ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.312.hrv

Službeni list

Europske unije

L 312

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

56
21. studenoga 2013.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1174/2013 оd 20. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 10 i 12 i međunarodnim računovodstvenim standardom 27 ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1175/2013 оd 20. studenoga 2013. o odobravanju aktivne tvari benalaksil-M, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1176/2013 оd 20. studenoga 2013. o odobravanju aktivne tvari piroksulam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1177/2013 оd 20. studenoga 2013. o odobravanju aktivne tvari spirotetramat, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1178/2013 оd 20. studenoga 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari etoprofos ( 1 )

33

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1179/2013 оd 20. studenoga 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

36

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena direktiva Komisije 2013/57/EU оd 20. studenoga 2013. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti pregledom i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća ( 1 )

38

 

 

ODLUKE

 

 

2013/669/EU

 

*

Odluka Vijeća od 15. studenoga 2013. o imenovanju danskog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

46

 

 

2013/670/EU

 

*

Odluka Vijeća od 15. studenoga 2013. o imenovanju njemačkog člana i njemačkog zamjenika člana Odbora regija

47

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1174/2013

оd 20. studenoga 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 10 i 12 i međunarodnim računovodstvenim standardom 27

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koja su postojala 15. listopada 2008.

(2)

Međunarodna uprava za računovodstvene standarde (IASB) u listopadu 2012. objavila je izmjene međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 10 Konsolidirani financijski izvještaji i MSFI 12 Objava informacija o udjelu u drugim subjektima te međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji. MSFI 10 izmijenjen je kako bi se bolje odražavao poslovni model investicijskih subjekata. U skladu s njim, investicijski subjekti određuju vrijednost svojih ovisnih društava po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka, a ne na konsolidiranoj osnovi. MSFI 12 izmijenjen je kako bi se zahtijevala posebna objava informacija o takvim ovisnim društvima investicijskih subjekata. Izmjenom standarda MRS 27 investicijskim društvima ukinuta je mogućnost određivanja vrijednosti ulaganja u pojedina ovisna društva po trošku ili po poštenoj vrijednosti na temelju nekonsolidiranih financijskih izvještaja. Izmjenama standardâ MSFI 10, MSFI 12 i MRS 27 podrazumijevaju se i izmjene standardâ MSFI 1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 7, MRS 12, MRS 24, MRS 32, MRS 34 i MRS 39 kako bi se osigurala usklađenost međunarodnih računovodstvenih standarda.

(3)

Izmjene strandardâ MSFI 10 i MRS 27 i određene izmjene drugih standarda nastale slijedom toga upućuju na MSFI 9 Financijski instrumenti te se ne mogu još primjenjivati jer Unija još nije donijela MSFI 9. Stoga, svako upućivanje na MSFI 9 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi tumači se kao upućivanje na MRS 39.

(4)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje potvrđuje da izmjene standarda MSFI 10, MSFI 12 i MRS 27 zadovoljavaju tehničke kriterije za donošenje kako je utvrđeno u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 10 Konsolidirani financijski izvještaji izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi;

(b)

MSFI 12 Objava informacija o udjelu u drugim subjektima izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi;

(c)

Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi;

(d)

MSFI 1 Prvo donošenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, MSFI 3 Poslovno spajanje, MSFI 7 Financijski instrumenti: objave, MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima, MRS 12 Porez na dobit, MRS 24 Objavljivanje povezanih stranaka, MRS 32 Financijski instrumenti: prezentiranje, MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine i MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje izmjenjuju se u skladu s izmjenama standarda MSFI 10 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Svako upućivanje na MSFI 9 Financijski instrumenti u izmjenama iz stavka 1. tumači se kao upućivanje na MRS 39.

Članak 2.

Svako društvo mora primjenjivati izmjene iz članka 1. stavka 1. najkasnije od početnog datuma svoje prve financijske godine 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MSFI 10

MSFI 10

Konsolidirani financijski izvještaji

MSFI 12

MSFI 12

Objava informacija o udjelu u drugim subjektima

MRS 27

MSFI 27

Nekonsolidirani financijski izvještaji

„Umnožavanje je dozvoljeno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih korištenja. Dodatne informacije mogu se zatražiti od IASB-a na stranici www.iasb.org”.

Investicijski subjekti

(Izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27)

Izmjene MSFI-ja 10 Konsolidirani financijski izvještaji

Izmjenjuju se točke 2. i 4.

2.

Radi postizanja cilja iz točke 1., ovim se MSFI-jem utvrđuje sljedeće:

(a)

(c)

način primjene načela kontrole kako bi se utvrdilo ima li ulagatelj kontrolu nad subjektom u kojem ima udjele te ima li stoga obvezu konsolidirati takav subjekt;

(d)

računovodstveni zahtjevi za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja; i

(e)

definicija investicijskog subjekta i iznimke od obveze konsolidacije za određena ovisna društva investicijskog subjekta.

3.

4.

Subjekt koji je vladajuće društvo obvezan je prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Ovaj se MSFI primjenjuje na sve subjekte, uz sljedeće iznimke:

(a)

(c)

investicijski subjekt ne mora prezentirati konsolidirane financijske izvještaje ako je u skladu s točkom 31. ovog MSFI-ja obvezan mjeriti sva svoja ovisna društva po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka.

Iza točke 26. dodaju se naslovi i točke 27. – 33.

UTVRĐIVANJE JE LI SUBJEKT INVESTICIJSKI SUBJEKT

27.

Vladajuće društvo utvrđuje je li investicijski subjekt. Investicijski subjekt je subjekt:

(a)

koji od jednog ili više ulagatelja pribavlja sredstva kako bi tom ulagatelju odnosno ulagateljima pružao usluge upravljanja ulaganjima;

(b)

koji se svom ulagatelju odnosno ulagateljima obvezuje da je njegov predmet poslovanja ulaganje sredstava isključivo radi ostvarivanja dobiti od povećanja vrijednosti kapitala, prihoda od ulaganja ili jednog i drugog; i

(c)

koji uspješnost svojih ulaganja u pravilu mjeri i ocjenjuje na temelju poštene vrijednosti.

Upute za primjenu navedene su u točkama B.85.A – B.85.M.

28.

Kako bi ocijenio odgovara li definiciji iz točke 27., subjekt razmatra ima li sljedeća tipična obilježja investicijskog subjekta:

(a)

ima više od jednog ulaganja (vidi točke B.85.O – B.85.P);

(b)

ima više od jednog ulagatelja (vidi točke B.85.Q – B.85.S);

(c)

ima ulagatelje koji nisu povezane stranke subjekta (vidi točke B.85.T – B.85.U); i

(d)

ima vlasničke udjele u obliku vlasničkog kapitala ili sličnih udjela (vidi točke B.85.V – B.85.W).

Nepostojanje nekog od tih tipičnih obilježja ne znači nužno da se subjekt ne može svrstati među investicijske subjekte. Investicijski subjekt koji nema sva navedena tipična obilježja obvezan je objaviti dodatne informacije u skladu s točkom 9.A MSFI-ja 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima.

29.

Ako činjenice i okolnosti upućuju na to da je došlo do promjena u odnosu na najmanje jedan od tri elementa definicije investicijskog subjekta iz točke 27. ili u odnosu na tipična obilježja investicijskog subjekta, kako su opisana u točki 28., vladajuće društvo treba ponovno ocijeniti je li investicijski subjekt.

30.

Vladajuće društvo koje prestaje biti investicijskim subjektom ili koje postaje investicijski subjekt promjenu svoga statusa obračunava prospektivno od datuma kada je došlo do promjene statusa (vidi točke B.100. – B.101.).

INVESTICIJSKI SUBJEKTI: IZNIMKE OD OBVEZE KONSOLIDACIJE

31.

Osim u slučaju navedenom u točki 32., investicijski subjekt nije dužan konsolidirati svoja ovisna društva ni primjenjivati MSFI 3 ako preuzme kontrolu nad drugim subjektom. Umjesto toga, investicijski subjekt mjeri ulaganje u ovisno društvo po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka u skladu s MSFI-jem 9 (1).

32.

Neovisno o zahtjevu iz točke 31., ako investicijski subjekt ima ovisno društvo koje pruža usluge povezane s poslovima ulaganja investicijskog subjekta (vidi točke B.85.C – B.85.E), investicijski subjekt obvezan je konsolidirati to ovisno društvo u skladu s točkama 19. – 26. ovog MSFI-ja te primijeniti zahtjeve iz MSFI-ja 3 na stjecanje svakog takvog ovisnog društva.

33.

Vladajuće društvo investicijskog subjekta dužno je konsolidirati sve subjekte koji su pod njegovom kontrolom, uključujući one koje kontrolira preko ovisnog društva investicijskog subjekta, osim ako je i samo vladajuće društvo investicijski subjekt.

U Dodatku A dodaje se nova definicija.

Grupa

Investicijski subjekt

Subjekt:

(a)

koji od jednog ili više ulagatelja pribavlja sredstva kako bi tom ulagatelju odnosno ulagateljima pružao usluge upravljanja ulaganjima;

(b)

koji se svom ulagatelju odnosno ulagateljima obvezuje da je njegov predmet poslovanja ulaganje sredstava isključivo radi ostvarivanja dobiti od povećanja vrijednosti kapitala, prihoda od ulaganja ili jednog i drugog; i

(c)

koji uspješnost svojih ulaganja u pravilu mjeri i ocjenjuje na temelju poštene vrijednosti.

U Dodatku B dodaju se naslovi i točke B.85.A – B.85.W.

UTVRĐIVANJE JE LI SUBJEKT INVESTICIJSKI SUBJEKT

B.85.A

Kako bi utvrdio je li investicijski subjekt, subjekt uzima u obzir sve činjenice i okolnosti, uključujući svoju svrhu i ustroj. Investicijski subjekt je subjekt koji zadovoljava tri elementa definicije investicijskog subjekta iz točke 27. Elementi te definicije detaljnije su opisani u točkama B.85.B – B.85.M.

Predmet poslovanja

B.85.B

Definicijom investicijskog subjekta zahtijeva se da predmet poslovanja subjekta bude ulaganje isključivo radi povećanja vrijednosti kapitala, prihoda od ulaganja (npr. dividende, kamate ili prihod od najamnine) ili jednog i drugog. Dokumenti kao što su prospekt, publikacije koje izdaje subjekt i drugi korporativni ili ortački dokumenti u kojima se navode investicijski ciljevi subjekta obično sadržavaju informacije o predmetu poslovanja investicijskog subjekta. Način na koji se subjekt predstavlja drugim stranama (primjerice potencijalnim ulagateljima ili subjektima koji su potencijalni predmet ulaganja) može biti dodatan izvor informacija. Na primjer, svoje poslovanje subjekt može predstaviti kao mogućnost srednjoročnog ulaganja radi povećanja vrijednosti kapitala. Za razliku od toga, subjekt koji se prezentira kao ulagatelj kojemu je cilj da sa subjektom u kojem ima udjele razvija, proizvodi ili stavlja proizvode na tržište ima predmet poslovanja koji nije u skladu s predmetom poslovanja investicijskog subjekta jer takav subjekt ostvaruje dobit od djelatnosti razvoja, proizvodnje ili stavljanja na tržište kao i od svojih ulaganja (vidi točku B.85.I).

B.85.C

Investicijski subjekt može i trećim osobama i svojim ulagateljima pružati usluge povezane s ulaganjem (npr. usluge investicijskog savjetovanja, upravljanja ulaganjima, podrške pri ulaganju i administrativne usluge), bilo izravno ili preko ovisnog društva, čak i ako su te aktivnosti značajne za subjekt.

B.85.D

Uz to, investicijski subjekt može sudjelovati u sljedećim djelatnostima povezanima s ulaganjem, bilo izravno ili preko ovisnog društva, ako je svrha takvih djelatnosti povećanje prinosa od ulaganja (povećanje vrijednosti kapitala ili prihod od ulaganja) u subjekte koji su predmet ulaganja i ako ti poslovi nisu značajna zasebna poslovna djelatnost ili bitan zaseban izvor prihoda investicijskog subjekta:

(a)

pružanje usluga upravljanja i strateškog savjetovanja subjektu koji je predmet ulaganja; i

(b)

pružanje financijske potpore, poput kredita, kapitalne obveze ili jamstva, subjektu koji je predmet ulaganja.

B.85.E

Ako investicijski subjekt ima ovisno društvo koje subjektu ili drugim strankama pruža usluge ili za njega (njih) obavlja poslove povezane s ulaganjima kao što su one opisane u točkama B.85.C – B.85.D, investicijski subjekt dužan je konsolidirati to ovisno društvo u skladu s točkom 32.

Izlazne strategije

B.85.F

Investicijski planovi subjekta također su izvor informacija o predmetu njegova poslovanja. Investicijski subjekt razlikuje se od drugih subjekata po tome što svoja ulaganja ne namjerava držati neograničeno, već ih drži na određeno vrijeme. Budući da se ulaganja u vlasnički kapital i ulaganja u nefinancijsku imovinu potencijalno mogu držati neograničeno, investicijski subjekt mora imati izlaznu strategiju kojom se dokumentira kako subjekt namjerava ostvariti povećanje vrijednosti kapitala iz svih svojih ulaganja u vlasnički kapital i ulaganja u nefinancijsku imovinu. Investicijski subjekt mora imati izlaznu strategiju i za sve dužničke instrumente koji se potencijalno mogu držati neograničeno, npr. trajne dužničke instrumente. Subjekt nije obvezan dokumentirati posebne izlazne strategije za svako pojedino ulaganje, ali mora utvrditi različite moguće strategije za različite vrste ili portfelje ulaganja, uključujući realne vremenske okvire za izlaz iz ulaganja. Izlazni mehanizmi uspostavljeni isključivo za slučajeve neispunjenja ugovornih obveza, kao što su kršenje ugovora ili neizvršenje, za potrebe ove ocjene ne smatraju se izlaznim strategijama.

B.85.G

Izlazne strategije mogu se razlikovati ovisno o vrsti ulaganja. Kad je riječ o ulaganjima u vlasničke vrijednosne papire, izlazne strategije obuhvaćaju primjerice prvu javnu ponudu, privatni plasman, prodaju udjela poduzeća, raspodjelu (ulagateljima) vlasničkih udjela u subjektima koji su predmet ulaganja i prodaju imovine (uključujući prodaju imovine subjekta koji je predmet ulaganja nakon njegove likvidacije). Kad je riječ o ulaganjima u vlasnički kapital kojima se trguje na javnom tržištu, izlazne strategije obuhvaćaju prodaju ulaganja u okviru privatnog plasmana ili na javnom tržištu. Za ulaganja u nekretnine, moguća izlazna strategija uključuje prodaju nekretnine posredovanjem specijaliziranih trgovaca nekretninama ili na slobodnom tržištu.

B.85.H

Investicijski subjekt može ulagati u drugi investicijski subjekt koji osniva iz pravnih, regulatornih, poreznih ili sličnih poslovnih razloga. U tom slučaju investicijski subjekt koji je ulagatelj ne mora imati izlaznu strategiju za to ulaganje, uz uvjet da investicijski subjekt koji je predmet ulaganja ima odgovarajuće izlazne strategije za vlastita ulaganja.

Zarada od ulaganja

B.85.I

Subjekt ne ulaže isključivo s ciljem povećanja vrijednosti kapitala, prihoda od ulaganja ili jednog i drugog ako subjekt ili drugi član grupe kojoj subjekt pripada (odnosno grupe koja je pod kontrolom krajnjeg vladajućeg društva investicijskog subjekta) ostvaruje, ili ima namjeru ostvariti, druge koristi iz ulaganja subjekta, a koje nisu dostupne trećim osobama koje nisu povezane sa subjektom koji je predmet ulaganja. Takve koristi uključuju:

(a)

stjecanje, korištenje, razmjenu ili iskorištavanje postupaka, imovine ili tehnologije subjekta koji je predmet ulaganja. To uključuje slučaj kad subjekt ili drugi član grupe ima nerazmjerna ili isključiva prava stjecanja imovine, tehnologije, proizvoda ili usluga subjekta koji je predmet ulaganja, na primjer u obliku opcije kupnje imovine od subjekta u koji je izvršeno ulaganje ako se razvoj imovine smatra uspješnim;

(b)

zajedničke poslove (kako je utvrđeno u MSFI-ju 11) ili druge sporazume između subjekta ili drugog člana grupe i subjekta koji je predmet ulaganja o razvoju, proizvodnji, stavljanju na tržište ili isporuci proizvoda ili usluga;

(c)

financijska jamstva ili imovinu što ih subjekt koji je predmet ulaganja pruža kao kolateral u okviru sporazuma o kreditiranju subjekta ili drugog člana grupe (međutim, investicijski subjekt još uvijek može koristiti ulaganje u subjekt koji je predmet ulaganja kao kolateral za sva svoja zaduživanja);

(d)

opciju kupnje koja povezanoj stranci subjekta omogućuje da od subjekta ili drugog člana grupe kupi vlasnički udjel u subjektu koji je predmet ulaganja dotičnog subjekta;

(e)

osim u slučaju iz točke B.85.J, transakcije između subjekta ili drugog člana grupe i subjekta koji je predmet ulaganja

(i)

koje se vrše u skladu s uvjetima koji nisu dostupni subjektima različitima od povezanih stranaka subjekta, drugog člana grupe ili subjekta koji je predmet ulaganja;

(ii)

koje se ne vrše po poštenoj vrijednosti; ili

(iii)

koje čine značajan dio poslovanja subjekta koji je predmet ulaganja ili samog subjekta, uključujući poslovanje drugih subjekata iste grupe.

B.85.J

Investicijski subjekt može imati strategiju ulaganja u više drugih subjekata u istom sektoru, na istom tržištu ili istom zemljopisnom području kako bi iskoristio sinergije koje dovode do povećanja vrijednosti kapitala tih subjekata i prihoda od ulaganja u njih. Neovisno o točki B.85.I podtočki (e), subjekt nije isključen iz definicije investicijskog subjekta samo zato što takvi subjekti koji su predmet ulaganja međusobno trguju.

Mjerenje poštene vrijednosti

B.85.K

Bitan element definicije investicijskog subjekta odnosi se na činjenicu da takav subjekt u pravilu mjeri i ocjenjuje uspješnost svojih ulaganja na temelju poštene vrijednosti, čime se dobivaju relevantnije informacije nego, primjerice, konsolidacijom ovisnih društava ili upotrebom metode udjela za udjele u pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima. Kako bi dokazao da zadovoljava taj element definicije, investicijski subjekt dužan je:

(a)

ulagateljima pružiti informacije o poštenoj vrijednosti te u pravilu u svojim financijskim izvještajima mjeriti svoja ulaganja po poštenoj vrijednosti kad god se ona traži ili dopušta u skladu s MSFI-jevima; i

(b)

ključne rukovoditelje (kako je utvrđeno MRS-om 24), koji poštenu vrijednost u pravilu koriste kao primarni kriterij mjerenja pri ocjenjivanju uspješnosti svojih ulaganja i donošenju odluka o ulaganjima, interno izvješćivati o poštenoj vrijednosti.

B.85.L

Kako bi ispunio zahtjev iz točke B.85.K podtočke (a), investicijski subjekt treba:

(a)

odabrati primjenu modela poštene vrijednosti iz MRS-a 40 Ulaganja u nekretnine na obračun svih ulaganja u nekretnine;

(b)

odabrati izuzeće od primjene metode udjela iz MRS-a 28 za svoja ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke pothvate; i

(c)

mjeriti vlastitu financijsku imovinu po poštenoj vrijednosti u skladu sa zahtjevima iz MSFI-ja 9.

B.85.M

Investicijski subjekt može imati imovinu različitu od ulaganja, kao što je nekretnina u kojoj se nalazi njegovo sjedište i povezana oprema. Osim toga, može imati i financijske obveze. Mjerenje poštene vrijednosti, kao element definicije investicijskog subjekta iz točke 27. podtočke (c), primjenjuje se na ulaganja investicijskog subjekta. U skladu s tim, investicijski subjekt nije dužan mjeriti po poštenoj vrijednosti svoju imovinu različitu od ulaganja, kao ni svoje obveze.

Tipična obilježja investicijskog subjekta

B.85.N

Kako bi utvrdio odgovara li definiciji investicijskog subjekta, subjekt razmatra ima li njegova tipična obilježja (vidi točku 28.). Nepostojanje jednog od tih tipičnih obilježja ili više njih ne znači nužno da se subjekt ne može svrstati među investicijske subjekte, ali upućuje na to da je potrebna dodatna provjera kako bi se utvrdilo je li riječ o investicijskom subjektu.

Više od jednog ulaganja

B.85.O

Investicijski subjekt obično drži nekoliko ulaganja kako bi diversificirao rizik i ostvario maksimalan povrat. Subjekt može držati portfelj ulaganja izravno ili neizravno, primjerice držanjem samo jednog ulaganja u drugom investicijskom subjektu koji i sam drži nekoliko ulaganja.

B.85.P

Neki subjekti mogu držati samo jedno ulaganje. Međutim, to ne znači nužno da takav subjekt ne odgovara definiciji investicijskog subjekta. Investicijski subjekt može držati samo jedno ulaganje primjerice u sljedećim slučajevima:

(a)

subjekt je u razdoblju osnivanja i još nije utvrdio prikladna ulaganja te stoga još nije proveo svoj plan ulaganja za stjecanje različitih ulaganja;

(b)

subjekt još nije izvršio druga ulaganja kojima bi nadomjestio ona koja je otuđio;

(c)

subjekt je osnovan kako bi se udružila sredstva različitih ulagatelja s ciljem jedinstvenog ulaganja ako takvo ulaganje nije dostupno pojedinačnim ulagateljima (npr. ako je za pojedinačnog ulagatelja tražena minimalna razina ulaganja previsoka); ili

(d)

subjekt je u postupku likvidacije.

Više od jednog ulagatelja

B.85.Q

Investicijski subjekt obično ima više ulagatelja koji udružuju svoja sredstva kako bi ostvarili pristup uslugama upravljanja ulaganjima i mogućnostima ulaganja kojima ne bi mogli pristupiti pojedinačno. Uključivanjem više ulagatelja smanjuje se vjerojatnost da će subjekt ili drugi član grupe kojoj subjekt pripada ostvariti drugu korist osim povećanja vrijednosti kapitala i prihoda od ulaganja (vidi točku B.85.I).

B.85.R

Druga je mogućnost osnivanje investicijskog subjekta od strane jednog ulagatelja ili za jednog ulagatelja koji predstavlja ili podupire interese šire skupine ulagatelja (npr. mirovinski fond, državni investicijski fond ili obiteljska zaklada).

B.85.S

Subjekt ponekad može privremeno imati samo jednog ulagatelja. Investicijski subjekt može imati samo jednog ulagatelja primjerice u sljedećim slučajevima:

(a)

subjekt je u postupku prve javne ponude, koja je još u tijeku, i aktivno radi na utvrđivanju odgovarajućih ulagatelja;

(b)

subjekt još nije utvrdio odgovarajuće ulagatelje kojima bi nadomjestio vlasničke udjele koji su otkupljeni; ili

(c)

subjekt je u postupku likvidacije.

Nepovezani ulagatelji

B.85.T

Investicijski subjekt obično ima više ulagatelja koji nisu povezane stranke (prema definiciji iz MRS-a 24) subjekta ili drugih članova grupe kojoj subjekt pripada. Uključivanjem nepovezanih ulagatelja smanjuje se vjerojatnost da će subjekt ili drugi član grupe kojoj subjekt pripada ostvariti drugu korist osim povećanja vrijednosti kapitala ili prihoda od ulaganja (vidi točku B.85.I).

B.85.U

Međutim, subjekt se može svrstati među investicijske subjekte čak i ako su njegovi ulagatelji povezani s njim. Primjerice, investicijski subjekt može osnovati zaseban „usporedni fond” za skupinu svojih zaposlenika (poput ključnih rukovoditelja) ili jednog ili više drugih ulagatelja koji su povezane stranke, a koji odražava ulaganja glavnog investicijskog fonda subjekta. Takav „usporedni” fond može se smatrati investicijskim subjektom iako su svi njegovi ulagatelji povezane stranke.

Vlasnički udjeli

B.85.V

Investicijski subjekt obično je, iako ne nužno, zaseban pravni subjekt. Vlasnički udjeli u investicijskom subjektu obično su u obliku vlasničkog kapitala ili sličnih udjela (npr. udjeli ortaka) kojima se proporcionalno pripisuju udjeli u neto imovini investicijskog subjekta. Međutim, uključenost različitih razreda ulagatelja, od kojih neki imaju pravo samo na određeno ulaganje ili skupinu ulaganja ili koji imaju različite udjele u neto imovini, ne isključuje mogućnost da se subjekt klasificira kao investicijski subjekt.

B.85.W

Uz to, subjekt koji ima značajne vlasničke udjele u obliku duga koji u skladu s ostalim primjenjivim MSFI-jevima ne odgovaraju definiciji vlasničkog kapitala i dalje se može smatrati investicijskim subjektom, uz uvjet da se prinos vlasnika duga mijenja ovisno o kretanju poštene vrijednosti neto imovine subjekta.

U Dodatku B dodaje se naslov i točke B.100. – B.101.

OBRAČUN PROMJENE STATUSA INVESTICIJSKOG SUBJEKTA

B.100.

Ako prestane biti investicijskim subjektom, subjekt primjenjuje MSFI 3 na svako ovisno društvo koje je u računu dobiti i gubitaka prethodno mjereno na temelju poštene vrijednosti u skladu s točkom 31. Datum promjene statusa smatra se pretpostavljenim datumom stjecanja. Poštena vrijednost ovisnog društva na pretpostavljeni datum stjecanja predstavlja pretpostavljenu prenesenu naknadu pri mjerenju svakog goodwilla ili dobiti od povoljne kupnje koja proizlazi iz pretpostavljenog stjecanja. Sva ovisna društva konsolidiraju se u skladu s točkama 19. – 24. ovog MSFI-ja od datuma promjene statusa.

B.101.

Ako subjekt postaje investicijski subjekt, svoja ovisna društva prestaje konsolidirati na datum promjene statusa, uz iznimku ovisnih društava koja se u skladu s točkom 32. i dalje moraju konsolidirati. Investicijski subjekt primjenjuje zahtjeve iz točaka 25. i 26. na ovisna društva koja prestaje konsolidirati kao da je na taj datum izgubio kontrolu nad tim ovisnim društvima.

U Dodatku C dodaje se nova točka C.1.B.

C.1.B

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke 2., 4., C.2.A, C.6.A i Dodatak A te su dodane točke 27. – 33., B.85.A – B.85.W, B.100. – B.101. i C.3.A – C.3.F. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Odluči li primjenjivati te izmjene prije tog datuma, subjekt je obvezan tu činjenicu objaviti i istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

U Dodatku C izmjenjuje se točka C.2.A.

C.2.A

Neovisno o zahtjevima iz točke 28. MRS-a 8, kad se ovaj MSFI prvi put primjenjuje i kad se, ako je to kasnije, prvi put primjenjuju njegove izmjene iz dokumenta Investicijski subjekti, subjekt prikazuje samo kvantitativne podatke koji se zahtijevaju točkom 28. podtočkom (f) MRS-a 8 za godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene ovog MSFI-ja („neposredno prethodno razdoblje”). Subjekt može, ali nije obvezan, prikazati te informacije i za tekuće razdoblje ili za ranija usporediva razdoblja.

U Dodatku C dodaju se nove točke C.3.A – C.3.F.

C.3.A

Subjekt na datum prve primjene procjenjuje, na temelju činjenica i okolnosti koje postoje na taj datum, je li investicijski subjekt. Ako na datum prve primjene subjekt zaključi da je investicijski subjekt, umjesto zahtjeva iz točaka C.5 – C.5.A primjenjuje zahtjeve iz točaka C.3.B – C.3.F.

C.3.B

Osim u slučaju ovisnih društava koja su konsolidirana u skladu s točkom 32. (na koja se primjenjuju točke C.3 i C.6, odnosno točke C.4 – C.4.C, ovisno o slučaju), investicijski subjekt obvezan je mjeriti svoje ulaganje u svako ovisno društvo po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka kao da su zahtjevi iz ovog MSFI-ja oduvijek bili na snazi. Investicijski subjekt retroaktivno usklađuje godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene kao i vlasnički kapital na početku neposredno prethodnog razdoblja kako bi se uzele u obzir razlike:

(a)

prethodne knjigovodstvene vrijednosti ovisnog društva; i

(b)

poštene vrijednosti ulaganja investicijskog subjekta u ovisno društvo.

Kumulativni iznos svih usklađivanja poštene vrijednosti koja su prethodno priznata u drugoj sveobuhvatnoj dobiti prenosi se u zadržanu dobit na početku godišnjeg razdoblja koje neposredno prethodi datumu prve primjene.

C.3.C

Prije datuma donošenja MSFI-ja 13 Mjerenje poštene vrijednosti investicijski subjekt obvezan je koristiti iznose poštene vrijednosti koji su prethodno prijavljeni ulagateljima ili rukovodstvu ako ti iznosi odgovaraju iznosu za koji se ulaganje moglo razmijeniti među dobro obaviještenim i voljnim strankama u promišljenom poslu.

C.3.D

Ako je mjerenje ulaganja u ovisno društvo u skladu s točkama C.3.B – C.3.C neizvedivo (u skladu s MRS-om 8), investicijski subjekt primjenjuje zahtjeve iz ovog MSFI-ja na početku najranijeg razdoblja za koje je primjena točaka C.3.B – C.3.C izvediva, pri čemu to može biti tekuće razdoblje. Ulagatelj retroaktivno usklađuje godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene, osim ako početak najranijeg razdoblja za koje je primjena te točke izvediva odgovara tekućem razdoblju. U tom se slučaju usklađivanje vlasničkog kapitala priznaje na početku tekućeg razdoblja.

C.3.E

Ako je investicijski subjekt otuđio ulaganje u ovisno društvo ili izgubio kontrolu nad njim prije datuma prve primjene ovog MSFI-ja, investicijski subjekt nije obvezan izvršiti usklađivanja prethodnog obračuna za dotično ovisno društvo.

C.3.F

Ako subjekt primjenjuje izmjene iz dokumenta Investicijski subjekti za razdoblje nakon prve primjene MSFI-ja 10, upućivanja na „datum prve primjene“ iz točaka C.3.A – C.3.E tumače se kao „početak godišnjeg razdoblja izvještavanja za koje se izmjene iz dokumenta Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenog u listopadu 2012., prvi put primjenjuju”.

U Dodatku C izmjenjuje se točka C.6.A.

C.6.A

Neovisno o upućivanju na godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene („neposredno prethodno razdoblje”) iz točaka C.3.B – C.5.A, subjekt može, ali nije obvezan, prikazati i usklađene usporedne podatke za bilo koje ranije prikazano razdoblje. Ako subjekt prikazuje usklađene usporedne podatke za bilo koje ranije razdoblje, svako upućivanje na „neposredno prethodno razdoblje” iz točaka C.3.B – C.5.A tumači se kao „prvo razdoblje za koje su prikazani usklađeni usporedni podaci”.

Dodatak

Posljedične izmjene ostalih standarda

U ovom Dodatku utvrđuju se izmjene drugih standarda kao posljedica izmjena iz dokumenta Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27) koji je izdao IASB. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti. U izmijenjenim točkama novi tekst je podcrtan, dok je izbrisani tekst precrtan.

MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Dodaje se točka 39.T.

39.T

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke D.16., D.17. i Dodatak C te su dodani naslov i točke E.6 – E.7. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

Izmjenjuje se Dodatak C.

Ovaj je dodatak sastavni dio MSFI-ja. Subjekt je obvezan primjenjivati sljedeće zahtjeve na poslovna spajanja koja je subjekt priznao prije datuma prelaska na MSFI-jeve. Ovaj se dodatak treba primjenjivati isključivo na poslovna spajanja koja su obuhvaćena područjem primjene MSFI-ja 3 Poslovna spajanja.

U Dodatku D izmjenjuju se točke D.16 – D.17.

D.16.

Ako ovisno društvo prvi put primjeni standarde kasnije od svog vladajućeg društva, ovisno društvo obvezno je u svojim financijskim izvještajima mjeriti svoju imovinu i obveze po:

(a)

knjigovodstvenim vrijednostima koje bi bile uključene u konsolidirane financijske izvještaje vladajućeg društva na datum njegova prelaska na MSFI-jeve da nisu bila izvršena nikakva usklađivanja za potrebe konsolidacije i kao posljedica poslovnog spajanja kojim je vladajuće društvo steklo ovisno društvo (ta mogućnost nije dopuštena ovisnom društvu investicijskog subjekta, prema definiciji iz MSFI-ja 10, koje se mora mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka); ili

(b)

D.17.

Međutim, ako subjekt prvi put primjeni standarde kasnije od svog ovisnog društva (ili pridruženog subjekta ili zajedničkog pothvata), subjekt u svojim konsolidiranim financijskim izvještajima mjeri imovinu i obveze ovisnog društva (ili pridruženog subjekta ili zajedničkog pothvata) po knjigovodstvenim vrijednostima jednakim onima u financijskim izvještajima ovisnog društva (ili pridruženog subjekta ili zajedničkog pothvata), nakon usklađivanja za potrebe konsolidacije i usklađivanja obračuna vlasničkog kapitala te kao posljedica poslovnog spajanja kojim je subjekt stekao ovisno društvo. Neovisno o tom zahtjevu, vladajuće društvo koje nije investicijski subjekt ne primjenjuje izuzeće od obveze konsolidacije koje koriste ovisna društva investicijskog subjekta. ...

U Dodatku E nakon točke E.5 dodaju se naslov i točke E.6 – E.7.

Investicijski subjekti

E.6.

Vladajuće društvo koje prvi put primjenjuje standarde procjenjuje je li investicijski subjekt, u skladu s definicijom iz MSFI-ja 10, na temelju činjenica i okolnosti koje postoje u trenutku prelaska na MSFI-jeve.

E.7.

Subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI-jeve, a riječ je o investicijskom subjektu prema definiciji iz MSFI-ja 10, može primjenjivati prijelazne odredbe iz točaka C.3.C – C.3.D MSFI-ja 10 i točaka 18.C – 18.G MRS-a 27 ako se njegovi prvi financijski izvještaji u skladu s MSFI-jevima odnose na godišnje razdoblje koje završava 31. prosinca 2014. ili prije tog datuma. Upućivanje iz tih točaka na godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene tumači se kao prvo prikazano godišnje razdoblje. Slijedom toga, upućivanja iz tih točaka tumače se kao datum prelaska na MSFI-jeve.

MSFI 3 Poslovna spajanja

Izmjenjuje se točka 7. i dodaju se točke 2.A i 64.G.

2.A

Zahtjevi iz ovog standarda ne primjenjuju se na stjecanje ulaganja, od strane investicijskog subjekta kako je utvrđen u MSFI-ju 10 Konsolidirani financijski izvještaji, u ovisnom društvu koje se mora mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka.

7.

Upute u MSFI-ju 10 trebaju se koristiti za utvrđivanje kupca …

64.G

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjena je točka 7. te je dodana točka 2.A. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MSFI 7 Financijski instrumenti: objavljivanje

Izmjenjuje se točka 3. te se dodaje točka 44.X.

3.

Svi subjekti obvezni su primjenjivati ovaj MSFI na sve vrste financijskih instrumenta, uz iznimku:

(a)

udjela u ovisnim društvima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima koji se obračunavaju u skladu s MSFI-jem 10 Konsolidirani financijski izvještaji, MRS-om 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji ili MRS-om 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima. Međutim, u nekim se slučajevima MSFI-jem 10, MRS-om 27 ili MRS-om 28 zahtijeva od subjekta ili mu se dopušta obračun udjela u ovisnom društvu, pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu primjenom MSFI-ja 9; u takvim slučajevima subjekti primjenjuju zahtjeve iz ovog MSFI-ja te, za one udjele koji se mjere po poštenoj vrijednosti, zahtjeve iz MSFI-ja 13 Mjerenje poštene vrijednosti. Subjekti primjenjuju ovaj MSFI i na sve derivatne instrumente povezane s udjelima u ovisnim društvima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima, osim ako derivatni instrumenti odgovaraju definiciji vlasničkog instrumenta iz MRS-a 32.

44.X

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjena je točka 3. Navedenu izmjenu subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom te izmjene prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima

Izmjenjuju se točke 42.A i 42.B te se dodaju točke 40.A i 58.

40.A

Investicijski subjekt, kako je definiran u MSFI-ju 10 Konsolidirani financijski izvještaji, ne mora primjenjivati točku 40. podtočku (c) ili točku 40. podtočku (d) na ulaganje u ovisno društvo koje se treba mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka.

42.A

Novčani tokovi koji proizlaze iz promjena u vlasničkim udjelima u ovisnom društvu koje ne dovode do gubitka kontrole klasificiraju se kao novčani tokovi iz financijskih djelatnosti, osim ako je ovisno društvo u vlasništvu investicijskog subjekta, u smislu definicije iz MSFI-ja 10, te se mora mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka.

42.B

Promjene vlasničkih udjela u ovisnom društvu koje ne dovode do gubitka kontrole, kao što su naknadna kupnja ili prodaja vlasničkih instrumenata ovisnog društva od strane vladajućeg društva, obračunavaju se kao transakcije vlasničkog kapitala (vidi MSFI 10), osim ako je ovisno društvo u vlasništvu investicijskog subjekta te se treba mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka. U skladu s tim, nastali novčani tokovi klasificiraju se na isti način kao ostale transakcije s vlasnicima kapitala opisane u točki 17.

58.

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke 42.A i 42.B te je dodana točka 40.A. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MRS 12 Porez na dobit

Izmjenjuju se točke 58. i 68.C te se dodaje točka 98.C.

58.

Tekući i odgođeni porez priznaju se kao prihod ili rashod te se uključuju u račun dobiti ili gubitaka razdoblja, osim u mjeri u kojoj porez proizlazi iz:

(a)

(b)

poslovnog spajanja (različitog od stjecanja ovisnog društva koje se mora mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka od strane investicijskog subjekta, u smislu definicije iz MSFI-ja 10 Konsolidirani financijski izvještaji) (vidi točke 66. – 68.).

68.C

Kako je navedeno u točki 68.A, iznos odbitka poreza (ili procijenjenog budućeg odbitka poreza izmjerenog u skladu s točkom 68.B) može se razlikovati od povezanog kumulativnog rashoda za plaće. Točkom 58. standarda zahtijeva se da se tekući i odgođeni porez priznaju kao prihod ili rashod i uključe u račun dobiti ili gubitaka razdoblja, osim u mjeri u kojoj porez proizlazi iz (a) transakcije ili događaja koji je priznat izvan računa dobiti i gubitaka u istom ili drugom razdoblju ili (b) poslovnog spajanja (različitog od stjecanja ovisnog društva koje se mora mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka od strane investicijskog subjekta). Ako iznos odbitka poreza (ili procijenjenog budućeg odbitka poreza) premašuje iznos povezanog kumulativnog rashoda za plaće, to upućuje na to da se odbitak poreza ne odnosi samo na rashode za plaće, već i na stavku vlasničkog kapitala. U tom se slučaju višak povezanog tekućeg ili odgođenog poreza treba priznati izravno u vlasničkom kapitalu.

98.C

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke 58. i 68.C. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MRS 24 Objavljivanje povezanih stranaka

Izmjenjuju se točke 4. i 9. te se dodaje točka 28.B.

4.

Transakcije i otvorene stavke među povezanim strankama unutar grupe objavljuju se u financijskim izvještajima subjekta. Te se transakcije i otvorene stavke među povezanim strankama unutar grupe ne uključuju u konsolidirane financijske izvještaje grupe, osim onih između investicijskog subjekta i njegovih ovisnih društava mjerenih po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka.

9.

Pojmovi „kontrola” i „investicijski subjekt” definirani su u MSFI-ju 10, pojam „zajednički kontrola” definiran je u MSFI-ju 11 Zajednički poslovi, dok je pojam „značajni utjecaj” definiran u MRS-u 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima te se u tom smislu koriste u ovom standardu.

28.B

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke 4. i 9. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MRS 32 Financijski instrumenti: prezentiranje

Izmjenjuje se točka 4. te se dodaje točka 97.N.

4.

Svi subjekti obvezni su primjenjivati ovaj standard na sve vrste financijskih instrumenta, uz iznimku:

(a)

udjela u ovisnim društvima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima koji se obračunavaju u skladu s MSFI-jem 10 Konsolidirani financijski izvještaji, MRS-om 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji ili MRS-om 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima. Međutim, u nekim se slučajevima MSFI-jem 10, MRS-om 27 ili MRS-om 28 zahtijeva od subjekta ili mu se dopušta obračun udjela u ovisnom društvu, pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu primjenom MSFI-ja 9; u tim slučajevima subjekti primjenjuju zahtjeve iz ovog standarda. Subjekti primjenjuju ovaj standard i na sve derivatne instrumente povezane s udjelima u ovisnim društvima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima.

97.N

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjena je točka 4. Navedenu izmjenu subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom te izmjene prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

Izmjenjuje se točka 16.A te se dodaje točka 54. Novi je tekst podcrtan.

16.A

Uz objavljivanje značajnih događaja i transakcija u skladu s točkama 15. – 15.C, subjekt je u bilješkama uz svoje financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine dužan navesti sljedeće podatke ako oni još nisu objavljeni drugdje u dotičnom financijskom izvještaju. Ti se podaci obično objavljuju za razdoblje od početka financijske godine do zaključnog datuma međurazdoblja.

(a)

(k)

za subjekte koji postaju ili prestaju biti investicijskim subjektima, u smislu definicije iz MSFI-ja 10 Konsolidirani financijski izvještaji, informacije iz točke 9.B MSFI-ja 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima.

54.

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., dodana je točka 16.A. Navedenu izmjenu subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom te izmjene prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

Izmjenjuju se točke 2. i 80. te se dodaje točka 103.R.

2.

Svi subjekti obvezni su primjenjivati ovaj standard na sve vrste financijskih instrumenta, uz iznimku:

(a)

udjela u ovisnim društvima, pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima koji se obračunavaju u skladu s MSFI-jem 10 Konsolidirani financijski izvještaji, MRS-om 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji ili MRS-om 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima. Međutim, u nekim se slučajevima MSFI-jem 10, MRS-om 27 ili MRS-om 28 zahtijeva od subjekta ili mu se dopušta obračun udjela u ovisnom društvu, pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu u skladu s pojedinim ili svim zahtjevima iz ovog standarda. Subjekti primjenjuju ovaj standard i na sve derivatne instrumente udjela u ovisnim društvima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima, osim ako ti derivatni instrumenti odgovaraju definiciji vlasničkog instrumenta subjekta iz MRS-a 32 Financijski instrumenti: prezentiranje.

(b)

(g)

terminskih ugovora o kupnji ili prodaji subjekta između kupca i dioničara prodavatelja, a koji će u trenutku stjecanja rezultirati poslovnim spajanjem u okviru područja primjene MSFI-ja 3 Poslovna spajanja. Valjanost terminskog ugovora ne smije biti duža od primjerenog razdoblja koje je obično potrebno za dobivanje svih potrebnih odobrenja i dovršetak transakcije.

80.

… Iz toga slijedi da se računovodstvo zaštite od rizika može primijeniti na transakcije između subjekata iste grupe samo u pojedinačnim ili nekonsolidiranim financijskim izvještajima tih subjekata, ali ne u konsolidiranim financijskim izvještajima grupe, uz iznimku konsolidiranih financijskih izvještaja investicijskog subjekta, u smislu definicije iz MSFI-ja 10, u kojima se transakcije između investicijskog subjekta i njegovih ovisnih društava izmjerene po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka ne isključuju iz konsolidiranih financijskih izvještaja. …

103.R

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke 2. i 80. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena dokumenta Investicijski subjekti. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

Izmjene MSFI-ja 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima

Izmjenjuje se točka 2.

2.

Radi postizanja cilja iz točke 1., subjekt je obvezan objaviti:

(a)

značajne prosudbe i pretpostavke do kojih je došao pri utvrđivanju:

(i)

prirode svog udjela u drugom subjektu ili poslu;

(ii)

vrste zajedničkog posla u kojem ima udjel (točke 7. – 9.);

(iii)

sukladnosti s definicijom investicijskog subjekta, ako je primjenjivo (točka 9.A); i

(b)

Iza točke 9. dodaju se naslov i točke 9.A. – 9.B.

Status investicijskog subjekta

9.A

Kada vladajuće društvo utvrdi da je investicijski subjekt u skladu s točkom 27. MSFI-ja 10, investicijski subjekt objavljuje informacije o značajnim prosudbama i pretpostavkama do kojih je došao pri utvrđivanju svog statusa investicijskog subjekta. Ako investicijski subjekt nema jedno tipično obilježje investicijskog subjekta ili više njih (vidi točku 28. MSFI-ja 10), dužan je objaviti razloge na temelju kojih je ipak zaključio da je investicijski subjekt.

9.B

Kada subjekt postane investicijski subjekt ili prestane biti investicijskim subjektom, dužan je objaviti promjenu statusa i razloge te promjene. Uz to, subjekt koji postaje investicijski subjekt dužan je objaviti učinak promjene statusa na financijske izvještaje za prikazano razdoblje, uključujući:

(a)

ukupnu poštenu vrijednost ovisnih društava koji se prestaju konsolidirati, na datum promjene statusa;

(b)

ukupnu dobit ili gubitak, ako je primjenjivo, izračunane u skladu s točkom B.101. MSFI-ja 10; i

(c)

stavku ili stavke u računu dobiti i gubitaka u kojima je priznata dobit ili gubitak (ako nisu prikazani odvojeno).

Iza točke 19. dodaju se naslov i točke 19.A – 19.G.

UDJELI U NEKONSOLIDIRANIM OVISNIM DRUŠTVIMA (INVESTICIJSKI SUBJEKTI)

19.A

Investicijski subjekt koji je u skladu s MSFI-jem 10 dužan primijeniti izuzeće od obveze konsolidacije te umjesto toga obračunati svoja ulaganja u ovisno društvo po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka, obvezan je tu činjenicu objaviti.

19.B

Za svako nekonsolidirano ovisno društvo investicijski subjekt objavljuje:

(a)

naziv ovisnog društva;

(b)

glavno mjesto poslovanja (i državu u kojoj je registrirano ako se razlikuje od glavnog mjesta poslovanja) ovisnog društva i

(c)

udio investicijskog subjekta u vlasništvu i, ako se razlikuje, udio glasačkih prava.

19.C

Ako je investicijski subjekt vladajuće društvo drugog investicijskog subjekta, vladajuće društvo objavljuje i informacije predviđene točkom 19.B podtočkama (a) – (c) za ulaganja koja su pod kontrolom njegova ovisnog investicijskog subjekta. Informacije se mogu objaviti tako da se financijski izvještaji ovisnog društva (ili ovisnih društava) koji sadrže prethodno spomenute informacije uključe u financijske izvještaje vladajućeg društva.

19.D

Investicijski subjekt objavljuje:

(a)

prirodu i opseg svih značajnih ograničenja (npr. ograničenja koja su posljedica uvjeta zajma, regulatornih zahtjeva ili ugovornih odnosa) sposobnosti nekonsolidiranih ovisnih društava da prenose sredstva investicijskom subjektu u obliku dividendi u novcu ili da otplaćuju zajmove ili predujmove koje im je investicijski subjekt odobrio; i

(b)

sve tekuće obveze ili namjere koje se odnose na pružanje financijske ili druge potpore nekonsolidiranom ovisnom društvu, uključujući obveze ili namjere u vezi s podrškom ovisnom društvu pri pribavljanju financijske potpore.

19.E

Ako su investicijski subjekt ili bilo koje njegovo ovisno društvo tijekom razdoblja izvještavanja pružili financijsku ili drugu vrstu potpore nekonsolidiranom ovisnom društvu (npr. kupnjom imovine ovisnog društva ili instrumenata koje je ono izdalo ili pomaganjem ovisnom društvu pri stjecanju financijske potpore), a da nisu imali ugovornu obvezu to učiniti, dužni su objaviti:

(a)

vrstu i iznos potpore koju su osigurali svakom nekonsolidiranom ovisnom društvu; i

(b)

razloge pružanja potpore.

19.F

Investicijski subjekt obvezan je objaviti sve uvjete ugovornih sporazuma na temelju kojih subjekt ili njegova nekonsolidirana ovisna društva mogu imati obvezu davanja financijske potpore nekonsolidiranom strukturiranom subjektu koji je pod njihovom kontrolom, što uključuje događaje ili okolnosti koje bi izvještajnog subjekta mogle izložiti gubitku (npr. sporazumi o održavanju likvidnosti ili kreditnom rejtingu povezani s obvezom otkupa imovine strukturiranog subjekta ili davanjem financijske potpore strukturiranom subjektu).

19.G

Ako su investicijski subjekt ili bilo koje njegovo nekonsolidirano ovisno društvo tijekom razdoblja izvještavanja dali financijsku ili drugu vrstu potpore nekonsolidiranom strukturiranom subjektu nad kojim investicijski subjekt nije imao kontrolu, a da nisu imali ugovornu obvezu to učiniti, i ako je time investicijski subjekt stekao kontrolu nad strukturiranim subjektom, investicijski subjekt dužan je navesti obrazloženje bitnih čimbenika za donošenju odluke o davanju te potpore.

Iza točke 21. dodaje se točka 21.A.

21.A

Investicijski subjekt nije dužan objaviti informacije iz točke 21. podtočaka (b) i (c).

Iza točke 25. dodaje se točka 25.A.

25.A

Investicijski subjekt nije obvezan objaviti informacije predviđene točkom 24. za nekonsolidirani strukturirani subjekt koji je pod njegovom kontrolom i za koji prikazuje informacije predviđene točkama 19.A – 19.G.

U Dodatku A dodaje se novi pojam.

Sljedeći pojmovi definirani su u MRS-u 27 (kako je izmijenjen 2011.), MRS-u 28 (kako je izmijenjen 2011.), MSFI-ju 10 i MSFI-ju 11 Zajednički poslovi te se u tom smislu koriste u ovom standardu.

pridruženi subjekt,

konsolidirani financijski izvještaji,

kontrola nad subjektom,

metoda udjela,

grupa,

investicijski subjekt,

zajednički posao,

U Dodatku C dodaje se novi stavak C.1.B.

C.1.B

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjeni su točka 2. i Dodatak A te su dodane točke 9.A – 9.B, 19.A – 19.G, 21.A i 25.A. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan tu činjenicu objaviti i istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

Izmjene MRS-a 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji

Izmjenjuju se točke 5. – 6.

5.

Sljedeći pojmovi definirani su u Dodatku A MSFI-ju 10 Konsolidirani financijski izvještaji, Dodatku A MSFI-ju 11 Zajednički poslovi i točki 3. MRS-a 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima:

pridruženi subjekt,

kontrola nad subjektom koji je predmet ulaganja,

grupa,

investicijski subjekt,

zajednička kontrola,

6.

Nekonsolidirani financijski izvještaji prezentiraju se kao dodatak konsolidiranim financijskim izvještajima ili financijskim izvještajima u kojima se udjeli u pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima obračunavaju primjenom metode udjela, osim u slučajevima iz točaka 8. – 8.A. Nekonsolidirani financijski izvještaji ne moraju se priložiti tim izvještajima niti ih pratiti.

Iza točke 8. dodaje se točka 8.A.

8.A

Investicijski subjekt koji je u skladu s točkom 31. MSFI-ja 10 obvezan u tekućem razdoblju i u svim prikazanim usporednim razdobljima primijeniti izuzeće od obveze konsolidacije za sva svoja ovisna društva, nekonsolidirane financijske izvještaje prezentira kao svoje jedine financijske izvještaje.

Iza točke 11. dodaju se točke 11.A – 11.B.

11.A

Ako je vladajuće društvo u skladu s točkom 31. MSFI-ja 10 obvezno mjeriti svoj udjel u ovisnom društvu po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka u skladu s MSFI-jem 9, svoj udjel u ovisnom društvu dužan je na isti način iskazati i u svojim nekonsolidiranim financijskim izvještajima.

11.B

Kad vladajuće društvo prestaje biti investicijskim subjektom, ili postaje investicijski subjekt, promjenu statusa obračunava od datuma promjene statusa kako slijedi:

(a)

kad prestaje biti investicijskim subjektom, u skladu s točkom 10. subjekt je obvezan:

(i)

obračunati ulaganje u ovisno društvo po trošku nabave. Poštena vrijednost ovisnog društva na datum promjene statusa smatra se pretpostavljenim troškom na taj datum; ili

(ii)

nastaviti obračunavati ulaganje u ovisno društvo u skladu s MSFI-jem 9.

(b)

kad postaje investicijskim subjektom, subjekt je obvezan obračunati ulaganje u ovisno društvo po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka u skladu s MSFI-jem 9. Razlika između prethodne knjigovodstvene vrijednosti ovisnog društva i njegove poštene vrijednosti na datum promjene statusa ulagatelja priznaje se kao dobit ili gubitak u računu dobiti ili gubitaka. Kumulativni iznos usklađivanja poštene vrijednosti, koja su za ta ovisna društva prethodno priznata u okviru druge sveobuhvatne dobiti, obračunava se kao da je investicijski subjekt ta ovisna društva otuđio na datum promjene statusa.

Iza točke 16. dodaje se točka 16.A.

16.A

Kad investicijski subjekt koji je vladajuće društvo (različito od vladajućeg društva iz točke 16.) sastavlja nekonsolidirane financijske izvještaje kao svoje jedine financijske izvještaje u skladu s točkom 8.A, investicijski je subjekt dužan tu činjenicu objaviti. Investicijski subjekt treba prikazati i informacije koje se odnose na investicijske subjekte, a koje se zahtijevaju u skladu s MSFI-jem 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima.

Izmjenjuje se točka 17.

17.

Kada vladajuće društvo (različito od vladajućeg društva iz točaka 16. – 16.A) ili ulagatelj koji ima zajedničku kontrolu ili značajan utjecaj nad subjektom koji je predmet ulaganja sastavljaju nekonsolidirane financijske izvještaje, oni navode financijske izvještaje sastavljene u skladu s MSFI-jem 10, MSFI-jem 11 ili MRS-om 28 (kako je izmijenjen 2011.) s kojima su ti nekonsolidirani financijski izvještaji povezani. Vladajuće društvo ili ulagatelj u svojim nekonsolidiranim financijskim izvještajima objavljuju i sljedeće:

(a)

Izmjenjuje se točka 18.

18.

… Ako subjekt primijeni ovaj standard na neki raniji datum, dužan je objaviti tu činjenicu i istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 i MRS 28 (kako je izmijenjen 2011.).

Iza točke 18. dodaju se točke 18.A – 18.I.

18.A

Dokumentom Investicijski subjekti (izmjene MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 27), objavljenim u listopadu 2012., izmijenjene su točke 5., 6., 17. i 18. te su dodane točke 8.A, 11.A – 11.B, 16.A i 18.B – 18.I. Navedene izmjene subjekt primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2014. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako započne s primjenom tih izmjena prije tog datuma, subjekt je obvezan tu činjenicu objaviti i istovremeno primjenjivati sve izmjene uključene u dokument Investicijski subjekti.

18.B

Ako na datum prve primjene izmjena iz dokumenta Investicijski subjekti (za potrebe ovog MSFI-ja to je početak godišnjeg razdoblja izvještavanja za koje se te izmjene prvi put primjenjuju) vladajuće društvo zaključi da je investicijski subjekt, na svoje ulaganje u ovisno društvo dužno je primijeniti točke 18.C – 18.I.

18.C

Investicijski subjekt koji je prethodno mjerio svoje ulaganje u ovisno društvo po trošku nabave dužan je na datum prve primjene to ulaganje mjeriti po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka kao da je ovaj MSFI oduvijek bio na snazi. Investicijski subjekt retroaktivno usklađuje godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene kao i zadržanu dobit na početku neposredno prethodnog razdoblja kako bi se uzele u obzir razlike:

(a)

prethodne knjigovodstvene vrijednosti ulaganja; i

(b)

poštene vrijednosti udjela ulagatelja u ovisnom društvu.

18.D

Investicijski subjekt koji je prethodno mjerio svoje ulaganje u ovisno društvo po poštenoj vrijednosti u okviru druge sveobuhvatne dobiti na datum prve primjene to ulaganje nastavlja mjeriti po poštenoj vrijednosti. Kumulativni iznos svakog usklađivanja poštene vrijednosti koje je prethodno priznato u okviru druge sveobuhvatne dobiti prenosi se u zadržanu dobit na početku godišnjeg razdoblja koje neposredno prethodi datumu prve primjene.

18.E

Investicijski subjekt na datum prve primjene ne vrši usklađivanja prethodnog obračuna udjela u ovisnom društvu za koje je prethodno odabrao mjerenje po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitaka u skladu s MSFI-jem 9, kako je dopušteno točkom 10.

18.F

Do datuma donošenja MSFI-ja 13 Mjerenje poštene vrijednosti, investicijski subjekt obvezan je koristiti iznose poštene vrijednosti prethodno prijavljene ulagateljima ili upravi ako ti iznosi odgovaraju iznosu za koji se ulaganje moglo razmijeniti među dobro obaviještenim i voljnim strankama u promišljenom poslu na datum vrednovanja.

18.G

Ako je mjerenje ulaganja u ovisno društvo u skladu s točkama 18.C – 18F neizvedivo (u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške), investicijski subjekt primjenjuje zahtjeve iz ovog MSFI-ja na početku najranijeg razdoblja za koje je primjena točaka 18.C – 18.F izvediva, pri čemu to može biti tekuće razdoblje. Ulagatelj retroaktivno usklađuje godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene, osim ako početak najranijeg razdoblja za koje je primjena ove točke izvediva odgovara tekućem razdoblju. Ako je datum na koji je investicijskom subjektu izvedivo mjeriti poštenu vrijednost ovisnog društva prije početka neposredno prethodnog razdoblja, ulagatelj usklađuje vlasnički kapital na početku neposredno prethodnog razdoblja kako bi se u obzir uzele razlike između:

(a)

prethodne knjigovodstvene vrijednosti ulaganja; i

(b)

poštene vrijednosti udjela ulagatelja u ovisnom društvu.

Ako najranije razdoblje za koje je primjena ove točke izvediva odgovara tekućem razdoblju, usklađivanje vlasničkog kapitala priznaje se na početku tekućeg razdoblja.

18.H

Ako je investicijski subjekt otuđio ulaganje u ovisno društvo ili izgubio kontrolu nad njim prije datuma prve primjene izmjena iz dokumenta Investicijski subjekti, investicijski subjekt nije obvezan izvršiti usklađivanja prethodnog obračuna za to ulaganje.

18.I

Neovisno o upućivanju na godišnje razdoblje koje neposredno prethodi datumu prve primjene („neposredno prethodno razdoblje”) iz točaka 18.C – 18.G, subjekt može, ali nije obvezan, prikazati i usklađene usporedne podatke za bilo koje ranije prikazano razdoblje. Ako subjekt prikazuje usklađene usporedne podatke za bilo koje ranije razdoblje, svako upućivanje na „neposredno prethodno razdoblje” iz točaka 18.C – 18.G tumači se kao „prvo razdoblje za koje su prikazani usklađeni usporedni podaci”. Ako subjekt prikazuje neusklađene usporedne podatke za bilo koje ranije razdoblje, dužan je jasno utvrditi koji podaci nisu usklađeni, navesti da su izrađeni na drukčijoj osnovi te obrazložiti tu osnovu.


(1)  U točki C.7. MSFI-ja 10 Konsolidirani financijski izvještaji navodi se sljedeće: „Ako subjekt primjenjuje ovaj MSFI, ali još ne primjenjuje MSFI 9, svako upućivanje na MSFI 9 u ovom MSFI-ju tumači se kao upućivanje na MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje.


21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1175/2013

оd 20. studenoga 2013.

o odobravanju aktivne tvari benalaksil-M, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009, a s obzirom na postupak i uvjete za odobrenje, Direktiva Vijeća 91/414/EEZ (2) mora se primjenjivati na aktivne tvari za koje je odluka u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Direktive donesena prije 14. lipnja 2011. Odlukom Komisije 2003/35/EZ (3) potvrđeno je da benalaksil-M ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ Portugal je 22. veljače 2002. od trgovačkog društva Isagro SpA primio zahtjev za uvrštenje aktivne tvari benalaksil-M u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Odlukom 2003/35/EZ potvrđeno je da je dokumentacija bila „cjelovita” te se može smatrati da u načelu ispunjava zahtjeve u pogledu podataka i informacija iz priloga II. i III. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Za tu su aktivnu tvar ocijenjeni učinci na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš u skladu s odredbama članka 6. stavaka 2. i 4. Direktive 91/414/EEZ za uporabe koje je predložio podnositelj zahtjeva. Imenovana država članica izvjestiteljica dostavila je 21. studenoga 2003. nacrt izvješća o ocjeni. Taj su nacrt izvješća o ocjeni pregledale države članice i Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”). Agencija je 28. srpnja 2007. Komisiji dostavila svoj zaključak o ocjeni rizika od pesticida koji sadržava aktivnu tvar benalaksil-M (4).

(4)

Agencija u svom zaključku nije uzela u obzir sve informacije koje joj je podnositelj prijave dostavio i koje je imenovana država članica izvjestiteljica ocijenila prije tog datuma. Komisija je od Agencije zatražila da preispita svoj zaključak i uzme u obzir sve dostavljene informacije.

(5)

Imenovana država članica izvjestiteljica ocijenila je sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva i 16 travnja 2012. podnijela Dodatak nacrtu izvješća o ocjeni.

(6)

Taj su Dodatak nacrtu izvješća o ocjeni pregledale države članice i Agencija. Agencija je 21. ožujka 2013. Komisiji dostavila prvu verziju, a 25. ožujka 2013. izmijenjenu verziju svojeg zaključka (5) o ocjeni rizika od pesticida koji sadržava aktivnu tvar benalaksil-M. Taj su ažurirani nacrt izvješća o ocjeni i zaključak Agencije pregledale države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te su njegovu konačnu verziju dovršile 3. listopada 2013. u obliku izvješća Komisije o pregledu za benalaksil-M.

(7)

Razna su ispitivanja pokazala kako se od sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju benalaksil-M može očekivati da načelno udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) i članku 5. stavku 3. Direktive 91/414/EEZ, posebno u pogledu uporaba koje su ispitane i detaljno opisane u izvješću Komisije o pregledu. Stoga je primjereno odobriti benalaksil-M.

(8)

Trebalo bi odrediti razuman rok prije izdavanja odobrenja kako bi se državama članicama i zainteresiranim stranama omogućilo da se pripreme za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(9)

Ne dovodeći u pitanje obveze predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009 koje proizlaze iz odobrenja i uzimajući u obzir posebnu situaciju nastalu prijelazom s Direktive 91/414/EEZ na Uredbu (EZ) br. 1107/2009, trebalo bi se primjenjivati sljedeće: državama članicama bi nakon odobrenja trebalo omogućiti šestomjesečno razdoblje za preispitivanje odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju benalaksil-M. Države bi članice, prema potrebi, trebale izmijeniti, zamijeniti ili povući odobrenja. Odstupajući od tog roka, trebalo bi predvidjeti dulje razdoblje za dostavu i ocjenu cjelovite dokumentacije iz Priloga III., kako je utvrđeno u Direktivi 91/414/EEZ za svako sredstvo za zaštitu bilja i svaku predviđenu uporabu u skladu s jedinstvenim načelima.

(10)

Iskustvo stečeno uvrštenjem u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ aktivnih tvari ocijenjenih u okviru Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 (6) pokazalo je da može doći do poteškoća u tumačenju obveza nositelja postojećih odobrenja u pogledu pristupa podacima. Stoga je, radi izbjegavanja daljnjih poteškoća, potrebno pojasniti obveze država članica, a posebno obvezu provjere ima li nositelj odobrenja pristup dokumentaciji koja udovoljava zahtjevima iz Priloga II. toj Direktivi. Tim se pojašnjenjem međutim državama članicama ili nositeljima odobrenja ne nameću nove obveze u usporedbi s do sada donesenim direktivama o izmjeni Priloga I. toj Direktivi ili uredbama o odobrenju aktivnih tvari.

(11)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 treba na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (7).

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar benalaksil-M, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja

1.   U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice moraju prema potrebi do 31. listopada 2014. izmijeniti ili povući postojeća odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju benalaksil-M kao aktivnu tvar.

Do tog datuma posebno moraju provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Priloga I. ovoj Uredbi, uz iznimku onih navedenih u stupcu o posebnim odredbama tog Priloga, te posjeduje li nositelj odobrenja dokumentaciju odnosno ima li pristup dokumentaciji koja udovoljava zahtjevima iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s uvjetima članka 13. stavaka od 1. do 4. te Direktive i članka 62. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice najkasnije do 30. travnja 2014. moraju ponovno ocijeniti svako odobreno sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava benalaksil-M kao jedinu aktivnu tvar ili kao jednu od nekoliko aktivnih tvari koje su navedene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na temelju dokumentacije koja udovoljava zahtjevima iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ i uzimajući u obzir stupac s posebnim odredbama iz Priloga I. ovoj Uredbi. Na temelju te ocjene moraju utvrditi ispunjava li sredstvo uvjete utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Nakon što to utvrde države članice moraju:

(a)

u slučaju da sredstvo sadržava benalaksil-M kao jedinu aktivnu tvar prema potrebi izmijeniti ili povući odobrenje najkasnije do 31. listopada 2015.; ili

(b)

u slučaju da sredstvo sadržava benalaksil-M kao jednu od nekoliko aktivnih tvari prema potrebi izmijeniti ili povući odobrenje do 31. listopada 2015. ili do datuma utvrđenog za izmjenu ili povlačenje u odgovarajućem aktu ili aktima kojima su dotična tvar ili tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ ili kojima su dotična tvar ili tvari odobrene, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

Članak 3.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2003/35/EZ od 10. siječnja 2003. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja benalaksila-M, bentiavalikarba, 1-metilciklopropena, protiokonazola i fluoksastrobina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 11, 16.1.2003., str. 52.).

(4)  EFSA Scientific Report (2007.) 108, 1-86.

(5)  EFSA Journal 2013., 11(1):3052. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 366, 15.12.1992., str. 10.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Benalaksil-M

CAS br. 98243-83-5

CIPAC br. 766

Metil N-(fenilacetil)-N-(2,6-ksilil)-D-alaninat

≥ 950 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se moraju uzeti zaključci izvješća o pregledu za benalaksil-M, a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 3. listopada 2013.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

zaštitu radnika prilikom ponovnog ulaska,

rizik za podzemne vode zbog metabolita BM-M2 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanin) i BM-M3 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-D-alanin) ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„58

Benalaksil-M

CAS br. 98243-83-5

CIPAC br. 766

Metil N-(fenilacetil)-N-(2,6-ksilil)-D-alaninat

≥ 950 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se moraju uzeti zaključci izvješća o pregledu za benalaksil-M, a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 3. listopada 2013.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

zaštitu radnika prilikom ponovnog ulaska,

rizik za podzemne vode zbog metabolita BM-M2 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanin) i BM-M3 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-D-alanin) ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/23


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1176/2013

оd 20. studenoga 2013.

o odobravanju aktivne tvari piroksulam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009, a s obzirom na postupak i uvjete za odobrenje, Direktiva Vijeća 91/414/EEZ (2) mora se primjenjivati na aktivne tvari za koje je odluka, u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Direktive, donesena prije 14. lipnja 2011. Odlukom Komisije 2007/277/EZ (3) potvrđeno je da piroksulam ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ Ujedinjena Kraljevina je 28. veljače 2006. od trgovačkog društva Dow AgroSciences GmbH primila zahtjev za uvrštenje aktivne tvari piroksulam u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Odlukom 2007/277/EZ potvrđeno je da je dokumentacija bila „cjelovita” te se može smatrati da u načelu ispunjava zahtjeve u pogledu podataka i informacija iz priloga II. i III. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Za tu su aktivnu tvar ocijenjeni učinci na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš u skladu s odredbama članka 6. stavaka 2. i 4. Direktive 91/414/EEZ za uporabe koje je predložio podnositelj zahtjeva. Imenovana država članica izvjestiteljica dostavila je 20. ožujka 2008. nacrt izvješća o ocjeni. U skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 188/2011 (4) od podnositelja zahtjeva su 5. srpnja 2012. zatražene dodatne informacije. Ocjena dodatnih podataka koju je provela Ujedinjena Kraljevina dostavljena je u obliku ažuriranog nacrta izvješća o ocjeni u studenome 2012.

(4)

Nacrt izvješća o ocjeni pregledale su države članice i Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”). Agencija je 3. travnja 2013. Komisiji dostavila svoj zaključak o ocjeni rizika od pesticida koji sadržava aktivnu tvar piroksulam (5). Taj su nacrt izvješća o ocjeni i zaključak Agencije pregledale države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te su njegovu konačnu verziju dovršile 3. listopada 2013. u obliku izvješća Komisije o pregledu za piroksulam.

(5)

Razna su ispitivanja pokazala kako se od sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju piroksulam može očekivati da načelno udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) i članku 5. stavku 3. Direktive 91/414/EEZ, posebno u pogledu uporaba koje su ispitane i detaljno opisane u izvješću Komisije o pregledu. Stoga je primjereno odobriti piroksulam.

(6)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je međutim postaviti određene uvjete i ograničenja. Posebno je primjereno zahtijevati daljnje potvrdne informacije.

(7)

Trebalo bi odrediti razuman rok prije izdavanja odobrenja kako bi se državama članicama i zainteresiranim stranama omogućilo da se pripreme za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Ne dovodeći u pitanje obveze predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009 koje proizlaze iz odobrenja i uzimajući u obzir posebnu situaciju nastalu prijelazom s Direktive 91/414/EEZ na Uredbu (EZ) br. 1107/2009, trebalo bi se primjenjivati sljedeće. Državama članicama bi nakon izdavanja odobrenja trebalo omogućiti šestomjesečni rok za preispitivanje odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju piroksulam. Države članice bi prema potrebi trebale izmijeniti, zamijeniti ili povući odobrenja. Odstupajući od tog roka, trebalo bi predvidjeti dulje razdoblje za dostavu i ocjenu cjelovite dokumentacije iz Priloga III., kako je utvrđeno u Direktivi 91/414/EEZ za svako sredstvo za zaštitu bilja i svaku predviđenu uporabu u skladu s jedinstvenim načelima.

(9)

Iskustvo stečeno uvrštenjem u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ aktivnih tvari ocijenjenih u okviru Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 (6) pokazalo je da može doći do poteškoća u tumačenju obveza nositelja postojećih odobrenja u pogledu pristupa podacima. Stoga je, radi izbjegavanja daljnjih poteškoća, potrebno pojasniti obveze država članica, a posebno obvezu provjere ima li nositelj odobrenja pristup dokumentaciji koja udovoljava zahtjevima iz Priloga II. toj Direktivi. Tim se pojašnjenjem međutim državama članicama ili nositeljima odobrenja ne nameću nove obveze u usporedbi s do sada donesenim direktivama o izmjeni Priloga I. toj Direktivi ili uredbama o odobrenju aktivnih tvari.

(10)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 potrebno je na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (7).

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar piroksulam, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja

1.   U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice moraju prema potrebi do 31. listopada 2014. izmijeniti ili povući postojeća odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju piroksulam kao aktivnu tvar.

Do tog datuma posebno moraju provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Priloga I. ovoj Uredbi, uz iznimku onih navedenih u stupcu o posebnim odredbama tog Priloga, te posjeduje li nositelj odobrenja dokumentaciju odnosno ima li pristup dokumentaciji koja udovoljava zahtjevima iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s uvjetima članka 13. stavaka 1. do 4. te Direktive i članka 62. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice najkasnije do 30. travnja 2014. moraju ponovno ocijeniti svako odobreno sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava piroksulam kao jedinu aktivnu tvar ili kao jednu od nekoliko aktivnih tvari koje su navedene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na temelju dokumentacije koja udovoljava zahtjevima iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ i uzimajući u obzir stupac s posebnim odredbama iz Priloga I. ovoj Uredbi. Na temelju te ocjene moraju utvrditi ispunjava li sredstvo uvjete utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Nakon što to utvrde države članice moraju:

(a)

u slučaju da sredstvo sadržava piroksulam kao jedinu aktivnu tvar, prema potrebi izmijeniti ili povući odobrenje najkasnije do 31. listopada 2015.; ili

(b)

u slučaju da sredstvo sadržava piroksulam kao jednu od nekoliko aktivnih tvari, prema potrebi izmijeniti ili povući odobrenje do 31. listopada 2015. ili do datuma utvrđenog za izmjenu ili povlačenje u odgovarajućem aktu ili aktima kojima su dotična tvar ili tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ ili kojima su dotična tvar ili tvari odobrene, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

Članak 3.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.)

(3)  Odluka Komisije 2007/277/EZ od 20. travnja 2007. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije upućene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja piroksulama u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 116, 4.5.2007, str. 59.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 188/2011 od 25. veljače 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u pogledu postupka ocjene aktivnih tvari koje nisu bile na tržištu u 2 godine nakon priopćenja o toj Direktivi (SL L 53, 26.2.2011., str. 51).

(5)  EFSA Journal 2013., 11(4):3182. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 366, 15.12.1992., str. 10.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Piroksulam

CAS br. 422556-08-9

CIPAC br. 793

N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamid

≥ 965 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se moraju uzeti zaključci izvješća o pregledu za piroksulam, a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 3. listopada 2013.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

(a)

rizik za podzemne vode ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima;

(b)

rizik za vodene organizme.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti potvrdne informacije o:

1.

toksikološkoj relevantnosti nečistoće broj 3 (kako se navodi u izvješću o pregledu);

2.

akutnoj toksičnosti metabolita PSA;

3.

toksikološkoj relevantnosti metabolita 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Podnositelj zahtjeva Komisiji, državama članicama i Agenciji mora dostaviti navedene informacije do 30. travnja 2016.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„61

Piroksulam

CAS br. 422556-08-9

CIPAC br. 793

N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamid

≥ 965 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se moraju uzeti zaključci izvješća o pregledu za piroksulam, a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 3. listopada 2013.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

(a)

rizik za podzemne vode ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima;

(b)

rizik za vodene organizme.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti potvrdne informacije o:

1.

toksikološkoj relevantnosti nečistoće broj 3 (kako se navodi u izvješću o pregledu);

2.

akutnoj toksičnosti metabolita PSA;

3.

toksikološkoj relevantnosti metabolita 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Podnositelj zahtjeva Komisiji, državama članicama i Agenciji mora dostaviti navedene informacije do 30. travnja 2016.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1177/2013

оd 20. studenoga 2013.

o odobravanju aktivne tvari spirotetramat, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009, a s obzirom na postupak i uvjete za odobrenje, Direktiva Vijeća 91/414/EEZ (2) mora se primjenjivati na aktivne tvari za koje je odluka u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Direktive donesena prije 14. lipnja 2011. Odlukom Komisije 2007/560/EZ (3) potvrđeno je da spirotetramat ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ Austrija je 9. listopada 2006. od trgovačkog društva Bayer CropScience AG primila zahtjev za uvrštenje aktivne tvari spirotetramat u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Odlukom 2007/560/EZ potvrđeno je da je dokumentacija bila „cjelovita” te se može smatrati da u načelu ispunjava zahtjeve u pogledu podataka i informacija iz priloga II. i III. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Za tu su aktivnu tvar ocijenjeni učinci na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš u skladu s odredbama članka 6. stavaka 2. i 4. Direktive 91/414/EEZ za uporabe koje je predložio podnositelj zahtjeva. Imenovana država članica izvjestiteljica dostavila je 5. svibnja 2008. nacrt izvješća o ocjeni.

(4)

Nacrt izvješća o ocjeni pregledale su države članice i Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”). Agencija je 27. svibnja 2013. Komisiji dostavila svoj zaključak o ocjeni rizika od pesticida koji sadržava aktivnu tvar spirotetramat (4). Taj su nacrt izvješća o ocjeni i zaključak Agencije pregledale države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te su njegovu konačnu verziju dovršile 3. listopada 2013. u obliku izvješća Komisije o pregledu za spirotetramat.

(5)

Razna su ispitivanja pokazala kako se od sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju spirotetramat može očekivati da načelno udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) i članku 5. stavku 3. Direktive 91/414/EEZ, posebno u pogledu uporabe koja je ispitana i detaljno opisana u izvješću Komisije o pregledu. Stoga je primjereno odobriti spirotetramat.

(6)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je međutim postaviti određene uvjete i ograničenja. Posebno je primjereno zahtijevati daljnje potvrdne informacije.

(7)

Trebalo bi odrediti razuman rok prije izdavanja odobrenja kako bi se državama članicama i zainteresiranim stranama omogućilo da se pripreme za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Ne dovodeći u pitanje obveze predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009 koje proizlaze iz odobrenja i uzimajući u obzir posebnu situaciju nastalu prijelazom s Direktive 91/414/EEZ na Uredbu (EZ) br. 1107/2009, trebalo bi se primjenjivati sljedeće. Državama članicama bi nakon izdavanja odobrenja trebalo omogućiti šestomjesečni rok za preispitivanje odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju spirotetramat. Države članice bi prema potrebi trebale izmijeniti, zamijeniti ili povući odobrenja. Odstupajući od tog roka, trebalo bi predvidjeti dulje razdoblje za dostavu i ocjenu cjelovite dokumentacije iz Priloga III., kako je utvrđeno u Direktivi 91/414/EEZ za svako sredstvo za zaštitu bilja i svaku predviđenu uporabu u skladu s jedinstvenim načelima.

(9)

Iskustvo stečeno uvrštenjem u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ aktivnih tvari ocijenjenih u okviru Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 (5) pokazalo je da može doći do poteškoća u tumačenju obveza nositelja postojećih odobrenja u pogledu pristupa podacima. Stoga je, radi izbjegavanja daljnjih poteškoća, potrebno pojasniti obveze država članica, a posebno obvezu provjere ima li nositelj odobrenja pristup dokumentaciji koja udovoljava zahtjevima iz Priloga II. toj Direktivi. Tim se pojašnjenjem međutim državama članicama ili nositeljima odobrenja ne nameću nove obveze u usporedbi s do sada donesenim direktivama o izmjeni Priloga I. toj Direktivi ili uredbama o odobrenju aktivnih tvari.

(10)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 potrebno je na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (6).

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar spirotetramat, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja

1.   U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice moraju prema potrebi do 31. listopada 2014. izmijeniti ili povući postojeća odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju spirotetramat kao aktivnu tvar.

Do tog datuma posebno moraju provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Priloga I. ovoj Uredbi, uz iznimku onih navedenih u stupcu o posebnim odredbama tog Priloga, te posjeduje li nositelj odobrenja dokumentaciju odnosno ima li pristup dokumentaciji koja udovoljava zahtjevima iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s uvjetima članka 13. stavaka 1. do 4. te Direktive i članka 62. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice najkasnije do 30. travnja 2014. moraju ponovno ocijeniti svako odobreno sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava spirotetramat kao jedinu aktivnu tvar ili kao jednu od nekoliko aktivnih tvari koje su navedene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na temelju dokumentacije koja udovoljava zahtjevima iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ i uzimajući u obzir stupac s posebnim odredbama iz Priloga I. ovoj Uredbi. Na temelju te ocjene moraju utvrditi ispunjava li sredstvo uvjete utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Nakon što to utvrde, države članice moraju:

(a)

u slučaju da sredstvo sadržava spirotetramat kao jedinu aktivnu tvar, prema potrebi izmijeniti ili povući odobrenje najkasnije do 31. listopada 2015.; ili

(b)

u slučaju da sredstvo sadržava spirotetramat kao jednu od nekoliko aktivnih tvari, prema potrebi izmijeniti ili povući odobrenje do 31. listopada 2015. ili do datuma utvrđenog za izmjenu ili povlačenje u odgovarajućem aktu ili aktima kojima su dotična tvar ili tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ ili kojima su dotična tvar ili tvari odobrene, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

Članak 3.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2007/560/EZ od 2. kolovoza 2007. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja klorantraniliprola, heptamaloksiglukana, spirotetramata i Helikoverpa armigera nukleopolihedrovirusa u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 213, 15.8.2007., str. 29.).

(4)  EFSA Journal (2013.), 11(6):3243. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu.

(5)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 366, 15.12.1992., str. 10.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

Spirotetramat

CAS br. 203313-25-1

CIPAC br. 795

cis-4-(etoksikarboniloksi)-8-metoksi-3-(2,5-ksilil)-1-azaspiro[4.5]dek-3-en-2-on

≥ 970 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se moraju uzeti zaključci izvješća o pregledu za spirotetramat, a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 3. listopada 2013.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na rizik za ptice koje se hrane kukcima.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva mora Komisiji, državama članicama i Agenciji dostaviti potvrdne informacije o mogućem učinku koji uzrokuje poremećaje endokrinog sustava kod ptica i riba i to u roku od dvije godine nakon usvajanja smjernica OECD-a za testiranje endokrinih poremećaja ili smjernica Zajednice za testiranje.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„60

Spirotetramat

CAS br. 203313-25-1

CIPAC br. 795

cis-4-(etoksikarboniloksi)-8-metoksi-3-(2,5-ksilil)-1-azaspiro[4.5]dek-3-en-2-on

≥ 970 g/kg

1. svibnja 2014.

30. travnja 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se moraju uzeti zaključci izvješća o pregledu za spirotetramat, a posebno njegovi dodaci I. i II. u konačnoj verziji Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 3. listopada 2013.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na rizik za ptice koje se hrane kukcima.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva mora Komisiji, državama članicama i Agenciji dostaviti potvrdne informacije o mogućem učinku koji uzrokuje poremećaje endokrinog sustava kod ptica i riba i to u roku od dvije godine nakon usvajanja smjernica OECD-a za testiranje endokrinih poremećaja ili smjernica Zajednice za testiranje.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1178/2013

оd 20. studenoga 2013.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari etoprofos

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu mogućnost iz članka 21. stavka 3. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Aktivna tvar etoprofos uvrštena je Direktivom Komisije 2007/52/EZ (2) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3) uz uvjet da države članice na koje se to odnosi osiguraju da podnositelj prijave na čiji je zahtjev etoprofos uvršten u taj Prilog dostavi dodatne potvrdne informacije u obliku studija o riziku za ptice i sisavce koji se hrane glistama.

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te su uvrštene u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Podnositelj prijave dostavio je dodatne informacije u obliku studija o riziku za ptice i sisavce koji se hrane glistama državi članici izvjestiteljici, Ujedinjenoj Kraljevini, u roku predviđenom za njihovu dostavu.

(4)

Ujedinjena Kraljevina ocijenila je dodatne informacije koje je dostavio podnositelj prijave. Svoju je ocjenu u obliku dopune nacrtu izvješća o ocjeni 5. rujna 2011. dostavila drugim državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”.

(5)

Komisija se savjetovala s Agencijom koja je predstavila svoje mišljenje o ocjeni rizika etoprofosa 30. siječnja 2013. (5) Nacrt izvješća o ocjeni, dopunu i mišljenje Agencije pregledale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a finalizirani su 3. listopada 2013. u obliku izvješća Komisije o pregledu za etoprofos.

(6)

Komisija je pozvala podnositelja prijave da dostavi primjedbe o izvješću o pregledu za etoprofos.

(7)

Komisija je zaključila da su dodatne potvrdne informacije pokazale da se visok rizik za ptice i sisavce koji se hrane glistama ne može isključiti ako se ne odrede dodatna ograničenja.

(8)

Potvrđuje se da se aktivna tvar etoprofos smatra odobrenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009. Međutim, kako bi se izloženost ptica i sisavaca koji se hrane glistama svela na najmanju moguću mjeru, primjereno je odrediti nova ograničenja uporabe te aktivne tvari i predvidjeti posebne mjere za ublažavanje rizika radi zaštite tih vrsta.

(9)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Državama članicama potrebno je osigurati dovoljno vremena da izmijene ili povuku odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju etoprofos.

(11)

U slučaju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju etoprofos, ako države članice odobre razdoblje odgode u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije osamnaest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Uredbe.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice prema potrebi moraju izmijeniti ili povući postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju etoprofos kao aktivnu tvar do 11. lipnja 2014.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Sva razdoblja odgode koja države članice odobre u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju biti što kraća i istječu najkasnije 11. lipnja 2015.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2007/52/EZ od 16. kolovoza 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja aktivnih tvari etoprofos, pirimifos-metil i fipronil (SL L 214, 17.8.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Zaključak stručnog pregleda ocjene rizika od pesticida za potvrdne podatke dostavljene za aktivnu tvar etoprofos. EFSA Journal 2013.;11(2)3089. [27. str.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3089. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PRILOG

Stupac „Posebne odredbe” retka 155., etoprofos, dijela A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„DIO A

Dopušten je za uporabu samo kao nematocid i insekticid prilikom primjene u tlu. Dopuštena je samo jedna primjena po godišnjem dobu, i to najviše 6 kg aktivne tvari po hektaru zemlje.

Dopušten je samo za profesionalnu uporabu.

DIO B

Prilikom ocjene zahtjeva za odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju etoprofos za druge uporabe osim na krumpiru koji nije namijenjen za ljudsku ili životinjsku prehranu, države članice trebaju obratiti posebnu pozornost na kriterije iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EZ) 1107/2009 i prije davanja odobrenja osigurati da su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 uzimaju se u obzir zaključci izvješća o pregledu za etoprofos, a posebice dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja 16. ožujka 2007.

Pri cjelovitoj ocjeni države članice posebnu pozornost pridaju:

(a)

izloženosti potrošača putem hrane;

(b)

sigurnosti korisnika sredstva, pri čemu uvjetima uporabe mora biti propisana primjena odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i sredstava za zaštitu dišnog sustava te ostale mjere za smanjenje rizika, npr. uporaba zatvorenog sustava prijenosa pri primjeni sredstva;

(c)

zaštiti ptica, sisavaca, vodenih organizama, površinskih i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uvjeti za registraciju trebaju obuhvaćati mjere za smanjenje rizika, npr. zaštitne zone te potpunu inkorporaciju granula u tlo.”


21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1179/2013

оd 20. studenoga 2013.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

59,9

MA

40,6

MK

50,7

TR

116,2

ZZ

66,9

0707 00 05

AL

44,6

MK

57,9

TR

91,5

ZZ

64,7

0709 93 10

MA

97,2

TR

134,2

ZZ

115,7

0805 20 10

MA

73,6

TR

76,1

ZA

155,8

ZZ

101,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

75,0

UY

56,3

ZZ

70,0

0805 50 10

TR

72,6

ZZ

72,6

0808 10 80

BA

54,0

BR

93,9

CL

102,3

MK

38,5

NZ

93,9

US

117,9

ZA

204,0

ZZ

100,6

0808 30 90

CN

57,5

TR

116,3

ZZ

86,9


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/38


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2013/57/EU

оd 20. studenoga 2013.

o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti pregledom i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih biljnih vrsta (1), a posebno njezin članak 7. stavak 2. točke (a) i (b),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (2), a posebno njezin članak 7. stavak 2. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Direktive Komisije 2003/90/EZ (3) i 2003/91/EZ (4) donesene su kako bi se osiguralo da su sorte koje države članice uvrštavaju u svoje nacionalne kataloge sukladne sa smjernicama koje je utvrdio Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO) u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti pregledom raznih vrsta i minimalnih uvjeta za pregled sorti, ako takve smjernice postoje. Što se tiče ostalih sorti, tim se direktivama predviđa primjena smjernica Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

(2)

CPVO i UPOV u međuvremenu su utvrdili dodatne smjernice i ažurirali postojeće smjernice.

(3)

Direktive 2003/90/EZ i 2003/91/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Direktivi 2003/90/EZ zamjenjuju se tekstom iz dijela A Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prilozi Direktivi 2003/91/EZ zamjenjuju se tekstom iz dijela B Priloga ovoj Direktivi.

Članak 3.

Za preglede započete prije 1. srpnja 2014. države članice mogu primjenjivati one inačice direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ koje su se primjenjivale prije nego što su izmijenjene ovom Direktivom.

Članak 4.

Države članice najkasnije do 30. lipnja 2014. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2014.

Kad države članice donose te odredbe, one prilikom njihove službene objave sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(2)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

(3)  Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti pregledom i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8.10.2003., str. 7.).

(4)  Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti pregledom i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti vrsta povrća (SL L 254, 8.10.2003., str. 11.).


PRILOG

DIO A

PRILOG I.

Popis vrsta iz članka 1. stavka 2. točke (a) koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za ispitivanje

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Protokol CPVO-a

Festuca filiformis Pourr.

Uskolisna vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23.6.2011.

Festuca rubra L.

Vlasulja nacrvena

TP 67/1 od 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Oštrolisna vlasulja

TP 67/1 od 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Ljulj talijanski

TP 4/1 od 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ljulj engleski

TP 4/1 od 23.6.2011.

Lolium x boucheanum Kunth

Ljulj oldenburški

TP 4/1 od 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Stočni grašak

TP 7/2 od 11.3.2010.

Brassica napus L.

Uljana repica

TP 36/2 od 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Konoplja

TP 276/1 od 28.11.2012.

Helianthus annuus L.

Suncokret

TP 81/1 od 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lan/sjeme lana

TP 57/1 od 21.3.2007.

Avena nuda L.

Golozrna zob

TP 20/1 od 6.11.2003.

Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)

Zob i crvena zob

TP 20/1 od 6.11.2003.

Hordeum vulgare L.

Ječam

TP 19/3 od 21.3.2012.

Oryza sativa L.

Riža

TP 16/2 od 21.3.2012.

Secale cereale L.

Raž

TP 58/1 od 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibridi nastali križanjem vrsta iz roda Triticum i vrsta iz roda Secale

TP 121/2 rev. 1. od 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Pšenica

TP 3/4 rev. 2. od 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Tvrda pšenica

TP 120/2 od 6.11.2003.

Zea mays L.

Kukuruz

TP 2/3 od 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Krumpir

TP 23/2 od 1.12.2005.

Tekst tih protokola može se pronaći na internetskim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

PRILOG II.

Popis vrsta iz članka 1. stavka 2. točke (b) koje moraju udovoljavati smjernicama UPOV-a za ispitivanje

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Smjernice UPOV-a

Beta vulgaris L.

Stočna repa

TG/150/3 od 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Rosulja pasja

TG/30/6 od 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Rosulja bijela

TG/30/6 od 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Rosulja vriježasta

TG/30/6 od 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Obična rosulja

TG/30/6 od 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Stoklasa štraderova

TG/180/3 od 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Stoklasa zobena

TG/180/3 od 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Klupčasta oštrica

TG/31/8 od 17.4.2002.

Festuca arundinacea Schreber

Vlasulja barska

TG/39/8 od 17.4.2002.

Festuca pratensis Huds.

Vlasulja livadna

TG/39/8 od 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibridi nastali križanjem vrsta roda Festuca s vrstama roda Lolium

TG/243/1 od 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Mačji repak Bertolonijev

TG/34/6 od 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Mačji repak

TG/34/6 od 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Vlasnjača livadna

TG/33/6 od 12.10.1990.

Lotus corniculatus L.

Smiljkita roškasta

TG 193/1 od 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupina bijela slatka

TG/66/4 od 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupina uskolisna

TG/66/4 od 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupina slatka

TG/66/4 od 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 od 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Bastardna lucerna

TG/6/5 od 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Djetelina crvena

TG/5/7 od 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Djetelina bijela

TG/38/7 od 9.4.2003.

Vicia faba L.

Stočni bob

TG/8/6 od 17.4.2002.

Vicia sativa L.

Grahorica jara

TG/32/7 od 20.3.2013.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Stočna koraba

TG/89/6rev. od 4.4.2001. + 1.4.2009.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Uljana rotkva

TG/178/3 od 4.4.2001.

Arachis hypogea L.

Orašac/Kikiriki

TG/93/3 od 13.11.1985.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Krmna ogrštica

TG/185/3 od 17.4.2002.

 

 

 

Carthamus tinctorius L.

Šafranika

TG/134/3 od 12.10.1990.

Gossypium spp.

Pamuk

TG/88/6 od 4.4.2001.

Papaver somniferum L.

Mak

TG/166/3 od 24.3.1999.

Sinapis alba L.

Gorušica bijela

TG/179/3 od 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merrill

Soja za zrno

TG/80/6 od 1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sirak

TG/122/3 od 6.10.1989.

Tekst tih smjernica može se pronaći na internetskim stranicama UPOV-a (www.upov.int).

DIO B

PRILOG I.

Popis vrsta iz članka 1. stavka 2. točke (a) koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za ispitivanje

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Protokol CPVO-a

Allium cepa L. (skupina cepa)

Luk

TP 46/2 od 1.4.2009.

Allium cepa L. (skupina aggregatum)

Luk kozjak

TP 46/2 od 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Luk zimski

TP 161/1 od 11.3.2010.

Allium porrum L.

Poriluk

TP 85/2 od 1.4.2009.

Allium sativum L.

Češnjak

TP 162/1 od 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Vlasac

TP 198/1 od 1.4.2009.

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 od 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Celer korjenaš

TP 74/1 od 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Šparoga

TP 130/2 od 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Cikla uključujući i Cheltenham repu

TP 60/1 od 1.4.2009.

Brassica oleracea L.

Kelj lisnati

TP 90/1 od 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Cvjetača

TP 45/2 od 11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Brokula ili kalabrijska brokula

TP 151/2 od 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Kelj pupčar

TP 54/2 od 1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Korabica

TP 65/1 od 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveni

TP 48/3 od 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Kineski kupus

TP 105/1 od 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Čili paprika ili paprika

TP 76/2 od 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Kudrava endivija i endivija širokolisna

TP 118/2 od 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Industrijska cikorija

TP 172/2 od 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Radič za pospješivanje

TP 173/1 od 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

TP 142/1 od 21.3.2007.

Cucumis melo L.

Dinja

TP 104/2 od 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Krastavac i krastavac za konzerviranje

TP 61/2 od 13.3.2008.

Cucurbita pepo L.

Tikva ili tikvica

TP 119/1 od 25.3.2004.

Cynara cardunculus L.

Artičoka i karda

TP 184/2 od 27.2.2013.

Daucus carota L.

Mrkva i stočna mrkva

TP 49/3 od 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač

TP 183/1 od 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Zelena salata

TP 13/5 od 16.2.2011.

Solanum Lycopersicum L.

Rajčica

TP 44/4 rev. od 27.2.2013.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peršin

TP 136/1 od 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Grah punocvjetni

TP 9/1 od 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Grah mahunar niski i grah mahunar visoki

TP 12/4 od 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećerac

TP 7/2 od 11.3.2010.

Raphanus sativus L.

Rotkvica, rotkva

TP 64/2 od 27.2.2013.

Solanum melongena L.

Patlidžan

TP 117/1 od 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Špinat

TP 55/5 od 27.2.2013.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Matovilac

TP 75/2 od 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 od 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Slatki kukuruz i kukuruz kokičar

TP 2/3 od 11.3.2010.

Tekst tih protokola može se pronaći na internetskim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

PRILOG II.

Popis vrsta iz članka 1. stavka 2. točke (b) koje moraju udovoljavati smjernicama UPOV-a za ispitivanje

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Smjernice UPOV-a

Beta vulgaris L.

Blitva

TG/106/4 od 31.3.2004.

Brassica rapa L.

Postrna repa

TG/37/10 od 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Lisnati ili glavati radič

TG/154/3 od 18.10.1996.

Cucurbita maxima Duchesne

Buča

TG/155/4rev. od 28.3.2007. + 1.4.2009.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

TG/62/6 od 24.3.1999.

Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

TG/116/4 od 24.3.2010.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Podanci rajčice

TG/294/1 od 20.3.2013.

Tekst tih smjernica može se pronaći na internetskim stranicama UPOV-a (www.upov.int).


ODLUKE

21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/46


ODLUKA VIJEĆA

od 15. studenoga 2013.

o imenovanju danskog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

(2013/669/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 302.,

uzimajući u obzir prijedlog danske vlade,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. rujna 2010. donijelo Odluku 2010/570/EU, Euroatom o imenovanju članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2010. do 20. rujna 2015. (1).

(2)

Jedno mjesto člana u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru postalo je slobodno po isteku mandata g. Pedera Muncha HANSENA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se g. Bernt FALLENKAMP imenuje članom Europskog gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata koji istječe 20. rujna 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

R. ŠADŽIUS


(1)  SL L 251, 25.9.2010., str. 8.


21.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/47


ODLUKA VIJEĆA

od 15. studenoga 2013.

o imenovanju njemačkog člana i njemačkog zamjenika člana Odbora regija

(2013/670/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog njemačke vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. prosinca 2009. i 18. siječnja 2010. donijelo Odluke 2009/1014/EU i 2010/29/EU o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2010. do 25. siječnja 2015. (1).

(2)

Jedno mjesto člana u Odboru regija postalo je slobodno po isteku mandata gđe Martine KROGMANN.

(3)

Jedno mjesto zamjenika člana postalo je slobodno po isteku mandata g. Wilhelma HOGREFEA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se sljedeće osobe imenuju u Odbor regija do kraja tekućeg mandata, koji istječe 25. siječnja 2015.:

a)

član:

gđa Birgit HONÉ, Staatssekretärin

i

b)

zamjenik člana:

g. Sven AMBROSY, Landrat des Kreises Friesland.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

R. ŠADŽIUS


(1)  SL L 348, 29.12.2009., str. 22 i SL L 12, 19.1.2010., str. 11.