ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.027.hrv

Službeni list

Europske unije

L 27

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
30. siječnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/44/EU

 

*

Odluka Vijeća od 28. siječnja 2014. o sklapanju revidiranog Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije

1

 

 

Revidirani Memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije

2

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 78/2014 оd 22. studenoga 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, u pogledu određenih žitarica koje uzrokuju alergije ili netolerancije i hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola

7

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 79/2014 оd 29. siječnja 2014. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil i tiobenkarb u ili na određenim proizvodima ( 1 )

9

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 80/2014 оd 29. siječnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

56

 

 

ODLUKE

 

 

2014/45/EU

 

*

Odluka Vijeća od 28. siječnja 2014. o imenovanju danskog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

58

 

 

2014/46/EU

 

*

Odluka Vijeća od 28. siječnja 2014. o imenovanju triju zamjenika članova Odbora regija iz Ujedinjene Kraljevine

59

 

 

2014/47/EU

 

*

Odluka Vijeća od 28. siječnja 2014. o imenovanju osam portugalskih članova i sedam portugalskih zamjenika članova Odbora regija

60

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

30.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/1


ODLUKA VIJEĆA

od 28. siječnja 2014.

o sklapanju revidiranog Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije

(2014/44/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća 2013/523/EU (1), revidirani Memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije („revidirani Memorandum o razumijevanju”) potpisan je 21. listopada 2013., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(2)

Trebalo bi odobriti revidirani Memorandum o razumijevanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Revidirani Memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije odobrava se u ime Unije.

Tekst revidiranog Memoranduma o razumijevanju priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  Odluka Vijeća 2013/523/EU od 18. listopada 2013. o potpisivanju, u ime Europske unije, revidiranog Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (SL L 282, 24.10.2013., str. 7.).


30.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/2


REVIDIRANI MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije

Članak I.

Svrha i ciljevi

Ovim Memorandumom Sjedinjene Države i Europska unija namjeravaju postići sljedeće ciljeve:

1.

u prvoj fazi („faza 1”) osigurati privremeno i djelomično:

(a)

širenje od strane EU-a pristupa tržištu za visokokvalitetnu govedinu i

(b)

smanjenje razine povećanih carina koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode EU-a, koje je 1999. odobrio WTO („povećane carine”)

kako bi stranke stekle iskustvo u dodatnoj trgovini visokokvalitetnom govedinom i kako bi se olakšao prijelaz na dugoročne uvjete;

2.

osigurati mogućnost prelaska u drugu fazu („faza 2”) radi:

(a)

daljnjeg širenja od strane EU-a pristupa tržištu za visokokvalitetnu govedinu i

(b)

smanjenja povećanih carina na nultu stopu

kako bi stranke stekle iskustvo u dodatnoj proširenoj trgovini visokokvalitetnom govedinom i kako bi se olakšao prijelaz na dugoročne uvjete; i

3.

osigurati dodatnu mogućnost ulaska u treću fazu („faza 3”) u vezi sa sporom između stranaka unutar WTO-a EZ – Mjere u vezi s mesom i mesnim proizvodima (hormoni).

Članak II.

Temeljne obveze

1.   Na početku faze 1 EU će utvrditi autonomnu carinsku kvotu za visokokvalitetnu govedinu u godišnjoj količini od 20 000 tona mase proizvoda, za koje uvozna carina za kvotu iznosi nula (0) posto.

2.   Autonomnu carinsku kvotu iz stavka 1. EU će otvoriti do 3. kolovoza 2009.

3.   U odnosu na povećane carine, Sjedinjene Države neće proširiti područje primjene, izmijeniti podrijetlo proizvoda koji podliježu povećanim carinama niti povećati razinu takvih carina koje su važeće od 23. ožujka 2009.

4.   Ako Sjedinjene Države i EU uđu u fazu 2, kako je opisana u članku I. stavku 2. i dogovorena u članku IV. stavku 2.:

(a)

EU će povećati količinu autonomne carinske kvote iz stavka 1. na 45 000 tona mase proizvoda i

(b)

Sjedinjene Države suspendirat će sve povećane carine uvedene u vezi s postupkom rješavanja spora unutar WTO-a EZ – Mjere u vezi s mesom i mesnim proizvodima (hormoni).

5.   Ako Sjedinjene Države i EU uđu u fazu 3, kako je opisana u članku I. stavku 3. i dogovorena u članku IV. stavku 3.:

(a)

EU će održavati količinu autonomne carinske kvote iz stavka 1. na razini utvrđenoj u stavku 4. točki (a) i

(b)

Sjedinjene Države opozvat će sve povećane carine uvedene u vezi s postupkom rješavanja spora unutar WTO-a EZ – Mjere u vezi s mesom i mesnim proizvodima (hormoni).

Članak III.

Upravljanje kvotom

1.   Stranke su suglasne da će carinskom kvotom iz članka II. Komisija upravljati na temelju načela „prvi po redoslijedu”.

2.   Komisija će provoditi carinsku kvotu utvrđenu u ovom Memorandumu i njome upravljati u skladu s člankom XIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994., uključujući njegova tumačenja. Komisija će uložiti sve napore u to da carinskom kvotom iz članka II. upravlja na način da je uvoznici mogu u potpunosti iskoristiti.

Članak IV.

Praćenje i savjetovanja

1.   Sjedinjene Države i EU:

(a)

pratit će i pregledavati funkcioniranje ovog Memoranduma i

(b)

na zahtjev bilo koje od stranaka, provest će dodatna bilateralna savjetovanja u vezi s funkcioniranjem ovog Memoranduma, uključujući pitanja upravljanja kvotom, najkasnije trideset (30) dana od primitka zahtjeva za savjetovanje u pisanom obliku.

2.   Sjedinjene Države i EU sastat će se, najkasnije osamnaest (18) mjeseci od datuma utvrđenog u članku II. stavku 2., kako bi pregledali funkcioniranje faze 1 s ciljem ulaska u fazu 2.

3.   Ako Sjedinjene Države i EU uđu u fazu 2, Sjedinjene Države i EU sastat će se, najkasnije šest (6) mjeseci od datuma na koji EU provodi obvezu utvrđenu u članku II. stavku 4. točki (a), kako bi pregledali funkcioniranje faze 2 s ciljem ulaska u fazu 3. Tim se pregledom obuhvaćaju, između ostalog, sljedeća pitanja:

(a)

trajanje faze 3,

(b)

status i učinci Memoranduma u odnosu na Memorandum o pravilima i postupcima za rješavanje sporova (DSU),

(c)

posljedice nepoštovanja uvjeta Memoranduma od strane bilo koje stranke, i

(d)

status i napredak svakog postupka rješavanja spora u predmetu EZ – Mjere u vezi s mesom i mesnim proizvodima (hormoni).

4.   Ako se stranke nakon zaključenja pregleda iz stavka 3. dogovore o uvjetima za ulazak u fazu 3, stranke mogu primjenom postupka utvrđenog u članku V. stavku 5. izmijeniti Memorandum na način da odražava dogovorene zaključke tog pregleda. Takva izmjena neće izmijeniti temeljne obveze iz članka II. stavka 5.

5.   U okviru tog pregleda stranke su se dogovorile da će izmijeniti ovaj Memorandum 21. listopada 2013.

Članak V.

Trajanje, povlačenje i izmjena

1.   Faza 1 trajat će tri (3) godine od datuma iz članka II. stavka 2.

2.   Faza 2 trajat će tri (3) godine od datuma ulaska stranaka u fazu 2.

3.   Faza 3. započet će obaviješću u tu svrhu upućenom tijelu za rješavanje sporova WTO-a.

4.   I Sjedinjene Države i EU mogu se povući iz Memoranduma dostavljanjem pisane obavijesti drugoj stranci. Ako bilo koja od stranaka dostavi takvu pisanu obavijest, ovaj Memorandum istječe šest (6) mjeseci od dana dostave takve obavijesti. Ako obje stranke dostave takvu pisanu obavijest, ovaj Memorandum istječe šest (6) mjeseci od najranijeg datuma dostave takve obavijesti. Tijekom tog šestomjesečnog razdoblja obje stranke i dalje ispunjavaju temeljne obveze definirane u članku II. koje su se primjenjivale u vrijeme dostave obavijesti o povlačenju.

5.   Sjedinjene Države i EU mogu izmijeniti ovaj Memorandum uzajamnim dogovorom u pisanom obliku.

Članak VI.

Definicije

Za potrebe ovog Memoranduma „visokokvalitetna govedina” znači:

„Komadi goveđeg mesa dobiveni od trupova junica i junaca mlađih od 30 mjeseci koji su barem 100 dana prije klanja dobivali hranu koja je sadržavala najmanje 62 posto koncentrata i/ili nusproizvoda zrnastog krmiva (suha tvar u obroku) te koja odgovara sadržaju metabolizirajuće energije (ME) od 12,26 megadžula (MJ) po kilogramu suhe tvari ili ga premašuje. Junice i junci hranjeni na taj način u prosjeku dobivaju dnevni obrok (u suhoj tvari) koji odgovara najmanje 1,4 posto žive vage.

Trup iz kojeg se dobivaju komadi goveđeg mesa ocjenjuje ocjenjivač kojeg zapošljava nacionalna vlada, koji ocjenjivanje i razvrstavanje koje iz njega proizlazi zasniva na metodi koju je odobrila nacionalna vlada. Metodom ocjenjivanja koju primjenjuje nacionalna vlada i razvrstavanjem moraju se ocijeniti očekivana kakvoća trupa, uzimajući u obzir zrelost trupa, i obilježja kakvoće okusa komada goveđeg mesa. Takva metoda ocjenjivanja trupa obuhvaća ocjenjivanje sljedećih obilježja zrelosti: boje i teksture dugog leđnog mišića (longissimus dorsi), kostiju i okoštavanja hrskavice te ocjenjivanje očekivane kakvoće okusa uključujući kombinirani podatak o međumišićnoj masti i čvrstoći dugog leđnog mišića, ali nije ograničena na navedena ocjenjivanja.

Komadi mesa označuju se u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br.o1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Navod ‚visokokvalitetno goveđe meso’ može se dodati podacima na naljepnici.

Članak VII.

Pridržavanje prava

1.   Tijekom faze 2 ili faze 3 ovog Memoranduma ni jedna stranka neće zahtijevati uspostavu povjerenstva na temelju članka 21. stavka 5. DSU-a u pogledu spora EZ – Mjere u vezi s mesom i mesnim proizvodima (hormoni).

2.   Ni ovaj Memorandum ni poduzimanje od strane stranaka bilo kojeg od koraka predviđenih ovim Memorandumom ne prejudiciraju postojanje neslaganja između stranaka u pogledu pitanja jesu li provedene preporuke i odluke tijela za rješavanje sporova (DSB) u predmetu EZ – Mjere u vezi s mesom i mesnim proizvodima (hormoni).

3.   Ako u Memorandumu nije izričito drukčije određeno, ovim Memorandumom ne dovode se u pitanje prava i obveze Sjedinjenih Država i EU-a koje proizlaze iz sporazumâ WTO-a.

Članak VIII.

Odnos prema pravima u okviru WTO-a

1.   Stranke predviđaju da bi faza 3 uključivala prestanak važenja odobrenja na temelju članka 22. stavka 7. DSU-a o kojem je DSB odlučio na sastanku od 26. srpnja 1999. te da se ne bi poduzele nikakve daljnje mjere u skladu s DSU-om u pogledu spora DS26.

2.   Ovaj Memorandum i mjera na temelju DSU-a iz stavka 1. ne dovode u pitanje pravo bilo koje stranke da započne novi spor na temelju DSU-a.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

ImageUREDBE

30.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 78/2014

оd 22. studenoga 2013.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, u pogledu određenih žitarica koje uzrokuju alergije ili netolerancije i hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2. i članak 21. stavak 2.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Uredbi (EU) br. 1169/2011 utvrđuje se popis tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili netolerancije. U Prilogu II. u točki 1. navode se, među ostalim, „kamut” i „pir”. Međutim, „kamut” je registrirani žig vrste pšenice poznate kao „pšenica khorasan”, a i pir je vrsta pšenice. „Pšenicu khorasan” i „pir” treba stoga u tom Prilogu u točki 1. navesti kao vrste pšenice.

(2)

Prilogom III. Uredbi (EU) br. 1169/2011 utvrđuje se popis hrane pri čijem označivanju treba dodati jednu ili više dodatnih pojedinosti. U točki 5.1. tog Priloga navodi se da označivanje hrane ili sastojaka hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola ili estera fitostanola mora sadržavati, među ostalim, izjavu da je hrana isključivo namijenjena ljudima koji žele sniziti razinu kolesterola u krvi.

(3)

Ta izjava, zajedno sa zdravstvenim tvrdnjama odobrenima za tu hranu ili sastojke hrane, mogla bi kupce koji ne moraju kontrolirati razinu kolesterola u krvi potencijalno navesti na to da koriste proizvod te je stoga treba izmijeniti. U toj izmjeni treba se navesti tekst izjave kako je trenutačno navedena u Uredbi Komisije (EZ) br. 608/2004 (2). Ta će se Uredba staviti izvan snage i zamijeniti Uredbom (EU) br. 1169/2011 od 13. prosinca 2014.

(4)

Uredbu (EU) br. 1169/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uvodna rečenica u točki 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1169/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Žitarice koje sadrže gluten, tj. pšenica (poput pira i pšenice khorasan), raž, ječam, zob ili njihovi sojevi dobiveni hibridizacijom te proizvodi od tih žitarica, osim:”.

Članak 2.

Podtočka 3. u drugom stupcu točke 5.1. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1169/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„3.

navodi se napomena da proizvod nije namijenjen osobama koje ne moraju kontrolirati razinu kolesterola u krvi;”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 304, 22.11.2011., str. 18.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka 2004. o označivanju hrane i sastojaka hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola (SL L 97, 1.4.2004., str. 44.).


30.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/9


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 79/2014

оd 29. siječnja 2014.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil i tiobenkarb u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a), članak 18. stavak 1. točku (b) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO-ovi) za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat utvrđene su u Prilogu II. i Prilogu III. dijelu B Uredbe (EZ) br. 396/2005. Maksimalne razine ostataka za fludioksonil i tiobenkarb utvrđene su u Prilogu III. dijelu A te Uredbe.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane (u daljnjem tekstu „Agencija”) dostavila je za bifenazat obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1 (2). Agencija je predložila da se izmijeni definicija ostatka. Nakon dostavljanja prethodno spomenutog mišljenja, Agencija je dostavila dodatna mišljenja o MRO-ovima za agrume, koštičavo voće, grožđe, hmelj, jagode, rajčice, paprike, patlidžane, dinje, lubenice, ribiz (crveni, crni i bijeli), kupine i maline (3)  (4). Primjereno je uzeti ta mišljenja u obzir. Agencija je preporučila da se za određene proizvode povise ili zadrže postojeći MRO-ovi ili da se utvrde na razinu koju odredi Agencija. Zaključila je da za MRO-ove za jezgričavo voće, patlidžane, grah (svjež bez mahune), grašak (svjež bez mahune) i leću (svježu) neke informacije nisu dostupne i da ih osobe odgovorne za upravljanje rizikom trebaju dodatno razmotriti. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode treba utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pregledom će se uzeti u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe.

(3)

Agencija je za klorprofam dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1 (5). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka i preporučila smanjenje MRO-ova za goveđe, ovčje i kozje mlijeko. Zaključila je da za MRO-ove za krumpir, celer korjenaš, crveni luk, ljutiku, zelenu salatu, endiviju, rikolu (rukolu), špinat, cikoriju, španjolske artičoke, celer listaš, komorač, biljne infuzije (suhi cvjetovi), začine (voće i bobice), korijenje cikorije, meso peradi, mast peradi, jetru peradi i ptičja jaja neke informacije nisu dostupne i da ih osobe odgovorne za upravljanje rizikom trebaju dodatno razmotriti. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode treba utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pregledom će se uzeti u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe. Za ostale je proizvode Agencija preporučila da se zadrže postojeći MRO-ovi.

(4)

Agencija je za esfenvalerat dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1 (6). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka i preporučila snižavanje MRO-ova za glavati kupus, sjemenke lana, sjemenke repe, sjemenke gorušice, lanak zubasti, šećernu repu (korijen), svinje (meso, mast, jetru i bubrege), goveda (meso, jetru i bubrege), ovce (meso, jetru i bubrege) i koze (meso, jetru i bubrege). Zaključila je da za MRO-ove za bademe, jabuke, kruške, trešnje, šljive, jagode, maline, mrkvu, hren, korijen peršina, rotkve, češnjak, luk, paprike, tikvenjače s jestivom korom, dinje, kukuruz šećerac, brokulu, cvjetaču, kelj pupčar, zelenu salatu, špinat, peršin, poriluk, leću (suhu), ječam u zrnu, kukuruz u zrnu, zob u zrnu, raž u zrnu, sirak u zrnu, pšenicu u zrnu, začine (sjemenke), svinje (meso, mast, jetru i bubrege), goveda (meso, mast, jetru i bubrege), ovce (meso, mast, jetru i bubrege) i koze (meso, mast, jetru i bubrege) te za goveđe mlijeko, ovčje mlijeko, kozje mlijeko neke informacije nisu dostupne i da ih osobe odgovorne za upravljanje rizikom trebaju dodatno razmotriti. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode treba utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pregledom će se uzeti u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe. Za ostale je proizvode Agencija preporučila da se zadrže postojeći MRO-ovi.

(5)

Agencija je za fludioksonil dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (7). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka. Nakon dostavljanja prethodno spomenutog mišljenja, Agencija je dostavila dodatna mišljenja o MRO-ovima za svježe začinsko bilje, špinat i blitvu, zelenu salatu, matovilac, dragušac, endiviju, rikolu (rukolu), listove i izdanke od Brassica spp, celer korjenaš i listaš, rotkve i tikvenjače s nejestivom korom (8)  (9)  (10). Primjereno je uzeti ta mišljenja u obzir. Agencija je preporučila snižavanje MRO-ova za borovnice, ribiz (crveni, crni i bijeli), bazgine bobice, ogrozd, kivi, krumpir, češnjak, ljutiku, rajčicu, papriku, patlidžan, krastavac, krastavac za konzerviranje, tikvice, slatki kukuruz, matovilac, dragušac, baricu, rikolu, crvenu gorušicu, listove i izdanke od Brassica spp, cikoriju, grah (svjež bez mahune), šparoge, komorač, sjemenke maka, sjemenke suncokreta, sjemenke repe, soju, sjemenke pamuka, ječam u zrnu, heljdu, kukuruz u zrnu, proso, zob u zrnu, rižu u zrnu, raž u zrnu, sirak u zrnu, pšenicu u zrnu, šećernu repu (korijenje), meso peradi, goveđe mlijeko, ovčje mlijeko i kozje mlijeko. Zaključila je da za MRO-ove za jagode, tikvenjače s nejestivom korom, celer, goveda (meso, mast, jetra i bubrezi), ovce (meso, mast, jetra i bubrezi) i koze (meso, mast, jetra i bubrezi) neke informacije nisu dostupne i da ih osobe koje su odgovorne za upravljanje rizikom trebaju dodatno razmotriti. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode treba utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pregledom će se uzeti u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe. Za ostale je proizvode Agencija preporučila da se zadrže postojeći MRO-ovi.

(6)

Agencija je za tiobenkarb dostavila obrazloženo mišljenje u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (11). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka.

(7)

Odlukom Komisije br. 2008/934/EZ predviđeno je da se tiobenkarb ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ (12). Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju djelatnu tvar tiobenkarb ukinuta. Stoga u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njegovim člankom 14. stavkom 1. točkom (a) MRO-ove utvrđene za te djelatne tvari u prilozima II. i III. treba izbrisati. To se ne bi trebalo primjenjivati na CXL-ove koji se temelje na primjeni u trećim zemljama ako su CXL-ovi prihvatljivi u pogledu sigurnosti potrošača, niti ako su MRO-ovi posebno utvrđeni kao uvozna odstupanja.

(8)

U vezi s proizvodima za koje nisu prijavljena odgovarajuća odobrenja ili uvozne tolerance na razini Europske unije te nije dostupan kodeks MRO-ova, Agencija je zaključila da je potrebno da ih osobe koje upravljaju rizikom trebaju dodatno razmotriti. Uzimajući u obzir trenutačna znanstvena i tehnička saznanja MRO-ove za te proizvode treba utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(9)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za predmet koje se razmatra, potrebne izmjene MRO-ova u skladu su s uvjetima članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(10)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Prije nego što se izmijenjeni MRO-ovi počnu primjenjivati, potrebno je omogućiti razumno razdoblje kako bi se državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom omogućilo da se pripreme za ispunjavanje novih uvjeta nastalih zbog izmjene MRO-ova.

(12)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom se Uredbom trebaju utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su zakonito proizvedeni prije izmjene MRO-ova i za koje postoje informacije kojima se pokazuje da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(13)

Preko Svjetske trgovinske organizacije zatraženo je mišljenje trgovačkih partnera Unije o novim MRO-ovima te su njihove napomene uzete u obzir.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavit će se primjenjivati na proizvode koji su zakonito proizvedeni prije 19. kolovoza 2014.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 19. kolovoza 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; Pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) bifenazata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2420. (35 str.).

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; Izmjena postojećih MRO-ova za bifenazat u agrumima, jezgričavom voću, koštičavom voću, grožđu, hmelju, jagodama, rajčicama, paprikama, patlidžanima, dinjama i lubenicama. EFSA Journal 2012; 10(10):2920. (45 str.).

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Izmjena postojećih MRO-ova za bifenazat u ribizu (crvenom, crnom i bijelom), kupinama i malinama. EFSA Journal 2012; 10(2):2577 (24 str.).

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) klorprofama u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(2):2584. (53 str.).

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) esfenvalerata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(11):2432. (74 str.).

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; Pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) fludioksonila u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2335. (86 str.).

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; Izmjena postojećih MRO-ova za fludioksonil u raznim kulturama lisnatog povrća. EFSA Journal 2011; 9(12):2487. (27 str.).

(9)  Europska agencija za sigurnost hrane; Izmjena postojećih MRO-ova za fludioksonil u celeru, celeru listašu i rotkvama. EFSA Journal 2012; 10(12):3014 (26 str.).

(10)  Europska agencija za sigurnost hrane; Izmjena postojećih MRO-ova za fludioksonil u tikvenjačama s nejestivom korom i rotkvama. EFSA Journal 2013; 11(2):3113. (25 str.).

(11)  Europska agencija za sigurnost hrane; Pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) tiobenkarba u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2341. (17 str.).

(12)  SL L 333, 12.12.2008., str. 11.


PRILOG

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

stupci za bifenazat, klorprofam i „fenvalerat i esfenvalerat (zbroj izomera RR i SS)” zamjenjuju se sljedećim:

Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Bifenazat (bifenazat i bifenazat-diazen) (F)

Klorprofam (F) (R)

Fenvalerat (bilo koji omjer sastavnih izomera (RR, SS, RS i SR) uključujući esfenvalerat) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

 

0,01 (2)

 

0110000

(i.)

Agrumi

0,9

 

0,02 (2)

0110010

Grejp (Pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

 

 

0110020

Naranča (Bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

 

 

0110030

Limun (Četrun, limun, Budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

0110050

Mandarina (Klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

0120000

(ii.)

Orašasti plodovi

0,2

 

0,05 (2)

0120010

Bademi

 

 

(+)

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski orasi

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosov orah

 

 

 

0120060

Lješnjaci (Pitomi lješnjak)

 

 

 

0120070

Australski orasi (macadamia)

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

0130000

(iii.)

Jezgričavo voće

0,7 (+)

 

 

0130010

Jabuka (Divlja jabuka)

 

 

0,1 (+)

0130020

Kruška (Azijska kruška)

 

 

0,1 (+)

0130030

Dunja

 

 

0,02 (2)

0130040

Mušmula

 

 

0,02 (2)

0130050

Japanska mušmula

 

 

0,02 (2)

0130990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

0140000

(iv.)

Koštuničavo voće

2

 

 

0140010

Marelica

 

 

0,2

0140020

Trešnja (Divlja trešnja, višnja)

 

 

0,02 (2) (+)

0140030

Breskva (Nektarina i srodni hibridi)

 

 

0,2

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,02 (2) (+)

0140990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

0150000

(v.)

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

0,7

 

0,3

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

0152000

(b)

Jagoda

3

 

0,02 (2) (+)

0153000

(c)

Jagodičasto voće

7

 

0,02 (2)

0153010

Kupina

 

 

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus x idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus x idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

 

 

0153030

Malina (Japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

 

(+)

0153990

Ostalo

 

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

 

 

0,02 (2)

0154010

Borovnica (Šumske borovnice)

0,01 (2)

 

 

0154020

Brusnica (Europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

0,01 (2)

 

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

0,7

 

 

0154040

Ogrozd (Uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

0,01 (2)

 

 

0154050

Šipak

0,01 (2)

 

 

0154060

Dud (Obična planika)

0,01 (2)

 

 

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (Sibirski kivi (Actinidia arguta))

0,01 (2)

 

 

0154080

Bazgine bobice (Crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

0,01 (2)

 

 

0154990

Ostalo

0,01 (2)

 

 

0160000

(vi.)

Razno voće

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0161000

(a)

Jestiva kora

 

 

 

0161010

Datulje

 

 

 

0161020

Smokve

 

 

 

0161030

Stolne masline

 

 

 

0161040

Kumkvat (Kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki jabuka

 

 

 

0161070

Jamun (java šljiva) (Jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

 

 

0161990

Ostalo

 

 

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

0162020

Liči (Pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

 

 

 

0162990

Ostalo

 

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Nar

 

 

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

 

 

0163070

Guava (Crvena pitaja (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

 

 

0163100

Durijan

 

 

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

 

 

0163990

Ostalo

 

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

 

 

0210000

(i.)

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0211000

(a)

Krumpir

 

10 (+)

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,01 (2)

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0212030

Jam (Jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

 

 

 

0212040

Maranta (arorut)

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

Cikla

 

0,01 (2)

 

0213020

Mrkva

 

0,01 (2)

(+)

0213030

Celer korjenaš

 

0,05 (2) (+)

 

0213040

Hren (Korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

 

0,01 (2)

(+)

0213050

Čičoka (Kineska artičoka (Stachys affinis))

 

0,01 (2)

 

0213060

Pastrnjak

 

0,01 (2)

 

0213070

Korijen peršina

 

0,01 (2)

(+)

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

 

0,01 (2)

(+)

0213090

Bijeli korijen (Zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

 

0,01 (2)

 

0213100

Stočna koraba

 

0,01 (2)

 

0213110

Repa

 

0,01 (2)

 

0213990

Ostalo

 

0,01 (2)

 

0220000

(ii.)

Lukovičasto povrće

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

0,01 (2)

(+)

0220020

Luk (crveni luk) (Ostale vrste luka, srebrenac)

 

0,05 (2) (+)

(+)

0220030

Ljutika

 

0,05 (2) (+)

 

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (Ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

 

0,01 (2)

 

0220990

Ostalo

 

0,01 (2)

 

0230000

(iii.)

Plodovito povrće

 

0,01 (2)

 

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

 

 

0231010

Rajčica (Cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

0,5

 

0,1

0231020

Paprika (Feferoni)

3

 

0,02 (2) (+)

0231030

Patlidžan (Pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

0,5

 

0,06

0231040

Bamija

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0231990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0232000

(b)

Tikvenjače — s jestivom korom

0,5

 

0,02 (2) (+)

0232010

Krastavac

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (Tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

0,5

 

0,02 (2)

0233010

Dinja (Kivano)

 

 

(+)

0233020

Bundeva (Zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

0233990

Ostalo

 

 

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (Mladi kukuruz)

0,01 (2)

 

0,02 (2) (+)

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0240000

(iv.)

Kupusnjače

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

0,02 (2) (+)

0241010

Brokula (Talijanska brokula (Calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,05 (+)

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

 

 

0,08

0242990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

0,02 (2)

0243010

Kineski kupus (Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

 

 

 

0243020

Kelj (Raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

 

0,02 (2)

0250000

(v.)

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

 

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

0,01 (2)

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

 

0,05 (2) (+)

(+)

0251030

Širokolisna endivija (Divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

0,05 (2) (+)

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (Klice graha mungo, klice alfalfe)

 

0,01 (2)

 

0251050

Barica

 

0,01 (2)

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

0,05 (2) (+)

 

0251070

Crvena gorušica

 

0,01 (2)

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (Mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

0,01 (2)

 

0251990

Ostalo

 

0,01 (2)

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0252010

Špinat (Novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

0,05 (2) (+)

(+)

0252020

Tušt (portulak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

0,01 (2)

 

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

0,01 (2)

 

0252990

Ostalo

 

0,01 (2)

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (Indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0254000

(d)

Potočarka (Vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

0,01 (2)

0,05 (2) (+)

0,02 (2)

0256000

(f)

Začinsko bilje

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0256010

Vrtna krasuljica

0,02 (2)

 

 

0256020

Luk vlasac

0,02 (2)

 

 

0256030

Lišće celera (Listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

0,02 (2)

 

 

0256040

Peršin (Listovi peršina korjenaša)

0,02 (2)

 

(+)

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

0,02 (2)

 

 

0256060

Ružmarin

0,02 (2)

 

 

0256070

Timijan (Mažuran, origano)

0,02 (2)

 

 

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

40

 

 

0256090

Lišće lovora (Limunska trava)

0,02 (2)

 

 

0256100

Estragon (Miloduh (isop))

0,02 (2)

 

 

0256990

Ostalo

0,02 (2)

 

 

0260000

(vi.)

Mahunarke (svježe)

 

0,01 (2)

 

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

7

 

0,1

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

0,4

 

0,02 (2)

0260030

Grašak (s mahunama) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

7

 

0,1

0260040

Grašak (bez mahuna) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

0,4

 

0,02 (2)

0260050

Leća

0,4

 

0,02 (2)

0260990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270000

(vii.)

Stabljikasto povrće (svježe)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270010

Šparoga

 

0,01 (2)

 

0270020

Karda (španjolska artičoka) (Stabljike borača)

 

0,01 (2) (+)

 

0270030

Celer

 

0,05 (2) (+)

 

0270040

Komorač

 

0,05 (2) (+)

 

0270050

Artičoka (Cvijet banane)

 

0,01 (2)

 

0270060

Poriluk

 

0,01 (2)

(+)

0270070

Rabarbara

 

0,01 (2)

 

0270080

Mladice bambusa

 

0,01 (2)

 

0270090

Palmina srčika

 

0,01 (2)

 

0270990

Ostalo

 

0,01 (2)

 

0280000

(viii.)

Gljive

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Kultivirane gljive (Plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

 

 

0280020

Divlje gljive (Lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

 

 

0280990

Ostalo

 

 

 

0290000

(ix.)

Morske trave

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

0,3

 

 

0300020

Leća

0,01 (2)

 

(+)

0300030

Grašak (Slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica - lat. Lathyrus sativus))

0,01 (2)

 

 

0300040

Lupine

0,01 (2)

 

 

0300990

Ostalo

0,01 (2)

 

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0401000

(i.)

Sjeme uljarica

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

0,02 (2)

 

 

0401020

Kikiriki

0,02 (2)

 

 

0401030

Sjemenke maka

0,02 (2)

 

 

0401040

Sjemenke sezama

0,02 (2)

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

0,02 (2)

 

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

0,02 (2)

 

 

0401070

Soja

0,02 (2)

 

 

0401080

Sjeme gorušice

0,02 (2)

 

 

0401090

Sjeme pamuka

0,3

 

 

0401100

Bučine sjemenke (Ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

0,02 (2)

 

 

0401110

Šafranika

0,02 (2)

 

 

0401120

Borač (Trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

0,02 (2)

 

 

0401130

Podlanak

0,02 (2)

 

 

0401140

Sjeme konoplje

0,02 (2)

 

 

0401150

Ricinus

0,02 (2)

 

 

0401990

Ostalo

0,02 (2)

 

 

0402000

(ii.)

Plodovi uljarica

0,02 (2)

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

 

 

0402030

Plodovi palme

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Ostalo

 

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0500010

Ječam

 

 

0,3 (+)

0500020

Heljda (Amarant, kvinoja)

 

 

0,02 (2)

0500030

Kukuruz

 

 

0,02 (2) (+)

0500040

Proso (Talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

 

 

0,02 (2)

0500050

Zob

 

 

0,3 (+)

0500060

Riža (Divlja riža (Zizania aquatica))

 

 

0,02 (2)

0500070

Raž

 

 

0,2 (+)

0500080

Sirak

 

 

0,02 (2) (+)

0500090

Pšenica (Pir, pšenoraž)

 

 

0,2 (+)

0500990

Ostalo (Sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

 

 

0,02 (2)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

(i.)

Čaj

 

 

 

0620000

(ii.)

Zrnje kave

 

 

 

0630000

(iii.)

Biljne infuzije (sušene)

 

 

 

0631000

(a)

Cvijeće

 

 

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

(+)

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

(+)

 

0631030

Ružine latice

 

(+)

 

0631040

Cvjetovi jasmina (Cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

(+)

 

0631050

Lipa

 

(+)

 

0631990

Ostalo

 

 

 

0632000

(b)

Lišće

 

 

 

0632010

Listovi jagode

 

 

 

0632020

Rooibos listovi (Lišće ginka)

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

0633000

(c)

Korijenje

 

 

 

0633010

Korijen valerijane

 

 

 

0633020

Korijen ginsenga

 

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

 

0640000

(iv.)

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

 

 

 

0650000

(v.)

Rogač

 

 

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

20

0,05 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

ZAČINI

 

 

 

0810000

(i.)

Sjemenke

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2) (+)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

0810030

Sjeme celera (Sjeme ljupčaca)

 

 

 

0810040

Sjeme korijandera

 

 

 

0810050

Sjeme kumina

 

 

 

0810060

Sjeme kopra

 

 

 

0810070

Sjeme komorača

 

 

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

0810990

Ostalo

 

 

 

0820000

(ii.)

Voće i bobice

0,05 (2)

0,05 (2) (+)

0,1 (2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

 

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (Pipal, ružičasti papar)

 

 

 

0820070

Mahune vanilije

 

 

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

 

 

0820990

Ostalo

 

 

 

0830000

(iii.)

Kora

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

Cimet (Kineski cimet (kasija))

 

 

 

0830990

Ostalo

 

 

 

0840000

(iv.)

Korijen ili podanak (rizom)

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

Đumbir

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

Kurkuma

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostalo

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

(v.)

Pupoljci

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

Klinčić

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

0850990

Ostalo

 

 

 

0860000

(vi.)

Njuška tučka

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

Šafran

 

 

 

0860990

Ostalo

 

 

 

0870000

(vii.)

Ovojnica ploda

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

 

 

0870990

Ostalo

 

 

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

0,01 (2)

 

0900020

Šećerna trska

 

0,01 (2)

 

0900030

Korijen cikorije

 

0,05 (2) (+)

 

0900990

Ostalo

 

0,01 (2)

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

1010000

(i.)

Tkivo

 

 

 

1011000

(a)

Svinje

 

 

(+)

1011010

Mišić

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1011020

Mast

0,05

0,05 (2)

0,03

1011030

Jetra

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1011040

Bubreg

0,01 (2)

0,2

0,02 (2)

1011050

Jestive iznutrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1011990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1012000

(b)

Goveda

 

 

(+)

1012010

Mišić

0,01 (2)

0,05 (2)

0,025

1012020

Mast

0,05

0,05 (2)

0,25

1012030

Jetra

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1012040

Bubreg

0,01 (2)

0,2

0,05

1012050

Jestive iznutrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1012990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1013000

(c)

Ovce

 

 

(+)

1013010

Mišić

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1013020

Mast

0,05

0,05 (2)

0,2

1013030

Jetra

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1013040

Bubreg

0,01 (2)

0,2

0,05

1013050

Jestive iznutrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1013990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1014000

(d)

Koze

 

 

(+)

1014010

Mišić

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1014020

Mast

0,05

0,05 (2)

0,2

1014030

Jetra

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1014040

Bubreg

0,01 (2)

0,2

0,05

1014050

Jestive iznutrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1014990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 

 

(+)

1015010

Mišić

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1015020

Mast

0,05

0,05 (2)

0,2

1015030

Jetra

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1015040

Bubreg

0,01 (2)

0,2

0,05

1015050

Jestive iznutrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1015990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1016000

(f)

Perad — kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

1016010

Mišić

 

(+)

 

1016020

Mast

 

(+)

 

1016030

Jetra

 

(+)

 

1016040

Bubreg

 

 

 

1016050

Jestive iznutrice

 

 

 

1016990

Ostalo

 

 

 

1017000

(g)

Ostale životinje iz uzgoja (Kunići, klokani, jeleni)

 

 

(+)

1017010

Mišić

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1017020

Mast

0,05

0,05 (2)

0,2

1017030

Jetra

0,01 (2)

0,05 (2)

0,07

1017040

Bubreg

0,01 (2)

0,2

0,05

1017050

Jestive iznutrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1017990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

1020000

(ii.)

Mlijeko

0,01 (2)

0,05 (2)

(+)

1020010

Kravlje

 

 

0,04

1020020

Ovčje

 

 

0,02 (2)

1020030

Kozje

 

 

0,02 (2)

1020040

Konjsko

 

 

0,02 (2)

1020990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

1030000

(iii.)

Ptičja jaja

0,01 (2)

0,05 (2) (+)

0,02 (2) (+)

1030010

Kokošja

 

 

 

1030020

Pačja

 

 

 

1030030

Guščja

 

 

 

1030040

Prepeličja

 

 

 

1030990

Ostalo

 

 

 

1040000

(iv.)

Med (Matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

(v.)

Vodozemci i gmazovi (Žablji kraci, krokodili)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

1060000

(vi.)

Puževi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

1070000

(vii.)

Ostali proizvodi od kopnenih životinja (Divljač)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2) (+)

(b)

dodaje se sljedeći stupac koji se odnosi na fludioksonil:

Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (3)

Fludioksonil (F) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

 

0110000

(i.)

Agrumi

10

0110010

Grejp (Pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

0110020

Naranča (Bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

0110030

Limun (Četrun, limun, Budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina (Klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Ostalo

 

0120000

(ii.)

Orašasti plodovi

 

0120010

Bademi

0,01 (4)

0120020

Brazilski orasi

0,01 (4)

0120030

Indijski orasi

0,01 (4)

0120040

Kesteni

0,01 (4)

0120050

Kokosov orah

0,01 (4)

0120060

Lješnjaci (Pitomi lješnjak)

0,01 (4)

0120070

Australski orasi (macadamia)

0,01 (4)

0120080

Pekan orasi

0,01 (4)

0120090

Pinjoli

0,01 (4)

0120100

Pistacije

0,2

0120110

Orasi

0,01 (4)

0120990

Ostalo

0,01 (4)

0130000

(iii.)

Jezgričavo voće

5

0130010

Jabuka (Divlja jabuka)

 

0130020

Kruška (Azijska kruška)

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Japanska mušmula

 

0130990

Ostalo

 

0140000

(iv.)

Koštuničavo voće

 

0140010

Marelica

5

0140020

Trešnja (Divlja trešnja, višnja)

5

0140030

Breskva (Nektarina i srodni hibridi)

10

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

5

0140990

Ostalo

0,01 (4)

0150000

(v.)

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

5

0151020

Vinsko grožđe

4

0152000

(b)

Jagoda

4 (+)

0153000

(c)

Jagodičasto voće

5

0153010

Kupina

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus x idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus x idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

0153030

Malina (Japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

Ostalo

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

 

0154010

Borovnica (Šumske borovnice)

2

0154020

Brusnica (Europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

2

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

2

0154040

Ogrozd (Uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

2

0154050

Šipak

0,01 (4)

0154060

Dud (Obična planika)

0,01 (4)

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (Sibirski kivi (Actinidia arguta))

0,01 (4)

0154080

Bazgine bobice (Crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

0,8

0154990

Ostalo

0,01 (4)

0160000

(vi.)

Razno voće

 

0161000

(a)

Jestiva kora

0,01 (4)

0161010

Datulje

 

0161020

Smokve

 

0161030

Stolne masline

 

0161040

Kumkvat (Kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Kaki jabuka

 

0161070

Jamun (java šljiva) (Jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

0161990

Ostalo

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

0162010

Kivi

15

0162020

Liči (Pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

0,01 (4)

0162030

Marakuja

0,01 (4)

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

0,01 (4)

0162050

Zvjezdasta jabuka

0,01 (4)

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

0,01 (4)

0162990

Ostalo

0,01 (4)

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

0163010

Avokado

0,01 (4)

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

0,01 (4)

0163030

Mango

1

0163040

Papaja

0,01 (4)

0163050

Nar

3

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

0,01 (4)

0163070

Guava (Crvena pitaja (Hylocereus undatus))

0,01 (4)

0163080

Ananas

0,01 (4)

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

0,01 (4)

0163100

Durijan

0,01 (4)

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

0,01 (4)

0163990

Ostalo

0,01 (4)

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

0210000

(i.)

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0211000

(a)

Krumpir

0,06

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

0,01 (4)

0212020

Slatki krumpir

10

0212030

Jam (Jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

10

0212040

Maranta (arorut)

0,01 (4)

0212990

Ostalo

0,01 (4)

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

1

0213020

Mrkva

1

0213030

Celer korjenaš

0,2

0213040

Hren (Korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

1

0213050

Čičoka (Kineska artičoka (Stachys affinis))

0,01 (4)

0213060

Pastrnjak

1

0213070

Korijen peršina

1

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

0,1

0213090

Bijeli korijen (Zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

1

0213100

Stočna koraba

0,01 (4)

0213110

Repa

0,01 (4)

0213990

Ostalo

0,01 (4)

0220000

(ii.)

Lukovičasto povrće

 

0220010

Češnjak (bijeli luk)

0,02

0220020

Luk (crveni luk) (Ostale vrste luka, srebrenac)

0,5

0220030

Ljutika

0,02

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (Ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

5

0220990

Ostalo

0,01 (4)

0230000

(iii.)

Plodovito povrće

 

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

0231010

Rajčica (Cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

0,9

0231020

Paprika (Feferoni)

1

0231030

Patlidžan (Pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

0,4

0231040

Bamija

0,01 (4)

0231990

Ostalo

0,01 (4)

0232000

(b)

Tikvenjače — s jestivom korom

0,4

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (Tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

0232990

Ostalo

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

0,3

0233010

Dinja (Kivano)

 

0233020

Bundeva (Zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (Mladi kukuruz)

0,01 (4)

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

0,01 (4)

0240000

(iv.)

Kupusnjače

 

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

0241010

Brokula (Talijanska brokula (Calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

0,7

0241020

Cvjetača

0,01 (4)

0241990

Ostalo

0,01 (4)

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

0,01 (4)

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

2

0242990

Ostalo

0,01 (4)

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

0243010

Kineski kupus (Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

10

0243020

Kelj (Raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

0,01 (4)

0243990

Ostalo

0,01 (4)

0244000

(d)

Korabica

0,01 (4)

0250000

(v.)

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

15

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

 

0251030

Širokolisna endivija (Divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (Klice graha mungo, klice alfalfe)

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (Mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

0251990

Ostalo

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

15

0252010

Špinat (Novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Tušt (portulak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

0252990

Ostalo

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (Indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

0,01 (4)

0254000

(d)

Potočarka (Vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

10

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

0,02

0256000

(f)

Začinsko bilje

15

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Luk vlasac

 

0256030

Lišće celera (Listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peršin (Listovi peršina korjenaša)

 

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Timijan (Mažuran, origano)

 

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

 

0256090

Lišće lovora (Limunska trava)

 

0256100

Estragon (Miloduh (isop))

 

0256990

Ostalo

 

0260000

(vi.)

Mahunarke (svježe)

 

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

1

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

0,05

0260030

Grašak (s mahunama) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

1

0260040

Grašak (bez mahuna) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

0,05

0260050

Leća

0,05

0260990

Ostalo

0,01 (4)

0270000

(vii.)

Stabljikasto povrće (svježe)

 

0270010

Šparoga

0,01 (4)

0270020

Karda (španjolska artičoka) (Stabljike borača)

0,01 (4)

0270030

Celer

1,5

0270040

Komorač

0,05

0270050

Artičoka (Cvijet banane)

0,01 (4)

0270060

Poriluk

0,01 (4)

0270070

Rabarbara

0,01 (4)

0270080

Mladice bambusa

0,01 (4)

0270090

Palmina srčika

0,01 (4)

0270990

Ostalo

0,01 (4)

0280000

(viii.)

Gljive

0,01 (4)

0280010

Kultivirane gljive (Plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

0280020

Divlje gljive (Lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

0280990

Ostalo

 

0290000

(ix.)

Morske trave

0,01 (4)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

0,4

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak (Slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica - lat. Lathyrus sativus))

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

0,01 (4)

0401000

(i.)

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjeme gorušice

 

0401090

Sjeme pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke (Ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

 

0401110

Šafranika

 

0401120

Borač (Trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Podlanak

 

0401140

Sjeme konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo

 

0402000

(ii.)

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

0402030

Plodovi palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,01 (4)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda (Amarant, kvinoja)

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso (Talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža (Divlja riža (Zizania aquatica))

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica (Pir, pšenoraž)

 

0500990

Ostalo (Sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

 

0610000

(i.)

Čaj

0,05 (4)

0620000

(ii.)

Zrnje kave

0,05 (4)

0630000

(iii.)

Biljne infuzije (sušene)

 

0631000

(a)

Cvijeće

0,05 (4)

0631010

Cvjetovi kamilice

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

0631030

Ružine latice

 

0631040

Cvjetovi jasmina (Cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo

 

0632000

(b)

Lišće

0,05 (4)

0632010

Listovi jagode

 

0632020

Rooibos listovi (Lišće ginka)

 

0632030

Maté

 

0632990

Ostalo

 

0633000

(c)

Korijenje

1

0633010

Korijen valerijane

 

0633020

Korijen ginsenga

 

0633990

Ostalo

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

0,05 (4)

0640000

(iv.)

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

0,05 (4)

0650000

(v.)

Rogač

0,05 (4)

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

0,05 (4)

0800000

8.

ZAČINI

 

0810000

(i.)

Sjemenke

0,05 (4)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Sjeme celera (Sjeme ljupčaca)

 

0810040

Sjeme korijandera

 

0810050

Sjeme kumina

 

0810060

Sjeme kopra

 

0810070

Sjeme komorača

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo

 

0820000

(ii.)

Voće i bobice

0,05 (4)

0820010

Piment

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (Pipal, ružičasti papar)

 

0820070

Mahune vanilije

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

0820990

Ostalo

 

0830000

(iii.)

Kora

0,05 (4)

0830010

Cimet (Kineski cimet (kasija))

 

0830990

Ostalo

 

0840000

(iv.)

Korijen ili podanak (rizom)

 

0840010

Slatki korijen

1

0840020

Đumbir

1

0840030

Kurkuma

1

0840040

Hren

(+)

0840990

Ostalo

1

0850000

(v.)

Pupoljci

0,05 (4)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo

 

0860000

(vi.)

Njuška tučka

0,05 (4)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo

 

0870000

(vii.)

Ovojnica ploda

0,05 (4)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

0870990

Ostalo

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (4)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

(i.)

Tkivo

 

1011000

(a)

Svinje

 

1011010

Mišić

0,01 (4)

1011020

Mast

0,05 (4)

1011030

Jetra

0,05 (4)

1011040

Bubreg

0,05 (4)

1011050

Jestive iznutrice

0,05 (4)

1011990

Ostalo

0,05 (4)

1012000

(b)

Goveda

(+)

1012010

Mišić

0,04

1012020

Mast

0,2

1012030

Jetra