ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.040.hrv

Službeni list

Europske unije

L 40

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
11. veljače 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća 2014/71/ZVSP od 18. studenoga 2013. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Čilea u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

1

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Čilea u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 124/2014 od 10. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

8

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 125/2014 od 10. veljače 2014. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 714/2013

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 126/2014 оd 5. veljače 2014. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Paprika Žitava / Žitavská paprika (ZOI)]

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 127/2014 оd 5. veljače 2014. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (ZOI)]

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 128/2014 оd 5. veljače 2014. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Gofio Canario (ZOZP)]

16

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 129/2014 оd 10. veljače 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

18

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/18/EU оd 29. siječnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda ( 1 )

20

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/72/ZVSP od 10. veljače 2014. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/395/ZVSP

56

 

*

Odluka Vijeća 2014/73/ZVSP оd 10. veljače 2014. o vojnoj operaciji Europske unije u Srednjoafričkoj Republici (EUFOR RCA)

59

 

*

Odluka Vijeća 2014/74/ZVSP od 10. veljače 2014. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

63

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/1


ODLUKA VIJEĆA 2014/71/ZVSP

od 18. studenoga 2013.

o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Čilea u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 37., u vezi s člankom 218. stavcima 5. i 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Uvjete u vezi sa sudjelovanjem trećih država u operacijama Europske unije za upravljanje krizama trebalo bi utvrditi u sporazumu o uspostavi okvira za takvo moguće buduće sudjelovanje, a ne definirati ih za svaku pojedinačnu operaciju posebno.

(2)

Nakon donošenja Odluke Vijeća 26. travnja 2010. o odobravanju otvaranja pregovora, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u pregovorima je dogovorio Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Čilea u operacijama Europske unije za upravljanje krizama („Sporazum”).

(3)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Čilea u operacijama Europske unije za upravljanje krizama odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se odrediti osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) za potpisivanje Sporazuma kako bi on obvezivao Uniju.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 16. stavku 1. Sporazuma (1).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Glavno tajništvo objavljuje datum stupanja Sporazuma na snagu u Službenom listu Europske unije.


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/2


PRIJEVOD

SPORAZUM

između Europske unije i Republike Čilea o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Čilea u operacijama Europske unije za upravljanje krizama

EUROPSKA UNIJA („Unija”) ili („EU”),

s jedne strane, i

REPUBLIKA ČILE,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke”,

BUDUĆI DA:

PREPOZNAJUĆI važnost mira u svijetu za razvoj svih država i obvezu svih naroda da sudjeluju u postizanju i očuvanju mira;

PODSJEĆAJUĆI na ciljeve i namjere stranaka kako su navedeni u Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, potpisanom 18. studenoga 2002.;

SMATRAJUĆI da je za Uniju od osobite važnosti očuvanje mira u njezinom području utjecaja, osobito preko organizacije operacija za upravljanje krizama i potpore tim operacijama;

IMAJUĆI NA UMU apsolutnu slobodu s kojom Unija djeluje pri odlučivanju o poduzimanju operacija za upravljanje krizama, kao i pri pozivanju država koje nisu članice EU-a da u njima sudjeluju i na kraju pri davanju suglasnosti da jedna od takvih država u njima sudjeluje te im doprinosi;

PREPOZNAJUĆI činjenicu da će postojanje okvirnog sporazuma o mogućem sudjelovanju Republike Čilea u jednoj ili više operacija za upravljanje krizama o kojima odlučuje i kojima upravlja Unija olakšati njezino sudjelovanje i doprinos, neovisno o činjenici da se u svakom pojedinom slučaju moraju dogovarati posebni uvjeti;

IMAJUĆI NA UMU da sklapanje ovog Sporazuma neće dovoditi u pitanje autonomiju odlučivanja Unije i želju ili mogućnost Republike Čilea da odlučuje za svaki slučaj pojedinačno želi li sudjelovati u određenoj operaciji EU-a za upravljanje krizama;

IMAJUĆI NA UMU da će sklapanje ovog okvirnog sporazuma imati učinak u budućnosti i da neće utjecati na sudjelovanje Republike Čilea u operacijama EU-a za upravljanje krizama koje su već u tijeku.

SPORAZUMJELE SU SE:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odluke povezane sa sudjelovanjem

1.   Nakon što Unija donese odluku da pozove Republiku Čile da sudjeluje u operaciji EU-a za upravljanje krizama i Republika Čile odluči u njoj sudjelovati, Republika Čile Uniji dostavlja informacije o svojem doprinosu koji predlaže.

2.   Unija se prilikom ocjene predloženog doprinosa Republike Čilea s njom savjetuje.

3.   Unija u trenutku poziva dostavlja Republici Čileu ranu obavijest o vjerojatnom financijskom doprinosu zajedničkim troškovima operacije i sporazum o statusu misije/snaga, ako je dostupan, što je prije moguće, kako bi Republici Čileu pomogla u oblikovanju njezine ponude.

4.   Unija pisanim putem diplomatskim kanalima obavješćuje Republiku Čile o ishodu te ocjene kako bi osigurala sudjelovanje Republike Čilea, u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

Članak 2.

Okvir

1.   Republika Čile pridružuje se odluci Vijeća kojom Vijeće Europske unije odlučuje da će Unija izvoditi operaciju za upravljanje krizama, kao i svakoj drugoj odluci kojom Vijeće Europske unije odluči produljiti operaciju EU-a za upravljanje krizama, u skladu s odredbama ovog Sporazuma i svim drugim potrebnim provedbenim odredbama.

2.   Doprinos Republike Čilea operaciji EU-a za upravljanje krizama ne dovodi u pitanje autonomiju odlučivanja Unije.

3.   Stavak 1. ne utječe na pravo Republike Čilea na povlačenje iz sudjelovanja u operaciji EU-a za upravljanje krizama ako nije suglasna s odlukom iz tog stavka.

Članak 3.

Status osoblja i snaga

1.   Status osoblja koje Republika Čile upućuje u civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama i/ili snaga kojima Republika Čile doprinosi vojnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama uređuje se sporazumom o statusu snaga/misije, ako je dostupan, sklopljenim između Unije i države(-a) u kojoj(-ima) se operacija izvodi.

2.   Status osoblja dodijeljenog zapovjedništvu ili zapovjednim elementima koji se nalaze izvan države(-a) u kojoj(-ima) se odvija operacija EU-a za upravljanje krizama uređuje se dogovorima između dotičnog zapovjedništva i zapovjednih elemenata i Republike Čilea.

3.   Ne dovodeći u pitanje sporazum o statusu snaga/misije iz stavka 1., Republika Čile izvršava jurisdikciju nad svojim osobljem koje sudjeluje u operaciji EU-a za upravljanje krizama. Kada snage Republike Čilea djeluju na plovilu ili zrakoplovu države članice EU-a, potonja država izvršava jurisdikciju podložno bilo kojem postojećem i/ili budućem bilateralnom ili multilateralnom sporazumu, u skladu sa svojim zakonima i drugim propisima.

4.   Republika Čile nadležna je za odgovor na sve zahtjeve povezane sa sudjelovanjem u operaciji EU-a za upravljanje krizama koje podnesu članovi njezina civilnog ili vojnog osoblja ili koji se na njih odnose. Republika Čile nadležna je za pokretanje bilo kojeg postupka, posebno sudskog ili stegovnog, protiv bilo kojeg člana svojeg osoblja u skladu sa svojim zakonima, drugim propisima i postupcima.

5.   Stranke su suglasne da će se, u mjeri u kojoj to dopušta njihovo unutarnje zakonodavstvo, odreći svih zahtjeva, osim ugovornih zahtjeva, u pogledu štete, gubitka ili uništenja imovine koja je u vlasništvu ili koju koristi jedna od stranaka, ili u pogledu ozljede ili smrti člana osoblja jedne od stranaka, koji proizlaze iz izvršavanja njihovih službenih dužnosti povezanih s aktivnostima u okviru ovog Sporazuma, osim u slučaju grube nepažnje ili namjerne povrede.

6.   Republika Čile se obvezuje da će prilikom potpisivanja ovog Sporazuma dati izjavu o odricanju od zahtjeva u odnosu na bilo koju državu koja sudjeluje u operaciji EU-a za upravljanje krizama u kojoj sudjeluje i Republika Čile.

7.   Unija se obvezuje osigurati da države članice EU-a prilikom potpisivanja ovog Sporazuma daju izjavu o odricanju od zahtjeva u vezi s bilo kakvim budućim sudjelovanjem Republike Čilea u operaciji EU-a za upravljanje krizama.

Članak 4.

Klasificirani podaci

1.   Republika Čile poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su klasificirani podaci EU-a zaštićene u skladu sa sigurnosnim propisima Vijeća Europske unije, koji su sadržani u Odluci Vijeća 2011/292/EU. (1) i budućim odlukama Vijeća o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a, i u skladu s daljnjim smjernicama koje izdaju nadležna tijela, uključujući i zapovjednika operacije EU-a u vezi s vojnom operacijom EU-a za upravljanje krizama ili voditelja misije EU-a u vezi s civilnom operacijom EU-a za upravljanje krizama.

2.   Unija poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su klasificirani podaci Čilea zaštićeni u skladu sa sigurnosnim propisima iz stavka 1.

3.   Ako su stranke sklopile sporazum o sigurnosnim postupcima za razmjenu klasificiranih podataka, takav se sporazum primjenjuje u okviru operacije EU-a za upravljanje krizama.

ODJELJAK II.

ODREDBE O SUDJELOVANJU U CIVILNIM OPERACIJAMA ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA

Članak 5.

Osoblje upućeno u civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama

1.   Republika Čile:

(a)

osigurava da njezino osoblje upućeno u civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama obavlja svoju misiju u skladu s:

i.

odlukom Vijeća i naknadnim izmjenama iz članka 2. stavka 1.;

ii.

planom operacije;

iii.

provedbenim mjerama.

(b)

pravovremeno obavješćuje voditelja misije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („VP”) o svakoj promjeni svojeg doprinosa civilnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama.

2.   Osoblje upućeno u civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama podvrgava se liječničkom pregledu i cijepljenju, a njegovu zdravstvenu sposobnost za obavljanje dužnosti potvrđuje nadležno tijelo iz Republike Čilea. Osoblje upućeno u civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama dostavlja kopiju tog uvjerenja.

Članak 6.

Zapovjedni lanac

1.   Osoblje koje upućuje Republika Čile izvršava svoje dužnosti i postupa isključivo u interesu civilne operacije EU-a za upravljanje krizama.

2.   Cjelokupno osoblje ostaje pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela.

3.   Nacionalna tijela prenose operativni nadzor na Uniju.

4.   Voditelj misije preuzima odgovornost za civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama i izvršava zapovjedništvo i nadzor nad tom operacijom na terenu.

5.   Voditelj misije vodi civilnu operaciju EU-a za upravljanje krizama i osigurava svakodnevno upravljanje tom operacijom.

6.   Republika Čile u skladu s pravnim instrumentima iz članka 2. stavka 1. ima ista prava i obveze u svakodnevnom upravljanju operacijom kao i države članice EU-a koje sudjeluju u operaciji.

7.   Voditelj misije odgovoran je za stegovni nadzor nad osobljem civilne operacije EU-a za upravljanje krizama. Stegovne mjere, prema potrebi, poduzima dotično nacionalno tijelo.

8.   Republika Čile određuje kontaktnu točku nacionalnog kontingenta, „NCP”, koja zastupa njezin nacionalni kontingent u operaciji. „NCP” izvješćuje voditelja misije o nacionalnim pitanjima i odgovoran je za svakodnevnu disciplinu u kontingentu.

9.   Unija donosi odluku o završetku operacije nakon savjetovanja s Republikom Čileom ako ona na dan prestanka operacije još uvijek doprinosi civilnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama.

Članak 7.

Financijski aspekti

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 8., Republika Čile snosi sve troškove povezane sa svojim sudjelovanjem u operaciji, osim tekućih troškova, kako je utvrđeno u operativnom proračunu operacije.

2.   U slučaju smrti, povrede, gubitka ili štete fizičkih ili pravnih osoba iz države(-a) u kojoj(-ima) se operacija izvodi, slučajevi moguće odgovornosti i naknade Republike Čilea uređuju se uvjetima koji su predviđeni primjenjivim sporazumom o statusu misije iz članka 3. stavka 1. ili drugim primjenjivim odredbama.

Članak 8.

Doprinos operativnom proračunu

1.   Republika Čile doprinosi financiranju proračuna civilne operacije EU-a za upravljanje krizama.

2.   Financijski doprinos Republike Čilea operativnom proračunu izračunava se na temelju jedne od sljedećih formula, ovisno o tome koja daje niži izračun:

(a)

dio referentnog iznosa koji je razmjeran omjeru bruto nacionalnog dohotka (BND) Republike Čilea i sveukupnog BND-a svih država koje doprinose operativnom proračunu operacije ili;

(b)

dio referentnog iznosa za operativni proračun koji je razmjeran omjeru broja članova osoblja iz Republike Čilea koji sudjeluju u operaciji i sveukupnog broja članova osoblja svih država koje sudjeluju u operaciji.

3.   Neovisno o stavcima 1. i 2., Republika Čile ne daje doprinos za financiranje dnevnica osoblja iz država članica EU-a.

4.   Neovisno o stavku 1., Unija u načelu oslobađa Republiku Čile od financijskih doprinosa određenoj civilnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama kada:

(a)

Unija odluči da Republika Čile pruža značajan doprinos koji je bitan za tu operaciju;

ili

(b)

Republika Čile ima BND po glavi stanovnika koji nije viši od BND-a po glavi stanovnika niti jedne države članice EU-a.

5.   Voditelj misije i relevantne upravne službe Republike Čilea potpisuju dogovor o plaćanju doprinosa Republike Čilea operativnom proračunu civilne operacije EU-a za upravljanje krizama. Taj dogovor uključuje, između ostalog, odredbe o:

(a)

iznosu dotičnog financijskog doprinosa;

(b)

modalitetima plaćanja financijskog doprinosa;

(c)

postupku revizije.

ODJELJAK III.

ODREDBE O SUDJELOVANJU U VOJNIM OPERACIJAMA ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA

Članak 9.

Sudjelovanje u vojnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama

1.   Republika Čile osigurava da njezine snage i osoblje koji sudjeluju u vojnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama obavljaju svoju misiju u skladu s:

(a)

odlukom Vijeća i naknadnim izmjenama iz članka 2. stavka 1.

(b)

planom operacije;

(c)

provedbenim mjerama.

2.   Osoblje koje upućuje Republika Čile izvršava svoje dužnosti i postupa isključivo u interesu vojne operacije EU-a za upravljanje krizama.

3.   Republika Čile pravodobno obavješćuje zapovjednika operacije EU-a o svakoj promjeni svojeg doprinosa u operaciji.

Članak 10.

Zapovjedni lanac

1.   Cjelokupne snage i osoblje koji sudjeluju u vojnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama ostaju pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela.

2.   Nacionalna tijela operativni i/ili taktički nadzor nad svojim snagama i nad svojim osobljem prenose na zapovjednika operacije EU-a, koji ima pravo delegirati svoju ovlast.

3.   Republika Čile ima ista prava i obveze u svakodnevnom upravljanju operacijom kao i države članice Europske unije koje sudjeluju u operaciji.

4.   Zapovjednik operacije EU-a može, nakon savjetovanja s Republikom Čileom, u svakom trenutku zatražiti povlačenje doprinosa Republike Čilea.

5.   Republika Čile imenuje visokog vojnog predstavnika („VVP”) koji zastupa njezin nacionalni kontingent u vojnoj operaciji EU-a za upravljanje krizama. VVP se savjetuje sa zapovjednikom snaga EU-a o svim pitanjima koja utječu na operaciju te je odgovoran za svakodnevnu disciplinu čileanskog kontingenta.

Članak 11.

Financijski aspekti

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. ovog Sporazuma, Republika Čile snosi sve troškove povezane sa svojim sudjelovanjem u operaciji, osim troškova koji podliježu zajedničkom financiranju, kako je to utvrđeno u pravnim instrumentima iz članka 2. stavka 1. ovog Sporazuma, kao i u Odluci Vijeća 2011/871/ZVSP (2).

2.   U slučaju smrti, povrede, gubitka ili štete fizičkih ili pravnih osoba iz države(-a) u kojoj(-ima) se operacija izvodi, slučajevi moguće odgovornosti i naknade Republike Čilea uređuju se uvjetima koji su predviđeni primjenjivim sporazumom o statusu snaga iz članka 3. stavka 1. ili drugim primjenjivim odredbama.

Članak 12.

Doprinos zajedničkim troškovima

1.   Republika Čile doprinosi financiranju zajedničkih troškova vojne operacije EU-a za upravljanje krizama.

2.   Financijski doprinos Republike Čilea zajedničkim troškovima izračunava se na temelju jedne od sljedećih dviju formula, ovisno o tome koja daje niži izračun:

(a)

udio zajedničkih troškova koji je razmjeran omjeru BND-a Republike Čilea i sveukupnog BND-a svih država koje doprinose zajedničkim troškovima operacije; ili

(b)

udio zajedničkih troškova koji je razmjeran omjeru broja članova osoblja iz Republike Čilea koji sudjeluju u operaciji i sveukupnog broja članova osoblja svih država koje sudjeluju u operaciji.

Kada se upotrebljava formula iz točke (b) i ako Republika Čile dodjeljuje osoblje samo zapovjedništvu operacije ili snaga, upotrebljava se omjer njezina osoblja i sveukupnog broja članova osoblja odgovarajućeg zapovjedništva. U ostalim slučajevima upotrebljava se omjer sveg osoblja koje dodjeljuje Republika Čile i sveukupnog osoblja operacije.

3.   Neovisno o stavku 1., Unija u načelu oslobađa treće države od financijskih doprinosa zajedničkim troškovima određene vojne operacije EU-a za upravljanje krizama kada:

(a)

Unija odluči da treća država sudionica u operaciji pruža značajan doprinos sredstvima i/ili kapacitetima koji je bitan za tu operaciju;

ili

(b)

treća država sudionica u operaciji ima BND koji nije viši od BND-a po glavi stanovnika niti jedne države članice EU-a.

4.   Administrator predviđen u Odluci 2011/871/ZVSP i nadležna upravna tijela Republike Čilea sklapaju dogovor. Taj dogovor uključuje, između ostalog, odredbe o:

(a)

iznosu dotičnog financijskog doprinosa;

(b)

modalitetima plaćanja financijskog doprinosa;

(c)

postupku revizije.

ODJELJAK IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Dogovori o provedbi Sporazuma

Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 5. i članak 12. stavak 4., svi potrebni tehnički i administrativni dogovori u vezi s provedbom ovog Sporazuma sklapaju se između Unije i nadležnih tijela Republike Čilea.

Članak 14.

Neispunjavanje obveza

Ako jedna od stranaka ne ispunjava svoje obveze iz ovog Sporazuma, druga stranka ima pravo otkazati ovaj Sporazum uz šestomjesečni otkazni rok.

Članak 15.

Rješavanje sporova

Sporovi u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma rješavaju se diplomatskim putem između stranaka.

Članak 16.

Stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca nakon što su stranke jedna drugu diplomatskim kanalima obavijestile o dovršetku internih postupaka potrebnih u ovu svrhu.

2.   Stranke mogu povremeno održavati sastanke s ciljem ocjene provedbe ovog Sporazuma.

3.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti na temelju uzajamnog pisanog dogovora među strankama. Te izmjene stupaju na snagu pod uvjetima iz stavka 1.

4.   Svaka stranka može ovaj Sporazum otkazati tako da o otkazu pisanim putem obavijesti drugu stranku. Takav otkaz proizvodi učinke šest mjeseci nakon što druga stranka diplomatskim kanalima primi obavijest.

Ovaj je Sporazum sastavljen na engleskom i španjolskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Sastavljeno u Bruxellesu dana tridesetog siječnja godine dvije tisuće četrnaeste.

Za Europsku uniju

Za Republiku Čile


(1)  Odluka Vijeća 2011/292/EU od 31. ožujka 2011. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU (SL L 141, 27.5.2011., str. 17.).

(2)  Odluka Vijeća 2011/871/ZVSP od 19. prosinca 2011. o uspostavi mehanizma radi upravljanja financiranjem zajedničkih troškova operacija Europske unije koje imaju vojne ili obrambene implikacije (Athena) (SL L 343, 23.12.2011., str. 35.).


Izjava država članica EU-a

„Države članice EU-a će u okviru primjene odluke Vijeća EU-a o operaciji EU-a za upravljanje krizama u kojoj sudjeluje Republika Čile nastojati, u mjeri u kojoj im to dopuštaju njihovi unutarnji pravni sustavi, odreći se, koliko god je to moguće, zahtjeva prema Republici Čileu u pogledu ozljede, smrti članova njihova osoblja ili štete ili gubitka bilo kojih sredstava koja su u njihovom vlasništvu i koja se koriste u operaciji EU-a za upravljanje krizama ako:

je takvu ozljedu, smrt, štetu ili gubitak prouzročilo osoblje iz Republike Čilea tijekom izvršavanja svojih dužnosti povezanih s operacijom EU-a za upravljanje krizama, osim u slučaju grube nepažnje ili namjerne povrede; ili

je takva ozljeda, smrt, šteta ili gubitak nastala zbog uporabe bilo kojih sredstava u vlasništvu Republike Čilea, pod uvjetom da su sredstva korištena u vezi s operacijom te osim u slučaju grube nepažnje ili namjerne povrede od strane osoblja operacije EU-a za upravljanje krizama iz Republike Čilea pri korištenju tih sredstava.”.


Izjava Republike Čilea

„Republika Čile će u okviru primjene odluke Vijeća EU-a o operaciji EU-a za upravljanje krizama nastojati, u mjeri u kojoj joj to dopušta njezin unutarnji pravni sustav, odreći se, koliko god je to moguće, zahtjeva prema bilo kojoj državi koja sudjeluje u operaciji EU-a za upravljanje krizama u pogledu ozljede, smrti članova njezina osoblja ili štete ili gubitka bilo kojih sredstava koja su u njezinu vlasništvu i koja se koriste u operaciji EU-a za upravljanje krizama, ako:

je takvu ozljedu, smrt, štetu ili gubitak prouzročilo osoblje tijekom izvršavanja svojih dužnosti povezanih s operacijom EU-a za upravljanje krizama, osim u slučaju grube nepažnje ili namjerne povrede; ili

je takva ozljeda, smrt, šteta ili gubitak nastala zbog uporabe bilo kojih sredstava u vlasništvu država koje sudjeluju u operaciji EU-a za upravljanje krizama, pod uvjetom da su sredstva korištena u vezi s operacijom te osim u slučaju grube nepažnje ili namjerne povrede od strane osoblja operacije EU-a za upravljanje krizama pri korištenju tih sredstava.”.


UREDBE

11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/8


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 124/2014

od 10. veljače 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012 (2) provodi se većina mjera predviđenih u Odluci 2013/255/ZVSP.

(2)

Vijeće je 10. veljače 2014. donijelo Odluku 2014/74/ZVSP (3) o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP.

(3)

U Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi predvidjeti daljnje odstupanje od zamrzavanja imovine s ciljem oslobađanja sredstava ili gospodarskih izvora subjekata u državnom vlasništvu Sirije ili Središnje banke Sirije u svrhu izvršavanja plaćanja u ime Sirijske Arapske Republike Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW) za aktivnosti povezane s misijom provjere OPCW-a i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja.

(4)

Navedena je mjera obuhvaćena područjem primjene Ugovora i stoga je radi njezine provedbe potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da ju gospodarski subjekti u svim državama članicama primjenjuju na jednak način.

(5)

Uredbu (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 16. prvom stavku Uredbe (EU) br. 36/2012 dodaje se sljedeća točka:

„(i)

namijenjeni isključivo za plaćanja koja u ime Sirijske Arapske Republike izvršavaju subjekti u državnom vlasništvu Sirije ili Središnja banka Sirije, kako su navedeni u prilozima II. i II.a, OPCW-u za aktivnosti povezane s misijom provjere OPCW-a i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja, uključujući posebno plaćanja Posebnom fondu OPCW-a za aktivnosti povezane s potpunim uništenjem sirijskog kemijskog oružja izvan državnog područja Sirijske Arapske Republike.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, 19.1.2012., str. 1.).

(3)  Vidjeti str. 63 ovog Službenog lista.


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/9


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 125/2014

od 10. veljače 2014.

o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 714/2013

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Vijeće je 25. srpnja 2013. donijelo Provedbenu uredbu (EU) br. 714/2013 (2) o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001, kojom se ažurira popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 2580/2001 („popis”).

(2)

Vijeće je svim osobama, skupinama i subjektima za koje je to praktično bilo moguće dostavilo obrazloženje u kojem se objašnjava zašto su uvršteni na popis.

(3)

Vijeće je putem obavijesti objavljene u Službenom listu Europske unije obavijestilo osobe, skupine i subjekte uvrštene na popis da ih je odlučilo zadržati na popisu. Vijeće je također obavijestilo dotične osobe, skupine i subjekte da je moguće zatražiti objašnjenje Vijeća o razlozima njihovog uvrštavanja na popis ako im ono već nije dostavljeno.

(4)

Vijeće je ispitalo popis u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001. Pritom je uzelo u obzir primjedbe koje su Vijeću podnijele zainteresirane strane.

(5)

Vijeće je zaključilo da više ne postoje razlozi za zadržavanje određene skupine na popisu.

(6)

Vijeće je također zaključilo da su ostale osobe, skupine i subjekti koji se nalaze na popisu bili uključeni u teroristička djela u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP (3), da je nadležno tijelo u vezi s njima donijelo odluku u smislu članka 1. stavka 4. tog Zajedničkog stajališta te da bi se na njih i dalje trebale primjenjivati posebne mjere ograničavanja predviđene Uredbom (EZ) br. 2580/2001.

(7)

Popis bi trebalo na odgovarajući način ažurirati, a Provedbenu uredbu (EU) br. 714/2013 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis predviđen člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) br. 714/2013 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 344, 28.12.2001., str. 70.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 714/2013 od 25. srpnja 2013. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 1169/2012 (SL L 201, 26.7.2013., str. 10.).

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).


PRILOG

Popis osoba, skupina i subjekata iz članka 1.

1.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11. kolovoza 1960. u Iranu. Br. putovnice: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15. ožujka 1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Br. putovnice: C2002515 (Iran); br. putovnice: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, važi do 15. ožujka 2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, rođena 10.9.1971. u Alžiru (Alžir) – članica organizacija „al-Takfir” i „al-Hijra”.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu. Br. putovnice: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala’i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla’i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran, 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11. ožujka 1957. u Iranu. Iranski državljanin. Br. putovnice: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Čin: general bojnik.

2.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih Muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” i „Al-Hijra”.

5.

„Babbar Khalsa”.

6.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People’s Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

7.

„Gama’a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamistička grupa) – „IG”).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) (Fronta ratnika velikoga islamskog istoka).

9.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu’llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Džihadsko vijeće” (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Hofstadgroep”.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” (Fondacija Svete zemlje za pomoć i razvoj).

14.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” (Međunarodna federacija mladeži pripadnika Sikha).

15.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

16.

„Kurdistan Workers’ Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK”, (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

17.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

18.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

19.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka”).

24.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokolovi slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 126/2014

оd 5. veljače 2014.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Paprika Žitava / Žitavská paprika (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Slovačke za upis naziva „Paprika Žitava” / „Žitavská paprika” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Paprika Žitava” / „Žitavská paprika” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv iz Priloga ovoj Uredbi upisuje se u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 247, 28.8.2013., str. 7.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.8.   Ostali proizvodi iz Priloga I. Ugovoru (začini itd.)

SLOVAČKA

Paprika Žitava/Žitavská paprika (ZOI)


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 127/2014

оd 5. veljače 2014.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Jamón de Teruel”/„Paleta de Teruel”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1107/96 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije, u vezi s nazivom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 148, 21.6.1996., str. 1.

(3)  SL C 242, 23.8.2013., str. 17.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.2.   Proizvodi na osnovi mesa (kuhani, usoljeni, dimljeni itd.)

ŠPANJOLSKA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (ZOI)


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 128/2014

оd 5. veljače 2014.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Gofio Canario (ZOZP)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Španjolske za upis naziva „Gofio Canario” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Gofio Canario” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv iz Priloga ovoj Uredbi upisuje se u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 251, 31.8.2013., str. 13.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

ŠPANJOLSKA

Gofio Canario (ZOZP)


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 129/2014

оd 10. veljače 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

107,2

MA

53,3

TN

78,4

TR

82,5

ZZ

80,4

0707 00 05

MA

163,4

TR

149,1

ZZ

156,3

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

40,3

TR

113,5

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,9

MA

58,1

TN

52,2

TR

68,8

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

120,0

MA

75,7

ZZ

97,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

130,5

JM

113,2

KR

142,9

MA

146,8

PK

55,3

TR

89,9

ZZ

105,6

0805 50 10

AL

43,6

TR

73,5

ZZ

58,6

0808 10 80

CN

89,0

MK

28,7

US

171,5

ZZ

96,4

0808 30 90

CL

189,6

CN

46,0

TR

131,9

US

195,3

ZA

99,7

ZZ

132,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/18/EU

оd 29. siječnja 2014.

o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 13.,

budući da:

(1)

Direktivom 2009/43/EZ obuhvaćeni su svi obrambeni proizvodi koji odgovaraju onima iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije koji je donijelo Vijeće 19. ožujka 2007.

(2)

Dana 11. ožujka 2013. Vijeće je donijelo ažurirani Zajednički popis robe vojne namjene (2).

(3)

Direktivu 2009/43/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za transfer obrambenih proizvoda unutar EU-a,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog Direktivi 2009/43/EZ zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 12. svibnja 2014. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 17. svibnja 2014.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 146, 10.6.2009., str. 1.

(2)  SL C 90, 27.3.2013., str. 1.


PRILOG

„PRILOG

POPIS OBRAMBENIH PROIZVODA

Napomena 1.:

Pojmovi u ‚navodnicima’ definirani su pojmovi. Odnose se na ‚Definicije pojmova navedene u popisu’ priloženom ovom popisu.

Napomena 2.:

U nekim slučajevima kemikalije su navedene imenom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturalne formule (uključujući hidrate) bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi prikazani su kako bi se lakše identificirala određena kemikalija bez obzira na nomenklaturu. CAS brojevi ne mogu se rabiti kao jedino sredstvo identifikacije jer neki oblici navedenih kemikalija imaju drukčije CAS brojeve, a i smjese koje sadržavaju navedenu kemikaliju mogu također imati druge CAS brojeve.

ML1
Oružje s glatkom cijevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inča) ili manjeg i pribor kako slijedi te za njih posebno namijenjene komponente:

Napomena:

ML1 se ne odnosi na:

a.

oružje koje je posebno namijenjeno za ispaljivanje tzv. lažnog streljiva te koje ne može ispaliti projektil;

b.

oružje posebno namijenjeno lansiranju projektila na daljinama do 500 metara bez eksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti;

c.

oružje koje ispaljuje streljivo s rubnim paljenjem i koje nije potpuno automatsko.

a.

puške i kombinirano oružje, ručno vatreno oružje, strojnice, kratke strojnice i višecjevno oružje;

Napomena:

ML1.a.ne uključuje sljedeće:

a.

puške i kombinirano oružje proizvedeno prije 1938.;

b.

reprodukcije pušaka i kombinirano oružje čiji su originali proizvedeni prije 1890.;

c.

ručno vatreno oružje, višecjevno oružje i strojnice proizvedene prije 1890. i njihove reprodukcije.

b.

oružje s glatkom cijevi, kako slijedi:

1.

oružje s glatkom cijevi posebno namijenjeno vojnoj uporabi;

2.

ostalo oružje s glatkom cijevi kako slijedi:

a.

potpuno automatsko;

b.

poluautomatsko ili s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);

Napomena:

ML1.b.ne uključuje sljedeće:

a.

oružje s kratkom cijevi proizvedeno prije 1938.;

b.

reprodukcije oružja s kratkom cijevi čiji su originali proizvedeni prije 1890.;

c.

oružje s kratkom cijevi koje se rabi za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno namijenjeno vojnoj uporabi niti smije biti automatsko;

d.

oružje s glatkom cijevi posebno izrađeno za:

1.

ubijanje domaćih životinja;

2.

uspavljivanje životinja;

3.

seizmička testiranja;

4.

ispaljivanje industrijskih projektila; ili

5.

improvizirani eksplozivni uređaji (IED).

Važna napomena:

Za sredstva za onesposobljavanje vidjeti ML4 i stavku 1A006 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

c.

oružja koja rabe streljivo bez čahure;

d.

odvojivi spremnici za streljivo, prigušivači pucnja ili moderatori, posebni dodaci za montiranje na pušku, optički ciljnici za oružje i prigušivači bljeska za oružja navedena u ML1.a., ML1.b. ili ML1.c.

Napomena:

ML1.d. se ne odnosi na optičke ciljnike za oružje bez elektroničkog procesuiranja slike te ciljnike s četverostrukim ili manjim povećanjem, pod uvjetom da nisu specijalno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu.

ML2
Oružja s glatkom cijevi kalibra od najmanje 20 mm, ostala oružja ili naoružanje kalibra većeg od 12,7 mm (kalibra 0,50 inča), bacači i pribor kako slijedi te za njih posebno namijenjene komponente:

a.

oružje, haubice, topovi, minobacači, protuoklopno oružje, lanseri raketa, vojni bacači plamena, puške, netrzajno oružje, oružje s glatkom cijevi te za njih namijenjene naprave za smanjenje otkrivanja položaja;

Napomena 1.:

ML2.a.uključuje ubrizgavače, mjerne naprave, spremnike te ostale komponente posebno namijenjene za uporabu s tekućim pokretačkim punjenjima za bilo koji dio opreme naveden u ML2.a.

Napomena 2.:

ML2.a. se ne odnosi na oružje kao što su:

a.

puške, oružje s glatkom cijevi i kombinirano oružje proizvedeno prije 1938.;

b.

reprodukcije pušaka, oružje s glatkom cijevi i kombinirano oružje čiji su originali proizvedeni prije 1890.;

c.

oružje, haubice, topovi i minobacači proizvedeni prije 1890.;

d.

oružje s kratkom cijevi koje se rabi za lov ili sport. To oružje ne smije biti posebno namijenjeno vojnoj uporabi niti smije biti automatsko;

e.

oružje s glatkom cijevi posebno izrađeno za:

1.

ubijanje domaćih životinja;

2.

uspavljivanje životinja;

3.

seizmička testiranja;

4.

ispaljivanje industrijskih projektila; ili

5.

improvizirani eksplozivni uređaji (IED);

Važna napomena:

Za sredstva za onesposobljavanje vidjeti ML4 i stavku 1A006 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

f.

ručni lanseri projektila posebno izrađeni za izbacivanje projektila bez eksplozivnog punjenja ili komunikacijske povezanosti, na daljini od najviše 500 m;

b.

dimni, plinski i pirotehnički bacači ili generatori posebno namijenjeni ili modificirani za vojnu uporabu;

Napomena:

ML2.b. se ne odnosi na signalne pištolje.

c.

ciljnici za oružje i nosači ciljnika za oružje koji:

1.

su posebno namijenjeni vojnoj uporabi; i

2.

su posebno namijenjeni za oružje navedeno u ML2.a.;

d.

postolja i odvojivi spremnici za streljivo posebno izrađeni za oružje navedeno u ML2.a.

ML3
Streljivo i upaljači za streljivo, kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

a.

streljivo za oružje navedeno u ML1, ML2 ili ML12;

b.

naprave za podešavanja upaljača za streljivo navedeno u ML3.a.

Napomena 1.:

ML3 uključuje sljedeće posebno namijenjene komponente:

a.

metalne ili plastične komponente kao što su nakovnji kapisle, košuljice zrna, članci redenika, vodeći prsteni i metalni dijelovi streljiva;

b.

sigurnosne i oružne naprave, upaljače, senzore i inicijalne naprave;

c.

energetska punjenja za jednokratno ispaljenje;

d.

sagorljive čahure za punjenje;

e.

kazetno streljivo, uključujući bombice, mine i projektile navođene na cilj.

Napomena 2.:

ML3.a. se ne odnosi na streljivo čija je čahura zatvorena bez projektila (tzv. prazna zvijezda) kao ni tzv. slijepo streljivo s probušenom komorom za barut.

Napomena 3.:

ML3.a. se ne odnosi na patrone posebno namijenjene za jednu od sljedećih svrha:

a.

signalizacija;

b.

tjeranje ptica; ili

c.

paljenje fitilja na naftnim bušotinama.

ML4
Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja kao i pripadajuća oprema i pribor, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi kao i komponente posebno namijenjene za navedeno:

Važna napomena 1.:

Za opremu za navođenje i navigaciju vidjeti ML11.

Važna napomena 2.:

Za sustave za zaštitu aviona od raketa (AMPS) vidjeti ML4.c.

a.

bombe, torpeda, granate, dimni spremnici, rakete, mine, rakete, dubinska (protupodmornička) punjenja, punjenja za rušenje kao i oprema za uništavanje, ‚pirotehničke’ naprave, patrone i simulatori (npr. oprema koja simulira karakteristike bilo kojeg od tih sredstava), posebno namijenjeni vojnoj uporabi;

Napomena:

ML4.a. uključuje:

a.

dimne granate, zapaljive bombe i eksplozivne naprave;

b.

sapnice raketnih projektila i vrhove projektila na letjelicama koje imaju mogućnost povratka u atmosferu.

b.

oprema koja:

1.

je posebno namijenjena vojnoj uporabi; i

2.

je posebno izrađena za ‚aktivnosti’ koje su povezane sa sljedećim:

a.

stavkama koje podliježu kontroli po ML4.a.; ili

b.

improviziranim eksplozivnim uređajima (IED).

Tehnička napomena:

Za potrebe ML4.b.2. ‚aktivnosti’ se odnose na rukovanje, ispaljivanje, polaganje, nadzor, pražnjenje, detonaciju, aktiviranje, električno napajanje s jednokratnim radnim učinkom, zavaravanje, ometanje, odstranjivanje, otkrivanje, smetanje ili zbrinjavanje.

Napomena 1.:

ML4.a. uključuje:

a.

mobilnu opremu za pretvaranje plina u tekuće stanje koja po danu može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem stanju;

b.

ploveći električni provodni kabel za čišćenje magnetskih mina.

c.

sustavi za zaštitu aviona od raketa (AMPS).

Napomena:

ML4.c. ne uključuje AMPS-ove koji imaju:

a.

bilo koji od sljedećih senzora za upozorenje na prisutnost raketa:

1.

pasivne senzore s vršnim odzivom između 100 i 400 nm; ili

2.

aktivne pulsirajuće Dopplerove senzore za upozorenje na rakete;

b.

sustave za stvaranje protumjera;

c.

baklje za ometanje raketa zemlja-zrak koje imaju i vidljiv i infracrveni trag; i

d.

koji su instalirani na ‚civilnim zrakoplovima’ i kod kojih:

1.

je AMPS u funkciji samo na specifičnim ‚civilnim zrakoplovima’ na kojima je instaliran posebni AMPS, i za koji je izdan jedan od sljedećih dokumenata:

a.

civilna potvrda; ili

b.

odgovarajući dokument koji priznaje Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO);

2.

AMPS-ovi rabe zaštitu za sprečavanje neautoriziranog pristupa ‚softveru’; i

3.

AMPS-ovi uključuju aktivni mehanizam koji onemogućuje funkciju sustava u slučaju njegova skidanja s ‚civilnog zrakoplova’ na koji je instaliran.

ML5
Kontrola paljbe i odgovarajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sustavi, oprema za testiranje, uciljavanje i protumjere, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi, te komponente i pribor posebno namijenjeni za gore navedeno:

a.

ciljnici oružja, računala za bombardiranje, sustavi za usmjeravanje oružja i sustavi za upravljanje paljbom;

b.

sustavi za određivanje položaja cilja, označivanje, određivanje daljine do cilja, promatranje ili praćenje; oprema za detekciju, prikupljanje podataka, prepoznavanje ili identifikaciju; te oprema za ugradnju senzora;

c.

oprema za protuelektronsko djelovanje namijenjena sredstvima navedenima u ML5.a. ili ML5.b.;

Napomena:

Za potrebe ML5.c., oprema za protuelektronsko djelovanje uključuje i opremu za otkrivanje.

d.

oprema za testiranje na terenu ili uciljavanje, posebno namijenjena sredstvima navedenim u ML5.a., ML5.b. ili ML5.c.

ML6
Kopnena vozila i komponente, kako slijedi:

Važna napomena:

Za opremu za navođenje i navigaciju, vidjeti ML11.

a.

kopnena vozila i njihove komponente, posebno izrađena ili modificirana za vojnu uporabu;

Za potrebe ML6.a. termin kopnena vozila uključuje i prikolice.

b.

ostala kopnena vozila i komponente, kako slijedi:

1.

vozila koja:

a.

su proizvedena ili opremljena materijalima ili komponentama koji pružaju balističku zaštitu razine III (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. ili usporedivoj nacionalnoj normi) ili veću;

b.

imaju transmisiju koja omogućava istovremeni pogon na prednjim i na stražnjim kotačima uključujući vozila koja radi veće nosivosti imaju dodatne kotače bez obzira na to jesu li oni s pogonom ili ne;

c.

imaju bruto masu vozila (GVWR) veću od 4 500 kg; i

d.

su izrađena ili modificirana za vožnju izvan putova;

2.

komponente koje:

a.

su posebno namijenjene za vozila navedena u ML6.b.1.; i

b.

pružaju balističku zaštitu razine III (sukladno normi NIJ 0108.01 iz rujna 1985. ili usporedivoj nacionalnoj normi) ili veću.

Važna napomena:

Vidjeti i ML13.a.

Napomena 1.:

ML6.a. uključuje:

a.

tenkove i ostala vojna naoružana vozila i vojna vozila koja su opremljena nosačima za naoružanje ili opremom za postavljanje mina ili lansiranje projektila navedena u ML4;

b.

oklopljena vozila;

c.

amfibijska vozila i vozila za prelaženje dubokih vodenih površina;

d.

vozila za izvlačenje i vozila za vuču ili prijevoz streljiva ili sustava oružja kao i s tim povezanu opremu za rukovanje tovarom.

Napomena 2.:

Modifikacija kopnenog vozila za vojnu uporabu navedenog u ML6.a. podrazumijeva strukturalnu, električnu ili mehaničku promjenu koja uključuje najmanje jednu komponentu posebno namijenjenu vojnoj uporabi. Te komponente uključuju:

a.

oplatu zrakom punjenih guma koja je posebno namijenjena za pružanje zaštite od metaka te za vožnju i kad su prazne;

b.

oklopnu zaštitu vitalnih dijelova (npr. spremnika goriva ili kabine vozila);

c.

posebna ojačanja ili nosače oružja;

d.

svjetla za noćnu vožnju.

Napomena 3.:

ML6 se ne odnosi na civilna vozila izrađena ili modificirana za prijevoz novca ili vrijednosti.

Napomena 4.:

ML6. se ne odnosi na vozila koja:

a.

su proizvedena prije 1946.;

b.

ne uključuju robu navedenu u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a proizvedenu nakon 1945. osim reprodukcija originalnih komponenti ili pribora za vozilo; i

c.

ne uključuju oružja navedena u ML1, ML2 ili ML4, osim ako su neupotrebljiva i ako s njima nije moguće ispaljivati projektile.

ML7
Kemijski i biološki toksični agensi, ‚agensi za kontrolu nemira’, radioaktivni materijali, s tim povezana oprema, komponente i materijali, kako slijedi:

a.

biološki agensi i radioaktivni materijali ‚prilagođeni uporabi u ratu’ za uništenje ljudi i životinja, opreme, usjeva ili okoliša;

b.

agensi za kemijsko ratovanje uključujući:

1.

nervne agense za kemijsko ratovanje:

a.

O-alkil (jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil), alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) – fosfonofluoridati, kao što su:

 

sarin (GB): O-izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8); i

 

soman (GD): O-pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b.

O-alkil (jednak ili manji od C10, uključujući cikloalkil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforoamidocijanidati, kao što je:

gabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocijanidat (CAS 77-81-6);

c.

O-alkil (H ili jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkalirane i protonirane soli, kao što je:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2.

kožni agensi za kemijsko ratovanje:

a.

sumporni otrovi kao što su:

1.

2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 2625-76-5);

2.

bis (2-kloroetil) sulfid (CAS 505-60-2);

3.

bis (2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-kloroetiltio) -n-propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-kloroetiltio) -n-butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-kloroetiltio) -n-pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

b.

luiziti, kao što su:

1.

2-klorovinildikloroarsin (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-klorovinil) arsin (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-klorovinil) kloroarsin (CAS 40334-69-8);

c.

dušični otrovi kao što su:

1.

HN1: bis (2-kloroetil) etilamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-kloroetil) metilamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-kloroetil) amin (CAS 555-77-1);

3.

agensi za onesposobljavanje u kemijskom ratovanju kao što je:

a.

3-kvinuclidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

defolijanti namijenjeni kemijskom ratovanju kao što je:

a.

butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

b.

2,4,5-triklorofenoksioctena kiselina (CAS 93-76-5) pomiješana s 2,4-diklorofenoksioctenom kiselinom (CAS 94-75-7) (narančasti agens (CAS 39277-47-9));

c.

binarni prekursori i ključni prekursori namijenjeni kemijskom ratovanju kako slijedi:

1.

alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonil difluoridi kao što je:

DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkil (H ili jednak ili manji od C10 uključujući cikloalkil) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane i protonirane soli, kao što je:

QL: O-etil-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4.

klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

d.

‚agensi za suzbijanje nereda’, aktivne sastavne kemikalije i njihove kombinacije uključujući:

1.

α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzil cijanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-klorofenil) metilen] propanedinitril, (o-klorobenzilidenemalonoonitril (o-klorobenzalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-kloro-1-feniletanon, fenilacil kloridom (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-oksazefin (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-kloro-5,10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoilmorfolinom, (MPA) (CSA 5299-64-9);

Napomena 1.:

ML7.d. se ne odnosi na suzavce ili ‚agense za suzbijanje nereda’ koji su pojedinačno pakirani u svrhu osobne samoobrane.

Napomena 2.:

ML7.d. se ne odnosi na aktivne sastavne kemikalije i njihove kombinacije identificirane i pakirane za proizvodnju hrane ili medicinske svrhe.

e.

oprema posebno izrađena ili modificirana za vojnu uporabu, posebno izrađena ili modificirana za raspršivanje bilo čega od dolje navedenog, i za nju posebno namijenjene komponente:

1.

materijali ili agensi navedeni u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d.; ili

2.

agensi za kemijsko ratovanje načinjeni od prekursora navedeni u ML7.c.;

f.

oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno izrađena ili modificirana za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese kako slijedi:

1.

oprema posebno izrađena ili modificirana za obranu od materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d. i za nju posebno namijenjene komponente;

2.

oprema posebno izrađena ili modificirana za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenima u ML7.a. ili ML7.b. i za nju posebno namijenjene komponente;

3.

kemijske smjese posebno razvijene ili formulirane za dekontaminaciju objekata kontaminiranih materijalima navedenima u ML7.a. ili ML7.b.;

Napomena:

ML7.f.1. uključuje:

a.

rashladne jedinice posebno izrađene ili modificirane za nuklearno, biološko ili kemijsko filtriranje;

b.

zaštitnu odjeću.

Važna napomena:

Za civilne zaštitne maske, zaštitnu i dekontaminacijsku opremu vidjeti i 1A004 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

g.

oprema, posebno izrađena ili modificirana za vojnu uporabu, izrađena ili modificirana za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d., i za nju posebno namijenjene komponente;

Napomena:

ML7.g. se ne odnosi na dozimetre za osobnu dozimetriju.

Važna napomena:

Vidjeti i 1A004 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

h.

‚biopolimeri’ posebno izrađeni ili prerađeni za otkrivanje ili identifikaciju agenasa za kemijsko ratovanje navedenih u ML7.b. i kultura posebnih stanica koje se rabe za njihovu proizvodnju;

i.

‚biokatalizatori’ za dekontaminaciju ili razgradnju agenasa za kemijsko ratovanje i njihovi biološki sustavi kako slijedi:

1.

‚biokatalizatori’ posebno izrađeni za dekontaminaciju ili raspadanje agenasa za kemijsko ratovanje koji podliježu kontroli po ML7.b. koji su rezultat usmjerene laboratorijske selekcije ili genetske manipulacije biološkim sustavima;

2.

biološki sustavi koji sadržavaju genetske informacije koje su specifične za proizvodnju ‚biokatalizatora’ navedenih u ML7.i.1., kako slijedi:

a.

‚ekspresioni vektori’;

b.

virusi;

c.

kulture stanica.

Napomena 1.:

ML7.b. i ML7.d. ne odnosi se na sljedeće:

a.

cijanogen klorid (CAS 506-77-4). Vidjeti 1C450.a.5. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom;

b.

cijanovodičnu kiselinu (CAS 74-90-8);

c.

klor (CAS 7782-50-5);

d.

karbonil klorid (fosgen) (CAS 75-44-5). Vidjeti 1C450.a.4. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom;

e.

difosgen (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

f.

ne upotrebljava se od 2004.;

g.

ksilil bromid, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzil bromid (CAS 100-39-0);

i.

benzil jodid (CAS 620-05-3);

j.

bromo aceton (CAS 598-31-2);

k.

cijanogen bromid (CAS 506-68-3);

l.

bromo metiletilketon (CAS 816-40-0);

m.

kloro aceton (CAS 78-95-5);

n.

etil jodoacetat (CAS 623-48-3);

o.

jodo aceton (CAS 3019-04-3);

p.

kloropikrin (CAS 76-06-2). Vidjeti 1C450.a.7. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Napomena 2.:

Kulture stanice i biološki sustavi navedeni u ML7.h., ML7.i.2. isključivi su i te se stavke ne odnose na stanice ili biološke sustave za civilne svrhe, kao što su poljoprivreda, farmacija, medicina, veterinarstvo, okoliš, zbrinjavanje otpada ili industrija hrane.

ML8
‚Energetski materijali’ i odgovarajuće tvari, kako slijedi:

Važna napomena 1.:

Vidjeti i 1C011 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Važna napomena 2.:

Za punjenja i uređaje vidjeti ML4 i 1A008 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Tehničke napomene

1.

Za potrebe ML8 pojam smjesa odnosi se na sastav najmanje dviju tvari u kojoj barem jedna tvar podliježe kontroli po točkama ML8.

2.

Svaka supstanca navedena u podtočkama ML8 kontrolira se po ovom popisu čak i kad se rabi za neke druge primjene od onih navedenih (npr. TAGN se uglavnom rabi kao eksploziv, ali se može rabiti i kao gorivo ili oksidator).

a.

‚eksplozivi’, kako slijedi, i njihove smjese:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan ili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ili heksanitroheksaazaizovurcitan) (CAS 135285-90-4); klatrati od CL-20 (za njegove ‚prekursore’ vidjeti i ML8.g.3. i g.4.);

5.

CP (2-(5-cijanotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-heksanitrobifenil ili dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ili dintroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, kako slijedi:

a.

DAAOF (diaminoazoksifurazan);

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX i derivati (vidjeti također ML8.g.5. za njegove ‚sirovine za izradu’), kako slijedi:

a.

HMX (Ciklotetrametilenetetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin,1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazaciklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroaminirani analozi HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3,tetranitrosemiglikouril ili keto-biciklik HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, kako slijedi:

a.

BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazol)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazol)-2-dinitrometilen hidrazin);

18.

NTO (ONTA ili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-jedan) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrokubani s više od četiri nitro skupine;

20.

PYX (2,6-bis(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX i derivati, kako slijedi:

a.

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4);

b.

keto-RDX (K-6 ili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidinenitrat) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (za njegove ‚sirovine za izradu’ vidjeti i ML8.g.7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoramin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25.

tetrazoli, kako slijedi:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetril (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (za njegove ‚sirovine za izradu’ vidjeti i ML8.g.6.);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (za njegove ‚prekursore’ vidjeti i ML8.g.2.);

29.

TNGU (SORGUYL ili tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31.

triazini, kako slijedi:

a.

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3-5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, kako slijedi:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

ne upotrebljava se od 2010.;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

eksplozivi koji nisu navedeni u ML8.a. i koji imaju:

a.

brzinu detonacije veću od 8 700 m/s na maksimalnoj gustoći; ili

b.

tlak detonacije veći od 34 GPa (340 kbar);

34.

organski eksplozivi koji nisu navedeni u ML8.a. i koji:

a.

dosežu tlak detonacije od najmanje 25 GPa (250 kbar); i

b.

ostaju najmanje 5 minuta stabilni na temperaturi od najmanje 523 K (250 °C);

b.

‚pogonska goriva’, kako slijedi:

1.

svako kruto ‚pogonsko gorivo’ klase 1.1. Ujedinjenih naroda (UN) teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od 250 sekundi za nemetalizirane, ili većeg od 270 sekundi za aluminizirane sastave;

2.

svako kruto ‚pogonsko gorivo’ UN klase 1.3. teoretskog specifičnog impulsa (u standardnim uvjetima) većeg od 230 sekundi za nehalogenizirane, 250 sekundi za nemetalizirane sastave i više od 266 sekundi za metalizirane sastave;

3.

‚pogonska goriva’ koja imaju vrijednost konstante snage veću od 1 200 kJ/kg;

4.

‚pogonska goriva’ koja mogu podnijeti stabilnu linearnu brzinu gorenja veću od 38 mm/s u standardnim uvjetima (izmjereno u obliku inhibiranog uzorka u krafordovoj bombi) 6,89 MPa (68,9 bar) tlaka i 294 K (21 °C);

5.

elastomerom modificirana lijevana dvobazna ‚pogonska goriva’ (EMCDB) čija je deformacija pri najvećem naprezanju veća od 5 % na 233 K (-40 °C);

6.

svako ‚pogonsko gorivo’ koje sadržava supstance navedene u ML8.a.;

7.

‚pogonska goriva’ koja nisu navedena drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, a posebno su namijenjena vojnoj uporabi;

c.

‚pirotehnika’, goriva i supstance u vezi s tim, kako slijedi, te njihove smjese:

1.

avionska goriva posebno formulirana za vojne svrhe;

Napomena:

Avionska goriva navedena u ML8.c.1. gotovi su proizvodi, a ne njihovi sastojci.

2.

alan (aluminijski hidrid) (CAS 7784-21-6);

3.

karborani; dekaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 i 18433-84-6) i njihovi derivati;

4.

hidrazin i derivati, kako slijedi (za oksidiranje hidrazinskih derivata vidjeti i ML8.d.8. i d.9.):

a.

hidrazin (CAS 302-01-2) koncentracije od najmanje 70 %;

b.

monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c.

simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d.

nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

Napomena:

ML8.c.4.a. ne odnosi se na hidrazinske ‚smjese’ koje su posebno formulirane za zaštitu od korozije.

5.

metalna goriva u obliku čestica bez obzira na to jesu li one sferične, atomizirane, sferoidalne, pločaste ili mljevene, proizvedene od tvari najmanje čistoće 99 %:

a.

metali i njihove smjese, kako slijedi:

1.

berilij (CAS 7440-41-7) veličine čestica manje od 60 μm;

2.

željezni prah (CAS 7439-89-6) veličine čestica od najviše 3 μm proizveden redukcijom željeznog oksida vodikom;

b.

smjese koje sadržavaju bilo što od sljedećeg:

1.

cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ili njihove legure čestica veličine manjih od 60 μm; ili

2.

bor (CAS 7440-42-8) ili borov karbid (CAS 12069-32-8) goriva čistoće od najmanje 85 % te veličine čestica manje od 60 μm;

Napomena 1.:

ML8.c.5. se odnosi na eksplozive i goriva koji sadržavaju metale ili legure bez obzira na to jesu li metali ili legure sažeti u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

Napomena 2.:

ML8.c.5.b. se odnosi samo na metalna goriva u obliku čestica, kada su miješana s drugim supstancama da tvore mješavinu pripremljenu za vojne namjene, kao što su sustavi za tekuća ili gusta goriva, kruta pogonska goriva ili pirotehničke mješavine.

Napomena 3.:

ML8.c.5.b.2. ne odnosi se na bor i borov karbid obogaćen borom-10 (najmanje 20 % ukupnog sadržaja bora-10).

6.

vojni materijali koji sadržavaju zgušnjivače za ugljikovodična goriva posebno formulirana za uporabu u bacačima plamena ili zapaljivom streljivu kao što su metalni stearati ili palmati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) i zgušnjivači M1, M2 i M3;

7.

perklorati, klorati i kromati spojeni s metalom u prahu ili drugim komponentama visokoenergetskog goriva;

8.

sferični aluminijski prah (CAS 7429-90-5) veličine čestica od najviše 60 μm, proizveden od materijala koji sadržava najmanje 99 % aluminija;

9.

titanij subhidrid (TiHn) stehiometrijskog ekvivalenta n = 0,65-1,68;

d.

oksidatori i njihove mješavine, kako slijedi:

1.

ADN (amonij dinitramid ili SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amonij perklorat) (CAS 7790-98-9);

3.

smjese sastavljene od fluora i jednog od sljedećih sastojaka:

a.

ostalih halogena;

b.

kisika; ili

c.

dušika;

Napomena 1.:

ML8.d.3. se ne odnosi na klor trifluorid (CAS 7790-91-2).

Napomena 2.:

ML8.d.3. se ne odnosi na nitrogen triflorid (CAS 7783-54-2) u plinovitom stanju.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hidroksilamonij nitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hidroksilamonij perklorat) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hidrazinij nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

hidrazin nitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hidrazin perklorat (CAS 27978-54-7);

10.

tekući oksidatori koji su sastavljeni od inhibirane dimeće dušične kiseline (IRFNA) (CAS 8007-58-7) ili je sadržavaju;

Napomena:

ML8.d.10. se ne odnosi na neinhibiranu zapaljivu dušičnu kiselinu.

e.

veziva, plastifikatori, monomeri, polimeri, kako slijedi:

1.

AMMO (azidometilmetiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (za njegove ‚sirovine za izradu’ vidjeti i ML8.g.1.);

2.

BAMO (bisazidometiloksetan i njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (za njegove ‚sirovine za izradu’ vidjeti i ML8.g.1.);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butanetrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (za njegove ‚sirovine za izradu’ vidjeti i ML8.g.8.);

6.

energetski monomeri, plastifikatori ili polimeri posebno formulirani za vojnu uporabu, koji sadržavaju bilo što od sljedećeg:

a.

dušične skupine;

b.

azido skupine;

c.

nitratne skupine;

d.

nitrazne skupine; ili

e.

difluoroamino skupine;

7.

FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) i njegovi polimeri;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) i njegovi derivati;

12.

HTPB (polibutadien s hidroksil završecima) s najmanjom funkcionalnošću hidroksila od 2,2 i manjom ili jednakom 2,4, hidroksilne vrijednosti manje od 0,77 meq/g te viskoziteta na 30 °C manje od 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

poli(epiklorohidrin) s funkcionalnim alkoholnim grupama s molekularnih masama manjih od 10 000, i to:

a.

poli(epiklorohidrindiol);

b.

poli(epiklorohidrindiol);

14.

NENAs (nitratoetilnitramin spojevi) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 i 85954-06-9);

15.

PGN (Poli-GLYN, poliglicidilinitrat ili poli(nitratometiloksiran) (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloksetan) ili poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloksetan]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortokarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ili tris vinoksi propan adukt) (CAS 53159-39-0);

f.

‚aditivi’ kako slijedi:

1.

bazni bakarni salicilat (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hidroksietil)glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadienenitrileoksid);

4.

derivati ferocena kako slijedi:

a.

butacen (CAS 125856-62-4);

b.

katocen (2,2-bis-etilferrocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c.

ferocen karboksilne kiseline uključujući:

 

ferocen karboksilnu kiselinu (CAS 1271-42-7),

 

1,1′-ferocen dikarboksilnu kiselinu (CAS 1293-87-4);

d.

n-butil-ferocen (CAS 31904-29-7);

e.

ostali slični derivati aduktiranog polimer ferocena;

5.

olovni beta-resorcilat (CAS 20936-32-7);

6.

olovni citrat (CAS 14450-60-3);

7.

olovno-bakreni helati beta-resorcilata ili salicilata (CAS 68411-07-4);

8.

olovni maleat (CAS 19136-34-6);

9.

olovni salicilat (CAS 15748-73-9);

10.

olovni stanat (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin oksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilamino fosfin oksid); i ostali MAPO derivati;

12.

metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oksid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentan diisocijanat (CAS 7406-61-9);

15.

agensi organo-metalnih spojeva, kako slijedi:

a.

neopentil[diallil]oksi, tri[dioctil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); također poznat kao titanij IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ili LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titanij IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioktil] pirofosfat ili KR3538;

c.

titanij IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioktil)fosfat;

16.

policijanodifluoroaminoetilenoksid;

17.

polifunkcionalni aziridin amidi s izoftaličnom, trimesičnom (BITA ili butilen imin trimesamid), izokainuričnom ili trimetiladipičnom strukturom i 2-metil ili 2-etil skupinom na aziridin prstenu;

18.

propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19.

superfini željezni oksid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) specifične površine veće od 250 m2/g i prosječne veličine čestica od najviše 3,0 nm;

20.

TEPAN (tetraetilenpentaamineakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cijanoetilizirani poliamini i njihove soli;

21.

TEPANOL (tetraetilenpentaamineakrlonitrileglicidol) (CAS 68412-46-4); cijanoetilizirani poliamini slični glicidolu i njihovim solima;

22.

TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);

g.

‚prekursori’, kako slijedi:

Važna napomena:

U ML8.g. reference se odnose na ‚Energetske tvari’ koje podliježu kontroli, a koje se proizvode od ovih supstanci.

1.

BCMO (bisklorometiloksetan) (CAS 142173-26-0) (vidjeti i ML8.e.1. i e.2.);

2.

dinitroazetidin-t-butil sol (CAS 125735-38-8) (vidjeti također ML8.a.28.);

3.

HBIW (heksabenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 124782-15-6) (vidjeti i ML8.a.4.);

4.

TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaizovurcitan) (vidjeti i ML8.a.4.); (CAS 182763-60-6);

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciklo-oktan) (CAS 41378-98-7) (vidjeti i ML8.a.13.);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (vidjeti i ML8.a.27.);

7.

1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (vidjeti i ML8.a.23.);

8.

1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (vidjeti i ML8.e.5.).

Napomena 1.:

ML8 se ne odnosi na sljedeće supstance, osim ako su spojene ili pomiješane s ‚energetskim tvarima’ spomenutima u ML8.a. ili metalima u prahu pod ML8.c.:

a.

amonij pikrat (CAS 131-74-8);

b.

crni prah;

c.

heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e.

dušični škrob (CAS 9056-38-6);

f.

kalijev nitrat (CAS 7757-79-1);

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroksilen;

k.

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l.

dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m.

etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n.

trietilaluminij (TEA)(CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) i ostali piroforični metalni alkili i arili litija, natrija, magnezija, cinka ili bora;

o.

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglicerin (ili gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

olovni azid (CAS 13424-46-9), normalni olovni stifnat (CAS 15245-44-0) i osnovni olovni stifnat (CAS 12403-82-6) i inicijalni eksplozivi ili inicijalne smjese koje sadržavaju azide ili spojeve azida;

u.

trietileneglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (stifnična kiselina) (CAS 82-71-3);

w.

dietildifenil urea(CAS 85-98-3); dimetildifenil urea (CAS 611-92-7); metiletildifenil urea [centraliti];

x.

N,N-difenilurea (nesimetrična difenilurea) (CAS 603-54-3);

y.

netil-N,N-difenilurea (metilna nesimetrična difenilurea) (CAS 13114-72-2);

z.

etil-N,N-difenilurea (etilna nesimetrična difenilurea) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodifenilamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodifenilamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidin (CAS 556-88-7) (vidjeti 1C011.d. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom).

Napomena 2.:

ML8 ne uključuje amonijev perklorat (ML8.d.2.) i NTO (ML8a.18.) posebno oblikovane i pripremljene za uređaje koji stvaraju plinove za civilnu uporabu i:

a.

koji su spojeni ili pomiješani s neaktivnim duromernim vezivima ili plastifikatorima;

b.

najviše 80 % mase aktivne tvari jest amonijev perklorat (ML8.d.2.);

c.

sadržavaju najviše 4 g NTO-a (ML8.a.18.); i

d.

pojedinačna im je masa manja od 250 g.

ML9
Ratna plovila (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema, pribor, komponente i ostala površinska plovila, kako slijedi:

Važna napomena:

Za opremu za navođenje i navigaciju, vidjeti ML11.

a.

plovila i komponente:

1.

plovila (površinska ili podvodna) posebno izrađena ili modificirana za vojnu namjenu, bez obzira na trenutačno stanje popravka ili ispravnosti i bez obzira na to sadržavaju li oružne sustave ili oklop te trup ili dijelove trupa takvih plovila, i njihove komponente posebno izrađene za vojnu namjenu;

2.

površinska plovila, osim onih navedenih u ML9.a.1., kojima je nešto od sljedećeg učvršćeno ili integrirano u plovilo:

a.

automatsko oružje navedeno u ML1, kalibra od najmanje 12,7 mm, ili oružje navedeno u ML2, ML4, ML12, ili ML19., ili ‚nastavci’ ili čvrste točke takvih oružja;

Tehnička napomena

‚Nastavci’ se odnose na nastavke na oružju ili strukturno ojačanje radi postavljanja oružja.

b.

sustavi za upravljanje paljbom navedeni u ML5;

c.

koje imaju:

1.

‚kemijsku, biološku, radiološku ili nuklearnu (KBRN) zaštitu’; i

2.

‚sustav orošavanja ili ispiranja’ namijenjen dekontaminaciji; ili

Tehničke napomene

1.

‚KBRN zaštita’ jest samostalni unutarnji prostor sa značajkama kao što su osiguranje nadtlaka, izolacija ventilacijskih sustava, ograničeni ventilacijski otvori s KBRN filtrima i ograničen broj točaka za pristup osoblja koje uključuje zračne komore.

2.

‚Sustav orošavanja ili ispiranja’ jest sustav raspršivanja morske vode, koji istodobno ispire vanjski dio nadgrađa i palubu plovila.

d.

oružni sustavi za aktivnu zaštitu navedeni u ML4.b., ML5.c. ili ML11.a. i imaju:

1.

‚KBRN zaštitu’;

2.

trup plovila i nadgrađe, posebno projektirane za smanjivanje radarskog odraza;

3.

sredstva za smanjivanje termalne zamjetljivosti (npr. sustav za hlađenje ispušnih plinova), osim sredstava posebno namijenjenih za povećanje opće učinkovitosti elektrana ili smanjivanje utjecaja na okoliš; ili

4.

sustav namijenjen smanjivanju magnetske zamjetljivosti cijelog plovila;

b.

motori i pogonski sustavi, posebno izrađeni za vojnu namjenu i njihove komponente posebno izrađene za vojnu namjenu, kako slijedi:

1.

dizelski motori posebno namijenjeni za podmornice koje imaju:

a.

izlaznu snagu od najmanje 1,12 MW (1 500 KS); i

b.

rotacijsku brzinu od najmanje 700 okr/min;

2.

električni motori posebno namijenjeni podmornicama, koje:

a.

imaju izlaznu snagu veću od 0,75 MW (1 000 KS);

b.

imaju sposobnost brze promjene smjera u gibanje unatrag;

c.

imaju vodeno hlađenje; i

d.

su potpuno zatvorene;

3.

nemagnetni dizelski motori koji imaju:

a.

izlaznu snagu od najmanje 37,3 kW (50 KS); i

b.

nemagnetni udio veći od 75 % ukupne mase;

4.

‚pogonski sustavi neovisni o zraku’ (AIP) posebno izrađeni za podmornice;

Tehnička napomena

‚Pogonski sustav neovisan o zraku’ (AIP) omogućuje podmornici da se u podvodnoj vožnji tijekom dužeg vremenskog perioda služi svojim pogonskim sustavom bez uporabe atmosferskog kisika duže nego što bi to omogućavale samo baterije. Za potrebe ML9.b.4. AIP ne uključuje nuklearnu energiju.

c.

podvodne naprave za otkrivanje posebno namijenjene vojnoj uporabi, oprema za upravljanje njima i njihove komponente, posebno namijenjene vojnoj uporabi;

d.

protupodmorničke mreže i protutorpedne mreže, posebno namijenjene vojnoj uporabi;

e.

ne upotrebljava se od 2003.;

f.

sredstva za probijanje trupa i spojnice posebno namijenjene vojnoj uporabi koje omogućuju interakciju s opremom van plovila, i njihove komponente, posebno namijenjene vojnoj uporabi;

Napomena:

ML9.f. uključuje spojnice za plovila, s jednim vodičem, s više vodiča, koaksijalne spojnice ili spojnice-nosače valova, te sredstva za probijanje trupa, pri čemu oba ostaju vodonepropusna i zadržavaju tražene karakteristike na morskim dubinama koje prelaze 100 m; te optičke spojnice i optička sredstva za probijanje trupa posebno namijenjena za prijenos ‚laserske’ zrake bez obzira na dubinu. ML9.f. se ne odnosi na običnu pogonsku osovinu niti na hidrodinamičko upravljanje probijačima trupa.

g.

tihi ležajevi, njihove komponente te oprema koja sadržava takve ležajeve, posebno namijenjeni vojnoj uporabi, koji imaju:

1.

plinski ili magnetski ovjes;

2.

aktivno nadziranje vidljivosti; ili

3.

kontrolu reduciranja vibracija.

ML10
‚Zrakoplovi’, ‚vozila lakša od zraka’, bespilotne letjelice, aviomotori i ‚zrakoplovna’ oprema, oprema i komponente koje se na to odnose, posebno izrađene ili modificirane za vojnu uporabu, kako slijedi:

Važna napomena:

Za opremu za navođenje i navigaciju, vidjeti ML11.

a.

‚zrakoplovi’ s posadom i ‚vozila lakša od zraka’ te za njih posebno izrađene komponente;

b.

ne upotrebljava se od 2011.;

c.

zrakoplovi bez posade i pripadajuća oprema kao i posebno izrađene komponente za njih, kako slijedi:

1.

‚bespilotne letjelice’, letjelice s daljinskim pilotiranjem (RPV), autonomne letjelice koje se mogu programirati i ‚vozila lakša od zraka’ bez posade;

2.

lanseri, oprema za popravak i oprema za zemaljsku potporu;

3.

oprema za zapovijedanje ili nadzor;

d.

pogonski aviomotori te za njih posebno izrađene komponente;

e.

zrakoplovna oprema za nadopunu gorivom u letu, te za nju posebno izrađene komponente, posebno izrađena ili modificirana za:

1.

‚zrakoplov’ naveden u ML10.a.; ili

2.

zrakoplov bez posade naveden u ML10.c.;

f.

‚zemaljska oprema’ posebno izrađena za zrakoplove navedene u ML10.a. ili aviomotore navedene u ML10.d.;

Tehnička napomena

‚Zemaljska oprema’ uključuje opremu za punjenje gorivom pod tlakom i opremu posebno izrađenu za rad u ograničenom prostoru.

g.

oprema za preživljavanje posade, sigurnosna oprema posade i ostali uređaji za izlaz u nuždi, koji nisu navedeni u ML10.a., izrađeni za ‚zrakoplov’ naveden u ML10.a.;

Napomena:

ML10.g. ne kontrolira kacige za posadu koje ne uključuju ili nemaju nosače ili nastavke za stavljanje opreme navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

Važna napomena:

Za kacige vidjeti i ML13.c.

h.

padobrani, paraglajderi i pripadajuća oprema kao i posebno izrađene komponente za njih, kako slijedi:

1.

padobrani koji nisu navedeni drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

2.

paraglajderi;

3.

oprema posebno namijenjena za padobrance na velikim visinama (npr. odijela, specijalne kacige, sustavi za disanje, oprema za navigaciju);

i.

oprema za kontrolirano otvaranje ili sustavi automatskog pilotiranja namijenjeni za izbacivanje tereta padobranima.

Napomena 1.:

ML10.b. ne odnosi se na ‚zrakoplove’, ‚vozila lakša od zraka’ ili varijante ‚zrakoplova’ posebno namijenjene vojnoj uporabi i:

a.

koji nisu borbeni zrakoplovi;

b.

koji nisu konfigurirani za vojnu uporabu niti opremljeni priborom ili dodacima koji su posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu; i

c.

koje je tijelo nadležno za civilno zrakoplovstvo u državi članici EU-a ili državi koja sudjeluje u Wassenaarskom sporazumu certificiralo za civilnu uporabu.

Napomena 2.:

ML10.d. se ne odnosi na:

a.

aviomotore izrađene ili modificirane za vojnu uporabu koji imaju odobrenje civilnih zrakoplovnih vlasti u državi članici EU-a ili državi koja sudjeluje u Wassenaarskom sporazumu za uporabu na ‚civilnom zrakoplovu’, ili za njih posebno namijenjene komponente;

b.

klipne motore ili za njih posebno namijenjene komponente osim onih posebno namijenjenih za ‚bespilotne letjelice’.

Napomena 3.:

ML10.a. i ML10.d. za posebno namijenjene komponente i pripadajuću opremu za nevojne ‚zrakoplove’ ili aviomotore modificirane za vojnu uporabu odnosi se samo na one vojne komponente i pripadajuću vojnu opremu koju je potrebno modificirati za vojnu uporabu.

Napomena 4.:

Za potrebe ML10.a. vojna oprema uključuje: borbu, vojno izviđanje, napad, vojnu obuku, logističku potporu te transportne i padobranske postrojbe ili vojnu opremu.

Napomena 5.:

ML10.a. se ne odnosi na ‚zrakoplov’ koji:

a.

je proizveden je prije 1946.;

b.

ne uključuje predmete navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, osim ako su ti predmeti potrebni za zadovoljavanje sigurnosnih i plovidbenih standarda država članica EU-a ili država koje sudjeluju u Wassenaarskom sporazumu; i

c.

ne uključuju oružje navedeno u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, osim ako je to oružje neupotrebljivo ili se njegova funkcija ne može više vratiti.

ML11
Elektronička oprema, ‚svemirsko plovilo’ i komponente, koje nisu navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, kako slijedi:

a.

elektronička oprema posebno izrađena za vojnu uporabu te za nju posebno izrađene komponente;

Napomena:

ML11.a. uključuje:

a.

elektroničku opremu za protumjere i protu-protumjere (npr. oprema namijenjena ubacivanju vanjskih ili pogrešnih signala na radar ili prijamnike za radijsku komunikaciju ili drukčije ometanje prijema, rada ili učinkovitosti protivničkih elektroničkih prijamnika uključujući i njihovu opremu za protumjere), uključujući opremu za ometanje i protuometanje;

b.

frekvencijske agilne cijevi;

c.

elektroničke sustave ili opremu namijenjenu za promatranje i kontrolu elektromagnetskog spektra za vojno-obavještajne ili sigurnosne svrhe ili za mjere protiv takvog promatranja i kontroliranja;

d.

podvodne protumjere uključujući akustično i magnetsko ometanje i zavaravanje, opremu namijenjenu ubacivanju vanjskog ili lažnog signala na sonarne prijamnike;

e.

opremu za obradu sigurnosnih podataka, opremu za sigurnost podataka i opremu za prijenos i sigurnost linija veze uz uporabu procesa šifriranja;

f.

opremu za identifikaciju, potvrđivanje identiteta i unos šifri te opremu za izradu i distribuciju šifri te upravljanje njima;

g.

opremu za navođenje i navigaciju;

h.

digitalnu radijsku opremu za prijenos informacija;

i.

digitalne demodulatore posebno izrađene za nadzor signala;

j.

‚automatizirane sustave za zapovijedanje i upravljanje’.

Važna napomena:

Za ‚softver’ povezan s vojnim ‚softverski definiranim radiouređajem’ (SDR) vidjeti ML21.

b.

oprema za ometanje globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) i za nju posebno izrađene komponente;

c.

‚svemirsko plovilo’ posebno izrađeno ili modificirano za vojnu uporabu te komponente za ‚svemirsko plovilo’ posebno izrađene za vojnu uporabu.

ML12
Sustavi oružja s velikom kinetičkom energijom te pripadajuća oprema, kako slijedi, kao i za njih posebno namijenjene komponente:

a.

oružani sustavi koji rabe kinetičku energiju posebno namijenjeni uništenju cilja ili izvršenju prekida zadaće prema cilju;

b.

posebno izrađena sredstva za testiranje i evaluaciju te pokusni modeli, uključujući dijagnostičke instrumente i ciljeve, za dinamičko testiranje kinetičkih projektila i sustava.

Važna napomena:

Za sustave oružja koji rabe potkalibarno streljivo ili samo kemijski pogon i pripadajuće streljivo vidjeti ML1 do ML4.

Napomena 1.:

ML12 uključuje sljedeće, ako je posebno namijenjeno oružanim sustavima koji rabe kinetičku energiju:

a.

sustave lansirnih pogona sposobne za ubrzanje mase veće od 0,1 g do brzina većih od 1,6 km/s, u obliku pojedinačne ili brze paljbe;

b.

stvaranje primarne snage, električni oklop, skladištenje energije, upravljanje toplinom, hlađenje, opremu za uključivanje ili rukovanje gorivom; i električne veze između dovoda struje, topovske i ostale funkcije električnog pokretanja kupole;

c.

određivanje položaja, praćenje, sustave za upravljanje paljbom ili sustave za provjeru štete;

d.

tražilice navođenja, navođenje ili divertne pogonske sustave za projektile (lateralno ubrzanje).

Napomena 2.:

Po ML12 kontroliraju se sustavi oružja koji rabe bilo koju od niže navedenih pogonskih metoda:

a.

elektromagnetsku;

b.

elektrotermalnu;

c.

plazmu;

d.

lagani plin; ili

e.

kemijsku (kad se rabi u kombinaciji s bilo čim prethodno navedenim).

ML13
Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente, kako slijedi:

a.

oklopne ploče koje:

1.

su proizvedene u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama; ili

2.

su pogodne za vojnu uporabu;

Važna napomena:

Za ploče za zaštitne prsluke vidjeti ML13.d.2.

b.

konstrukcije od metalnih ili nemetalnih materijala ili njihova kombinacija posebno namijenjene pružanju balističke zaštite vojnim sustavima, i za to posebno izrađene komponente;

c.

kacige proizvedene sukladno vojnim standardima ili specifikacijama, ili odgovarajućim nacionalnim standardima, i za to posebno namijenjene komponente (npr. kalota kacige, unutarnja oprema i ublaživači udara);

d.

zaštitni prsluci ili zaštitna odjeća i njihove komponente, kako slijedi:

1.

meki zaštitni prsluci ili zaštitna odjeća proizvedena u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama, ili u skladu s ekvivalentnim normama, i za to posebno namijenjene komponente;

Napomena:

Za potrebe ML13.d.1. vojni standardi ili specifikacije uključuju barem specifikacije za zaštitu od krhotina.

2.

tvrde ploče za zaštitne prsluke koje omogućuju balističku zaštitu razine III ili veće (NIJ 0101.06 iz srpnja 2008.) ili u skladu s ekvivalentnim nacionalnim normama.

Napomena 1.:

ML13.b. uključuje materijale koji su posebno namijenjeni za izradu eksplozivno-reaktivnog oklopa ili za izgradnju vojnih skloništa.

Napomena 2.:

ML13.c. se ne odnosi na konvencionalne čelične kacige bez obzira na to jesu li modificirane ili izrađene za prihvat ili opremanje bilo kojom vrstom dodatnih naprava.

Napomena 3.:

ML13.c. i d. se ne odnosi na kacige, zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 4.:

Od kaciga posebno izrađenih za osobe koje se bave deaktiviranjem eksplozivnih naprava ML13 kontrolira samo one koje su posebno dizajnirane za vojnu uporabu.

Važna napomena 1.:

Vidjeti i 1A005 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

Važna napomena 2.:

Za ‚vlaknaste ili filamentne materijale’ koji se rabe u proizvodnji zaštite za tijelo i kaciga, vidjeti 1C010 na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

ML14
‚Specijalizirana oprema za vojnu obuku’ ili simulirani vojni scenariji, simulatori posebno namijenjeni obuci uz uporabu bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja koje kontrolira ML1 ili ML2 te za to posebno namijenjene komponente i pribor.

Tehnička napomena

Termin ‚specijalizirana oprema za vojnu obuku’ uključuje vojne vrste trenažera napada, trenažera leta, trenažera radarskih ciljeva, generatore radarskih ciljeva, naprave za obuku na oružju, trenažere antipodmorničkog ratovanja, simulatore leta (uključujući centrifuge za obuku pilota/astronauta), trenažere radara, trenažere instrumenata leta, navigacijske trenažere, trenažere lansiranja projektila, opremu za ciljeve, automatske ‚zrakoplove’, trenažere naoružanja, trenažere bespilotnih ‚zrakoplova’, pokretne trenažere i opremu za obuku za kopnene vojne operacije.

Napomena 1.:

ML14 uključuje generatore slike i interaktivne sustave okoliša za simulatore ako su posebno izrađeni ili modificirani za vojnu uporabu.

Napomena 2.:

ML14 ne odnosi se na opremu posebno namijenjenu obuci za uporabu lovačkog ili sportskog oružja.

ML15
Oprema za prikaz slike ili za protumjere, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj uporabi i za to posebno namijenjene komponente i pribor:

a.

oprema za snimanje i obradu slike;

b.

kamere, oprema za fotografiranje i obradu filma;

c.

oprema s pojačalom slike;

d.

oprema za prikaz infracrvene ili termičke slike;

e.

radarskosenzorska oprema za prikaz slike;

f.

oprema za protumjere ili protu-protumjere, namijenjena opremi navedenoj u ML15.a. do ML15.e.

Napomena:

ML15.f. uključuje opremu namijenjenu ometanju rada ili učinkovitosti vojnih sustava za prikaz slike ili minimiziranju tih njihovih sposobnosti.

Napomena 1.:

U ML15 termin posebno namijenjene komponente uključuje niže navedeno ako je ono posebno namijenjeno vojnoj uporabi:

a.

cijevi za pretvorbu infracrvene slike;

b.

cijevi za pojačavanje slike (osim prve generacije);

c.

mikrokanalne ploče;

d.

cijevi televizijske kamere niske razine svjetla;

e.

detektorske postave (uključujući elektronsku međupovezanost ili sustave očitavanja);

f.

piroelektrične cijevi televizijskih kamera;

g.

rashladne sustave za sustave za prikaz slike;

h.

električno pokretane okidače fotokromnog ili elektro-optičkog tipa koji imaju dužinu ekspozicije manju od 100 μs osim u slučajevima okidača koji su nužni dio kamera visoke brzine;

i.

obrtače slike s optičkim vlaknima;

j.

spojeve poluvodiča fotokatoda.

Napomena 2.:

ML15 se ne odnosi na ‚cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije’ ili opremu koja je posebno namijenjena ugrađivanju u ‚cijevne pojačivače svjetlosti prve generacije’.

Važna napomena:

Za klasifikaciju ciljnika za oružje čiji je sastavni dio ‚cijevni pojačivač svjetlosti prve generacije’ vidjeti ML1, ML2 i ML5.a.

Važna napomena:

Vidjeti i 6A002.a.2. i 6A002.b. na Popisu robe EU-a s dvojnom namjenom.

ML16
Otkivci, odljevci i ostali nedovršeni proizvodi posebno namijenjeni stavkama navedenima u ML1 do ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ili ML19.

Napomena:

ML16 se odnosi na nedovršene proizvode kada se mogu identificirati po sastavu materijala, geometriji ili funkciji.

ML17
Raznovrsna oprema, materijali i ‚knjižnice’, kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

a.

cjeloviti pribor za ronjenje i podvodno plivanje kako slijedi:

1.

pribor zatvorenog ili poluzatvorenog kruga (ponovno disanje) posebno namijenjen vojnoj uporabi (tj. posebno konstruiran da ne bude magnetski);

2.

posebno izrađene komponente za uporabu pri preradi pribora otvorenog kruga za vojnu uporabu;

3.

predmeti namijenjeni isključivo vojnoj uporabi s cjelovitim priborom za ronjenje i podvodno plivanje;

b.

građevinska oprema posebno namijenjena vojnoj uporabi;

c.

nastavci, premazi i obrade za smanjenje savijanja, posebno namijenjeni vojnoj uporabi;

d.

terenska inženjerijska oprema posebno namijenjena korištenju u borbenom području;

e.

‚roboti’, kontrolori ‚robota’, ‚robotovi’‚završni elementi’ koji:

1.

su posebno namijenjeni vojnoj uporabi;

2.

uključuju sredstva za zaštitu hidrauličnih linija od puknuća uzrokovanih balističkim fragmentima (npr. uključuju samoljepljive linije) te rabe hidrauličke tekućine točke žarišta veće od 839 K (566 °C); ili

3.

su posebno namijenjeni ili vrednovani za rad u okruženju elektromagnetskog impulsa;

Tehnička napomena

Elektromagnetski impuls ne odnosi se na uzajamni nenamjerni utjecaj uzrokovan elektromagnetskom radijacijom obližnje opreme (npr. strojeva, naprava ili elektroničkih uređaja) ili zbog udara groma.

f.

‚knjižnice’ (parametarske tehničke baze podataka) posebno namijenjene vojnoj uporabi s opremom koja podliježe kontroli prema Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

g.

nuklearna oprema ili pogonska oprema, uključujući ‚nuklearne reaktore’ posebno namijenjene vojnoj uporabi te komponente za to, posebno izrađene ili ‚modificirane’ za vojnu uporabu;

h.

oprema i materijal, presvučen ili tretiran za smanjivanje mogućnosti otkrivanja položaja, posebno namijenjen vojnoj uporabi, osim onih koji podliježu kontroli po drugim stavkama Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a;

i.

simulatori posebno izrađeni za vojne ‚nuklearne reaktore’;

j.

pokretne radionice posebno izrađene ili ‚modificirane’ za servisiranje vojne opreme;

k.

terenski generatori posebno izrađeni ili ‚modificirani’ za vojnu uporabu;

l.

spremnici, posebno izrađeni ili ‚modificirani’ za vojnu uporabu;

m.

trajekti, osim onih koji se kontroliraju po drugim stavkama iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a, mostovi i pontoni, posebno namijenjeni vojnoj uporabi;

n.

testni modeli posebno namijenjeni ‚razvoju’ sredstava koja podliježu kontroli po ML4, ML6, ML9 ili ML10;

o.

oprema za zaštitu od lasera (npr. za zaštitu očiju ili senzora) posebno namijenjena vojnoj uporabi;

p.

‚gorivne ćelije’ osim onih koje se kontroliraju po drugim stavkama iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a, posebno izrađene ili ‚modificirane’ za vojnu uporabu.

Tehničke napomene

1.

Za potrebe ML17, termin ‚knjižnica’ (parametarska tehnička baza podataka) znači skup tehničkih informacija vojne prirode, pozivanje na koje može poboljšati izvedbu vojne opreme ili sustava.

2.

Za potrebe ML17 ‚modificiran’ znači svaka strukturalna, električna, mehanička ili druga promjena koja nevojnom sredstvu daje vojne karakteristike ekvivalentne drugom sredstvu koje je posebno izrađeno za vojnu uporabu.

ML18
Oprema za izradu proizvoda i komponente, kako slijedi:

a.

posebno izrađena ili modificirana ‚proizvodna’ oprema za ‚izradu’ proizvoda navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, kao i komponente posebno namijenjene za to;

b.

sredstva posebno namijenjena testiranju okoliša te oprema posebno namijenjena za to, za davanje potvrde, označivanje ili testiranje proizvoda navedena u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

Tehnička napomena

Za potrebe ML18, termin ‚izrada’ uključuje kreiranje, ispitivanje, proizvodnju, testiranje i provjeru.

Napomena:

ML18.a. i ML18.b. uključuju sljedeću opremu:

a.

opremu za kontinuiranu nitraciju;

b.

pribor za centrifugalno testiranje ili opremu:

1.

koju pokreće motor ili motori ukupne vrednovane konjske snage veće od 298 kW (400 KS);

2.

koja ima nosivost korisnog tereta od najmanje 113 kg; ili

3.

koja ima mogućnost centrifugalnog ubrzanja od najmanje 8 g kod nosivosti od najmanje 91 kg;

c.

preše za dehidraciju;

d.

ekstrudere posebno izrađene ili modificirane za izvlačenje vojnog eksploziva;

e.

rezače za dimenzioniranje izvučenih eksplozivnih punjenja;

f.

bubnjeve za miješanje materijala promjera od najmanje 1,85 m te kapaciteta proizvodnje preko 227 kg;

g.

kontinuirani mikseri za kruta barutna punjenja (kontinualni mješači za barute);

h.

fluidne mlinove za mljevenje i usitnjavanje sastojaka vojnih eksploziva;

i.

opremu za postizanje sferičnosti i uniformnosti veličine čestica u metalnim prahovima navedenim u ML8.c.8.;

j.

pretvarače konvekcijske struje za preradu materijala navedenih u ML8.c.3.

ML19
Sustavi naoružanja usmjerene energije (DEW), s njima povezana oprema ili oprema za protumjere i pokusni modeli, kako slijedi, te za njih posebno izrađene komponente:

a.

‚laserski’ sustavi posebno namijenjeni uništenju ili izvršenju prekida zadaće prema cilju;

b.

sustavi zraka čestica koji mogu uništiti ili izvršiti prekid zadaće prema cilju;

c.

radiofrekvencijski sustavi (RF) visoke snage koji mogu uništiti ili izvršiti prekid zadaće prema cilju;

d.

oprema posebno namijenjena nalaženju i identifikaciji ili obrani od sustava navedenih u ML19.a. do ML19.c.;

e.

fizički pokusni modeli za sustave te oprema i komponente navedeni u ML19;

f.

‚laserski’ sustavi posebno namijenjeni uzrokovanju stalne sljepoće ako vid nije zaštićen, tj. ako osoba ne nosi zaštitne naočale ili ako nosi sredstva za korekciju vida.

Napomena 1.:

Sustavi naoružanja usmjerene energije navedeni u ML19 uključuju sustave čije mogućnosti proizlaze iz kontrolirane primjene:

a.

‚lasera’ dovoljne snage da izvrše uništenje na način sličan konvencionalnom streljivu;

b.

akceleratora čestica koji izbacuju nabijenu ili neutralnu zraku čestica destruktivne moći;

c.

prijenosnika radiofrekvencijskih zraka visokoimpulsne snage ili visokoprosječne snage koji proizvode dovoljno snažna polja da onemoguće elektroniku na udaljenoj meti.

Napomena 2.:

ML19 uključuje sljedeće ako je posebno namijenjeno za sustave oružja usmjerene energije:

a.

stvaranje primarne snage, skladištenje energije, uključivanje, oprema za kondicioniranje snage ili rukovanje gorivom;

b.

sustave za zahvat ili praćenje cilja;

c.

sustave koji mogu procijeniti oštećenje cilja, uništenje ili napuštanje zadaće;

d.

opremu za rukovanje, propagaciju ili usmjeravanje snopa;

e.

opremu s mogućnošću brzog zaokreta zrake, za brze višestruke operacije prema cilju;

f.

prilagodnu optiku i fazne spreznike;

g.

ubrizgavače energije za negativne hidrogenske ionske zrake;

h.

komponente ubrzanja ‚kvalificirane za svemir’;

i.

opremu za kanaliziranje negativne ionske zrake;

j.

opremu za kontroliranje i zaokretanje visokoenergetske ionske zrake;

k.

tanke listiće kovine ‚kvalificirane za svemir’ za neutraliziranje negativne hidrogenske izotopne zrake.

ML20
Kriogenska i ‚superprovodljiva’ oprema, kako slijedi, te komponente i pribor posebno namijenjen za nju:

a.

oprema posebno izrađena ili sastavljena za instaliranje u vozilima za vojnu kopnenu, morsku, zračnu ili svemirsku primjenu, s mogućnošću rada u pokretu i proizvodnje ili održavanja temperature ispod 103 K (–170 °C);

Napomena:

ML20.a. uključuje mobilne sustave koji sadržavaju ili rabe pribor ili komponente izrađene od nemetalnih ili neelektričnih vodljivih materijala kao što su plastika ili materijali impregnirani epoksi smolom.

b.

‚Superprovodljiva’ električna oprema (rotirajući strojevi i transformatori) posebno izrađena ili sastavljena za instaliranje u vozilu za vojne kopnene, morske, zračne ili svemirske potrebe, s mogućnošću rada u pokretu.

Napomena:

ML20.b. se ne odnosi na hibridne homopolarne generatore direktne struje koji imaju normalnu metalnu armaturu jednog pola koja rotira u magnetskom polju proizvedenom od superprovodljivih spirala, uz uvjet da su te spirale jedina superprovodljiva komponenta u generatoru.

ML21
‚Softver’, kako slijedi:

a.

‚softver’ posebno izrađen ili modificiran za ‚razvoj’, ‚proizvodnju’ ili ‚uporabu’ opreme ili materijala navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

b.

posebni ‚softver’, osim onog navedenog u ML21.a., kako slijedi:

1.

‚softver’ posebno namijenjen za vojnu uporabu i posebno namijenjen modeliranju, simulaciji ili procjeni vojnih sustava naoružanja;

2.

‚softver’ posebno namijenjen za vojnu uporabu i posebno namijenjen modeliranju ili simuliranju scenarija vojnih operacija;

3.

‚softver’ za određivanje učinkovitosti oružja za konvencionalno, nuklearno, kemijsko ili biološko ratovanje;

4.

‚softver’ posebno namijenjen za vojnu uporabu i posebno namijenjen za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne i obavještajne (C3I) ili za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne, računalne i obavještajne aplikacije (C4I);

c.

‚softver’ koji se ne kontrolira po ML21.a., ili b., posebno izrađen ili modificiran za osposobljavanje opreme koja se ne kontrolira po Zajedničkom popisu robe vojne namjene za izvršenje vojnih funkcija opreme koja se kontrolira po Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

ML22
‚Tehnologija’, kako slijedi:

a.

‚tehnologija’, osim one specificirane u ML22.b., koja je ‚potrebna’ za ‚razvoj’, ‚proizvodnju’ ili ‚uporabu’ stavki navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a;

b.

‚tehnologija’, kako slijedi:

1.

‚Tehnologija’‚potrebna’ za projektiranje, uključujući i sklopove komponenti, i uporabu, održavanje i popravak kompletnih proizvodnih postrojenja za stavke navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije, čak i ako komponente proizvodnog postrojenja nisu navedene;

2.

‚tehnologija’‚potrebna’ za ‚razvoj’ i ‚proizvodnju’ lakog oružja čak i kad se rabi za proizvodnju reprodukcija antikvitetnog lakog oružja;

3.

‚tehnologija’‚potrebna’ za ‚razvoj’, ‚proizvodnju’ ili ‚uporabu’ toksikoloških agensa i pripadne opreme ili komponenti kontroliranih u ML7.a. do ML7.g.;

4.

‚tehnologija’‚potrebna’ za ‚razvoj’, ‚proizvodnju’ ili ‚uporabu’‚biopolimera’ ili kultura specifičnih stanica kontroliranih u ML7.h.;

5.

‚tehnologija’‚potrebna’ isključivo za inkorporiranje ‚biokatalizatora’, kontroliranih u ML7.i.1. u vojne noseće supstance ili vojne materijale.

Napomena 1.:

‚Tehnologija’‚potrebna’ za ‚razvoj’, ‚proizvodnju’ i ‚uporabu’ stavki kontroliranih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a ostaje pod nadzorom čak i ako se primjenjuje za nekontrolirane stavke u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a.

Napomena 2.:

ML22 se ne odnosi na:

a.

‚tehnologiju’ koja je minimalno potrebna za ugradnju, uporabu, održavanje (provjeru) i popravak onih stavki koje nisu kontrolirane ili čiji je izvoz odobren;

b.

‚tehnologiju’ koja je ‚u javnoj domeni’, ‚temeljnim znanstvenim istraživanjima’ ili minimalnim informacijama nužnim za primjenu patenata;

c.

‚tehnologiju’ za magnetsku indukciju, radi kontinuiranog pogona civilnih transportnih uređaja.

DEFINICIJE POJMOVA NAVEDENIH U POPISU

Slijede definicije pojmova navedenih u ovom Popisu, po abecednom redu.

Napomena 1.:

Definicije se primjenjuju u cijelom Popisu. Reference su savjetodavne, i nemaju učinka na opću primjenu definiranih pojmova u cjelokupnom popisu.

Napomena 2.:

Riječi i pojmovi koje sadržava ovaj popis definicija dobivaju definirano značenje samo tamo gdje se nalaze u ‚znacima navoda’. Definicije pojmova između ‚polunavodnika’ navedene su u tehničkoj napomeni za relevantni pojam. Na svim ostalim mjestima, riječi i pojmovi imaju svoje uobičajeno (rječničko) značenje.

ML7   ‚Prilagođeno uporabi u ratu’

Svaka modifikacija ili selekcija (kao što je promjena čistoće, trajnosti, virulence, diseminacijske karakteristike ili otpornost na UV zračenje) napravljena u cilju povećanja učinkovitosti u onesposobljavanju ljudi ili životinja, uništavanju opreme, usjeva ili okoliša.

ML8   ‚Aditivi’

Supstance koje se rabe u eksplozivima za poboljšanje njihovih svojstava.

ML8, 10, 14   ‚Zrakoplov’

Prometalo/vozilo s fiksnim krilima, rotirajućim krilima (helikopteri), zakretnim rotorom ili zakretnim krilom koje se kreće zrakom.

ML11   ‚Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje’

Elektronički sustavi pomoću kojih se unose, obrađuju i prenose informacije bitne za učinkovito djelovanje skupine, veće formacije, taktične formacije, postrojbe, broda, podređene postrojbe ili raspoloživih oružnih sustava. To se postiže uporabom računalne i druge specijalizirane opreme namijenjene potpori funkcijama vojnog zapovijedanja ili upravljanja organizacijom. Glavne su funkcije automatiziranih sustava za zapovijedanje i upravljanje: učinkovito automatizirano prikupljanje, čuvanje i obrada podataka; prikaz situacije i okolnosti koje utječu na pripremu i izvođenje borbenih operacija; operativni i taktički izračuni za raspoređivanje resursa između borbenih skupina ili elemenata borbenog poretka ili bojnog rasporeda u skladu s misijom ili stanjem operacije; priprema podataka za ocjenu situacije i donošenje odluka u bilo kojem trenutku tijekom operacije ili borbe; računalne simulacije operacija.

ML22   ‚Temeljna znanstvena istraživanja’

Eksperimentalna ili teoretska istraživanja koja se načelno vrše za stjecanje novih znanja o fundamentalnim načelima pojava ili uočenih činjenica, koja nisu izravno usmjerena k nekom specifičnom cilju ili praktičnoj primjeni.

ML7, 22   ‚Biokatalizatori’

Enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije ili ostale biološke tvari koje se spajaju s agensima za kemijsko ratovanje i ubrzavaju njihovo raspadanje.

Tehnička napomena

‚Enzimi’ označavaju ‚biokatalizatore’ za specifične kemijske ili biokemijske reakcije.

ML7, 22   ‚Biopolimeri’

Biološke makromolekule kako slijedi:

a.

enzimi za specifične kemijske ili biokemijske reakcije;

b.

antitijela, monoklonalna, poliklonalna ili antiidiotipska;

c.

specijalno izrađeni ili specijalno procesirani receptori.

Tehničke napomene

1.

‚Antiidiotipska antitijela’ znači antitijela koja se vežu za specifična antigenska vezna mjesta drugih antitijela.

2.

‚Monoklonalna antitijela’ znači proteini koji se vežu na jedno antigensko mjesto, a proizvodi ih jedna kultura (skupina) stanica.

3.

‚Poliklonalna antitijela’ znači mješavina proteina koji se vežu na specifične antigene, a koje proizvodi više od jedne kulture (skupine) stanica.

4.

‚Receptori’ znači biološke makromolekularne strukture koje su sposobne vezati ligande, a njihovo vezivanje utječe na fiziološke funkcije.

ML4, 10   ‚Civilni zrakoplovi’

‚Zrakoplovi’, navedeni po oznaci na popisu objavljenih certifikata o plovidbenosti koje izdaju civilna tijela, koji lete na komercijalnim domaćim ili međunarodnim rutama ili su namijenjeni legitimnoj civilnoj, privatnoj ili poslovnoj uporabi.

ML21, 22   ‚Razvijanje’

Odnosi se na sve faze koje prethode serijskoj proizvodnji, kao što su: projektiranje, istraživanje za potrebe projektiranja, analiza i koncepti, sklapanje i ispitivanje prototipa, proizvodne pilot-sheme, konstrukcijski podaci, postupak transformacije prototipa u proizvod, određivanje konfiguracije, integracija, nacrti.

ML17   ‚Završni elementi’

Hvataljke, aktivni alati ili svi alati koji se pričvršćuju na prirubnicu na kraju manipulacijske ruke ‚robota’.

Tehnička napomena

‚Aktivne alatne jedinice’ jesu uređaji za primjenu dodatne snage, obradne ili senzorske energije na obratku.

ML 8   ‚Energetski materijali’

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom oslobađaju energiju potrebnu za potrebnu namjenu. ‚Eksplozivi’, ‚pirotehnika’ i ‚pogonska goriva’ jesu potklase energetskih materijala.

ML8, 18   ‚Eksplozivi’

Krutine, tekućine i plinovite tvari ili smjese od kojih se zahtijeva detoniranje, prilikom njihove uporabe kao primarnih, startnih ili glavnih punjenja u bojevim glavama, razornim punjenjima i drugim primjenama.

ML7   ‚Ekspresijski vektori’

Nositelji (npr. plazmidi ili virusi) rabljeni za ubacivanje genetskog materijala u stanicu domaćina.

ML13   ‚Vlaknasti ili filamentni materijali’

Uključuju:

a.

kontinuirane filamente;

b.

kontinuirano predivo;

c.

vrpce, tekstil, trake, prostirke;

d.

rezana vlakna, sortirana vlakna i prekrivače od koherentnih vlakana;

e.

vlati, monokristalne ili polikristalne, bilo koje duljine;

f.

pulpu od aromatskih poliamida.

ML15   ‚Cijevni pojačivači svjetlosti prve generacije’

Elektrostatički fokusirane cijevi, koje rabe ulazna i izlazna optička vlakna ili staklenu čeonu ploču, multialkalne fotokatode (S-20 ili S-25), ali ne rabe mikrokanalne pojačivače.

ML 17   ‚Gorivna ćelija’

Elektrokemijski uređaj koji, uporabom goriva iz vanjskog izvora, izravno pretvara kemijsku energiju u istosmjernu električnu struju.

ML22   ‚U javnoj domeni’

To znači ‚tehnologija’ ili ‚softver’ koji su dostupni za javnu uporabu bez ograničenja za njihovi dalju distribuciju.

Napomena:

Ograničenja u vezi s autorskim pravima ne isključuju ‚tehnologiju’ ili ‚softver’ od njihove uporabe ‚u javnoj domeni’.

ML9, 19   ‚Laser’

Sklop komponenti koje proizvode prostorno i vremenski koherentno svjetlo pojačano stimuliranom emisijom zračenja.

ML10   ‚Vozila lakša od zraka’

Baloni i zračni brodovi koji uzgon ostvaruju uporabom toplog zraka ili plinova lakših od zraka kao što su helij ili vodik.

ML17   ‚Nuklearni reaktori’

Uključuju dijelove i komponente koje se nalaze izravno u reaktorskoj posudi ili se na nju izravno priključuju, opremu koja kontrolira razinu snage u jezgri i komponente koje normalno sadržavaju ili nadziru primarno rashladno sredstvo reaktorske jezgre ili s njim dolaze u izravan kontakt.

ML8   ‚Prekursori’

Specijalne kemikalije koje se rabe u proizvodnji eksploziva.

ML18, 21, 22   ‚Proizvodnja’

Znači sve faze proizvodnje kao što su: inženjering proizvoda, izrada, integracija, sklapanje, inspekcija, ispitivanje i kontrola kvalitete.

ML8   ‚Pogonska goriva’

Tvari ili smjese koje kemijskom reakcijom proizvode velike količine vrelih plinova kontroliranom brzinom radi dobivanja mehaničkog rada.

ML4, 8   ‚Pirotehnika’

Smjese krutih ili tekućih goriva ili oksidatora koji, kad se zapale, prolaze kroz energičnu kemijsku reakciju kontroliranom brzinom radi dobivanja određene vremenske zadrške (u djelovanju), određene količine topline, buke, dima, vidljive svjetlosti ili infracrvenog zračenja. Piroforne tvari jesu podgrupa pirotehničkih tvari, koje ne sadržavaju oksidatore, ali se spontano pale u dodiru sa zrakom.

ML22   ‚Potrebna’

Primijenjeno na ‚tehnologiju’, odnosi se samo na onaj dio ‚tehnologije’ koji je posebno odgovoran za ostvarivanje ili premašivanje kontrolirane razine performansi, karakteristika ili funkcije. Takva ‚potrebna’‚tehnologija’ može se dijeliti između više proizvoda.

ML7   ‚Agensi za suzbijanje nemira’

Tvari koje, u očekivanim uvjetima uporabe u svrhu suzbijanja nemira, velikom brzinom u čovjeka produciraju iritaciju osjetila ili onesposobljavajuće fizičke učinke koji nestaju nakon kratkog vremena nakon prestanka izloženosti. (Suzavci spadaju pod ‚agense za suzbijanje nemira’.)

ML17   ‚Robot’

Manipulacijski mehanizam, koji može djelovati na kontinuiranoj putanji ili od točke do točke, može rabiti senzore i koji:

a.

je multifunkcionalan;

b.

je sposoban raznim pokretima u trodimenzionalnom prostoru pozicionirati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili specijalne uređaje;

c.

sadržava, u zatvorenoj ili otvorenoj petlji, najmanje tri servo-uređaja, koji mogu uključivati i koračne motore; i

d.

posjeduje mogućnost da ga ‚programira korisnik’ primjenom metode učenja/ponavljanja ili uporabom elektroničkog računala, koje može biti programibilni logički kontroler, npr. bez mehaničke intervencije.

Napomena:

Gornja definicija ne uključuje sljedeće uređaje:

1.

mehanizme za manipulaciju kojima se može upravljati ručno ili daljinski;

2.

mehanizme za manipulaciju s fiksnim sljedovima koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade prema mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen s pomoću fiksnih graničnika poput klinova ili zuba. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova ne može varirati i nije promjenjiv mehaničkim, elektronskim ili električnim putem;

3.

mehanizme za manipulaciju u slijedu mehanički upravljane koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade prema mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen pomoću fiksnih, ali prilagodljivih graničnika, kao što su klinovi i zubi. Slijed pokreta i odabir putanje ili kutova je promjenjiv u okviru fiksnog programiranog uzorka. Varijacije ili modifikacije programiranog uzorka (npr. promjena klinova ili zamjena zuba) u jednoj ili više osi kretanja postižu se samo mehaničkim djelovanjem;

4.

mehanizme za manipulaciju u slijedu koji nisu upravljani servo-uređajima koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade prema mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program može biti varijabilan, ali slijed se odvija samo na temelju binarnog signala od mehanički fiksiranog električnog binarnog uređaja ili pomičnih graničnika;

5.

dizalice za slaganje u uspravnim redovima definirane kao Kartezijanski sustav za koordinatnu manipulaciju izrađen kao sastavni dio vertikalnog skladištenja posuda i namijenjen za pristup sadržajima koji se nalaze u posudama kako bi ih se skladištilo ili uzimalo.

ML21   ‚Softver’

Skupina najmanje jednog ‚programa’ ili ‚mikroprograma’ fiksiranog na bilo kojem opipljivom (materijalnom) mediju za zapisivanje.

ML 11   ‚Svemirske letjelice’

Aktivni i pasivni sateliti i svemirske sonde.

ML19   ‚Kvalificiran za svemir’

Namijenjeni, proizvedeni ili potvrđeni na temelju uspješnog testiranja za rad na visinama većim od 100 m iznad površine Zemlje.

Napomena:

Određivanje da je predmet ‚kvalificiran za svemir’ na temelju testiranja ne znači da su i ostali predmeti iz istog proizvodnog ciklusa ili iste serije modela ‚kvalificirani za svemir’ ako nisu pojedinačno testirani.

ML 20   ‚Superprovodljiv’

Odnosi se na materijale (tj. metali, slitine ili spojevi) koji mogu izgubiti cjelokupni električni otpor (tj. koji mogu postići beskonačnu električnu vodljivost i provoditi vrlo jake električne struje bez Jouleovog zagrijavanja).

‚Kritične temperatura’ (ponekad se odnosi na temperaturu prijenosa) određenog ‚superprovodljivog’ materijala jest temperatura pri kojoj materijal gubi sav otpor na tok izravne električne struje.

Tehnička napomena

‚Superprovodljivo’ stanje materijala jest individualno karakterizirano ‚kritičnom temperaturom’, kritičnim magnetskim poljem koje je funkcija temperature ili kritičnom gustoćom struje, koja je s druge strane u funkciji i magnetskog polja i temperature.

ML22   ‚Tehnologija’

Specifična informacija nužna za ‚razvoj’, ‚proizvodnju’ ili ‚uporabu’ određenog proizvoda. Informacija ima oblik ‚tehničkih podataka’ ili ‚tehničke ispomoći’.

Tehničke napomene

1.

‚Tehnički podaci’ mogu biti u obliku tehničkih crteža, dijagrama, modela, formula, tablica, inženjerskih konstrukcija ili specifikacija, priručnika i instrukcija u pisanom obliku ili na drugim medijima ili uređajima kao što su diskovi, vrpce i ROM memorije.

2.

‚Tehnička ispomoć’ može biti u obliku instrukcija, vještina, obuke, radnih znanja i konzultantskih usluga. ‚Tehnička ispomoć’ može uključivati prijenos ‚tehničkih podataka’.

ML 10   ‚Bespilotna letjelica’ (UAV)

Svaki ‚zrakoplov’ sposoban poletjeti i održavati upravljivi let s navigacijom bez nazočnosti čovjeka u njemu.

ML21, 22   ‚Uporaba’

Uporaba, instalacija (uključujući ugradnju na licu mjesta), održavanje (provjera), popravak, remont i obnavljanje.”


ODLUKE

11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/56


ODLUKA VIJEĆA 2014/72/ZVSP

od 10. veljače 2014.

o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/395/ZVSP

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. prosinca 2001. donijelo Zajedničko stajalište 2001/931/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 25. srpnja 2013. donijelo Odluku 2013/395/ZVSP (2) o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 6. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, potrebno je redovito revidirati imena osoba, skupina i subjekata navedenih na popisu kako bi se osiguralo postojanje razloga za zadržavanje imena na popisu.

(4)

U ovoj je Odluci naveden rezultat pregleda koji je izvršilo Vijeće u vezi s osobama, skupinama i subjektima na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

(5)

Vijeće je utvrdilo da više ne postoje razlozi za zadržavanje određene skupine na popisu osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

(6)

Vijeće je zaključilo da su osobe, skupine i subjekti na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP bili uključeni u teroristička djela u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. tog Zajedničkog stajališta, da je nadležno tijelo u vezi s njima donijelo odluku u smislu članka 1. stavka 4. tog Zajedničkog stajališta te da bi se na njih i dalje trebale primjenjivati posebne mjere ograničavanja iz navedenog Zajedničkog stajališta.

(7)

Popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način ažurirati, a Odluku 2013/395/ZVSP trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluka 2013/395/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/395/ZVSP od 25. srpnja 2013. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2012/765/ZVSP (SL L 201, 26.7.2013., str. 57.).


PRILOG

Popis osoba, skupina i subjekata iz članka 1.

1.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11. kolovoza 1960. u Iranu. Br. putovnice: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15. ožujka 1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Br. putovnice: C2002515 (Iran); br. putovnice: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15. ožujka 2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, rođena 10.9.1971. u Alžiru (Alžir) – članica organizacija „al-Takfir” i „al-Hijra”.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu. Br. putovnice: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala’i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla’i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran, 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11. ožujka 1957. u Iranu. Iranski državljanin. Br. putovnice: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Položaj: general bojnik.

2.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih Muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” i „Al-Hijra”.

5.

„Babbar Khalsa”.

6.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People’s Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

7.

„Gama’a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamistička grupa) – „IG”).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) (Fronta ratnika velikoga islamskog istoka).

9.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu’llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Džihadsko vijeće” (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Hofstadgroep”.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” (Fondacija Svete zemlje za pomoć i razvoj).

14.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” (Međunarodna federacija mladeži pripadnika Sikha).

15.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

16.

„Kurdistan Workers’ Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK”, (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

17.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

18.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

19.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka”).

24.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokolovi slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/59


ODLUKA VIJEĆA 2014/73/ZVSP

оd 10. veljače 2014.

o vojnoj operaciji Europske unije u Srednjoafričkoj Republici (EUFOR RCA)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U svojoj Rezoluciji 2127 (2013.) o situaciji u Srednjoafričkoj Republici (SAR) donesenoj 5. prosinca 2013. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) izrazilo je duboku zabrinutost zbog trajnog pogoršanja sigurnosnog stanja te višestrukih i sve učestalijih kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava u Srednjoafričkoj Republici. K tome je ovlastilo razmještanje „Misije međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici koju predvodi Afrika” (AFISM-SAR) na razdoblje od dvanaest mjeseci i ovlastilo privremeno razmještanje francuskih snaga u Srednjoafričkoj Republici kako bi poduzele sve potrebne mjere pružanja potpore AFISM-SAR-u u ispunjavanju njegova mandata.

(2)

Slijedom zaključaka Vijeća od 21. listopada 2013. i 16. prosinca 2013., Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 20. prosinca 2013. izrazilo zabrinutost zbog trajnog pogoršanja krize u Srednjoafričkoj Republici i njezinim teškim posljedicama na humanitarnu situaciju i ljudska prava. Pozdravilo je francusku vojnu intervenciju u potporu afričkim snagama kao pomoć obnovi sigurnosti, kao i dosljednu predanost afričkih partnera stabiliziranju situacije. Kao dio sveobuhvatnog pristupa potvrdilo je spremnost Unije da ispita uporabu relevantnih instrumenata za doprinos trenutnim naporima u stabiliziranju zemlje, uključujući one u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), kako u vojnoj, tako i u civilnoj dimenziji. Pozvalo je Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) da po tom pitanju predstavi prijedlog odluke na sastanku Vijeća u siječnju 2014.

(3)

Dana 20. siječnja 2014. Vijeće je odobrilo Koncept upravljanja kriznim situacijama za vojnu operaciju premošćivanja ZSOP-a u Srednjoafričkoj Republici, (dalje u tekstu: „EUFOR RCA”), podložno rezoluciji VSUN-a donesenoj u skladu s Poglavljem VII. Povelje UN-a. Vijeće je naglasilo važnost bliske suradnje sa svojim partnerima, posebno UN-om, Afričkom unijom (AU) i vlastima Srednjoafričke Republike, kao i s francuskom operacijom Sangiris.

(4)

Dana 28. siječnja 2014. VSUN je donio svoju Rezoluciju 2134 (2014) kojom se odobrava uspostavljanje operacije EU-a EUFOR RCA.

(5)

Dana 23. siječnja 2014., Glavno tajništvo Ekonomske zajednice srednjeafričkih država (ECCAS) pozdravilo je uspostavu operacije EU-a u SAR-u.

(6)

Dana 24. siječnja 2014., u pismu naslovljenom VP-u, privremeni Predsjednik SAR-a pozdravio je operaciju EU-a odobrenu Rezolucijom VSUN-a 2134 (2014).

(7)

EUFOR RCA trebao bi se što je prije moguće doseći punu operativnu sposobnost, kako bi doprinio stabilizaciji situacije. Trebalo bi provesti naložene zadaće imajući u vidu prijenos na AFISM-SAR u roku od četiri do šest mjeseci od trenutka dosezanja pune operativne sposobnosti.

(8)

U skladu s člankom 38. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), Politički i sigurnosni odbor (PSO) bi, u okviru odgovornosti Vijeća i VP-a, trebao imati političku kontrolu nad operacijom upravljanja krizama, strateški je usmjeravati te donositi odgovarajuće odluke u tom pogledu.

(9)

Potrebno je pregovarati i sklopiti međunarodne sporazume koji se odnose na status jedinica i osoblja Unije te na sudjelovanje trećih država u operacijama Unije.

(10)

Na temelju članka 41. stavka 2. UEU-a te u skladu s Odlukom Vijeća 2011/871/ZVSP (1) Operativne izdatke koji nastanu iz ove Odluke, koji imaju vojne ili obrambene implikacije, trebaju snositi države članice.

(11)

U skladu s člankom 5. Protokola o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane. Stoga Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje, a ne sudjeluje ni u financiranju ove operacije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Misija

1.   Unija provodi vojnu operaciju premošćivanja u Srednjoafričkoj Republici, EUFOR RCA, radi doprinosa pružanju sigurnog i zaštićenog okruženja, s prijenosom na Misiju međunarodne potpore u SAR-u koju predvodi Afrika (AFISM-SAR) unutar četiri do šest mjeseci od pune operativne sposobnosti, u skladu s mandatom određenim u Rezoluciji VSUN-a 2134 (2014.) i usredotočujući svoje djelovanje na područje Banguia.

2.   EUFOR RCA djeluje u skladu s političkim, strateškim i političko-vojnim ciljevima određenima u Konceptu upravljanja kriznim situacijama koji je Vijeće odobrilo 20. siječnja 2014.

Članak 2.

Imenovanje zapovjednika operacije EU-a

Ovime se general-bojnik Philippe Pontiès imenuje zapovjednikom operacije EU-a za EUFOR RCA.

Članak 3.

Određivanje sjedišta operacije EU-a

Sjedište operacije za EUFOR RCA bit će smješteno u Larissi u Grčkoj.

Članak 4.

Planiranje i pokretanje operacije

1.   Pravila o sudjelovanju potrebna za pripremnu fazu EUFOR RCA-a odobrava Vijeće što je prije moguće nakon donošenja ove Odluke.

2.   Odluku o pokretanju EUFOR RCA-a donosi Vijeće nakon odobrenja operativnog plana i pravila o uporabi oružanih snaga potrebnih za izvršenje mandata.

Članak 5.

Politički nadzor i strateško usmjeravanje

1.   U okviru odgovornosti Vijeća i VP-a, PSO izvršava politički nadzor i strateško usmjeravanje EUFOR RCA-a. Vijeće ovime ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka u skladu s člankom 38. UEU-a. To ovlaštenje uključuje ovlasti za izmjenu planskih dokumenata, uključujući operativni plan, zapovjednog lanca te pravila o sudjelovanju. To uključuje i ovlasti donošenja odluka o imenovanju zapovjednika operacije EU-a i zapovjednika snaga EU-a. Za odlučivanje u vezi s ciljevima i okončanjem vojne operacije EU-a i dalje je nadležno Vijeće.

2.   PSO redovito izvješćuje Vijeće.

3.   Predsjednik Vojnog odbora EU-a (VOEU) izvještava PSO o provođenju EUFOR RCA-a. PSO na svoje sastanke, po potrebi, može pozvati zapovjednika operacije EU-a ili zapovjednika snaga EU-a.

4.   PSO ocjenjuje napredak EUFOR RCA-a tri mjeseca nakon pokretanja operacije, na temelju pismenog izvješća.

Članak 6.

Vojno usmjeravanje

1.   VOEU prati pravilno izvršavanje EUFOR RCA-a koje se provodi pod odgovornošću zapovjednika operacije EU-a.

2.   VOEU redovito zaprima izvješća zapovjednika operacije EU-a. Na svoje sastanke po potrebi može pozvati zapovjednika operacije EU-a ili zapovjednika snaga EU-a.

3.   Predsjednik VOEU-a djeluje kao glavna osoba za kontakt sa zapovjednikom operacije EU-a.

Članak 7.

Usklađenost odziva Unije i koordinacija

1.   Visoki predstavnik (VP) osigurava provedbu ove Odluke i njezinu usklađenost s vanjskim djelovanjem Unije u cjelini, uključujući razvojne programe Unije i njezinu humanitarnu pomoć.

2.   Ne dovodeći u pitanje zapovjedni lanac, zapovjednik operacije EU-a prima lokalne političke smjernice od šefa delegacije EU-a u Banguiju.

3.   VP kojem pomaže Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) djeluje kao glavna točka za kontakt s Ujedinjenim narodima, vlastima Srednjoafričke Republike i susjednih zemalja, AU-om, ECCAS-om te drugim važnim međunarodnim i bilateralnim akterima.

4.   Mehanizmi koordinacije između zapovjednika operacije EU-a, aktera Unije i lokalnih ključnih strateških partnera značajnih za operaciju definiraju se u dokumentu o operativnom planu.

Članak 8.

Sudjelovanje trećih država

1.   Ne dovodeći u pitanje samostalnost Unije u odlučivanju ni jedinstveni institucionalni okvir, a u skladu s relevantnim smjernicama Europskog Vijeća, treće države mogu biti pozvane na sudjelovanje u operaciji.

2.   Vijeće ovime ovlašćuje PSO za pozivanje trećih država da ponude doprinose i donesu odgovarajuće odluke o prihvaćanju predloženih doprinosa, na preporuku zapovjednika operacije EU-a i EUMC-a.

3.   Detaljni načini sudjelovanja trećih država predmet su sporazuma zaključenih u skladu s člankom 37. UEU-a te u skladu s postupkom utvrđenim u članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Ako su Unija i treća država sklopile sporazum o utvrđivanju okvira sudjelovanja te treće države u Unijinim misijama upravljanja krizama, odredbe takvog sporazuma primjenjuju se u kontekstu EUFOR RCA-a.

4.   Treće države koje daju značajne vojne doprinose EUFOR RCA-u imaju ista prava i obveze u pogledu svakodnevnog upravljanja operacijom kao i države članice koje sudjeluju u operaciji.

5.   Vijeće ovime ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka o uspostavljanju Odbora doprinositelja ako treće države osiguraju značajne vojne doprinose.

Članak 9.

Status osoblja pod vodstvom Unije

Status jedinica i osoblja pod vodstvom Unije, uključujući povlastice, imunitete i dodatna jamstva potrebne za ispunjavanje i neometano funkcioniranje njihove misije, predmet je sporazuma sklopljenog u skladu s člankom 37. UEU-a te u skladu s postupkom iz članka 218. UFEU-a.

Članak 10.

Financijski aranžmani

1.   Zajednički troškovi vojne operacije EU-a financiraju se u skladu s Odlukom 2011/871/ZVSP.

2.   Referentni financijski iznos za zajedničke troškove EUFOR RCA-a iznosi 25,9 milijuna EUR. Postotak referentnog iznosa iz članka 25. stavka 1. Odluke 2011/871/CFSP iznosi 50 %.

Članak 11.

Razmjena informacija

1.   VP je ovlašten trećim državama povezanima s ovom Odlukom, po potrebi i u skladu s potrebama EUFOR RCA-a, dostaviti klasificirane podatke EU-a koji su nastali za potrebe operacije, u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU, kako slijedi (2):

(a)

do stupnja tajnosti predviđenog u primjenjivim sporazumima o sigurnosti podataka sklopljenima između Unije i dotične treće države; ili

(b)

do stupnja tajnosti „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ u drugim slučajevima.

2.   VP također je ovlašten UN-u i AU-u, u skladu s operativnim potrebama EUFOR RCA-a, dostaviti klasificirane podatke EU-a do stupnja tajnosti „RESTREINT UE/ EU RESTRICTED” koji su nastali za potrebe EUFOR RCA-a, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U tu svrhu sastavljaju se dogovori između VP-a i nadležnih tijela UN-a i AU-a.

3.   U slučaju posebne i neodložne operativne potrebe, VP je također ovlašten državi domaćinu dostaviti klasificirane podatke EU-a do stupnja tajnosti „RESTREINT UE /EU RESTRICTED” koji su nastali za potrebe operacije, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U tu svrhu sastavljaju se dogovori između VP-a i nadležnih tijela države domaćina.

4.   VP je ovlašten trećim državama povezanima s ovom Odlukom dostaviti bilo kakve dokumente EU-a koji nisu klasificirani, a povezani su s raspravama Vijeća o operaciji i za koje vrijedi obveza čuvanja profesionalne tajne u skladu s člankom 6. stavkom 1. Poslovnika Vijeća (3).

5.   VP takva ovlaštenja, kao i mogućnost sklapanja dogovora navedenih u ovom članku, može prenijeti na službenike ESVD-a, zapovjednika operacije EU-a ili zapovjednika snaga EU-a, u skladu s odjeljkom VII. priloga VI. Odluci 2013/488/EU.

Članak 12.

Stupanje na snagu i završetak

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   EUFOR RCA završava ne kasnije od šest mjeseci nakon dosezanja pune operativne sposobnosti.

3.   Ova odluka stavlja se izvan snage od datuma zatvaranja sjedišta operacije EU-a u skladu s odobrenim planovima za okončanje EUFOR RCA-a, i bez dovođenja u pitanje postupaka u vezi s revizijom i prikazom računa EUFOR RCA-a, utvrđenih u Odlukom 2011/871/ZVSP.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2011/871/ZVSP od 19. prosinca 2011. o uspostavi mehanizma radi upravljanja financiranjem zajedničkih troškova operacija Europske unije koje imaju vojne ili obrambene implikacije (Athena) (SL L 343, 23.12.2011., str. 35).

(2)  2013/488/EU: Odluka Vijeća od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).


11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/63


ODLUKA VIJEĆA 2014/74/ZVSP

od 10. veljače 2014.

o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(2)

Potrebno je u Odluku 2013/255/ZVSP uvesti izuzeće od zamrzavanja imovine kako bi se omogućilo oslobađanje sredstava i gospodarskih izvora Središnje banke Sirije te subjekata u sirijskom državnom vlasništvu u svrhu izvršavanja plaćanja u ime Sirijske Arapske Republike Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW) za aktivnosti povezane s OPCW-ovom misijom provjeravanja i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja, a osobito Posebnom fondu za Siriju OPCW-a za aktivnosti povezane s potpunim uništenjem sirijskog kemijskog oružja izvan državnog područja Sirijske Arapske Republike.

(3)

Za provedbu određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(4)

Odluku 2013/255/ZVSP trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 28. stavku 3. Odluke Vijeća 2013/255/ZVSP dodaje se sljedeća točka:

„(h)

namijenjeni Središnjoj banci Sirije ili subjektima u sirijskom državnom vlasništvu, navedenima u prilozima I. i II., u svrhu izvršavanja plaćanja u ime Sirijske Arapske Republike OPCW-u za aktivnosti povezane s OPCW-ovom misijom provjeravanja i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja, a osobito Posebnom fondu za Siriju OPCW-a za aktivnosti povezane s potpunim uništenjem sirijskog kemijskog oružja izvan državnog područja Sirijske Arapske Republike.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.