ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.210.hrv

Službeni list

Europske unije

L 210

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

56
6. kolovoza 2013.


Sadržaj

 

II   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Interni sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji se sastaju u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 751/2013 оd 29. srpnja 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kraški med (ZOI))

2

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 752/2013 оd 31. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 555/2008 u vezi s nacionalnim programima potpore i trgovinom s trećim zemljama u sektoru vina

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 753/2013 оd 2. kolovoza 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 754/2013 оd 5. kolovoza 2013. o 198. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

11

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 755/2013 оd 5. kolovoza 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

13

 

 

ODLUKE

 

 

2013/424/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 16. srpnja 2013. o financijskom doprinosu Europske unije u 2013. nacionalnim programima 11 država članica (Bugarska, Danska, Njemačka, Italija, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovenija, Finska i Švedska) za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 4434)

15

 

 

2013/425/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 1. kolovoza 2013. o izmjeni Provedbene odluke 2012/782/EU o utvrđivanju količinskih ograničenja i raspodjeli kvota za tvari koje se nadziru na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 4922)

17

 

 

 

*

Obavijest čitatelju – Uredba Komisije (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (vidjeti stranicu 3. korica)

s3

 

*

Napomena čitateljima – Način navođenja akata(vidjeti stranicu 3. korica)

s3

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/1


INTERNI SPORAZUM

između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji se sastaju u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


UREDBE

6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/2


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 751/2013

оd 29. srpnja 2013.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kraški med (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1151/2012 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (2).

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, zahtjev Slovenije za registraciju naziva „Kraški med” objavljen je u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Kako Komisija nije primila nijedan prigovor u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, naziv „Kraški med” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv naveden u Prilogu ovoj Uredbi ovime se upisuje u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(3)  SL C 290, 26.9.2012., str. 7.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.4.   Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, mliječni proizvodi osim maslaca itd.)

SLOVENIJA

Kraški med (ZOI)


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 752/2013

оd 31. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 555/2008 u vezi s nacionalnim programima potpore i trgovinom s trećim zemljama u sektoru vina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 103.za i članak 158.a stavak 4., u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Člancima 4. i 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (2) utvrđuju se kriteriji prihvatljivosti mjera za promociju vina na tržištima trećih zemalja uključenih u nacionalne programe potpore te postupak odabira takvih mjera.

(2)

S obzirom na posebnu prirodu mjera promocije vina na tržištima trećih zemalja i uzimajući u obzir iskustvo stečeno tijekom provedbe nacionalnih programa potpore, potrebno je utvrditi pravila prihvatljivosti troškova osoblja i režijskih troškova nastalih korisniku u provedbi takvih mjera.

(3)

Člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 555/2008 uređuje se financijsko upravljanje mjerama ulaganja. Radi lakše realizacije ulagačkih projekata u okviru provedbe programskog razdoblja 2014. –2018., potrebno je u 2014. i 2015. povisiti gornju granicu za isplate predujmova. Isti je pristup potrebno primijeniti za realizaciju ulagačkih projekata u okviru završetka prvog programskog razdoblja 2009. –2013. Stoga je potrebno povisiti gornju granicu za isplate predujmova i za 2013.

(4)

Prikladno je uvesti mjere kojima se jamči dobro financijsko upravljanje i poboljšava nadzor sredstava Unije koja se isplaćuju korisnicima u okviru nacionalnih programa potpore. Uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno državama članicama da provedu te mjere, potrebno je započeti njihovu primjenu od 2014., osim ako države članice ne odluče dodijeliti veće predujmove u 2013. do gornje granice koja će se unijeti u članak 19. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 555/2008.

(5)

U odjeljku 2. poglavlja II. glave III. Uredbe (EZ) br. 555/2008 utvrđeni su zahtjevi koje je potrebno ispuniti za uvoz vina, soka od grožđa i mošta od grožđa u Uniju. U njemu se posebno utvrđuje obveza predočavanja dokumenta V. I. 1. sastavljenog na obrascu V. I. 1., koji odgovara primjerku iz Priloga IX. toj Uredbi, kojeg je potpisala službena osoba službenog tijela i službena osoba priznatog laboratorija, ili pojednostavnjenog dokumenta V. I. 1. u papirnatom obliku za proizvode od vina koji se uvoze u Uniju. Uzimajući u obzir razvoj računalnih sustava u tom sektoru i radi lakšeg praćenja kretanja i nadzora proizvoda od vinove loze, prikladno je odobriti uporabu računalnih sustava, a time i elektroničkih dokumenata. Ipak, uporaba računalnih sustava trebala bi biti podložna ispunjavanju određenih uvjeta i priznanju od strane Unije da sustav za nadzor uspostavljen u trećoj zemlji nudi dovoljna jamstva u pogledu vrste, podrijetla i sljedivosti proizvoda od vina koji se iz te treće zemlje uvoze u Uniju. Stoga je nužno utvrditi minimalne uvjete potrebne kako bi Unija službeno prihvatila istovrijednost sustava nadzora uspostavljenog u dotičnoj trećoj zemlji i sustava uspostavljenog u Uniji.

(6)

Treće zemlje koje su uspostavile sustav nadzora koji je Unija priznala kao istovrijedan trebalo bi radi jasnoće uvrstiti na popis.

(7)

Nakon ispitivanja zahtjeva koji su podnijela nadležna tijela Čilea kako bi imali koristi od pojednostavnjenog postupka utvrđenog člankom 45. Uredbe (EZ) br. 555/2008 i priznanja od strane Unije da sustav za nadzor uspostavljen u čileanskom sektoru vina nudi posebna jamstva u pogledu nadzora i sljedivosti vina proizvedenih u Čileu, dokumenti V. I. 1. koje sastavljaju proizvođači vina iz Čilea, koji su dobili pojedinačna odobrenja od svojih nadležnih tijela i koji su bili podvrgnuti njihovoj inspekciji, smatraju se potvrdama ili izvješćima o analizi koje sastavljaju agencije i laboratoriji uključeni na popis iz članka 48. te Uredbe. Popis trećih zemalja koji se navodi u članku 43. stavku 2. i članku 45. Uredbe (EZ) br. 555/2008 i koji je određen u njezinom Prilogu XII. potrebno je u skladu s time nadopuniti.

(8)

Uredbu (EZ) br. 555/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 555/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

u odjeljku 1. poglavlja II. glave I. dodaje se sljedeći članak 5.a:

„Članak 5.a

Prihvatljivi troškovi

1.   Troškovi osoblja korisnika iz članka 4. smatraju se prihvatljivima ako su nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem određenog projekta promocije za koji se primaju sredstva, uključujući ocjenjivanje. To podrazumijeva troškove za osoblje koje je korisnik zaposlio posebno za projekt promocije i troškove koji odgovaraju udjelu radnog vremena koje je stalno zaposleno osoblje korisnika uložilo u projekt promocije.

Države članice smatraju prihvatljivima samo troškove osoblja za koje korisnici dostave dokaznu dokumentaciju u kojoj je detaljno naveden posao stvarno obavljen u vezi s određenim projektom promocije za koji se primaju sredstva.

2.   Režijski troškovi nastali korisniku smatraju se prihvatljivima samo ako:

(a)

su povezani s pripremom, provedbom ili praćenjem projekta i

(b)

ne prelaze 4 % stvarnih troškova provedbe projekata.

Države članice mogu odlučiti o prihvatljivosti tih troškova na temelju paušalnog iznosa ili na temelju predočenja dokazne dokumentacije. U potonjem se slučaju izračun tih troškova temelji na računovodstvenim načelima, pravilima i metodama koje se upotrebljavaju u zemlji korisnika.”

(2)

u članku 19. stavku 2., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Iznos predujmova ne smije biti veći od 20 % državne potpore za ulaganja, a uvjet za njihovu isplatu je predočenje bankovnog jamstva ili jednakovrijednog jamstva u visini od 110 % iznosa predujma. Međutim, u slučaju ulaganja za koja se pojedinačna odluka o dodjeli potpore donosi u financijskim godinama 2013., 2014. i 2015., iznos predujmova moguće je povećati i do 50 % državne potpore povezane s tim ulaganjem. Za potrebe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 282/2012 (3) obveza je potrošiti ukupni iznos predujma za provedbu dotične mjere dvije godine nakon isplate.

(3)

u poglavlju III. glave II. dodaje se sljedeći članak 37.b:

„Članak 37.b

Obavijesti povezane s predujmovima

(1)   U slučaju kada se predujmovi dodjeljuju u skladu s člankom 5. stavkom 7., člankom 9. stavkom 2., člankom 19. stavkom 2. i člankom 24. stavkom 3., od korisnikâ se traži da agencijama za plaćanje za svaki projekt godišnje dostave sljedeće podatke:

(a)

troškovnike kojima se za svaku mjeru opravdava uporaba predujmova do 15. listopada i

(b)

potvrdu o iznosu neiskorištenih predujmova za svaku mjeru preostalom na dan 15. listopada.

Države članice utvrđuju u svojim nacionalnim pravilima datum prijenosa tih podataka kako bi ih se uključilo u tekuća godišnja financijska izvješća agencija za plaćanje iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 885/2006 unutar roka određenog u članku 7. stavku 2. navedene Uredbe.

(2)   Stavak 1. ne primjenjuje se na godišnja financijska izvješća za 2013., osim u slučaju kada su u skladu s drugim podstavkom članka 19. stavka 2. dodijeljeni predujmovi u iznosu većem od 20 % do najviše 50 % državne potpore povezane s ulaganjima.

(3)   Za potrebe članka 18. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 282/2012 dokaz koji je potrebno dostaviti za konačno pravo na potporu zadnji je troškovnik i potvrda o preostalom iznosu iz stavka 1.

Što se tiče predujmova iz članka 9. stavka 2. i članka 19. stavka 2. ove Uredbe, zadnji troškovnik i potvrdu o preostalom iznosu iz stavaka 1. i 2. potrebno je dostaviti do kraja druge financijske godine nakon njihove isplate.”

(4)

U poglavlju II. naslova III. dodaje se sljedeći članak 45.a:

„Članak 45.a

Elektronički dokument

1.   Dokumenti V. I. 1. izrađeni u skladu s člancima 43. i 45. mogu se zamijeniti elektroničkim dokumentima za uvoz u Uniju proizvoda od vina iz trećih zemalja koje su uspostavile sustav nadzora koji je Unija prihvatila kao istovrijedan onome koji je uspostavljen zakonodavstvom Unije za iste proizvode.

Sustav nadzora u trećim zemljama može biti prihvaćen kao istovrijedan onome koji je uspostavila Unija za iste proizvode ako ispunjava najmanje sljedeće uvjete:

(a)

nudi dovoljna jamstva u pogledu vrste, podrijetla i sljedivosti proizvoda od vina koji su proizvedeni ili kojima se trguje na državnom području dotičnih trećih zemalja;

(b)

osigurava pristup podacima iz elektroničkog sustava kojim se koristi, posebno u pogledu prijave i podataka subjekata, tijela odgovornih za nadzor i laboratorija za analizu;

(c)

osigurava mogućnost provjere podataka iz točke (b) u okviru uzajamne administrativne suradnje.

Treće zemlje koje su uspostavile sustav nadzora koji je Unija prihvatila kao istovrijedan u skladu s drugim podstavkom uvrstit će se na popis određen u dijelu C Priloga XII.

2.   Elektronički dokument iz stavka 1. najmanje sadržava podatke potrebne za izradu dokumenta V. I. 1.

Elektroničkom dokumentu nadležna tijela trećih zemalja izvoza dodjeljuju jedinstvenu administrativnu referentnu oznaku ili mu se ona dodjeljuje pod njihovim nadzorom. Ta se oznaka navodi u trgovačkim dokumentima koji su potrebni za uvoz na područje Unije.

3.   Pristup elektroničkim dokumentima ili podacima potrebnima za njihovu izradu daje se na svaki zahtjev nadležnih tijela države članice odredišta.

Podaci iz prvog podstavka mogu se zatražiti u obliku papirnatog dokumenta u kojemu su podaci prikazani u obliku podatkovnih elemenata navedenih na isti način kao i u elektroničkom dokumentu.”

(5)

Prilog XII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL L 170, 30.6.2008., str. 1.).

(3)  Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (SL L 92, 30.3.2012., str. 4.).”


PRILOG

„PRILOG XII.

Popis trećih zemalja iz članka 43. stavka 2., članka 45. i članka 45.a

DIO A

:

Popis trećih zemalja iz članka 43. stavka 2.:

Australija

Čile

DIO B

:

Popis trećih zemalja iz članka 45.:

Australija

Čile

Sjedinjene Američke Države

DIO C

:

Popis trećih zemalja iz članka 45.a:

-;”


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 753/2013

оd 2. kolovoza 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 121. prvi stavak točke (k) i (m) u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Hrvatska je pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

(2)

Zakonodavstvo o vinu koje se primjenjivalo u Hrvatskoj prije njezina pristupanja Uniji ne sadrži odredbe o zaštićenim oznaka izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla te o označivanju vinskih proizvoda koje bi odgovarale odredbama zakonodavstva Unije, a posebice odredbama koje su predviđene Uredbom Komisije (EZ) br. 607/2009 (2). Kako bi se gospodarskim subjektima sa sjedištem u Hrvatskoj omogućilo da nastave prodavati proizvode koji su proizvedeni u skladu s odredbama koje su se primjenjivale u Hrvatskoj prije njezina pristupanja Uniji, mora im se pružiti mogućnost da iskoriste zalihe vinskih proizvoda koji su proizvedeni u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije pristupanja.

(3)

U svjetlu pristupanja Europskoj uniji 1. srpnja 2013. Hrvatska je, u skladu s člankom 62. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 607/2009, zatražila da se imena sorti vinove loze „Alicante Bouschet”, „Burgundac crni”, „Burgundac sivi”, „Burgundac bijeli”, „Borgonja istarska” i „Frankovka”, koja su se tradicionalno upotrebljavala za stavljanje na tržište vina proizvedenih na njezinu državnom području, koji se sastoje od zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili koji ih sadrže, mogu i dalje prikazivati na etiketama hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Nakon provjere utvrđeno je da je primjereno da se ime Hrvatske uključi, s učinkom od datuma pristupanja, u dio A Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 607/2009 s obzirom na imena sorti vinove loze na koje se ovaj zahtjev odnosi.

(4)

Hrvatska je također zatražila da se imena sorti vinove loze i njihovi sinonimi „Aglianico crni”, „Nebbiolo”, „Primitivo”, „Rajnski rizling”, „Radgonska ranina”, „Sangiovese”, „Stajerska belina”, „Stajerka” i „Vermentino” koji dijelom sadrže zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i izravno upućuju na zemljopisni element dotične zaštićene oznake izvornosti ili dotične zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i dalje mogu prikazivati na etiketama hrvatskih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Nakon provjere utvrđeno je da je primjereno da se ime Hrvatske uključi, s učinkom od datuma pristupanja, u dio B Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 607/2009 s obzirom na imena sorti vinove loze na koje se ovaj zahtjev odnosi.

(5)

Uredbu (EZ) br. 607/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 607/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 73. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Vina proizvedena u Hrvatskoj do 30. lipnja 2013., uključujući taj datum, koja su sukladna s odredbama koje su se na taj datum primjenjivale u Hrvatskoj mogu se i dalje stavljati na tržište do isteka zaliha. Ti se proizvodi mogu označivati u skladu s odredbama koje su se primjenjivale u Hrvatskoj 30. lipnja 2013.”

2.

Prilog XV. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 193, 24.7.2009., str. 60.


PRILOG

Prilog XV. Uredbi (EZ) br. 607/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio A mijenja se kako slijedi:

a)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 2. četvrti stupac;

b)

iza retka 14. umeće se sljedeći redak 14.a:

„14.a

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Hrvatska”

c)

iza retka 15. umeće se sljedeći redak 15.a:

„15.a

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Hrvatska”

d)

briše se redak 16;

e)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 17. četvrti stupac;

f)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 39. četvrti stupac.

2.

Dio B mijenja se kako slijedi:

a)

iza retka 2. umeće se sljedeći redak 2.a:

„2.a

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Hrvatska”

b)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 33. četvrti stupac;

c)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 37. četvrti stupac;

d)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 39. četvrti stupac;

e)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 45. četvrti stupac;

f)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 51. četvrti stupac;

g)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 52. četvrti stupac;

h)

iza retka 52. umeće se sljedeći redak 52.a:

„52.a

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Hrvatska”

i)

ime „Hrvatska” dodaje se u redak 58. četvrti stupac.


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 754/2013

оd 5. kolovoza 2013.

o 198. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a), članak 7.a stavak 1. i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 23. srpnja 2013. odlučio je dodati jednu fizičku osobu na svoj popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Nadalje, Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je izmijeniti četiri unosa na popisu.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 stoga treba na odgovarajući način ažurirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. kolovoza 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Voditelj službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

(1)

Sljedeći se unos dodaje pod naslov „Fizičke osobe”:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih. Datum rođenja: između 1975. i 1979. Mjesto rođenja: Sirija. Državljanstvo: sirijsko. Adresa: Sirija u lipnju 2013. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 24.7.2013.”

(2)

Unos „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Datum rođenja: 1. 3. 1965. Državljanstvo: pakistansko. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 10. 12. 2008. Ostali podaci: ime oca Noor Muhammad.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Haji Muhammad Ashraf (alias (a) Haji M. Ashraf, (b) Muhammad Ashraf Manshah, (c) Muhammad Ashraf Munsha). Datum rođenja: (a) 1. 3. 1965., (b) 1955. Mjesto rođenja: Faisalabad, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Broj putovnice: (a) AT0712501 (putovnica izdana 12. 3. 2008. u Pakistanu, istekla 11. 3. 2013.), (b) A-374184 (pakistanska putovnica). Nacionalni identifikacijski broj: (a) 6110125312507 (pakistanski), (b) 24492025390 (pakistanski). Ostali podaci: ime oca Noor Muhammad. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 10. 12. 2008.”

(3)

Unos „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Datum rođenja: 2. 3. 1984. Mjesto rođenja: Bahrein. Broj putovnice: 1632207 (izdana u Bahreinu). Ostali podaci: (a) djelovao je u ime skupina Al-Qaida i Libyan Islamic Fighting Group i pružao im financijsku, materijalnu i logističku potporu, uključujući nabavu električnih dijelova za uporabu u eksplozivnim napravama, računala, GPS uređaja i vojne opreme (b) prošao je obuku Al-Qaide za rukovanje ručnim vatrenim oružjem i eksplozivima u Južnoj Aziji i sudjelovao u borbenim akcijama Al-Qaide u Afganistanu (c) uhapšen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u siječnju 2007. pod optužbom da je član skupina Al-Qaida i Libyan Islamic Fighting Group (d) proglašen je krivim u Ujedinjenim Arapskim Emiratima krajem 2007. i prebačen u Bahrein početkom 2008. na odsluženje ostatka kazne.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Datum rođenja: 2. 3. 1984. Mjesto rođenja: Bahrein. Državljanstvo: bahreinsko. Broj putovnice: 1632207 (bahreinska). Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 10. 10. 2008.”

(4)

Unos „Sayf al-Adl (alias Saif Al-’Adil). Datum rođenja: 1963. Mjesto rođenja: Egipat. Ostali podaci: (a) smatran egipatskim državljaninom (b) odgovoran za sigurnost Osame bin Ladena. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 25.1.2001.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sayf-Al Adl (alias (a) Saif Al-’Adil, (b) Seif al Adel, (c) Muhamad Ibrahim Makkawi, (d) Ibrahim al-Madani). Datum rođenja: (a) 1963., (b) 11. 4. 1963., (c) 11. 4. 1960. Mjesto rođenja: Egipat. Državljanstvo: egipatsko. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 25. 1. 2001.”

(5)

Unos „Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Adresa: okrug Ganj, Peshawar, Pakistan. Datum rođenja: (a) oko 1967., (b) oko 1961., (c) oko 1973. Mjesto rođenja: pokrajina Konar, Afganistan. Ostali podaci: u pritvoru od lipnja 2009. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 29. 6. 2009.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Državljanstvo: afganistansko. Datum rođenja: (a) oko 1967., (b) oko 1961., (c) oko 1973. Mjesto rođenja: mjesto Shunkrai, okrug Sarkani, pokrajina Konar, Afganistan. Adresa: okrug Ganj, Peshawar, Pakistan. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 29. 6. 2009.”


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 755/2013

оd 5. kolovoza 2013.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. kolovoza 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

88,7

BO

85,6

CL

83,0

TR

71,0

UY

84,0

ZA

93,3

ZZ

84,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

187,0

MA

180,7

TR

166,8

ZZ

168,7

0808 10 80

AR

142,6

BR

98,1

CL

121,6

CN

100,2

NZ

131,4

US

144,3

ZA

116,3

ZZ

122,1

0808 30 90

AR

121,0

CL

167,1

NZ

148,9

TR

157,9

ZA

113,0

ZZ

141,6

0809 29 00

CA

303,6

TR

336,4

ZZ

320,0

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

44,5

TR

141,2

XS

57,7

ZZ

81,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/15


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 16. srpnja 2013.

o financijskom doprinosu Europske unije u 2013. nacionalnim programima 11 država članica (Bugarska, Danska, Njemačka, Italija, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovenija, Finska i Švedska) za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 4434)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, danskom, njemačkom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, rumunjskom, slovenskom, finskom i švedskom jeziku)

(2013/424/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 861/2006 od 22. svibnja 2006. o uspostavi financijskih mjera Zajednice za provedbu zajedničke ribarstvene politike i u području prava mora (1), a posebno njezin članak 24. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 861/2006 utvrđeni su uvjeti pod kojima države članice mogu primati doprinos Europske unije za pokrivanje izdataka nastalih pri provedbi njihovih nacionalnih programa prikupljanja i upravljanja podacima.

(2)

Ti se programi moraju izraditi u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (2) i Uredbom Komisije (EZ) br. 665/2008 (3).

(3)

Bugarska, Danska, Njemačka, Italija, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovenija, Finska i Švedska dostavile su nacionalne programe za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva za 2011. – 2013. kako je predviđeno člankom 4. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 199/2008. Ti su programi odobreni 2011. u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 199/2008.

(4)

Navedene države članice dostavile su godišnja predviđanja proračuna za 2013. u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1078/2008 od 3. studenoga 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u pogledu izdataka država članica za prikupljanje i upravljanje osnovnim podacima o ribarstvu (4). Komisija je procijenila godišnja predviđanja proračuna država članica utvrđena u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1078/2008 uzimajući u obzir odobrene nacionalne programe.

(5)

Člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1078/2008 utvrđeno je da Komisija odobrava godišnja predviđanja proračuna i odlučuje o godišnjem financijskom doprinosu Unije za svaki nacionalni program u skladu s postupkom utvrđenim u članku 24. Uredbe (EZ) br. 861/2006 te na temelju rezultata procjene godišnjih predviđanja proračuna navedenih u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1078/2008.

(6)

Člankom 24. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 861/2006 predviđeno je da se stopa financijskog doprinosa utvrđuje Odlukom Komisije. Člankom 16. Uredbe predviđeno je da financijske mjere Unije u području prikupljanja osnovnih podataka ne smiju prelaziti 50 % troškova koje su imale države članice pri provedbi programa prikupljanja, upravljanja i korištenja podataka u sektoru ribarstva.

(7)

Ova Odluka predstavlja odluku o financiranju u smislu članka 84. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (5).

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Najveći ukupni iznosi financijskog doprinosa Unije koji se u 2013. odobravaju državama članicama za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva te stopa financijskog doprinosa Unije utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Kraljevini Danskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Talijanskoj Republici, Republici Latviji, Republici Litvi, Republici Malti, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. srpnja 2013.

Za Komisiju

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  SL L 160, 14.6.2006., str. 1.

(2)  SL L 60, 5.3.2008., str. 1.

(3)  SL L 186, 15.7.2008., str. 3.

(4)  SL L 295, 4.11.2008., str. 24.

(5)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


PRILOG

NACIONALNI PROGRAMI 2011. – 2013.

Prihvatljivi izdaci i najviši doprinos Unije za 2013.

(EUR)

Država članica

Prihvatljivi troškovi

Najveći doprinos Unije

(Stopa od 50 %)

Bugarska

180 214,85

90 107,43

Danska

5 956 908,05

2 978 454,03

Njemačka

6 938 161,00

3 469 080,50

Italija

9 245 522,75

4 622 761,38

Latvija

374 348,04

187 174,02

Litva

244 900,00

122 450,00

Malta

799 170,09

399 585,05

Rumunjska

449 247,00

224 623,50

Slovenija

160 896,42

80 448,21

Finska

1 880 999,00

940 499,50

Švedska

6 158 792,00

3 079 396,00

Ukupno

32 389 159,20

16 194 579,60


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 1. kolovoza 2013.

o izmjeni Provedbene odluke 2012/782/EU o utvrđivanju količinskih ograničenja i raspodjeli kvota za tvari koje se nadziru na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 4922)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom, francuskom, hrvatskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, španjolskom i talijanskom jeziku)

(2013/425/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2. i članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1)

Hrvatska je postala članica Unije 1. srpnja 2013.

(2)

Stoga se pri utvrđivanju količinskih ograničenja i raspodjeli kvota za tvari koje se nadziru na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 trebaju uzeti u obzir hrvatska poduzeća.

(3)

Provedbenu odluku Komisije 2012/782/EU od 11. prosinca 2012. o utvrđivanju količinskih ograničenja i raspodjeli kvota za tvari koje se nadziru na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koji oštećuju ozonski sloj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. (2) treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2012/782/EU mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1., u tablici, redak

„Skupina III (haloni)

18 222 010,00”

zamjenjuje se sljedećim:

„Skupina III (haloni)

18 376 510,00”

2.

Prilozi II. i X. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Odluci.

3.

Prilozi IX. i X. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena sljedećim poduzećima:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Njemačka

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Ujedinjena Kraljevina

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Ujedinjena Kraljevina

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francuska

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Ujedinjena Kraljevina

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francuska

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Španjolska

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Francuska

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Francuska

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Njemačka

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Francuska

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Njemačka

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nizozemska

15

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Njemačka

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Francuska

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italija

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italija

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Ujedinjena Kraljevina

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

2070 Zwijndrecht

Belgija

21

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21

H-1103, Budapest

Mađarska

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Italija

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Ujedinjena Kraljevina

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Ujedinjena Kraljevina

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nizozemska

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

30918 Seelze

Njemačka

27

Hovione Farmaciencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Njemačka

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nizozemska

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Španjolska

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Njemačka

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat,

Barcelona

Španjolska

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Njemačka

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgija

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Njemačka

36

Meridian Technical Services Ltd

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Ujedinjena Kraljevina

37

Mexichem UK Ltd.

The Heath Business & Technical Park

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Ujedinjena Kraljevina

38

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780 CA Den Helder

Nizozemska

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Španjolska

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Poljska

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italija

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Italija

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wroclaw

Poljska

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Njemačka

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francuska

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham, Dorset SP8 4XT

Ujedinjena Kraljevina

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Njemačka

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Pariz

Francuska

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francuska

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italija

51

Sterling Chemical Malta Ltd

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Malta

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italija

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Ujedinjena Kraljevina

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italija

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Njemačka

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Ujedinjena Kraljevina

57

Medic d.o.o.

Trg Drazena Petrovica 3/VI

10000 Zagreb

Hrvatska

58

Simat Prom d.o.o.

Rudeska cesta 96

10000 Zagreb

Hrvatska

59

Vatro-Servis d.o.o.

Croatian Halon Bank

Dravska 61

42202 Trnovec

Hrvatska

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 1.

(2)  SL L 347, 15.12.2012., str. 20.


PRILOG I.

1.   U Prilogu II. Provedbenoj odluci 2012/782/EU dodaju se sljedeća poduzeća:

Simat Prom d.o.o. (HR)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)

2.   U Prilogu X. Provedbenoj odluci 2012/782/EU dodaje se sljedeće poduzeće:


PRILOG II.

Poslovno osjetljivi podaci - povjerljivo- ne objavljuje se


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/s3


OBAVIJEST ČITATELJU

Uredba Komisije (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije

U skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (SL L 69, 13.3.2013., str. 1.), od 1. srpnja 2013. samo elektroničko izdanje Službenog lista smatra se vjerodostojnim i ima pravni učinak.

Ako nije moguće objaviti elektroničko izdanje Službenog lista zbog nepredviđenih i iznimnih okolnosti, tiskano izdanje je vjerodostojno i ima pravni učinak u skladu s uvjetima navedenima u članku 3. Uredbe (EU) br. 216/2013.


6.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/s3


NAPOMENA ČITATELJIMA – NAČIN NAVOĐENJA AKATA

Od 1. srpnja 2013. mijenja se način navođenja akata.

U prijelaznom će se razdoblju istodobno koristiti i novi i stari način navođenja.