ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.330.hrv

Službeni list

Europske unije

L 330

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 56.
10. prosinca 2013.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ ( 1 )

1

 

*

Uredba (EU) br. 1258/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge ( 1 )

21

 

*

Uredba (EU) br. 1259/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

30

 

*

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici ( 1 )

39

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

10.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/1


UREDBA (EU) br. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2013.

o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Brodovi koji predstavljaju otpad i koji za recikliranje podliježu prekograničnom prometu uređeni su Baselskom konvencijom od 22. svibnja 1989. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju („Baselska konvencija”) i Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Uredbom (EZ) br. 1013/2006 provodi se Baselska konvencija kao i izmjena (4) te konvencije donesena 1995. koja još nije stupila na snagu na međunarodnoj razini, a kojom se zabranjuje izvoz opasnog otpada u zemlje koje nisu članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Takvi su brodovi općenito uvršteni u opasni otpad i zabranjen im je izvoz iz Unije u svrhu recikliranja u postrojenjima u zemljama koje nisu članice OECD-a.

(2)

Mehanizmi praćenja primjene i provedbe važećeg prava Unije i međunarodnog prava nisu prilagođeni specifičnostima brodova ni međunarodnom pomorskom prometu. Nastojanja koja uključuju međuagencijsku suradnju između Međunarodne organizacije rada (ILO), Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Tajništva Baselske konvencije bila su uspješna u postizanju dogovora o uvođenju obveznih zahtjeva na globalnoj razini radi osiguravanja učinkovitog i djelotvornog rješenja za nesigurne i štetne prakse recikliranja brodova u obliku Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova („Konvencija iz Hong Konga”).

(3)

Trenutačni je kapacitet recikliranja brodova u zemljama OECD-a koji je pravno dostupan brodovima koji plove pod zastavom države članice nedostatan. Trenutačni sigurni i okolišno prihvatljiv kapacitet recikliranja u zemljama koje nisu članice OECD-a dostatan je za obradu svih brodova koji plove pod zastavom države članice, a očekuje se daljnje povećanje tog kapaciteta do 2015. kao rezultat mjera poduzetih u zemljama u kojima se provodi recikliranje kako bi se ispunili zahtjevi Konvencije iz Hong Konga.

(4)

Konvencija iz Hong Konga donesena je 15. svibnja 2009. pod pokroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije. Konvencija iz Hong Konga stupit će na snagu tek 24 mjeseca nakon što je ratificira najmanje 15 država koje predstavljaju kombiniranu trgovačku flotu od najmanje 40 % ukupne bruto tonaže svjetskog trgovačkog brodovlja i čiji najveći kombinirani godišnji obujam recikliranja brodova tijekom prethodnih deset godina predstavlja barem 3 % ukupne bruto tonaže kombiniranog trgovačkog brodovlja tih istih država. Ta konvencija obuhvaća nacrt, gradnju, rad i pripremu brodova kako bi se omogućilo sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje, a da se u pitanje ne dovodi sigurnost broda i učinkovitost njegova djelovanja. Isto tako obuhvaća rad postrojenja za recikliranje brodova na siguran i okolišno prihvatljiv način te uspostavljanje odgovarajućeg provedbenog mehanizma za recikliranje brodova.

(5)

Cilj je ove Uredbe olakšati ranu ratifikaciju Konvencije iz Hong Konga, kako u Uniji tako i u trećim zemljama, primjenjujući razmjerne kontrole nad brodovima i postrojenjima za recikliranje brodova na temelju te konvencije.

(6)

Konvencija iz Hong Konga za svoje stranke izričito predviđa da poduzmu strože mjere usklađene s međunarodnim pravom s obzirom na sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova, kako bi se spriječili, smanjili ili doveli na najmanju moguću razinu bilo kakvi štetni učinci na ljudsko zdravlje i okoliš. Uzimajući to u obzir, ova bi Uredba trebala omogućiti zaštitu od mogućih štetnih učinaka opasnih materijala na svim brodovima koji pristaju u luku ili sidrište države članice te istodobno osigurati sukladnost s odredbama koje su primjenjive na te materijale u okviru međunarodnog prava. Kako bi se osiguralo praćenje sukladnosti sa zahtjevima koji se odnose na opasne materijale iz ove Uredbe, države članice trebale bi primjenjivati nacionalne propise za provedbu Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5). Trenutačno je zadatak inspektora za nadzor države luke da provode provjeru svjedodžbi te aktivno testiranje na opasne materijale, uključujući azbest, u okviru Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru („SOLAS”). Pariški memorandum o suglasnosti o nadzoru države luke pruža usklađen pristup tim aktivnostima.

(7)

Svrha ove Uredbe je i smanjiti razlike između brodara u Uniji, u zemljama OECD-a i u relevantnim trećim zemljama u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radnom mjestu te okolišnim normama i usmjeriti brodove koji plove pod zastavom države članice prema postrojenjima za recikliranje brodova koja primjenjuju sigurne i okolišno prihvatljive metode rastavljanja brodova, umjesto prema mjestima koja ne zadovoljavaju norme, što je trenutačno praksa. Time bi konkurentnost sigurnog i okolišno prihvatljivog recikliranja brodova i njihove obrade u postrojenjima za recikliranje brodova smještenima u državi članici također porasla. Uspostava Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova („Europski popis”) koji ispunjavaju zahtjeve propisane ovom Uredbom pridonijela bi tim ciljevima kao i boljoj provedbi, olakšavanjem kontrole brodova koji idu na recikliranje od strane države članice pod čijom zastavom brod plovi. Ti zahtjevi za postrojenja za recikliranje brodova trebali bi se temeljiti na zahtjevima Konvencije iz Hong Konga. U tom pogledu, postrojenja za recikliranje brodova koja su odobrena u skladu s ovom Uredbom trebala bi ispunjavati potrebne zahtjeve u svrhu osiguranja zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti radnika te okolišno prihvatljivog gospodarenja otpadom nastalim od recikliranih brodova. Za postrojenja za recikliranje brodova smještena u trećoj zemlji, zahtjevi bi trebali dosezati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša koja u širokoj mjeri odgovara onoj u Uniji. Postrojenja za recikliranje brodova koja ne ispunjavaju te minimalne zahtjeve stoga ne bi trebala biti uvrštena na Europski popis.

(8)

Trebalo bi primjenjivati načelo jednakosti iz prava Unije i pratiti njegovu primjenu, posebno pri uspostavi i ažuriranju Europskog popisa u odnosu na postrojenja za recikliranje brodova smještena u državi članici i postrojenja za recikliranje brodova smještena u trećoj zemlji, koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi.

(9)

Države članice potiču se na donošenje odgovarajućih mjera kako bi se osiguralo da brodovi isključeni iz područja primjene ove Uredbe djeluju na način koji je u skladu s ovom Uredbom, u mjeri u kojoj je to razumno i praktično.

(10)

Kako bi se izbjeglo udvostručavanje nužno je brodove koji plove pod zastavom države članice i ulaze u područje primjene ove Uredbe isključiti iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1013/2006 odnosno Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6). Uredba (EZ) br. 1013/2006 primjenjuje se na pošiljke otpada iz Unije, podložno iznimkama za određene kategorije otpada gdje se primjenjuje alternativni sustav. Ovom se Uredbom oni brodovi koji ulaze u njezino područje primjene podvrgavaju kontrolama tijekom svojeg vijeka trajanja, a cilj joj je osigurati recikliranje tih brodova na okolišno prihvatljiv način. Stoga je prikladno precizirati da brod koji podliježe alternativnom sustavu kontrole tijekom svojeg vijeka trajanja u okviru ove Uredbe ne bi trebao podlijegati Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Brodovi koji nisu niti obuhvaćeni područjem primjene Konvencije iz Hong Konga niti ovom Uredbom te svaki otpad koji se nalazi na brodu, osim operativno nastalog otpada, trebali bi i dalje podlijegati Uredbi (EZ) br. 1013/2006 odnosno direktivama 2008/98/EZ i 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(11)

Također se potvrđuje da brodovi i dalje podliježu drugim međunarodnim konvencijama kako bi se osigurala njihova sigurna plovidba na moru tijekom operativnog dijela njihova vijeka trajanja te da, iako mogu ostvarivati određena navigacijska prava i slobode, brodovi moraju poslati prethodnu obavijest o ulasku u luke. Države članice trebale bi moći odabrati primjenu provedbe daljnjih kontrola u skladu s drugim međunarodnim ugovorima. Dodatne kontrole provoza stoga se ne smatraju nužnima prema ovoj Uredbi.

(12)

Pri tumačenju zahtjeva ove Uredbe, trebalo bi razmotriti smjernice izrađene u okviru IMO-a („smjernice IMO-a”) u svrhu potpore Konvenciji iz Hong Konga.

(13)

Za potrebe ove Uredbe, izraz „recikliranje” ne bi trebao imati isto značenje kao što je definirano u Direktivi 2008/98/EZ. Ovom Uredbom stoga bi se trebala uvesti posebna definicija za izraz „recikliranje brodova”.

(14)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (8) na razini Unije provodi se Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija. Ta uredba, zajedno s Direktivom Vijeća 67/548/EEZ (9) i Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10), pruža korisnu orijentaciju u određivanju onoga što predstavlja opasni materijal.

(15)

Vođenje popisa opasnih materijala na brodu tijekom njegova vijeka trajanja predstavlja ključni zahtjev utvrđen u Konvenciji iz Hong Konga i u ovoj Uredbi. U skladu s pravilom 8. stavkom 2. Konvencije iz Hong Konga, brod namijenjen recikliranju trebao bi smanjiti iznose operativno nastalog otpada na najnižu moguću razinu u razdoblju prije ulaska u postrojenje za recikliranje brodova. Ako je operativno nastali otpad namijenjen isporuci zajedno s brodom u postrojenje za recikliranje brodova, u dijelu II. popisa trebalo bi navesti podatke o približnim količinama tog otpada i o mjestima gdje se nalazi.

(16)

Države članice trebale bi poduzeti mjere kako bi se spriječilo izbjegavanje pravila o recikliranju brodova i povećala transparentnost recikliranja brodova. Kako je predviđeno Konvencijom iz Hong Konga, države članice trebale bi pružiti informacije o brodovima kojima je izdana svjedodžba o popisu i o brodovima za koje je primljena potvrda o izvršenju te informacije o nezakonitom recikliranju brodova i daljnjim poduzetim mjerama.

(17)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenje ove Uredbe te osigurati da se te sankcije primjenjuju kako bi se spriječilo izbjegavanje pravila o recikliranju brodova. Sankcije, koje mogu biti građanske ili upravne naravi, trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(18)

U skladu sa sudskom praksom Suda, od sudova država članica zahtijeva se da što je moguće potpunije tumače postupovna pravila u vezi s uvjetima koji se moraju ispuniti kako bi se pokrenuli upravni ili sudski postupci u skladu s ciljevima članka 9. stavka 3. Aarhuške konvencije.

(19)

U interesu zaštite zdravlja ljudi i okoliša te uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”, Komisija bi trebala ocijeniti provedivost uspostavljanja financijskog mehanizma primjenjivog na sve brodove koji pristaju u luku ili sidrište države članice, bez obzira na to pod kojom zastavom plove, radi stvaranja resursa koji bi olakšali okolišno prihvatljivo recikliranje i obradu brodova, bez da ih se time potiče na promjenu zastave.

(20)

Kako bi se u obzir uzela dostignuća u vezi s Konvencijom iz Hong Konga, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s ažuriranjem priloga I. i II ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(21)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

(22)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest spriječiti, smanjiti ili ukloniti štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš uzrokovane recikliranjem brodova koji plove pod zastavom države članice, njihovim upravljanjem i održavanjem, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog međunarodne naravi plovidbe i recikliranja brodova, nego ga se zbog opsega i učinaka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i cilj

Cilj je ove Uredbe spriječiti, smanjiti, svesti na najmanju moguću mjeru i koliko god je moguće u praksi ukloniti nesreće, ozljede i druge štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš uzrokovane recikliranjem brodova. Cilj je ove Uredbe povećavati sigurnost, zaštitu zdravlja ljudi i morskog okoliša Unije tijekom vijeka trajanja broda, posebno kako bi se osiguralo da opasni otpad nastao takvim recikliranjem brodova podliježe gospodarenju prihvatljivom za okoliš.

Ovom Uredbom također se utvrđuju pravila za osiguravanje pravilnog upravljanja opasnim materijalima na brodovima.

Ova Uredba također ima za cilj olakšavanje ratifikacije Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. („Konvencija iz Hong Konga”).

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Uredba, uz izuzetak članka 12., primjenjuje se na brodove koji plove pod zastavom države članice.

Članak 12. primjenjuje se na brodove koji plove pod zastavom treće zemlje koji pristaju u luku ili sidrište države članice.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

ratne brodove, pomoćna plovila ili druge brodove koji su u vlasništvu ili pod upravom države i trenutačno se koriste samo za državne nekomercijalne usluge;

(b)

brodove bruto tonaže (BT) manje od 500;

(c)

brodove koji tijekom svog vijeka trajanja plove samo u vodama koje su pod suverenošću ili u nadležnosti države članice pod čijom zastavom brod plovi.

Članak 3.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„brod” znači plovilo bilo kojeg tipa koje plovi ili je plovilo u morskom okruženju i uključuje podmornice, plutajuće objekte, plutajuće platforme, samopodizne platforme, plutajuća skladišta (FSU-ovi) te plutajuća skladišta za proizvodnju i istovar (FPSO-ovi) kao i plovilo bez opreme ili koje se tegli;

(2)

„novi brod” znači brod:

(a)

čija je gradnja ugovorena na datum primjene ove Uredbe ili nakon tog datuma; ili

(b)

kojem je, ako ugovor o gradnji ne postoji, kobilica položena, odnosno koji je u sličnoj fazi gradnje, šest mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe ili nakon tog datuma; ili

(c)

čija se isporuka obavlja trideset mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe ili nakon tog datuma;

(3)

„tanker” znači tanker za prijevoz nafte kako je definiran u Prilogu I. Konvenciji o sprečavanju onečišćenja mora s brodova („Konvencija MARPOL”) ili tanker za prijevoz štetnih razlivenih tekućina (NLS) kako je definiran u Prilogu II. toj konvenciji;

(4)

„opasni materijal” znači svaki materijal ili tvar koji može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i/ili za okoliš;

(5)

„operativno nastali otpad” znači otpadne vode i talog nastali redovitim pogonom broda koji podliježu zahtjevima Konvencije MARPOL;

(6)

„recikliranje brodova” znači potpuno ili djelomično rastavljanje broda u postrojenju za recikliranje brodova kako bi se oporabili sastavni dijelovi i materijali za preradu, pripremu za ponovnu uporabu ili ponovnu uporabu, istodobno osiguravajući raspolaganje opasnim i drugim materijalima, te uključuje druge povezane radnje poput uskladištenja i obrade dijelova i materijala u postrojenju, ali ne i njihovu daljnju obradu ili odlaganje u odvojenim postrojenjima;

(7)

„postrojenje za recikliranje brodova” znači definirano područje koje predstavlja gradilište ili postrojenje smješteno u državi članici ili u trećoj zemlji i koristi se za recikliranje brodova;

(8)

„poduzeće za recikliranje brodova” znači vlasnik postrojenja za recikliranje brodova ili bilo koja druga organizacija ili osoba koja je od vlasnika postrojenja za recikliranje brodova preuzela odgovornost za provedbu aktivnosti recikliranja broda;

(9)

„uprava” znači državno tijelo kojem država članica dodjeljuje odgovornost za dužnosti u vezi s brodovima koji plove pod njezinom zastavom ili s brodovima koji plove u okviru njezine nadležnosti;

(10)

„priznata organizacija” znači organizacija koja je priznata u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (12);

(11)

„nadležno tijelo” znači državno tijelo ili državna tijela kojima države članice ili treće zemlje dodjeljuju odgovornost za postrojenja za recikliranje brodova, na određenom zemljopisnom području ili u području stručnosti, s obzirom na sve operacije u okviru nadležnosti te države;

(12)

„bruto tonaža” znači bruto tonaža (BT) izračunana u skladu s propisima o baždarenju brodova iz Priloga I. Međunarodnoj konvenciji o baždarenju brodova iz 1969. ili bilo koje sljedeće konvencije;

(13)

„nadležna osoba” znači osoba koja posjeduje odgovarajuće kvalifikacije i izobrazbu te ima dovoljno znanja, iskustva i vještina za izvršenje određenog posla;

(14)

„brodovlasnik” znači fizička ili pravna osoba upisana kao vlasnik broda, uključujući fizičku ili pravnu osobu koja je vlasnik broda na određeno razdoblje, dok ga ne proda ili preda postrojenju za recikliranje brodova ili, ako nije upisana, fizička ili pravna osoba koja je vlasnik broda ili bilo koja druga organizacija ili osoba, kao što je upravitelj ili zakupoprimac broda bez posade, koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od brodovlasnika i pravna osoba koja upravlja brodom koji je u državnom vlasništvu;

(15)

„nova ugradnja” znači ugradnja sustavâ, opreme, izolacijskog ili drugog materijala na brodu nakon datuma primjene ove Uredbe;

(16)

„plan recikliranja broda” znači plan koji izrađuje operater postrojenja za recikliranje brodova za svaki pojedini brod za čije je recikliranje odgovoran, uzimajući u obzir relevantne smjernice i rezolucije IMO-a;

(17)

„plan postrojenja za recikliranje brodova” znači plan koji izrađuje operater postrojenja za recikliranje brodova i koji prihvaća odbor ili odgovarajuće upravljačko tijelo poduzeća za recikliranje brodova u kojem se opisuju operativni procesi i postupci koji se odnose na recikliranje brodova u postrojenju za recikliranje brodova, a posebno obuhvaća sigurnost radnika i njihovu izobrazbu, zaštitu zdravlja ljudi i okoliša, uloge i odgovornosti osoblja, pripravnost u izvanrednim situacijama i reakciju u takvim situacijama te sustave za praćenje, izvješćivanje i vođenje evidencije, uzimajući u obzir relevantne smjernice i rezolucije IMO-a;

(18)

„siguran za ulazak” znači prostor koji ispunjava sve sljedeće kriterije:

(a)

sadržaj kisika atmosfere i koncentracija zapaljivih para u okviru su granica sigurnosti;

(b)

svi toksični materijali u atmosferi u okviru su dozvoljenih koncentracija;

(c)

svi ostaci ili materijali povezani s poslom koji je nadležna osoba odobrila neće dovesti do nekontroliranog ispuštanja toksičnih materijala ili opasne koncentracije zapaljivih para u postojećim atmosferskim uvjetima tijekom održavanja prema uputama;

(19)

„siguran za izvođenje lakozapaljivih radova” znači prostor koji ispunjava sve sljedeće kriterije:

(a)

postoji sigurno, neeksplozivno stanje, uključujući okruženje bez plina, za korištenje opreme za elektrolučno ili plinsko zavarivanje, opreme za rezanje ili paljenje ili drugih oblika živog plamena, kao i za grijanje, mrvljenje ili operacije pri kojima nastaju iskre;

(b)

ispunjeni su kriteriji sigurnosti za ulazak iz točke 18.;

(c)

postojeći atmosferski uvjeti ne mijenjaju se kao rezultat izvođenja lakozapaljivih radova;

(d)

sve susjedne prostorije očišćene su, inertizirane ili dovoljno pripremljene na način da spriječe nastanak ili širenje vatre;

(20)

„potvrda o izvršenju” znači potvrda koju izdaje operater postrojenja za recikliranje brodova i kojom se potvrđuje da je recikliranje broda izvršeno u skladu s ovom Uredbom;

(21)

„svjedodžba o popisu” znači posebna svjedodžba broda koja se izdaje brodovima koji plove pod zastavom države članice u skladu s člankom 9. i koja je dopunjena popisom opasnih materijala u skladu s člankom 5;

(22)

„svjedodžba o spremnosti broda za recikliranje” znači posebna svjedodžba broda koja se izdaje brodovima koji plove pod zastavom države članice u skladu s člankom 9. stavkom 9. i dopunjena je popisom opasnih materijala u skladu s člankom 5. stavkom 7. te odobrenim planom recikliranja broda u skladu s člankom 7.;

(23)

„potvrda o sukladnosti” znači posebna svjedodžba broda koja se izdaje brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje i koja je dopunjena popisom opasnih materijala u skladu s člankom 12.;

(24)

„tone lakog deplasmana” („light displacement tonnes” – LDT) znači težina broda u tonama bez tereta, goriva, mazivih ulja u spremnicima, balastnih voda, svježe vode, vode za napajanje parnog kotla, potrošnih zaliha, putnika i posade te njihove imovine i predstavlja zbroj težine trupa, konstrukcije, strojnih uređaja te brodske opreme i materijala.

2.   Za potrebe članka 7. stavka 2. točke (d) te članaka 13., 15. i 16.,

(a)

„otpad”, „opasni otpad”, „obrada” i „gospodarenje otpadom” imaju isto značenje kao u članku 3. Direktive 2008/98/EZ;

(b)

„inspekcijski pregled na licu mjesta” znači inspekcijski pregled postrojenja za recikliranje brodova kojim se procjenjuje je li stanje na licu mjesta sukladno onom opisanom u bilo kojoj relevantnoj dostavljenoj dokumentaciji;

(c)

„radnik” znači svaka osoba koja obavlja posao, bilo stalno ili privremeno, u okviru radnog odnosa, uključujući osoblje koje radi za izvođače i podizvođače;

(d)

„okolišno prihvatljivo gospodarenje” znači poduzimanje svih mogućih koraka kako bi se osiguralo da se otpadom i opasnim materijalima gospodari na način da se zdravlje ljudi i okoliš štite od štetnih učinaka koji mogu nastati iz takvih materijala i otpada.

3.   Za potrebe stavka 1. točke 13., nadležna osoba može biti osposobljeni radnik ili zaposlenik iz uprave sposoban prepoznati i ocijeniti radne opasnosti, rizike te izloženost zaposlenika mogućim opasnim materijalima ili opasnim uvjetima u postrojenju za recikliranje brodova i koji je sposoban utvrditi nužnu zaštitu i mjere opreza koje je potrebno poduzeti kako bi se te opasnosti, rizici ili izloženosti uklonili ili smanjili.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13), nadležno tijelo može odrediti odgovarajuće kriterije za imenovanje takvih osoba te može odrediti zadatke koji će im se povjeriti.

GLAVA II.

BRODOVI

Članak 4.

Kontrola opasnih materijala

Ugradnja ili uporaba opasnih materijala iz Priloga I. na brodovima zabranjena je ili ograničena kako je utvrđeno u Prilogu I., ne dovodeći u pitanje druge zahtjeve relevantnog prava Unije kojim se mogu zahtijevati daljnje mjere.

Članak 5.

Popis opasnih materijala

1.   Svaki novi brod ima popis opasnih materijala u kojem se navode barem oni opasni materijali iz Priloga II. koji su sastavni dio strukture broda ili njegove opreme, mjesto gdje se oni nalaze te približne količine.

2.   Podložno članku 32. stavku 2. točki (b), postojeći brodovi, koliko god je to moguće, usklađuju se sa stavkom 1.

U slučaju brodova koji idu na recikliranje, oni se, koliko god je moguće, usklađuju sa stavkom 1. ovog članka od dana objave Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova („Europski popis”), kako je navedeno u članku 16. stavku 2.

Podložno članku 32. stavku 2. točki (b), pri izradi popisa opasnih materijala navode se barem opasni materijali navedeni u Prilogu I.

3.   Popis opasnih materijala ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

specifičan je za svaki brod;

(b)

pruža dokaz da brod poštuje zabrane ili ograničenja o ugradnji ili korištenju opasnih materijala u skladu s člankom 4.;

(c)

sastavljen je uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a;

(d)

provjerava ga ili uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila.

4.   Pored stavka 3., za postojeće brodove priprema se plan kojim se opisuje vizualna ili uzorkovana provjera kojom se sastavlja popis opasnih materijala te uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a.

5.   Popis opasnih materijala sastoji se od tri dijela:

(a)

popisa opasnih materijala iz priloga I. i II., u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. ovog članka, koji su sastavni dio konstrukcije broda ili njegove opreme, uz navođenje mjesta na kojem se nalaze te njihovih približnih količina (dio I.);

(b)

popisa operativno nastalog otpada koji se nalazi na brodu (dio II.);

(c)

popisa zaliha koje se nalaze na brodu (dio III.);

6.   Dio I. popisa opasnih materijala pravilno se održava i ažurira tijekom operativnog vijeka broda, odražavajući nove ugradnje koje sadrže bilo kakve opasne materijale iz Priloga II. kao i relevantne promjene u konstrukciji i opremi broda.

7.   Prije recikliranja i uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a, popis opasnih materijala se, osim pravilnog održavanja i ažuriranja dijela I., dopunjuje dijelom II. za operativno nastali otpad te dijelom III. za zalihe te ga provjerava uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila.

8.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24. o ažuriranju popisa stavki za popis opasnih materijala u prilozima I. i II. kako bi se osiguralo da popisi sadrže barem tvari navedene u dodacima I. i II. Konvenciji iz Hong Konga.

Komisija donosi zaseban delegirani akt u odnosu na svaku tvar koja se treba dodati ili izbrisati iz priloga I. ili II.

Članak 6.

Opći zahtjevi za brodovlasnike

1.   Pri pripremi broda za slanje na recikliranje, brodovlasnici:

(a)

operateru postrojenja za recikliranje brodova pružaju sve podatke relevantne za brod nužne za izradu plana recikliranja broda navedenog u članku 7.;

(b)

o namjeri recikliranja broda u određenom postrojenju ili određenim postrojenjima za recikliranje brodova obavješćuju relevantnu upravu u pisanom obliku i u roku koji određuje ta uprava. Obavijest uključuje najmanje:

i.

popis opasnih materijala; i

ii.

sve podatke relevantne za brod pružene u skladu s točkom (a).

2.   Brodovlasnici osiguravaju da brodovi namijenjeni za recikliranje:

(a)

budu reciklirani samo u postrojenjima za recikliranje brodova koji su uvršteni na Europski popis;

(b)

provode operacije u razdoblju prije ulaska broda u postrojenje za recikliranje brodova na način da se, što je moguće više, smanji iznos ostataka tereta, preostalog loživog ulja i otpada koji nastaje na brodu i ostaje na njemu;

(c)

posjeduju svjedodžbu o spremnosti broda za recikliranje koju izdaje uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila prije početka bilo kakvog recikliranja broda i nakon zaprimanja plana recikliranja broda odobrenog u skladu s člankom 7. stavkom 3.

3.   Brodovlasnici osiguravaju da tankeri stignu u postrojenje za recikliranje brodova s teretnim tankovima i pumpnim stanicama u stanju koje mu omogućava izdavanje svjedodžbe da je siguran za izvođenje lakozapaljivih radova.

4.   Brodovlasnici operateru postrojenja za recikliranje brodova daju primjerak svjedodžbe o spremnosti broda za recikliranje izdane u skladu s člankom 9.

5.   Brodovlasnici su odgovorni za brod i dogovaraju održavanje tog broda u skladu sa zahtjevima uprave države pod čijom zastavom plove sve dok operater postrojenja za recikliranje brodova ne prihvati odgovornost za taj brod. Operater postrojenja za recikliranje brodova može odbiti prihvatiti brod u svrhu recikliranja ako stanje broda bitno ne odgovara pojedinostima navedenima u svjedodžbi o popisu, uključujući ako dio I. popisa opasnih materijala nije pravilno održavan i ažuriran, na način da odražava promjene u strukturi broda i opremi. U takvim okolnostima, brodovlasnik zadržava odgovornost za taj brod i o tome bez odgađanja obavješćuje upravu.

Članak 7.

Plan recikliranja broda

1.   Plan recikliranja, specifičan za svaki pojedini brod, izrađuje se prije recikliranja broda. Plan recikliranja broda obuhvaća sva pitanja koja su specifična za brod, a koja nisu obuhvaćena planom postrojenja za recikliranje brodova ili koja zahtijevaju posebne postupke.

2.   Plan recikliranja broda:

(a)

izrađuje operater postrojenja za recikliranje brodova u skladu s relevantnim odredbama Konvencije iz Hong Konga te uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a i podatke relevantne za brod koje pruža brodovlasnik u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) tako da njegov sadržaj bude u skladu s podacima u popisu opasnih materijala;

(b)

razjašnjava hoće li se i u kojoj mjeri bilo koji pripremni posao, poput prethodne obrade, identifikacije mogućih opasnosti te uklanjanja zaliha, odvijati na nekoj drugoj lokaciji koja nije postrojenje za recikliranje brodova, a koja se navodi u planu recikliranja broda. Plan recikliranja broda trebao bi uključivati lokaciju na kojoj će brod biti smješten tijekom operacija recikliranja te sažet plan za dolazak i sigurno smještanje specifičnog broda koji treba reciklirati;

(c)

sadržava podatke koji se tiču uspostave, održavanja i praćenja uvjeta za specifični brod koji se odnose na siguran za ulazak i siguran za izvođenje lakozapaljivih radova, uzimajući u obzir značajke poput njegove konstrukcije, konfiguracije i prethodnog tereta te druge nužne podatke o tome kako treba provesti plan recikliranja broda;

(d)

sadržava podatke o vrsti i količini opasnih materijala te otpada koji će se proizvesti tijekom recikliranja specifičnog broda, uključujući materijale i otpad navedene u popisu opasnih materijala, te podatke o načinu na koji će se njima gospodariti te na koji će se skladištiti u postrojenju za recikliranje brodova i u kasnijim postrojenjima; i

(e)

zasebno se priprema, u načelu, za svako uključeno postrojenje za recikliranje brodova ako se koristi više od jednog postrojenja za recikliranje brodova te se u njemu navodi redoslijed korištenja i odobrene aktivnosti koje će se provoditi u tim postrojenjima.

3.   Nadležno tijelo, ovisno o slučaju, prešutno ili izričito odobrava plan recikliranja broda u skladu sa zahtjevima države u kojoj se nalazi postrojenje za recikliranje brodova.

Izričito odobrenje daje se ako nadležno tijelo pošalje obavijest u pisanom obliku o svojoj odluci o planu recikliranja broda operateru postrojenja za recikliranje brodova, brodovlasniku i upravi.

Može se smatrati da je dano prešutno odobrenje ako nadležno tijelo u pisanom obliku nije uputilo nikakav prigovor na plan recikliranja broda operateru postrojenja za recikliranje brodova, brodovlasniku i upravi tijekom razdoblja provjere koje je, prema potrebi, utvrđeno u skladu sa zahtjevima države u kojoj se nalazi postrojenje za recikliranje brodova i koje je priopćeno u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (b).

4.   Države članice mogu zahtijevati od svoje uprave da nadležnom tijelu države u kojoj je smješteno postrojenje za recikliranje brodova pošalje podatke koje je pružio brodovlasnik u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) te sljedeće pojedinosti:

i.

datum upisa broda u registar države pod čijom zastavom plovi;

ii.

identifikacijski broj broda (IMO broj);

iii.

broj oplate na isporučenom novoizgrađenom brodu;

iv.

ime i vrstu broda;

v.

luku upisa broda;

vi.

ime i adresu brodovlasnika te IMO identifikacijski broj upisanog vlasnika;

vii.

ime i adresu poduzeća;

viii.

imena klasifikacijskih društava koja su klasificirala brod;

ix.

glavne značajke broda (ukupnu dužinu (LOA)), širinu (konstrukcijsku), visinu (konstrukcijsku), LDT, bruto i neto tonažu te vrstu i broj obrtaja motora).

Članak 8.

Pregledi

1.   Preglede brodova provode časnici uprave ili priznate organizacije koju je ta uprava ovlastila, uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a.

2.   Ako uprava koristi priznate organizacije za provođenje pregleda, kako je opisano u stavku 1., ona ovlašćuje takve priznate organizacije najmanje za sljedeće:

da zahtijevaju od broda nad kojim provode pregled da poštuje ovu Uredbu; i

da provode preglede ako to zatraže odgovarajuća tijela države članice.

3.   Brodovi podliježu sljedećim pregledima:

(a)

početnom pregledu;

(b)

ponovnom pregledu;

(c)

dodatnom pregledu;

(d)

završnom pregledu.

4.   Početni pregled novog broda provodi se prije nego je brod stavljen u uporabu ili prije izdavanja svjedodžbe o popisu. Za postojeće brodove početni se pregled provodi do 31. prosinca 2020. Pregledom se provjerava ispunjava li dio I. popisa opasnih materijala zahtjeve ove Uredbe.

5.   Ponovni se pregled provodi u vremenskim razmacima koje određuje uprava, koji nisu dulji od pet godina. Ponovnim pregledom provjerava se ispunjava li dio I. popisa opasnih materijala zahtjeve ove Uredbe.

6.   Dodatni pregled, bilo opći ili djelomični, ovisno o okolnostima, provodi se ako to zatraži brodovlasnik nakon izmjene, zamjene ili značajnog popravka konstrukcije, opreme, sustavâ, pribora, uređaja i materijala koji utječu na popis opasnih materijala. Pregledom se osigurava da je bilo kakva izmjena, zamjena ili značajni popravak proveden na način koji osigurava da brod i dalje ispunjava zahtjeve ove Uredbe te da se dio I. popisa opasnih materijala izmijeni prema potrebi.

7.   Završni se pregled provodi prije nego što je brod povučen iz uporabe i prije početka recikliranja broda.

Tim se pregledom provjerava sljedeće:

(a)

ispunjava li popis opasnih materijala zahtjeve iz članka 5.;

(b)

je li plan recikliranja broda pravilno odražava informacije sadržane u popisu opasnih materijala te ispunjava li zahtjeve iz članka 7.;

(c)

je li postrojenje za recikliranje brodova u kojem se provodi recikliranje broda uvršteno na Europski popis.

8.   Za postojeće brodove koji su predviđeni za recikliranje broda, početni pregled i završni pregled mogu se provoditi istodobno.

Članak 9.

Izdavanje i ovjeravanje svjedodžbi

1.   Nakon uspješno izvršenog početnog ili ponovnog pregleda, uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila izdaje svjedodžbu o popisu. Ta se svjedodžba dopunjuje dijelom I. popisa opasnih materijala iz članka 5. stavka 5. točke (a).

Ako se početni i završni pregled provode u isto vrijeme kako je predviđeno u članku 8. stavku 8., izdaje se samo svjedodžba o spremnosti broda za recikliranje iz stavka 9. ovog članka.

Komisija donosi provedbene akte u svrhu uspostavljanja formata svjedodžbe o popisu kako bi osigurala njezinu usklađenost s Dodatkom 3. Konvenciji iz Hong Konga. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. ove Uredbe.

2.   Na zahtjev brodovlasnika, svjedodžbu o popisu ovjerava ili uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila nakon uspješno izvršenog dodatnog pregleda provedenog u skladu s člankom 8. stavkom 6.

3.   Podložno stavku 4, uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila izdaje ili ovjerava, prema potrebi, svjedodžbu o popisu, ako je ponovni pregled uspješno izvršen:

(a)

u razdoblju od tri mjeseca prije dana isteka valjanosti postojeće svjedodžbe o popisu, a nova svjedodžba valjana je od dana završetka ponovnog pregleda do dana koji ne prelazi pet godina od dana prestanka valjanosti postojeće svjedodžbe;

(b)

nakon dana isteka valjanosti postojeće svjedodžbe o popisu, a nova svjedodžba valjana je od dana završetka ponovnog pregleda do dana koji ne prelazi pet godina od dana prestanka valjanosti postojeće svjedodžbe;

(c)

više od tri mjeseca prije dana isteka valjanosti postojeće svjedodžbe o popisu, a nova svjedodžba valjana je od dana završetka ponovnog pregleda do dana koji ne prelazi pet godina od dana završetka ponovnog pregleda.

4.   Ako je ponovni pregled uspješno izvršen, a nova svjedodžba ne može se izdati niti staviti na brod prije isteka valjanosti postojeće svjedodžbe, uprava ili priznata organizacija koju je ona ovlastila ovjerava postojeću svjedodžbu te se takva svjedodžba prihvaća kao valjana za dodatno razdoblje koje ne prelazi pet mjeseci od dana isteka valjanosti.

5.   U slučaju kad je svjedodžba o popisu izdana za razdoblje kraće od pet godina, uprava ili priznata organizacija koju je ona ovlastila može produljiti valjanost postojeće svjedodžbe za dodatno razdoblje koje ne prelazi pet godina.

6.   U posebnim okolnostima koje utvrđuje uprava, nova svjedodžba o popisu ne treba biti datirana od dana isteka valjanosti postojeće svjedodžbe kako se zahtijeva u stavku 3. točkama (a) i (b) te stavcima 7. i 8. U tim je okolnostima nova svjedodžba valjana za razdoblje koje ne prelazi pet godina od dana završetka ponovnog pregleda.

7.   Ako brod nije u luci ili sidrištu gdje se treba obaviti pregled u trenutku isteka valjanosti svjedodžbe o popisu, uprava može, ako je to primjereno, produljiti razdoblje valjanosti svjedodžbe o popisu za razdoblje koje ne prelazi tri mjeseca kako bi se omogućilo brodu za završi plovidbu do luke u kojoj se pregled treba obaviti. Svako takvo odobreno produljenje uvjetovano je završetkom pregleda u toj luci prije isplovljivanja broda. Brod kojem je odobreno produljenje, pri dolasku u luku u kojoj treba biti pregledan nema pravo zahvaljujući tom produljenju napustiti luku bez nove svjedodžbe. Kada je ponovni pregled završen, nova svjedodžba o popisu valjana je za razdoblje koje ne prelazi pet godina od dana isteka valjanosti postojeće svjedodžbe prije dodjele produljenja.

8.   Svjedodžbu o popisu za brod koji obavlja kratka putovanja, a koja nije produljena u skladu s uvjetima iz stavka 7., uprava može produljiti na razdoblje počeka od najviše mjesec dana od njezina isteka valjanosti. Kada je ponovni pregled završen, nova svjedodžba o popisu valjana je za razdoblje koje ne prelazi pet godina od dana isteka valjanosti postojeće svjedodžbe prije dodjele produljenja.

9.   Nakon uspješnog završetka završnog pregleda u skladu s člankom 8. stavkom 7. uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila izdaje svjedodžbu o spremnosti broda za recikliranje. Ta se svjedodžba dopunjuje popisom opasnih materijala i planom recikliranja broda.

Komisija donosi provedbene akte u svrhu uspostavljanja formata svjedodžbe o spremnosti broda za recikliranje kako bi osigurala njezinu usklađenost s Dodatkom 4. Konvenciji iz Hong Konga. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. ove Uredbe. Ostale države članice prihvaćaju svjedodžbu o spremnosti broda za recikliranje izdanu nakon završnog pregleda u skladu s prvim podstavkom ovog stavka te se za potrebe ove Uredbe za nju smatra da vrijedi jednako kao svjedodžba o spremnosti broda za recikliranje koju one izdaju.

Članak 10.

Trajanje i valjanost svjedodžbi

1.   Podložno članku 9., svjedodžba o popisu izdaje se za razdoblje koje odredi uprava i koje nije dulje od pet godina.

2.   Svjedodžba o popisu izdana ili ovjerena u skladu s člankom 9. prestaje biti valjana u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

ako stanje broda bitno ne odgovara pojedinostima u svjedodžbi o popisu, uključujući i kada dio I. popisa opasnih materijala nije pravilno održavan i ažuriran, na način da odražava promjene u konstrukciji i opremi broda, uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a;

(b)

ako ponovni pregled nije završen u intervalima utvrđenima u članku 8. stavku 5.

3.   Svjedodžbu o spremnosti broda za recikliranje izdaje uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila na razdoblje koje nije dulje od tri mjeseca.

4.   Svjedodžba o spremnosti broda za recikliranje izdana u skladu s člankom 9. stavkom 9. prestaje biti valjana ako stanje broda bitno ne odgovara pojedinostima iz svjedodžbe o popisu.

5.   Odstupajući od stavka 3. svjedodžbu o spremnosti broda za recikliranje može produljiti uprava ili priznata organizacija koju je ta uprava ovlastila za točno određeno putovanje u postrojenje za recikliranje brodova.

Članak 11.

Nadzor države luke

1.   Države članice primjenjuju odredbe o nadzoru za brodove u skladu sa svojim nacionalnim pravom uzimajući u obzir Direktivu 2009/16/EZ. Podložno stavku 2., svaki takav inspekcijski pregled ograničen je na provjeru postoji li na brodu svjedodžba o popisu ili svjedodžba o spremnosti broda za recikliranje koja se, ako je valjana, smatra dovoljnom da bi inspekcijski pregled bio odobren.

2.   Nadležno tijelo uključeno u aktivnosti nadzora države luke može provesti detaljni inspekcijski pregled, uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a, ako brod ne posjeduje valjanu svjedodžbu ili postoje jasni razlozi za vjerovati sljedeće:

(a)

da stanje broda ili njegove opreme bitno ne odgovara pojedinostima navedenima u toj svjedodžbi, dijelu I. popisa opasnih materijala, ili nijednom; ili

(b)

da na brodu nije proveden postupak za održavanje iz dijela I. popisa opasnih materijala.

3.   Brod se može upozoriti, zadržati, odbiti ili isključiti iz luka ili offshore terminala koji su u nadležnosti države članice u slučaju da nadležnim tijelima te države članice brod ne podnese, prema potrebi i na zahtjev tih tijela, primjerak svjedodžbe o popisu ili svjedodžbu o spremnosti broda za recikliranje, ne dovodeći u pitanje članak 9. Država članica koja poduzima takve mjere bez odlaganja o tome obavješćuje dotičnu upravu. Neažuriranje popisa opasnih materijala ne predstavlja nedostatak koji za posljedicu može imati zadržavanje, ali bilo kakve nedosljednosti u popisu opasnih materijala prijavljuju se dotičnoj upravi i ispravljaju se u trenutku sljedećeg pregleda.

4.   Nadležno tijelo države članice može dopustiti uplovljavanje u određenu luku ili sidrište u slučaju više sile ili zbog odlučujućih sigurnosnih razloga, ili da bi se smanjila ili svela na najmanju moguću mjeru opasnost od onečišćenja ili radi ispravljanja nedostataka, pod uvjetom da su vlasnik broda, brodar ili zapovjednik broda proveli odgovarajuće mjere prihvatljive za nadležno tijelo te države članice kako bi osigurali sigurno uplovljavanje.

Članak 12.

Zahtjevi za brodove koji plove pod zastavom treće zemlje

1.   Podložno članku 32. stavku 2. točki (b), kada pristaje u luku ili sidrište države članice, brod koji plovi pod zastavom treće zemlje ima popis opasnih materijala koji je u skladu s člankom 5. stavkom 2.

Neovisno o prvom podstavku, nadležno tijelo države članice može dopustiti uplovljavanje u određenu luku ili sidrište u slučaju više sile ili zbog odlučujućih sigurnosnih razloga, ili da bi se smanjila ili svela na najmanju moguću mjeru opasnost od onečišćenja ili radi ispravljanja nedostataka, pod uvjetom da su vlasnik broda, brodar ili zapovjednik broda proveli odgovarajuće mjere prihvatljive za nadležno tijelo te države članice kako bi osigurali sigurno uplovljavanje.

2.   Ugradnja opasnih materijala iz Priloga I. na brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje, dok su u luci ili sidrištu države članice, zabranjena je ili ograničena kako je navedeno u Prilogu I.

Korištenje opasnih materijala iz Priloga I. na brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje, dok su u luci ili sidrištu države članice, zabranjeno je ili ograničeno kako je navedeno u Prilogu I., ne dovodeći u pitanje izuzeća i prijelazne odredbe koje se primjenjuju na te materijale u okviru međunarodnog prava.

3.   Popis opasnih materijala poseban je za svaki brod, sastavlja se uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a i njime se pojašnjava da brod poštuje stavak 2. ovog članka. Pri sastavljanju popisa opasnih materijala utvrđuju se barem opasni materijali navedeni u Prilogu I. Brod koji plovi pod zastavom treće zemlje sastavlja plan kojim se opisuje vizualni/uzorkovani pregled pomoću kojeg je izrađen popis opasnih materijala, uzimajući u obzir odgovarajuće smjernice IMO-a.

4.   Popis opasnih materijala pravilno se održava i ažurira tijekom operativnog vijeka trajanja broda, odražavajući nove ugradnje koje sadrže bilo kakve opasne materijale iz Priloga II. kao i važne izmjene u strukturi i opremi broda, uzimajući u obzir izuzeća i prijelazne odredbe primjenjive na te materijale u okviru međunarodnog prava.

5.   Brod koji plovi pod zastavom treće zemlje može se upozoriti, zadržati, odbiti ili isključiti iz luka ili offshore terminala koji su u nadležnosti države članice u slučaju da nadležnim tijelima te države članice ne podnese primjerak potvrde o sukladnosti u skladu sa stavcima 6. i 7., zajedno s popisom opasnih materijala, prema potrebi i na zahtjev tih tijela. Država članica koja poduzima takve mjere bez odlaganja o tome obavješćuje nadležna tijela treće zemlje pod čijom zastavom dotični brod plovi. Neažuriranje popisa opasnih materijala ne predstavlja nedostatak koji za posljedicu može imati zadržavanje, ali bilo kakve nedosljednosti u popisu opasnih materijala prijavljuju se nadležnim tijelima treće zemlje pod čijom zastavom taj brod plovi.

6.   Nakon provjere popisa opasnih materijala, nadležna tijela treće zemlje pod čijom zastavom brod plovi ili organizacija koju su ona ovlastila izdaju potvrdu o sukladnosti, u skladu s nacionalnim zahtjevima. Potvrda o sukladnosti može se izraditi na temelju Dodatka 3. Konvenciji iz Hong Konga.

7.   Potvrda o sukladnosti i popis opasnih materijala sastavlja se na službenom jeziku nadležnih tijela treće zemlje pod čijom zastavom brod plovi koja ih izdaju, a ako taj jezik nije engleski, francuski ili španjolski, tekst uključuje prijevod na jedan od tih jezika.

8.   Podložno članku 32. stavku 2. točki (b), brodovi koji plove pod zastavom treće zemlje koji se prijavljuju za upis u registar za plovidbu pod zastavom države članice osiguravaju da se popis opasnih materijala, kako je predviđen u članku 5. stavku 2., čuva na brodu ili je sastavljen unutar šest mjeseci od upisa u registar za plovidbu pod zastavom te države članice ili tijekom bilo kojeg od sljedećih pregleda u skladu s člankom 8. stavkom 3., ovisno o tome što je ranije.

GLAVA III.

POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODOVA

Članak 13.

Zahtjevi koje postrojenja za recikliranje brodova moraju ispunjavati da bila uvrštena na Europski popis

1.   Kako bi se uvrstilo na Europski popis, postrojenje za recikliranje brodova mora ispunjavati sljedeće zahtjeve, u skladu s odgovarajućim odredbama Konvencije iz Hong Konga i uzimajući u obzir relevantne smjernice IMO-a, ILO-a, Baselske konvencije te Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i druge međunarodne smjernice:

(a)

ovlašteno je od strane svojih nadležnih tijela za provedbu operacija recikliranja brodova;

(b)

projektirano je, izgrađeno i vođeno na siguran i okolišno prihvatljiv način;

(c)

djeluje iz izgrađenih objekata;

(d)

uspostavlja sustave upravljanja i praćenja, postupke i tehnike kojima je svrha spriječiti, smanjiti, svesti na najmanju moguću mjeru i koliko god je moguće ukloniti sljedeće:

i.

rizike za zdravlje dotičnih radnika i stanovništva koje živi u blizini postrojenja za recikliranje brodova te

ii.

štetne učinke na okoliš uzrokovane recikliranjem brodova;

(e)

priprema plan postrojenja za recikliranje brodova;

(f)

sprečava štetne učinke na zdravlje ljudi i okoliš, uključujući dokazivanje kontrole bilo kakvog curenja, posebno u međuplimnim zonama;

(g)

osigurava sigurno i okolišno prihvatljivo gospodarenje te skladištenje opasnih materijala i otpada, uključujući:

i.

sadržaj svih opasnih materijala koji se nalaze na brodu tijekom cijelog procesa recikliranja broda kako bi se spriječilo ispuštanje tih materijala u okoliš; te osim toga, rukovanje opasnim materijalima i otpadom nastalim tijekom procesa recikliranja broda samo na nepropusnim podovima s drenažnim sustavima;

ii.

da je dokumentiran sav otpad koji je nastao iz aktivnosti recikliranja broda, kao i njegova količina, i da se prenose samo u postrojenja za gospodarenje otpadom, uključujući postrojenja za recikliranje otpada, ovlaštena za rukovanje s njegovom obradom, bez opasnosti za zdravlje ljudi i na okolišno prihvatljiv način;

(h)

uspostavlja i održava plan pripravnosti u izvanrednim situacijama i reakcije u takvim situacijama; osigurava brz pristup opremi za reakciju u izvanrednim situacijama kao što su oprema i vozila za gašenje požara, vozila hitne pomoći i dizalice do broda te svim ostalim područjima postrojenja za recikliranje broda;

(i)

jamči sigurnost i izobrazbu radnika, uključujući osiguravanje korištenja osobne zaštitne opreme za operacije koje zahtijevaju korištenje takve opreme;

(j)

uspostavlja evidenciju o incidentima, nesrećama, profesionalnim bolestima i kroničnim učincima te, ako to zahtijevaju nadležna tijela, prijavljuje svaki incident, nesreću, profesionalnu bolest ili kronične učinke koji uzrokuju ili koji mogu prouzročiti rizike za sigurnost radnikâ, zdravlje ljudi i okoliš;

(k)

pristaje ispunjavati zahtjeve iz stavka 2.

2.   Operater postrojenja za recikliranje brodova:

(a)

šalje plan recikliranja broda, nakon što je odobren u skladu s člankom 7. stavkom 3., brodovlasniku i upravi ili priznatoj organizaciji koju je uprava ovlastila;

(b)

izvješćuje upravu da je postrojenje za recikliranje broda spremno u svakom pogledu za početak recikliranja broda;

(c)

ako je ukupno ili djelomično recikliranje broda dovršeno u skladu s ovom Uredbom, u roku od 14 dana od dana ukupnog ili djelomičnog recikliranja u skladu s planom recikliranja broda šalje potvrdu o izvršenju upravi koja je tom brodu izdala svjedodžbu o spremnosti za recikliranje. Potvrda o izvršenju uključuje izvješće o incidentima i nesrećama s štetnim djelovanjem na zdravlje ljudi i/ili okoliš, ako postoje.

3.   Komisija donosi provedbene akte u svrhu uspostavljanja formata:

(a)

izvješća koje se zahtijeva stavkom 2. točkom (b) ovog članka kako bi se osiguralo da je u skladu s Dodatkom 6. Konvenciji iz Hong Konga; i

(b)

potvrde koja se zahtijeva stavkom 2. točkom (c) ovog članka kako bi se osiguralo da je u skladu s Dodatkom 7. Konvenciji iz Hong Konga;

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. ove Uredbe.

Članak 14.

Odobrenje postrojenja za recikliranje brodova smještenih u državi članici

1.   Ne dovodeći u pitanje druge relevantne odredbe prava Unije, nadležna tijela postrojenjima za recikliranje brodova smještenima na njihovom državnom području koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 13. odobravaju provođenje recikliranja brodova. To se odobrenje može dodijeliti dotičnom postrojenju za recikliranje brodova za razdoblje od najviše pet godina te se na odgovarajući način može obnoviti.

Pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi ove Uredbe, svaka dozvola izdana u skladu s drugim relevantnim odredbama nacionalnog prava ili prava Unije može se kombinirati s odobrenjem iz ovog članka kako bi se dobila jedinstvena dozvola, ako se time izbjegava nepotrebno udvostručavanje podataka i rada operatera postrojenja za recikliranje brodova ili poduzeća za recikliranje brodova ili nadležnog tijela. U tim se slučajevima odobrenje može produljiti u skladu s režimom dozvole navedenim u prvom podstavku, na razdoblje od najviše pet godina.

2.   Države članice uspostavljaju i ažuriraju popis postrojenja za recikliranje brodova kojima su izdala odobrenje u skladu sa stavkom 1.

3.   Komisiji se popis iz stavka 2. dostavlja bez odgađanja, a najkasnije do 31. ožujka 2015.

4.   Ako postrojenje za recikliranje brodova više ne ispunjava zahtjeve iz članka 13., država članica u kojoj se nalazi to postrojenje za recikliranje brodova suspendira ili povlači odobrenje koje mu je dano ili zahtijeva korektivne mjere od dotičnog poduzeća za recikliranje brodova te bez odgađanja o tome obavješćuje Komisiju.

5.   Ako je postrojenje za recikliranje brodova odobreno u skladu sa stavkom 1., dotična država članica bez odgađanja o tome obavješćuje Komisiju.

Članak 15.

Postrojenja za recikliranje brodova smještena u trećoj zemlji

1.   Poduzeće za recikliranje brodova koje je vlasnik postrojenja za recikliranje brodova smještenog u trećoj zemlji i koje namjerava reciklirati brodove koji plove pod zastavom države članice podnosi zahtjev Komisiji za uvrštavanje tog postrojenja za recikliranje brodova na Europski popis.

2.   Uz zahtjev iz stavka 1. prilaže se dokaz da dotično postrojenje za recikliranje brodova ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 13. kako bi provodilo recikliranje brodova te kako bi bilo uvršteno na Europski popis u skladu s člankom 16.

Poduzeće za recikliranje brodova osobito:

(a)

utvrđuje dozvolu, licenciju ili odobrenje koje su njegova nadležna tijela dodijelila za provedbu recikliranja brodova i, prema potrebi, dozvolu, licenciju ili odobrenje koje su nadležna tijela dodijelila svim njegovim izvođačima i podizvođačima izravno uključenima u proces recikliranja brodova te navodi sve informacije iz članka 16. stavka 2.;

(b)

naznačuje hoće li nadležno tijelo odobriti plan recikliranja broda prešutnim ili izričitim postupkom, navodeći razdoblje provjere koje se odnosi na prešutno odobrenje, prema potrebi i u skladu s nacionalnim zahtjevima;

(c)

potvrđuje da će se brod koji plovi pod zastavom države članice prihvatiti za recikliranje samo u skladu s ovom Uredbom;

(d)

pruža dokaz da je postrojenje za recikliranje brodova sposobno uspostaviti, održavati i pratiti kriterije o sigurnosti za izvođenje lakozapaljivih radova te o sigurnosti za ulazak tijekom cijelog procesa recikliranja broda;

(e)

prilaže plan područja postrojenja za recikliranje brodova i lokaciju operacija recikliranja brodova unutar njega;

(f)

za svaki opasni materijal iz Priloga I. te dodatne opasne materijale koji bi mogli biti dio strukture broda naznačuje sljedeće:

i.

ima li postrojenje za recikliranje brodova odobrenje za provedbu uklanjanja opasnih materijala. Ako ima odobrenje, utvrđuje relevantno osoblje ovlašteno za provedbu uklanjanja te pruža dokaz o njegovoj osposobljenosti;

ii.

koji će se proces gospodarenja otpadom primijeniti unutar ili izvan postrojenja za recikliranje broda poput spaljivanja, odlaganja na odlagališta ili neke druge metode obrade otpada, ime i adresu postrojenja za obradu otpada ako je različito od postrojenja za recikliranje broda te pruža dokaz o tome da će se primijenjeni proces izvršiti bez štetnog djelovanja na zdravlje ljudi te na okolišno prihvatljiv način;

(g)

potvrđuje da je poduzeće donijelo plan postrojenja za recikliranje brodova, uzimajući u obzir odgovarajuće smjernice IMO-a;

(h)

pruža informacije potrebne za identificiranje postrojenja za recikliranje brodova.

3.   Komisija je ovlaštena donijeti provedbene akte u svrhu određivanja formata informacija potrebnih za identificiranje postrojenja za recikliranje brodova. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25.

4.   Kako bi se uvrstilo na Europski popis, neovisni procjenitelj s odgovarajućim kvalifikacijama, slijedom inspekcijskog pregleda na licu mjesta, izdaje potvrdu o ispunjavanju zahtjeva iz članka 13. postrojenjima za recikliranje brodova smještenima u trećim zemljama. Poduzeće za recikliranje brodova Komisiji podnosi svjedodžbu pri podnošenju zahtjeva za uvrštavanje na Europski popis, a nakon toga svakih pet godina prilikom obnove uvrštavanja na Europski popis. Prvo uvrštavanje na popis i njegova obnova dopunjuju se pregledom u sredini tog razdoblja kako bi se potvrdilo ispunjavanje zahtjeva iz članka 13.

Podnošenjem zahtjeva za uvrštavanje na Europski popis poduzeća za recikliranje brodova prihvaćaju mogućnost da dotično postrojenje za recikliranje brodova bude podvrgnuto inspekcijskim pregledima na licu mjesta od strane Komisije ili zastupnikâ koji djeluju u njezino ime prije ili nakon njihova uvrštavanja na Europski popis u svrhu provjere ispunjavanja zahtjeva iz članka 13. Neovisni procjenitelj, Komisija ili zastupnici koji djeluju u njezino ime surađuju s nadležnim tijelima treće zemlje u kojoj je smješteno postrojenje za recikliranje brodova s ciljem provedbe tih inspekcijskih pregleda na licu mjesta.

Komisija može izdati tehničke smjernice s ciljem lakšeg ishođenja te svjedodžbe.

5.   Za potrebe članka 13., s obzirom na dotičnu oporabu odnosno zbrinjavanje otpada, može se pretpostaviti da je okolišno prihvatljivo gospodarenje na snazi samo ako poduzeće za recikliranje brodova može dokazati da će postrojenje za gospodarenje otpadom koje prima otpad raditi u skladu s normama zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje u širem smislu odgovaraju odgovarajućim međunarodnim normama i normama Unije.

6.   Poduzeće za recikliranje brodova bez odgode pruža ažurirani dokaz u slučaju bilo kakve promjene informacija koje se pružaju Komisiji te u svakom slučaju, tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja od pet godina od uvrštavanja na Europski popis, izjavljuje sljedeće:

(a)

da je pruženi dokaz potpun i ažuriran;

(b)

da postrojenje za recikliranje brodova ispunjava te će i dalje ispunjavati zahtjeve iz članka 13.

Članak 16.

Uspostava i ažuriranje Europskog popisa

1.   Komisija donosi provedbene akte radi uspostave Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova koja:

(a)

su smještena u Uniji te su ih prijavile države članice u skladu s člankom 14. stavkom 3.;

(b)

su smještena u trećoj zemlji i čije se uvrštavanje temelji na procjeni informacija i popratnih dokaza pruženih ili skupljenih u skladu s člankom 15.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25.

2.   Europski popis objavljuje se u Službenom listu Europske unije te na internetskim stranicama Komisije najkasnije 31. prosinca 2016. Podijeljen je na dva potpopisa na kojima su naznačena postrojenja za recikliranje brodova smještena u državi članici i postrojenja za recikliranje brodova smještena u trećoj zemlji.

U Europskom popisu navode se sve sljedeće informacije o postrojenju za recikliranje brodova:

(a)

metoda recikliranja;

(b)

vrsta i veličina brodova koji se mogu reciklirati;

(c)

bilo kakvo ograničenje i uvjeti u kojima postrojenje za recikliranje brodova radi, uključujući one koji se odnose na gospodarenje opasnim otpadom;

(d)

pojedinosti o izričitom ili prešutnom postupku odobrenja, kako je navedeno u članku 7. stavku 3., na temelju kojeg nadležno tijelo odobrava plan recikliranja broda;

(e)

najveći godišnji rezultat recikliranja brodova.

3.   U Europskom popisu navodi se datum do kojeg je postrojenje za recikliranje brodova uvršteno u popis. Uvrštavanje vrijedi za razdoblje od najviše pet godina i može se obnoviti.

4.   Komisija donosi provedbene akte radi redovitog ažuriranja Europskog popisa s ciljem:

(a)

uvrštavanja postrojenja za recikliranje brodova na Europski popis ako je:

i.

odobreno u skladu s člankom 14.; ili

ii.

o njegovu uvrštavanju na Europski popis odlučeno u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovog članka;

(b)

brisanja postrojenja za recikliranje brodova s Europskog popisa ako:

i.

postrojenje za recikliranje brodova više ne ispunjava zahtjeve iz članka 13.; ili

ii.

najmanje tri mjeseca prije isteka razdoblja od pet godina navedenog u stavku 3. ovog članka nije pružen ažurirani dokaz.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25.

5.   Pri uspostavi i ažuriranju Europskog popisa, Komisija djeluje u skladu s načelima ugrađenima u Ugovorima te u skladu s međunarodnim obvezama Unije.

6.   Države članice Komisiji dostavljaju sve informacije koje mogu biti važne u kontekstu ažuriranja Europskog popisa. Komisija drugim državama članicama prosljeđuje sve važne informacije.

GLAVA IV.

OPĆE ADMINISTRATIVNE ODREDBE

Članak 17.

Jezik

1.   Plan recikliranja broda iz članka 7. izrađuje se na jeziku koji prihvaća država koja odobrava postrojenje za recikliranje brodova. Ako jezik koji se koristi nije engleski, francuski ili španjolski, plan recikliranja broda prevodi se na jedan od tih jezika, osim ako uprava smatra da je to nepotrebno.

2.   Svjedodžba o popisu te svjedodžba o spremnosti broda za recikliranje izdane u skladu s člankom 9. sastavljaju se na službenom jeziku uprave koja ih izdaje. Ako jezik koji se koristi nije engleski, francuski ili španjolski, tekst sadržava prijevod na jedan od tih jezika.

Članak 18.

Imenovanje nadležnih tijelâ i uprava

1.   Države članice imenuju nadležna tijela i uprave odgovorne za primjenu ove Uredbe i o tim imenovanjima obavješćuju Komisiju. Države članice odmah obavješćuju Komisiju o bilo kakvim promjenama u takvim informacijama.

2.   Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje popise imenovanih nadležnih tijela i uprava te po potrebi ažurira te liste.

Članak 19.

Imenovanje osoba za kontakt

1.   Države članice i Komisija, svaka za sebe, imenuju jednu ili više osoba za kontakt odgovornih za obavješćivanje i savjetovanje fizičkih ili pravnih osoba koje dostavljaju upite. Osoba za kontakt Komisije prosljeđuje osobama za kontakt država članica sva primljena pitanja koja se na njih odnose, i obrnuto.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o imenovanjima osoba za kontakt. Države članice odmah obavješćuju Komisiju o bilo kakvim promjenama u tim informacijama.

3.   Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje popise imenovanih osoba za kontakt te po potrebi ažurira te liste.

Članak 20.

Sastajanje osoba za kontakt

Na zahtjev država članica ili ako to smatra prikladnim, Komisija povremeno održava sastanke osoba za kontakt kako bi se razmotrila pitanja koja se javljaju tijekom provedbe ove Uredbe. Relevantne zainteresirane strane pozivaju se na te sastanke, ili na dijelove tih sastanaka, ako su sve države članice i Komisija suglasne da je to prikladno.

GLAVA V.

IZVJEŠĆIVANJE I IZVRŠENJE

Članak 21.

Izvješća država članica

1.   Svaka država članica Komisiji šalje izvješće koje sadrži sljedeće:

(a)

popis brodova koji plove pod njezinom zastavom i za koje je izdana svjedodžba o spremnosti za recikliranje, ime poduzeća za recikliranje broda te mjesto gdje se nalazi postrojenje za recikliranje broda kako je navedeno u svjedodžbi o spremnosti broda za recikliranje;

(b)

popis brodova koji plove pod njezinom zastavom za koje je primljena potvrda o izvršenju;

(c)

informacije o nezakonitom recikliranju brodova, sankcijama i naknadnim mjerama koje je poduzela država članica.

2.   Države članice svake tri godine elektroničkim putem šalju izvješće Komisiji najkasnije devet mjeseci od isteka trogodišnjeg razdoblja koje ono obuhvaća.

Prvo elektroničko izvješće obuhvaća razdoblje od dana primjene ove Uredbe do kraja prvog redovnog trogodišnjeg razdoblja izvješćivanja, navedenog u članku 5. Direktive Vijeća 91/692/EEZ (14), a koje pada nakon početnog dana prvog razdoblja izvješćivanja.

Komisija objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije devet mjeseci od primitka izvješćâ od država članica.

3.   Komisija te informacije unosi u elektroničku bazu podataka koja je stalno dostupna javnosti.

Članak 22.

Izvršenje u državama članicama

1.   Države članice utvrđuju odredbe o sankcijama koje se primjenjuju na povrede ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu. Predviđene su sankcije učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice međusobno surađuju na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi kako bi lakše spriječile i otkrile moguće zaobilaženje odnosno kršenje ove Uredbe.

3.   Države članice imenuju one članove svojeg stalnog osoblja koji su odgovorni za suradnju iz stavka 2. Te se informacije dostavljaju Komisiji koja tim članovima šalje zbirni popis.

4.   Države članice dostavljaju Komisiji odredbe svojeg nacionalnog prava koje se odnosi na izvršenje ove Uredbe i na primjenjive sankcije.

Članak 23.

Zahtjev za poduzimanje mjera

1.   Fizičke ili pravne osobe na koje utječe ili na koje bi moglo utjecati kršenje članka 13. u vezi s člankom 15 i člankom 16. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe, ili koje imaju dovoljno interesa za donošenje odluka o okolišu s obzirom na kršenje članka 13. u vezi s člankom 15. i člankom 16. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe imaju pravo zatražiti od Komisije da poduzme mjere u okviru ove Uredbe s obzirom na takvo kršenje ili s obzirom na izravnu prijetnju takvog kršenja.

Interes bilo koje nevladine organizacije koja promiče zaštitu okoliša i koja ispunjava zahtjeve iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog vijeća smatra se dovoljnim za potrebe prvog podstavka.

2.   Zahtjev za poduzimanje mjera popraćen je odgovarajućim informacijama i podacima kojima se podržava taj zahtjev.

3.   Ako zahtjev za poduzimanje mjera i popratne informacije i podaci na smislen način pokažu da je došlo do kršenja članka 13. u vezi s člankom 15. i člankom 16. stavkom 1. točkom (b) ili da postoji izravna prijetnja takvog kršenja, Komisija razmatra sve takve zahtjeve za poduzimanje mjera te informacije i podatke. U takvim okolnostima, Komisija dotičnom poduzeću za recikliranje brodova daje mogućnost da iskaže svoje stajalište u vezi sa zahtjevom za poduzimanje mjera i popratnim informacijama i podacima.

4.   Komisija bez odlaganja i u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije obavješćuje osobe koje su podnijele zahtjev u skladu sa stavkom 1. o svojoj odluci da prihvati ili da odbije zahtjev za poduzimanje mjera te za to navodi razloge.

GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 30. prosinca 2013. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 25.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 26.

Prijelazna odredba

Od dana objave Europskog popisa države članice mogu, prije dana primjene ove Uredbe, odobriti recikliranje brodova u postrojenjima za recikliranje brodova koja su uvrštena na Europski popis. U takvim se okolnostima Uredba (EZ) br. 1013/2006 ne primjenjuje.

Članak 27.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1013/2006

U članku 1. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 dodaje se sljedeća točka:

„(i)

brodovi koji plove pod zastavom države članice i obuhvaćeni su područjem primjene Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

Članak 28.

Izmjena Direktive 2009/16/EZ

U Prilogu IV. dodaje se sljedeća točka:

„49.

Svjedodžba o popisu opasnih materijala odnosno potvrda o sukladnosti, u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*2).

Članak 29.

Financijski poticaj

Komisija do 31. prosinca 2016. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedivosti financijskog instrumenta koji bi olakšao sigurno i prihvatljivo recikliranje broda te mu, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 30.

Preispitivanje

1.   Komisija procjenjuje koje bi povrede ove Uredbe trebalo staviti pod područje primjene Direktive 2008/99/EZ s ciljem postizanja jednakosti odredbi koje se odnose na povrede između ove Uredbe i Uredbe (EZ) br. 1013/2006. Komisija o svojim nalazima izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 31. prosinca 2014. te, prema potrebi, izvješću prilaže zakonodavni prijedlog.

2.   Komisija preispituje ovu Uredbu najkasnije 18 mjeseci prije dana stupanja na snagu Konvencije iz Hong Konga i, prema potrebi, istodobno u tu svrhu podnosi odgovarajuće zakonodavne prijedloge. Tim se preispitivanjem razmatra uvrštavanje na Europski popis postrojenja za recikliranje brodova odobrenih Konvencijom iz Hong Konga u svrhu izbjegavanja udvostručavanja posla i administrativnog opterećenja.

3.   Komisija nastavlja s preispitivanjem ove Uredbe te, prema potrebi, pravovremeno iznosi prijedloge kao odgovor na kretanja u vezi s međunarodnim konvencijama, uključujući Baselsku konvenciju, ako se to pokaže nužnim.

4.   Neovisno o stavku 2., Komisija unutar pet godina od dana primjene ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe, popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlozima kako bi se osiguralo da su njezini ciljevi ispunjeni te da je njezin učinak zajamčen i opravdan.

Članak 31.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 32.

Primjena

1.   Ova se Uredba primjenjuje od ranijeg od sljedeća dva datuma, ali ne ranije od 31. prosinca 2015:

(a)

6 mjeseci od dana kada kombinirani najveći godišnji rezultat recikliranja brodova postrojenja za recikliranje brodova uvrštenih na Europski popis predstavlja ne manje od 2,5 milijuna tona lakog deplasmana (LDT). Godišnji rezultat recikliranja brodova određenog postrojenja za recikliranje brodova izračunava se kao zbroj težine brodova izražene u LDT koji su reciklirani tijekom određene godine u tom postrojenju. Najveći godišnji rezultat recikliranja brodova utvrđuje se odabirom najvećih vrijednosti koje su se odvile tijekom prethodnih deset godina za svako postrojenje za recikliranje brodova, ili, u slučaju novoodobrenog postrojenja za recikliranje brodova, najveća godišnja vrijednost postignuta u tom postrojenju; ili

(b)

31. prosinca 2018.

2.   Međutim, u odnosu na sljedeće odredbe primjenjuju se sljedeći datumi primjene:

(a)

članak 2., članak 5. stavak 2. drugi podstavak te članci 13., 14., 15., 16., 25. i 26. od 31. prosinca 2014.;

(b)

članak 5. stavak 2. prvi i treći podstavak te članak 12. stavci 1. i 8. od 31. prosinca 2020.

3.   Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje obavijest o datumu primjene ove Uredbe kada se ispune uvjeti iz stavka 1. točke (a).

4.   Ako država članica zatvori svoj nacionalni registar za upis brodova ili, tijekom razdoblja od tri godine, nije upisala nijedan brod koji plovi pod njezinom zastavom i dokle god se ne upiše nijedan brod koji plovi pod njezinom zastavom, ta država članica može odstupiti od odredbi ove Uredbe, osim za članke 4., 5., 11., 12., 13. i 14., članak 16. stavak 6. te članke 18., 19., 20., 21. i 22. Namjerava li država članica iskoristiti ovo odstupanje, o tome obavješćuje Komisiju najkasnije na datum primjene ove Uredbe. Komisiji se također priopćuju sve naknadne promjene.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL C 299, 4.10.2012., str. 158.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 22. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. studenoga 2013.

(3)  Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).

(4)  Izmjena Baselske konvencije („Izmjena o zabrani”) donesena Odlukom III/1 stranaka Baselske konvencije.

(5)  Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28.5.2009., str. 57.).

(6)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(7)  Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6.12.2008., str. 28.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(9)  Direktiva Vijeća 67/548/EZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(10)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(12)  Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (SL L 131, 28.5.2009., str. 11.).

(13)  Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).

(14)  Direktiva Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvješćâ o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (SL L 377, 31.12.1991., str. 48.).


PRILOG I.

KONTROLA OPASNIH MATERIJALA

Opasni materijal

Definicije

Mjere kontrole

Azbest

Materijali koji sadrže azbest

Na svim se brodovima zabranjuje nova ugradnja materijalâ koji sadrže azbest.

Tvari koje oštećuju ozonski omotač

Kontrolirane tvari utvrđene u članku 1. stavku 4. Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač iz 1987, navedene u prilozima A, B, C ili E tom protokolu na snazi u trenutku primjene ili tumačenja ovog Priloga.

Tvari koje oštećuju ozonski omotač koje se mogu naći na brodovima uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće tvari:

 

Halon 1211 Bromoklorodifluormetan

 

Halon 1301 Bromotrifluormetan

 

Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoretan (poznat i pod nazivom Halon 114B2)

 

CFC-11 Triklorofluormetan

 

CFC-12 Diklorofluormetan

 

CFC-113 1,1,2-Trikloro-1,2,2-trifluoretan

 

CFC-114 1,2-Dikloro-1,1,2,2-tetrafluoretan

 

CFC-115 Kloropentafluoretan

 

HCFC-22

 

Klorodifluormetan

Nove ugradnje koje sadrže tvari koje oštećuju ozonski omotač zabranjuju se na svim brodovima.

Poliklorirani bifenili (PCB)

„Poliklorirani bifenili” znači aromatske tvari koje su nastale na način da su atomi vodika u bifenilskoj molekuli (dva benzenska prstena povezana zajedno pomoću jedne ugljik–ugljik veze) mogli biti zamijenjeni s do deset atoma klora

Na svim se brodovima zabranjuje nova ugradnja materijala koji sadrže poliklorirane bifenile.

Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS) (1)

„perfluorooktan sulfonska kiselina” (PFOS) znači perfluorooktan sulfonička kiselina i njezini derivati

Nove ugradnje koje sadrže perfluorooktan sulfonsku kiselinu (PFOS) i njezine derivate zabranjuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Spojevi i sustavi protiv obrastanja

Spojevi i sustavi protiv obrastanja uređeni u okviru Priloga I. Međunarodnoj konvenciji o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. (Konvencija AFS) na snazi u trenutku primjene ili tumačenja ovog Priloga.

1.

Nijedan brod ne može primjenjivati sustave protiv obrastanja koji sadrže organokositrene spojeve kao biocid ili bilo koji drugi sustav protiv obrastanja čija je primjena ili korištenje zabranjeno Konvencijom AFS.

2.

Nijedan novi brod ili nova ugradnja na brodovima ne smije primjenjivati niti koristiti spojeve ili sustave na način koji nije u skladu s Konvencijom AFS.


(1)  Ne primjenjuje se na brodove koji plove pod zastavom treće zemlje.

(2)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i o izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).


PRILOG II.

POPIS STAVKI ZA POPIS OPASNIH MATERIJALA

1.

Svi opasni materijali navedeni u Prilogu I.

2.

Kadmij i spojevi kadmija

3.

Šestovalentni krom i šestovalentni spojevi kroma

4.

Olovo i spojevi olova

5.

Živa i spojevi žive

6.

Polibromirani bifenili (PBB-ovi)

7.

Polibromirani difenil eteri (PBDE-ovi)

8.

Poliklorirani naftaleni (više od 3 atoma klora)

9.

Radioaktivne tvari

10.

Neki kratkolančani klorirani parafini (alkani, C10-C13, kloro)

11.

Bromirani usporivač gorenja (HBCDD)


10.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/21


UREDBA (EU) br. 1258/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Komisija je 7. siječnja 2010. donijela izvješće u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3), o provedbi i funkcioniranju zakonodavstva Zajednice o praćenju i kontroli trgovine prekursorima za droge.

(2)

U tom je izvješću Komisija preporučila dodatnu analizu načina jačanja kontrole trgovine anhidridom octene kiseline, predviđenom tvari iz kategorije 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004, sukladno članku 2. točki (a) te uredbe, s ciljem boljeg sprečavanja zlouporabe anhidrida octene kiseline u nedopuštenoj proizvodnji heroina.

(3)

U svojim zaključcima od 25. svibnja 2010. o funkcioniranju i provedbi zakonodavstva EU-a o prekursorima za droge Vijeće je pozvalo Komisiju da predloži izmjene zakonodavstva nakon pažljive ocjene njihovog mogućeg učinka na nadležna tijela i gospodarske subjekte država članica.

(4)

Ovom Uredbom pojašnjava se definicija predviđene tvari: pojam „farmaceutski preparat”, koji proizlazi iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima donesene u Beču 19. prosinca 1988., briše se jer je već obuhvaćen relevantnom terminologijom pravnih akata Unije, to jest pojmom „lijekovi”. Nadalje, pojam „drugi preparati” briše se jer udvostručava pojam „mješavine” koji se već koristi u toj definiciji.

(5)

Trebala bi se uvesti definicija pojma „korisnik” za osobe koja posjeduju tvari u druge svrhe osim stavljanja na tržište te bi trebalo pojasniti da su osobe koje koriste predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 u druge svrhe osim stavljanja na tržište obvezne pribaviti dozvolu.

(6)

Trebalo bi uvesti detaljnija pravila za registraciju kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti registracije u svim državama članicama za predviđene tvari iz kategorije 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004. U slučaju tvari predviđenih u novoj potkategoriji 2.A Priloga I. toj Uredbi, pored subjekata korisnici bi također trebali podlijegati obvezi registracije.

(7)

Ako se za dobivanje dozvole ili registracije ubiru pristojbe, države članice trebale bi razmotriti prilagodbu tih pristojbi kako bi se zaštitila konkurentnost mikropoduzeća.

(8)

Trebalo bi razjasniti da države članice imaju mogućnost djelovanja u pogledu sumnjivih poslova koji uključuju nepredviđene tvari kako bi im se omogućilo da brže reagiraju u odnosu na nove trendove u nedopuštenoj proizvodnji droga.

(9)

Trebalo bi izraditi europsku bazu podataka o prekursorima za droge („europska baza podataka”) kako bi se državama članicama olakšalo izvješćivanje o zapljenama i zadržanim pošiljkama, po mogućnosti u zbirnom i anonimiziranom obliku te na način kojim se najmanje remeti obradu osobnih podataka, uzimajući u obzir najnovije tehnologije koje služe boljoj zaštiti privatnosti i načelo ograničenja podataka. Europska baza podataka također bi trebala služiti kao europski registar subjekata i korisnika koji imaju dozvolu ili su registrirani, što će olakšati provjeru zakonitosti trgovačkih poslova koji uključuju predviđene tvari, te bi trebala subjektima omogućiti da nadležnim tijelima pruže informacije o svojim poslovima koji uključuju predviđene tvari.

(10)

Uredba (EZ) br. 273/2004, kako je izmijenjena ovom Uredbom, predviđa obradu informacija, uključujući obradu osobnih podataka, kako bi se nadležnim tijelima omogućilo praćenje stavljanja na tržište prekursora za droge i sprečavanje zlouporabe predviđenih tvari. Obrada osobnih podatakatrebala bi se provoditi na način koji je u skladu s ciljem te uredbe i u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te osobito sa zahtjevima Unije koji se odnose na kvalitetu podataka, proporcionalnost, ograničenje svrhe te na pravo na informiranje, pristup podacima i njihovo ispravljanje, brisanje i blokiranje, organizacijske i tehničke mjere i međunarodni prijenos osobnih podataka.

(11)

Obrada osobnih podataka za potrebe Uredbe (EZ) br. 273/2004, kako je izmijenjena ovom Uredbom, te bilo koji delegirani i provedbeni akti doneseni u skladu s tom uredbom poštuju temeljno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života priznato člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka priznato člankom 7. odnosno člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Delegirani i provedbeni akti također bi trebali osigurati da se svaka obrada osobnih podataka provodi u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/2001.

(12)

Anhidrid octene kiseline, trenutačno predviđen u kategoriji 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004, trebalo bi uključiti u novu potkategoriju 2.A Priloga I. toj Uredbi kako bi se omogućila pojačana kontrola trgovine njime. Preostale tvari iz kategorije 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 trebalo bi uvrstiti u potkategoriju 2.B Priloga I. toj Uredbi.

(13)

Uredbom (EZ) br. 273/2004 Komisiji se radi provedbe nekih njezinih odredaba dodjeljuju ovlasti koje se moraju izvršavati u skladu s postupcima utvrđenima u Odluci Vijeća 1999/468/EZ (6).

(14)

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, te bi ovlasti trebalo uskladiti s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(15)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 273/2004, kako je izmijenjena ovom Uredbom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a radi utvrđivanja zahtjeva i uvjeta za izdavanje dozvole i registracije, za unos u europsku bazu podataka subjekata i korisnika koji su dobili dozvolu ili su registrirani, za dobivanje i korištenje izjava kupaca, za dokumentaciju i označivanje mješavina koje sadrže predviđene tvari, za dostavu informacija od strane subjekata o poslovima koji uključuju predviđene tvari i za dostavu informacija od strane država članica o provedbi mjera praćenja utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 273/2004 te radi izmjene prilogâ toj uredbi. Takvim delegiranim aktima također bi se trebale odrediti kategorije osobnih podataka koje mogu obrađivati države članice i subjekti u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004, kategorije osobnih podataka koji se mogu pohraniti u europsku bazu podataka te zaštitne mjere za obradu osobnih podataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(16)

Također je važno da Komisija zatraži mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka prilikom pripreme delegiranih akata koji se odnose na obradu osobnih podataka.

(17)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 273/2004, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Za donošenje provedbenih akata trebalo bi koristiti postupak ispitivanja kako bi se odredile pojedinosti o načinu dostavljanja izjava kupaca u elektroničkom formatu te o tome kako dostaviti informacije o poslovima subjekata s predviđenim tvarima u europsku bazu podataka.

(18)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest jačanje pravila za registraciju subjekata koji predviđene tvari iz kategorije 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004, posebno anhidrid octene kiseline, stavljaju na tržište ili ih posjeduju, radi sprečavanja njegove zlouporabe u nedopuštenoj proizvodnji droga, ne mogu dostatno ostvariti države članice jer krijumčari iskorištavaju nacionalne razlike u registraciji i svoje nezakonite poslove sele tamo gdje najlakše mogu zloupotrebljavati prekursore za droge, nego ga se zbog opsega ili učinka predloženog djelovanja može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(19)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 te je on dao mišljenje 18. siječnja 2013. (8).

(20)

Uredbu (EZ) br. 273/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 273/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Područje primjene i ciljevi

Ovom Uredbom uspostavljaju se usklađene mjere za kontrolu i praćenje unutar Unije određenih tvari koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari radi sprečavanja zlouporabe takvih tvari.”

2.

U članku 2.:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

‚predviđene tvari’ znači sve tvari navedene u Prilogu I. koje se mogu koristiti u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari, uključujući mješavine i prirodne proizvode koji sadrže takve tvari, ali isključujući mješavine i prirodne proizvode koji sadrže predviđene tvari i čiji je sastav takav da se predviđene tvari ne mogu lako koristiti ni ekstrahirati lako primjenjivim ili ekonomski isplativim sredstvima, lijekove kako su definirani u članku 1. točki 2. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) i veterinarsko-medicinske proizvode kako su definirani u članku 1. točki 2. Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*2);

(*1)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.)."

(*2)  Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.).”;"

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚stavljanje na tržište’ znači svaka isporuka, bilo uz plaćanje ili besplatno, predviđenih tvari u Uniji; ili skladištenje, izrada, proizvodnja, obrada, trgovina, distribucija ili posredovanje tim tvarima radi isporuke u Uniji;”;

(c)

dodaju se sljedeće točke:

„(h)

‚korisnik’ znači fizička ili pravna osoba koja nije subjekt i koja posjeduje predviđenu tvar te je uključena u obradu, formulaciju, potrošnju, skladištenje, čuvanje, preradu, stavljanje u spremnike, prijenos iz jednog spremnika u drugi, miješanje, pretvorbu ili bilo kakvu drugu upotrebu predviđenih tvari;

(i)

‚prirodni proizvod” znači organizam ili njegov dio, u bilo kojem obliku, ili bilo koje tvari koje se pojavljuju u prirodi kako je definirano u članku 3. točki 39. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (*3).

(*3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).”"

3.

U članku 3.:

(a)

stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Subjekti i korisnici dužni su dobiti dozvolu od nadležnih tijela države članice u kojoj imaju poslovni nastan prije nego što mogu posjedovati ili staviti na tržište predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne dozvole ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama tijela javne vlasti ili oružanim snagama. Takve posebne dozvole valjane su samo za korištenje predviđenih tvari iz kategorije 1. Priloga I. u okviru službenih dužnosti predmetnih subjekata.

3.   Svi subjekti koji imaju dozvolu isporučuju predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. samo subjektima ili korisnicima koji također imaju dozvolu i koji su potpisali izjavu kupca kako je predviđeno u članku 4. stavku 1.”;

(b)

stavci 5., 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„5.   Ne dovodeći u pitanje stavak 8., nadležna tijela mogu ili ograničiti valjanost dozvole na razdoblje od najdulje tri godine ili obvezati subjekte i korisnike da u razdobljima od najdulje tri godine podnesu dokaze da još uvijek ispunjavaju uvjete pod kojima je dozvola izdana. U dozvoli se navodi operacija ili operacije za koje je valjana, kao i predviđene tvari koje su u pitanju. Nadležna tijela u načelu izdaju posebne dozvole na neograničeni rok, ali ih mogu suspendirati ili opozvati ako iz opravdanih razloga vjeruju da nositelj dozvole više nije osoba prikladna i primjerena za posjedovanje dozvole ili da se više ne ispunjavaju uvjeti pod kojima je dozvola izdana.

6.   Subjekti su dužni registrirati se kod nadležnih tijela države članice u kojoj imaju poslovni nastan prije stavljanja na tržište predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. Od 1. srpnja 2015. korisnici su dužni registrirati se kod nadležnih tijela države članice u kojoj imaju poslovni nastan prije posjedovanja predviđenih tvari iz potkategorije 2.A Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne registracije ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama tijela javne vlasti ili oružanim snagama. Takve posebne registracije smatraju se valjanima samo za korištenje predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. u okviru službenih dužnosti predmetnih subjekata ili korisnika.

6.a.   Svi subjekti koji imaju registraciju isporučuju predviđene tvari iz kategorije 2.A Priloga I. samo drugim subjektima ili korisnicima koji također imaju registraciju i koji su potpisali izjavu kupca kako je predviđeno u članku 4. stavku 1.

6.b   Prilikom razmatranja o izdavanju registracije nadležna tijela posebno uzimaju u obzir stručnost i integritet podnositelja zahtjeva. Ona odbijaju izdavanje registracije ako postoje opravdani razlozi za sumnju u primjerenost i pouzdanost podnositelja zahtjeva ili službenika odgovornog za trgovinu predviđenim tvarima. Ona mogu suspendirati ili opozvati registraciju ako iz opravdanih razloga vjeruju da nositelj registracije više nije osoba prikladna i primjerena za posjedovanje registracije ili da se više ne ispunjavaju uvjeti pod kojima je registracija izdana.

6.c.   Nadležna tijela mogu zatražiti od subjekata i korisnika plaćanje pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva za dozvolu ili registraciju.

Ako se ubire pristojba, nadležna tijela razmatraju prilagodbu visine pristojbe ovisno o veličini poduzeća. Takva pristojba ubire se na nediskriminirajući način i ne premašuje trošak obrade zahtjeva.

7.   Nadležna tijela unose subjekte i korisnike koji su dobili dozvolu ili registraciju u europsku bazu podataka iz članka 13.a.

8.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu zahtjeva i uvjeta za:

(a)

izdavanje dozvole uključujući, prema potrebi, kategorije osobnih podataka koje treba osigurati;

(b)

izdavanje registracije uključujući, prema potrebi, kategorije osobnih podataka koje treba osigurati;

(c)

unos subjekata i korisnika u europsku bazu podataka iz članka 13.a, u skladu sa stavkom 7. ovog članka.

Kategorije osobnih podataka iz prvog podstavka točaka (a) i (b) ovog stavka ne uključuju posebne kategorije podataka iz članka 8. stavka 1. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*4).

(*4)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).”"

4.

U članku 4.:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 4. ovog članka niti članke 6. i 14., svaki subjekt s poslovnim nastanom u Uniji koji kupcu isporučuje predviđenu tvar iz kategorije 1. ili 2. Priloga I. od kupca dobiva izjavu iz koje je vidljiva konkretna uporaba ili uporabe predviđenih tvari. Subjekt dobiva posebnu izjavu za svaku predviđenu tvar. Ta je izjava u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu III. točki 1. U slučaju pravnih osoba izjava se sastavlja na listovnom papiru sa zaglavljem.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Subjekt koji isporučuje predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. stavlja pečat i datum na presliku izjave, potvrđujući time da je to vjerna preslika originala. Takva preslika mora uvijek biti uz te tvari koje se prevoze unutar Unije i mora se dati na uvid na zahtjev tijela nadležnih za provjeravanje sadržaja vozila tijekom prijevoza.

4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu zahtjeva i uvjeta za dobivanje i korištenje izjava kupaca.”

5.

U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

„7.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu zahtjeva i uvjeta za dokumentaciju o mješavinama koje sadrže predviđene tvari.”

6.

U članku 7. dodaje se sljedeći stavak:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu zahtjeva i uvjeta za označivanje mješavina koje sadrže predviđene tvari.”

7.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Obavješćivanje nadležnih tijela

1.   Subjekti bez odlaganja obavješćuju nadležna tijela o bilo kakvim okolnostima, kao što su neuobičajene narudžbe ili poslovi u koje je uključeno stavljanje predviđenih tvari na tržište, čime se daje naslutiti da bi takve tvari mogle biti zlouporabljene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari. U tu svrhu subjekti dostavljaju sve dostupne informacije koje omogućuju nadležnim tijelima da provjere zakonitost relevantne narudžbe ili posla.

2.   Subjekti nadležnim tijelima u sažetom obliku dostavljaju relevantne informacije o svojim poslovima koji uključuju predviđene tvari.

3.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u pogledu zahtjeva i uvjeta za dostavljanje informacija od strane subjekata, kako je navedeno u stavku 2. ovog članka, uključujući, prema potrebi, kategorije osobnih podataka koji će se u tu svrhu obrađivati i zaštitne mjere za obradu takvih osobnih podataka.

4.   Subjekti ne smiju otkrivati osobne podatke koji se prikupljaju u skladu s ovom Uredbom nikomu osim nadležnim tijelima.”

8.

U članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija sastavlja i ažurira smjernice kako bi se olakšala suradnja između nadležnih tijela, subjekata i kemijske industrije, posebno u pogledu nepredviđenih tvari.”

9.

U članku 10.:

(a)

u stavku 1. točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

ulaz u poslovne prostore subjekata i korisnika kako bi pribavila dokaze o nepravilnostima;

(c)

prema potrebi, zadržavanje i zapljena pošiljaka koje nisu u skladu s ovom Uredbom.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svaka država članica može usvojiti mjere potrebne kako bi svojim nadležnim tijelima omogućila kontrolu i praćenje sumnjivih poslova koji uključuju nepredviđene tvari, a posebno:

(a)

dobivanje informacija o svim narudžbama nepredviđenih tvari ili operacijama koje uključuju nepredviđene tvari;

(b)

ulaz u poslovne prostore kako bi pribavila dokaze o sumnjivim poslovima koji uključuju nepredviđene tvari;

(c)

prema potrebi, zadržavanje i zapljenu pošiljaka kako bi se spriječilo korištenje određenih nepredviđenih tvari u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari.

3.   Nadležna tijela poštuju povjerljive poslovne informacije.”

10.

Članci od 13. do 16. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 13.

Dostava informacija iz država članica

1.   Kako bi se omogućile sve potrebne prilagodbe aranžmana za praćenje trgovine predviđenim i nepredviđenim tvarima, nadležna tijela u svakoj državi članici pravovremeno dostavljaju Komisiji, u elektroničkom obliku putem europske baze podataka iz članka 13.a, sve relevantne informacije o provedbi mjera praćenja utvrđenih u ovoj Uredbi, osobito u vezi s tvarima koje se koriste za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, načinima zlouporabe i nedopuštene proizvodnje te u vezi sa zakonitom trgovinom tim tvarima.

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se određuju uvjeti i zahtjevi u pogledu informacija koje treba osigurati prema stavku 1. ovog članka.

3.   U skladu s člankom 12. stavkom 12. Konvencije Ujedinjenih naroda te uz savjetovanje s državama članicama Komisija Međunarodnom odboru za kontrolu narkotika dostavlja sažetak informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.a

Europska baza podataka o prekursorima za droge

1.   Komisija uspostavlja europsku bazu podataka o prekursorima za droge sa sljedećim funkcijama:

(a)

olakšavanje priopćivanja informacija, po mogućnosti u zbirnom i anonimiziranom obliku, u skladu s člankom 13. stavkom 1., sinteze i analize tih informacija na razini Unije i podnošenja izvješća Međunarodnom odboru za kontrolu narkotika u skladu s člankom 13. stavkom 3.;

(b)

izrada europskog registra subjekata i korisnika kojima je izdana dozvola ili registracija;

(c)

omogućavanje subjektima da nadležnim tijelima dostave informacije o svojim poslovima u skladu s člankom 8. stavkom 2. u elektroničkom obliku, kako je navedeno u provedbenim mjerama donesenima sukladno članku 14.

Osobni podaci uključuju se u europsku bazu podataka tek nakon donošenja delegiranih akata iz članka 3. stavka 8. i članka 8. stavka 3.

2.   Komisija i nadležna tijela poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost, povjerljivost i točnost osobnih podataka sadržanih u europskoj bazi podataka i kako bi osigurali da su zaštićena prava osoba čiji se podaci obrađuju, u skladu s Direktivom 95/46/EC i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (*5).

3.   Informacije pribavljene na temelju ove Uredbe, uključujući osobne podatke, koriste se u skladu s mjerodavnim pravom o zaštiti osobnih podataka i ne zadržavaju se dulje nego što je nužno za potrebe ove Uredbe. Obrada posebnih kategorija podataka iz članka 8. stavka 1. Direktive 95/46/EZ i članka 10. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 45/2001 zabranjena je.

4.   Komisija jasno, sveobuhvatno i razumljivo objavljuje informacije u vezi s europskom bazom podataka, u skladu s člancima 10. i 11. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 13.b

Zaštita podataka

1.   Obrada osobnih podataka od strane nadležnih tijela u državama članicama izvršava se u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ te uz nadzor nadzornog tijela države članice iz članka 28. te direktive.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 13. Direktive 95/46/EZ, osobni podaci koji se pribavljaju ili obrađuju u skladu s ovom Uredbom koriste se isključivo u svrhu sprečavanja zlouporabe predviđenih tvari.

3.   Obrada osobnih podataka od strane Komisije, uključujući za potrebe europske baze podataka, provodi se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 te uz nadzor Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

4.   Države članice i Komisija ne obrađuju osobne podatke na način koji nije u skladu sa svrhama navedenima u članku 13.a.

Članak 14.

Provedbeni akti

1.   Komisija može donijeti sljedeće provedbene akte:

(a)

pravila o dostavljanju izjava kupaca iz članka 4. u elektroničkom obliku, gdje je prikladno;

(b)

pravila o dostavljanju informacija iz članka 8. stavka 2., uključujući, prema potrebi, u elektroničkom obliku u europsku bazu podataka;

(c)

postupovna pravila za izdavanje dozvola i registracija te za unos subjekata i korisnika u europsku bazu podataka, kako je navedeno u članku 3. stavcima 2., 6. i 7.

2.   Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.a stavka 2.

Članak 14.a

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za prekursore za droge ustanovljen člankom 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 (*6). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*7).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 15.

Prilagodba prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kako bi se prilozi I., II. i III. prilagodili novim trendovima u zlouporabi prekursora za droge i kako bi se slijedile sve izmjene tablica u Prilogu Konvenciji Ujedinjenih naroda.

Članak 15.a

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 8., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 7., članka 7. drugog stavka, članka 8. stavka 3., članka 13. stavka 2. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 30. prosinca 2013. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 8., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 7., članka 7. drugog stavka, članka 8. stavka 3., članka 13. stavka 2. i članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 8., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 7., članka 7. drugog stavka, članka 8. stavka 3., članka 13. stavka 2. ili članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 16.

Informacije o mjerama koje donose države članice

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o mjerama koje donose sukladno ovoj Uredbi, a osobito o mjerama donesenima sukladno člancima 10. i 12. Također obavješćuju o svim njihovim kasnijim izmjenama.

2.   Komisija te informacije priopćuje drugim državama članicama.

3.   Komisija do 31. prosinca 2019. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i funkcioniranju ove Uredbe, a posebno o mogućoj potrebi za dodatnim mjerama praćenja i kontrole sumnjivih poslova s nepredviđenim tvarima.

(*5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.)."

(*6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 22, 26.1.2005., str. 1.)."

(*7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”"

11.

U Prilogu I.:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Popis predviđenih tvari”;

(b)

u kategoriji 1., oznaka KN za norefedrin zamjenjuje se sljedećom oznakom:

„2939 44 00”;

(c)

u kategoriji 1., na popis tvari dodaje se sljedeća tvar:

„Alfa-fenilacetoacetonitril, oznaka KN 2926 90 95, CAS broj 4468-48-8”;

(d)

tekst kategorije 2. zamjenjuje se tekstom Priloga ovoj Uredbi.

12.

U Prilogu III. tekst „odobrenja/” briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL C 76, 14.3.2013., str. 54.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. studenoga 2013.

(3)  Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004., str. 1.).

(4)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  Još nije objavljeno u Službenom listu.


PRILOG

KATEGORIJA 2.

POTKATEGORIJA 2.A

Tvar

Naziv KN

(ako je drukčiji)

Oznaka KN (1)

CAS broj (2)

Anhidrid octene kiseline

 

2915 24 00

108-24-7

Soli tvari navedenih u ovoj kategoriji, kad god je postojanje takvih soli moguće.


POTKATEGORIJA 2.B

Tvar

Naziv KN

(ako je drukčiji)

Oznaka KN (1)

CAS broj (2)

Fenilacetatna kiselina

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilna kiselina

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

Kalijev permanganat

 

2841 61 00

7722-64-7

Soli tvari navedenih u ovoj kategoriji, kad god je postojanje takvih soli moguće.


(1)  SL L 290, 28.10.2002., str. 1.

(2)  CAS broj je „registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija” koji je jedinstveni numerički identifikator različit za svaku tvar i njezinu strukturu. CAS broj je različit za svaki izomer i za svaku sol svakog izomera. Potrebno je razumjeti da će CAS brojevi za soli tvari koje su gore navedene biti različiti od onih danih.


10.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/30


UREDBA (EU) br. 1259/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2013.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Komisija je 7. siječnja 2010. donijela izvješće u skladu s člankom 32. Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 (2) o provedbi i funkcioniranju zakonodavstva Zajednice o nadzoru i kontroli trgovine prekursorima za droge.

(2)

Trgovina lijekovima ne kontrolira se u postojećem kontrolnom sustavu Unije za prekursore za droge jer su lijekovi trenutačno isključeni iz definicije predviđenih tvari.

(3)

U izvješću Komisije naglašeno je da su se lijekovi koji sadrže efedrin i pseudoefedrin zloupotrebljavali za nedopuštenu proizvodnju droga izvan Unije, kao zamjena za efedrin i pseudoefedrin koji se kontroliraju na međunarodnoj razini. Komisija je stoga preporučila jačanje kontrole međunarodne trgovine lijekovima koji sadrže efedrin i pseudoefedrin, a koji se izvoze iz carinskog područja Unije ili prolaze kroz njega, radi sprečavanja njihove zlouporabe za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.

(4)

U svojim Zaključcima od 25. svibnja 2010. o funkcioniranju i provedbi zakonodavstva EU-a o prekursorima za droge Vijeće je pozvalo Komisiju da predloži izmjene zakonodavstva nakon pažljive ocjene njihovog mogućeg učinka na nadležna tijela i gospodarske subjekte država članica.

(5)

Ovom Uredbom pojašnjava se definicija predviđene tvari: u tom smislu, pojam „farmaceutski preparati”, koji proizlazi iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima donesene u Beču 19. prosinca 1988. („Konvencija Ujedinjenih naroda”), briše se jer je već obuhvaćen relevantnom terminologijom pravnih akata Unije, to jest pojmom „lijekovi”. Nadalje, pojam „drugi pripravci” briše se jer udvostručava pojam „smjese” koji se već koristi u toj definiciji.

(6)

Trebalo bi uvesti pravila o suspenziji ili opozivu registracije gospodarskog subjekta radi usklađivanja s postojećim pravilima o suspenziji ili opozivu dozvole.

(7)

Lijekove i veterinarsko-medicinske proizvode („lijekovi”) koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin trebalo bi kontrolirati bez otežavanja zakonite trgovine navedenim tvarima. U tu bi svrhu trebalo dodati novu kategoriju (kategorija 4.) u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005 u kojoj se navode lijekovi koji sadrže određene predviđene tvari.

(8)

Izvozu lijekova navedenih u kategoriji 4. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena ovom Uredbom, trebalo bi prethoditi odobrenje izvoza i prethodna obavijest o izvozu koju nadležnim tijelima zemlje odredišta šalju nadležna tijela u Uniji.

(9)

Nadležna tijela država članica trebalo bi ovlastiti za zaustavljanje ili zapljenu tih lijekova kada postoje opravdani razlozi za sumnju da su namijenjeni za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, kada se izvoze, uvoze ili kada su u tranzitu.

(10)

S ciljem omogućavanja državama članicama da brže reagiraju na nove trendove u zlouporabi prekursora za droge, trebalo bi pojasniti njihove mogućnosti djelovanja u slučajevima sumnjivih poslova u koje su uključene nepredviđene tvari. U tu bi svrhu države članice trebale biti u mogućnosti ovlastiti svoja nadležna tijela za pribavljanje informacija o svim narudžbama nepredviđenih tvari ili aktivnostima koje uključuju nepredviđene tvari, ili za ulaz u poslovne prostore s ciljem pribavljanja dokaza o sumnjivim poslovima koji uključuju takve tvari. Nadalje, nadležna bi tijela trebala spriječiti unos na carinsko područje Unije nepredviđenih tvari ili njihovo napuštanje tog područja kada je moguće dokazati da će se te tvari koristiti za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari. Takve nepredviđene tvari trebale bi se smatrati tvarima za koje se predlaže uključivanje u popis dobrovoljno nadziranih nepredviđenih tvari.

(11)

Nadležna tijela država članica trebala bi putem europske baze podataka o prekursorima za droge („europska baza podataka”), uspostavljene u okviru Uredbe (EZ) 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3), međusobno i s Komisijom razmjenjivati informacije o zapljenama i zadržanim pošiljkama, kako bi se unaprijedila sveukupna razina obaviještenosti o trgovini prekursorima za droge, uključujući lijekove. Europsku bazu podataka trebalo bi koristiti za jednostavnije izvješćivanje država članica o zapljenama i zadržanim pošiljkama. Također bi trebala služiti kao europski registar gospodarskih subjekata koji imaju dozvolu ili su registrirani, što će olakšati provjeru zakonitosti njihovih poslova koji uključuju predviđene tvari te bi trebala omogućiti gospodarskim subjektima da nadležnim tijelima pruže informacije o svojem izvozu, uvozu ili posredničkim aktivnostima koji uključuju predviđene tvari. Taj bi europski registar trebalo redovito ažurirati, a informacije koje su u njemu sadržane Komisija i nadležna tijela država članica trebali bi koristiti samo u svrhu sprečavanja zlouporabe prekursora droga na nezakonitom tržištu.

(12)

Uredba (EZ) br. 111/2005 predviđa obradu podataka. Takva obrada podataka može obuhvaćati i osobne podatke te bi se trebala provoditi u skladu s pravom Unije.

(13)

Obrada osobnih podataka za potrebe Uredbe (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena ovom Uredbom, te bilo koji delegirani i provedbeni akti doneseni u skladu s tom uredbom trebali bi poštovati temeljno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života priznato člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka priznato člankom 7. odnosno člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(14)

Države članice i Komisija trebale bi obrađivati osobne podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom Uredbe (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena ovom Uredbom, te u skladu s delegiranim i provedbenim aktima donesenima u skladu s tom uredbom. Te bi podatke trebalo obrađivati u skladu sa zakonodavstvom Unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, posebno s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) te Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(15)

Uredbom (EZ) br. 111/2005 Komisiji se radi provedbe nekih njezinih odredaba dodjeljuju ovlasti koje se moraju izvršavati u skladu s postupcima utvrđenima u Odluci Vijeća 1999/468/EZ (6).

(16)

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, te bi ovlasti trebale biti usklađene s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(17)

Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena ovom Uredbom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi se utvrdili uvjeti za izdavanje dozvola i registracije i za određivanje slučajeva kada nije potrebna dozvola ili registracija, kako bi se uspostavili kriteriji za određivanje načina na koji se mogu dokazati zakonite svrhe posla, kako bi se odredile informacije potrebne nadležnim tijelima i Komisiji za nadzor izvoza, uvoza ili posredničkih aktivnosti gospodarskih subjekata, kako bi se odredili popisi zemalja odredišta za koje je za izvoz predviđenih tvari iz kategorija 2. i 3. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 potrebna prethodna obavijest o izvozu, kako bi se odredili pojednostavljeni postupci prethodnog obavješćivanja o izvozu i uspostavili zajednički kriteriji koje će primjenjivati nadležna tijela, kako bi se odredili pojednostavljeni postupci za izdavanje odobrenja za izvoz i uspostavili zajednički kriteriji koje će primjenjivati nadležna tijela te radi prilagodbe Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 kako bi se odgovorilo na nove trendove u zlouporabi prekursora za droge te kako bi se provelo usklađivanje s bilo kojom izmjenom tablica u Prilogu Konvenciji Ujedinjenih naroda. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(18)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena ovom Uredbom, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji za uspostavu modela za dozvole, utvrđivanje postupovnih pravila o dostavljanju informacija potrebnih nadležnim tijelima za nadzor izvoza, uvoza ili posredničkih aktivnosti gospodarskih subjekata te utvrđivanje mjera za osiguravanje učinkovitog nadzora trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja, posebno u vezi s izradom i korištenjem obrazaca za odobrenje za uvoz i izvoz, u svrhu sprečavanja zlouporabe prekursora za droge,. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(19)

Delegirani i provedbeni akti doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena ovom Uredbom, trebali bi jamčiti sustavnu i dosljednu kontrolu i nadzor gospodarskih subjekata.

(20)

Izvršeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001, koji je dao mišljenje 18. siječnja 2013. (8).

(21)

Uredbu (EZ) br. 111/2005 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 111/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

U naslovu Uredbe te u članku 1., u članku 2. točkama (d) i (e), u članku 10. stavku 1., u članku 17. prvom stavku, u članku 20. prvom stavku i članku 25. imenica „Zajednica” zamjenjuje se imenicom „Unija” u odgovarajućem padežu. U članku 2. točki (e), u članku 12. stavku 1. prvom podstavku, u članku 13. stavku 1. točki (d), u članku 14. stavku 1. prvom podstavku, u članku 14. stavku 2., u članku 18. i u članku 22. prvom stavku pojam „carinsko područje Zajednice” zamjenjuje se pojmom „carinsko područje Unije” u odgovarajućem padežu.

2.

U članku 2.:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

‚predviđena tvar’ znači svaka tvar navedena u Prilogu koja se može koristiti za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, uključujući smjese i prirodne proizvode koji sadrže takve tvari, ali isključujući smjese i prirodne proizvode koji sadrže predviđene tvari i čiji je sastav takav da se predviđene tvari ne mogu lako koristiti niti ekstrahirati lako primjenjivim ili ekonomski isplativim sredstvima, lijekove kako su definirani u članku 1. točki 2. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) i veterinarsko-medicinske proizvode kako su definirani u članku 1. točki 2. Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*2), osim lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda navedenih u Prilogu;

(*1)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.)."

(*2)  Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.).”;"

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚uvoz’ znači svaki ulaz predviđenih tvari koje imaju status robe koja nije roba Unije na carinsko područje Unije, uključujući privremeni smještaj, stavljanje u slobodnu zonu ili slobodno skladište, stavljanje u suspenzivni postupak i puštanje u slobodni promet u smislu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (*3);

(*3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).”;"

(c)

točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

‚prirodni proizvod’ znači organizam ili njegovi dijelovi u bilo kojem obliku, ili bilo koje tvari koja se pojavljuje u prirodi kako je definirano u članku 3. točki 39. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (*4);

(*4)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).”"

3.

Članak 3. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Sve uvozne, izvozne ili posredničke aktivnosti koje uključuju predviđene tvari, uz iznimku tvari navedenih u kategoriji 4. Priloga, gospodarski subjekti dokumentiraju pomoću carinskih i komercijalnih dokumenata kao što su skraćene deklaracije, carinske deklaracije, računi, popisi robe, prijevozni i drugi otpremni dokumenti.”

4.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Gospodarski subjekti osiguravaju da na svakoj ambalaži koja sadrži predviđene tvari, uz iznimku tvari navedenih u kategoriji 4. Priloga, budu stavljene oznake s naznakom njihovih naziva kako su navedeni u Prilogu ili, u slučaju smjese ili prirodnog proizvoda, njihov naziv i naziv svake predviđene tvari, uz iznimku tvari navedenih u kategoriji 4. Priloga, sadržane u smjesi ili u prirodnom proizvodu kako su navedeni u Prilogu. Gospodarski subjekti također mogu staviti i svoje uobičajene oznake.”

5.

U članku 6.:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako nije drukčije predviđeno, gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u Uniji, osim carinskih posrednika i prijevoznika kada djeluju samo u tom svojstvu, koji se bave uvozom, izvozom ili posredničkim aktivnostima koje uključuju predviđene tvari navedene u kategoriji 1. Priloga, dužni su posjedovati dozvolu. Dozvolu izdaje nadležno tijelo države članice u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan.

Pri razmatranju o izdavanju dozvole, nadležno tijelo uzima u obzir kompetentnost i poštenje podnositelja zahtjeva, a posebno nepostojanje teškog kršenja ili ponovljenih kršenja zakonodavstva u području prekursora za droge te nepostojanje teških kaznenih djela.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b kako bi utvrdila uvjete za izdavanje dozvola i za određivanje slučajeva kada nije potrebna dozvola.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Komisija putem provedbenih akata uspostavlja model za dozvole. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.”

6.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Ako nije drukčije predviđeno, gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u Uniji, osim carinskih posrednika i prijevoznika kada djeluju samo u tom svojstvu, koji se bave uvozom, izvozom ili posredničkim aktivnostima koje uključuju predviđene tvari navedene u kategoriji 2. Priloga, ili izvozom predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3. Priloga, dužni su posjedovati registraciju. Registraciju izdaje nadležno tijelo države članice u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan.

Pri razmatranju o izdavanju registracije, nadležno tijelo uzima u obzir kompetentnost i poštenje podnositelja zahtjeva, a posebno nepostojanje teškog kršenja ili ponovljenih kršenja zakonodavstva u području prekursora za droge te nepostojanje teških kaznenih djela.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b kako bi utvrdila uvjete za izdavanje registracija i za određivanje slučajeva kada nije potrebna registracija.

2.   Nadležno tijelo može suspendirati ili opozvati registraciju kada uvjeti pod kojima je registracija bila izdana više nisu ispunjeni ili kada postoje opravdani razlozi za sumnju da postoji rizik od zlouporabe predviđenih tvari.”

7.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

1.   Kada predviđene tvari uđu na carinsko područje Unije radi istovara ili pretovara, privremenog smještaja, smještaja u slobodnoj zoni kontrolne vrste I. ili slobodnom skladištu, ili radi njihovog stavljanja u postupak vanjskog provoza Unije, gospodarski subjekt na zahtjev nadležnih tijela mora dokazati zakonite svrhe.

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b radi uspostave kriterija za određivanje načina na koji se mogu dokazati zakonite svrhe posla, kako bi se osiguralo da nadležna tijela mogu nadzirati sva kretanja predviđenih tvari unutar carinskog područja Unije te kako bi se rizik od zlouporabe sveo na najmanju moguću mjeru.”

8.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u Uniji odmah obavješćuju nadležna tijela o svakoj okolnosti, kao što su neuobičajene narudžbe i poslovi koji uključuju predviđene tvari, koji ukazuju na to da takve tvari koje su namijenjene uvozu, izvozu ili posredničkim aktivnostima mogu biti zlouporabljene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.

U tu su svrhu gospodarski subjekti dostavljaju sve dostupne informacije, kao što su:

(a)

naziv predviđene tvari;

(b)

količina i težina predviđene tvari;

(c)

nazivi i adrese izvoznika, uvoznika, krajnjeg primatelja i, kada je primjenjivo, osobe uključene u posredničke aktivnosti.

Te se informacije prikupljaju samo u svrhu sprečavanja zlouporabe predviđenih tvari.

2.   Gospodarski subjekti nadležnim tijelima dostavljaju informacije o svojem izvozu, uvozu ili posredničkim aktivnostima u sažetom obliku.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b kako bi odredila informacije koje su potrebne nadležnim tijelima za nadzor tih aktivnosti.

Komisija putem provedbenih akata određuje postupovna pravila o dostavljanju takvih informacija, uključujući, ako je potrebno, u elektroničkom obliku europskoj bazi podataka o prekursorima za droge, uspostavljenoj u okviru Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (*5) („europska baza podataka”). Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.

(*5)  Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004., str. 1.).”"

9.

U članku 10. dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Kako bi se brzo odgovorilo na nove trendove u zlouporabi, nadležna tijela država članica i Komisija mogu predložiti dodavanje nepredviđene tvari na popis iz stavka 2. točke (b) kako bi se privremeno nadzirala trgovina tom tvari. Detaljno uređenje i kriteriji za dodavanje na taj popis ili brisanje s njega određuje se u smjernicama iz stavka 1.

5.   Ako se dobrovoljni nadzor od strane industrijskog sektora smatra nedovoljnim za sprečavanje korištenja nepredviđene tvari u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari, Komisija može dodati nepredviđenu tvar u Prilog putem delegiranih akata, u skladu s člankom 30.b.”

10.

U članku 11.:

(a)

u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prije svakog izvoza predviđenih tvari navedenih u kategorijama 1. i 4. Priloga te izvoza predviđenih tvari navedenih u kategorijama 2. i 3. Priloga u određene zemlje odredišta nadležna tijela iz Unije šalju prethodnu obavijest o izvozu nadležnim tijelima zemlje odredišta, u skladu s člankom 12. stavkom 10. Konvencije Ujedinjenih naroda. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b ove Uredbe kako bi odredila popise zemalja odredišta za izvoz predviđenih tvari navedenih u kategorijama 2. i 3. Priloga kako bi se rizik od zlouporabe predviđenih tvari sveo na najmanju moguću mjeru.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nadležna tijela mogu primjenjivati pojednostavljene postupke prethodnog obavješćivanja o izvozu kada su uvjerena da to neće imati za posljedicu rizik od zlouporabe predviđenih tvari. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b kako bi utvrdila te postupke i uspostavila zajedničke kriterije koje će primjenjivati nadležna tijela.”

11.

U članku 12. stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, izvoz predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3. Priloga podliježe odobrenju za izvoz samo ako se zahtijevaju prethodne obavijesti o izvozu.”

12.

U članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Zahtjev za odobrenje za izvoz predviđenih tvari navedenih u kategoriji 4.Priloga sadržava informacije navedene u prvom podstavku točkama od (a) do (e).”

13.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Nadležna tijela mogu primjenjivati pojednostavljene postupke za izdavanje odobrenja za izvoz kada su uvjerena da to za posljedicu neće imati rizik od zlouporabe predviđenih tvari. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b kako bi utvrdila te postupke i uspostavila zajedničke kriterije koje će primjenjivati nadležna tijela.”

14.

U članku 20. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, kada su tvari iz prvog stavka istovarene ili pretovarene, u privremenom smještaju, smještene u slobodnoj zoni kontrolne vrste I ili u slobodnom skladištu, ili su stavljene u postupak vanjskog provoza Unije, takvo se odobrenje za uvoz ne zahtijeva.”

15.

U članku 26.:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje članke od 11. do 25. i stavke 2. i 3. ovog članka, nadležna tijela svake države članice zabranjuju unos predviđenih tvari na carinsko područje Unije ili njihovo napuštanje tog područja ako postoje opravdani razlozi za sumnju da su te tvari namijenjene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„3.a   Nadležna tijela svake države članice zabranjuju unos pošiljki nepredviđenih tvari na carinsko područje Unije ili njihovo napuštanje tog područja ako postoje dostatni dokazi da su te tvari namijenjene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.

Nadležno tijelo o tome odmah obavješćuje nadležna tijela drugih država članica i Komisiju, primjenjujući postupak iz članka 27.

Te se tvari smatraju tvarima za koje se predlaže uključivanje u popis nepredviđenih tvari iz članka 10. stavka 2. točke (b).

3.b   Svaka država članica može donijeti potrebne mjere kako bi svojim nadležnim tijelima omogućila kontrolu i nadzor sumnjivih poslova koji uključuju nepredviđene tvari, a posebno:

(a)

za pribavljanje informacija o svim narudžbama nepredviđenih tvari ili aktivnostima koje uključuju nepredviđene tvari;

(b)

ulaz u poslovne prostore kako bi se pribavili dokazi o sumnjivim poslovima koji uključuju nepredviđene tvari.”

16.

Naslov poglavlja V. zamjenjuje se sljedećim:

„DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI”.

17.

Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

Uz mjere iz članka 26., Komisija je ovlaštena utvrditi, prema potrebi, putem provedbenih akata, mjere za osiguravanje djelotvornog nadzora trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja, posebno u vezi s oblikovanjem i uporabom obrazaca za odobrenja za izvoz i uvoz, u svrhu sprečavanja zlouporabe prekursora za droge. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.”

18.

Članak 29. briše se.

19.

Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

1.   Komisiji pomaže Odbor za prekursore za droge. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*6).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

(*6)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”"

20.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 30.a

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b ove Uredbe u svrhu prilagodbe njezinog Priloga novim trendovima u zlouporabi prekursora za droge, posebno tvari koje je lako pretvoriti u predviđene tvari, i radi usklađivanja s bilo kojom izmjenom tablica u Prilogu Konvenciji Ujedinjenih naroda.

Članak 30.b

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 1. trećeg podstavka, članka 7. stavka 1. trećeg podstavka, članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2. drugog podstavka, članka 10. stavka 5., članka 11. stavaka 1. i 3., članaka 19. i 30.a te članka 32. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 30. prosinca 2013. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 1. trećeg podstavka, članka 7. stavka 1. trećeg podstavka, članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2. drugog podstavka, članka 10. stavka 5., članka 11. stavaka 1. i 3., članaka 19. i 30.a te članka 32. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 1. trećeg podstavka, članka 7. stavka 1. trećeg podstavka, članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2. drugog podstavka, članka 10. stavka 5., članka 11. stavaka 1. i 3., članaka 19. i 30.a te članka 32. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

21.

Članak 32. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 32.

1.   Nadležna tijela u svakoj državi članici pravovremeno dostavljaju Komisiji u elektroničkom obliku putem europske baze podataka sve relevantne informacije o provedbi mjera nadzora utvrđenih u ovoj Uredbi, a posebno u vezi s tvarima koje se koriste za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, metodama zlouporabe i nedopuštene proizvodnje te njihovom zakonitom trgovinom.

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b radi određivanja uvjeta i zahtjeva u pogledu informacija koje se dostavljaju prema stavku 1. ovog članka.

3.   Na temelju informacija iz stavka 1. ovog članka Komisija, uz savjetovanje s državama članicama, ocjenjuje djelotvornost ove Uredbe i, u skladu s člankom 12. stavkom 12. Konvencije Ujedinjenih naroda, sastavlja godišnje izvješće koje se podnosi Međunarodnom odboru za kontrolu narkotika.

4.   Komisija do 31. prosinca 2019. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi i funkcioniranju ove Uredbe, posebno o mogućoj potrebi za dodatnim mjerama nadzora i kontrole sumnjivih poslova s nepredviđenim tvarima.”

22.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 32.a

Nadležna tijela država članica i Komisija upotrebljavaju europsku bazu podataka prema uvjetima za njezinu uporabu, za sljedeće namjene:

(a)

olakšavanje dostavljanja informacija u skladu s člankom 32. stavkom 1., kao i izvješćivanje Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika u skladu s člankom 32. stavkom 3.;

(b)

upravljanje europskim registrom gospodarskih subjekata kojima je izdana dozvola ili registracija;

(c)

omogućavanje gospodarskim subjektima da nadležnim tijelima dostave informacije o svojem izvozu, uvozu ili posredničkim aktivnostima, u skladu s člankom 9. stavkom 2., u elektroničkom obliku.”

23.

Članak 33. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 33.

1.   Obrada osobnih podataka od strane nadležnih tijela u državama članicama provodi se u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*7) i uz nadzor nadzornog tijela države članice iz članka 28. te Direktive.

2.   Obrada osobnih podataka od strane Komisije, uključujući u svrhu europske baze podataka, provodi se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (*8) te uz nadzor Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

3.   U svrhu ove Uredbe ne obrađuje se niti jedna posebna kategorija podataka u smislu članka 8. stavka 1. Direktive 95/46/EZ.

4.   Osobni podaci prikupljeni u svrhu ove Uredbe ne smiju se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s Direktivom 95/46/EZ ili Uredbom (EZ) br. 45/2001 te se ne smiju zadržavati dulje nego što je potrebno u svrhu u koju su prikupljeni.

5.   Države članice i Komisija ne obrađuju osobne podatke na način koji nije u skladu s namjenama navedenima u članku 32.a.

Ne dovodeći u pitanje članak 13. Direktive 95/46/EZ, osobni podaci koji se pribavljaju ili obrađuju u skladu s ovom Uredbom koriste se u svrhu sprečavanja zlouporabe predviđenih tvari.

(*7)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.)."

(*8)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).”"

24.

U Prilogu:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Popis predviđenih tvari”;

(b)

prije prve tablice umeće se sljedeći podnaslov:

„Kategorija 1.”;

(c)

u kategoriji 1. oznaka KN za norefedrin zamjenjuje se sljedećim:

„2939 44 00”;

(d)

u kategoriji 1. na popis tvari dodaje se sljedeća tvar:

„Alfa-fenilacetoacetonitril, oznaka KN 2926 90 95, broj CAS 4468-48-8”;

(e)

dodaje se sljedeća kategorija:

„Kategorija 4.

Tvar

Naziv KN (ako je različit)

Oznaka KN

Lijekovi i veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadrže efedrin ili soli efedrina

Sadrži efedrin ili soli efedrina

3003 40 20

3004 40 20

Lijekovi i veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadrže pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina

Sadrži pseudoefedrin (INN) ili soli pseudoefedrina

3003 40 30

3004 40 30 ”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. studenoga 2013.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 22, 26.1.2005., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004., str. 1.).

(4)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  Još nije objavljeno u Službenom listu.


10.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/39


UREDBA (EU) br. 1260/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2013.

o europskoj demografskoj statistici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Prema članku 16. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), od 1. studenoga 2014. kvalificirana većina članova Vijeća utvrđuje se, inter alia, na osnovi broja stanovnika država članica.

(2)

Vijeće za ekonomske i financijske poslove redovito daje mandat Odboru za ekonomsku politiku da procijeni dugoročnu održivost i kvalitetu javnih financija na osnovi projekcija stanovništva koje objavljuje Eurostat.

(3)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2) svi statistički podaci koje države članice šalju Komisiji i koji su podijeljeni prema prostornim jedinicama moraju upotrebljavati razvrstavanje prema NUTS-u. Shodno tome, prostorne jedinice trebale bi biti definirane u skladu s razvrstavanjem prema NUTS-u radi uspostave usporedivih regionalnih statističkih podataka.

(4)

U skladu s člankom 175. drugim stavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Komisija svake tri godine Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija podnosi izvješće o napretku postignutom u ostvarivanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Godišnji regionalni podaci na regionalnoj razini NUTS 3 potrebni su za pripremu tih izvješća i redovito praćenje demografskih promjena i mogućih demografskih izazova u budućnosti u regijama Unije, uključujući razne vrste regija poput pograničnih regija, širih gradskih područja, ruralnih regija te planinskih i otočnih regija. S obzirom na to da demografsko starenje znatno varira među regijama, Eurostat treba redovito pripremati regionalne projekcije kako bi se nadopunila demografska slika regija na razini NUTS 2 u Uniji.

(5)

U skladu s člankom 159. UFEU-a, Komisija svake godine izrađuje izvješće o napretku u ostvarivanju ciljeva iz članka 151. UFEU-a, uključujući demografsko stanje u Uniji.

(6)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 20. listopada 2009. naslovljenom „Solidarnost u zdravstvu: smanjenje zdravstvenih nejednakosti u EU-u” podržala daljnji razvoj i prikupljanje podataka te daljnji razvoj zdravstvenih pokazatelja prema starosti, spolu, socioekonomskom statusu i geografskoj dimenziji.

(7)

Cilj Strategije održivog razvoja Unije, koju je započelo Europsko vijeće u Göteborgu 2001. te je obnovljena u lipnju 2006., jest stalno poboljšanje kvalitete života za današnje i buduće generacije. Izvješćem o praćenju Komisije (Eurostata), koje se objavljuje svake dvije godine, pruža se objektivna statistička slika napretka temeljena na nizu indikatora Unije o održivom razvoju.

(8)

Godišnji demografski statistički podaci ključni su za proučavanje i definiranje širokog spektra politika, posebno socijalnih i gospodarskih pitanja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Statistički podaci o stanovništvu važan su nazivnik za čitav niz političkih pokazatelja.

(9)

Strateški cilj H.3 iz poglavlja IV. Pekinške platforme za djelovanje (1995.) pruža referentni okvir za sakupljanje i širenje podataka i informacija prikazanih po spolu za planiranje i ocjenu politike.

(10)

Demografska statistika ključan je element procjene ukupnog stanovništva u okviru Europskog sustava računa. Pri utvrđivanju statistike na europskoj razini važno je ažurirati i provjeriti podatke.

(11)

Radi osiguranja kvalitete, a posebno mogućnosti usporedbe, podataka koje dostavljaju države članice te kako bi se na razini Unije mogli izraditi pouzdani pregledi, upotrijebljeni podaci trebali bi se temeljiti na istim konceptima i odnositi se na isti referentni datum ili razdoblje.

(12)

Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđa se referentni okvir za europsku demografsku statistiku. Njome se posebno iziskuje usklađenost s načelima profesionalne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, statističke povjerljivosti i troškovne učinkovitosti.

(13)

Demografske informacije trebale bi biti usklađene s relevantnim informacijama prikupljenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5). U tu bi svrhu trebalo ocijeniti metode statističke procjene koje su znanstveno utemeljene i pravilno dokumentirane te bi trebalo poticati njihovu uporabu.

(14)

Pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji europske statistike, nacionalna i europska tijela za statistiku, te, kada je to primjenjivo, druga relevantna nacionalna i regionalna tijela, trebala bi uzeti u obzir načela određena Kodeksom prakse europske statistike, kako je 28. rujna 2011. preispitan i ažuriran od strane Odbora za europski statistički sustav.

(15)

Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života i na zaštitu osobnih podataka kako je određeno člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(16)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7) primjenjuju se u pogledu obrade osobnih podataka u kontekstu ove Uredbe.

(17)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest uspostavu zajedničkog pravnog okvira za sustavnu proizvodnju europske demografske statistike u državama članicama, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinka djelovanja može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(18)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (8),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike o stanovništvu i vitalnim događajima.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„nacionalni” se odnosi na državno područje države članice u smislu Uredbe (EZ) br. 1059/2003 primjenjive u referentnom trenutku;

(b)

„regionalni” znači razina NUTS 1, razina NUTS 2 ili razina NUTS 3 u smislu Uredbe (EZ) br. 1059/2003 primjenjive u referentnom trenutku; kad se ovaj izraz koristi u vezi sa zemljama koje nisu članice Unije, „regionalni” znači statističke regije razine 1, 2 ili 3, kako je dogovoreno između tih zemalja i Komisije (Eurostata) u referentnom trenutku;

(c)

„stanovništvo s uobičajenim boravištem” znači sve osobe koje imaju svoje uobičajeno boravište u državi članici u referentnom trenutku;

(d)

„uobičajeno boravište” znači mjesto na kojem osoba uobičajeno provodi razdoblje dnevnog odmora, bez obzira na privremenu odsutnost za potrebe rekreacije, praznika, posjeta prijateljima i rodbini, posla, liječenja ili vjerskog hodočašća. Samo se sljedeće osobe smatraju osobama s uobičajenim boravištem na određenom geografskom području:

i.

one koje su živjele u svojem mjestu uobičajenog boravišta u neprekidnom razdoblju od barem 12 mjeseci prije referentnog trenutka; ili

ii.

one koje su stigle u svoje mjesto uobičajenog boravišta tijekom 12 mjeseci prije referentnog trenutka s namjerom da tamo ostanu barem godinu dana.

Ako se okolnosti iz podtočaka i. ili ii. ne mogu utvrditi, „uobičajeno boravište” može značiti mjesto zakonitog ili registriranog boravišta, osim u svrhu članka 4.

Pri primjeni definicije „uobičajenog boravišta” države članice s posebnim slučajevima postupaju u skladu s Prilogom Uredbi Komisije (EZ) br. 1201/2009 (9);

(e)

„živo rođenje” znači rođenje djeteta koje diše ili pokazuje druge znakove života, poput otkucaja srca, pulsiranja pupkovine ili jasnog pokretanja voljnih mišića, bez obzira na gestacijsku dob;

(f)

„smrt” znači trajni nestanak svih znakova života u bilo kojem trenutku nakon živog rođenja (prestanak vitalnih funkcija nakon rođenja bez mogućnosti oživljavanja);

(g)

„vitalni događaji” znači živa rođenja i smrti kako je definirano u točkama (e) i (f).

Članak 3.

Podaci o stanovništvu i vitalnim događajima

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju podatke o svojem stanovništvu s uobičajenim boravištem u referentnom trenutku. Dostavljeni podaci obuhvaćaju stanovništvo prema starosti, spolu i regiji boravišta.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o svojim vitalnim događajima koji su se dogodili tijekom referentnog razdoblja. Države članice koriste istu definiciju stanovništva koju koriste za podatke iz stavka 1. Dostavljeni podaci obuhvaćaju sljedeće varijable:

(a)

živa rođenja prema spolu, mjesecu rođenja, redu rođenja, starosti majke, godini rođenja majke, zemlji rođenja majke, zemlji državljanstva majke i regiji boravišta majke;

(b)

smrt prema starosti, spolu, godini rođenja, regiji boravišta, zemlji rođenja, zemlji državljanstva i mjesecu smrti.

3.   Države članice koriste istu definiciju stanovništva za svaku razinu „nacionalni” i „regionalni” kako je definirano ovom Uredbom.

4.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju jedinstveni uvjeti za raščlanjivanje podataka iz stavaka 1. i 2. te za rokove i ocjenu podataka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

Članak 4.

Ukupno stanovništvo za posebne svrhe Unije

1.   U svrhu glasovanja kvalificiranom većinom u Vijeću, države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o ukupnom stanovništvu na nacionalnoj razini u referentnom trenutku, u skladu s člankom 2. točkom (c), u roku od osam mjeseci od završetka referentne godine.

2.   Države članice mogu procijeniti ukupno stanovništvo iz stavka 1. na temelju podataka o stanovništvu sa zakonitim boravištem ili registriranom stanovništvu koristeći znanstveno utemeljene, pravilno dokumentirane i javno dostupne metode statističke procjene.

Članak 5.

Učestalost i referentni trenutak

1.   Svake godine države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju podatke o svojem stanovništvu i svojim vitalnim događajima za prethodnu godinu iz članka 3. stavka 1. i članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b).

2.   Svake godine države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju podatke o ukupnom stanovništvu na nacionalnoj razini iz članka 4.

3.   Za potrebe ove Uredbe, referentni trenutak ovisno o slučaju znači referentni datum iz stavka 4. ili referentno razdoblje iz stavka 5.

4.   Referentni datum za podatke o stanovništvu je kraj referentnog razdoblja (ponoć 31. prosinca). Prvi referentni datum je u 2013., a zadnji referentni datum je u 2027.

5.   Referentno razdoblje za vitalne događaje je kalendarska godina u kojoj su se događaji dogodili. Prvo referentno razdoblje je 2013., a zadnje referentno razdoblje je 2027.

Članak 6.

Dostavljanje podataka i metapodataka

Države članice stavljaju Komisiji (Eurostatu) na raspolaganje podatke i metapodatke koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardima za razmjenu podataka i metapodataka koje je odredila Komisija (Eurostat). Države članice ili dostavljaju ove podatke i metapodatke putem usluga jedinstvenog portala za unos kako bi ih Komisija (Eurostat) mogla pretraživati, ili ih prenose putem usluga jedinstvenog portala za unos.

Članak 7.

Izvori podataka

Podaci se temelje na izvorima podataka koje odaberu države članice u skladu s nacionalnim pravom i praksom. Prema potrebi, koriste se znanstveno utemeljene i pravilno dokumentirane metode statističke procjene.

Članak 8.

Studije izvedivosti

1.   Države članice provode studije izvedivosti o uporabi definicije „uobičajenog boravišta” za stanovništvo i vitalne događaje iz članka 3. stavaka 1. i 2.

2.   Rezultati studija izvedivosti iz stavka 1. dostavljaju se Komisiji do 31. prosinca 2016.

3.   Kako bi se olakšala provedba studija izvedivosti iz stavka 1. ovog članka, Unija može nacionalnim statističkim uredima i drugim nacionalnim tijelima iz članka 5. Uredbe (EZ) 223/2009 pružiti financijsku potporu.

Članak 9.

Zahtjevi kvalitete

1.   Države članice osiguravaju kvalitetu prenesenih podataka.

2.   Za potrebe ove Uredbe, na podatke koji se prenose primjenjuju se kriteriji kvalitete iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.   Države članice izvješćuju Komisiju (Eurostat) o referentnim metapodacima koristeći standarde Europskog statističkog sustava, posebno o izvorima podataka, definicijama i metodama procjene korištenima u prvoj referentnoj godini, te države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o bilo kakvim promjenama u vezi s njima.

4.   Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju joj informacije potrebne za ocjenu kvalitete statističkih informacija.

5.   Države članice osiguravaju da su podaci o stanovništvu koji se zahtijevaju člankom 3. ove Uredbe usklađeni s onima koji se zahtijevaju člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 862/2007.

Članak 10.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav uspostavljen Uredbom (EZ) br. 223/2009. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 11.

Klauzula o preispitivanju

1.   Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prvo izvješće o provedbi ove Uredbe do 31. prosinca 2018., a drugo izvješće do 31. prosinca 2023. Komisija u tim izvješćima uzima u obzir relevantne informacije koje su dostavile države članice, ocjenjuje kvalitetu prenesenih podataka, korištene metode prikupljanja podataka, dodatno opterećenje nametnuto državama članicama i davateljima podataka te usporedivost tih statistika. Tim se izvješćima ocjenjuje korištenje znanstveno utemeljenih, pravilno dokumentiranih metoda statističke procjene za procjenu „stanovništva s uobičajenim boravištem” na temelju podataka o stanovništvu sa zakonitim boravištem ili registriranom stanovništvu. Prvo izvješće također obuhvaća rezultate studija izvedivosti iz članka 8.

2.   Uz ta se izvješća prema potrebi prilažu prijedlozi za dodatno poboljšanje zajedničkog pravnog okvira za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike o stanovništvu i vitalnim događajima na temelju ove Uredbe.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba prestaje primjenjivati 31. kolovoza 2028.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 22. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. studenoga 2013.

(2)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(4)  Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.).

(5)  Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova (SL L 218, 13.8.2008., str. 14.).

(6)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(7)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1201/2009 od 30. studenoga 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija tema i njihovih raščlanjivanja (SL L 329, 15.12.2009., str. 29.).