ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.278.hrv

Službeni list

Europske unije

L 278

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

56
18. listopada 2013.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2013/489/EU, Euratom

 

*

Odluka Vijeća i Komisije od 22. srpnja 2013. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija u vezi s Odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija kojom se usvaja njegov poslovnik

1

 

 

2013/490/EU, Euratom

 

*

Odluka Vijeća i Komisije od 22. srpnja 2013. o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane

14

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane

16

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

18.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 278/1


ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE

od 22. srpnja 2013.

o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija u vezi s Odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija kojom se usvaja njegov poslovnik

(2013/489/EU, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 8. i člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća dano na temelju članka 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća i Komisije 2013/490/EU, Euratom od 22. srpnja 2013. sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 119. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (Sporazum), osniva se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje.

(2)

Člankom 120. Sporazuma predviđa se da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje donosi vlastiti poslovnik.

(3)

Člankom 122. Sporazuma predviđa se da Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

(4)

Člankom 122. Sporazuma predviđa se da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje svojim poslovnikom utvrđuje dužnosti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može bilo koje od svojih ovlasti prenijeti na Odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

(5)

Člankom 124. Sporazuma predviđa se da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti osnovati druge posebne odbore ili posebna tijela koja mu mogu pomoći u izvršavanju dužnosti. Osim toga, predviđa se da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u svojem poslovniku odredi sastav i dužnosti takvih odbora i tijela te način na koji funkcioniraju.

(6)

Dijalog i suradnja između socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva, kao i regionalnih i lokalnih tijela u Europskoj uniji i onih u Srbiji mogu znatno pridonijeti razvoju njihovih odnosa i integraciji Europe.

(7)

Primjereno je da se ta suradnja organizira osnivanjem dvaju zajedničkih savjetodavnih odbora,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Jedini članak

Stajalište koje treba usvojiti u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, u pogledu Odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija kojom se usvaja njegov poslovnik, temelji se na nacrtu odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, priloženog ovoj Odluci.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON

Za Komisiju, u ime predsjednika,

C. MALMSTRÖM

Članica Komisije


(1)  Vidjeti str. 14 ovoga Službenog lista.


NACRT

ODLUKA br. 1

VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU – SRBIJA

od …

kojom se donosi njegov poslovnik

VIJEĆE ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE,

uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije (dalje u tekstu „Srbija”), s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), a posebno njegove članke 119., 120., 122. i 124.,

budući da je Sporazum stupio na snagu …,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predsjedanje

Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje naizmjenično u razdobljima od 12 mjeseci predsjedaju predsjednik Vijeća za vanjske poslove Europske unije u ime Europske unije i njezinih država članica te Europske zajednice za atomsku energiju i predstavnik Vlade Srbije. Prvo razdoblje započinje na datum prvog sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i završava 31. prosinca 2013.

Članak 2.

Sastanci

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje sastaje se na ministarskoj razini jednom godišnje. Izvanredne sjednice Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu se održati na zahtjev bilo koje stranke, ako stranke tako dogovore. Osim ako stranke dogovore drugačije, svaka sjednica Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održava se na uobičajenom mjestu za sastanke Vijeća Europske unije na datum koji su obje stranke dogovorile. Sastanke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje zajednički sazivaju tajnici Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje u dogovoru s predsjedateljem.

Članak 3.

Zastupanje

Ako nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku, članovi Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu biti zastupani. Ako član želi biti zastupan na takav način, o imenu svog zastupnika mora obavijestiti predsjedatelja prije sastanka na kojem će na takav način biti zastupan. Zastupnik člana Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje koristi sva prava tog člana.

Članak 4.

Delegacije

Članove Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu pratiti dužnosnici. Prije svakog sastanka, predsjedatelja se izvješćuje o predviđenom sastavu delegacije svake stranke. Predstavnik Europske investicijske banke prisustvuje sastancima Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje kao promatrač kada se na dnevnom redu nalaze pitanja koja se tiču te banke. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može pozvati nečlanice da sudjeluju na njegovim sastancima kako bi im pružilo informacije o određenim pitanjima.

Članak 5.

Tajništvo

Dužnosnik Glavnog tajništva Vijeća Europske unije i dužnosnik Misije Srbije pri Europskoj uniji djeluju zajednički kao tajnici Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje.

Članak 6.

Korespondencija

Korespondencija naslovljena na Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje šalje se predsjedatelju Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje na adresu Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Dvoje tajnika osiguravaju da se korespondencija proslijedi predsjedatelju Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i, prema potrebi, ostalim članovima Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. Korespondencija koja se tako prosljeđuje šalje se Glavnom tajništvu Komisije, stalnim predstavništvima država članica i Misiji Srbije pri Europskoj uniji.

Dvoje tajnika šalju priopćenja predsjedatelja Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje adresatima i prosljeđuju ih, prema potrebi, ostalim članovima Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje kako je naznačeno u drugom stavku.

Članak 7.

Javnost

Ako nije drukčije odlučeno, sastanci Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje nisu javni.

Članak 8.

Dnevni red sastanaka

1.   Predsjedatelj sastavlja okvirni dnevni red za svaki sastanak. Njega tajnici Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje prosljeđuju adresatima iz članka 6. najkasnije 15 dana prije početka sastanka. Okvirni dnevni red sadržava točke u vezi kojih je predsjedatelj zaprimio zahtjev za uključivanje u dnevni red najkasnije 21 dan prije početka sastanka, iako se točke uključuju u okvirni dnevni red samo ako je popratna dokumentacija proslijeđena tajnicima najkasnije na dan kada se šalje dnevni red. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje usvaja dnevni red na početku svakog sastanka. U dnevni red moguće je uključiti točku koja se ne nalazi na okvirnom dnevnom redu ako su se obje stranke o tome sporazumjele.

2.   U dogovoru s dvjema strankama predsjedatelj može skratiti rok utvrđen u stavku 1. kako bi u obzir uzeo zahtjeve određenog slučaja.

Članak 9.

Zapisnik

Nacrt zapisnika svakog sastanka sastavlja dvoje tajnika. U pravilu se u zapisniku u vezi sa svakom točkom dnevnog reda navodi:

dokumentacija koja je predana Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje,

izjave čije je uključivanje u zapisnik zahtijevao član Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje,

donesene odluke i dane preporuke, dogovorene izjave i usvojene zaključke.

Nacrt zapisnika predaje se Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje na odobrenje. Kada se zapisnik odobri, potpisuju ga predsjedatelj i dvoje tajnika. Zapisnik se pohranjuje u arhiv Glavnog tajništva Vijeća Europske unije koji služi kao depozitar dokumenata Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. Ovjerena kopija šalje se svakom od adresata iz članka 6.

Članak 10.

Odluke i preporuke

1.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje donosi svoje odluke i daje preporuke na temelju zajedničkog dogovora stranaka. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može donositi odluke ili davati preporuke pisanim postupkom, ako se obje stranke o tome slože.

2.   Odluke i preporuke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje u smislu članka 121. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naslovljavaju se kao „Odluka”, odnosno „Preporuka”, nakon čega slijedi serijski broj, datum donošenja i opis predmeta. Odluke i preporuke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje potpisuje predsjedatelj i ovjerava dvoje tajnika. Odluke i preporuke prosljeđuju se svim adresatima iz gore navedenog članka 6. Svaka stranka može odlučiti o objavljivanju odluka i preporuka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje u svojim službenim publikacijama.

Članak 11.

Jezici

Službeni su jezici Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje službeni jezici dviju stranaka. Ako nije drukčije odlučeno, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje svoje rasprave temelji na dokumentaciji sastavljenoj na tim jezicima.

Članak 12.

Troškovi

Europska unija i Srbija odvojeno snose troškove nastale sudjelovanjem na sastancima Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, kako u vezi osoblja, putovanja i dnevnica tako i poštanskih i komunikacijskih izdataka. Troškove povezane s tumačenjem na sastancima, prevođenjem i umnožavanjem dokumenata snosi Europska unija, uz izuzetak troškova povezanih s tumačenjem ili prevođenjem na srpski jezik ili s njega, koje snosi Srbija. Ostale troškove koji se odnose na organizaciju sastanaka snosi stranka koja je domaćin sastanaka.

Članak 13.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje

1.   Ovime se osniva Odbor za stabilizaciju i pridruživanje kako bi Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje pomagao u izvršavanju njegovih dužnosti. Čine ga predstavnici Vijeća Europske unije i predstavnici Europske komisije, s jedne strane, i predstavnici Vlade Srbije, s druge strane, obično na razini viših javnih službenika.

2.   Odbor za stabilizaciju i pridruživanje priprema sastanke i rasprave Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, prema potrebi provodi odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i općenito osigurava kontinuitet odnosa pridruživanja i pravilnu provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. On razmatra sva pitanja koja mu Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje uputi, kao i sva ostala pitanja koja mogu nastati tijekom svakodnevne provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. On Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje predaje prijedloge ili eventualne nacrte odluka ili preporuka na donošenje.

3.   U slučajevima kada Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju upućuje na obvezu savjetovanja ili mogućnost savjetovanja, takvo se savjetovanje može održati unutar Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Savjetovanje se može nastaviti unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ako se dvije stranke tako slože.

4.   Poslovnik Odbora za stabilizaciju i pridruživanje priložena su ovoj Odluci.

Članak 14.

Zajednički savjetodavni odbor koji čine predstavnici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva Srbije

1.   Ovime se osniva zajednički savjetodavni odbor koji čine predstavnici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva Srbije kojemu se povjerava zadatak pomaganja Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje s ciljem promicanja dijaloga i suradnje između socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva u Europskoj uniji i Srbiji. Takav dijalog i suradnja obuhvaćaju sve relevantne aspekte odnosa između Europske unije i Srbije koji se pojavljuju u kontekstu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takav dijalog i suradnja posebno su usmjereni na:

a)

pripremu srbijanskih socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva za aktivnosti u okviru budućeg članstva u Europskoj uniji;

b)

pripremu srbijanskih socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva za njihovo sudjelovanje u radu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora nakon pridruživanja Srbije;

c)

razmjenu informacija o pitanjima od zajedničkog interesa, posebno o trenutnom postojećem stanju u vezi s procesom pridruživanja, kao i pripremu srbijanskih socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva za taj proces;

d)

poticanje razmjene iskustava, dobre prakse i strukturiranog dijaloga između a) srbijanskih socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva i b) socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva iz država članica, uključujući kroz umrežavanje na posebnim područjima na kojima se izravni kontakti i suradnja mogu pokazati najučinkovitijim načinom rješavanja određenih problema;

e)

raspravu o svim drugim relevantnim pitanjima koje predloži bilo koja strana, a koja se mogu pojaviti u kontekstu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u okviru pretpristupne strategije.

2.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. sastoji se od devet predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i devet predstavnika socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva Srbije. Zajednički savjetodavni odbor može također pozvati promatrače.

3.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. izvršava svoje zadaće na temelju savjetovanja od strane Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ili, s obzirom na promicanje dijaloga između gospodarskih i socijalnih krugova, na vlastitu inicijativu.

4.   Članovi se biraju kako bi se osiguralo da je zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. što vjerniji odraz raznih socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva i u Europskoj uniji i u Srbiji. Službena imenovanja srbijanskih članova izvršava Vlada Srbije na temelju prijedloga socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva. Ti prijedlozi temelje se na uključivim i transparentnim postupcima odabira između socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva.

5.   Zajedničkom savjetodavnom odboru iz stavka 1. supredsjeda član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i predstavnik socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva Srbije.

6.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. donosi svoj poslovnik.

7.   Europski gospodarski i socijalni odbor, s jedne strane, i Vlada Srbije, s druge strane, odvojeno snose troškove nastale sudjelovanjem njihovih delegata na sastancima zajedničkog savjetodavnog odbora i njegovih radnih skupina u vezi osoblja, putovanja i dnevnica.

8.   Detaljna rješenja za troškove tumačenja i prevođenja određuju se u poslovniku Zajedničkoga savjetodavnog odbora iz stavka 1. Ostale troškove koji se odnose na organizaciju materijala za sastanke snosi stranka koja je domaćin sastanaka.

Članak 15.

Zajednički savjetodavni odbor koji čine predstavnici Odbora regija Europske unije i srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela

1.   Ovime se osniva zajednički savjetodavni odbor koji čine predstavnici Odbora regija Europske unije i srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela sa zadatkom pomaganja Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u cilju promicanja dijaloga i suradnje između lokalnih i regionalnih tijela u Europskoj uniji i onih u Srbiji. Takav dijalog i suradnja posebno su usmjereni na:

a)

pripremu srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela za aktivnost u okviru budućeg članstva u Europskoj uniji;

b)

pripremu srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela za njihovo sudjelovanje u radu Odbora regija nakon pridruživanja Srbije;

c)

razmjenu informacija o aktualnim pitanjima od zajedničkog interesa, posebno o trenutnom postojećem stanju vezano uz proces pridruživanja i ona područja politike u kojima Ugovori predviđaju savjetovanje s Odborom regija, kao i pripremu srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela za te politike;

d)

poticanje multilateralnog strukturiranog dijaloga između a) srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela i b) lokalnih i regionalnih tijela iz država članica, uključujući putem umrežavanja u posebnim područjima na kojima se izravni kontakti i suradnja između srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela i lokalnih i regionalnih tijela iz država članica mogu pokazati najučinkovitijim načinom bavljenja posebnim temama od zajedničkog interesa;

e)

omogućavanje redovitog razmjenjivanja informacija o međuregionalnoj suradnji između srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela i lokalnih i regionalnih tijela iz država članica;

f)

poticanje razmjene iskustva i znanja u područjima politike za koja Ugovor o funkcioniranju Europske unije predviđa savjetovanje s Odborom regija između a) srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela i b) lokalnih i regionalnih tijela iz država članica, posebno znanja i tehnika vezanih uz pripremu lokalnih i regionalnih razvojnih planova ili strategija i najučinkovitije upotrebe pretpristupnih i strukturnih fondova;

g)

pomoć srbijanskim lokalnim i regionalnim tijelima putem razmjene informacija o praktičnoj provedbi načela supsidijarnosti u svim aspektima života na lokalnoj i regionalnog razini;

h)

raspravu o svim drugim relevantnim pitanjima koje predloži bilo koja strana, a koja se mogu pojaviti u kontekstu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u okviru pretpristupne strategije.

2.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. sastoji se od sedam predstavnika Odbora regija, s jedne strane, i sedam izabranih predstavnika srbijanskih lokalnih i regionalnih tijela, s druge strane. Imenuje se jednak broj zamjenika.

3.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. obavlja svoje aktivnosti na temelju savjetovanja od strane Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ili, što se tiče promicanja dijaloga između lokalnih i regionalnih tijela, na vlastitu inicijativu.

4.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. može davati preporuke Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje.

5.   Članovi se biraju kako bi se osiguralo da je zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. vjeran odraz raznih razina lokalnih i regionalnih tijela i u Europskoj uniji i u Srbiji. Službena imenovanja srbijanskih članova izvršava Vlada Srbije na temelju prijedloga organizacija koje predstavljaju lokalna i regionalna tijela u Srbiji. Ti prijedlozi temelje se na uključivom i transparentnom postupku odabira između predstavnika koji imaju lokalne ili regionalne izborne mandate.

6.   Zajednički savjetodavni odbor iz stavka 1. donosi svoj poslovnik.

7.   Zajedničkom savjetodavnom odboru iz stavka 1. supredsjeda član Odbora regija i predstavnik lokalnih i regionalnih tijela Srbije.

8.   Odbor regija, s jedne strane, i Vlada Srbije, s druge strane, snose odvojeno troškove nastale sudjelovanjem njihovih delegata i pomoćnika na sastancima zajedničkog savjetodavnog odbora iz stavka 1., posebno što se tiče troškova putovanja i dnevnica.

9.   Detaljnija rješenja za troškove tumačenja i prevođenja određuju se u poslovniku zajedničkoga savjetodavnog odbora iz stavka 1. Ostale troškove koji se odnose na organizaciju materijala za sastanke snosi stranka koja je domaćin sastanaka.

Sastavljeno u

Za Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje

Predsjedatelj

ODLUCI br. 1

VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU – SRBIJA

od …

Poslovnik Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Članak 1.

Predsjedanje

Odborom za stabilizaciju i pridruživanje naizmjenično u razdobljima od 12 mjeseci predsjedaju predstavnik Europske komisije, u ime Europske unije i njezinih država članica te Europske zajednice za atomsku energiju i predstavnik Vlade Srbije. Prvo razdoblje započinje na datum prvog sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i završava 31. prosinca 2013.

Članak 2.

Sastanci

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje sastaje se kada to okolnosti zatraže, uz dogovor obje stranke. Svaki sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje održava se u vremenu i mjestu o kojima su se složile obje stranke. Sastanke Odbora za stabilizaciju i pridruživanje saziva predsjedatelj.

Članak 3.

Delegacije

Prije svakog sastanka, predsjedatelja se izvješćuje o predviđenom sastavu delegacije svake stranke.

Članak 4.

Tajništvo

Dužnosnik Europske komisije i dužnosnik Vlade Srbije zajedno nastupaju kao tajnici Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Sva priopćenja predsjedatelju Odbora za stabilizaciju i pridruživanje predviđena ovom Odlukom, kao i ona koja on šalje, prosljeđuju se tajnicima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i tajnicima i predsjedatelju Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje.

Članak 5.

Javnost

Ako nije drukčije odlučeno, sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje nisu javni.

Članak 6.

Dnevni red sastanaka

1.   Predsjedatelj sastavlja okvirni dnevni red za svaki sastanak. Njega tajnici Odbora za stabilizaciju i pridruživanje prosljeđuju adresatima iz članka 4. najkasnije 15 dana prije početka sastanka. Okvirni dnevni red sadržava točke u vezi kojih je predsjedatelj zaprimio zahtjev za uključivanje u dnevni red najkasnije 21 dan prije početka sastanka, iako se točke uključuju u okvirni dnevni red samo ako je popratna dokumentacija proslijeđena tajnicima najkasnije na dan kada se šalje dnevni red. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može zatražiti da stručnjaci nazočuju njegovim sastancima kako bi im pružili informacije o određenim pitanjima. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje usvaja dnevni red na početku svakog sastanka. U dnevni red moguće je uključiti točku koja se ne nalazi na okvirnom dnevnom redu ako su se obje stranke o tome sporazumjele.

2.   U dogovoru s dvjema strankama predsjedatelj može skratiti rok utvrđen u stavku 1. kako bi u obzir uzeo zahtjeve određenog slučaja.

Članak 7.

Zapisnik

Na svakom se sastanku vodi zapisnik i temelji se na sažetku predsjedatelja o zaključcima koje je donio Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Kada Odbor za stabilizaciju i pridruživanje odobri zapisnik, potpisuju ga predsjedatelj i tajnici i svaka ga stranka pohranjuje. Kopija zapisnika šalje se svakom adresatu iz članka 4.

Članak 8.

Odluke i preporuke

U posebnim slučajevima kada je Odbor za stabilizaciju i pridruživanje u skladu s člankom 122. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ovlašten od strane Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje za donošenje odluka ili davanje preporuka, te se odluke i preporuke naslovljavaju kao „Odluka”, odnosno „Preporuka”, nakon čega slijedi serijski broj, datum donošenja i opis predmeta. Odluke i preporuke donose se zajedničkim sporazumom između stranaka. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može donositi odluke ili davati preporuke pisanim postupkom, ako se obje stranke o tome slože. Odluke i preporuke Odbora za stabilizaciju i pridruživanje potpisuje predsjedatelj i ovjerava dvoje tajnika te se šalju svim adresatima iz članka 4. Svaka stranka može odlučiti o objavljivanju odluka i preporuka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u svojim službenim publikacijama.

Članak 9.

Troškovi

Europska unija i Srbija snose odvojeno troškove nastale sudjelovanjem na sastancima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kako u vezi osoblja, putovanja i dnevnica tako i poštanskih i komunikacijskih izdataka. Troškove povezane s tumačenjem na sastancima, prevođenjem i umnožavanjem dokumenata snosi Europska unija, uz izuzetak troškova povezanih s tumačenjem ili prevođenjem na srpski jezik ili s njega, koje snosi Srbija. Ostale troškove koji se odnose na organizaciju sastanaka snosi stranka koja je domaćin sastanaka.

Članak 10.

Pododbori i posebne skupine

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može osnovati pododbore ili posebne skupine koje djeluju pod nadležnošću Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kojem podnose izvješća nakon svakog svojeg sastanka. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti o ukidanju svih postojećih pododbora ili skupina, utvrđivanju ili izmjeni njihove nadležnosti ili osnivanju daljnjih pododbora ili skupina koje bi mu pomagale u izvršavanju dužnosti. Ti pododbori i skupine nisu ovlašteni za donošenje odluka.


PRILOG

samo za informaciju Vijeća

NACRT

ODLUKE br. 1/2013

VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU – SRBIJA

od dan mjesec 2013.

o stvaranju pododbora i posebnih skupina

ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE,

uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, a posebno njegov članak 123.,

uzimajući u obzir svoj poslovnik, a posebno njegov članak 10.,

ODLUČILO JE:

Jedini članak

Ovime se stvaraju pododbori i posebne skupine navedene u Prilogu I. Njihova nadležnost navedena je u Prilogu II.

Sastavljeno u …. dana mjeseca 2013.

Za Odbor za stabilizaciju i pridruživanje

Predsjedatelj

PRILOG I.

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EU – SRBIJA

Struktura multidisciplinarnih pododbora

Naziv

Pitanja

Članak SSP-a

1.

Trgovina, industrija, carina i oporezivanje

Slobodno kretanje robe

Čl. 18.

Industrijski proizvodi

Čl. od 19. do 23.

Trgovinska pitanja

Čl. od 34. do 48.

Normizacija, mjeriteljstvo, akreditacija, certifikacija, ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta

Čl. 77.

Industrijska suradnja

Čl. 94.

Mala i srednja poduzeća

Čl. 95.

Turizam

Čl. 96.

Carina

Čl. 99.

Oporezivanje

Čl. 100.

Pravila o podrijetlu

Protokol 3.

Administrativna pomoć u carinskim pitanjima

Protokol 6.

2.

Poljoprivreda i ribarstvo

Poljoprivredni proizvodi u širem smislu

Čl. 24., čl. 26. st. 1. i 4., čl. 27. st. 1., čl. 31., 32. i 35.

Poljoprivredni proizvodi u užem smislu

Čl. 26. st. 2. i 3. i čl. 27. st. 2

Proizvodi ribarstva

Čl. 29. i 30.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Čl. 25., Protokol 1.

 

Vino

Čl. 28. i Protokol 2.

Zaštita zemljopisnih oznaka za poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva te prehrambene proizvode, izuzev vina i jakih alkoholnih pića

Čl. 33.

Poljoprivreda i poljoprivredno-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja

Čl. 97.

Suradnja u ribarstvu

Čl. 98.

Sigurnost hrane

 

3.

Unutarnje tržište i tržišno natjecanje

Pravo na poslovni nastan

Čl. od 52. do 58.

Pružanje usluga

Čl. od 59. do 61.

Ostala pitanja vezana uz glavu V. SSP-a

Čl. od 65. do 71.

Usklađivanje zakonodavstva i provođenja zakona

Čl. 72.

Tržišno natjecanje

Čl. od 73. do 74. Protokol 5.

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo

Čl. 75.

Javna nabava

Čl. 76

Bankarstvo, osiguranje i ostale financijske usluge

Čl. 91.

Zaštita potrošača

Čl. 78.

Javno zdravstvo

 

4.

Gospodarska i financijska pitanja i statistike

Kretanja kapitala i plaćanja

Čl. od 62. do 64.

Gospodarska politika

Čl. 89.

Statistička suradnja

Čl. 90.

Poticanje i zaštita ulaganja

Čl. 93.

Financijska suradnja

Čl. od 115. do 118.

Revizija i financijska kontrola

Čl. 92.

5.

Pravda, sloboda i sigurnost

Pravosuđe i temeljna prava

 

Policijska i pravosudna suradnja

 

Vladavina prava

Čl. 80.

Zaštita podataka

Čl. 81.

Vize, granična kontrola, azil i migracija

Čl. 82.

Nezakonito useljavanje i ponovni prihvat

Čl. 83.

Pranje novca

Čl. 84.

Droge

Čl. 85.

Borba protiv terorizma

Čl. 87.

Kriminal i druge nezakonite aktivnosti

Čl. 86.

6.

Istraživanja i inovacije, informacijsko društvo, socijalna politika

Kretanje radnika

Čl. od 49. do 51.

Uvjeti rada i ostale mogućnosti

Čl. 79.

Socijalna suradnja

Čl. 101.

Obrazovanje i izobrazba

Čl. 102.

Kulturna suradnja

Čl. 103.

 

Informacije i komunikacija

Čl. 107.

Suradnja na audiovizualnom području

Čl. 104.

Elektroničke komunikacijske mreže i usluge

Čl. 106.

Informacijsko društvo

Čl. 105.

Istraživanja i inovacije

Čl. 112.

7.

Promet, energija, okoliš, klimatske aktivnosti i regionalni razvoj

 (1)

Promet

Čl. 52., 55., 61., 108. i Protokol 4.

Energija

Čl. 109.

Nuklearna sigurnost

Čl. 110.

Okoliš

Čl. 111.

Klimatske aktivnosti

Čl. 109. i 111.

Regionalni i lokalni razvoj

Čl. 113.


Struktura posebne skupine

Naziv

Pitanja

Članak SSP-a

Posebna skupina za reformu javne uprave

Reforma javne uprave

Glava VI., pravno usklađivanje i provedba zakona, čl. 72. i glava VII., pravosuđe i unutarnji poslovi, čl. 80., čl. 114.

PRILOG II.

NADLEŽNOST PODODBORA I POSEBNE SKUPINE EU – SRBIJA

Sastav i predsjedatelj

Pododbori i posebna skupina za reformu javne uprave (posebna skupina za RJU) sastavljeni su od predstavnika Europske komisije i predstavnika Vlade Srbije. Supredsjedaju im dvije stranke. Države članice obavještavaju se i pozivaju na sastanke pododbora i posebne skupine za RJU.

Tajništvo

Dužnosnik Europske komisije i dužnosnik Vlade Srbije zajedno djeluju kao tajnici svakog od pododbora i posebne skupine za RJU.

Sva komunikacija vezana uz pododbore prosljeđuje se tajnicima odgovarajućeg pododbora i posebne skupine za RJU.

Sastanci

Pododbori i posebna skupina za RJU sastaju se kad god to okolnosti zahtijevaju, uz suglasnost obiju stranaka. Svaki sastanak pododbora ili posebne skupine za RJU održava se u vrijeme i na mjestu o kojima su se složile obje stranke.

Ako se obje stranke slože, pododbori i posebna skupina za RJU na svoje sastanke mogu pozvati stručnjake kako bi im pružili posebne potrebne informacije.

Predmet

Pododbori raspravljaju o pitanjima vezanima uz područja SSP-a navedenih na strukturi multidisciplinarnih pododbora. Napredak vezan uz usklađivanje, primjenu i provedbu zakonodavstva Europske unije, kao i ključna pitanja vezana uz programiranje i primjenu relevantnih projekata IPA-e, procjenjuje se s ostalim predmetima. Pododbori ispituju sve probleme koji se mogu pojaviti u njihovim relevantnim sektorima i predlažu korake koji bi se mogli poduzeti.

Pododbori služe i kao forumi za daljnje pojašnjenje pravne stečevine i preispituju napredak koji je Srbija ostvarila u usklađivanju s pravnom stečevinom u skladu s obavezama iz SSP-a.

Posebna skupina za RJU raspravlja o pitanjima vezanim uz reformu javne uprave i predlaže korake koji bi se mogli poduzeti.

Zapisnik

Zapisnik se vodi za svaki sastanak i usuglašava nakon njega. Tajnik pododbora ili posebne skupine za RJU prosljeđuje kopiju zapisnika tajniku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Javnost

Ako nije drukčije odlučeno, sastanci pododbora i posebne skupine za RJU nisu javni.


(1)  U svrhu provedbe Protokola 4. SSP-a, ovaj pododbor djeluje kao posebni pododbor spomenut u članku 21. ovog Protokola.


18.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 278/14


ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE

od 22. srpnja 2013.

o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane

(2013/490/EU, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE I EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i stavkom 8.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća dano na temelju članka 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

budući da:

(1)

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”) potpisan je u ime Europske zajednice u Luxembourgu 29. travnja 2008., podložno njegovu kasnijem zaključivanju.

(2)

Trgovinske odredbe sadržane u Sporazumu od iznimne su naravi, povezane s politikom koja se provodi u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i za Europsku uniju neće predstavljati presedan u trgovinskoj politici Unije u odnosu na treće zemlje, osim u odnosu na zemlje zapadnog Balkana.

(3)

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., Europska unija zamijenila je i naslijedila Europsku zajednicu.

(4)

Sporazum treba odobriti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, prilozi i protokoli priloženi tom Sporazumu, kao i zajedničke izjave i izjava Zajednice priložene Završnom aktu ovime se odobravaju u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća, u ime Unije, daje sljedeću obavijest:

„Kao posljedica stupanja na snagu Lisabonskog ugovora 1. prosinca 2009., Europska unija zamijenila je i naslijedila Europsku zajednicu i od tog datuma ostvaruje sva prava i preuzima sve obveze Europske zajednice. Stoga se upućivanja na ‚Europsku zajednicu’ u tekstu Sporazuma smatraju, gdje je to primjereno, upućivanjima na ‚Europsku uniju’.”

Članak 3.

1.   Stajalište koje trebaju zauzeti Unija ili Europska zajednica za atomsku energiju u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje te u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, kada potonjeg Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ovlasti za djelovanje, određuje Vijeće, na prijedlog Komisije ili, prema potrebi, Komisija, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovorâ.

2.   Predsjednik Vijeća, u skladu s člankom 120. Sporazuma, predsjeda Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje. Predstavnik Komisije predsjedava Odborom za stabilizaciju i pridruživanje, u skladu s njegovim poslovnikom.

3.   Odluku o objavi odluka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Službenom listu Europske unije donosi, za svaki slučaj posebno, Vijeće ili Komisija, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovorâ.

Članak 4.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da imenuje imenovati osobu(-e) ovlaštenu(-e) da u ime Europske unije položi(-e) akt o odobrenju predviđen u članku 138. Sporazuma. Predsjednik Komisije navedeni akt o odobrenju polaže u ime Europske zajednice za atomsku energiju.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON

Za Komisiju, u ime predsjednika,

C. MALMSTRÖM

Članica Komisije


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.