja koje ispunjavaju određene zahtjeve zdravlja životinja.

(3)

Odlukom Komisije 2004/211/EZ (3) uspostavlja se popis trećih zemalja ili dijelova njihova državnog područja, ako se primjenjuje načelo regionalizacije, iz kojih države članice odobravaju uvoz kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara te se navode ostali uvjeti koji se primjenjuju na takav uvoz. Taj je popis naveden u Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ.

(4)

Radi organizacije konjičke priredbe Global Champions Tour u listopadu 2013., koja se održava pod pokroviteljstvom Svjetske konjičke federacije (FEI), kineska nadležna tijela zatražila su da se metropolitansko područje Šangaja, koje je izravno dostupno iz obližnje međunarodne zračne luke, prizna kao zonu slobodnu od bolesti kopitara. S obzirom na privremenu prirodu namjenskih građevinskih objekata izgrađenih na parkiralištu sajma EXPO 2010, primjereno je predvidjeti samo privremeno odobrenje za navedeno područje.

(5)

U svjetlu jamstava i informacija koje su dostavila kineska nadležna tijela te kako bi se u ograničenom vremenskom razdoblju dopustio ponovni ulazak registriranih konja iz dijela državnog područja Kine nakon privremenog izvoza u skladu sa zahtjevima Odluke Komisije 93/195/EEZ (4), Komisija je donijela Provedbenu odluku 2013/259/EU (5) kojom je regija CN-2 dobila privremeno odobrenje.

(6)

Budući da je konjička priredba zbog tehničkih razloga odgođena za 6. do 8. lipnja 2014., a uvjeti zdravlja životinja ostali su nepromijenjeni, potrebno je za regiju CN-2 na odgovarajući način prilagoditi datum u stupcu 15. tablice u Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ.

(7)

Odluku 2004/211/EZ potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U stupcu 15. u retku koji se odnosi na kinesku regiju CN-2 u tablici Priloga I. Odluci 2004/211/EZ, riječi „Vrijedi od 24. rujna do 24. listopada 2013.” zamjenjuju se riječima: „Vrijedi od 30. svibnja do 30. lipnja 2014.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  SL L 192, 23.7.2010., str. 1.

(3)  Odluka Komisije 2004/211/EZ od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, te o izmjeni odluka 93/195/EEZ i 94/63/EZ (SL L 73, 11.3.2004., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 93/195/EEZ od 2. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (SL L 86, 6.4.1993., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2013/259/EU od 31. svibnja 2013. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ vezano uz unose za Bahrein i Kinu na popisu trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (SL L 150, 4.6.2013., str. 28.).


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/30


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 10. ožujka 2014.

o odobrenju modula „E-Light” svjetlosnih dioda kratkih svjetala kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

(2014/128/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (1), a osobito njezin članak 12. stavak 4.,

budući da:

(1)

Dobavljač Automotive Lighting Reutlingen GmbH („podnositelj zahtjeva”) podnio je 9. srpnja 2013. zahtjev za odobrenje modula „E-Light” svjetlosnih dioda (LED) kratkih svjetala kao inovativnu tehnologiju. Potpunost zahtjeva ocijenjena je u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 725/2011 (2). Ustanovljeno je da je zahtjev potpun i razdoblje kojim Komisija raspolaže za njegovu ocjenu započelo je na dan nakon datuma službenog primitka zahtjeva, tj. 10. srpnja 2013.

(2)

Zahtjev je ocijenjen u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009, Provedbenom uredbom (EU) br. 725/2011 i Tehničkim smjernicama za pripremu zahtjeva za odobrenje inovativnih tehnologija u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 (Tehničke smjernice) (3).

(3)

Zahtjev se odnosi na modul „E-Light” svjetlosnih dioda kratkih svjetala, svjetlosnu tehnologiju koja se temelji na tzv. sustavu loma i odbijanja svjetlosti. Djelovanje modula „E-light” temelji se na lomu i odbijanju svjetlosti kroz leće kako bi se zgusnulo svjetlo koje proizvodi mali broj svjetlosnih dioda. Ta tehnologija znatno se razlikuje od sustava za osvjetljavanje LED koji je Provedbenom odlukom Komisije 2013/128/EU (4) odobren kao ekološka inovacija. Trebalo bi napomenuti i da se zahtjev društva Automotive Lighting temelji na pojednostavljenom pristupu opisanom u Tehničkim smjernicama, dok se prethodno odobreni zahtjev temeljio na sveobuhvatnom pristupu.

(4)

Komisija je ustanovila da informacije dostavljene u zahtjevu pokazuju kako su ispunjeni uvjeti i kriteriji iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i članaka 2. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.

(5)

Podnositelj zahtjeva dokazuje da uporaba modula „E-light” u osobnim automobilima u referentnoj godini 2009. nije bila veća od 3 % novih registriranih osobnih automobila. Kako bi to potkrijepio, podnositelj zahtjeva pozvao se na Tehničke smjernice kojima se predviđa sažetak izvješća inicijative Light Sight Safety udruge CLEPA. Podnositelj zahtjeva upotrijebio je prethodno definirane funkcije i prosjek podataka u skladu s pojednostavljenim pristupom utvrđenim u Tehničkim smjernicama.

(6)

Podnositelj zahtjeva u skladu s pojednostavljenim pristupom opisanim u Tehničkim smjernicama kao standardnu tehnologiju upotrijebio je halogensko svjetlo kako bi dokazao sposobnost modula „E-light” u cilju smanjenja emisija CO2.

(7)

Podnositelj zahtjeva dostavio je metodologiju za ispitivanje smanjenja emisija CO2 u koju su uključene formule koje su u skladu s formulama opisanima u Tehničkim smjernicama za pojednostavljeni pristup u vezi sa svjetlosnim funkcijama. Komisija smatra da će metodologija ispitivanja osigurati rezultate ispitivanja koji su provjerljivi, ponovljivi i usporedivi i da je sposobna na realističan način dokazati da su koristi inovativne tehnologije u vezi s emisijama CO2 snažno statistički značajne u skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.

(8)

Na temelju toga Komisija smatra da je podnositelj zahtjeva na zadovoljavajući način pokazao da smanjenje emisije koje se postiže inovativnom tehnologijom iznosi najmanje 1 g CO2/km.

(9)

S obzirom na to da se uključivanje svjetlosne funkcije kratkih svjetala ne zahtjeva u okviru homologacijskog ispitivanja za emisije CO2 iz Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (6), Komisija se uvjerila da predmetne svjetlosne funkcije nisu obuhvaćene standardiziranim ispitnim ciklusom.

(10)

Kako bi se osigurao siguran rad vozila, uključivanje predmetnih svjetlosnih funkcija obvezno je i stoga ne ovisi o volji vozača. Na temelju toga Komisija smatra da bi se proizvođač trebao smatrati odgovornim za smanjenje emisija CO2 zbog uporabe svjetlosnih dioda.

(11)

Komisija je utvrdila da je izvješće o provjeri, kojim se potkrepljuju rezultati navedeni u zahtjevu, izradio FAKT S.r.l.

(12)

Na temelju toga Komisija zaključuje da nema primjedbi u vezi s odobrenjem predmetne inovativne tehnologije.

(13)

Svi proizvođači koji žele imati koristi od smanjenja svojih prosječnih specifičnih emisija CO2 kako bi zadovoljili svoj specifični cilj u pogledu emisija pomoću ušteda CO2 korištenjem inovativne tehnologije odobrene ovom Odlukom trebali bi se u svom zahtjevu za certifikat o EZ homologaciji za predmetna vozila u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011 pozvati na ovu Odluku,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Modul „E-Light” svjetlosnih dioda kratkih svjetala namijenjen za uporabu u vozilima kategorije M1 odobren je kao inovativna tehnologija u smislu članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009.

2.   Smanjenje emisija CO2 koje je omogućeno uporabom modula „E-Light” svjetlosnih dioda kratkih svjetala iz stavka 1. određuje se korištenjem metodologije navedene u Prilogu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 725/2011 od 25. srpnja 2011. o uspostavljanju postupka za odobravanje i certifikaciju inovativnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila (SL L 194, 26.7.2011., str. 19.).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2013/128/EU od 13. ožujka 2013. o odobravanju uporabe svjetlećih dioda u određenim svjetlosnim funkcijama vozila kategorije M1 kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 70, 14.3.2013., str. 7.).

(5)  Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).


PRILOG

METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE SMANJENJA EMISIJA CO2 ZAHVALJUJUĆI UPORABI MODULA „E-LIGHT” SVJETLOSNIH DIODA KRATKIH SVJETALA U VOZILU KATEGORIJE M1

1.   Uvod

Kako bi se odredilo smanjenje CO2 koje se može pripisati uporabi modula svjetlosnih dioda kratkih svjetala pod nazivom „E-Light” u vozilu M1, potrebno je ustanoviti sljedeće:

(a)

uvjete ispitivanja;

(b)

postupak testiranja;

(c)

formule za izračunavanje ušteda CO2;

(d)

formule za izračunavanje standardne devijacije;

(e)

utvrđivanje ušteda CO2 za certificiranje od strane ovlaštenih tijela za homologaciju.

2.   Uvjeti ispitivanja

Primjenjuju se zahtjevi iz Pravilnika UN/ECE br. 112 (1) o jedinstvenim odredbama koje se odnose na homologaciju glavnih svjetala motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki ili dugi svjetlosni snop, ili oba, opremljenih žaruljama sa žarnom niti i/ili modulima svjetlosnih dioda. Za utvrđivanje potrošnje energije poziva se na točku 6.1.4. Pravilnika br. 112 te točke 3.2.1. i 3.2.2. Priloga 10. Pravilniku br. 112.

Osim toga, 30-minutno zagrijavanje opreme koja se ispituje (EUT) odvija se podvrgavanjem opreme struji jakosti 0,78 A i napona 13,4 V. EUT se sastoji od elektroničke upravljačke jedinice (ECU) svjetlosne diode i modula kratkih svjetala.

3.   Postupak ispitivanja

Mjerenja se obavljaju kako je prikazano na slici. Upotrebljava se sljedeća oprema:

dva digitalne multimetra, jedan za mjerenje toka istosmjerne struje, a drugi za mjerenje napona istosmjerne struje,

jedinica za opskrbu energijom.

Image

Slika

Prikaz ispitivanja (A je ampermetar, LED ECU je elektronička upravljačka jedinica za svjetlosnu diodu)

Potrebno je obaviti ukupno deset mjerenja pod sljedećim naponima: 9,0 V; 10,0 V; 11,0 V; 12,0 V; 13,0 V; 13,2 V; 13,4 V; 14,0 V; 15,0 V i 16,0 V (gdje su vrijednosti 13,2 V i 13,4 V tipične vrijednosti napona u osobnim vozilima).

Tok struje mjeri se za svaki napon pojedinačno.

Točni iznosi korištenog napona i izmjerenog toka struje bilježe se u četiri decimale.

4.   Formule

Potrebno je poduzeti sljedeće korake kako bi se utvrdile uštede CO2 i kako bi se utvrdilo je li postignuta granična vrijednost od 1 g CO2/km:

Korak 1.

:

izračunati štednju energije;

Korak 2.

:

izračunati uštede CO2;

Korak 3.

:

izračunati pogrešku kod uštede CO2;

Korak 4.

:

provjeriti graničnu vrijednost.

4.1   Izračunati štednju energije

Za svako od 10 mjerenja potrebno je izračunati potrošenu energiju tako da se pomnoži korišteni napon s izmjerenom strujom. Time se dobiva 10 vrijednosti. Svaka vrijednost bilježi se u četiri decimale. Zatim je potrebno izračunati srednju vrijednost potrošene energije, a to je zbroj svih 10 vrijednosti podijeljeno s 10.

Konačna ušteda energije izračunava se s pomoću sljedeće formule:

formula 1.: Formula

gdje je:

ΔP

:

ušteda energije u W;

Pbaseline

:

snaga osnovne linije koja iznosi 137 W;

Peco-innovation

:

srednja vrijednost potrošene energije ekološke inovacije u W.

4.2   Izračunati uštede CO2

Formule za izračun smanjenja emisija CO2 upotrebom ekološke inovacije su sljedeće:

 

za vozila s benzinskim motorom:

formula 2.: Formula

 

za vozila s dizelskim motorom:

formula 3.: Formula

gdje je CO2 ušteda CO2 u g CO2/km.

Ulazni podaci za formule 2. i 3. su sljedeći:

ΔP

:

ušteđena električna energija u W, koja je rezultat prvog koraka;

UF

:

čimbenik uporabe, koji je 0,33 za svjetlo kratkih svjetala;

v

:

srednja brzina vožnje ciklusa NEDC, koja je 33,58 km/h;

VPe-P

:

potrošnja stvarne energije kod vozila s benzinskim motorom, koja je 0,264 1/kWh;

VPe-D

:

potrošnja stvarne energije kod vozila s dizelskim motorom, koja je 0,22 1/kWh;

ηΑ

:

učinkovitost alternatora, koja iznosi 0,67;

CFP

:

faktor konverzije za benzinsko gorivo, koji iznosi 2 330 g CO2/l;

CFD

:

faktor konverzije za dizelsko gorivo, koji iznosi 2 640 g CO2/l.

4.3   Izračunati statističku pogrešku kod uštede CO2

Statistička pogreška kod uštede CO2 utvrđuje se u dva koraka. U prvom koraku vrijednost pogreške energije utvrđuje se kao standardna devijacija koja je jednaka intervalu pouzdanosti od 68 %.

Za taj izračun upotrebljava se formula 4.

formula 4.: Formula

gdje je:

Formula

:

standardna devijacija aritmetičke sredine [W];

xi

:

izmjerena vrijednost [W];

Formula

:

aritmetička sredina [W];

n

:

broj mjerenja, koji je 10.

Zatim je potrebno izračunati pogrešku kod uštede CO2 s pomoću zakona o propagaciji pogrešaka opisanog u formuli 5.

formula 5.: Formula

gdje je:

ΔCCO2:

srednja ukupna pogreška kod uštede CO2 (g CO2/km);

∂ CCO2 /∂P

sjetljivost izračunate uštede CO2 povezane s ulaznom vrijednošću xi;

ePi:

pogreška ulazne vrijednosti (W).

Supstitucijom formule 2. u formuli 5. za vozila s benzinskim motorom dobijemo

formulu 6.: Formula

gdje je:

ΔCCO2

:

pogreška kod uštede CO2 (g CO2/km);

eP

:

pogreška kod potrošnje energije (W).

Supstitucijom formule 2. u formuli 5 za vozila s dizelskim motorom dobijemo

formulu 7.: Formula

gdje je:

ΔCCO2

:

pogreška kod uštede CO2 (g CO2/km);

eP

:

pogreška kod potrošnje energije (W).

4.4   Provjeriti graničnu vrijednosti

Granična vrijednost provjerava se s pomoću formule 8. Minimalna granična vrijednost je 1,0 g CO2/km.

Formula 8.: Formula

gdje je:

MT

:

minimalna granična vrijednost (g CO2/km);

CCO2

:

ukupna ušteda CO2 (g CO2/km), koja se mora zabilježiti u četiri decimale.

Formula

:

srednja ukupna pogreška kod uštede CO2 (g CO2/km), koja se mora zabilježiti u 4 decimale.

5.   Oznaka ekološke inovacije koju treba unijeti u homologacijsku dokumentaciju

Za potrebe utvrđivanja opće oznake ekološke inovacije koja će se upotrebljavati u odgovarajućim homologacijskim dokumentima u skladu s prilozima I., VIII. i IX. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), pojedinačna oznaka koja će se upotrebljavati za inovativnu tehnologiju odobrenu u skladu s ovom Odlukom je „5”.

Primjerice, oznaka ekološke inovacije za uštede od ekoloških inovacija koje su certificirala njemačka homologacijska tijela jest „e1 5”.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3—E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. siječnja 2013.

(2)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).


Ispravci

11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/35


Ispravak Odluke Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

( Službeni list Europske unije L 66 od 6. ožujka 2014. )

Stranica 29., Prilog, unos 12., Serhii Petrovych Kliuiev, stupac „Identifikacijski podaci”:

umjesto:

„rođen 12. kolovoza 1969., poslovni čovjek, brat g. Andriija K1iuieva”;

treba stajati:

„rođen 19. kolovoza 1969., poslovni čovjek, brat g. Andriija Kliuieva”.


11.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 70/36


Ispravak Uredbe Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

( Službeni list Europske unije L 66, 6. ožujka 2014. )

Stranica 4., članak 12. stavak 1.:

umjesto:

„1.   Komisija i države članice uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom u razmacima od tri mjeseca, a posebice informacije:”;

treba stajati:

„1.   Komisija i države članice uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije:”.

Stranica 7., Prilog I., unos 12., Serhii Petrovych Kliuiev, stupac „Identifikacijski podaci”:

umjesto:

„rođen 12. kolovoza 1969., poslovni čovjek, brat g. Andriija K1iuieva”;

treba stajati:

„rođen 19. kolovoza 1969., poslovni čovjek, brat g. Andriija Kliuieva”.