ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.065.hrv

Službeni list

Europske unije

L 65

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
5. ožujka 2014.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2014/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 204/2014 оd 20. veljače 2014. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ZOI)]

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014 оd 4. ožujka 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 206/2014 оd 4. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 601/2012 u pogledu potencijala globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova osim CO2  ( 1 )

27

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 207/2014 оd 4. ožujka 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

29

 

 

PREPORUKE

 

 

2014/117/EU

 

*

Preporuka Komisije оd 3. ožujka 2014. o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

31

 

 

2014/118/EU

 

*

Preporuka Komisije оd 3. ožujka 2014. o praćenju tragova bromiranih usporivača gorenja u hrani ( 1 )

39

 

 

POSLOVNICI

 

*

Poslovnik

41

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/1


DIREKTIVA 2014/27/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Na temelju članka 153. Ugovora, Europski parlament i Vijeće mogu pomoću direktiva usvojiti minimalne zahtjeve za poticanje poboljšanja, posebno u radnoj okolini, kako bi se osigurala bolja razina zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Takvim bi se direktivama trebalo izbjeći sprečavanje stvaranja i razvoja malih i srednjih poduzeća i njihova potencijala za stvaranje radnih mjesta. Na dobro zdravlje i sigurnosne standarde ne bi se trebalo gledati kao na ograničenja jer se radi o temeljnim pravima i trebaju se bez iznimke primjenjivati na sve sektore tržišta rada i na sve vrste poduzeća neovisno o njihovoj veličini.

(2)

Člankom 31. stavkom 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa se da svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se poštuje njihovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo.

(3)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je novi sustav razvrstavanja i označivanja tvari i smjesa u Uniji temeljen na Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS) na međunarodnoj razini u okviru Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu.

(4)

Direktive Vijeća 92/58/EEZ (4), 92/85/EEZ (5), 94/33/EZ (6) i 98/24/EZ (7) i Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) pozivaju se na prethodne sustave razvrstavanja i označivanja. Stoga te direktive treba izmijeniti kako bi se uskladile s novim sustavom utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(5)

Izmjene su nužne kako bi se nadalje osigurala učinkovitost tih direktiva. Cilj je ove Direktive ne izmijeniti područje primjene tih direktiva. Namjera je ove Direktive održati, a ne smanjiti razinu zaštite radnika koju daju te direktive. Međutim, zbog stalnoga tehnološkog napretka, te bi direktive trebalo redovito revidirati u skladu s člankom 17.a Direktive Vijeća 89/391/EEZ (9) kako bi se osigurala usklađenost zakonodavstva i odgovarajuća razina zdravstvene i sigurnosne zaštite kad su opasne kemijske tvari i smjese prisutne u radnoj okolini. Posebnu pozornost treba obratiti na radnike koji su pri obavljanju svojih zanimanja svakodnevno u kontaktu s opasnim tvarima i smjesama.

(6)

Izmjene Direktive 92/85/EEZ ne bave se pitanjem opasnih tvari i smjesa koje mogu imati štetan učinak na trudne radnice ili radnice koje su nedavno rodile ili doje, s obzirom na to da je cilj ove Direktive samo ažuriranje referenci i terminologije iz Direktive 92/85/EEZ. Komisija bi trebala razmotriti najprikladniji način bavljenja tim pitanjem, uzimajući u obzir razvoj znanstvenih dokaza, te podrobnije razvrstati navedene učinke.

(7)

Izmjenama direktiva 92/85/EEZ i 94/33/EZ trebalo bi uskladiti pristup iz tih direktiva s tekstom usvojenim u okviru Direktive 98/24/EZ tako što se izrazi „označene tvari” iz točke 3. podtočke (a) odjeljka A Priloga I. Direktivi 92/85/EEZ i „razvrstane tvari i pripravci” iz točke 3. podtočke (a) odjeljka I. Priloga Direktivi 94/33/EZ zamjenjuju s „tvari i smjese koje zadovoljavaju kriterije za razvrstavanje”. Ovom se Direktivom ne uvode obveze za poslodavce u pogledu razvrstavanja, označivanja i pakiranja tvari i smjesa obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Bez obzira na to stavljaju li se tvari i smjese na tržište, poslodavac mora procijeniti rizik za sva opasna kemijska sredstva u skladu s Direktivom 98/24/EZ.

(8)

Odjeljak I. točka 2. i odjeljak II. točka 1. Priloga Direktivi 94/33/EZ sadržava upućivanja na direktive Vijeća 90/679/EEZ (10) i 90/394/EEZ (11) koje su stavljene izvan snage. Navedena upućivanja stoga se moraju zamijeniti upućivanjem na mjerodavne odredbe Direktive 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) i Direktive 2004/37/EZ.

(9)

U skladu s člankom 154. Ugovora Komisija se savjetovala sa socijalnim partnerima o mogućem smjeru djelovanja Unije na tom području te su socijalni partneri naznačili da bi od koristi bila pojašnjenja, posebno u slučaju malih i srednjih poduzeća.

(10)

Nakon tog savjetovanja Komisija je ocijenila da je djelovanje Unije poželjno te se posavjetovala sa socijalnim partnerima o sadržaju predviđenog prijedloga u skladu s člankom 154. Ugovora.

(11)

Nakon te druge faze savjetovanja socijalni partneri nisu htjeli započeti postupak koji bi mogao dovesti do zaključenja sporazuma kako je predviđeno člankom 155. Ugovora,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 92/58/EEZ

Direktiva 92/58/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na znakove za stavljanje opasnih tvari i pripravaka, proizvoda i/ili opreme na tržište, osim ako se druge odredbe Unije posebno na nju pozivaju.”

2.

U Prilogu I. odjeljak 12. zamjenjuje se sljedećim:

12.   Površine, prostori ili ograđeni prostori koji se koriste za pohranu znatnih količina opasnih tvari ili smjesa moraju se označiti prikladnim znakom upozorenja iz odjeljka 3.2. Priloga II. ili na način naveden u odjeljku 1. Priloga III., osim ako su oznake na pojedinoj ambalaži ili spremnicima odgovarajuće za tu svrhu.

Ako ne postoji odgovarajući znak upozorenja u odjeljku 3.2. Priloga II. radi upozoravanja na opasne kemijske tvari ili smjese, mora se koristiti odgovarajući piktogram opasnosti, kao što je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

3.

U Prilogu II. odjeljak 3.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

briše se znak upozorenja „štetni ili nadražujući materijal”;

(b)

dodaje se sljedeća bilješka u vezi sa znakom upozorenja „opća opasnost”:

„***

Ovaj znak upozorenja ne koristi se radi upozoravanja na opasne kemijske tvari ili smjese, osim kada se rabi u skladu s drugim stavkom odjeljka 5. Priloga III. za označivanje skladišta opasnih tvari ili smjesa.”

4.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Spremnici koji se rabe pri radu s kemijskim tvarima ili smjesama koje su razvrstane kao opasne u skladu s kriterijima za bilo koji razred fizikalne opasnosti ili opasnosti za zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te spremnici koji se rabe za skladištenje takvih opasnih tvari ili smjesa, zajedno s vidljivim cijevima koje sadržavaju ili kojima se prenose takve opasne tvari i smjese, moraju biti označeni odgovarajućim piktogramima opasnosti u skladu s navedenom Uredbom.

Prvi stavak ne odnosi se na spremnike koji se upotrebljavaju pri radu u kratkom razdoblju ni na spremnike čiji se sadržaj često mijenja, ako su pritom poduzete odgovarajuće alternativne mjere, posebno u pogledu informiranja i/ili osposobljavanja, kojima se jamči jednaka razina zaštite.

Oznake iz stavka 1. mogu biti:

zamijenjene znakovima upozorenja iz Priloga II. koji sadržavaju jednake piktograme ili simbole. Ako u odjeljku 3.2. Priloga II. ne postoji odgovarajući znak upozorenja, mora se uporabiti odgovarajući piktogram opasnosti određen u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1272/2008,

dopunjene dodatnim informacijama, kao što su ime i/ili formula opasne tvari ili smjese te pojedinosti o opasnosti,

za prenošenje spremnika na mjestu rada, zamijenjene ili dopunjene znakovima koji se u cijeloj Uniji primjenjuju za prijevoz opasnih tvari ili smjesa.”;

(b)

u prvom i drugom stavku odjeljka 5. riječ „pripravci” zamjenjuje se riječju „smjese”.

Članak 2.

Izmjena Direktive 92/85/EEZ

Prilog I. Direktivi 92/85/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Odjeljak A mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2. zamjenjuje se kako slijedi:

„2.   Biološka sredstva

Biološki agensi rizičnih skupina 2., 3. i 4. u smislu članka 2. drugog stavka točaka 2., 3. i 4. Direktive 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14), ako je poznato da ta sredstva ili terapijske mjere izazvane tim sredstvima ugrožavaju zdravlje trudnica i nerođene djece i ako još nisu navedeni u Prilogu II.

(b)

točka 3. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (15) u jednom ili više razreda i kategorija opasnosti s jednim ili više sljedećih stavaka o opasnosti, ako već nisu navedene u Prilogu II.:

mutageni učinak na zametne stanice 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H340, H341),

karcinogenost 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H350, H350i, H351),

reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B ili 2. kategorije ili dodatne kategorije za učinke na dojenje ili putem dojenja (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja 1. ili 2. kategorije (H370, H371).

ii.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

kemijska sredstva u Prilogu I. Direktivi 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16);

2.

Odjeljak B zamjenjuje se sljedećim:

„B   Postupci

Industrijski postupci popisani u Prilogu I. Direktivi 2004/37/EZ.”

Članak 3.

Izmjene Direktive 94/33/EZ

Prilog Direktivi 94/33/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Odjeljak I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Biološki agensi rizičnih skupina 3. i 4. u smislu članka 2. drugog stavka, točaka 3. i 4. Direktive 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17).

(b)

točka 3. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (18) u jednom ili više sljedećih razreda i kategorija opasnosti s jednom ili više sljedećih oznaka upozorenja:

akutna toksičnost, 1., 2. ili 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

nadraživanje kože, kategorija 1.A, 1.B ili 1.C (H314),

zapaljivi plin, 1. ili 2. kategorija (H220, H221);

zapaljivi aerosoli, 1. kategorija (H222);

zapaljiva tekućina, 1. ili 2. kategorija (H224, H225);

eksplozivi, kategorije ‚nestabilnih eksploziva’ ili eksplozivi podrazreda 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

samoreagirajuće tvari i smjese vrste A, B, C ili D (H240, H241, H242),

organski peroksidi vrste A ili B (H240, H241),

specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H370, H371),

specifična toksičnost za ciljne organe nakon ponavljanog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H372, H373),

preosjetljivost dišnih putova, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H334),

preosjetljivost kože, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H317),

karcinogenost, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H350, H350i, H351),

mutageni učinak na zametne stanice, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H340, H341),

reproduktivna toksičnost kategorije 1.A ili 1.B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii.

točka (b) se briše;

iii.

točka (c) se briše;

iv.

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

tvari i smjese iz članka 2. točke (a) podtočke ii. Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (19);

2.

U odjeljku II. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Postupci na radu iz Priloga I. Direktivi 2004/37/EZ.”

Članak 4.

Izmjene Direktive 98/24/EZ

Direktiva 98/24/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točka (b) mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

svako kemijsko sredstvo koje ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasno u bilo koji razred fizikalne opasnosti i/ili opasnosti za zdravlje iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (20), neovisno o tome je li to kemijsko sredstvo razvrstano u navedenoj uredbi;

(b)

podtočka ii. briše se;

(c)

podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

svako kemijsko sredstvo, iako po mjerilima za razvrstavanje nije opasno u skladu s ovim člankom točkom (b) podtočkom i., može zbog svojih fizikalno-kemijskih, kemijskih ili toksikoloških svojstava i načina na koji se koristi ili je prisutno na radnome mjestu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje radnika, uključujući svako kemijsko sredstvo kojemu je u skladu s člankom 3. dodijeljena granična vrijednost profesionalne izloženosti.”

2.

U članku 4. stavku 1. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

informacije o sigurnosti i zdravlju koje osigurava dobavljač (npr. odgovarajući sigurnosni list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (21)),

3.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. četvrta alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

pristup bilo kojem sigurnosno-tehničkom listu koji ustupa dobavljač u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice mogu poduzeti potrebne mjere kojima se jamči da će proizvođač ili dobavljač poslodavcu na njegov zahtjev omogućiti pristup svim informacijama o opasnim kemijskim sredstvima potrebnim za primjenu članka 4. stavka 1. ove Direktive, sve dok ni Uredba (EZ) br. 1907/2006 ni Uredba (EZ) br. 1272/2008 ne uključuju obvezu dostavljanja informacija.”

Članak 5.

Izmjene Direktive 2004/37/EZ

Direktiva 2004/37/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   U pogledu azbesta, koji je uređen Direktivom 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (22), odredbe ove Direktive primjenjuju se uvijek kada se njima predviđa viša razina zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

2.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećom:

„(a)   ‚karcinogena tvar’ znači:

i.

tvar ili smjesa koja udovoljava kriterijima za razvrstavanje u kategoriji karcinogena 1.A ili 1.B utvrđenima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (23);

ii.

tvar, smjesa ili postupak iz Priloga I. ovoj Direktivi kao i tvar ili smjesa koji se ispušta pri postupku iz navedenog Priloga;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)   ‚mutagena tvar’ znači: tvar ili smjesa koja udovoljava kriterijima za razvrstavanje u kategoriji 1.A ili 1.B mutagena zametnih stanica utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;”.

3.

U članku 4. stavku 1. riječ „pripravkom” zamjenjuje se riječju „smjesom”.

4.

U članku 5. stavku 2. riječ „pripravkom” zamjenjuje se riječju „smjesom”.

5.

U članku 6. točki (b) riječi „pripravci koji” zamjenjuju se riječima „smjese koje”.

6.

U naslovu Priloga I. riječ „pripravaka” zamjenjuje se riječju „3smjesa”.

Članak 6.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. lipnja 2015. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 204, 9.8.2008., str. 47.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).

(4)  Direktiva Vijeća 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 245, 26.8.1992., str. 23.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 71.).

(5)  Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28.11.1992., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 73.).

(6)  Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 12.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 106.).

(7)  Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 37.).

(8)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 258.).

(9)  Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 50.).

(10)  Direktiva Vijeća 90/679/EEZ od 26. studenoga 1990. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 374, 31.12.1990., str. 1.).

(11)  Direktiva Vijeća 90/394/EEZ od 28. lipnja 1990. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem karcinogenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 196, 26.7.1990., str. 1.).

(12)  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17.10.2000., str. 21.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 71.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”

(14)  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17.10.2000., str. 21.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 71.).”;

(15)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20, str. 3.).”;

(16)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 258.).”

(17)  Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 262, 17.10.2000., str. 21.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 71.).”;

(18)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”;

(19)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 258.).”

(20)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”;

(21)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije, te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ te direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3.).”

(22)  Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (SL L 330, 16.12.2009., str. 28.).”;

(23)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str. 3.).”;


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 204/2014

оd 20. veljače 2014.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Španjolske za upis naziva „Aceituna de Mallorca” / „Aceituna Mallorquina” / „Oliva de Mallorca” / „Oliva Mallorquina” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Aceituna de Mallorca”/„Aceituna Mallorquina”/„Oliva de Mallorca”/„Oliva Mallorquina” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv iz Priloga ovoj Uredbi upisuje se u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 276, 25.9.2013., str. 17.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

ŠPANJOLSKA

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ZOI)


5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 205/2014

оd 4. ožujka 2014.

o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici (1), a posebno njezin članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1260/2013 uspostavlja se zajednički pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statističkih podataka o stanovništvu i vitalnim događajima.

(2)

Kako bi se osiguralo da su podaci o stanovništvu i vitalnim događajima koje dostavljaju države članice, u skladu s Uredbom (EU) br. 1260/2013, visoke kvalitete, usporedivi i dosljedni te kako bi se na razini Unije mogli izraditi pouzdani pregledi, podatke bi trebalo raščlaniti.

(3)

Podatke bi stoga trebalo dostaviti Komisiji podijeljene prema prostornim jedinicama u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (2).

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstveni uvjeti za raščlanjivanje podataka iz Uredbe (EU) br. 1260/2013 te za rokove i revizije tih podataka.

Članak 2.

Definicije

Primjenjuju se definicije utvrđene u Uredbi (EU) br. 1260/2013. Osim toga, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)

„starost” na dani datum (referentni trenutak ili datum događaja) znači vremensko razdoblje od datuma rođenja do danog datuma, izraženo u navršenim godinama;

(b)

„zemlja rođenja” pojedinca znači zemlja uobičajenog boravišta (prema sadašnjim granicama, ako su podaci dostupni) njegove majke u vrijeme porođaja ili, u nedostatku toga, zemlja (prema sadašnjim granicama, ako su podaci dostupni) u kojoj je pojedinac rođen;

(c)

„zemlja rođenja majke” znači „zemlja rođenja” majke;

(d)

„državljanstvo” znači posebna pravna veza između pojedinca i njegove države, koja se stječe rođenjem ili naturalizacijom, bilo izjavom, odabirom, brakom, bilo na drugi način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(e)

„red rođenja živorođenog djeteta” znači redni broj rođenja živorođenog djeteta u odnosu na svu živorođenu djecu koju je majka prethodno rodila;

(f)

„mjesec događaja” znači kalendarski mjesec nastanka događaja;

(g)

„godina rođenja” znači kalendarska godina rođenja;

(h)

„država članica” znači zemlja koja je na kraju referentne godine članica Europske unije.

Članak 3.

Raščlambe i statističke tablice

Raščlambe podataka koje je potrebno dostaviti Komisiji (Eurostatu) u skladu s Uredbom (EU) br. 1260/2013 navedene su u Prilogu I.

Statističke tablice koje je potrebno dostaviti Komisiji (Eurostatu) navedene su u Prilogu II.

Članak 4.

Rokovi

1.   Svake godine države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju privremene podatke o ukupnom stanovništvu, ukupnom broju živorođenih i ukupnom broju umrlih osoba na nacionalnoj razini, kako je opisano u Prilogu II. točki 1., u roku od šest mjeseci od završetka referentne godine.

2.   Svake godine države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju podatke na nacionalnoj i regionalnoj razini kako je opisano u Prilogu II. točki 2. i povezane standardne referentne metapodatke (prema definiciji strukture metapodataka određene za sustav za razmjenu statističkih podataka i metapodataka Euro SDMX) za referentnu godinu u roku od 12 mjeseci od završetka referentne godine.

3.   Svake godine, do 30. studenoga referentne godine, države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju privremene mjesečne podatke o ukupnom broju živorođenih i ukupnom broju umrlih osoba, kako je opisano u Prilogu II. točki 3., pri čemu je svakom kategorijom obuhvaćeno najmanje prvih šest mjeseci referentne godine.

Članak 5.

Revizije podataka

1.   Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o svakoj planiranoj reviziji podataka dostavljenih u skladu s člankom 4. stavkom 2. najkasnije tjedan dana prije objavljivanja revidiranih podataka u dotičnoj državi članici.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) sve revidirane podatke najkasnije tjedan dana nakon objavljivanja tih podataka.

3.   Države članice osiguravaju da su svi revidirani podaci koji su dostavljeni Komisiji (Eurostatu) u skladu s cijelim nizom podataka dostavljenih na temelju članka 4. stavka 2.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 330, 10.12.2013., str. 39.

(2)  SL L 154, 21.6.2003., str. 1.


PRILOG I.

RAŠČLAMBE PODATAKA

Sljedeće se raščlambe koriste za raščlanjivanje statističkih podataka zatraženih u skladu s Uredbom (EU) br. 1260/2013.

Kategorija „nepoznato” sadržava manje od 5 % slučajeva kategorije „ukupno” u istoj raspodjeli.

1.   Starost

Starost

Manje detaljna raščlamba

Vrlo detaljna raščlamba

Identifikacija

AGE.L

AGE.H

(0)

Ukupno

Ukupno

(1)

do 5 godina

 

(1.1)

 

do 1 godine

(1.2)

 

1 godina

(1.3)

 

2 godine

(1.4)

 

3 godine

(1.5)

 

4 godine

(2)

od 5 do 9 godina

 

(2.1)

 

5 godina

(2.2)

 

6 godina

(2.3)

 

7 godina

(2.4)

 

8 godina

(2.5)

 

9 godina

(3)

od 10 do 14 godina

 

(3.1)

 

10 godina

(3.2)

 

11 godina

(3.3)

 

12 godina

(3.4)

 

13 godina

(3.5)

 

14 godina

(4)

od 15 do 19 godina

 

(4.1)

 

15 godina

(4.2)

 

16 godina

(4.3)

 

17 godina

(4.4)

 

18 godina

(4.5)

 

19 godina

(5)

od 20 do 24 godine

 

(5.1)

 

20 godina

(5.2)

 

21 godina

(5.3)

 

22 godine

(5.4)

 

23 godine

(5.5)

 

24 godine

(6)

od 25 do 29 godina

 

(6.1)

 

25 godina

(6.2)

 

26 godina

(6.3)

 

27 godina

(6.4)

 

28 godina

(6.5)

 

29 godina

(7)

od 30 do 34 godine

 

(7.1)

 

30 godina

(7.2)

 

31 godina

(7.3)

 

32 godine

(7.4)

 

33 godine

(7.5)

 

34 godine

(8)

od 35 do 39 godina

 

(8.1)

 

35 godina

(8.2)

 

36 godina

(8.3)

 

37 godina

(8.4)

 

38 godina

(8.5)

 

39 godina

(9)

od 40 do 44 godine

 

(9.1)

 

40 godina

(9.2)

 

41 godina

(9.3)

 

42 godine

(9.4)

 

43 godine

(9.5)

 

44 godine

(10)

od 45 do 49 godina

 

(10.1)

 

45 godina

(10.2)

 

46 godina

(10.3)

 

47 godina

(10.4)

 

48 godina

(10.5)

 

49 godina

(11)

od 50 do 54 godine

 

(11.1)

 

50 godina

(11.2)

 

51 godina

(11.3)

 

52 godine

(11.4)

 

53 godine

(11.5)

 

54 godine

(12)

od 55 do 59 godina

 

(12.1)

 

55 godina

(12.2)

 

56 godina

(12.3)

 

57 godina

(12.4)

 

58 godina

(12.5)

 

59 godina

(13)

od 60 do 64 godine

 

(13.1)

 

60 godina

(13.2)

 

61 godina

(13.3)

 

62 godine

(13.4)

 

63 godine

(13.5)

 

64 godine

(14)

od 65 do 69 godina

 

(14.1)

 

65 godina

(14.2)

 

66 godina

(14.3)

 

67 godina

(14.4)

 

68 godina

(14.5)

 

69 godina

(15)

od 70 do 74 godine

 

(15.1)

 

70 godina

(15.2)

 

71 godina

(15.3)

 

72 godine

(15.4)

 

73 godine

(15.5)

 

74 godine

(16)

od 75 do 79 godina

 

(16.1)

 

75 godina

(16.2)

 

76 godina

(16.3)

 

77 godina

(16.4)

 

78 godina

(16.5)

 

79 godina

(17)

od 80 do 84 godine

 

(17.1)

 

80 godina

(17.2)

 

81 godina

(17.3)

 

82 godine

(17.4)

 

83 godine

(17.5)

 

84 godine

(18)

od 85 do 89 godina

 

(18.1)

 

85 godina

(18.2)

 

86 godina

(18.3)

 

87 godina

(18.4)

 

88 godina

(18.5)

 

89 godina

(19)

od 90 do 94 godine

 

(19.1)

 

90 godina

(19.2)

 

91 godina

(19.3)

 

92 godine

(19.4)

 

93 godine

(19.5)

 

94 godine

(20)

od 95 do 99 godina

 

(20.1)

 

95 godina

(20.2)

 

96 godina

(20.3)

 

97 godina

(20.4)

 

98 godina

(20.5)

 

99 godina

(21)

100 godina i više (1)

 

(21.1)

 

100 godina

(21.2)

 

101 godina

(21.3)

 

102 godine

(21.4)

 

103 godine

(21.5)

 

104 godine

(21.6)

 

105 godina

(21.7)

 

106 godina

(21.8)

 

107 godina

(21.9)

 

108 godina

(21.10)

 

109 godina

(21.11)

 

110 godina i više (2)

Ne koristi se kategorija „nepoznato”. Slučajevi u kojima je „starost” nepoznata preraspodjeljuju se prema najboljim nacionalnim procjenama.

2.   Starost majke

Starost majke

Manje detaljna raščlamba

Vrlo detaljna raščlamba

Identifikacija

AGM.L

AGM.H

(0)

Ukupno

Ukupno

(1)

14 godina ili manje

14 godina ili manje

(2)

od 15 do 19 godina

 

(2.1)

 

15 godina

(2.2)

 

16 godina

(2.3)

 

17 godina

(2.4)

 

18 godina

(2.5)

 

19 godina

(3)

od 20 do 24 godine

 

(3.1)

 

20 godina

(3.2)

 

21 godina

(3.3)

 

22 godine

(3.4)

 

23 godine

(3.5)

 

24 godine

(4)

od 25 do 29 godina

 

(4.1)

 

25 godina

(4.2)

 

26 godina

(4.3)

 

27 godina

(4.4)

 

28 godina

(4.5)

 

29 godina

(5)

od 30 do 34 godine

 

(5.1)

 

30 godina

(5.2)

 

31 godina

(5.3)

 

32 godine

(5.4)

 

33 godine

(5.5)

 

34 godine

(6)

od 35 do 39 godina

 

(6.1)

 

35 godina

(6.2)

 

36 godina

(6.3)

 

37 godina

(6.4)

 

38 godina

(6.5)

 

39 godina

(7)

od 40 do 44 godine

 

(7.1)

 

40 godina

(7.2)

 

41 godina

(7.3)

 

42 godine

(7.4)

 

43 godine

(7.5)

 

44 godine

(8)

od 45 do 49 godina

 

(8.1)

 

45 godina

(8.2)

 

46 godina

(8.3)

 

47 godina

(8.4)

 

48 godina

(8.5)

 

49 godina

(9)

50 godina i više

50 godina i više

(99)

Nepoznato

Nepoznato

3.   Zemlja rođenja

Zemlja rođenja

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

COB.M

(0)

Ukupno

(1)

Rođeni u zemlji

(2)

Rođeni u inozemstvu

(2.1)

Rođeni u drugoj

državi članici

(2.2)

Rođeni izvan EU-a

(9)

Nepoznato

4.   Zemlja rođenja majke

Zemlja rođenja majke

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

CBM

(0)

Ukupno

(1)

Rođeni u zemlji

(2)

Rođeni u inozemstvu

(2.1)

Rođeni u drugoj

državi članici

(2.2)

Rođeni izvan EU-a

(9)

Nepoznato

5.   Zemlja državljanstva

Zemlja državljanstva

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

COC.M

(0)

Ukupno

(1)

Nacionalno državljanstvo

(2)

Državljanstvo druge zemlje

(2.1)

Državljanstvo druge države članice

(2.2)

Državljanstvo zemlje koja nije članica EU-a

(3)

Bez državljanstva

(9)

Nepoznato

Osoba s dva ili više državljanstva dodjeljuje se samo jednoj zemlji državljanstva koja se određuje sljedećim redoslijedom prvenstva:

zemlja koja izvješćuje, ili

ako osoba nema državljanstvo zemlje koja izvješćuje: druga država članica, ili

ako osoba nema državljanstvo druge države članice: druga zemlja izvan EU-a.

U slučajevima dvojnog državljanstva pri čemu su obje zemlje unutar EU-a, a nijedna nije zemlja koja izvješćuje, države članice određuju koja će se zemlja državljanstva dodijeliti.

6.   Zemlja državljanstva majke

Zemlja državljanstva majke

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

CCM

(0)

Ukupno

(1)

Nacionalno državljanstvo

(2)

Državljanstvo druge zemlje

(2.1)

Državljanstvo druge države članice

(2.2)

Državljanstvo zemlje koja nije članica EU-a

(3)

Bez državljanstva

(9)

Nepoznato

Primjenjuju se iste tehničke specifikacije kao za kategoriju „zemlja državljanstva”.

7.   Zemljopisno područje

Zemljopisno područje

Manje detaljna raščlamba

Srednje detaljna raščlamba

Vrlo detaljna raščlamba

Identifikacija

GEO.L

GEO.M

GEO.H

Razvrstavanje prema NUTS-u

Razina NUTS 0 (teritorij zemlje)

Svi zemljopisni nazivi razine NUTS 2

ili statistička regija

Svi zemljopisni nazivi razine NUTS 3

ili statistička regija

(99999)

 

Nepoznato

Nepoznato

Koristi se razvrstavanje prema NUTS-u odnosno verzija statističkih regija koja je bila važeća krajem referentne godine.

8.   Red rođenja živorođene djece (biološki)

Red rođenja živorođene djece

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

LBO

(0)

Ukupno

(1)

Prvo

(2)

Drugo

(3)

Treće

(4)

Četvrto i više

(9)

Nepoznato

U slučaju rođenja više djece jednim porodom, svako se živorođeno dijete broji zasebno. Ne ubrajaju se mrtvorođena djeca i nije bitno je li dijete rođeno u braku ili izvan braka, iz sadašnje ili prijašnjih zakonskih zajednica i jesu li živorođena djeca živa ili mrtva na referentni datum ili žive li s majkom ili ne.

9.   Mjesec događaja

Mjesec događaja

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

MOC

(0)

Ukupno

(1)

Siječanj

(2)

Veljača

(3)

Ožujak

(4)

Travanj

(5)

Svibanj

(6)

Lipanj

(7)

Srpanj

(8)

Kolovoz

(9)

Rujan

(10)

Listopad

(11)

Studeni

(12)

Prosinac

(99)

Nepoznato

10.   Spol

Spol

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

SPOL

(0)

Ukupno

(1)

Muškarci

(2)

Žene

Ne koristi se kategorija „nepoznato”. Slučajevi u kojima je „spol” nepoznat preraspodjeljuju se prema najboljim nacionalnim procjenama.

11.   Godina rođenja

Godina rođenja

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

YOB.H

(0)

Ukupno

(1)

Referentna godina

(2)

Referentna godina – 1

(3)

Referentna godina – 2

(4)

Referentna godina – 3

(5)

Referentna godina – 4

(6)

Referentna godina – 5

(7)

Referentna godina – 6

(8)

Referentna godina – 7

(9)

Referentna godina – 8

(10)

Referentna godina – 9

(11)

Referentna godina – 10

(12)

Referentna godina – 11

(13)

Referentna godina – 12

(14)

Referentna godina – 13

(15)

Referentna godina – 14

(16)

Referentna godina – 15

(17)

Referentna godina – 16

(18)

Referentna godina – 17

(19)

Referentna godina – 18

(20)

Referentna godina – 19

(21)

Referentna godina – 20

(22)

Referentna godina – 21

(23)

Referentna godina – 22

(24)

Referentna godina – 23

(25)

Referentna godina – 24

(26)

Referentna godina – 25

(27)

Referentna godina – 26

(28)

Referentna godina – 27

(29)

Referentna godina – 28

(30)

Referentna godina – 29

(31)

Referentna godina – 30

(32)

Referentna godina – 31

(33)

Referentna godina – 32

(34)

Referentna godina – 33

(35)

Referentna godina – 34

(36)

Referentna godina – 35

(37)

Referentna godina – 36

(38)

Referentna godina – 37

(39)

Referentna godina – 38

(40)

Referentna godina – 39

(41)

Referentna godina – 40

(42)

Referentna godina – 41

(43)

Referentna godina – 42

(44)

Referentna godina – 43

(45)

Referentna godina – 44

(46)

Referentna godina – 45

(47)

Referentna godina – 46

(48)

Referentna godina – 47

(49)

Referentna godina – 48

(50)

Referentna godina – 49

(51)

Referentna godina – 50

(52)

Referentna godina – 51

(53)

Referentna godina – 52

(54)

Referentna godina – 53

(55)

Referentna godina – 54

(56)

Referentna godina – 55

(57)

Referentna godina – 56

(58)

Referentna godina – 57

(59)

Referentna godina – 58

(60)

Referentna godina – 59

(61)

Referentna godina – 60

(62)

Referentna godina – 61

(63)

Referentna godina – 62

(64)

Referentna godina – 63

(65)

Referentna godina – 64

(66)

Referentna godina – 65

(67)

Referentna godina – 66

(68)

Referentna godina – 67

(69)

Referentna godina – 68

(70)

Referentna godina – 69

(71)

Referentna godina – 70

(72)

Referentna godina – 71

(73)

Referentna godina – 72

(74)

Referentna godina – 73

(75)

Referentna godina – 74

(76)

Referentna godina – 75

(77)

Referentna godina – 76

(78)

Referentna godina – 77

(79)

Referentna godina – 78

(80)

Referentna godina – 79

(81)

Referentna godina – 80

(82)

Referentna godina – 81

(83)

Referentna godina – 82

(84)

Referentna godina – 83

(85)

Referentna godina – 84

(86)

Referentna godina – 85

(87)

Referentna godina – 86

(88)

Referentna godina – 87

(89)

Referentna godina – 88

(90)

Referentna godina – 89

(91)

Referentna godina – 90

(92)

Referentna godina – 91

(93)

Referentna godina – 92

(94)

Referentna godina – 93

(95)

Referentna godina – 94

(96)

Referentna godina – 95

(97)

Referentna godina – 96

(98)

Referentna godina – 97

(99)

Referentna godina – 98

(100)

Referentna godina – 99

(101)

Referentna godina – 100

(102)

Referentna godina – 101

(103)

Referentna godina – 102

(104)

Referentna godina – 103

(105)

Referentna godina – 104

(106)

Referentna godina – 105

(107)

Referentna godina – 106

(108)

Referentna godina – 107

(109)

Referentna godina – 108

(110)

Referentna godina – 109

(111)

Referentna godina – 110

ili ranije (3)

Ne koristi se kategorija „nepoznato”. Slučajevi u kojima je „godina rođenja” nepoznata preraspodjeljuju se prema najboljim nacionalnim procjenama.

12.   Godina rođenja majke

Godina rođenja majke

Pojedinačna raščlamba

Identifikacija

YBM

(0)

Ukupno

(1)

Referentna godina – 14

ili kasnije

(2)

Referentna godina – 15

(3)

Referentna godina – 16

(4)

Referentna godina – 17

(5)

Referentna godina – 18

(6)

Referentna godina – 19

(7)

Referentna godina – 20

(8)

Referentna godina – 21

(9)

Referentna godina – 22

(10)

Referentna godina – 23

(11)

Referentna godina – 24

(12)

Referentna godina – 25

(13)

Referentna godina – 26

(14)

Referentna godina – 27

(15)

Referentna godina – 28

(16)

Referentna godina – 29

(17)

Referentna godina – 30

(18)

Referentna godina – 31

(19)

Referentna godina – 32

(20)

Referentna godina – 33

(21)

Referentna godina – 34

(22)

Referentna godina – 35

(23)

Referentna godina – 36

(24)

Referentna godina – 37

(25)

Referentna godina – 38

(26)

Referentna godina – 39

(27)

Referentna godina – 40

(28)

Referentna godina – 41

(29)

Referentna godina – 42

(30)

Referentna godina – 43

(31)

Referentna godina – 44

(32)

Referentna godina – 45

(33)

Referentna godina – 46

(34)

Referentna godina – 47

(35)

Referentna godina – 48

(36)

Referentna godina – 49

(37)

Referentna godina – 50

ili ranije

(99)

Nepoznato


(1)  Raščlamba po petogodišnjim dobnim skupinama (AGE.L) zatražena je do kategorije „100 godina i više”. Eurostat međutim objavljuje podatke po petogodišnjim dobnim skupinama samo do kategorije „90 godina i više” (razina NUTS 3).

(2)  Raščlamba po pojedinačnim godinama starosti (AGE.H) zatražena je do kategorije „110 godina i više”. Eurostat međutim objavljuje podatke po pojedinačnim godinama starosti samo do kategorije „100 godina i više” (nacionalna razina i razina NUTS 2).

(3)  Raščlamba po godini rođenja (YOB.H) zatražena je do „referentne godine – 110 godina ili ranije”. Eurostat međutim objavljuje podatke po godini rođenja samo do „referentne godine – 100 godina ili ranije” (nacionalna razina i razina NUTS 2).


PRILOG II.

STATISTIČKE TABLICE

1.   Podaci iz članka 4. stavka 1.

Tablica

Naslov

Raščlambe koje se unakrsno tabeliraju

POPDB

Stanovništvo

GEO.L

LVBDB

Živorođeni

GEO.L

DTHDB

Umrli

GEO.L

2.   Podaci iz članka 4. stavka 2.

Tablica

Naslov

Raščlambe koje se unakrsno tabeliraju

POP01

Stanovništvo prema starosti, spolu i regiji (razina 2) boravišta

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

Stanovništvo prema starosti, spolu i regiji (razina 3) boravišta

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

Živorođeni prema mjesecu rođenja

GEO.L, MOC

LVB02

Živorođeni prema starosti majke, godini rođenja majke i regiji (razina 2) boravišta majke

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

Živorođeni prema starosti majke i regiji (razina 3) boravišta majke

GEO.H, AGM.L

LVB04

Živorođeni prema starosti majke, godini rođenja majke i zemlji rođenja majke

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

Živorođeni prema starosti majke, godini rođenja majke i zemlji državljanstva majke

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

Živorođeni prema starosti majke, godini rođenja majke i redu rođenja živorođene djece

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

Živorođeni prema starosti majke, godini rođenja majke i spolu rođenog djeteta

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

Umrli prema mjesecu smrti

GEO.L, MOC

DTH02

Umrli prema spolu, starosti, godini rođenja i regiji (razina 2) boravišta

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

Umrli prema spolu, starosti i regiji (razina 3) boravišta

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

Umrli prema spolu, starosti, godini rođenja i zemlji rođenja

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

Umrli prema spolu, starosti, godini rođenja i zemlji državljanstva

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   Podaci iz članka 4. stavka 3.

Tablica

Naslov

Raščlambe koje se unakrsno tabeliraju

LVBNC

Živorođeni prema mjesecu rođenja

GEO.L, MOC

DTHNC

Umrli prema mjesecu smrti

GEO.L, MOC


5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/27


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 206/2014

оd 4. ožujka 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 601/2012 u pogledu potencijala globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova osim CO2

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

budući da:

(1)

U prilogu VI. Uredbi Komisije (EU) br. 601/2012 (2) utvrđeni su potencijali globalnog zagrijavanja (GWP) stakleničkih plinova osim CO2.

(2)

Radi provedbe primjene Smjernica IPCC-a iz 2006. o nacionalnoj evidenciji stakleničkih plinova Međuvladinog odbora za klimatske promjene, Odlukom 15/CP.17 (3) Konferencije država stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), utvrđuje se da države stranke od 2015. do donošenja nove odluke Konferencije država stranaka UNFCCC-a za izračun ekvivalenta ugljičnog dioksida antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja stakleničkih plinova ponorima moraju koristiti GWP-e navedene u Prilogu III. Odluci 15/CP.17.

(3)

Kako bi se osigurala dosljednost mjerodavnog zakonodavstva Unije s metodologijama uporabljenima u kontekstu procesa UNFCCC-a, u skladu s tim potrebno je izmijeniti Uredbu (EU) br. 601/2012.

(4)

U skladu s člankom 13. stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ, emisijske jedinice izdane od 1. siječnja 2013. vrijede za emisije tijekom osmogodišnjeg razdoblja trgovanja računajući od tog datuma. Pri usklađivanju količine emisijskih jedinica koje se izdaju od 1. siječnja 2013. u skladu s člankom 9.a stavkom 1. te Direktive u obzir treba uzeti GWP-e navedene u Prilogu III. Odluci 15/CP.17 Konferencije država stranaka UNFCCC-a. S obzirom na to da se Uredba (EU) br. 601/2012 primjenjuje od 1. siječnja 2013., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma kako bi se osigurala dosljednost svih podataka o emisijama stakleničkih plinova tijekom cjelokupnoga osmogodišnjeg razdoblja trgovanja.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog VI. Uredbi (EU) br. 601/2012 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012., str. 30.).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Dodatak 2., str. 23.


PRILOG

Tablica 6. Priloga VI. Uredbi (EU) br. 601/2012 zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„Tablica 6.:   Potencijal globalnog zagrijavanja

Plin

Potencijal globalnog zagrijavanja

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6


5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 207/2014

оd 4. ožujka 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

64,0

TN

96,6

TR

87,8

ZZ

82,8

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

159,4

ZZ

175,1

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,6

TR

89,7

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

48,3

IL

66,7

MA

47,5

TN

45,8

TR

72,1

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

69,0

ZZ

69,0

0808 10 80

CN

115,7

MK

25,2

US

150,2

ZZ

97,0

0808 30 90

AR

99,8

CL

200,9

CN

73,6

TR

156,2

US

120,7

ZA

100,0

ZZ

125,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


PREPORUKE

5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/31


PREPORUKA KOMISIJE

оd 3. ožujka 2014.

o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

(2014/117/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Organizacije proizvođača dužne su podnijeti planove proizvodnje i trženja u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) („Uredba o zajedničkom uređenju tržišta”) svojim nadležnim nacionalnim tijelima kako bi se omogućilo postizanje ciljeva zajedničkog uređenja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture.

(2)

Planovi proizvodnje i trženja obvezan su instrument za organizacije proizvođača.

(3)

Da bi se poticala provedba planova proizvodnje i trženja, potrebno je da Komisija osigura detaljnije preporuke o strukturi, obliku i rokovima iznesenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1418/2013 (2) u odnosu na pružanje jasnih i detaljnih smjernica državama članicama i organizacijama proizvođača.

(4)

Da bi se organizacijama proizvođača pomoglo da daju svoj doprinos postizanju ciljeva zajedničkog uređenja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, potrebno je da Komisija organizacijama proizvođača pruži preporuke o tome kako da predstave svoje predviđene strategije u skladu sa zahtjevima proizvodnje i trženja, posebno iznoseći detalje programa proizvodnje i tržišne strategije koje treba razviti.

(5)

Potrebno je isto tako da Komisija pruži primjere različitih mjera koje bi organizacije proizvođača mogle provesti kako bi objasnila na koji bi način one stvarno mogle doprinijeti različitim ciljevima organizacija proizvođača kako je utvrđeno člankom 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013, a koji bi bili sadržani u planovima proizvodnje i trženja.

(6)

Da bi se olakšalo praćenje planova proizvodnje i trženja organizacija proizvođača i da bi se nadležnim nacionalnim tijelima omogućilo da procijene doprinos različitih mjera planova proizvodnje i trženja ciljevima zajedničkog uređenja tržišta te da bi ista mogla provjeriti poštuju li organizacije proizvođača obveze povezane s provedbom planova, treba preporučiti uporabu prikladnih pokazatelja.

(7)

Da bi se olakšala procjena organizacija proizvođača i nadležnih nacionalnih tijela u odnosu na financijske potrebe koje proizlaze iz provedbe mjera uključenih u planove proizvodnje i trženja, treba preporučiti dodavanje financijskog rasporeda u plan proizvodnje i trženja.

(8)

Da bi se nadležnim nacionalnim tijelima omogućila procjena provedbe planova proizvodnje i trženja organizacija proizvođača, potrebno je da Komisija organizacijama proizvođača preporuči da u godišnje izvješće koje podnose uključe odgovarajuće pokazatelje kojima se procjenjuje provedba planiranih mjera i njihov doprinos ciljevima organizacija proizvođača.

(9)

Ova će preporuka biti izmijenjena ili revidirana prema potrebi, a posebno nakon donošenja budućega pravnog akta Unije o uspostavi uvjeta za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za razdoblje 2014.–2020.,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

da organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača poštuju:

(a)

oblik i strukturu utvrđene u dijelu A ove Preporuke za planove proizvodnje i trženja iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1379/2013 („planovi”);

(b)

detalje utvrđene u dijelu B ove Preporuke u vezi s rokovima i postupcima koji se odnose na godišnje izvješće iz članka 28. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1379/2013 („godišnje izvješće”).

U slučajevima u kojima se ova Preporuka odnosi na organizacije proizvođača, ista se odnosi i na udruženja organizacija proizvođača.

DIO A

OBLIK I STRUKTURA PLANOVA PROIZVODNJE I TRŽENJA

Potrebno je da organizacije proizvođača iz sektora ribarstva i akvakulture u planove koje podnose nacionalnim tijelima uključe sljedeće podatke:

1.   Opće informacije o organizaciji proizvođača

Naziv

Puni naziv organizacije proizvođača.

Vrsta

Organizacija proizvođača u sektoru akvakulture ili organizacija proizvođača u sektoru ribarstva.

Identifikacijski broj

Nacionalna identifikacijska oznaka.

Sjedište

Mjesto u kojem je organizacija proizvođača službeno registrirana (poput grada ili luke) te njezino područje nadležnosti, s pomoću odgovarajuće jedinice NUTS-a (Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku).

Broj članova

Broj proizvođača službeno registriranih u organizaciji proizvođača.

Promet (po vrsti)

Tablica u kojoj je naznačen ukupan promet organizacije proizvođača za prethodne tri godine uz dodatan prikaz prometa za pojedinačne vrste.

Promet treba izračunati ili kao prosječnu godišnju vrijednost proizvodnje stavljene na tržište pri prvoj prodaji u posljednje tri godine ili kao zbroj proizvodnje članova organizacije proizvođača stavljene na tržište pri prvoj prodaji u istom razdoblju za novopriznate organizacije proizvođača.

Količina ulova i izlova (po vrsti)

Tablica u kojoj su detaljno iznesene količina i vrijednost ulova ili izlova u posljednje tri godine, izražene u tonama i eurima po godini.

Utvrđivanje glavnih vrsta koje je na tržište stavila organizacija proizvođača (prijašnja točka 2.1.)

Preporučuje se uporaba tablice opisane u prethodnom pododjeljku za utvrđivanje glavnih vrsta koje se stavljaju na tržište. Glavne komercijalne vrste morale bi biti glavni dio proizvodnje svake organizacije proizvođača u smislu prometa i količine ulova i uzgojenih vrsta. Kao referentna točka služe pravila iz članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2508/2000 (3).

2.   Plan proizvodnje i tržišna strategija

2.1.   Uvod

Organizacija proizvođača dužna je objasniti sveukupnu usklađenost mjera koje namjerava provesti i ciljeva plana.

Na temelju procjene imovine, mogućnosti, ugroženosti i slabosti organizacije proizvođača, planove treba uvesti predstavljanjem predviđene strategije organizacije proizvođača u smislu razvoja i usklađivanja njezine proizvodnje sa zahtjevima tržišta, u skladu s ciljevima organizacija proizvođača iz članaka 3. i 7. Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta.

Na taj se način treba jasno utvrditi povezanost između plana proizvodnje i tržišne strategije koje će provesti organizacija proizvođača.

2.2.   Plan proizvodnje

Plan proizvodnje morao bi se sastojati od indikativnog rasporeda opskrbe iznesenoga kroz godinu i temeljenoga na sezonskim kretanjima (cijena, proizvodnja i potražnja) na tržištu. Njime bi posebno u obzir trebalo uzeti sljedeće elemente:

2.2.1.   Za sve organizacije proizvođača

planiranje proizvodnih aktivnosti,

koordinacija aktivnosti s ostalim proizvođačima.

Za organizacije proizvođača u sektoru ribarstva:

upravljanje pravima ribolova i pristup među članovima organizacije proizvođača, ovisno o planiranju proizvodnje,

provedba i upravljanje obvezom iskrcavanja ukupnog ulova.

2.2.2.   Za organizacije proizvođača u sektoru akvakulture

razvoj održivih praksi akvakulture.

2.3.   Tržišna strategija

Tržišnom strategijom treba opisati na koji način organizacija proizvođača namjerava osigurati prikladnost opskrbe u odnosu na zahtjeve tržišta u smislu kvalitete, količine i prezentacije. Njome posebno u obzir treba uzeti sljedeće elemente:

utvrđivanje zahtjeva tržišta (količina, kvaliteta, prezentacija),

utvrđivanje novih prodajnih mjesta i ostalih komercijalnih mogućnosti,

dijalog i koordinacija s ostalim subjektima u opskrbnom lancu.

3.   Mjere za postizanje ciljeva utvrđenih člankom 7. Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta

3.1.   Za organizacije proizvođača u sektoru ribarstva

3.1.1.   Promicanje održivih ribolovnih aktivnosti  (4)

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

zajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područja,

koordinacija dijaloga i suradnje s odgovarajućim znanstvenim organizacijama u ribarstvu i suradnja u smislu razvoja znanstvenog savjeta u cilju potpore odluka o upravljanju u vezi s ribolovnim resursima,

priprema i upravljanje znanstvenim i tehničkim kampanjama čiji je cilj poboljšanje znanja o resursima, utjecajima na ekosustav i razvoj održivih ribolovnih tehnika,

provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanja,

utvrđivanje i zajednička prevencija rizika povezanih sa sigurnošću na radu i sigurnošću na moru,

pružanje pomoći i programa osposobljavanja članovima organizacija proizvođača u vezi s reguliranjem ribolova, promicanjem održivih ribarskih praksi ili sigurnosti na plovilima,

učinkovito sudjelovanje u različitim odgovarajućim tijelima za upravljanje ribarstvom na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini,

koordinacija dijaloga među organizacijama proizvođača, uključujući s onima iz različitih država članica.

3.1.2.   Izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova  (5)

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

utvrđivanje i promicanje ribarskih praksi kojima se pomaže izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova,

sastavljanje i provedba planova i zajedničkog djelovanja radi izbjegavanja i smanjenja neželjenog ulova,

utvrđivanje najboljeg načina za iskorištavanje takvog ulova (6).

3.1.3.   Doprinos sljedivosti proizvoda ribarstva i pristup jasnim i razumljivim informacijama za potrošače

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

poboljšanje tehnika sljedivosti,

procjena potreba za komunikacijom i mjera za informiranje potrošača,

poboljšanje označivanja proizvoda uključujući pri provođenju procesa certificiranja kao potpora obveznim i dodatnim dobrovoljnim podacima kako je predviđeno člancima 38. i 39. Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta,

priprema i provođenje mjera povezanih s komunikacijom i informiranjem potrošača.

3.1.4.   Doprinos uklanjanju praksi nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

osposobljavanje proizvođača i obrazovanje,

programi promatranja i kontrola aktivnosti članova organizacije proizvođača.

3.1.5.   Poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržišta proizvoda ribarstva njihovih članova

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

utvrđivanje prodajnih mjesta za trženje proizvoda i usmjeravanje opskrbe njihovih članova,

razvoj strategija za bolje trženje proizvoda uključujući za certificiranje proizvoda,

razvoj procesa certificiranja, među ostalim, u područjima prehrane i kvalitete,

podržavanje dodatnih dobrovoljnih podataka, prema članku 39. Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta,

oblikovanje i razvoj novih metoda i novih alata trženja,

pružanje pomoći i programa osposobljavanja članovima organizacije proizvođača u vezi s tehnikama stavljanja na tržište,

sudjelovanje u trgovačkim sajmovima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini radi promicanja proizvodnje članova organizacije proizvođača.

3.1.6.   Poboljšanje gospodarske dobiti

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

priprema i praćenje znanstvenih i tehničkih kampanja čiji je cilj smanjenje operativnih troškova,

pružanje pomoći i programa osposobljavanja članovima organizacije proizvođača u vezi s vođenjem poslovanja u ribarstvu,

razvoj usluga članovima organizacije proizvođača u vezi s računovodstvom.

3.1.7.   Stabilizacija tržišta

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

doprinos poboljšanju istraživanja tržišta,

poboljšanje znanja članova organizacije proizvođača o glavnim gospodarskim pokretačima uzduž opskrbnog lanca,

pružanje praktične potpore proizvođačima radi bolje koordinacije razmjene informacija s potrošačima i ostalim sudionicima (posebno prerađivačima, trgovcima na malo i aukcijskim centrima).

3.1.8.   Doprinos opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istodobno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

priprema i vođenje kampanja u cilju promicanja inicijativa o tržišnim standardima (kvaliteta, veličina ili težina, pakiranje, prezentacija i označivanje),

priprema i vođenje kampanja u cilju promicanja novih vrsta koje se može iskorištavati na održiv način,

priprema i vođenje kampanja u cilju razvoja novih procesa i proizvoda,

priprema i vođenje kampanja u cilju promicanja proizvoda ribarstva,

priprema i vođenje kampanja u cilju promicanja zapošljavanja u ribarstvu.

3.1.9.   Smanjenje utjecaja ribolova na okoliš, što uključuje mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnog alata

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

priprema i poduzimanje znanstvenih istraživanja i eksperimentalnih programa u cilju procjene i ograničavanja utjecaja ribarskih praksi na okoliš,

priprema i vođenje eksperimentalnih programa u cilju razvoja ribolovnih alata čijim se korištenjem smanjuju utjecaji na okoliš,

pružanje osposobljavanja i pomoći proizvođačima u cilju olakšanja provedbe ribarskih praksi i ribolovnog alata s pomoću kojih se smanjuje utjecaj na okoliš.

3.2.   Za organizacije proizvođača u sektoru akvakulture

3.2.1.   Promicanje održivih aktivnosti akvakulture  (7)

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

priprema i upravljanje znanstvenim i tehničkim kampanjama u cilju poboljšanja znanja o vrstama, utjecajima aktivnosti akvakulture na okoliš te radi poticanja razvoja održivih tehnika akvakulture,

koordinacija dijaloga i suradnje s odgovarajućim znanstvenim organizacijama u akvakulturi i suradnja u smislu razvoja znanstvenog savjeta u cilju potpore odluka o upravljanju u vezi s akvakulturom,

pružanje pomoći i programa osposobljavanja članovima organizacije proizvođača u cilju promicanja održivih praksi akvakulture,

utvrđivanje i zajednička prevencija rizika povezanih sa sigurnošću na radu,

učinkovito sudjelovanje u različitim odgovarajućim tijelima za akvakulturu na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini,

koordinacija dijaloga među organizacijama proizvođača, uključujući s onima iz različitih država članica.

3.2.2.   Osiguravanje da su aktivnosti njihovih članova sukladne nacionalnim strateškim planovima  (8)

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

sudjelovanje u razvoju nacionalnih strateških planova,

razvoj programa certificiranja o održivosti hrane za životinje.

3.2.3.   Nastojanje da se osigura da proizvodi ribljeg podrijetla koji se upotrebljavaju za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održivi način

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

sudjelovanje u razvoju postupaka sljedivosti,

razvoj programa certificiranja o održivosti hrane za životinje.

3.2.4.   Poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržišta proizvoda akvakulture njihovih članova

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

utvrđivanje prodajnih mjesta za trženje i/ili usmjeravanje proizvodnje njihovih članova,

razvoj strategija za bolje trženje proizvodnje uključujući za certificiranje proizvoda,

podržavanje dodatnih dobrovoljnih podataka, prema članku 39. Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta,

razvoj procesa certificiranja, uključujući u područjima prehrane i kvalitete,

oblikovanje i razvoj novih metoda i novih alata trženja,

pružanje pomoći i programa osposobljavanja članovima organizacije proizvođača u vezi s tehnikama trženja,

sudjelovanje u trgovačkim sajmovima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini radi promicanja proizvodnje članova organizacije proizvođača.

3.2.5.   Poboljšanje gospodarske dobiti

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

priprema i praćenje znanstvenih i tehničkih kampanja čiji je cilj smanjenje operativnih troškova,

pružanje pomoći i programa osposobljavanja članovima organizacije proizvođača u vezi s upravljanjem poslovima akvakulture,

razvoj usluga članovima organizacije proizvođača u vezi s računovodstvom.

3.2.6.   Stabilizacija tržišta

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

koordinacija između različitih organizacija proizvođača u smislu prikupljanja, obrade, razmjene i iskorištavanja gospodarskih informacija povezanih s proizvodnjom članova organizacije proizvođača, uključujući podatke o zalihama i prvim prodajnim cijenama,

doprinos poboljšanju istraživanja tržišta,

poboljšanje znanja članova organizacije proizvođača o glavnim gospodarskim pokretačima uzduž opskrbnog lanca,

pružanje praktične potpore proizvođačima radi bolje koordinacije razmjene informacija s prerađivačima.

3.2.7.   Doprinos opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istodobno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

priprema i vođenje kampanja u cilju razvoja inicijativa o tržišnim standardima (kvaliteta, veličina ili težina, pakiranje, prezentacija i označivanje),

priprema i provođenje kampanja u cilju promicanja zapošljavanja u akvakulturi,

priprema i provođenje kampanja u cilju promicanja proizvoda akvakulture.

4.   Mjere prilagodbe opskrbe određenim vrstama  (9)

U okviru ovog odjeljka planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

utvrđivanje proizvoda ribarstva koji predstavljaju problem na tržištu u određenim razdobljima godine,

razvoj proizvodnje s posebnom namjenom i tržišnih strategija i alata.

5.   Kazne i mjere kontrole

U skladu s odredbama članka 8. stavka 1. točke (d) Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta, u ovom je odjeljku potrebno opisati kazne primjenjive na članove koji krše odluke donesene radi provedbe planova (10) i mjera koje će organizacija proizvođača provesti radi kontrole usklađenosti aktivnosti njezinih članova s uspostavljenim pravilima (11). U okviru ovog odjeljka planovi bi morali uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

razvoj sustava sankcija proporcionalnih prekršajima koje su počinili članovi organizacije proizvođača,

razvoj strategija i programa za provedbu pravila koja je donijela organizacija proizvođača,

poduzimanje procjena rizika u vezi s provedbom pravila koja je donijela organizacija proizvođača,

priprema i provođenje kontrole u vezi s provođenjem pravila koja je donijela organizacija proizvođača,

osposobljavanje promatrača i nadzornika,

sastavljanje i širenje smjernica radi provedbe:

(a)

uredaba koje proizlaze iz zajedničke ribarstvene politike;

(b)

pravila i mjera upravljanja koje je donijela organizacija proizvođača.

6.   Izdaci koje treba uzeti u obzir

6.1.   Financijski plan

Preporučuje se da organizacije proizvođača u svoje planove uključe financijski plan u kojem se detaljno iznosi svaka mjera koju namjeravaju provesti, različiti troškovi, izdaci i očekivani financijski resursi.

U okviru financijskog plana treba razlikovati sljedeće dvije vrste aktivnosti:

(a)

pripreme, praćenja i usmjeravanja aktivnosti povezanih s planiranim mjerama („aktivnosti vlasnika projekta”); i

(b)

aktivnosti povezanih s praktičnom realizacijom svake posebne planirane mjere („aktivnosti upravljanja projektom”).

6.2.   Aktivnosti vlasnika projekta

U izdatak za aktivnosti vlasnika projekta treba osobito uključiti izdatke koji se odnose na istraživanja tržišta, studije procjene, sastavljanje projekta, analizu rizika i sve studije o izvedivosti ostvarene prije provedbe mjere povezane s postizanjem jednog od ciljeva plana. Potrebno je uključiti i izdatke povezane s aktivnostima praćenja i kontrole koje izvršava organizacija proizvođača tijekom provedbe posebne mjere.

Navedeni izdaci mogu obuhvaćati različite kategorije poput radne snage, pružanja usluga ili opskrbe.

6.3.   Aktivnosti upravljanja projektom

U izdatke aktivnosti upravljanja projektom potrebno je osobito uključiti izdatke za elemente provedenih mjera koje nisu propisno povezane s aktivnostima vlasnika projekta, poput znanstvenih ili tehničkih eksperimenata, oglašivačkih kampanja, nabave i uporabe novih tehničkih uređaja radi povećanja selektivnosti, razvoja sljedivosti ili poticanja održivih praksi akvakulture.

7.   Raspored provedbe

Planovi bi morali sadržavati raspored planiranih mjera i povezane troškove, podijeljene u godišnje obroke za višegodišnje planove.

U rasporedu bi za svaku mjeru morali biti naznačeni prikladan output i pokazatelji rezultata kako je preporučeno u odjeljku 8.

8.   Pokazatelji

Kako je preporučeno u odjeljku 7., output i pokazatelj rezultata morali bi biti prikazani za svaku planiranu mjeru da bi se omogućilo da organizacije proizvođača i nadležna nacionalna tijela kontroliraju njihove provedbe. Te pokazatelje treba upotrebljavati u godišnjem izvješću iz članka 28. stavka 5. Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta. Ti bi pokazatelji morali biti usmjereni prema postizanju strateških ciljeva planova u odnosu na početnu situaciju opisanu u uvodu plana.

U odnosu na njihovu važnost u smislu različitih planiranih mjera, treba upotrebljavati sljedeće pokazatelje:

8.1.   Pokazatelji outputa za provedbu planiranih mjera

8.1.1.   Za organizacije proizvođača u sektoru ribarstva

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati pokazatelje outputa kojima se procjenjuje usklađenost s:

predviđenom aktivnošću plovila izraženom, među ostalim, u smislu dana na moru, količina ulovljenih ciljnih vrsta,

okvirnim rasporedom za stavljanje na tržište proizvoda prema vrsti i prezentaciji,

planom predviđenog djelovanja u vezi s utvrđivanjem tržišnih mogućnosti,

planom predviđenog djelovanja u vezi s certificiranjem/označivanjem proizvoda,

okvirnim rasporedom za upravljanje ribarskim naporom i/ili kapacitetom po ribolovnom području,

planom predviđenih mjera za smanjenje neželjenog ulova,

rasporedom osposobljavanja u vezi s usklađenošću i pravilima, osviještenošću i kontrolom proizvođača.

Tim pokazateljima outputa treba istaknuti i:

predvidljivo utvrđivanje ciklusa prodaje proizvoda,

usklađenost prosječnoga mjesečnog prihoda proizvođača s očekivanom razinom prihoda.

8.1.2.   Za organizacije proizvođača u sektoru akvakulture

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati pokazatelje outputa kojima se procjenjuje usklađenost s:

opskrbljivanjem zalihama i izlovom predviđenim za uzgojene vrste,

okvirnim rasporedom za trženje proizvoda prema vrsti i prezentaciji,

planom predviđenog djelovanja u vezi s utvrđivanjem tržišnih mogućnosti,

planom predviđenog djelovanja u vezi s certificiranjem/označivanjem proizvoda,

planom za smanjenje zagađenja ekosustava povezanim s aktivnostima akvakulture,

planom za provođenje održivog hranjenja uzgojenih vrsta,

rasporedom osposobljavanja u vezi s usklađenošću i pravilima, osviještenošću i kontrolom.

Tim pokazateljima outputa treba istaknuti i:

predvidljivo utvrđivanje ciklusa prodaje proizvoda,

usklađenost prosječnoga mjesečnog prihoda proizvođača s očekivanom razinom prihoda.

8.2.   Pokazatelji rezultata za procjenu doprinosa primijenjenih mjera radi postizanja ciljeva planova proizvodnje i trženja

8.2.1.   Za organizacije proizvođača u sektoru ribarstva

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati pokazatelje rezultata kojima se procjenjuju:

količina i/ili vrijednost ulovljene vrste, ili stavljene na tržište,

prosječna veličina ulovljene vrste, ili stavljene na tržište,

povećanje prodaje prema vrsti i/ili proizvodu u usporedbi s položajem ex ante,

broj i količina i/ili vrijednost novih proizvoda koji su prodani u usporedbi s prethodnom godinom,

razvoj ribolovnog napora i/ili kapaciteta,

razvoj sastava iskrcaja i/ili količina neželjenog ulova,

razvoj procjene iskrcane ili izlovljene proizvodnje po glavi stanovnika,

razvoj troškova proizvodnje po jedinici proizvodnje,

razvoj troškova prodaje po jedinici proizvodnje,

razvoj prosječnoga mjesečnog prihoda proizvođača,

promjene stope neprodanih proizvoda u odnosu na položaj ex ante,

promjene vrijednosti osjetljivih proizvoda u odnosu na položaj ex ante,

broj nesreća (s ozljedama i/ili smrtnim posljedicama),

promjene zabilježenog broja prekršaja u odnosu na pravila organizacije proizvođača.

8.2.2.   Za organizacije proizvođača u sektoru akvakulture

U okviru ovog naslova planovi bi morali uključivati pokazatelje rezultata kojima se procjenjuju:

količina i/ili vrijednost uzgojene vrste, ili stavljene na tržište,

povećanje prodaje prema vrsti i/ili proizvodu u usporedbi s položajem ex ante,

broj i količina i/ili vrijednost novih proizvoda koji su prodani u usporedbi s prethodnom godinom,

razvoj procjene izlovljene proizvodnje po glavi stanovnika,

razvoj dijela hrane za životinje koja se upotrebljava za uzgojene vrste te dolazi iz održivih ili obnovljivih izvora,

razvoj količina onečišćenih outputa,

razvoj troškova proizvodnje po jedinici proizvodnje,

razvoj troškova prodaje po jedinici proizvodnje,

razvoj prosječnoga mjesečnog prihoda proizvođača,

promjene stope neprodanih proizvoda u odnosu na položaj ex ante,

promjene vrijednosti osjetljivih proizvoda u odnosu na položaj ex ante,

broj nesreća (s ozljedama i/ili smrtnim posljedicama),

promjene zabilježenog broja prekršaja u odnosu na pravila organizacije proizvođača.

DIO B

PODNOŠENJE I SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Organizacije proizvođača dužne su podnijeti godišnje izvješće nakon dovršetka planova. U slučaju višegodišnjeg plana izvješće je potrebno podnijeti na godišnjoj bazi.

U godišnje izvješće treba uključiti pokazatelje outputa i rezultata kako je predviđeno provedbenim rasporedom planova podnesenih na odobrenje nadležnim nacionalnim tijelima.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2014.

Za Komisiju

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28.12.2013., str. 40.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2508/2000 od 15. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu programa rada za ribolovnu godinu u sektoru ribarstva (SL L 289, 16.11.2000., str. 8.).

(4)  Promicanje održivih aktivnosti akvakulture njihovih članova pružanjem mogućnosti za njihov razvoj potpuno u skladu s politikom očuvanja utvrđenom Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.) („Uredba o zajedničkoj ribarstvenoj politici”) i u okolišnom zakonodavstvu, istodobno poštujući socijalnu politiku.

(5)  Izbjegavanje i smanjenje, koliko god je to moguće, neželjenog ulova komercijalnih stokova te, prema potrebi, najbolji način za iskorištavanje takvog ulova, pritom ne stvarajući tržište za ulov koji je ispod minimalne referentne veličine očuvanja, u skladu s člankom 15. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici.

(6)  Pritom ne stvarajući tržište za ulov koji je ispod minimalne referentne veličine očuvanja.

(7)  Promicanje održivih aktivnosti akvakulture njihovih članova pružanjem mogućnosti za njihov razvoj potpuno u skladu s politikom očuvanja utvrđenom Uredbom o zajedničkoj ribarstvenoj politici i u okolišnom zakonodavstvu, istodobno poštujući socijalnu politiku.

(8)  Iz članka 34. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici.

(9)  „Vrste koje obično tijekom godine predstavljaju problem na tržištu” iz članka 28. stavka 2. točke (d) Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta.

(10)  Kazne predviđene člankom 28. stavkom 2. točkom (e) Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta.

(11)  Mjere predviđene člankom 8. stavkom 1. točkom (d) Uredbe o zajedničkom uređenju tržišta.


5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/39


PREPORUKA KOMISIJE

оd 3. ožujka 2014.

o praćenju tragova bromiranih usporivača gorenja u hrani

(Tekst značajan za EGP)

(2014/118/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Bromirani usporivači gorenja organobromni su spojevi koji se nanose na proizvode radi sprečavanja ili usporavanja zapaljenja zapaljivih materijala u slučaju požara. Uobičajeno se koriste u širokom asortimanu robe široke potrošnje, npr. elektroničkim aparatima, automobilima, namještaju i građevinskim materijalima kako bi se smanjila zapaljivost proizvoda. Bromirani usporivači gorenja mogu se otopiti ili ispariti iz proizvoda u kojima su korišteni. S obzirom na to da se roba široke potrošnje odbacuje na kraju njezina životnog vijeka, te su tvari tijekom vremena zagadile okoliš i prehrambeni lanac.

(2)

Mnogi bromirani usporivači gorenja postojani su, bioakumulativni i toksični za ljude i okoliš. Sumnja se da izazivaju neurološke poremećaje u ponašanju i endokrine poremećaje te su pronađeni u bioti u okolišu.

(3)

Stoga je Komisija od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) zatražila pripremu znanstvenog mišljenja o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnosti bromiranih usporivača gorenja u hrani.

(4)

U razdoblju od rujna 2010. do rujna 2012. Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu donio je šest znanstvenih mišljenja (1) o različitim razredima bromiranih usporivača gorenja.

(5)

EFSA je preporučila da je za više tih razreda potrebno prikupiti dodatne podatke o razinama u hrani i kod ljudi.

(6)

Razine bromiranih usporivača gorenja u hrani životinjskog podrijetla mogle bi biti povezane sa prisutnosti tih tvari u hrani za životinje, stoga bi na temelju prvih rezultata praćenja hrane u 2014., preporuka u pogledu praćenja hrane za životinje mogla uslijediti u 2015.,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

Države članice trebaju provesti praćenje prisutnosti bromiranih usporivača gorenja u hrani u razdoblju od 2014. do 2015. Praćenje treba obuhvatiti vrlo raznoliku pojedinu hranu koja odražava potrošačke navike kako bi se dala točna procjena izloženosti te treba obuhvatiti različite prehrambene proizvode za različite razrede bromiranih usporivača gorenja.

2.

Države članice trebale bi slijediti postupke uzorkovanja propisane u Prilogu II. Uredbe Komisije (EU) br. 252/2012 (2) kako bi se osigurala reprezentativnost uzoraka u seriji.

3.

Države članice trebale bi obaviti analizu različitih razreda bromiranih usporivača gorenja kako bi otkrile prisutnost sljedećih tvari u tim prehrambenim proizvodima:

(a)

Za razred polibromiranih difenil etera (PBDE): 2,2′,4-tribromodifenil eter (BDE-28, CAS br. 41318-75-6); 2,2′,4,4′-tetrabromodifenil eter (BDE-47, CAS br. 5436-43-1); 2,2′,4,5′-tetrabromodifenil eter (BDE-49, CAS br. 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-pentabromodifenil eter (BDE-99, CAS br. 60348-60-9); 2,2′,4,4′,6-pentabromodifenil eter (BDE-100, CAS br. 189084-64-8); 2,2′,3,4,4′,5′-hexabromodifenil eter (BDE-138, CAS br. 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-heksabromodifenil eter (BDE-153, CAS br. 68631-49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-heksabromodifenil eter (BDE-154, CAS br. 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodifenil eter (BDE-183, CAS br. 207122-16-5); 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-dekabromodifenil eter (BDE-209, CAS br. 1163-19-5), u jajima i proizvodima od jaja, mlijeku i mliječnim proizvodima, mesu i mesnim proizvodima, životinjskim i biljnim mastima i uljima, ribi i drugim plodovima mora, proizvodima za posebne prehrambene uporabe i hrani za dojenčad i malu djecu, korištenjem metoda analize s granicom kvantifikacije od 0,01 ng/g mokre težine ili nižom;

(b)

Za razred heksabromociklododekana (HBCDD): (+/–)-α-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabromo-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-ciklododekan, CAS br. 134237-50-6); (+/–)-β-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabromo-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-ciklododekan, CAS br. 134237-51-7) i (+/–)-γ-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabromo-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-ciklododekan, CAS br. 134237-52-8) u ribi i drugim plodovima mora, mesu i mesnim proizvodima, mlijeku i mliječnim proizvodima, jajima i proizvodima od jaja te u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad. Metode analize koje se koriste za utvrđivanje HBCDD-ova uključuju utvrđivanje stereoizomera i trebaju imati granicu kvantifikacije od 0,01 ng/g mokre težine ili nižu;

(c)

Za razred tetrabromobisfenola A i njegovih derivata: tetrabromobisfenol A (TBBPA, CAS br. 79-94-7) i moguće TBBPA bismetil eter (TBBPA-bME, CAS br. 70156-79-5); TBBPA bis(2-hidroksietil) eter (TBBPA-bOHEE, CAS br. 4162-45-2); TBBPA bisalil eter (TBBPA-bAE, CAS br. 25327-89-3); tetrabromobisfenol A bis(glicidil eter) (TBBPA-bGE, CAS br. 3072-84-2) i TBBPA bis(2,3-dibromopropil)eter (TBBPA-bDiBPrE, CAS br. 21850-44-2) u ribi i drugim plodovima mora, mesu i mesnim proizvodima, mlijeku i mliječnim proizvodima i jajima i proizvodima od jaja. Metode analize koje se koriste za utvrđivanje tetrabromobisfenola A i njegovih derivata trebaju imati granicu kvantifikacije od 0,1 ng/g mokre težine ili nižu;

(d)

Za razred bromiranih fenola i njihovih derivata: 2,4,6-tribromofenol (2,4,6-TBP, CAS br. 118-79-6); 2,4-dibromofenol (2,4-DBP, CAS br. 615-58-7); 4-bromofenol (4-BP, CAS br. 106-41-2); 2,6-dibromofenol (2,6-DBP, CAS br. 608-33-3); tetrabromirani bisfenol S (TBBPS, CAS br. 39635-79-5); tetrabromobisfenol S bismetil eter (TBBPS-BME, CAS br. 70156-79-5) u ribi i drugim plodovima mora. Metode analize koje se koriste za utvrđivanje bromiranih fenola i njihovih derivata trebaju imati granicu kvantifikacije od 0,1 ng/g mokre težine ili nižu;

(e)

Za nove bromirane usporivače gorenja i one u nastajanju: tris (2,3-dibromopropil) fosfat (TDBPP, CAS br. 126-72-7); N,N′-etilenbis(tetrabromoftalimid) (EBTEBPI, CAS br. 32588-76-4); heksabromociklodekan (HBCYD, CAS br. 25495-98-1); bis(2-etilheksil) tetrabromoftalat (BEH-TEBP, CAS br. 26040-51-7); 2-etilheksil 2,3,4,5-tetrabromobenzoat (EH-TBB, CAS br. 183658-27-7) i dibromoneopentil glikol (DBNPG, CAS br. 3296-90-0) u ribi i drugim plodovima mora, mesu i mesnim proizvodima (uključujući jestive iznutrice), životinjskim i biljnim mastima i uljima, mlijeku i mliječnim proizvodima, jajima i proizvodima od jaja i hrani za dojenčad i malu djecu. Metode analize koje se koriste za utvrđivanje novih bromiranih usporivača gorenja i onih u nastajanju trebaju imati granicu kvantifikacije od 1 ng/g mokre težine ili nižu.

4.

Države članice trebaju izvršiti analizu bromiranih usporivača gorenja u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) koristeći metodu analize za koju je dokazano da daje pouzdane rezultate.

5.

Države članice trebaju redovito dostavljati EFSA-i podatke o praćenju izražene na temelju ukupne težine ili na temelju masti s informacijama i u formatu elektroničkog izvješćivanja kako je utvrdila EFSA radi kompilacije u jednu bazu podataka. Trebaju uključiti dostupne podatke koji su dobiveni prethodnih godina koristeći metode analize za koje je dokazano da proizvode pouzdane rezultate kako bi se pratili trendovi izloženosti.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM); Znanstveno mišljenje o polibromiranim bifenilima (PBB) u hrani. EFSA Journal 2010.; 8(10):1789. [151. str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789.

Znanstveno mišljenje o polibromiranim difenil eterima (PBDE) u hrani. EFSA Journal 2011.; 9(5):2156. [274. str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

Znanstveno mišljenje o heksabromociklododekanima (HBCDD) u hrani. EFSA Journal 2011.; 9(7):2296. [118. str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

Znanstveno mišljenje o tetrabromobisfenolu A (TBBPA) i njegovim derivatima u hrani. EFSA Journal 2011.; 9(12):2477. [61. str.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

Znanstveno mišljenje o bromiranim usporivačima gorenja (BFR) u hrani: bromirani fenoli i njihovi derivati. EFSA Journal 2012.; 10(4):2634. [42. str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

Znanstveno mišljenje o novim bromiranim usporivačima gorenja (BFR) i onima u nastajanju u hrani. EFSA Journal 2012.; 10(10):2908. [125. str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 252/2012 od 21. ožujka 2012. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1883/2006 (SL L 84, 23.3.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).


POSLOVNICI

5.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/41


POSLOVNIK

UVOD

Odbor regija donio je 31. siječnja 2014. ovaj Poslovnik na temelju članka 306. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

UVODNA NAPOMENA

Izrazi koji se u ovom Poslovniku upotrebljavaju za različite dužnosti odnose se na muški i ženski spol.

GLAVA I.

ORGANIZACIJA I RAD ODBORA

1.   POGLAVLJE

Tijela Odbora

Pravilo 1.

Tijela Odbora

Tijela Odbora su Plenarna skupština, predsjednik, Predsjedništvo, Konferencija predsjednika i povjerenstva.

2.   POGLAVLJE

Članovi Odbora

Pravilo 2.

Položaj članova i zamjenika

U skladu s člankom 300. Ugovora o funkcioniranju Europske unije članovi i zamjenici predstavnici su regionalnih i lokalnih tijela. Oni imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela ili su politički odgovorni izabranoj skupštini. Nisu vezani nikakvim obvezujućim naputcima i posve su neovisni u obnašanju svojih dužnosti u općem interesu Unije.

Pravilo 3.

Mandat

1.

Mandat člana ili zamjenika počinje na dan stupanja na snagu njihovog imenovanja od strane Vijeća.

2.

Mandat člana ili zamjenika prestaje podnošenjem ostavke, završetkom izbornog mandata na temelju kojeg je imenovan ili smrću.

3.

Član ili zamjenik u ostavci mora o svojoj namjeri obavijestiti predsjednika Odbora u pisanom obliku, navodeći datum od kojega njegova ostavka stupa na snagu. Predsjednik obavještava Vijeće, koje potvrđuje slobodno mjesto i provodi postupak zamjene.

4.

Član ili zamjenik čiji mandat u Odboru završi zbog isteka izbornog mandata na temelju kojega je bio imenovan, o tome odmah u pisanom obliku obavještava predsjednika Odbora.

5.

U slučajevima iz pravila 3. stavka 2. Vijeće imenuje zamjenu za ostatak mandata.

Pravilo 4.

Povlastice i imuniteti

Članovi i njihovi propisno ovlašteni zamjenici uživaju povlastice i imunitete u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Pravilo 5.

Sudjelovanje članova i zamjenika

1.

Člana koji je spriječen sudjelovati na plenarnoj sjednici može predstavljati zamjenik iz njegova nacionalnog izaslanstva: zamjenik ga također može predstavljati tijekom razdoblja ograničenoga na pojedine dane plenarnog zasjedanja. Svi članovi i njihovi propisno ovlašteni zamjenici potpisuju popis prisutnih.

2.

Člana koji je spriječen sudjelovati na sastanku povjerenstva ili drugom sastanku koji je odobrilo Predsjedništvo mogu predstavljati drugi članovi ili zamjenici iz njegova nacionalnog izaslanstva, političkog kluba ili međuregionalne skupine. Svi članovi i njihovi propisno ovlašteni zamjenici potpisuju popis prisutnih.

3.

Član ili zamjenik uvršteni na popis zamjenika članova radne skupine osnovane na temelju pravila 37. ili 62. Poslovnika mogu zamijeniti svakog člana te radne skupine koji pripada istome političkom klubu.

4.

Zamjenik ili član koji obnaša dužnost zamjenika može zamijeniti samo jednog člana. Oni na dotičnom sastanku imaju iste ovlasti kao članovi. Glavni se tajnik mora obavijestiti u skladu s uvjetima slanja obavijesti o prijenosu prava glasa koja se moraju zaprimiti najkasnije dan prije sastanka.

5.

Za svako plenarno zasjedanje vrši se povrat troškova samo za člana ili za zamjenika. Podrobne odredbe utvrđuje Predsjedništvo provedbenim mjerama o putnim troškovima i troškovima boravka.

6.

Zamjenik kojega je imenovao izvjestitelj može predstaviti nacrt mišljenja za koje je zadužen na plenarnoj sjednici na kojoj se taj nacrt mišljenja nalazi na dnevnom redu. To se primjenjuje čak i ako sjednici prisustvuje član kojega on mijenja. Taj član može prenijeti ovlast prava glasa zamjeniku tijekom rasprave o dotičnom nacrtu mišljenja. Glavni tajnik mora se obavijestiti u pisanom obliku o prijenosu prava glasa prije relevantnog sastanka.

7.

Ne dovodeći u pitanje pravilo 23. stavak 1., svaki prijenos prava glasa prestaje vrijediti u trenutku kada član koji ne može prisustvovati sjednici prestane biti članom Odbora regija.

Pravilo 6.

Prijenos prava glasa

Osim u slučajevima predviđenima pravilima 5. i 31., pravo glasa ne može se prenositi.

Pravilo 7.

Nacionalna izaslanstva i politički klubovi

Nacionalna izaslanstva i politički klubovi na uravnoteženi način doprinose organizaciji rada Odbora.

Pravilo 8.

Nacionalna izaslanstva

1.

Članovi i zamjenici iz svake države članice tvore nacionalno izaslanstvo. Svako nacionalno izaslanstvo donosi svoja interna pravila i bira predsjedatelja. Predsjednik Odbora službeno se obavještava o imenu izabrane osobe.

2.

Glavni tajnik određuje oblike pomoći koje administracija Odbora pruža nacionalnim izaslanstvima, što također omogućava svakome pojedinom članu da prima informacije i pomoć na svojem službenom jeziku. Pomoć nudi posebna služba koja se sastoji od dužnosnika ili drugih službenika Odbora regija i osigurava da se nacionalna izaslanstva na odgovarajući način mogu služiti prostorima i opremom Odbora. Konkretno, glavni tajnik pruža nacionalnim izaslanstvima odgovarajuće resurse za održavanje sastanaka neposredno prije ili tijekom plenarnih zasjedanja.

3.

Nacionalnim izaslanstvima pomažu i nacionalni koordinatori, koji nisu dio osoblja Glavnog tajništva. Oni članovima Odbora pomažu u učinkovitom obnašanju njihovih dužnosti.

4.

Glavni tajnik nacionalnim koordinatorima pruža odgovarajuću potporu, poglavito kako bi im omogućio da se na odgovarajući način služe infrastrukturom Odbora.

Pravilo 9.

Politički klubovi i nezavisni članovi

1.

Članovi i zamjenici mogu tvoriti klubove koji odražavaju njihovu političku pripadnost. Kriteriji za članstvo utvrđeni su internim pravilima svakoga političkog kluba.

2.

Za formiranje političkog kluba potrebno je najmanje osamnaest članova/zamjenika, od kojih najmanje polovica moraju biti članovi, koji predstavljaju najmanje jednu petinu država članica. Član/zamjenik može pripadati samo jednome političkom klubu. Politički klub ukida se ako broj njegovih članova padne ispod potrebnog broja.

3.

Predsjednik Odbora obavještava se slanjem izjave o osnivanju, ukidanju ili nekoj drugoj promjeni političkog kluba. U izjavi o osnivanju političkog kluba navodi se naziv političkog kluba, imena članova i naziv Predsjedništva.

4.

Svakome političkom klubu pomaže tajništvo u kojemu radi osoblje Glavnog tajništva. Politički klubovi mogu tijelu nadležnom za imenovanja podnositi prijedloge za odabir, imenovanje i promicanje tog osoblja te za produljenje njihovih ugovora. Tijelo nadležno za imenovanja donosi odluku nakon savjetovanja s predsjednikom dotičnoga političkog kluba.

5.

Glavni tajnik političkim klubovima i njihovim tijelima pruža odgovarajuće resurse za sastanke, aktivnosti i publikacije te za rad njihovih tajništava. Resursi za svaki politički klub predviđeni su proračunom. Politički klubovi i njihova tajništva mogu se na odgovarajući način služiti prostorima i opremom Odbora.

6.

Politički klubovi i njihova predsjedništva mogu se sastajati neposredno prije ili tijekom plenarnih zasjedanja. Dva puta godišnje mogu održavati izvanredne sastanke. Zamjenik koji prisustvuje tim sastancima ima pravo na putne troškove i troškove boravka samo ako zastupa člana iz svojega političkog kluba.

7.

Nezavisnim članovima pruža se administrativna pomoć. Podrobne mjere utvrđuje Predsjedništvo na prijedlog glavnog tajnika.

Pravilo 10.

Međuregionalne skupine

Članovi i zamjenici mogu osnivati međuregionalne skupine. O tome obavještavaju predsjednika Odbora. Međuregionalna skupina propisno se osniva odlukom Predsjedništva.

GLAVA II.

ORGANIZACIJA I RAD ODBORA

1.   POGLAVLJE

Prvi saziv i konstituiranje Odbora

Pravilo 11.

Sazivanje prve sjednice

Nakon obnavljanja mandata svakih pet godina predsjednik na odlasku ili, u nedostatku navedenoga, prvi potpredsjednik na odlasku ili, u nedostatku navedenoga, najstariji potpredsjednik na odlasku ili, u nedostatku navedenoga, najstariji član, saziva Odbor koji se sastaje najkasnije mjesec dana nakon što Vijeće imenuje njegove članove.

Član koji djeluje kao privremeni predsjednik u smislu prvog stavka ovog pravila također preuzima ulogu predstavljanja Odbora tijekom tog razdoblja, nastavlja rješavati tekuće poslove i predsjedava prvom sjednicom u svojstvu privremenog predsjednika.

Zajedno s četiri najmlađa prisutna člana i glavnim tajnikom Odbora predstavlja privremeno Predsjedništvo.

Pravilo 12.

Konstituiranje Odbora i provjera valjanosti mandata

1.

Na prvoj sjednici privremeni predsjednik obavještava Odbor o priopćenju iz Vijeća o imenovanju njegovih članova te izvještava o svim mjerama koje je poduzeo u cilju predstavljanja Odbora i rješavanja tekućih poslova. Na zahtjev, privremeni predsjednik može odlučiti provjeriti imenovanja i valjanost mandata članova nakon čega proglašava da je Odbor konstituiran za novi mandat.

2.

Privremeno Predsjedništvo ostaje aktivno sve do proglašenja rezultata izbora članova Predsjedništva.

2.   POGLAVLJE

Plenarna skupština

Pravilo 13.

Zadaće Plenarne skupštine

Odbor se sastaje kao Plenarna skupština. Njezine su osnovne zadaće sljedeće:

(a)

donošenje mišljenja, izvješća i rezolucija;

(b)

donošenje nacrta projekcije prihoda i rashoda Odbora;

(c)

donošenje političkog programa Odbora na početku svakog mandata;

(d)

biranje predsjednika, prvog potpredsjednika i preostalih članova Predsjedništva;

(e)

osnivanje povjerenstava;

(f)

donošenje i revizija Poslovnika Odbora;

(g)

nakon provjere kvoruma u skladu s prvom rečenicom pravila 21. stavka 1. Poslovnika, donošenje odluke, većinom danih glasova, o prijedlogu predsjednika Odbora ili nadležnog povjerenstva koje djeluje u skladu s pravilima 58. i 59., o podnošenju tužbe ili prijedloga za uključenje u postupak pred Sudom Europske unije. Nakon donošenja takve odluke predsjednik u ime Odbora pokreće postupak.

Pravilo 14.

Sazivanje Plenarne skupštine

1.

Predsjednik Odbora saziva Plenarnu skupštinu najmanje jedanput svaka tri mjeseca. Datume plenarnih zasjedanja određuje Predsjedništvo tijekom trećeg tromjesečja prethodne godine. Plenarno zasjedanje može trajati jedan ili više dana.

2.

Na pisani zahtjev najmanje jedne četvrtine članova predsjednik je obvezan sazvati izvanredno plenarno zasjedanje, koje se održava najranije tjedan dana i najkasnije mjesec dana nakon datuma zahtjeva. U pisanom zahtjevu navodi se predmet o kojemu treba raspravljati na izvanrednoj plenarnoj sjednici. Ne smije se raspravljati o drugim temama.

Pravilo 15.

Dnevni red plenarnog zasjedanja

1.

Predsjedništvo priprema preliminarni prijedlog dnevnog reda, koji sadržava privremeni popis nacrta mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima treba raspravljati na plenarnom zasjedanju nakon prvog sljedećeg, kao i svih ostalih dokumenata o kojima se odlučuje.

2.

Najmanje dvadeset jedan radni dan prije početka plenarnog zasjedanja članovima i zamjenicima omogućava se elektronički pristup prijedlogu dnevnog reda na njihovom službenom jeziku, popraćenom svim dokumentima o kojima se odlučuje, a koji su u njemu navedeni.

3.

Nacrti mišljenja, izvješća i rezolucija u načelu se stavljaju na dnevni red redoslijedom kojim su ih donijela povjerenstva ili kojim su podneseni u skladu s Poslovnikom. U obzir se također uzima sadržajna povezanost točaka dnevnog reda.

4.

U iznimnim i propisno obrazloženim slučajevima kada se ne može ispoštovati rok iz stavka 2., predsjednik može donijeti odluku da se dokument o kojem se odlučuje uvrsti u prijedlog dnevnog reda, pod uvjetom da su članovi i zamjenici primili relevantni dokument na svojem službenom jeziku najkasnije tjedan dana prije početka plenarnog zasjedanja. Razlog primjene ovog postupka predsjednik naznačuje na naslovnici dokumenta o kojem se odlučuje.

5.

Amandmani na prijedlog dnevnog reda u pisanom obliku moraju se podnijeti glavnom tajniku najkasnije tri radna dana prije početka plenarnog zasjedanja.

6.

Na sastanku neposredno prije početka plenarne sjednice Predsjedništvo donosi konačan prijedlog dnevnog reda. Na tom sastanku Predsjedništvo može dvotrećinskom većinom danih glasova odlučiti da na dnevni red uvrsti hitne ili aktualne teme, rasprava o kojima se ne može odgoditi do sljedeće plenarne sjednice.

7.

Na prijedlog predsjednika, političkog kluba ili 32 člana, prije glasovanja o amandmanima, Predsjedništvo ili Plenarna skupština mogu odlučiti:

odgoditi raspravu o dokumentu o kojem se odlučuje za neku sljedeću plenarnu sjednicu,

ili

vratiti dokument o kojem se odlučuje na reviziju relevantnom povjerenstvu.

Ova se odredba ne primjenjuje u slučajevima kada zbog roka, koji je postavilo Vijeće, Komisija ili Europski parlament, nije moguće odgoditi usvajanje dokumenta o kojem se odlučuje.

Dokument o kojim se odlučuje odgođen za neku sljedeću sjednicu Plenarne skupštine popraćen je svim vezanim i propisno podnesenim amandmanima. Ne dovodeći u pitanje članak 24. stavak 2. točku (a), odgađanjem glasovanja ne postavlja se novi rok za podnošenje amandmana.

Kada se dokument vraća relevantnom povjerenstvu, vezani amandmani gube valjanost, a izvjestitelj procjenjuje u kojoj mjeri njihov sadržaj:

od njega zahtijeva prethodnu reviziju teksta, uzimajući u obzir rok,

i/ili

može potaknuti izvjestitelja na podnošenje amandmana u skladu s postupkom za podnošenje amandmana u povjerenstvu.

Dokument se stavlja na dnevni red povjerenstva na odlučivanje.

Pravilo 16.

Otvaranje plenarnog zasjedanja

Predsjednik otvara plenarno zasjedanje i poziva na usvajanje konačnog prijedloga dnevnog reda.

Pravilo 17.

Prisutnost javnosti, gosti i gostujući govornici, vrijeme za aktualna pitanja

1.

Plenarna zasjedanja otvorena su za javnost, osim ako Plenarna skupština ne odluči drukčije za cijelu sjednicu ili određenu točku dnevnog reda.

2.

Predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije mogu sudjelovati na plenarnim zasjedanjima. Od njih se može tražiti da uzmu riječ.

3.

Predsjednik, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Predsjedništva, može pozvati i druge ugledne vanjske goste da se obrate Plenarnoj skupštini. Može uslijediti opća rasprava tijekom koje se primjenjuju opća pravila o trajanju izlaganja.

4.

Predsjedništvo može u skladu s pravilom 15. stavcima 1. i 6. Plenarnoj skupštini predložiti održavanje opće rasprave o aktualnim političkim pitanjima od regionalnog i lokalnog značaja (vrijeme za aktualna pitanja). Primjenjuju se opća pravila o trajanju izlaganja.

Pravilo 18.

Standardi ponašanja i trajanje izlaganja

1.

Ne dovodeći u pitanje slobodu govora, članovi će se međusobno poštovati i ponašati u skladu s vrijednostima i načelima postavljenima u osnovnim tekstovima na kojima se temelji Europska unija, poštivati dostojanstvo Odbora te neće ugroziti nesmetani rad tijela Odbora niti remetiti mir i tišinu u njegovim prostorijama.

2.

Plenarna skupština na početku svoje sjednice i na prijedlog Predsjedništva određuje trajanje izlaganja za svaku točku dnevnog reda. Tijekom plenarnog zasjedanja predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev člana donosi odluku o ograničavanju trajanja izlaganja.

3.

Predsjednik može na prijedlog Predsjedništva predložiti Plenarnoj skupštini da se tijekom rasprava o općim ili posebnim pitanjima trajanje izlaganja podijeli između političkih klubova i nacionalnih izaslanstava.

4.

U pravilu je trajanje izlaganja ograničeno na jednu minutu za primjedbe na zapisnik, pitanja o pridržavanju Poslovnika i primjedbe na izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda ili dnevnog reda.

5.

Ako govornik premaši dodijeljeno mu trajanje govora, predsjednik mu može, nakon što ga prvo opomene, oduzeti riječ.

6.

Predsjednik daje na glasovanje svaki zahtjev člana za okončanje rasprave.

Pravilo 19.

Popis govornika

1.

Imena članova koji se jave za riječ upisuju se na popis redoslijedom kojim su njihovi zahtjevi zaprimljeni. Predsjednik poziva članove da govore na temelju tog popisa, osiguravajući što je više moguće da se naizmjence saslušaju govornici različitih političkih stajališta i iz različitih nacionalnih izaslanstava.

2.

Međutim, prednost se može dati izvjestitelju dotičnog povjerenstva i predstavnicima političkih klubova i nacionalnih izaslanstava koji žele govoriti u ime svojeg kluba ili izaslanstva.

3.

Nitko ne može preuzeti riječ više od dva puta na istu temu, osim uz dopuštenje predsjednika. Međutim, predsjedatelju i izvjestitelju dotičnog povjerenstva dopušteno je preuzeti riječ ako to zatraže, a u trajanju koje odredi predsjednik.

Pravilo 20.

Pitanja o pravilnosti postupka

1.

Članu je dopušteno uzeti riječ ako želi pokrenuti pitanje o pridržavanju Poslovnika ili skrenuti pozornost predsjednika na bilo kakvo nepoštovanje Poslovnika. To pitanje mora se odnositi na dnevni red ili temu o kojoj se raspravlja.

2.

Zahtjev za postavljanje pitanja o pridržavanju Poslovnika ima prednost pred svim ostalim zahtjevima za dobivanje riječi.

3.

Predsjednik smjesta odlučuje o pitanjima o pridržavanju Poslovnika u skladu s Poslovnikom i proglašava svoju odluku odmah nakon pozivanja na Poslovnik. O predsjednikovoj odluci se ne glasuje.

Pravilo 21.

Kvorum

1.

Na plenarnoj sjednici postoji kvorum ako je prisutna većina članova. Kvorum se provjerava na zahtjev člana ako najmanje petnaest članova glasuje za taj zahtjev. Ako se ne traži provjera kvoruma, valjani su svi glasovi, bez obzira na broj prisutnih članova. Predsjednik može prekinuti plenarnu sjednicu na najviše deset minuta prije nego što se nastavi provjera kvoruma. Članovi koji su zatražili provjeru kvoruma, ali više nisu prisutni u dvorani u kojoj se održava plenarna sjednica, smatraju se prisutnima u svrhu brojanja glasova. Ako je prisutno manje od petnaest članova, predsjednik može odlučiti da kvoruma nema.

2.

Ako se utvrdi da kvoruma nema, sve točke dnevnog reda o kojima je potrebno glasovati moraju se odgoditi do sljedećeg dana zasjedanja kada Plenarna skupština može održati valjano glasovanje o tim točkama dnevnog reda, bez obzira na broj prisutnih članova. Sve odluke o glasovanju donesene na sastanku prije provjere kvoruma ostaju valjane.

Pravilo 22.

Glasovanje

1.

Plenarna skupština donosi odluku većinom danih glasova, osim ako ovim Poslovnikom nije drukčije predviđeno.

2.

Valjani oblici glasova su „za”, „protiv” i „suzdržan”. U izračunu većine u obzir se uzimaju samo glasovi „za” i „protiv”. U slučaju neriješenog glasovanja smatra se da su tekst ili prijedlog odbačeni.

3.

Pravo glasa je osobno pravo. Članovi glasuju isključivo pojedinačno i osobno.

4.

Ako se dovede u pitanje rezultat brojenja glasova, predsjednik može pozvati na novo glasovanje ili se ono može održati na zahtjev člana, pod uvjetom da najmanje petnaest članova glasuje za taj zahtjev.

5.

Na prijedlog predsjednika, političkog kluba ili 32 člana, koji je podnesen prije usvajanja konačnoga dnevnog reda, Plenarna skupština može donijeti odluku o održavanju poimeničnog glasovanja o jednoj točki dnevnog reda ili više njih, što se bilježi u zapisnik s plenarne sjednice. Osim ako Plenarna skupština ne odluči drukčije, poimenično glasovanje ne primjenjuje se na prijedloge izmjena.

6.

Na prijedlog predsjednika, političkog kluba ili 32 člana o odluci se može glasovati tajno ako se ta odluka odnosi na osobe.

7.

Predsjednik može u svakom trenutku donijeti odluku o održavanju glasovanja elektroničkim putem.

Zapis brojčanog rezultata elektroničkog glasovanja bit će dostupan javnosti nakon plenarnog zasjedanja.

Pravilo 23.

Podnošenje amandmana

1.

Samo članovi i propisno ovlašteni zamjenici te, za svoje mišljenje, bilo koji zamjenik bez mandata imenovan za izvjestitelja, mogu podnositi amandmane na dokumente o kojima se odlučuje, i to u skladu s pravilima o podnošenju amandmana.

Pravo na podnošenje amandmana na plenarnom zasjedanju ima član ili njegov propisno ovlašteni zamjenik. Amandmani koje su član ili zamjenik valjano podnijeli prije gubitka te funkcije ili prije odobrenja ili povlačenja prijenosa prava, ostaju na snazi.

2.

Ne dovodeći u pitanje odredbe pravila 27. stavka 1., amandmane na dokumente o kojima se odlučuje moraju podnijeti ili politički klub ili najmanje šest članova ili propisno ovlaštenih zamjenika uz navođenje njihovih imena. Nacionalna izaslanstva s manje od šest članova mogu podnositi amandmane pod uvjetom da ih podnose svi članovi izaslanstva ili njihovi propisno ovlašteni zamjenici te da su na njima navedena njihova imena.

3.

Amandmani moraju biti podneseni do15:00 sati jedanaestog radnog dana prije dana otvaranja plenarnog zasjedanja. Amandmani moraju biti dostupni u elektroničkom obliku čim se prevedu, a najkasnije četiri radna dana prije plenarnog zasjedanja.

Amandmani se hitno prevode i šalju izvjestitelju kako bi mu se omogućilo da svoje izvjestiteljeve amandmane Glavnom tajništvu proslijedi najmanje tri radna dana prije otvaranja plenarnog zasjedanja. Ti izvjestiteljevi amandmani moraju biti vezani uz i odnositi se na jedan ili više amandmana iz stavka 1. koje će izvjestitelj odrediti. Izvjestiteljevi amandmani dostupni su na dan prije dana otvaranja plenarnog zasjedanja.

Rok za podnošenje amandmana predsjednik može skratiti na minimum od tri radna dana u slučajevima kad se primjenjuje pravilo 15. stavak 4. Rok se također ne primjenjuje u slučajevima amandmana na hitna pitanja u skladu s pravilom 15. stavkom 6.

4.

Svi amandmani dijele se članovima prije početka plenarnog zasjedanja.

Pravilo 24.

Postupak za amandmane

1.

Primjenjuje se sljedeći postupak pri glasovanju:

(a)

Prvo, glasovanje o svim amandmanima na nacrt dokumenta. Amandmani imaju prioritet u odnosu na tekst na koji se odnose.

(b)

Drugo, glasovanje o tekstu u cjelini, bez obzira na to je li izmijenjen ili ne.

2.

Načela glasovanja:

(a)

Kompromisni amandmani

Ako je za dio teksta podnesen jedan ili više amandmana, predsjednik, izvjestitelj ili autori amandmana mogu u iznimnim slučajevima predložiti kompromisne amandmane. Tim kompromisnim amandmanima dat će se prednost pri glasovanju.

Ako izvjestitelj ili bilo koji od autora izvornog amandmana uloži prigovor na predloženi kompromisni amandman, o njemu se neće glasovati.

(b)

Zajedničko glasovanje

Prije usvajanja ili odbijanja pojedinog amandmana, predsjednik može odlučiti da se nekoliko drugih amandmana sličnog sadržaja ili sličnih ciljeva stave na kolektivno glasovanje (zajedničko glasovanje). Ti se amandmani mogu odnositi na različite dijelove originalnog teksta.

(c)

Glasovanje u paketu

Izvjestitelj može sastaviti popis amandmana podnesenih na njegov nacrt mišljenja, čije usvajanje preporučuje (preporuka za glasovanje). Ako izvjestitelj dâ preporuku za glasovanje, predsjednik može odlučiti da se o nekim amandmanima obuhvaćenima tom preporukom glasuje zajedno (glasovanje u paketu). Međutim, svaki se član može usprotiviti preporuci za glasovanje, navodeći o kojim amandmanima bi trebalo glasovati zasebno.

(d)

Glasovanje po dijelovima

Kada tekst o kojem će se glasovati sadržava dvije ili više odredbe ili spominje dvije ili više točki, ili se može podijeliti na dva ili više dijela koja se mogu jasno razlikovati i/ili imaju normativnu vrijednost, tada izvjestitelj, politički klub, nacionalno izaslanstvo ili koji od članova koji su podnijeli amandman mogu zatražiti da se glasuje po dijelovima.

Zahtjev se mora predati najmanje sat vremena prije početka plenarnog zasjedanja ako predsjednik ne odredi neki drugi rok. O zahtjevu odlučuje predsjednik.

Glasovanje po dijelovima ne dopušta se za kompromisne amandmane ili izvjestiteljeve amandmane.

3.

Glasovanje o amandmanima:

Glasovanje o amandmanima obavlja se redoslijedom točaka u tekstu i prema sljedećim prioritetima:

kompromisni amandmani, osim ako se tome protiv jedan od autora izvornog amandmana,

izvjestiteljevi amandmani,

drugi amandmani,

Kada se izvjestiteljevi amandmani i kompromisni amandmani usvoje, zamjenjuju amandmane iz kojih su nastali.

Kad različiti autori podnesu dva ili više istovjetna amandmana, o njima se glasuje kao o jednom.

4.

Ako su za isti dio teksta podnesena dva ili više uzajamno isključiva amandmana, amandman koji najviše odstupa od izvornog teksta ima prednost i o njemu se prvom glasuje.

5.

Predsjednik prije glasovanja objavljuje bi li usvajanje određenog amandmana nijekalo jedan ili više drugih amandmana zbog toga što se amandmani uzajamno isključuju ako se odnose na isti dio teksta ili zbog toga što su proturječni. Smatrat će se da amandman nije usvojen ako nije u skladu s prethodnim glasovanjem o istome mišljenju. Ako autori amandmana osporavaju predsjednikovu odluku u tom pogledu, Plenarna skupština će odlučiti hoće li osporeni amandman staviti na glasovanje.

6.

Ako tekst kao cjelina ne dobije većinu glasova u konačnom glasovanju, Plenarna skupština će odlučiti hoće li se nacrt mišljenja vratiti nadležnom povjerenstvu ili će se od njega odustati. Smatra se da je neko mišljenje zastarjelo ako međuinstitucionalni kalendar ne dopušta daljnju raspravu. Predsjednik Odbora obavijestit će instituciju iz koje je taj zahtjev potekao.

Ako se nacrt mišljenja vrati nadležnom povjerenstvu, ono mora odlučiti hoće li:

ponovno podnijeti nacrt mišljenja na raspravu i usvajanje, izmijenjen amandmanima usvojenima na plenarnom zasjedanju,

imenovati novog izvjestitelja te tako ponovno pokrenuti proces izrade nacrta mišljenja,

ili odustati od mišljenja.

Pravilo 25.

Suvislost konačnog teksta

Ako je suvislost konačnog teksta ugrožena zbog usvajanja amandmana koji nisu proglašeni nevaljanima u skladu s pravilom 24. stavkom 5. ili zbog usvajanja amandmana kojim se zahtijeva izmjena drugih relevantnih dijelova teksta, Uprava će, nakon savjetovanja s političkim klubovima, izvjestiteljem i autorom dotičnih amandmana, uvesti izmjene kako bi vratila suvislost konačnog teksta. Sve promjene u tekstu moraju biti minimalne i nužne za postizanje suvislosti. Članovi će biti obaviješteni o svim promjenama.

Pravilo 26.

Hitna mišljenja

U hitnim slučajevima, kad se redovitim postupkom ne može ispoštovati rok koji su postavili Vijeće, Komisija ili Europski parlament, a relevantno je povjerenstvo jednoglasno usvojilo svoj nacrt mišljenja, predsjednik taj nacrt mišljenja dostavlja Vijeću, Komisiji i Europskom parlamentu radi obavijesti. Nacrt mišljenja podnosi se na sljedećemu plenarnom zasjedanju na usvajanje bez amandmana. Na svim dokumentima koji se na njega odnose mora biti navedeno da se radi o mišljenju koje je bilo dio hitnog postupka.

Pravilo 27.

Pojednostavnjeni postupci

1.

Nacrti mišljenja ili izvješća koje povjerenstvo donese jednoglasno podnose se Plenarnoj skupštini na usvajanje bez promjena, osim ako najmanje 32 člana ili propisno ovlaštena zamjenika ili politički klub ne podnesu amandman u skladu s prvom rečenicom pravila 23. stavka 3. U tom slučaju amandman proučava Plenarna skupština. Nacrt mišljenja ili izvješća predstavlja izvjestitelj na plenarnoj sjednici i o njemu se može povesti rasprava. On se prosljeđuje članovima zajedno s prijedlogom dnevnog reda.

2.

Ako povjerenstvo smatra da Odbor nema razloga davati primjedbe na dokument koje mu je uputilo Predsjedništvo ili predlagati njegove izmjene, može predložiti da se na dokument ne daju nikakvi prigovori. Prijedlog se podnosi Plenarnoj skupštini na usvajanje bez rasprave.

Pravilo 28.

Zaključivanje plenarnog zasjedanja

Prije zaključivanja plenarnog zasjedanja predsjednik objavljuje vrijeme i mjesto sljedećeg plenarnog zasjedanja, kao i sve predviđene točke već na dnevnom redu.

Pravilo 29.

Simboli

1.

Odbor priznaje i prihvaća sljedeće simbole Unije:

(a)

zastavu na kojoj je dvanaest zlatnih zvjezdica raspoređenih u krug na plavoj pozadini;

(b)

himnu „Oda radosti” iz Beethovenove Devete simfonije;

(c)

geslo „Ujedinjeni u raznolikosti”.

2.

Odbor slavi Dan Europe 9. svibnja.

3.

Zastava je izvješena na zgradama Odbora i u prigodi službenih događanja.

4.

Himna se izvodi na otvaranju svake konstituirajuće sjednice na početku mandata i prilikom obilježavanja drugih komemorativnih sjednica, npr. kao dobrodošlica predsjednicima država ili vlada ili novih članova nakon proširenja.

3.   POGLAVLJE

Predsjedništvo i predsjednik

Pravilo 30.

Sastav Predsjedništva

Predsjedništvo se sastoji od:

(a)

predsjednika;

(b)

prvog potpredsjednika;

(c)

jednog potpredsjednika po državi članici;

(d)

dvadeset osam ostalih članova;

(e)

predsjednika političkih klubova.

Mjesta u Predsjedništvu (osim mjesta predsjednika, prvog potpredsjednika i predsjednika političkih klubova) dijele se među nacionalnim izaslanstvima na sljedeći način:

tri mjesta: Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija, Poljska, Ujedinjena Kraljevina,

dva mjesta: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Grčka, Irska, Litva, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Finska, Švedska,

jedno mjesto: Estonija, Cipar, Latvija, Luksemburg, Malta, Slovenija.

Pravilo 31.

Zamjene na sjednicama Predsjedništva

1.

Nacionalna izaslanstva imenuju člana ili zamjenika iz izaslanstva kao zamjenu ad personam za svakog od svojih članova Predsjedništva, osim predsjednika i prvog potpredsjednika.

2.

Za predsjednika svakog političkog kluba dotični politički klub imenuje jednog od svojih članova ili zamjenika kao zamjenu ad personam.

3.

Zamjena ad personam ima pravo sudjelovati na sjednicama, ima pravo govoriti i glasovati, ali samo kada zamjenjuje dotičnog člana Predsjedništva. O prijenosu prava glasa mora se obavijestiti glavni tajnik prije relevantnog sastanka u skladu s obaveznim postupkom obavješćivanja.

Pravilo 32.

Izborna pravila

1.

Predsjedništvo bira Plenarna skupština na dvije i pol godine.

2.

Izbori se održavaju pod predsjedanjem privremenog predsjednika u skladu s pravilima 11. i 12. Sve se kandidature moraju podnijeti u pisanom obliku glavnom tajniku najmanje sat vremena prije početka plenarne sjednice. Izbori se održavaju samo nakon provjere kvoruma prisutnih u skladu s prvom rečenicom pravila 21. stavka 1.

Pravilo 33.

Izbor predsjednika i prvog potpredsjednika

1.

Prije izbora kandidati za mjesto predsjednika i prvog potpredsjednika mogu dati kratku izjavu pred Plenarnom skupštinom. Izlaganja svih kandidata traju jednako, što određuje privremeni predsjednik.

2.

Izbori za predsjednika i prvog potpredsjednika odvijaju se zasebno. Biraju se većinom danih glasova.

3.

Valjani oblici glasova su „za” i „suzdržan”. U izračunu većine u obzir se uzimaju samo glasovi „za”.

4.

Ako u prvom krugu izbora nijedan kandidat ne dobije većinu, održava se drugi krug izbora u kojemu se izabranim smatra kandidat koji dobije najveći broj glasova. U slučaju neriješenog glasovanja odluka se donosi ždrijebom.

Pravilo 34.

Izbor članova Predsjedništva

1.

Može se sastaviti zajednički popis kandidata onih nacionalnih izaslanstava koja imenuju samo jednog kandidata za svako od njima dodijeljenih mjesta u Predsjedništvu. Popis može biti prihvaćen samo jednim glasovanjem ako dobije većinu danih glasova.

Kada zajednički popis kandidata nije prihvaćen ili kada broj kandidata premašuje broj mjesta u Predsjedništvu dodijeljenih nacionalnom izaslanstvu, o svakome od tih mjesta odlučuje se zasebnim glasovanjem; u tom se slučaju primjenjuju odredbe o izboru predsjednika i prvog potpredsjednika u skladu s pravilom 32. i pravilom 33. stavcima 2. do 4.

2.

Predsjednici političkih klubova izabrani u svakome od klubova članovi su Predsjedništva.

Pravilo 35.

Izbor zamjene

Kada se izabere kandidat za mjesto u Predsjedništvu, automatski se bira i njegova zamjena ad personam.

Pravilo 36.

Naknadni izbori za slobodna mjesta u Predsjedništvu

U slučaju prestanka članstva u Odboru ili ostavke na mjesto u Predsjedništvu član Predsjedništva ili njegova zamjena ad personam zamjenjuju se tijekom preostalog trajanja mandata u skladu s postupcima iz pravila 30. do 35. Naknadni izbori za slobodno mjesto u Predsjedništvu održavaju se na plenarnom zasjedanju pod predsjedanjem predsjednika ili njegova predstavnika u skladu s pravilom 39. stavkom 3.

Pravilo 37.

Zadaće Predsjedništva

Predsjedništvo ima sljedeće zadaće:

(a)

utvrđivanje i podnošenje svojega političkog programa Plenarnoj skupštini na početku mandata, praćenje njegove provedbe te podnošenje izvješća o provedbi programa Plenarnoj skupštini na kraju mandata;

(b)

organizaciju i koordinaciju rada Plenarne skupštine i povjerenstava;

(c)

usvajanje godišnjeg programa rada povjerenstava na njihov vlastiti prijedlog;

(d)

opću odgovornost za financijska, organizacijska i administrativna pitanja koja se tiču članova i zamjenika; unutarnja organizacija Odbora, njegova Glavnog tajništva, uključujući organizacijsku strukturu i tijela Odbora;

(e)

Predsjedništvo može:

osnivati radne skupine članova Predsjedništva ili članova Odbora kako bi ga savjetovali na posebnim područjima; takve radne skupine mogu imati do dvanaest članova,

pozivati ostale članove Odbora na osnovi njihova stručnog znanja ili mandata, te osobe koje ne pripadaju Odboru, da sudjeluju na njegovim sastancima;

(f)

zapošljavanje glavnog tajnika, dužnosnika i ostalih službenika navedenih u pravilu 73.;

(g)

podnošenje nacrta projekcije prihoda i rashoda Plenarnoj skupštini u skladu s pravilom 75.;

(h)

odobravanje održavanja sastanaka izvan uobičajenog mjesta rada;

(i)

sastavljanje odredbi o članstvu i radnim metodama radnih skupina, zajedničkih odbora s državama podnositeljicama zahtjeva za članstvo i drugih političkih tijela u kojima sudjeluju članovi Odbora.

Zajednički savjetodavni odbori uspostavljaju se zajedno s lokalnim i regionalnim predstavnicima država podnositeljica zahtjeva na temelju odredbi utvrđenih sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Članove zajedničkih savjetodavnih odbora iz država podnositeljica zahtjeva formalno imenuju njihove vlade kako bi predstavljali njihove lokalne i regionalne vlasti. U zajedničkim savjetodavnim odborima odluke se donose zajedno s predstavnicima partnerima, pod supredsjedanjem Odbora regija i države koja je podnijela zahtjev.

Zajednički savjetodavni odbori trebali bi usvajati izvješća i preporuke usmjerene na područja od važnosti za lokalne vlasti u procesu proširenja. Izvješća se mogu upućivati i vijeću za pridruživanje;

(j)

nakon provjere kvoruma prema prvoj rečenici pravila 38. stavka 2., donošenje odluke većinom danih glasova o podnošenju tužbe ili prijedloga za uključenje u postupak pred Sudom Europske unije ako Plenarna skupština ne može donijeti odluku unutar roka, na prijedlog predsjednika Odbora ili nadležnog povjerenstva koje djeluje u skladu s pravilima 58. i 59. Kad se donese takva odluka, predsjednik u ime Odbora pokreće postupak i od Plenarne skupštine traži da na svojoj sljedećoj sjednici odluči hoće li nastaviti postupak. Ako se nakon provjere postojanja kvoruma iz prve rečenice pravila 21. stavka 1. Plenarna skupština većinom glasova potrebnom prema pravilu 13. točki (g) odluči protiv postupka, predsjednik povlači tužbu.

Pravilo 38.

Sazivanje Predsjedništva, kvorum i odlučivanje

1.

Predsjedništvo saziva predsjednik, koji u dogovoru s prvim potpredsjednikom određuje datum sjednice i dnevni red. Predsjedništvo se sastaje najmanje jedanput svaka tri mjeseca ili u roku od 14 dana nakon primitka zahtjeva u pisanom obliku najmanje četvrtine svojih članova.

2.

Kvorum postoji na sjednici Predsjedništva ako je prisutna najmanje polovica njegovih članova. Kvorum se provjerava na zahtjev člana ako najmanje šest članova glasuje za taj zahtjev. Ako se ne traži provjera kvoruma, valjani su svi glasovi, bez obzira na broj prisutnih članova. Ako se utvrdi da nema kvoruma, Predsjedništvo može nastaviti s raspravom, ali se glasovanje održava na sljedećoj sjednici.

3.

Predsjedništvo odluku donosi većinom glasova, osim ako ovim Poslovnikom nije drukčije predviđeno. Primjenjuje se pravilo 22. stavci 2. i 6.

4.

Ne dovodeći u pitanje pravilo 40. stavak 4. točku (b), tijekom pripreme za odluke Predsjedništva predsjednik od glavnog tajnika može zatražiti da izradi dokumente za raspravu i preporuke za odluke o svakoj točki dnevnog reda o kojoj treba raspravljati; ti se dokumenti i preporuke prilažu prijedlogu dnevnog reda.

5.

Elektronički pristup dokumentima članovima se mora omogućiti najmanje deset dana prije otvaranja sjednice. Amandmane na dokumente Predsjedništva glavni tajnik mora zaprimiti najmanje dva radna dana prije početka sjednice Predsjedništva, u skladu s važećim pravilima, i oni moraju biti dostupni u elektroničkom obliku čim se prevedu.

6.

U iznimnim okolnostima predsjednik može koristiti pisani postupak donošenja odluke, osim ako se odluka odnosi na pojedince. Predsjednik članovima šalje predloženu odluku i traži da ga u roku od pet radnih dana obavijeste o eventualnim prigovorima. Odluka se smatra donesenom ukoliko nije primljen prigovor najmanje šest članova.

Pravilo 39.

Predsjednik

1.

Predsjednik vodi rad Odbora.

2.

Predsjednik je predstavnik Odbora. Te ovlasti može prenijeti na druge.

3.

Ako je predsjednik odsutan ili ne može prisustvovati sjednici, zamjenjuje ga prvi potpredsjednik; ako je prvi potpredsjednik odsutan ili ne može prisustvovati sjednici, zamjenjuje da jedan od ostalih potpredsjednika.

Pravilo 40.

Povjerenstvo za financijske i administrativne poslove

1.

Predsjedništvo, u skladu s pravilom 37., osniva savjetodavno Povjerenstvo za financijske i administrativne poslove, kojim predsjedava član Predsjedništva.

2.

Datume održavanja sjednica i njihov dnevni red određuje predsjedatelj u dogovoru s prvim potpredsjedateljem.

3.

Povjerenstvo za financijske i administrativne poslove može iz svojih redova imenovati predstavnika koji će predsjedatelju pomoći u podnošenju izvještaja Predsjedništvu o dužnostima koje su mu dodijeljene.

4.

Povjerenstvo za financijske i administrativne poslove ima sljedeće odgovornosti:

(a)

savjetovanje o prednacrtu projekcije prihoda i rashoda Odbora koje podnosi glavni tajnik i njihovo usvajanje, u skladu s pravilom 75.;

(b)

izradu nacrta provedbenih odredbi i odluka Predsjedništva na financijskom, organizacijskom i administrativnom području, uključujući i one koje se odnose na članove i zamjenike.

Ti dokumenti se, zajedno sa sažetkom odluka Povjerenstva za financijske i administrativne poslove, šalju članovima Predsjedništva u skladu s pravilom 38. stavcima 4. i 5.;

(c)

savjetovanje o svim važnim pitanjima koja bi mogla ugroziti dobro upravljanje odobrenim sredstvima ili spriječiti postizanje zadanih ciljeva, osobito kad se radi o predviđanju uporabe odobrenih sredstava;

(d)

procjenu i savjetovanje na temu provedbe sadašnjeg proračuna, prijenosa odobrenih sredstava, postupaka vezanih uz plan radnih mjesta, odobrenih administrativnih sredstava i poslova vezanih uz projekte koji se odnose na zgrade.

5.

Predsjedatelj Povjerenstva za financijske i administrativne poslove predstavlja Odbor pred proračunskim tijelima Unije.

Mišljenja, izvješća i rezolucije – Postupci u Predsjedništvu

Pravilo 41.

Mišljenja – Pravne osnove

Odbor donosi svoja mišljenja prema članku 307. Ugovora o funkcioniranju Europske unije:

(a)

ako od njega savjet traže Europski parlament, Vijeće ili Komisija kada to predviđaju Ugovori te u svim ostalim slučajevima, posebno u onima koji se odnose na prekograničnu suradnju, u kojima jedna od tih institucija to smatra primjerenim;

(b)

na vlastitu inicijativu, kad to smatra potrebnim, bilo:

i.

na temelju komunikacije, izvješća ili zakonodavnog prijedloga koje neka druga institucija Europske unije Odboru pošalje za informaciju ili na temelju zahtjeva države članice koja predsjeda, ili će sljedeća predsjedati, Vijećem;

ili

ii.

u svim drugim slučajevima na potpuno vlastitu inicijativu;

(c)

ako, u slučaju savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom prema članku 304. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Odbor regija smatra da postoje posebni regionalni interesi.

Pravilo 42.

Mišljenja – Određivanje povjerenstva

1.

Predsjednik dokumente koje primi od Vijeća, Komisije ili Europskog parlamenta dodjeljuje odgovornom povjerenstvu; o tome se Predsjedništvo obavještava na sljedećoj sjednici.

2.

Ako tema mišljenja pripada u nadležnost više od jednog povjerenstva, predsjednik određuje nadležno povjerenstvo te može, kada je to potrebno, predložiti da Predsjedništvo osnuje radnu skupinu koja se sastoji od predstavnika dotičnih povjerenstava.

3.

Ako se povjerenstvo ne složi s odlukom koju je predsjednik donio prema pravilu 42. stavcima 1. i 2., putem svojeg predsjedatelja može podnijeti zahtjev za odluku Predsjedništva.

Pravilo 43.

Imenovanje glavnog izvjestitelja

1.

Ako dotično povjerenstvo ne može sastaviti nacrt mišljenja u traženom roku, Predsjedništvo može predložiti da Plenarna skupština imenuje glavnog izvjestitelja, koji će svoj nacrt mišljenja podnijeti izravno Plenarnoj skupštini.

2.

Kada traženi rok ne daje Plenarnoj skupštini dovoljno vremena da imenuje glavnog izvjestitelja, glavnog izvjestitelja može imenovati i predsjednik; u tom se slučaju Plenarna skupština o tome obavještava na sljedećoj sjednici.

3.

Glavni izvjestitelj je član dotičnog povjerenstva.

4.

U oba slučaja dotično povjerenstvo se, kada je to moguće, sastaje kako bi održalo opću razmatračku raspravu o toj temi.

Pravilo 44.

Samoinicijativna mišljenja

1.

Prijedloge za izradu samoinicijativnih mišljenja u skladu s pravilom 41. točkom (b) podtočkom ii. Predsjedništvu mogu podnijeti tri njegova člana, povjerenstvo putem svojeg predsjedatelja ili 32 člana Odbora. Prijedlozi se moraju podnijeti s obrazloženjima te zajedno sa svim ostalim dokumentima za raspravu, u skladu s pravilom 38. stavkom 4., kad god je to moguće, prije usvajanja godišnjeg programa rada.

2.

Predsjedništvo odluku o prijedlozima za izradu samoinicijativnih mišljenja, u skladu s pravilom 41. točkom (b) podtočkom ii., donosi tročetvrtinskom većinom danih glasova. Mišljenja se dostavljaju relevantnim povjerenstvima u skladu s pravilom 42. Predsjednik obavještava Plenarnu skupštinu o svim odlukama Predsjedništva kojima se ta samoinicijativna mišljenja odobravaju i dodjeljuju.

Pravilo 45.

Podnošenje rezolucija

1.

Rezolucije se mogu stavljati na dnevni red samo ako se odnose na aktivnosti Europske unije, ako se bave važnim pitanjima regionalnih i lokalnih tijela i ako su od aktualnog značenja.

2.

Nacrte rezolucija ili zahtjeve za izradu rezolucija Odboru mogu podnijeti najmanje 32 člana ili politički klub. Svi nacrt ili zahtjevi s naznakom imena članova ili političkog kluba koji ih podržavaju podnose se Predsjedništvu u pisanom obliku. Glavni tajnik mora ih zaprimiti najkasnije pet radnih dana prije početka sjednice Predsjedništva.

3.

Ako Predsjedništvo odluči da Odbor treba raspravljati o nacrtu rezolucije ili o zahtjevu za izradu rezolucije, može:

(a)

staviti nacrt rezolucije na preliminarni prijedlog dnevnog reda plenarnog zasjedanja u skladu s pravilom 15. stavkom 1.,

(b)

u skladu s drugom rečenicom pravila 15. stavka 6. staviti nacrt rezolucije na dnevni red sljedeće plenarnog zasjedanja. Takvi se nacrti rezolucija razmatraju drugog dana zasjedanja.

4.

Nacrti rezolucija koji se odnose na nepredvidljivi događaj koji se dogodio nakon isteka roka navedenog u pravilu 45. stavku 2. (hitne rezolucije) i koji su sukladni s odredbama pravila 45. stavka 1. mogu se podnijeti na početku sjednice Predsjedništva. Ako Predsjedništvo smatra da se prijedlog odnosi na ključne zadaće Odbora, prijedlog se razmatra prema pravilu 45. stavku 3. točki (b). Amandmane na hitne rezolucije može podnijeti bilo koji član tijekom plenarnog zasjedanja.

Pravilo 46.

Promicanje mišljenja, izvješća i rezolucija

Predsjedništvo je odgovorno za promicanje mišljenja, izvješća i rezolucija Odbora. Ono također usvaja smjernice za postupak praćenja mišljenja, u skladu s pravilom 56.

4.   POGLAVLJE

Konferencija predsjednika

Pravilo 47.

Sastav

Konferencija predsjednika sastoji se od predsjednika, prvog potpredsjednika i predsjednika političkih klubova. Predsjednike političkih klubova mogu predstavljati drugi članovi njihovog kluba.

Pravilo 48.

Ovlasti

Konferencija predsjednika raspravlja o svim pitanjima koje im predsjednik podnese kako bi se pripremila i olakšala nalaženje političkog konsenzusa o odlukama koje trebaju donijeti druga tijela Odbora.

U sklopu svojih izvješća Predsjedništvu, predsjednik treba izvijestiti i o raspravama održanima na sastancima Konferencije predsjednika.

5.   POGLAVLJE

Povjerenstva

Pravilo 49.

Sastav i ovlasti

1.

Na početku svakoga petogodišnjeg mandata Plenarna skupština osniva povjerenstva koja pripremaju njezin rad. Ona odlučuje o njihovom sastavu i ovlastima na prijedlog Predsjedništva.

2.

Sastav povjerenstava odražava nacionalni sastav Odbora.

3.

Članovi Odbora moraju pripadati najmanje jednom povjerenstvu, ali smiju pripadati najviše dvama povjerenstvima. Predsjedništvo može napraviti iznimke za članove koji pripadaju nacionalnim izaslanstvima s manjim brojem članova nego što je povjerenstava.

Pravilo 50.

Predsjedatelj i potpredsjedatelji

1.

Na prvoj sjednici svako povjerenstvo među svojim članovima imenuje predsjedatelja, prvog potpredsjedatelja i ne više od dva druga potpredsjedatelja. Oni se biraju na dvije i pol godine.

2.

Kada broj kandidata odgovara broju mjesta koja treba popuniti, izbori se mogu održati i aklamacijom. Kada to nije slučaj ili kada jedna šestina članova povjerenstva to zahtijeva, izbori se održavaju u skladu s odredbama iz pravila 33. stavaka 2. do 4. za izbor predsjednika i prvog potpredsjednika Odbora.

3.

Ako predsjedatelj ili potpredsjedatelj nekog povjerenstva prekine svoje članstvo u Odboru ili da ostavku na mjesto predsjedatelja ili potpredsjedatelja povjerenstva, slobodno mjesto popunjava se u skladu s odredbama ovog pravila.

Pravilo 51.

Zadaće povjerenstava

1.

U skladu s ovlastima koje im dodjeljuje Plenarna skupština na temelju pravila 49. povjerenstva raspravljaju o politikama Unije. Glavna im je zadaća sastavljanje nacrta mišljenja, izvješća i rezolucija. Prijedlog se podnosi Plenarnoj skupštini na usvajanje bez rasprave.

2.

Povjerenstva odlučuju o pripremi mišljenja u skladu s:

pravilom 41. točkom (a),

pravilom 41. točkom (b) podtočkom i.,

pravilom 41. točkom (c).

3.

Povjerenstva izrađuju svoje godišnje programe rada u skladu s političkim prioritetima Odbora i podnose ih Predsjedništvu na usvajanje.

Pravilo 52.

Sazivanje povjerenstava i njihov dnevni red

1.

Datume održavanja sjednica i njihov dnevni red određuje predsjedatelj u dogovoru s prvim potpredsjedateljem.

2.

Povjerenstvo saziva njegov predsjedatelj. Obavijest o sazivanju redovnih sastanaka zajedno s dnevnim redom mora se dostaviti članovima najkasnije četiri tjedna prije datuma sastanka.

3.

Na pisani zahtjev najmanje jedne četvrtine članova predsjedatelj je obvezan sazvati izvanredni sastanak povjerenstva, koji se mora održati najkasnije četiri tjedna nakon podnošenja zahtjeva. Dnevni red za izvanredni sastanak određuju članovi koji podnose zahtjev za takav sastanak. Isti se prosljeđuje članovima uz obavijest o sazivanju sastanka.

4.

Svi nacrti mišljenja i ostali dokumenti za raspravu koje treba prevesti prije sastanka šalju se tajništvu dotičnog povjerenstva najkasnije pet tjedana prije datuma održavanja sastanka. Potom se omogućava elektronički pristup članova tim dokumentima najkasnije dvanaest radnih dana prije datuma održavanja sastanka. U iznimnim slučajevima predsjedatelj može izmijeniti gore navedene rokove.

5.

Dokumenti se tajništvu podnose elektroničkom poštom u skladu sa standardnim formatom koji je usvojilo Predsjedništvo. Političke preporuke sadržane u dokumentu ne premašuju ukupno 10 stranica (15 000 slovnih mjesta) s tolerancijom do 10 % iz jezičnih razloga. Međutim, predsjedatelj povjerenstva može u iznimnim slučajevima odobriti izuzeća kada tema opravdava opsežnije razmatranje.

Pravilo 53.

Prisustvovanje sastancima i davanje pristupa javnosti

1.

Svi članovi i zamjenici koji sudjeluju na sastanku svakoga dana potpisuju popis prisutnih.

2.

Sastanci povjerenstava otvoreni su za javnost, osim ako povjerenstvo ne odluči drukčije za cijeli sastanak ili određenu točku dnevnog reda.

3.

Predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije kao i drugi posjetitelji mogu biti pozvani da sudjeluju na sastancima povjerenstava i da odgovaraju na pitanja članova.

Pravilo 54.

Rokovi za izradu mišljenja

1.

Povjerenstva predstavljaju svoje nacrte mišljenja unutar rokova utvrđenih međuinstitucionalnim kalendarom. Za raspravu o nacrtu mišljenja nisu potrebna više od dva sastanka, ne računajući prvi sastanak na kojem se organizira rad.

2.

U iznimnim slučajevima Predsjedništvo može odobriti daljnje sastanke za raspravu o nacrtu mišljenja ili produljiti rok za predstavljanje nacrta.

Pravilo 55.

Sadržaj mišljenja

1.

U mišljenju Odbora navode se stajališta i preporuke Odbora po pitanjima koja se razmatraju, ako je to primjereno, zajedno s određenim prijedlozima za promjene dokumenta koji se razmatra.

2.

Mišljenja Odbora o prijedlozima zakonodavnih akata na područjima koja ne pripadaju u isključivu nadležnost Unije služe za izražavanje stavova o tome je li prijedlog usuglašen s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Po potrebi, i kad god je to primjereno, druga mišljenja Odbora mogu se odnositi na primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

3.

Kad god je to moguće, mišljenja se također bave očekivanim utjecajem na upravu te regionalne i lokalne financije.

4.

Mišljenja Odbora o zakonodavnim aktima trebala bi uključivati preporuke za amandmane na tekst Europske komisije.

5.

Ako je to potrebno, izvjestitelj je odgovoran za sastavljanje izjave s objašnjenjima i o njoj se ne glasuje. Međutim, ono se mora slagati s tekstom mišljenja o kojem se glasuje.

6.

Nacrt mišljenja kojim se predlaže nova aktivnost Odbora koja ima financijske implikacije mora sadržavati prilog s procjenom troškova te aktivnosti. Predsjedništvo usvaja odredbe za provedbu ovog pravila.

Pravilo 56.

Praćenje mišljenja Odbora

U razdoblju nakon usvajanja mišljenja izvjestitelj i predsjedatelj povjerenstva koje je zaduženo za izradu nacrta mišljenja, uz pomoć Glavnog tajništva, prate tijek postupka u okviru kojega je bilo traženo mišljenje Odbora i poduzimaju sve odgovarajuće aktivnosti za promicanje stavova Odbora usvojenih u mišljenju pridajući dužnu pažnju institucijskom kalendaru.

Pravilo 57.

Revizija mišljenja

1.

Ako povjerenstvo to smatra potrebnim, može od Predsjedništva zatražiti dopuštenje za izradu revidiranog nacrta mišljenja na istu temu i, kad je to moguće, s istim izvjestiteljem, kako bi se u obzir uzeo međuinstitucijski razvoj događaja povezan sa zakonodavnim postupkom te kako bi se na taj razvoj događaja odgovorilo. Kad tijek postupka Predsjedništvu ne omogući dovoljno vremena za donošenje odluke, predsjednik može odobriti pripremu revidiranog mišljenja i o tome obavijestiti Predsjedništvo na njegovom sljedećem sastanku.

2.

Povjerenstvo se sastaje, kad je to moguće, kako bi održalo rasprave i usvojilo revidirani nacrt mišljenja, koje se šalje na sljedeće plenarno zasjedanje.

3.

U slučaju da tijek postupka u okviru kojega je bilo traženo mišljenje Odbora ne daje dovoljno vremena povjerenstvu da usvoji nacrt revidiranog mišljenja, predsjedatelj povjerenstva o tome smjesta obavještava predsjednika Odbora kako bi se omogućilo pokretanje postupka imenovanja glavnog izvjestitelja prema pravilu 43.

Pravilo 58.

Tužba zbog kršenja načela supsidijarnosti

1.

Predsjednik Odbora ili predsjedatelj povjerenstva odgovornog za izradu nacrta mišljenja mogu predložiti podnošenje tužbe ili prijedloga za uključenje u postupak pred Sudom Europske unije zbog kršenja načela supsidijarnosti zakonodavnim aktom za koji Ugovor o funkcioniranju Europske unije predviđa savjetovanje s Odborom.

2.

Povjerenstvo donosi odluku većinom danih glasova nakon što provjeri postoji li kvorum iz pravila 64. stavka 1. Prijedlog povjerenstva šalje se na odlučivanje Plenarnoj skupštini u skladu s pravilom 13. točkom (g) ili Predsjedništvu u slučajevima iz pravila 37. točke (j). Povjerenstvo u podrobnom izvješću navodi razloge za svoj prijedlog, uključujući, gdje je to primjereno, i razloge za hitnu odluku na temelju pravila 37. točke (j).

Pravilo 59.

Nepoštovanje obveze savjetovanja s Odborom

1.

Kada se ne obavi savjetovanje s Odborom u slučajevima predviđenima Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, predsjednik Odbora ili povjerenstvo mogu predložiti Plenarnoj skupštini, u skladu s pravilom 13. točkom (g), ili Predsjedništvu u slučajevima iz pravila 37. točke (j), da se pred Sudom Europske unije podnese tužba ili prijedlog za uključenje u postupak.

2.

Povjerenstvo donosi odluku većinom danih glasova nakon što prethodno provjeri ima li kvoruma iz pravila 64. stavka 1. Povjerenstvo u podrobnom izvješću navodi razloge za svoj prijedlog, uključujući, gdje je to primjereno, i razloge za hitnu odluku na temelju pravila 37. točke (j).

Pravilo 60.

Izvješće o učinku mišljenja

Najmanje jedanput godišnje Glavno tajništvo Plenarnoj skupštini podnosi izvješće o učinku mišljenja Odbora na temelju, inter alia, doprinosa koje za tu namjenu dostavlja svako nadležno povjerenstvo i informacija prikupljenih iz dotičnih institucija.

Pravilo 61.

Izvjestitelji

1.

Svako povjerenstvo na prijedlog svojeg predsjedatelja imenuje izvjestitelja ili, u dužno obrazloženim slučajevima, dva izvjestitelja iz redova svojih članova ili ovlaštenih zamjenika za izradu nacrta mišljenja.

2.

Prilikom imenovanja izvjestitelja svako povjerenstvo brine se za pravednu i uravnoteženu raspodjelu mišljenja.

3.

U hitnim slučajevima predsjedatelj povjerenstva može primijeniti pisani postupak imenovanja izvjestitelja. Predsjedatelj od članova povjerenstva traži da podnesu sve prigovore na imenovanje predloženog izvjestitelja u pisanom obliku u roku od tri radna dana. U slučaju prigovora predsjedatelj i prvi potpredsjedatelj donose odluku uzajamnim sporazumom.

4.

Ako su predsjedatelj ili jedan od potpredsjedatelja imenovani za izvjestitelja, tijekom rasprave o svojem nacrtu mišljenja predaju predsjedanje sastankom potpredsjedatelju ili najstarijem prisutnom članu.

5.

Ako izvjestitelj prestane biti članom ili zamjenikom Odbora, unutar povjerenstva se imenuje novi izvjestitelj iz istoga političkog kluba, ako je potrebno prema postupku predviđenom stavkom 3.

Pravilo 62.

Radne grupe povjerenstva

1.

U dužno obrazloženim slučajevima povjerenstva mogu osnivati radne skupine uz odobrenje Predsjedništva. Članovi radnih skupina mogu također potjecati i iz drugih povjerenstava.

2.

Člana radne skupine koji nije u mogućnosti prisustvovati sastanku može zamijeniti član ili zamjenik iz njegovog političkog kluba s popisa zamjenika za tu radnu skupinu. Kad ni jedan zamjenik s popisa nije na raspolaganju, člana može zamijeniti bilo koji član ili zamjenik iz njegovog političkog kluba.

3.

Svaka radna skupina može imenovati predsjedatelja i potpredsjedatelja iz redova svojih članova.

4.

Radne skupine mogu donijeti zaključke i o njima izvijestiti svoja povjerenstva.

Pravilo 63.

Izvjestiteljevi stručnjaci

1.

Svaki izvjestitelj može zatražiti usluge stručnjaka.

2.

Izvjestiteljevi stručnjaci i stručnjaci koje pozove povjerenstvo imaju pravo na povrat putnih troškova i dnevnice.

3.

Stručnjaci ne predstavljaju Odbor i ne govore u njegovo ime.

Pravilo 64.

Kvorum

1.

Kvorum postoji na sastanku povjerenstva ako je prisutno više od polovice njegovih članova.

2.

Kvorum se provjerava na zahtjev člana ako najmanje deset članova glasuje za taj zahtjev. Ako se ne traži provjera kvoruma, valjani su svi glasovi, bez obzira na broj prisutnih članova. Predsjedatelj može prekinuti sastanak povjerenstva najviše do deset minuta prije nego što se nastavi provjera kvoruma. Članovi koji su zatražili provjeru kvoruma, ali više nisu prisutni u dvorani povjerenstva, smatraju se prisutnima u svrhu brojanja glasova. Ako je prisutno manje od deset članova, predsjedatelj može odlučiti da kvoruma nema.

3.

Ako se ustanovi da kvoruma nema, povjerenstvo se može baviti preostalim pitanjima na dnevnom redu za koje glasovanje nije potrebno, odgađajući raspravu i glasovanje o odgođenim točkama dnevnog reda za sljedeći sastanak. Sve odluke o glasovanju donesene na sastanku prije provjere kvoruma ostaju valjane.

Pravilo 65.

Glasovanje

Odluke se donose većinom danih glasova. Primjenjuje se pravilo 22. stavak 2.

Pravilo 66.

Amandmani

1.

Amandmani se moraju predati prije 15:00 sati devetog radnog dana prije sjednice. U iznimnim slučajevima predsjedatelj može promijeniti navedeni rok.

Amandmane povjerenstva mogu podnositi samo članovi tog povjerenstva, ili članovi ili propisno ovlašteni zamjenici prema uvjetima iz pravila 5. stavka 2., a za vlastito mišljenje, bilo koji zamjenik bez mandata imenovan za izvjestitelja.

Pravo na podnošenje amandmana povjerenstva ima samo član tog povjerenstva ili neki drugi propisno ovlašteni član ili zamjenik. Amandmani koje su član ili zamjenik valjano podnijeli prije gubitka te funkcije ili prije odobrenja ili povlačenja prijenosa prava, ostaju na snazi.

Amandmani se prevode hitno i šalju izvjestitelju kako bi mu se omogućilo da Glavnom tajništvu proslijedi izvjestiteljeve amandmane najkasnije tri radna dana prije sjednice. Izvjestiteljevi amandmani moraju biti vezani uz i odnositi se na jedan ili više amandmana iz stavka 1. Ti izvjestiteljevi amandmani dostupni su u elektroničkom obliku čim se prevedu i moraju se podijeliti u pisanom obliku najkasnije na početku sjednice.

Odredbe pravila 24. stavaka 1. do 6. primjenjuju se mutatis mutandis.

2.

Prilikom glasovanja o amandmanima prati se redoslijed točaka u nacrtu mišljenja o kojemu se raspravlja.

3.

Konačno glasovanje odnosi se na tekst u cjelini, bio on izmijenjen ili ne. Ako mišljenje ne dobije većinu danih glasova, povjerenstvo će odlučiti da ili:

ponovno podnese nacrt mišljenja na raspravu i usvajanje, zajedno s amandmanima usvojenima u povjerenstvu, u skladu s odredbama pravila 54.,

imenuje novog izvjestitelja te tako ponovno pokrene proces izrade nacrta mišljenja

ili odustane od mišljenja.

4.

Kada povjerenstvo usvoji nacrt mišljenja, predsjedatelj povjerenstva ga prosljeđuje predsjedniku Odbora.

Pravilo 67.

Odluka da se mišljenje ne izradi

1.

Kada odgovorno povjerenstvo smatra da zahtjev za savjetovanje koji mu je upućen prema pravilu 41. točka (a) nije od regionalnog ili lokalnog interesa ili od političkog značenja, može donijeti odluku da neće izraditi mišljenje. Glavni tajnik o toj odluci informira relevantne europske institucije.

2.

Kada nadležno povjerenstvo smatra da je savjetovanje koje mu je proslijeđeno na temelju pravila 41. točke (a) važno, ali iz razloga hitnosti i/ili zbog toga što su relevantna mišljenja nedavno već usvojena, smatra da novo mišljenje nije nužno, odgovorno povjerenstvo može odlučiti da neće izraditi mišljenje. U tom slučaju Odbor može odlučiti da će odgovoriti institucijama Europske unije pomoću motiviranog odricanja u obliku pisma koje potpisuje predsjednik Odbora. Pismo priprema predsjednik nadležnog povjerenstva uz savjetovanje s izvjestiteljima prethodnih mišljenja na istu temu.

Pravilo 68.

Pisani postupak

1.

U iznimnim okolnostima predsjedatelj povjerenstva može koristiti pisani postupak pri donošenju odluke o funkcioniranju svog povjerenstva.

2.

Predsjedatelj šalje prijedlog na odluku članovima i od njih traži da mu sve prigovore dostave u pisanom obliku u roku od tri radna dana.

3.

Odluka se smatra donesenom ako nije primljen prigovor najmanje šest članova.

Pravilo 69.

Odredbe koje se primjenjuju na povjerenstva

Pravilo 11., pravilo 12. stavak 2., pravilo 17. stavci 1. do 3. i pravilo 20. primjenjuju se na povjerenstva mutatis mutandis.

6.   POGLAVLJE

Upravljanje Odborom

Pravilo 70.

Glavno tajništvo

1.

Odboru pomaže Glavno tajništvo.

2.

Na čelu Glavnog tajništva je glavni tajnik.

3.

Predsjedništvo, na prijedlog glavnog tajnika, organizira Glavno tajništvo na način da može osigurati učinkovito funkcioniranje Odbora i njegovih tijela te pomoći članovima Odbora u izvršavanju njihovih dužnosti. U tom se procesu utvrđuju usluge koje Glavno tajništvo treba pružati članovima, nacionalnim izaslanstvima, političkim klubovima i nezavisnim članovima.

4.

Glavno tajništvo sastavlja zapisnike sa sjednica tijela Odbora.

Pravilo 71.

Glavni tajnik

1.

Glavni tajnik odgovoran je za provođenje odluka koje donesu Predsjedništvo ili predsjednik u skladu s ovim Poslovnikom i važećim pravnim odredbama. Glavni tajnik prisustvuje sjednicama Predsjedništva u savjetodavnom svojstvu i vodi zapisnike s tih sjednica.

2.

Glavni tajnik obavlja svoje dužnosti prema smjernicama predsjednika koji predstavlja Predsjedništvo. Svake godine glavni tajnik Predsjedništvu dostavlja godišnje izvješće o svojem radu u kojem navodi aktivnosti koje je obavljao kao dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja te sažetak tog izvješća podnosi na moguću raspravu.

Pravilo 72.

Zapošljavanje glavnog tajnika

1.

Predsjedništvo zapošljava glavnog tajnika na temelju odluke koja se donosi dvotrećinskom većinom danih glasova, nakon što se provjeri postoji li kvorum u skladu s prvom rečenicom pravila 38. stavka 2.

2.

Glavni tajnik zapošljava se na pet godina. Podrobne odredbe njegova ugovora o radu odredit će Predsjedništvo, u skladu s člankom 2. i povezanim odredbama Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Mandat glavnog tajnika može se produljiti samo jednom na najviše pet godina.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika, njegove funkcije obavlja jedan od direktora kojeg odredi Predsjedništvo.

3.

Ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije prenose na tijelo odgovorno za sklapanje ugovora, u slučaju glavnog tajnika obnaša Predsjedništvo.

Pravilo 73.

Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika

1.

Ovlasti koje se Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije prenose na tijelo nadležno za imenovanja obnašaju se na sljedeći način:

za dužnosnike u razredima 5 do 12 funkcijske grupe AD i za dužnosnike funkcijske grupe AST obnaša ih glavni tajnik,

za druge dužnosnike obnaša ih Predsjedništvo na prijedlog glavnog tajnika.

2.

Ovlasti tijela nadležnoga za sklapanje ugovora o radu iz Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije obnašaju se na sljedeći način:

za privremeno osoblje u razredima 5 do 12 funkcijske grupe AD i za privremeno osoblje funkcijske grupe AST obnaša ih glavni tajnik,

za ostalo privremeno osoblje obnaša ih Predsjedništvo na prijedlog glavnog tajnika,

za privremeno osoblje u kabinetu predsjednika ili prvog potpredsjednika,

za razrede 5 do 12 funkcijske grupe AD i funkcijsku grupu AST, obnaša ih glavni tajnik, na prijedlog predsjednika,

za ostale razrede funkcijske grupe AD obnaša ih Predsjedništvo, na prijedlog predsjednika.

Privremeno osoblje zaposleno u kabinetu predsjednika ili prvog potpredsjednika zaposleno je do kraja mandata predsjednika ili prvog potpredsjednika:

za ugovorno osoblje, posebne savjetnike i lokalno osoblje obnaša ih glavni tajnik u skladu s uvjetima navedenima u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

3.

Predsjedništvo i glavni tajnik mogu prenijeti ovlasti koje su im dodijeljene ovim pravilom.

U odluci o prijenosu ovlasti utvrđuje se opseg prenesenih ovlasti, njihovo ograničenje i rok važenja, te se utvrđuje mogu li se one dalje prenositi.

Pravilo 74.

Sjednice zatvorene za javnost

Predsjedništvo se sastaje na sjednicama zatvorenima za javnost kada donosi odluke iz pravila 72. i 73.

Pravilo 75.

Proračun

1.

Povjerenstvo za financijske i administrativne poslove Predsjedništvu podnosi prednacrt projekcije prihoda i rashoda Odbora za sljedeću financijsku godinu. Predsjedništvo nacrt podnosi Plenarnoj skupštini na usvajanje.

Predsjednik, nakon savjetovanja s Konferencijom predsjednika, Predsjedništvu predaje općenite strateške smjernice koje treba dostaviti Povjerenstvu za financijske i administrativne poslove radi pripreme proračuna za godinu n+2.

2.

Plenarna skupština usvaja projekciju prihoda i rashoda Odbora i pravodobno ih prosljeđuje Komisiji, Vijeću i Europskom parlamentu kako bi se osiguralo poštovanje rokova utvrđenih financijskim odredbama.

3.

Predsjednik Odbora, nakon savjetovanja s Povjerenstvom za financijske i administrativne poslove, sastavlja ili daje sastaviti izjavu o prihodima i rashodima, u skladu s internim financijskim pravilima koje usvaja Predsjedništvo. Te funkcije predsjednik obnaša u skladu s odredbama Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije.

GLAVA III.

OPĆE ODREDBE

1.   POGLAVLJE

Suradnja, prosljeđivanje i objavljivanje

Pravilo 76.

Sporazumi o suradnji

Predsjedništvo, na temelju prijedloga glavnog tajnika, može sklapati ugovore o suradnji koji za cilj imaju olakšati Odboru izvršavanje njegovih ovlasti povezanih s primjenom Ugovorâ ili poboljšati njegovu političku suradnju.

Pravilo 77.

Prosljeđivanje i objava mišljenja i rezolucija

1.

Mišljenja Odbora, kao i sva priopćenja vezana uz pojednostavljeni postupak prema pravilu 27. ili uz odluku da se ne izrađuje mišljenje prema pravilu 67., naslovljena su na Vijeće, Komisiju i Europski parlament. Kao i u slučaju rezolucija, prosljeđuje ih predsjednik.

2.

Mišljenja i rezolucije Odbora objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

2.   POGLAVLJE

Otvorenost prema javnosti, transparentnost i objava financijskih interesa članova

Pravilo 78.

Javni pristup dokumentima

1.

Svi građani Unije i sve fizičke ili pravne osobe s boravištem ili poslovnim nastanom u nekoj državi članici imaju pravo pristupa dokumentima Odbora regija u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podložno načelima, uvjetima i ograničenjima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća i mjerama koje utvrđuje Predsjedništvo Odbora. Pristup dokumentima Odbora na isti se način što je više moguće dopušta i ostalim fizičkim ili pravim osobama.

2.

Odbor uspostavlja registar dokumenata Odbora. Predsjedništvo usvaja interna pravila kojima se uređuje načelo i sastavlja popis dokumenata kojima se može izravno pristupiti.

Pravilo 79.

Izjava o financijskim interesima članova

Kada preuzimaju dužnost u Odboru, članovi u skladu s modelom koji je usvojilo Predsjedništvo ispunjavaju izjavu o financijskim interesima koju su dužni ažurirati i koja je dostupna javnosti.

3.   POGLAVLJE

Uporaba jezika

Pravilo 80.

Organizacija usmenog prevođenja

Sljedeća načela treba što više poštovati prilikom organizacije usmenog prevođenja:

(a)

rasprave Odbora trebaju biti dostupne na službenim jezicima osim ako Predsjedništvo ne odluči drugačije;

(b)

svi članovi imaju pravo obratiti se na plenarnom zasjedanju na bilo kojem službenom jeziku koji odaberu. Izjave na jednom od službenih jezika usmeno se prevode na druge službene jezike i na sve ostale jezike koje Predsjedništvo smatra potrebnima. To se odnosi i na jezike za koje je takva mogućnost predviđena administrativnim sporazumima između Odbora i raznih država članica;

(c)

na sjednicama Predsjedništva, povjerenstava i radnih skupina usmeno je prevođenje dostupno s jezika i na jezike kojima se služe članovi koji su potvrdili sudjelovanje na sjednici.

4.   POGLAVLJE

Promatrači

Pravilo 81.

Promatrači

1.

Ako je potpisan ugovor o pristupanju neke države Europskoj uniji, predsjednik, nakon što dobije dopuštenje Predsjedništva, može pozvati vladu države pristupnice da imenuje broj promatrača koji odgovara budućem broju mjesta u Odboru dodijeljenih toj državi.

2.

Ti promatrači sudjeluju u cjelokupnom radu ili dijelu rada Odbora do stupanja na snagu Ugovora o pristupanju te imaju pravo govoriti u njegovim tijelima.

Nemaju pravo glasa ni pravo kandidiranja za položaje unutar Odbora. Njihovo sudjelovanje nema nikakvog pravnog učinka na rad Odbora.

3.

Prema njima će se postupati slično kao prema članovima kada je u pitanju uporaba prostora i opreme Odbora te povrat troškova nastalih njihovim aktivnostima u svojstvu promatrača, unutar ograničenja o financijskim sredstvima dodijeljenima određenoj proračunskoj liniji za tu svrhu.

5.   POGLAVLJE

Poslovnik

Pravilo 82.

Revizija Poslovnika

1.

Plenarna skupština većinom svojih članova donosi odluku o tome postoji li potreba za izmjenom ovog Poslovnika, bilo djelomice ili u cijelosti.

2.

Skupština imenuje ad hoc povjerenstvo za izradu izvještaja i nacrta teksta kao osnove za usvajanje novih pravila većinom svojih članova. Nova pravila stupaju na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Pravilo 83.

Upute Predsjedništva

U skladu s Poslovnikom Predsjedništvo može izdavati upute kojima se određuje postupak provedbe odredbi Poslovnika.

Pravilo 84.

Stupanje Poslovnika na snagu

Ovaj Poslovnik stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.