ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.328.hrv

Službeni list

Europske unije

L 328

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 56.
7. prosinca 2013.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2013/720/EU

 

*

Odluka Vijeća od 15. studenoga 2013. o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

1

 

 

Protokol između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 1270/2013 od 15. studenoga 2013. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

40

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

42

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1272/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu policikličkih aromatskih ugljikovodika ( 1 )

69

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1273/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom telematske aplikacije za putnički promet transeuropskog željezničkog sustava ( 1 )

72

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1274/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni i ispravljanju priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u vezi s određenim prehrambenim aditivima ( 1 )

79

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1275/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina arsena, kadmija, olova, nitrita, eteričnog ulja gorušice i štetnih botaničkih nečistoća ( 1 )

86

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1276/2013 оd 6. prosinca 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

93

 

 

ODLUKE

 

 

2013/721/EU

 

*

Odluka Europskog parlamenta od 9. listopada 2013. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2011., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

95

Rezolucija Europskog parlamenta od 9. listopada 2013. s primjedbama koje čine sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2011., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

97

 

 

2013/722/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 29. studenoga 2013. o odobravanju godišnjih i višegodišnjih programa te financijskog doprinosa Unije za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje određenih bolesti životinja i zoonoza, koje su države članice predočile za 2014. i naredne godine (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 4. prosinca 2013. o financijskom doprinosu Europske unije u 2013. nacionalnim programima triju država članica (Hrvatska, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina) za prikupljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 5. prosinca 2013. o financijskom doprinosu Unije za hitne mjere suzbijanja newcastleske bolesti na Cipru 2013. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/1


ODLUKA VIJEĆA

od 15. studenoga 2013.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

(2013/720/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. svibnja 2006. odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (1) (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) donošenjem Uredbe (EZ) br. 764/2006 (2).

(2)

Primjena zadnjeg protokola uz ovaj Sporazum o partnerstvu o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu (3) završila je 20. prosinca 2011.

(3)

Vijeće je ovlastilo Komisiju za pregovaranje o novom protokolu kojim se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Kraljevine Maroka u području ribarstva. Po završetku pregovora, novi protokol parafiran je 24. srpnja 2013.

(4)

Trebalo bi potpisati novi protokol podložno njegovu sklapanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (dalje u tekstu „Protokol”), podložno sklapanju navedenog Protokola.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se odrediti osobu(-e) ovlaštenu(-e) potpisati Protokol u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

R. ŠADŽIUS


(1)  SL L 141, 29.5.2006., str. 4.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (SL L 141, 29.5.2006., str. 1.).

(3)  Protokol između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (SL L 202, 5.8.2011., str. 3.).


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/2


PROTOKOL

između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka


Članak 1.

Opća načela

Protokol, njegov Prilog i njegovi dodaci sastavni su dio Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka od 28. veljače 2007., dalje u tekstu „Sporazum o ribarstvu”, koji je sklopljen u okviru Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Kraljevine Maroka od 26. veljače 1996., dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”. On doprinosi ostvarivanju općih ciljeva Sporazuma o pridruživanju te mu je cilj osiguranje održivosti ribolovnih resursa u ekološkom, gospodarskom i socijalnom smislu.

Ovaj se Protokol provodi u skladu s člankom 1. Sporazuma o pridruživanju u vezi s razvojem dijaloga i suradnje te s člankom 2. tog sporazuma u vezi s poštovanjem demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava.

Članak 2.

Razdoblje primjene, trajanje i ribolovne mogućnosti

Od početka primjene ovog Protokola i za razdoblje od četiri godine, ribolovne mogućnosti dodijeljene u skladu s člankom 5. Sporazuma o ribarstvu utvrđene su u tablici priloženoj ovom Protokolu.

Prvi stavak primjenjuje se podložno odredbama članaka 4. i 5. ovog Protokola.

Prema članku 6. Sporazuma o ribarstvu plovila koja plove pod zastavom države članice Europske unije (EU) mogu obavljati ribolovne aktivnosti u marokanskoj ribolovnoj zoni samo ako imaju dozvolu za ribolov izdanu na temelju ovog Protokola i u skladu s odredbama Priloga ovom Protokolu.

Članak 3.

Financijski doprinos

1.   Procijenjena ukupna godišnja vrijednost Protokola iznosi 40 000 000 EUR za razdoblje iz članka 2. Taj se iznos raspodjeljuje kako slijedi:

(a)

financijski doprinos iz članka 7. Sporazuma o ribarstvu u visini od 30 000 000 EUR, raspoređen na sljedeći način:

i.

16 000 000 EUR kao financijski doprinos za pristup resursima;

ii.

14 000 000 EUR kao potpora sektorskoj ribarstvenoj politici u Maroku;

(b)

10 000 000 EUR, što odgovara procijenjenom iznosu naknada koje plaćaju vlasnici plovila za dozvole za ribolov izdane prema članku 6. Sporazuma o ribarstvu i u skladu s odredbama poglavlja I. odjeljaka D i E Priloga ovom Protokolu.

2.   Stavak 1. primjenjuje se podložno odredbama članaka 4., 5., 6. i 8. ovog Protokola.

3.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 6. stavka 9., EU plaća financijski doprinos utvrđen u stavku 1. točki (a) u prvoj godini najkasnije tri mjeseca nakon datuma početka primjene ovog Protokola, a u sljedećim godinama najkasnije na datum obljetnice Protokola.

4.   Financijski doprinos utvrđen u stavku 1. točki (a) plaća se na račun glavnoga rizničara Kraljevine Maroka, otvoren pri Glavnoj riznici Kraljevine Maroka, čije podatke priopćuju nadležna tijela Maroka.

5.   Podložno odredbama članka 6. ovog Protokola, uporaba tog financijskog doprinosa u isključivoj je nadležnosti tijela Maroka.

Članak 4.

Suradnja u znanstvenom području i pokusni ribolov

1.   U skladu s člankom 4. stavkom 1. Sporazuma, stranke se obvezuju održavati, redovno i prema potrebi, znanstvene sastanke kako bi razmotrile pitanja znanstvene prirode koja Zajednički odbor postavi u okviru upravljanja i tehničkog praćenja ovog Protokola. Ovlaštenje, sastav i djelovanje znanstvenih sastanaka utvrđuje Zajednički odbor iz članka 10. Sporazuma o ribarstvu.

2.   Stranke se obvezuju promicati odgovorni ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni na osnovi načela nediskriminacije između različitih flota u tim vodama.

3.   U skladu s člankom 4. stavkom 2. Sporazuma o ribarstvu, stranke se, na temelju zaključaka sastanaka Znanstvenog odbora, međusobno savjetuju u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma o ribarstvu kako bi, prema potrebi i sporazumno, donijele mjere za osiguranje održivog gospodarenja ribolovnim resursima.

4.   U svrhu istraživanja i poboljšanja znanstvenih spoznaja, pokusni se ribolov može obavljati u marokanskoj ribolovnoj zoni na zahtjev Zajedničkog odbora. O načinima provedbe pokusnog ribolova odlučuje se u skladu s odredbama predviđenima u poglavlju IV. Priloga ovom Protokolu.

Članak 5.

Preispitivanje ribolovnih mogućnosti

1.   Zajednički odbor može sporazumno preispitati ribolovne mogućnosti iz članka 2. ako je cilj takvog preispitivanja osiguravanje održivosti marokanskih ribolovnih resursa.

2.   U slučaju povećanja, financijski doprinos iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke i. povećava se razmjerno ribolovnim mogućnostima i pro rata temporis. Međutim, iznos povećanja bit će utvrđen tako da ukupni iznos financijskog doprinosa koji plaća EU ne bude veći od dvostrukog iznosa navedenog u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki i. Ako se stranke dogovore o smanjenju ribolovnih mogućnosti utvrđenih u članku 2., financijski doprinos smanjuje se razmjerno ribolovnim mogućnostima i pro rata temporis.

3.   Stranke mogu također sporazumno preispitati raspodjelu ribolovnih mogućnosti među različitim kategorijama plovila, a u okviru uvjeta održivosti ribljih stokova na koje takva preraspodjela može imati utjecaja. Stranke se dogovaraju o odgovarajućoj prilagodbi financijskog doprinosa ako to opravdava preraspodjela ribolovnih mogućnosti.

Članak 6.

Potpora sektorskoj ribarstvenoj politici Maroka

1.   Financijski doprinos utvrđen u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki ii. ovog Protokola doprinosi razvoju i provedbi sektorske ribarstvene politike u Maroku u okviru strategije „Halieutis” za razvoj sektora ribarstva.

2.   Maroko taj doprinos raspoređuje i njime upravlja na temelju ciljeva te relevantnoga godišnjeg i višegodišnjeg programa, koje stranke sporazumno utvrđuju u okviru Zajedničkog odbora, u skladu sa strategijom „Halieutis” i na temelju procjene očekivanog utjecaja projekata koji će se provoditi.

3.   U prvoj godini primjene Protokola Maroko obavješćuje EU o raspodjeli doprinosa iz stavka 1. po odobravanju smjernica, ciljeva, mjerila i pokazatelja za vrednovanje u okviru Zajedničkog odbora. U svakoj sljedećoj godini Maroko obavješćuje EU o raspodjeli doprinosa najkasnije 30. rujna prethodne godine.

4.   Sve izmjene smjernica, ciljeva, mjerila i pokazatelja za vrednovanje odobravaju stranke u okviru Zajedničkog odbora.

5.   Maroko sastavlja izvješće o napretku projekata provedenih u okviru sektorske potpore predviđene ovim Protokolom, koje se podnosi Zajedničkom odboru na razmatranje.

6.   Ovisno o prirodi projekata i trajanju njihove provedbe, Maroko podnosi Zajedničkom odboru izvješće o provedbi dovršenih projekata u okviru sektorske potpore predviđene ovim Protokolom, koje uključuje očekivane gospodarske i socijalne posljedice, posebno utjecaj na tržište rada i ulaganja, i svaki količinski mjerljiv utjecaj poduzetih radnji te njihovu zemljopisnu raspodjelu. Ti se podaci dobivaju na temelju pokazatelja koji se detaljnije utvrđuju u okviru Zajedničkog odbora.

7.   Nadalje, Maroko podnosi konačno izvješće o provedbi sektorske potpore predviđene ovim Protokolom prije isteka Protokola, uključujući elemente iz prethodnih stavaka.

8.   Stranke nastavljaju s praćenjem provedbe sektorske potpore, bude li to potrebno, i nakon isteka ovog Protokola, čak i u slučaju njegove suspenzije, ako do nje dođe, na način predviđen ovim Protokolom.

9.   Plaćanje posebnog financijskog doprinosa predviđenog u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki ii. ovog Protokola obavlja se u obrocima, na temelju pristupa koji uzima u obzir analizu rezultata provedbe sektorske potpore i potreba koje su utvrđene tijekom planiranja.

10.   Zajednički odbor utvrđuje okvir za operativnu provedbu.

Članak 7.

Gospodarska integracija subjekata iz EU-a u marokanski sektor ribarstva

Stranke, u skladu s važećim zakonodavstvom i propisima, potiču kontakte i doprinose suradnji između gospodarskih subjekata u sljedećim područjima:

razvoj industrije povezane s ribarstvom, posebno s brodogradnjom i remontnom brodogradnjom, proizvodnjom ribolovne opreme i alata,

razvoj razmjene stručnih znanja i izobrazba rukovodećih kadrova u sektoru morskog ribarstva,

stavljanje na tržište proizvoda ribarstva,

marketing,

akvakultura.

Članak 8.

Suspenzija primjene Protokola na temelju spora u vezi s njegovim tumačenjem ili primjenom

1.   Svaki spor između stranaka u vezi s tumačenjem ovog Protokola ili njegovom primjenom rješava se savjetovanjem stranaka u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma o ribarstvu, prema potrebi na izvanrednom sastanku.

2.   Primjena ovog Protokola može se suspendirati na inicijativu jedne stranke ako se spor između stranaka smatra ozbiljnim i ako savjetovanja održana u okviru Zajedničkog odbora u skladu sa stavkom 1. nisu dovela do sporazumnog rješenja spora.

3.   Ako stranka namjerava suspendirati primjenu Protokola, mora o svojoj namjeri poslati obavijest u pisanom obliku najmanje tri mjeseca prije datuma na koji bi ta suspenzija stupila na snagu.

4.   U slučaju suspenzije stranke nastavljaju sa savjetovanjima s ciljem pronalaženja sporazumnog rješenja spora. Kad je spor riješen, Protokol se počinje ponovno primjenjivati. Iznos financijskog doprinosa smanjuje se razmjerno i pro rata temporis u pogledu duljine razdoblja tijekom kojeg je primjena Protokola bila suspendirana.

Članak 9.

Neispunjavanje tehničkih obveza koje proizlaze iz Protokola

U skladu s odredbama ovog Protokola i s važećim zakonodavstvom, Maroko zadržava pravo primjene sankcija predviđenih u prilozima u slučaju neispunjavanja odredaba i obveza koje proizlaze iz ovog Protokola.

Članak 10.

Elektronička razmjena podataka

Maroko i EU obvezuju se uvesti u najkraćem roku sustave potrebne za elektroničnu razmjenu svih podataka i dokumenata povezanih s tehničkim upravljanjem Protokolom, poput podataka o ulovima, podataka o položajima plovila koji se generiraju preko sustava VMS i obavijesti o ulasku u zonu i izlasku iz nje.

Članak 11.

Važeće odredbe nacionalnog zakonodavstva

Aktivnosti plovila koja djeluju u skladu s ovim Protokolom i njegovim Prilogom, posebno pretovar, korištenje lučkih usluga, nabava opskrbnih sredstava itd. uređuje važeće zakonodavstvo Maroka.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ovaj Protokol i njegov Prilog stupaju na snagu na dan međusobne obavijesti stranaka o dovršetku odgovarajućih unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

Ribolovne mogućnosti

Mali ribolov

Pridneni ribolov

Gospodarski pelagični ribolov

Gospodarski pelagični ribolov- svježi

Pelagični ribolov na sjeveru: okružujuće mreže plivarice

Mali ribolov na jugu: uzice i ribički štapovi

Mali ribolov na sjeveru: pridneni parangali

Mali ribolov tuna: ribički štapovi

Pridneni parangali i pridnene povlačne mreže koće

Pelagične ili polupelagične povlačne koće

Pelagične ili polupelagične povlačne koće

 

 

 

 

 

Riblji stok C

Kvota:

80 000 tona

20 plovila

10 plovila

35 plovila

27 plovila

16 plovila

18 plovila

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


PRILOG

MAROKANSKOJ RIBOLOVNOJ ZONI

POGLAVLJE I.

ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE I NA IZDAVANJE DOZVOLA

A.   Zahtjevi za izdavanje dozvola

1.

Dozvolu za ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni mogu dobiti samo plovila koja ispunjavaju uvjete.

2.

Plovilo koje ispunjava uvjete je plovilo čijem niti vlasniku, niti zapovjedniku, niti samom plovilu nije zabranjen ribolov u Maroku i koje nije zakonito navedeno na popisu plovila NNN.

3.

Moraju imati uređene odnose s marokanskom administracijom u smislu da su ispunjene sve ranije obveze koje proizlaze iz njihovih ribolovnih aktivnosti u Maroku u okviru sporazuma o ribarstvu koji su sklopljeni s Europskom unijom.

4.

Nadležna tijela Europske unije (dalje u tekstu „Komisija”) podnose Ministarstvu poljoprivrede i morskog ribolova – Odjelu za morski ribolov (dalje u tekstu „Odjel”) popise plovila koja su podnijela zahtjeve za obavljanje ribolovnih aktivnosti u granicama koje su utvrđene u tehničkim specifikacijama priloženima Protokolu, najmanje 20 dana prije datuma početka važenja dozvola za čije su izdavanje podneseni zahtjevi. Ti se popisi dostavljaju elektroničkim putem u obliku koji je u skladu s računalnim programima koje koristi Odjel.

Na tim su popisima po ribolovnim kategorijama i po zonama navedeni broj plovila i za svako plovilo njegove glavne značajke i iznos plaćanja, raščlanjeni po rubrikama te ribolovni alat ili ribolovni alati koji će se koristiti tijekom predmetnog razdoblja.

Na popisu će za kategoriju „gospodarski pelagični ribolov” za svako plovilo biti navedena i tražena kvota u tonama ulova u obliku mjesečnih predviđanja. Ako tijekom određenog mjeseca ulov dosegne predviđenu kvotu za plovilo prije kraja dotičnog mjeseca, vlasnik plovila može putem Komisije dostaviti Odjelu prilagodbu svojih mjesečnih predviđanja ulova i zahtjev za povećanje te predviđene mjesečne kvote.

Ako tijekom određenog mjeseca ulov ostane manji od predviđene mjesečne kvote za plovilo, odgovarajuća količina kvote ili pristojbe prenosi se na idući mjesec.

5.

Pojedinačni zahtjevi za dozvolu, razvrstani po ribolovnim kategorijama, podnose se Odjelu zajedno s popisima iz točaka 4. i 5. u skladu s primjerkom obrasca u Dodatku 1.

6.

Svim zahtjevima za dozvolu prilažu se sljedeći dokumenti:

kopija uvjerenja o tonaži, propisno ovjerena od strane države članice zastave,

novija, ovjerena fotografija u boji koja prikazuje profil plovila u trenutačnom stanju. Najmanja veličina takve fotografije iznosi 15 cm × 10 cm,

potvrda o plaćanju pristojbi za dozvolu za ribolov, ostalih pristojbi i troškova promatrača. U slučaju „gospodarskog pelagičnog ribolova”, potvrda o plaćanju pristojbi mora biti dostavljena prije prvog dana u mjesecu za koji je predviđena aktivnost u dopuštenoj ribolovnoj zoni, kako je navedeno u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji.

svi drugi dokumenti ili potvrde koji se zahtijevaju na temelju posebnih odredbi koje se primjenjuju na dotičnu vrstu plovila prema ovom Protokolu.

7.

Prilikom produljenja dozvole svake godine u okviru ovog Protokola, uz zahtjev za produljenjem za plovilo čija se tehnička svojstva nisu mijenjala dostavljaju se jedino potvrde o plaćanju pristojbi za dozvolu za ribolov, drugih pristojbi i troškova promatrača.

8.

Obrasci zahtjeva za dozvolu i svi dokumenti navedeni u stavku 6. koji sadržavaju potrebne podatke za izdavanje dozvola za ribolov mogu se dostaviti elektroničkim putem u obliku koji je u skladu s računalnim programima koje koristi Odjel.

B.   Izdavanje dozvola

1.

Odjel izdaje Komisiji dozvole za ribolov za sva plovila putem Delegacije Europske unije u Maroku (dalje u tekstu „Delegacija”) u roku od 15 dana od primitka svih dokumenata iz gornje točke 6. Prema potrebi, Odjel izvješćuje Komisiju o razlozima zbog kojih se dozvola odbija.

2.

Dozvole za ribolov sastavljaju se u skladu s podacima navedenima u tehničkim specifikacijama koje su priložene Protokolu, a posebno navode ribolovnu zonu, udaljenost od obale, podatke o sustavu za pozicioniranje i lokalizaciju putem satelitskih komunikacija (serijski broj signalne plutače sustava za praćenje plovila VMS), dopuštene ribolovne alate, glavne vrste, dopuštene veličine oka mreže, dopušteni usputni ulov te, za kategoriju „gospodarski pelagični ribolov”, predviđene mjesečne kvote ulova odobrene za svako plovilo. Povećanje predviđene mjesečne kvote plovila može se odobriti u granicama ulova koje su predviđene odgovarajućom tehničkom specifikacijom.

3.

Dozvole za ribolov izdaju se samo za plovila koja ispunjavaju sve zahtijevane adminsitrativne formalnosti.

4.

Stranke su suglasne da će promicati uvođenje sustava elektroničkih dozvola.

C.   Važenje i uporaba dozvola

1.

Razdoblja važenja dozvola odgovaraju kalendarskoj godini, osim prvog razdoblja koje počinje s datumom početka primjene i završava 31. prosinca te posljednjeg razdoblja koje počinje 1. siječnja i završava na datum prestanka važenja Protokola.

2.

Dozvole za ribolov važe samo za razdoblje koje je obuhvaćeno plaćenim pristojbama i za ribolovnu zonu, vrstu ribolovnog alata i ribolovne kategorije koji su navedeni u dotičnoj dozvoli.

3.

Dozvole za ribolov izdaju se za određeno plovilo i nisu prenosive. Međutim, u slučaju dokazane više sile, poput gubitka ili dugotrajnog zastoja plovila uslijed ozbiljnog tehničkog kvara koji su propisno utvrdila nadležna tijela države zastave i na zahtjev Europske unije, dozvola izdana za jedno plovilo u najkraćem se mogućem roku zamjenjuje dozvolom izdanom za drugo plovilo koje pripada istoj kategoriji ribolova, pod uvjetom da njegova tonaža ne prelazi tonažu plovila s kvarom.

4.

Vlasnik broda s kvarom ili njegov predstavnik vraća Odjelu poništenu dozvolu za ribolov.

5.

Dozvola za ribolov mora se uvijek držati na plovilu koje ispunjava uvjete za dobivanje dozvole i pri svakom pregledu dati na uvid nadležnim tijelima.

6.

Dozvole za ribolov vrijede jednu kalendarsku godinu, pola godine ili tri mjeseca. Polugodišnje razdoblje odgovara razdoblju od šest mjeseci koje počinje 1. siječnja ili 1. srpnja, izuzev prvog i posljednjeg razdoblja Protokola. Tromjesečno razdoblje odgovara razdoblju od tri mjeseca koje počinje 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja ili 1. listopada, izuzev prvog i posljednjeg razdoblja Protokola.

D.   Pristojbe za dozvole za ribolov i druge pristojbe

1.

Godišnje pristojbe za dozvole za ribolov utvrđuju se važećim marokanskim zakonodavstvom.

2.

Pristojbe za dozvole za ribolov obuhvaćaju kalendarsku godinu u kojoj je dozvola izdana i plaćaju se pri prvom zahtjevu za dozvolu u toj godini. Iznosi tih pristojbi za dozvole uključuju sve pripadajuće pristojbe i davanja, osim lučkih pristojbi i naknada za obavljene usluge.

3.

Pored pristojbi za dozvole za ribolov, druge se pristojbe za svako plovilo izračunavaju na temelju stopa koje su određene u tehničkim specifikacijama priloženima Protokolu.

4.

Visina drugih pristojbi izračunava se razmjerno stvarnom roku važenja dozvole za ribolov, uvažavajući moguće biološko obnavljanje.

5.

Komisiju se obavješćuje o svakoj izmjeni zakonodavstva koje uređuje dozvole za ribolov najkasnije dva mjeseca prije njihova stupanja na snagu.

E.   Načini plaćanja

Plaćanja pristojbi za dozvole za ribolov, drugih pristojbi i troškova promatrača obavljaju se na ime rizničara Ministarstva poljoprivrede i morskog ribolova prije izdavanja dozvola za ribolov na bankovni račun broj 0018100078000 20110750201, otvoren u banci Bank Al Maghrib – Maroko.

Plaćanje pristojbe za kvote dodijeljene koćaricama iz kategorije „gospodarski pelagični ribolov” obavlja se na sljedeći način:

pristojba za predviđenu mjesečnu kvotu plovila koju je zatražio vlasnik plovila plaća se prije početka ribolovne aktivnosti, to jest prvog dana svakog pojedinog mjeseca;

u slučaju povećanja predviđene mjesečne kvote kako je predviđeno točkom 4. odjeljka A poglavlja I., pristojba za takvo povećanje mora se platiti marokanskim tijelima prije nastavka ribolovnih aktivnosti;

u slučaju prekoračenja predviđene mjesečne kvote i njezinog mogućeg povećanja, iznos pristojbe za to prekoračenje bit će uvećan za faktor 3. Mjesečni saldo, izračunan na temelju stvarnog ulova, plaća se u roku od dva mjeseca od mjeseca u kojem je ostvaren dotični ulov.

POGLAVLJE II.

ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU ZA TUNOLOVCE

1.

Pristojba za ulov iznosi 35 EUR po toni ulova u ribolovnoj zoni Maroka.

2.

Dozvole se izdaju za jednu kalendarsku godinu nakon plaćanja predujma u paušalnom iznosu od 7 000 EUR po plovilu.

3.

Iznos predujma izračunava se razmjerno razdoblju važenja dozvole za ribolov.

4.

Zapovjednici plovila koja imaju dozvole za ribolov visoko migratornih vrsta moraju voditi ažuran očevidnik u skladu s predloškom iz Dodatka 6. ovom Prilogu.

5.

Osim toga moraju poslati kopiju navedenog očevidnika svojim nadležnim tijelima najkasnije 15 dana nakon istovara ulova. Dotična tijela šalju bez odlaganja kopije Komisiji koja se brine za njihovo slanje Odjelu.

6.

Komisija dostavlja Odjelu do 30. travnja obračun dospjelih pristojbi za prethodnu ribolovnu godinu na temelju izjava o ulovu koje daje svaki brodovlasnik i koje su potvrdili nadležni znanstveni instituti država članica i Maroka, kao što su IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) i INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Za zadnju godinu primjene, obračun dospjelih pristojbi za prethodnu ribolovnu godinu šalje se u roku od četiri mjeseca nakon prestanka važenja Protokola.

8.

Konačni se obračun šalje dotičnim vlasnicima plovila koji imaju 30 dana od dana slanja obavijesti o odobrenju obračuna od strane Odjela da ispune svoje financijske obveze. Potvrdu o plaćanju koju je vlasnik plovila izvršio u eurima u ime glavnoga rizničara Maroka na račun naveden u odjeljku E poglavlja I., Komisija šalje Odjelu najkasnije jedan i pol mjesec nakon dotične obavijesti.

9.

Međutim, ako je iznos konačnog obračuna manji od gore navedenog predujma, nastala razlika se ne naknađuje.

10.

Vlasnici brodova poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da se pošalju kopije očevidnika i da su sva eventualna dodatna plaćanja izvršena u okviru rokova navedenih u točkama 5. i 8.

11.

Neispunjavanje obveza predviđenih u točkama 5. i 8. povlači za sobom automatsku suspenziju dozvole za ribolov dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze.

POGLAVLJE III.

RIBOLOVNE ZONE

Prije datuma početka primjene Protokola, Maroko dostavlja Europskoj uniji zemljopisne koordinate polaznih crta i svoje ribolovne zone te svih zona zabrane ribolova unutar te ribolovne zone, osim sredozemne zone Maroka koja se nalazi istočno od 35°47′18″S – 5°55′33″Z (Rt Spartel) i koja je isključena iz ovog Protokola.

Ribolovne zone za svaku kategoriju u atlantskoj zoni Maroka određene su u tehničkim specifikacijama (Dodatak 2.).

POGLAVLJE IV.

DETALJNA PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNOG RIBOLOVA

Stranke zajednički odlučuju i. o tome koji će europski subjekti obavljati pokusni ribolov, ii. o najpovoljnijem razdoblju za takav ribolov i iii. o primjenjivim uvjetima. Kako bi plovilima olakšao istraživački rad, Odjel dostavlja sve raspoložive znanstvene i druge osnovne podatke. Stranke se dogovaraju o znanstvenom protokolu koji će se koristiti za potporu pokusnom ribolovu i koji će biti dostavljen dotičnim subjektima.

Marokanski ribolovni sektorblisko je povezan (usklađivanje i dijalog o uvjetima za obavljanje pokusnog ribolova).

Plovidbe pokusnog ribolova traju najmanje tri mjeseca i najviše šest mjeseci osim ako se stranke drukčije dogovore.

Komisija dostavlja marokanskim tijelima zahtjeve za izdavanje dozvole za pokusni ribolov. Ona im dostavlja tehničku dokumentaciju u kojoj se navode:

tehnička svojstva plovila,

razina stručne osposobljenosti brodskih časnika u vezi s ribolovom,

prijedlog tehničkih parametara plovidbe (trajanje, ribolovni alati, područja na kojima će se obavljati istraživanje itd.).

način financiranja.

Prema potrebi, Odjel organizira dijalog s Komisijom i eventualno s dotičnim vlasnicima plovila u vezi s tehničkim i financijskim aspektima.

Prije odlaska u pokusni ribolov, plovilo Europske unije mora se prijaviti u marokansku luku kako bi se obavili pregledi predviđeni točkama 1.1. i 1.2. poglavlja IX. ovog Priloga.

Prije početka plovidbe vlasnici plovila dostavljaju Odjelu i Komisiji:

izjavu o ulovu koji se već nalazi na plovilu,

tehnička svojstva ribolovnih alata koji će se koristiti tijekom plovidbe,

jamstvo da će postupati u skladu s zakonodavstvom Maroka o ribarstvu.

Tijekom obavljanja pokusnog ribolova na moru, vlasnici dotičnih plovila:

dostavljaju Odjelu i Komisiji tjedno izvješće o dnevnim ulovima i ulovima po pojedinom izvlačenju mreže, uključujući opis tehničkih parametara plovidbe (položaj, dubina, datum i vrijeme, ulovi i druga opažanja ili primjedbe),

dostavljaju položaj, brzinu i smjer plovila putem satelitskog sustava za praćenje plovila (VMS),

osiguravaju da na plovilu bude prisutan znanstveni promatrač koji je marokanski državljanin ili promatrač kojeg su izabrala marokanska tijela. Uloga promatrača je prikupljanje znanstvenih podataka na temelju ulova i uzorkovanje ulova. Prema promatračima se postupa na isti način kao i prema brodskom časniku, a vlasnik plovila snosi njihove troškove života za vrijeme njihovog boravka na plovilu. Odluka o vremenu koje promatrač provodi na plovilu, trajanje njegovog boravka, te luka ukrcaja i iskrcaja utvrđuje se u suglasnosti s marokanskim tijelima. Osim ako se stranke dogovore drukčije, plovilo neće nikada biti obvezno uploviti u luku više od jedanput u dva mjeseca,

na zahtjev marokanskih tijela, omogućuju da se na plovilu obavi inspekcijski pregled prije isplovljivanja iz marokanske ribolovne zone,

pridržavaju se zakonodavstva Maroka o ribarstvu.

Ulovi, uključujući usputni ulov, ostvareni tijekom pokusnog ribolova ostaju u vlasništvu vlasnika plovila, pod uvjetom da se poštuju odredbe koje je u vezi s tim donio Zajednički odbor i odredbe znanstvenog protokola.

Odjel određuje osobu za kontakt odgovornu za rješavanje svih nepredviđenih problema koji bi mogli ugroziti odvijanje pokusnog ribolova.

POGLAVLJE V.

ODREDBE O SATELITSKOM PRAĆENJU RIBARSKIH PLOVILA EU-A KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV U MAROKANSKOJ RIBOLOVNOJ ZONI TE NA TEMELJU POSTOJEĆEG SPORAZUMA

Opće odredbe

1.

Propisi Maroka kojima se uređuje funkcioniranje uređaja za pozicioniranje i lokaliziranje putem satelita primjenjuje se na plovila Europske unije koja se bave ili se namjeravaju baviti ribolovnim aktivnostima u marokanskoj ribolovnoj zoni u okviru ovog Protokola. Država zastave osigurat će da plovila koja plove pod njezinom zastavom poštuju odredbe tih propisa.

2.

U svrhu satelitskog praćenja, tijela Maroka dostavljaju europskoj strani koordinate (zemljopisnu širinu i dužinu) marokanske ribolovne zone i svih zona zabrane ribolova.

i.

Odjel dostavlja te podatke Komisiji prije datuma početka primjene ovog Protokola;

ii.

Ti se podaci dostavljaju u elektroničkom obliku, iskazani decimalnim brojem S/J DD.ddd (WGS84);

iii.

O svakoj promjeni tih koordinata mora se odmah poslati obavijest.

3.

Država zastave i Maroko imenuju po jednog dopisnika VMS koji će biti osoba za kontakt.

i.

Centri za praćenje i nadzor ribolova (CPNR) države zastave i Maroka obavješćuju jedni druge prije datuma početka primjene Protokola o podacima (imena i prezimena, adresa, telefon, teleks, e-mail) svojih dopisnika VMS.

ii.

O svakoj promjeni tih podataka dopisnika VMS mora se odmah poslati obavijest.

Podaci satelitskog sustava za praćenje plovila VMS

4.

Položaj plovilâ utvrđuje s granicom dopuštene pogreške manjom od 100 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %.

5.

Kad plovilo koje obavlja ribolov na temelju Sporazuma i koje podliježe satelitskom praćenju u skladu s ovim Protokolom ulazi u marokansku ribolovnu zonu, CPNR države zastave odmah šalje naknadna izvješća o položaju CPNR-u u Maroku. Te se poruke šalju kako slijedi:

i.

elektroničkim putem nekim sigurnim protokolom,

ii.

u razmaku manjem od ili jednakom 2 sata,

iii.

u obliku navedenom u Dodatku 3.,

iv.

kao izvješća o položaju.

6.

Nadalje, položaji VMS označavaju se kako slijedi:

i.

prvi zabilježeni položaj nakon ulaska u marokansku ribolovnu zonu označava se oznakom „ENT”;

ii.

svi sljedeći položaji označavaju se oznakom „POS”;

iii.

prvi zabilježeni položaj nakon odlaska iz marokanske ribolovne zone označava se oznakom „EXI”;

iv.

podaci dostavljeni ručno u skladu s točkom 13. označavaju se oznakom „MAN”.

7.

Programska i računalna oprema sustava za satelitsko praćenje mora biti:

i.

pouzdana i ne smije dopuštati unos ili izlaz krivih podataka u vezi s položajem te ne smije imati mogućnost ručnog prilagođavanja;

ii.

sustav mora biti u potpunosti automatski i djelovati u svakom trenutku, bez obzira na okruženje i vremenske uvjete.

8.

Zabranjeno je pomicanje, isključivanje, uništavanje, oštećivanje ili onesposobljavanje sustava za neprekidno lokaliziranje putem satelitske veze koji se nalazi u plovilu za potrebe prijenosa podataka ili namjerno mijenjanje, preusmjeravanje ili krivotvorenje podataka koje je izdao ili zabilježio navedeni sustav.

9.

Zapovjednici plovila moraju u svakom trenutku osigurati da:

i.

se podaci ni na koji način ne mijenjaju,

ii.

antena ili antene koje su povezane s opremom za satelitsko praćenje nisu ometane,

iii.

električno napajanje opreme za satelitsko praćenje nije prekinuto,

iv.

oprema za satelitsko praćenje nije uklonjena s plovila.

10.

Stranke su suglasne da na zahtjev razmijene podatke o opremi koja se upotrebljava za satelitsko praćenje kako bi provjerile da je svaki dio opreme u potpunosti u skladu sa zahtjevima druge stranke u smislu ovih odredaba i kako bi utvrdile moguće protokole razmjene u slučaju integriranja funkcija koje omogućavaju prijenos podataka o ulovu.

Tehničke smetnje ili kvar na uređaju za praćenje koji je postavljen na plovilu

11.

Ako na uređaju za stalno satelitsko praćenje koji je postavljen na ribarskom plovilu dođe do tehničkih smetnji ili kvara, država zastave mora odmah obavijestiti Odjel i Komisiju.

12.

Neispravna oprema će se zamijeniti u roku od 10 radnih dana nakon potvrde njezine neispravnosti. Nakon tog roka, predmetno plovilo mora izaći iz marokanske ribolovne zone ili se vratiti u neku marokansku luku radi popravka.

13.

Sve dok se oprema ne zamijeni, zapovjednik plovila ručno šalje globalno izvješće o položaju elektroničkom poštom, radijom ili telefaksom svaka 4 sata, uključujući izvještaje o položaju koje je zabilježio zapovjednik plovila pod uvjetima predviđenima točkom 5.

14.

Te ručne poruke šalju se CPNR-u države zastave koji će ih odmah proslijediti marokanskom CPNR-u.

Neprimanje podataka VMS od strane marokanskog CPNR-a

15.

Ako marokanski CPNR utvrdi da država zastave ne dostavlja podatke iz točke 5., on o tome odmah obavješćuje Komisiju i dotičnu državu zastave.

16.

CPNR države zastave koji ne ispunjava obvezu i/ili marokanski CPNR moraju odmah obavijestiti o svakoj nepravilnosti u slanju i primanju poruka o položaju između tih CPNR-ova kako bi se čim prije pronašlo tehničko rješenje. Komisija mora biti obaviještena o rješenju koje su postigla dva CPNR-a.

17.

Sve poruke koje nisu dostavljene tijekom zastoja moraju se ponovno dostaviti čim se ponovno uspostavi veza između CPNR-a države zastave i marokanskog CPNR-a.

18.

CPNR države zastave i marokanski CPNR usuglašavaju se prije stupanja na snagu ovog Protokola o alternativnim sredstvima elektroničkog prijenosa podataka VMS koji se trebaju koristiti u slučaju nedostatka CPNR-a te se odmah međusobno obavješćuju o svakoj izmjeni.

19.

Smetnje u obavješćivanju CPNR-a Maroka i država zastave EU-a ne smiju utjecati na uobičajeno odvijanje ribolovnih aktivnosti plovila. Međutim, odmah se mora upotrijebiti način prijenosa utvrđen u točki 18.

20.

Maroko obavješćuje svoje nadležne inspekcijske službe kako plovila EU-a ne bi bila u prekršaju zbog neprenošenja podataka VMS radi nedostatka jednog CPNR-a i sredstva prijenosa utvrđenog točkom 18.

Zaštita podataka VMS

21.

Svi podaci o nadzoru koji se šalju drugoj stranci u skladu s ovim odredbama, tijela Maroka upotrebljavaju isključivo za praćenje, kontrolu i nadzor europske ribarske flote koja obavlja ribolov na temelju postojećeg Sporazuma te za istraživačke studije koje marokanska strana provodi u okviru upravljanja ribarstvom i njegova uređenja.

22.

Ti se podaci ne mogu ni u kojem slučaju priopćiti trećim stranama bez obzira na razlog.

23.

Stranke se o svakom sporu u pogledu tumačenja ili primjene ovih odredaba savjetuju u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma, koji će odlučiti o tom pitanju.

24.

Stranke su suglasne da će, prema potrebi, izmijeniti ove odredbe u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma.

POGLAVLJE VI.

PRIJAVLJIVANJE ULOVA

1.   Očevidnik

1.

Zapovjednici plovila moraju koristiti očevidnik posebno kreiran za ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni, čiji je predložak prikazan u Dodatku 7. Prilogu, te isti ažurirati u skladu s odredbama iz napomene s objašnjenjima za navedeni očevidnik.

2.

Vlasnici plovila šalju kopiju očevidnika svojim nadležnim tijelima najkasnije 15 dana nakon istovara ulova. Dotična tijela šalju bez odlaganja kopije Komisiji koja osigurava njihov prijenos Odjelu.

3.

Nepoštovanje obveza predviđenih u stavcima 1. i 2. od strane vlasnika plovila povlači za sobom automatsku suspenziju dozvole za ribolov dok se dotične obveze ne ispune. Komisiju se obavješćuje bez odlaganja o takvoj odluci.

2.   Tromjesečne prijave ulova

1.

Komisija obavješćuje Odjel prije kraja trećeg mjeseca svakog tromjesečja o količinama ulovljenima u prethodnom tromjesečju za sva plovila EU-a, u skladu s predlošcima koji su prikazani u dodacima 8. i 9. ovom Prilogu.

2.

Ti se podaci raščlanjuju po mjesecima, po kategoriji, plovilu i vrstama koje su navedene u očevidniku.

3.

Ti se podaci također šalju i Odjelu kao elektronička datoteka u formatu koji je u skladu sa računalnim programom koji se upotrebljava u Ministarstvu.

3.   Pouzdanost podataka

Podaci sadržani u dokumentima iz gornjih točaka 1. i 2. moraju odražavati stvarno stanje ribolova, kako bi se stvorila jedna od osnova za praćenje promjena u ribljim stokovima.

4.   Prijelaz na elektronički sustav

Stranke su uspostavile protokol o elektroničkoj razmjeni svih podataka o ulovu i prijavama („Electronic Reporting System”), nazvanih „podaci ERS”, koji je naveden u Dodatku 11. Stranke predviđaju provedbu dotičnog protokola i zamjenu prijava ulova u papirnatom obliku podacima ERS kada se u Maroku uvede potrebna oprema i računalni programi.

5.   Istovar izvan Maroka

Vlasnici plovila dužni su svojim nadležnim tijelima dostaviti prijave o istovaru obavljenom u okviru ovog Protokola najkasnije petnaest dana nakon istovara. Dotična tijela šalju bez odlaganja kopije Delegaciji koja osigurava njihov prijenos.

POGLAVLJE VII.

UKRCAJ MAROKANSKIH MORNARA

1.

Vlasnici plovila čije su dozvole za ribolov izdane u skladu s postojećim Sporazumom, za cijelo razdoblje svoje prisutnosti u marokanskoj ribolovnoj zoni uzimaju na brod marokanske mornare u skladu s odredbama utvrđenima u tehničkim specifikacijama iz Dodatka 2.

2.

Vlasnici plovila slobodno odabiru mornare koje uzimaju na palube svojih plovila na temelju službenog popisa diplomiranih pomoraca na pomorskim učilištima koji Odjel dostavlja Komisiji, a potonja predmetnim državama zastava. Popis se ažurira 1. veljače svake godine. Od svih kandidata vlasnici plovila slobodno biraju one koji su najsposobniji i koji imaju najprikladnije iskustvo.

3.

Ugovori o radu marokanskih mornara, od kojih jedan primjerak dobivaju potpisnici, sastavljaju se između jednog ili više zastupnika vlasnika plovila i mornara i/ili njihovih sindikata ili predstavnika u suradnji s nadležnim marokanskim tijelom. Ti ugovori mornarima jamče odgovarajuću socijalnu sigurnost, uključujući životno osiguranje i osiguranje u slučaju bolesti i nezgode.

4.

Vlasnik plovila ili njegov zastupnik preko Delegacije šalju Odjelu kopiju tog ugovora čim nadležna tijela dotične države članice ovjere navedeni ugovor.

5.

Vlasnik plovila ili njegov zastupnik preko Delegacije obavješćuju Odjel o imenima marokanskih mornara koji su ukrcani na dotično plovilo, navodeći njihovo radno mjesto u posadi.

6.

Delegacija dva puta godišnje, 1. veljače i 1. kolovoza, Odjelu šalje popis marokanskih mornara koji su ukrcani na plovila EU-a, navodeći njihove registarske brojeve.

7.

Na mornare koji se ukrcavaju na ribarska plovila EU-a u cijelosti se primjenjuje Deklaracija Međunarodne organizacije rada (MOR) o temeljnim načelima i pravima na radu. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznanje prava na kolektivno pregovaranje radnika, te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

8.

Marokanskim mornarima plaće isplaćuju vlasnici plovila. One se prije izdavanja dozvola utvrđuju obostranim sporazumom između vlasnika plovila ili njihovih zastupnika i dotičnih marokanskih mornara ili njihovih predstavnika. Međutim, platni uvjeti za marokanske mornare ne smiju biti niži od onih koji se primjenjuju za marokanske posade i moraju biti u skladu sa standardima MOR-a, te ni u kom slučaju ispod tih standarda.

9.

Ako se jedan ili više mornara zaposlenih na plovilu ne prijave u dogovoreno vrijeme za isplovljivanje plovila, plovilo smije započeti planiranu plovidbu nakon što obavijesti nadležna tijela luke ukrcaja o nedostatnom broju zahtijevanih mornara te nakon što ažurira svoj popis članova posade. ta tijela o navedenom obavješćuju Odjel.

10.

Vlasnik plovila poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegovo plovilo najkasnije do sljedeće plovidbe ima prijavljen broj mornara koji zahtijeva postojeći Sporazum.

11.

Ako na plovilu nema marokanskih mornara iz drugih razloga od onih navedenih u prethodnoj točki, vlasnici plovila Europske unije dužni su u roku od najviše tri mjeseca plaćati paušalni iznos u visini od 20 EUR za svakog neukrcanog marokanskog mornara za svaki dan ribolova u marokanskoj ribolovnoj zoni.

12.

Taj se iznos koristi za izobrazbu marokanskih mornara i uplaćuje se na bankovni račun broj 0018100078000 20110750201 otvoren u banci Bank Al Maghrib – Maroko.

13.

Izuzev slučaja iz točke 9., opetovano nepoštovanje ukrcavanja zahtijevanog broja marokanskih mornara od strane vlasnika plovila dovodi do automatske suspenzije dozvole za ribolov, dok se ne ispune te obveze. Delegaciju se bez odgode obavješćuje o takvoj odluci.

POGLAVLJE VIII.

PRAĆENJE I PROMATRANJE RIBOLOVA

A.   Promatranje ribolova

1.

Plovila s dozvolom za ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni prema ovom Protokolu ukrcavaju na plovilo promatrače, koje je imenovao Maroko, pod dolje navedenim uvjetima.

1.1.

25 % plovila s dozvolom čija tonaža prelazi 100 BT, svako tromjesečje uzima na plovilo promatrače.

1.2.

Plovila za gospodarski pelagični ribolov imaju stalno na plovilu jednog znanstvenog promatrača tijekom cijelog razdoblja aktivnosti u marokanskoj ribolovnoj zoni.

1.3.

Na drugim se ribarskim plovilima Europske unije, tonaže manje od ili jednake 100 BT, promatranje obavlja na najviše 10 ribolovnih plovidbi godišnje i po ribolovnoj kategoriji.

1.4.

Odjel sastavlja popis plovila koja su određena da na palubu uzmu promatrača te popis imenovanih promatrača. Ti se popisi šalju Delegaciji čim budu sastavljeni.

1.5.

Odjel putem Delegacije obavješćuje dotične vlasnike plovila o imenima promatrača koji su imenovani za ukrcaj na njihovo plovilo, pri izdavanju dozvole ili najkasnije 15 dana prije datuma predviđenog ukrcavanja promatrača.

2.

Promatrači su stalno nazočni na pelagijskim koćaricama. Za druge ribolovne kategorije promatrači su nazočni na plovilu tijekom jedne ribolovne plovidbe po plovilu.

3.

O uvjetima za ukrcaj promatrača na plovilo dogovaraju se vlasnik plovila ili njegov zastupnik i tijela Maroka.

4.

Promatrač se ukrcava na plovilo u luci koju je izabrao vlasnik plovila na početku prve plovidbe u marokanskoj ribolovnoj zoni, nakon što je primio popis izabranih plovila.

5.

Najkasnije dva tjedna prije predviđenog ukrcavanja promatrača dotični vlasnik plovila priopćuje datume i marokanske luke u kojima će se provesti taj ukrcaj.

6.

Kad se promatrači ukrcavaju na plovilo u stranoj zemlji, njihove putne troškove snosi vlasnik plovila. Ako plovilo s marokanskim promatračem na plovilu napusti marokansku ribolovnu zonu, moraju se poduzeti sve mjere da se promatraču što je prije moguće osigura povratak u Maroko o trošku vlasnika plovila.

7.

U slučaju nepotrebnog putovanja promatrača zbog toga što vlasnik plovila nije ispunio svoje obveze, vlasnik plovila pokriva putne troškove i dnevnice promatrača u visini iznosa koji su primili nacionalni marokanski službenici jednakoga ranga, za dane neaktivnosti promatrača. Slično tome, u slučaju odgode ukrcavanja, za koju je kriv vlasnik plovila, isti plaća promatraču gore opisane dnevnice.

Delegaciju se obavješćuje o svim izmjenama pravila i propisa o dnevnicama najkasnije dva mjeseca prije njihovog stupanja na snagu.

8.

Ako promatrač nije nazočan na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme i dvanaest sati nakon dogovorenog vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja promatrača.

9.

Prema promatračima se odnosi kao prema časnicima. Obavljaju sljedeće zadaće:

9.1.

promatraju ribolovne aktivnosti plovila;

9.2.

provjeravaju položaj plovila uključenog u ribolovna djelovanja;

9.3.

obavljaju biološko uzorkovanje u okviru znanstvenih programa;

9.4.

bilježe upotrijebljene ribolovne alate;

9.5.

provjeravaju podatke o ulovu u marokanskoj ribolovnoj zoni, koji su zabilježeni u očevidniku;

9.6.

provjeravaju postotke usputnih ulova i ocjenjuju količinu odbačenih vrsta utrživih riba, rakova i glavonožaca;

9.7.

šalju izvješća s podacima o ribolovu telefaksom ili radijskom vezom, uključujući količinu ulova i usputnih ulova na plovilu.

10.

Zapovjednik čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao fizičku sigurnost i dobrobit promatrača tijekom obavljanja njegovih dužnosti.

11.

Promatrač ima na raspolaganju sve tehničke mogućnosti potrebne za obavljanje svojih dužnosti. Zapovjednik mu omogućuje pristup sredstvima komuniciranja, potrebnima za obavljanje njegovih dužnosti, dokumentaciji izravno povezanoj s ribolovnim aktivnostima plovila, uključujući očevidnik i navigacijski dnevnik, te pristup onim dijelovima plovila koji su potrebni za obavljanje njegovih zadaća kao promatrača.

12.

Promatrač tijekom boravka na plovilu:

1.

poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegov ukrcaj i nazočnost na plovilu ne prekidaju i ne ometaju ribolovna djelovanja,

2.

vodi računa o stvarima i opremi na plovilu te poštuje povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju dotičnom plovilu.

13.

Na kraju razdoblja promatranja i prije napuštanja plovila promatrač sastavlja izvješće o aktivnostima koje se šalje nadležnim tijelima u Maroku, a jedan primjerak Delegaciji. Potpisuje ga u nazočnosti zapovjednika plovila koji izvješću može dodati sva zapažanja koja smatra važnima, uz svoj vlastiti potpis. Primjerak izvješća uručuje se zapovjedniku kada se promatrač iskrca.

14.

Vlasnik plovila snosi troškove smještaja i prehrane promatrača pod jednakim uvjetima kao za časnike na plovilu. s obzirom na mogućnosti plovila.

15.

Plaću i doprinose za socijalno osiguranje promatrača pokrivaju nadležna marokanska tijela.

16.

Kako bi se Maroku nadoknadili troškovi nastali zbog prisutnosti promatrača na plovilu, pored pristojbe koju plaćaju vlasnici plovila, predviđeno je plaćanje „troškova promatračâ” koji se izračunavaju po stopi od 5,5 EUR po BT po tromjesečju po plovilu koje obavlja ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni.

Ti se troškovi plaćaju u skladu s uvjetima plaćanja iz poglavlja I., odjeljka E ovog Priloga.

17.

Ako se vlasnik plovila ne pridržava odredaba utvrđenih u točki 4. dolazi do automatske suspenzije dozvole za ribolov, dok se te obveze ne ispune. Delegaciju se bez odgode obavješćuje o toj odluci.

B.   Zajedničko praćenje ribolova

1.

Stranke uspostavljaju sustav zajedničkog praćenja i promatranja nadzora istovara na kopno, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti tog nadzora i osiguravanja poštovanja odredaba Protokola.

2.

Stranke sastavljaju godišnji raspored zajedničkog praćenja koji uključuje sve ribolovne kategorije predviđene u ovom Protokolu.

3.

U tu svrhu nadležna tijela svake stranke imenuju svojeg predstavnika koji je nazočan pri nadzoru istovara i promatra njihovo izvođenje te drugu stranku obavješćuju o njegovom imenu.

4.

Predstavnik marokanskog tijela nazočan je kao promatrač prilikom inspekcijskih pregleda istovara plovila koja su obavljala ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni, koje provode nacionalne inspekcijske službe država članica.

5.

Predstavnik marokanskog tijela prati službenike nacionalne inspekcije pri njihovim obilascima luka, na plovilu, u doku, na javnoj prodaji, u veleprodajnim prodavaonicama ribe, hladnjačama i drugim prostorima za istovar ribe prije prodaje, te ima pristup dokumentima koji su predmet tih inspekcijskih pregleda.

6.

Predstavnik marokanskog tijela sastavlja i podnosi izvješće koje detaljno navodi inspekcijske preglede kojima je prisustvovao. Primjerak izvješća dostavlja se Delegaciji.

7.

Odjel poziva Delegaciju mjesec dana unaprijed da bude nazočna planiranim inspekcijskim obilascima u lukama istovara.

8.

Na zahtjev Komisije, ribarski inspektori Europske unije mogu biti nazočni kao promatrači pri inspekcijskim pregledima koje marokanska tijela provode u vezi s obavljanjem istovara plovila Europske unije u marokanskim lukama.

9.

Pravila za praktičnu provedbu tih aktivnosti sporazumno utvrđuju nadležna tijela obiju stranaka.

POGLAVLJE IX.

NADZOR

1.   Tehnički pregled

1.1.

Jednom godišnje i nakon svake izmjene tehničkih svojstava ili na temelju zahtjeva za promjenu ribolovne kategorije koja uvjetuje uporabu drukčije vrste ribolovnih alata, plovila Europske unije koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovog Protokola, prijavljuju se u marokansku luku kako bi se podvrgnula inspekcijskim pregledima koje zahtijeva važeće zakonodavstvo. Ti se inspekcijski pregledi provode u roku od 48 sati od pristajanja plovila u luku.

1.2.

Po uspješno obavljenom inspekcijskom pregledu zapovjedniku plovila izdaje se potvrda koja ima isti rok važenja kao i dozvola i koja se automatski produljuje za plovila koja u toj godini produljuju svoju dozvolu. Međutim, važenje ne smije biti dulje od jedne godine. Ta se potvrda uvijek mora imati na plovilu.

1.3.

Tehničkim se pregledom provjerava ispravnost tehničkih svojstava plovila i ribolovnih alata, funkcioniranje brodskog sustava pozicioniranja i lokalizacije putem satelita te poštovanje odredaba koje se odnose na marokansku posadu.

1.4.

Troškove inspekcijskog pregleda snosi vlasnik plovila po tarifama koje propisuju marokanski propisi. Troškovi ne smiju premašivati iznos koji druga plovila obično plaćaju za iste usluge.

1.5.

Nepoštovanje odredaba iz gore navedenih točaka 1.1 i 1.2. dovodi do automatske suspenzije dozvole za ribolov, sve dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze. Delegaciju se bez odgode obavješćuje o takvoj odluci.

2.   Ulazak u ribolovnu zonu i izlazak iz ribolovne zone

2.1.

Plovila Europske unije koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovog Protokola obavješćuju Odjel najkasnije 6 sati unaprijed o svojoj namjeri ulaska u marokansku ribolovnu zonu ili izlaska iz nje te pritom daju sljedeće informacije:

2.1.1.

datum i vrijeme slanja poruke;

2.1.2.

položaj plovila u skladu s točkom 5. poglavlja V.;

2.1.3.

težinu u kilogramima i ulove po vrstama prisutnima na plovilu, označene troslovnom oznakom;

2.1.4.

vrste poruka kao što su „ulovi na ulasku” (COE) i „ulovi na izlasku” (COX).

2.2.

Ti se podaci šalju u prvom redu telefaksom ili, u slučaju plovila bez telefaksa, radijskom vezom (u vezi s tim vidjeti podatke navedene u Dodatku 10.).

2.3.

U slučaju plovila iz kategorije „gospodarski pelagični ribolov”, konačni izlazak iz marokanske ribolovne zone podliježe prethodnom odobrenju Odjela. Odjel daje svoje odobrenje u roku od 24 sata nakon zahtjeva koji je podnio zapovjednik plovila ili zastupnik plovila, osim za zahtjeve podnesene dan prije vikenda, u kojem slučaju se odobrenje daje sljedeći ponedjeljak. U slučaju odbijanja davanja odobrenja, Odjel bez odgode obavješćuje vlasnika plovila i Europsku komisiju o razlozima odbijanja.

2.4.

Plovilo koje je zatečeno u ribolovu, a da o tome nije prethodno obavijestilo Odjel, smatra se plovilom bez dozvole.

2.5.

Vlasnik plovila na obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za ribolov navodi brojeve telefaksa i telefona plovila te adresu elektroničke pošte zapovjednika.

3.   Nadzorni postupci

3.1.

Zapovjednici ribarskih plovila Europske unije koja imaju dozvolu za ribolov u skladu s odredbama ovoga Protokola dopuštaju i omogućuju ukrcaj i obavljanje dužnosti svakog marokanskog službenika koji je odgovoran za inspekcijski pregled i nadzor ribolovnih aktivnosti.

3.2.

Ti se službenici na plovilu ne zadržavaju dulje nego što je potrebno da obave svoje dužnosti.

3.3.

Nakon obavljenog svakog inspekcijskog pregleda i nadzora zapovjedniku plovila izdaje se potvrda.

4.   Prisilan privez

4.1.

Odjel obavješćuje Delegaciju što je prije moguće te u roku od najviše 48 sati o svim privezima i sankcijama koje su izrečene plovilima Europske unije u marokanskoj ribolovnoj zoni.

4.2.

Komisija istodobno prima kratko izvješće o okolnostima i razlozima za prisilni privez.

5.   Izvješće o prisilnom privezu

5.1.

Nakon što su marokanska tijela nadležna za inspekcijski pregled sastavila izvješće, zapovjednik plovila ga potpisuje.

5.2.

Taj potpis ne dovodi u pitanje prava zapovjednika i sredstva njegove obrane radi navodnog kršenja.

5.3.

Zapovjednik odvozi plovilo u luku koju određuju marokanska tijela nadležna za inspekcijski pregled. Plovilo koje krši važeće marokansko zakonodavstvo o morskom ribolovu zadržava se u luci dok se ne ispune uobičajene administrativne formalnosti prisilnog priveza.

6.   Rješavanje kršenja

6.1.

Prije pokretanja sudskog postupka pretpostavljeno kršenje pokušava se riješiti sporazumno. Taj se postupak zaključuje najkasnije tri radna dana od prisilnoga priveza.

6.2

U slučaju sporazumnog rješenja, iznos novčane kazne utvrđuje se u skladu s marokanskim zakonodavstvom u području ribolova.

6.3.

Ako se slučaj ne može riješiti sporazumno i ako se uputi nadležnom sudskom tijelu, vlasnik plovila uplaćuje na bankovni račun koji određuje nadležno marokansko tijelo bankovno jamstvo koje uključuje troškove prisilnog priveza te novčane kazne i naknade koje plaćaju strane odgovorne za kršenje.

6.4.

Bankovno je jamstvo neopozivo do završetka sudskog postupka. Opoziva se kad se sudski postupak okonča bez osude. U slučaju da se presudom nalaže plaćanje novčane kazne koja je niža od uplaćenog bankovnog jamstva, nadležna marokanska tijela daju oslobođenje od plaćanja razlike do ukupnog iznosa bankovnog jamstva.

6.5.

Plovilu se odobrava napuštanje luke:

ako su ispunjene obveze koje proizlaze iz sporazumnog rješenja spora; ili

do zaključenja sudskoga postupka, ako je položeno bankovno jamstvo iz točke 6.3. i ako ga prihvaća nadležno marokansko tijelo.

7.   Pretovar

7.1.

Svaki je pretovar ulova na moru u marokanskoj ribolovnoj zoni zabranjen. Međutim, gospodarski pelagijski koćari Europske unije koji imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola, a koji žele pretovariti ulove u marokanskoj ribolovnoj zoni, to čine u marokanskoj luci ili drugom mjestu koje su odredila nadležna marokanska tijela nakon dobivenog odobrenja Odjela. Takav se pretovar obavlja pod nadzorom promatrača ili predstavnika Delegacije za morski ribolov i nadzornih tijela. Svaka se osoba koja krši tu odredbu kažnjava u skladu s važećim marokanskim zakonodavstvom.

7.2.

Vlasnici tih plovila moraju Odjelu najmanje 24 sata prije pretovara dostaviti sljedeće podatke:

imena ribarskih plovila koja sudjeluju u pretovaru,

imena teretnih brodova, njihove zastave, registarske brojeve i pozivne znakove,

tonažu s obzirom na vrste koje će se pretovarivati,

odredište ulova,

datum i dan pretovara.

7.3.

Marokanska strana zadržava pravo da odbije pretovar ako je teretno plovilo obavljalo nezakonit, neprijavljen ili zakonski nereguliran ribolov unutar marokanske ribolovne zone ili izvan nje.

7.4.

Pretovar se smatra izlaskom iz marokanske ribolovne zone. Plovila zato moraju Odjelu podnijeti svoja izvješća o ulovu i navesti namjeravaju li nastaviti s ribolovom ili napustiti marokansku ribolovnu zonu.

7.5.

Zapovjednici gospodarskih pelagijskih koćarica Europske unije koji imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola i koji su uključeni u obavljanje istovara ili pretovara u marokanskoj luci, dopuštaju i omogućuju marokanskim inspektorima inspekcijski pregled tih aktivnosti. Po završetku inspekcijskog pregleda i nadzora u luci zapovjedniku plovila izdaje se potvrda.

POGLAVLJE X.

ISTOVAR ULOVA

Ugovorne stranke, svjesne pogodnosti poboljšane integracije s ciljem zajedničkog razvoja njihovih sektora ribarstva, suglasne su se da će prihvatiti sljedeće odredbe o istovaru u marokanskim lukama dijela ulova koji su plovila Europske unije, koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola, ulovila u marokanskoj ribolovnoj zoni.

Obvezni istovar obavlja se prema odredbama navedenima u tehničkim specifikacijama priloženima ovom Protokolu.

Financijski poticaji:

1.

Istovar

Plovila Europske unije za ribolov tuna i tipa RSW (koji djeluju na stokove C malih pelagičnih riba) koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola i koja u marokanskoj luci obavljaju više od 25 % obveznog istovara, kako je predviđeno u tehničkim specifikacijama br. 5 i 6, imaju pravo na smanjenje pristojbe od 5 % po svakoj toni istovarenoj iznad navedenog obveznog praga.

2.

Detaljna provedbena pravila

Pri postupku istovara riblje tržnice daju potvrdu o vaganju, koja je temelj za praćenje proizvoda.

Za prodaju na ribljim tržnicama sastavlja se potvrda o „obračunu prodaje i odbitaka” (DVR).

Kopije gore navedenih potvrda o vaganju i potvrde DVR šalju se Delegaciji za morski ribolov u luci istovara. Dotični vlasnici plovila obavješćuju se o iznosima koji će im biti vraćeni nakon što ih Odjel potvrdi. Ti se iznosi odbijaju od pristojbi koje se plaćaju za buduće zahtjeve za dozvole za ribolov.

3.

Procjena

Razina financijskih poticaja usklađuje se u Zajedničkom odboru s obzirom na društveno-gospodarski utjecaj istovara.

4.

Sankcije u slučaju nepoštovanja obveze istovara

Plovila iz kategorija koje podliježu obveznom istovaru, a koja krše tu obvezu, kao što je predviđeno u povezanim tehničkim specifikacijama, podliježu povećanju za 5 % na plaćanje sljedeće pristojbe. U slučaju opetovanog nepoštovanja, te sankcije preispituje Zajednički odbor.

Dodaci

(1)

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole

(2)

Tehničke specifikacije

(3)

Slanje poruka Maroku putem satelitskog sustava za praćenje plovila (VMS), izvješće o položaju

(4)

Koordinate ribolovnih zona

(5)

Podaci o marokanskom Centru za praćenje i nadzor ribolova (CPNR)

(6)

Očevidnik ICCAT za ribolov tuna

(7)

Ribolovni dnevnik (osim ribolova tuna)

(8)

Obrazac za prijavu ulova (gospodarski pelagični ribolov)

(9)

Obrazac za prijavu ulova (osim gospodarskog pelagičnog ribolova i ribolova tuna)

(10)

Podaci o radijskoj postaji Odjela za morski ribolov u Maroku

(11)

Protokol ERS

Dodatak 1.

SPORAZUM O RIBARSTVU MAROKO – EUROPSKA UNIJA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RIBOLOV

BROJ RIBOLOVNE KATEGORIJE

Image

Dodatak 2.

Uvjeti ribolova za svaku kategoriju dogovaraju se svake godine prije izdavanja dozvola.

Tehnička specifikacija za ribolov br. 1

Mali ribolov na sjeveru: pelagične vrste

Broj dopuštenih plovila

20

Dopušteni ribolovni alati

Okružujuća mreža plivarica.

Najveće dopuštene dimenzije sukladne uvjetima u zoni: 500 m × 90 m.

Zabrana ribolova lampara mrežama.

Vrsta plovila:

< 100 BT

Pristojbe

75 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Sjeverno od 34°18′00″

Proširenje do paralele 33°25′00″ dopušta se za 5 plovila odjednom koja obavljaju ribolov na temelju sustava rotacije i koja su predmet znanstvenog promatranja.

Više od 2 morske milje od obale

Ciljane vrste

Srdele, inćuni i druge male pelagične vrste

Obveza istovara u Maroku

30 % prijavljenog ulova

Biološko obnavljanje

Dva mjeseca: veljača i ožujak.

Obveza ukrcaja

3 marokanska mornara po plovilu

Napomene

Proširenje aktivnosti 5 plovila s okružujućim mrežama plivaricama južno od paralele 34°18′00S podliježe ocjenjivanju nakon jedne godine primjene kako bi se izmjerio učinak mogućeg međusobnog djelovanja s nacionalnom flotom i utjecaj na resurse.

Tehnička specifikacija za ribolov br. 2

Mali ribolov na sjeveru

Broj dopuštenih plovila

35

Dopušteni ribolovni alati

Pridneni parangal.

Kat. a) < 40 BT – najveći dopušteni broj udica po parangalu: 10 000 napetih i postavljenih udica spremnih za uporabu s najviše 5 pridnenih parangala.

Kat. b) ≥ 40 BT i < 150 BT – 15 000 napetih i postavljenih udica spremnih za uporabu s najviše 8 pridnenih parangala.

Vrsta plovila:

a)

< 40 BT: 32 dozvole

b)

≥ 40 BT i < 150 BT: 3 dozvole

Pristojbe

67 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Sjeverno od 34°18′00″ S.

Proširenje do paralele 33°25′00″ dopušta se za 4 plovila odjednom (1) koja obavljaju ribolov na temelju sustava rotacije i koja su predmet znanstvenog promatranja.

Više od 6 morskih milja od obale.

Ciljane vrste

Sabljaši, sparidi i druge pridnene vrste

Obveza istovara u Maroku

Dobrovoljni istovar

Biološko obnavljanje

Od 15. ožujka do 15. svibnja

Usputni ulov

0 % sabljarki i morskih pasa u površinskim vodama

Obveza ukrcaja

< 100 BT dobrovoljno

< 100 BT 1 marokanski mornar

Napomene

Proširenje aktivnosti 4 plovila za ribolov parangalima južno od paralele 34°18′00S podliježe ocjenjivanju nakon jedne godine primjene kako bi se izmjerio učinak mogućeg međusobnog djelovanja s nacionalnom flotom i utjecaj na resurse.

Tehnička specifikacija za ribolov br. 3

Mali ribolov na jugu

Broj dopuštenih plovila

10

Dopušteni ribolovni alati

Uzica i štapovi

Vrsta plovila:

< 80 BT

Pristojbe

67 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Južno od 30°40′00″ S

Više od 3 morske milje od obale

Ciljane vrste:

Koraf i sparidi

Obveza istovara u Maroku

Dobrovoljni istovar

Biološko obnavljanje

Dopuštena okružujuća mreža plivarica za lov živih mamaca

Mrežno oko 8 mm za lov živih mamaca

Uporaba okružujuće mreže plivarice više od 3 morske milje od obale.

Usputni ulov

0 % glavonožaca i rakova

5 % drugih pridnenih vrsta.

Obveza ukrcaja

2 marokanska mornara po plovilu

Tehnička specifikacija za ribolov br. 4

Pridneni ribolov

Broj dopuštenih plovila

16 plovila: 5 koćarica i 11 plovila za ribolov parangalima

Dopušteni ribolovni alati

Za koćarice:

pridnena povlačna mreža koće:

Mrežno oko sake 70 mm

Zabranjena je uporaba dvojne sake.

Zabranjena je uporaba udvojenog konopa, iz kojeg je spletena saka.

Za ribolov parangalima:

pridnena povlačna mreža koće:

najviše 20 000 udica po plovilu

Vrsta plovila:

 

Koćarice:

najveća tonaža 600 BT po plovilu;

 

Plovila za ribolov parangalima:

najveća tonaža 150 BT po plovilu.

Pristojbe

60 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Južno od 29°S

U dubini većoj od 200 m izobata za koćarice;

Više od 12 morskih milja od obale za plovila za ribolov parangalima

Ciljane vrste

Senegalski oslić, zmijičnjak, lica/bijela palamida

Obveza istovara u Maroku

30 % ulova po plovidbi

Biološko obnavljanje

Usputni ulov

0 % glavonožaca, rakova i 5 % morskih pasa u dubinskim vodama.

Obveza ukrcaja

4 marokanska mornara za plovila za ribolov parangalima

7 marokanskih mornara za koćarice

Tehnička specifikacija za ribolov br. 5

Ribolov tuna

Broj dopuštenih plovila

27

Dopušteni ribolovni alati

Štapovi i panula

Zemljopisna granica dopuštene zone

Više od 3 milje od obale

Cijela atlantska zona Maroka, osim zaštićenog područja istočno od crte koja povezuje točke 33°30′S/7°35′Z i 35°48′S/6°20′Z.

Ciljane vrste

Tune

Obveza istovara u Maroku

25 % prijavljenog ulova koji čini prugasta tuna (Katsuwonus pelamis), palamida (Sarda sarda) i trup (Auxis thazard) po plovidbi.

Biološko obnavljanje

Dopuštena okružujuća mreža plivarica za lov živih mamaca

Mrežno oko 8 mm za lov živih mamaca, uporaba okružujuće mreže plivarice više od 3 morske milje od obale

Pristojbe

35 EUR po ulovljenoj toni

Plaćanje unaprijed

Pri podnošenju zahtjeva za godišnje dozvole plaća se paušalni iznos od 7 000 EUR.

Obveza ukrcaja

3 marokanska mornara po plovilu

Tehnička specifikacija za ribolov br. 6

Gospodarski pelagični ribolov

Broj dopuštenih plovila

18

Dopušteni ribolovni alati

Pelagične ili polupelagične povlačne koće

Dodijeljena kvota

80 000 tona godišnje,

s najviše 10 000 tona mjesečno za cjelokupnu flotu,

osim kolovoza i listopada kada mjesečna gornja granica iznosi 15 000 tona.

Vrsta plovila

Gospodarske pelagijčne koćarice

Broj dopuštenih plovila

Plovila s dozvolom za ribolov:

10 plovila tonaže veće od 3 000 BT

3 plovila tonaže između 150 i 3 000 BT

5 plovila tonaže manje od 150 BT

Najveća dopuštena tonaža po plovilu

7 765 BT, uzimajući u obzir strukturu ribarske flote Europske unije

Zemljopisna granica dopuštene zone

Južno od 29°S.

Više od 15 morskih milja od obale za koćarice hladnjače

Više od 8 morskih milja od obale za koćarice s rashladnim bazenima s morskom vodom (RSW)

Ciljane vrste

Srdele, velike srdele, skuše, šnjuri i inćuni.

Sastav ulova (po skupini vrste)

šnjur/skuša/inćun: 65 %;

srdela/velika srdela: 33 %;

usputni ulov: 2 %

Sastav ulova može se izmijeniti u okviru Zajedničkog odbora.

Obveza istovara u Maroku

25 % ulova po plovidbi

Biološko obnavljanje

Ribarska plovila s dozvolom moraju poštovati sva razdoblja biološkog obnavljanja koje Odjel propiše za ribolovnu zonu, i u njoj prestati sa svojim ribolovnim aktivnostima (2).

Dopuštena mreža

Najmanja veličina potpuno rastegnutog mrežnog oka pelagične ili polupelagične povlačne koće je 40 mm.

Saku pelagične ili polupelagične povlačne koće može se ojačati mrežnim materijalom s najmanjom veličinom potpuno rastegnutog mrežnog oka 400 mm i sa remenima, koji su jedan od drugoga udaljeni najmanje 1,5 metara, izuzev remena na zadnjoj strani koće, koji ne smije biti postavljen manje od 2 metra od okna mreže.

Pojačavanje ili udvajanje sake bilo kojim drugim sredstvom zabranjeno je, a koća se ni u kom slučaju ne smije koristiti za ribolov drugih vrsta, osim za dozvoljene male pelagične vrste.

Usputni ulov

Najviše 2 % drugih vrsta.

Popis vrsta čiji je usputni ulov dopušten određen je marokanskim propisima o „ribolovu malih pelagičnih vrsta u južnom Atlantiku”.

Industrijska prerada

Industrijska prerada ulova u riblje brašno i/ili riblje ulje strogo je zabranjena.

Međutim, u riblje brašno ili riblje ulje smiju se preraditi oštećene ili uništene ribe i otpaci, koji su posljedica rukovanja ulovom, ali se ne smije prekoračiti gornja granica od 5 % ukupno dopuštenog ulova.

Pristojbe

Za koćarice hladnjače za gospodarski pelagični ribolov:

100 EUR po toni koji se svaki mjesec plaćaju unaprijed

Za koćarice za gospodarski pelagični ribolov – svježi:

35 EUR po toni koji se svaki mjesec plaćaju unaprijed

U slučaju prekoračenja dopuštenog ulova pristojbe će biti uvećane za faktor 3.

Obveza ukrcaja

Tonaža plovila < 150 BT:

2 marokanska mornara

150 BT ≤ tonaža plovila < 1 500 BT:

4 marokanska mornara

1 500 BT ≤ tonaža plovila < 5 000 BT:

8 marokanskih mornara

5 000 BT ≤ tonaža plovila < 7 765 BT:

16 marokanskih mornara


(1)  U slučaju povoljnih okolnosti i na temelju mišljenja Zajedničkog odbora broj plovila koja obavljaju ribolov u zoni proširenja može se preispitati nakon isteka jedne godine.

(2)  Odjel Komisiju prethodno obavješćuje o toj odluci, navodeći razdoblje ili razdoblja zabrane ribolova u dotičnim zonama.

Dodatak 3.

SLANJE PORUKA MAROKU PUTEM SATELITSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE PLOVILA (VMS)

IZVJEŠĆE O POLOŽAJU

Podatak

Oznaka

Obvezno/Neobvezno

Napomene

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu koji označava početak zapisa

Primatelj

AD

O

Podatak o poruci – stranka primateljica Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Od

FR

O

Podatak o poruci – Pošiljatelj Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatak o poruci – Država zastave Alfa-3 oznaka (ISO-3166)

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci – Vrsta poruke (ENT, POS, EXI)

Radijski pozivni znak (IRCS)

RC

O

Podatak o poruci – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Unutarnji referentni broj ugovorne stranke

IR

N

Podatak o plovilu. Jedinstveni broj ugovorne stranke Alfa.3 Oznaka (ISO-3166) iza koje slijedi broj

Vanjski registarski broj

XR

O

Podatak o plovilu – broj označen na boku plovila (ISO-8859.1)

Zemljopisna širina

LT

O

Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama S/J SSMM (WGS84)

Zemljopisna dužina

LG

O

Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama I/Z SSMM (WGS84)

Smjer

CO

O

Smjer plovila na ljestvici od 360°

Brzina

SP

O

Brzina plovila u desetinkama čvorova

Datum

DA

O

Podatak o položaju plovila – datum bilježenja položaja UTC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o položaju plovila – vrijeme bilježenja položaja UTC (SSMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu koji označuje kraj zapisa

Sljedeći su podaci obvezni pri slanju poruka tako da marokanski CPNR može utvrditi CPNR-pošiljatelja:

IP-adresa poslužitelja CPNR-a i/ili podataka DNS,

certifikat SSL (cijeli lanac ustanova za certificiranje).

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

1.

oznake podataka su u skladu s normom ISO 8859.1,

2.

dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak prijenosa,

3.

svaki je podatak označen svojom oznakom i razdvaja se od drugih podataka dvostrukom kosom crtom (//),

4.

jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku polja i podatak,

5.

oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa,

6.

neobvezni se podaci moraju umetnuti između početka i kraja zapisa.

Dodatak 4.

KOORDINATE RIBOLOVNIH ZONA

Tehnička specifikacija

Kategorija

Ribolovna zona (zemljopisna širina)

Udaljenost od obale

1

Mali ribolov na sjeveru: pelagični

34°18′00″S — 35°48′00″S (proširenje do 33°25′00″S, u skladu s uvjetima utvrđenima u tehničkoj specifikaciji br. 1)

Više od 2 milje

2

Mali ribolov na sjeveru: parangalski

34°18′00″S — 35°48′00″S (proširenje do 33°25′00″S, u skladu s uvjetima utvrđenima u tehničkoj specifikaciji br. 2)

Više od 6 milja

3

Mali ribolov na jugu

Južno od 30°40′00″

Više od 3 milje

4

Pridneni ribolov

Južno od 29°00′00″

Parangalom: više od 12 milja

Koćama: u dubini većoj od izobata 200 m

5

Ribolov tuna

Cijeli Atlantik, izuzev područja omeđenog sa: 35°48′S; 6°20′Z/33°30′S; 7°35′Z

Više od 3 milje i više od 3 milje za mamce

6

Gospodarski pelagični ribolov

Južno od 29°00′00″

Više od 15 milja (hladnjače)

Više od 8 milja (plovila s RSW-om)

Prije stupanja na snagu, Odjel dostavlja Komisiji zemljopisne koordinate marokanske polazne crte, marokanske ribolovne zone i zona u kojima su plovidba i ribolov zabranjeni. Odjel također dostavlja, najmanje mjesec dana prije, sve promjene o tim razgraničenjima.

Dodatak 5.

PODACI O MAROKANSKOM CENTRU ZA PRAĆENJE I NADZOR RIBOLOVA (CPNR)

Naziv marokanskog CPNR-a: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Tel. CNSNP-a: +212 5 37 68 81 45/46

Faks CNSNP-a: +212 5 37 68 83 29/82

E-pošta CNSNP-a:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Podaci o radijskoj postaji:

Pozivni znak: CNM

Frekvencijsko područje

Radne frekvencije prijenosa plovila

Radne frekvencije prijema plovila

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

Adrese elektroničke pošte osoba zaduženih za protokol prijenosa podataka VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatak 6.

OČEVIDNIK ICCAT ZA RIBOLOV TUNA

Image

Dodatak 7.

RIBOLOVNI DNEVNIK (OSIM RIBOLOVA TUNA)

Format ribolovnog dnevnika, osim za ribolov tune, bit će utvrđen sporazumno prije stupanja na snagu ovog Protokola.

Image

Dodatak 8.

Image

Dodatak 9.

Image

Dodatak 10.

PODACI O RADIJSKOJ POSTAJI ODJELA ZA MORSKI RIBOLOV U MAROKU

MMSI:

242 069 000

Pozivni znak:

CNM

Mjesto:

Rabat

Raspon frekvencije:

1,6 do 30 mHz

Razred prijenosa:

SSB-AIA-J2B

Jačina prijenosa:

800 W


Radne frekvencije

Frekvencijsko područje

Kanali

Prijenos

Prijem

Pojas 8

831

8 285 KHz

8 809 KHz

Pojas 12

1206

12 245 KHz

13 092 KHz

Pojas 16

1612

16 393 KHz

17 275 KHz


Radno vrijeme postaje

Razdoblje

Radno vrijeme

Radni dani

od 8.30 do 16.30

Subota, nedjelja i državni praznici

od 9.30 do 14.00


VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Radio teleks:

 

 

 

Tip:

DP-5

 

Razred prijenosa:

ARQ-FEC

 

Broj:

31356

Faks:

 

 

 

Brojevi

212 537 68 8329

Dodatak 11.

PROTOKOL ZA NADZOR I PROVEDBU ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA O RIBOLOVNIM AKTIVNOSTIMA (SUSTAV ERS)

Opće odredbe

1.

Svako ribarsko plovilo EU-a mora biti opremljeno elektroničkim sustavom, dalje u tekstu: „sustav ERS”, koji omogućuje zapis i prenošenje podataka o ribolovnoj aktivnosti plovila, dalje u tekstu: „podaci ERS”, kada to plovilo obavlja ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni.

2.

Plovilo EU-a koje nije opremljeno sustavom ERS ili koje je opremljeno sustavom ERS koji ne radi, nije ovlašteno ulaziti u marokansku ribolovnu zonu kako bi obavljalo ribolovne aktivnosti.

3.

Podaci ERS dostavljaju se Centru za praćenje i nadzor ribolova (dalje u tekstu „CPNR”) države zastave u skladu s postupcima države zastave plovila.

4.

CPNR države zastave dostavlja, automatski i bez odlaganja, trenutačne poruke (COE, COX, PNO) iz plovila marokanskom CPNR-u. Prijave dnevnog ulova (FAR) dostavljaju se automatski i bez odlaganja marokanskom CPNR-u.

5.

Država zastave i Maroko osiguravaju da su njihovi CPNR-ovi opremljeni informatičkom opremom i računalnim programima potrebnima za automatski prijenos podataka ERS u formatu XML dostupnom na internetskim stranicama Glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije i da imaju postupke zapisivanja i pohranjivanja podataka ERS u računalno čitljivom formatu tijekom razdoblja od najmanje tri godine.

6.

Svaka promjena ili osuvremenjivanje tog formata utvrđuje se i datira te mora biti operativno šest mjeseci nakon uvođenja.

7.

U prijenosu podataka ERS upotrebljavaju se elektronička sredstva komunikacije kojima upravlja Europska komisija u ime EU-a, poznata kao DEH (Data Exchange Highway).

8.

Država zastave i Maroko imenuju po jednog dopisnika ERS koji će biti osoba za kontakt.

9.

Dopisnici ERS određuju se za razdoblje od najmanje šest mjeseci.

10.

CPNR države zastave i Maroka međusobno si priopćuju podatke (imena i prezimena, adresu, telefon, telefaks, e-mail) o svojem dopisniku ERS, čim sustav ERS bude operativan. Svaka se promjena podataka o dopisniku ERS dostavlja bez odlaganja.

Uspostava i prijenos podataka ERS

11.

Ribarsko plovilo EU-a mora:

(a)

uspostavljati podatke ERS na dnevnoj osnovi za svaki dan proveden u marokanskoj ribolovnoj zoni;

(b)

za svako bacanje okružujuće mreže plivarice i povlačne mreže koće ili izvlačenje parangala zapisati količinu svake ulovljene i zadržane vrste u plovilu, kao ciljanu vrstu ili usputni ulov te količinu odbačenog ulova;

(c)

prijaviti nevažeći ulov za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je Maroko izdao;

(d)

označiti svaku vrstu FAO-vom troslovnom oznakom;

(e)

izraziti količine u kilogramima žive mase i, ako je zatraženo, brojem ulovljenih riba;

(f)

zapisati u podacima ERS, za svaku vrstu, količine koje su pretovarene i/ili istovarene;

(g)

zapisati u podacima ERS, pri svakom ulasku (COE) ili izlasku (COX) iz marokanske ribolovne zone, specifičnu poruku koja sadržava, za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Maroko, količinu koja se nalazi na plovilu u trenutku prolaska;

(h)

prenositi na dnevnoj osnovi podatke ERS CPNR-u države zastave, elektroničkim prijenosom u formatu XML utvrđenom u stavku 5., najkasnije do 23.59 sati UTC.

12.

Zapovjednik odgovara za točnost zapisanih i prenesenih podataka ERS.

13.

CPNR države zastave dostavlja, automatski i u najkraćem roku, podatke ERS marokanskom CPNR-u, u formatu XML utvrđenom u stavku 5.

14.

Marokanski CPNR potvrđuje primitak svih zaprimljenih podataka ERS u obliku formata povratne obavijesti (RET).

15.

CPNR Maroka sa svim podacima ERS postupa kao s povjerljivim.

Tehničke smetnje u sustavu ERS na plovilu i/ili pri prijenosu podataka između plovila i CPNR-a države zastave

16.

Država zastave obavješćuje bez odlaganja zapovjednika i/ili vlasnika plovila koje plovi pod njezinom zastavom ili njegovog predstavnika o svim tehničkim smetnjama sustava ERS ugrađenog u plovilu ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPNR-a države zastave.

17.

Država zastave obavješćuje Maroko o pronađenom kvaru i o poduzetim korektivnim mjerama.

18.

U slučaju kvara sustava ERS u plovilu zapovjednik plovila i/ili vlasnik moraju otkloniti kvar ili zamijeniti sustav ERS u roku od deset radnih dana. Ako pristane u luci u roku od deset radnih dana, plovilo ne smije ponovno obavljati ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni sve dok njegov sustav ERS nije doveden u besprijekorno funkcionalno stanje, osim u slučaju posebnog odobrenja Maroka.

19.

Ribarsko plovilo ne smije napustiti luku uslijed tehničkih smetnji sustava ERS prije nego što:

(a)

sustav ne bude ponovno u funkcionalnom stanju, koje je zadovoljavajuće za državu zastave; ili

(b)

dobije odobrenje od države zastave. U potonjem slučaju, država zastave obavješćuje Maroko o svojoj odluci prije odlaska plovila.

20.

Svako plovilo EU-a koje obavlja ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni s neispravnim sustavom ERS dostavlja podatke ERS CPNR-u države zastave drugim dostupnim sredstvom elektroničke komunikacije svaki dan najkasnije do 23.59 sati UTC.

21.

Podatke ERS utvrđene u stavku 11. koji nisu dostavljeni Maroku zbog tehničkih smetnji, CPNR države zastave dostavlja CPNR-u Maroka u alternativnom elektroničkom obliku koji su stranke sporazumno utvrdile. Takav alternativni prijenos smatra se prioritetnim jer rokovi prijenosa koji se redovito primjenjuju možda neće biti poštovani.

22.

Ako CPNR Maroka ne primi podatke ERS s plovila tri dana zaredom, Maroko može plovilu narediti da odmah pristane u luku koju je Maroko odredio radi istrage.

Tehničke smetnje u CPNR-u – Neprimanje podataka ERS od CPNR-a Maroka

23.

Kad CPNR ne prima podatke ERS, njegov dopisnik ERS obavješćuje bez odlaganja dopisnika ERS drugog CPNR-a i, ako je potrebno, surađuje u rješavanju problema tijekom vremena potrebnog u tu svrhu.

24.

CPNR države zastave i CPNR Maroka sporazumno određuju alternativna elektronička sredstva koja će koristiti za prijenos podataka ERS u slučaju smetnji u CPNR-ima te se međusobno obavješćuju o svakoj promjeni.

25.

Ako CPNR javi da podaci ERS nisu zaprimljeni, CPNR države zastave utvrđuje uzroke problema i poduzima odgovarajuće mjere u svrhu rješavanja problema. CPNR države zastave obavješćuje u roku od 24 sata CPNR Maroka i EU o rezultatima svog ispitivanja i o poduzetim radnjama.

26.

Ako je za rješavanje problema potrebno više od 24 sata, CPNR države zastave dostavlja bez odlaganja CPNR-u podatke ERS koji nedostaju, koristeći alternativno elektroničko sredstvo utvrđeno u točki 24.

27.

Maroko obavješćuje nadležne nadzorne službe kako se za plovila EU-a ne bi smatralo da krše obvezu prijenosa podataka ERS zbog tehničkih smetnji u CPNR-u.

Održavanje CPNR-a

28.

O planiranom održavanju CPNR-a (plan održavanja) koje bi moglo utjecati na razmjenu podataka ERS obavještava se drugi CPNR najmanje 72 sata unaprijed, uz napomenu, ako je moguće, o datumu i trajanju održavanja. Kod neplaniranog održavanja takvi se podaci dostavljaju u najkraćem roku drugom CPNR-u.

29.

Tijekom održavanja, prijenos podataka ERS može biti stavljen na čekanje sve dok sustav ne bude ponovno u funkciji. Ti podaci ERS dostavljaju se neposredno nakon završetka održavanja.

30.

Ako održavanje traje dulje od 24 sata, podaci ERS prenose se drugom CPNR-u alternativnim elektroničkim sredstvom utvrđenim u točki 24.

31.

Maroko obavješćuje nadležne nadzorne službe kako se za plovila EU-a ne bi smatralo da krše obvezu prijenosa podataka ERS zbog održavanja u CPNR-u.


UREDBE

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/40


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1270/2013

od 15. studenoga 2013.

o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. svibnja 2006. odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (1) (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) donošenjem Uredbe (EZ) br. 764/2006 (2).

(2)

Unija je u pregovorima s Kraljevinom Marokom dogovorila novi protokol uz Sporazum o partnerstvu, kojim se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Kraljevine Maroka u području ribarstva. Novi protokol parafiran je 24. srpnja 2013.

(3)

Vijeće je 15. studenoga 2013. donijelo Odluku br. 2013/1270/EU (3) o potpisivanju novog protokola.

(4)

Trebalo bi utvrditi način raspodjele ribolovnih mogućnosti između država članica za razdoblje primjene novog protokola.

(5)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (4), ako se pokaže da se ribolovne mogućnosti dodijeljene Uniji na temelju novog protokola ne iskorištavaju u potpunosti, Komisija o tome obavješćuje dotične države članice. Izostanak odgovora u roku koji određuje Vijeće smatra se potvrdom da plovila dotične države članice ne iskorištavaju u potpunosti svoje ribolovne mogućnosti u određenom razdoblju. Vijeće bi trebalo odrediti taj rok.

(6)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od stupanja na snagu novog protokola.

(7)

S obzirom na žurnost predmeta, trebala bi se primjenjivati iznimka od osmotjednog razdoblja iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (dalje u tekstu: „Protokol”) raspoređuju se između država članica kako slijedi:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Povlastice ili kvota

Mali pelagični ribolov na sjeveru

Plivaričari < 100 BT

Španjolska

20

Mali ribolov na sjeveru

Plovila s pridnenim parangalima, < 40 BT

Španjolska

25

Portugal

7

Plovila s pridnenim parangalima, ≥ 40 BT < 150 BT

Portugal

3

Mali ribolov na jugu

Uzice i štapovi < 80 BT

Španjolska

10

Pridneni ribolov

Plovila s pridnenim parangalima

Španjolska

7

Portugal

4

Koćarice

Španjolska

5

Italija

0

Ribolov tunja

Plovila za ribolov ribičkim štapovima

Španjolska

23

Francuska

4

Gospodarski pelagični ribolov

80 000 tona godišnje

najviše 10 000 tona mjesečno, za cijelu flotu,

osim za razdoblje od kolovoza do listopada kada najveći mjesečni ulov iznosi 15 000 tona

Raspodjela plovila s odobrenjem za ribolov:

 

10 plovila s tonažom većom od 3 000 BT

 

3 plovila s tonažom između 150 i 3 000 BT

 

5 plovila s tonažom manjom od 150 BT

Njemačka

6 467 t

Litva

20 693 t

Latvija

11 640 t

Nizozemska

24 567 t

Irska

2 917 t

Poljska

4 525 t

Ujedinjena Kraljevina

4 525 t

Španjolska

467 t

Portugal

1 555 t

Francuska

2 644 t

2.   Uredba (EZ) br. 1006/2008 primjenjuje se neovisno o Sporazumu o partnerstvu.

3.   Ako se u zahtjevima država članica iz stavka 1. ovog članka za izdavanje odobrenja za ribolov ne iskorištavaju sve ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom, Komisija uzima u obzir zahtjeve za izdavanje odobrenja za ribolov bilo koje druge države članice u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

4.   Rok u kojem države članice moraju potvrditi da ne iskorištavaju u potpunosti dodijeljene ribolovne mogućnosti, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1006/2008, iznosi deset radnih dana od dana kada ih Komisija obavijesti da ribolovne mogućnosti nisu u potpunosti iskorištene.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana stupanja na snagu Protokola.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

R. ŠADŽIUS


(1)  SL L 141, 29.5.2006., str. 4.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (SL L 141, 29.5.2006., str. 1.).

(3)  Vidjeti str. 40 ovoga Službenog lista.

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice te o izmjeni uredbi (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/42


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1271/2013

оd 30. rujna 2013.

o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (1), a posebno njezin članak 208.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 (2) o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela koja su osnovale Zajednice temelji se na Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (3). Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 zamijenila je Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012. Stoga je potrebno revidirati Uredbu (EZ, Euratom) br. 2343/2002 i radi jasnoće je zamijeniti.

(2)

Potrebno je uzeti u obzir Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

(3)

Određene odredbe Uredbe (EZ, Euratom) br. 2343/2002 potrebno je preispitati kako bi se u obzir uzelo iskustvo stečeno njihovom primjenom.

(4)

Tom bi se Uredbom trebalo uspostaviti opća načela i temeljna pravila primjenjiva na tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu (u daljnjem tekstu „tijela Unije”) koja primaju doprinose na teret proračuna, ne dovodeći pritom u pitanje osnivački akt. Na temelju te Uredbe tijela Unije trebala bi donijeti vlastita financijska pravila koja ne smiju odstupati od Uredbe osim ako njihove specifične potrebe to zahtijevaju i uz prethodni pristanak Komisije.

(5)

Međutim, tijela Unije koja se u potpunosti financiraju iz vlastitih sredstava i na koja se ta Uredba ne odnosi trebala bi radi dosljednosti donijeti slična pravila kada je to primjereno. U skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije od 19. srpnja 2012. ta tijela trebala bi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji dostaviti godišnje izvješće o izvršavanju svojeg proračuna i uzeti u obzir njihove zahtjeve i preporuke.

(6)

Tijela Unije trebala bi svoj proračun donijeti i izvršavati u skladu s pet temeljnih načela proračunskog prava (jedinstvo, točnost, univerzalnost, specifikacija i načelo jedne godine) te načelima uravnoteženosti, obračunske jedinice, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

(7)

Potrebno je naglasiti da doprinos Unije pridonosi uravnoteženosti. Dio pozitivnog proračunskog rezultata tijela Unije koji premašuje iznos doprinosa koji je Unija uplatila tijekom godine trebao bi biti vraćen u proračun Unije.

(8)

Ako je osnivačkim aktom predviđeno da prihodi osim doprinosa Unije obuhvaćaju naknade i pristojbe te da se prihodi koji proizlaze iz naknada i pristojbi dodjeljuju posebnim stavkama rashoda, tijela Unije trebala bi imati mogućnost prenošenja salda u sljedeće razdoblje u obliku namjenskih prihoda.

(9)

Potrebno je osigurati visinu naknada prikladnu za pokrivanje troškova pružanja usluga i izbjegavanje velikih viškova.

(10)

Dodjela zadaća izvršavanja proračuna tijelima Unije mora biti odgovarajuće opravdana značajkama zadaća i posebnom stručnošću tijela Unije, istodobno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i isplativosti. Dodijeljene zadaće trebale bi biti u skladu s osnivačkim aktom.

(11)

Tijelima Unije trebalo bi omogućiti primanje ad hoc bespovratnih sredstava samo ako je to izričito propisano odgovarajućim temeljnim aktima i odobreno osnivačkim aktom.

(12)

U skladu s člankom 50. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 tijela Unije moraju sudjelovati u komparativnoj analizi s drugim institucijama i tijelima Unije.

(13)

Potrebno je donijeti pravila o akcijskom planu kako bi se slijedili zaključci općih redovitih evaluacija i na taj način osigurala njihova učinkovita provedba.

(14)

Kako bi se osiguralo dosljedno programiranje, tijelo Unije trebalo bi sastaviti dokument koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje poštujući pritom Komisijine smjernice.

(15)

Tijelo Unije trebalo bi uskladiti raspored godišnjeg i višegodišnjeg programiranja s proračunskim postupkom kako bi se osigurala učinkovitost i dosljednost svih programskih dokumenata.

(16)

Potrebno je razjasniti trenutačnu strukturu funkcija unutarnje revizije i kontrole te pojednostavniti zahtjeve u vezi s izvješćivanjem. Funkciju unutarnje revizije u tijelu Unije trebao bi obnašati unutarnji revizor Komisije koji bi revizije trebao provoditi na temelju opravdanih rizika. Potrebno je utvrditi pravila o osnivanju i radu službe za unutarnju reviziju.

(17)

Potrebno je pojednostavniti zahtjeve u vezi s izvješćivanjem. Tijela Unije trebala bi dostaviti konsolidirano godišnje izvješće o radu koje sadržava sveobuhvatne informacije o izvršavanju njihova programa rada, proračuna, plana kadrovske politike te njihovim sustavima upravljanja i unutarnje kontrole.

(18)

Kako bi se povećala isplativost tijela Unije, potrebno je predvidjeti mogućnost dijeljenja usluga ili njihova prijenosa na drugo tijelo Unije ili Komisiju. Isplativost se posebice može povećati ako se računovodstvenom službeniku Komisije dodijele sve zadaće računovodstvenog službenika tijela Unije ili samo dio njih.

(19)

Kao što je predviđeno Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 mogućnost raspoređivanja obveza koje traju nekoliko godina na godišnje obroke trebala bi biti dopuštena samo ako je to predviđeno osnivačkim ili temeljnim aktom ili ako su povezane s administrativnim rashodima.

(20)

Kako bi se pravila o namjenskim prihodima uskladila s onima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 potrebno je donijeti pravila o diferencijaciji namjenskih prihoda (vanjskih i unutarnjih) i njihovu prenošenju.

(21)

Kako bi se pravila o postupanju s kamatama nastalima iz Unijinog doprinosa tijelu Unije uskladila s onima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 potrebno je predvidjeti da se kamate ne uplaćuju u proračun.

(22)

Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 u posebnim se slučajevima predviđa mogućnost preuzimanja pravne obveze prije proračunske obveze. Tijela Unije također bi trebala imati tu mogućnost.

(23)

Kako bi se osigurala usklađenost između Uredbe (EU, Euratom) br. 2343/2002 i Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, ne bi trebale biti dopuštene posebne odredbe o nabavi i bespovratnim sredstvima. Primjena jedinstvenog skupa pravila jamči pojednostavnjenje rada tijela Unije i omogućuje primjenu Komisijinih smjernica i predložaka.

(24)

Kako bi se uskladile odredbe Uredbe (EU, Euratom) br. 2343/2002 i Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, tijelu Unije trebalo bi omogućiti dodjelu nagrada.

(25)

Kako bi se prepoznao rizik od postojećeg ili mogućeg sukoba interesa i njime ispravno upravljalo, tijela Unije trebala bi imati obvezu donošenja pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima. Pri izradi tih pravila trebalo bi voditi računa o smjernicama koje je Komisija izradila nakon Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije od 19. srpnja 2012.

(26)

Odredbe o politici povezanoj s nekretninama, uključujući uvođenje mogućnosti da tijela Unije uz određene uvjete uzimaju zajmove, trebalo bi uskladiti s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 kako bi se osiguralo da sva tijela i institucije Unije dosljedno primjenjuju nova pravila.

(27)

Budući da je Komisiji potrebno vrijeme da u suradnji s tijelima Unije izradi odgovarajuće smjernice, potrebno je osigurati prijelazne odredbe za programiranje i izvješćivanje.

(28)

Ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije kako bi se omogućilo pravovremeno donošenje revidiranih financijskih uredbi tijela Unije od 1. siječnja 2014. i na taj način osigurala usklađena pravila za sljedeći višegodišnji financijski okvir,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju bitna financijska pravila na temelju kojih tijela Unije trebaju donijeti vlastita financijska pravila. Financijska pravila tijela Unije ne smiju odstupati od ove Uredbe, osim ako njihove specifične potrebe to zahtijevaju i uz prethodni pristanak Komisije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

„osnivački akt” znači instrument prava Unije kojim se uređuju glavni vidovi osnivanja i djelovanja tijela Unije,

„proračun tijela Unije” znači instrument kojim se za svaku financijsku godinu predviđaju i odobravaju svi prihodi i rashodi koji se smatraju potrebnima za tijelo Unije,

„tijelo Unije” znači svako tijelo iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012,

„upravni odbor” znači glavno unutarnje tijelo tijela Unije nadležno za donošenje odluka o financijskim i proračunskim pitanjima, bez obzira na naziv koji mu je dodijeljen u osnivačkom aktu,

„direktor” znači osoba koja je kao dužnosnik za ovjeravanje nadležna za provedbu odluka upravnog odbora i izvršavanje proračuna tijela Unije, bez obzira na naziv koji mu je dodijeljen u osnivačkom aktu,

„izvršni odbor” znači unutarnje tijelo tijela Unije koje pomaže upravnom odboru i čije su nadležnosti i pravila postupanja utvrđena osnivačkim aktom.

Članak 3.

Razdoblja, datumi i rokovi

Ako nije drukčije predviđeno, Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (4) primjenjuje se na rokove utvrđene ovom Uredbom.

Članak 4.

Zaštita osobnih podataka

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje zahtjevi Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog Parlamenta i Vijeća (6).

Članak 5.

Poštovanje proračunskih načela

Proračun tijela Unije donosi se i izvršava u skladu s načelima jedinstva, točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije i dobrog financijskog upravljanja koje zahtijeva djelotvornu i učinkovitu unutarnju kontrolu i načelom transparentnosti, kako je propisano ovom Uredbom.

GLAVA II.

PRORAČUNSKA NAČELA

POGLAVLJE 1.

Načela jedinstva i točnosti proračuna

Članak 6.

Područje primjene proračuna tijela Unije

1.   Proračun tijela Unije obuhvaća:

(a)

vlastite prihode koji se sastoje od svih naknada i pristojbi koje je tijelo Unije ovlašteno ubirati na temelju zadaća koje su mu povjerene i sve ostale prihode;

(b)

prihode koji se sastoje od financijskih doprinosa države članice domaćina;

(c)

doprinos Unije;

(d)

prihode dodijeljene posebnim stavkama rashoda u skladu s člankom 23. stavkom 1.;

(e)

rashode tijela Unije, uključujući administrativne rashode.

2.   Prihodi koji se sastoje od naknada i pristojbi dodjeljuju se samo iznimno i u opravdanim slučajevima predviđenim osnivačkim aktom.

3.   Ako je jednim ili više osnivačkih akata predviđeno da se jasno utvrđene zadaće financiraju odvojeno ili ako tijelo Unije provodi zadaće koje su mu povjerene sporazumom o delegiraju, ono mora voditi posebne račune za prihode i rashode. Tijelo Unije jasno će odrediti sve skupine zadaća u svojem nacrtu programiranja ljudskih resursa koji je dio dokumenta godišnjeg i višegodišnjeg programiranja iz članka 32.

Članak 7.

Ad hoc bespovratna sredstva

1.   Tijela Unije ne smiju primati ad hoc bespovratna sredstva iz proračuna osim ako je to odobreno osnivačkim aktom i izričito propisano temeljnim aktom.

2.   Ako je tijelu Unije dopušteno primanje ad hoc bespovratnih sredstava, zadaće koje se financiranju iz njih uključene su u godišnji program rada iz članka 32. stavka 3.

Članak 8.

Sporazumi o delegiranju

1.   Komisija tijelu Unije ne dodjeljuje zadaće izvršavanja proračuna osim ako to nije odgovarajuće opravdano posebnom prirodom djelovanja i posebnom stručnošću tijela Unije.

2.   Pri odabiru tijela Unije vodi se računa o:

(a)

isplativosti dodjele tih zadaća;

(b)

učinku na upravljačku strukturu tijela i njegove financijske i ljudske resurse.

3.   Kada Komisija iznimno povjeri zadaće tijelu Unije:

(a)

članak 60. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 primjenjuje se na tijelo Unije u pogledu sredstava dodijeljenih tim zadaćama, dok se članci 108. i 109. te Uredbe ne primjenjuju;

(b)

povjerene zadaće trebale bi isključivo u informativne svrhe biti navedene u godišnjem programu rada tijela Unije iz članka 32. stavka 3.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2. dužnosnik za ovjeravanje savjetuje se s upravnim odborom prije potpisivanja sporazuma o delegiranju.

Članak 9.

Posebna pravila o načelima jedinstva i točnosti proračuna

1.   Nijedan prihod ne smije biti naplaćen niti rashod izvršen ako nije unesen u proračunsku liniju proračuna tijela Unije.

2.   Ne smije se preuzeti obveza za rashod ili odobriti rashod izvan okvira odobrenih sredstava proračuna tijela Unije.

3.   Odobrena sredstva moguće je unijeti u proračun tijela Unije samo ako su namijenjena za stavku rashoda koja se smatra potrebnom.

4.   Kamate koje proizlaze iz predfinanciranja plaćenog iz proračuna tijela Unije ne pripadaju tijelu Unije.

POGLAVLJE 2.

Načelo jedne godine

Članak 10.

Definicija

Odobrena sredstva unesena u proračun tijela Unije odobravaju se za jednu financijsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 11.

Vrsta odobrenih sredstava

1.   Proračun tijela Unije obuhvaća nediferencirana odobrena sredstva i diferencirana odobrena sredstva, kada je to opravdano operativnim potrebama. Diferencirana odobrena sredstva sastoje se od odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

2.   Odobrena sredstva za preuzimanje obveza pokrivaju ukupne troškove pravnih obveza preuzetih tijekom financijske godine.

3.   Odobrena sredstva za plaćanje obuhvaćaju plaćanja za preuzete pravne obveze u financijskoj godini ili prethodnim financijskim godinama.

Članak 12.

Računovodstvo prihoda i odobrenih sredstava

1.   Prihodi tijela Unije iz članka 6. knjiže se u poslovnim knjigama za financijsku godinu na temelju iznosa prikupljenih tijekom te financijske godine.

2.   Iznos prihoda tijela Unije jednak je iznosu odobrenih sredstava za plaćanje.

3.   Odobrena sredstva za financijsku godinu koriste se isključivo za pokrivanje rashoda odobrenih i plaćenih tijekom te financijske godine te za pokrivanje nepodmirenih iznosa za obveze iz prethodnih financijskih godina.

4.   Obveze se knjiže u poslovnim knjigama na temelju pravnih obveza knjiženih do 31. prosinca.

5.   Plaćanja se knjiže u poslovnim knjigama za financijsku godinu na temelju plaćanja koja je računovodstveni službenik izvršio najkasnije do 31. prosinca predmetne godine.

Članak 13.

Preuzimanje obveza po odobrenim sredstvima

Obveze za odobrena sredstva unesena u proračun tijela Unije mogu se preuzimati od 1. siječnja, nakon konačnog donošenja proračuna tijela Unije.

Članak 14.

Ukidanje i prijenos odobrenih sredstava

1.   Odobrena sredstva koja nisu iskorištena do kraja financijske godine za koju su odobrena ukidaju se. Ona mogu biti prenesena, ali samo u sljedeću financijsku godinu, na temelju odluke upravnog odbora najkasnije do 15. veljače ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, na temelju odluke izvršnog odbora u skladu sa stavcima 3. i 4. ili mogu biti automatski prenesena u skladu sa stavkom 5.

2.   Odobrena sredstva za rashode za osoblje ne smiju se prenositi.

3.   Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u okviru diferenciranih odobrenih sredstava i nediferenciranih odobrenih sredstava za koje obveze na kraju financijske godine još nisu preuzete mogu se prenijeti:

(a)

u iznosima koji odgovaraju odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

(b)

u iznosima koji odgovaraju nediferenciranim odobrenim sredstvima koja se odnose na projekte u vezi s nekretninama, za koje je većina pripremnih faza u postupku za preuzimanje obveza bila završena do 31. prosinca. Pripremna faza u postupku za preuzimanje obveza utvrđuje se u pravilima za provedbu financijske uredbe svih tijela Unije.

Za te se iznose mogu preuzeti obveze do 31. ožujka sljedeće godine ili do 31. prosinca sljedeće godine za iznose koji se odnose na projekte u vezi s nekretninama.

4.   Odobrena sredstva za plaćanje mogu se prenijeti u iznosima potrebnim za pokrivanje postojećih preuzetih obveza ili preuzetih obveza povezanih s prenesenim odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza kada odobrena sredstva za plaćanja predviđena za određene proračunske linije za sljedeću financijsku godinu nisu dovoljna za pokrivanje potreba.

Tijelo Unije najprije koristi sredstva odobrena za tekuću financijsku godinu i ne koristi prenesena sredstva dok se ne iscrpe ona prethodna.

5.   Nediferencirana odobrena sredstva u visini obveza pravilno ugovorenih na kraju financijske godine automatski se prenose samo na sljedeću financijsku godinu.

6.   Prenesena odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza do 31. ožujka godine N + 1 automatski se ukidaju i iskazuju u poslovnim knjigama.

Članak 15.

Pravila za prijenos namjenskih prihoda

Pri prijenosu namjenskih prihoda iz članka 23. te neiskorištenih, a raspoloživih odobrenih sredstava na dan 31. prosinca koja proizlaze iz tih prihoda, moraju se poštovati sljedeća pravila:

(a)

vanjski namjenski prihodi prenose se automatski i u potpunosti se iskorištavaju do trenutka izvršenja svih postupaka povezanih s programima ili djelovanjima za koje su namijenjeni; vanjski namjenski prihodi primljeni tijekom posljednje godine programa ili djelovanja mogu se koristiti u prvoj godini sljedećeg programa ili djelovanja;

(b)

unutarnji namjenski prihodi prenose se samo za jednu godinu, uz iznimku unutarnjih namjenskih prihoda utvrđenih u članku 23. stavku 3. točki (f) koji se prenose automatski.

Najkasnije do 1. lipnja godine N + 1 tijelo Unije izvješćuje Komisiju o izvršenju prenesenih namjenskih sredstava.

Članak 16.

Opoziv odobrenih sredstava

Kada se odobrena sredstva opozivaju u financijskoj godini nakon financijske godine u kojoj su unesena u proračun tijela Unije kao posljedica potpunog ili djelomičnog neizvršenja djelovanja za koja su bila određena, predmetna odobrena sredstva se ukidaju.

Članak 17.

Obveze

1.   Od 15. listopada svake godine obveze za redovne administrativne rashode mogu se preuzimati unaprijed na teret odobrenih sredstava predviđenih za sljedeću financijsku godinu. Takve obveze ne premašuju, međutim, jednu četvrtinu odobrenih sredstava koja je upravni odbor odredio za odgovarajuću proračunsku liniju za tekuću financijsku godinu. Ne primjenjuju se na nove rashode čija vrsta još nije u načelu odobrena u prošlom propisno donesenom proračunu tijela Unije.

2.   Rashodi koji se plaćaju unaprijed, na primjer zakup, mogu dovesti do toga da se za plaćanja od 1. prosinca nadalje terete odobrena sredstva za sljedeću financijsku godinu. U tom slučaju ne primjenjuje se ograničenje iz stavka 1.

Članak 18.

Pravila koja se primjenjuju u slučaju kasnog donošenja proračuna tijela Unije

1.   Ako proračun tijela Unije nije konačno donesen na početku financijske godine, primjenjuju se pravila propisana u stavcima od 2. do 6.

2.   Preuzimanje obveza i plaćanja mogu se izvršavati u okviru ograničenja utvrđenih u stavku 3.

3.   Obveze se mogu preuzimati prema poglavljima do najviše jedne četvrtine ukupnih odobrenih sredstava odobrenih za predmetno poglavlje u prošloj financijskoj godini, uvećano za jednu dvanaestinu za svaki mjesec koji istekne.

Ne smiju se prekoračiti ograničenja odobrenih sredstava predviđena u izjavi o procjeni prihoda i rashoda.

Plaćanja se mogu izvršavati mjesečno po poglavlju do najviše jedne dvanaestine odobrenih sredstava dodijeljenih za predmetno poglavlje u prethodnoj financijskoj godini. Zbroj, međutim, ne smije prijeći jednu dvanaestinu odobrenih sredstava predviđenih u istom poglavlju izjave o procjeni prihoda i rashoda.

4.   Smatra se da se odobrena sredstva dodijeljena za odgovarajuće poglavlje prethodne financijske godine, kako je navedeno u stavcima 2. i 3., odnose na izglasana odobrena sredstva u proračunu tijela Unije, uključujući izmjenom proračuna, a nakon usklađenja za prijenose izvršene tijekom te financijske godine.

5.   Ako nastavak djelovanja tijela Unije i upravljanje to zahtijevaju, upravni obor može na direktorov zahtjev odobriti rashode koji su veći od jedne privremene dvanaestine, ali koji ne smiju prijeći ukupno četiri privremene dvanaestine, osim u propisno opravdanim slučajevima, za preuzimanje obveza i za plaćanja preko i iznad onih koji se automatski stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavcima 2. i 3.

Dodatne dvanaestine odobravaju se u cijelosti i nisu djeljive.

6.   Ako za dano poglavlje odobravanje četiriju privremenih dvanaestina dodijeljenih u skladu sa stavkom 5. nije dovoljno za pokrivanje rashoda potrebnih za osiguravanje kontinuiteta djelovanja tijela Unije u području na koje se odnosi predmetno poglavlje, moguće je iznimno dopustiti prekoračenje odobrenih sredstava unesenih u odgovarajuće poglavlje proračuna tijela Unije tijekom prethodne financijske godine. Upravni odbor postupa u skladu s postupcima predviđenima stavkom 5. Međutim, ni u kojem slučaju ne smije se prekoračiti ukupan iznos odobrenih sredstava tijela Unije raspoloživ u proračunu za prethodnu financijsku godinu ili u nacrtu proračuna tijela Unije, kako je predložen.

POGLAVLJE 3.

Načelo uravnoteženosti

Članak 19.

Definicija i područje primjene

1.   Prihodi i odobrena sredstva za plaćanja moraju biti uravnoteženi.

2.   Odobrena sredstva za preuzimanje obveza ne smiju prekoračiti iznos Unijinog doprinosa uvećanog za vlastite prihode i sve ostale prihode iz članka 6.

3.   Za tijela kod kojih prihodi osim doprinosa Unije obuhvaćaju i naknade i pristojbe, visinu naknada trebalo bi utvrditi tako da se izbjegne znatna akumulacija viška. Ako se znatan pozitivan ili negativan proračunski rezultat u smislu članka 97. ponavlja, visina naknada i pristojbi se preispituje.

4.   Tijelo Unije ne smije uzeti zajam u okviru proračuna tijela Unije.

5.   Doprinos Unije tijelu Unije predstavlja za proračun navedenog tijela doprinos s ciljem uravnoteženja i može ga se razdijeliti u više isplata.

6.   Tijelo Unije strogo će upravljati gotovinom, vodeći pritom računa o namjenskim prihodima, kako bi se osiguralo da su gotovinski iznosi ograničeni na odgovarajuće opravdane zahtjeve. Uz zahtjeve za plaćanje tijelo Unije dostavlja detaljne i ažurirane prognoze o svojim stvarnim potrebama za gotovinom tijekom godine, uključujući podatke o namjenskim prihodima.

Članak 20.

Proračunski rezultat proračunske godine

1.   Ako je proračunski rezultat u smislu članka 97. pozitivan, vraća se Komisiji do iznosa doprinosa koji je Unija uplatila tijekom godine. Dio proračunskog rezultata koji premašuje iznos doprinosa koji je Unija platila tijekom godine unosi se u proračun tijela Unije za sljedeću financijsku godinu.

Prvi se podstavak primjenjuje i kada prihodi tijela Unije osim doprinosa Unije obuhvaćaju i naknade i pristojbe.

Razlika između doprinosa unesenog u proračun i doprinosa koji je uistinu plaćen tijelu Unije se ukida.

Najkasnije do 31. siječnja godine N tijelo Unije dostavlja procjenu proračunskog rezultata godine N-1, koji će se vratiti u proračun kasnije u godini N, kako bi dopunila već raspoložive podatke povezane s proračunskim rezultatom godine N-2. Komisija te podatke uzima u obzir pri procjeni financijskih potreba tijela Unije za godinu N + 1.

2.   U iznimnim slučajevima kada je osnivačkim aktom predviđeno da se prihodi koji proizlaze iz naknada i pristojbi dodjeljuju posebnim stavkama rashoda, tijelo Unije može prenijeti saldo naknada i pristojbi u obliku namjenskih prihoda za djelovanja povezana s pružanjem usluga za koje je potrebno platiti pristojbe.

3.   Ako je proračunski rezultat u smislu članka 97. negativan, unosi ga se u proračun tijela Unije za sljedeću financijsku godinu u obliku odobrenih sredstava za plaćanja ili ga se, kada je to prikladno, kompenzira pozitivnim proračunskim rezultatom tijela Unije u sljedećoj financijskoj godini.

4.   Prihodi ili odobrena sredstva za plaćanja unose se u proračun tijela Unije tijekom proračunskog postupka koristeći postupak pisma izmjene iz članka 39. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ili, ako se proračun tijela Unije već izvršava, izmjenom proračuna.

POGLAVLJE 4.

Načelo obračunske jedinice

Članak 21.

Uporaba eura

Proračun tijela Unije sastavlja se i izvršava u eurima te se i računi iskazuju u eurima. Međutim, za potrebe novčanog toka računovodstveni službenik, a u slučaju knjige blagajne blagajnici, ovlašteni su poslovati u drugim valutama kako je predviđeno u financijskim pravilima svakog tijela Unije.

POGLAVLJE 5.

Načelo univerzalnosti

Članak 22.

Definicija i područje primjene

Ne dovodeći u pitanje članak 23. ukupni prihodi pokrivaju ukupna odobrena sredstva za plaćanja. Ne dovodeći u pitanje članak 25. svi prihodi i rashodi iskazuju se u cijelosti bez međusobnog usklađivanja.

Članak 23.

Namjenski prihodi

1.   Vanjski namjenski prihodi i unutarnji namjenski prihodi koriste se za financiranje određenih stavki rashoda.

2.   Vanjske namjenske prihode čini sljedeće:

(a)

financijski doprinosi država članica i trećih zemalja, uključujući u oba slučaja njihove javne agencije, subjekte ili fizičke osobe, namijenjeni određenim aktivnostima tijela Unije, ako je to predviđeno sporazumom sklopljenim između tijela Unije i država članica, trećih zemalja ili predmetnih javnih agencija, subjekata ili fizičkih osoba;

(b)

prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata;

(c)

financijski doprinosi za aktivnosti tijela Unije iz trećih zemalja ili tijela koja nisu tijela Unije, a koji nisu obuhvaćeni točkom (a);

prihodi od ad hoc bespovratnih sredstava iz članka 7.,

prihodi iz sporazuma o delegiranju iz članka 8.;

(d)

unutarnja namjenska sredstva iz stavka 3., u mjeri u kojoj su dodatna drugim prihodima iz točaka od (a) do (c) ovog stavka;

(e)

prihodi od naknada i pristojbi iz članka 6. stavka 2.

3.   Unutarnje namjenske prihode čini sljedeće:

(a)

prihodi od trećih osoba u vezi s robom, uslugama ili radovima isporučenim na njihov zahtjev, uz iznimku naknada i pristojbi iz članka 6. stavka 1. točke (a);

(b)

primici od prodaje vozila, opreme, instalacija, materijala te znanstvenih i tehničkih uređaja koji su zamijenjeni ili odbačeni kada je knjigovodstvena vrijednost u cijelosti amortizirana;

(c)

prihodi od vraćanja, u skladu s člankom 62., nepravilno plaćenih iznosa;

(d)

primici od isporuke robe, usluga i radova institucijama ili ostalim tijelima Unije;

(e)

primljeni iznosi osiguranja;

(f)

prihodi od davanja u zakup/najam;

(g)

prihodi od prodaje publikacija i filmova, uključujući onih na elektroničkim medijima;

(h)

prihodi od naknadnog vraćanja poreza u skladu s člankom 25. stavkom 3. točkom (b).

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 23. stavak 2. točku (e) odgovarajućim osnivačkim aktom mogu se prihodi koje utvrđuje dodijeliti posebnim stavkama rashoda. Osim ako je odgovarajućim osnivačkim aktom drukčije određeno, takvi prihodi čine unutarnje namjenske prihode.

5.   Sve stavke prihoda u smislu točaka od (a) do (c) stavka 2. i točaka (a) i (d) stavka 3. pokrivaju sve izravne ili neizravne rashode za dotičnu aktivnost ili svrhu.

6.   Proračun tijela Unije obuhvaća linije koje sadržavaju vanjske namjenske prihode i unutarnje namjenske prihode, a ako je moguće, navodi se i iznos.

Namjenski se prihodi mogu uključiti u procjenu prihoda i rashoda samo u iznosima koji su sigurni na dan utvrđivanja procjene prihoda i rashoda.

Članak 24.

Donacije

1.   Direktor može prihvatiti svaku donaciju u korist tijela Unije, kao što su zaklade, subvencije, darovi i legati.

2.   Prihvaćanje donacija koje mogu uključivati određeno financijsko davanje podliježe odobrenju upravnog odbora ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršnog odbora koji o tome odlučuje u roku od dva mjeseca od datuma primitka zahtjeva. Ako upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor u tom roku ne donese odluku, smatra se da je donacija prihvaćena.

Članak 25.

Pravila o odbicima i usklađenjima deviznog tečaja

1.   Sljedeći se odbici mogu izvršiti od zahtjeva za plaćanje koji se potom odobravaju za plaćanje u neto iznosu:

(a)

kazne određene strankama u ugovorima o nabavi ili korisnicima;

(b)

popusti, povrati i rabati na pojedinačne fakture i troškovnike;

(c)

usklađenja nepropisno plaćenih iznosa.

Usklađenja iz točke (c) prvog podstavka mogu se izvršiti izravno odbitkom od novog privremenog plaćanja ili plaćanja preostalog iznosa istom primatelju plaćanja u okviru poglavlja, članka i financijske godine u odnosu na koju je iznos preplaćen.

Računovodstvena pravila Unije primjenjuju se na odbitke iz prvog podstavka točke (c).

2.   Troškovi dostavljenih proizvoda ili pruženih usluga tijelu Unije, koji uključuju poreze koje države članice vraćaju u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije, terete proračun tijela Unije za iznose bez poreza ako se navedeni protokol primjenjuje na tijelo Unije.

3.   Troškovi dostavljenih proizvoda ili pruženih usluga tijelu Unije, koji uključuju poreze koje vraćaju treće zemlje na temelju odgovarajućih sporazuma, mogu teretiti proračun tijela Unije za sljedeće:

(a)

iznos bez poreza;

(b)

iznos s porezom. U tom se slučaju s naknadno vraćenim porezima postupa kao s unutarnjim namjenskim prihodima.

4.   Svi nacionalni porezi koje tijelo Unije privremeno snosi u skladu sa stavcima 2. i 3. unose se na privremenom računu dok ih predmetne države ne vrate.

5.   Svaki negativni proračunski rezultat unosi se u proračun tijela Unije u obliku rashoda.

6.   Moguća je prilagodba za tečajne razlike koje nastaju pri izvršavanju proračuna tijela Unije. Konačna dobit ili gubitak uključuje se u proračunski rezultat za godinu.

POGLAVLJE 6.

Načelo specifikacije

Članak 26.

Opće odredbe

Odobrena sredstva određuju se za posebne namjene prema glavama i poglavljima. Poglavlja se dalje dijele na članke i stavke.

Članak 27.

Prijenos

1.   Direktor može odobrena sredstva prenijeti:

(a)

s jedne glave na drugu do iznosa od najviše 10 % odobrenih sredstava u financijskoj godini za proračunsku liniju iz koje se sredstva prenose;

(b)

iz jednog poglavlja u drugo te iz jednog članka u drugi bez ograničenja.

2.   Iznad ograničenja iz stavka 1. direktor može upravnom odboru ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršnom odboru predložiti prijenos odobrenih sredstava s jedne glave na drugu. Upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor ima na raspolaganju tri tjedna da se usprotivi takvim prijenosima. Nakon isteka tog roka smatra se da su prijenosi prihvaćeni.

3.   Prijedlozima za prijenose i prijenosima provedenima u skladu sa stavcima 1. i 2. prilažu se odgovarajući i detaljni popratni dokumenti u kojima je prikazano izvršenje odobrenih sredstava i procjene potreba do kraja financijske godine za naslove proračuna na koje se sredstva prenose i one s kojih se prenose.

4.   Direktor o izvršenim prijenosima izvješćuje upravni odbor što je prije moguće Direktor izvješćuje Europski parlament i Vijeće o svim prijenosima izvršenima u skladu sa stavkom 2.

Članak 28.

Posebna pravila o prijenosima

1.   Odobrena sredstva mogu se prenijeti samo na linije u proračunu tijela Unije za koje su u proračunu tijela Unije odobrena sredstva ili koje imaju oznaku pro memoria.

2.   Odobrena sredstva u iznosu namjenskih prihoda mogu se prenijeti samo ako se ti prihodi koriste u svrhe za koje su namijenjeni.

POGLAVLJE 7.

Načelo dobroga financijskog upravljanja

Članak 29.

Načela ekonomičnosti, učinkovitost i djelotvornosti/Načelo dobrog financijskog upravljanja

1.   Odobrena sredstva koriste se u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

2.   Načelo ekonomičnosti zahtijeva da su sredstva kojima se tijelo Unije koristi u obavljanju svojih djelatnosti dostupna pravodobno, u primjerenoj količini i po najboljoj cijeni te da su primijenjene kvalitete.

Načelo učinkovitosti odnosi se na postizanje najboljeg odnosa između upotrijebljenih sredstava i postignutih rezultata.

Načelo djelotvornosti odnosi se na postizanje određenih postavljenih ciljeva i željenih rezultata.

3.   Tijelo Unije provodi komparativnu analizu iz članka 50. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Komparativna analiza obuhvaća:

preispitivanje učinkovitosti horizontalnih službi tijela Unije,

analizu troškova i koristi dijeljenja usluga ili njihova potpuna prijenosa na drugo tijelo Unije ili Komisiju.

Pri provedbi komparativne analize iz prvog i drugog podstavka tijelo Unije poduzima nužne mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

4.   Za sva područja aktivnosti koja obuhvaća proračun tijela Unije postavljaju se određeni, mjerljivi, dostižni, odgovarajući i vremenski utvrđeni ciljevi. Postizanje tih ciljeva prati se pokazateljima uspješnosti za svaku aktivnost, a direktor podatke dostavlja upravnom odboru. Ti se podaci dostavljaju svake godine, najkasnije u dokumentima uz nacrt proračuna tijela Unije.

5.   Radi boljeg odlučivanja tijelo Unije provodi ex ante i ex post evaluacije u skladu sa smjernicama Komisije. Takve se evaluacije primjenjuju na sve programe i aktivnosti koje povlače za sobom znatnu potrošnju te se rezultati evaluacije dostavljaju upravnom odboru.

6.   Direktor izrađuje akcijski plan kako bi se u obzir uzeli zaključci evaluacija iz stavka 5. i dvaput godišnje o napretku izvješćuje Komisiju, a redovito izvješće podnosi i upravnom odboru.

7.   Upravni odbor kontrolira provođenje akcijskog plana iz stavka 6.

Članak 30.

Unutarnja kontrola izvršavanja proračuna

1.   Proračun tijela Unije izvršava se u skladu s djelotvornom i učinkovitom unutarnjom kontrolom.

2.   Za potrebe izvršavanja proračuna tijela Unije unutarnja kontrola definira se kao postupak koji se primjenjuje na svim razinama upravljanja te čija je namjena razumno osiguravanje postizanja sljedećih ciljeva:

(a)

djelotvornost, učinkovitost i ekonomičnost poslovanja;

(b)

pouzdanost izvješćivanja;

(c)

zaštita imovine i podataka;

(d)

sprečavanje, otkrivanje, ispravljanje i praćenje prijevara i nepravilnosti;

(e)

odgovarajuće upravljanje rizicima vezanim uz zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija, uzimajući u obzir višegodišnju narav programa kao i narav predmetnih plaćanja.

3.   Djelotvorna unutarnja kontrola temelji se na najboljim međunarodnim praksama i posebno obuhvaća sljedeće:

(a)

razdvajanje zadaća;

(b)

odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom i kontrole, uključujući kontrolu na razini primatelja;

(c)

izbjegavanje sukoba interesa;

(d)

odgovarajući revizijski trag i cjelovitost podataka u podatkovnim sustavima;

(e)

postupke nadzora uspješnosti i praćenja utvrđenih slabosti i izuzetaka unutarnje kontrole;

(f)

redovitu ocjenu dobrog rada sustava unutarnje kontrole.

4.   Učinkovita unutarnja kontrola temelji se na sljedećim elementima:

(a)

provedbi odgovarajuće strategije upravljanja rizikom i kontrole kojom koordiniraju odgovarajući dionici lanca kontrole;

(b)

pristupu svih odgovarajućih dionika u kontrolnom lancu rezultatima provedenih kontrola;

(c)

oslanjanju, prema potrebi, na mišljenja neovisnih revizora, uz uvjet da je kvaliteta osnovnog posla odgovarajuća i prihvatljiva te da je posao obavljen u skladu s ugovorenim normama;

(d)

pravodobnoj primjeni korektivnih mjera, uključujući, kad je potrebno, odvraćajuće kazne;

(e)

uklanjanju višestrukih kontrola;

(f)

poboljšanju omjera troškova i koristi kontrola.

POGLAVLJE 8.

Načelo transparentnosti

Članak 31.

Objava financijskih izvještaja, proračuna i izvješća

1.   Proračun tijela Unije donosi se i izvršava te se financijsko izvještavanje izvršava u skladu s načelom transparentnosti.

2.   Sažetak proračuna tijela Unije i sve izmjene proračuna tijela Unije u konačnom obliku objavljuju se u Službenom listu Europske unije u roku od tri mjeseca nakon njihova donošenja.

U sažetku se prikazuje pet glavnih proračunskih linija, pet glavnih proračunskih linija rashoda za administrativni i operativni proračun tijela Unije, plan radnih mjesta te procjena broja ugovornog osoblja u ekvivalentima punog radnog vremena za koje su sredstva predviđena te broja upućenih nacionalnih stručnjaka. Prikazuju se i brojke za prethodnu godinu.

3.   Proračun tijela Unije, uključujući plan radnih mjesta i sve izmjene proračuna tijela Unije u konačnom obliku, te procjena broja ugovornog osoblja u ekvivalentima punog radnog vremena za koje su sredstva predviđena i broja upućenih nacionalnih stručnjaka prosljeđuju se na uvid Europskom parlamentu i Vijeću, Revizorskom sudu i Komisiji te se objavljuju na web-mjestu dotičnog tijela Unije u roku od četiri tjedna od njihova donošenja.

4.   Tijelo Unije objavljuje na svom web-mjestu u standardnom obliku i najkasnije do 30. lipnja sljedeće financijske godine podatke o primateljima sredstava iz proračuna tijela Unije, uključujući stručnjake zaposlene na temelju članka 89., u skladu sa stavcima 2. 3. i 4. članka 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 (7). Objavljeni podaci moraju biti lako dostupni, transparentni i sveobuhvatni. Ti se podaci stavljaju na raspolaganje uz poštovanje zahtjeva povjerljivosti i sigurnosti, a posebno zaštite osobnih podataka utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 45/2001.

GLAVA III.

DONOŠENJE I STRUKTURA PRORAČUNA

POGLAVLJE 1.

Donošenje proračuna tijela Unije

Članak 32.

Godišnje i višegodišnje programiranje

1.   Tijelo Unije sastavlja programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programiranje vodeći računa o smjernicama Komisije.

2.   U višegodišnjem programu utvrđuje se:

opće strateško programiranje, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti,

programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje.

Programiranje resursa obuhvaća kvalitativne i kvantitativne podatke o ljudskim potencijalima i proračunskim pitanjima za potrebe izvješćivanja, a posebice:

za godine N-1 i N podatke o broju dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja kako je određeno Pravilnikom o osoblju te broju upućenih nacionalnih stručnjaka,

za godinu N-1 procjenu proračunskih operacija u smislu članka 97. i podatke o doprinosu u naravi koji je tijelu Unije dala država članica domaćin,

za godinu N + 1 procjenu broja dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja kako je određeno Pravilnikom o osoblju,

za sljedeće godine okvirni proračun i programiranje ljudskih resursa.

Komisija tijelu Unije dostavlja mišljenje svojih relevantnih službi o nacrtu programiranja ljudskih resursa.

Ako ne uzme potpuno u obzir mišljenje službi Komisije, tijelo Unije dostavlja Komisiji odgovarajuća objašnjenja.

Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateško programiranje ažurira se kada je to potrebno, osobito radi prilagodbe rezultatima općih evaluacija iz osnivačkog akta.

3.   Godišnji program rada tijela Unije obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate te pokazatelje uspješnosti. Također sadrži opis djelovanja za koje je financiranje predviđeno i indikativne iznose za financijske i ljudske resurse dodijeljene svakom djelovanju. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom iz stavka 1.

U njemu se jasno navodi koje su zadaće tijela Unije dodane, promijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

4.   Sve velike izmjene godišnjeg programa rada donose se po istom postupku kao i prvobitni godišnji program rada u skladu s odredbama osnivačkog akta i članka 33. ove Uredbe.

Upravni odbor može dužnosniku za ovjeravanje delegirati ovlast za unošenje manjih izmjena u godišnji programa rada.

Članak 33.

Donošenje proračuna

1.   Proračun se donosi u skladu s odredbama osnivačkog akta.

2.   Tijelo Unije dostavlja Komisiji nacrt procjene svojih prihoda i rashoda i opće smjernice na kojima se on temelji najkasnije do 31. siječnja svake godine.

3.   U skladu s člankom 37. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 svake godine tijelo Unije dostavlja Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću procjenu svojih prihoda i rashoda, kao što je navedeno u osnivačkom aktu.

4.   Procjena prihoda i rashoda tijela Unije obuhvaća:

(a)

plan radnih mjesta u kojem se navodi broj odobrenih stalnih i privremenih radnih mjesta po kategorijama i razredima u okviru dodijeljenih proračunskih sredstava;

(b)

ako je došlo do promjene u broju osoba na radnom mjestu, izjavu u kojoj se obrazlaže zahtjev za novim radnim mjestima;

(c)

tromjesečnu procjenu plaćanja u gotovini ili primitka gotovine;

(d)

informacije o postizanju svih prethodno postavljenih ciljeva za različite aktivnosti. Rezultati evaluacije uzimaju se u obzir te ih se navodi kao dokaze vjerojatnih koristi predloženog povećanja ili smanjenja predloženog proračuna tijela Unije u odnosu na proračun za godinu N.

5.   Tijelo Unije šalje Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću nacrt programskog dokumenta iz članka 32. i svaku kasnije ažuriranu inačicu tog dokumenta najkasnije do 31. siječnja svake godine.

6.   U okviru postupka donošenja proračuna Komisija šalje Europskom parlamentu i Vijeću izjavu o procjeni tijela Unije te predlaže iznos doprinosa za tijelo Unije i broj osoblja koji smatra da je tijelu potreban. Komisija predočuje nacrt plana radnih mjesta tijela Unije i procjenu broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka u ekvivalentima punog radnog vremena za koje se sredstva predlažu čim Komisija donese nacrt proračuna.

7.   Europski parlament i Vijeće donose plan radnih mjesta tijela Unije i sve njegove kasnije izmjene u skladu s člankom 38. stavkom 1. Plan radnih mjesta objavljuje se u Prilogu odjeljku III. (Komisija) proračuna.

8.   Upravno tijelo donosi proračun tijela Unije i plan radnih mjesta zajedno s programskim dokumentom iz članka 32. Oni postaju konačni nakon konačnog donošenja proračuna u kojem se navodi iznos doprinosa i plan radnih mjesta, a ako je potrebno proračun tijela Unije i plan radnih mjesta mogu se u skladu s time prilagoditi.

9.   Pri povjeravanju novih zadaća tijelu Unije Komisija, ne dovodeći u pitanje zakonodavne postupke za izmjenu osnivačkog akta, Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja informacije potrebne za procjenu učinka novih zadaća na resurse tijela Unije kako bi se, prema potrebi, preispitalo njegovo financiranje.

Članak 34.

Izmjene proračuna

Sve izmjene proračuna tijela Unije, uključujući plan radnih mjesta, predmet su izmjene proračuna koja se donosi po istom postupku kao prvobitni proračun tijela Unije, u skladu s odredbama osnivačkog akta i članka 33. ove Uredbe.

POGLAVLJE 2.

Struktura i prikaz proračuna tijela Unije

Članak 35.

Struktura proračuna tijela Unije

Proračun tijela Unije sadržava račun prihoda i rashoda.

Članak 36.

Proračunska nomenklatura

Ako to priroda aktivnosti tijela Unije opravdava, račun rashoda prikazuje se prema nomenklaturi koja se temelji na razvrstavanju prema namjeni. Nomenklaturu utvrđuje tijelo Unije i u njoj postoji jasna razlika između administrativnih i operativnih odobrenih sredstava.

Članak 37.

Prikaz proračuna tijela Unije

U proračunu tijela Unije prikazani su:

1.

u računu prihoda:

(a)

procijenjeni prihodi tijela Unije za predmetnu financijsku godinu („godina N”);

(b)

procijenjeni prihodi za prethodnu financijsku godinu i prihod za godinu N – 2;

(c)

odgovarajuće primjedbe za svaku proračunsku liniju rashoda;

2.

u računu rashoda:

(a)

odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za godinu N;

(b)

odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za prethodnu financijsku godinu i preuzete obveze za rashode i rashodi plaćeni u godini N – 2, pri čemu se potonji također iskazuju u postotku proračuna za godinu N;

(c)

kratki prikaz rasporeda plaćanja dospjelih tijekom sljedećih financijskih godina radi podmirivanja proračunskih obveza knjiženih u prošlim financijskim godinama;

(d)

odgovarajuće primjedbe za svaku potpodjelu.

Članak 38.

Pravila o planovima radnih mjesta za osoblje

1.   Uz broj radnih mjesta odobrenih za financijsku godinu u planu radnih mjesta iz članka 33. prikazuje se broj odobrenih radnih mjesta za prethodnu godinu i broj uistinu popunjenih radnih mjesta. Taj plan predstavlja apsolutno ograničenje za tijelo Unije. Nije moguće nikakvo imenovanje izvan postavljenog ograničenja.

Međutim, osim za razrede AD 16, AD 15, AD14 i AD 13, upravni odbor može promijeniti svoj plan radnih mjesta do najviše 10 % odobrenih radnih mjesta, podložno sljedećim uvjetima:

(a)

da ne dođe do promjene obujma odobrenih sredstava za osoblje za cijelu financijsku godinu;

(b)

da ne dođe do prekoračenja ograničenja ukupnog broja radnih mjesta odobrenih planom radnih mjesta;

(c)

da je tijelo Unije sudjelovalo u komparativnoj analizi s drugim tijelima Unije, koja je započela analizom kadrovskih potreba Komisije.

2.   Odstupajući od drugog podstavka stavka 1. u skladu s Pravilnikom o osoblju učinci rada u nepunom radnom vremenu koje je odobrilo tijelo za imenovanje mogu se izjednačiti drugim imenovanjima. Ako član osoblja zahtijeva povlačenje odobrenja prije isteka dodijeljenog razdoblja, tijelo Unije poduzima odgovarajuće mjere za poštovanje ograničenja iz točke (b) drugog podstavka stavka 1. što je prije moguće.

GLAVA IV.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA TIJELA UNIJE

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Članak 39.

Izvršavanje proračuna u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja

1.   Direktor izvršava dužnosti dužnosnika za ovjeravanje. Izvršava prihode i rashode proračuna u skladu s financijskim pravilima tijela Unije i načelom dobrog financijskog upravljanja na vlastitu odgovornost te u okviru ograničenja odobrenih proračunskih sredstava.

2.   Ne dovodeći u pitanje nadležnosti dužnosnika za ovjeravanje u području sprječavanja i otkrivanja prijevara i nepravilnosti, tijelo Unije sudjeluje u aktivnostima za sprječavanje prijevara Europskog ureda za borbu protiv prijevara

Članak 40.

Delegiranje ovlasti za izvršavanje proračuna

1.   Direktor može delegirati ovlasti za izvršavanje proračuna osoblju tijela Unije na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju u skladu s uvjetima utvrđenim u financijskim pravilima tijela Unije koje je donio upravni odbor. Osobe ovlaštene na taj način mogu djelovati samo u okviru izričito dodijeljenih ovlasti.

2.   Ovlaštena osoba može dalje delegirati primljene ovlasti kako je predviđeno u pravilima za provedbu ove Uredbe iz članka 114. Za svako daljnje delegiranje potrebna je izričita suglasnost direktora.

Članak 41.

Sukob interesa

1.   Financijskim izvršiteljima u smislu poglavlja 2. ove glave i drugim osobama uključenim u izvršavanje proračuna i upravljanje njime, uključujući pripremne akte za navedeno, te u reviziju i kontrolu proračuna, zabranjuje se poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do sukoba njihovih interesa s interesima tijela Unije.

Ako postoji taj rizik, navedena osoba suzdržava se od takve radnje i upućuje pitanje nadležnom tijelu koje u pisanom obliku potvrđuje postoji li sukob interesa. Ako se utvrdi postojanje sukoba interesa, navedena osoba mora prestati sa svim radnjama u vezi s predmetnim pitanjem. Nadležno tijelo poduzima sve dodatne odgovarajuće radnje.

2.   Za potrebe stavka 1. sukob interesa postoji ako je ugroženo nepristrano i objektivno obnašanje funkcije financijskog izvršitelja ili druge osobe iz stavka 1., iz obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s primateljem.

3.   Nadležno tijelo iz stavka 1. neposredno je nadređeno dotičnom članu osoblja. Ako je taj član osoblja direktor, nadležno tijelo je upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor.

4.   Tijelo Unije donosi pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njime.

Članak 42.

Način izvršavanja proračuna tijela Unije

1.   Proračun tijela Unije izvršava direktor u službama koje su u njegovoj nadležnosti.

2.   Ako je to nužno potrebno, zadaće tehničke ekspertize te administrativne, pripremne ili pomoćne zadaće koje ne uključuju izvršavanje javnih ovlasti ili primjenu ovlaštenja za odlučivanje na temelju diskrecijskog prava moguće je ugovorom povjeriti vanjskim subjektima ili tijelima iz privatnog sektora.

POGLAVLJE 2.

Financijski izvršitelji

Odjeljak 1.

Načelo razdvajanja dužnosti

Članak 43.

Razdvajanje dužnosti

Dužnosti dužnosnika za ovjeravanje i računovodstvenog službenika razdvajaju se i međusobno se isključuju.

Odjeljak 2.

Dužnosnik za ovjeravanje

Članak 44.

Ovlasti i dužnosti dužnosnika za ovjeravanje

1.   Dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za izvršenje prihoda i rashoda, u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, te za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima zakonitosti i pravilnosti.

2.   Za potrebe stavka 1. dužnosnik za ovjeravanje u skladu s minimalnim standardima koje je donio upravni odbor ili, ako je to dopušteno osnivačkim aktom, izvršni odbor, na temelju jednakovrijednih standarda koje je Komisija utvrdila za svoje službe, te vodeći računa o rizicima povezanim s upravljačkim okruženjem i vrsti financirane aktivnosti, uspostavlja organizacijsku strukturu i sustave unutarnje kontrole primjerene vršenju dužnost dužnosnika za ovjeravanje.

Uspostava takve strukture i sustava potkrepljuje se sveobuhvatnom analizom rizika koja uzima u obzir njihovu isplativost.

Dužnosnik za ovjeravanje može u svojem odjelu uspostaviti stručnu i savjetodavnu funkciju za pomoć pri kontroli rizika povezanih s njegovim aktivnostima.

3.   Kako bi izvršio rashode, dužnosnik za ovjeravanje preuzima proračunske i pravne obveze, potvrđuje rashode i odobrava plaćanja te poduzima pripremne radnje za izvršenje odobrenih sredstava.

4.   Izvršenje prihoda obuhvaća sastavljanje procjena iznosa potraživanja, utvrđivanje dodijeljenih prava čiji je povrat potrebno osigurati i izdavanje naloga za povrat. Prema potrebi uključuje i odluku o odricanju od utvrđenih dodijeljenih prava.

5.   Dužnosnik za ovjeravanje čuva popratne dokumente povezane s poslovanjem tijekom pet godina od datuma odluke o davanju razrješnice u vezi s izvršavanjem proračuna Unije. Osobni podaci u popratnim dokumentima brišu se ako je to moguće i kada nisu potrebni za razrješnicu, kontrolu ili reviziju. U svakom slučaju, što se tiče čuvanja podataka o prometu primjenjuje se članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 45.

Ex ante kontrole

1.   Svaki postupak iz članka 44. podliježe barem ex ante kontroli operativnih i financijskih obilježja radnje, koja se temelji na analizi dokumenata i raspoloživim rezultatima već provedenih kontrola.

Ex ante kontrole obuhvaćaju pokretanje i provjeru postupka.

2.   Pokretanje postupka podrazumijeva sve postupke pripremne prirode da bi nadležni dužnosnici za ovjeravanje iz članaka 33. i 34. mogli usvojiti akte kojima se izvršava proračun.

3.   Podrazumijeva se da ex ante kontrola postupka obuhvaća sve ex ante provjere koje uspostavi dužnosnik za ovjeravanje radi provjere poslovnih i financijskih vidova.

4.   Ex ante kontrolama provjerava se usklađenost tražene popratnih dokumenata i svih ostalih raspoloživih informacija. Dužnosnik za ovjeravanje određuje opseg ex ante kontrola u smislu njihove učestalosti i temeljitosti uzimajući pri tome u obzir razloge utemeljene na rizicima i isplativosti. U slučaju sumnje dužnosnik za ovjeravanje nadležan za potvrđivanje dotičnog plaćanja traži dodatne informacije ili provodi kontrolu na terenu kako bi stekao opravdanu sigurnost kao dio ex ante kontrole.

Svrha je ex ante kontrola potvrditi da:

(a)

su rashodi u redu i u skladu s odredbama koje se primjenjuju;

(b)

se poštuje načelo dobrog financijskog upravljanja iz članka 29.

Za potrebe kontrola dužnosnik za ovjeravanje može smatrati niz sličnih pojedinačnih transakcija u vezi s plaćama, mirovinama, naknadama za putne troškove i troškove zdravstvene zaštite jednom transakcijom.

5.   Provjeru predmetne transakcije provodi osoblje različito od osoblja koje je pokrenulo postupak. Osoblje koje provodi provjeru ne odgovara članovima osoblja koji su pokrenuli postupak.

Članak 46.

Ex post kontrole

1.   Dužnosnik za ovjeravanje može provesti ex post kontrole kako bi provjerio već odobrene postupke nakon ex ante kontrole. Te se kontrole mogu organizirati na temelju uzorka prema riziku.

2.   Ex post kontrole mogu se provoditi na temelju dokumenata i, prema potrebi, na licu mjesta.

Ex post kontrolama provjerava se jesu li djelovanja koja se financiraju iz proračuna tijela Unije ispravno provedena, a posebice poštuju li se kriteriji iz članka 45. stavka 4.

Dužnosnik za ovjeravanje barem jednom godišnje pregledava rezultate ex post kontrola kako bi utvrdio moguće sustavne probleme. Dužnosnik za ovjeravanje poduzima mjere za rješavanje tih problema.

U svjetlu rezultata kontrola i ostalih odgovarajućih informacija preispituje se analiza rizika iz stavka 1.

U slučaju višegodišnjih programa dužnosnik za ovjeravanje utvrđuje višegodišnju strategiju kontrole kojom se određuje priroda i opseg kontrola u određenom razdoblju i način mjerenja rezultata u odnosu na proteklu godinu za potrebe postupka godišnjeg jamstva.

3.   Ex ante kontrole provodi osoblje koje nije nadležno za ex post kontrole. Osoblje nadležno za ex post kontrole ne odgovara članovima osoblja nadležnima za ex ante kontrole.

Kada dužnosnik za ovjeravanje provodi financijske revizije korisnika kao ex post kontrole, predmetna revizijska pravila moraju biti jasna, usklađena i transparentna te moraju poštovati prava tijela Unije i korisnika nad kojima se provodi revizija.

4.   Osoblje nadležno za kontrolu upravljanja financijskim poslovanjem iz stavka 3. mora biti stručno osposobljeno. Mora poštovati posebni kodeks stručnih standarda koji je donijelo tijelo Unije i koji se temelji na standardima koje je Komisija postavila za svoje službe.

Članak 47.

Konsolidirano godišnje izvješće o radu

1.   Dužnosnik za ovjeravanje izvješćuje upravni odbor o ispunjavanju svojih dužnosti u obliku konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu koje sadržava:

(a)

informacije o:

provedbi godišnjeg programa rada tijela, izvršavanju proračuna i plana radnih mjesta iz članka 38.,

sustavima upravljanja i unutarnje kontrole uključujući sažetak broja i vrste unutarnjih revizija koje je proveo unutarnji revizor, službama unutarnje revizije, danim preporukama i mjerama poduzetim na temelju tih preporuka te o preporukama iz prethodne godine, iz članaka 82. i 83.,

svim opažanjima Revizorskog suda i mjerama poduzetim na temelju tih opažanja,

financijskim izvještajima i izvješću o upravljanju proračunom i financijskom upravljanju ne dovodeći u pitanje članke 92., 96. i 97.;

(b)

izjavu dužnosnika za ovjeravanje u kojoj navodi da, osim ako je drukčije izraženo u bilo kakvim rezervama u vezi s određenim područjima prihoda i rashoda, može razumno jamčiti sljedeće:

podaci sadržani u izvješću istiniti su i točni,

sredstva dodijeljena aktivnostima opisanim u izvješću korištena su u svrhu za koju su namijenjena i u skladu su s načelom dobrog financijskog upravljanja,

postojeći postupci kontrole daju potrebna jamstva u vezi sa zakonitošću i pravilnosti osnovnih transakcija.

Konsolidirano godišnje izvješće o radu sadržava rezultate poslovanja u odnosu na utvrđene ciljeve, rizike povezane s poslovanjem, korištenje osiguranih sredstava kao i učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole, uključujući sveukupnu procjenu troškova i koristi kontrola.

Konsolidirano godišnje izvješće o radu dostavlja se upravnom odboru na procjenu.

2.   Najkasnije 1. srpnja svake godine upravni odbor konsolidirano godišnje izvješće o radu zajedno s procjenom dostavlja Revizorskom sudu, Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Osnivačkim aktom mogu se predvidjeti dodatni zahtjevi za izvješćivanje u propisno opravdanim slučajevima, posebice ako je to potrebno zbog prirode područja djelovanja tijela.

Članak 48.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Ako član osoblja koji je uključen u financijsko upravljanje i kontrolu poslova smatra da je odluka koju mora na zahtjev nadređenog izvršiti ili prihvatiti nepravilna ili u suprotnosti s načelima dobrog financijskog upravljanja ili pravilima struke koja taj član osoblja mora poštovati, o tome pisanim putem obavješćuje direktora koji odgovara pisanim putem. Ako direktor ne poduzme nikakvu radnju ili potvrdi prvotnu odluku ili uputu, a član osoblja smatra da takva potvrda ne predstavlja zadovoljavajući odgovor na njegovo pitanje, član osoblja o tome pisanim putem obavješćuje odgovarajuće povjerenstvo iz članka 54. stavka 5. i upravni odbor.

2.   U slučaju nezakonite radnje, prijevare ili korupcije koji mogu nanijeti štetu interesima Unije, član osoblja obavješćuje tijela određena na temelju mjerodavnog zakonodavstva. Ugovori s vanjskim revizorima koji provode revizije financijskog upravljanja tijela Unije moraju sadržavati obvezu vanjskog revizora da dužnosnika za ovjeravanje obavijesti o bilo kakvoj sumnji na nezakonitu radnju, prijevaru ili korupciju koje mogu nanijeti štetu interesima tijela Unije.

Članak 49.

Delegiranje ovlasti za izvršavanje proračuna

Ako su ovlasti za izvršavanje proračuna delegirane ili dalje delegirane u skladu s člankom 40., na dužnosnika za ovjeravanje se na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja na odgovarajući način primjenjuje članak 44. stavci 1. 2. i 3.

Odjeljak 3.

Računovodstveni službenik

Članak 50.

Ovlasti i dužnosti računovodstvenog službenika

1.   Upravni odbor imenuje računovodstvenog službenika, na kojeg se primjenjuje Pravilnik o osoblju, koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Računovodstveni službenik je u tijelu Unije odgovoran za:

(a)

ispravno izvršenje plaćanja, naplatu prihoda i povrat iznosa utvrđenih kao potraživanja;

(b)

sastavljanje i prikazivanje izvještaja u skladu s glavom IX.;

(c)

vođenje poslovnih knjiga u skladu s glavom IX.;

(d)

provedbu, u skladu s glavom IX., računovodstvenih pravila i kontnog plana u skladu s odredbama koje je donio računovodstveni službenik Komisije;

(e)

određivanje i potvrđivanje računovodstvenih sustava te, prema potrebi, potvrđivanje sustava koje je odredio dužnosnik za ovjeravanje za pribavljanje i opravdavanje računovodstvenih podataka; u vezi s navedenim, računovodstveni službenik ovlašten je u svakom trenutku provjeriti usklađenost s kriterijima potvrđivanja;

(f)

upravljanje riznicom.

2.   Dva ili više tijela Unije mogu imenovati istog računovodstvenog službenika.

Tijela Unije mogu se također dogovoriti s Komisijom da računovodstveni službenik Komisije djeluje kao računovodstveni službenik tijela Unije.

Tijela Unije mogu također računovodstvenom službeniku Komisije povjeriti dio zadaća računovodstvenog službenika tijela Unije, vodeći računa o analizi troškova i korist iz članka 29.

U slučaju iz ovog podstavka donose se potrebne mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

3.   Računovodstveni službenik pribavlja od dužnosnika za ovjeravanje sve potrebne podatke za sastavljanje financijskih izvještaja koji daju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja tijela Unije i izvršavanja proračuna. Dužnosnik za ovjeravanje jamči pouzdanost tih podataka.

4.   Prije nego što direktor prihvati financijske izvještaje, potpisuje ih računovodstveni službenik, čime potvrđuje da je u razumnoj mjeri uvjeren da izvještaji predstavljaju istinit i točan prikaz financijskog stanja tijela Unije.

Za potrebe prvog podstavka računovodstveni službenik provjerava jesu li financijski izvještaji pripremljeni u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 143. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te jesu li u financijskim izvještajima knjiženi svi prihodi i rashodi.

Dužnosnik za ovjeravanje prosljeđuje sve podatke koji su računovodstvenom službeniku potrebni da bi ispunio svoje dužnosti.

Dužnosnici za ovjeravanje ostaju u potpunosti odgovorni za pravilno korištenje sredstava kojima upravljaju, zakonitost i pravilnost rashoda koje kontroliraju te za cjelovitost i točnost podataka proslijeđenih računovodstvenom službeniku.

5.   Računovodstveni službenik ovlašten je provjeriti dobivene podatke te izvršiti sve daljnje provjere koje smatra potrebnima da bi potpisao financijske izvještaje.

Računovodstveni službenik izražava rezerve, ako je potrebno, objašnjavajući točno njihovu narav i opseg.

6.   U skladu sa stavkom 7. ovog članka i člankom 51. samo računovodstveni službenik ima ovlasti za upravljanje novcem i novčanim ekvivalentima. Računovodstveni službenik odgovoran je za njihovo čuvanje.

7.   Kada je to nužno za izvršavanje njegovih dužnosti, računovodstveni službenik može u njihovu izvršavanju delegirati neke zadaće svojem podređenom osoblju na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju.

8.   Instrumentom o delegiranju utvrđuju se zadaće koje se delegiraju drugim osobama te njihova prava i obveze.

Odjeljak 4.

Blagajnik

Članak 51.

Knjiga blagajne

Ako se pokaže potrebnim za plaćanje manjih iznosa i naplatu drugih prihoda iz članka 6., može se uspostaviti knjiga blagajne. Knjigu blagajne osigurava računovodstveni službenik te su za nju odgovorni blagajnici koje imenuje računovodstveni službenik.

Najviši iznos za svaku stavku rashoda ili prihoda koji blagajnik može platiti trećim osobama ne smije premašiti 60 000 EUR, a svako ga tijelo Unije utvrđuje za svaku stavku rashoda ili prihoda. Blagajnička plaćanja mogu se izvršiti virmanskim nalozima banke, uključujući sustav izravnog terećenja iz članka 74. stavka 1., čekovima ili drugim sredstvima plaćanja u skladu s uputama koje je utvrdio računovodstveni službenik.

POGLAVLJE 3.

Odgovornost financijskih izvršitelja

Odjeljak 1.

Opća pravila

Članak 52.

Opoziv delegiranja i suspenzija dužnosti dodijeljenih financijskim izvršiteljima

1.   Tijelo koje je imenovalo dužnosnike za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti može bilo kada opozvati, privremeno ili konačno, njihovo delegiranje ili daljnje delegiranje ovlasti. Dužnosnik za ovjeravanje može bilo kad povući svoje odobrenje za određeno daljnje delegiranje.

2.   Upravni odbor može bilo kad, privremeno ili konačno, suspendirati s dužnosti računovodstvenog službenika ili blagajnika ili obojicu. U tom slučaju upravni odbor imenuje privremenog računovodstvenog službenika.

3.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje disciplinske mjere poduzete protiv financijskih izvršitelja iz tih stavaka.

Članak 53.

Odgovornost financijskih izvršitelja za nezakonite radnje, prijevare ili korupciju

1.   Člancima od 52. do 56. ne dovodi se u pitanje kaznenopravna odgovornost financijskih izvršitelja iz članka 52. prema mjerodavnom nacionalnom pravu i važećim odredbama o zaštiti financijskih interesa Unije i borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Unije ili dužnosnike država članica.

2.   Ne dovodeći u pitanje članke 54., 55. i 56. na svakog dužnosnika za ovjeravanje, računovodstvenog službenika ili blagajnika primjenjuje se disciplinska mjera i plaćanje odštete u skladu s Pravilnikom o osoblju. U slučaju nezakonitih radnji, prijevare ili korupcije koje mogu nanijeti štetu interesima Unije, predmet se upućuje nadležnim tijelima određenima u skladu s važećim zakonodavstvom, a posebno Europskom uredu za borbu protiv prijevara.

Odjeljak 2.

Pravila koja se primjenjuju na dužnosnike za ovjeravanje

Članak 54.

Pravila koja se primjenjuju na dužnosnike za ovjeravanje

1.   Dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za plaćanje odštete prema Pravilniku o osoblju.

2.   Obveza plaćanja odštete primjenjuje se osobito ako dužnosnik za ovjeravanje, namjerno ili krajnjom nepažnjom:

(a)

utvrdi dodijeljena prava čiji povrat treba osigurati ili izda naloge za povrat, odobri rashode ili potpiše nalog za plaćanje ne pridržavajući se ove Uredbe i, kada je to prikladno, pravila za provedbu financijske uredbe tijela Unije;

(b)

propusti sastaviti dokument o iznosu potraživanja, ne izda nalog za povrat ili kasni s njegovim izdavanjem ili kasni s izdavanjem naloga za plaćanje zbog čega treće osobe mogu uložiti građansku tužbu protiv tijela Unije.

3.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti koji smatra da je odluka donesena pod njegovom odgovornošću nepravilna ili u suprotnosti s načelima dobrog financijskog upravljanja, pisanim putem obavješćuje tijelo koje je delegiralo ovlasti. Ako tijelo koje delegira ovlast tada da obrazloženu pisanu uputu dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ovlasti za donošenje navedene odluke, dužnosnik za ovjeravanje ne smatra se odgovornim.

4.   U slučaju delegiranja ovlasti dužnosnik za ovjeravanje i dalje je odgovoran za učinkovitost i djelotvornost postojećih sustava unutarnjeg upravljanja i kontrole te za odabir dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti.

5.   Posebno povjerenstvo za financijske nepravilnost, koje je Komisija uspostavila ili u kojem sudjeluje u skladu s člankom 73. stavkom 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, ima u odnosu na tijelo Unije iste ovlasti kao u odnosu na službe Komisije, osim ako upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor odluči osnovati funkcionalno neovisno povjerenstvo ili sudjelovati u zajedničkom povjerenstvu koje je osnovalo nekoliko tijela. U slučaju predmeta koje pokreću tijela Unije posebno povjerenstvo za financijske nepravilnosti koje je Komisija uspostavila ili u kojem sudjeluje uključuje jednog člana osoblja tijela Unije.

Na temelju mišljenja povjerenstva iz prvog podstavka direktor odlučuje hoće li pokrenuti postupke radi disciplinske mjere ili plaćanja odštete. Ako uoči sustavne probleme, povjerenstvo šalje izvješće s preporukama dužnosniku za ovjeravanje i unutarnjem revizoru Komisije. Ako se mišljenje odnosi na direktora, povjerenstvo ga šalje upravnom odboru i unutarnjem revizoru Komisije. Direktor se u svojem godišnjem izvješću o radu anonimno poziva na mišljenja povjerenstva i navodi mjere donesene na toj osnovi.

6.   Od svakog člana osoblja može se zatražiti da, u cijelosti ili djelomično, nadoknadi svaku štetu koju je pretrpjelo tijelo Unije zbog njegova ozbiljnog kršenja radnih obveza za vrijeme ili u vezi s izvršavanjem njegovih dužnosti. Tijelo za imenovanje donosi obrazloženu odluku nakon što ispuni formalnosti koje su za disciplinske mjere utvrđene Pravilnikom o osoblju.

Odjeljak 3.

Pravila koja se primjenjuju na računovodstvene službenike i blagajnike

Članak 55.

Pravila koja se primjenjuju na računovodstvene službenike

Računovodstveni službenik podliježe disciplinskoj mjeri i plaćanju odštete, kako je predviđeno Pravilnikom o osoblju i u skladu s njim. Računovodstveni službenik osobito može odgovarati ako je počinio jedan od sljedećih oblika propusta:

(a)

izgubio ili oštetio sredstva, imovinu ili dokumente koji su mu dani na čuvanje ili svojom nemarnošću uzrokovao njihov gubitak ili oštećenje;

(b)

nedopušteno izmijenio bankovne račune ili poštanske žiro-račune;

(c)

osigurao povrat ili isplatio iznose koji nisu u skladu s odgovarajućim nalozima za povrat ili plaćanje;

(d)

nije naplatio dospjeli prihod.

Članak 56.

Pravila koja se primjenjuju na blagajnike

Blagajnik podliježe disciplinskoj mjeri i plaćanju odštete, kako je predviđeno Pravilnikom o osoblju i u skladu s njim. Blagajnik osobito može odgovarati ako je počinio jedan od sljedećih oblika propusta:

(a)

izgubio ili oštetio sredstva, imovinu ili dokumente koji su mu dani na čuvanje ili svojom nemarnošću uzrokovao njihov gubitak ili oštećenje;

(b)

nije predočio odgovarajuće popratne dokumente o plaćanjima koja je izvršio;

(c)

isplatio iznose osobama koje na njih nemaju pravo;

(d)

nije naplatio dospjeli prihod.

POGLAVLJE 4.

Prihodi

Članak 57.

Zahtjev za plaćanje

Tijelo Unije dostavlja Komisiji zahtjeve za plaćanje cijelog ili dijela doprinosa Unije u skladu s člankom 19. stavkom 6. u skladu s uvjetima i u vremenskim razmacima koje je dogovorilo s Komisijom.

Članak 58.

Postupanje s kamatama

Kamate nastale iz sredstava koje je Komisija platila tijelu Unije u obliku doprinosa ne uplaćuju se u proračun.

Članak 59.

Procjena iznosa potraživanja

1.   Kad ima dovoljne i pouzdane podatke o mjeri ili situaciji koja bi mogla prouzročiti dug prema tijelu Unije, dužnosnik za ovjeravanje procjenjuje iznos tog potraživanja.

2.   Dužnosnik za ovjeravanje usklađuje procijenjen iznos potraživanja čim sazna za događaj koji mijenja mjeru ili situaciju koja je prouzrokovala procjenu.

Kod pripreme naloga za povrat na osnovi mjere ili situacije koja je prethodno prouzrokovala procjenu iznosa potraživanja, dužnosnik za ovjeravanje usklađuje tu procjenu.

Ako je nalog za povrat sastavljen na isti iznos kao prvotna procjena iznosa potraživanja, ta se procjena smanjuje na nulu.

Članak 60.

Utvrđivanje iznosa potraživanja

1.   Utvrđivanje iznosa potraživanja postupak je kojim dužnosnik za ovjeravanje:

(a)

provjerava postoji li dug;

(b)

utvrđuje ili provjerava istinitost i iznos duga;

(c)

provjerava uvjete dospijeća duga.

2.   Sva potraživanja za koja se utvrdi da su sigurna, u fiksnom iznosu i dospjela utvrđuju se nalogom za povrat računovodstvenom službeniku nakon čega slijedi obavijest o terećenju dužniku, a oba dokumenta sastavlja dužnosnik za ovjeravanje.

3.   Mora se osigurati povrat pogrešno plaćenih iznosa.

4.   Na svaki dug koji nije plaćen u roku navedenom u obavijesti o terećenju obračunavaju se kamate u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

5.   U odgovarajuće obrazloženim slučajevima moguće je privremeno utvrditi određene rutinske prihode. Privremeno utvrđivanje obuhvaća naplatu više pojedinačnih iznosa koje stoga ne treba utvrditi pojedinačno. Prije kraja financijske godine dužnosnik za ovjeravanje ispravlja privremeno utvrđene iznose kako bi osigurao njihovu usklađenost sa stvarno utvrđenim iznosima potraživanja.

Članak 61.

Odobravanje povrata

Odobravanje povrata postupak je kojim dužnosnik za ovjeravanje izdavanjem naloga za povrat daje uputu računovodstvenom službeniku da osigura povrat iznosa potraživanja koji je utvrdio dotični dužnosnik za ovjeravanje.

Članak 62.

Pravila o povratu

1.   Računovodstveni službenik postupa prema nalogu za povrat za iznose potraživanja koje je propisno utvrdio dužnosnik za ovjeravanje. Računovodstveni službenik postupa s dužnom pažnjom kako bi osigurao da tijelo Unije primi svoj prihod te osigurava zaštitu njegovih prava.

2.   Ako do stvarnog povrata ne dođe do datuma dospijeća navedenog u obavijesti o terećenju, računovodstveni službenik obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje i bez odgađanja pokreće postupak za osiguravanje povrata putem dostupnih pravnih sredstava, uključujući, gdje je to primjereno, prijebojem, a ako to nije moguće, postupkom prisilne naplate.

3.   Računovodstveni službenik osigurava povrat iznosa njihovim prijebojem s istovrsnim potraživanjima tijela Unije prema dužniku koji, s druge strane, ima potraživanja prema tijelu Unije. Ta potraživanja moraju biti nesporna, u fiksnom iznosu i dospjela.

4.   Ako se namjerava u cijelosti ili djelomično odreći povrata utvrđenog iznosa potraživanja, dužnosnik za ovjeravanje osigurava da je to odricanje pravilno i u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti. Odluka o odricanju mora biti obrazložena. Dužnosnik za ovjeravanje može delegirati odluku o odricanju samo za iznose potraživanja niže od 5 000 EUR.

U odluci o odricanju navode se mjere poduzete kako bi se povrat osigurao te pravna i činjenična osnova odricanja.

5.   Dužnosnik za ovjeravanje može u cijelosti ili djelomično poništiti utvrđeni iznos potraživanja ako se na temelju utvrđene greške dokaže da iznos nije bio ispravno utvrđen. To se poništenje provodi odlukom dužnosnika za ovjeravanje i mora biti odgovarajuće obrazloženo.

Članak 63.

Formalnosti povezane s naplatom

1.   Po stvarnom povratu dugovanog iznosa računovodstveni službenik ga odmah knjiži i o tome obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje.

2.   Za svaku gotovinsku uplatu izvršenu računovodstvenom službeniku izdaje se potvrda o plaćanju.

3.   Djelomičan povrat koji je izvršio dužnik i na kojeg se odnosi više naloga za povrat najprije se knjiži u korist prvog potraživanja osim ako dužnik ne odluči drugačije.

Prilikom svih djelomičnih plaćanja prvo se pokrivaju kamate.

Članak 64.

Produženje roka plaćanja

1.   U dogovoru s dužnosnikom za ovjeravanje računovodstveni službenik može dozvoliti produženje roka plaćanja samo na primjereno obrazložen pisani zahtjev dužnika te pod uvjetom da su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

(a)

dužnik se obvezuje da će platiti kamate po stopi utvrđenoj u članku 83. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 za cijelo odobreno dodatno razdoblje, počevši od roka iz članka 80. stavka 3. točke (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012;

(b)

kako bi se zaštitila prava tijela Unije dužnik predaje financijsko jamstvo koje pokriva nepodmireni dug po glavnici i kamati i koje je prihvatio računovodstveni službenik tijela Unije.

Jamstvo iz točke (b) prvog podstavka može se zamijeniti solidarnim jamstvom treće osobe koje odobri računovodstveni službenik tijela Unije.

2.   U iznimnim slučajevima računovodstveni službenik može se na zahtjev dužnika odreći zahtijevanja jamstva iz točke (b) prvog podstavka stavka 1. ako je, na temelju procjene računovodstvenog službenika, dužnik spreman i sposoban izvršiti plaćanje u dodatnom razdoblju, ali ne može predati financijsko jamstvo i nalazi se u poteškoćama.

Članak 65.

Popis prava

1.   Računovodstveni službenik vodi popis iznosa dugovanja za koja je potrebno osigurati povrat. Prava tijela Unije na popisu grupiraju se prema datumu izdavanja naloga za povrat. Računovodstveni službenik navodi i odluke o odricanju ili djelomičnom odricanju od povrata utvrđenih iznosa. Popis se prilaže izvješću tijela Unije o proračunskom i financijskom upravljanju.

2.   Tijelo Unije sastavlja popis prava tijela Unije navodeći imena dužnika i iznos duga u slučajevima kad je dužniku plaćanje naloženo pravomoćnom sudskom presudom, a nikakva ili nikakva značajna uplata nije izvršena u razdoblju od godine dana od njezina donošenja. Popis se objavljuje vodeći računa o zaštiti osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Što se tiče osobnih podataka fizičkih osoba, objavljeni podaci uklanjaju se nakon što je iznos duga u cijelosti plaćen. To vrijedi i za osobne podatke pravnih osoba kod kojih je u službenom nazivu navedena jedna fizička osoba ili više njih.

Odluka o stavljanju dužnika na popis prava tijela Unije donosi se u skladu s načelom razmjernosti i pritom se vodi računa o iznosu duga.

Članak 66.

Zastara

Na dodijeljena prava tijela Unije u odnosu na treće strane i na dodijeljena prava trećih strana u odnosu na tijela Unije primjenjuje se rok zastare od pet godina.

Članak 67.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na naknade i pristojbe

Ako tijelo Unije ubire naknade i pristojbe iz članka 6. stavka 1. točke (a) na početku svake financijske godine izrađuje se opća privremena procjena tih naknada i pristojbi.

Ako su pristojbe i naknade u potpunosti utvrđene zakonodavstvom ili odlukama upravnog odbora, dužnosnik za ovjeravanje može se suzdržati od izdavanja naloga za povrat i izravno izdati obavijest o terećenju nakon što je utvrdio iznos potraživanja. U tom se slučaju evidentiraju svi detalji prava tijela Unije. Računovodstveni službenik vodi popis svih obavijesti o terećenju i navodi njihov broj i ukupni iznos u izvješću tijela Unije o proračunskom i financijskom upravljanju.

Ako tijelo Unije koristi poseban sustav izdavanja računa, računovodstveni službenik redovno i barem jednom mjesečno knjiži ukupni iznos primljenih naknada i pristojbi.

Tijelo Unije pruža usluge na temelju zadaća koje su mu povjerene tek nakon što je odgovarajuća pristojba ili naknada plaćena u cijelosti. Međutim, u iznimnim situacijama usluga može biti pružena bez prethodnog plaćanja odgovarajuće pristojbe ili naknade. U slučajevima kade je usluga pružena bez prethodnog plaćanja odgovarajuće pristojbe ili naknade primjenjuju se članci od 60. do 66.

POGLAVLJE 5.

Rashodi

Članak 68.

Odluke o financiranju

1.   Svaka stavka rashoda preuzima se kao obveza, potvrđuje, odobrava i plaća.

2.   Svakoj obveze za rashode prethodi odluka o financiranju.

3.   Godišnji program rada tijela Unije jednakovrijedan je odluci o financiranju za djelovanja koja pokriva ako su elementi iz članka 32. stavka 3. jasno određeni.

4.   Administrativna odobrena sredstva mogu se izvršavati bez prethodne odluke o financiranju.

Članak 69.

Vrste obveza

1.   Preuzimanje proračunske obveze postupak je rezerviranja odobrenih sredstava potrebnih za pokrivanje naknadnih plaćanja kako bi se ispunile preuzete pravne obveze.

2.   Preuzimanje pravne obveze postupak je kojim dužnosnik za ovjeravanje preuzima ili uspostavlja obvezu koja rezultira terećenjem.

3.   Proračunske obveze dijele se u sljedeće tri kategorije:

(a)

pojedinačna: proračunska obveza je pojedinačna ako su primatelj i iznos rashoda poznati;

(b)

ukupna: proračunska obveza je ukupna ako barem jedan od čimbenika potrebnih za utvrđivanje pojedinačne obveze još uvijek nije poznat;

(c)

okvirna: proračunska obveza je okvirna kada ima za svrhu pokrivanje uobičajenih administrativnih rashoda i kada iznos ili konačni korisnici nisu poznati.

Okvirne proračunske obveze izvršavaju se preuzimanjem jedne ili više pravnih obveza, na temelju kojih nastaje pravo na naknadna plaćanja ili, u iznimnim slučajevima rashoda za osoblje, putem izravnih plaćanja.

4.   Proračunske obveze za djelovanja koja traju dulje od jedne financijske godine mogu se rasporediti tijekom nekoliko godina na godišnje obroke samo ako je to određeno osnivačkim ili temeljnim aktom te ako su povezane s administrativnim rashodima.

Članak 70.

Pravila koja se primjenjuju na obveze

1.   U pogledu svih mjera koje mogu dovesti do rashoda na teret proračuna tijela Unije, dužnosnik za ovjeravanje preuzima proračunsku obvezu prije nego što preuzme pravnu obvezu prema trećim osobama.

2.   Obveza preuzimanja proračunske obveze prije preuzimanja pravne obveze predviđene stavkom 1. ne primjenjuje se na pravne obveze sklopljene nakon objave o kriznoj situaciji u okviru plana kontinuiteta poslovanja, u skladu s postupcima koje je donijelo tijelo Unije.

3.   Ukupne proračunske obveze pokrivaju ukupne troškove odgovarajućih pojedinačnih pravnih obveza zaključenih do 31. prosinca godine N + 1.

Pridržavajući se članka 69. stavka 4. i članka 87. stavka 2., pojedinačne pravne obveze koje se odnose na pojedinačne ili okvirne proračunske obveze, zaključuju se do 31. prosinca godine N.

Na kraju razdoblja iz prvog i drugog podstavka, dužnosnik za ovjeravanje opoziva neiskorištena salda tih proračunskih obveza.

Dužnosnik za ovjeravanje iznos svake pojedinačne pravne obveze preuzete na temelju ukupne obveze prije potpisivanja evidentira u proračunske račune i knjiži kao opću obvezu.

4.   Preuzete proračunske i pravne obveze za djelovanja koja traju dulje od jedne financijske godine imaju konačan datum izvršenja utvrđen u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, osim u slučaju rashoda za osoblje.

Svaki dio takvih preuzetih obveza koji nije izvršen šest mjeseci od datuma iz prvog podstavka ovog stavka opoziva se u skladu s člankom 16.

Iznos proračunske obveze koja odgovara pravnoj obvezi za koju nisu izvršena plaćanja u smislu članka 75. u roku od dvije godine od potpisivanja pravne obveze opoziva se, osim kad se taj iznos odnosi na spor u tijeku pred sudovima ili arbitražnim tijelima ili kad postoje posebne odredbe utvrđene u temeljnim aktima.

Članak 71.

Provjere koje se primjenjuju na obveze

1.   Kad se preuzimaju proračunske obveze, dužnosnik za ovjeravanje osigurava sljedeće:

(a)

rashod tereti točnu stavku proračuna tijela Unije;

(b)

odobrena sredstva su raspoloživa;

(c)

rashod je u skladu s primjenjivim odredbama, posebice odredbama osnivačkog akta, financijskim pravilima pojedinačnog tijela Unije i svim aktima donesenim u skladu s njima;

(d)

poštuje se načelo dobrog financijskog upravljanja.

2.   Kad se pravna obveza evidentira vlastoručnim ili elektroničkim potpisom, dužnosnik za ovjeravanje osigurava sljedeće:

(a)

preuzeta obveza pokrivena je odgovarajućom proračunskom obvezom;

(b)

rashodi su zakoniti i pravilni te u skladu s odgovarajućim odredbama, posebice odredbama osnivačkog akta, financijskim pravilima pojedinačnog tijela Unije i svim aktima donesenim u skladu s njima;

(c)

poštuje se načelo dobrog financijskog upravljanja.

Članak 72.

Potvrđivanje rashoda

Potvrđivanje rashoda postupak je kojim dužnosnik za ovjeravanje:

(a)

provjerava postojanje prava vjerovnika;

(b)

utvrđuje ili provjerava istinitost i iznos potraživanja:

(c)

provjerava uvjete pod kojima plaćanje dospijeva.

Članak 73.

Potvrđivanje i materijalni oblik „odobrenja za plaćanje”

1.   Potvrđivanje rashoda temelji se na popratnim dokumentima kojima se potvrđuje pravo vjerovnika na temelju izjave o stvarno pruženim uslugama, stvarno isporučenoj robi ili stvarno izvršenim radovima ili na temelju drugih dokumenata kojima se opravdava plaćanje, uključujući periodična plaćanja pretplata ili tečajeva osposobljavanja.

2.   Dužnosnik za ovjeravanje osobno provjerava popratne dokumente ili na temelju vlastite odgovornosti potvrđuje da je to učinjeno, prije nego što donese odluku kojom se potvrđuje rashod.

3.   Odluka o potvrđivanju iskazuje se tako da odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili drugi dužnosnik potpiše „odobrenje za plaćanje”.

4.   Ako sustav nema računalnu podršku, „odobrenje za plaćanje” ima oblik pečata s potpisom odgovornog dužnosnika za ovjeravanje.

U sustavu s računalnom podrškom, „odobrenje za plaćanje” sastoji se od potvrđivanja korištenjem osobne lozinke dužnosnika za ovjeravanje

Članak 74.

Odobravanje rashoda

1.   Odobravanje rashoda postupak je u kojem dužnosnik za ovjeravanje, nakon provjere da su proračunska sredstva na raspolaganju, izdavanjem naloga za plaćanje nalaže računovodstvenom službeniku da izvrši plaćanje iznosa rashoda koji je navedeni dužnosnik za ovjeravanje potvrdio.

Ako se obavljaju povremena plaćanja za pružene usluge, uključujući usluge najma, ili dostavljenu robu, dužnosnik za ovjeravanje može u skladu s obavljenom analizom rizika naložiti primjenu sustava izravnog terećenja.

2.   Na nalog za plaćanje dužnosnik za ovjeravanje stavlja datum i potpis te ga prosljeđuje računovodstvenom službeniku. Dužnosnik za ovjeravanje čuva popratne dokumente u skladu s člankom 44. stavkom 5.

3.   Uz nalog za plaćanje dostavljen računovodstvenom službeniku kada je to prikladno prilaže se dokument kojim se potvrđuje da je roba upisana u evidenciju iz članka 106. stavka 1.

Članak 75.

Vrste plaćanja

1.   Plaćanje se obavlja na osnovi predočenog dokaza da je odgovarajuće djelovanje provedeno u skladu s odredbama temeljnog akta ili sporazuma o bespovratnim sredstvima te obuhvaća jedan od sljedećih postupaka:

(a)

plaćanje cjelokupnog dospjelog iznosa;

(b)

plaćanje dospjelog iznosa na bilo koji od sljedećih načina:

1.

predfinanciranje, koje se može podijeliti na više plaćanja nakon sklapanja ugovora ili sporazuma o bespovratnim sredstvima ili nakon obavijesti o odluci o dodjeli bespovratnih sredstava;

2.

jedno ili više privremenih plaćanja za djelomično izvršenje djelovanja;

3.

plaćanje preostalih dospjelih iznosa nakon završetka djelovanja.

Predfinanciranjem se osiguravaju likvidna sredstva. Može ga se podijeliti na više plaćanja u skladu s dobrim financijskim upravljanjem.

Privremeno plaćanje, koje može biti višekratno, može pokrivati rashode koje je korisnik imao tijekom provedbe odluka ili sporazuma ili plaćanja usluga, roba ili radova izvršenih i/ili dostavljenih tijekom prijelaznih razdoblja ugovora. Privremenim plaćanjem može se u cijelosti ili djelomično poravnati predfinanciranje, ne dovodeći u pitanje odredbe temeljnog akta.

Zaključivanje rashoda ima oblik plaćanja preostalog iznosa, koji nije moguće plaćati višekratno i s kojim se poravnavaju svi prethodni rashodi ili nalog za povrat.

2.   U proračunskom računovodstvu razlikuju se vrste plaćanja iz stavka 1. u vrijeme kad je svako od tih plaćanja izvršeno.

Članak 76.

Plaćanje ograničeno na dostupna sredstva

Plaćanje rashoda obavlja računovodstveni službenik u okviru raspoloživih sredstava.

Članak 77.

Rokovi

Plaćanje rashoda vrši se u rokovima utvrđenim Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012 i u skladu s njima.

POGLAVLJE 6.

Informacijski sustavi

Članak 78.

Elektroničko upravljanje operacijama

Ako se izvršenjem prihoda i rashoda upravlja pomoću računalnih sustava, dokumenti mogu biti potpisani računalnim ili elektroničkim postupkom.

Članak 79.

E-vlada

Tijelo Unije postavlja i primjenjuje jedinstvene standarde za elektroničku razmjenu informacija s trećim osobama koje sudjeluju u postupcima nabave i postupcima za dodjelu bespovratnih sredstava. Posebno je dužno, u najvećoj mogućoj mjeri, osmisliti i primjenjivati rješenja za dostavu, pohranu i obradu podataka dostavljenih u postupcima nabave i dodjele bespovratnih sredstava i u tu svrhu uspostaviti područje elektroničke razmjene podataka za podnositelje zahtjeva, natjecatelje i ponuditelje.

Članak 80.

Dobro upravljanje

1.   Dužnosnik za ovjeravanje bez odlaganja priopćuje potrebu za podnošenje dokaza i/ili dokumentacije, njihov oblik i obvezni sadržaj te, prema potrebi, indikativne rokove završetka postupaka sklapanja ugovora.

2.   Kad, zbog očite administrativne pogreške podnositelja zahtjeva ili ponuditelja, podnositelj zahtjeva ili ponuditelj propusti dostaviti dokaz ili dati izjave, komisija za evaluaciju ili, prema potrebi dužnosnik za ovjeravanje, dužna je, osim u propisno opravdanim slučajevima, od podnositelja zahtjeva ili ponuditelja zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju ili da pojasni popratne dokumente. Takvi podaci ili pojašnjenja ne smiju bitno promijeniti ponudu ili uvjete nadmetanja.

Članak 81.

Pravna sredstva

Ako postupovni akt nekog dužnosnika za ovjeravanje negativno utječe na prava podnositelja zahtjeva ili ponuditelja, korisnika ili izvoditelja, taj akt mora sadržavati uputu o raspoloživim pravnim sredstvima za osporavanje navedenog akta u upravnim i/ili sudskim postupcima.

Posebno treba naznačiti narav pravnog sredstva, tijelo ili tijela ispred kojih se može uložiti, kao i rokove ostvarivanja prava na njega.

POGLAVLJE 7.

Unutarnji revizor

Članak 82.

Imenovanje, ovlasti i dužnosti unutarnjeg revizora

1.   Tijelo Unije posjeduje funkciju unutarnje revizije koja se obavlja u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima.

2.   Funkciju unutarnje revizije provodi unutarnji revizor Komisije. Unutarnji revizor ne smije biti dužnosnik za ovjeravanje niti računovodstveni službenik tijela Unije ili Komisije.

3.   Unutarnji revizor tijelo Unije savjetuje po pitanju upravljanja rizicima dajući mu neovisna mišljenja o kakvoći sustava upravljanja i kontrole, preporuke za poboljšanje uvjeta za provedbu postupaka te promičući dobro financijsko upravljanje.

Unutarnji revizor odgovoran je posebno za:

(a)

procjenu prikladnosti i djelotvornosti unutarnjeg sustava upravljanja te za uspješnost službi u provedbi programa i djelovanja s obzirom na rizike koji su s njima povezani;

(b)

procjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole i revizije koji se primjenjuju na svaki postupak izvršavanja proračuna tijela Unije.

4.   Unutarnji revizor izvršava svoje dužnosti u vezi sa svim aktivnostima i službama tijela Unije. Unutarnji revizor ima potpun i neograničeni pristup svim podacima potrebnima za izvršavanje njegovih dužnosti.

5.   Unutarnji revizor uzima u obzir konsolidirano godišnje izvješće dužnosnika za ovjeravanje i sve druge utvrđene podatke.

6.   Unutarnji revizor izvješćuje upravni odbor i direktora o svojim nalazima i preporukama.

Unutarnji revizor izvješćuje i u sljedećim slučajevima:

kritični rizici i preporuke nisu uzeti u obzir,

postoje znatna kašnjenja u provedbi preporuka iz prethodnih godina.

Upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor i direktor osiguravaju redovito praćenje provedbe preporuka revizora. Upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor pregledava informacije iz članka 47. stavka 1. točke (a) te utvrđuje jesu li preporuke u potpunosti i pravodobno provedene.

7.   Tijelo Unije daje kontaktne podatke unutarnjeg revizora fizičkim ili pravnim osobama koje sudjeluju u operacijama rashoda za potrebe povjerljivog obraćanja unutarnjem revizoru.

8.   Izvješća i nalazi unutarnjeg revizora dostupni su javnosti tek nakon što unutarnji revizor potvrdi mjere poduzete za njihovu provedbu.

Članak 83.

Neovisnost unutarnjeg revizora

Neovisnost unutarnjeg revizora, njegova odgovornost za aktivnosti provedene u izvršavanju njegovih dužnosti te pravo unutarnjeg revizora na pokretanje postupaka pred Sudom Europske unije utvrđuju se u skladu s člankom 100. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 84.

Uspostava službe za unutarnju reviziju

1.   Upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor može, vodeći računa o isplativosti i dodanoj vrijednosti, osnovati službu za unutarnju reviziju koja svoje dužnosti izvršava u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima.

Svrha, nadležnost i odgovornost službe za unutarnju reviziju određuju se u povelji unutarnje revizije te ih mora odobriti upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor.

Godišnji revizijski plan službe za unutarnju reviziju sastavlja voditelj službe za unutarnju reviziju vodeći računa, između ostalog, o direktorovoj procjeni rizika u tijelu Unije.

Plan pregledava i odobrava upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor.

Služba za unutarnju reviziju izvješćuje upravni odbor i direktora o svojim nalazima i preporukama.

2.   Ako služba za unutarnju reviziju nije isplativa ili ne ispunjava međunarodne standarde, tijelo Unije može odlučiti dijeliti službu za unutarnju reviziju s ostalim tijelima Unije koja djeluju u istom području politike.

U takvim slučajevima upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor dotičnih tijela Unije utvrđuje praktične načine rada zajedničke službe za unutarnju reviziju.

3.   Izvršitelji unutarnje revizije učinkovito surađuju razmjenom informacija i revizorskih izvješća te, kada je to prikladno, izradom zajedničkih procjena rizika i provedbom zajedničkih revizija.

Upravni odbor ili, ako je to osnivačkim aktom dopušteno, izvršni odbor i direktor osiguravaju redovito praćenje provedbe preporuka službe za unutarnju reviziju.

GLAVA V.

NABAVA

Članak 85.

Opće odredbe

1.   U vezi s nabavom, u skladu s člankom 86., primjenjuje se glava V. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegirana uredba (EU) br. 1268/2012.

2.   Tijelo Unije može zahtijevati da ga se kao javnog naručitelja uključi u dodjelu ugovora Komisije ili međuinstitucijskih ugovora te dodjelu ugovora ostalih tijela Unije.

3.   Tijelo Unije sudjeluje u središnjoj bazi podataka o isključenjima koju je uspostavila i kojom upravlja Komisija u skladu s člankom 108. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 86.

Postupci nabave

1.   Tijelo Unije može bez postupka javne nabave s Komisijom, međuinstitucijskim uredima i Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije osnovanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94 (8) sklopiti ugovor za dostavu robe, pružanje usluga ili izvođenje radova koje navedena tijela osiguravaju.

2.   Tijelo Unije za pokriće svojih administrativnih potreba može koristiti zajedničke postupke nabave s javnim naručiteljima države članice domaćina. U tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuje članak 133. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

GLAVA VI.

POSEBNE ODREDBE POVEZANE S ADMINISTRATIVNIM ODOBRENIM SREDSTVIMA

Članak 87.

Administrativna odobrena sredstva

1.   Administrativna odobrena sredstva su nediferencirana odobrena sredstva.

2.   Administrativni rashodi koji proizlaze iz ugovora koji obuhvaćaju razdoblja koja se protežu izvan financijske godine, u skladu s lokalnom praksom ili u odnosu na opskrbu opremom, terete proračun tijela Unije financijske godine u kojoj se ostvaruju.

3.   Tijelo Unije dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću do 1. srpnja svake godine radni dokument o svojoj politici povezanoj s nekretninama koji sadržava sljedeće podatke:

(a)

za svaku nekretninu, rashode i površinu koje pokrivaju odobrena sredstva odgovarajućih proračunskih linija tijela Unije;

(b)

očekivan razvoj globalnog programiranja površine i lokacija za nadolazeće godine s opisom projekata povezanih s nekretninama u fazi planiranja koji su već utvrđeni;

(c)

završne uvjete i troškove, kao i odgovarajuće podatke vezane za provedbu novih projekata povezanih s nekretninama koji su prethodno dostavljeni Europskom parlamentu i Vijeću u postupku utvrđenom u članku 88., a koji nisu uključeni u radne dokumente prethodne godine.

Članak 88.

Projekti povezani s nekretninama

1.   O svim projektima povezanim s nekretninama koji bi mogli imati znatan financijski učinak na proračun tijela Unije, tijelo Unije obavješćuje Europski parlament i Vijeće što je ranije moguće o potrebnoj građevinskoj površini i okvirnom planiranju prije nego što se obavi ispitivanje na lokalnom tržištu, u slučaju ugovora povezanih s nekretninama, ili prije nego što se izdaju pozivi za sudjelovanje u nadmetanju, u slučaju građevinskih radova.

2.   Za sve projekte povezane s nekretninama koji bi mogli imati znatan financijski učinak na proračun tijela Unije, tijelo Unije predočuje projekt povezan s nekretninama, uključujući njegove detaljne procjene troškova te njegovo financiranje, kao i popis nacrta ugovora koji se namjeravaju koristiti, te traži odobrenje Europskog parlamenta i Vijeća prije nego što se ugovori sklope. Na zahtjev tijela Unije dokumenti dostavljeni u odnosu na projekt povezan s nekretninama smatraju se povjerljivima.

Osim u slučajevima više sile Europski parlament i Vijeće raspravljaju o projektu povezanom s nekretninama u roku od četiri tjedna od kada su ga obje institucije primile.

Projekt povezan s nekretninama smatra se odobrenim po isteku navedenog razdoblja od četiri tjedna, osim ako Europski parlament i Vijeće u tom vremenskom razdoblju donesu odluku suprotnu prijedlogu.

Ako Europski parlament i/ili Vijeće tijekom tog razdoblja od četiri tjedna iskaže opravdanu zabrinutost, razdoblje se produljuje za dva tjedna.

Ako Europski parlament ili Vijeće donesu odluku koja je suprotna projektu povezanom s nekretninama, tijelo Unije povlači svoj prijedlog i može dostaviti novi.

3.   U slučajevima više sile podaci iz stavka 4. mogu se dostaviti zajedno s projektom povezanim s nekretninama. Europski parlament i Vijeće raspravljaju o projektu povezanom s nekretninama u roku od dva tjedna nakon što su ga primile obje institucije. Projekt povezan s nekretninama smatra se odobrenim po isteku ovog razdoblja od dva tjedna, osim ako Europski parlament ili/i Vijeće u tom razdoblju donesu odluku suprotnu prijedlogu.

4.   Sljedeći projekti povezani s nekretninama smatraju se projektima koji mogu imati znatan financijski učinak za proračun:

(a)

sva stjecanja zemljišta;

(b)

stjecanje, prodaja, građevinska obnova, izgradnja objekata ili svi projekti koji kombiniraju ove elemente, a koji se trebaju provesti u istom vremenskom okviru, koji prekoračuju iznos od 3 000 000 EUR;

(c)

svi novi ugovori povezani s nekretninama (uključujući plodouživanja, dugoročne zakupe i produljenja ugovora u vezi s nekretninama pod manje povoljnim uvjetima) koji nisu obuhvaćeni točkom b) s godišnjim troškovima od najmanje 750 000 EUR;

(d)

produljenje ili obnova postojećih ugovora u vezi s nekretninama (uključujući plodouživanje i dugoročne zakupe) pod istim ili povoljnijim uvjetima, s godišnjim troškovima od najmanje 3 000 000 EUR.

5.   Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 4. projekt stjecanja objekta može se financirati zajmom koji podliježe prethodnom odobrenju Europskog parlamenta i Vijeća.

Zajmovi se ugovaraju i otplaćuju u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i uzimajući u obzir najbolje financijske interese Unije.

Kad tijelo Unije predloži financiranje stjecanja putem zajma, u planu financiranja koji se treba dostaviti zajedno sa zahtjevom za prethodno odobrenje tijela Unije, posebice se navodi maksimalna razina financiranja, razdoblje financiranja, vrsta financiranja, uvjeti financiranja i uštede u usporedbi s ostalim vrstama ugovornih odnosa.

Europski parlament i Vijeće raspravljaju o zahtjevu za prethodno odobrenje u roku od četiri tjedna, s mogućim jednokratnim produljenjem od dva tjedna, od trenutka kad su ga primile obje institucije. Stjecanje putem zajma smatra se odbijenim ako ga Europski parlament i Vijeće izričito ne odobre u zadanom roku.

GLAVA VII.

STRUČNJACI

Članak 89.

Plaćeni vanjski stručnjaci

Članak 287. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 primjenjuje se na odgovarajući način na odabir stručnjaka. Takvi se stručnjaci plaćaju na temelju fiksnog iznosa najavljenog unaprijed, a biraju se na temelju stručne sposobnosti. Odabir se vrši na temelju uvjeta sposobnosti poštujući načela nediskriminacije, jednakog postupanja i izostanka sukoba interesa.

GLAVA VIII.

BESPOVRATNA SREDSTVA I NAGRADE KOJE DODJELJUJE TIJELO UNIJE

Članak 90.

Bespovratna sredstva

Ako tijelo Unije može dodjeljivati bespovratna sredstva u skladu s osnivačkim aktom ili na osnovi delegiranja ovlasti koje provodi Komisija u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, primjenjuju se odgovarajuće odredbe te Uredbe i Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

Članak 91.

Nagrade

Ako tijelo Unije može dodjeljivati nagrade u skladu s osnivačkim aktom ili na osnovi delegiranja ovlasti koje provodi Komisija u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, primjenjuju se odgovarajuće odredbe te Uredbe i Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

GLAVA IX.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I RAČUNOVODSTVO

POGLAVLJE 1.

Financijsko izvještavanje

Članak 92.

Struktura financijskih izvještaja

Financijski izvještaji tijela Unije obuhvaćaju:

(a)

financijske izvještaje tijela Unije;

(b)

izvješća o izvršavanju proračuna tijela Unije.

Članak 93.

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju

1.   Svako tijelo Unije sastavlja izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu.

2.   Direktor izvješće šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 31. ožujka sljedeće financijske godine.

3.   Izvješće iz stavka 2. sadrži barem stopu izvršenja odobrenih sredstava, izraženu u apsolutnom iznosu ili postotku, zajedno sa sažetim podacima o prijenosima odobrenih sredstava među različitim proračunskim stavkama.

Članak 94.

Mjerodavna pravila za financijske izvještaje

1.   Računovodstveni službenik primjenjuje pravila koja je donio računovodstveni službenik Komisije na osnovi međunarodno prihvaćenih računovodstvenih standarda za javni sektor.

2.   Proračunsko računovodstvo tijela Unije iz članka 92. mora poštovati proračunska načela utvrđena u člancima od 5. do 31. Mora iskazivati istinit i točan prikaz operacija proračunskih prihoda i rashoda.

Članak 95.

Računovodstvena načela

Financijski izvještaji iz članka 92. iskazuju podatke, uključujući podatke o računovodstvenim načelima, tako da se osigura njihova relevantnost, pouzdanost, usporedivost i razumljivost. Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima kako je navedeno u računovodstvenim načelima iz članka 143. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 96.

Financijski izvještaji

1.   Financijski izvještaji iskazuju se u eurima i obuhvaćaju:

(a)

bilancu stanja i izvještaj o financijskom rezultatu, koji predstavljaju svu aktivu i pasivu, financijski položaj i poslovni rezultat na dan 31. prosinca prethodne godine. Iskazuju se u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 143. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

(b)

izvještaj o novčanom toku koji prikazuje naplaćene i isplaćene iznose tijekom godine, kao i završno stanje riznice;

(c)

izvještaj o promjenama u neto aktivi koji daje pregled kretanja u pričuvi i akumulirane rezultate tijekom godine.

2.   Bilješke uz financijske izvještaje dopunjuju i daju komentare na podatke prikazane u izvještajima iz stavka 1. te pružaju sve dodatne podatke koje propisuje međunarodno prihvaćena računovodstvena praksa ako su ti podaci bitni za aktivnosti tijela Unije.

Članak 97.

Izvješća o izvršavanju proračuna

1.   Izvješća o izvršavanju proračuna iskazuju se u eurima. Ona sadržavaju:

(a)

izvješća koja objedinjuju sve proračunske operacije za godinu u smislu prihoda i rashoda;

(b)

objašnjenja koja dopunjuju i daju komentare na podatke dane u izvješćima.

2.   Proračunski rezultat sastoji se od razlike između:

svih prihoda prikupljenih za tu financijsku godinu,

iznosa isplaćenih na teret odobrenih sredstava za tu financijsku godinu uvećanih za preneseni iznos odobrenih sredstava za istu financijsku godinu.

Razlika iz prvog podstavka uvećava se ili umanjuje, s jedne strane, za neto iznos odobrenih sredstava prenesenih iz prethodnih financijskih godina koja su ukinuta te, s druge strane, za:

plaćanja iznad nediferenciranih odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne financijske godine kao rezultat promjene deviznog tečaja eura,

salda realiziranih i nerealiziranih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika tijekom financijske godine.

3.   Struktura izvješća o izvršavanju proračuna ista je kao i ona samog proračuna tijela Unije.

Članak 98.

Privremeni financijski izvještaji

1.   Računovodstveni službenik tijela Unije dostavlja privremene financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije te Revizorskom sudu do 1. ožujka sljedeće godine.

2.   Računovodstveni službenik tijela Unije također do 1. ožujka sljedeće godine dostavlja računovodstvenom službeniku Komisije izvještajni paket u standardnom formatu koji je utvrdio računovodstveni službenik Komisije za potrebe konsolidacije.

Članak 99.

Odobravanje završnih financijskih izvještaja

1.   U skladu s člankom 148. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Revizorski sud najkasnije do 1. lipnja sljedeće godine daje svoja opažanja o privremenim financijskim izvještajima tijela Unije.

2.   Nakon što je primio opažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima tijela Unije, računovodstveni službenik sastavlja završne financijske izvještaje tijela Unije u skladu s člankom 50. Direktor ih prosljeđuje upravnom odboru koji dalje svoje mišljenje o njima.

3.   Računovodstveni službenik dostavlja završne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, računovodstvenom službeniku Komisije, Revizorskom sudu, Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do 1. srpnja sljedeće financijske godine.

Računovodstveni službenik tijela Unije također dostavlja računovodstvenom službeniku Komisije do 1. srpnja izvještajni paket u standardnom formatu koji je utvrdio računovodstveni službenik Komisije za potrebe konsolidacije.

4.   Na dan slanja završnih financijskih izvještaja računovodstveni službenik tijela Unije također šalje Revizorskom sudu izjavu povezanu s financijskim izvještajima, a jedan primjerak se dostavlja računovodstvenom službeniku Komisije.

Završnim financijskim izvještajima prilaže se bilješka koju sastavlja računovodstveni službenik u kojoj izjavljuje da su završni financijski izvještaji sastavljeni u skladu s ovom glavom te važećim računovodstvenim načelima, pravilima i metodama.

Završni izvještaji tijela Unije objavljuju se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće godine.

5.   Direktor Revizorskom sudu dostavlja odgovor na opažanja iz godišnjeg izvještaja do 30. rujna sljedeće godine. Odgovori tijela Unije istodobno se šalju Komisiji.

POGLAVLJE 2.

Knjigovodstvena evidencija i popis imovine

Odjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 100.

Računovodstveni sustav

1.   Računovodstveni sustav tijela Unije sustav je koji služi za organizaciju proračunskih i financijskih podataka na način kojim se omogućuje njihovo unošenje, pohranjivanje i evidentiranje.

2.   Računovodstveni sustav sastoji se od općeg i proračunskog računovodstva. Računi se vode u eurima na temelju kalendarske godine.

3.   Dužnosnik za ovjeravanje može također voditi analitičke račune.

Članak 101.

Zajednički zahtjevi povezani s računovodstvenim sustavom institucija

Računovodstvena pravila i usklađeni kontni plan koji mora primjenjivati tijelo Unije donosi računovodstveni službenik Komisije u skladu s člankom 152. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Odjeljak 2.

Opće i proračunsko računovodstvo

Članak 102.

Opće računovodstvo

Općim računovodstvom bilježe se, kronološkim redom, koristeći se načelom dvojnog knjigovodstva, svi događaji i postupci koji utječu na ekonomsku i financijsku situaciju te aktivu i pasivu tijela Unije.

Članak 103.

Knjiženje u općem računovodstvu

1.   Salda i kretanja po općim računima knjiže se u poslovnim knjigama.

2.   Svi računovodstveni zapisi, uključujući usklađenja računa, moraju se temeljiti na pripadajućoj dokumentaciji na koju se pozivaju.

3.   Računovodstveni sustav mora biti takav da ostavlja jasan revizijski trag svih računovodstvenih zapisa.

Članak 104.

Računovodstvena usklađenja

Računovodstveni službenik tijela Unije, nakon završetka proračunske godine i do datuma podnošenja završnih financijskih izvještaja, izvršava sva usklađenja, bez posezanja za isplatom ili naplatom u vezi s tom godinom, potrebna radi istinitog i točnog financijskog izvještavanja. Takva su usklađenja moraju biti u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 101.

Članak 105.

Proračunsko računovodstvo

1.   Proračunsko računovodstvo pruža detaljan prikaz izvršavanja proračuna tijela Unije.

2.   Za potrebe stavka 1. proračunsko računovodstvo bilježi sve proračunske prihode i rashode iz glave IV.

Članak 106.

Popis imovine

1.   Tijelo Unije vodi evidenciju koja prikazuje količinu i vrijednosti sve materijalne, nematerijalne i financijske aktive koja predstavlja imovinu Unije u skladu s predloškom koji sastavlja računovodstveni službenik Komisije.

Tijelo Unije provjerava da navedeni zapisi iz popisa imovine odgovaraju stvarnoj situaciji.

2.   Prodaja materijalne imovine tijela Unije oglašava se na prikladan način.

GLAVA X.

VANJSKA REVIZIJA, RAZRJEŠNICA I BORBA PROTIV PRIJEVARA

Članak 107.

Vanjska revizija

1.   Neovisni vanjski revizor potvrđuje da godišnji financijski izvještaji tijela Unije propisno iskazuju prihode, rashode i financijsko stanje tijela Unije prije konsolidacije završnih financijskih izvještaja tijela Unije.

Osim ako je drukčije propisano u osnivačkom aktu, Revizorski sud sastavlja posebno godišnje izvješće o tijelu Unije u skladu sa zahtjevima članka 287. stavka 1. UFEU-a.

Prilikom sastavljanja izvješća iz drugog podstavka Revizorski sud u obzir uzima reviziju koju je proveo neovisni vanjski revizor iz prvog podstavka i mjere provedene na osnovi njegovih zaključaka.

2.   Tijelo Unije dostavlja Revizorskom sudu proračun tijela Unije u obliku u kojem je konačno donesen. Obavješćuje Revizorski sud što je prije moguće o svim odlukama i aktima koji se donose na temelju članaka 10., 14., 19. i 23.

3.   Kontrola Revizorskog suda provodi se u skladu s člancima od 158. do 163. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 108.

Rokovi u postupku davanja razrješnice

1.   Na osnovi preporuke Vijeća Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2, osim ako je osnivačkim aktom drugačije predviđeno, direktoru daje razrješnicu u vezi s izvršavanjem proračuna za godinu N. Direktor obavješćuje upravni odbor o opažanjima Europskog parlamenta iz odluke priložene odluci o razrješnici.

2.   Ako se rok iz stavka 1. ne može ispuniti, Europski parlament ili Vijeće obavješćuje direktora o razlozima odgode.

3.   Ako Europski parlament odgodi odluku o davanju razrješnice, direktor, u suradnji s upravnim odborom, poduzima sve mjere, što je prije moguće, kako bi otklonio ili olakšao otklanjanje prepreka za donošenje navedene odluke.

Članak 109.

Postupak davanja razrješnice

1.   Odluka o razrješnici obuhvaća račune svih prihoda i rashoda tijela Unije, rezultat proračuna i aktivu i pasivu tijela Unije prikazane u bilanci stanja.

2.   Radi davanja razrješnice Europski parlament, nakon što je to učinilo Vijeće, ispituje račune i financijske izvještaje tijela Unije. Ispituje i godišnje izvješće Revizorskog suda zajedno s odgovorima direktora tijela Unije, te odgovarajuća posebna izvješća Revizorskog suda u vezi s predmetnom financijskom godinom te izjavu o jamstvu Revizorskog suda u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija.

3.   Direktor na zahtjev Europskog parlamenta i u skladu s člankom 165. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 šalje sve informacije potrebne za nesmetano provedbu postupka za razrješenje za predmetnu financijsku godinu.

Članak 110.

Mjere praćenja

1.   Direktor poduzima potrebne mjere u skladu s opažanjima iz odluke Europskog parlamenta o razrješnici te komentarima danima uz preporuku za razrješnicu koju je donijelo Vijeće.

2.   Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća direktor izvješćuje o mjerama poduzetim na osnovi tih opažanja i komentara. Primjerak izvještaja direktor dostavlja Komisiji i Revizorskom sudu.

Članak 111.

Provjere na terenu koje provodi Komisija, Revizorski sud i OLAF

1.   Tijelo EU-a odobrava osoblju Komisije, drugim osobama koje Komisija ovlasti i Revizorskom sudu pristup svojim lokacijama i prostorima kao i podacima, uključujući podatke u elektroničkom obliku, koji su potrebni za provedbu revizija.

2.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9) i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (10) radi utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite radnje koja je naštetila financijskim interesima Unije u vezi s ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom dodijeljenim u okviru ove Uredbe.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2. sporazumi s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, bespovratna sredstva i nabave tijela EU-a sadržavaju odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u izričito daju ovlasti provedbe takvih revizija i istraga, u skladu s njihovim nadležnostima

GLAVA XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 112.

Zahtjevi Europskog parlamenta i Vijeća za informacije

Europski parlament, Vijeće i Komisija ovlašteni su za dobivanje svih potrebnih informacija ili objašnjenja od tijela Unije koja se odnose na proračunska pitanja u okviru područja svojih nadležnosti.

Članak 113.

Donošenje nove financijske uredbe tijela Unije

Sva tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 donose novu financijsku uredbu koja stupa na snagu 1. siječnja 2014. ili, u svakom slučaju, u roku od šest mjeseci od datuma kada je tijelo uvršteno u područje primjene članka 208. navedene Uredbe, nakon dodjele doprinosa na teret proračuna.

Članak 114.

Pravila za provedbu financijske uredbe tijela Unije

Upravni odbor, prema potrebi i uz prethodno odobrenje Komisije, na direktorov prijedlog donosi detaljna pravila za provedbu financijske uredbe tijela Unije.

Članak 115.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ, Euratom) br. 2343/2002 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014. Međutim, članak 40. nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2014., a stavci 4. i 7. članka 27. nastavljaju se primjenjivati do 31. prosinca 2015.

Članak 116.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. Međutim, članak 47. i članak 82. stavak 5. primjenjuju se od 1. siječnja 2015., a članak 32. i stavci 5. i 8. članka 33. primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 72.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 248, 16.9.2002., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

(5)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (SL L 314, 7.12.1994., str. 1.).

(9)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(10)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/69


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1272/2013

оd 6. prosinca 2013.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu policikličkih aromatskih ugljikovodika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

Benzo[a]piren, benzo[e]piren, benzo[a]antracen, krizen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten i dibenzo[a,h]antracen, u daljnjem tekstu policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), razvrstani su kao karcinogeni spojevi kategorije 1.B u skladu s Prilogom VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. (2)

(2)

Ti PAH-ovi mogu se pronaći u plastičnim i gumenim dijelovima širokog spektra robe široke potrošnje. Prisutni su kao nečistoće u nekim sirovinama koje se upotrebljavaju u proizvodnji takve robe, osobito u uljima za ekstendiranje i čađi. U te se proizvode ne dodaju namjerno i nemaju nikakvu određenu funkciju kao sastavni dijelovi plastičnih ili gumenih dijelova.

(3)

Navodom 28. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjena je prodaja na malo PAH-ova, čistih ili pomiješanih s drugim tvarima. Nadalje, navodom 50. Priloga XVII. navedenoj uredbi ograničava se prisutnost PAH-ova u uljima za ekstendiranje koja se upotrebljavaju u proizvodnji automobilskih guma.

(4)

Informacije koje je Komisiji dostavila Njemačka upućuju na to da proizvodi koji sadrže PAH-ove mogu predstavljati opasnost za zdravlje potrošača u slučaju gutanja, dermalne adsorpcije i, u nekim slučajevima, udisanja.

(5)

Zaključak o riziku za potrošače temelji se na procijenjenoj dermalnoj izloženosti PAH-ovima kao posljedici upotrebe određenih proizvoda široke potrošnje u realnim uvjetima upotrebe uz najgori mogući ishod. Utvrđeno je da izloženost prelazi izvedenu razinu izloženosti minimalnog učinka (DMEL) (3) utvrđenu za benzo[a]piren koja se upotrebljava kao zamjenska vrijednost za toksičnost ostalih PAH-ova.

(6)

Komisija je ocijenila informacije koje je dostavila Njemačka i zaključila da proizvodi koji sadrže PAH-ove predstavljaju rizik za potrošače te navela da bi se ograničenjem taj rizik umanjio. Komisija se o učincima ograničavanja prisutnosti PAH-ova u proizvodima koje bi potrošači mogli upotrebljavati savjetovala s industrijom i ostalim sudionicima.

(7)

Kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača od rizika koji su posljedica izloženosti PAH-ovima u proizvodima, potrebno je utvrditi granične vrijednosti udjela PAH-ova u dostupnim plastičnim ili gumenim dijelovima proizvoda i zabraniti stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju bilo koji PAH u koncentraciji većoj od 1 mg/kg.

(8)

Uzimajući u obzir osjetljivost djece, potrebno je odrediti donju graničnu vrijednost. Zbog toga treba zabraniti stavljanje na tržište igračaka i proizvoda za njegu djece koji u dostupnim plastičnim ili gumenim dijelovima sadrže bilo koji PAH u koncentraciji većoj od 0,5 mg/kg.

(9)

To bi se ograničenje trebalo primjenjivati samo za one dijelove proizvoda koji dolaze u izravan ili dulji dodir, odnosno kratkotrajni ponavljani dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljom u uobičajenim ili opravdano predvidljivim uvjetima upotrebe. Proizvodi ili njihovi dijelovi koji samo kratkotrajno ili rijetko dolaze u dodir s kožom ili usnom šupljinom ne bi trebali biti uključeni u područje primjene ograničenja jer bi izloženost PAH-ovima u tom slučaju bila zanemariva. U vezi s tim potrebno je izraditi dodatne smjernice.

(10)

Na tržištu Unije utvrđene su alternativne sirovine s niskim razinama PAH-ova. Među njima su čađa i ulja koja ispunjaju zahtjeve Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom (4).

(11)

Komisija bi trebala revidirati postojeće granične vrijednosti u okviru navedenog ograničenja, posebno u svjetlu novih znanstvenih spoznaja, uključujući informacije o migraciji PAH-ova s plastičnih i gumenih materijala na navedenim proizvodima te o alternativnim sirovinama. Pri pregledu novih informacija trebalo bi proučiti i raspoloživost i pouzdanost testnih metoda.

(12)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Primjereno je odrediti razuman rok u kojem bi zainteresirani sudionici mogli poduzeti mjere koje bi mogle biti potrebne radi usklađivanja s mjerama propisanima ovom Uredbom.

(14)

Ograničenja povezana sa stavljanjem na tržište rabljenih proizvoda i proizvoda koji se nalaze u lancu opskrbe od datuma početka primjene ove Uredbe mogla bi uzrokovati poteškoće u provedbi. Stoga se ograničenje ne bi trebalo primjenjivati na proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište prije tog datuma.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 27. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_en.pdf

(4)  SL L 12, 15.1.2011., str. 1.


PRILOG

U Prilogu XVII. Odluke (EZ) br. 1907/2006 u stupcu 2. navoda 50. dodaju se sljedeći stavci 5., 6., 7. i 8.:

 

„5.

Na tržište se ne smiju stavljati proizvodi namijenjeni prodaji na malo ako bilo koji njihov plastični ili gumeni dio, koji dolazi u izravan ili dulji dodir, odnosno kratkotrajni ponavljani dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljom u uobičajenim ili opravdano predvidljivim uvjetima upotrebe, sadrži više od 1 mg/kg (0,0001 % masenog udjela tog dijela) bilo kojeg navedenog PAH-a.

Ti proizvodi među ostalima obuhvaćaju:

sportsku opremu poput bicikala, palica za golf, reketa

kućansko posuđe, kolica, hodalice

alate za kućansku uporabu

odjeću, obuću, rukavice i sportsku odjeću

narukvice za ručne satove, steznici za zglobove, maske, trake za glavu

6.

Na tržište se ne smiju stavljati igračke, uključujući igračke za poticanje aktivnosti, te proizvodi za njegu djece ako bilo koji njihov plastični ili gumeni dio, koji dolazi u izravan ili dulji dodir, odnosno kratkotrajni ponavljani dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljom u uobičajenim ili opravdano predvidljivim uvjetima upotrebe, sadrži više od 0,5 mg/kg (0,00005 % masenog udjela tog dijela) bilo kojeg navedenog PAH-a.

7.

Odstupajući od stavaka 5. i 6., ti se stavci ne primjenjuju na proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište prije 27. prosinca 2015.

8.

Do 27. prosinca 2017., Komisija će revidirati granične vrijednosti iz stavaka 5. i 6. u svjetlu novih znanstvenih spoznaja, među ostalima o migraciji PAH-ova s proizvoda obuhvaćenih tim člancima i alternativnim sirovinama te će, prema potrebi, dotične članke primjereno izmijeniti.”


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/72


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1273/2013

оd 6. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematske aplikacije za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 7. Uredbe Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematske aplikacije za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (2) (u daljnjem tekstu „TAP-TSI”) zahtjeva se izmjena Uredbe uzimajući u obzir rezultate prve faze kako je opisano u Prilogu I. odjeljku 7.2. TAP-TSI-ja.

(2)

Prilogom I. odjeljkom 7.2.2.2. TAP-TSI-ja predviđa se da Europska agencija za željeznice (u daljnjem tekstu „ERA”) mora ocijeniti krajnje rezultate koje izrađuju sudionici u obliku IT specifikacija, plan upravljanja i glavni plan radi utvrđivanja jesu li ostvareni ciljevi iz prve faze.

(3)

Komisija je od Europske agencije za željeznice primila preporuku ERA/REC/09-2012/INT od 31. listopada 2012. koja sadržava određeni broj nacrta izmjena TAP-TSI-ja.

(4)

Upravljački odbor osnovan u skladu s odjeljkom 7.2.1. TAP-TSI-ja raspravljao je o preporuci ERA-e te posebice o pravnom statusu krajnjih rezultata iz prve faze. Odlučeno je o promjeni statusa nekih IT specifikacija u upute o primjeni.

(5)

Uredbu (EU) br. 454/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 454/2011 mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 4. zamjenjuje se sljedećom odredbom:

„Članak 4.

Željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture, upravitelji kolodvora, prodavači voznih karata i Agencija podržavaju radove druge faze kako je navedeno u Prilogu I. odjeljku 7.3. pružajući funkcionalne i tehničke podatke i stručno znanje.”;

(b)

članak 5. zamjenjuje se sljedećom odredbom:

„Članak 5.

Predstavnička tijela iz željezničkog sektora koja djeluju na europskoj razini kako je određeno u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) zajedno s predstavnikom prodavača voznih karata i predstavnikom europskih putnika, podrobnije razvija podsustav „telematske aplikacije za putnički promet” kako je naveden u Prilogu I. odjeljku 7.3. Krajnje rezultate iz prve faze (upute o primjeni, arhitektura, plan upravljanja i glavni plan) Europska agencija za željeznice objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(3)  SL L 164, 30.4.2004., str. 1.”;"

(c)

članak 6. zamjenjuje se sljedećom odredbom:

„Članak 6.

Države članice osiguravaju da su željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture, upravitelji kolodvora i prodavači voznih karata obaviješteni o ovoj Uredbi te oni određuju nacionalna kontaktna mjesta (NCP) za praćenje njezine provedbe. Uloga NCP-ova opisana je u Prilogu VI.”;

(d)

članak 7. zamjenjuje se sljedećom odredbom:

„Članak 7.

1.   Ova se Uredba izmjenjuje uzimajući u obzir rezultate druge faze kako je navedeno u Prilogu I. odjeljku 7.3.

2.   Europska agencija za željeznice izmjenjuje tehnički dokument B.60 (Arhitektura) uzimajući u obzir rezultate prve faze i primjenjujući postupak iz članka 3.”

Članak 2.

Prilozi Uredbi (EU) br. 454/2011. izmjenjuje se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 123, 12.5.2011., str. 11.


PRILOG

Prilozi Uredbi (EU) br. 454/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 4.2.1. treba zamijeniti sljedećim tekstom:

„4.2.1.   Razmjena podataka o voznim redovima

Ovim osnovnim parametrom određuje se kako željeznički prijevoznik provodi razmjenu podataka o voznim redovima.

Ovim osnovnim parametrom osigurava se objavljivanje voznih redova koji sadržavaju podatkovne elemente određene dalje u tekstu.

Ovim osnovnim parametrom osigurava se također da svaki željeznički prijevoznik pripremi točan i ažuran vozni red.

Odredbe ovog osnovnog parametra primjenjuju se na putnički promet željezničkog prijevoznika.

Ovaj osnovni parametar slijedi sljedeći postupak:”;

(b)

odjeljak 4.2.2. treba zamijeniti sljedećim tekstom:

„4.2.2.   Izmjena podataka o tarifama

Ovim osnovnim parametrom određuje se način izmjene podataka o tarifama između prijevoznika.

Ovim osnovnim parametrom osigurava se objavljivanje podataka o tarifama obliku opisanom u nastavku.

Odredbe ovog osnovnog parametra primjenjuju se u pogledu svih putničkih tarifa željezničkog prijevoznika za domaću, međunarodnu i inozemnu prodaju.

Ovim osnovnim parametrom nalažu se sljedeći postupci:”;

(c)

odjeljak 4.2.2.1. treba zamijeniti sljedećim tekstom:

„4.2.2.1.   Željeznički prijevoznik stavlja svoje vlastite tarife na raspolaganje drugim željezničkim prijevoznicima, ovlaštenim javnim tijelima i trećim osobama.

Ne dovodeći u pitanje prava putnika te na temelju ugovora o distribuciji, svi željeznički prijevoznici stavljaju na raspolaganje svoje vlastite tarife (uključujući cjenike) tako da osiguraju pristup željezničkim prijevoznicima koje su ovlastili za prodaju, trećim osobama koje su ovlastili za prodaju te ovlaštenim javnim tijelima. Željeznički prijevoznik osigurava da su podaci o tarifama točni i ažurirani. Ako željeznički prijevoznik pruža uslugu prijevoza zajedno s drugim prijevoznicima, željeznički prijevoznik osigurava, zajedno s drugim zajedničkim prijevoznicima, da su podaci o tarifama točni i ažurirani.

Glavni sadržaj podataka o tarifama namijenjenima za međunarodnu i inozemnu prodaju definiran je u Prilogu IV.

Podaci o tarifama namijenjenima za međunarodnu ili inozemnu prodaju stavljaju se na raspolaganje najmanje onoliko unaprijed koliko je propisano u Prilogu IV.

Gore navedeni postupak i informacije koje se koriste za njega moraju biti u skladu s podacima vezanima uz tarife namijenjene za međunarodnu i inozemnu prodaju s tehničkim dokumentom/dokumentima:

B.1 (vidjeti Prilog III.),

B.2 (vidjeti Prilog III.),

B.3 (vidjeti Prilog III.).

Gore naveden postupak i podaci koji se koriste za njega u pogledu podataka o tarifama namijenjenima za domaću prodaju moraju biti usklađeni s tehničkim dokumentima koje izrađuje Agencija (vidjeti Prilog II.).”;

(d)

u odjeljku 4.2.6. briše se sljedeća rečenica:

„Odredba ovog osnovnog parametra vezano uz elektronički zahtjev/potvrdu primjenjuje se ako postoji sporazum između strana koje podnose zahtjev i onih kojima se isti upućuje.”;

(e)

u odjeljku 4.2.6.1. rečenica:

„Ta internetska stranica mora biti usklađena sa smjernicama za internetski sadržaj kojima se uzimaju u obzir potrebe osoba sa slušnim i/ili vidnim oštećenjima.”

zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Ta internetska stranica mora biti dostupna osobama s poteškoćama.”;

(f)

odjeljak 4.2.6.2. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„4.2.6.2.   Ako se željeznički prijevoznik ili prodavač voznih karata koristi IT komunikacijom za namjenu slanja zahtjeva za dostupnost/rezervaciju pomoći za osobe sa smanjenom pokretljivošću, takvi zahtjevi moraju biti sukladni s odgovarajućim odredbama.

Distribucijski sustav koji zahtijeva uslugu, šalje sustavu zahtjeve za raspoloživost/rezervaciju određenog vlaka za navedenu vrstu pomoći.

Glavne vrste zahtjeva su:

upiti u vezi s raspoloživosti,

zahtjev za rezervaciju,

zahtjev za djelomično poništenje,

zahtjev za potpuno poništenje.

Ovaj se postupak provodi nakon prijenosa zahtjeva korisnika u sustav željezničkog prijevoznika ili prodavača voznih karata.

Podatkovni elementi i sadržaj informacija poruke koja se koristi za ispunjavanje obveza moraju biti usklađeni:

bilo s elementima određenima u tehničkom dokumentu B.10 (vidjeti Prilog III.), u kojem slučaju sustavi na koje je zahtjev naslovljen moraju biti u stanju razumjeti zahtjev i odgovoriti na njega,

ili na drugi način određenim normama, u kojem slučaju sustavi na koje je zahtjev naslovljen moraju biti u stanju razumjeti zahtjev i odgovoriti na njega.”;

(g)

Prilog I. odjeljak 7.2.3. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„7.2.3.   Podloge koje se moraju dostaviti

Krajnji rezultati iz prve faze uključuju sljedeće:

1.

upute o primjeni kojima se opisuju funkcionalne i tehničke specifikacije te specifikacije učinkovitosti, s njima povezane podatke, zahtjeve sučelja, zahtjeve vezane uz sigurnost i kvalitetu;

2.

nacrt opće arhitekture sustava;

3.

glavni plan uključujući:

određivanje aktivnosti potrebnih za provedbu sustava,

migracijski plan koji uključuje niz faza koje vode do konkretnih i provjerljivih međurezultata i koji opisuje put od postojećih informacijskih i komunikacijskih sustava sudionika do ciljnog sustava,

podrobni plan ključnih točaka,

ocjenjivanje rizika ključnih faza glavnog plana,

procjenu ukupnih troškova za vrijeme trajanja cijelog životnog vijeka (LCC) za uvođenje i upravljanje sustavom, zajedno s naknadnim investicijskim planom i odgovarajućom analizom troškova i koristi.

4.

krajnji rezultat o upravljanju uključuje prepoznavanje odgovarajućih upravljačkih struktura, metoda i postupaka za pružanje podrške razvoju i provjeri sustava i naknadno njegovog uvođenja i djelovanja na terenu tijekom njegova životnog vijeka (uključujući upravljanje sporovima između strana uključenih strana u skladu s odredbama ovog TSI-ja).”;

(h)

Prilog I. odjeljak 7.3. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„7.3.   Faza 2. - Razvoj

Svi predmetni sudionici moraju razvijati sustav u skladu s odredbama krajnjih rezultata iz prve faze kako slijedi:

(a)

Upravljanje projektom

Strukturu upravljanja kako je opisana u tehničkom dokumentu B.61 (vidjeti Prilog V.) postupno provode sudionici kako bi se jamčio odgovarajući razvoj sustava.

Uloge i odgovornosti svih sudionika razvijaju se u skladu s provedbom nove strukture upravljanja kako je opisana u tehničkom dokumentu B.61.

Upravljački će se odbor osnovan tijekom prve faze zadržati u drugoj fazi do potpune operativnosti strukture upravljanja opisane u tehničkom dokumentu B.61. Njegov će se poslovnik ažurirati kako bi se u obzir uzela njegova nova uloga praćenja provedbe nove strukture upravljanja, arhitekture razvijene u prvoj fazi i razvoja sustava koji provode pojedinačna poduzeća posebno uzimajući u obzir pridržavanje uputa za primjenu koje objavljuje i održava ERA. Prije proglašavanja kraja druge faze upravljački odbor izdaje mišljenje o pravnom statusu uputa o primjeni i vlasništvu nad njima.

Potpuna usklađenost s tehničkim dokumentom B.61 smatrat će se pretpostavkom sukladnosti nove strukture upravljanja sa zahtjevima ove Uredbe. Međutim, zbog prirode dokumenta i trajne potrebe usklađivanja strukture upravljanja sa stvarnim potrebama tržišta, svako odstupanje od njegovih odredaba mora se odmah prijaviti upravljačkom odboru koji ocjenjuje odstupanje i odlučuje treba li se tehnički dokument i/ili njegov pravni status promijeniti na kraju druge faze.

(b)

Glavni plan

Svi predmetni sudionici međusobno surađuju i provode sustav u skladu s glavnim planom kako je naveden u tehničkom dokumentu ERA-e B.62 (vidjeti Prilog V.) kako bi se jamčio odgovarajući razvoj sustava.

(c)

Razvoj sustava

Svi predmetni sudionici međusobno surađuju i oblikuju prodajnu arhitekturu sustava u skladu s odredbama o arhitekturi kako je opisano u tehničkom dokumentu ERA-e B.60 (vidjeti Prilog V.).

Svi predmetni sudionici međusobno surađuju i oblikuju sustav i njegove dijelove kako bi bio što je moguće više u skladu s uputama o primjeni kako je opisano u tehničkim dokumentima:

 

B.50 (vidjeti Prilog III.);

 

B.51 (vidjeti Prilog III.);

 

B.52 (vidjeti Prilog III.);

 

B.53 (vidjeti Prilog III.);

 

B.54 (vidjeti Prilog III.);

 

B.55 (vidjeti Prilog III.);

 

B.56 (vidjeti Prilog III.).

Potpuna usklađenost s tim tehničkim dokumentima smatrat će se pretpostavkom sukladnosti sustava s tehničkim zahtjevima ove Uredbe. Svako odstupanje od uputa o primjeni mora se prijaviti upravljačkom odboru koji ga ocjenjuje u okviru svoje uloge opisane u stavku a). S obzirom na to da upute o primjeni B.50 do B.56 iz Priloga III. nisu obvezne specifikacije, ne podliježu upravljanju nadzorom izmjena.”

2.

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim Prilogom III.:

„PRILOG III.

Popis tehničkih dokumenata

Referenca

Oznaka

B.1 (V1.1.1)

Računalna izrada i razmjena podataka o tarifama namijenjenima za međunarodnu ili inozemnu prodaju – vozne karte NRT

B.2 (V1.1)

Računalna izrada i razmjena podataka o tarifama namijenjenima za međunarodnu i inozemnu prodaju – integrirane vozne karte s rezervacijom (IRT)

B.3 (V1.1)

Računalna izrada i razmjena podataka namijenjenih za međunarodnu ili inozemnu prodaju – posebne ponude

B.4 (V1.1.1)

Upute za provedbu za Edifact poruke koje obuhvaćaju razmjenu podataka iz voznih redova

B.5 (V1.1)

Elektronička rezervacija mjesta/sjedala i elektronička izrada putnih isprava – razmjena poruka

B.6 (V1.1)

Elektronička rezervacija mjesta/sjedala i elektronička izrada prijevoznih dokumenata (norme RCT2)

B.7 (V1.1.1)

Međunarodna željeznička vozna karta za ispis kod kuće

B.8 (V1.1)

Standardne brojčane oznake za željezničke prijevoznike, upravitelje infrastrukture i druga poduzeća uključena u lance željezničkog prijevoza

B.9 (V1.1)

Standardne brojčane oznake za lokacije

B.10 (V1.1)

Elektronička rezervacija pomoći za osobe sa smanjenom pokretljivošću – razmjena poruka

B.30 (V1.1)

Shema – katalog poruka/skupova podataka potrebnih za komunikaciju TSI TAP-a između željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture

B.50 (V1.0)

Upute za primjenu voznog reda

B.51 (V1.0)

Upute za primjenu tarifa

B.52 (V1.0)

Upute za primjenu rezervacije

B.53 (V1.0)

Upute za primjenu izravnog ispunjivanja

B.54 (V1.0)

Upute za primjenu neizravnog ispunjivanja

B.55 (V1.0)

Upute za primjenu pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću

B.56 (V1.0)

Upute za primjenu komunikacije između željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture”

3.

Tekst Priloga IV. odjeljka C.1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„C.1.   Tarife NRT

Glavni sadržaj podataka vezanih uz tarife NRT čine:

serije,

proizvodi,

usluge,

oznake prijevoznika,

cjenici,

popis kolodvora.

Tarife NRT objavljuju se unaprijed prema prodajnim uvjetima.”

4.

Dodaje se sljedeći Prilog V.:

„PRILOG V.

Popis tehničkih dokumenata za prodajnu arhitekturu, plan upravljanja i glavni plan

Referenca

Oznaka

B.60 (V1.0)

Prodajna arhitektura TAP-a

B.61 (V1.0)

Upravljanje TAP-a

B.62 (V1.0)

Glavni plan TAP-a”

5.

Dodaje se sljedeći Prilog VI.:

„PRILOG VI.

Zadaci koje preuzima nacionalno kontaktno mjesto TAF-a/TAP-a

1.

Djelovati kao kontakt između ERA-e, upravljačkog odbora TAF-a/TAP-a i sudionika željezničkog sektora (upravitelji infrastrukture, željeznički prijevoznici, vlasnici vagona, upravitelji željezničkih kolodvora, prodavači voznih karata i povezane udruge) u državi članici kako bi se osiguralo da su sudionici uključeni u TAF i TAP te da su upoznati s općenitim napretkom i odlukama upravljačkog odbora.

2.

Upravljački odbor TAP-a/TAP-a obavijestiti o pitanjima sudionika željezničkog sektora u državama članicama i koja izazivaju njihovu zabrinutost preko supredsjednikâ pod uvjetom da su zabrinutosti poznate i da postoji želja da ih se iznese.

3.

Povezati se s članovima Odbora za interoperabilnost i sigurnost željeznice (RISC) država članica kako bi osigurali da su obaviješteni o nacionalnim pitanjima u vezi s TAF-om/TAP-om prije svakog sastanka Odbora te da se odluke koje Odbor donese i koje su u vezi s TAF-om/TAP-om na odgovarajući način prenesu dotičnim sudionicima željezničkog sektora.

4.

Država članica osigurava da se stupilo u kontakt sa svim ovlaštenim željezničkim prijevoznicima i ostalim željezničkim sudionicima (upravitelji infrastrukture, željeznički prijevoznici, vlasnici vagona, upravitelji željezničkih kolodvora, prodavači voznih karata), da su primili detalje o NCP-u te da im je savjetovano da stupe u kontakt s NCP-om ako već ne postoji ranije uspostavljen kontakt.

5.

Pod uvjetom da su sudionici željezničkog sektora u državi članici poznati, upoznati ih s njihovim obvezama sukladno odredbama TAF-a i TAP-a te da moraju ispunjavati te obveze.

6.

Surađivati s državom članicom kako bi osigurali da je imenovan subjekt odgovoran za popunjavanje središnje referentne domene primarnim kodovima za lokacije. Identitet imenovanog subjekta prijavljuje se Glavnoj upravi za mobilnost i promet radi odgovarajuće distribucije.

7.

Olakšati razmjenu informacija između sudionika željezničkog sektora države članice (upravitelji infrastrukture, željeznički prijevoznici, vlasnici vagona, upravitelji željezničkih kolodvora, prodavači voznih karata i povezane udruge) u državi članici.”


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/79


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1274/2013

оd 6. prosinca 2013.

o izmjeni i ispravljanju priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u vezi s određenim prehrambenim aditivima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3., članak 14. i članak 30. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama i prehrambenim tvarima te uvjeti njihove uporabe.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(4)

Ti se popisi mogu ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na poticaj Komisije ili nakon podnošenja zahtjeva.

(5)

Pri ažuriranju specifikacija potrebno je uzeti u obzir specifikacije i analitičke tehnike za prehrambene aditive utvrđene u specifikacijama Zajedničkog stručnog odbora FAO-a/WHO-a za prehrambene aditive koje je donijela Komisija Codex Alimentarius i međunarodni sustav numeriranja prehrambenih aditiva (International Numbering System for Food Additives), tj. naziv INS (4).

(6)

Trenutačno dopušteno prehrambeno bojilo „Brilliant Black BN, Black PN” (E 151) treba preimenovati u „Brilliant Black PN” na popisu Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani i u uvjetima njihove uporabe te specifikacijama za taj aditiv radi jasnoće te u svrhu usklađivanja s njegovim registriranim imenom u sustavu INS.

(7)

Definicija prehrambenog aditiva algal karoteni (E 160a iv.) u specifikacijama trenutačno glasi „Miješani karoteni mogu se dobiti i iz prirodnih sojeva algi Dunaliella salina koja raste u velikim slanim jezerima u Whyalli, u Južnoj Australiji. […]” s upućivanjem na posebno područje gdje se alge uzgajaju, odnosno Whyallu. Međutim, proteklih je godina porasla globalna potražnja za algal karotenima, pa je u Australiji i drugim zemljama stvoreno još slanih jezera. U sadašnjim specifikacijama za algal karotene Zajedničkog stručnog odbora FAO-a/WHO-a za prehrambene aditive (5) i mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane u pogledu ponovne procjene miješanih karotena (E 160a i.) i beta-karotena (E 160a ii.) kao prehrambenih aditiva (6) nema upućivanja ili ograničenja u pogledu područja u kojima se uzgaja Dunaliella salina. Stoga je potrebno izmijeniti opis algal karotena (E 160a iv.) u specifikacijama kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu.

(8)

Uredba (EU) br. 231/2012 sadrži pogreške u specifikacijama za kalcijev bisulfit (E 227) i kalijev bisulfit (E 228). Te je pogreške potrebno ispraviti.

(9)

Uredbom (EU) br. 231/2012 utvrđuju se i specifikacije za mikrokristaličnu celulozu (E 460 i.) u kojima stoji da je sinonim za taj prehrambeni aditiv celulozni gel. Budući da je sustav Codex Alimentarius donio dvostruki naziv za mikrokristaličnu celulozu (E 460 i.), njezin dodijeljeni naziv u sustavu INS je „mikrokristalična celuloza (celulozni gel).” S obzirom na dosadašnju praksu (7) te kako bi se osigurala usklađenost i spriječilo narušavanje trgovine, za prehrambeni aditiv (E 460 i.) treba donijeti dvostruki naziv mikrokristalična celuloza, celulozni gel. U skladu s navedenim, naziv „celulozni gel” treba izbrisati iz unosa „Sinonimi” u specifikacijama za taj prehrambeni aditiv, a njegov naziv treba na odgovarajući način izmijeniti u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(10)

Prehrambeni aditiv „karboksi metil celuloza, natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma” (E 466) treba preimenovati u „natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma” u popisu Unije prehrambenih aditiva iz priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 i u specifikacijama za taj aditiv radi jasnoće te u svrhu usklađivanja s njegovim registriranim imenom u sustavu INS.

(11)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1331/2008, Komisija je dužna tražiti mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) kako bi ažurirala popis Unije prehrambenih aditiva iz priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, osim ako predmetna ažuriranja neće imati utjecaj na zdravlje ljudi. Budući da ažuriranja u prethodno navedenim popisima Unije neće imati utjecaj na zdravlje ljudi, nije potrebno zatražiti mišljenje Agencije.

(12)

Stoga uredbe (EZ) br. 1333/2008 i (EU) br. 231/2012 treba na odgovarajući način izmijeniti i ispraviti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Prehrambeni aditivi „Brilliant Black BN, Black PN” (E 151) ili „karboksi metil celuloza, natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma” (E 466) te hrana koja sadržava te prehrambene aditive, označena ili stavljena na tržište do dvadeset i četiri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe, koji ne ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe, smiju se prodavati do iscrpljenja zaliha.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 83, 22.3.2012., str. 1.

(4)  Međunarodni sustav numeriranja prehrambenih aditiva (INS).

(5)  Monografija br. 4 (2007) o KAROTENIMA (alge) može se pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Znanstveni odbor EFSA-e za prehrambene aditive i prehrambene tvari dodane hrani (ANS); Znanstveno mišljenje o ponovnoj procjeni miješanih karotena (E 160a i.) i beta-karotena (E 160a ii.) kao prehrambenih aditiva. EFSA Journal 2012.; 10(3):2593.

(7)  Predložena izmjena u skladu je s drugim sličnim slučajevima, poput natrijeve karboksi metil celuloze (E 466), umrežene natrijeve karboksimetil celuloze (E 468) i enzimski hidrolizirane karboksimetil celuloze (E 469), kojima su dodijeljeni dvostruki nazivi.


PRILOG I.

A.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U dijelu A tablici 3., unos za prehrambeni aditiv E 151 zamjenjuje se sljedećim:

„E 151

Brilliant Black PN”

2.

U dijelu B:

(a)

u točki 1. „Bojila”, unos za prehrambeni aditiv E 151 zamjenjuje se sljedećim:

„E 151

Brilliant Black PN”

(b)

u točki 3. „Aditivi, osim bojila i sladila”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma”

3.

U dijelu C:

(a)

u skupini III.: Bojila s kombiniranim najvećim dopuštenim količinama, unos za prehrambeni aditiv E 151 zamjenjuje se sljedećim:

„E 151

Brilliant Black PN”

(b)

u skupini I., unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

4.

U dijelu E:

(a)

u kategoriji hrane 09.2. „Prerađena riba i ribarski proizvodi, uključujući mekušce i rakove”, unos za prehrambeni aditiv E 151 zamjenjuje se sljedećim:

„E 151

Brilliant Black PN

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova”

(b)

u kategoriji hrane 09.2. „Prerađena riba i ribarski proizvodi, uključujući mekušce i rakove”, unos za prehrambeni aditiv E 151 zamjenjuje se sljedećim:

„E 151

Brilliant Black PN

250

(36)

samo prethodno kuhani rakovi”

(c)

u kategoriji hrane 09.2. „Prerađena riba i ribarski proizvodi, uključujući mekušce i rakove”, unos za prehrambeni aditiv E 151 zamjenjuje se sljedećim:

„E 151

Brilliant Black PN

100

(37)

samo dimljena riba”

(d)

u kategoriji hrane 11.4.1. „Stolna sladila u tekućem obliku”, unos za prehrambeni aditiv E 460 i. zamjenjuje se sljedećim:

„E 460 i.

mikrokristalična celuloza, celulozni gel

quantum satis

 

 

(e)

u kategoriji hrane 11.4.3. „Stolna sladila u tabletama” unos za prehrambeni aditiv E 460 i. zamjenjuje se sljedećim:

„E 460 i.

mikrokristalična celuloza, celulozni gel

quantum satis

 

 

(f)

U kategoriji hrane 01.6.1. „Nearomatizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

 

 

(g)

U kategoriji hrane 01.6.2. „Nearomatizirani, prirodnofermentirani proizvodi od vrhnja i zamjenski proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20 %”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

 

 

(h)

U kategoriji hrane 11.4.1. „Stolna sladila u tekućem obliku”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

 

 

(i)

U kategoriji hrane 11.4.2. „Stolna sladila u prahu”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

 

 

(j)

U kategoriji hrane 11.4.3. „Stolna sladila u tabletama”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

 

 

(k)

U kategoriji hrane 13.1.5.1. „Dijetna hrana za dojenčad za posebne medicinske potrebe i posebna hrana za dojenčad”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

10 000

 

od rođenja nadalje u proizvodima za dijetetsko ublažavanje poremećaja metabolizma”

(l)

U kategoriji hrane 13.1.5.2. „Dijetna hrana za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske potrebe kako je definirana Direktivom 1999/21/EZ”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

10 000

 

od rođenja nadalje u proizvodima za dijetetsko ublažavanje poremećaja metabolizma”

(m)

U kategoriji hrane 14.1.3. „Voćni nektari kako su definirani Direktivom 2001/112/EZ, i nektari od povrća i slični proizvodi”, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

 

samo tradicionalni švedski i finski voćni sirupi od agruma”

B.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U dijelu 1. unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

quantum satis

svi prehrambeni aditivi”

2.

U dijelu 3. unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza,

celulozna guma

quantum satis

quantum satis

quantum satis

da”

3.

U dijelu 5. odjeljku A, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza,

celulozna guma

quantum satis

sve prehrambene tvari

da”

4.

U dijelu 5. odjeljku B, unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza,

celulozna guma

za uporabu u smjesama prehrambenih tvari pod uvjetom da nije prijeđena najveća dopuštena količina u hrani navedenoj u Prilogu II. dijelu E točki 13.1.

sve prehrambene tvari

dijetetska hrana za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske namjene definirana Direktivom 1999/21/EZ”

5.

U dijelu 6. tablici 1., unos za prehrambeni aditiv E 466 zamjenjuje se sljedećim:

„E 466

natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma”


PRILOG II.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U unosu za E 160a iv. algal karoteni, specifikacija koja se odnosi na definiciju zamjenjuje se kako slijedi:

Definicija

Miješani karoteni mogu se dobiti i iz prirodnih sojeva algi Dunaliella salina. Beta-karoten se ekstrahira esencijalnim uljima. Priprema se 20 do 30 %-tna suspenzija u jestivom ulju. Omjer transizomera i cisizomera kreće se u rasponu od 50/50 do 71/29.

Osnovne tvari za bojenje su karotenoidi, od kojih najveći udjel ima beta-karoten. Alfa-karoten, lutein, zeaksantin i beta-kriptoksantin također mogu biti prisutni. Osim pigmenata boja, ova tvar može sadržavati ulja, masti i vosak koji prirodno nastaju u izvornom materijalu.”

2.

Unos za E 151 Brilliant Black BN, Black PN izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„E 151 BRILLIANT BLACK PN”

(b)

specifikacija koja se odnosi na definiciju zamjenjuje se sljedećom:

Definicija

Brilliant Black PN većinom se sastoji od tetranatrijeva-4- acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonata i bojila sličnih glavnom bojilu uz natrijev klorid i/ili natrijev sulfat kao osnovne neobojene sastojke.

Brilliant Black PN je natrijeva sol.

Dopuštene su i kalcijeva i kalijeva sol.”

3.

U unosu za E 227 kalcijev bisulfit, naslov se zamjenjuje sljedećim:

„E 227 KALCIJEV HIDROGENSULFIT”

4.

U unosu za E 228 kalijev bisulfit, naslov se zamjenjuje sljedećim:

„E 228 KALIJEV HIDROGENSULFIT”

5.

Unos za E 460 i. mikrokristalična celuloza izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„E 460 i. MIKROKRISTALIČNA CELULOZA, CELULOZNI GEL”

(b)

specifikacija koja se odnosi na sinonime zamjenjuje se sljedećom:

„Sinonimi”

 

6.

Unos za E 466 natrijeva karboksi metil celuloza, karboksi metil celuloza, celulozna guma, izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„E 466 NATRIJEVA KARBOKSI METIL CELULOZA, CELULOZNA GUMA”

(b)

specifikacija koja se odnosi na sinonime zamjenjuje se sljedećom:

Sinonimi

NaCMC; natrijev CMC”

(c)

specifikacija koja se odnosi na definiciju zamjenjuje se sljedećom:

Definicija

Natrijeva karboksi metil celuloza djelomična je natrijeva sol karboksimetilnog etera celuloze, pri čemu se celuloza dobiva izravno iz prirodnih vrsta vlaknastog biljnog materijala.”


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/86


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1275/2013

оd 6. prosinca 2013.

o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina arsena, kadmija, olova, nitrita, eteričnog ulja gorušice i štetnih botaničkih nečistoća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktivom 2002/32/EZ predviđa se zabrana uporabe proizvoda namijenjenih hrani za životinje koji sadržavaju količine nepoželjnih tvari koje prelaze najviše dopuštene količine utvrđene u Prilogu I. toj Direktivi.

(2)

Određene formulacije u dugoročnoj opskrbi dopunskom krmnom smjesom za posebne hranidbene namjene s visokom razinom elemenata u tragovima neizbježno sadržavaju količine arsena, kadmija ili olova koje prelaze najviše dopuštene količine utvrđene za ove teške metale u dopunskoj krmnoj smjesi. Više maksimalne razine za te teške metale u formulacijama u dugoročnoj opskrbi, međutim, ne predstavljaju opasnost za zdravlje životinja i javno zdravlje, odnosno za okoliš, jer je izlaganje životinja teškim metalima putem uporabe tih posebnih formulacija u dugoročnoj opskrbi znatno niže nego u slučaju drugih dopunskih krmnih smjesa koje sadržavaju elemente u tragovima. Stoga je primjereno odrediti više maksimalne razine tih teških metala za takve formulacije u dugoročnoj opskrbi koje sadržavaju visoke razine elemenata u tragovima.

(3)

Iz dobivenih podataka vidljivo je da razina arsena u dodatku hrani za životinje željezovom karbonatu nakon izmjene proizvodnog područja u određenim slučajevima prelazi trenutačnu maksimalnu razinu. Kako bi se osigurala opskrba željezovim karbonatom na europskom tržištu, primjereno je povećati maksimalnu razinu arsena u željezovom karbonatu. To povećanje nema negativan učinak na zdravlje životinja i javno zdravlje jer utvrđena maksimalna razina arsena u dopunskoj krmnoj smjesi ostaje nepromijenjena.

(4)

Nedavno je u Referentnom laboratoriju Europske unije za teške metale (EURL-HM) utvrđena znatna razlika u pogledu teških metala između analitičkih rezultata dobivenih primjenom različitih metoda ekstrakcije koje se trenutačno primjenjuju za utvrđivanje olova u kaolinskoj glini i hrani za životinje koja sadržava kaolinsku glinu (2). Prije toga nisu bile primijećene znatnije razlike u razini teških metala u mineralnoj hrani za životinje uz primjenu različitih metoda ekstrakcije (3). Maksimalne razine teških metala odnose se na „analitičko utvrđivanje olova, gdje se ekstrakcija vrši u dušičnoj kiselini (5 % masenog udjela) na temperaturi vrenja” u trajanju od 30 minuta”. Stoga je primjereno omogućiti primjenu te metode ekstrakcije za utvrđivanje olova u kaolinskoj glini.

(5)

Kad je riječ o nitritu, na proizvode i nusproizvode od šećerne repe i šećerne trske te na one iz proizvodnje škroba za sada se ne primjenjuju maksimalne razine. U svjetlu znanstvenog i tehničkog razvoja isto bi trebalo važiti i za proizvode i nusproizvode iz proizvodnje alkoholnih pića.

(6)

U svjetlu znanstvenog i tehničkog razvoja primjereno je maksimalnu razinu za eterično ulje gorušice u Camelina sativa i od nje dobivenim proizvodima odrediti jednako maksimalnoj razini za pogače od sjemenki uljane repice.

(7)

Vrste roda Brassica uvrštene su među štetne botaničke nečistoće zbog visokog sadržaja eteričnog ulja gorušice (izraženog kao alil izotiocijanati). Europska agencija za sigurnost hrane zaključila je u svom mišljenju o glukozinolatima (alil izotiocijanati) kao nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (4) da su negativni učinci kod životinja općenito u vezi s ukupnom količinom glukozilonata u prehrani. Ako bi se izmjerila ukupna količina glukozilonata, otkrile bi se i nečistoće uzrokovane prisutnošću proizvoda od vrsta Brassica juncea ssp., Brassica nigra i Brassica carinata. Stoga je primjereno proizvode tih vrsta, uz iznimku sjemenki, brisati iz Priloga I. odjeljka VI. o štetnim botaničkim nečistoćama te za krmiva dobivena iz ovih vrsta iz roda Brassica odrediti istu maksimalnu razinu eteričnog ulja gorušice kao i za pogače od sjemenki uljane repice.

(8)

Primjereno je upotrebljivati nazive krmiva kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o katalogu krmiva (5).

(9)

Direktivu 2002/32/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 2002/32/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 140, 30.5.2002., str. 10.

(2)  Utvrđivanje izdvojive i ukupne količine olova u kaolinskoj glini. Tehnička podrška EURL-HM-a Glavnoj upravi za zdravlje i potrošače – JRC 69122 – Zajednički istraživački centar – Institut za referentne materijale i mjerenja.

(3)  IMEP-111: Ukupna količina kadmija, olova, arsena, žive i bakra te izdvojiva količina kadmija u mineralnoj hrani za životinje. Izvješće jedanaeste međulaboratorijske usporedbe koju je organizirao Referentni laboratorij Europske unije za teške metale u hrani za životinje i hrani. – EUR 24758 EN – Zajednički istraživački centar – Institut za referentne materijale i mjerenja.

(4)  Mišljenje znanstvenog odbora za kontaminante u prehrambenom lancu o glukozinolatima kao nepoželjnim tvarima u hrani za životinje izdano na zahtjev Europske komisije EFSA Journal (2008) 590, str. 1.–76.

(5)  SL L 29, 30.1.2013., str. 1.


PRILOG

Prilog I. Direktivi 2002/32/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Odjeljak I. redak 1, Arsen, zamjenjuje se sljedećim:

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) u odnosu na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %

„1.

Arsen (1)

Krmiva

2

s iznimkom:

 

brašna dobivenog od trave, od sušene lucerke i iz sušene djeteline te sušenih repinih rezanaca i sušenih melasiranih repinih rezanaca,

4

pogača od palminih koštica,

4 (2)

fosfata i vapnenastih morskih algi,

10

kalcijeva karbonata kalcijeva i magnezijeva karbonata (10),

15

magnezijeva oksida magnezijeva karbonata,

20

riba, drugih vodenih životinja i proizvoda dobivenih od njih,

25 (2)

brašna iz morskih algi i krmiva dobivenih od morskih algi.

40 (2)

Čestice željeza koje se upotrebljuju za praćenje.

50

Dodaci hrani iz funkcionalne skupine spojeva i elemenata u tragovima

30

s iznimkom:

 

bakrova sulfat pentahidrata bakrova karbonata dibakrova klorid trihidroksida željezova karbonata,

50

cinkova oksida, manganova oksida bakrova oksida.

100

Dopunska krmna smjesa

4

s iznimkom:

 

mineralne hrane za životinje,

12

dopunske krmne smjese za kućne ljubimce koja sadržava ribu, ostale vodene životinje i proizvode dobivene od njih i/ili brašno iz morskih algi i krmiva dobivena od morskih algi,

10 (2)

formulacija u dugoročnoj opskrbi krmnom smjesom ili hrane za životinje za posebne hranidbene namjene s koncentracijom elemenata u tragovima koja prelazi stostruki utvrđeni maksimalni udjel u potpunoj krmnoj smjesi.

30

Potpuna krmna smjesa

2

s iznimkom:

 

potpune krmne smjese za ribe i krznaše,

10 (2)

dopunske krmne smjese za kućne ljubimce koja sadržava ribu, ostale vodene životinje i proizvode dobivene od njih i/ili brašno iz morskih algi i krmiva dobivena od morskih algi.

10 (2)”

2.

Odjeljak I. redak 2., Kadmij, zamjenjuje se sljedećim:

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) u odnosu na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %

„2.

Kadmij

Krmiva biljnog podrijetla

1

Krmiva životinjskog podrijetla

2

Krmiva mineralnog podrijetla

2

s iznimkom:

 

fosfata.

10

Dodaci hrani za životinje iz funkcionalne skupine spojeva i elemenata u tragovima

10

s iznimkom:

 

bakrova oksida, manganova oksida, cinkova oksida i manganova sulfat monohidrata.

30

Dodaci hrani za životinje iz funkcionalne skupine spojeva i elemenata u tragovima

2

Premiksi (6)

15

Dopunska krmna smjesa

0,5

s iznimkom:

 

mineralne hrane za životinje

 

– –

koja sadržava < 7 % fosfora (8)

5

– –

koja sadržava ≥ 7 % fosfora (8),

0,75 u 1 % fosfora (8), najviše 7,5

dopunske krmne smjese za kućne ljubimce,

2

formulacija u dugoročnoj opskrbi krmnom smjesom ili hrane za životinje za posebne hranidbene namjene s koncentracijom elemenata u tragovima koja prelazi stostruki utvrđeni maksimalni udjel u potpunoj krmnoj smjesi.

15

Potpuna krmna smjesa

0,5

s iznimkom:

 

potpune krmne smjese za goveda (osim teladi), ovce (osim janjadi) i koze (osim jaradi),

1

potpune krmne smjese za kućne ljubimce.

2”

3.

Odjeljak I. redak 4., Olovo, zamjenjuje se sljedećim:

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) u odnosu na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %

„4.

Olovo (1)

Krmiva

10

s iznimkom:

 

krmnog bilja (3),

30

fosfata i vapnenastih morskih algi,

15

kalcijeva karbonat kalcijeva i magnezijeva karbonata (10),

20

kvasaca.

5

Dodaci hrani za životinje iz funkcionalne skupine spojeva i elemenata u tragovima

100

s iznimkom:

 

cinkova oksida,

400

manganova oksida, željezova karbonata, bakrova karbonata.

200

Dodaci hrani za životinje iz funkcionalne skupine spojeva i elemenata u tragovima

30

s iznimkom:

 

klinoptilolita vulkanskog podrijetla, natriolita-fonolita

60

premiksa (6)

200

Dopunska krmna smjesa

10

s iznimkom:

 

mineralne hrane za životinje,

15

formulacija u dugoročnoj opskrbi hranom za životinje za posebne hranidbene namjene s koncentracijom elemenata u tragovima koja prelazi stostruki utvrđeni maksimalni udjel u potpunoj krmnoj smjesi.

60

Potpuna krmna smjesa.

5

4.

Odjeljak I. redak 6., Nitrit, zamjenjuje se sljedećim:

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) u odnosu na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %

„6.

Nitrit (5)

Krmiva

15

s iznimkom:

 

ribljeg brašna,

30

silaže,

proizvoda i nusproizvoda od šećerne repe i šećerne trske te iz proizvodnje škroba i alkoholnih pića.

Potpuna krmna smjesa

15

s iznimkom:

 

potpune krmne smjese za pse i mačke s udjelom vlage koji prelazi 20 %.

—”

5.

Odjeljak III. redak 5., Eterično ulje gorušice, zamjenjuje se sljedećim:

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) u odnosu na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %

„5.

Eterično ulje gorušice (1)

Krmiva

100

s iznimkom:

 

sjemenki Cameline (divlji lan) i proizvoda dobivenih iz njega (2), proizvoda dobivenih iz sjemenki gorušice (2), sjemenki uljane repice i proizvoda dobivenih iz njega.

4 000

Potpuna krmna smjesa

150

s iznimkom:

 

potpune krmne smjese za goveda (osim teladi), ovce (osim janjadi) i koze (osim jaradi),

1 000

potpune krmne smjese za svinje (osim prasadi) i perad.

500

6.

Odjeljak VI., Štetne botaničke nečistoće, zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK VI.: ŠTETNE BOTANIČKE NEČISTOĆE

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm) u odnosu na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %

1.

Sjemenke korova i nemljeveno i nerazdrobljeno voće koje sadrži alkaloide, glukozide ili druge toksične tvari odvojeno ili u kombinaciji uključujući

Krmivo i krmne smjese

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp

Krmivo i krmne smjese

100

3.

Sjemenke i ljuske vrsta Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrusa precatorius L., kao i njihovi obrađeni derivati (3), odvojeno ili u kombinaciji

Krmivo i krmne smjese

10 (4)

4.

Neoljuštena bukvica – Fagus silvatica L.

Krmivo i krmne smjese

Sjemenke i plodovi kao i njihovi prerađeni derivati mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koji nisu količinski odredivi

5.

Purghera - Jatropha curcas L.

Krmivo i krmne smjese

Sjemenke i plodovi kao i njihovi prerađeni derivati mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koji nisu količinski odredivi

6.

Sjemenke vrste Ambrosia spp.

Krmiva

50

s iznimkom:

 

prosa (zrno vrste Panicum miliaceum L.) i sirka (zrno vrste Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) kojima se životinje ne hrane izravno.

200

Krmne smjese koja sadržava nemljeveno zrno i sjemenke.

50

7.

Sjemenke

Indijske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Sareptske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

Kineske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Crne gorušice – Brassica nigra (L.) Koch

Etiopske gorušice – Brasssica carinata A. Braun

Krmivo i krmne smjese

Sjemenke i plodovi mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koji nisu količinski odredivi


(1)  Za utvrđivanje olova u kaolinskoj glini i hrani za životinje koja sadržava kaolinsku glinu maksimalna razina odnosi se na analitičko utvrđivanje olova, gdje se ekstrakcija vrši u dušičnoj kiselini (5 % masenog udjela), na temperaturi vrenja u trajanju od 30 minuta. Mogu se primijeniti jednakovrijedni postupci ekstrakcije za koje se može dokazati da primijenjeni postupak ekstrakcije ima jednaku učinkovitost ekstrahiranja.”

(2)  Na zahtjev nadležnog tijela odgovorni operater mora izvršiti analizu kojom se dokazuje da je ukupni udjel glukosinolata manji od 30 mmol/kg. Referentna je oznaka metode analize EN-ISO 9167-1:1995.”

(3)  Ako se mogu odrediti analitičkom mikroskopijom.

(4)  Uključujući i djeliće ljuske.”


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/93


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1276/2013

оd 6. prosinca 2013.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

45,1

MA

75,2

TN

78,7

TR

84,0

ZZ

70,8

0707 00 05

AL

59,9

MA

154,0

TR

118,1

ZZ

110,7

0709 93 10

MA

147,0

TR

94,4

ZZ

120,7

0805 10 20

AR

28,0

AU

88,3

MA

36,7

TR

54,5

UY

36,0

ZA

56,9

ZW

22,6

ZZ

46,1

0805 20 10

AU

135,6

MA

57,8

ZZ

96,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

58,3

ZZ

58,3

0805 50 10

TR

68,2

ZZ

68,2

0808 10 80

BA

42,7

MK

32,3

NZ

160,5

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

120,2

0808 30 90

TR

130,4

US

211,2

ZZ

170,8


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/95


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 9. listopada 2013.

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2011., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2013/721/EU)

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2011. (1),

uzimajući u obzir konsolidirane godišnje izvještaje Europske unije o financijskoj godini 2011. (COM(2012)436 – C7-0226/2012) (2),

uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2011., zajedno s odgovorima institucija (3),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti odgovarajućih transakcija za financijsku godinu 2011., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podnosi Revizorski sud,

uzimajući u obzir svoju odluku od 17. travnja 2013. (5) kojom se odgađa odluka o davanju razrješnice za financijsku godinu 2011. te prateću rezoluciju,

uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6), a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (7), a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (8),

uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0310/2013),

1.

odbija dati glavnom tajniku Vijeća razrješnicu u vezi s provedbom proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2011.;

2.

izlaže svoje primjedbe u rezoluciji u nastavku;

3.

nalaže svom Predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku zaštite podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

Predsjednik

Martin SCHULZ

Glavni tajnik

Klaus WELLE


(1)  SL L 68, 15.3.2011., str. 1.

(2)  SL C 348, 14.11.2012., str. 1.

(3)  SL C 344, 12.11.2012., str. 1.

(4)  SL C 348, 14.11.2012., str. 130.

(5)  SL L 308, 16.11.2013., str. 20.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(7)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.


REZOLUCIJA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 9. listopada 2013.

s primjedbama koje čine sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2011., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2011. (1),

uzimajući u obzir konsolidirane godišnje izvještaje Europske unije o financijskoj godini 2011. (COM(2012)436 – C7-0226/2012) (2),

uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2011., zajedno s odgovorima institucija (3),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti odgovarajućih transakcija za financijsku godinu 2011., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud;

uzimajući u obzir svoju odluku od 17. travnja 2013. (5) kojom se odgađa odluka o davanju razrješnice za financijsku godinu 2011. te prateću rezoluciju,

uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6), a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (7), a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (8),

uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0310/2013),

A.

budući da u demokratskom društvu porezni obveznici i javnost imaju pravo znati na koji se način troše javna sredstva (9);

B.

budući da građani imaju pravo znati na što se troši njihov porez i na koji se način koristi moć koja je dodijeljena političkim tijelima;

C.

budući da Vijeće kao institucija Unije ima demokratsku odgovornost prema građanima Unije dok god se koristi općim proračunom Europske unije;

D.

budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira i ima odgovornost davanja razrješnice u vezi s izvršavanjem općeg proračuna Europske unije;

1.

naglašava ulogu Parlamenta istaknutu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s davanjem razrješnice za proračun;

2.

ističe da prema članku 335. UFEU-a „u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da su u skladu s tim, uzevši u obzir članak 55. Financijske uredbe, institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

3.

primjećuje da se na temelju članka 77. Poslovnika „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako primjenjuju na postupak davanja razrješnice […] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije), Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija”;

Mišljenje Revizorskog suda o Europskom vijeću i Vijeću u izjavi o jamstvu za financijsku godinu 2011.

4.

naglašava činjenicu da je u godišnje izvješće za financijsku godinu 2011. Revizorski sud uvrstio primjedbe u vezi s Europskim vijećem i Vijećem u vezi s postupcima javne nabave za usluge čišćenja i kupovinu odjeće i obuće pri čemu su primijećeni određeni nedostaci u primjeni uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir;

5.

prima na znanje objašnjenja Vijeća u vezi s nedostacima javne nabave te njegovu potvrdu potpunog poštovanja duha i načela Financijske uredbe;

6.

dijeli preporuke Revizorskog suda prema kojima bi dužnosnici za ovjeravanje trebali unaprijediti oblik, usklađivanje i provođenje postupaka javne nabave koristeći se odgovarajućim provjerama i boljim vodstvom; preporučuje strožu primjenu pravila o javnoj nabavi koja trebaju poštovati sve institucije Unije;

7.

primjećuje da Vijeće nije odgovorilo na preporuku Revizorskog suda u vezi s odgovarajućim provjerama i boljim smjernicama za postupke javne nabave;

Tekuća pitanja

8.

žali zbog poteškoća do kojih je došlo u postupcima davanja razrješnice za financijske godine 2007., 2008., 2009. i 2010. čiji je uzrok nedovoljna suradnja s Vijećem; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajništvu Vijeća u vezi s izvršenjem proračuna Vijeća za financijske godine 2009. i 2010. zbog razloga iznesenih u njegovim rezolucijama od 10. svibnja 2011. (10), 25. listopada 2011. (11), 10. svibnja 2012. (12) i 23. listopada 2012. (13);

9.

očekuje da će buduća godišnja izvješća o radu koje Parlament prima od Vijeća sadržavati sveobuhvatan pregled ljudskih resursa podijeljenih prema kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju te unutarnje odluke Vijeća u vezi s proračunom;

10.

ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se doprinijelo transparentnosti upravljanja financijama i jamčilo veću odgovornost obiju institucija;

11.

ponavlja da Vijeće mora dati iscrpno pisano objašnjenje navodeći ukupan iznos sredstava potrošenih za kupnju palače Résidence, proračunske stavke iz kojih su povučena sredstva, rate koje su plaćene i koje tek treba platiti te u koje će se svrhe koristiti zgrada;

12.

žali što Vijeće odbija odgovoriti na pitanja Parlamenta;

13.

ponavlja da još uvijek čeka odgovor Vijeća na pitanja i zahtjeve za dokumente iz rezolucije od 10. svibnja 2012.; poziva glavnog tajnika Vijeća da Odboru Parlamenta za proračunski nadzor pruži sveobuhvatne pisane odgovore na ta pitanja;

14.

ustraje na tome da se rashodi Vijeća moraju analizirati na isti način kao i oni ostalih institucija; smatra da su ključni elementi takve analize određeni njegovom rezolucijom od 23. listopada 2012.;

15.

no pozdravlja činjenicu da je aktualno Predsjedništvo Vijeća prihvatilo poziv Parlamenta na raspravu o izvješćima o razrješnicama za 2011. koja se održala na sjednici 16. travnja 2013.; podržava činjenicu da je Predsjedništvo bilo otvoreno za razvijanje korisne suradnje Parlamenta i Vijeća;

16.

primjećuje prijedlog irskog predsjedništva za osnivanje međuinstitucionalne radne skupine za pregovaranje mogućih rješenja za razrješnicu Vijeća; očekuje konkretan prijedlog litavskog predsjedništva;

Pravo Parlamenta na davanje razrješnice

17.

naglašava ovlast Parlamenta za davanje razrješnice u skladu s člancima 317. 318 i 319. UFEU-a u skladu s trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno za davanje razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;