ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.068.hrv

Službeni list

Europske unije

L 68

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
7. ožujka 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/115/EU

 

*

Odluka Vijeća od 2. prosinca 2013. o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi

1

 

 

Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi

2

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

7.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/1


ODLUKA VIJEĆA

od 2. prosinca 2013.

o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi

(2014/115/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Pregovori o reviziji Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA iz 1994.) započeli su u siječnju 1999. u skladu s člankom XXIV. stavkom 7. točkama (b) i (c) GPA-a iz 1994.

(2)

Pregovore je vodila Komisija uz savjetovanje s posebnim odborom osnovanim na temelju članka 207. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(3)

15. prosinca 2011. stranke GPA-a iz 1994. postigle su politički dogovor na ministarskoj razini o ishodima pregovora. Taj politički dogovor potvrđen je donošenjem Odluke o ishodima pregovora od strane Odbora za GPA 30. ožujka 2012. Tom Odlukom, koja uključuje Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi („Protokol”), stranke GPA-a iz 1994. ovjerile su tekst Protokola i otvorile ga za svoje prihvaćanje.

(4)

Protokol bi trebalo odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi odobrava se u ime Europske unije.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) za polaganje, u ime Unije, isprave o prihvatu, kako je navedeno u stavku 3. Protokola i u skladu s člankom XXIV. stavkom 9. GPA-a iz 1994., kako bi se izrazila suglasnost Unije da bude obvezana Protokolom (1).

Članak 3.

Protokol se ne tumači kao da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozvati pred sudovima Unije ili država članica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GUSTAS


(1)  Datum stupanja Protokola na snagu objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


7.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/2


PRIJEVOD

PROTOKOL

o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi

PROTOKOL O IZMJENI SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI

Prilog Protokolu o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi

Dodatak I. Završne ponude ugovornih stranaka GPA-a u okviru Dodatka I. u pregovorima o području primjene GPA-a

Završna ponuda Republike Armenije u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Kanade u okviru Dodatka I.

Buduće obveze Europske unije u okviru Dodatka I. (završna verzija)

Završna ponuda Hong Konga, Kina u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Islanda u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Izraela u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Japana u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Republike Koreje u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Kneževine Lihtenštajna u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Kraljevine Nizozemske u vezi s Arubom u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Norveške u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Singapura u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Švicarske u okviru Dodatka I.

Završna ponuda izdvojenog carinskog područja Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua* u okviru Dodatka I.

Završna ponuda Sjedinjenih Država u okviru Dodatka I.

Dodatak II.

Dodatak III.

Dodatak IV.

UGOVORNE STRANKE SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI, sastavljenog u Marakešu 15. travnja 1994., (dalje u tekstu „Sporazum iz 1994.”),

NAKON daljnjih pregovora na temelju članka XXIV. stavka 7. točaka (b) i (c) Sporazuma iz 1994.;

SPORAZUMJELE SU SE:

1.

Preambula, članci od I. do XXIV. te dodaci Sporazumu iz 1994. brišu se i zamjenjuju odredbama određenima u Prilogu ovom Protokolu.

2.

Ovaj je Protokol otvoren za prihvaćanje od strane ugovornih stranaka Sporazuma iz 1994.

3.

Ovaj Protokol stupa na snagu za one ugovorne stranke Sporazuma iz 1994. koje su položile svoje isprave o prihvatu ovog Protokola tridesetog dana nakon što je dvije trećine ugovornih stranaka Sporazuma iz 1994. položilo te isprave. Nakon tog dana ovaj Protokol stupa na snagu za svaku ugovornu stranku Sporazuma iz 1994. koja je položila svoju ispravu o prihvatu ovog Protokola tridesetog dana nakon dana polaganja te isprave.

4.

Ovaj se Protokol pohranjuje kod Glavnog direktora WTO-a koji bez odlaganja daje svakoj ugovornoj stranci Sporazuma iz 1994. ovjerenu presliku ovog Protokola te obavijest o prihvatu Protokola od strane svake ugovorne stranke.

5.

Ovaj se Protokol registrira u skladu s odredbama članka 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno u Ženevi 30. ožujka dvije tisuće dvanaeste u jednom primjerku na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, osim ako je drukčije određeno s obzirom na dodatke ovom Protokolu.


PRILOG PROTOKOLU ZA IZMJENU SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI

PREAMBULA

UGOVORNE STRANKE OVOG SPORAZUMA (dalje u tekstu „ugovorne stranke”),

PRIZNAJUĆI potrebu za učinkovitim multilateralnim okvirom za javnu nabavu, s ciljem postizanja veće liberalizacije, proširenja te poboljšanja okvira za provođenje međunarodne trgovine;

PRIZNAJUĆI da mjere u vezi s javnom nabavom ne bi smjele biti pripremljene, donesene ili primijenjene u svrhu pružanja zaštite domaćim dobavljačima, robi ili uslugama niti bi smjele biti diskriminirajuće s obzirom na strane dobavljače, robu ili usluge;

PRIZNAJUĆI da su integritet i predvidljivost sustava javne nabave od ključne važnosti za djelotvorno i učinkovito upravljanja javnim resursima, uspješnost gospodarstava ugovornih stranaka te funkcioniranje multilateralnog trgovinskog sustava;

PRIZNAJUĆI da bi provedbene obveze na temelju ovog Sporazuma trebale biti u dovoljnoj mjeri fleksibilne kako bi udovoljavale specifičnim okolnostima svake ugovorne stranke;

PRIZNAJUĆI potrebu uzimanja u obzir razvoja, financijskih i trgovinskih potreba zemalja u razvoju, pogotovo najmanje razvijenih zemalja;

PRIZNAJUĆI važnost transparentnih mjera u vezi s javnom nabavom, izvršavanja nabava na transparentan i pravedan način te važnost izbjegavanja sukoba interesa i korupcije, u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumentima, poput Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije;

PRIZNAJUĆI važnost korištenja i poticanja upotrebe elektronskih sredstava za nabavu obuhvaćenu ovim Sporazumom;

ŽELEĆI potaknuti članice WTO-a koje nisu stranke ovog Sporazuma da prihvate ovaj Sporazum i pristupe mu;

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak I.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

trgovačka roba ili usluge znači usluge koje se općenito prodaju ili nude na prodaju na komercijalnom tržištu nevladinim kupcima, koji ih uobičajeno kupuju, u nevladine svrhe;

(b)

Odbor znači Odbor za javnu nabavu uspostavljen člankom XXI. stavkom 1.;

(c)

građevinske usluge znače usluge čiji je cilj realizacija pomoću bilo kakvih sredstava niskogradnje i visokogradnje, na temelju Odjeljka 51. privremene Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC);

(d)

zemlja uključuje svako odvojeno carinsko područje koje je ugovorna stranka ovog Sporazuma. U slučaju odvojenog carinskog područja koje je ugovorna stranka ovog Sporazuma, ako je izraz u ovom Sporazumu opisan pojmom „nacionalni”, taj se izraz čita kao da se odnosi na to carinsko područje, osim ako je drukčije određeno;

(e)

dani znači kalendarski dani;

(f)

elektronička dražba znači postupak koji se ponavlja, a koji podrazumijeva korištenje elektroničkih sredstava od strane dobavljača za predstavljanje novih cijena ili novih vrijednosti necjenovnih elemenata odredivih po veličini u ponudi vezanih uz kriterije procjene, ili oboje, kojima se omogućuje rangiranje ili ponovno rangiranje ponuda;

(g)

pisanim putem ili pisano znači izražavanje riječima ili brojevima koje se može pročitati, reproducirati i kasnije prenositi. To može uključivati informacije koje se prenose i pohranjuju u elektroničkom obliku;

(h)

ograničeno nadmetanje znači metoda nabave kojom naručitelj stupa u kontakt s dobavljačem ili dobavljačima koje je sam odabrao;

(i)

mjera znači svaki zakon, propis, postupak, administrativna smjernica ili praksa ili bilo kakva aktivnost naručitelja vezanu uz obuhvaćenu nabavu;

(j)

popis za višestruku upotrebu znači popis dobavljača za koje je naručitelj utvrdio da ispunjavaju uvjete kako bi bili dio tog popisa te koje koji naručitelj namjerava koristiti više od jednog puta;

(k)

obavijest o planiranoj nabavi znači obavijest koju je naručitelj objavio, a kojom se zainteresirane dobavljače poziva da podnesu svoje zahtjeve za sudjelovanjem, ponude ili oboje;

(l)

prijeboj znači bilo kakvo stanje ili djelatnost kojom se potiče lokalni razvoj ili poboljšavaju računi bilance plaćanja ugovorne stranke, poput korištenja domaćih sadržaja, licenciranja tehnologija, ulaganja, vezane trgovine ili slične aktivnosti ili zahtjeva;

(m)

otvoreno nadmetanje znači metoda nabave kojom svi zainteresirani dobavljači mogu dostaviti svoju ponudu;

(n)

osoba znači fizička osoba ili pravna osoba;

(o)

naručitelj znači subjekt obuhvaćen prilozima 1., 2. ili 3. Dodatku I. ugovorne stranke;

(p)

kvalificirani dobavljač znači dobavljač za kojeg naručitelj smatra da je zadovoljio uvjete za sudjelovanje;

(q)

nadmetanje po pozivu znači metoda nabave kojom naručitelj poziva samo kvalificirane dobavljače da dostave ponudu;

(r)

usluge obuhvaćaju građevinske usluge osim ako je drukčije određeno;

(s)

standard znači dokument koji je odobrilo priznato tijelo koji određuje zajedničko ili ponovno korištenje, pravila, smjernice ili značajke roba ili usluga ili povezane postupke i metode proizvodnje, a da sukladnost s njima nije obvezna. Također može obuhvaćati ili se odnositi isključivo na zahtjeve vezane uz terminologiju, simbole, pakiranje, označivanje ili obilježavanje koji se primjenjuju na robu, uslugu, postupak ili metodu proizvodnje;

(t)

dobavljač znači osoba ili skupina osoba koja pruža ili bi mogla pružiti robu ili usluge; i

(u)

tehničke specifikacije znače zahtjev natječaja kojim se:

i.

određuju značajke roba ili usluga koje je potrebno nabaviti, uključujući kvalitetu, učinkovitost, sigurnost i dimenzije ili postupke i metode njihove proizvodnje ili pružanja ili

ii.

rješavaju zahtjevi terminologije, simbola, pakiranja, označivanja ili obilježavanja koji se primjenjuju na robu ili uslugu.

Članak II.

Područje primjene i opseg

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na svaku mjeru vezanu uz obuhvaćenu nabavu, bez obzira na to provodi li se nabava isključivo ili djelomično elektroničkim putem.

2.   Za potrebe ovog Sporazuma, obuhvaćena nabava znači nabava za javne potrebe:

(a)

robe, usluga ili njihove kombinacije:

i.

kako je određeno u prilozima svake ugovorne stranke Dodatku I.; i

ii.

koje nisu nabavljene u svrhu komercijalne prodaje ili preprodaje ili za korištenje u proizvodnji ili dobavi roba ili usluga za komercijalnu prodaju ili preprodaju;

(b)

bilo kojim ugovornim putem, uključujući: kupnjom; najmom; i zakupom ili leasingom, sa opcijom kupnje ili bez nje;

(c)

za koju je vrijednost, procijenjena u skladu sa stavcima od 6. do 8. jednaka ili prelazi relevantni prag, određen u prilozima ugovornih stranaka Dodatku I., u vrijeme objave obavijesti u skladu s člankom VII.;

(d)

koju izvršava naručitelj; i

(e)

koja nije izuzeta iz stavka 3. ili priloga ugovornih stranaka Dodatku I.

3.   Osim ako je drukčije predviđeno u prilozima ugovornih stranaka Dodatku I., Sporazum se ne primjenjuje na:

(a)

stjecanje ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili ostalih nekretnina ili njihovih prava;

(b)

izvanugovorne sporazume ili bilo koji oblik pomoći koju pruža ugovorna stranka, uključujući sporazume o suradnji, bespovratna sredstva, zajmove, infuzije kapitala, jamstva i fiskalne poticaje;

(c)

nabavu ili stjecanje fiskalnog zastupanja ili depozitnih usluga, usluga likvidacije i upravljanja za uređene financijske institucije ili usluga povezanih s prodajom, otkupom i distribucijom javnog duga, uključujući zajmove i državne obveznice, zadužnice i druge vrijednosne papire;

(d)

ugovore o zapošljavanju u javnom sektoru;

(e)

nabavu provedenu:

i.

posebno za pružanje međunarodne pomoći, uključujući razvojnu pomoć;

ii.

na temelju određenog postupka ili uvjeta međunarodnog sporazuma vezanog uz razmještanje postrojbi ili zajedničku provedbu projekta od strane država potpisnica projekta; ili

iii.

na temelju određenog postupka ili uvjeta međunarodne organizacije ili financirane međunarodnim bespovratnim sredstvima, zajmovima ili drugim oblicima pomoći ako primjenjivi postupak ili uvjet ne bi bio u skladu s ovim Sporazumom.

4.   Svaka ugovorna stranka u svojim prilozima Dodatku I. navodi sljedeće podatke:

(a)

u Prilogu 1., središnja tijela vlasti čija je nabava obuhvaćena ovim Sporazumom;

(b)

u Prilogu 2., tijela vlasti ispod središnje razine čija je nabava obuhvaćena ovim Sporazumom;

(c)

u Prilogu 3., sva ostala tijela čija je nabava obuhvaćena ovim Sporazumom;

(d)

u Prilogu 4., robu obuhvaćenu ovim Sporazumom;

(e)

u Prilogu 5., usluge osim građevinskih usluga koje su obuhvaćene ovim Sporazumom;

(f)

u Prilogu 6., građevinske usluge obuhvaćene ovim Sporazumom; i

(g)

u Prilogu 7., bilo kakve opće napomene.

5.   Ako naručitelj, u okviru obuhvaćene nabave, zahtijeva od osoba koje nisu obuhvaćene prilozima ugovornih stranaka Dodatku I. nabavu u skladu s određenim zahtjevima, članak IV. primjenjuje se mutatis mutandis na te zahtjeve.

6.   Pri procjeni vrijednosti nabave u svrhu utvrđivanja radi li se o obuhvaćenoj nabavi, naručitelj:

(a)

ne razdvaja nabavu u zasebne nabave i ne odabire ili koristi određenu metodu određivanja vrijednosti za procjenu vrijednosti nabave s namjerom izuzimanja cjelokupne nabave ili dijela nabave iz primjene ovoga Sporazuma; i

(b)

uključuje procijenjenu maksimalnu ukupnu vrijednost nabave tijekom cijelog razdoblja trajanja nabave, bez obzira je li dodijeljena jednom ili više dobavljača, uzimajući u obzir sve oblike plaćanja, uključujući:

i.

premije, pristojbe, provizije i kamate; i

ii.

ako su pri nabavi dopuštene mogućnosti, ukupnu vrijednost takvih mogućnosti.

7.   Ako pojedinačni zahtjev za nabavu dovede do dodjele više od jednog ugovora ili dodjele ugovora u zasebnim dijelovima (dalje u tekstu „ugovori koji se ponavljaju”), izračunavanje procijenjene maksimalne ukupne vrijednosti temelji se na:

(a)

vrijednosti ugovora koji se ponavljaju za istu vrstu robe ili usluge dodijeljenih tijekom proteklih 12 mjeseci ili u protekloj fiskalnoj godini naručitelja, prilagođenoj, ako je moguće, kako bi se uzele u obzir predviđene promjene u količini ili vrijednosti robe ili usluge koja će se nabavljati sljedećih 12 mjeseci; ili

(b)

procijenjenoj vrijednosti ugovora koji se ponavljaju za istu vrstu robe ili usluge, a koji će se dodijeliti tijekom 12 mjeseci nakon prvotne dodjele ugovora ili tijekom fiskalne godine naručitelja.

8.   U slučaju nabave putem najma, zakupa ili leasinga robe ili usluga ili u slučaju nabave za koju ukupna cijena nije određena, temelj za određivanje vrijednosti jest:

(a)

u slučaju ugovora na određeni rok:

i.

ako ugovor traje 12 mjeseci ili manje, ukupna procijenjena maksimalna vrijednost njegova trajanja; ili

ii.

ako trajanje ugovora prelazi 12 mjeseci, ukupna procijenjena maksimalna vrijednost, uključujući bilo kakvu procijenjenu preostalu vrijednost;

(b)

ako se ugovor sklapa na neodređeno razdoblje, procijenjen mjesečni obrok pomnožen s 48; i

(c)

ako nije sigurno hoće li ugovor biti sklopljen na određeni rok, primjenjuje se podstavak (b).

Članak III.

Sigurnosne i opće iznimke

1.   Nijedna odredba u ovom Sporazumu ne tumači se kao sprečavanje bilo koje ugovorne stranke da poduzme bilo koju radnju ili da ne iznosi bilo kakve informacije koje smatra potrebnima za zaštitu svojih ključnih sigurnosnih interesa vezanih uz nabavu oružja, streljiva ili vojnog materijala ili uz nabavu koja je neophodna za nacionalnu sigurnost ili nacionalnu obranu.

2.   Podložno zahtjevu da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi kod postojanja sličnih uvjeta predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije među ugovornim strankama ili koji bi predstavljao prikriveno ograničavanje međunarodne trgovine, nijedna odredba u ovom Sporazumu ne tumači se u smislu da bi sprečavalo ugovorne stranke u uvođenju ili provođenju mjera:

(a)

potrebnih radi zaštite javnog morala, reda ili sigurnosti;

(b)

potrebnih radi zaštite života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka;

(c)

potrebnih radi zaštite intelektualnog vlasništva; ili

(d)

vezanih uz robu ili usluge osoba s invaliditetom, filantropskih institucija ili rada u zatvorima.

Članak IV.

Opća načela

1.   S obzirom na bilo koju mjeru vezanu uz obuhvaćenu nabavu, svaka ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, dužna je odmah i bezuvjetno za robu i usluge bilo koje druge ugovorne stranke i naručitelje bilo koje druge ugovorne stranke koji nude robu i usluge bilo koje ugovorne stranke, osigurati postupanje koje nije manje povoljno od postupanja koje ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje osigurava za:

(a)

domaću robu, usluge i naručitelje; i

(b)

robu, usluge i naručitelje bilo koje druge ugovorne stranke.

2.   S obzirom na bilo koju mjeru vezanu uz obuhvaćenu nabavu, ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, ne smije:

(a)

davati prednost jednom dobavljaču s lokalnim poslovnim nastanom pred drugim dobavljačem s lokalnim poslovnim nastanom na temelju stupnja povezanosti s inozemstvom ili na temelju stranog vlasništva; ili

(b)

diskriminirati dobavljača s lokalnim poslovnim nastanom na temelju činjenice da su roba ili usluge, koje taj dobavljač nudi u okviru određene nabave, roba i usluge bilo koje druge ugovorne stranke.

3.   Pri provođenju obuhvaćene nabave elektroničkim putem, naručitelj je dužan:

(a)

osigurati da se nabava provodi korištenjem sustava informacijske tehnologije i softvera, uključujući onih koji su povezani s provjerom autentičnosti i enkripcijom informacija, koji su općenito dostupni i interoperabilni s drugim općenito dostupnim sustavima informacijske tehnologije i softverom; i

(b)

održavati mehanizme kojima se osigurava integritet zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, uključujući utvrđivanje vremena primitka i sprječavanje nedozvoljena pristupa.

4.   Naručitelj provodi obuhvaćenu nabavu na transparentan i pravedan način koji:

(a)

je u skladu s ovim Sporazumom, korištenjem metoda poput otvorenog nadmetanja, selektivnog nadmetanja i ograničenog nadmetanja;

(b)

izbjegava sukobe interesa; i

(c)

sprječava korupciju.

5.   Za potrebe obuhvaćene nabave, ugovorna stranka ne primjenjuje pravila o podrijetlu na robu i usluge uvezene ili nabavljene od druge ugovorne stranke koji su različiti od pravila o podrijetlu koje ugovorna stranka u tom trenutku primjenjuje u uobičajenom trgovanju na uvoz ili nabavu iste robe ili usluga od iste ugovorne stranke.

6.   S obzirom na obuhvaćenu nabavu, ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, ne smije tražiti, uzimati u obzir, uvoditi ili provoditi bilo kakve prijeboje.

7.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na: carine i davanja bilo koje vrste nametnuta ili povezana s uvozom; metodu uvođenja takvih carina i davanja; ostale uvozne propise ili formalnosti i mjere koje utječu na trgovinu uslugama, a koje nisu mjere kojima se uređuje obuhvaćena nabava.

Članak V.

Zemlje u razvoju

1.   U pregovorima za pristupanje i u provedbi i upravljanju ovim Sporazumom ugovorne stranke dužne su obratiti osobitu pozornost na razvoj, financijske i trgovinske potrebe i okolnosti zemalja u razvoju i najmanje razvijenih zemalja (dalje u tekstu zajednički „zemlje u razvoju”, osim ako je posebno drukčije određeno) priznajući da se okolnosti mogu znatno razlikovati u različitim zemljama. Kako je predviđeno ovim člankom te na zahtjev, ugovorne stranke osiguravaju posebno i različito postupanje u slučaju:

(a)

najmanje razvijenih zemalja; i

(b)

bilo koje druge zemlje u razvoju, ako i u mjeri u kojoj to posebno i različito postupanje udovoljava potrebama razvoja.

2.   Nakon pristupanja zemlje u razvoju ovom Sporazumu, svaka ugovorna stranka dužna je odmah omogućiti robi, uslugama i dobavljačima te zemlje najpovoljniju pokrivenost koju ugovorna stranka pruža na temelju svojih priloga Dodatku I. bilo kojoj drugoj ugovornoj stranci ovog Sporazuma, na temelju uvjeta dogovorenih između ugovorne stranke i zemlje u razvoju kako bi se održala odgovarajuća ravnoteža prilika na temelju ovog Sporazuma.

3.   Na temelju svojih razvojnih potreba te u dogovoru s ugovornim strankama, zemlja u razvoju može donijeti ili primjenjivati jednu ili više sljedećih prijelaznih mjera, tijekom prijelaznog razdoblja i u skladu s rokovima, određenih u njezinim relevantnim prilozima Dodatku I. te primijenjenih na način da se izbjegne diskriminacija između ostalih ugovornih stranaka:

(a)

program povlaštenih cijena, pod uvjetom:

i.

da se povlaštenost u programu odnosi samo na dio ponude koja obuhvaća robu ili usluge podrijetlom iz zemlje u razvoju koja primjenjuje povlaštenost ili robu ili usluge podrijetlom iz ostalih zemalja u razvoju s obzirom na koje zemlja u razvoju koja primjenjuje povlaštenost ima obvezu pružanja nacionalnog tretmana na temelju povlaštenog sporazuma, pod uvjetom da bi, ako je druga zemlja u razvoju ugovorna stranka ovog Sporazuma, takav tretman bio podložan uvjetima koje je odredio Odbor; i

ii.

da je program transparentan te da su povlaštenost i primjena povlaštenosti u nabavi jasno opisane u obavijesti o planiranoj nabavi;

(b)

prijeboj, pod uvjetom da su bilo koji zahtjev ili mogućnost prijeboja jasno navedeni u obavijesti o planiranoj nabavi;

(c)

postupno uvođenje određenih subjekata ili sektora; i

(d)

prag koji je viši od stalnog praga.

4.   U pregovorima za pristupanje ovom Sporazumu ugovorne stranke mogu se složiti da se za zemlje u razvoju koje su pristupnice ovom Sporazumu odgodi primjena bilo koje određene obveze u ovom Sporazumu osim članka IV. stavka 1. točke (b) dok ta zemlja ne provede određenu obvezu. Razdoblje za provedbu jest:

(a)

za najmanje razvijenu zemlju pet godina nakon njezina pristupanja ovom Sporazumu; i

(b)

za druge zemlje u razvoju samo razdoblje potrebno za provedbu određene obveze koje ne prelazi tri godine.

5.   Sve zemlje u razvoju koje su dogovorile razdoblje za provedbu obveze na temelju stavka 4. dužne su u svojem Prilogu 7. Dodatku I. navesti dogovoreno razdoblje za provedbu, određenu obvezu koju je u tom razdoblju potrebno provesti te sve privremene obveze na koje su pristale tijekom razdoblja provedbe.

6.   Nakon što je za zemlju u razvoju stupio na snagu ovaj Sporazum, Odbor na zahtjev zemlje u razvoju može:

(a)

produljiti prijelazno razdoblje za mjeru donesenu ili koja se provodi na temelju stavka 3. ili bilo koje razdoblje za provedbu dogovoreno na temelju stavka 4.; ili

(b)

odobriti donošenje nove prijelazne mjere na temelju stavka 3. u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti tijekom postupka pristupanja.

7.   Zemlja u razvoju koja je dogovorila prijelaznu mjeru na temelju stavaka 3. ili 6., razdoblje za provedbu na temelju stavka 4. ili produljenje na temelju stavka 6. dužna je tijekom prijelaznog razdoblja ili razdoblja provedbe poduzeti sve potrebne korake kako bi se osigurala sukladnost s ovim Sporazumom po isteku tih razdoblja. Zemlja u razvoju dužna je odmah obavijestiti Odbor o svakom koraku.

8.   Ugovorne stranke dužne su razmotriti bilo koji zahtjev zemlje u razvoju za tehničku suradnju i jačanje kapaciteta vezano uz pristupanje te zemlje ovom Sporazumu ili njezinu provedbu ovog Sporazuma.

9.   Odbor može uspostaviti postupke za provedbu ovog članka. Takvi postupci mogu obuhvaćati odredbe o izglasavanju odluka vezanih uz zahtjeve na temelju stavka 6.

10.   Odbor svakih pet godina vrši pregled funkcionalnosti i učinkovitosti ovog članka.

Članak VI.

Informacije o sustavu nabave

1.   Svaka ugovorna stranka:

(a)

bez odgađanja objavljuje sve zakone, druge propise, sudske odluke, administrativne odluke opće primjene te standardne ugovorne klauzule naložene zakonom ili drugim propisom te uključene upućivanjem u obavijesti ili natječajnu dokumentaciju te postupak vezan uz obuhvaćenu nabavu i bilo kakve izmjene tog postupka putem službeno određenog elektroničkog ili papirnatog medija koji je raširen i lako dostupan javnosti; i

(b)

po primitku zahtjeva ugovornim strankama pruža objašnjenje navedenog.

2.   Svaka ugovorna stranka navodi:

(a)

u Dodatku II., elektroničke ili papirnate medije koje ugovorna stranka koristi za objavljivanje informacija opisanih u stavku 1.;

(b)

u Dodatku III., elektroničke ili papirnate medije koje ugovorna stranka koristi za objavljivanje obavijesti koje se zahtijevaju člankom VII., člankom IX. stavkom 7. i člankom XVI. stavkom 2.; i

(c)

u Dodatku IV., adresu ili adrese internetskih stranica na kojima ugovorna stranka objavljuje:

i.

statistiku o nabavi u skladu s člankom XVI. stavkom 5.; ili

ii.

svoje obavijesti u vezi s dodijeljenim ugovorima u skladu s člankom XVI. stavkom 6.

3.   Sve ugovorne stranke bez odgađanja obavješćuju Odbor o mogućim izmjenama informacija ugovornih stranaka navedenih u Dodatku II., III. ili IV.

Članak VII.

Obavijesti

1.   Za svaku obuhvaćenu nabavu naručitelj objavljuje obavijest o planiranoj nabavi putem prikladnog papirnatog ili elektroničkog medija navedenog u Dodatku III. osim u slučaju okolnosti navedenih u članku XIII. Takav se medij široko prenosi i takve su obavijesti lako dostupne javnosti barem do isteka roka navedenog u obavijesti. Obavijesti su:

(a)

u slučaju naručitelja obuhvaćenih Prilogom 1. dostupne elektroničkim putem, besplatno i putem jedinstvene točke pristupa barem u minimalnom razdoblju određenom u Dodatku III; i

(b)

u slučaju naručitelja obuhvaćenih Prilogom 2. ili 3., ako su dostupne elektroničkim putem, pružene barem u obliku poveznica na besplatnim elektroničkim portalima.

Ugovorne stranke, uključujući naručitelje obuhvaćene Prilogom 2. ili 3. potiče se da objavljuju svoje obavijesti elektroničkim putem, besplatno i putem jedinstvene točke pristupa.

2.   Osim ako je drukčije određeno u ovom Sporazumu, svaka obavijest o planiranoj nabavi uključuje:

(a)

ime i adresu naručitelja te ostale podatke potrebne za stupanje u kontakt s naručiteljem i pribavljanje svih relevantnih dokumenata vezanih uz nabavu, njihovu cijenu i uvjete plaćanja, ako postoje;

(b)

opis nabave, uključujući narav i količinu roba ili usluga koje se nabavljaju ili, ako količina nije poznata, procijenjenu količinu;

(c)

u slučaju ugovora koji se ponavljaju, procjenu, ako je moguća, o vremenskom okviru sljedećih obavijesti o planiranoj nabavi;

(d)

opis svih mogućnosti;

(e)

rok za isporuku roba ili usluga ili trajanje ugovora;

(f)

metodu nabave koja će se koristiti i informacije o tome hoće li nabava obuhvaćati pregovore ili elektroničku dražbu;

(g)

gdje je primjenjivo, adresu i sve završne rokove za predaju zahtjeva za sudjelovanje u nabavi;

(h)

adresu i završni rok za predaju ponuda;

(i)

jezik ili jezike na kojima se mogu predati ponude ili zahtjevi za sudjelovanje, ako se mogu predati na jeziku koji nije službeni jezik ugovorne stranke ili naručitelja;

(j)

popis i kratak opis bilo kakvih uvjeta za sudjelovanje dobavljača, uključujući bilo kakve zahtjeve za određene dokumente ili potvrde koje dobavljači moraju dostaviti u slučaju sudjelovanja, osim ako su takvi zahtjevi obuhvaćeni natječajnom dokumentacijom koja je dostupna svim zainteresiranim dobavljačima u isto vrijeme kad i obavijest o planiranoj nabavi;

(k)

ako, u skladu s člankom IX., naručitelj namjerava odabrati ograničeni broj kvalificiranih dobavljača za sudjelovanje u natječaju, kriterije odabira koji će se koristiti i, ako je primjenjivo, ograničenja u pogledu dozvoljenog broja dobavljača koji sudjeluju u natječaju; i

(l)

napomenu da je nabava obuhvaćena ovim Sporazumom.

3.   U svim slučajevima planirane nabave naručitelj objavljuje sažetu obavijest koja je lako dostupna, u isto vrijeme kad i obavijest o planiranoj nabavi, na jednom od jezika WTO-a. Sažeta obavijest mora sadržavati barem sljedeće podatke:

(a)

predmet nabave;

(b)

završni datum za predaju ponuda ili, ako je primjenjivo, bilo koji završni datum za predaju zahtjeva za sudjelovanje u nabavi ili za dodavanje na popis za višestruku upotrebu i

(c)

adresu koju je potrebno koristiti za pribavljanje dokumenata vezanih uz nabavu.

4.   Naručitelje se potiče da čim prije u svakoj fiskalnoj godini objave obavijest o budućim planovima vezanima uz nabavu (dalje u tekstu „obavijest o planiranoj nabavi”) putem odgovarajućeg papirnatog ili elektroničkog medija navedenog u Dodatku III. Obavijest o planiranoj nabavi trebala bi sadržavati predmet nabave i planirani datum objave obavijesti o budućoj nabavi.

5.   Naručitelj obuhvaćen Prilogom 2. ili 3. može koristiti objavu o planiranoj nabavi kao obavijest o budućoj nabavi pod uvjetom da obavijest o planiranoj nabavi sadrži sve informacije iz stavka 2. koje su dostupne naručitelju te izjavu da bi zainteresirani dobavljači trebali naručitelju izraziti svoj interes za nabavu.

Članak VIII.

Uvjeti za sudjelovanje

1.   Naručitelj je dužan ograničiti uvjete za sudjelovanje u nabavi na one koji su potrebni kako bi se osiguralo da dobavljač posjeduje pravne i financijske kapacitete te trgovačke i tehničke mogućnosti za vršenje relevantne nabave.

2.   Pri određivanju uvjeta za sudjelovanje, naručitelj:

(a)

ne uvodi uvjet kojim se, kako bi dobavljač sudjelovao u nabavi, zahtijeva da je dobavljaču prethodno već dodijeljen jedan ili više ugovora od strane naručitelja određene ugovorne stranke; i

(b)

može zahtijevati prethodno iskustvo ako je to od ključne važnosti kako bi se ispunili zahtjevi nabave.

3.   Pri procjeni zadovoljava li dobavljač uvjete za sudjelovanje, naručitelj:

(a)

procjenjuje financijski kapacitet te trgovačke i tehničke mogućnosti dobavljača na temelju poslovnih aktivnosti tog dobavljača unutar i izvan područja ugovorne stranke naručitelja; i

(b)

temelji svoju procjenu na uvjetima koje je naručitelj unaprijed odredio u obavijestima ili natječajnoj dokumentaciji.

4.   Ako postoje dokazi, ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, može eliminirati dobavljača primjerice na temelju:

(a)

stečaja;

(b)

lažnih izjava;

(c)

značajnih ili trajnih nedostataka u izvršavanju bilo kojeg značajnog zahtjeva ili obveze na temelju prethodnog ugovora ili prethodnih ugovora;

(d)

konačnih presuda vezanih uz teška kaznena djela ili druga teška kažnjiva djela;

(e)

grubog nehaja u profesionalnoj djelatnosti ili radnji ili propustima koji negativno utječu na trgovački integritet dobavljača; ili

(f)

neplaćanja poreza.

Članak IX.

Kvalifikacija dobavljača

1.   Ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, može imati sustav registracije dobavljača u koji se zainteresirani dobavljači moraju registrirati i pružiti određene informacije.

2.   Svaka strana dužna je osigurati sljedeće:

(a)

da njezini naručitelji poduzmu potrebne korake kako bi umanjili razlike između svojih postupaka kvalifikacije; i

(b)

ako njezini naručitelji imaju sustave registracije, da naručitelji poduzmu potrebne korake kako bi umanjili razlike između svojih sustava registracije.

3.   Ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, ne smije donijeti ili primjenjivati sustav registracije ili postupak kvalifikacije u svrhu ili s ciljem stvaranja nepotrebnih prepreka sudjelovanju dobavljača druge ugovorne stranke u njezinoj nabavi.

4.   Ako naručitelj namjerava koristiti nadmetanje po pozivu, naručitelj je dužan:

(a)

u obavijesti o planiranoj nabavi navesti barem podatke određene u članku VII. stavku 2. točkama (a), (b), (f), (g), (j), (k) i (l) te pozvati dobavljače da podnesu svoje zahtjeve za sudjelovanje; i

(b)

pružiti, do početka razdoblja za nadmetanje, barem podatke iz članka VII. stavka 2. točaka (c), (d), (e), (h) i (i) kvalificiranim dobavljačima koje obavješćuje kako je određeno u članku XI. stavku 3. točki (b).

5.   Naručitelj dozvoljava svim kvalificiranim dobavljačima sudjelovanje u određenoj nabavi, osim ako naručitelj u obavijesti o planiranoj nabavi navodi ograničenje u pogledu dozvoljenog broja dobavljača koji mogu sudjelovati u nadmetanju te kriterije za odabir ograničenog broja dobavljača.

6.   Ako natječajna dokumentacija nije javno dostupna od datuma objave obavijesti iz stavka 4., naručitelj je dužan osigurati da su ti dokumenti dostupni u isto vrijeme svim kvalificiranim dobavljačima odabranima u skladu sa stavkom 5.

7.   Naručitelj može imati popis dobavljača za višestruku upotrebu, pod uvjetom da se obavijest kojom se poziva zainteresirane dobavljače da podnesu zahtjev za dodavanje na popis:

(a)

objavljuje jednom godišnje; i

(b)

ako se objavljuje elektroničkim putem, da je trajno dostupna,

u odgovarajućem mediju navedenom u Dodatku III.

8.   Obavijest predviđena u stavku 7. sadrži:

(a)

opis roba ili usluga ili njihovih kategorija za koje se popis može koristiti;

(b)

uvjete za sudjelovanje koje dobavljači moraju ispuniti kako bi bili dodani na popis te metode koje će naručitelj koristiti kako bi utvrdio da dobavljač ispunjava uvjete;

(c)

naziv i adresu naručitelja te ostale podatke potrebne za uspostavljanje kontakta s naručiteljem te pribavljanje relevantnih dokumenata vezanih uz popis;

(d)

rok valjanosti popisa i načine njegova obnavljanja ili ukidanja, ili ako rok valjanosti nije određen, naznaka načina na koji će se izvršiti obavještavanje o prekidu korištenja popisa; i

(e)

napomenu da se popis može koristiti za nabavu obuhvaćenu ovim Sporazumom.

9.   Neovisno o stavku 7., ako je popis za višestruku upotrebu valjan tri godine ili manje, naručitelj može objaviti obavijest iz stavka 7. samo jednom na početku razdoblja valjanosti popisa, pod uvjetom da je:

(a)

u obavijesti naznačeno razdoblje valjanosti i napomena da daljnje obavijesti neće biti objavljene; i

(b)

obavijest objavljena elektroničkim putem i trajno dostupna tijekom razdoblja njezine valjanosti.

10.   Naručitelj omogućuje dobavljačima da u bilo kojem trenutku mogu podnijeti zahtjev za dodavanje na popis za višestruku upotrebu te na popis dodaje sve kvalificirane dobavljače u razumno kratkom roku.

11.   Ako dobavljač koji se ne nalazi na popisu za višestruku upotrebu podnese zahtjev za sudjelovanje u nabavi na temelju popisa za višestruku upotrebu te uz zahtjev priloži sve potrebne dokumente, naručitelj je dužan obraditi taj zahtjev u roku predviđenom u članku XI. stavku 2. Naručitelj ne smije izuzeti dobavljača u pogledu nabave na temelju činjenice da naručitelj nema dovoljno vremena za obradu zahtjeva, osim ako, u iznimnim slučajevima, zbog složenosti nabave, naručitelj nije u mogućnosti obraditi zahtjev u roku za predaju ponuda.

12.   Naručitelj obuhvaćen Prilogom 2. ili 3. može obavijest kojom se dobavljače poziva da podnesu zahtjev za dodavanje na popis za višestruku upotrebu koristiti kao obavijest o planiranoj nabavi, pod uvjetom:

(a)

da je obavijest objavljena u skladu sa stavkom 7. te sadrži podatke određene u stavku 8., sve podatke koji su potrebni na temelju članka VII. stavka 2., a koji su dostupni, te izjavu da obavijest također podrazumijeva obavijest o planiranoj nabavi ili da će samo dobavljači s popisa za višestruku upotrebu primiti daljnje obavijesti o nabavi obuhvaćenoj popisom za višestruku upotrebu; i

(b)

da naručitelj odmah pruži dobavljačima koji su naručitelju izrazili interes za određenu nabavu dovoljno informacija kako bi dobavljači mogli procijeniti svoje interes za nabavu, uključujući sve preostale informacije određene u članku VII. stavku 2. u mjeri u kojoj su te informacije dostupne.

13.   Naručitelj obuhvaćen Prilogom 2. ili 3. može omogućiti dobavljaču koji je podnio zahtjev za dodavanje na popis za višestruku upotrebu u skladu sa stavkom 10. da sudjeluje u nadmetanju za određenu nabavu ako naručitelj ima dovoljno vremena utvrditi zadovoljava li dobavljač uvjete za sudjelovanje.

14.   Naručitelj odmah obavještava dobavljača koji je podnio zahtjev za sudjelovanje u nabavi ili zahtjev za dodavanje na popis za višestruku upotrebu o odluci naručitelja vezanoj uz te zahtjeve.

15.   Ako naručitelj odbije dobavljačev zahtjev za sudjelovanje u nabavi ili zahtjev za dodavanje na popis za višestruku upotrebu, ako odluči da dobavljač nije kvalificiran ili ukloni dobavljača s popisa za višestruku upotrebu, naručitelj odmah obavještava dobavljača te na zahtjev dobavljača odmah dobavljaču dostavlja pisano objašnjenje razloga svojoj odluci.

Članak X.

Tehničke specifikacije i natječajna dokumentacija

1.   Naručitelj ne smije pripremiti, donijeti ili primijeniti bilo kakve tehničke specifikacije ili propisati bilo kakav postupak procjene sukladnosti u svrhu ili s ciljem stvaranja nepotrebnih prepreka međunarodnoj trgovini.

2.   Pri propisivanju tehničkih specifikacija za robu ili usluge koje se nabavljaju, naručitelj je dužan, ako je primjenjivo:

(a)

odrediti tehničke specifikacije u pogledu zahtjeva učinkovitosti i funkcionalnosti, a ne dizajna i opisnih značajki; i

(b)

temeljiti tehničke specifikacije na međunarodnim standardima, ako oni postoje; a u suprotnom na nacionalnim tehničkim standardima, priznatim nacionalnim standardima ili građevinskim propisima.

3.   Ako se u tehničkim specifikacijama koriste informacije o dizajnu i opisne značajke, naručitelj bi trebao naznačiti, prema potrebi, da će u obzir uzeti ponude istovjetnih roba ili usluga koje vidno udovoljavaju zahtjevima nabave na način da u natječajnoj dokumentaciji navede izraz „ili istovjetno”.

4.   Naručitelj ne smije propisati tehničke specifikacije koje zahtijevaju ili se odnose na određeni žig ili zaštićeni naziv, autorsko pravo, dizajn, vrstu, određeno podrijetlo, proizvođača ili dobavljača, osim ako ne postoji ni jedan drugi dovoljno precizan ili shvatljiv način opisa zahtjeva nabave te pod uvjetom da, u takvim slučajevima, naručitelj u natječajnoj dokumentaciji navede izraz „ili istovjetno”.

5.   Naručitelj ne smije tražiti ili primati, na način koji bi ograničio konkurentnost, savjete koji bi se mogli koristiti pri pripremi ili donošenju tehničkih specifikacija za određenu nabavu od osobe koja bi mogla imati poslovni interes u nabavi.

6.   Radi dodatne sigurnosti, ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, može, u skladu s ovim člankom, pripremiti, donijeti ili primijeniti tehničke specifikacije u svrhu promicanja očuvanja prirodnih resursa ili zaštite okoliša.

7.   Naručitelj je dužan dobavljačima staviti na raspolaganje natječajnu dokumentaciju u kojoj su navedene sve informacije potrebne kako bi dobavljači pripremili i podnijeli odgovarajuće ponude. Takva dokumentacija mora sadržavati sveobuhvatni opis sljedećih elemenata, osim ako je taj opis već naveden u obavijesti o planiranoj nabavi:

(a)

opis nabave, uključujući narav i količinu roba ili usluga koje je potrebno nabaviti ili, ako količina nije poznata, procijenjenu količinu i sve zahtjeve koje je potrebno zadovoljiti, uključujući tehničke specifikacije, potvrde o procjeni sukladnosti, planove, nacrte ili materijale s uputama;

(b)

opis svih uvjeta za sudjelovanje dobavljača, uključujući popis informacija i dokumenata koje dobavljači moraju podnijeti vezano uz uvjete za sudjelovanje;

(c)

opis svih kriterija ocjenjivanja koje će naručitelj koristiti za dodjelu ugovora te, osim u slučaju da je cijena jedini kriterij, relativnu važnost tih kriterija;

(d)

ako će naručitelj provoditi nabavu elektroničkim putem, sve zahtjeve vezane uz provjeru autentičnosti i enkripciju ili ostale zahtjeve vezane uz slanje informacija elektroničkim putem;

(e)

ako će naručitelj održati elektroničku dražbu, opis pravila, uključujući utvrđivanje elemenata ponude vezanih uz kriterije ocjenjivanja, na temelju kojih će se provoditi elektronička dražba;

(f)

u slučaju javnog otvaranja ponuda, datum, vrijeme i mjesto otvaranja i, prema potrebi, osobe koje su ovlaštene prisustvovati;

(g)

bilo koje druge uvjete, uključujući uvjete plaćanja i sva ograničenja po pitanju sredstava koja se koriste za podnošenje ponuda, npr. podnose li se ponude na papiru ili elektroničkim putem; i

(h)

bilo kakve rokove za isporuku roba ili pružanje usluga.

8.   Pri utvrđivanju roka za isporuku roba ili pružanje usluga koje se nabavljaju, naručitelj uzima u obzir čimbenike poput složenosti nabave, očekivani raspon podugovaranja te realno vrijeme potrebno za proizvodnju, smanjenje zaliha i prijevoz robe od točke nabave ili za pružanje usluga.

9.   Kriteriji ocjenjivanja određeni u obavijesti o planiranoj nabavi ili natječajnoj dokumentaciji mogu obuhvaćati, između ostalog, cijenu i ostale troškovne čimbenike, kvalitetu, tehničke vrijednosti, okolišne značajke i uvjete isporuke.

10.   Naručitelj je dužan bez odgađanja:

(a)

staviti na raspolaganje natječajnu dokumentaciju kako bi osigurao da dobavljači imaju dovoljno vremena za podnošenje odgovarajućih ponuda;

(b)

po primanju zahtjeva staviti na raspolaganje natječajnu dokumentaciju svim zainteresiranim dobavljačima; i

(c)

odgovoriti na sve razumne zahtjeve za relevantne informacije primljene od svih zainteresiranih ili sudjelujućih dobavljača, pod uvjetom da te informacije ne daju prednost jednom dobavljaču nad drugim dobavljačima.

11.   Ako, prije dodjele ugovora, naručitelj izmijeni kriterije ili zahtjeve određene u obavijesti o planiranoj nabavi ili natječajnoj dokumentaciji dostavljenoj sudjelujućim dobavljačima ili izmijeni ili ponovno objavi obavijest ili natječajnu dokumentaciju, naručitelj je dužan pisanim putem prenijeti sve takve izmjene ili izmijenjene ili ponovno objavljene obavijesti ili natječajnu dokumentaciju:

(a)

svim dobavljačima sudionicima u vrijeme preinake, izmjene ili ponovnog objavljivanja, ako su dobavljači poznati naručitelju, te u svim ostalim slučajevima, na isti način kao način stavljanja na raspolaganje prvotnih informacija; i

(b)

pravovremeno kako bi ti dobavljači bili u mogućnosti izmijeniti i prema potrebi ponovno podnijeti izmijenjene ponude.

Članak XI.

Rokovi

1.   Naručitelj je dužan, u skladu s vlastitim razumnim potrebama, omogućiti dovoljno vremena kako bi dobavljači pripremili i podnijeli zahtjeve za sudjelovanje i odgovarajuće ponude, uzimajući u obzir čimbenike poput:

(a)

naravi i složenosti nabave;

(b)

predviđenog raspona podugovaranja; i

(c)

vremena potrebnog za prijenos ponuda neelektroničkim putem iz inozemnih i domaćih lokacija gdje se ne koriste elektronička sredstva.

Takvi rokovi, uključujući produljenja tih rokova jednaki su za sve zainteresirane ili sudjelujuće dobavljače.

2.   Naručitelj koji koristi nadmetanje po pozivu dužan je utvrditi da rok za predaju zahtjeva za sudjelovanje u načelu nije manji od 25 dana od dana objave obavijesti o planiranoj nabavi. Ako u slučaju hitnosti, koju je valjano obrazložio naručitelj, ovaj rok nije izvediv, rok može biti smanjen za ne manje od deset dana.

3.   Osim kako je predviđeno u stavcima 4., 5., 7. i 8., naručitelj utvrđuje da konačni rok za predaju ponuda ne smije biti manji od 40 dana od sljedećeg datuma:

(a)

u slučaju otvorenog poziva na dostavu ponuda, datuma objave obavijesti o planiranoj nabavi; ili

(b)

u slučaju nadmetanja po pozivu, od datuma kada je naručitelj obavijestio dobavljače da će biti pozvani da dostave ponude, bez obzira na to koristi li naručitelj popis za višestruku upotrebu.

4.   Naručitelj može smanjiti rok nadmetanja utvrđeno u skladu sa stavkom 3. na ne manje deset dana ako:

(a)

je naručitelj objavio obavijest o budućoj nabavi kako je opisano u članku VII. stavku 4. najmanje 40 dana i ne više od 12 mjeseci prije objave obavijesti o planiranoj nabavi, a obavijest o budućoj nabavi sadrži:

i.

opis nabave;

ii.

približne konačne rokove za predaju ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje;

iii.

izjavu da bi zainteresirani dobavljači trebali izraziti svoj interes za nabavu naručitelju;

iv.

adresu koju je potrebno koristiti za pribavljanje dokumenata vezanih uz nabavu; i

v.

što više dostupnih informacija koje treba sadržavati obavijest o planiranoj nabavi na temelju članka VII. stavka 2.

(b)

naručitelj u slučaju ugovora koji se ponavljaju naznačuje u prvotnoj obavijesti o planiranoj nabavi da će u naknadnim obavijestima biti naznačeni rokovi za nadmetanje na temelju ovog stavka; ili

(c)

je, u slučaju hitnosti koji je naručitelj valjano obrazložio, rok za nadmetanje utvrđen u skladu sa stavkom 3. neizvediv.

5.   Naručitelj može smanjiti rok za nadmetanje utvrđen u skladu sa stavkom 3. za pet dana u slučaju jedne od sljedećih okolnosti:

(a)

ako je obavijest o planiranoj nabavi objavljenja elektroničkim putem;

(b)

ako je cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna elektroničkim putem od datuma objave obavijesti o planiranoj nabavi i

(c)

ako naručitelj prihvaća ponude elektroničkim putem.

6.   Primjena stavka 5. uz primjenu stavka 4. ni u kojem slučaju ne dovodi do smanjenja roka za nadmetanje utvrđenog u skladu sa stavkom 3. na manje od deset dana od datuma objave obavijesti o planiranoj nabavi.

7.   Neovisno o bilo kojoj drugoj odredbi u ovom članku, ako naručitelj kupuje trgovačku robu, usluge ili njihovu kombinaciju, naručitelj može smanjiti rok za nadmetanje utvrđen u skladu sa stavkom 3. na ne manje od 13 dana, pod uvjetom da naručitelj elektroničkim putem istovremeno objavi obavijest o planiranoj nabavi i natječajnu dokumentaciju. Pored toga, ako naručitelj prihvaća ponude za trgovačku robu ili usluge elektroničkim putem, naručitelj može smanjiti rok utvrđen u skladu sa stavkom 3. na ne manje od deset dana.

8.   Ako je naručitelj obuhvaćen Prilogom 2. ili 3. odabrao sve ili ograničeni broj kvalificiranih dobavljača, rok za nadmetanje može biti utvrđen međusobnim dogovorom između naručitelja i odabranih dobavljača. U slučaju da dogovor nije postignut, taj rok ne smije biti manji od deset dana.

Članak XII.

Pregovori

1.   Ugovorna stranka može predvidjeti da njezini naručitelji vode pregovore:

(a)

ako je naručitelj naznačio svoju namjeru o vođenju pregovora u obavijesti o planiranoj nabavi kako se zahtijeva na temelju članka VII. stavka 2.; ili

(b)

ako se tijekom postupka ocjenjivanja utvrdi da nijedna ponuda nije najpovoljnija u pogledu određenih kriterija ocjenjivanja utvrđenih u obavijesti o planiranoj nabavi ili u natječajnoj dokumentaciji.

2.   Naručitelj je dužan:

(a)

pobrinuti se da je eliminacija dobavljača koji sudjeluju u pregovorima provedena u skladu s kriterijima ocjenjivanja utvrđenih u obavijesti o planiranoj nabavi ili u natječajnoj dokumentaciji i

(b)

ako su pregovori završeni, utvrditi zajednički rok preostalim sudjelujućim dobavljačima za predaju novih ili revidiranih ponuda.

Članak XIII.

Ograničeno nadmetanje

1.   Pod uvjetom da naručitelj ne koristi ovu odredbu za potrebe izbjegavanja tržišnog natjecanja među dobavljačima ili je ne koristi na način kojim se diskriminira dobavljače drugih ugovornih stranaka ili kojim se štite domaći dobavljači, naručitelj može koristiti ograničeno nadmetanje i može odlučiti da neće primjenjivati članke od VII. do IX., X. (stavci od 7. do 11.), XI., XII., XIV. i XV. samo u slučaju bilo koje od sljedećih okolnosti:

(a)

ako:

i.

nije podnesena nijedna ponuda ili nijedan dobavljač nije podnio zahtjev za sudjelovanje;

ii.

nije podnesena nijedna ponuda koja udovoljava ključnim zahtjevima iz natječajne dokumentacije;

iii.

nijedan dobavljač ne ispunjava uvjete za sudjelovanje ili

iv.

podnesene ponude su tajno ugovorene,

pod uvjetom da zahtjevi iz natječajne dokumentacije nisu znatno izmijenjeni;

(b)

ako robu ili usluge može isporučiti samo određeni dobavljač te ne postoje druga alternativna ili zamjenska roba ili usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

i.

zahtjev se odnosi na umjetničko djelo;

ii.

zaštita patenata, autorskog prava ili drugih isključiva prava ili

iii.

zbog nedostatka konkurentnosti iz tehničkih razloga;

(c)

u slučaju dodatnih isporuka prvotnog dobavljača robe ili usluga koje nisu bile uključene u prvotnu nabavu ako promjena dobavljača za tu dodatnu robu ili usluge:

i.

ne može se izvršiti iz gospodarskih ili tehničkih razloga poput zahtjeva zamjenjivosti ili interoperabilnosti s postojećom opremom, softverom, uslugama ili instalacijama nabavljenim u okviru prvotne nabave i

ii.

prouzročila bi značajne neugodnosti ili značajno udvostručavanje troškova naručitelja;

(d)

ako je neophodno, u slučajevima u kojima, zbog izuzetne hitnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, roba ili usluge nisu mogle biti pravovremeno pribavljene putem otvorenog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu;

(e)

u slučaju robe kupljene na tržištu robe;

(f)

ako naručitelj nabavlja prototipove ili prvi proizvod ili uslugu koji su razvijeni na njegov zahtjev za vrijeme trajanja određenog ugovora za istraživanje, pokus, studiju ili izvorni razvoj te za potrebe tog ugovora. Izvorni razvoj prve robe ili usluge može uključivati ograničenu proizvodnju ili dobavu kako bi se obuhvatili rezultati terenskog ispitivanja te kako bi se pokazalo da su roba ili usluga prikladne za proizvodnju ili dobavu u većim količinama uz prihvatljive standarde kvalitete, no ne uključuje količinsku proizvodnju ili dobavu radi uspostavljanja komercijalne održivosti ili radi povrata troškova istraživanja i razvoja;

(g)

kod nabava izvršenih u iznimno povoljnim uvjetima do kojih dolazi samo kratkoročno u slučaju neuobičajenog raspolaganja poput onog koje proizlazi iz likvidacije, prinudne uprave ili stečaja, ali ne u slučaju rutinskih nabava od redovnih dobavljača; ili

(h)

ako se ugovor dodjeljuje pobjedniku natječaja pod uvjetom da:

i.

je natječaj organiziran na način koji je u skladu s načelima ovog Sporazuma, posebice u vezi s objavom obavijesti o planiranoj nabavi; i

ii.

sudionike ocjenjuje neovisni sud s ciljem izrade ugovora koji se dodjeljuje pobjedniku.

2.   Naručitelj priprema pisano izvješće o svakom ugovoru dodijeljenom u skladu sa stavkom 1. Izvješće sadrži naziv naručitelja, vrijednost i vrstu robe ili usluga koje se nabavljaju te izjavu u kojoj se navode okolnosti i uvjeti opisani u stavku 1. kojima se opravdava korištenje ograničenog nadmetanja.

Članak XIV.

Elektroničke dražbe

Ako naručitelj namjerava provesti obuhvaćenu nabavu putem elektroničke dražbe, naručitelj je dužan prije početka elektroničke dražbe pružiti sljedeće informacije:

(a)

metodu automatskog ocjenjivanja, uključujući matematičku formulu, koja se temelji na kriterijima ocjenjivanja određenima u natječajnoj dokumentaciji koja će se koristiti pri automatskom rangiranju ili ponovnom rangiranju tijekom dražbe;

(b)

rezultate bilo kakvog prvotnog ocjenjivanja elemenata natječaja ako se ugovor dodjeljuje na temelju najpovoljnije ponude i

(c)

sve ostale relevantne informacije vezane uz provođenje dražbe.

Članak XV.

Obrada ponuda i dodjela ugovorâ

1.   Naručitelj prima, otvara i obrađuje sve ponude na temelju postupaka kojima se osigurava pravednost i nepristranost postupka nabave te povjerljivost ponuda.

2.   Naručitelj ne kažnjava dobavljače čija je ponuda zaprimljena nakon roka za primanje ponuda ako je kašnjenje uzrokovano isključivo nepropisnim postupanjem naručitelja.

3.   Ako naručitelj pruža dobavljaču mogućnost ispravljanja nenamjernih grešaka u razdoblju između otvaranja ponuda i dodjele ugovora, naručitelj je dužan to omogućiti svim sudjelujućim dobavljačima.

4.   Kako bi bila uzeta u obzir za dodjelu ugovora, ponuda se podnosi u pisanom obliku te u vrijeme otvaranja mora zadovoljavati ključne zahtjeva određene u obavijestima i natječajnoj dokumentaciji te biti od dobavljača koji zadovoljava uvjete za sudjelovanje.

5.   Osim ako naručitelj utvrdi da dodjela ugovora nije u javnom interesu, naručitelj dodjeljuje ugovor dobavljaču za kojeg je naručitelj utvrdio da je u mogućnosti ispuniti uvjete ugovora te koji je, isključivo na temelju kriterija ocjenjivanja određenih u obavijestima i natječajnoj dokumentaciji:

(a)

ponudio najpovoljniju ponudu ili

(b)

ako je cijena jedini kriterij, ponudio najnižu cijenu.

6.   Ako naručitelj primi ponudu čija je cijena znatno manja od cijena u ostalim podnesenim ponudama, naručitelj može provjeriti zadovoljava li dobavljač sve uvjete za sudjelovanje te je li u mogućnosti ispuniti uvjete ugovora.

7.   Naručitelj ne smije koristiti mogućnosti, poništiti postupak nabave ili mijenjati dodijeljene ugovore na način na koji se izbjegavaju obveze na temelju ovog Sporazuma.

Članak XVI.

Transparentnost informacija o nabavi

1.   Naručitelj odmah obavještava sudjelujuće dobavljače o naručiteljevim odlukama vezanim uz dodjelu ugovora te na zahtjev dobavljača to čini pisanim putem. Podložno članku XVII. stavcima 2. i 3. naručitelj na zahtjev daje neuspješnom dobavljaču objašnjenje o razlozima za odbijanje njegove ponude te povezanim prednostima ponude uspješnog dobavljača.

2.   Naručitelj je dužan objaviti obavijest na odgovarajućem papirnatom ili elektroničkom mediju navedenom u Dodatku III. ne kasnije od 72 dana od dodjele svakog ugovora obuhvaćenog ovim Sporazumom. Ako naručitelj objavi obavijest elektroničkim putem, te informacije moraju biti lako dostupne tijekom razumno dugog razdoblja. Obavijest uključuje barem sljedeće informacije:

(a)

opis robe i usluga koje se nabavljaju;

(b)

naziv i adresu naručitelja;

(c)

naziv i adresu uspješnog dobavljača;

(d)

vrijednost uspješne ponude ili najviše i najniže ponude koje su uzete u obzir tijekom dodjele ugovora;

(e)

datum dodjele ugovora; i

(f)

korištenu metodu nabave te, u slučajevima u kojima se koristilo ograničeno nadmetanje u skladu s člankom XIII., opis okolnosti kojima se opravdava korištenje ograničenog nadmetanja.

3.   Svaki naručitelj, u razdoblju od najmanje tri godine od datuma dodjele ugovora, čuva:

(a)

dokumentaciju i izvješća postupaka nadmetanja te dodjela ugovora vezane uz obuhvaćenu nabavu, uključujući izvješća na temelju članka XIII.; i

(b)

podatke kojima se osigurava odgovarajuća sljedivost provođenja obuhvaćene nabave elektroničkim putem.

4.   Svaka ugovorna stranka prikuplja i šalje Odboru statističko izvješće o svojim ugovorima obuhvaćenima ovim Sporazumom. Svako izvješće obuhvaća jednu godinu te se podnosi u roku od dvije godine nakon završetka razdoblja obuhvaćenog izvješćem te sadrži:

(a)

u slučaju naručitelja iz Priloga 1.:

i.

broj i ukupnu vrijednost, za sve takve naručitelje, svih ugovora obuhvaćenih ovim Sporazumom;

ii.

broj i ukupnu vrijednost svih ugovora obuhvaćenih ovim Sporazumom koje su ti naručitelji dodijelili, razdijeljene u kategorije robe i usluga prema jedinstvenom, međunarodno priznatom sustavu klasifikacije; i

iii.

broj i ukupnu vrijednost svih ugovora obuhvaćenih ovim Sporazumom koje su dodijelili ti naručitelji u okviru ograničenog nadmetanja;

(b)

u slučaju naručitelja iz Priloga 2. i 3., broj i ukupnu vrijednost ugovora obuhvaćenih ovim Sporazumom koje su ti naručitelji dodijelili, razdijeljene za svaki od priloga; i

(c)

procjene za podatke koji su potrebni na temelju podstavaka (a) i (b), uz objašnjenje metodologije koja se koristila za dobivanje tih procjena, ako nije moguće pružiti te podatke.

5.   Ako ugovorna stranka objavljuje svoje statističke podatke na službenim internetskim stranicama, na način koji je dosljedan zahtjevima iz stavka 4., ugovorna stranka može podnošenje podataka na temelju stavka 4. nadomjestiti priopćenjem Odboru adrese internetskih stranica, zajedno s uputama potrebnima za pristupanje statističkim podacima i korištenje tih statističkih podataka.

6.   Ako ugovorna stranka zahtijeva da se obavijesti o dodijeljenim ugovorima, u skladu sa stavkom 2., objavljuju elektroničkim putem te ako su te obavijesti dostupne javnosti u jedinstvenoj bazi podataka čiji oblik dozvoljava analizu obuhvaćenih ugovora, ugovorna stranka može podnošenje podataka na temelju stavka 4. nadomjestiti priopćenjem Odboru adrese internetskih stranica, zajedno s uputama potrebnima za pristupanje tim podacima i korištenje tih podataka.

Članak XVII.

Otkrivanje informacija

1.   Na zahtjev bilo koje druge ugovorne stranke, ugovorna stranka bez odgađanja pruža sve informacije potrebne za utvrđivanje je li nabava provedena na pravedan i nepristran način te u skladu s ovim Sporazumom, uključujući informacije o značajkama i relativnim prednostima uspješne ponude. Ako bi objavljivanje informacija dovelo u pitanje konkurentnost u budućim natječajima, ugovorna stranka koja prima informacije ne smije otkriti te informacije dobavljačima, osim nakon savjetovanja s ugovornom strankom koja je otkrila informacije i njezina pristanka.

2.   Neovisno o bilo kojoj drugoj odredbi ovog Sporazuma, ugovorna stranka, uključujući njezine naručitelje, ne smije nijednom dobavljaču pružiti informacije kojima bi se moglo ugroziti pošteno tržišno natjecanje među dobavljačima.

3.   Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se kao zahtjev ugovornoj stranci, uključujući njezine naručitelje, tijela vlasti i nadzornih tijela, za otkrivanje povjerljivih informacija ako bi to otkrivanje:

(a)

ometalo provedbu zakona;

(b)

moglo ugroziti pošteno tržišno natjecanje među dobavljačima;

(c)

moglo ugroziti zakonite poslovne interese određenih osoba, uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva; ili

(d)

bilo suprotno javnom interesu.

Članak XVIII.

Domaći postupci preispitivanja

1.   Svaka ugovorna stranka dužna je omogućiti pravovremen, učinkovit i nediskriminirajući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja koji dobavljaču omogućuje osporavanje vezano uz:

(a)

kršenje Sporazuma; ili

(b)

ako dobavljač nema pravo na osporavanje vezano izravno uz kršenje Sporazuma na temelju domaćeg zakonodavstva ugovorne stranke, vezano uz nepridržavanje mjera ugovorne stranke pri provedbi ovog Sporazuma,

u kontekstu obuhvaćene nabave koja je od interesa ili je bila od interesa za dobavljača. Postupovna pravila za sve prigovore podnose se pisanim putem te su općenito dostupna.

2.   U slučaju pritužbe dobavljača, u kontekstu obuhvaćene nabave koja je od interesa ili je bila od interesa za dobavljača, da je došlo do kršenja ili nepridržavanja ugovora iz stavka 1., ugovorna stranka naručitelja koji provodi nabavu dužna je zatražiti od naručitelja i dobavljača da pronađu rješenje putem savjetovanja. Naručitelj je dužan pristati na nepristrano i pravovremeno uzimanje u obzir takve pritužbe na način koji ne dovodi u pitanje dobavljačevo sudjelovanje u tekućoj ili budućoj nabavi ili njegovo pravo na korektivne mjere na temelju postupka upravnog ili sudskog preispitivanja.

3.   Svaki dobavljač ima na raspolaganju dovoljno dugo razdoblje za pripremu i podnošenje osporavanja koje ni u kojem slučaju ne prelazi deset dana od dana kada je postao upoznat s osnovom za osporavanje ili kada se od njega razumno moglo očekivati da mu je ta osnova poznata.

4.   Svaka ugovorna stranka dužna je osigurati ili imenovati barem jedno nepristrano upravno ili sudsko ovlašteno tijelo neovisno od naručitelja te ugovorne stranke koje prima i preispituje osporavanje dobavljača u kontekstu obuhvaćene nabave.

5.   Ako tijelo koje nije ovlašteno tijelo iz stavka 4. prvotno preispita osporavanje, ugovorna stranka dužna je osigurati da dobavljač može podnijeti žalbu na prvotnu odluku nepristranom upravnom ili sudskom ovlaštenom tijelu koje je neovisno o naručitelju čija je nabava predmet osporavanja.

6.   Svaka ugovorna stranka dužna je osigurati da tijelo zaduženo za preispitivanje koje nije sud donese svoju odluku na temelju sudskog preispitivanja ili da ima uspostavljene postupke kojima se osigurava:

(a)

da naručitelj pisanim putem odgovori na osporavanje te tijelu zaduženom za preispitivanje stavi na raspolaganje sve relevantne dokumente;

(b)

da sudionici u postupku (u daljnjem tekstu „sudionici”) imaju pravo biti saslušani prije negoli tijelo zaduženo za preispitivanje donese odluku o osporavanju;

(c)

da sudionici imaju pravo na zastupnika ili pratioca;

(d)

da sudionici imaju pristup svim postupcima;

(e)

da sudionici imaju pravo zatražiti javnu provedbu postupka te da imaju pravo na pozivanje svjedoka i

(f)

da tijelo zaduženo za preispitivanje donese svoje odluke ili preporuke pravovremeno i pisanim putem te da priloži objašnjenje temelja za svaku odluku ili preporuku.

7.   Svaka ugovorna stranka donosi ili provodi postupke kojima se osigurava:

(a)

osiguravaju brze privremene mjere kako bi dobavljač imao mogućnost sudjelovanja u nabavi. Te privremene mjere mogu dovesti do obustave postupka nabave. Postupcima se može osigurati da bitne štetne posljedice za povezane interese, uključujući javni interes, mogu biti uzete u obzir pri donošenju odluke o primjeni takvih mjera. Opravdanje za nedjelovanje podnosi se pisanim putem; i

(b)

ako je tijelo zaduženo za preispitivanje utvrdilo da je došlo do kršenja ili nepridržavanja ugovora iz stavka 1., korektivne aktivnosti ili nadoknade za gubitak ili pretrpljenu štetu, koje mogu biti ograničene na troškove za pripremu ponude, troškove vezane uz osporavanje ili oboje.

Članak XIX.

Izmjene i ispravci područja primjene

1.   Ugovorna stranka obavješćuje Odbor o svim predloženim ispravcima, prijenosima naručitelja iz jednog u drugi prilog, povlačenju naručitelja ili drugim izmjenama njezinih priloga Dodatku I. (dalje u tekstu sve od navedenog obuhvaćeno je pojmom „izmjena”). Ugovorna stranka koja predlaže izmjenu (dalje u tekstu „ugovorna stranka koja uvodi izmjene”) u obavijesti navodi:

(a)

za sva predložena povlačenja naručitelja iz njezinih priloga Dodatku I. kao rezultat ostvarenja njezinih prava na temelju učinkovita uklanjanja nadzora vlade ili utjecaja na obuhvaćenu nabavu naručitelja, dokaz o takvom uklanjanju; ili

(b)

u slučaju drugih predloženih izmjena, informacije o predviđenim utjecajima izmjene na zajedničko dogovoreno područje primjene predviđeno ovim Sporazumom.

2.   Bilo koja ugovorna stranka čija prava na temelju ovog Sporazuma mogu biti povrijeđena predloženom izmjenom priopćenom na temelju stavka 1. može obavijestiti Odbor o ulaganju prigovora na predloženu izmjenu. Takvi prigovori ulažu se u roku od 45 dana od datuma priopćenja obavijesti ugovornim strankama te se navode razlozi za ulaganje prigovora.

3.   Ugovorna stranka koja uvodi izmjene te bilo koja ugovorna stranka koja ulaže prigovor (dalje u tekstu „ugovorna stranka koja ulaže prigovor”) ulažu sve napore kako bi riješile pitanje prigovora putem savjetovanja. U takvim savjetovanjima ugovorna stranka koja uvodi izmjene i ugovorna stranka koja ulaže prigovor analiziraju predloženu izmjenu:

(a)

u slučaju obavijesti na temelju stavka 1. točke (a), u skladu s indikativnim kriterijima donesenima u skladu sa stavkom 8. točkom (b), naznačujući učinkovito uklanjanje nadzora vlade ili utjecaja na obuhvaćenu nabavu naručitelja i

(b)

u slučaju obavijesti na temelju stavka 1. točke (b), u skladu s kriterijima donesenima u skladu sa stavkom 8. točkom (c), vezano uz razinu kompenzacijskih prilagodbi koje je potrebno ponuditi radi izmjena, s ciljem održavanja ravnoteže prava i obveza te usporedive razine zajednički dogovorenog područja primjene predviđenog ovim Sporazumom.

4.   Ako ugovorna stranka koja uvodi izmjene te ugovorna stranka koja ulaže prigovor riješe pitanje prigovora savjetovanjem, a ugovorna stranka koja uvodi izmjene revidira svoje predložene izmjene kao rezultat tih savjetovanja, ugovorna stranka koja uvodi izmjene dužna je obavijestiti Odbor u skladu sa stavkom 1., a svaka revidirana izmjena proizvodi učinak samo nakon ispunjavanja zahtjeva iz ovog članka.

5.   Predložena izmjena stupa na snagu samo ako:

(a)

nijedna ugovorna stana ne podnese Odboru pisani prigovor na predloženu izmjenu u roku od 45 dana od datuma priopćenja obavijesti o predloženoj izmjeni na temelju stavka 1.;

(b)

su sve ugovorne stranke koje ulažu prigovor obavijestile Odbor da povlače svoje prigovore na predloženu izmjenu; ili

(c)

je prošlo 150 dana od datuma priopćenja obavijesti o predloženoj izmjeni na temelju stavka 1., a ugovorna stranka koja uvodi izmjene pisanim je putem obavijestila Odbor o svojoj namjeri provedbe izmjene.

6.   Ako izmjena stupa na snagu u skladu sa stavkom 5. točkom (c), ugovorna stranka koja ulaže prigovor može povući jednako područje primjene. Neovisno o članku IV. stavku 1. točki (b), povlačenje u skladu s ovim stavkom može biti provedeno isključivo s obzirom na ugovornu stranku koja uvodi izmjene. Ugovorna stranka koja ulaže prigovor dužna je pisanim putem obavijestiti Odbor o takvom povlačenju najmanje 30 dana od datuma kada je povlačenje stupilo na snagu. Povlačenje u skladu s ovim stavkom usklađeno je sa svim kriterijima vezanima uz razinu kompenzacijske prilagodbe koju je Odbor donio u skladu sa stavkom 8. točkom (c).

7.   Ako je Odbor donio postupke arbitriranja kako bi se olakšalo rješavanje prigovora u skladu sa stavkom 8., ugovorna stranka koja uvodi izmjene ili ulaže prigovor može koristiti postupke arbitriranja unutar 120 dana od datuma priopćenja obavijesti o predloženoj izmjeni:

(a)

ako nijedna ugovorna stranka nije koristila postupke arbitriranja u razdoblju:

i.

neovisno o stavku 5. točki (c), predložena izmjena stupa na snagu ako je prošlo 130 dana od datuma priopćenja obavijesti o predloženoj izmjeni na temelju stavka 1., a ugovorna stranka koja uvodi izmjene pisanim je putem obavijestila Odbor o svojoj namjeri provedbe izmjene; i

ii.

nijedna ugovorna stranka koja ulaže prigovor ne smije povući područje primjene u skladu sa stavkom 6.

(b)

Ako ugovorna stranka koja uvodi izmjene ili koja ulaže prigovor koristi postupke arbitriranja:

i.

neovisno o stavku 5. točki (c), predložena izmjena ne stupa na snagu prije završetka postupaka arbitriranja;

ii.

svaka ugovorna stranka koja namjerava iskoristiti pravo na nadoknadu ili pravo na povlačenje jednakog područja primjene u skladu sa stavkom 6. sudjeluje u postupku arbitriranja;

iii.

ugovorna stranka koja uvodi izmjene postupa u skladu s rezultatima postupaka arbitriranja prilikom stupanja na snagu bilo koje izmjene u skladu sa stavkom 5. točkom (c); i

iv.

ako ugovorna stranka koja uvodi izmjene ne postupi u skladu s rezultatima postupaka arbitriranja pri stavljanju na snagu izmjene u skladu sa stavkom 5. točkom (c), bilo koja ugovorna stranka koja ulaže prigovor može povući jednako područje primjene u skladu sa stavkom 6., pod uvjetom da je takvo povlačenje u skladu s rezultatom postupaka arbitriranja.

8.   Odbor donosi:

(a)

postupke arbitriranja kako bi se olakšalo rješavanje prigovora na temelju stavka 2.;

(b)

indikativne kriterije kojima se dokazuje učinkovito uklanjanje nadzora vlade ili utjecaja na obuhvaćenu nabavu naručitelja i

(c)

kriterije za utvrđivanje razine kompenzacijske prilagodbe koju je potrebno ponuditi za izmjene uvedene u skladu sa stavkom 1. točkom (b) te jednako područje primjene na temelju stavka 6.

Članak XX.

Savjetovanje i rješavanje sporova

1.   Svaka članica prihvaća s razumijevanjem i daje odgovarajuću priliku za savjetovanja u vezi pritužbi koje druga ugovorna stranka može podnijeti vezano uz pitanja koja utječu na provedbu ovog Sporazuma.

2.   Ako bilo koja ugovorna stranka smatra da je neka korist koju je imala, izravno ili neizravno, na temelju ovog Sporazuma poništena ili umanjena ili da je postizanje bilo kojeg cilja iz ovog Sporazuma ometeno zbog toga što:

(a)

ugovorna stranka ili ugovorne stranke nisu izvršile svoje obveze u okviru ovog Sporazuma; ili

(b)

su ugovorna stranka ili ugovorne stranke primijenile bilo kakve mjere, bez obzira na to jesu ili te mjere u sukobu s odredbama ovog Sporazuma,

ugovorna stranka može, s ciljem postizanja uzajamno prihvatljivog rješenja određenog pitanja, koristiti odredbe Dogovora o pravilima i postupcima za rješavanje sporova (dalje u tekstu „Dogovor o rješavanju sporova”).

3.   Dogovor o rješavanju sporova primjenjuje se na savjetovanja i rješavanje sporova u okviru ovog Sporazuma, uz iznimku da, neovisno o članku 22. stavku 3. Dogovora o rješavanju sporova, bilo koji spor koji proizlazi iz bilo kojeg Sporazuma navedenog u Dodatku I. Dogovoru o rješavanju sporova osim ovoga Sporazuma ne dovede do suspenzije koncesija ili drugih obveza u okviru ovog Sporazuma te uz iznimku da bilo koji spor koji proizlazi iz ovog Sporazuma ne dovede do suspenzije koncesija ili ostalih obveza u okviru bilo kojeg drugog Sporazuma navedenog u Dodatku 1. Dogovoru o rješavanju sporova.

Članak XXI.

Institucije

1.   Uspostavlja se Odbor za javnu nabavu koji čine predstavnici svake od ugovornih stranaka. Taj odbor odabire vlastitog predsjednika te se sastaje prema potrebi, ali ne manje od jednom godišnje, kako bi ugovorne stranke imale priliku savjetovati se o bilo kojem pitanju vezanom uz primjenu ovog Sporazuma ili postizanje njegovih ciljeva te kako bi izvršavao ostale obveze koje su mu dodijelile ugovorne stranke.

2.   Odbor može uspostaviti radne skupine ili druga pomoćna tijela koja obnašaju funkcije koje im je dodijelio Odbor.

3.   Odbor jednom godišnje:

(a)

preispituje provedbu i primjenu ovog Sporazuma; i

(b)

obavješćuje Glavno vijeće o svojim aktivnostima u skladu s člankom IV. stavkom 8. Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (dalje u tekstu „Sporazum o WTO-u”) te o napretku vezanom uz provedbu i primjenu ovog Sporazuma.

4.   Svaka članica WTO-a koja nije ugovorna stranka ovog Sporazuma ostvaruje pravo na sudjelovanje u radu Odbora u svojstvu promatrača na način da Odboru dostavi pisanu obavijest. Bilo koji promatrač iz WTO-a može Odboru podnijeti pisani zahtjev za sudjelovanje u Odboru u svojstvu promatrača, a Odbor mu može odobriti status promatrača.

Članak XXII.

Završne odredbe

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 1996. za one vlade (1) čije je dogovoreno područje primjene navedeno u prilozima Dodatku 1. ovom Sporazumu te koje su potpisivanjem prihvatile Sporazum 15. travnja 1994. ili su do tog datuma potpisale Sporazum podložno ratifikaciji te su naknadno ratificirale Sporazum prije 1. siječnja 1996.

2.   Bilo koja članica WTO-a može pristupiti ovom Sporazumu pod uvjetima koje dogovaraju ta članica i ugovorne stranke, a ti uvjeti moraju biti navedeni u odluci Odbora. Pristupanje se ostvaruje polaganjem isprave o pristupanju, u kojemu su navedeni dogovoreni uvjeti, glavnom direktoru WTO-a. Za članicu koja mu pristupa ovaj Sporazum stupa na snagu na tridesetog dana od dana polaganja njezine isprave o pristupanju.

3.   Nisu dopuštene rezerve u vezi s bilo kojom odredbom ovog Sporazuma.

4.   Svaka ugovorna stranka dužna je osigurati, ne kasnije od datuma kada za nju stupa na snagu ovaj Sporazum, sukladnost njezinih zakona, drugih propisa i upravnih postupaka te pravila, postupaka i praksi koje primjenjuju njezini naručitelji s odredbama ovog Sporazuma.

5.   Svaka ugovorna stranka obavješćuje Odbor o svim promjenama njezinih zakona i drugih propisa vezanih uz ovaj Sporazum te o promjenama primjene takvih zakona i drugih propisa.

6.   Svaka ugovorna stranka izbjegava uvođenje ili nastavak provedbe diskriminirajućih mjera kojima se narušava otvorena nabava.

7.   Ne kasnije od tri godine od datuma stupanja na snagu Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi, donesenog 30. ožujka 2012. te periodično nakon toga, ugovorne stranke vode daljnje pregovore s ciljem poboljšanja ovog Sporazuma, postupno smanjujući i uklanjajući diskriminirajuće mjere te postižući najveću moguću mjeru obuhvaćanja među svim ugovornim strankama na temelju međusobne uzajamnosti, uzimajući u obzir potrebe zemalja u razvoju.

8.

(a)

Odbor je dužan uložiti daljnje napore kako bi olakšao provedbu ovog Sporazuma i pregovora iz stavka 7. na način da uspostavi programe rada za sljedeća pitanja:

i.

postupanje u slučaju malih i srednjih poduzeća;

ii.

prikupljanje i širenje statističkih podataka;

iii.

postupanje u slučaju održive nabave;

iv.

izuzeća i ograničenja u prilozima ugovornih stranaka; i

v.

sigurnosni standardi u međunarodnoj nabavi.

(b)

Odbor:

i.

može donijeti odluku koja sadrži popis programa rada o dodatnim točkama koji mogu redovito biti revidirani i ažurirani; i

ii.

donosi odluku kojom se utvrđuju aktivnosti koje se trebaju poduzeti u okviru svakog programa rada na temelju točke (a) te bilo kojeg programa rada donesenog na temelju točke (b) podtočke i.

9.   Nakon završetka programa rada za usklađivanje pravila o podrijetlu robe koji se provodi na temelju Sporazuma o pravilima podrijetla u Prilogu 1.A Sporazumu o WTO-u te nakon završetka pregovora vezanih uz trgovinu uslugama, ugovorne stranke uzimaju u obzir rezultate tog programa rada i tih pregovora pri izmjeni članka IV. stavka 5., ako je to primjereno.

10.   Ne kasnije od kraja pete godine od datuma stupanja na snagu Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi Odbor preispituje primjenjivost članka XX. stavka 2. točke (b).

11.   Ugovorne stranke mogu izmijeniti ovaj Sporazum. Odluka o donošenju izmjene te njezinoj predaji na odobravanje od strane ugovornih stranaka donosi se konsenzusom. Izmjena stupa na snagu:

(a)

osim kako je predviđeno podstavkom (b), vezano uz one ugovorne stranke koje je prihvaćaju, nakon prihvaćanja od strane dvije trećine ugovornih stranaka te nakon toga za svaku drugu ugovornu stranku nakon što je prihvati;

(b)

za sve ugovorne stranke nakon prihvaćanja od strane dvije trećine ugovornih stranaka ako se radi o izmjeni za koju je Odbor konsenzusom odlučio da je takve naravi da se njome ne mijenjaju prava i obveze ugovornih stranaka.

12.   Svaka se ugovorna stranka može povući iz ovog Sporazuma. Povlačenje proizvodi pravne učinke nakon isteka 60 dana od datuma kada je glavni direktor WTO-a primio pismenu obavijest o povlačenju. Bilo koja ugovorna stranka može, nakon primanja takve obavijesti, zatražiti hitan sastanak Odbora.

13.   Ako ugovorna stranka u ovom Sporazumu prestane biti članicom WTO-a, ona također prestaje biti ugovorna stranka u ovom Sporazumu od datuma na koji je prestala biti članicom WTO-a.

14.   Ovaj Sporazum ne primjenjuje se između dviju ugovornih stranaka ako bilo koja od tih ugovornih stranaka u trenutku prihvaćanja ili pristupanja ovom Sporazumu ne pristane ne tu primjenu.

15.   Dodaci ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.

16.   Pitanja vezana uz ovaj Sporazum rješava Tajništvo WTO-a.

17.   Ovaj Sporazum polaže se glavnom direktoru WTO-a koji bez odgađanja daje svakoj ugovornoj stranci ovjerenu presliku ovog Sporazuma, svakog ispravka ili izmjene Sporazuma u skladu s člankom XIX. i svake izmjene u skladu sa stavkom 11. te obavijest o svakom pristupanju Sporazumu u skladu sa stavkom 2. te o svakom povlačenju u skladu sa stavcima 12. ili 13.

18.   Ovaj se Sporazum registrira u skladu s odredbama članka 102. Povelje Ujedinjenih naroda.


(1)  Za potrebe ovog Sporazuma smatra se da pojam „vlada” uključuje nadležna tijela Europske unije.

Dodatak I.

ZAVRŠNE PONUDE UGOVORNIH STRANAKA GPA-a U OKVIRU DODATKA I. U PREGOVORIMA O PODRUČJU PRIMJENE GPA-a  (1)

ZAVRŠNA PONUDA REPUBLIKE ARMENIJE U OKVIRU DODATKA I.

(Službena verzija samo na engleskom jeziku)

PRILOG 1.

SREDIŠNJA TIJELA VLASTI

Pragovi:

Roba

130 000 SDR

Usluge

130 000 SDR

Građevinske usluge

5 000 000 SDR

Popis tijela:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Napomene o Prilogu 1.

1.

Ovaj se popis odnosi na sva središnja tijela vlasti i podređene organizacije obuhvaćene Zakonom o nabavi RA.

2.

Središnja banka RA: Sporazum se ne primjenjuje na nabavu ili stjecanje od strane Središnje banke Republike Armenije vezane uz prodaju, otkup i distribuciju javnog duga, uključujući zajmove i državne obveznice, zadužnice i druge vrijednosne papire.

3.

Ministry of Defence of the RA, National Security Service of the RA, State Security Service of the RA i Police of the RA: u slučaju ovih tijela Sporazum obuhvaća samo nabavu sljedećih kategorija, na temelju odluka Republike Armenije iz članka III. stavka 1.:

FSC

22

Oprema za željeznice

23

Motorna vozila, prikolice i bicikli (osim autobusa u 2310)

24

Traktori

25

Elementi opreme vozila

26

Gume i zračnice

29

Oprema motora

30

Oprema za prijenos mehaničke snage

32

Strojevi i oprema za obradu drva

34

Strojevi za obradu metala

35

Servisna i strukovna oprema

36

Posebni industrijski strojevi

37

Poljoprivredni strojevi i oprema

38

Građevinska oprema, rudarska oprema, strojevi za vršenje iskopa i strojevi za održavanje autocesta

39

Strojevi za rukovanje materijalima

40

Užad, kabeli, lanci i pribor

41

Oprema za rashladne sustave

42

Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

43

Crpke i kompresori

44

Peći, parna postrojenja, strojevi za sušenje i nuklearni reaktori

45

Vodoinstalaterska oprema, oprema za grijanje i sanitetska oprema

FSC

46

Oprema za pročišćavanje vode i pročišćavanje otpadnih voda

47

Cijevi, strukturne cijevi i pribor

48

Ventili

49

Oprema za održavanje i servisna oprema

53

Željeznarija i abrazivi

54

Montažne konstrukcije i skele

55

Drvo, građevna stolarija, šperploča i furnir

56

Građevinski materijali

61

Električne žice te oprema za napajanje i distribuciju

62

Rasvjetna oprema i lampe

63

Alarmni i signalni sustavi

65

Medicinska, stomatološka i veterinarska oprema i potrepštine

66

Instrumenti i laboratorijska oprema

67

Fotografska oprema

68

Kemikalije i kemijski proizvodi

69

Nastavna pomagala i naprave

70

Oprema za automatsku obradu podataka za opće namjene, softver, potrepštine i pomoćna oprema

71

Namještaj

72

Kućanske i komercijalno dostupne potrepštine i uređaji

73

Oprema za pripremu i posluživanje hrane

74

Uredski uređaji, oprema za vizualne zapise i oprema za automatsku obradu podataka

75

Uredske potrepštine i uređaji

FSC

76

Knjige, karte i ostala izdanja

77

Glazbeni instrumenti, fonografi i kućni radijski prijemnici

78

Rekreativna i sportska oprema

79

Oprema i potrepštine za čišćenje

80

Kistovi, boje, brtvila i ljepila

81

Spremnici, pakiranja i proizvodi za pakiranje

85

Toaletni proizvodi

87

Poljoprivredne potrepštine

88

Žive životinje

91

Goriva, maziva, ulja i vosak

93

Materijali izrađeni od nemetala

94

Nemetalne sirovine

96

Rude, minerali i njihovi primarni proizvodi

99

Razno

PRILOG 2.

TIJELA VLASTI ISPOD SREDIŠNJE RAZINE

Pragovi:

Roba

200 000 SDR

Usluge

200 000 SDR

Građevinske usluge

5 000 000 SDR

Popis tijela:

1.

Sljedeća lokalna tijela kako su definirana zakonom RA br. N-062-I od 7. studenog 1995.„O upravno-teritorijalnoj podjeli”:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

PRILOG 3.

SVA OSTALA TIJELA KOJA PROVODE NABAVU U SKLADU S ODREDBAMA OVOG SPORAZUMA

Pragovi:

Roba

400 000 SDR

Usluge

400 000 SDR

Građevinske usluge

5 000 000 SDR

Sve pravne osobe (tijela, ustanove i zaklade) uređene javnim pravom, pogotovo:

1.

Državne ili društvene nekomercijalne (neprofitne) organizacije;

2.

Trgovačke organizacije s više od 50 posto dionica u vlasništvu države ili zajednice;

3.

Javne službe, uključujući sektorska komunalna poduzeća čija je nabava obuhvaćena Zakonom o nabavi.

Napomena o Prilogu 3.

Ovaj se popis pravnih osoba uređenih javnim pravom objavljuje u službenom elektroničkom biltenu o nabavi: http://www.procurement.am.

PRILOG 4.

ROBA

Osim ako je drukčije određeno, ovaj Sporazum obuhvaća svu robu koju nabavljaju tijela iz priloga 1. do 3.

PRILOG 5.

USLUGE

Ovaj Sporazum obuhvaća sve usluge koje su utvrđene u skladu s privremenom Središnjom klasifikacijom proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC) kako je navedeno u dokumentu MTN.GNS/W/120.

PRILOG 6.

GRAĐEVINSKE USLUGE

Prag:

5 000 000 SDR za priloge 1., 2. i 3.

Popis ponuđenih građevinskih usluga:

Sve usluge navedene u Odjeljku 51. CPC-a.

PRILOG 7.

OPĆE NAPOMENE

Sljedeća opća napomena bez iznimke se primjenjuje na ovaj Sporazum, uključujući priloge 1. do 6.

1.

Ovaj Sporazum ne primjenjuje se na nabavu poljoprivrednih proizvoda provedenu radi promicanja programa za potporu poljoprivredi i programa za prehranu ljudi.

ZAVRŠNA PONUDA KANADE U OKVIRU DODATKA I.

(Službena verzija na engleskom i francuskom jeziku)

PRILOG 1.

SAVEZNA TIJELA VLASTI

Osim ako je drukčije određeno, ovaj Sporazum obuhvaća nabavu koju provode tijela navedena u ovom Prilogu, podložno sljedećim pragovima:

Pragovi

:

130 000 SDR

Roba

130 000 SDR

Usluge

5 000 000 SDR

Građevinske usluge

Popis tijela:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Napomena o Prilogu 1.

Nijedno tijelo navedeno u Prilogu 1. nema ovlasti za stvaranje podređenih tijela.

PRILOG 2.

TIJELA VLASTI ISPOD SREDIŠNJE RAZINE

Osim ako je drukčije određeno, ovaj Sporazum obuhvaća nabavu koju provode tijela navedena u ovom Prilogu, podložno sljedećim pragovima:

Pragovi

:

355 000 SDR

Roba

355 000 SDR

Usluge

5 000 000 SDR

Građevinske usluge

Popis tijela:

*†ALBERTA

Sva ministarstva i agencije (sve uprave i agencije Pokrajine, povjerenstva, vijeća, odbori i komisije) Pokrajine.

Ovaj Prilog ne obuhvaća:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITANSKA KOLUMBIJA

Sva ministarstva, povjereništva, komisije, agencije i odbori Pokrajine.

Ovaj Prilog ne obuhvaća Zakonodavnu skupštinu.

†MANITOBA

Sva ministarstva, povjereništva, komisije i odbori Pokrajine.

†NOVI BRUNSWICK

Obuhvaćena su sljedeća pokrajinska tijela:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND I LABRADOR

Sva ministarstva Pokrajine.

†SJEVEROZAPADNI TERITORIJI

Sva ministarstva i agencije Teritorija.

Ovaj Prilog ne obuhvaća nabavu podložnu Politici poticanja poduzetništva u Sjeverozapadnim teritorijima.

*†NOVA SCOTIA

Svi odjeli i uredi Pokrajine uspostavljeni na temelju Zakona o državnoj službi.

Ovaj Prilog ne obuhvaća hitne zdravstvene službe (odjel u Ministarstvu zdravstva) po pitanju nabave vezane uz kopnenu hitnu pomoć, uključujući telekomunikacije za potrebe hitne medicinske pomoći.

†NUNAVUT

Sva ministarstva i agencije Teritorija.

Ovaj Prilog ne obuhvaća nabavu podložnu politici Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politika NNI) ni ugovore u okviru uvjeta članka 24. Sporazuma o polaganju prava na područje Nunavut.

ONTARIO

Sva ministarstva Pokrajine.

Obuhvaćene su sljedeće agencije:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†PRINCE EDWARD ISLAND

Sva ministarstva i agencije Pokrajine.

Ovaj Prilog ne obuhvaća nabavu građevinskog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje autocesta.

*QUÉBEC

Sva ministarstva Pokrajine.

Obuhvaćena su sljedeća javna tijela:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Ovaj Prilog ne obuhvaća nabavu:

(a)

kulturoloških i umjetničkih proizvoda i usluga;

(b)

usluga proizvodnje sadnica;

(c)

radove koje izvršava izvođač radova na imovini u skladu s odredbama jamstva ili garancije na imovinu ili izvorni posao;

(d)

konstrukcijskog čelika (uključujući zahtjeve o podugovorima); i

(e)

nabavu od neprofitne organizacije.

Ovaj se Sporazum ne odnosi na nijednu mjeru Québeca donesenu ili provođenu s obzirom na kulturu ili kulturološke industrije.

*†SASKATCHEWAN

Sva ministarstva Pokrajine.

Obuhvaćeni su sljedeći odbori i agencije:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Ovaj Prilog ne obuhvaća zakonodavna sektorska tijela.

*†YUKON

Sva ministarstva i agencije Teritorija.

Napomene o Prilogu 2.

1.

Za pokrajine i područja navedena u ovom Prilogu ovaj se Sporazum ne primjenjuje na preferencije ili ograničenja u projektima za autoceste.

2.

Za pokrajine i područja navedena u ovom Prilogu ovaj se Sporazum ne primjenjuje na preferencije ili ograničenja vezana uz programe kojima se promiče razvoj pogođenih područja.

3.

Ovaj Sporazum ne obuhvaća nabavu namijenjenu doprinošenju gospodarskom razvoju u pokrajinama Manitoba, Newfoundland i Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island i Nova Scotia te na teritorijima Nunavut, Yukon ili Sjevernozapadnim teritorijima.

4.

U slučaju tih pokrajina i teritorija, koji su označeni zvjezdicom (*), ovaj Sporazum ne obuhvaća nabavu:

(a)

robe kupljene u svrhe predstavljanja ili promidžbe ili

(b)

usluga ili građevinskih usluga kupljenih u svrhe predstavljanja ili promidžbe izvan pokrajine ili teritorija.

5.

U slučaju onih pokrajina i teritorija označenih križićem (†), ovaj Sporazum ne obuhvaća nabavu robe, usluga ili građevinskih usluga kupljenih u korist, ili koje će prijeći u nadležnost, školskih odbora ili njihovih funkcijskih ekvivalenata, akademskih institucija koje se financiraju javnim sredstvima, tijela socijalnih službi ili bolnica.

6.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava pokrajinska ili teritorijalna tijela da primjenjuju ograničenja kojima se promiče opća ekološka kvaliteta u toj pokrajini ili teritoriju, dokle god takva ograničenja nisu namijenjena stvaranju prepreka međunarodnoj trgovini.

7.

Ovaj Sporazum je obuhvaća nabavu obuhvaćenog tijela u ime neobuhvaćenog tijela.

8.

Ovaj Sporazum ne obuhvaća javna poduzeća (Crown Corporations) u pokrajinama i teritorijima.

9.

U slučaju Islanda i Kneževine Lihtenštajna, ovaj Sporazum ne primjenjuje se na nabavu koju provode tijela navedena u ovom Prilogu.

PRILOG 3.

DRŽAVNA PODUZEĆA

Osim ako je drukčije određeno, ovaj Sporazum obuhvaća nabavu koju provode tijela navedena u ovom Prilogu, podložno sljedećim pragovima:

Pragovi

:

355 000 SDR

Roba

355 000 SDR

Usluge

5 000 000 SDR

Građevinske usluge

Popis federalnih poduzeća:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Napomene o Prilogu 3.

1.

Radi veće sigurnosti, članak XVII. primjenjuje se na nabave koje provode Via Rail Canada Inc. i Royal Canadian Mint, uzimajući u obzir zaštitu poslovne tajne pruženih informacija.

2.

Prilog 1. Kanade ne obuhvaća nabavu od ili u ime poduzeća Royal Canadian Mint izravnih sredstava za korištenje pri kovanju kovanica osim zakonskih sredstava plaćanja Kanade.

3.

U slučaju Europske unije, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, ovaj Sporazum ne primjenjuje se na nabavu koju provode tijela navedena u ovom Prilogu.

PRILOG 4.

ROBA

1.

Osim ako je navedeno drugačije i podložno stavku 2., ovaj Sporazum obuhvaća svu robu.

2.

Podložno primjeni članka 3. stavka 1. ovog Sporazuma, u odnosu na nabavu od strane Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard te lokalnih policijskih snaga, ovaj Sporazum obuhvaća samo robu navedenu u klasifikaciji Federal Supply Classifications (FSC), koja je navedena niže:

FSC

22.

Oprema za željeznice

FSC

23.

Motorna vozila, prikolice i bicikli (osim autobusa u 2310 i osim vojnih kamiona i prikolica u 2320 i 2330, borbenih, jurišnih i taktičkih vozila na gusjenicama u 2350 i borbenih, jurišnih i taktičkih vozila na kotačima u 2355 ranije klasificiranih u 2320)

FSC

24.

Traktori

FSC

25.

Elementi opreme vozila

FSC

26.

Gume i zračnice

FSC

29.

Pribor za motore

FSC

30.

Oprema za mehanički prijenos snage

FSC

32.

Strojevi i oprema za obradu drva

FSC

34.

Strojevi za obradu metala

FSC

35.

Servisna i strukovna oprema

FSC

36.

Posebni industrijski strojevi

FSC

37.

Poljoprivredni strojevi i oprema

FSC

38.

Građevinska oprema, rudarska oprema, strojevi za vršenje iskopa i strojevi za održavanje autocesta

FSC

39.

Oprema za rukovanje materijalom

FSC

40.

Užad, kabeli, lanci i pribor

FSC

41.

Oprema za rashladne sustave

FSC

42.

Protupožarna, spasilačka i sigurnosna oprema (osim 4220: Pomorska oprema za spašavanje i ronjenje; i 4230: Oprema za dekontaminaciju i impregnaciju)

FSC

43.

Crpke i kompresori

FSC

44.

Peći, parna postrojenja, oprema za sušenje i nuklearni reaktori

FSC

45.

Oprema za vodoinstalacije, grijanje i sanitaciju

FSC

46.

Oprema za pročišćavanje vode i preradu otpadnih voda

FSC

47.

Cijevi, kanali, crijeva i priključci

FSC

48.

Ventili

FSC

49.

Oprema radionica za održavanje i popravak

FSC

52.

Alati za mjerenje

FSC

53.

Metalni dijelovi i abrazivi

FSC

54.

Montažne konstrukcije i skele

FSC

55.

Drvena građa, drvena stolarija, šperploča i furnir

FSC

56.

Građevinski materijali

FSC

61.

Električne žice te oprema za napajanje i distribuciju

FSC

62.

Rasvjetna oprema i lampe

FSC

63.

Alarmni i signalni sustavi

FSC

65.

Medicinska, stomatološka i veterinarska oprema i pribor

FSC

66.

Instrumenti i laboratorijska oprema (osim 6615: Mehanizmi autopilota i zračne žiro komponente; i 6665: Instrumenti i uređaji za otkrivanje opasnosti)

FSC

67.

Fotografska oprema

FSC

68.

Kemikalije i kemijski proizvodi

FSC

69.

Nastavna pomagala i uređaji

FSC

70.

Oprema za automatsku obradu podataka za opće potrebe, softver, pribor i pomoćna oprema (osim 7010: Konfiguracije opreme za automatsku obradu podataka (ADPE))

FSC

71.

Namještaj

FSC

72.

Kućni i komercijalni namještaj i uređaji

FSC

73.

Oprema za pripremu i posluživanje hrane

FSC

74.

Uredski strojevi, sustav obrade teksta i videooprema

FSC

75.

Uredski pribor i uređaji

FSC

76.

Knjige, karte i ostale publikacije (osim 7650: crteži i specifikacije)

FSC

77.

Glazbeni instrumenti, fonografi i kućni radijski prijemnici

FSC

78.

Oprema za sport i rekreaciju

FSC

79.

Oprema i pribor za čišćenje

FSC

80.

Četke, boje, brtvila i ljepila

FSC

81.

Spremnici, pakiranja i pribor za pakiranje

FSC

85.

Toaletni proizvodi

FSC

87.

Poljoprivredne potrepštine

FSC

88.

Žive životinje

FSC

91.

Goriva, maziva, ulja i vosak

FSC

93.

Materijali izrađeni od nemetala

FSC

94.

Nemetalne sirovine

FSC

96.

Rude, minerali i njihovi primarni proizvodi

FSC

99.

Razno

PRILOG 5.

USLUGE

1.

Osim ako je navedeno drugačije ovaj Sporazum obuhvaća usluge iz stavaka 2. i 3. Te su usluge utvrđene u skladu s Privremenom središnjom klasifikacijom proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC) koja se nalazi na: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Za potrebe provedbe ovog Sporazuma za subjekte savezne vlasti i savezna poduzeća Kanada će upotrebljavati „Zajednički sustav klasifikacije”.

2.

Ovaj Sporazum obuhvaća sljedeće usluge koje nabavljaju subjekti savezne vlasti navedeni u Prilogu 1. i savezna poduzeća navedena u Prilogu 3.:

861

Pravne usluge (savjetodavne usluge samo za strano i međunarodno pravo)

862

Računovodstvene, revizijske i knjigovodstvene usluge

863

Usluge oporezivanja (ne uključujući pravne usluge)

86503

Usluge savjetovanja o upravljanju marketingom

8671

Arhitektonske usluge

8672

Inženjerske usluge

8673

Integrirane inženjerske usluge (osim 86731 Integrirane inženjerske usluge za projekte izgradnje prometne infrastrukutre prema načelu „ključ u ruke”

3.

Ovaj Sporazum obuhvaća sljedeće usluge koje nabavljaju savezna tijela vlasti navedena u Prilogu 1., tijela vlasti ispod središnje razine navedena u Prilogu 2. i savezna poduzeća navedena u Prilogu 3.:

633

Usluge popravka osobnih i kućanskih potrepština

641

Usluge hotelskog i sličnog smještaja

642-643

Usluge posluživanja hrane i pića

7471

Usluge putničkih agencija i turoperatora

7512

Komercijalne kurirske usluge (uključujući multimodalne)

7523

Elektronička razmjena podataka (EDI)

7523

Elektronička pošta

7523

Usluge komunikacije putem telefaksa koje su proširene/imaju dodanu vrijednost, uključujući pohranu i prosljeđivanje, kod za pohranu i dohvat i konverziju protokola

7523

Informacije dostupne putem interneta i preuzimanje iz baze podataka

7523

Govorna pošta

821

Usluge koje se odnose na nekretnine, uključujući vlastitu ili imovinu u najmu

822

Usluge poslovanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

83016 samo do 83019

Usluge unajmljivanja ili davanja u zakup strojeva i opreme bez operatera

83203 samo do 83209

Usluge unajmljivanja ili davanja u zakup osobne robe i robe za kućanstvo

841

Savjetodavne usluge povezane s instalacijom računalnog hardvera

842

Usluge implementacije softvera, uključujući usluge savjetovanja o sustavima i softveru, usluge analize sustava, dizajna, programiranja i održavanja

843

Usluge obrade podataka, uključujući usluge obrade, izrade tablica i upravljanja sadržajima

843

Obrada informacija dostupnih putem interneta i/ili podataka (uključujući obradu transakcija)

844

Usluge baze podataka

845

Usluge održavanja i popravka uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

849

Ostale računalne usluge

86501

Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja

86504

Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem ljudskim resursima

86505

Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem proizvodnjom

8660

Usluge povezane sa savjetovanjem o upravljanju (osim 86602 Usluge arbitraže i mirenja)

8674

Usluge urbanističkog planiranja i usluge krajobrazne arhitekture

8676

Usluge tehničkog ispitivanja i analize uključujući kontrolu kvalitete i inspekciju (osim u pogledu FSC 58 i prometne opreme)

874

Usluge čišćenja zgrada

876

Usluge pakiranja

8814

Usluge u vezi sa šumarstvom i sječom drva, uključujući upravljanje šumama

883

Usluge povezane s rudarenjem, uključujući bušenje i usluge na terenu

8861 do 8864 i 8866

Usluge popravka povezane s metalnim proizvodima, strojevima i opremom

940

Usluge uklanjanja otpadnih voda i otpada, sanitacija i slične usluge

Napomene o Prilogu 5.

1.

Ovaj sporazum podliježe uvjetima utvrđenim u kanadskom Dodatku Općem sporazumu o trgovini uslugama (GATS).

2.

Obuhvaćenost Kanade telekomunikacijskim uslugama ograničena je na proširene usluge ili usluge s dodanom vrijednošću za čiju se nabavu temeljni komunikacijski resursi uzimaju u zakup od davatelja javnih telekomunikacijskih prometnih mreža.

3.

Ovaj Sporazum ne obuhvaća nabavu sljedećeg:

(a)

usluga za upravljanje i rad državnih objekata ili objekata u privatnom vlasništvu koji se koriste za državne svrhe, uključujući razvoj i istraživanje financirane saveznim sredstvima:

(b)

komunalnih usluga;

(c)

arhitektonskih i inženjerskih usluga povezanih sa zračnim lukama, komunikacijskim objektima i raketnim silosima;

(d)

usluga brodogradnje i remonta te povezanih arhitektonskih i inženjerskih usluga;

(e)

svih usluga s obzirom na robu kupljenu od strane Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans for the Canadian Coast Guard te lokalnih policijskih snaga koje nisu obuhvaćene ovim Sporazumom; i

(f)

usluga nabavljenih radi potpore vojnim snagama na prekomorskim lokacijama.

PRILOG 6.

GRAĐEVINSKE USLUGE

1.

Osim ako je navedeno drugačije i podložno stavku 2., ovaj Sporazum obuhvaća sve građevinske usluge navedene u Odjeljku 51. Privremene središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC) koja se nalazi na: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.

Ovaj Sporazum ne obuhvaća nabavu sljedećeg:

(a)

usluga jaružanja; i

(b)

građevinskih usluga nabavljenih od strane ili u ime saveznog ministarstva prometa.

PRILOG 7.

OPĆE NAPOMENE

Osim ako je navedeno drugačije, sljedeće opće napomene primjenjuju se na ovaj Sporazum, uključujući priloge od 1. do 6.

1.

Ovaj sporazum ne obuhvaća nabavu u odnosu na:

(a)

brodogradnju i remont brodova;

(b)

opremu za gradsku željeznicu i gradski prijevoz, sustave, sastavnice i materijale ugrađene u gradsku željeznicu kao i sve materijale od željeza i čelika u vezi s projektima;

(c)

FSC 58 (komunikacijsku i detekcijsku opremu te opremu za koherentno zračenje); i

(d)

poljoprivrednu robu proizvedenu radi unapređenja programa potpore poljoprivredi ili programa koji se tiču ljudske prehrane.

2.

Ovaj se Sporazum ne primjenjuje na nabavu rezerviranu za mala poduzeća i poduzeća u manjinskom vlasništvu.

3.

Ovaj Sporazum ne primjenjuje se ni na jednu mjeru koja je donesena ili se provodi u pogledu aboridžinskih naroda. On ne utječe na postojeća aboridžinska prava ili ugovorna prava nijednog aboridžinskog naroda Kanade prema odjeljku 35. Constitution Act iz 1982.

4.

Nabava u smislu područja primjene na Kanadu definira se kao ugovorne transakcije radi stjecanja robe ili usluge za izravnu korist ili za upotrebu od strane države. Proces nabave je proces koji počinje nakon što subjekt odluči o svojim potrebama i provede postupak zaključno s dodjelom ugovora. On ne uključuje nabave između jednog tijela vlasti ili državnog poduzeća i drugog tijela vlasti ili državnog poduzeća.

5.

Ovaj Sporazum ne obuhvaća nabavu prijevoznih usluga koje su dio ugovora o nabavi ili iz njega proizlaze.

6.

Ovaj Sporazum obuhvaća usluge navedene u Prilogu 5. i građevinske usluge navedene u Prilogu 6. u pogledu određene strane samo do mjere do koje je ta strana osigurala recipročan pristup toj usluzi.

7.

Ako ugovor koji subjekt treba dodijeliti nije obuhvaćen ovim Sporazumom, ovaj Sporazum se ne tumači kao da obuhvaća ijednu sastavnicu roba ili usluga tog ugovora.

8.

Ovaj Sporazum ne primjenjuje se na ugovore prema međunarodnom sporazumu namijenjene zajedničkoj provedbi ili iskorištavanju projekta.

9.

Svako izuzimanje specifično ili općenito povezano sa subjektima savezne vlasti ili regionalne samouprave, odnosno saveznim ili regionalnim poduzećima u Prilogu 1., Prilogu 2. ili Prilogu 3. primjenjivat će se i na sve subjekte sljednike, odnosno poduzeća sljednike tako da se zadrži vrijednost ove ponude.

Buduće obveze europske unije u okviru dodatka I. (završna verzija)

PRILOG 1.

SREDIŠNJA TIJELA VLASTI

Roba

Pragovi: 130 000 SDR

Usluge (navedene u Prilogu 5.)

Pragovi: 130 000 SDR

Radovi (navedeni u Prilogu 6.)

Pragovi: 5 000 000 SDR

1.   SUBJEKTI EUROPSKE UNIJE

1.

Vijeće Europske unije

2.

Europska komisija

3.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)

2.   JAVNI NARUČITELJI SREDIŠNJE VLASTI DRŽAVA ČLANICA EU-a

(a)

Za robu, dobavljače, usluge i pružatelje usluga iz Lihtenštajna, Švicarske, Islanda, Norveške, Nizozemske u odnosu na Arubu, nabava od strane svih javnih naručitelja središnje vlasti država članica EU-a. Priloženi popis je indikativan.

(b)

Za robu, dobavljače, usluge i pružatelje usluga iz Izraela, nabava od strane sljedećih javnih naručitelja središnje vlasti.

(c)

Za robu, dobavljače, usluge i pružatelje usluga iz Sjedinjenih Država; Kanade; Japana; Hong Konga, Kina; Singapura; Koreje; Armenije i izdvojenog carinskog područja Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua, nabava od strane sljedećih javnih naručitelja središnje vlasti, pod uvjetom da nisu označeni zvjezdicom.

(d)

Ne dovodeći u pitanje točku (c), za robu, dobavljače, usluge i pružatelje usluga iz Sjedinjenih Država, Japana i izdvojenog carinskog područja Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua, nabava od strane sljedećih javnih naručitelja središnje vlasti država članica EU-a, pod uvjetom da nisu označeni dvostrukom zvjezdicom.

BELGIJA

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BUGARSKA

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция „Архиви” (State Agency „Archives”)

37.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (State Agency „State Reserve and War-Time Stocks”)

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция „Митници” (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция „Национална сигурност” (State Agency „National Security”)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (General Directorate „Civil Aviation Administration”)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (Executive Agency „Automobile Administration”)

64.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (Executive Agency „Hail Suppression”)

65.

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (Executive Agency „Bulgarian Accreditation Service”)

66.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Executive Agency „General Labour Inspectorate”)

67.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” (Executive Agency „Railway Administration”)

68.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (Executive Agency „Maritime Administration”)

69.

Изпълнителна агенция „Национален филмов център” (Executive Agency „National Film Centre”)

70.

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” (Executive Agency „Port Administration”)

71.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (Executive Agency „Exploration and Maintenance of the Danube River”)

72.

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate „Material-technical Ensuring and Social Service” at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция „Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate „Operative Investigation” at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate „Financial and Resource Ensuring” at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” (Executive Agency „Military Clubs and Information”)**

99.

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната” (Executive Agency „State Property at the Ministry of Defence”)**

100.

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”(Executive Agency „Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property”)**

101.

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” (Executive Agency „Social Activities at the Ministry of Defence”)**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба „Полиция” (National Office „Police”)*

105.

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (National Office „Fire Safety and Protection of the Population”)*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба „Военна информация” (Military Information Service)**

108.

Служба „Военна полиция” (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

ČEŠKA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DANSKA

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

NJEMAČKA

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIJA

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRČKA

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

ŠPANJOLSKA

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANCUSKA

1.   Ministarstva

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Javne nacionalne ustanove

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Nezavisne institucije, tijela i jurisdikcije

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Ostala nacionalna javna tijela

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IRSKA

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIJA

I.

Tijela koja provode nabavu:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Ostala nacionalna javna tijela:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

CIPAR

1.

(a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

(a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

(a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b)

Αστυνομία (Police)

(c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

(a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

(b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

(a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

(b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

(c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

(d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

(e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

(f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)