ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.028.hrv

Službeni list

Europske unije

L 28

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
31. siječnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/48/EU

 

*

Odluka Vijeća od 28. siječnja 2014. o sklapanju Protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 81/2014 od 30. siječnja 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 101/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

2

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 82/2014 od 28. siječnja 2014. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Montes de Granada (ZOI)]

15

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 83/2014 оd 29. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 84/2014 оd 30. siječnja 2014. o odobrenju pripravaka Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 ili Pediococcus pentosaceus DSM 23689 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 85/2014 оd 30. siječnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari bakarni spojevi ( 1 )

34

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 86/2014 оd 30. siječnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

36

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/49/ZVSP od 30. siječnja 2014. o izmjeni Odluke 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

38

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/1


ODLUKA VIJEĆA

od 28. siječnja 2014.

o sklapanju Protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

(2014/48/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Dana 28. lipnja 2007., Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 753/2007 (1) o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda (2) („Sporazum”). Uredbi je bio priložen Protokol („sadašnji Protokol”) kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom (3). Sadašnji Protokol istječe 31. prosinca 2012.

(2)

Unija je pregovarala s vladom Danske i Lokalnom vladom Grenlanda o novom Protokolu uz Sporazum kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos („Protokol”).

(3)

Protokol je potpisan u skladu s Odlukom Vijeća 2012/653/EU (4) podložno njegovu kasnijem sklapanju, i privremeno će se primjenjivati od 1. siječnja 2013.

(4)

Protokol bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane, odobrava se u ime Unije (5).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća, u ime Unije, daje obavijest predviđenu člankom 13. Protokola.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  SL L 172, 30.6.2007., str. 1.

(2)  SL L 172, 30.6.2007., str. 4.

(3)  SL L 172, 30.6.2007., str. 9.

(4)  SL L 293, 23.10.2012., str. 4.

(5)  Tekst Protokola je objavljen u SL L 293, 23.10.2012., str. 5., zajedno s odlukom o potpisu.


UREDBE

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/2


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 81/2014

od 30. siječnja 2014.

o provedbi Uredbe (EU) br. 101/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 101/2011 od 4. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Vijeće je 4. veljače 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 101/2011.

(2)

Na temelju preispitivanja popisa iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 101/2011, unosi za 45 osoba utvrđeni u tom prilogu trebali bi se zamijeniti te bi trebalo pružiti nova obrazloženja za navođenje tih osoba u prilogu.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 101/2011 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 101/2011 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL L 31, 5.2.2011., str. 1.


PRILOG

„PRILOG I.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 2. stavka 1.

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bivši predsjednik Tunisa, rođen u Hamman-Sousseu 3. rujna 1936., sin Selme HASSEN, oženjen Leïlom TRABELSI, br. nacionalne osobne iskaznice 00354671.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog pronevjere javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog zloporabe funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena u Tunisu 24. listopada 1956., kći Saide DHERIF, udana za Zinea El Abidinea BENA ALIJA, br. nacionalne osobne iskaznice 00683530.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 4. ožujka 1944., sin Saide DHERIF, oženjen Yaminom SOUIEI, glavni direktor, s boravištem u 11 rue de France – Radès Ben Arous, br. nacionalne osobne iskaznice 05000799.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Sabhi – Libija 7. siječnja 1980., sin Yamine SOUIEI, glavni direktor, oženjen Inès LEJRI, s boravištem u Résidence de l’Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04524472.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniske vlasti zbog sudioništva u zloporabi položaja javnog dužnosnika (bivšeg glavnog izvršnog direktora Société Tunisienne de Banque i bivšeg glavnog izvršnog direktora Banque Nationale Agricole) s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu te zbog nanošenja štete upravi.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunižanin, rođen u Tunisu 2. prosinca 1981., sin Naïme BOUTIBA, oženjen Nesrinom BEN ALI, br. nacionalne osobne iskaznice 04682068.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog protuzakonitog utjecaja na javnog- dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom izravnog ili neizravnog pridobivanja prednosti za drugu osobu, sudioništvo u zloporabi položaja javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu i zbog nanošenja štete upravi te zbog sudioništva u pronevjeri tuniskih javnih sredstava od strane javnog- dužnosnika (bivšeg- predsjednika Bena Alija).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Tunisu 16. siječnja 1987., kći Leïle TRABELSI, udana za Fahda Mohamada Sakhera MATERIJA, br. nacionalne osobne iskaznice 00299177.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Tunisu 17. srpnja 1992., kći Leïle TRABELSI, s boravištem u Predsjedničkoj palači, br. nacionalne osobne iskaznice 09006300.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 5. studenoga 1962., sin Saide DHERIF, glavni direktor, s prebivalištem u 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00777029.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 24. lipnja 1948., sin Saide DHERIF, oženjen Nadijom MAKNI, vršitelj dužnosti upravitelja poljoprivrednog poduzeća, s boravištem u 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00104253.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena u Radèsu 19. veljače 1953., kći Saide DHERIF, udana za Mohameda MAHJOUBA, glavna direktorica, s boravištem u 21 rue d’Aristote – Carthage Salammbô, br. nacionalne osobne iskaznice 00403106.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 26. kolovoza 1974., sin Najie JERIDI, poslovni čovjek, s prebivalištem u 124 avenue Habib Bourguiba –Carthage presidence, br. nacionalne osobne iskaznice 05417770.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 26. travnja 1950., sin Saide DHERIF, oženjen Souadom BEN JEMIA, glavni direktor, s boravištem u 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00178522.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 25. rujna 1955., sin Saide DHERIF, oženjen Helom BELHAJ, glavni direktor, s boravištem u 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05150331.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena 27. prosinca 1958., kći Saide DHERIF, udana za Mohameda Montassara MEHERZIJA, direktorica prodaje, s boravištem u 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 00166569.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunižanin, rođen u La Marsi 5. svibnja 1959., sin Fatme SFAR, oženjen Samirom TRABELSI, glavni direktor, s boravištem u 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 00046988.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena 1. veljače 1960., kći Saide DHERIF, udana za Habiba ZAKIRA, s boravištem u 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00235016.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunižanin, rođen 5. ožujka 1957., sin Saide BEN ABDALLAH, oženjen Nefissom TRABELSI, trgovac nekretninama, s boravištem u 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00547946.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 3. srpnja 1973., sin Yamine SOUIEI, glavni direktor, trgovac nekretninama, s boravištem u stambenoj zgradi Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05411511.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunižanka, rođena u Tunisu 25. lipnja 1975., kći Mounire TRABELSI (sestra Leile TRABELSI), glavna direktorica, udana za Mourada MEHODOUIJA, s boravištem u 41 rue Garibaldi – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05417907.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunižanin, rođen u Tunisu 3. svibnja 1962., sin de Neile BARTAJI, oženjen Lilijom NACEF, glavni direktor, s boravištem u 41 rue Garibaldi – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05189459.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen 18. rujna 1976., sin Najie JERIDI, glavni direktor, s boravištem u stambenom objektu Erriadh. 2 – Gammarth – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05412560.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanka, rođena 4. prosinca 1971., kći Yamine SOUIEI, glavna direktorica, s boravištem u 2 rue El Farrouj – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 05418095.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen 20. prosinca 1965., sin Radhije MATHOUTHI, oženjen Lindom CHERNI, djelatnik u uredu Tunisaira, s boravištem u 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00300638.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunižanin, rođen 29. siječnja 1988., sin de Kaouther Feriel HAMZA, glavni direktor Stafiem – Peugeot, s boravištem u 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunižanin, rođen 13. siječnja 1959., sin Leïle CHAIBI, oženjen Dorsaf BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00400688.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniskih vlasti zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom izravnog ili neizravnog postizanja prednosti za drugu osobu te zbog sudioništva u zloporabi položaja od strane javnog dužnosnika s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu te zbog nanošenja štete upravi.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 5. srpnja 1965., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Slima CHIBOUBA, s boravištem u 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00589759.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 21. kolovoza 1971., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Marouenea MABROUKA, savjetnica pri Ministarstvu vanjskih poslova, br. nacionalne osobne iskaznice 05409131.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunižanin, rođen u Tunisu 11. ožujka 1972., sin Jaouide El BEJI, oženjen Sirinom BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04766495.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 8. ožujka 1963., kći Naïme EL KEFI, udana za Slima ZARROUKA, liječnica, s boravištem u 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, br. nacionalne osobne iskaznice 00589758.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunižanin, rođen u Tunisu 13. kolovoza 1960., sin Maherzie GUEDIRA, oženjen Ghazouom BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, br. nacionalne osobne iskaznice 00642271.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Hammam-Sousseu 22. studenoga 1949., sin Selme HASSEN, novinski fotograf u Njemačkoj, s boravištem u 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02951793.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Hammam-Sousseu 13. ožujka 1947., oženjen Zohrom BEN AMMAR, glavni direktor, s boravištem u rue El Moez – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02800443.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanka, rođena u Hammam-Sousseu 16. svibnja 1952., kći Selme HASSEN, udana za Fathija REFATA, predstavnica Tunisaira, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02914657.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunižanka, rođena u Sousseu 18. rujna 1956., kći Selme HASSEN, udana za Sadoka Habiba MHIRIJA, direktorica trgovačkog društva, s boravištem u avenue de I’lmam Muslim-Khezama ouest-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02804872.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen 28. listopada 1938., sin Selme HASSEN, umirovljen, udovac Selme MANSOUR, s boravištem u 255 cité El Bassatine – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 028106l4.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Tunisu 21. listopada 1969., sin Selme MANSOUR, oženjen Monijom CHEDLI, glavni direktor, s boravištem u avenue Hédi Nouira – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04180053.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Monastiru 29. travnja 1974., sin Selme MANSOUR, neoženjen, glavni direktor, s boravištem u 83 Cap Marina – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04186963.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Monastiru 12. listopada 1972., sin Selme MANSOUR, neoženjen, trgovac koji se bavi izvozom i uvozom, s boravištem u avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04192479.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Monastiru 8. ožujka 1980., kći Selme MANSOUR, udana za Zieda JAZIRIJA, tajnica trgovačkog društva, s boravištem u rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 06810509.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 8. listopada 1978., sin Hayete BEN ALI, direktor trgovačkog društva, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05590835.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 9. kolovoza 1977., sin Hayete BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05590836.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanka, rođena u Monastiru 30. kolovoza 1982., kći Hayete BEN ALI, udana za Badreddinea BENNOURA, s boravištem u rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 08434380.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Sousseu 13. siječnja 1970., sin Naïme BEN ALI, voditelj odjela u Tunisairu, s boravištem u Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, br. nacionalne osobne iskaznice 05514395.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 22. listopada 1967., sin Naïme BEN ALI, posebni savjetnik pri Ministarstvu prometa, s boravištem u 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2-Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05504161.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Sousseu 3. siječnja 1973., sin Naïme BEN ALI, oženjen Lamijom JEGHAM, glavni direktor, s boravištem u 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05539378.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Parizu 27. listopada 1966., sin Paulette HAZAT, direktor trgovačkog društva, s boravištem u Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05515496 (dvojno državljanstvo).

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u zloporabi dužnosti od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Zinea El Abidina Bena Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi te nanošenja štete upravi.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nositelj tuniskog i francuskog državljanstva; rođen u Le Petit Quevilly (76) 6. travnja 1971. (ili 16. travnja prema podacima na tuniskoj osobnoj iskaznici); sin Tijanija BEN ALIJA rođenog 9. veljače 1932. i Paulette HAZET (ili HAZAT) rođene 23. veljače 1936.; oženjen Amelom SAIED (ili SAID); glavni direktor; s boravištem u Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, prema podacima na tuniskoj osobnoj iskaznici br. 00297112; s boravištem u 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), prema podacima na francuskoj osobnoj iskaznici br. 111277501841.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Tunisu 28. kolovoza 1974., sin Leile DEROUICHE, direktor prodaje, s boravištem u 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04622472.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.”


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 82/2014

od 28. siječnja 2014.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Montes de Granada (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Montes de Granada”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 417/2006 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije, u vezi s nazivom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 72, 11.3.2006., str. 8.

(3)  SL C 177, 22.6.2013., str. 24.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.5.   Ulja i masti (maslac, margarin, ulja itd.)

ŠPANJOLSKA

Montes de Granada (ZOI)


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/17


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 83/2014

оd 29. siječnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. godine o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 (2) utvrđuju se tehnički zahtjevi i upravni postupci u vezi s letačkim operacijama kojima se zamjenjuje Prilog III. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (3), isključujući poddio Q o ograničenjima trajanja leta i radnog vremena te zahtjevima u pogledu odmora.

(2)

U skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008, provedbena pravila u vezi sa zahtjevima u pogledu vremena provedenog na letu i na dužnosti te odmora trebala bi uključivati sve materijalne odredbe poddijela Q Priloga III. Uredbi (EEZ) br. 3922/91, uzimajući u obzir najnovije znanstvene i tehničke dokaze.

(3)

Ova Uredba predstavlja provedbenu mjeru iz članka 8. stavka 5. i članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008 te je stoga potrebno brisati poddio Q Priloga III. Uredbi (EEZ) br. 3922/91 u skladu s člankom 69. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008. Međutim, poddio Q Priloga III. Uredbi (EEZ) br. 3922/91 treba se nastaviti primjenjivati do isteka prijelaznih razdoblja predviđenih ovom Uredbom i na vrste operacija za koje nisu utvrđene provedbene mjere.

(4)

Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje ograničenja i minimalni standardi koji su već utvrđeni Direktivom Vijeća 2000/79/EZ (4), posebno odredbe o radnom vremenu i slobodnim danima, koje bi uvijek trebalo poštovati u odnosu na mobilno osoblje u civilnom zrakoplovstvu. Svrha odredbi ove Uredbe i drugih odredaba koje su odobrene u skladu s ovom Uredbom nije opravdati smanjenje postojeće razine zaštite tog mobilnog osoblja. Odredbama ove Uredbe ne isključuje se i ne smije se dovoditi u pitanje nacionalno socijalno zakonodavstvo koje pruža veću zaštitu i kolektivne ugovore u odnosu na uvjete rada, zdravlje i sigurnost na radu.

(5)

Države članice mogu odstupati od ove Uredbe ili povezanih specifikacija za certificiranje primjenom odredaba o razini sigurnosti koja je barem jednaka odredbama ove Uredbe kako bi bolje uzela u obzir određene nacionalne okolnosti ili operativno iskustvo. Svako odstupanje ili iznimka od ove Uredbe moraju se prijaviti i rješavati u skladu s člancima 14. i 22. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kojima se osigurava donošenje transparentnih i nediskriminacijskih odluka na temelju objektivnih kriterija.

(6)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (dalje u tekstu: „Agencija”) pripremila je nacrt provedbenih pravila i dostavila ih kao mišljenje (5) Komisiji u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(7)

Uredbu (EU) br. 965/2012 stoga je potrebno izmijeniti kako bi se uključila ograničenja u vezi s vremenom provedenim na letu i na dužnosti te zahtjevi u pogledu odmora.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 965/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaje se sljedeća točka (6):

„(6)

‚operacija zračnog taksija‘ znači, u svrhu ograničenja vremena provedenog na letu i na dužnosti, operaciju izvanrednog komercijalnog zračnog prijevoza na zahtjev zrakoplovom s konfiguracijom najvećeg operativnog broja putničkih sjedala (‚MOPSC‘) 19 ili manje”;

2.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Ograničenja trajanja leta

1.   Na operacije komercijalnog zračnog prijevoza (CAT) zrakoplovima primjenjue se poddio o ograničenju trajanja leta (FTL) Priloga III.

2.   Odstupajući od stavka 1., na letačke operacije zračnog taksija, hitne medicinske službe i CAT operacije s jednim pilotom primjenjuje se članak 8. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 3922/91 i poddio Q Priloga III. Uredbi (EEZ) br. 3922/91 i povezane nacionalne iznimke na temelju procjena rizika koje provode nadležna tijela.

3.   CAT operacije helikopterima moraju biti u skladu s nacionalnim zahtjevima.”;

3.

Umeće se sljedeći članak 9.a.:

„Članak 9a.

Agencija provodi kontinuirani pregled učinkovitosti odredbi o ograničenjima vremena provedenog na letu i na dužnosti te o zahtjevima u pogledu odmora iz Priloga II. i III. Najkasnije do 18. veljače 2019., Agencija priprema prvo izvješće o rezultatima ovog pregleda.

Taj pregled uključuje znanstveno znanje te se temelji na operativnim podacima prikupljenima uz pomoć država članica tijekom duljeg vremenskog razdoblja nakon datuma primjene ove Uredbe.

Pregledom iz stavka 1. procjenuje se učinak najmanje sljedećeg na pažnju članova posade zrakoplova:

dužnosti u trajanju više od 13 sati u najpovoljnije doba dana;

dužnosti u trajanju više od 10 sati u manje povoljno doba dana;

dužnosti u trajanju više od 11 sati za članove posade zrakoplova u nepoznatom stanju aklimatizacije;

dužnosti koje uključuju velik broj sektora (više od 6);

vrijeme dežurstva nakon kojeg slijede letačke dužnosti; i

poremećaji u rasporedu.”;

4.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

5.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 18. veljače 2016.

Odstupajući od drugog podstavka, države članice mogu odlučiti ne primjenjivati odredbe točke ORO.FTL.205(e) Priloga III. Uredbi (EU) br. 965/2012 i nastaviti primjenjivati postojeće nacionalne odredbe o odmoru za vrijeme leta do 17. veljače 2017.

Kada država članica primjenjuje odredbe trećeg podstavka, ona o tome obavješćuje Komisiju i Agenciju. U toj su obavijesti sadržani razlozi za takvo odstupanje i njegovo trajanje kao i program za provedbu koji sadrži predviđene aktivnosti i s njima povezane rokove.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  SL L 296, 25.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 373, 31.12.1991., str. 4.

(4)  SL L 302, 1.12.2000., str. 57.

(5)  Mišljenje br. 4/2012 Europske agencije za sigurnost zračnog prometa od 28. rujna 2012. o Uredbi o utvrđivanju provedbenih pravila o ograničenjima vremena provedenog na letu i na dužnosti te zahtjevi u pogledu vremena odmora (FTL) za komercijalni zračni prijevoz (CAT) (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


PRILOG I.

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 965/2012, dodaju se sljedeće točke ARO.OPS.230 i ARO.OPS.235:

ARO.OPS.230 Utvrđivanje poremećaja u rasporedu

U svrhu organičenja vremena leta, nadležno tijelo utvrđuje, u skladu s definicijama poremećaja u rasporedu ‚ranog tipa’ i ‚kasnog tipa’ u točki ORO.FTL.105 Priloga III., koji se od ta dva tipa poremećaja u rasporedu primjenjuje na CAT operatore u njegovoj nadležnosti.

ARO.OPS.235 Odobrenje pojedinačnih specifikacijskih shema trajanja leta

(a)

Nadležno tijelo odobrava specifikacijske sheme trajanja leta koje predlažu CAT operatori ako operator dokaže usklađenost s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i poddijelom FTL Priloga III. ovoj Uredbi.

(b)

Ako specifikacijska shema trajanja leta koju predloži operator odstupa od primjenjivih specifikacija za certificiranje koje je izdala Agencija, nadležno tijelo primjenjuje postupak iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(c)

Ako specifikacijska shema trajanja leta koju predloži operator odstupa od primjenjivih provedbenih pravila, nadležno tijelo primjenjuje postupak iz članka 14. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(d)

Nakon primjene, odobrena odstupanja ili iznimke podliježu ocjeni kako bi se utvrdilo treba li takva odstupanja ili iznimke potvrditi ili izmijeniti. Nadležno tijelo i Agencija obavljaju neovisna ocjenjivanja na temelju informacija koje dostavlja operator. Ocjena mora biti proporcionalna, transparentna i temeljiti se na znanstvenim načelima i znanju.”


PRILOG II.

U Prilogu III. Uredbi (EU) br. 965/2012, dodaje se sljedeći poddio FTL:

„PODDIO FTL

OGRANIČENJA VREMENA PROVEDENOG NA LETU I NA DUŽNOSTI I ZAHTJEVI U POGLEDU VREMENA ODMORA

ODJELJAK 1.

Općenito

ORO.FTL.100 Područje primjene

U ovom se poddijelu utvrđuju zahtjevi koje moraju zadovoljiti operator i njegovi članovi posade u vezi s ograničenjima vremena provedenog na letu i na dužnosti te zahtjevi u pogledu odmora članova posade.

ORO.FTL.105 Definicije

U svrhu ovog poddijela, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

‚aklimatiziran’ znači stanje u kojem je cirkadijski biološki sat člana posade usklađen s vremenskom zonom u kojoj se taj član posade nalazi. Član posade smatra se aklimatiziranim na vremensku zonu u opsegu od 2 sata od lokalnog vremena u mjestu polaska. Kada se lokalno vrijeme na mjestu u kojem počinje dužnost razlikuje za više od 2 sata od lokalnog vremena na kojem počinje sljedeća dužnost člana posade, u svrhu izračuna maksimalnog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti, smatra se aklimatiziranim u skladu s vrijednostima iz Tablice 1.

Tablica 1.

Vremenska razlika (h) između referentnog vremena i lokalnog vremena mjesta gdje članu posade počinje sljedeća dužnost

Vrijeme koje je prošlo od vremena javljanja u referentno vrijeme

 

< 48

48–71:59

72–95:59

96–119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

‚B’

znači aklimatiziran na lokalno vrijeme vremenske zone polaska,

‚D’

znači aklimatiziran na lokalno vrijeme u kojem član posade počinje svoju sljedeću dužnost, i

‚X’

znači da je član posade u nepoznatom stanju aklimatizacije.

(2)

‚referentno vrijeme’ znači lokalno vrijeme u točki javljanja na dužnost koja se nalazi u vremenskom pojasu u opsegu od dva sata od lokalnog vremena u kojem je član posade aklimatiziran;

(3)

‚smještaj’ znači, u svrhu dežurstva i podijeljenog vremena na dužnosti, tiho i ugodno mjesto koje nije otvoreno za javnost i na kojem se može kontrolirati osvjetljenje i temperatura te ima odgovarajući namještaj koji članu posade omogućuje da spava te može primiti sve članove posade koji su nazočni u isto vrijeme te im omogućuje pristup hrani i piću;

(4)

‚odgovarajući smještaj’ znači, u svrhu dužnosti, podijeljenog vremena na dužnosti i odmora, odvojenu prostoriju za svakog člana posade u mirnom okruženju te opremljenu krevetom, dovoljno prozračenu, s napravom za reguliranje temperature i jačine svjetla te pristup hrani i piću;

(5)

‚uvećana letačka posada’ znači letačka posada koju čini veći broj od minimalno propisanog broja članova posade koji su nužni za upravljanje zrakoplovom, pri čemu je omogućeno svakom članu posade da napusti svoje mjesto, radi odmora za vrijeme trajanja leta, te da ga zamijeni drugi odgovarajuće osposobljen član letačke posade;

(6)

‚pauza’ znači vremensko razdoblje za vrijeme trajanja letačke dužnosti kada je član posade oslobođen svih dužnosti, a koje je kraće od vremena odmora i koje se računa kao dužnost;

(7)

‚odgođeno vrijeme javljanja’ znači odgađanje planiranog trajanja letačke dužnosti od strane operatora prije nego što je član posade napustio mjesto odmora;

(8)

‚poremećaj u rasporedu’ znači raspored radnog vremena člana posade koji onemogućuje spavanje za vrijeme optimalnog vremena za spavanje obuhvaćajući trajanje letačke dužnosti ili kombinaciju trajanja letačke dužnosti koji ulaze, počinju ili završavaju u bilo koje doba dana ili noći tamo gdje je član posade aklimatiziran. Poremećaj u rasporedu može biti uslijed ranog polaska, kasnog povratka ili noćnih dužnosti;

(a)

poremećaj u rasporedu ‚ranog tipa’ znači:

i.

u odnosu na ‚rani polazak’, vrijeme dužnosti koje počinje u razdoblju između 05:00 i 05:59 u vremenskoj zoni na koju je član posade aklimatiziran; i

ii.

u odnosu na ‚kasni povratak’, vrijeme dužnosti koje završava u razdoblju između 23:00 i 01:59 u vremenskoj zoni na koju je član posade aklimatiziran.

(b)

poremećaj u rasporedu ‚kasnog tipa’ znači:

i.

u odnosu na ‚rani polazak’, vrijeme dužnosti koje počinje u razdoblju između 05:00 i 06:59 u vremenskoj zoni na koju je član posade aklimatiziran; i

ii.

u odnosu na ‚kasni povratak’, vrijeme dužnosti koje završava u razdoblju između 00:00 i 01:59 u vremenskoj zoni na koju je član posade aklimatiziran.

(9)

‚noćna dužnost’ znači vrijeme dužnosti koje ulazi u bilo koji dio vremenskog razdoblja između 02:00 i 04:59 u vremenskoj zoni na koju je član posade aklimatiziran;

(10)

‚dužnost’ znači svaka radna zadaća koju član posade izvršava po nalogu operatora, uključujući letačke dužnosti, administrativne poslove, podučavanje ili osposobljavanje i provjere, pozicioniranje i neke elemente dežurstva;

(11)

‚vrijeme dužnosti’ znači razdoblje koje počinje kada se član posade po nalogu operatora mora javiti na dužnost ili započeti dužnost i koje završava kada je osoba oslobođena svih dužnosti, uključujući dužnosti poslije leta;

(12)

‚trajanje letačke dužnosti (‚FDP’)’ znači razdoblje koje počinje kada se član posade mora javiti na dužnost, koja uključuje jedan ili više sektora i završava kada se zrakoplov zaustavi i ugase se motori na kraju posljednjeg sektora na kojem je taj član posade na dužnosti;

(13)

‚vrijeme leta’ znači, za zrakoplove i motorne letjelice, vrijeme od trenutka kada zrakoplov započne vožnju sa svojeg parkirnog položaja u svrhu polijetanja do trenutka potpunog zaustavljanja zrakoplova na određenom parkirnom položaju i gašenja svih motora i propelera;

(14)

‚domaća baza’ znači mjesto određeno od strane operatora članu posade iz kojeg član posade uobičajeno započinje i gdje završava vrijeme dužnosti ili seriju dužnosti gdje, u normalnim uvjetima, operator nije obavezan osigurati smještaj predmetnog člana posade;

(15)

‚lokalni dan’ znači razdoblje od 24 sata koje počinje u 00:00 po lokalnom vremenu;

(16)

‚lokalna noć’ znači razdoblje od 8 sati između 22:00 i 08:00 po lokalnom vremenu;

(17)

‚operativni član posade’ znači član posade koji obavlja dužnosti u zrakoplovu tijekom sektora;

(18)

‚pozicioniranje’ znači prijevoz člana posade koji nije operativni član posade iz jednog mjesta u drugo po nalogu operatora, isključujući:

vrijeme putovanja iz privatnog mjesta odmora na mjesto javljanja na dužnost u domaćoj bazi i obrnuto, i

vrijeme lokalnog prijevoza iz mjesta odmora na početak dužnosti i obrnuto;

(19)

‚prostor za odmor’ znači kabinu ili sjedalo s osloncem za noge i stopala na kojem članovi posade mogu spavati u zrakoplovu;

(20)

‚rezerva’ znači vremensko razdoblje za vrijeme kojeg operator traži od člana posade da bude dostupan za dodjelu FDP-a, pozicioniranje ili drugu dužnost o kojima je obaviješten barem 10 sati unaprijed;

(21)

‚vrijeme odmora’ znači kontinuirano, neprekidno i određeno vremensko razdoblje, nakon dužnosti ili prije dužnosti, za vrijeme kojeg je član posade oslobođen svih dužnosti, dežurstava i rezerve;

(22)

‚rotacija’ znači dužnost ili niz dužnosti, uključujući barem jednu letačku dužnost i vrijeme odmora izvan domaće baze, koje počinju u domaćoj bazi i završavaju povratkom u domaću bazu za vrijeme odmora kada operator više nije odgovoran za smještaj članova posade;

(23)

‚slobodan dan’ znači, u svrhu usklađenosti s odredbama Direktive Vijeća 2000/79/EZ (1), vrijeme kada je član posade oslobođen svih dužnosti i dežurstava i koje se sastoji od jednog dana i dvije lokalne noći, a o kojem je član posade obaviješten unaprijed. Vrijeme odmora može činiti dio slobodnog dana;

(24)

‚sektor’ znači dio trajanja letačke dužnosti (FDP) između vremena kada se zrakoplov prvi puta pokrene u svrhu polijetanja i vremena kada se zaustavi na određenom parkirnom mjestu nakon slijetanja;

(25)

‚dežurstvo’ znači unaprijed najavljeno i određeno vremensko razdoblje tijekom kojeg član posade mora biti na raspolaganju operatoru za preuzimanje dužnosti za let, pozicioniranje ili drugu dužnost, bez vremena za odmor u međuvremenu;

(26)

‚dežurstvo u zračnoj luci’ znači vrijeme dežurstva koje se obavlja u zračnoj luci;

(27)

‚ostala dežurstva’ znači dežurstvo kod kuće ili u prikladnom smještaju;

(28)

‚spora faza cirkadijskog ritma (‚WOCL’)’ znači vremensko razdoblje između 02:00 i 05:59 sati u vremenskoj zoni na koju je član posade aklimatiziran.

ORO.FTL.110 Odgovornosti operatora

Operator mora:

(a)

objaviti raspored radnog vremena dovoljno unaprijed kako bi se članovima posade omogućilo planiranje odgovarajućeg vremena odmora;

(b)

osigurati da se trajanje letačke dužnosti planira na način koji će članovima posade omogućiti da budu dovoljno odmorni kako bi mogli raditi u skladu sa zadovoljavajućom razinom sigurnosti u svim okolnostima;

(c)

odrediti vrijeme javljanja na dužnost koje omogućuje dovoljno vremena za dužnosti na zemlji;

(d)

uzeti u obzir odnos između frekvencija i dužine trajanja letačke dužnosti i vremena odmora te obratiti pažnju na kumulativne učinke dugotrajnog radnog vremena u kombinaciji s minimalnim vremenom odmora;

(e)

dodjeljivati dužnosti na način kojim se izbjegava praksa koja uzrokuje poremećaje spavanja/rada, kao što je izmjenjivanje dnevnih/noćnih dužnosti;

(f)

poštovati odredbe vezane uz poremećaj u rasporedu u skladu s ARO.OPS.230;

(g)

osigurati dovoljno vremena za odmor koje će članovima posade omogućiti da se oporave od prethodnih dužnosti i da se odmore prije početka sljedećeg trajanja letačke dužnosti;

(h)

planirati vrijeme odmora produženog trajanja u redovnim razmacima u svrhu oporavka te članove posade o tome obavijestiti dovoljno unaprijed;

(i)

planirati letačke dužnosti koje će biti dovršene u okviru dopuštenog trajanja letačke dužnosti uzimajući u obzir vrijeme potrebno za pripremu leta, vrijeme leta i vrijeme provedeno na zemlji između letova;

(j)

promijeniti raspored radnog vremena i/ili posade ako stvarna operacija traje dulje od dopuštenog maksimalnog trajanja letačke dužnosti na više od 33 % letačkih dužnosti u redu letenja za tu sezonu.

ORO.FTL.115 Odgovornosti članova posade

Članovi posade moraju:

(a)

biti u skladu s odredbom CAT.GEN.MPA.100 točkom (b) Priloga IV. (Dio-CAT); i

(b)

na najbolji mogući način iskoristiti mogućnosti i prostore za odmor te planirati i koristiti razdoblja odmora na prikladan način.

ORO.FTL.120 Upravljanje rizikom od umora (FRM)

(a)

Kada se ovim poddijelom ili primjenjivom certifikacijskom specifikacijom zahtjeva FRM, operator utvrđuje, provodi i održava FRM kao sastavni dio svog sustava upravljanja. FRM-om se osigurava usklađenost s bitnim zahtjevima u točkama 7.f., 7.g. i 8.f. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008. FRM se opisuje u operativnom priručniku.

(b)

Uspostavljenim, provedenim i održavanim FRM-om predviđa se kontinuirano unaprjeđenje učinkovitosti FRM-a i uključuje sljedeće:

(1)

opis filozofije i načela operatora u odnosu na FRM, koji se nazivaju politikom FRM-a;

(2)

dokumentaciju o procesima FRM-a, uključujući proces kojim se posada podsjeća na svoje odgovornosti i postupak izmjene te dokumentacije;

(3)

znanstvena načela i znanje;

(4)

postupak utvrđivanja opasnosti i procjene rizika kojim se omogućuje upravljanje operativnim rizikom/rizicima operatora koji su posljedica kontinuiranog umora člana posade;

(5)

postupak ublažavanja rizika kojim se predviđaju radnje za popravak situacije koje se moraju brzo provoditi i koje su nužne za učinkovito ublažavanje rizika operatora koji su posljedica umora člana posade te za kontinuirano praćenje i redovne ocjene ublažavanja rizika od umora koje se ostvaruje tim radnjama;

(6)

Postupci FRM-a za osiguranje sigurnosti;

(7)

Postupci za promicanje FRM-a.

(c)

FRM mora odgovarati specifikacijskoj shemi trajanja leta, veličini operatora te prirodi i složenosti njegovih aktivnosti, uzimajući u obzir opasnosti i povezane rizike sadržane u tim aktivnostima i primjenjivu specifikacijsku shemu trajanja leta.

(d)

Operator mora poduzimati radnje za ublažavanje rizika kada postupak FRM-a za osiguranje sigurnosti pokazuje da se ne održava odgovarajuća sigurnost.

ORO.FTL.125 Specifikacijske sheme trajanja leta

(a)

Operatori moraju utvrditi, provoditi i održavati specifikacijske sheme trajanja leta koje odgovaraju vrsti/vrstama operacija koje se izvršavaju i u skladu su s Uredbom (EZ) br. 216/2008, ovim poddijelom i drugim primjenjivim propisima, uključujući Direktivu 2000/79/EZ.

(b)

Prije njihove provedbe, specifikacijske sheme trajanja leta, uključujući povezani FRM ako je potrebno, mora odobriti nadležno tijelo.

(c)

U cilju dokazivanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i ovim poddijelom, operator primjenjuje primjenjive certifikacijske specifikacije koje je donijela Agencija. U protivnom, ako operator želi odstupiti od tih certifikacijskih specifikacija u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008, on nadležnom tijelu daje podroban opis planiranog odstupanja prije njegove primjene. Opis uključuje sve revizije priručnika ili postupaka koje bi mogle biti važne te ocjenu kojom se dokazuje da su ispunjeni zahtjevi Uredbe (EZ) br. 216/2008 i ovog poddijela.

(d)

U svrhu točke ARO.OPS.235(d), u roku od 2 godine od primjene odstupanja ili iznimke, operator prikuplja podatke o odobrenom odstupanju ili iznimci i analizira te podatke primjenom znanstvenih načela radi procjene učinaka odstupanja ili iznimke na umor članova posade zrakoplova. Takva se analiza dostavlja nadležnom tijelu u obliku izvješća.

ODJELJAK 2.

Operatori komercijalnog zračnog prijevoza

ORO.FTL.200 Domaća baza

Operator dodjeljuje domaću bazu svakom članu posade.

ORO.FTL.205 Trajanje letačke dužnosti (FDP)

(a)

Zračni prijevoznik mora:

(1)

definirati vrijeme javljanja na dužnost za svaku pojedinu operaciju uzimajući u obzir ORO.FTL.110(c);

(2)

utvrditi postupke kojima se određuje kako će zapovjednik zrakoplova, u slučaju posebnih okolnosti koje bi mogle dovesti do velikog umora, te nakon savjetovanja s predmetnim članovima posade, skratiti stvarni FDP i/ili povećati vrijeme odmora kako bi se uklonili štetni učinci na sigurnost leta.

(b)

Osnovni maksimalni dnevni FDP.

(1)

Maksimalni dnevni FDP bez produženja za aklimatizirane članove posade u skladu je sa sljedećom tablicom:

Tablica 2.

Maksimalni dnevni FDP — Aklimatizirani članovi posade

Početak FDP-a u referentno vrijeme

1–2 sektora

3 sektora

4 sektora

5 sektora

6 sektora

7 sektora

8 sektora

9 sektora

10 sektora

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

(2)

Maksimalni dnevni FDP kada su članovi posade u nepoznatom stanju aklimatizacije u skladu je sa sljedećom tablicom:

Tablica 3.

Članovi posade u nepoznatom stanju aklimatizacije

Maksimalni dnevni FDP prema broju sektora

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

(3)

Maksimalni dnevni FDP kada su članovi posade u nepoznatom stanju aklimatizacije i kada je operator primijenio FRM mora biti u skladu sa sljedećom tablicom:

Tablica 4.

Članovi posade u nepoznatom stanju aklimatizacije prema FRM-u

Vrijednosti iz sljedeće tablice mogu se primjenjivati pod uvjetom da FRM operatora kontinuirano prati održavanje potrebne performanse sigurnosti.


Maksimalni dnevni FDP prema sektorima

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

(c)

FDP s različitim vremenom javljanja za letačku posadu i kabinsku posadu

Ako je kabinskoj posadi potrebno više vremena za davanje predpoletnih uputa nego članovima letačke posade zrakoplova za isti sektor ili niz sektora, FDP kabinske posade može se produžiti za razliku u vremenu javljanja na dužnost između kabinske posade i letačke posade. Razlika ne smije prelaziti 1 sat. Maksimalni dnevni FDP za kabinsku posadu mora se temeljiti na vremenu kada se letačka posada javi za svoj FDP, ali FDP počinje u trenutku javljanja na dužnost kabinske posade.

(d)

Maksimalni dnevni FDP za aklimatizirane članove posade uz primjenu produženja bez odmora za vrijeme leta.

(1)

Maksimalni dnevni FDP može se produžiti do 1 sat najviše dva puta u 7 uzastopnih dana. U tome slučaju:

i.

minimalno vrijeme odmora prije i poslije leta povećava se za 2 sata; ili

ii.

vrijeme odmora poslije leta povećava se za 4 sata.

(2)

Kada se produženja koriste za uzastopne FDP-ove, osigurava se dodatno vrijeme odmora prije i poslije leta između dva produljena FDP-a u skladu s podstavkom 1.

(3)

Primjena produženja planira se unaprijed i ograničena je na najviše:

i.

5 sektora kada se ne ulazi u WOCL; ili

ii.

4 sektora, kada se ulazi u WOCL za 2 sata ili manje; ili

iii.

2 sektora, kada se ulazi u WOCL za više od 2 sata.

(4)

Produženje maksimalnog dnevnog FDP-a bez odmora za vrijeme trajanja leta ne smije se kombinirati s produženjima zbog odmora za vrijeme trajanja leta ili podijeljenog vremena na dužnosti unutar istog radnog vremena.

(5)

U specifikacijskim shemama trajanja leta određuju se ograničenja za produženje maksimalnog osnovnog dnevnog FDP-a u skladu sa certifikacijskim specifikacijama koja se primjenjuju na vrstu operacije, uzimajući u obzir:

i.

broj sektora; i

ii.

ulazak u WOCL.

(e)

Maksimalni dnevni FDP uz primjenu produženja zbog odmora za vrijeme leta

U specifikacijskim shemama trajanja leta navode se uvjeti za produženje maksimalnog osnovnog dnevnog FDP-a s odmorom za vrijeme leta u skladu sa certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na vrstu operacije, uzimajući u obzir:

i.

broj sektora;

ii.

minimalno vrijeme odmora za vrijeme leta dodijeljeno svakom članu posade;

iii.

vrstu prostora za odmor za vrijeme leta; i

iv.

uvećanje osnovne letačke posade.

(f)

Nepredviđene okolnosti u letačkim operacijama – diskrecija zapovjednika zrakoplova

(1)

Uvjeti za izmjene ograničenja vremena provedenog na letu i na dužnosti i vremena odmora od strane zapovjednika zrakoplova u slučaju nepredviđenih okolnosti u letačkim operacijama, koje započnu za vrijeme ili nakon vremena javljanja na dužnost, u skladu su sa sljedećim:

i.

maksimalan dnevni FDP koji je rezultat primjene točaka (b) i (e) točke ORO.FTL.205 ili točke ORO.FTL.220 ne smije se povećati za više od 2 sata osim u slučaju uvećane letačke posade u kojem slučaju se maksimalno trajanje vremena leta može povećati za najviše 3 sata;

ii.

ako je na posljednjem sektoru u okviru FDP-a dopušteno povećanje premašeno zbog nepredviđenih okolnosti nakon uzlijetanja, let se može nastaviti do planiranog odredišta ili drugog aerodroma; i

iii.

vrijeme odmora nakon FDP-a može se skratiti, ali nikada ne smije biti kraće od 10 sati.

(2)

U slučaju nepredviđenih okolnosti koje bi mogle dovesti do velikog umora, zapovjednik zrakoplova skraćuje stvarno trajanje letačke dužnosti i/ili povećava vrijeme odmora kako bi uklonio štetni učinak na sigurnost leta.

(3)

Zapovjednik zrakoplova se sa svim članovima posade savjetuje o njihovu stupnju budnosti prije nego što se odluči o izmjenama iz podstavaka 1. i 2.

(4)

Kada iskoristi svoje diskrecijsko pravo za produženje FDP-a ili skraćenje vremena odmora, zapovjednik zrakoplova o tome izvješćuje operatora.

(5)

Kada je povećanje FDP-a ili skraćenje vremena odmora veće od 1 sata, operator šalje nadležnom tijelu primjerak izvješća kojemu je dodao svoje napomene najkasnije 28 dana nakon tog događaja.

(6)

Operator ne kažnjava zapovjednika zbog korištenja diskrecijskog prava u skladu s ovom odredbom i to opisuje u operativnom priručniku.

(g)

Nepredviđene okolnosti u letačkim operacijama – odgođeno vrijeme javljanja na dužnost

Operator u operativnom priručniku uspostavlja postupke za odgođeno vrijeme javljanja na dužnost u slučaju nepredviđenih okolnosti u skladu sa certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na vrstu operacije.

ORO.FTL.210 Trajanje leta i letačke dužnosti

(a)

Ukupan broj sati provedenih na dužnosti člana posade ne smije prelaziti:

(1)

60 sati dužnosti u 7 uzastopnih dana;

(2)

110 sati dužnosti u 14 uzastopnih dana; i

(3)

190 sati dužnosti u 28 uzastopnih dana, raspoređenih što je ravnomjernije moguće, tijekom tog razdoblja.

(b)

Ukupno vrijeme letenja u sektorima na koje je raspoređen član posade kao operativni član posade ne smije prelaziti:

(1)

100 sati leta u 28 uzastopnih dana;

(2)

900 sati leta u kalendarskoj godini; i

(3)

1 000 sati leta u 12 uzastopnih kalendarskih mjeseci u godini.

(c)

Dužnosti poslije leta računaju se kao vrijeme provedeno na dužnosti. Operator navodi u svom operativnom priručniku minimalno vrijeme trajanja dužnosti poslije leta.

ORO.FTL.215 Pozicioniranje

Ako operator pozicionira člana posade, primjenjuje se sljedeće:

(a)

Pozicioniranje nakon javljanja na dužnost, ali prije operativnog djela, računa se kao FDP, ali ne računa se kao sektor;

(b)

Vrijeme provedeno na pozicioniranju računa se kao trajanje dužnosti.

ORO.FTL.220 Podijeljeno vrijeme na dužnosti

Uvjeti za produženje osnovnog maksimalnog dnevnog FDP-a zbog pauze na zemlji u skladu su sa sljedećim:

(a)

U specifikacijskim shemama trajanja leta navode se sljedeći elementi za podijeljeno vrijeme na dužnosti u skladu sa certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na vrstu operacije:

(1)

minimalno trajanje pauze na zemlji; i

(2)

mogućnost produženja FDP-a predviđena u točki ORO.FTL.205(b) uzimajući u obzir pauzu na zemlji, osigurane prostore za odmor članova posade i druge mjerodavne čimbenike.

(b)

Pauza na zemlji računa se u cijelosti kao vrijeme letačke dužnosti (FDP).

(c)

Podijeljeno vrijeme na dužnosti ne smije slijediti nakon skraćenog vremena odmora.

ORO.FTL.225 Dežurstvo i dužnosti u zračnoj luci

Ako operator rasporedi članove posade na dežurstvo ili na neku dužnost u zračnoj luci, primjenjuje se sljedeće u skladu sa specifikacijama za certificiranje koje se primjenjuju na vrstu operacije:

(a)

Dežurstvo i dužnost u zračnoj luci moraju biti u rasporedu radnog vremena te se moraju odrediti početak i kraj dežurstva o kojima predmetni članovi posade moraju biti unaprijed obaviješteni kako bi mogli planirati odgovarajuće vrijeme odmora.

(b)

Smatra se da je član posade dežuran u zračnoj luci od javljanja na dužnost do kraja prijavljenog vremena trajanja dežurstva.

(c)

Dežurstvo u zračnoj luci računa se kao vrijeme provedeno na dužnosti u svrhu točaka ORO.FTL.210 i ORO.FTL.235.

(d)

Svaka dužnost u zračnoj luci računa se u cijelosti kao vrijeme provedeno na dužnosti i FDP se računa u cijelosti od vremena javljanja na dužnost u zračnoj luci.

(e)

Operator mora članu posade koji dežura u zračnoj luci osigurati smještaj.

(f)

U specifikacijskim shemama trajanja leta navode se sljedeći elementi:

(1)

maksimalno trajanje dežurstva;

(2)

učinak vremena provedenog u dežurstvu na maksimalan FDP koji je moguće dodijeliti uzimajući u obzir prostore osigurane za odmor članova posade i druge mjerodavne čimbenike, kao što su:

potreba za neposrednom spremnošću člana posade,

utjecaj dežurstva na spavanje, i

obavijest dovoljno unaprijed kako bi se osiguralo dovoljno sna između poziva na dužnost i dodijeljenog FDP-a;

(3)

najmanje vrijeme odmora nakon dežurstva koje mora proteći prije početka sljedećeg FDP-a;

(4)

kako se vrijeme provedeno u dežurstvu izvan zračne luke može ubrajati u kumulativno vrijeme dužnosti.

ORO.FTL.230 Rezerva

Ako operator planira članove posade kao rezervu, primjenjuju se sljedeći elementi u skladu s certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na vrstu operacije:

(a)

Rezerva mora biti uključena u raspored radnog vremena;

(b)

Specifikacijska shema trajanja leta sadrži sljedeće elemente:

(1)

maksimalno trajanje razdoblja rezerve;

(2)

broj uzastopnih dana rezerve koji se mogu dodijeliti članu posade.

ORO.FTL.235 Vrijeme odmora

(a)

Minimalno vrijeme odmora u domaćoj bazi.

(1)

Minimalno vrijeme odmora koje mora biti osigurano prije početka FDP-a u domaćoj bazi mora biti najmanje onoliko koliko je trajalo prethodno trajanje dužnosti, ili 12 sati, ovisno o tome što je duže.

(2)

Odstupajući od točke (1), minimalno vrijeme odmora koje mora biti osigurano prema točki (b) primjenjuje se ako operator osigura odgovarajući smještaj članu posade u domaćoj bazi.

(b)

Minimalno vrijeme odmora izvan domaće baze.

Minimalno vrijeme odmora koje mora biti osigurano prije početka FDP-a izvan domaće baze mora biti najmanje onoliko koliko je trajala prethodna dužnost, ili 10 sati, ovisno o tome što je duže. To razdoblje mora uključivati mogućnost spavanja 8 sati, ne uključujući vrijeme potrebno za putovanje i za ostale fiziološke potrebe.

(c)

Skraćeni odmor

Odstupajući od točaka (a) i (b), u specifikacijskim shemama trajanja leta može se skratiti minimalno vrijeme odmora u skladu sa certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na vrstu operacije i uzimajući u obzir sljedeće elemente:

(1)

minimalno skraćeno vrijeme odmora;

(2)

povećanje sljedećih vremena odmora; i

(3)

skraćenje FDP-a uslijed skraćenog odmora.

(d)

Redovita produženja vremena odmora za oporavak

U specifikacijskim shemama trajanja leta navode se redovita produženja vremena odmora za oporavak u svrhu kompenzacije kumulativnog umora. Minimalno redovito produženo vrijeme odmora u svrhu oporavka mora iznositi 36 sati, uključujući 2 lokalne noći, s tim da vrijeme između kraja jednog redovitog produženog vremena odmora i početka drugog redovitog produženog vremena odmora ne smije prelaziti 168 sati. Redovito produženo vrijeme odmora za oporavak mora se povećati na 2 lokalna dana dva puta svakog mjeseca.

(e)

U specifikacijskim shemama trajanja leta navode se dodatna razdoblja odmora u skladu s primjenjivim certifikacijskim specifikacijama u svrhu kompenzacije za:

(1)

učinak razlika u vremenskim zonama i produženja FDP-a;

(2)

dodatni kumulativni umor uslijed poremećaja u rasporedu; i

(3)

promjenu domaće baze.

ORO.FTL.240 Prehrana

(a)

Za vrijeme FDP-a mora postojati mogućnost uzimanja hrane i pića kao bi se izbjegli štetni učinci na radnu učinkovitost člana posade, posebno kada je FDP duži od 6 sati.

(b)

Operator u svojem operativnom priručniku navodi na koji način će osigurati prehranu člana posade za vrijeme FDP-a.

ORO.FTL.245 Evidencije domaće baze, vremena leta, trajanja dužnosti i vremena odmora

(a)

Operator mora čuvati, u razdoblju od 24 mjeseca:

(1)

Pojedinačnu evidenciju za svakog člana posade, uključujući:

i.

vrijeme leta;

ii.

početak, trajanje i kraj svake dužnosti i FDP-a;

iii.

vrijeme odmora i slobodne dane; i

iv.

dodijeljenu domaću bazu.

(2)

Izvješća o produženju trajanja letačke dužnosti i skraćenju vremena odmora.

(b)

Operator mora na zahtjev dostaviti primjerke pojedinačnih evidencija o vremenu leta, trajanjima dužnosti i vremenu odmora:

(1)

predmetnom članu posade; i

(2)

drugom operatoru, u vezi s članom posade koji je član posade predmetnog operatora ili postaje njihov član.

(c)

Evidencija iz točke CAT.GEN.MPA.100(b)(5) u vezi s članovima posade koji obavljaju dužnosti za više od jednog operatora mora se čuvati 24 mjeseca.

ORO.FTL.250 Osposobljavanje za upravljanje umorom

(a)

Operator članovima posade, osoblju odgovornom za pripremu i održavanje planova aktivnosti i osoblju za upravljanje operacijama osigurava početno i redovno osposobljavanje za upravljanje umorom.

(b)

To osposobljavanje slijedi nakon programa osposobljavanja kojeg je operator uspostavio i opisao u operativnom priručniku. Program osposobljavanja mora obuhvaćati sve moguće uzroke i učinke umora i mjere kojima bi se spriječio umor.”


(1)  SL L 302, 1.12.2000, str. 57.


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 84/2014

оd 30. siječnja 2014.

o odobrenju pripravaka Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 ili Pediococcus pentosaceus DSM 23689 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje takvog odobrenja. U članku 10. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 10. stavcima 1. do 4. utvrđuju se posebne odredbe za procjenu proizvodâ koji su se u Uniji koristili kao dodaci silaži na datum kada je Uredba postala primjenjiva.

(2)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003, pripravci Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 i Pediococcus pentosaceus DSM 23689 uneseni su u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi koji pripadaju funkcionalnoj skupini dodataka silaži za sve životinjske vrste.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podneseni su zahtjevi za odobrenje tih pripravaka kao dodataka hrani za sve životinjske vrste, u kojima se traži da se ti dodaci uvrste u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci silaži”. Uz navedene zahtjeve priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) u svojem je mišljenju od 18. lipnja 2013. (2) zaključila da se, pod predloženim uvjetima uporabe, uporaba sojeva u proizvodnji silaže smatra sigurnom za stočne vrste, potrošače proizvodâ od životinja hranjenih tretiranom silažom i za okoliš. Agencija je zaključila i da sva tri pripravka mogu poboljšati proizvodnju silaže smanjenjem pH vrijednosti i povećanjem koncentracije mliječne kiseline, što dovodi do boljeg konzerviranja suhe tvari u krmnom bilju koje se lako i umjereno teško silira. Agencija ne smatra da su potrebni posebni zahtjevi za praćenje nakon stavljanja na tržište. Agencija je potvrdila i izvješće o metodama analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena navedenih pripravaka pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim potrebno je odobriti uporabu tih pripravaka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravci navedeni u Prilogu koji pripadaju kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži” odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Pripravci navedeni u Prilogu i hrana za životinje koja te pripravke sadržava, a koji su proizvedeni i označeni prije 20. kolovoza 2014. u skladu s pravilima primjenjivima prije 20. veljače 2014., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2013.; 11(7):3284.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg svježeg materijala

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci silaži

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Sastav dodatka

Pripravak Pediococcus pentosaceus DSM 14021 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786)

Identifikacija: gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/kg svježeg materijala u materijalu koji se lako i umjereno teško silira (2).

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju preporučuje se koristiti zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

20. veljače 2024.

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Sastav dodatka

Pripravak Pediococcus pentosaceus DSM 23688 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786)

Identifikacija: gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

 

 

 

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/kg svježeg materijala u materijalu koji se lako i umjereno teško silira (2).

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju preporučuje se koristiti zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Sastav dodatka

Pripravak Pediococcus pentosaceus DSM 23689 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka

 

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786)

Identifikacija: gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/kg svježeg materijala u materijalu koji se lako i umjereno teško silira (2).

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju preporučuje se koristiti zaštitu za dišne organe, zaštitu za oči i rukavice.

20. veljače 2024.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu. Krmno bilje koje se umjereno teško silira: 1,5—3,0 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu. Uredba (EZ) br. 429/2008 (SL L 133, 22.5.2008., str. 1.).


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 85/2014

оd 30. siječnja 2014.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari bakarni spojevi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 1.,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Odobrenje aktivne tvari bakarni spojevi prestaje važiti 30. studenoga 2016. Podnesen je zahtjev za obnovu odobrenja te aktivne tvari. S obzirom na to da se na navedenu aktivnu tvar primjenjuju zahtjevi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (3), podnositeljima zahtjeva treba ostaviti dovoljno vremena za postupak obnove u skladu s tom Uredbom. Zato je vjerojatno da će odobrenje te aktivne tvari prestati važiti prije donošenja odluke o njegovoj obnovi. Stoga je potrebno produljiti rok valjanosti tog odobrenja.

(3)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

S obzirom na cilj članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada dodatna dokumentacija u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 844/2012 nije dostavljena najkasnije 30 mjeseci prije datuma prestanka valjanosti utvrđenog u Prilogu toj Uredbi, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili najraniji mogući datum nakon tog datuma.

(5)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne obnavlja jer nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne obnavlja, ovisno o tome koji je datum kasniji.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o utvrđivanju odredbi potrebnih za provedbu postupka obnove odobrenja aktivnih tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011, u šestom stupcu, prestanak odobrenja, retka 277., bakarni spojevi, datum 30. studenoga 2016. zamjenjuje se datumom 31. siječnja 2018.


31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 86/2014

оd 30. siječnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

31.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/38


ODLUKA VIJEĆA 2014/49/ZVSP

od 30. siječnja 2014.

o izmjeni Odluke 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. siječnja 2011. donijelo Odluku 2011/72/ZVSP (1).

(2)

Mjere ograničavanja utvrđene u Odluci 2011/72/ZVSP primjenjuju se do 31. siječnja 2014. Na temelju preispitivanja te odluke, te mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 31. siječnja 2015.

(3)

Unosi za 45 osoba utvrđeni u Prilogu Odluci 2011/72/ZVSP trebali bi se zamijeniti te bi trebalo pružiti nova obrazloženja za navođenje tih osoba u prilogu.

(4)

Odluku 2011/72/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/72/ZVSP mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Ova se Odluka primjenjuje do 31. siječnja 2015. Ona se stalno preispituje. Prema potrebi se može obnoviti ili izmijeniti ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”;

(2)

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Odluka Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu (SL L 28, 2.2.2011., str. 62.).


PRILOG

„PRILOG

Popis osoba i subjekata iz članka 1.

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bivši predsjednik Tunisa, rođen u Hamman-Sousseu 3. rujna 1936., sin Selme HASSEN, oženjen Leïlom TRABELSI, br. nacionalne osobne iskaznice 00354671.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog pronevjere javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog zloporabe funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena u Tunisu 24. listopada 1956., kći Saide DHERIF, udana za Zinea El Abidinea BENA ALIJA, br. nacionalne osobne iskaznice 00683530.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 4. ožujka 1944., sin Saide DHERIF, oženjen Yaminom SOUIEI, glavni direktor, s boravištem u 11 rue de France – Radès Ben Arous, br. nacionalne osobne iskaznice 05000799.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Sabhi – Libija 7. siječnja 1980., sin Yamine SOUIEI, glavni direktor, oženjen Inès LEJRI, s boravištem u Résidence de l’Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04524472.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniske vlasti zbog sudioništva u zloporabi položaja javnog dužnosnika (bivšeg glavnog izvršnog direktora Société Tunisienne de Banque i bivšeg glavnog izvršnog direktora Banque Nationale Agricole) s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu te zbog nanošenja štete upravi.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunižanin, rođen u Tunisu 2. prosinca 1981., sin Naïme BOUTIBA, oženjen Nesrinom BEN ALI, br. nacionalne osobne iskaznice 04682068.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog protuzakonitog utjecaja na javnog- dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom izravnog ili neizravnog pridobivanja prednosti za drugu osobu, sudioništvo u zloporabi položaja javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu i zbog nanošenja štete upravi te zbog sudioništva u pronevjeri tuniskih javnih sredstava od strane javnog- dužnosnika (bivšeg- predsjednika Bena Alija).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Tunisu 16. siječnja 1987., kći Leïle TRABELSI, udana za Fahda Mohamada Sakhera MATERIJA, br. nacionalne osobne iskaznice 00299177.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Tunisu 17. srpnja 1992., kći Leïle TRABELSI, s boravištem u Predsjedničkoj palači, br. nacionalne osobne iskaznice 09006300.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 5. studenoga 1962., sin Saide DHERIF, glavni direktor, s prebivalištem u 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00777029.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 24. lipnja 1948., sin Saide DHERIF, oženjen Nadijom MAKNI, vršitelj dužnosti upravitelja poljoprivrednog poduzeća, s boravištem u 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00104253.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena u Radèsu 19. veljače 1953., kći Saide DHERIF, udana za Mohameda MAHJOUBA, glavna direktorica, s boravištem u 21 rue d’Aristote – Carthage Salammbô, br. nacionalne osobne iskaznice 00403106.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 26. kolovoza 1974., sin Najie JERIDI, poslovni čovjek, s prebivalištem u 124 avenue Habib Bourguiba –Carthage presidence, br. nacionalne osobne iskaznice 05417770.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 26. travnja 1950., sin Saide DHERIF, oženjen Souadom BEN JEMIA, glavni direktor, s boravištem u 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00178522.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 25. rujna 1955., sin Saide DHERIF, oženjen Helom BELHAJ, glavni direktor, s boravištem u 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05150331.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena 27. prosinca 1958., kći Saide DHERIF, udana za Mohameda Montassara MEHERZIJA, direktorica prodaje, s boravištem u 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 00166569.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunižanin, rođen u La Marsi 5. svibnja 1959., sin Fatme SFAR, oženjen Samirom TRABELSI, glavni direktor, s boravištem u 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 00046988.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena 1. veljače 1960., kći Saide DHERIF, udana za Habiba ZAKIRA, s boravištem u 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00235016.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunižanin, rođen 5. ožujka 1957., sin Saide BEN ABDALLAH, oženjen Nefissom TRABELSI, trgovac nekretninama, s boravištem u 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00547946.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 3. srpnja 1973., sin Yamine SOUIEI, glavni direktor, trgovac nekretninama, s boravištem u stambenoj zgradi Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05411511.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunižanka, rođena u Tunisu 25. lipnja 1975., kći Mounire TRABELSI (sestra Leile TRABELSI), glavna direktorica, udana za Mourada MEHODOUIJA, s boravištem u 41 rue Garibaldi – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05417907.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunižanin, rođen u Tunisu 3. svibnja 1962., sin de Neile BARTAJI, oženjen Lilijom NACEF, glavni direktor, s boravištem u 41 rue Garibaldi – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05189459.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen 18. rujna 1976., sin Najie JERIDI, glavni direktor, s boravištem u stambenom objektu Erriadh. 2 – Gammarth – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05412560.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanka, rođena 4. prosinca 1971., kći Yamine SOUIEI, glavna direktorica, s boravištem u 2 rue El Farrouj – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 05418095.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen 20. prosinca 1965., sin Radhije MATHOUTHI, oženjen Lindom CHERNI, djelatnik u uredu Tunisaira, s boravištem u 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00300638.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunižanin, rođen 29. siječnja 1988., sin de Kaouther Feriel HAMZA, glavni direktor Stafiem – Peugeot, s boravištem u 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunižanin, rođen 13. siječnja 1959., sin Leïle CHAIBI, oženjen Dorsaf BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00400688.

Osoba je predmet pravosudne istrage koju provode tuniskih vlasti zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) s namjerom izravnog ili neizravnog postizanja prednosti za drugu osobu te zbog sudioništva u zloporabi položaja od strane javnog dužnosnika s namjerom postizanja neopravdane prednosti za treću osobu te zbog nanošenja štete upravi.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 5. srpnja 1965., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Slima CHIBOUBA, s boravištem u 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00589759.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 21. kolovoza 1971., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Marouenea MABROUKA, savjetnica pri Ministarstvu vanjskih poslova, br. nacionalne osobne iskaznice 05409131.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunižanin, rođen u Tunisu 11. ožujka 1972., sin Jaouide El BEJI, oženjen Sirinom BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04766495.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 8. ožujka 1963., kći Naïme EL KEFI, udana za Slima ZARROUKA, liječnica, s boravištem u 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, br. nacionalne osobne iskaznice 00589758.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunižanin, rođen u Tunisu 13. kolovoza 1960., sin Maherzie GUEDIRA, oženjen Ghazouom BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, br. nacionalne osobne iskaznice 00642271.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Hammam-Sousseu 22. studenoga 1949., sin Selme HASSEN, novinski fotograf u Njemačkoj, s boravištem u 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02951793.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Hammam-Sousseu 13. ožujka 1947., oženjen Zohrom BEN AMMAR, glavni direktor, s boravištem u rue El Moez – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02800443.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanka, rođena u Hammam-Sousseu 16. svibnja 1952., kći Selme HASSEN, udana za Fathija REFATA, predstavnica Tunisaira, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02914657.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunižanka, rođena u Sousseu 18. rujna 1956., kći Selme HASSEN, udana za Sadoka Habiba MHIRIJA, direktorica trgovačkog društva, s boravištem u avenue de I’lmam Muslim-Khezama ouest-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02804872.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen 28. listopada 1938., sin Selme HASSEN, umirovljen, udovac Selme MANSOUR, s boravištem u 255 cité El Bassatine – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 028106l4.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Tunisu 21. listopada 1969., sin Selme MANSOUR, oženjen Monijom CHEDLI, glavni direktor, s boravištem u avenue Hédi Nouira – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04180053.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Monastiru 29. travnja 1974., sin Selme MANSOUR, neoženjen, glavni direktor, s boravištem u 83 Cap Marina – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04186963.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Monastiru 12. listopada 1972., sin Selme MANSOUR, neoženjen, trgovac koji se bavi izvozom i uvozom, s boravištem u avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04192479.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Monastiru 8. ožujka 1980., kći Selme MANSOUR, udana za Zieda JAZIRIJA, tajnica trgovačkog društva, s boravištem u rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 06810509.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 8. listopada 1978., sin Hayete BEN ALI, direktor trgovačkog društva, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05590835.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 9. kolovoza 1977., sin Hayete BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05590836.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanka, rođena u Monastiru 30. kolovoza 1982., kći Hayete BEN ALI, udana za Badreddinea BENNOURA, s boravištem u rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 08434380.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Sousseu 13. siječnja 1970., sin Naïme BEN ALI, voditelj odjela u Tunisairu, s boravištem u Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, br. nacionalne osobne iskaznice 05514395.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 22. listopada 1967., sin Naïme BEN ALI, posebni savjetnik pri Ministarstvu prometa, s boravištem u 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2-Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05504161.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Sousseu 3. siječnja 1973., sin Naïme BEN ALI, oženjen Lamijom JEGHAM, glavni direktor, s boravištem u 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05539378.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Parizu 27. listopada 1966., sin Paulette HAZAT, direktor trgovačkog društva, s boravištem u Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05515496 (dvojno državljanstvo).

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u zloporabi dužnosti od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Zinea El Abidina Bena Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi te nanošenja štete upravi.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nositelj tuniskog i francuskog državljanstva; rođen u Le Petit Quevilly (76) 6. travnja 1971. (ili 16. travnja prema podacima na tuniskoj osobnoj iskaznici); sin Tijanija BEN ALIJA rođenog 9. veljače 1932. i Paulette HAZET (ili HAZAT) rođene 23. veljače 1936.; oženjen Amelom SAIED (ili SAID); glavni direktor; s boravištem u Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, prema podacima na tuniskoj osobnoj iskaznici br. 00297112; s boravištem u 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), prema podacima na francuskoj osobnoj iskaznici br. 111277501841.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Tunisu 28. kolovoza 1974., sin Leile DEROUICHE, direktor prodaje, s boravištem u 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04622472.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, te zbog sudioništva u protuzakonitom utjecaju na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za druge osobe.”