ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.069.hrv

Službeni list

Europske unije

L 69

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
8. ožujka 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obavijest o datumu stupanja na snagu Protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Odluka Vijeća od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 214/2014 оd 25. veljače 2014. o izmjeni priloga II., IV., XI., XII. i XVIII. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove

65

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 216/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2075/2005 o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu ( 1 )

85

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 217/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u vezi sa salmonelom u trupovima svinja ( 1 )

93

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 218/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni priloga uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbi Komisije (EZ) br. 2074/2005 ( 1 )

95

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 219/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za post mortem pregled domaćih svinja ( 1 )

99

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 220/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2009 u pogledu upućivanja na Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

101

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 221/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 288/2009 u pogledu utvrđivanja indikativne raspodjele potpore u okviru Programa distribucije voća u školama

102

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 222/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

105

 

 

ODLUKE

 

 

2014/123/EU

 

*

Odluka Europske središnje banke od 4. veljače 2014. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (ESB/2014/3)

107

 

 

PREPORUKE

 

 

2014/124/EU

 

*

Preporuka Komisije od 7. ožujka 2014. o jačanju načela jednake plaće za muškarce i žene transparentnim putem ( 1 )

112

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 69/1


Obavijest o datumu stupanja na snagu Protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

Nakon potpisivanja 18. rujna 2012. Vlada Danske, Lokalna vlada Grenlanda i Europska unija izvijestile su 21. prosinca 2012., 28. prosinca 2012. i 29. siječnja 2014. da su završile svoje unutarnje postupke za sklapanje Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu.

Sukladno tomu, Protokol je stupio na snagu 29. siječnja 2014. u skladu s njegovim člankom 13.1.


8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 69/2


ODLUKA VIJEĆA

od 11. veljače 2014.

o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

(2014/122/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 5. i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Republike Hrvatske, a posebno njegov članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 24. rujna 2012. ovlastilo Komisiju da započne pregovore sa Švicarskom Konfederacijom o prilagodbi, putem dogovaranja Protokola („Protokol”), Sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Hrvatske kao ugovorne stranke s obzirom na proširenje Europske unije. Hrvatska je pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

(2)

Pregovori o Protokolu nedavno su završeni.

(3)

Protokol bi stoga trebalo potpisati u ime Europske unije i njezinih država članica, podložno njegovu kasnijem sklapanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Europske Unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji, podložno sklapanju navedenog Protokola.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se za određivanje osobe ovlaštene za potpisivanje Protokola u ime Unije i njezinih država članica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS


UREDBE

8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 69/3


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 214/2014

оd 25. veljače 2014.

o izmjeni priloga II., IV., XI., XII. i XVIII. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1), a posebno njezin članak 39., stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 2007/46/EZ uspostavlja se usklađeni okvir koji sadržava administrativne odredbe i opće tehničke zahtjeve za sva nova vozila. U direktivi se posebice navode regulatorni akti kojima se određuju tehnički zahtjevi koje vozila moraju ispunjavati kako bi dobila odobrenje za EZ homologaciju vozila. Nadalje, na temelju Direktive 2007/46/EZ homologacija vozila kao cjelina postala je obvezatna za vozila za posebne namjene u skladu s vremenskim rasporedom iz Priloga XIX.

(2)

Uredbom (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2), uvedene su nove sigurnosne karakteristike vozila i omogućeno je stavljanje izvan snage nekoliko direktiva i njihova zamjena odgovarajućim uredbama Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE).

(3)

Prilog XI. Direktivi 2007/46/EZ sadržava popis regulatornih akata za EZ homologaciju vozila za posebne namjene, kao i posebne odredbe za takva vozila. Neophodno je prilagoditi Prilog XI. kako bi se uzele u obzir izmjene uvedene Uredbom (EZ) br. 661/2009. Primjenjuje se datum primjene Uredbe (EZ) br. 661/2009.

(4)

Kako bi se postiglo usklađivanje tehničkih zahtjeva koji se primjenjuju kod EZ homologacije za vozila za posebne namjene, ključno je izmijeniti Prilog II. Direktivi 2007/46/EZ i utvrditi strože zahtjeve za bolnička vozila i vozila s pristupom za invalidska kolica. Kako bi industrija imala dovoljno vremena prilagoditi svoja vozila, navedeni stroži zahtjevi primjenjivat će se samo na nove tipove vozila.

(5)

Prilog XVIII. Direktivi 2007/46/EZ primjenjuje se na registraciju vozila za posebne namjene na temelju nepotpunih vozila obuhvaćenih nacionalnom homologacijom. Budući da će EZ homologacije zamijeniti nacionalne homologacije u skladu s datumima navedenima u Prilogu XIX. Direktivi 2007/46/EZ, treba izbrisati Prilog XVIII. na kraju prijelaznog razdoblja predviđenog Prilogom XIX. Direktivi 2007/46/EZ.

(6)

U dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2007/46/EZ navode se Pravilnici UNECE-a prepoznati kao alternativa direktivama spomenutima u dijelu I. Priloga IV. S obzirom na stavljanje izvan snage većine tih direktiva Uredbom (EZ) br. 661/2009 od 1. studenoga 2014. i usvajanje novog Pravilnika UNECE-a o sigurnosti pješaka, treba ažurirati odgovarajuće unose u dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2007/46/EZ. Nadalje, treba ispraviti nekoliko pogrešaka u Prilogu IV. toj direktivi.

(7)

Prilog XII. Direktivi 2007/46/EZ izmijenjen je istoga dana Uredbom (EU) 1229/2012 (3) i Uredbom Komisije (EU) 1230/2012 (4), što može dovesti do nejasne situacije u pogledu dozvoljenog broja jedinica za vozila homologirana u malim serijama jer je nacrt Uredbe Komisije (EU) 1229/2012 trebao biti objavljen nakon Uredbe (EU) 1230/2012. Kako bi se otklonila ova nejasnoća, treba ponovo objaviti pročišćenu verziju Priloga XII. kako je izmijenjen ovim dvama pravnim tekstovima.

(8)

Direktivu 2007/46/EZ treba se u skladu s tim izmijeniti.

(9)

Mjere navedene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora — motorna vozila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilozi II., IV., XI. i XII. izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

2.

Prilog XVIII. briše se.

Članak 2.

Od 1. studenoga 2014. nacionalna tijela smatrat će certifikat o sukladnosti za vozila nevažećim za potrebe članka 26. stavka 1. ukoliko navedene homologacije nisu ažurirane prema zahtjevima navedenima u Prilogu XI. Direktivi 2007/46/EZ kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Međutim, dodatni zahtjevi za prostor za pacijenta u bolničkim vozilima iz Dodatka 1. Prilogu XI. Direktivi 2007/46/EZ i Dodatni zahtjevi za ispitivanje mehanizma za privezivanje invalidskih kolica i sustava za vezanje putnika u vozilima s pristupom za invalidska kolica iz Dodatka 3. Prilogu XI. Direktivi 2007/46/EZ primjenjuju se od 1. studenoga 2014. samo na nove tipove vozila.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 2., članak 2. te točka 1. podtočka (a) i točka 2. podtočka (b) podtočka i. Priloga primjenjuju se od 1. studenoga 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o sigurnosnim zahtjevima za homologaciju motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 1229/2012 od 10. prosinca 2012. o izmjeni priloga IV. i XII. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 353, 21.12.2012., str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 353, 21.12.2012., str. 31).


PRILOG

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu II., dijelu A,

(a)

točka 5.3 mijenja se kako slijedi:

„5.3.

Bolničko vozilo

SC

vozilo kategorije M, namijenjeno za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih osoba i koje je posebno opremljeno za tu namjenu.”

(b)

dodaju se točke 5.11. i 5.12.:

„5.11.

Motorno vozilo za prijevoz izvanrednog tereta

SL

cestovni traktor ili vučno vozilo za poluprikolicu kategorije N3 koje zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a)

ima više od dvije osovine i barem polovica osovina (u slučaju vozila s tri osovine, dvije od tri, a mutatis mutandis u slučaju vozila s pet osovina) koje su konstruirane za simultani pogon, bez obzira na to može li se jedna pogonska osovina može isključiti;

(b)

konstruirano je za vuču i guranje prikolice kategorije O4 za prijevoz izvanrednog tereta;

(c)

ima motor snage minimalno 350 kW, i

(d)

može biti opremljeno dodatnom prednjom vučnom spojnicom velike vučne mase

5.12.

Nosač razne opreme

SM

terensko vozilo kategorije N (kako je definirano u točki 2.3.) koje je konstruirano i proizvedeno za vuču, guranje, prijenos i stavljanje u pokret određene zamjenjive opreme,

(a)

koje ima najmanje dvije površine na koje se oprema može ugraditi;

(b)

koje ima standardizirana, mehanička, hidraulička i/ili električna sučelja (npr. reduktori za oduzimanje snage) za napajanje i stavljanje u pokret navedene opreme; i

(c)

koje je sukladno definiciji ISO 3833-1977, odjeljak 3.1.4. (posebno vozilo).

Ukoliko vozilo sadržava pomoćnu platformu za utovar, njezina maksimalna duljina ne smije prelaziti:

(a)

1,4 puta više od širine razmaka prednjih ili stražnjih kotača vozila, ovisno o tome koji je razmak širi u slučaju vozila s dvije osovine; ili

(b)

2,0 puta više od širine razmaka prednjih ili stražnjih kotača vozila, ovisno o tome koji je razmak širi u slučaju vozila s dvije osovine”

2.

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio I. mijenja se kako slijedi:

i.

unos 2. u tablici označava se kao 2.A, a unos 38.A mijenja se kako slijedi:

„38.A

Nasloni za glavu, bez obzira jesu li pripojeni za sjedala u vozilu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 25

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.

u tablici 1. Dodatka 1. umeću se unosi 3.B i 38.A:

„3.B

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 58

 

B”

„38.A

Nasloni za glavu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 25

 

X”

iii.

u tablici 2. Dodatka 1. unos 38. briše se i umeće se 3.B kako slijedi:

„3.B

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 58

 

B”

(b)

dio II. mijenja se kako slijedi:

i.

točke 2. do 57. tablice brišu se;

ii.

umeće se točka 58. kako slijedi:

„58.

Zaštita pješaka

127

00

Kočenje (pomoć pri naglom kočenju)

13-H

00(Nadopuna 9 i iznad)”

3.

Prilog XI. zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG XI.

VRSTA I ODREDBE EZ HOMOLOGACIJE ZA VOZILA POSEBNE NAMJENE

Dodatak 1.

Motorna vozila za stanovanje, bolnička vozila i pogrebna vozila

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1.

Dozvoljena razina buke

Direktiva 70/157/EEZ

H

G+H

G+H

G+H

2.

Emisije (Euro 5 i 6) laka teretna vozila/pristup informacijama

Uredba (EZ) 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3.

Spremnici goriva/zaštita od stražnjeg podlijetanja

Direktiva 70/221/EEZ

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3.A

Zaštita od požara (spremnici tekućeg goriva)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3.B

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 58

X

X

X

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

Direktiva 70/222/EEZ

X

X

X

X

4.A

Prostor za ugradnju i pričvršćivanje stražnje registarske ploče

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1003/2010

X

X

X

X

5.

Uređaj za upravljanje

Direktiva 70/311/EEZ

X

G

G

G

5.A

Oprema za upravljanje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 79

X

G

G

G

6.

Brave i šarke vrata

Direktiva 70/387/EEZ

B

G+B

 

 

6.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

X

 

 

6.B

Sastavni dijelovi brava i okova za pričvršćivanje vrata

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 11

B

G+B

 

 

7.

Zvučna upozorenja

Direktiva 70/388/EEZ

X

X

X

X

7.A

Zvučno upozorni uređaji i signali

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 28

X

X

X

X

8.

Retrovizori

Direktiva 2003/97/EZ

X

G

G

G

8.A

Retrovizori i njihova ugradnja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 46

X

G

G

G

9.

Kočenje

Direktiva 71/320/EEZ

X

G

G

G

9.A

Kočenje vozila i prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13-H

X (4)

G+ A1

 

 

9.B

Kočenje vozila i prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13

 

 

G (3)

G (3)

10.

Elektromagnetske smetnje (elektromagnetska kompatibilnost)

Direktiva 72/245/EEZ

X

X

X

X

10.A

Elektromagnetska kompatibilnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 10

X

X

X

X

12.

Unutrašnja opremljenost

Direktiva 74/60/EEZ

C

G+C

 

 

12.A

Unutrašnja opremljenost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 21

C

G+C

 

 

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

Direktiva 74/61/EEZ

X

G

G

G

13.A

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13.B

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 116

X

G

 

 

14.

Zaštita pri upravljanju

Direktiva 74/297/EEZ

X

G

 

 

14.A

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 12

X

G

 

 

15.

Čvrstoća sjedala

Direktiva 74/408/EEZ

D

G+D

G+D

G+D

15.A

Sjedala, njihova sidrišta i eventualni nasloni za glavu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15.B

Sjedala velikih putničkih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 80

 

 

X

X

16.

Vanjske izbočine

Direktiva 74/483/EEZ

X za kabinu; A+Z za ostalo

G za kabinu; A+Z za ostalo

 

 

16.A

Vanjske izbočine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 26

X za kabinu; A+Z za ostalo

G za kabinu; A+Z za ostalo

 

 

17.

Brzinomjeri i prijenos za vožnju unatrag

Direktiva 75/443/EEZ

X

X

X

X

17.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

X

X

X

17.B

Oprema brzinomjera uključujući ugradnju

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 39

X

X

X

X

18.

Proizvođačeva pločica

Direktiva 76/114/EEZ

X

X

X

X

18.A

Proizvođačeva pločica i identifikacijski broj vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 19/2011

X

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

Direktiva 76/115/EEZ

D

G+L

G+L

G+L

19.A

Sidrišta sigurnosnih pojaseva, sidrišta Isofix sustava i sidrište vezice gornjeg sigurnosnog pojasa Isofix sustava

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 14

D

G+L

G+L

G+L

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Direktiva 76/756/EEZ

A+N

A+G+N za kabinu; A+N za ostalo

A+G+N za kabinu; A+N za ostalo

A+G+N za kabinu; A+N za ostalo

20.A

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 48

A+N

A+G+N za kabinu; A+N za ostalo

A+G+N za kabinu; A+N za ostalo

A+G+N za kabinu; A+N za ostalo

21.

Katadiopteri

Direktiva 76/757/EEZ

X

X

X

X

21.A

Uređaji za katadioptere za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 3

X

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, svjetla za vožnju po danu i bočna svjetla za označivanje

Direktiva 76/758/EEZ

X

X

X

X

22.A

Prednja pozicijska, stražnja pozicijska, kočna svjetla i gabaritna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 7

X

X

X

X

22.B

Svjetla za vožnju po danu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 87

X

X

X

X

22.C

Bočna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 91

X

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

Direktiva 76/759/EEZ

X

X

X

X

23.A

Pokazivači smjera za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 6

X

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

Direktiva 76/760/EEZ

X

X

X

X

24.A

Osvjetljenje stražnje registarske ploče motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 4

X

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

Direktiva 76/761/EEZ

X

X

X

X

25.A

SB svjetla za motorna vozila koja emitiraju europski asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 31

X

X

X

X

25.B

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 37

X

X

X

X

25.C

Glavna svjetla motornih vozila s izbojem u plinu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 98

X

X

X

X

25.D

Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 99

X

X

X

X

25.E

Glavna svjetla motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje i opremljena su žaruljom sa žarnom niti i/ili LED modulima

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 112

X

X

X

X

25.F

Podesivi prednji svjetlosni sustavi (AFS) za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 123

X

X

X

X

26.

Prednja svjetla za maglu

Direktiva 76/762/EEZ

X

X

X

X

26.A

Prednja svjetla za maglu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 19

X

X

X

X

27.

Vučne kuke

Direktiva 77/389/EEZ

E

E

E

E

27.A

Vučni uređaji

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1005/2010

E

E

E

E

28.

Stražnja svjetla za maglu

Direktiva 77/538/EEZ

X

X

X

X

28.A

Stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 38

X

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

Direktiva 77/539/EEZ

X

X

X

X

29.A

Svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 23

X

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

Direktiva 77/540/EEZ

X

X

X

X

30.A

Parkirna svjetla za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 77

X

X

X

X

31.

Sigurnosni pojasevi

Direktiva 77/541/EEZ

D

G+M

G+M

G+M

31.A

Sigurnosni pojasevi, sigurnosni sustavi za držanje djece i Isofix sigurnosni sustavi za držanje djece

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 16

D

G+M

G+M

G+M

32.

Vozačevo vidno polje

Direktiva 77/649/EEZ

X

G

 

 

32.A

Vozačevo vidno polje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 125

X

G

 

 

33.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Direktiva 78/316/EEZ

X

X

X

X

33.A

Mjesta na kojima se nalaze oznake ručnog upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 121

X

X

X

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

Direktiva 78/317/EEZ

X

G (5)

(5)

(5)

34.A

Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 672/2010

X

G (5)

(5)

(5)

35.

Naprave za brisanje i pranje

Direktiva 78/318/EEZ

X

G (6)

(6)

(6)

35.A

Sustavi za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36.

Sustavi grijanja

Direktiva 2001/56/EZ

X

X

X

X

36.A

Sustavi grijanja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 122

X

X

X

X

37.

Blatobrani

Direktiva 78/549/EEZ

X

G

 

 

37.A

Blatobrani

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1009/2010

X

G

 

 

38.

Nasloni za glavu

Direktiva 78/932/EEZ

D

G+D

 

 

38.A

Nasloni za glavu, bez obzira jesu li pripojeni za sjedala u vozilu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 25

D

G+D

A

A

41.

Emisije (Euro IV i V) teških teretnih vozila

Direktiva 2005/55/EZ

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41.A

Emisije (Euro VI) teških teretnih vozila /pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

Direktiva 92/21/EEZ

X

X

 

 

44.A

Mase i dimenzije

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1230/2012

X

X

 

 

45.

Sigurnosna stakla

Direktiva 92/22/EEZ

J

G+J

G+J

G+J

45.A

Materijali za sigurnosna stakla i njihova ugradnja na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 43

J

G+J

G+J

G+J

46.

Gume

Direktiva 92/23/EEZ

X

G

G

G

46.A

Ugradnja guma

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 458/2011

X

G

G

G

46.B

Pneumatske gume za motorna vozila i njihove prikolice (klasa C1)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 30

X

G

 

 

46.C

Pneumatske gume za gospodarska vozila i njihove prikolice (klase C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 54

G

G

G

46.D

Emisije buke kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja (klase C1, C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 117

X

G

G

G

46.E

Rezervni kotač za privremenu uporabu, sigurnosne gume/pneumatski sustavi sa sposobnošću vožnje bez zraka i sustavi praćenja zračnog pritiska

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 64

X

G

 

 

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

Direktiva 92/24/EEZ

 

 

X

X

47.A

Uređaji za ograničavanje brzine vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 89

 

 

X

X

48.

Mase i dimenzije (osim vozila navedenih pod 44)

Direktiva 97/27/EZ

 

 

X

X

48.A

Mase i dimenzije

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1230/2012

 

 

X

X

50.

Vučne spojnice

Direktiva 94/20/EZ

X (10)

G (10)

G (10)

G (10)

50.A

Mehanički sastavni dijelovi spojnica u kombinacijama vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 55

X (10)

G (10)

G (10)

G (10)

51.

Zapaljivost

Direktiva 95/28/EZ

 

 

 

G za kabinu; X za ostalo

51.A

Ponašanje materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 118

 

 

 

G za kabinu; X za ostalo

52.

Autobusi

Direktiva 2001/85/EZ

 

 

A

A

52.A

M2 i M3 vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 107

 

 

A

A

52.B

Čvrstoća nadogradnje velikih putničkih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 66

 

 

A

A

53.

Prednji sudar

Direktiva 96/79/EZ

N/A

N/A

 

 

53.A

Zaštita putnika u slučaju prednjeg sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 94

N/A

N/A

 

 

54.

Bočni sudar

Direktiva 96/27/EZ

N/A

N/A

 

 

54.A

Zaštita putnika u slučaju bočnog sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 95

N/A

N/A

 

 

58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

X

N/A.

Međutim, svi sustavi zaštite od prednjeg sudara dostavljeni uz vozilo moraju biti usklađeni sa zahtjevima i biti označeni

 

 

59.

Mogućnost recikliranja

Direktiva 2005/64/EZ

N/A

N/A

 

 

61.

Sustav klimatizacije

Direktiva 2006/40/EZ

X

G (14)

 

 

62.

Vodikov sustav

Uredba (EZ) br. 79/2009

X

X

X

X

63.

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64.

Pokazivači promjene brzine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 65/2012

X

G

 

 

65.

Napredni sustav za zaštitu pri naglom kočenju

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 347/2012

 

 

N/A (16)

N/A (16)

66.

Sustav upozorenja pri promjeni prometnog traka

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 351/2012

 

 

N/A (17)

N/A (17)

67.

Posebni sastavni dijelovi za ukapljeni naftni plin (LPG) i njihovu ugradnju u motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 67

X

X

X

X

68.

Alarmni sustavi za vozila (VAS)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 97

X

G

 

 

69.

Električna sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 100

X

X

X

X

70.

Posebni sastavni dijelovi za stlačeni prirodni plin CNG i njihovu ugradnju u motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 110

X

X

X

X

Dodatni zahtjevi za bolnička vozila

Prostori za pacijenta u bolničkim vozilima moraju biti u skladu sa zahtjevima EN 1789:2007 +A1: 2010 +A2:2014 o Medicinskim vozilima i njihovoj opremi – Bolnička vozila s iznimkom odjeljka 6.5., popis opreme. Dokaz sukladnosti sa zahtjevima dostavljat će se s ispitnim izvješćem tehničke službe. Ukoliko je predviđen prostor za invalidska kolica, primjenjivat će se zahtjevi navedeni u Dodatku 3. vezano za sustave vezanja invalidskih kolica i držanja putnika.

Dodatak 2.

Oklopljena vozila

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Dozvoljena razina buke

Direktiva 70/157/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emisije (Euro 5 i 6) laka teretna vozila/pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3.

Spremnici goriva/zaštita od stražnjeg podlijetanja

Direktiva 70/221/EEZ

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3.A

Zaštita od požara (spremnici tekućeg goriva)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3.B

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

Direktiva 70/222/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.A

Prostor za ugradnju i pričvršćivanje stražnje registarske ploče

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Uređaj za upravljanje

Direktiva 70/311/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.A

Oprema za upravljanje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Brave i šarke vrata

Direktiva 70/387/EEZ

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6.B

Sastavni dijelovi brava i okova za pričvršćivanje vrata

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7.

Zvučna upozorenja

Direktiva 70/388/EEZ

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7.A

Zvučno upozorni uređaji i signali

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8.

Retrovizori

Direktiva 2003/97/EZ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8.A

Retrovizori i njihova ugradnja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9.

Kočenje

Direktiva 71/320/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.A

Kočenje vozila i prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9.B

Kočenje osobnih automobila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10.

Elektromagnetske smetnje (elektromagnetska kompatibilnost)

Direktiva 72/245/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.A

Elektromagnetska kompatibilnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

Unutrašnja opremljenost

Direktiva 74/60/EEZ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.A

Unutrašnja opremljenost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

Direktiva 74/61/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13.A

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13.B

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14.

Zaštita pri upravljanju

Direktiva 74/297/EEZ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

14.A

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 12

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15.

Čvrstoća sjedala

Direktiva 74/408/EEZ

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15.A

Sjedala, njihova sidrišta i eventualni nasloni za glavu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15.B

Sjedala velikih putničkih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16.

Vanjske izbočine

Direktiva 74/483/EEZ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.A

Vanjske izbočine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Brzinomjeri i prijenos za vožnju unatrag

Direktiva 75/443/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17.B

Oprema brzinomjera uključujući ugradnju

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Proizvođačeva pločica

Direktiva 76/114/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18.A

Proizvođačeva pločica i identifikacijski broj vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

Direktiva 76/115/EEZ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19.A

Sidrišta sigurnosnih pojaseva, sidrišta Isofix sustava i sidrište vezice gornjeg sigurnosnog pojasa Isofix sustava

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Direktiva 76/756/EEZ

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20.A

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21.

Katadiopteri

Direktiva 76/757/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.A

Uređaji za katadioptere za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, svjetla za vožnju po danu i bočna svjetla za označivanje

Direktiva 76/758/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.A

Prednja pozicijska, stražnja pozicijska, kočna svjetla i gabaritna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.B

Svjetla za vožnju po danu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22.C

Bočna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

Direktiva 76/759/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.A

Pokazivači smjera za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

Direktiva 76/760/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.A

Osvjetljenje stražnje registarske ploče motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

Direktiva 76/761/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.A

SB svjetla za motorna vozila koja emitiraju europski asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.B

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.C

Glavna svjetla motornih vozila s izbojem u plinu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.D

Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.E

Glavna svjetla motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje i opremljena su žaruljom sa žarnom niti i/ili LED modulima

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.F

Podesivi prednji svjetlosni sustavi (AFS) za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Prednja svjetla za maglu

Direktiva 76/762/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.A

Prednja svjetla za maglu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Vučne kuke

Direktiva 77/389/EEZ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27.A

Vučni uređaji

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28.

Stražnja svjetla za maglu

Direktiva 77/538/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28.A

Stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

Direktiva 77/539/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.A

Svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

Direktiva 77/540/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30.A

Parkirna svjetla za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Sigurnosni pojasevi

Direktiva 77/541/EEZ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31.A

Sigurnosni pojasevi, sigurnosni sustavi za držanje djece i Isofix sigurnosni sustavi za držanje djece

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32.

Vozačevo vidno polje

Direktiva 77/649/EEZ

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.A

Vozačevo vidno polje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Direktiva 78/316/EEZ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33.A

Mjesta na kojima se nalaze oznake ručnog upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

Direktiva 78/317/EEZ

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34.A

Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35.

Naprave za brisanje i pranje

Direktiva 78/318/EEZ

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35.A

Sustavi za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36.

Sustavi grijanja

Direktiva 2001/56/EZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36.A

Sustavi grijanja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Blatobrani

Direktiva 78/549/EEZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.A

Blatobrani

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Nasloni za glavu

Direktiva 78/932/EEZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.A

Nasloni za glavu, bez obzira jesu li pripojeni za sjedala u vozilu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Emisije (Euro IV i V) teških teretnih vozila

Direktiva 2005/55/EZ

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41.A

Emisije (Euro VI) teških teretnih vozila /pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42.

Bočna zaštita

Direktiva 89/297/EEZ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42.A

Bočna zaštita vozila za prijevoz robe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

Direktiva 91/226/EEZ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43.A

Zaštita od prskanja ispod kotača

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

Direktiva 92/21/EEZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.A

Mase i dimenzije

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Sigurnosna stakla

Direktiva 92/22/EEZ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45.A

Materijali za sigurnosna stakla i njihova ugradnja na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 43

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46.

Gume

Direktiva 92/23/EEZ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46.A

Ugradnja guma

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46.B

Pneumatske gume za motorna vozila i njihove prikolice (klasa C1)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46.C

Pneumatske gume za gospodarska vozila i njihove prikolice (klase C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46.D

Emisije buke kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja (klase C1, C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46.E

Rezervni kotač za privremenu uporabu, sigurnosne gume/pneumatski sustavi sa sposobnošću vožnje bez zraka i sustavi praćenja zračnog pritiska

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

Direktiva 92/24/EEZ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47.A

Uređaji za ograničavanje brzine vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Mase i dimenzije (osim vozila navedenih pod 44)

Direktiva 97/27/EZ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48.A

Mase i dimenzije

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

Direktiva 92/114/EEZ

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49.A

Gospodarska vozila s obzirom na vanjske izbočine stražnje stjenke kabine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50.

Vučne spojnice

Direktiva 94/20/EZ

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50.A

Mehanički sastavni dijelovi spojnica u kombinacijama vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50.B

Kratke mehaničke spojnice (CCD); ugradnja homologirane CCD

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51.

Zapaljivost

Direktiva 95/28/EZ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51.A

Ponašanje materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Autobusi

Direktiva 2001/85/EZ

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52.A

M2 i M3 vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52.B

Čvrstoća nadogradnje velikih putničkih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53.

Prednji sudar

Direktiva 96/79/EZ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.A

Zaštita putnika u slučaju prednjeg sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 94

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Bočni sudar

Direktiva 96/27/EZ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

54.A

Zaštita putnika u slučaju bočnog sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 95

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55.

(prazno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

Direktiva 98/91/EZ

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56.A

Vozila za prijevoz opasnih tvari

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

Direktiva 2000/40/EZ

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57.A

Uređaji za zaštitu od prednjeg podlijetanja (FUPD) i njihova ugradnja; zaštita od prednjeg podlijetanja (FUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

Mogućnost recikliranja

Direktiva 2005/64/EZ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

60.

(prazno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Sustav klimatizacije

Direktiva 2006/40/EZ

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62.

Vodikov sustav

Uredba (EZ) br. 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63.

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64.

Pokazivači promjene brzine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Napredni sustav za zaštitu pri naglom kočenju

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66.

Sustav upozorenja pri promjeni prometnog traka

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67.

Posebni sastavni dijelovi za ukapljeni naftni plin (LPG) i njihovu ugradnju u motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68.

Alarmni sustavi za vozila (VAS)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69.

Električna sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70.

Posebni sastavni dijelovi za stlačeni prirodni plin CNG i njihovu ugradnju u motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dodatak 3.

Vozila s pristupom za invalidska kolica

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1

1.

Dozvoljena razina buke

Direktiva 70/157/EEZ

G+W0

2.

Emisije (Euro 5 i 6) laka teretna vozila/pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 715/2007

G+W1

3.

Spremnici goriva/zaštita od stražnjeg podlijetanja

Uredba 70/221/EEZ

X+W2

3.A

Zaštita od požara (spremnici tekućeg goriva)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 34

X+W2

3.B

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 58

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

Direktiva 70/222/EEZ

X

4.A

Prostor za ugradnju i pričvršćivanje stražnje registarske ploče

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1003/2010

X

5.

Uređaj za upravljanje

Direktiva 70/311/EEZ

G

5.A

Oprema za upravljanje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 79

G

6.

Brave i šarke vrata

Direktiva 70/387/EEZ

X

6.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

6.B

Sastavni dijelovi brava i okova za pričvršćivanje vrata

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 11

X

7.

Zvučna upozorenja

Direktiva 70/388/EEZ

X

7.A

Zvučno upozorni uređaji i signali

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 28

X

8.

Retrovizori

Direktiva 2003/97/EZ

X

8.A

Retrovizori i njihova ugradnja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 46

X

9.

Kočenje

Direktiva 71/320/EEZ

G

9.B

Kočenje osobnih automobila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13-H

G+A1

10.

Elektromagnetske smetnje (elektromagnetska kompatibilnost)

Direktiva 72/245/EEZ

X

10.A

Elektromagnetska kompatibilnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 10

X

12.

Unutrašnja opremljenost

Direktiva 74/60/EEZ

G+C

12.A

Unutrašnja opremljenost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 21

G+C

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

Direktiva 74/61/EEZ

X

13.B

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 116

X

14.

Zaštita pri upravljanju

Direktiva 74/297/EEZ

G

14.A

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 12

G

15.

Čvrstoća sjedala

Direktiva 74/408/EEZ

G+W3

15.A

Sjedala, njihova sidrišta i eventualni nasloni za glavu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 17

G+W3

16.

Vanjske izbočine

Direktiva 74/483/EEZ

G+W4

16.A

Vanjske izbočine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 26

G+W4

17.

Brzinomjeri i prijenos za vožnju unatrag

Direktiva 75/443/EEZ

X

17.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

17.B

Oprema brzinomjera uključujući ugradnju

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 39

X

18.

Proizvođačeva pločica

Direktiva 76/114/EEZ

X

18.A

Proizvođačeva pločica i identifikacijski broj vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 19/2011

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

Direktiva 76/115/EEZ

X+W5

19.A

Sidrišta sigurnosnih pojaseva, sidrišta Isofix sustava i sidrište vezice gornjeg sigurnosnog pojasa Isofix sustava

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 14

X+W5

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Direktiva 76/756/EEZ

X

20.A

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 48

X

21.

Katadiopteri

Direktiva 76/757/EEZ

X

21.A

Uređaji za katadioptere za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 3

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, svjetla za vožnju po danu i bočna svjetla za označivanje

Direktiva 76/758/EEZ

X

22.A

Prednja pozicijska, stražnja pozicijska, kočna svjetla i gabaritna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 7

X

22.B

Svjetla za vožnju po danu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 87

X

22.C

Bočna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 91

X

23.

Pokazivači smjera

Direktiva 76/759/EEZ

X

23.A

Pokazivači smjera za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 6

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

Direktiva 76/760/EEZ

X

24.A

Osvjetljenje stražnje registarske ploče motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 4

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

Direktiva 76/761/EEZ

X

25.A

SB svjetla za motorna vozila koja emitiraju europski asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 31

X

25.B

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 37

X

25.C

Glavna svjetla motornih vozila s izbojem u plinu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 98

X

25.D

Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 99

X

25.E

Glavna svjetla motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje i opremljena su žaruljom sa žarnom niti i/ili LED modulima

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 112

X

25.F

Podesivi prednji svjetlosni sustavi (AFS) za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 123

X

26.

Prednja svjetla za maglu

Direktiva 76/762/EEZ

X

26.A

Prednja svjetla za maglu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 19

X

27.

Vučne kuke

Direktiva 77/389/EEZ

E

27.A

Vučni uređaji

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1005/2010

E

28.

Stražnja svjetla za maglu

Direktiva 77/538/EEZ

X

28.A

Stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 38

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

Direktiva 77/539/EEZ

X

29.A

Svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 23

X

30.

Parkirna svjetla

Direktiva 77/540/EEZ

X

30.A

Parkirna svjetla za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 77

X

31.

Sigurnosni pojasevi

Direktiva 77/541/EEZ

X+W6

31.A

Sigurnosni pojasevi, sigurnosni sustavi za držanje djece i Isofix sigurnosni sustavi za držanje djece

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 16

X+W6

32.

Vozačevo vidno polje

Direktiva 77/649/EEZ

G

32.A

Vozačevo vidno polje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 125

G

33.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Direktiva 78/316/EEZ

X

33.A

Mjesta na kojima se nalaze oznake ručnog upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 121

X

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

Direktiva 78/317/EEZ

G (5)

34.A

Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 672/2010

G(5)

35.

Naprave za brisanje i pranje

Direktiva 78/318/EEZ

G(6)

35.A

Sustavi za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1008/2010

G(6)

36.

Sustavi grijanja

Direktiva 2001/56/EZ

X

36.A

Sustavi grijanja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 122

X

37.

Blatobrani

Direktiva 78/549/EEZ

G

37.A

Blatobrani

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1009/2010

G

38.

Nasloni za glavu

Direktiva 78/932/EEZ

X

38.A

Nasloni za glavu, bez obzira jesu li pripojeni za sjedala u vozilu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 25

X

41.

Emisije (Euro IV i V) teških teretnih vozila

Direktiva 2005/55/EZ

X+W1 (8)

41.A

Emisije (Euro VI) teških teretnih vozila /pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 595/2009

X+W1 (9)

44.

Mase i dimenzije (osobni automobili)

Direktiva 92/21/EEZ

X+W8

44.A

Mase i dimenzije

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1230/2012

X+W8

45.

Sigurnosna stakla

Direktiva 92/22/EEZ

G

45.A

Materijali za sigurnosna stakla i njihova ugradnja na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 43

G

46.

Gume

Direktiva 92/23/EEZ

X

46.A

Ugradnja guma

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 458/2011

X

46.B

Pneumatske gume za motorna vozila i njihove prikolice (klasa C1)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 30

X

46.D

Emisije buke kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja (klase C1, C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 117

X

46.E

Rezervni kotač za privremenu uporabu, sigurnosne gume/pneumatski sustavi sa sposobnošću vožnje bez zraka i sustavi praćenja zračnog pritiska

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 64

G (9A)

50.

Vučne spojnice

Direktiva 94/20/EZ

X (10)

50.A

Mehanički sastavni dijelovi spojnica u kombinacijama vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 55

X (10)

53.

Prednji sudar

Direktiva 96/79/EZ

N/A

53.A

Zaštita putnika u slučaju prednjeg sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 94

N/A

54.

Bočni sudar

Direktiva 96/27/EZ

N/A

54.A

Zaštita putnika u slučaju bočnog sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 95

N/A

58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

G

59.

Mogućnost recikliranja

Direktiva 2005/64/EZ

N/A

61.

Sustav klimatizacije

Direktiva 2006/40/EZ

G

62.

Vodikov sustav

Uredba (EZ) br. 79/2009

X

63.

Opća sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

X (15)

64.

Pokazivači promjene brzine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 65/2012

G

67.

Posebni sastavni dijelovi za ukapljeni naftni plin (LPG) i njihovu ugradnju u motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 67

X

68.

Alarmni sustavi za vozila (VAS)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 97

X

69.

Električna sigurnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 100

X

70.

Posebni sastavni dijelovi za stlačeni prirodni plin CNG i njihovu ugradnju u motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 110

X

Dodatni zahtjevi za ispitivanje veznog sustava za invalidska kolica i sustava za zadržavanje putnika

Napomena:

Primjenjuju se sljedeći odjeljak 1. i odjeljci 2. ili 3.

0.   Definicije

0.1.

Rezervna invalidska kolica (SWC) su čvrsta, ispitna invalidska kolica koja se mogu iznova koristiti, kako je definirano u odjeljku 3. norme ISO 10542-1:2012.

0.2.

Točka P predstavlja prikaz položaja kuka putnika u invalidskim kolicima kada ga se posjedne u rezervna invalidska kolica (SWC), kako je definirano u odjeljku 3. norme ISO 10542-1:2012.

1.   Opći zahtjevi

1.1.

Svako mjesto za invalidska kolica mora biti opremljeno sidrištima na koja se mogu pričvrstiti vezni sustavi za invalidska kolica i sustavi za zadržavanje korisnika invalidskih kolica (WTORS).

1.2.

Donja sidrišta na pojasu putnika u invalidskim kolicima smještena su u skladu s Pravilnikom UNECE-a 14-07, stavak 5.4.2.2., u odnosu na Točku P na SWC kada su u položaju za putovanje koji je označen od strane proizvođača. Gornja stvarna sidrišta smještena su barem 1 100 mm iznad horizontalne ravnine koja prolazi kroz dodirne točke stražnjih guma na SWC i poda vozila. Ovaj uvjet bit će ispunjen nakon ispitivanja provedenog u skladu sa niže navedenim stavkom 2.

1.3.

Provest će se procjena pojasa putnika na WTORS kako bi se osigurala sukladnost s odredbama Pravilnika UNECE-a 16-06 stavcima 8.2.2. do 8.2.2.4. i 8.3.1. do 8.3.4.

1.4.

Minimalan broj ISOFIX sidrišta za dječje sjedalice ne mora biti naveden. U slučaju homologacije koja se provodi u više etapa te je stoga sidrišni sustav ISOFIX podložan prilagodbi, sustav se mora podvrgnuti ponovnom ispitivanju ili će sidrišta biti proglašena neuporabivima. U potonjem slučaju moraju se odstraniti oznake ISOFIX te se kupcu vozila moraju dati odgovarajuće informacije.

2.   Ispitivanje u vozilu koje je u mirovanju

2.1.   Sidrišta sustava za zadržavanje putnika u invalidskim kolicima

2.1.1.

Sidrišta sustava za zadržavanje putnika u invalidskim kolicima moraju izdržati statične sile propisane za sustave za zadržavanje putnika Pravilnikom UNECE-a 14-07 simultano sa statičnim silama primijenjenima na sidrišta veznog sustava za invalidska kolica kako je određeno u niže navedenom podstavku 2.2.

2.2.   Sidrišta veznog sustava za invalidska kolica

Sidrišta veznog sustava za invalidska kolica moraju izdržati sljedeće sile u razdoblju od najmanje 0,2 sekunde, primijenjene putem SWC (ili drugih prikladnih rezervnih invalidskih kolica koja imaju međuosovinski razmak, visinu sjedišta i točke za pričvršćivanje veznog sustava u skladu sa specifikacijama za SWC), na visini od 300 +/- 100 mm od površine na koju je položen SWC:

2.2.1.

U slučaju invalidskih kolica koja gledaju prema naprijed, simultana sila, koja koincidira sa silom nanijetom na sustav za zadržavanje putnika, od 24.5 kN i

2.2.2.

drugo ispitivanje u kojem se nanosi statična sila od 8.2 kN usmjerena prema stražnjoj strani vozila.

2.2.3.

U slučaju invalidskih kolica koja gledaju prema nazad, simultana sila, koja koincidira sa silom nanijetom na sustav za zadržavanje putnika, od 8.2 kN i

2.2.4.

drugo ispitivanje u kojem se nanosi statična sila od 24.5 kN usmjerena prema prednjoj strani vozila.

2.3.   Sastavni dijelovi sustava

2.3.1.

Svi sastavni dijelovi sustava WTORS moraju ispunjavati odgovarajuće zahtjeve norme ISO 10542-1:2012, međutim, dinamičko ispitivanje opisano u Prilogu A i stavcima 5.2.2 i 5.2.3 norme ISO 10542-1:2012 izvode se na cjelokupnom sustavu WTORS na način da se koristi geometrija sidrišta vozila umjesto ispitne geometrije opisane u Prilogu A norme ISO 10542-1:2012. Ispitivanje se može provoditi unutar strukture vozila ili strukturi rezervnog vozila koje predstavlja geometriju WTORS sustava vozila. Položaj svakog sidrišta mora biti određen poštujući odstupanje navedeno u točki 7.7.1. Pravilnika UNECE-a br. 16-06.

2.3.2.

U slučajevima kada je sustav za zadržavanje putnika unutar WTORS sustava homologiran u skladu s Pravilnikom UNECE-a br. 16-06, mora se pristupiti dinamičkom ispitivanju cijelog WTORS sustava kako je određeno u stavku 2.3.1., no smatrat će se da ispunjava zahtjeve propisane stavcima 5.1., 5.3. i 5.4. norme ISO10542-1:2012.

3.   Ispitivanje u vozilu koje je u pokretu (dinamičko ispitivanje)

3.1.

Čitav WTORS sustav mora se podvrgnuti ispitivanju u vozilu koje je u pokretu u skladu sa stavcima 5.2.2. i 5.2.3. te Prilogom A norme ISO 10542-1:2012, čime se istovremeno ispituju svi sastavni dijelovi/sidrišta, koristeći golu karoseriju vozila ili strukturu koja predstavlja vozilo.

3.2.

Sastavni dijelovi sustava WTORS moraju ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve norme ISO10542-1:2012 stavaka 5.1., 5.3. i 5.4. Navedeni zahtjevi smatrat će se ispunjenima u pogledu sustava za zadržavanje putnika ukoliko su homologirani u skladu s Pravilnikom UNECE-a br. 16-06.

Dodatak 4.

Ostala vozila posebne namjene (uključujući posebnu skupinu, nosače razne opreme i kamp prikolice)

Zahtjevi navedeni u Prilogu IV. moraju biti ispunjeni u najvećoj mogućoj mjeri. Iznimke su dozvoljene jedino ako proizvođač tijelima za homologaciju može praktično dokazati da vozilo, s obzirom na posebnu namjenu, nije u mogućnosti ispuniti sve zahtjeve.

Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Dozvoljena razina buke

Direktiva 70/157/EEZ

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2.

Emisije (Euro 5 i 6) laka teretna vozila/pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3.

Spremnici goriva/zaštita od stražnjeg podlijetanja

Direktiva 70/221/EEZ

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3.A

Zaštita od požara (spremnici tekućeg goriva)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3.B

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4.

Prostor stražnje registarske ploče

Direktiva 70/222/EEZ

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4.A

Prostor za ugradnju i pričvršćivanje stražnje registarske ploče

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5.

Uređaj za upravljanje

Direktiva 70/311/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.A

Oprema za upravljanje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Brave i šarke vrata

Direktiva 70/387/EEZ

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6.B

Sastavni dijelovi brava i okova za pričvršćivanje vrata

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7.

Zvučna upozorenja

Direktiva 70/388/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7.A

Zvučno upozorni uređaji i signali

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Retrovizori

Direktiva 2003/97/EZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.A

Retrovizori i njihova ugradnja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Kočenje

Direktiva 71/320/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.A

Kočenje vozila i prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+ U1 (3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9.B

Kočenje osobnih automobila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 13-H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10.

Elektromagnetske smetnje (elektromagnetska kompatibilnost)

Direktiva 72/245/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.A

Elektromagnetska kompatibilnost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Zaštita od neovlaštene uporabe i imobilizacija vozila

Direktiva 74/61/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13.A

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13.B

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14.

Zaštita pri upravljanju

Direktiva 74/297/EEZ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14.A

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Čvrstoća sjedala

Direktiva 74/408/EEZ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15.A

Sjedala, njihova sidrišta i eventualni nasloni za glavu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15.B

Sjedala velikih putničkih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17.

Brzinomjeri i prijenos za vožnju unatrag

Direktiva 75/443/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17.A

Pristup vozilu i upravljivost

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17.B

Oprema brzinomjera uključujući ugradnju

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Proizvođačeva pločica

Direktiva 76/114/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18.A

Proizvođačeva pločica i identifikacijski broj vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

Direktiva 76/115/EEZ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19.A

Sidrišta sigurnosnih pojaseva, sidrišta Isofix sustava i sidrište vezice gornjeg sigurnosnog pojasa Isofix sustava

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Direktiva 76/756/EEZ

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20.A

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21.

Katadiopteri

Direktiva 76/757/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.A

Uređaji za katadioptere za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Gabaritna, prednja pozicijska, stražnja pozicijska i kočna svjetla, svjetla za vožnju po danu i bočna svjetla za označivanje

Direktiva 76/758/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.A

Prednja pozicijska, stražnja pozicijska, kočna svjetla i gabaritna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.B

Svjetla za vožnju po danu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22.C

Bočna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Pokazivači smjera

Direktiva 76/759/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.A

Pokazivači smjera za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Svjetlo stražnje registarske ploče

Direktiva 76/760/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.A

Osvjetljenje stražnje registarske ploče motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Glavna svjetla (uključujući žarulje)

Direktiva 76/761/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.A

SB svjetla za motorna vozila koja emitiraju europski asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.B

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima motornih vozila i njihovih prikolica

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.C

Glavna svjetla motornih vozila s izbojem u plinu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.D

Svjetlosni izvori s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.E

Glavna svjetla motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oboje i opremljena su žaruljom sa žarnom niti i/ili LED modulima

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25.F

Podesivi prednji svjetlosni sustavi (AFS) za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Prednja svjetla za maglu

Direktiva 76/762/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.A

Prednja svjetla za maglu za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Vučne kuke

Direktiva 77/389/EEZ

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27.A

Vučni uređaji

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28.

Stražnja svjetla za maglu

Direktiva 77/538/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28.A

Stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Svjetla za vožnju unatrag

Direktiva 77/539/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.A

Svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkirna svjetla

Direktiva 77/540/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30.A

Parkirna svjetla za motorna vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Sigurnosni pojasevi

Direktiva 77/541/EEZ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31.A

Sigurnosni pojasevi, sigurnosni sustavi za držanje djece i Isofix sigurnosni sustavi za držanje djece

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Direktiva 78/316/EEZ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33.A

Mjesta na kojima se nalaze oznake ručnog upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Odmrzavanje/odmagljivanje

Direktiva 78/317/EEZ

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34.A

Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35.

Naprave za brisanje i pranje

Direktiva 78/318/EEZ

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35.A

Sustavi za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36.

Sustavi grijanja

Direktiva 2001/56/EZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36.A

Sustavi grijanja

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38.A

Nasloni za glavu, bez obzira jesu li pripojeni za sjedala u vozilu

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Emisije (Euro IV i V) teških teretnih vozila

Direktiva 2005/55/EZ

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41.A

Emisije (Euro VI) teških teretnih vozila /pristup informacijama

Uredba (EZ) br. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42.

Bočna zaštita

Direktiva 89/297/EEZ

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42.A

Bočna zaštita vozila za prijevoz robe

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Zaštita od prskanja ispod kotača

Direktiva 91/226/EEZ

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43.A

Zaštita od prskanja ispod kotača

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45.

Sigurnosna stakla

Direktiva 92/22/EEZ

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45.A

Materijali za sigurnosna stakla i njihova ugradnja na vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46.

Gume

Direktiva 92/23/EEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.A

Ugradnja guma

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.B

Pneumatske gume za motorna vozila i njihove prikolice (klasa C1)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46.C

Pneumatske gume za gospodarska vozila i njihove prikolice (klase C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46.D

Emisije buke kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja (klase C1, C2 i C3)

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.E

Rezervni kotač za privremenu uporabu, sigurnosne gume/pneumatski sustavi sa sposobnošću vožnje bez zraka i sustavi praćenja zračnog pritiska

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47.

Uređaji za ograničavanje brzine

Direktiva 92/24/EEZ

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47.A

Uređaji za ograničavanje brzine vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Mase i dimenzije (osim vozila navedenih pod 44)

Direktiva 97/27/EZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48.A

Mase i dimenzije

Uredba (EZ) br. 661/2009

Uredba (EU) br. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Vanjske izbočine na kabini gospodarskih vozila

Direktiva 92/114/EEZ

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49.A

Gospodarska vozila s obzirom na vanjske izbočine stražnje stjenke kabine

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Vučne spojnice

Direktiva 94/20/EZ

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50.A

Mehanički sastavni dijelovi spojnica u kombinacijama vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50.B

Kratke mehaničke spojnice (CCD); ugradnja homologirane CCD

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51.

Zapaljivost

Direktiva 95/28/EZ

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51.A

Ponašanje materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Autobusi

Direktiva 2001/85/EZ

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52.A

M2 i M3 vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52.B

Čvrstoća nadogradnje velikih putničkih vozila

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54.

Bočni sudar

Direktiva 96/27/EZ

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54.A

Zaštita putnika u slučaju bočnog sudara

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 95

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56.

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

Direktiva 98/91/EZ

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56.A

Vozila za prijevoz opasnih tvari

Uredba (EZ) br. 661/2009

Pravilnik UNECE-a br. 105

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57.

Zaštita od prednjeg podlijetanja

Direktiva 2000/40/EZ