ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.332.hrv

Službeni list

Europske unije

L 332

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 56.
11. prosinca 2013.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1279/2013 оd 9. prosinca 2013. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ZOI)]

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1280/2013 оd 9. prosinca 2013. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ZOZP)]

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1281/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za upravljanje tekstilnim kvotama utvrđenima za 2014. i njihovu raspodjelu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 517/94

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1282/2013 оd 10. prosinca 2013. o ispravku inačice na poljskom jeziku Uredbe (EZ) br. 2508/2000 o utvrđivanju detaljnih pravila primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu programa rada za ribolovnu godinu u sektoru ribarstva

13

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1283/2013 оd 10. prosinca 2013. o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

14

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1284/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

15

 

 

ODLUKE

 

 

2013/728/EU

 

*

Odluka Vijeća od 2. prosinca 2013. o utvrđivanju stajališta Europske unije na Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije u vezi s produljenjem moratorija na carine na elektroničke prijenose te moratorija na pritužbe povezane s nekršenjem i drugim situacijama

17

 

*

Odluka Vijeća 2013/729/ZVSP od 9. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2013/34/ZVSP o vojnoj misiji Europske unije za doprinos obuci sigurnosnih snaga Malija (EUTM Mali)

18

 

*

Odluka Vijeća 2013/730/ZVSP od 9. prosinca 2013. za potporu aktivnostima SEESAC-a za razoružanje i nadzor naoružanja u jugoistočnoj Europi u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom

19

 

 

2013/731/EU

 

*

Odluka Komisije оd 9. prosinca 2013. o obavijesti Irske o prijelaznom nacionalnom planu iz članka 32. Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8638)

31

 

 

2013/732/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 9. prosinca 2013. o zaključcima u vezi s najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za proizvodnju klornih lužina, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8589)  ( 1 )

34

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

 

2013/733/EU

 

*

Odluka br. 1/2013 Zajedničkog odbora za poljoprivredu od 28. studenoga 2013. o izmjenama i dopunama Priloga 10. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima

49

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1279/2013

оd 9. prosinca 2013.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012 Komisija je ispitala zahtjev Italije za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, registriranu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 813/2000 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen nijedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije u vezi s nazivom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 100, 20.4.2000., str. 5.

(3)  SL C 172, 18.6.2013., str. 8.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.8.   Ostali proizvodi iz Priloga I. Ugovoru (začini itd.)

ITALIJA

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ZOI)


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1280/2013

оd 9. prosinca 2013.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ZOZP)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Cítricos Valencianos”/„Cítrics Valencians”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 865/2003 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije u vezi s nazivom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 124, 20.5.2003., str. 17.

(3)  SL C 168, 14.6.2013., str. 26.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

ŠPANJOLSKA

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ZOZP)


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1281/2013

оd 10. prosinca 2013.

o utvrđivanju pravila za upravljanje tekstilnim kvotama utvrđenima za 2014. i njihovu raspodjelu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 517/94

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 517/94 od 7. ožujka 1994. o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Zajednice (1), a posebno njezin članak 17. stavke 3. i 6. i članak 21. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 517/94 utvrđuju se količinska ograničenja na uvoz određenih tekstilnih proizvoda podrijetlom iz određenih trećih zemalja koja se dodjeljuju po načelu „prvi po redoslijedu”.

(2)

U skladu s tom Uredbom u posebnim je okolnostima moguće koristiti druge metode dodjeljivanja, dijeliti kvote u tranše ili rezervirati udio posebnog količinskog ograničenja isključivo za primjene koje su potkrijepljene dokazima o rezultatima prethodne realizacije uvoza.

(3)

Pravila upravljanja kvotama koje su utvrđene za 2014. trebaju se donijeti prije početka kvotne godine kako ne bi došlo do neopravdanog narušavanja kontinuiteta trgovinskih tokova.

(4)

Mjere koje su donesene prethodnih godina, poput mjera iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1163/2012 (2) pokazale su se zadovoljavajućima, te je stoga prikladno donijeti slična pravila za 2014.

(5)

Kako bi se zadovoljio što veći broj gospodarskih subjekata, prikladno je metodu raspodjele po načelu „prvi po redoslijedu” učiniti fleksibilnijom određivanjem najveće količine koja se prema navedenoj metodi može dodijeliti svakom gospodarskom subjektu.

(6)

Kako bi se osigurao stupanj kontinuiteta u trgovini i učinkovito upravljanje kvotama, gospodarskim subjektima treba dopustiti da prilikom podnošenja prvog zahtjeva za uvozno odobrenje u 2014. zatraže istu količinu koju su uvezli u 2013.

(7)

Kako bi se postiglo optimalno iskorištenje količina, gospodarskom subjektu koji je iskoristio barem polovicu već odobrene količine treba dopustiti da zatraži dodatnu količinu, pod uvjetom da su količine raspoložive u okviru kvota.

(8)

Kako bi se osiguralo dobro upravljanje, uvozna odobrenja trebaju vrijediti devet mjeseci od datuma izdavanja, ali najkasnije do kraja godine. Države članice trebaju izdati odobrenja isključivo nakon što ih Komisija obavijesti da su količine raspoložive i samo ako gospodarski subjekt može dokazati postojanje ugovora te potvrditi, ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, da mu već nije dodijeljeno uvozno odobrenje Zajednice za dotične kategorije i zemlje u skladu s ovom Uredbom. Međutim, nadležna državna tijela treba ovlastiti da na temelju zahtjeva uvoznika produlje odobrenja u okviru kojih je do datuma podnošenja zahtjeva iskorištena polovica odobrene količine za tri mjeseca i do 31. ožujka 2015.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za tekstil osnovanog člankom 25. Uredbe (EZ) br. 517/94,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za upravljanje količinskim kvotama na uvoz određenih tekstilnih proizvoda određenih Prilogom IV. Uredbi (EZ) br. 517/94 za godinu 2014.

Članak 2.

Kvote iz članka 1. dodjeljuju se prema kronološkom redoslijedu primitka obavijesti država članica o zahtjevima pojedinačnih gospodarskih subjekata od strane Komisije za količine koje ne premašuju najveće količine po gospodarskom subjektu određene Prilogom I.

Međutim, najveće količine ne primjenjuju se za gospodarske subjekte koji nadležnim državnim tijelima mogu dokazati prilikom podnošenja prvog zahtjeva za 2014. da su, s obzirom na dotične kategorije i treće zemlje, uvozili više nego što iznose najveće količine određene za svaku kategoriju prema uvoznim odobrenjima za 2013.

U slučaju takvih gospodarskih subjekata nadležna tijela mogu odobriti uvoz koji ne premašuje količine uvezene u 2013. iz dotičnih trećih zemalja i u dotičnim kategorijama, pod uvjetom da je na raspolaganju dostatan kapacitet kvota.

Članak 3.

Svi uvoznici koji su već iskoristili do 50 posto ili više količina koje su im dodijeljene u skladu s ovom Uredbom mogu podnijeti dodatni zahtjev za količine koje ne premašuju najveće količine određene u Prilogu I., u vezi iste kategorije i zemlje podrijetla.

Članak 4.

1.   Nadležna državna tijela navedena u Prilogu II. mogu od 10.00 sati 8. siječnja 2014. obavijestiti Komisiju o količinama za koje su podneseni zahtjevi za uvozna odobrenja.

Vrijeme određeno prvim podstavkom smatra se bruxelleskim vremenom.

2.   Nadležna državna tijela izdaju odobrenja isključivo nakon obavijesti Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 517/94 da su količine na raspolaganju za uvoz.

Tijela izdaju odobrenja samo ako gospodarski subjekt:

(a)

dokaže postojanje ugovora u vezi s isporukom robe; te

(b)

potvrdi pisanim putem da, za dotične kategorije i zemlje:

i.

gospodarskom subjektu nije već izdano odobrenje u skladu s ovom Uredbom; ili

ii.

gospodarskom subjektu izdano je odobrenje u skladu s ovom Uredbom, ali je isti već iskoristio najmanje 50 posto odobrenih količina.

3.   Uvozna odobrenja vrijede devet mjeseci od datuma izdavanja, ali najkasnije do 31. prosinca 2014.

Međutim, nadležna državna tijela mogu na zahtjev uvoznika odobriti tromjesečno produljenje za odobrenja koja su u vrijeme podnošenja zahtjeva iskorištena barem 50 posto. Takvo produljenje ni u kojim okolnostima ne vrijedi dulje od 31. ožujka 2015.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 67, 10.3.1994., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1163/2012 od 7. prosinca 2012. o utvrđivanju pravila za upravljanje tekstilnim kvotama utvrđenima za godinu 2013. i njihovu raspodjelu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 517/94 (SL L 336, 8.12.2012., str. 22.).


PRILOG I.

Najveće količine na koje se upućuje u člancima 2. i 3.

Dotična zemlja

Kategorija

Jedinica

Najveća količina

Bjelarus

1

Kilogram

20 000

2

Kilogram

80 000

3

Kilogram

5 000

4

Komad

20 000

5

Komad

15 000

6

Komad

20 000

7

Komad

20 000

8

Komad

20 000

15

Komad

17 000

20

Kilogram

5 000

21

Komad

5 000

22

Kilogram

6 000

24

Komad

5 000

26/27

Komad

10 000

29

Komad

5 000

67

Kilogram

3 000

73

Komad

6 000

115

Kilogram

20 000

117

Kilogram

30 000

118

Kilogram

5 000


Dotična zemlja

Kategorija

Jedinica

Najveća količina

Sjeverna Koreja

1

Kilogram

10 000

2

Kilogram

10 000

3

Kilogram

10 000

4

Komad

10 000

5

Komad

10 000

6

Komad

10 000

7

Komad

10 000

8

Komad

10 000

9

Kilogram

10 000

12

Par

10 000

13

Komad

10 000

14

Komad

10 000

15

Komad

10 000

16

Komad

10 000

17

Komad

10 000

18

Kilogram

10 000

19

Komad

10 000

20

Kilogram

10 000

21

Komad

10 000

24

Komad

10 000

26

Komad

10 000

27

Komad

10 000

28

Komad

10 000

29

Komad

10 000

31

Komad

10 000

36

Kilogram

10 000

37

Kilogram

10 000

39

Kilogram

10 000

59

Kilogram

10 000

61

Kilogram

10 000

68

Kilogram

10 000

69

Komad

10 000

70

Par

10 000

73

Komad

10 000

74

Komad

10 000

75

Komad

10 000

76

Kilogram

10 000

77

Kilogram

5 000

78

Kilogram

5 000

83

Kilogram

10 000

87

Kilogram

8 000

109

Kilogram

10 000

117

Kilogram

10 000

118

Kilogram

10 000

142

Kilogram

10 000

151A

Kilogram

10 000

151B

Kilogram

10 000

161

Kilogram

10 000


PRILOG II.

Popis ureda za izdavanje odobrenja na koje se upućuje u članku 4.

1.   Belgija

FOD Économie, KMO, Middenstand en Énergie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Algemene directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel.: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél.: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

2.   Bugarska

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str., Sofia 1052, Bulgaria

Tel.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Fax: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

3.   Češka Republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

Licenční správa

Na Františku 32

CZ – 110 15 Praha 1

Tel.: (420) 224 907 111

Fax: (420) 224 212 133

4.   Danska

Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministry for Business and Growth)

Erhvervsstyrelsen

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tel.: (45) 35 46 60 30

Fax: (45) 35 46 60 29

5.   Njemačka

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 908-0

Fax: (49 61 96) 908 800

6.   Estonija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonija

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

7.   Irska

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel.: (353 1) 631 21 21

Fax: (353 1) 631 28 26

8.   Grčka

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021

Fax: (+ 30) 210 3286094

Ministry of Development, Competitiveness and Shipping,

General Directorate for International Economic Policy,

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Unit A’

1 Kornarou Str.

GR-10563 Athens

Tel: (+ 30) 210 3286041-43, 210 3286021

Fax (+ 30) 210 3286094

9.   Španjolska

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.   Francuska

Ministère du Redressement Productif

(Ministry for Production Recovery)

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Bureau des matérieaux

BP 80001

67, Rue Barbès

F-94201 Ivry-sur-Seine Cedex

tel (+ 33) 1 79 84 34 49

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Hrvatska

Državni ured za trgovinsku politiku (State Office for Trade Policy)

Ljudevita Gaja 4

10 000 ZAGREB

Phone: 00 385 1 6106114

Fax: 00 385 1 6109114

12.   Italija

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III – Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I - 00144 Roma

Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2406

Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@mise.gov.it

13.   Cipar

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel.: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

14.   Latvija

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics of the Republic of Latvia)

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tel.: 00 371 670 132 48

Fax: 00 371 672 808 82

15.   Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lituania)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 706 64 658, +370 706 64 808

Faks: +370 706 64 762

E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Luksemburg

Ministère de l’Économie et du Commerce Exterieur (Ministry of Economy and Foreign Trade)

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 47 82 371

Fax: (352) 46 61 38

17.   Mađarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Hungarian Trade Licencing Office)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 1458 5503

Fax: + 36 1458 5814

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Tel.: 00 356 256 90 202

Fax: 00 356 212 37 112

19.   Nizozemska

Belastingdienst/Douane (Customs Administration)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel.: (31 88) 15 12 122

Fax: (31 88) 15 13 182

20.   Austrija

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry of Economy, Family and Youth)

Außenwirtschaftskontrolle

Abteilung C2/9

Stubenring 1, A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

21.   Poljska

Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy)

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Fax: 0048/22/693 40 21

22.   Portugal

Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

23.   Rumunjska

Ministerul Économiei (Ministry of Economy)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

București

Cod poștal: 010096

Tel.: (40-21) 315.00.81

Fax: (40-21) 315.04.54

E-mail: clc@dce.gov.ro

24.   Slovenija

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6 c

SI-4270 Jesenice

Slovenija

Tel.: +386(0)4 297 44 70

Fax: +386(0)4 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.   Slovačka

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: 00 421 2 4854 7019

Fax: 00 421 2 4342 3915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finska

Tullihallitus (National Board of Customs)

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358 9) 61 41

Fax: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen (National Board of Customs)

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

27.   Švedska

Kommerskollegium (National Board of Trade)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46 8) 690 48 00

Fax: (46 8) 30 67 59

E-mail: registrator@kommers.se

28.   Ujedinjena Kraljevina

Import Licensing Branch (ILB)

Department for Business Innovation and Skills

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1282/2013

оd 10. prosinca 2013.

o ispravku inačice na poljskom jeziku Uredbe (EZ) br. 2508/2000 o utvrđivanju detaljnih pravila primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu programa rada za ribolovnu godinu u sektoru ribarstva

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (1), a posebno njezin članak 9. stavak 5. i članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Došlo je do pogreške u članku 12. inačice na poljskom jeziku Uredbe Komisije (EZ) br. 2508/2000 od 15. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu programa rada za ribolovnu godinu u sektoru ribarstva (2). Zbog toga je potreban ispravak inačice na poljskom jeziku. To ne utječe na ostale jezične inačice.

(2)

Uredbu (EZ) br. 2508/2000 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti. Kako bi se u aktu koji se ispravlja što je prije moguće uklonile pogreške, ova Uredba treba stupiti na snagu trećeg dana od dana njezine objave.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravnog odbora za proizvode ribarstva,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odnosi se samo na inačicu na poljskom jeziku.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu treći dan od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 17, 21.1.2000., str. 22.

(2)  SL L 289, 16.11.2000., str. 8.


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/14


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1283/2013

оd 10. prosinca 2013.

o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti divlje flore i faune uređenjem trgovine njima (1), a posebno njezin članak 19. stavke 2., 3. i 4.,

budući da:

(1)

U francuskoj jezičnoj verziji Priloga VII Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (2) nalazi se pogreška. Pogreška, koja ne utječe na valjanost dozvola i potvrda odnosno na zahtjeve za dozvole i potvrde, odnosi se na kod uz opis primjerka „Kavijar”.

(2)

Uredbu (EZ) br. 865/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom florom i faunom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odnosi se samo na francusku jezičnu verziju.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(2)  SL L 166, 19.6.2006., str. 1.


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1284/2013

оd 10. prosinca 2013.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

45,1

IL

200,7

MA

84,7

TN

102,7

TR

130,3

ZZ

112,7

0707 00 05

AL

59,9

MA

158,2

TR

134,0

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

158,9

TR

183,4

ZZ

171,2

0805 10 20

AR

30,3

MA

36,7

TR

64,2

ZA

58,8

ZW

19,7

ZZ

41,9

0805 20 10

MA

54,1

ZZ

54,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

138,2

TR

67,3

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

65,9

ZZ

65,9

0808 10 80

BA

78,8

MK

39,0

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

120,8

0808 30 90

TR

121,5

US

211,2

ZZ

166,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/17


ODLUKA VIJEĆA

od 2. prosinca 2013.

o utvrđivanju stajališta Europske unije na Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije u vezi s produljenjem moratorija na carine na elektroničke prijenose te moratorija na pritužbe povezane s nekršenjem i drugim situacijama

(2013/728/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Moratorij na carine na elektroničke prijenose („moratorij uz e-trgovinu”) s učinkom da članice WTO-a nastave svoju trenutnu praksu nenametanja carina na elektroničke prijenose usvojen je u obliku izjave na Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije (WTO) 1998.

(2)

Moratorij trenutačno ima oblik odluke Ministarske konferencije WTO-a koja se od 1998. obnavlja se svake dvije godine. Moratorij je zadnji put produljen do 2013. na Ministarskoj konferenciji WTO-a u prosincu 2011.

(3)

Konsenzus o zabrani ili dopuštanju pritužbi povezanih s nekršenjem i drugim situacijama u okviru Sporazuma TRIPS do sada nije bio moguć. U Izjavi donesenoj na Ministarskoj konferenciji WTO-a u Hong Kongu 2005. navodi se: „Upoznati smo s radom Vijeća u pogledu trgovinskih aspekata prava intelektualnog vlasništva u skladu sa stavkom 11.1. Odluke iz Dohe o pitanjima i nedoumicama povezanima s provedbom te stavkom 1.h Odluke Glavnog vijeća od 1. kolovoza 2004. i upućujemo ga da nastavi ispitivati opseg i modalitete vrsta pritužbi koje se navode u podstsavku 1. točki (b) i podstavku 1. točki (c) članka XXIII. GATT-a iz 1994. te da donese preporuke za naše sljedeće zasjedanje. Dogovoreno je da članice neće u međuvremenu podnositi takve pritužbe u okviru Sporazuma TRIPS.”

(4)

Postupak za uzastopna produljenja moratorija na pritužbe povezane s nekršenjem i ostalim situacijama do sada je bio usvajanje odluke Ministarske konferencije WTO-a nakon preporuke Vijeća za trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva.

(5)

Davanje podrške produljenju moratorija uz e-trgovinu i moratorija na pritužbe povezane s nekršenjem i drugim situacijama u interesu je Unije.

(6)

Primjereno je stoga utvrditi stajalište koje treba zauzeti Unija u okviru Ministarske konferencije WTO-a u pogledu produljenja moratorija uz e-trgovinu i moratorija na pritužbe povezane s nekršenjem i drugim situacijama,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište je Unije na Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije da podupire produljenje do sljedeće Ministarske konferencije WTO-a moratorija na carine na elektroničke prijenose („moratorij uz e-trgovinu”) te moratorija na pritužbe povezane s nekršenjem i drugim situacijama, kako je navedeno u sljedećim nacrtima odluka WTO-a:

TRIPS pritužbe povezane s nekršenjem i drugim situacijama […]

e-trgovina […].

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GUSTAS


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/18


ODLUKA VIJEĆA 2013/729/ZVSP

od 9. prosinca 2013.

o izmjeni Odluke 2013/34/ZVSP o vojnoj misiji Europske unije za doprinos obuci sigurnosnih snaga Malija (EUTM Mali)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. siječnja 2013. donijelo Odluku 2013/34/ZVSP (1) o pokretanju vojne misije Europske unije za doprinos obuci sigurnosnih snaga Malija (EUTM Mali).

(2)

Vijeće je 18. veljače 2013. donijelo Odluku 2013/87/ZVSP (2) o pokretanju vojne misije EUTM Mali.

(3)

Misija EUTM Mali trebala bi imati projektnu jedinicu zaduženu za upravljanje projektima koji služe kao potpora ciljevima misije.

(4)

Odluku 2013/34/ZVSP trebalo bi sukladno tome izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Odluci 2013/34/ZVSP dodaje se sljedeći članak:

„Članak 3.a

Projektna jedinica

1.   Misija EUTM Mali ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija, prema potrebi, koordinira projekte koje države članice i treće države provode u okviru njihove odgovornosti na područjima povezanima s mandatom misije i koji služe kao potpora njezinim ciljevima, olakšava njihovu provedbu i pruža savjete.

2.   Podložno stavku 3., zapovjednik misije EU-a ovlašten je koristiti financijske doprinose država članica ili trećih država za provedbu projekata koji na dosljedan način nadopunjuju ostale aktivnosti misije EUTM Mali. U tom slučaju, zapovjednik misije EU-a sklapa dogovor s tim državama, koji posebice obuhvaća posebne postupke za postupanje sa svim pritužbama trećih stranaka u pogledu štete koja je nastala kao posljedica činjenja ili propuštanja činjenja zapovjednika misije EU-a pri korištenju financijskih sredstava koje su osigurale te države.

EU ili VP ni pod kojim okolnostima ne odgovaraju državama članicama koje daju doprinose za posljedice činjenja ili propuštanja činjenja zapovjednika misije pri korištenju financijskih sredstava tih država.

3.   PSU je suglasan s prihvaćanjem financijskog doprinosa trećih država za projektnu jedinicu.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  SL L 14, 18.1.2013., str. 19.

(2)  Odluka Vijeća 2013/87/ZVSP od 18. veljače 2013. o pokretanju vojne misije Europske unije za doprinos obuci sigurnosnih snaga Malija (EUTM Mali) (SL L 46, 19.2.2013., str. 27.).


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/19


ODLUKA VIJEĆA 2013/730/ZVSP

od 9. prosinca 2013.

za potporu aktivnostima SEESAC-a za razoružanje i nadzor naoružanja u jugoistočnoj Europi u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 26. stavak 2. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Europsko vijeće je 13. prosinca 2003. usvojilo Europsku sigurnosnu strategiju kojom se utvrđuje pet ključnih izazova s kojima se Unija mora suočiti: terorizam, širenje oružja za masovno uništenje, regionalni sukobi, raspad države i organizirani kriminal. Posljedice nezakonite proizvodnje, prijenosa i stavljanja u optjecaj konvencionalnog oružja, uključujući malo i lako oružje (dalje u tekstu „SALW”) te njihova pretjeranog prikupljanja i nekontroliranog širenja ključan su dio četiriju od pet navedenih izazova. Oni povećavaju nesigurnost u jugoistočnoj Europi, susjednim regijama i u mnogim drugim područjima svijeta, zaoštravanjem sukoba i potkopavanjem napora za uspostavu mira nakon sukoba te stoga predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti.

(2)

Europsko vijeće je 15. i 16. prosinca 2005. usvojilo Strategiju EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja SALW-om i pripadajućim streljivom (dalje u tekstu „Strategija”), čime su utvrđene smjernice za djelovanje Unije u području SALW-a. Strategija identificira Balkan i jugoistočnu Europu kao regije koje su posebno pogođene pretjeranim prikupljanjem i širenjem SALW-a. U njoj se navodi da će Unija posebnu pozornost posvetiti srednjoj i istočnoj Europi te ističe, posebno navodeći Balkan, da će potpora za učinkoviti multilateralizam kao i za relevantne regionalne inicijative pružiti djelotvorni instrument za njezinu provedbu. Također posebno promiče potrebu za sudjelovanjem u naporima za smanjenje viška zaliha SALW-a koje su preostale u istočnoj Europi iz hladnog rata.

(3)

Na drugoj konferenciji, održanoj 2012., za reviziju Akcijskog programa UN-a za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje nezakonite trgovine SALW-om u svim aspektima (dalje u tekstu „Akcijski program UN-a”) koji je donesen 20. srpnja 2001., sve države članice Ujedinjenih naroda ponovno su potvrdile svoju predanost sprečavanju nezakonite trgovine SALW-om te su potakle mjere za dodatno širenje djelotvorne uloge koju regionalne i podregionalne organizacije mogu imati u provedbi Akcijskog programa UN-a i Međunarodnog instrumenta koji državama omogućuje identificiranje i praćenje, na pravodoban i pouzdan način, nezakonitog malog i lakog oružja (dalje u tekstu „Međunarodni instrument za praćenje”).

(4)

Centar za kontrolu malog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu (SEESAC), osnovan 2002. u Beogradu, koji djeluje pod zajedničkom nadležnošću Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Vijeća za regionalnu suradnju (slijednik Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu), pomaže nacionalnim i regionalnim dionicima u kontroli i smanjenju širenja i zlouporabe SALW-a i pripadajućeg streljiva i na taj način doprinosi poboljšanju stabilnosti, sigurnosti i razvoju u jugoistočnoj i istočnoj Europi. SEESAC posvećuje posebnu pozornost razvoju regionalnih projekata za rješavanje stvarnog stanja s prekograničnim protokom oružja.

(5)

Unija je prethodno podržala SEESAC Odlukom Vijeća 2002/842/ZVSP, koja je produljena i izmijenjena odlukama Vijeća 2003/807/ZVSP (1) i 2004/791/ZVSP (2). Nedavno je Unija podržala aktivnosti SEESAC-a za nadzor naoružanja Odlukom Vijeća 2010/179/ZVSP (3).

(6)

Unija želi financirati dodatni projekt SEESAC-a za smanjenje prijetnje nezakonitog širenja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom u jugoistočnoj Europi kako bi mogla nastaviti doprinositi smanjenju rizika od njihove nezakonite trgovine radi postizanja gore opisanih ciljeva,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   S ciljem provedbe Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom te promicanja mira i sigurnosti, projektne aktivnosti za smanjenje prijetnje nezakonitog širenja i trgovanja SALW-om i pripadajućim streljivom u jugoistočnoj Europi koje će podržavati Unija imaju sljedeće posebne ciljeve:

povećati sigurnost zaliha SALW-a i pripadajućeg streljiva u jugoistočnoj Europi,

smanjiti raspoložive zalihe SALW-a i pripadajućeg streljiva u jugoistočnoj Europi kroz aktivnosti uništavanja,

poboljšati označivanje i praćenje pružanjem potpore uspostavi ili proširenju postojećih sustava elektroničkog registriranja i evidencije oružja u jugoistočnoj Europi,

pojačati kontrole SALW-a i pripadajućeg streljiva putem poticanja i olakšavanja razmjene znanja, razmjene informacija i podizanja svijesti kroz bližu regionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi,

podržati prikupljanje nezakonitog SALW-a, eksplozivnih naprava, minskoeksplozivnih sredstava i povezanog streljiva u posjedu stanovništva zemalja jugoistočne Europe.

Unija financira projekt čiji je detaljan opis naveden u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („VP”) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehničku provedbu projekta iz članka 1. izvršava SEESAC.

3.   SEESAC izvršava svoje zadaće pod nadležnošću VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne dogovore s UNDP-om koji djeluje u ime SEESAC-a.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta koji financira Unija iz članka 1. iznosi 5 127 650 EUR. Ukupni procijenjeni proračun čitavog programa iznosi 14 335 403 EUR. Program sufinanciraju Unija, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške te korisnik.

2.   Izdacima koji se financiraju iz referentnog iznosa navedenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja izdacima iz stavka 1. U tu svrhu, ona sklapa odgovarajući sporazum s UNDP-om koji djeluje u ime SEESAC-a. Sporazumom se utvrđuje da SEESAC mora osigurati vidljivost doprinosa Unije, u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih tromjesečnih izvješća koje priprema SEESAC. Ta izvješća predstavljaju temelj za ocjenu koju provodi Vijeće.

2.   Komisija izvješćuje o financijskim aspektima projekta iz članka 1.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 36 mjeseci od dana sklapanja sporazuma iz članka 3. stavka 3. Međutim, ona prestaje važiti šest mjeseci od dana stupanja na snagu ako se u tom razdoblju ne sklopi nikakav sporazum.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Odluka Vijeća 2003/807/ZVSP od 17. studenoga 2003. o produljenju i izmjeni Odluke 2002/842/ZVSP o provedbi Zajedničke akcije 2002/589/ZVSP s ciljem doprinosa Europske unije suzbijanju destabilizirajućeg prikupljanja i širenja malog i lakog oružja u jugoistočnoj Europi (SL L 302, 20.11.2003., str. 39.).

(2)  Odluka Vijeća 2004/791/ZVSP od 22. studenoga 2004. o produljenju i izmjeni Odluke 2002/842/ZVSP o provedbi Zajedničke akcije 2002/589/ZVSP s ciljem doprinosa Europske unije suzbijanju destabilizirajućeg prikupljanja i širenja malog i lakog oružja u jugoistočnoj Europi (SL L 348, 24.11.2004., str. 46.).

(3)  Odluka Vijeća 2010/179/ZVSP od 11. ožujka 2010. u potporu aktivnosti SEESAC-a za nadzor naoružanja na Zapadnom Balkanu u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom (SL L 80, 26.3.2010, str. 48.).


PRILOG

Doprinos Europske unije projektu SEESAC-a za smanjenje prijetnje nezakonitog širenja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom u jugoistočnoj Europi

1.   Uvod i ciljevi

Zbog povijesti opsežnog prikupljanja zaliha malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva u jugoistočnoj Europi, nedostatnog broja sigurnih skladišta te trajnog manjka dostatnih kapaciteta za njihovo potpuno osiguranje zemlje u regiji predstavljaju posebno pitanje kao i značajan izazov u strategiji Europske unije za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovine malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom. Stoga, nastavak dosadašnje podrške Unije u suzbijanju prijetnje koju predstavlja širenje i nezakonita trgovina SALW-om u jugoistočnoj Europi i iz nje čini ključni dio njezinih napora za ostvarivanje ciljeva strategije EU-a za SALW.

Sveobuhvatni cilj projekta je promicanje međunarodnog mira i sigurnosti putem kontinuirane potpore naporima za smanjenje prijetnje koje predstavlja rašireno prikupljanje i nezakonita trgovina SALW-om i pripadajućim streljivom u jugoistočnoj Europi. Konkretno, projekt će smanjiti dostupnost viška SALW-a i pripadajućeg streljiva; poboljšati sigurnost skladištnih objekata; poboljšati praćenje oružja putem unaprijeđenog registriranja i označivanja; kao i poboljšati prijenos informacija i znanja te podizanje svijesti o prijetnji koju predstavlja SALW. Pored toga, program će doprinijeti stabilnosti u jugoistočnoj Europi djelovanjem u okviru Vijeća za regionalnu suradnju (RCC).

Nadovezujući se posebno na uspješnu provedbu Odluke Vijeća 2010/179/ZVSP, te u skladu sa strategijom EU-a za SALW, ovaj naknadni projekt na taj način nastoji dodatno ojačati nacionalne sustave kontrole i nastaviti s poticanjem multilateralizma, uspostavom regionalnih mehanizama s ciljem sprečavanja opskrbe te destabilizacije širenja SALW-a i pripadajućeg streljiva. Nadalje, kako bi se osigurala sveobuhvatnija regionalna dimenzija, ovaj naknadni projekt uključit će i Republiku Moldovu i Kosovo (1) u regionalne procese kontrole SALW-a kako bi osigurao u potpunosti holistički, regionalni pristup s dugoročnim učinkom i održivošću.

2.   Odabir tijela za provedbu i suradnja s ostalim relevantnim inicijativama za financiranje

SEESAC je zajednička inicijativa Programa Ujedinjenih naroda za razvoj i Vijeća za regionalnu suradnju (RCC, sljednik Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu) i kao takva je središnja točka za aktivnosti povezane sa SALW-om u jugoistočnoj Europi. Kao izvršni ogranak Regionalnog provedbenog plana jugoistočne Europe za suzbijanje širenja malog i lakog oružja (SALW), SEESAC više od 11 godina radi s nacionalnim dionicima u jugoistočnoj Europi na provedbi holističkog pristupa kontroli SALW-a provođenjem širokog spektra aktivnosti koje uključuju: kampanje o podizanju svijesti i prikupljanju SALW-a, upravljanje zalihama, smanjenje viškova, poboljšane mogućnosti označivanja i praćenja, kao i poboljšanu kontrolu izvoza oružja. Na taj je način SEESAC stekao jedinstvenu sposobnost i iskustvo u provedbi regionalnih intervencija s više dionika u svjetlu zajedničke političke i gospodarske pozadine zemalja u regiji, osiguravajući nacionalno i regionalno vlasništvo te dugoročnu održivost svojih djelovanja, istovremeno postajući primarno regionalno nadležno tijelo u području kontrole SALW-a.

SEESAC ima otvorene bilateralne i multilateralne komunikacijske kanale sa svim relevantnim čimbenicima i organizacijama. SEESAC je također tajništvo Regionalne upravljačke skupine jugoistočne Europe za malo i lako oružje (RSG). Pored toga, SEESAC je član i bivši predsjedatelj upravljačkog odbora Inicijative za regionalni pristup smanjenju zaliha (RASR). SEESAC se redovito poziva na sudjelovanje u svim relevantnim regionalnim forumima kao što su godišnji sastanci ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i zapadnog Balkana, proces razmjene strukturalnih informacija o SALW-u NATO-a, Inicijativa ministara obrane jugoistočne Europe (SEDM). Ima široku mrežu službenih i neslužbenih partnerstava s organizacijama kao što su RACVIAC (Regionalni centar za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja) – Centar za sigurnosnu suradnju, Forum OESS-a za sigurnosnu suradnju (FSC). Redovni koordinacijski sastanci s drugim agencijama UN-a kao što su UNODC i UNODA odvijaju se kroz Koordinacijsko djelovanje UN-a za malo oružje (CASA), kao i druge mehanizme. SEESAC se stoga razvio u regionalno središte za široki spektar pitanja povezanih s reformom sektora sigurnosti, s posebnim naglaskom na nadzor SALW-a i upravljanje zalihama. SEESAC, sa sjedištem u Beogradu, trenutačno djeluje u cijeloj jugoistočnoj Europi, s aktivnostima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Republici Moldovi, Crnoj Gori, Srbiji i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji (BJRM). Regionalno vlasništvo osigurava se kroz RCC kao i Regionalnu upravljačku skupinu za SALW, pri čemu predstavnici svih država u jugoistočnoj Europi pružaju strateške smjernice, inicijative i zahtjeve za aktivnosti SEESAC-a.

Rješavanje zajedničkih problema putem regionalnih inicijativa pokazalo se korisnim u jugoistočnoj Europi, ne samo zbog dijeljenja ključnih informacija i poticanja zdrave regionalne konkurencije, nego također jer pomaže u ostvarivanju dosljednih i lako mjerljivih rezultata putem holističke provedbe. Sudjelovanje SEESAC-a u svim relevantnim regionalnim procesima i inicijativama (kao što su SEDM, RASR i RACVIAC) omogućuje pravovremenu i otvorenu razmjenu informacija, dobro poznavanje stanja i mogućnost predviđanja potrebne kako bi se osiguralo da u provedbi ne bude preklapanja te da je ona u skladu s trenutačnim potrebama vlada i regija, kao i s trendovima u nastajanju.

SEESAC sve svoje aktivnosti temelji na prikupljenim osnovnim podacima, osigurava odobravanje i političku potporu nacionalnih dionika kao preduvjet za djelovanje. Svoje je prethodne projekte koje je financirao EU proveo uz vrlo visoku stopu ostvarenja predviđenih aktivnosti, ostvarujući održive rezultate projekta razvojem i poticanjem nacionalnog vlasništva svojih projekata i aktivnosti, promičući regionalnu suradnju, dijeljenje iskustva i najbolje prakse kao i regionalno istraživanje. Njegovo stručno znanje o SALW-u i detaljno poznavanje regionalnih pitanja i relevantnih dionika čini ga najpogodnijim partnerom u provedbi ove konkretne mjere.

Projekt također nadopunjuje paralelnu inicijativu SEESAC-a o kontroli prijenosa oružja čiji je cilj povećanje kapaciteta kontrole trgovine oružjem putem poboljšane transparentnosti i regionalne suradnje (2). Nadalje, osobito u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ovaj projekt nadopunjuje dva druga projekta, posebno:

projekt EXPLODE, koji financira kratkoročna komponenta Instrumenta za stabilnost EU-a, a provodi ga Ured UNDP-a u Sarajevu u partnerstvu s -misijom OESS-a u Bosni i Hercegovini, s ciljem poboljšanja sigurnosti ljudi u Bosni i Hercegovini smanjivanjem zaliha nesigurnog streljiva i povećanjem sigurnosti skladišta,

projekt SECUP u Bosni i Hercegovini za poboljšanje sigurnosti objekata za skladištenje streljiva i oružja koji zajednički provode misija OESS-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, a EUFOR osigurava praćenje i stručno tehničko savjetovanje o zaštitnim i sigurnosnim aspektima provedbe projekta, SEESAC će redovito održavati veze s misijom EUFOR Althea, misijom OESS-a u Bosni i Hercegovini i uredom UNDP-a u Sarajevu kako bi se osigurala kontinuirana koordinacija i komplementarnost s tim projektima, kao i s trajnim naporima međunarodne zajednice da riješi problem viška zaliha konvencionalnog streljiva u posjedu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine te imajući u vidu sve moguće buduće planove za kampanju prikupljanja nezakonitog konvencionalnog oružja u Bosni i Hercegovini.

U pogledu ostalih zemalja koje su obuhvaćene projektom, SEESAC će djelovati u suradnji sa sljedećim aktivnostima međunarodne pomoći:

u Crnoj Gori, projekt MONDEM, kojim upravlja Program Ujedinjenih naroda za razvoj u suradnji s OESS-om, namijenjen je radu na smanjenju rizika suzbijanja širenja oružja razvojem sigurne i zaštićene infrastrukture za skladištenje konvencionalnog streljiva i sustava upravljanja njime, smanjenjem rizika od eksplozija u zajednicama putem demilitarizacije koja nije štetna za okoliš, uništenjem toksičnog opasnog otpada (tekućeg raketnog goriva) i potporom reformi obrane uništenjem ograničene količine sustava teškog oružja koje je odredilo Ministarstvo obrane Crne Gore.

na Kosovu (1), projekt KOSSAC na početku osmišljen kako bi se smanjilo oružano nasilje na Kosovu (1) i povećala sigurnost u zajednici, tijekom godina se razvio u sveobuhvatni projekt sprečavanja oružanog nasilja sa snažnim naglaskom na reformi sektora sigurnosti i razvoju kapaciteta.

u Srbiji, projekt CASM koji financiraju Program Ujedinjenih naroda za razvoj i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, namijenjen je poboljšanju sigurnosti i zaštite unaprijed određenih mjesta skladištenja konvencionalnog streljiva te uklanjanju prijavljenog viška streljiva.

SEESAC također redovito održava veze s OESS-om, NATO-om i Norveškom narodnom pomoći, kao i ostalim relevantnim čimbenicima u svrhu osiguranja komplementarnosti djelovanja, rokova za intervencije i isplativosti uporabe resursa.

3.   Opis projekta

Provedba projekta dovest će do povećane sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Europi i šire borbom protiv širenja i nezakonitog trgovanja SALW-om i pripadajućim streljivom. Projekt će izravno doprinijeti provedbi Sigurnosne strategije EU-a, Strategije EU-a za SALW, Akcijskog programa UN-a, Međunarodnog instrumenta za praćenje i Protokola UN-a o vatrenom oružju, a posebno će poboljšati regionalnu suradnju u suzbijanju prijetnje koju predstavlja širenje SALW-a i pripadajućeg streljiva. Projekt će posebice rezultirati:

poboljšanom sigurnošću i upravljanjem zaliha SALW-a putem poboljšanja skladišta;

smanjenjem viškova i zaplijenjenih zaliha SALW-a i pripadajućeg streljiva putem uništenja;

poboljšanim kapacitetima za označivanje, praćenje i vođenje evidencije o SALW-u;

ojačanom regionalnom suradnjom i dijeljenjem informacija;

smanjenjem broja komada nezakonitog oružja među stanovništvom provedbom kampanja za podizanje svijesti i prikupljanje oružja.

Geografsko područje projekta je jugoistočna Europa, a izravni korisnici projekta su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo (1), Republika Moldova, Crna Gora, Srbija i BJRM.

3.1.   Povećana sigurnost zaliha kroz poboljšanje infrastrukture i razvoj kapaciteta

Cilj

Ova će aktivnost smanjiti prijetnju širenja i nezakonite trgovine SALW-om i pripadajućim streljivom poboljšanjem sigurnosnih propisa i upravljanja zalihama za skladišta zaliha konvencionalnog oružja i streljiva u Bosni i Hercegovini, Kosovu (1), Republici Moldovi, Crnoj Gori, Srbiji i BJRM-u.

Opis

Uspješna provedba Odluke Vijeća 2010/179/CFSP ZVSP s dvostrukim pristupom (1) poboljšanja sigurnosti skladišta u trima zemljama (3) i (2) izgradnje kapaciteta osoblja čija je zadaća upravljanje zalihama (4), značajno je pooštrila sigurnosne propise i smanjila rizik od neželjenog širenja zaliha SALW-a i pripadajućeg streljiva. Nadovezujući se na ova postignuća, druga faza projekta nastavit će poboljšavati sigurnost skladišta oružja i streljiva u jugoistočnoj Europi osiguravanjem dodatne specifične tehničke i infrastrukturne pomoći u skladu s međunarodnim najboljim praksama i standardima. Aktivnosti projekta pružit će potporu ministarstvima obrane u Bosni i Hercegovini, Republici Moldovi, Crnoj Gori i BJRM-u, kao i ministarstvima unutarnjih poslova Republike Srbije, BJRM-a i Kosova (1) nabavom i postavljanjem potrebne opreme za zaštitu zaliha oružja i streljiva. Također će se, prema potrebi, osigurati osposobljavanje za osoblje nadležno za upravljanje zalihama. Mjesta na kojima će se poboljšati sigurnost odabrat će se na temelju procjene prioriteta te sigurnosnih rizika koje predstavljaju.

Konkretno, projekt predviđa sljedeće aktivnosti:

Bosna i Hercegovina: poboljšanje sigurnosti skladišnih objekata streljiva i konvencionalnog oružja Ministarstva obrane, uključujući putem postavljanja i/ili preuređenja vanjske ograde objekta i osvjetljenja, alarmnih sustava za neovlaštene osobe, televizijskih kamera zatvorenog kruga (CCTV) i telekomunikacijske opreme, dopunjujući rad na sigurnosti zaliha koji su izvršili UNDP i OESS.

Kosovo (1): poboljšanje mogućnosti policije za upravljanje zalihama putem osposobljavanja i procjene trenutačnog stanja. Preuređenje jednog malog, lokalnog skladišta SALW-a i streljiva.

BJRM: poboljšanje sigurnosti središnjeg skladišnog objekta Ministarstva unutarnjih poslova (Orman) putem nabave sigurnosne opreme i provedbe poboljšanja infrastrukture, uključujući preuređenje vanjske ograde objekta; CCTV-opremu i osvjetljenje; i nova sigurnosna vrata za skladišne zgrade. Poboljšanje sigurnosti središnjeg skladišnog objekta oružanih snaga BJRM-a nabavom i postavljanjem video-nadzora i poboljšanjem sigurnosti vanjske ograde objekta i zgrade popravkom ograda, postavljanjem novih ulaznih vrata te obnovom sigurnosnih vrata skladišta.

Republika Moldova: poboljšanje sigurnosti u središnjem odlagalištu oružja i streljiva (CAMD) Ministarstva unutarnjih poslova, uključujući postavljanje sigurnosnih ograda, sustava kontrole ulaska i nabave elektroničkog registra oružja.

Crna Gora: saniranje skladišnog objekta za streljivo Brezovik, uključujući opća poboljšanja sigurnosne infrastrukture skladišta. Razvoj središnjeg registra uskladištenog oružja i streljiva.

Srbija: poboljšanje sigurnosti glavnog skladišnog objekta za SALW Ministarstva unutarnjih poslova, uključujući video-nadzor i kontrolu pristupa.

Regionalno osposobljavanje o upravljanju zalihama: potrebno je provesti na regionalnoj (godišnje) i nacionalnoj razini (prema potrebi).

Rezultati projekta i pokazatelji provedbe:

Projektom će se postići veća sigurnost u jugoistočnoj Europi smanjenjem rizika nezakonite trgovine:

povećanjem sigurnosti skladišnih objekata za SALW u BiH (4), na Kosovu (1) (1), u Republici Moldovi (2), Crnoj Gori (1), Srbiji (1) i BJRM-u (2) pomoću mjerljivih poboljšanja infrastrukture usmjerenih na sigurnost.

povećanjem sposobnosti osoblja da zaštiti zalihe osposobljavanjem najmanje 60 članova osoblja iz zemalja korisnica u trima radionicama te pružanjem ciljanog osposobljavanja na nacionalnoj razini.

3.2.   Smanjenje zaliha uništenjem SALW-a i streljiva

Cilj

Povećati sigurnost i smanjiti rizik širenja značajnim smanjenjem viška konvencionalnog oružja i streljiva u skladištima.

Opis

Na temelju uspjeha prethodne faze, tijekom koje je uništeno ukupno 78 366 komada oružja (45 275 u Srbiji i 33 091 u Hrvatskoj), te kako bi se dalje smanjio višak SALW-a u posjedu državnih institucija i civila te na taj način snizio rizik zlouporabe ili nezakonite trgovine tim oružjem, projektom će se uništiti do 165 000 komada SALW-a provedbom nekoliko aktivnosti povezanih s uništavanjem u:

Albaniji (do 120 000 komada)

Bosni i Hercegovini (do 4 500 komada)

Kosovu (1) (do 2 500 komada)

BJRM-u (do 1 500 komada)

Republici Moldovi (do 2 500 komada)

Crnoj Gori (do 4 000 komada)

Srbiji (do 30 000 komada)

U Albaniji rezultati postignuti u uništavanju viška streljiva u posjedu Ministarstva obrane trebaju biti usklađeni s rezultatima uništavanja SALW-a, posebno s obzirom na veličinu viška zaliha i izazov prilikom njegova osiguranja. U Srbiji rezultate postignute u okviru Odluke Vijeća 2010/179/ZVSP treba ojačati daljnjim uništenjem viška i zaplijenjenog oruža te je ključno pokretanje sličnih djelovanja u drugim zemljama kako bi se značajno snizio rizik širenja i nezakonitog trgovanja viškom oružja. Također, projektom će se provesti uništenje viška i zaplijenjenog eksploziva i streljiva za SALW u posjedu ministarstava unutarnjih poslova i ministarstava obrane.

Rezultati projekta/pokazatelji provedbe:

Projekt će dovesti do značajnog smanjenja opasnosti od širenja SALW-a smanjenjem viška i zaplijenjenog malog i lakog oružja, eksploziva i streljiva koje se drži u skladištima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu (1), u Republici Moldovi, Crnoj Gori, Srbiji i BJRM-u:

uništeno ukupno do 165 000 komada konvencionalnog oružja;

demilitarizirano i uništeno ukupno do 12 442 komada streljiva i eksploziva izloženog riziku širenja.

3.3.   Poboljšano označivanje, praćenje i registracija SALW-a

Cilj

Poboljšati mogućnost označivanja i praćenja pružanjem potpore uspostavi ili proširenju postojećih sustava elektroničkog registriranja i evidencije oružja u jugoistočnoj Europi.

Opis

Ovaj dio projekta podupire jačanje djelotvorne vladavine prava, ograničavanje, registraciju i mjerenje količina SALW-a i potražnje za njim. Projekt je osmišljen u skladu s Akcijskim programom UN-a, Međunarodnim instrumentom za praćenje i Protokolom UN-a o vatrenom oružju kao i Direktivom Vijeća 91/477/EEZ i Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP te će stoga i pojačati njihovu provedbu poboljšanjem kapaciteta država jugoistočne Europe za označivanje, praćenje i vođenje evidencije oružja, s posebnim naglaskom na sposobnosti nacionalnih vlasti da vode evidencije o zakonitom oružju koje je u posjedu civila putem pružanja podrške jačanju i digitalizaciji takvih sustava. Istovremeno će se kapaciteti poboljšati za označivanje, praćenje i balističku analizu oružja.

Projekt će biti usmjeren na osiguranje koherentnosti i komplementarnosti aktivnosti UN-a i EU-a, u okviru nacionalnih, regionalnih i tematskih programa te će sve aktivnosti u okviru ovog cilja težiti visokoj razini sinergije i komplementarnosti s inicijativama Interpola (iARMS) i EUROPOL-a u tom području.

Projekt će podupirati jačanje mogućnosti za označivanje, praćenje i vođenje evidencije o SALW-u u jugoistočnoj Europi kombinacijom osposobljavanja i pomoći na tehničkoj razini, uz normativnu i institucionalnu analizu:

Albanija: državnoj policiji Albanije pružit će potporu u razvoju i provedbi središnjeg elektroničkog registra oružja izradom sustava, nabavom i postavljanjem potrebnog hardvera te pružanjem osposobljavanja osoblju.

Bosna i Hercegovina: podupirat će Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) u nastavku njezinih napora i rezultata u provedbi neširenja SALW-a poboljšanjem tehničkih mogućnosti istrage i provedbe kontrole SALW-a.

BJRM: surađivat će s nacionalnim tijelima kako bi ojačala postojeći sustav za registraciju oružja nadogradnjom softvera kako bi se obuhvatilo oružje u vlasništvu sigurnosnih snaga te daljnjim osposobljavanjem osoblja o vođenju evidencije o vatrenom oružju u skladu sa zakonodavstvom.

Kosovo (1): surađivat će s policijskom službom Kosova (1) na razvoju standardnih operativnih postupaka te pružiti osposobljavanje o njihovoj provedbi. Istovremeno će poticati izradu pregleda strukture nezakonite trgovine SALW-om kroz suradnju s relevantnim tijelima kako bi se utvrdila ključna područja rizika.

Srbija: podupirat će jačanje tehničkih mogućnosti balističkog laboratorija Ministarstva unutarnjih poslova za označivanje i praćenje oružja i streljiva nabavom specijalizirane opreme i provedbom osposobljavanja.

Na regionalnoj razini:

Projekt će podržati uspostavu regionalne mreže stručnjaka za vatreno oružje u jugoistočnoj Europi i organizirat će do šest regionalnih radionica s ciljem povećanja razmjene znanja;

Mrežu će podupirati internetska platforma, kako bi se olakšala razmjena znanja i informacija;

SEESAC će se usko povezati s Conflict Armament Research (CAR) s ciljem olakšanja razmjene informacija o nezakonitom oružju između SEESAC-a, Regionalne mreže stručnjaka za vatreno oružje i projekta iTrace koji provodi CAR.

Provest će se studija izvedivosti koja će navesti pravne i tehničke mogućnosti za pomnije i institucionaliziranije praćenje te razmjenu balističkih podataka.

Rezultati projekta/pokazatelji provedbe:

Uveden središnji elektronički registar oružja u Albaniji;

Poboljšane tehničke mogućnosti Državne agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini za praćenje i istragu SALW-a i streljiva;

Poboljšan elektronički registar oružja u BJRM-u koji je nadograđen kako bi obuhvatio oružje u vlasništvu sigurnosnih snaga; najmanje 25 članova osoblja s osposobljavanjem o novim odredbama;

Razvijeni standardni operativni postupci označivanja, praćenja i vođenja evidencije o SALW-u za policiju Kosova (1); dovršena studija s pregledom strukture nezakonite trgovine;

Poboljšane tehničke mogućnosti za praćenje oružja i streljiva balističkog laboratorija Ministarstva unutarnjih poslova Srbije;

Uspostavljena regionalna mreža stručnjaka za vatreno oružje, koja je u funkciji; provedeno šest radionica;

Uspostavljena internetska platforma za olakšavanje razmjene znanja i informacija regionalne mreže stručnjaka za vatreno oružje;

Poboljšana razmjena informacija između SEESAC-a, Regionalne mreže stručnjaka za vatreno oružje i projekta iTrace.

Dovršena studija izvedivosti povezivanja sustava za registraciju.

3.4.   Regionalna suradnja na podizanju svijesti, razmjeni informacija i prijenosu znanja

Cilj

Daljnje jačanje mogućnosti suzbijanja prijetnje koju predstavlja SALW i njegovo streljivo u jugoistočnoj Europi poticanjem i olakšavanjem dijeljenja znanja, razmjene informacija i podizanja svijesti kroz užu regionalnu suradnju.

Opis

Projekt će povećati mogućnost nacionalnih komisija za SALW i relevantnih institucija uključenih u nadzor oružja pružanjem tehničke pomoći i razvojem kapaciteta, istovremeno olakšavajući razmjenu informacija. Projekt će ostvariti usku suradnju s institucijama na izradi pregleda potreba te razvoju potrebnih alata potpore kako bi im se omogućilo daljnje jačanje mogućnosti za nadzor konvencionalnog oružja i pripadajućeg streljiva. Istovremeno, projektom će se uspostaviti i olakšati regionalni postupak razmjene informacija, spajanjem predstavnika nacionalnih komisija za SALW i institucija uključenih u nadzor oružja, kako bi se povećala regionalna suradnja i razmjena znanja. Proces razmjene informacija na regionalnoj razini sastojat će se od:

službenih regionalnih sastanaka nacionalnih komisija za SALW dvaput godišnje;

formaliziranog skupa stečenih iskustava iz područja nadzora SALW-a u jugoistočnoj Europi;

razvoja pregleda nacionalnog zakonodavstva jugoistočne Europe o SALW-u; zapisnika sa sastanka te drugih saznanja potrebnih za djelotvornu provedbu nadzora SALW-a;

razvoja regionalne studije učinka SALW-a na obiteljsko nasilje i nasilje na temelju spola;

razvoja internetske platforme za razmjenu znanja te internetskog portala koji će omogućiti redovitu razmjenu znanja i iskustava o projektima, aktivnostima i intervencijama za nadzor SALW-a;

olakšavanja bilateralne razmjene informacija organiziranjem studijskih posjeta i razmjenama stručnjaka.

Formalizirani skup stečenih iskustava i izrada baze znanja dodatno će ojačati kapacitet zemalja jugoistočne Europe za izradu, konceptualizaciju i provedbu aktivnosti nadzora SALW-a, čineći ih istovremeno izvoznicima znanja u druge regije. Značajno iskustvo u jugoistočnoj Europi prikupljeno na taj način također će biti korisno u drugim dijelovima svijeta.

Rezultati projekta/pokazatelji provedbe:

Pojačana regionalna suradnja na suzbijanju prijetnje koju predstavlja rašireno prikupljanje i nezakonita trgovina SALW-om i pripadajućim streljivom pomoću:

do šest organiziranih službenih sastanaka komisija za SALW;

olakšane bilateralne razmjene znanja i razmjene informacija;

razvoja nacionalnih strategija za SALW ako je primjenjivo;

isporuke osposobljavanja i izgradnje kapaciteta na nacionalnoj razini na temelju ocjene potreba;

pojačane svijesti o učinku SALW-a na obiteljsko nasilje i nasilje na temelju spola kroz razvoj i promidžbu regionalne studije.

Povećani kapacitet nacionalnih komisija za SALW i drugih institucija uključenih u nadzor oružja putem:

uspostavljene platforme za razmjenu znanja;

objavljenog pregleda zakonodavstva iz područja nadzora oružja i formaliziranog skupa stečenih iskustava u nadzoru SALW-a u jugoistočnoj Europi;

pruženih tehničkih savjeta.

3.5.   Kampanje za prikupljanje oružja i podizanje svijesti

Cilj

Povećanje sigurnosti i smanjenje prijetnje koju predstavlja nezakonita trgovina SALW-om i pripadajućim streljivom preko:

potpore prikupljanju nezakonitog i neželjenog oružja, eksplozivnih naprava, minskoeksplozivnih sredstava i povezanog streljiva u posjedu stanovništva zemalja jugoistočne Europe;

pomoći pri legalizaciji oružja u posjedu civila njihovom registracijom;

podizanja svijesti o opasnostima koje predstavlja posjedovanje nezakonitog oružja.

Opis

Tijekom prve faze projekta (Odluka Vijeća 2010/179/ZVSP), jednoipolgodišnja kampanja za prikupljanje i podizanje svijesti provedena je u Hrvatskoj, što je rezultiralo prikupljanjem 1 753 komada oružja, 16 368 komada nezakonitog fragmentacijskog oružja, 818 153 komada streljiva i 620 kg eksploziva te povećanom osviještenosti javnosti. U Srbiji je inovativna kampanja za podizanje svijesti pomoću internetske platforme pomogla SEESAC-u prikupiti dragocjene podatke o prevladavajućim stavovima te o prisutnosti SALW-a. Raspolažući iskustvima iz ovih kampanja, druga će se faza projekta usredotočiti na tri pravca koja se uzajamno podupiru:

izradu i provedbu kampanja prikupljanja koje će se temeljiti na ciljanim aktivnostima za podizanje svijesti, kako bi se na primjeren način raširile pojedinosti legalizacije i dobrovoljne predaje nezakonitog vatrenog oružja;

razvoj i provedbu aktivnosti za podizanje svijesti o opasnostima koje predstavlja posjedovanje nezakonitog vatrenog oružja, streljiva i eksploziva;

uporabu inovativnih alata kao što je pomoć anonimnih, slučajnih sudionika (crowdsourcing) kako bi se izradio pregled nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja i podigla svijest stanovništva o prijetnji koju predstavlja nezakonito oružje.

Rezultati projekta/pokazatelji provedbe:

Projekt će povećati sigurnost u jugoistočnoj Europi smanjenjem nezakonitog posjedovanja oružja od strane stanovništva:

smanjenjem broja komada oružja, minskoeksplozivnih sredstava, streljiva i eksplozivnih naprava u posjedu stanovništva;

povećanjem svijesti izradom i provedbom kampanja u najmanje šest zemalja.

4.   Korisnici

Izravni korisnici projekta bit će nacionalne institucije nadležne za nadzor SALW-a u jugoistočnoj Europi. U odnosu na upravljanje zalihama, ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, Republike Moldove, Crne Gore, BJRM-a te ministarstva unutarnjih poslova Kosova (1), Republike Moldove, Srbije i BJRM-a imat će koristi od razvoja kapaciteta i poboljšane infrastrukture skladišnih objekata. Izravni korisnici napora za smanjenje zaliha bit će ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, Kosova (1), Republike Moldove, Crne Gore, Srbije i BJRM-a te ministarstva obrane u Albaniji, Bosne i Hercegovine, BJRM-u i Republici Moldovi. Izravni korisnici povećanih mogućnosti označivanja, praćenja i vođenja evidencije o SALW-u bit će ministarstva unutarnjih poslova Albanije, BJRM-a, Kosova (1) i Srbije te Državna agencija za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini, dok će preostala ministarstva unutarnjih poslova koristiti pogodnosti regionalne mreže stručnjaka za vatreno oružje. Konačno, nacionalne komisije za SALW i druge institucije nadležne za nadzor malog i lakog oružja u jugoistočnoj Europi imat će koristi od osposobljavanja i razmjene informacija kao i od regionalne suradnje.

Predložene aktivnosti u potpunosti su u skladu s nacionalnim prioritetima za nadzor SALW-a te su ih potvrdila nadležna nacionalna tijela za nadzor SALW-a, pokazujući njihovo prihvaćanje i predanost ostvarenju rezultata projekta.

Opće stanovništvo zemalja jugoistočne Europe i EU-a koji su izloženi riziku značajnog širenja SALW-a, neizravno će, kako će se rizik smanjivati, imati koristi od ovog projekta.

5.   Vidljivost djelovanja EU-a

SEESAC poduzima odgovarajuće mjere s ciljem davanja publiciteta činjenici da ovo djelovanje financira Europska unija. Takve će se mjere provoditi u skladu s Priručnikom Komisije za komunikacije i vidljivost za vanjsko djelovanje EU-a koji je utvrdila i objavila Europska komisija. SEESAC će stoga osigurati vidljivost doprinosa EU-a primjerenim brendiranjem i oglašavanjem, isticanjem uloge Unije, osiguravanjem transparentnosti njezina djelovanja i podizanjem osviještenosti o razlozima za Odluku, kao i o potpori Unije za Odluku te rezultatima te potpore. Materijal koji će nastati kao rezultat projekta istaknut će zastavu Unije na vidljivom mjestu u skladu sa smjernicama Unije za pravilnu upotrebu i reproduciranje zastave.

Budući da se planirane aktivnosti uvelike razlikuju po području primjene i naravi, koristit će se niz promidžbenih alata, uključujući tradicionalne medije, internetske stranice, društvene medije, informativno-promidžbene materijale, uključujući informativnu grafiku, letke, biltene, izjave za medije i ostalo prema potrebi. Publikacije, javne manifestacije, kampanje, oprema i građevinski radovi, ostvareni nabavom u okviru ovog projekta, primjereno će se označiti. Kako bi se dodatno pojačao učinak podizanja svijesti različitih nacionalnih vlada i javnosti, međunarodne zajednice, lokalnih i međunarodnih medija, svakoj će se ciljnoj projektnoj skupini obratiti primjerenim jezikom.

6.   Trajanje

Na temelju iskustva provedbe Odluke Vijeća 2010/179/ZVSP i uzimajući u obzir regionalno područje provedbe projekta, broj korisnika, kao i broj i složenost planiranih aktivnosti, vremenski okvir za provedbu iznosi 36 mjeseci.

7.   Opća strategija

Tehnička provedba ovog djelovanja povjerena je SEESAC-u, regionalnoj inicijativi koja djeluje pod mandatom Programa Ujedinjenih naroda za razvoj i Vijeća za regionalnu suradnju, nasljednika Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu. SEESAC je izvršno tijelo Regionalnog provedbenog plana suzbijanja širenja malog i lakog oružja (SALW) te na taj način djeluje kao središnja točka za sva pitanja u vezi sa SALW-om u regiji jugoistočne Europe.

SEESAC će imati ukupnu nadležnost nad provedbom projektnih aktivnosti i odgovornost za provedbu projekta. Predviđeno je da projekt traje 3 godine (36 mjeseci) te ukupni procijenjeni proračun projekta iznosi 14 335 403 EUR uz osigurano sufinanciranje Norveške.

8.   Partneri

SEESAC će izravno provoditi djelovanje u uskoj suradnji s ministarstvima obrane Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Moldove, Crne Gore, BJRM-a; s ministarstvima unutarnjih poslova Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova (1), Republike Moldove, Crne Gore, Srbije, BJRM-a i Državne agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini; kao i s nacionalnim komisijama za SALW u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu (1), u Republici Moldovi, Crnoj Gori, Srbiji i BJRM-u.

Ovo je djelovanje dio šireg Programa nadzora oružja na Zapadnom Balkanu te se nadopunjuje projektom nadzora izvoza oružja, koji financira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Programom za razvoj kapaciteta za upravljanje zalihama streljiva u Republici Srbiji (CASM). Ukupan procijenjeni proračun Programa iznosi 14 335 403 EUR uz doprinos Unije u iznosu od 5 127 650 EUR, što obuhvaća do 35,77 % procijenjenog ukupnog proračuna. Ukupni doprinos Norveške iznosi 411 689 EUR (3 140 000,00 NOK) prema operativnoj tečajnoj stopi UN-a za lipanj 2013., što obuhvaća 2,87 % ukupnog proračuna Programa. Ukupan doprinos korisnika iznosi 61,36 % ukupnog proračuna Programa.

9.   Izvješćivanje

Izvješćivanje, kako narativno tako i financijsko, obuhvaća cjelokupno djelovanje kako je opisano u relevantnom sporazumu o utvrđenom doprinosu i njemu priloženom proračunu, neovisno financira li Komisija to djelovanje u potpunosti ili ga sufinancira.

Narativna izvješća o napretku upućuju se kvartalno, kako bi se zabilježio i pratio napredak prema ostvarenju ključnih rezultata.

10.   Procijenjeni proračun

Ukupni procijenjeni trošak projekta koji financira EU iznosi 5 127 650 EUR.


(1)  Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(2)  Komponentu kontrole prijenosa oružja financira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a provodi je SEESAC.

(3)  U Hrvatskoj je sigurnost centralnog skladišta oružja Ministarstva unutarnjih poslova „MURAT” poboljšana postavljanjem video-nadzora; u Bosni i Hercegovini instalirana su 41 sigurnosna vrata i pojačana je sigurnost na četirima lokacijama za skladištenje SALW-a i streljiva Ministarstva obrane; u Crnoj Gori je sigurnost odlagališta streljiva Ministarstva obrane „TARAS” unaprijeđena u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima.

(4)  Osmišljen je tečaj upravljanja zalihama i ukupno je 58 službenika na operativnoj razini iz ministarstava obrane, oružanih snaga i ministarstava unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, BJRM-a, Crne Gore i Srbije pohađalo obuku iz upravljanja zalihama.


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/31


ODLUKA KOMISIJE

оd 9. prosinca 2013.

o obavijesti Irske o prijelaznom nacionalnom planu iz članka 32. Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8638)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2013/731/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (1), a posebno njezin članak 32. stavak 5. drugi podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 32. stavkom 5. prvim podstavkom Direktive 2010/75/EU Irska je svoj prijelazni nacionalni plan dostavila Komisiji 31. prosinca 2012. (2)

(2)

Tijekom ocjenjivanja cjelovitosti prijelaznog nacionalnog plana, Komisija je utvrdila određene nedosljednosti između popisa postrojenja uključenih u prijelazni nacionalni plan i onih koje je Irska navela u svojem inventaru emisija na temelju Direktive 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Također je utvrdila da nedostaju podaci o jednom postrojenju. Sve je to otežalo ocjenu podataka prijelaznog nacionalnog plana.

(3)

Dopisom od 3. lipnja 2013. (4), Komisija je zatražila od irskih vlasti da dostave objašnjenje o nedosljednostima između prijelaznog nacionalnog plana i inventara na temelju Direktive 2001/80/EZ, kao i objašnjenja u pogledu jednog uređaja za loženje.

(4)

Dopisom od 10. srpnja 2013. Irska je Komisiji dostavila dodatne informacije koje se odnose, između ostalog, na uklanjanje jednog postrojenja iz prijelaznog nacionalnog plana (5).

(5)

Nakon dodatnog ocjenjivanja prijelaznog nacionalnog plana i dostavljenih dodatnih informacija, Komisija je 4. rujna 2013. (6) poslala drugi dopis u kojem je zatražila objašnjenje o datumu izdavanja prve dozvole za nekoliko postrojenja i o ispravnoj primjeni pravila akumulacije iz članka 29. Direktive o industrijskoj emisiji (IED). Komisija je zatražila i reviziju izračuna doprinosa gornjim granicama/kvotama prijelaznog nacionalnog plana za uređaje za loženje koji koriste više vrsta goriva.

(6)

Porukom elektroničke pošte Irska je 23. rujna 2013. (7) dostavila tražene dodatne informacije i objašnjenja u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2012/115/EU (8).

(7)

Komisija je stoga prijelazni nacionalni plan ocijenila u skladu s člankom 32. stavcima 1., 3. i 4. Direktive 2010/75/EU i Provedbenom odlukom 2012/115/EU.

(8)

Komisija je posebno razmotrila dosljednost i točnost podataka, pretpostavki i izračuna upotrijebljenih pri utvrđivanju doprinosa svakog pojedinog uređaja za loženje obuhvaćenog prijelaznim nacionalnim planom emisijskim kvotama koje su tim planom utvrđene i provjerila sadrži li prijelazni nacionalni plan opće i pojedinačne ciljeve, mjere i vremenski raspored za postizanje tih ciljeva te mehanizam praćenja za ocjenjivanje usklađenosti u budućnosti.

(9)

Komisija je na temelju dostavljenih dodatnih informacija utvrdila da su emisijske kvote za 2016. i 2019. izračunane primjenom odgovarajućih podataka i formula te da su izračuni ispravni. Irska je dostavila dovoljno informacija o mjerama koje će se provesti kako bi se postigle emisijske kvote te osiguralo praćenje i izvješćivanje Komisije o provedbi prijelaznog nacionalnog plana.

(10)

Komisija je utvrdila da su irske vlasti uzele u obzir odredbe iz članka 32. stavaka 1., 3. i 4. Direktive 2010/75/EU te iz Provedbene odluke 2012/115/EU.

(11)

Stoga provedba prijelaznog nacionalnog plana ne bi smjela dovesti u pitanje primjenu ostalog mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Unije. Posebno, utvrđivanjem uvjeta na temelju kojih se izdaju pojedinačne dozvole za uređaje za loženje obuhvaćene prijelaznim nacionalnim planom Irska bi trebala osigurati usklađenost sa zahtjevima navedenima, između ostalog, u Direktivi 2010/75/EU, Direktivi 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) i Direktivi 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(12)

U skladu s člankom 32. stavkom 6. Direktive 2010/75/EU Irska mora obavijestiti Komisiju o svim naknadnim promjenama prijelaznog nacionalnog plana. Komisija treba ocijeniti jesu li te promjene u skladu s odredbama iz članka 32. stavaka 1., 3. i 4. Direktive 2010/75/EU te iz Provedbene odluke 2012/115/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Na temelju članka 32. stavaka 1., 3. i 4. Direktive 2010/75/EU i Provedbene odluke 2012/115/EU nema primjedbi u pogledu prijelaznog nacionalnog plana o kojem je Irska obavijestila Komisiju 31. prosinca 2012. u skladu s člankom 32. stavkom 5. Direktive 2010/75/EU kako je izmijenjen u skladu s dodatnim informacijama poslanima 10. srpnja 2013. i 23. rujna 2013. (11)

2.   Popis postrojenja obuhvaćenih prijelaznim nacionalnim planom, onečišćujućih tvari za koje su ta postrojenja obuhvaćena i primjenjivih emisijskih kvota utvrđen je u Prilogu.

3.   Provedba prijelaznog nacionalnog plana koju vrše irske vlasti ne oslobađa Irsku od obveze poštivanja odredbi Direktive 2010/75/EU o emisijama iz pojedinačnih uređaja za loženje obuhvaćenih planom i drugih odgovarajućih akata zakonodavstva Europske unije o okolišu.

Članak 2.

Komisija će ocijeniti jesu li bilo kakve naknadne promjene prijelaznog nacionalnog plana o kojima će Irska ubuduće obavještavati Komisiju u skladu s odredbama iz članka 32. stavaka 1., 3. i 4. Direktive 2010/75/EU i Provedbene odluke 2012/115/EU.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Irskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(2)  Obavijest Irske zaprimljena je dopisom od 31. prosinca 2012. koji je Irska poslala poštom istoga dana, a koji je Komisija registrirala pod registracijskim brojem: Ares(2012)10636.

(3)  Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje (SL L 309, 27.11.2001., str. 1.).

(4)  Ares(2013) 1636798

(5)  Ares(2013)2640846

(6)  Ares(2013) 2991162

(7)  Ares(2013)3103789

(8)  Provedbena Odluka Komisije 2012/115/EU od 10. veljače 2012. o utvrđivanju pravila o prijelaznim nacionalnim planovima iz Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (SL L 52, 24.2.2012., str. 12.).

(9)  Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str. 1.).

(10)  Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 27.11.2001., str. 22.).

(11)  Europska komisija registrirala je pročišćenu verziju prijelaznog nacionalnog plana 26. studenoga 2013. pod registracijskim brojem Ares(2013)3571076.


PRILOG

Popis postrojenja uključenih u prijelazni nacionalni plan

Broj

Naziv postrojenja u prijelaznom nacionalnom planu

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga na dan 31. prosinca 2010. (MW)

Onečišćujuće tvari obuhvaćene prijelaznim nacionalnim planom

SO2

NOx

prašina

1.

P0605-MP1/2

Jedinice 1 i 2, elektrana Moneypoint

1 540

2.

P0605-MP3

Jedinica 3, elektrana Moneypoint

770

3.

P0561-AD1

Jedinica 1, elektrana Aghada

670

4.

P0561-AT1

Turbine CT11, elektrana Aghada

283

5.

P0561-AT2

Turbine CT12, elektrana Aghada

283

6.

P0561-AT4

Turbine CT14, elektrana Aghada

283

7.

P0578-MR1

Jedinica CT, elektrana Marina

277

8.

P0606-GR1/2

Jedinice 1 i 2, elektrana Great Island

346

9.

P0606-GR3

Jedinica 3, elektrana Great Island

303

10.

P0607-TB1/2

Jedinice 1 i 2, elektrana Tarbert

340

11.

P0607-TB3/4

Jedinice 3 i 4, elektrana Tarbert

1 232

12.

P0482-EP1

Edenderry Power Limited

299


Emisijske kvote (u tonama)

 

2016.

2017.

2018.

2019.

1.1. – 30.6.2020.

SO2

15 202

12 076

8 950

5 824

2 912

NOx

8 811

7 853

6 896

5 938

2 969

prašina

1 514

1 196

878

560

280


11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 9. prosinca 2013.

o zaključcima u vezi s najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za proizvodnju klornih lužina, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8589)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/732/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (1), a posebno njezin članak 13. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 13. stavkom 1. Direktive 2010/75/EU od Komisije se zahtijeva da organizira razmjenu podataka o industrijskim emisijama s državama članicama, predmetnim industrijama i nevladinim organizacijama koje promiču zaštitu okoliša kako bi se olakšalo sastavljanje referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT), kako su definirani u članku 3. stavku 11. te Direktive.

(2)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Direktive 2010/75/EU, razmjena podataka odnosi se na rad postrojenja i tehnika u smislu emisija, prema potrebi izražen u obliku kratkoročnih i dugoročnih prosjeka i s time povezanih referentnih uvjeta, potrošnje i prirode sirovina, potrošnje vode, korištenja energije i stvaranja otpada, na tehnike koje su korištene, praćenje koje je povezano s njima, učinke prijenosa onečišćenja s medija na medij, ekonomsku i tehničku održivost i njihov razvoj te na najbolje raspoložive tehnike i tehnike u nastajanju koje su utvrđene nakon razmatranja pitanja iz članka 13. stavka 2. točaka (a) i (b) te Direktive.

(3)

„Zaključci o NRT-u” kako su definirani člankom 3. stavkom 12. Direktive 2010/75/EU ključni su element referentnih dokumenata o NRT-u i njima se propisuju zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama, njihov opis, podaci za procjenu njihove primjenjivosti, razine emisije povezane s najboljim raspoloživim tehnikama, povezano praćenje, povezane razine potrošnje i prema potrebi odgovarajuće mjere za oporavak lokacije.

(4)

U skladu s člankom 14. stavkom 3. Direktive 2010/75/EU, zaključci o NRT-u referenca su za utvrđivanje uvjeta dozvole za postrojenja obuhvaćenih poglavljem II. te Direktive.

(5)

Člankom 15. stavkom 3. Direktive 2010/75/EU od nadležnog se tijela zahtijeva utvrđivanje graničnih vrijednosti emisije koje osiguravaju da, u normalnim radnim uvjetima, emisije ne prelaze razine emisije povezane s najboljim raspoloživim tehnikama, kako je propisano u odlukama o zaključcima o NRT-u iz članka 13. stavka 5. Direktive 2010/75/EU.

(6)

Člankom 15. stavkom 4. Direktive 2010/75/EU predviđena su odstupanja od zahtjeva utvrđenog člankom 15. stavkom 3. samo u slučaju kada su troškovi za dostizanje razina emisija povezanih s NRT-om nerazmjerno visoki u usporedbi s koristima za okoliš zbog geografskog položaja, lokalnih uvjeta okoliša ili tehničkih karakteristika predmetnog postrojenja.

(7)

Člankom 16. stavkom 1. Direktive 2010/75/EU predviđeno je da se zahtjevi za praćenje stanja iz dozvole iz članka 14. stavka 1. točke (c) Direktive temelje na zaključcima o praćenju koji su opisani u zaključcima o NRT-u.

(8)

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Direktive 2010/75/EU, u roku od 4 godine od objavljivanja odluka o zaključcima o NRT-u nadležno tijelo treba ponovno razmotriti i, prema potrebi, ažurirati sve uvjete dozvole te osigurati sukladnost postrojenja s tim uvjetima dozvole.

(9)

Odlukom Komisije od 16. svibnja 2011. osniva se forum (2) za razmjenu podataka u skladu s člankom 13. Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama, koji je sastavljen od predstavnika država članica, predmetnih industrija i nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša.

(10)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Direktive 2010/75/EU, Komisija je 6. lipnja 2013. dobila mišljenje tog foruma o predloženom sadržaju referentnog dokumenta o NRT-u za proizvodnju klornih lužina i stavila ga na uvid javnosti (3).

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 75. stavkom 1. Direktive 2010/75/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zaključci o NRT-u za proizvodnju klornih lužina utvrđeni su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(2)  SL C 146, 17.5.2011., str. 3.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954-0ada9ca91560


PRILOG

ZAKLJUČCI O NAJBOLJIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA (NRT) ZA PROIZVODNJU KLORNIH LUŽINA

PODRUČJE PRIMJENE 37
OPĆA RAZMATRANJA 38
DEFINICIJE 38
ZAKLJUČCI O NRT-u 39

1.

Tehnika članaka 39

2.

Stavljanje izvan pogona ili pretvorba živinih postrojenja 39

3.

Stvaranje otpadnih voda 41

4.

Energetska učinkovitost 42

5.

Praćenje emisija 43

6.

Emisije u zrak 44

7.

Emisije u vodu 45

8.

Stvaranje otpada 47

9.

Saniranje lokacije 47
GLOSAR 48

PODRUČJE PRIMJENE

Ovim su zaključcima o NRT-u obuhvaćene određene industrijske aktivnosti navedene u Prilogu I. odjeljku 4.2. točkama (a) i (c) Direktive 2010/75/EU, točnije proizvodnja klor-alkalnih kemikalija (klor, vodik, kalijev hidroksid i natrijev hidroksid) elektrolizom otopine soli.

Ovim su zaključcima o NRT-u posebno obuhvaćeni sljedeći postupci i aktivnosti:

skladištenje soli,

priprema, pročišćavanje i ponovno zasićivanje otopine soli,

elektroliza otopine soli,

koncentracija, pročišćavanje, skladištenje kalijeva/natrijeva hidroksida i rukovanje njime,

hlađenje, sušenje, pročišćavanje, kompresija, ukapljivanje, skladištenje klora i rukovanje njime,

hlađenje, pročišćavanje, kompresija, skladištenje vodika i rukovanje njime,

pretvorba živinih postrojenja u postrojenja s membranskim člankom,

stavljanje izvan pogona postrojenja u kojima se koristi tehnika živinih članaka,

saniranje lokacija za proizvodnju klornih lužina.

Ovi se zaključci o NRT-u ne odnose na sljedeće aktivnosti i postupke:

elektrolizu klorovodične kiseline za proizvodnju klora,

elektrolizu otopine soli za proizvodnju natrijevog klorata; to je obuhvaćeno referentnim dokumentom o NRT-u o baznoj anorganskoj kemijskoj industriji – krutine i ostalo (Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others Industry – LVIC-S),

elektrolizu rastaljenih soli za proizvodnju alkalijskih ili zemnoalkalijskih metala i klora; to je obuhvaćeno referentnim dokumentom o NRT-u o proizvodnji obojenih metala (Non-ferrous Metals Industries – NFM),

proizvodnju posebnih tvari kao što su alkoholati, ditioniti i alkalijski metali, uporabom amalgama alkalijskih metala proizvedenih tehnikom živinog članka,

proizvodnju klora, vodika ili kalijeva/natrijeva hidroksida postupcima koji nisu elektroliza.

Ovi se zaključci o NRT-u ne odnose na sljedeće aspekte proizvodnje klornih lužina, budući da su oni obuhvaćeni referentnim dokumentom o NRT-u o Zajedničkim sustavima obrade/gospodarenja otpadnim vodama i otpadnim plinovima u kemijskom sektoru (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – CWW):

obradu otpadnih voda u postrojenjima za naknadnu obradu,

sustave gospodarenja okolišem,

emisije buke.

Ostali su referentni dokumenti značajni za aktivnosti obuhvaćene ovim zaključcima o NRT-u sljedeći:

Referentni dokument

Predmet

Zajednički sustavi obrade/gospodarenja otpadnim vodama i otpadnim plinovima u kemijskom sektoru BREF (CWW)

Zajednički sustavi obrade/gospodarenja otpadnim vodama i otpadnim plinovima

Ekonomija i prijenos onečišćenja između medija (Economics and Cross-Media Effects – ECM)

Ekonomski učinci tehnika i učinci tehnika na prijenos onečišćenja između medija

Emisije iz procesa skladištenja (Emissions from Storage – EFS)

Skladištenje i rukovanje materijalima

Energetska učinkovitost (Energy Efficiency – ENE)

Opći aspekti energetske učinkovitosti

Industrijski sustavi hlađenja (Industrial Cooling Systems – ICS)

Neizravno hlađenje vodom

Veliki uređaji za loženje (Large Combustion Plants – LCP)

Uređaji za loženje nazivne toplinske snage od 50 MW ili više

Osnovna načela praćenja (General Principles of Monitoring – MON)

Opći aspekti praćenja emisija i potrošnje

Spalionice otpada (Waste Incineration – WI)

Spalionice otpada

Industrije za obradu otpada (Waste Treatments Industries – WT)

Obrada otpada

OPĆA RAZMATRANJA

Tehnike koje su navedene i opisane u ovim zaključcima o NRT-u nisu ni obvezujuće ni iscrpne. Mogu se koristiti i druge tehnike koje osiguravaju barem jednakovrijedan stupanj zaštite okoliša.

Osim ako je navedeno drugačije, zaključci o NRT-u općenito se primjenjuju.

Razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama za emisije u zrak iz ovih zaključaka o NRT-u odnose se na:

razine koncentracija izražene kao masa emitiranih tvari po volumenu otpadnog plina u standardnim uvjetima (273,15 K, 101,3 kPa), nakon odbijanja sadržaja vode, ali bez korekcije sadržaja kisika, jedinicom mg/m3,

razine emisija povezane s NRT-om za emisije u vodu iz ovih zaključaka o NRT-u odnose se na:

razine koncentracija izražene kao masa ispuštenih tvari po volumenu otpadne vode, jedinicom mg/l.

DEFINICIJE

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-u primjenjuju se sljedeće definicije:

Pojam

Definicija

Novi pogon

Pogon koji se prvi puta pušta u pogon u postrojenju nakon objave ovih zaključaka o NRT-u ili potpuna zamjena pogona na postojećim temeljima postrojenja nakon objave ovih zaključaka o NRT-u.

Postojeći pogon

Pogon koji nije novi pogon.

Nova jedinica za ukapljivanje klora

Jedinica za ukapljivanje klora koja se prvi puta koristi u pogonu nakon objave ovih zaključaka o NRT-u ili potpuna zamjena jedinice za ukapljivanje klora nakon objave ovih zaključaka o NRT-u.

Klor i klorov dioksid, izražen kao Cl2

Zbroj klora (Cl2) i klorovog dioksida (ClO2) izmjerenih zajedno, izražen kao klor (Cl2).

Slobodni klor, izražen kao Cl2

Zbroj otopljenog elementarnog klora, hipoklorita, hipoklorične kiseline, otopljenog elementarnog broma, hipobromita i hipobromaste kiseline izmjerenih zajedno, izražen kao Cl2

Živa, izražena kao Hg

Zbroj svih anorganskih i organskih živinih vrsta izmjerenih zajedno, izražen kao Hg.

ZAKLJUČCI O NRT-U

1.   Tehnika članaka

NRT 1: U NRT-u za proizvodnju klornih lužina treba koristiti jednu od dolje navedenih tehnika ili njihovu kombinaciju. Uporaba živinih članaka ne može se ni u kojem slučaju smatrati NRT-om. Uporaba azbestnih dijafragma nije NRT.

 

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a

Tehnika bipolarnog membranskog članka

Membranski članci sastoje se od anode i katode koje su odvojene membranom. U bipolarnoj konfiguraciji pojedinačni su membranski članci međusobno električno povezani u serijama.

Općenito se primjenjuje.

b

Tehnika monopolarnog membranskog članka

Membranski članci sastoje se od anode i katode koje su odvojene membranom. U monopolarnoj konfiguraciji pojedinačni su membranski članci međusobno usporedno električno povezani.

Ne primjenjuje se na nove pogone s kapacitetom klora > 20 kt/g.

c

Tehnika članka s dijafragmom bez azbesta

Članci s dijafragmom bez azbesta sastoje se od anode i katode koje su odvojene dijafragmom bez azbesta. Pojedinačni članci međusobno su električno povezani u serijama (bipolarno) ili usporedno (monopolarni).

Općenito se primjenjuje.

2.   Stavljanje izvan pogona ili pretvorba živinih postrojenja

NRT 2: Kako bi se kod stavljanja izvan pogona ili pretvorbe živinih postrojenja smanjile emisije žive te stvaranje otpada onečišćenog živom, NRT-om treba izraditi i provesti plan zatvaranja pogona koji sadržava sve sljedeće značajke:

i.

uključivanje određenog broja osoblja s iskustvom u vođenju bivšeg pogona u sve faze izrade i provedbe;

ii.

osiguravanje postupaka i uputa za sve faze provedbe;

iii.

osiguravanje detaljnog programa osposobljavanja i nadzora za osoblje koje nema iskustva u rukovanju živom;

iv.

određivanje količine metalne žive za oporabu i procjena količine otpada za odlaganje i u njemu sadržanog onečišćenja živom;

v.

osiguravanje radnog prostora koji je:

(a)

pokriven krovom;

(b)

opremljen glatkim, kosim i nepropusnim podom na kojem se prolivena živa usmjerava u sabirni prostor;

(c)

dobro osvijetljen;

(d)

bez zapreka i krhotina koje bi mogle upiti živu;

(e)

opskrbljen vodom za pranje;

(f)

povezan sa sustavom za obradu otpadnih voda;

vi.

pražnjenje članaka i prijenos metalne žive u spremnike na način:

(a)

da sustav ostane zatvoren, ako je moguće;

(b)

da se živa ispere;

(c)

da se za prijenos koristi gravitacija, ako je moguće;

(d)

da se iz žive uklone krute nečistoće, ako je moguće;

(e)

da se spremnici napune do ≤ 80 % njihove zapremine;

(f)

da se spremnici hermetički zatvore nakon punjenja;

(g)

da se prazni članci operu i nakon toga napune vodom;

vii.

izvođenje svih operacija demontiranja i rušenja tako da se:

(a)

vruće rezanje zamijeni hladnim, ako je moguće;

(b)

onečišćena oprema pohrani u prikladnom prostoru;

(c)

često pere pod u radnom prostoru;

(d)

prolivena živa brzo ukloni usisavačima opremljenim filtrima s aktivnim ugljenom;

(e)

vodi računa o tokovima otpadnih voda;

(f)

otpad onečišćen živom odvoji od otpada koji nije onečišćen;

(g)

otpad onečišćen živom dekontaminira mehaničkom i fizikalnom obradom (npr. ispiranjem, ultrazvučnim vibracijama, usisavačima), kemijskom obradom (npr. pranjem u hipokloritu, kloriranoj otopini soli ili vodikovom peroksidu) i/ili toplinskom obradom (npr. destilacijom/retortiranjem);

(h)

dekontaminirana oprema ponovo koristi ili reciklira, ako je moguće;

(i)

objekt dekontaminira čišćenjem zidova i podova te njihovim oblaganjem ili premazivanjem kako bi bili nepropusni u slučaju ponovnog korištenja objekta;

(j)

sustavi za sakupljanje otpadnih voda dekontaminiraju ili obnavljaju u samom pogonu ili oko njega;

(k)

radni prostor ograniči i ventilacijski zrak obradi ako se očekuju visoke koncentracije žive (npr. kod visokotlačnog pranja); tehnike obrade ventilacijskog zraka uključuju adsorpciju jodiranim ili sumporiranim aktivnim ugljenom, skrubiranje hipokloritom ili kloriranom slanom otopinom ili dodavanje klora za stvaranje krutog diživinog diklorida;

(l)

otpadna voda koje sadržava živu obradi, uključujući vodu od čišćenja zaštitne opreme;

(m)

prati prisutnost žive u zraku, vodi i otpadu u odgovarajućem razdoblju nakon stavljanja izvan pogona ili pretvorbe;

viii.

prema potrebi, privremeno skladištenje metalne žive na licu mjesta u skladištima koja su:

(a)

dobro osvijetljena i zaštićena od atmosferskog utjecaja;

(b)

opremljena prikladnom sekundarnom izolacijom koja može zadržati 110 % tekućeg obujma bilo kojeg pojedinačnog spremnika;

(c)

bez zapreka i krhotina koje bi mogle upiti živu;

(d)

opremljena usisavačima s filtrima s aktivnim ugljenom;

(e)

periodično pregledavana, vizualno i opremom za praćenje žive;

ix.

prema potrebi, prijevoz, moguća daljnja obrada i odlaganje otpada.

NRT 3: Kako bi se kod stavljanja izvan pogona ili pretvorbe živinih postrojenja smanjile emisije žive u vodu, NRT-om treba koristiti jednu od dolje navedenih tehnika ili njihove kombinacije.

 

Tehnika

Opis

a

Oksidacija i izmjena iona

Oksidirajućim agensima kao što su hipoklorit, klor ili vodikov peroksid živa se u potpunosti pretvara u svoj oksidirani oblik, koji se naknadno uklanja smolama ionskog izmjenjivača.

b

Oksidacija i taloženje

Oksidirajućim agensima kao što su hipoklorit, klor ili vodikov peroksid živa se u potpunosti pretvara u svoj oksidirani oblik, koji se naknadno uklanja taloženjem kao živin sulfid, nakon čega slijedi filtracija.

c

Redukcija i adsorpcija aktivnim ugljenom

Redukcijskim agensima, kao što je hidroksilamin, živa se u potpunosti pretvara u svoj elementarni oblik, koji se naknadno uklanja srašćivanjem i obnavljanjem metalne žive, nakon čega slijedi adsorpcija aktivnim ugljenom.

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-om (1) za emisije žive u vodu, izražene kao Hg, na izlazu iz jedinice za obradu žive tijekom zatvaranja ili pretvorbe pogona iznosi 3–15 μg/l u svakodnevnim složenim uzorcima koji su proporcionalni 24-satnom toku. Povezano praćenje nalazi se u NRT-u 7.

3.   Stvaranje otpadnih voda

BAT 4: Kako bi se smanjilo stvaranje otpadnih voda, NRT-om treba koristiti kombinaciju dolje navedenih tehnika.

 

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a

Ponovna cirkulacija otopine soli

Osiromašena otopina soli iz elektrolitske ćelije ponovno se zasićuje krutom soli ili isparavanjem i vraća u ćelije.

Ne primjenjuje se na pogone s člancima s dijafragmom. Ne primjenjuje se na pogone s membranskim procesom u kojima se koristi otopina soli koja je otopljena u ležištu, ako su dostupni brojni slani i vodni resursi te slana prihvatna vodna cjelina koja podnosi visoke razine emisija klorida. Ne primjenjuje se na pogone s membranskim procesom u kojima se koristi pročišćena otopina soli u ostalim proizvodnim jedinicama.

b

Recikliranje ostalih proizvodnih tokova

Proizvodni tokovi u klor-alkalnom postrojenju, kao što su kondenzati iz proizvodnje klora, kalijevog/natrijevog hidroksida i vodika, vraćaju se natrag u različite stupnjeve proizvodnje. Stupanj recikliranja ograničen je zahtjevima vezanim uz čistoću tekućeg toka u koji se proizvodni tok reciklira kao i vodenom ravnotežom u postrojenju.

Općenito se primjenjuje.

c

Recikliranje slanih otpadnih voda iz drugih proizvodnih procesa

Slane otpadne vode iz drugih proizvodnih procesa obrađuju se i vraćaju u sustav otopine soli. Stupanj recikliranja ograničen je zahtjevima vezanim uz čistoću sustava otopine soli te vodnom ravnotežom u postrojenju.

Ne primjenjuje se na postrojenja u kojima se dodatnom obradom takvih otpadnih voda kompenziraju koristi za okoliš.

d

Uporaba otpadnih voda za rudarenje otapanjem

Otpadne vode iz klor-alkalnih postrojenja obrađuju se i upumpavaju u rudnike soli.

Ne primjenjuje se na pogone s membranskim procesom koji koriste pročišćenu otopinu soli u ostalim proizvodnim jedinicama. Ne primjenjuje se ako se rudnik nalazi na značajno višoj nadmorskoj visina u odnosu na postrojenje.

e

Koncentracija taloga od filtriranja otopine soli

Talozi od filtriranja otopine soli sakupljaju se u filtarskim prešama, rotacijskim vakuum filtrima ili centrifugama. Preostala se voda vraća u sustav otopine soli.

Ne primjenjuje se ako se talog od filtriranja može ukloniti kao suhi muljni kolač. Ne primjenjuje se na postrojenja u kojima se otpadne vode koriste za rudarenje otapanjem.

f

Nanofiltracija

Posebna vrsta membranske filtracije s veličinom pora membrane od otprilike 1 nm koristi se za sakupljanje sulfata u pročišćenoj otopini soli, čime se smanjuje volumen otpadnih voda.

Primjenjuje se na postrojenja s membranskim člancima i ponovnom cirkulacijom slane otopine, ako se stopa pročišćavanja otopine utvrđuje prema koncentraciji sulfata.

g

Tehnike za smanjenje emisija klorata

Tehnike za smanjenje emisija klorata opisane su u NTR-u 14. Tim se tehnikama smanjuje obujam pročišćene slane otopine.

Primjenjuje se na postrojenja s membranskim člancima i ponovnom cirkulacijom slane otopine, ako se stopa pročišćavanja otopine utvrđuje prema koncentraciji klorata.

4.   Energetska učinkovitost

NRT 5: Za učinkovitu uporabu energije u postupku elektrolize NRT-om treba koristiti kombinaciju dolje navedenih tehnika.

 

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a

Membrane visoke učinkovitosti

Visoko učinkovite membrane imaju male padove napona i visoku učinkovitost struje te istodobno osiguravaju mehaničku i kemijsku stabilnost u danim radnim uvjetima.

Primjenjuje se na postrojenja s membranskim člancima ako se membrane obnavljaju po isteku njihova vijeka trajanja.

b

Dijafragme bez azbesta

Dijafragme bez azbesta sastoje se od fluorougljičnog polimera i filera kao što je cirkonijev dioksid. U odnosu na azbestne dijafragme ove dijafragme imaju niže prenapone zbog otpornosti.

Općenito se primjenjuje.

c

Elektrode i prevlake visoke učinkovitosti

Elektrode i prevlake s poboljšanim otpuštanjem plina (niski koncentracijski prenapon sa stvaranjem plinskih mjehurića) i niskim elektrodnim prenaponima.

Primjenjuje se ako se prevlake obnavljaju po isteku njihova vijeka trajanja.

d

Otopina soli visoke čistoće

Otopina soli je dovoljno pročišćena da se kontaminacija elektroda i dijafragmi/membrana svede na minimum, čime bi se inače povećala potrošnja energije.

Općenito se primjenjuje.

NRT 6: Za učinkovito korištenje energije NRT-om treba u najvećoj mjeri iskoristiti vodik koji se suproizvodi elektrolizom kao kemijski reagens ili gorivo.

Opis

Vodik se može koristiti u kemijskim reakcijama (npr. proizvodnja amonijaka, vodikovog peroksida, hidroklorne kiseline i metanola; redukcija organskih smjesa; hidrodesulfurizacija nafte; hidrogeniranje ulja i masti; kraj lanca u proizvodnji poliolefina) ili kao gorivo u procesima izgaranja za proizvodnju pare i/ili električne struje ili za zagrijavanje peći. Stupanj uporabe vodika ovisi o nizu čimbenika (npr. potražnja za vodikom kao reagensom na licu mjesta, potražnja za parom na licu mjesta, udaljenost od potencijalnih korisnika).

5.   Praćenje emisija

NRT 7: NRT-om treba pratiti emisije u zrak i vodu koristeći tehnike praćenja u skladu s normama EN uz barem dolje navedenu učestalost. Ako EN norme nisu dostupne, NRT-om treba koristiti ISO, nacionalne ili druge međunarodne norme koje osiguravaju dobivanje podataka jednake znanstvene kvalitete.

Okolišni medij

Tvar(i)

Točka uzorkovanja

Metoda

Norma(-e)

Minimalna učestalost praćenja

Praćenje povezano s

Zrak

Klor i klorov dioksid, izražen kao Cl2  (2)

Izlaz jedinice za apsorpciju klora

Elektrokemijske ćelije

Nisu dostupne norme EN niti ISO

Kontinuirano

Apsorpcija u otopini s naknadnom analizom

Nisu dostupne norme EN niti ISO

Godišnje (najmanje tri uzastopna satna mjerenja)

NRT 8

Voda

Klorat

Gdje emisija napušta postrojenje

Ionska kromatografija

EN ISO 10304-4

Mjesečno

NRT 14

Klorid

Pročišćavanje otopine soli

Ionska kromatografija ili analiza toka

EN ISO 10304–1 ili EN ISO 15682

Mjesečno

NRT 12

Slobodni klor (2)

U blizini izvora

Redukcijski potencijal

Nisu dostupne norme EN niti ISO

Kontinuirano

Gdje emisija napušta postrojenje

Slobodni klor

EN ISO 7393–1 ili –2

Mjesečno

NRT 13

Halogenirani organski spojevi

Pročišćavanje otopine soli

Adsorpcijski organski vezani halogeni (AOX)

Prilog A EN ISO 9562

Godišnje

NRT 15

Živa

Izlaz iz jedinice za obradu žive

Atomska apsorpcijska spektrometrija ili atomska fluorescentna spektrometrija

EN ISO 12846 ili EN ISO 17852

Dnevno

NRT 3

Sulfat

Pročišćavanje otopine soli

Ionska kromatografija

EN ISO 10304-1

Godišnje

Relevantni teški metali (nikal, bakar)

Pročišćavanje otopine soli

Induktivno spregnuta plazma-optička emisijska spektrometrija ili induktivno spregnuta plazma-masena spektrometrija

EN ISO 11885 ili EN ISO 17294-2

Godišnje

6.   Emisije u zrak

NRT 8: Kako bi se smanjile kanalizirane emisije klora i klorovog dioksida u zrak pri proizvodnji klora, NRT-om treba izraditi, održavati i koristiti jedinicu za apsorpciju klora koja sadržava odgovarajuću kombinaciju sljedećih značajki:

i.

apsorpcijska jedinica s pakiranim tornjevima i/ili ejektorima s alkalnom otopinom (npr. otopina natrijeva hidroksida) kao tekućinom za skrubiranje;

ii.

oprema za doziranje vodikovog peroksida ili zasebni mokri skruber s vodikovim peroksidom, ako je potrebno smanjiti koncentracije klorovog dioksida;

iii.

dimenzije koje su prikladne za najgori mogući scenarij (na temelju procjene rizika) u smislu proizvedene količine klora i brzine protoka (apsorpcija pune proizvodnje s dostatnim trajanjem sve dok se postrojenje ne zatvori);

iv.

dostatna opskrba tekućinom za skrubiranje i skladišni kapacitet kojima se osigurava višak u svakom trenutku;

v.

u slučaju pakiranih tornjeva njihova veličina treba biti prikladna za sprečavanje poplave u svakom trenutku;

vi.

sprečavanje ulaska tekućeg klora u apsorpcijsku jedinicu;

vii.

sprečavanje povrata tekućine za skrubiranje u klorov sustav;

viii.

sprečavanje taloženja krutih tvari u apsorpcijskoj jedinici;

ix.

uporaba izmjenjivača topline kako bi se temperatura u apsorpcijskoj jedinici ograničila na manje od 55 °C u svakom trenutku;

x.

dostava razrijeđenog zraka nakon apsorpcije klora kako bi se spriječilo stvaranje eksplozivnih smjesa plinova;

xi.

uporaba građevinskih materijala koji odolijevaju iznimno korozivnim uvjetima u svakom trenutku;

xii.

uporaba dodatne opreme kao što je dodatni skruber u seriji s onim koja se koristi, spremnik za nuždu s tekućinom za skrubiranje kojom se vlaži skruber na principu gravitacije, pripravni i rezervni ventilatori, pripravne i rezervne pumpe;

xiii.

osiguravanje neovisnog sigurnosnog sustava za kritičnu električnu opremu;

xiv.

osiguravanje automatskog uključivanja sigurnosnog sustava u slučajevima opasnosti, uključujući periodična testiranja sustava i uključivanja;

xv.

osiguravanje sustava praćenja i uzbunjivanja za sljedeće parametre:

(a)

klor na izlazu iz apsorpcijske jedinice i u okolnom području;

(b)

temperatura tekućina za skrubiranje;

(c)

redukcijski potencijal i alkalnost tekućina za skrubiranje;

(d)

usisni tlak;

(e)

brzina protoka tekućina za skrubiranje.

Razina emisija povezana s NRT-om za klor i klorov dioksid, izmjeren zajedno i izražen kao Cl2, je 0,2–1,0 mg/m3, kao prosječna vrijednost od najmanje tri uzastopna satna mjerenja barem jednom godišnje na izlazu iz jedinice za apsorpciju klora. Povezano praćenje je u NRT-u 7.

NRT 9: Uporaba ugljikovog tetraklorida za uklanjanje dušikovog triklorida ili oporabu klora iz rezidualnog plina nije NRT.

NRT 10: Uporaba rashladnih sredstava s visokim potencijalom globalnog zatopljenja, a u bilo kojem slučaju višim od 150 (npr. brojni hidrofluorougljici (HFC)), u novim jedinicama za ukapljivanje klora ne smatra se NRT-om.

Opis

Prikladna rashladna sredstva uključuju, na primjer:

kombinaciju ugljičnog dioksida i amonijaka u dva sustava hlađenja,

klor,

vodu.

Primjenjivost

Kod odabira rashladnog sredstva treba uzeti u obzir operativnu sigurnost i energetsku učinkovitost.

7.   Emisije u vodu

NRT 11: Radi smanjenja emisija onečišćivača u vodu NRT-om treba koristiti prikladnu kombinaciju dolje navedenih tehnika.

 

Tehnika

Opis

a

Tehnike integrirane u proizvodnju (3)

Tehnike kojima se sprečava ili smanjuje stvaranje onečišćivača.

b

Obrada otpadnih voda na izvoru (3)

Tehnike za smanjenje ili oporabu onečišćivača prije njihova ispuštanja u sustav sakupljanja otpadnih voda

c

Predobrada otpadnih voda (4)

Tehnike za smanjenje onečišćivača prije konačne obrade otpadnih voda

d

Konačna obrada otpadnih voda (4)

Konačna obrada otpadnih voda mehaničkim, fizikalno-kemijskim i/ili biološkim tehnikama prije ispuštanja u prihvatnu vodnu cjelinu

NRT 12: Radi smanjenja emisija klorida u vodu iz klor-alkalnih postrojenja NRT-om treba koristiti kombinaciju tehnika iz NRT-a 4.

NRT 13: Radi smanjenja emisija slobodnog klora u vodu iz klor-alkalnih postrojenja NRT-om treba tretirati tokove otpadnih voda koji sadržavaju slobodni klor što je bliže moguće izvoru, kako bi se spriječilo posušivanje klora i/ili stvaranje halogeniranih organskih spojeva, koristeći jednu od dolje navedenih tehnika ili njihovu kombinaciju.

 

Tehnika

Opis

a

Kemijska redukcija

Slobodni klor uništava se reakcijom s redukcijskim sredstvima, kao što su sulfit i vodikov peroksid, u miješalima.

b

Katalitička razgradnja

Slobodni klor razgrađuje se u klor i kisik u katalitičkim reaktorima s nasutim slojem (fixed-bed reactor). Katalizator može biti niklov oksid sa željezom na aluminijskoj podlozi.

c

Termalna razgradnja

Slobodni klor pretvara se u klorid i klorat termalnom razgradnjom pri otprilike 70 °C. Nastale otpadne vode treba dalje obraditi radi smanjenja emisija klorata i bromata (NRT 14.).

d

Kisela razgradnja

Slobodni klor razgrađuje se acidifikacijom uz naknadno otpuštanje i oporabu klora. Kisela razgradnja može se izvesti u zasebnom reaktoru ili recikliranjem otpadnih voda u sustav slane otopine. Stupanj recikliranja otpadnih voda u sustav slane otopine ograničen je s obzirom na vodnu bilancu postrojenja.

e

Recikliranje otpadnih voda

Tokovi otpadnih voda iz klor-alkalnih postrojenja koji sadržavaju slobodni klor recikliraju se u drugim proizvodnim jedinicama.

Razina emisija povezana s NRT-om za slobodni klor, izražen kao Cl2, je 0,05–0,2 mg/l u nasumičnim uzorcima koji se uzimaju najmanje jednom mjesečno na mjestu gdje emisije napuštaju postrojenje. Povezano praćenje je u NRT 7.

NRT 14: Radi smanjenja emisija klorata u vodu iz klor-alkalnih postrojenja NRT-om treba koristiti jednu od dolje navedenih tehnika ili njihove kombinacije.

 

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a

Membrane visoke učinkovitosti

Membrane s visokom učinkovitosti struje koje smanjuju stvaranje klorata te istodobno osiguravaju mehaničku i kemijsku stabilnost u danim radnim uvjetima.

Primjenjuje se na postrojenja s membranskim člancima ako se membrane obnavljaju po isteku njihova vijeka trajanja.

b

Prevlake visoke učinkovitosti

Prevlake s niskim elektrodnim potencijalom zbog kojih se stvara manje klorata, a više kisika na anodi.

Primjenjuje se ako se prevlake obnavljaju po isteku njihova vijeka trajanja.. Primjenjivost se može ograničiti zahtjevima kakvoće proizvedenog klora (koncentracija kisika).

c

Otopina soli visoke čistoće

Otopina soli dovoljno je pročišćena da se kontaminacija elektroda i dijafragmi/membrana svede na minimum, čime bi se u suprotnome povećalo stvaranje klorata.

Općenito se primjenjuje.

d

Acidifikacija otopine soli

Otopina soli acidificira se prije elektrolize kako bi se smanjilo stvaranje klorata. Otpornost korištene opreme (npr. membrane i anode) ograničava stupanj acidificikacije.

Općenito se primjenjuje.

e

Redukcija kiselinom

Klorat se reducira klorovodičnom kiselinom pri vrijednostima pH 0 i temperaturama višim od 85 °C

Ne primjenjuje se na postrojenja u kojima se primjenjuje načelo jednostrukog prolaza slane otopine.

f

Katalitička redukcija

U prokapnom reaktoru pod pritiskom klorat se reducira u klorid uporabom vodika i rodija kao katalizatora u trofaznoj reakciji.

Ne primjenjuje se na postrojenja u kojima se primjenjuje načelo jednostrukog prolaza slane otopine.

g

Uporaba tokova otpadnih voda koje sadržavaju klorat u ostalim proizvodnim jedinicama

Tokovi otpadnih voda iz klor-alkalnog postrojenja recikliraju se u ostalim proizvodnim jedinicama, najčešće u sustavu slane otopine jedinice za proizvodnju natrijevog klorata.

Ograničava se na lokacije u kojima se tokovi otpadnih voda takve kakvoće mogu koristiti u ostalim proizvodnim jedinicama.

NRT 15: Radi smanjenja emisija halogeniranih organskih smjesa u vodu iz klor-alkalnih postrojenja NRT-om treba koristiti kombinaciju dolje navedenih tehnika.

 

Tehnika

Opis

a

Odabir i kontrola soli i pomoćnih materijala

Sol i pomoćni materijali odabiru se i kontroliraju kako bi se smanjila razina organskih onečišćivača u slanoj otopini.

d

Pročišćavanje otpada

Tehnike kao što su membranska filtracija, ionska izmjena, UV zračenje i adsorpcija aktivnim ugljenom, mogu se koristiti za pročišćavanje proizvodnih voda, čime se smanjuje razina organskih onečišćivača u slanoj otopini.

c

Odabir i kontrola opreme

Oprema, kao što su članci, cijevi, ventili i pumpe, pažljivo se odabire kako bi se smanjila mogućnost izlučivanja organskih onečišćivača u slanu otopinu.

8.   Stvaranje otpada

NRT 16: Kako bi se smanjile količine istrošene sumporne kiseline koja se šalje na odlaganje, NRT-om treba koristiti jednu od dolje navedenih tehnika ili njihove kombinacije. Neutralizacija istrošene sumporne kiseline od sušenja klora netaknutim reagensima se ne smatra NRT-om.

 

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a

Uporaba na lokaciji ili van lokacije

Istrošena kiselina koristi se u druge svrhe, kao na primjer za kontrolu pH-a u proizvodnim i otpadnim vodama ili za uništavanje viška hipoklorita.

Primjenjuje se na lokacije na kojima postoji potražnja, na samoj lokaciji ili van nje, za istrošenom kiselinom takve kakvoće.

b

Ponovno zasićivanje

Istrošena kiselina ponovno se zasićuje na lokaciji ili van nje u zatvorenim vakuumskim isparivačima neizravnim zagrijavanjem ili pojačavanjem sumpornim trioksidom.

Ponovno zasićivanje van lokacije ograničava se na lokacije u čijoj se blizini nalazi pružatelj usluge.

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-om za količinu istrošene sumporne kiseline poslane na odlagalište, izražena kao H2SO4 (96 wt-%), iznosi ≤ 0,1 kg po toni proizvedenog klora.

9.   Saniranje lokacije

NRT 17: Kako bi se smanjilo zagađenje tla, podzemnih voda i zraka te zaustavilo raspršivanje i prijenos onečišćujućih tvari iz kontaminiranih klor-alkalnih lokacija na biote, NRT-om treba osmisliti i provesti program sanacije koji sadržava sve sljedeće značajke:

i.

provedbu hitnih mjera za prekidanje putova izloženosti i širenja zagađenja;

ii.

preliminarnu studiju za utvrđivanje podrijetla, opsega i sastava zagađenja (npr. živa, PCDD/PCDF, poliklorirani naftaleni);

iii.

određivanje značajki zagađenja uključujući pregled i pripremu izvješća;

iv.

ocjenu rizika u vremenu i prostoru u funkciji tekuće i odobrene buduće uporabe lokacije;

v.

pripremu građevinskog projekta koji sadržava:

(a)

dekontaminaciju i/ili trajno suzbijanje zagađenja;

(b)

vremenski raspored;

(c)

program praćenja;

(d)

financijsko planiranje i ulaganje za postizanje cilja;

vi.

provođenje građevinskog projekta tako da lokacija više ne predstavlja nikakav značajni rizik za zdravlje ljudi ili okoliš uzimajući u obzir njezinu tekuću ili odobrenu buduću uporabu. Ovisno o drugim obvezama građevinski se projekt može provesti sa strožim zahtjevima;

vii.

ograničenja uporabe lokacije, ako je to potrebno zbog preostalog zagađenja i uzimajući u obzir njezinu tekuću ili odobrenu buduću uporabu;

viii.

povezano praćenje na samoj lokaciji i okolnom području radi provjere ostvarivanja i održavanja ciljeva.

Opis

Program saniranja lokacije često se osmišljava i provodi nakon odluke o zatvaranju postrojenja, iako druge potrebe mogu zahtijevati program (djelomičnog) saniranja lokacije dok je postrojenje još operativno.

Neke se značajke programa saniranja lokacije mogu preklapati, preskočiti ili provesti drugačijim redoslijedom ovisno o drugim zahtjevima.

Primjenjivost

Primjenjivost NRT-a 17. točaka od v. do viii. podložna je rezultatima ocjene rizika iz NRT-a 17. točke iv.

GLOSAR

Anoda

Elektroda kroz koju električna struja ulazi u polariziranu električnu napravu. Polaritet može biti pozitivan ili negativan. U elektrolitskim ćelijama oksidacija se odvija na pozitivno nabijenoj anodi.

Azbest

Skupina od šest prirodnih silikatnih minerala koji se komercijalno iskorištavaju zbog svojih poželjnih fizikalnih svojstava. Krizotil (bijeli azbest) je jedini oblik azbesta koji se koristi u člancima s azbestom.

Otopina soli

Otopina koja je zasićena ili približno zasićena natrijevim kloridom ili kalijevim kloridom.

Katoda

Elektroda kroz koju električna struja izlazi iz polarizirane električne naprave. Polaritet može biti pozitivan ili negativan. U elektrolitskim ćelijama redukcija se odvija na negativno nabijenoj anodi.

Elektroda

Električni vodič u dodiru s nemetalnim dijelom strujnog kruga.

Elektroliza

Prolaz direktne električne struje kroz ionsku tvar što izaziva kemijske reakcije na elektrodama. Ionska tvar je rastaljena ili otopljena u prikladnom otapalu.

EN

Europska norma koju donosi CEN (Europski odbor za normizaciju).

HFC

Fluorugljikovodici.

ISO

Međunarodna organizacija za normizaciju ili norma koju je donijela ta organizacija.

Prenapon

Razlika u naponu između termodinamički određenog redukcijskog potencijala polureakcije i stvarnog potencijala pri kojem se eksperimentalno uočila redoks reakcija U elektrolitskoj ćeliji prenapon izaziva veću potrošnju energije od one koja je termodinamički očekivana za izazivanje reakcije.

PCDD

Poliklorirani dibenzo-p-dioksin.

PCDF

Poliklorirani dibenzofuran.


(1)  S obzirom da se ova razina učinkovitosti ne odnosi na uobičajene radne uvjete, ona se ne smatra razinom emisija koja je povezana s najboljim raspoloživim tehnikama u smislu članka 3. stavka 13. Direktive o industrijskim emisijama (2010/75/EU).

(2)  Praćenje obuhvaća kontinuirano i periodično praćenje, kako je navedeno.

(3)  Obuhvaćeno NRT-om 1., 4., 12., 13., 14. i 15.

(4)  U okviru područja primjene referentnog dokumenta o NRT-u o Zajedničkoj obradi otpadnih voda i otpadnih plinova/Sustavima upravljanja u kemijskom sektoru (CWW BREF).


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

11.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/49


ODLUKA br. 1/2013 ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA POLJOPRIVREDU

od 28. studenoga 2013.

o izmjenama i dopunama Priloga 10. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima

(2013/733/EU)

ZAJEDNIČKI ODBOR ZA POLJOPRIVREDU

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima, a posebno njegov članak 11.,

budući da:

(1)

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu „Sporazum”) stupio je na snagu 1. lipnja 2002.

(2)

Prilog 10. Sporazumu odnosi se na priznavanje provjera sukladnosti za svježe voće i povrće podložno tržišnim normama.

(3)

Na temelju članka 6. Priloga 10. Sporazumu radna skupina za voće i povrće razmatra svako pitanje koje se odnosi na provedbu Priloga 10. te povremeno proučava promjene internih zakonodavnih odredbi i propisa stranki u područjima obuhvaćenim Prilogom 10. Radna skupina iznosi Odboru posebice prijedloge s ciljem prilagodbe i ažuriranja dodataka ovom Prilogu. Sukladno navedenom radna skupina je zaključila da je potrebno promijeniti članke i dodatke Prilogu 10.,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Prilog 10. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 17. prosinca 2013.

Sastavljeno u Bernu 28. studenoga 2013.

Za Zajednički odbor za poljoprivredu

Šef delegacije Europske unije

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Predsjednik i šef švicarske delegacije

Jacques CHAVAZ

Tajnik Odbora

Michaël WÜRZNER


PRILOG

PRILOG 10.

O PRIZNAVANJU PROVJERA SUKLADNOSTI ZA VOĆE I POVRĆE PODLOŽNO TRŽIŠNIM NORMAMA

Članak 1.

Područje primjene

Ovaj se Prilog odnosi na voće i povrće namijenjeno prehrani u svježem ili sušenom stanju za koje su tržišne norme utvrđene ili ih je priznala Europska unija kao alternative općim normama na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i posebnim propisima za neke poljoprivredne proizvode iz ovog sektora (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1) s izuzetkom agruma.

Članak 2.

Cilj

1.   Proizvodi iz članka 1. podrijetlom iz Švicarske ili podrijetlom iz Europske unije i ponovno izvezeni u Europsku uniju iz Švicarske, popraćeni potvrdom o sukladnosti iz članka 3., nisu podložni provjerama sukladnosti normi u Europskoj uniji prije nego što budu uvezeni na carinsko područje Europske unije.

2.   Office fédéral de l’agriculture (Savezni ured za poljoprivredu) ovim je imenovan kao agencija odgovorna za provjeru sukladnosti s normama Europske unije ili istovjetnim normama za proizvode podrijetlom iz Švicarske ili Europske unije i ponovno izvezenim u Europsku uniju iz Švicarske. S tim ciljem gore navedeni Ured može prenijeti svoje ovlasti za provedbu takvih provjera na tijela navedena u Dodatku 1. pod sljedećim uvjetima:

Office fédéral de l’agriculture dužan je obavijestiti Europsku komisiju o tijelima ovlaštenim da provode provjere,

ta tijela trebaju izdati potvrde iz članka 3.

ovlaštena tijela moraju imati na raspolaganju inspektore koji su prošli osposobljavanje odobreno od Office fédéral de l’agriculture, postrojenja i opremu potrebnu za provedbu tih provjera i analiza koje inspekcija bude zahtijevala kao i odgovarajuća sredstva komunikacije.

3.   Ako Švicarska provede provjere sukladnosti s tržišnim normama u pogledu proizvoda iz članka 1. prije njihova unošenja na švicarsko carinsko područje, treba usvojiti odredbe istovjetne odredbama utvrđenim u ovom Prilogu kako bi oslobodila proizvode s podrijetlom iz Europske unije od takvih provjera.

Članak 3.

Potvrda o sukladnosti

1.   Za potrebe ovog Priloga, ‚potvrda o sukladnosti’ znači:

obrazac utvrđen u Prilogu III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. kojom se utvrđuju detaljni propisi o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2),

švicarski obrazac utvrđen u Dodatku 2. ovom Prilogu,

obrazac UN/ECE-a priložen Ženevskom protokolu o normizaciji svježeg voća i povrća, orašastih plodova i sušenog voća,

obrazac OECD-a priložen odluci Savjeta OECD-a o postupcima OECD-a za primjenu međunarodnih normi na voće i povrće.

2.   Pošiljke proizvoda podrijetlom iz Švicarske ili iz Europske unije i ponovno izvezenih u Europsku uniju iz Švicarske moraju biti popraćene potvrdom o sukladnosti sve dok ne budu pušteni u slobodni promet na području Europske unije.

3.   Potvrda o sukladnosti mora nositi pečat jednog od tijela navedenih u Dodatku 1. ovom Prilogu.

4.   Ako je prijenos ovlasti predviđen u članku 2. stavku 2. povučen od tako ovlaštenog inspekcijskog tijela, potvrde o sukladnosti izdane od tog tijela više se ne priznaju za potrebe ovog Priloga.

Članak 4.

Razmjena informacija

1.   U skladu s člankom 8. Sporazuma, stranke trebaju dostaviti jedna drugoj, među ostalim, svoje popise nadležnih agencija i ovlaštenih inspekcijskih tijela. Europska komisija treba obavijestiti Office fédéral de l’agriculture o svim nepravilnostima ili prekršajima otkrivenim u vezi sa sukladnosti s važećim normama kvalitete u pošiljkama voća i povrća podrijetlom iz Švicarske ili iz Europske unije i ponovno izvezenih u Europsku uniju iz Švicarske uz potvrdu o sukladnosti.

2.   S ciljem potvrđivanja suglasnosti s uvjetima utvrđenim u članku 2. stavku 2. trećoj podtočki Office fédéral de l’agriculture prihvaća, na zahtjev Europske komisije, provedbu zajedničkih inspekcija u prostorijama ovlaštenih tijela.

3.   Takve zajedničke inspekcije provode se u skladu s postupkom koji predlaže Radna skupina za voće i povrće, a donosi Odbor.

Članak 5.

Zaštitna odredba

1.   Ako jedna od ugovornih stranaka smatra da druga stranka nije ispunila neku od obveza iz ovog Priloga, stranke održavaju savjetovanje.

2.   Ugovorna stranka koja zahtijeva savjetovanje dostavlja drugoj ugovornoj stranci sve potrebne informacije za detaljno proučavanje slučaja o kojemu je riječ.

3.   Ako se ustanovi da pošiljke voća i povrća podrijetlom iz Švicarske ili podrijetlom iz Europske unije i ponovno izvezene u Europsku uniju iz Švicarske uz potvrdu o sukladnosti ne udovoljavaju važećim normama i ako bilo kakvo vremensko ograničenje ili kašnjenje umanjuje učinkovitost mjera za sprječavanje prijevare ili ometa konkurenciju, mogu se poduzeti privremene zaštitne mjere bez prethodnog savjetovanja, pod uvjetom da se savjetovanje održi odmah nakon što su mjere poduzete.

4.   Ako, nakon savjetovanja iz stavaka 1. ili 3., stranke ne postignu dogovor u roku od tri mjeseca od započinjanja savjetovanja, stranka koja je zatražila savjetovanje ili poduzela mjere iz stavka 3. može poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere, koje mogu uključivati djelomično ili potpuno ukidanje ovog Priloga.

Članak 6.

Radna skupina za voće i povrće

1.   Radna skupina za voće i povrće osnovana u skladu s člankom 6. stavkom 7. Sporazuma razmatra sva pitanja u vezi s ovim Prilogom i njegovom provedbom. Ona povremeno ispituje promjene internih zakonodavnih odredbi i propisa stranki u područjima obuhvaćenim ovim Prilogom.

2.   Ona posebno može iznositi Odboru prijedloge s ciljem prilagodbe i ažuriranja dodataka ovog Priloga.

Dodatak 1.

Švicarska inspekcijska tijela ovlaštena za izdavanje potvrde o sukladnosti kako je predviđeno u članku 3. Priloga 10.

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Bern

Dodatak 2.

Image


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.