ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.198.hrv

Službeni list

Europske unije

L 198

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

56
23. srpnja 2013.


Sadržaj

 

II   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 695/2013 od 15. srpnja 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine i stavljanju izvan snage antidampinških mjera na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine nakon revizije radi isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. i parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 696/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

22

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 697/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Siriji

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 698/2013 оd 19. srpnja 2013. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

35

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 699/2013 оd 19. srpnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

36

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 700/2013 оd 22. srpnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

38

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2013/391/ZVSP od 22. srpnja 2013. o potpori praktičnoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) o suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje i načinima njegove isporuke

40

 

 

2013/392/EU

 

*

Odluka Vijeća od 22. srpnja 2013. o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke

45

 

*

Odluka Vijeća 2013/393/ZVSP od 22. srpnja 2013. o izmjeni Odluke 2013/382/ZVSP o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu

47

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

 

2013/394/EU

 

*

Odluka br. 1/2013 Statističkog odbora Europske unije/Švicarske od 12. lipnja 2013. o zamjeni Priloga A Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o suradnji u području statistike

48

 

 

 

*

Obavijest čitatelju – Uredba Komisije (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (vidjeti stranicu 3. korica)

s3

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II Nezakonodavni akti

UREDBE

23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 695/2013

od 15. srpnja 2013.

o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine i stavljanju izvan snage antidampinških mjera na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine nakon revizije radi isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. i parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 9. stavak 4. i članak 11. stavke 2., 3. i 6.,

uzimajući u obzir prijedlog koji je podnijela Europska komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom,

budući da:

A.   POSTUPAK

1.   Mjere na snazi

(1)

Uredbom (EZ) br. 452/2007 (2) Vijeće je uvelo konačne antidampinške pristojbe u rasponu od 9,9 % do 38,1 % na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK” ili „Kina ”) i Ukrajine; Provedbenom uredbom (EU) br. 1243/2010 (3) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz dasaka za glačanje kineskog proizvođača izvoznika dasaka za glačanje Since Hardware (Guangzhou) Co nakon novog ispitnog postupka prema članku 5. Osnovne uredbe (”početni ispitni postupci”).

(2)

Provedbenom uredbom (EU) br. 270/2010 (4) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz dasaka za glačanje kineskog proizvođača izvoznika dasaka za glačanje Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd.

(3)

Provedbenom uredbom (EU) br. 580/2010 (5) Vijeće je, nakon parcijalne privremene revizije u području primjene ograničene na damping u okviru članka 11. stavka 3. Osnovne uredbe, izmijenilo konačnu antidampinšku pristojbu na snazi s obzirom na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine na 7 %.

(4)

Provedbenom uredbom (EU) br. 77/2010 (6) Vijeće je, nakon revizije u vezi s novim izvoznikom na temelju članka 11. stavka 4. Osnovne uredbe, uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz dasaka za glačanje kineskog proizvođača izvoznika dasaka za glačanje Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co.

(5)

Provedbenom uredbom (EU) br. 805/2010 (7) Vijeće je, u svrhu udovoljavanja odluci Suda u slučaju C-141/08 P, ponovno uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz dasaka za glačanje kineskog proizvođača izvoznika dasaka za glačanje Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd (8).

(6)

Provedbenom uredbom (EU) br. 987/2012 (9) Vijeće je, u svrhu sukladnosti s odlukom suda u slučaju T-274/07, ponovno uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Narodne Republike koje proizvodi društvo Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (10).

(7)

Gore navedeni ispitni postupci se dalje u tekstu nazivaju „prethodni ispitni postupci”.

2.   Zahtjevi za reviziju

2.1.   Revizija radi isteka antidampinških mjera na snazi za Ukrajinu i NRK

(8)

Nakon objave obavijesti o skorom isteku (11) antidampinških mjera na snazi, Komisija je 25. siječnja 2012. primila zahtjev za pokretanje revizije radi isteka tih mjera sukladno članku 11. stavku 2. Osnovne uredbe.

(9)

Zahtjev su podnijela tri proizvođača iz Unije koji predstavljaju većinski udio, u ovom slučaju više od 40 %, proizvodnje dasaka za glačanje u Uniji („podnositelji zahtjeva za reviziju radi isteka mjera”).

(10)

Zahtjev za reviziju radi isteka mjera odnosio se na sve zemlje koje su trenutačno obuhvaćene mjerama na snazi, tj. na NRK i Ukrajinu, a temeljio na obrazloženju da bi istek mjera za posljedicu mogao imati nastavak dampinga i štetu industriji Unije.

(11)

Nakon što je, nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom, utvrđeno da postoje dostatni dokazi za pokretanje revizije radi isteka mjera, Komisija je 25. travnja 2012. u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije (12) najavila pokretanje revizije radi isteka mjera sukladno članku 11. stavku 2. Osnovne uredbe („obavijest o pokretanju revizije radi isteka mjera”).

2.2.   Parcijalna privremena revizija antidampinških mjera na snazi za Ukrajinu što se tiče jedinog proizvođača izvoznika iz Ukrajine

(12)

Komisija je 17. ožujka 2012. primila zahtjev za pokretanje parcijalne privremene revizije po opsegu ograničene na damping sukladno članku 11. stavku 3. Osnovne uredbe. Zahtjev je podnijelo trgovačko društvo Eurogold Industries Ltd., jedini proizvođač izvoznik dotičnog proizvoda iz Ukrajine („podnositelj zahtjeva za privremenu reviziju”).

(13)

Prema podnositelju zahtjeva za privremenu reviziju, okolnosti na temelju kojih su mjere uvedene promijenile su se, a te su promjene trajne prirode. Na temelju tih promjena u zahtjevu je bilo navedeno da postojeće antidampinške mjere nisu više potrebne kako bi se uklonio učinak dampinga.

(14)

Nakon što je, nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom, utvrđeno da postoje dostatni dokazi za pokretanje parcijalne privremene revizije, Komisija je 12. lipnja 2012. (13) pokrenula tu reviziju („obavijest o pokretanju privremene revizije”).

3.   Ispitni postupak

3.1.   Revizija radi isteka mjera

(a)   Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje u ispitnom postupku revizije radi isteka mjera

(15)

Ispitni postupak u vezi s dampingom i štetom za potrebe revizije radi isteka mjera obuhvatio je razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. („razdoblje ispitnog postupka revizije radi isteka mjera” ili „RIPRIM”). Ispitivanje kretanja u kontekstu analize štete obuhvatilo je razdoblje od siječnja 2008. do kraja RIPRIM-a („razmatrano razdoblje”).

(b)   Strane na koje se odnosi ispitni postupak i odabir uzorka

(16)

Komisija je o pokretanju revizije radi isteka mjera službeno obavijestila podnositelje zahtjeva, ostale poznate proizvođače, proizvođače izvoznike, uvoznike i korisnike iz Unije za koje se zna da se to na njih odnosi i njihova udruženja te predstavnike dotičnih zemalja izvoznica. Zainteresirane strane imale su mogućnost pisanim putem iznijeti svoje stavove i zatražiti raspravu u roku iz obavijesti o pokretanju revizije radi isteka mjera. Svim zainteresiranim stranama koje su to zatražile te koje su dokazale da postoje određeni razlozi da im se omogući rasprava, ta je mogućnost i pružena.

(17)

S obzirom na očekivani veliki broj proizvođača izvoznika iz Kine i proizvođača iz Unije, u obavijesti o pokretanju revizije radi isteka mjera predviđen je odabir uzorka u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe.

(18)

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li potreban odabir uzorka i ako jest, odabrati reprezentativan uzorak, zatraženo je da se kineski proizvođači izvoznici jave Komisiji i dostave joj podatke navedene u obavijesti o pokretanju revizije radi isteka mjera. Samo dva proizvođača izvoznika iz NRK-a javila su se i dostavila Komisiji podatke zatražene u obavijesti o pokretanju revizije radi isteka mjera. Stoga je zaključeno da odabir uzorka nije potreban.

(19)

Jedini proizvođač izvoznik iz Ukrajine surađivao je u usporednoj parcijalnoj privremenoj reviziji i zatražio da se podaci provjereni i prikupljeni u kontekstu privremene revizije iskoriste za potrebe revizije radi isteka mjera (vidi niže navedenu uvodnu izjavu (31)).

(20)

Komisija je u obavijesti o pokretanju revizije radi isteka mjera objavila da je uvjetno odabrala uzorak proizvođača iz Unije. Taj uzorak sastojao se od tri trgovačka društva, od procijenjenog broja od 20 do 30 proizvođača iz Unije koji su bili poznati prije pokretanja ispitnog postupka za proizvodnju istovjetnog proizvoda. Tri trgovačka društva iz uzorka odabrana su na temelju njihovog obujma prodaje i proizvodnje istovjetnog proizvoda u 2011. kao i radi njihovog zemljopisnog položaja u Uniji. Uzorak je predstavljao 40 % ukupne procijenjene proizvodnje i prodaje u Uniji za vrijeme RIPRIM-a pa je prema tome smatran reprezentativnim. Zaineresirane strane pozvane su da pregledaju predmet i upute komentar o prikladnosti tog izbora u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o pokretanju postupka. Nijedna zainteresirana strana nije uputila komentar o predloženom uzorku.

(21)

Nijedan nepovezani uvoznik iz Unije nije se javio i surađivao u ispitnom postupku revizije radi isteka mjera.

(c)   Upitnici i provjera

(22)

Komisija je zatražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnima za određivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i posljedične štete te za određivanje interesa Unije.

(23)

Upitnici su poslani na oba kineska proizvođača izvoznika koji su se javili prilikom odabira uzorka. Samo je jedan od tih kineskih izvoznika proizvođača surađivao i dostavio odgovor na upitnik.

(24)

Odgovori na upitnik zaprimljeni su od tri proizvođača iz Unije iz uzorka. Osim toga, četiri proizvođača iz Unije koji surađuju dostavili su opće podatke za analizu štete.

(25)

Posjeti radi provjere obavljeni su u poslovnim prostorijama sljedećih trgovačkih društava:

NRK

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, NRK

Brabantia S&S, Hong Kong

proizvođači iz Unije

Colombo New Scal SpA, Italija

Rörets Polska Spółka z.o.o., Poljska

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Ujedinjena Kraljevina

(26)

S obzirom na potrebu za utvrđivanjem uobičajene vrijednosti za proizvođače izvoznike iz NRK-a kojima u početnim ispitnim postupcima nije dodijeljen MET, posjet radi provjere s ciljem utvrđivanja uobičajene vrijednosti na temelju podataka iz analogne zemlje obavljen je u prostorijama sljedećeg trgovačkog društva:

Ukrajina

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, Ukrajina,

(d)   Objava

(27)

Sve zainteresirane strane obaviještene su o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjeravalo preporučiti uvođenje konačne antidampinške pristojbe na uvoz dotičnog proizvoda podrijetlom iz NRK-a i obustavu ispitnog postupka u vezi s antidampinškim mjerama koje se primjenjuju na uvoz dotičnog proizvoda podrijetlom iz Ukrajine. Stranama je također dano razdoblje unutar kojeg su mogle uložiti prigovore nakon te objave. Nisu primljeni nikakvi komentari.

3.2.   Parcijalna privremena revizija

(a)   Razdoblje ispitnog postupka u ispitnom postupku privremene revizije

(28)

Razdoblje ispitnog postupka za parcijalnu privremenu reviziju sukladno članku 11. stavku 3. Osnovne uredbe o uvozu podrijetlom iz Ukrajine obuhvatilo je razdoblje od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. („razdoblje ispitnog postupka privremene revizije”). Razdoblje ispitnog postupka starijeg datuma, poput onog koje se koristilo za reviziju radi isteka mjera, ne bi bilo u skladu sa zahtjevima članka 6. stavka 1. Osnovne uredbe. Nadalje, slično razdoblje ispitnog postupka korišteno je u usporednom postupku povrata novca.

(b)   Strane na koje se ispitni postupak odnosi

(29)

Komisija je o pokretanju parcijalne privremene revizije službeno obavijestila podnositelja zahtjeva za privremenu reviziju i predstavnike dotične zemlje izvoznice. Zainteresirane strane imale su mogućnost pisanim putem iznijeti svoje stavove i zatražiti raspravu u roku iz obavijesti o pokretanju privremene revizije. Svim zainteresiranim stranama koje su to zatražile te koje su dokazale da postoje određeni razlozi da im se omogući rasprava, ta je mogućnost i pružena.

(c)   Upitnici i provjera

(30)

Komisija je tražila i provjerila sve podatke koje smatrala potrebnima za utvrđivanje dampinga u odnosu na podnositelja zahtjeva za privremenu reviziju i potrebe za daljnjom primjenom mjera.

(31)

Podnositelj zahtjeva za privremenu reviziju predstavljao je sav uvoz dotičnog proizvoda iz Ukrajine. Tom trgovačkom društvu poslan je upitnik, a ono je surađivalo i dostavilo odgovor na taj upitnik. Posjet radi provjere obavljen je u sljedećim poslovnim prostorijama:

Ukrajina

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, Ukrajina

(d)   Objava

(32)

Sve zainteresirane strane obaviještene su o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjeravalo obustaviti ispitni postupak u vezi antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz dotičnog proizvoda podrijetlom iz Ukrajine. Zainteresiranim stranama također je dano razdoblje unutar kojeg su mogle uložiti prigovore nakon te objave. Nikakvi komentari nisu zaprimljeni.

B.   DOTIČNI PROIZVOD I ISTOVJETNI PROIZVOD

(33)

Proizvod podložan revizijama radi isteka mjera i parcijalnim privremenim revizijama jednak je onom obuhvaćenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 452/2007 i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1243/2010, a odnosi se na daske za glačanje, samostojeće ili nesamostojeće, s generatorom pare i/ili sustavom za zagrijavanje i/ili ventilaciju ili bez njega, uključujući daske za rukave i njihove osnovne dijelove, tj. podnožje, navlaku i odjeljak za spremanje glačala, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ukrajine („dotični proizvod”) trenutačno obuhvaćene oznakama KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00.

(34)

Aktualni ispitni postupci revizije potvrdili su, kao i u početnim ispitnim postupcima, da dotični proizvod i daske za glačanje koje se proizvode i prodaju na domaćim tržištima u dotičnim zemljama, daske za glačanje koje proizvodi i prodaje industrija Unije na tržištu Unije te one koje se proizvode i prodaju na tržištu analogne zemlje Ukrajine imaju ista osnovna fizička i tehnička svojstva i istu osnovnu namjenu.

(35)

Stoga se ovi proizvodi smatraju istovjetnim proizvodima u smislu članka 1. stavka 4. Osnovne uredbe.

C.   DAMPING, VJEROJATNOST NASTAVKA I/ILI PONAVLJANJA DAMPINGA I TRAJNA PRIRODA PROMIJENJENIH OKOLNOSTI

1.   Damping - revizija radi isteka mjera – NRK

1.1.   Opće primjedbe

(36)

Kao što je gore navedeno, samo jedan kineski proizvođač uvoznik sudjelovao je u ispitnom postupku, što predstavlja zanemariv iznos ukupnog izvoza iz Kine za vrijeme RIPRIM-a. Nalazi za to trgovačko društvo prema tome nisu smatrani reprezentativnima za tu zemlju.

(37)

Stoga su tijela iz Kine i kineski proizvođači izvoznici koji ne surađuju obaviješteni o primjeni članka 18. stavka 1. Osnovne uredbe te im je dana mogućnost da upute svoje komentare sukladno članku 18. stavku 4. Osnovne uredbe. U vezi s time nisu primljeni nikakvi komentari.

(38)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Osnovne uredbe, niže navedeni nalazi u vezi s dampingom i vjerojatnošću nastavka dampinga morali su se temeljiti na raspoloživim činjenicama, a posebno podacima iz zahtjeva za reviziju radi isteka mjera i statističkim podacima dostupnim Komisiji koji su smatrani najtočnijima, tj. mjesečnim podacima koje prosljeđuju države članice sukladno članku 14. stavku 6. Osnovne uredbe („baza podataka iz članka 14. stavka 6.”). Ostali statistički izvori kao što su kineska baza podataka izvoza i Eurostat (osam znamenaka) smatrani su nepouzdanima jer njihove specifične oznake obuhvaćaju proizvode različite od dotičnog proizvoda.

1.2.   Uobičajena vrijednost

(a)   Analogna zemlja

(39)

U skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) Osnovne uredbe, uobičajena vrijednost za proizvođače izvoznike kojima nije odobrena primjena tretmana tržišnog gospodarstva (MET) treba se utvrditi na temelju domaćih cijena ili izračunane uobičajene vrijednosti u analognoj zemlji.

(40)

U tu svrhu, Komisija je u obavijesti o pokretanju revizije radi isteka mjera predložila da analogna zemlja bude Ukrajina. Ukrajina je jedna od zemalja koje su u prethodnim ispitnim postupcima upotrijebljene kao prikladna treća zemlja s tržišnim gospodarstvom za potrebe utvrđivanja uobičajene vrijednosti u pogledu NRK-a. Svim je zainteresiranim stranama pružena mogućnost iznošenja komentara u vezi izbora predviđene analogne zemlje. U vezi s time nisu primljeni nikakvi komentari.

(41)

Nadalje, Komisija je pokušala ostvariti suradnju s drugim potencijalnim analognim zemljama, to jest, Malezijom, Bosnom i Hercegovinom, Indijom, Izraelom i Turskom. Jedino su tijela iz Turske dostavila popis poznatih proizvođača koje treba kontaktirati, a pri tome nisu naznačila želi li bilo koji od njih surađivati u ispitnom postupku. Istodobno je jedini proizvođač izvoznik iz Ukrajine pristao da se njegovi podaci koji su podneseni i provjereni u kontekstu usporedne privremene revizije iskoriste za potrebe revizije radi isteka mjera. Ti podaci reprezentativni su za cijelu zemlju.

(42)

S obzirom na gore navedene činjenice i zahtjeve iz članka 2. stavka 7. točke (a) Osnovne uredbe, zaključeno je da je Ukrajina prikladna analogna zemlja.

(b)   Utvrđivanje uobičajene vrijednosti u analognoj zemlji

(43)

Jedini proizvođač izvoznik iz Ukrajine nije surađivao u reviziji radi isteka mjera, ali je surađivao u usporednoj parcijalnoj privremenoj reviziji i stavio na raspolaganje svoje podatke koji su provjereni i prikupljeni u kontekstu parcijalne privremene revizije za potrebe revizije radi isteka mjera.

(44)

S obzirom na značajno preklapanje razdoblja ispitnih postupaka za reviziju radi isteka mjera i privremenu reviziju te uzevši u obzir da je dotični izvoznik iz Ukrajine predstavljao 100 % izvoza iz Ukrajine u Uniju, uobičajena vrijednost stoga je utvrđena na temelju podataka prikupljenih i provjerenih u okviru usporedne parcijalne privremene revizije (vidi niže navedene uvodne izjave od 77. do 83.).

1.3.   Izvozna cijena

(45)

Izvozna cijena za kineske proizvođače izvoznike koji ne surađuju temeljila se na činjenicama dostupnim u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe. Izvozna cijena je stoga utvrđena na temelju statističkih podataka o uvozu dostupnih Komisiji (tj. bazi podataka iz članka 14. stavka 6.) izračunatih na temelju ponderiranog prosjeka.

(46)

U slučaju kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje izvozne cijene temeljile su se na cijeni po kojoj su uvezeni proizvodi prvo preprodani nezavisnom kupcu, u skladu s člankom 2. stavkom 9. Osnovne uredbe.

1.4.   Usporedba

(47)

Za kineske proizvođače izvoznike koji ne surađuju, usporedba između uobičajene vrijednosti i izvozne cijene izvedena je na temelju cijene franko tvornica. Radi osiguranja primjerene usporedbe između uobičajene vrijednosti i izvozne cijene, učinjene su odgovarajuće izmjene cijena s obzirom na razlike koje utječu na cijene i usporedivost cijena u skladu s člankom 2. stavkom 10. Osnovne uredbe. Prema potrebi učinjene su izmjene s obzirom na troškove vozarine i prijevoza, u svim slučajevima u kojima je dokazano da utječu na usporedivost cijena, što je utvrđeno na temelju podataka prikupljenih od kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje.

(48)

U slučaju kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje učinjena je usporedba između ponderirane prosječne uobičajene vrijednosti i ponderirane prosječne izvozne cijene koje su utvrđene na temelju dostavljenih i provjerenih podataka uspoređenih s obzirom na cijene franko tvornica po vrsti proizvoda i na istoj razini trgovine. Radi osiguranja primjerene usporedbe između uobičajene vrijednosti i izvozne cijene, učinjene su odgovarajuće izmjene cijena s obzirom na razlike koje utječu na cijene i usporedivost cijena u skladu s člankom 2. stavkom 10. Osnovne uredbe. Prema potrebi su učinjene izmjene do 5,9 % s obzirom na troškove vozarine i prijevoza u svim slučajevima u kojima je dokazano da utječu na usporedivost cijena.

1.5.   Dampinška marža

(49)

Kao što je predviđeno člankom 2. stavkom 11. Osnovne uredbe, dampinška marža za kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje utvrđena je na temelju usporedbe ponderirane prosječne uobičajene vrijednosti prema vrsti s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom odgovarajuće vrste dotičnog proizvoda. Ta indikativna usporedba nije pokazala postojanje dampinga. Budući da je uvoz tog trgovačkog društva predstavljao samo marginalni udio ukupnog obujma uvoza iz Kine, nalazi za to trgovačko društvo ne smatraju se reprezentativnim za cijeli NRK.

(50)

U slučaju kineskih proizvođača izvoznika koji ne surađuju dampinška marža utvrđena je na temelju usporedbe ponderirane prosječne uobičajene vrijednosti s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom. S obzirom na nedostatak suradnje, usporedba prema vrsti proizvoda nije bila moguća. Umjesto toga, usporedba se morala temeljiti na statističkim podacima kako su objašnjeni u gore navedenim uvodnim izjavama 44. i 45. Usporedba je pokazala postojanje indikativne dampinške marže od 11,5 %.

1.6.   Vjerojatnost nastavka dampinga za NRK

(51)

S obzirom na nisku razinu suradnje, za vrijeme ispitnog postupka nisu bili na raspolaganju podaci o kineskom domaćem tržištu. Kineski izvoznik koji surađuje osnovan je kako bi proizvodio isključivo za tržište Unije i nije imao podatke o stanju na domaćem tržištu.

(52)

Nalazi u pogledu vjerojatnosti nastavka dampinga morali su se uglavnom oslanjati na podatke dostupne iz zahtjeva za reviziju radi isteka mjera i podatke koji su provjereni i objavljeni u okviru revizije radi isteka mjera (sunset review) iz lipnja 2010. koju je provela Komisija za međunarodnu trgovinu SAD-a („revizija radi isteka mjera iz SAD-a”) (14), a koju je Komisija smatrala relevantnom za potrebe svog ispitnog postupka.

(a)   Obujam i cijene dampinškog uvoza iz NRK-a

(53)

Unatoč mjerama na snazi i unatoč smanjenju uvoza iz Kine tijekom razmatranog razdoblja kako je niže utvrđeno (vidi uvodnu izjavu 106.), taj uvoz je i dalje imao značajan udio na tržištu Unije od otprilike 15-20 % za vrijeme RIPRIM-a, snižavajući cijene Unije za gotovo 20 % tijekom istog razdoblja (vidi niže navedenu uvodnu izjavu 109.).

(54)

S obzirom na značajni tržišni udio i kontinuirano značajno sniženje cijena u RIPRIM-u, može se objektivno očekivati da bi u slučaju obustave mjera značajni obujam uvoza iz Kine nastavio vršiti znatan pritisak na cijene industrije Unije.

(b)   Proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u

(55)

Podaci objavljeni u reviziji radi isteka mjera iz SAD-a pokazali su značajni kapacitet u NRK-u koji je predstavljao otprilike 80 % potrošnje Unije (2009.). Komisija nije utvrdila podatke novijeg datuma koji bi proturječili podacima koje je prikupilo istražno tijelo SAD-a. S obzirom na nedostatak suradnje, nije bilo moguće utvrditi točnu količinu neiskorištenog kapaciteta.

(56)

Na temelju podataka iz zahtjeva za reviziju radi isteka mjera, broj postojećih proizvođača u NRK-u i dalje je visok. Stoga nisu utvrđene nikakve naznake o smanjenju proizvodnog kapaciteta u NRK-u.

(57)

Nadalje, na temelju podataka koje je Komisija prikupila iz revizije radi isteka mjera iz SAD-a i koji su potvrđeni nalazima aktualne revizije radi isteka mjera u vezi kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje, u slučaju porasta potražnje moguća je jednostavna instalacija dodatnih kapaciteta jer se proizvodnja uglavnom temelji na radnoj snazi. Štoviše, u ispitnom postupku otkriveno je da su proizvođači koji također proizvode i proizvode različite od dotičnog proizvoda bili sposobni jednostavno se prebacivati s proizvodnje ostalih proizvoda na proizvodnju dotičnog proizvoda, ovisno o potražnji. Stoga, ako bi se antidampinška pristojba opozvala, kineski proizvođači mogli bi najvjerojatnije relativno brzo povećati svoju proizvodnju dasaka za glačanje, a da to ne zahtijeva ikakva značajna ulaganja.

(58)

Stoga je, temeljem raspoloživih podataka, zaključeno da su u NRK-u raspoloživi barem potencijalno visoki kapaciteti koji bi se mogli preusmjeriti na tržište Unije ako bi se dozvolio istek antidampinških mjera.

(c)   Privlačnost tržišta Unije i ostalih trećih tržišta

(59)

Zbog niske razine suradnje i nedostupnosti pouzdanih podataka, nije bilo moguće napraviti usporedbu cijena između uvoza u Uniju i prema ostalim trećim izvoznim tržištima te domaćih cijena u Kini. Indikativna usporedba temeljena na raspoloživim činjenicama pokazala je značajno sniženje prosječnih cijena Unije radi uvoza iz Kine (vidi niže navedenu uvodnu izjavu 109.). Tržište Unije stoga se smatra privlačnim za kineske proizvođače izvoznike u pogledu cijene.

(60)

Nadalje, na temelju nalaza iz revizije radi isteka mjera iz SAD-a, za koje nisu utvrđeni proturječni podaci, može se smatrati da je Unija trenutačno najveće izvozno tržište za kineske proizvođače. SAD, drugo najveće izvozno tržište, ostaje zatvoreno kineskim proizvođačima izvoznicima budući da su na snazi značajne antidampinške pristojbe koje su nedavno produžene do 2015.

(61)

Relativno stabilan i značajan tržišni udio uvoza iz Kine, unatoč mjerama na snazi, ukazuje da je Unija i dalje privlačno izvozno tržište za kineske proizvođače izvoznike. Zatvaranje tržišta SAD-a, drugog najvećeg izvoznog tržišta, pokazuje da je kapacitet apsorpcije trećih tržišta ograničen. Prema tome, ako bi se antidampinške mjere za NRK obustavile, tržište Unije vjerojatno bi bilo na meti kineskih proizvođača izvoznika.

(d)   Prethodno ponašanje

(62)

Podaci prikupljeni u okviru revizije radi isteka mjera iz SAD-a pokazuju da su kineski proizvođači uvelike usmjereni na izvoz. To naizgled djelomično potvrđuju i nalazi aktualne revizije radi isteka mjera, u kojoj jedini proizvođač izvoznik nije aktivan na kineskom domaćem tržištu, već je isključivo orijentiran na izvoz.

(63)

Produženje primjene antidampinških mjera od strane SAD-a nakon revizije radi isteka mjera iz SAD-a ukazuje da bi se dampinška praksa kineskih proizvođača izvoznika na drugim tržištima mogla preslikati na tržište Unije ako bi došlo do obustave postojećih mjera.

(64)

Također, ponašanje kineskog proizvođača koji je prethodno uživao stopu pristojbe od 0 %, Since Hardware (Guangzhou) Co, može se smatrati jakim pokazateljem vjerojatnog ponašanja kineskih izvoznika u slučaju obustave pristojbi. Since Hardware, jedan od najvećih kineskih proizvođača izvoznika povećao je svoj udio na tržištu Unije za otprilike 64 % u smislu obujma, uz utvrđen damping od otprilike 52 % i sniženje cijena industrije Unije od 16 % (15). S obzirom na privlačnost tržišta Unije i raspoložive kapacitete u NRK-u, navedeno prethodno ponašanje ukazuje da je u slučaju obustave mjera vjerojatna ponovna pojava značajnog obujma dampinškog uvoza.

1.7.   Zaljučak o vjerojatnosti nastavka dampinga – NRK

(65)

S obzirom na gore navedene nalaze, može se zaključiti da, uzimajući u obzir značajne proizvodne kapacitete raspoložive u NRK-u, sposobnost kineskih proizvođača da brzo povećaju svoj obujam proizvodnje i preusmjere ga na izvoz, značajnu razinu dampinga i sniženja cijena takvog izvoza te privlačnosti tržišta Unije za takav izvoz, može se objektivno pretpostaviti da bi stavljanje mjera izvan snage dovelo do povećanog dampinškog izvoza dasaka za glačanje iz NRK-a u Uniju.

2.   Damping – revizija radi isteka mjera – Ukrajina

2.1.   Opće primjedbe

(66)

U slučaju Ukrajine, jedini poznati ukrajinski proizvođač izvoznik nije surađivao u reviziji radi isteka mjera, stoga su se morale upotrijebiti činjenice koje su bile dostupne. S obzirom na preklapanje razdoblja ispitnih postupaka revizije radi isteka mjera i privremene revizije i uzimajući u obzir da je ukrajinski proizvođač izvoznik predstavljao 100 % uvoza iz Ukrajine, prema dogovoru s tim proizvođačem za usporednu reviziju radi isteka mjera korišteni su podaci prikupljeni i provjereni u kontekstu privremene revizije.

2.2.   Nalazi

(67)

Nalazi privremene revizije niže navedeni u odjeljku 6. korišteni su za potrebe revizije radi isteka mjera kao dostupne činjenice.

2.3.   Dampinška marža

(68)

Kao što je predviđeno člankom 2. stavkom 11. Osnovne uredbe, dampinška marža utvrđena je na temelju usporedbe ponderirane prosječne uobičajene vrijednosti prema vrsti s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom odgovarajuće vrste dotičnog proizvoda. Navedena usporedba nije pokazala postojanje dampinga.

2.4.   Vjerojatnost ponavljanja dampinga

(69)

U pogledu vjerojatnosti ponavljanja dampinga analizirani su sljedeći elementi: obujam i cijene dampinškog uvoza iz Ukrajine, privlačnost tržišta Unije i ostalih trećih tržišta, proizvodni kapacitet i raspoloživi rezervni kapacitet za izvoz ukrajinskog proizvođača.

(a)   Obujam i cijene dampinškog uvoza iz Ukrajine

(70)

Uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine povećao se za 24 %. Odgovarajući tržišni udio blago se povećao sa 8 % u 2008. na 10 % u razdoblju ispitnog postupka revizije radi isteka mjera.

(71)

Tijekom razmatranog razdoblja uvozne cijene slijedile su ista kretanja kao i prodajne cijene industrije Unije na tržištu Unije. Sveukupno, uvozne cijene povećale su se od 2008. do razdoblja ispitnog postupka revizije radi isteka mjera za 14 %.

(b)   Privlačnost tržišta Unije i ostalih trećih tržišta

(72)

Tijekom razmatranog razdoblja, ukrajinske izvozne cijene za treće zemlje bile su općenito niže od navedenih cijena na tržištu Unije. Ta razlika u cijeni iznosila je više od 10 % razine izvozne cijene tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije radi isteka mjera.

(73)

Ukrajinske izvozne cijene za treće zemlje bile su općenito niže od cijene izvoza iz Ukrajine u Uniju, što potkrepljuje zaključak da je tržište Unije privlačno, budući da se na tržištu Unije može ostvariti veća dobit.

(c)   Proizvodni kapacitet i raspoloživi rezervni kapacitet ukrajinskog proizvođača za izvoz

(74)

Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije radi isteka mjera, samo je mali dio proizvodnog kapaciteta Ukrajine bio raspoloživ za izvoz.

(75)

Prema podacima prikupljenim tijekom ispitnog postupka, ne predviđa se dodatno povećanje kapaciteta Ukrajine. Nije stoga vjerojatno da bi se izvoz u Uniju, u slučaju stavljanja mjera izvan snage, povećao.

(d)   Zaključak o vjerojatnosti ponavljanja dampinga – Ukrajina

(76)

S obzirom na gore navedeno, a posebno na nalaze o očekivanom razvoju kapaciteta, zaključeno je da ne postoji vjerojatnost da će ukrajinski proizvođač izvoznik u slučaju stavljanja mjera izvan snage u kratkoročnom do srednjoročnom razdoblju nastaviti izvoz štetnih količina po dampinškim cijenama na tržište Unije.

3.   Damping - privremena revizija – Ukrajina

3.1.   Uobičajena vrijednost

(77)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Osnovne uredbe, razmatrano je je li ukupni obujam domaće prodaje istovjetnog proizvoda nezavisnim kupcima bio reprezentativan tijekom razdoblja ispitnog postupka privremene revizije, tj. je li ukupni obujam takve prodaje predstavljao 5 % ili više obujma izvozne prodaje dotičnog proizvoda u Uniju. Na temelju toga, zaključeno je da je domaća prodaja ukrajinskog proizvođača koji surađuje sveukupno reprezentativna.

(78)

Komisija je naknadno utvrdila vrste proizvoda koje se prodaju na domaćem tržištu koje su identične ili usporedive s vrstama koje se prodaju radi izvoza u Uniju.

(79)

Za svaku vrstu proizvoda koju proizvođač izvoznik prodaje na svom domaćem tržištu i za koju je utvrđeno da je identična ili usporediva s vrstom koja se prodaje za izvoz u Uniju, ispitano je je li domaća prodaja dovoljno reprezentativna za potrebe članka 2. stavka 2. Osnovne uredbe. Domaća prodaja konkretne vrste proizvoda smatrala se dostatno reprezentativnom kada je ukupni obujam te vrste proizvoda prodan na domaćem tržištu nezavisnim kupcima tijekom razdoblja ispitnog postupka privremene revizije predstavljao najmanje 5 % ukupnog obujma prodaje usporedive vrste proizvoda radi izvoza u Uniju.

(80)

Naknadno je ispitano može li se za domaću prodaju istovjetnog proizvoda smatrati da je ostvarena u uobičajenom tijeku trgovine, sukladno članku 2. stavku 4. Osnovne uredbe, utvrđivanjem za svaku vrstu proizvoda udjela profitabilne prodaje nezavisnim kupcima na domaćem tržištu.

(81)

Kada je obujam prodaje vrste proizvoda, prodan po neto prodajnoj cijeni jednakoj ili višoj od izračunanog troška proizvodnje, iznosio više od 80 % ukupnog obujma prodaje navedene vrste te kada je ponderirana prosječna cijena navedene vrste bila jednaka ili viša od jediničnog troška proizvodnje, uobičajena vrijednost temeljila se na stvarnoj domaćoj cijeni izračunanoj kao ponderirani prosjek cijena ukupne domaće prodaje navedene vrste koja je ostvarena tijekom razdoblja ispitnog postupka privremene revizije, bez obzira na to je li navedena prodaja bila profitabilna ili ne.

(82)

Kada je obujam profitabilne prodaje vrste proizvoda iznosio 80 % ili manje ukupnog obujma prodaje navedene vrste ili kada je ponderirana prosječna cijena navedene vrste bila niža od jediničnog troška proizvodnje, uobičajena vrijednost temeljila se na stvarnoj domaćoj cijeni koja je izračunana kao ponderirana prosječna cijena samo profitabilne domaće prodaje navedene vrste tijekom razdoblja ispitnog postupka privremene revizije.

(83)

Što se tiče vrsta proizvoda koje nisu bile profitabilne, uobičajena vrijednost utvrđena je sukladno članku 2. stavku 3. i članku 2. stavku 6. Osnovne uredbe. Uobičajena vrijednost utvrđena je dodavanjem troškovima proizvodnje ukrajinskog proizvođača tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije radi isteka mjera prodajnih, općih i administrativnih troškova nastalih u uobičajenom tijeku trgovine i ponderirane prosječne dobiti ostvarene za vrste proizvoda koje su bile profitabilne.

3.2.   Izvozna cijena

(84)

Budući da je ukrajinski proizvođač izvršio izvoznu prodaju u Uniju izravno nezavisnim kupcima u Uniji, izvozne su cijene utvrđene na temelju stvarno plaćenih cijena ili cijena koje treba platiti za dotični proizvod u skladu s člankom 2. stavkom 8. Osnovne uredbe.

3.3.   Usporedba

(85)

Uobičajena vrijednost i izvozna cijena uspoređene s obzirom na cijene franko tvornica. Radi osiguranja primjerene usporedbe između uobičajene vrijednosti i izvozne cijene, učinjene su odgovarajuće prilagodbe cijena za razlike koje utječu na cijene i usporedivost cijena u skladu s člankom 2. stavkom 10. Osnovne uredbe. Učinjene su izmjene u pogledu troškova prijevoza, osiguranja, manipuliranja te popratnih troškova, troškova pakiranja, troškova kredita, bankovnih pristojba i provizija u svim slučajevima u kojima je dokazano da utječu na usporedivost cijena.

3.4.   Dampinška marža

(86)

Kao što je predviđeno člankom 2. stavkom 11. Osnovne uredbe, dampinška marža utvrđena je na temelju usporedbe ponderirane prosječne uobičajene vrijednosti prema vrsti s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom odgovarajuće vrste dotičnog proizvoda. Navedena usporedba nije pokazala postojanje dampinga.

4.   Trajna priroda promijenjenih okolnosti – Ukrajina

(87)

U skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne uredbe, također je ispitano može li se objektivno smatrati da su promijenjene okolnosti trajne prirode.

4.1.   Trajna priroda promijenjenih okolnosti

(88)

Ukrajinski proizvođač reorganizirao je svoju prodaju na način da se od prosinca 2010. cjelokupna izvozna prodaja dotičnog proizvoda u Uniju vrši izravno nezavisnim kupcima bez posredovanja bilo kakvog povezanog trgovačkog društva. Izračun izvoznih cijena stoga je izmijenjen kako bi se uzele u obzir te nove okolnosti.

(89)

Smatra se da su te promjene trajne prirode budući da su poslovi koje je prethodno obavljalo povezano trgovačko društvo efektivno preneseni na ukrajinskog proizvođača na razdoblje od otprilike godinu dana. Nisu otkrivene nikakve naznake da bi moglo doći do budućih promjena u prodajnoj strukturi. Stoga je zaključeno da su promijenjene okolnosti trajne prirode.

D.   DEFINICIJA INDUSTRIJE UNIJE

(90)

Procijenjeno je da je istovjetni proizvod proizvodilo 20 – 30 proizvođača u Uniji. Oni predstavljaju industriju Unije u smislu članka 4. stavka 1. Osnovne uredbe.

(91)

Godišnja proizvodnja industrije Unije procijenjena je na temelju nalaza ispitnog postupka iz gore navedene uvodne izjave 1. o uvozu dasaka za glačanje koje proizvodi kineski proizvođač izvoznik Since Hardware (Guangzhou) Co te na temelju podataka koje su dostavili proizvođači iz Unije koji surađuju. Kao što je spomenuto u uvodnoj izjavi 65. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1243/2010 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz proizvoda gore spomenutog proizvođača, godišnja proizvodnja dasaka za glačanje u Uniji u 2009. može se procijeniti na preko 5 milijuna komada. Prema tome, u nedostatku bilo kakvih drugih podataka, zaključeno je da se može objektivno pretpostaviti da je ukupni obujam godišnje proizvodnje Unije iznosio 5 milijuna komada na početku razmatranog razdoblja aktualne revizije radi isteka mjera (2008.). Razvoj obujma proizvodnje tijekom razmatranog razdoblja utvrđen je na temelju kretanja obujma proizvodnje proizvođača Unije koji surađuju. Na taj način utvrđena procjena obujma proizvodnje Unije iznosila je 5,2 milijuna komada tijekom RIPRIM-a.

(92)

Kao što je navedeno u gore navedenoj uvodnoj izjavi 20., tri proizvođača iz Unije odabrana su za uzorak koji predstavlja više od 40 % ukupne proizvodnje istovjetnog proizvoda u Uniji. Ti proizvođači iz uzorka dostavili su odgovore na upitnik.

(93)

Četiri druga proizvođača iz Unije također su dostavila osnovne podatke o svojoj proizvodnji i prodaji.

(94)

Ustanovljeno je da na gore navedenih sedam proizvođača iz Unije otpada više od 55 % ukupne proizvodnje istovjetnog proizvoda u Uniji.

(95)

Za tržište dasaka za glačanje u Uniji karakteristični su većinom mali i srednji proizvođači koji se nalaze u brojnim državama članicama, uključujući Njemačku, Italiju, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu.

E.   STANJE NA TRŽIŠTU UNIJE

(96)

Budući da u Ukrajini postoji samo jedan proizvođač izvoznik, radi zaštite povjerljivosti u skladu s člankom 19. Osnovne uredbe, potrošnja i neki od makroekonomskih pokazatelja izraženi su u obliku indeksa ili raspona.

1.   Potrošnja Unije

(97)

Potrošnja Unije utvrđena je na temelju obujma prodaje industrije Unije na tržištu Unije kako je opisano u uvodnoj izjavi 100. i obujmu uvoza, kako je zabilježen u bazi podataka iz članka 14. stavka 6.

(98)

Što se tiče obujma uvoza iz NRK-a, podaci jedinog kineskog proizvođača koji surađuje nisu se mogli iskoristiti za ekstrapolaciju ukupnog iznosa uvoza iz NRK-a budući da predstavljaju samo vrlo mali dio ukupnog uvoza iz NRK-a. Ukupni obujam uvoza morao se prema tome utvrditi na temelju raspoloživih činjenica u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe. Budući da relevantne oznake KN u Eurostatu obuhvaćaju više proizvoda od dotičnog proizvoda, zaključeno je da ni Eurostat nije prikladan za utvrđivanje obujma uvoza iz NRK-a. Prema tome, s obzirom na izuzetno nisku razinu suradnje kineskih proizvođača izvoznika i nedostatak suradnje nepovezanih uvoznika, jedini pouzdani izvor statističkih podataka za utvrđivanje obujma uvoza bili su podaci sadržani u bazi podataka iz članka 14. stavka 6. Budući da se obujmi uvoza u bazi podataka iz članka 14. stavka 6. izraženi isključivo u kilogramima, bilo je potrebno pretvoriti podatke u komade (jedinice) upotrebom stope konverzije koja je u usporednoj privremenoj reviziji utvrđena za uvoz iz Ukrajine. To se smatralo objektivnim budući da uvoz proizvoda od kineskog trgovačkog društva koje surađuje nije smatran reprezentativnim i također, kako je spomenuto u gore navedenoj uvodnoj izjavi 36., Ukrajina je također korištena kao analogna zemlja za utvrđivanje uobičajene vrijednosti za NRK pa su podaci stoga smatrani reprezentativnima za utvrđivanje razine uvoza iz Kine.

(99)

U slučaju uvoza iz Ukrajine korišteni su provjereni podaci dostavljeni u odgovoru na upitnik u usporednoj privremenoj reviziji. Iako je određeno da razdoblje privremene revizije traje od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. što stoga nije obuhvaćalo prvo tromjesečje razdoblja ispitnog postupka revizije radi isteka mjera, ustanovljeno je da su, neovisno o tome, ti podaci prikladni za utvrđivanje obujma uvoza. Doista, podaci su provjereni te je ustanovljeno da su točni i reprezentativni za određivanje obujma uvoza iz Ukrajine u razdoblju ispitnog postupka revizije radi isteka mjera.

(100)

Obujam prodaje industrije Unije na tržištu procijenjen je ekstrapolacijom omjera između ukupnog obujma proizvodnje i ukupnog obujma prodaje sedmero proizvođača iz Unije koji surađuju te ukupnog procijenjenog obujma proizvodnje industrije Unije za svaku godinu razmatranog razdoblja.

(101)

Na temelju toga, potrošnja Unije u razdoblju između 2008. i RIPRIM-a smanjila se za 11 %. Konkretnije, vidljiva potražnja između 2008. i 2009. smanjila se za 7 postotnih bodova, a nakon toga se između 2009. i 2010. povećala za 9 postotnih bodova. Tijekom RIPRIM-a potrošnja Unije iznosila je 9 do 10 milijuna komada, što je predstavljalo smanjenje od 13 postotnih bodova u usporedbi s prethodnom godinom.

Tablica 1

Količina

('000 komada)

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Potrošnja

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

Indeks

100

93

102

89

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6., odgovori na upitnik

2.   Uvoz iz dotičnih zemalja

(102)

U početnom ispitnom postupku dovršenom 2007. uvoz podrijetlom iz NRK-a ocijenjen je kumulativno u skladu s člankom 3. stavkom 4. Osnovne uredbe. Razmatrano je je li kumulativno ocjenjivanje također prikladno za aktualnu reviziju radi isteka mjera.

(103)

U tom pogledu ustanovljeno je da je dampinška marža utvrđena za uvoz iz NR-a bila iznad granice de minimis (11,5 %), kako je definirano u članku 9. stavku 3. Osnovne uredbe. U pogledu uvoza iz Ukrajine nije utvrđen damping za RIPRIM niti je utvrđena vjerojatnost ponavljanja dampinga. Na temelju toga, uvoz iz Ukrajine ne bi trebalo dodavati uvozu iz NRK-a budući da nisu zadovoljeni kriteriji utvrđeni u članku 3. stavku 4. Osnovne uredbe.

3.   Uvoz iz NRK-a

3.1.   Obujam i tržišni udio

(104)

Kao što je spomenuto u gore navedenoj uvodnoj izjavi 98., zbog izuzetno niske razine suradnje kineskih proizvođača izvoznika, ukupni obujam izvoza iz NRK-a utvrđen je na temelju podataka raspoloživih u bazi podataka iz članka 14. stavka 6. u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(105)

Na temelju toga, uvoz dotičnog proizvoda iz NRK-a smanjio se, u apsolutnom smislu od 4 do 4,5 milijuna komada u 2008. na 1,5 do 2,0 milijuna komada u RIPRIM-u, što je predstavljalo smanjenje od 59 % tijekom razmatranog razdoblja. Navedeno smanjenje bilo je posebno izraženo između 2010. i RIPRIM-a, kad se uvoz iz NRK-a smanjio s 3 do 3,5 milijuna u 2010. na 1,5 do 2,0 milijuna komada u RIPRIM-u, za 36 postotnih bodova. To smanjenje podudara se s ponovnim uvođenjem antidampinške pristojbe za društvo Since Hardware u prosincu 2010. (vidi gore navedenu uvodnu izjavu 64.).

(106)

Iako se udio uvoza iz Kine smanjio se za 22 postotna boda tijekom razmatranog razdoblja, tržišni udio za vrijeme RIPRIM-a, tj. 15 – 20 %; bio je značajan.

Tablica 2.

 

2008

2009

2010

RIPRIM (2011)

Obujam uvoza podložnog mjerama iz NRK-a ('000 komada)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

Indeks

100

73

76

40

Tržišni udio uvoza podložnog mjerama iz NRK-a

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Izvor: Baza podataka iz članka 14. stavka 6.

3.2.   Cijene i sniženje cijena

(107)

Zbog izuzetno niske razine suradnje kineskih proizvođača izvoznika, prosječna uvozna cijena što se tiče uvoza iz NRK-a morala se utvrditi na temelju činjenica raspoloživih u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, odnosno na temelju podataka iz baze podataka iz članka 14. stavka 6. Podaci iz te baze pretvoreni su u cijene po komadu slijedeći gore navedenu metodologiju (vidi gore navedenu uvodnu izjavu 104.). Uvozne cijene utvrđene na temelju te metodologije povećale su se sa 7,0 EUR/komad u 2008. na 8,2 EUR/komad tijekom RIPRIM-a, odnosno za 17 %.

Tablica 3.

Cijena uvoza podložnog mjera u EUR/komad

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

NRK

7,0

8,3

8,4

8,2

Indeks

100

119

121

117

Izvor: Baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(108)

Kako bi se utvrdilo sniženje cijena tijekom RIPRIM-a, ponderirana prosječna prodajna cijena proizvođača iz Unije iz uzorka naplaćena nepovezanim kupcima na tržištu Unije, izmijenjena na razinu franko tvornice (tj. bez troškova vozarine u Uniji i nakon oduzimanja popusta i rabata), uspoređena je sa odgovarajućom ponderiranom prosječnom uvoznom cijenom kako je utvrđena u gore navedenoj uvodnoj izjavi 107., na temelju CIF-a, uz odgovarajuće izmjene radi carinskih pristojbi.

(109)

Ta usporedba pokazala je da je, ako se izrazi kao postotak prometa proizvođača iz Unije iz uzorka tijekom RIPRIM-a, uvoz iz NRK-a snižavao cijene industrije Unije za gotovo 20 %.

4.   Uvoz iz Ukrajine

(110)

Kao što je spomenuto u gore navedenoj uvodnoj izjavi 99., obujam uvoza i uvozne cijene iz Ukrajine utvrđeni su na temelju provjerenih odgovora na upitnik koje je ukrajinski proizvođač izvoznik dostavio u okviru usporedne tekuće privremene revizije.

(111)

Sljedeća tablica prikazuje kretanje uvoza iz Ukrajine tijekom razmatranog razdoblja u pogledu obujma i udjela na tržištu.

Tablica 4.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Obujam uvoza podložnog mjerama iz Ukrajine ('000 komada)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

Indeks

100

104

128

124

Tržišni udio uvoza podložnog mjerama iz Ukrajine

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Izvor: Provjereni odgovor na upitnik

(112)

Uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine između 2008. i 2011. povećao se za 24 % Ukrajina je mogla povećati svoj uvoz uglavnom radi više antidampinške pristojbe na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz NRK-a. Nadalje, smanjenje antidampinške pristojbe za Ukrajinu u srpnju 2010. s 9,9 % na 7,7 % pridonijelo je ovom kretanju, a kao posljedica toga uvoz iz Ukrajine postao je konkurentniji na tržištu Unije.

(113)

Sljedeća tablica prikazuje razvoj prosječnih uvoznih cijena CIF-a na granici Unije podložnih mjerama iz Ukrajine.

Tablica 5.

Cijena uvoza podložnog mjerama u EUR/komad

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Ukrajina

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

Indeks

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Izvor: Provjereni odgovor na upitnik

(114)

Kao što je prikazano u gore navedenoj tablici 5., prosječna uvozna cijena povećala se za 10 – 15 % tijekom razmatranog razdoblja te je gotovo dosegla razinu cijene industrije Unije na tržištu Unije tijekom RIPRIM-a.

5.   Uvoz iz ostalih trećih zemalja koji nije podložan mjerama

(115)

Obujam uvoza iz trećih zemalja koji nije podložan mjerama utvrđen je na temelju baze podataka iz članka 14. stavka 6. pretvorenih u komade upotrebom iste metodologije kao kod utvrđivanja obujma uvoza iz NRK-a, kako je opisano u gore navedenoj uvodnoj izjavi 98. To je smatrano objektivnim budući da relevantne oznake KN u Eurostatu obuhvaćaju i proizvode različite od dotičnog proizvoda pa stoga nisu smatrane prikladnima za utvrđivanje obujma izvoza iz drugih trećih zemalja.

(116)

U sljedećoj tablici prikazan je razvoj uvoza iz ostalih trećih zemalja tijekom razmatranog razdoblja u pogledu obujma i tržišnog udjela, kao i prosječna cijena tog uvoza.

Tablica 6.

Obujam uvoza iz trećih zemalja u '000 komada

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Turska

300-500

500-700

700-900

800-1 000

Indeks

100

160-170

215-225

225-235

Ostale treće zemlje

400-600

600-800

900-1 100

700-900

Indeks

100

130-140

190-200

150-160

Ostale zemlje ukupno

700-1 100

1 100-1 500

1 600-2 000

1 500-1 900

Indeks

100

140-150

200-210

180-190

Tržišni udio uvoza svih ostalih trećih zemalja

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Cijena uvoza iz svih ostalih zemalja (EUR/komad)

7,7

8,1

8,2

9,0

Izvor: Baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(117)

Obujam uvoza iz ostalih trećih zemalja tijekom razmatranog razdoblja sveukupno se povećao. Iako se povećao i više nego udvostručio između 2008. i 2010., ponovno se smanjio između 2010. i RIPRIM-a. Na temelju toga, obujam uvoza iz ostalih trećih zemalja u razmatranom razdoblju značajno se povećao i dosegao 1,5 – 1,9 milijuna komada u RIPRIM-u, što prevedeno u tržišni udio iznosi 15 – 20 % tijekom RIPRIM-a. Većina tog uvoza bila je podrijetlom iz Turske gdje se uvoz povećao s 0,3 – 0,5 milijuna komada u 2008. na 0,8 – 1,0 milijuna komada u RIPRIM-u.

(118)

Prosječna cijena uvoza iz ostalih trećih zemalja koje nisu podložne mjerama povećao se sa 7,7 EUR/komad u 2008. na 9,0 EUR/komad tijekom RIPRIM-a, odnosno povećao se za 17 %.

6.   Gospodarsko stanje industrije Unije

(119)

Na temelju članka 3. stavka 5. Osnovne uredbe, ispitivanje učinka dampinškog uvoza na industriju Unije uključivalo je ocjenu svih gospodarskih čimbenika i indeksa koji su utjecali na stanje industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja.

(120)

Kao što je spomenuto u gore navedenoj uvodnoj izjavi 20., za ispitivanje moguće štete koju je pretrpjela industrija Unije korišten je odabir uzorka.

(121)

Za potrebe analize štete, pokazatelji štete podijeljeni su u dvije skupine:

makroekonomski pokazatelji (proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta, produktivnost, obujam prodaje, tržišni udio, rast, zapošljavanje i visina dampinške marže te oporavak od prethodnog dampinga) ocijenjeni su na razini cjelokupne proizvodnje Unije procijenjene na temelju podataka prikupljenih od proizvođača koji su se javili;

analiza mikroekonomskih pokazatelja (prosječne jedinične cijene, jedinični troškovi, zalihe, troškovi rada, profitabilnost, povrat ulaganja, novčani tok, sposobnost prikupljanja kapitala i ulaganja) izvedena je na temelju podataka koje je dostavilo troje proizvođača iz Unije iz uzorka.

6.1.   Makroekonomski pokazatelji

(a)   Proizvodnja

(122)

Ukupna proizvodnja Unije procijenjena je kako je opisano u gore navedenoj uvodnoj izjavi 91. Na temelju toga, proizvodnja Unije između 2008. i RIPRIM-a povećala se za 4 %. Točnije, smanjila se za 2 % između 2008. i 2009., ali povećala za 6 postotnih bodova između 2009. i RIPRIM-a, na oko 5,2 milijuna komada.

Tablica 7.

u '000 komada

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Proizvodnja

5 000

4 887

5 072

5 194

Indeks

100

98

101

104

Izvor: Odgovori na upitnik

(b)   Proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

(123)

Proizvodni kapacitet procijenjen je primjenom omjera između ukupnog obujma proizvodnje i ukupnog kapaciteta sedmero proizvođača iz Unije koji surađuju za svaku godinu razmatranog razdoblja na ukupnu proizvodnju industrije Unije kako je utvrđena u gore navedenoj uvodnoj izjavi 122.

(124)

Proizvodni kapacitet industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja povećao se za 17 %. Međutim, to povećanje odnosi se samo na jednog od proizvođača Unije, dok su kapaciteti ostalih proizvođača Unije koji surađuju tijekom razmatranog razdoblja bili stabilni. Nalazi ispitnog postupka pokazuju da su možda neki od proizvođača Unije koji ne surađuju zatvorili svoje proizvodne pogone i na taj način smanjili ukupni proizvodni kapacitet Unije tijekom razmatranog razdoblja, što nije vidljivo iz niže navedene tablice 8. Ispitni postupak također je pokazao da je industrija Unije proizvodila proizvode različite od dotičnog proizvoda (kao što su sušila) i to djelomično na istim proizvodnim linijama. Nadalje, ispitni postupak pokazao je da se proizvođači Unije mogu jednostavno prebaciti s proizvodnje dotičnog proizvoda na proizvodnju ostalih proizvoda. Stoga nije bilo moguće jasno utvrditi proizvodni kapacitet dotičnog proizvoda.

(125)

Iskorištenost kapaciteta bila je 66 % u 2008., a tijekom RIPRIM-a blago je pala na 58 %. Kao što je navedeno u prethodnoj uvodnoj izjavi, nije bilo moguće pouzdano utvrditi ukupni proizvodni kapacitet u Uniji. Budući da se iskorištenost kapaciteta utvrđuje na temelju ukupnog kapaciteta, on se, isto tako, u ovom slučaju ne mora nužno smatrati značajnim pokazateljem štete.

Tablica 8.

u '000 komada

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Proizvodni kapacitet

7 592

7 962

8 375

8 906

Indeks

100

105

110

117

Iskorištenost kapaciteta

66 %

61 %

61 %

58 %

Indeks

100

93

92

89

Izvor: Odgovori na upitnik

(c)   Obujam prodaje

(126)

Obujam prodaje industrije Unije utvrđen je kako je opisano u gore navedenoj uvodnoj izjavi 100. Stoga se obujam prodaje industrije Unije nepovezanim kupcima na tržištu Unije između 2008. i RIPRIM-a povećao za 10 %. Ovo povećanje bilo je osobito izraženo između 2010. i RIPRIM-a, kada se obujam prodaje povećao za 7 postotnih bodova. To se podudara sa smanjenjem uvoza iz NRK-a radi uvođenja antidampinške pristojbe za društvo Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tablica 9.

u '000 komada

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Prodaja nepovezanim kupcima u Uniji

4 300 - 4 500

4 300 - 4 500

4 500 - 4 700

4 800 - 5 000

Indeks

100

99

103

110

Izvor: Odgovori na upitnik

(d)   Tržišni udio

(127)

Tijekom razmatranog razdoblja industrija Unije povratila je udio na tržištu, koji se povećao sa 40 – 45 % u 2008. na 50 – 55 % u RIPRIM-u, odnosno za 24 %. Do tog povećanja došlo je uglavnom zbog smanjenja potrošnje kao i obujma uvoza iz Kine te usporednog povećanja obujma prodaje industrije Unije.

Tablica 10.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Tržišni udjeli proizvođača iz Unije

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

Indeks

100

107

101

124

Izvor: Odgovori na upitnik i baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(e)   Rast

(128)

Potrošnja Unije smanjila se između 2008. i RIPRIM-a. Istovremeno, obujam prodaje industrije Unije na tržištu Unije povećao se za 10 %, a tržišni udio industrije Unije povećao se za 24 %. Isto tako, tijekom istog razdoblja proizvodnja industrije Unije povećala se za 4 %, ulaganja su se više nego udvostručila (vidi niže navedenu uvodnu izjavu 141.), a zaposlenost je porasla za 10 % (vidi niže navedenu uvodnu izjavu 129.). Stoga se može zaključiti da je tijekom razmatranog razdoblja došlo do određenog rasta industrije Unije.

(f)   Zaposlenost

(129)

Zaposlenost i kretanja u tom pogledu za ukupnu industriju Unije procijenjeni su ekstrapolacijom raspoloživih podataka s obzirom na proizvođače Unije koji surađuju. U skladu s povećanjem prodaje, razina zaposlenosti u industriji Unije između 2008. i RIPRIM-a pokazala je povećanje od 10 %.

Tablica 11.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Zaposlenost za istovjetni proizvod

655

672

736

722

Indeks

100

102

112

110

Izvor: Odgovori na upitnik

(g)   Produktivnost

(130)

Produktivnost radne snage industrije Unije, izmjerena kao proizvodnja (u komadima) po zaposlenoj osobi godišnje, smanjena je za 6 % u razmatranom razdoblju. To je povezano s činjenicom da se proizvodnja povećala u manjoj mjeri od zaposlenosti.

Tablica 12.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Produktivnost (000 komada po zaposleniku)

7,6

7,3

6,9

7,2

Indeks

100

95

90

94

Izvor: Odgovori na upitnik

(h)   Visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga

(131)

Ustanovljeno je da je dampinška marža bila znatno iznad granice de minimis. Što se tiče učinka visine stvarnih dampinških marži na industriju Unije, posebno uzimajući u obzir obujam i cijene uvoza iz NRK-a, učinak toga ne može se smatrati zanemarivim.

(132)

U pogledu učinaka prethodnog dampinga, iako gore razmatrani pokazatelji pokazuju određeno poboljšanje, oni također pokazuju da je industrija Unije još uvijek nestabilna i osjetljiva.

6.2.   Mikroekonomski pokazatelji

(a)   Cijene i drugi čimbenici koji utječu na cijene

(133)

Prosječna prodajna cijena proizvođača iz Unije iz uzorka nepovezanim kupcima u Uniji kretala se kako je prikazano u niže navedenoj tablici. Prosječne cijene ostale su relativno stabilne tijekom razmatranog razdoblja, premda je u RIPRIM-u došlo to laganog porasta. Kao i u slučaju gore navedenog, to povećanje podudaralo se s uvođenje antidampinške pristojbe za društvo Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tablica 13.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Jedinična cijena na tržištu Unije (EUR/komad)

10,9

10,7

10,9

11,2

Indeks

100

98

100

103

Jedinični trošak proizvodnje (EUR/komad)

10,9

10,5

11,0

11,4

Indeks

100

96

101

105

Izvor: Odgovori na upitnik

(134)

Prodajne cijene slijede kretanja u cijenama glavnih sirovina (tj. čelika). Prodajne cijene i troškovi ostali su relativno stabilni tijekom razmatranog razdoblja, iako su se troškovi povećali nešto više od prodajnih cijena, što je negativno utjecalo na stanje u pogledu profitabilnosti industrije Unije između 2008. i RIPRIM-a. Međutim, industrija Unije nije mogla povećati svoje cijene na održivu razinu, već je bila prisiljena izjednačiti svoje cijene s niskim cijenama uvoza iz Kine s ciljem vraćanja tržišnog udjela u razdoblju opadajuće potrošnje.

(b)   Troškovi radne snage

(135)

Prosječne plaće bile su stabilne tijekom razmatranog razdoblja, a jedinični trošak proizvodnje povećao se za 3 % (vidi gore navedenu tablicu 13.).

Tablica 14.

EUR/zaposlenik

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Prosječna plaća

20 669

19 377

19 885

20 523

Indeks

100

94

96

99

Izvor: Odgovori na upitnik

(c)   Zalihe

(136)

Obujam zaliha povećao se tijekom razmatranog razdoblja. Razina zaliha bila je 56 % viša u RIPRIM-u u odnosu na njezinu razinu u 2008.

Tablica 15.

u '000 komada

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Završne zalihe

94

137

184

146

Indeks

100

147

197

156

Izvor: Odgovori na upitnik

(d)   Profitabilnost i povrat ulaganja

(137)

Industrija Unije uspjela je blago povećati svoju profitabilnost između 2008. kada je bila na pozitivnoj nuli i 2009. kada je porasla na 2 %. Međutim profitabilnost se ponovno smanjila u 2010. i još više tijekom RIPRIM-a kada je pala na -1,7 %. Profitabilnost tijekom razmatranog razdoblja općenito se smanjila za gotovo 2 %. Kao što je spomenuto u gore navedenoj uvodnoj izjavi 134., to se dogodilo uglavnom zbog činjenice da Unija nije mogla povećati svoju prodajnu cijenu u skladu s porastom troškova i zbog toga što je bila prisiljena izjednačiti svoje cijene s niskim cijenama uvoza iz Kine kako bi povratila svoj tržišni udio.

(138)

Povrat ulaganja (ROI), izražen kao postotak dobiti od neto knjigovodstvene vrijednosti ulaganja, općenito je slijedio trend profitabilnosti. Povećao se između 2008. i 2009., a smanjio od 2009. do RIPRIM-a. Smanjenje povrata ulaganja bilo je izraženije od smanjenja razine profitabilnosti zbog povećanja ulaganja kako je prikazano u niže navedenoj uvodnoj izjavi 141.

Tablica 16.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Profitabilnost

(% neto prodaje)

0,0 %

2,0 %

–0,8 %

–1,7 %

Indeks

100

102

99

98

Povrat ulaganja (dobit u % neto knjigovodstvene vrijednosti ulaganja)

–4 %

96 %

–20 %

–82 %

Indeks

100

200

84

22

Izvor: Odgovori na upitnik

(e)   Novčani tok i sposobnost prikupljanja kapitala

(139)

Neto novčani tok od poslovanja, što znači sposobnost industrije da sama financira svoje poslovanje, izražen kao postotak prometa istovjetnog proizvoda, povećao se zajedno s profitabilnošću s razine pozitivne nule u 2008. na 5 % u 2009. Pao je na 3 % u 2010., a tijekom RIPRIM-a bio je negativan.

Tablica 17.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Novčani tok

(% prometa)

0 %

5 %

3 %

–1 %

Izvor: Odgovori na upitnik

(140)

Nisu postojale posebne naznake da bi se industrija Unije susrela s teškoćama u prikupljanju kapitala.

(f)   Ulaganja

(141)

Godišnja ulaganja proizvođača iz uzorka u proizvodnju istovjetnog proizvoda više nego udvostručila su se između 2008. i RIPRIM-a. Naglo su se povećala između 2008. i 2009. Taj porast ulaganja može se objasniti naporima s ciljem restrukturiranja koje je industrija Unije poduzela ulaganjem u svoj proizvodni proces kako bi ga učinila konkurentnijim. Između 2010. i RIPRIM-a došlo je do smanjenja, dok je razina ulaganja ostala značajno viša u usporedbi s 2008.

Tablica 18.

 

2008.

2009.

2010.

RIPRIM (2011.)

Neto ulaganja (000 EUR)

239

504

1 046

569

Indeks

100

211

438

239

Izvor: Odgovori na upitnik

7.   Zaključak o šteti

(142)

Analiza makroekonomskih pokazatelja tijekom razmatranog razdoblja pokazala je znakove poboljšanja posebno u pogledu obujma proizvodnje i prodaje, kao i tržišnog udjela industrije Unije. Istodobno, neki od relevantnih mikroekonomskih pokazatelja ,kao što su profitabilnost i povrat ulaganja, smanjili su se. Prodajne cijene, unatoč blagom rastu, nisu mogle dosegnuti održivu razinu i uskladiti se s povećanjem troškova proizvodnje. To uglavnom objašnjava činjenica da je tržišni udio uvoza iz Kine ostao na visokoj razini tijekom cijelog razmatranog razdoblja, pri čemu su cijene uvoza iz Kine bile niske, a industrija Unije morala ih je slijediti kako bi povratila tržišni udio.

(143)

Prema tome, mjere uvedene za NRK samo su djelomično pomogle industriji Unije da se oporavi od pretrpljene štete.

(144)

S obzirom na gore navedenu analizu, stanje u industriji Unije poboljšalo se i nije dolazilo do materijalne štete. Međutim, unatoč vidljivim pozitivnim kretanjima i značajnim naporima u pogledu restrukturiranja, industrija Unije još uvijek je nestabilna i osjetljiva.

F.   VJEROJATNOST PONAVLJANJA ŠTETE

1.   Uvodne napomene

(145)

Kao što je spomenuto u uvodnim izjavama od 51. do 52., s obzirom na nisku razinu suradnje kineskih proizvođača izvoznika, analiza u vezi s kineskim domaćim tržištem i izvozom iz NRK-a u ostale treće zemlje morala se izvesti na temelju raspoloživih podataka, odnosno podataka objavljenih u okviru revizije radi isteka mjera iz lipnja 2010. koju je provela Komisija za međunarodnu trgovinu SAD-a („revizija radi isteka mjera iz SAD-a”).

(146)

Tijekom razmatranog razdoblja industrija Unije bila je u nestabilnom i osjetljivom stanju jer je još uvijek bila izložena štetnom učinku dampinškog uvoza iz NRK-a.

(147)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe, uvoz iz dotične zemlje procijenjen je s ciljem utvrđivanja postoji li vjerojatnost ponavljanja štete ako bi se dopustilo da mjere isteknu.

2.   Učinak predviđenog obujma uvoza i učinak na cijene u slučaju stavljanja mjera izvan snage

(148)

Kao što je gore spomenuto, što se tiče uvoza iz NRK-a, postojala je vjerojatnost nastavka dampinga ako bi se dopustilo da mjere isteknu. U slučaju nedostatka mjera protiv cijena koje značajno snižavaju prodajne cijene industrije Unije na tržištu Unije, obujam uvoza dotičnog proizvoda iz NRK-a najvjerojatnije bi se povećao. Ispitni postupak pokazao je da su glavni kupci industrije Unije trgovci na malo, odnosno veliki supermarketi koji su u jakom pregovaračkom položaju te će sve više uvoziti daske za glačanje iz NRK-a, koje će vrlo vjerojatno ulaziti na tržište po vrlo niskim dampinškim cijenama. Prema tome, pritisak na cijene industrije Unije bi se vjerojatno pojačao pa bi ona bila prisiljena sniziti svoje cijene, što bi imalo katastrofalan učinak na njezinu profitabilnost koja je već bila negativna tijekom RIPRIM-a.

(149)

Stoga bi, s obzirom na nestabilno i osjetljivo stanje industrije Unije, povećani obujam i učinak na cijene dampinškog uvoza iz NRK-a doveo do teških financijskih gubitaka i smanjenja tržišnog udjela.

(150)

Ponašanje kineskog proizvođača Since Hardware (Guangzhou) Co, koji je prethodno uživao stopu pristojbe od 0 %, može se smatrati jakim pokazateljem vjerojatnog ponašanja kineskih izvoznika u slučaju obustave pristojbi. Podsjećamo da je društvo Since Hardware (Guangzhou) Co, koje je prethodno uživalo stopu pristojbe od 0 % (od travnja 2007. do prosinca 2010.), značajno povećalo svoj izvoz u Uniji po izuzetno dampinškim cijenama, snižavajući cijene industrije Unije tijekom tog razdoblja. Kao što je ranije spomenuto, antidampinški ispitni postupak u vezi s ovim društvom doveo je do uvođenja konačne antidampinške pristojbe od 35,8 %. U tom ispitnom postupku također je zaključeno da se obujam uvoza iz tog društva tijekom ispitnog razdoblja tog ispitnog postupka (2009.) udvostručio u usporedbi s uvozom istog društva tijekom ispitnog razdoblja početnog ispitnog postupka dovršenog u 2007. (2005.). U ispitnom postupku u vezi s društvom Since Hardware (Guangzhou) Co zaključeno je da je industrija Unije kao posljedicu toga pretrpjela materijalnu štetu.

(151)

Ispitni postupak također je pokazao da su, prije pokretanja trenutačne revizije radi isteka mjera, kineski proizvođači izvoznici već pristupili potencijalnim kupcima u Uniji nudivši im cijene koje su značajno snižavale prodajne cijene industrije Unije. To pokazuje da, ako bi se dopustilo da mjere isteknu, vrlo je vjerojatno da bi kineski proizvođači izvoznici pokušali ući na tržište Unije u većoj mjeri, snižavajući svoju trenutačnu razinu cijene.

3.   Privlačnost tržišta Unije, postojeće mjere u ostalim trećim zemljama i rezervni kapacitet

(152)

Kao što je spomenuto u gore navedenim uvodnim izjavama od 55. do 57., kineska industrija dasaka za glačanje uvelike je usmjerena na izvoz, a tržište Unije ostaje njezino najveće i najprivlačnije tržište čak i nakon uvođenja mjera.

(153)

Za kineske proizvođače uvoznike SAD je drugo najveće izvozno tržište. Međutim, pristup tržištu SAD-a ostaje ograničen zbog postojanja visokih antidampinških mjera koje su produžene do 2015. To pojačava vjerojatnost da bi u slučaju obustave mjera povećana količina uvoza iz NRK-a bila usmjerena na tržište Unije.

(154)

Prema podacima koje je prikupila Komisija iz revizije radi isteka mjera iz SAD-a, u NRK-u su raspoloživi potencijalno značajni rezervni kapaciteti, a dodatni kapaciteti mogu se jednostavno povećati u slučaju stavljanja antidampinških pristojbi izvan snage, budući da se proizvodnja dasaka za glačanje u NRK-u radno intenzivna pa povećanje proizvodnje ne zahtijeva bitna ulaganja ili posebne vještine. Stoga je, na temelju svih raspoloživih informacija, zaključeno da su u NRK-u na raspolaganju barem potencijalno značajni rezervni kapaciteti koji bi se mogli preusmjeriti na tržište Unije ako bi se dopustilo da mjere isteknu.

4.   Ostali čimbenici

4.1.   Nedampinški uvoz iz NRK-a

(155)

Kako je gore navedeno, tijekom RIPRIM-a nije ustanovljen damping za jedinog kineskog izvoznika koji surađuje, a koji podliježe pojedinačnoj stopi pristojbe od 22,7 %. Međutim, budući da je uvoz ovog društva predstavljao samo minimalni udio ukupnog obujma uvoza iz Kine, on se nije mogao smatrati značajnim te se nije moglo smatrati da je pridonio nestabilnom stanju industrije Unije tijekom RIPRIM-a.

(156)

Također je utvrđeno da uvoz ovog društva nije snižavao cijene industrije Unije tijekom RIPRIM-a.

4.2.   Uvoz iz Ukrajine

(157)

Kako je gore navedeno, uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine povećao se za 24 %. To je dovelo do blagog porasta odgovarajućeg tržišta tijekom razmatranog razdoblja.

(158)

Međutim, prosječna uvozna cijena od 2008. do RIPRIM-a povećala se za 14 % i dosegla istu razinu cijene industrije Unije na tržištu Unije tijekom RIPRIM-a.

(159)

Prema tome, osjetljivo stanje industrije Unije ne može se objasniti uvozom dasaka za glačanje iz Ukrajine. Isto tako, nije vjerojatno da bi uvoz iz Ukrajine pridonio ponavljanju štete ako bi se dopustilo da mjere isteknu.

4.3.   Uvoz iz ostalih trećih zemalja koji nije podložan mjerama

(160)

Obujam uvoza iz ostalih trećih zemlja koje nisu podložne mjerama povećao se tijekom razmatranog razdoblja, premda je između 2010. i RIPRIM-a došlo do blagog smanjenja. To povećanje obujma uvoza također se preslikalo u povećanje tržišnog udjela tijekom istog razdoblja, s 5 – 10 % na 15 - 20 %.

(161)

Iako su razine cijena ostalih trećih zemalja bile ispod prosječnih cijena industrije Unije, one su bile iznad prosječnih uvoznih cijena iz NRK-a kako su utvrđene tijekom aktualnog ispitnog postupka.

(162)

Unatoč gore navedenom, uvoz iz Kine vjerojatno će se značajno povećati, i to po dampinškim cijenama koje snižavaju cijene industrije Unije. Doista, ispitni postupak pokazao je da su prosječne uvozne cijene iz NRK-a bez antidampinške pristojbe snižavale prodajne cijene industrije Unije na tržištu Unije za otprilike 20%. Stoga se, ako bi se dopustilo da mjere isteknu, očekuje ulaz uvoza iz Kine na tržište Unije po cijenama nižim od prosječne cijene uvoza iz ostalih trećih zemalja, kao što je već bio slučaj tijekom RIPRIM-a. Stoga je zaključeno da uvoz iz tržišta trećih zemalja, iako je imao određeni učinak na stanje industrije Unije, ne može poništiti zaključak vjerojatnosti ponavljanja štetnog dampinga uvoza iz Kine ako bi se dopustilo da mjere isteknu.

4.4.   Smanjenje potrošnje

(163)

Primijećeno je da je vidljivo smanjenje potrošnje između 2010. i RIPRIM-a uglavnom statistički učinak smanjenja uvoza uzrokovan uvođenjem antidampinških mjera za društvo Since Hardware (Guangzhou) Co. Tijekom istog razdoblja industrija Unije bila je u mogućnosti povećati svoj obujam prodaje i tržišni udio. Smanjenje potrošnje, stoga, nije moglo imati učinak na stanje u industriji Unije.

5.   Zaključak o vjerojatnosti ponavljanja štete

(164)

Ispitni postupak utvrdio je vjerojatnost ponavljanja štete ako bi se dopustilo da mjere isteknu.

(165)

Uzimajući u obzir razinu dampinga koju još uvijek provode kineski proizvođači izvoznici, privlačnost tržišta Unije, prethodno ponašanje kineskog proizvođača Since Hardware (Guangzhou) Co dokumentirano u ispitnom postupku završenom u prosincu 2010., mogućnost kineskih proizvođača da jednostavno povećaju kapacitete u slučaju povećane potražnje, jaku orijentiranost na izvoz kineskih proizvođača i njihove strategije u vezi cijena, ako bi se dopustilo da mjere isteknu, vjerojatno je da bi se industrija Unije suočila s povećanim obujmom dampinškog uvoza iz Kine koji bi značajno snizio cijene industrije Unije. U tom slučaju ne bi samo došlo do pogoršanja stanja industrije Unije u pogledu profitabilnosti koje je već sada teško, već bi se vjerojatno poništila neka od nedavnih poboljšanja u cjelokupnim rezultatima industrije Unije.

G.   INTERES UNIJE

1.   Uvod

(166)

U skladu s člankom 21. Osnovne uredbe, razmatrano je bi li uvođenje antidampinških mjera na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz NRK-a nakon nalaza aktualne revizije radi isteka mjera bilo u interesu Unije kao cjeline. Utvrđivanje interesa Unije temeljilo se na procjeni svih različitih uključenih interesa. Sve zainteresirane strane dobile su priliku iznijeti svoje stavove u skladu s člankom 21. stavkom 2. Osnovne uredbe.

(167)

Aktualni ispitni postupak jest revizija u kojoj se analizira stanje u kojem su antidampinške mjere već na snazi. Ona stoga omogućuje ocjenu svakog nepotrebnog negativnog učinka aktualnih antidampinških mjera na zainteresirane strane.

(168)

Također se napominje da se predlaže obustava antidampinškog postupka u vezi s uvozom dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine koji vodi do povećanog pristupa uvoza iz trećih zemalja na tržište Unije bez ograničenja.

(169)

Na temelju toga ispitano je postoje li, bez obzira na zaključke o vjerojatnosti nastavljanja ili ponovnog pojavljivanja štetnog dampinga, uvjerljivi razlozi koji bi doveli do zaključka da zadržavanje mjera na uvoz podrijetlom iz NRK-a nije u interesu Unije.

2.   Interes industrije Unije

(170)

Dokazana je održivost industrije Unije. To je potvrđeno pozitivnim razvojem njezinog gospodarskog stanja promatranog tijekom razmatranog razdoblja, djelomično zbog njezinih napora s ciljem povećanja konkurentnosti i mjera na snazi. Razumno je očekivati da će industrija Unije nastaviti profitirati od trenutačno važećih mjera. Ako mjere na uvoz podrijetlom iz NRK-a ne ostanu na snazi, vjerojatno je da će industrija Unije pretrpjeti materijalnu štetu radi značajnog obujma dampinškog uvoza iz NRK-a, što bi uzrokovalo ozbiljno pogoršanje njezinog financijskog stanja s obzirom na marže sniženja cijena utvrđene tijekom RIPRIM-a. Stope profitabilnosti, koje su već sada negativne, povrat ulaganja i dionice i dalje će padati te na kraju vjerojatno dovesti do nestanka industrije Unije.

(171)

Stoga je zaključeno da bi zadržavanje antidampinških mjera u pogledu NRK-a očito bilo u interesu industrije Unije.

3.   Interes ostalih strana

(172)

Nijedan od 15 kontaktiranih uvoznika/trgovaca nije surađivao. Nijedna od ostalih potencijalnih zainteresiranih strana nije se javila tijekom ispitnog postupka. Ne postoje dokazi koji bi ukazivali da bi mjere na snazi mogle značajno utjecati na uvoznike ili potrošače dotičnog proizvoda. U tom kontekstu, može se objektivno pretpostaviti da će glavni kupci. tj. velike maloprodajne trgovine moći prenijeti svako povećanje cijena koje su posljedica antidampinških pristojbi na krajnjeg potrošača, a da to ne utječe značajno na percepciju potrošača.

4.   Zaključak o interesu Unije

(173)

Na temelju toga može se zaključiti da ne postoje uvjerljivi razlozi koji bi jasno ukazivali da bi zadržavanje mjera u odnosu na NRK bilo suprotno sveukupnom interesu Unije.

H.   ANTIDAMPINŠKE MJERE

(174)

Sve su zainteresirane strane obaviještene o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjeravalo preporučiti zadržavanje postojećih mjera na uvoz dotičnog proizvoda podrijetlom iz NRK-a i stavljanje izvan snage mjera na snazi na uvoz dotičnog proizvoda podrijetlom iz Ukrajine. Također im je dan rok za iznošenje prigovora.

(175)

Iz gore navedenog slijedi, kako je predviđeno člankom 11. stavcima 2. i 3. Osnovne uredbe, da bi antidampinške mjere primjenjive na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine trebalo zadržati, a da bi trebalo dozvoliti istek antidampinške pristojbe na snazi na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz dasaka za glačanje, samostojećih ili nesamostojećih, sa generatorom pare i/ili sustavom za zagrijavanje i/ili ventilaciju ili bez njega, uključujući daske za rukave i njihove osnovne dijelove, tj. podnožje, navlaku i odjeljak za spremanje glačala, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, trenutačno obuhvaćenih oznakama KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00 (oznake TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 i 8516900051).

2.   Stopa konačne antidampinške pristojbe koja se primjenjuje na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, za proizvode opisane u stavku 1. koje proizvode niže navedena trgovačka društva, jest sljedeća:

Zemlja

Proizvođač

Stopa pristojbe (%)

Dodatna oznaka TARIC

Narodna Republika Kina

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Sva ostala trgovačka društva

42,3

A999

3.   Osim ako je drukčije određeno, primjenjuju se važeće odredbe o carinama.

Članak 2.

Antidampinški postupak koji se odnosi na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz Ukrajine obustavlja se, a antidampinške mjere uvedene za Ukrajinu Uredbom (EZ) br. 452/2007 stavljaju se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

V. JUKNA


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  SL L 109, 26.4.2007., str. 12.

(3)  SL L 338, 22.12.2010., str. 10.

(4)  SL L 84, 31.3.2010., str. 13.

(5)  SL L 168, 2.7.2010., str. 12.

(6)  SL L 24, 28.1.2010., str. 24.

(7)  SL L 242, 15.9.2010., str. 1.

(8)  SL 2009/C 282/16.

(9)  SL L 297, 26.10.2012., str. 5.

(10)  SL C 223, 22.9.2007.

(11)  SL C 187, 28.6.2011., str. 21.

(12)  SL C 120, 25.4.2012., str. 9.

(13)  SL C 166, 12.6.2012, str. 3.

(14)  br. 731-TA-1047 (revizija).

(15)  Vidi uvodne izjave 57. i 67. Uredbe (EU) br. 1243/2010.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/22


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 696/2013

od 22. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir zajedničke prijedloge visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 329/2007 od 27. ožujka 2007. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (1) provode se mjere predviđene Zajedničkim stajalištem Vijeća 2006/795/ZVSP od 20. studenoga 2006. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (2), koja je kasnije stavljena izvan snage i zamijenjena Odlukom Vijeća 2010/800/ZVSP od 22. prosinca 2010. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (3).

(2)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/183/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/800/ZVSP (4) obnavljajući time postojeće mjere i provodeći Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UNSC) 2094 (2013).

(3)

Mjere ograničavanja uključuju zabranu pružanja tehničkog osposobljavanja, savjeta, usluga ili tehničke pomoći u pogledu zabranjenih predmeta i potrebno je proširiti opseg te zabrane kako bi se uključile druge posredničke usluge.

(4)

Pružanje financijskih usluga dodatnim osobama i subjektima zabranjeno je, posebno osobama koje djeluju u ime ili prema uputama imenovanih osoba i subjekata ili subjekata koje oni posjeduju ili nadziru, a u tu je svrhu potrebno dodati u Uredbu (EZ) br. 329/2007 dodatne kriterije za uvrštavanje na popis.

(5)

Potrebno je zabraniti uspostavljanje novih korespondentnih odnosa s bankama u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji („Sjeverna Koreja”) i održavanje korespondentnih odnosa s bankama u Sjevernoj Koreji ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi to moglo doprinijeti aktivnostima Sjeverne Koreje povezanima s nuklearnim naoružanjem, drugim programima povezanima s oružjem za masovno uništavanje ili balističkim raketama ili drugim zabranjenim aktivnostima. Nadalje, financijskim institucijama država članica zabranjeno je otvaranje bankovnih računa u Sjevernoj Koreji.

(6)

Potrebno je pregledati teret koji potječe iz Sjeverne Koreje ili se šalje u Sjevernu Koreju ili su Sjeverna Koreja ili njezini državljani sudjelovali u njegovu posredovanju ili osiguravanju ili pojedinci te subjekti koji djeluju u njihovo ime, ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje da teret sadrži zabranjene predmete. Sukladno tome, trebao bi postojati zahtjev za predavanje informacija prije dolaska i odlaska. Ako plovilo odbije inspekciju, trebalo bi mu zabraniti ulazak.

(7)

Svim je zrakoplovima zabranjeno uzlijetanje i slijetanje s područja Unije te prelijetanje iznad njega ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje da zrakoplov sadrži zabranjene predmete.

(8)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 329/2007 navode se svi proizvodi, materijali, oprema, roba i tehnologija, uključujući softver, koji spadaju u proizvode ili tehnologiju s dvojnom namjenom, kako je definirano u Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 (5), i koje je zabranjeno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji ili za upotrebu u Sjevernoj Koreji u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 329/2007.

(9)

U Prilogu I.a navode se drugi proizvodi, materijali, oprema, roba i tehnologija koji bi mogli koristiti sjevernokorejskim programima povezanim s nuklearnim naoružanjem, s drugim naoružanjem za masovno uništavanje ili s balističkim raketama i koje je također zabranjeno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti. Unija treba poduzeti potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih proizvoda koje je potrebno navesti u tom Prilogu.

(10)

Popis proizvoda u Prilogu I.a Uredbi (EZ) br. 329/2007 trebalo bi izmijeniti tako da mu se doda popis proizvoda iz Priloga I. ovoj Uredbi.

(11)

Ove mjere spadaju u područje primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga su, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena provedba od strane gospodarskih subjekata u svim državama članicama, za njihovu provedbu potrebne regulatorne mjere na razini Unije.

(12)

Uredbu (EZ) br. 329/2007 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 329/2007 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U članku 1. dodaje se sljedeća točka:

“9.   ‘usluge posredovanja’ znači:

i.

pregovaranje ili način transakcija u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući iz jedne treće zemlje u drugu; ili

ii.

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i kad se nalaze u trećoj zemlji radi prijenosa u drugu treću zemlju;”.

2.

Članak 3. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

izravno ili neizravno pružati tehničku pomoć ili usluge posredovanja u pogledu robe i tehnologije navedenih u Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u prilozima I., I.a i I.b te osiguranja, proizvodnje, održavanja i upotrebe robe navedene u Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u prilozima I., I.a i I.b bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Sjevernoj Koreji ili za upotrebu u Sjevernoj Koreji.”

3.

Članak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.a

1.   Kako bi se spriječio prijenos robe i tehnologije koje pokriva Zajednički popis vojne opreme EU-a ili čija su opskrba, prodaja, prijenos, izvoz ili uvoz zabranjeni ovom Uredbom i uz obvezu pružanja informacija prije dolaska i odlaska nadležnim carinskim tijelima, kako je određeno u relevantnim odredbama o ulaznim i izlaznim skraćenim deklaracijama, kao i o carinskim deklaracijama u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (6) i u Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 (7), osoba koja pruža informacije iz stavka 2. ovog članka izjavljuje je li roba obuhvaćena Zajedničkim popisom vojne opreme ili ovom Uredbom i, ako je za njihov izvoz potrebno odobrenje, navodi osobitosti izdane izvozne dozvole.

2.   Potrebni dodatni elementi iz ovog članka podnose se u pisanom obliku ili uporabom carinske deklaracije, prema potrebi.

3.   Ako postoji opravdana osnova za sumnju u to da plovilo sadrži predmete koji su zabranjeni na temelju ove Uredbe, zabranjeno je prihvaćati ili pružati pristup lukama na području Unije za:

(a)

bilo koje plovilo koje je odbilo inspekciju nakon što je takvu inspekciju odobrila država pod čijom se zastavom plovi; ili

(b)

bilo koje plovilo koje plovi pod zastavom Sjeverne Koreje, a koje je odbilo inspekciju.

4.   Zabrane u stavku 3. ne ograničavaju pristup lukama u izvanrednim situacijama.

5.   Zabrane u stavku 3. ne ograničavaju pristup lukama ako je takav pristup potreban radi inspekcije.

6.   Zabrane u stavku 3. ne ograničavaju nijedno plovilo koje plovi pod zastavom države članice da pristupi luci države pod čijom zastavom plovi.

7.   Zabranjeno je sudjelovanje, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje stavka 3.

4.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 3.b

Zabranjuje se pružati usluge opskrbe gorivom ili drugim potrepštinama ili pružati bilo koje druge usluge plovilima Sjeverne Koreje ako pružatelji usluga imaju informacije, uključujući i one od nadležnih carinskih tijela koje se temelje na informacijama prije dolaska i odlaska iz članka 3.a stavka 1., na temelju kojih se može opravdano posumnjati da se na plovilima nalaze proizvodi čija su opskrba, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni na temelju ove Uredbe, osim ako je pružanje takvih usluga potrebno iz humanitarnih razloga.

Članak 3.c

1.   Osim ako je to zabranjeno člankom 8. Rezolucije 1718 (2006) Vijeća sigurnosti UN-a, člancima 9., 10. i 23. Rezolucije 1874 (2009) Vijeća sigurnosti UN-a, člankom 9. Rezolucije 2807 (2013) Vijeća sigurnosti UN-a, člancima 7. i 20. Rezolucije 2094 (2013) Vijeća sigurnosti UN-a ili relevantnim mjerama usvojenima naknadnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, transakcije u vezi s robom i tehnologijom iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe ili pomoć ili posredničke usluge iz članka 3. stavka 1., ako su ta roba i tehnologija, pomoć ili posredničke usluge namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske ili druge humanitarne svrhe.

2.   Dotična država članica o izdanim odobrenjima obavješćuje druge države članice i Komisiju, u roku četiri tjedna od izdavanja odobrenja, u skladu s ovim člankom.”

5.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se u posebnom slučaju smatra potrebnim odstupiti od članka 2. stavka 1. točke (a) ili od članka 3. stavka 1. točaka (a) ili (b), dotični prodavač, dobavljač, prenositelj, izvoznik ili pružatelj usluge može podnijeti valjano obrazložen zahtjev nadležnim tijelima države članice, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II. Država članica koja primi zahtjev, ako smatra da je takvo odstupanje opravdano, podnosi Vijeću sigurnosti UN-a zahtjev za posebno odobrenje.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Nadležna tijela država članica mogu odobriti pod uvjetima kakve smatraju prihvatljivima transakciju u pogledu robe navedene u točki 17. Priloga III., pod uvjetom da je ta roba za humanitarne potrebe ili za potrebe diplomatskih ili konzularnih misija ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitete u skladu s međunarodnim pravom.”

6.

Članak 5.a stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

otvoriti novi bankovni račun kod kreditne ili financijske institucije sa sjedištem u Sjevernoj Koreji ili kod bilo koje kreditne ili financijske institucije iz članka 11.a stavka 2.;

(b)

ući u novi korespondentni bankovni odnos s kreditnom ili financijskom institucijom sa sjedištem u Sjevernoj Koreji ili s bilo kojom kreditnom ili financijskom institucijom iz članka 11.a stavka 2.;”;

(b)

dodaju se sljedeće točke:

„(c)

otvoriti novo predstavništvo u Sjevernoj Koreji ili osnovati novu podružnicu ili ovisno društvo u Sjevernoj Koreji;

(d)

ući u novi zajednički pothvat s kreditnom ili financijskom institucijom sa sjedištem u Sjevernoj Koreji ili s bilo kojom kreditnom ili financijskom institucijom iz članka 11.a stavka 2.;

(e)

održavati korespondentni bankovni odnos s kreditnom ili financijskom institucijom sa sjedištem u Sjevernoj Koreji i s bilo kojom kreditnom ili financijskom institucijom iz članka 11.a stavka 2. ako postoje informacije na temelju kojih se može opravdano pretpostaviti da bi to moglo doprinijeti aktivnostima Sjeverne Koreje povezanim s nuklearnim naoružanjem, ostalim oružjem za masovno uništavanje ili s programima balističkih raketa ili drugim aktivnostima zabranjenima ovom Uredbom ili Odlukom 2013/183/ZVSP.”

7.

U članku 6. stavci od 1. do 4. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, koje drže ili nadziru osobe, subjekti, tijela i skupine navedeni u Prilogu IV. Prilog IV. uključuje osobe, subjekte i tijela koje odredi Odbor za sankcije ili Vijeće sigurnosti UN-a, u skladu sa stavkom 8. točkom (d) Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1718 (2006) i stavkom 8. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2094 (2013).

2.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, koje drže ili nadziru osobe, subjekti i tijela navedeni u Prilogu V. Prilog V. uključuje osobe, subjekte i tijela koji nisu navedeni u Prilogu IV. i za koje je Vijeće, u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2013/183/ZVSP, utvrdilo:

(a)

da su odgovorni, uključujući pružanjem potpore ili promicanjem, za programe Sjeverne Koreje povezane s nuklearnim naoružanjem, ostalim oružjem za masovno uništavanje i balističkim raketama, kao i osobe, subjekti ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama te osobe, subjekti ili tijela koji su u njihovom vlasništvu ili pod njihovim nadzorom, uključujući putem nezakonitih sredstava;

(b)

da pružaju financijske usluge ili prijenos, kroz područje Unije ili iz njega ili uključujući državljane država članica ili subjekte organizirane na temelju njihovih prava ili osobe ili financijske institucije na području Unije, bilo kakve financijske ili druge imovine ili resursa koji mogu doprinijeti programima Sjeverne Koreje povezanima s nuklearnim naoružanjem, ostalim oružjem za masovno uništavanje ili balističkim raketama ili osobe, subjekte ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama ili osobe, subjekte i tijela koji su u njihovom vlasništvu ili pod njihovim nadzorom; ili

(c)

da sudjeluju, uključujući pružanjem financijskih usluga, u opskrbi, u Sjevernu Koreju ili iz nje, oružja i povezanog materijala svih vrsta ili predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije koja bi mogla doprinijeti programima Sjeverne Koreje povezanima s nuklearnim naoružanjem, ostalim oružjem za masovno uništavanje i balističkim raketama.

Prilog V. mora se redovito preispitivati, barem svakih 12 mjeseci.

2.a   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, koje drže ili nadziru osobe, subjekti, tijela i skupine navedeni u Prilogu V.a. Prilog V.a uključuje osobe, subjekte ili tijela koji nisu obuhvaćeni prilozima IV. i V. koji rade u ime ili prema uputama osobe, subjekta ili tijela navedenih u prilozima IV. ili V. ili osobe koje pomažu u izbjegavanju ili kršenju odredaba ove Uredbe ili Odluke 2013/183/ZVSP.

Prilog V.a mora se redovito preispitati, barem svakih 12 mjeseci.

3.   Prilozi IV., V. i V.a uključuju, ako su one raspoložive, informacije o fizičkim osobama s popisa koje omogućuju dostatno utvrđivanje identiteta dotičnih osoba.

Takve informacije mogu uključivati:

(a)

prezime i imena, uključujući druga imena i titule, ako postoje;

(b)

datum i mjesto rođenja;

(c)

državljanstvo;

(d)

broj putovnice i osobne iskaznice;

(e)

porezni broj i broj socijalnog osiguranja;

(f)

spol;

(g)

adresu ili druge informacije o mjestu gdje se osoba nalazi;

(h)

funkciju ili zvanje;

(i)

datum uvrštenja na popis.

Prilozi IV., V. i V.a također uključuju razloge uvrštenja na popis, primjerice zanimanje.

Prilozi IV., V. i V.a također mogu uključivati informacije za utvrđivanje identiteta, kako je određeno u ovom stavku, o članovima obitelji osoba uvrštenih na popis, pod uvjetom da su te informacije u konkretnom slučaju potrebne isključivo za provjeru identiteta dotične fizičke osobe uvrštene na popis.

4.   Nikakva financijska sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, ili u korist fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u prilozima IV., V. i V.a.”

8.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Odstupajući od članka 6., nadležna tijela država članica kako su određena na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba pravnih ili fizičkih osoba, subjekata ili tijela navedenih u prilozima IV, V. i V.a te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne troškove;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu troškova pružanja pravnih usluga; ili

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge za redovito održavanje ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima; i

(d)

ako se odobrenje tiče osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu IV., a dotična je država članica obavijestila Odbor za sankcije o toj odluci i svojoj namjeri da izda odobrenje i ako Odbor za sankcije ne podnese prigovor na taj potez u roku od pet radnih dana od obavijesti.

2.   Odstupajući od članka 6., nadležna tijela država članica, kako je naznačeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II., mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da:

(a)

ako se odobrenje odnosi na osobu, subjekt ili tijelo koji su navedeni u Prilogu IV., dotična država članica o toj je odluci obavijestila Odbor za sankcije, a taj je Odbor odluku odobrio; i

(b)

ako se odobrenje odnosi na osobu, subjekt ili tijelo koji su navedeni u Prilogu V. ili V.a, dotična država članica obavijestila je druge države članice i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da treba izdati konkretno odobrenje, najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja.

3.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o odobrenju izdanom na temelju stavaka 1. i 2.”

9.

U članku 8. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

založno pravo ili presuda nisu u korist osobe, subjekta ili tijela navedenih u prilozima IV., V. ili V.a.”

10.

Članak 11.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kreditne i financijske institucije koje pripadaju području primjene članka 16. dužne su prilikom poslovanja s kreditnim i financijskim institucijama iz stavka 2., a kako bi se spriječilo da takve aktivnosti doprinose programima Sjeverne Koreje povezanima s nuklearnim naoružanjem, ostalim oružjem za masovno uništavanje ili balističkim raketama ili radi sprječavanja drugih aktivnosti zabranjenih ovom Uredbom ili Odlukom 2013/183/ZVSP:

(a)

neprestano pratiti promet na računima, posebno pomoću svojih programa za dubinsku analizu klijenata i na temelju svojih obveza u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma;

(b)

zahtijevati da se u uputama za plaćanje ispune sva polja s podacima koji se odnose na pošiljatelja i primatelja te transakcije, a ako ti podaci nisu ispunjeni, odbiti transakciju;

(c)

čuvati sve evidencije o transakcijama tijekom razdoblja od pet godina i na zahtjev ih dati na raspolaganje državnim tijelima;

(d)

ako posumnjaju ili imaju opravdanu osnovu za sumnju da su sredstva povezana s financiranjem širenja naoružanja, bez odgode obavijestiti o svojim sumnjama Jedinicu za financijski nadzor (FIU) ili neko drugo nadležno tijelo koje odredi dotična država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II., ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 1. ili članak 6. FIU ili neko drugo nadležno tijelo djeluje kao nacionalni centar za primanje i analizu izvješća o sumnjivim transakcijama u pogledu mogućeg financiranja širenja naoružanja. FIU ili drugo takvo nadležno tijelo ima izravan ili neizravan te pravodoban pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su mu potrebne kako bi pravilno vršio tu funkciju, uključujući analizu izvješća o sumnjivim transakcijama.”

11.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 11.b

1.   Ako postoji opravdana osnova za vjerovanje da zrakoplov sadrži predmete čiji su opskrba, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni na temelju članaka 2., 4. ili 4.a, tom je zrakoplovu zabranjeno:

(a)

letjeti iznad područja Unije; ili

(b)

uzletjeti ili sletjeti na području Unije.

2.   Stavak 1. ne ograničava zrakoplov u tome da izvede hitno slijetanje.

3.   Stavak 1. ne ograničava zrakoplov registriran u državi članici u tome da izvede slijetanje radi inspekcije zabranjenih predmeta.

4.   Zabranjeno je sudjelovanje, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji su cilj ili učinak zaobilaženje stavka 1.”

12.

Umeće se sljedeći članak:

“Članak 11.c

1.   Zamrzavanje sredstava i gospodarskih resursa ili zabrana stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih resursa, provedeni prema načelu savjesnosti i poštenja na način koji je u skladu s ovom Uredbom, ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje je provodi ili pripadajućih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su ta sredstva i gospodarski resursi zamrznuti ili uskraćeni kao posljedica nemara.

2.   Mjere određene trenutačnom Uredbom ne dovode ni do kakve vrste odgovornosti dotičnih fizičkih ili pravnih osoba te subjekata ili tijela ako nisu znali ili nisu imali opravdane razloge sumnjati da bi svojim radnjama mogli prekršiti te zabrane.”

13.

Prilog I.a Uredbi (EZ) br. 329/2007 mijenja se u skladu s tekstom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Prilog II. ovoj Uredbi umetnut je kao Prilog V.a Uredbi (EZ) br. 329/2007.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 88, 29.3.2007., str. 1.

(2)  SL L 322, 22.11.2006., str. 32.

(3)  SL L 341, 23.12.2010., str. 32.

(4)  SL L 111, 23.4.2013., str. 52.

(5)  SL L 134, 29.5.2009., str. 1.

(6)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(7)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.”


PRILOG I.

Prilog I.a Uredbi (EZ) br. 329/2007 mijenja se kako slijedi:

Iza unosa I.A1.024 umeću se sljedeći unosi:

„I.A1.025

Slitine tantala, osim onih navedenih u 1C002 i 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Cirkonij i slitine cirkonija, osim onih navedenih u 1C011, 1C111 i 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Eksplozivne tvari, osim onih navedenih u 1C239 na popisu vojne opreme, ili tvari ili mješavine s masenim udjelom tih eksplozivnih tvari većim od 2 %, kristalične gustoće veće od 1,5 g/cm3 i s brzinom detonacije većom od 5 000 m/s.

1C239”

Unos I.A2.002 zamjenjuje se sljedećim:

„I.A2.002

Alatni strojevi, osim onih navedenih u 2B001 ili 2B201 i bilo koja njihova kombinacija, za uklanjanje (ili rezanje) metala, keramike ili ‚kompozita’ koji, prema tehničkim specifikacijama proizvođača, mogu biti opremljeni elektroničkim uređajima za ‚numeričku kontrolu’, koji imaju točnost pozicioniranja jednaku ili manju (bolju) od 30 μm prema ISO 230/2 (1988) (1) ili istovrijednoj nacionalnoj normi duž bilo koje linearne osi.

2B001

 

 

2B201”

Iza unosa I.A6.012 umeće se sljedeći unos:

„I.A6.013

Laseri, osim onih navedenih u 6A005 ili 6A205.

6A005

 

 

6A205”


PRILOG II.

„PRILOG V.a

POPIS OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ ČLANKA 6. STAVKA 2.a


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/28


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 697/2013

od 22. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Europske komisije,

budući da:

(1)

Na dan 18. siječnja 2012. Vijeće je donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012 (2) kako bi omogućilo provedbu Odluke Vijeća 2011/782/ZVSP od 1. prosinca 2011. o mjerama ograničavanja prema Siriji (3).

(2)

Dana 29. studenog 2012. Vijeće je donijelo Odluku 2012/739/ZSVP (4) kojom je stavljena izvan snage i zamijenjena Odluka 2011/782/ZVSP.

(3)

Dana 1. lipnja 2013. Odluka 2012/739/ZVSP je istekla.

(4)

Dana 31. svibnja 2013. Vijeće je donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(5)

Prilog IX. to Uredbi (EU) br. 36/2012 navodi predmete koji podliježu prethodnoj dozvoli za izravnu ili neizravnu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz u skladu s člankom 2.b Uredbe Br. 36/2012. Taj bi popis trebalo proširiti dodatnim predmetima. Trebalo bi osigurati izuzeće za proizvode koji se identificiraju kao potrošačka roba.

(6)

Te mjere pripadaju u područje primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i regulatorne aktivnosti na razini nužne su Unije kako bi se osiguralo da gospodarski subjekti istovjetno primjenjuju takve mjere u svim državama članicama.

(7)

Stoga Uredbu (EU) br. 36/2012 treba na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 36/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim

„Članak 2.

1.   Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za izvoz, prodaju, isporuku, prijenos opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, osim one navedene u Prilogu I.A ili Prilogu IX., neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za upotrebu u Siriji.

2.   Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za pružanje tehničke pomoći, financiranje i financijsku pomoć povezane s opremom navedenom stavku 1., bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za upotrebu u Siriji.”;

2.

članak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.a

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz opreme, robe ili tehnologije koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu I.A, neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b)

svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobići zabrane iz točke (a).

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela u državama članicama, kako su navedena na web-mjestima iz Priloga III., mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti transakciju vezanu uz opremu, robu ili tehnologiju kako je navedeno u Prilogu I.A, pod uvjetom da su oprema, roba ili tehnologija namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe, ili za korist osoblja Ujedinjenih naroda, osoblja Unije ili njezinih država članica.”;

3.

U članku 2.c, stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zapljena i uklanjanje opreme, robe ili tehnologija čija se nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjuju u članku 2.a ove Uredbe, može se, u skladu s nacionalnim propisima ili odlukom nadležnog tijela, izvršiti na trošak osobe ili subjekta iz stavka 1. ili, ako nije moguće ostvariti povrat troškova od te osobe ili subjekta, povrat troškova je moguće ostvariti od svake osobe ili subjekta koji preuzme odgovornost za prijevoz robe ili opreme tijekom pokušaja nezakonite isporuke, prodaje, prijenosa ili izvoza.”;

4.

umeće se sljedeći članak:

"Članak 2d

Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za izvoz u Siriju predmeta za dvojnu upotrebu navedenih u članku 4. stavku 2. Uredbe br. 428/2009";

5.

u članak 3. unose se izmjene kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

“1.   Zabranjeno je:

(a)

posredno ili neposredno pružati tehničku pomoć ili posredničke usluge u vezi s opremom, robom ili tehnologijom koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu I.A, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b)

posredno ili neposredno financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Prilogu I.A, uključujući ponajprije potpore, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje prodaje, nabave, prijenosa ili izvoza takvih proizvoda, ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(c)

svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno izbjegavanje zabrana iz točki (a) i (b).”

(b)

Stavak 2. se briše;

(c)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

“3.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica, kako su navedena na web-mjestima iz Priloga III., mogu odobriti, prema uvjetima koje smatraju primjerenima, tehničku pomoć ili posredničke usluge, ili financiranje ili financijsku pomoć vezanu uz opremu, robu ili tehnologiju kako je navedeno u Prilogu I.A, pod uvjetom da su oprema, roba ili tehnologija namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe, ili za korist osoblja Ujedinjenih naroda, osoblja Unije ili njezinih država članica.”;

Predmetne države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju, u roku od četiri tjedna, o svakom odobrenju izdanom u skladu s prvim podstavkom.”;

6.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

1.   Odstupajući od članka 6., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti uvoz, kupnju ili prijevoz sirove nafte ili naftnih proizvoda, ili pružanje povezanog financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, kao i osiguranje i reosiguranje, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da su predmetne aktivnosti u svrhu pružanja pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u dostavi osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostava gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (5) ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o nametanju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaida (6);

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na druge strane transakcije.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.;

7.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.a

1.   Odstupajući od članaka 8. i 9., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz ključne opreme ili tehnologije kako je navedeno u Prilogu VI., ili pružanje povezane tehničke pomoći ili posredničkih usluga, ili financiranje ili financijske usluge, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na krajnjeg korisnika i konačno odredište pošiljke.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.”;

8.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 13.a

1.   Odstupajući od članka 13. stavka 1., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu izdati odobrenje svih financijskih zajmova ili davanja zajma ili stjecanje ili proširenje sudjelovanja, ili osnivanje zajedničkog pothvata s bilo kojom sirijskom osobom, subjektom ili tijelom iz članka 13. stavka 2. točke (a), pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na svrhu i druge strane transakcije.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima u okviru ovoga članka.”;

9.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 25.a

1.   Odstupajući od članka 25. stavka 1. točki (a) i (c), nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti otvaranje novog bankovnog računa ili novog predstavništva ili osnivanje nove podružnice ili podređenog društva, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na svrhu i druge strane dotičnih aktivnosti.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima u okviru ovoga članka.”;

10.

Prilog I. briše se;

11.

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

ispod naslova „Popis opreme, robe i tehnologije iz članka 2.b” umeće se sljedeći stavak:

„Popis određen u Prilogu ne uključuje proizvode koji spadaju u robu široke potrošnje pakirane za maloprodaju za osobnu uporabu ili pakirane za pojedinačnu uporabu, uz izuzetak izopropanola.”

(b)

u dijelu IX.A1 „Materijali, kemikalije, 'mikroorganizmi' i 'toksini'”, unosi određeni u Prilogu I. ovoj Uredbi dodaju se kao točka IX.A1.004.

(c)

u dijelu IX.A2 „Prerada materijala”, unos određen u Prilogu II ovoj Uredbi dodaje se kao točka IX.A2.010.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.

(3)  SL L 319, 2.12.2011., str. 56.

(4)  SL L 330, 30.11.2012., str. 21.

(5)  SL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(6)  SL L 139, 29.5.2002, str. 9.”


PRILOG I.

Unosi navedeni u točki 11. podtočki (a)

Izdvojeni kemijski spojevi u skladu s napomenom 1. u poglavljima 28. i 29. kombinirane nomenklature (1), s 90-postotnom ili većom koncentracijom, osim ako je navedeno drugačije, kako slijedi:

aceton,

(reg. br. CAS 67-64-1)

(oznaka KN 2914 11 00)

acetilen,

(reg. br. CAS 74-86-2)

(oznaka KN 2901 29 00)

amonijak,

(reg. br. CAS 7664-41-7)

(oznaka KN 2814 10 00)

antimon,

(reg. br. CAS 7440-36-0)

(broj 8110)

benzaldehid,

(reg. br. CAS 100-52-7)

(oznaka KN 2912 21 00)

benzoin,

(reg. br. CAS 119-53-9)

(oznaka KN 2914 40 90)

1-butanol,

(reg. br. CAS 71-36-3)

(oznaka KN 2905 13 00)

2-butanol,

(reg. br. CAS 78-92-2)

(oznaka KN 2905 14 90)

izobutanol,

(reg. br. CAS 78-83-1)

(oznaka KN 2905 14 09)

tert-butanol,

(reg. br. CAS 75-65-0)

(oznaka KN 2905 14 10)

kalcijev karbid,

(reg. br. CAS 75-20-7)

(oznaka KN 2849 10 00)

ugljikov monoksid,

(reg. br. CAS 630-08-0)

(oznaka KN 2811 29 90)

klor,

(reg. br. CAS 7782-50-5)

(oznaka KN 2801 10 00)

cikloheksanol,

(reg. br. CAS 108-93-0)

(oznaka KN 2906 12 00)

dicikloheksilamin (DCA),

(reg. br. CAS 101-83-7)

(oznaka KN 2921 30 99)

etanol,

(reg. br. CAS 64-17-5)

(oznaka KN 2207 10 00)

etilen,

(reg. br. CAS 74-85-1)

(oznaka KN 2901 21 00)

etilen-oksid,

(reg. br. CAS 75-21-8)

(oznaka KN 2910 10 00)

fluoroapatit,

(reg. br. CAS 1306-05-4)

(oznaka KN 2835 39 00)

klorovodik,

(reg. br. CAS 7647-01-0)

(oznaka KN 2806 10 00)

sumporovodik,

(reg. br. CAS 7783-06-4)

(oznaka KN 2811 19 80)

izopropanol, s 95-postotnom ili većom koncentracijom,

(reg. br. CAS 67-63-0)

(oznaka KN 2905 12 00)

bademova kiselina,

(reg. br. CAS 90-64-2)

(oznaka KN 2918 19 98)

metanol,

(reg. br. CAS 67-56-1)

(oznaka KN 2905 11 00)

metil-klorid,

(reg. br. CAS 74-87-3)

(oznaka KN 2903 11 00)

metil-jodid,

(reg. br. CAS 74-88-4)

(oznaka KN 2903 39 90)

metil-merkaptan,

(reg. br. CAS 74-93-1)

(oznaka KN 2930 90 99)

monoetilenglikol,

(reg. br. CAS 107-21-1)

(oznaka KN 2905 31 00)

oksalil-klorid,

(reg. br. CAS 79-37-8)

(oznaka KN 2917 19 90)

kalijev sulfid,

(reg. br. CAS 1312-73-8)

(oznaka KN 2830 90 85)

kalijev tiocijanat, (KSCN),

(reg. br. CAS 333-20-0)

(oznaka KN 2842 90 80)

natrijev hipoklorit,

(reg. br. CAS 7681-52-9)

(oznaka KN 2828 90 00)

sumpor,

(reg. br. CAS 7704-34-9)

(oznaka KN 2802 00 00)

sumporov dioksid,

(reg. br. CAS 7446-09-5)

(oznaka KN 2811 29 05)

sumporov trioksid,

(reg. br. CAS 7446-11-9)

(oznaka KN 2811 29 10)

tiofosforil-klorid,

(reg. br. CAS 3982-91-0)

(oznaka KN 2853 00 90)

tri-izobutil-fosfit,

(reg. br. CAS 1606-96-8)

(oznaka KN 2920 90 85)

bijeli/žuti fosfor,

(reg. br. CAS 12185-10-3, 7723-14-0)

(oznaka KN 2804 70 00)


(1)  Kako je utvrđena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. listopada 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEC) No 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 304, 31.10.2012., str. 1).


PRILOG II.

Unos naveden u točki 11. podtočki (c)

IX.A2.010

Oprema

Laboratorijska oprema, uključujući dijelove i pribor za tu opremu, za (destruktivnu ili nedestruktivnu) analizu ili utvrđivanje kemijskih tvari, uz izuzeće opreme, uključujući dijelove ili pribor, posebno osmišljene za medicinsku primjenu.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 698/2013

оd 19. srpnja 2013.

o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uvedena je nomenklatura roba koja se u daljnjem tekstu naziva Kombiniranom nomenklaturom, a navodi se u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

Presudom Suda od 17. prosinca 2009. u spojenim predmetima C-410/08 do C-412/08 („Swiss Caps”) uvedena je nova paradigma u razvrstavanju „dodataka prehrani”.

(3)

S jedne strane, u stavku 29. te presude navodi se da „predviđena uporaba proizvoda može predstavljati objektivni kriterij za potrebe razvrstavanja ako je uporaba svojstvena proizvodu”. S druge strane, u stavku 32. navodi se da je pakiranje u kapsulama „ključni čimbenik koji otkriva njihovu funkciju dodatka prehrani je određenost doze jestivih pripravaka, način njihove apsorpcije i mjesto na kojem bi se trebali aktivirati”.

(4)

Slijedom toga, u skladu s presudom Suda, proizvodi koji se koriste kao dodaci prehrani radi održavanja općeg zdravstvenog stanja ili dobrobiti i pakiraju u kapsulama razvrstani su u tarifni broj 2106 kao „prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu”.

(5)

Međutim, problemi razvrstavanja u tarifu mogli bi nastati kada je riječ o proizvodima istog sastava i iste namjene u odmjerenim dozama, ali pakiranima u tablete, pastile ili pilule.

(6)

Kako bi se osiguralo dosljedno tumačenje Kombinirane nomenklature, pri razvrstavanju prehrambenih proizvoda pakiranih u odmjerene doze poput kapsula, tableta, pastila i pilula koji su namijenjeni za upotrebu kao dodaci prehrani potrebno je uzeti u obzir kriterije utvrđene u spojenim predmetima C-410/08 do C-412/08 („Swiss Caps”).

(7)

Stoga je u poglavlje 21 Kombinirane nomenklature potrebno dodati novu dodatnu napomenu da bi se osiguralo ujednačeno tumačenje na cjelokupnom području Unije.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U poglavlje 21 Kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 dodaje se sljedeća dodatna napomena 5.:

„5.

‚Ostali prehrambeni proizvodi pakirani u odmjerene doze poput kapsula, tableta, pastila i pilula, koji su namijenjeni za upotrebu kao dodaci prehrani razvrstavaju se u tarifni broj 2106, osim ako su spomenuti ili uključeni na drugom mjestu.’

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 699/2013

оd 19. srpnja 2013.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87 potrebno je donijeti mjere o razvrstavanju robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a s ciljem primjene tarifa i drugih mjera u vezi s robnom razmjenom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1 tablice u Prilogu trebalo bi razvrstati pod odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2 na temelju razloga iz stupca 3 navedene tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije koje u vezi s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu izdaju carinska tijela država članica, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1 tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu pod oznakom KN iz stupca 2 te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 obvezujuće tarifne informacije koje izdaju carinska tijela država članica, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Razlozi

(1)

(2)

(3)

1.

Pijesak za mačke koji se sastoji od prirodne bentonitne gline koja je osušena i tretirana antibakterijskim sredstvom i izmiješana s aktivnim ugljenom radi sprječavanja širenja bakterija i mirisa. Bentonitna glina čini više od 94 % mase proizvoda.

Proizvod se prodaje potrošačima u pakiranjima raznih veličina.

3824 90 97

Razvrstavanje se utvrđuje odredbama općih pravila 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Proizvod je dobiven miješanjem bentonitne gline s antibakterijskim sredstvom i aktivnim ugljenom. Razvrstavanje proizvoda u kategoriju ostale gline pod tarifnim brojem 2508 stoga je isključeno (napomena 1. uz poglavlje 25.).

Dodatkom antibakterijskog sredstva i aktivnog ugljena ne mijenja se ni oblik ni priroda sastavnog materijala. Razvrstavanje proizvoda pod tarifni broj 6815 u kategoriju proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih supstanci, drugdje nespomenuti i neuključeni, stoga je isključeno (vidjeti također napomene s objašnjenjima Harmoniziranog sustava uz poglavlje 68., Općenito, treći stavak).

Proizvod se stoga razvrstava pod oznaku KN 3824 90 97 u kategoriju kemijski proizvodi i pripravci kemijske industrije ili srodnih industrija, drugdje nespomenuti ili neuključeni.

2.

Pijesak za mačke koji se sastoji od prozirnih granula silicijeva dioksida okrugla i ovalna oblika (silikagel). Proizvod uključuje vidljivu količinu obojenih granula.

Obojene su granule dobivene dodatkom plave boje.

Proizvod se prodaje potrošačima u pakiranjima raznih veličina.

3824 90 97

Razvrstavanje se utvrđuje odredbama općih pravila 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Plava boja dodaje se isključivo iz komercijalnih ili promidžbenih razloga, a ne radi identificiranja silicijeva dioksida. Osim toga, silicijev dioksid u obliku granula ne predstavlja opasnost za sigurnost. Razvrstavanje proizvoda pod tarifni broj 2811 stoga je isključeno (napomena 1. (e) uz poglavlje 28.).

Proizvod se stoga razvrstava pod oznaku KN 3824 90 97 u kategoriju kemijski proizvodi i pripravci kemijske industrije ili srodnih industrija, drugdje nespomenuti ili neuključeni.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/38


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 700/2013

оd 22. srpnja 2013.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

83,3

TR

70,0

UY

77,5

ZA

98,9

ZZ

82,4

0808 10 80

AR

151,6

BR

110,5

CL

134,3

CN

96,1

NZ

138,0

US

140,3

ZA

117,0

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

97,7

CL

142,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

94,7

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

337,1

ZZ

337,1

0809 30

TR

181,6

ZZ

181,6

0809 40 05

BA

86,7

MK

99,6

TR

118,8

XS

103,8

ZZ

102,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/40


ODLUKA VIJEĆA 2013/391/ZVSP

od 22. srpnja 2013.

o potpori praktičnoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) o suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje i načinima njegove isporuke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 26. stavak 2. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Europsko vijeće usvojilo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje, čije poglavlje III. sadrži popis mjera za suzbijanje takvog širenja koje treba poduzeti, kako unutar EU-a, tako i u trećim zemljama.

(2)

Unija aktivno provodi tu strategiju i mjere navedene u njezinu poglavlju III., posebno oslobađanjem financijskih sredstava za potporu specifičnim projektima koje provode multilateralne institucije, pružanjem tehničke i stručne pomoći državama kojima je to potrebno u pogledu širokog spektra mjera za suzbijanje širenja oružja i promicanjem uloge Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(3)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 28. travnja 2004. usvojilo je Rezoluciju 1540 (2004) („RVSUN 1540 (2004)”) koja je bila prvi međunarodni instrument za poduzimanje mjera, na cjelovit i sveobuhvatan način, u vezi s oružjem za masovno uništenje, načina njegove isporuke te materijala povezanih s njim. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 1540 (2004) uspostavljene su obvezujuće obveze za sve države koje su za cilj imale spriječiti i odvratiti nedržavne subjekte od dobivanja pristupa takvom oružju te materijalu povezanom s oružjem. Njome se također pozivalo države da Odboru Vijeća sigurnosti, osnovanom RVSUN-om 1540 (2004) („Odbor 1540”), podnesu izvješće o koracima koje su poduzele ili namjeravaju poduzeti kako bi provele RVSUN 1540 (2004).

(4)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 27. travnja 2006. usvojilo je Rezoluciju 1673 (2006) i odlučilo da bi Odbor 1540 trebao ulagati veće napore u promicanju cjelovite provedbe RVSUN-a 1540 (2004) putem programa rada, uključivanja, pomoći, dijaloga i suradnje. Također je pozvalo Odbor 1540 da, skupa s državama i međunarodnim, regionalnim te podregionalnim organizacijama, istraži mogućnost razmjene iskustava i znanja te raspoloživost programa kojima bi se mogla olakšati provedba RVSUN-a 1540 (2004).

(5)

Vijeće sigurnosti UN-a 20. travnja 2011. usvojilo je Rezoluciju 1977 (2011) i odlučilo je produljiti mandat Odbora 1540 na razdoblje od deset godina, do 25. travnja 2021. Također je odlučilo da će Odbor 1540 nastavi ulagati veće napore u promicanje cjelovite provedbe RVSUN-a od strane svih država, osobito u područjima kao što su: (a) odgovornost, (b) fizička zaštita, (c) granične kontrole i ulaganje napora u provedbu zakona te (d) nacionalne kontrole izvoza i prekrcaja, uključujući kontrole u pogledu pružanja sredstava i usluga poput financiranja takvog izvoza i prekrcaja.

(6)

Provedba Zajedničke akcije Vijeća 2006/419/ZVSP od 12. lipnja 2006. o potpori provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) i u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (1) te Zajedničke akcije Vijeća 2008/368/ZVSP od 14. svibnja 2008. o potpori provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) i u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (2) doprinijela je značajnom smanjenju broja država koje ne podnose izvješće i broju država koje, nakon dostavljanja nepotpunih izvješća, nisu podnijele dodatne informacije koje zahtijeva Odbor 1540.

(7)

Ured za poslove razoružavanja pri Tajništvu Ujedinjenih naroda, koji je odgovoran za pružanje materijalne i logističke potpore Odboru 1540 i njegovim stručnjacima, trebalo bi zadužiti za tehničku provedbu projekata koji se izvršavaju na temelju ove Odluke.

(8)

Ova bi se Odluka trebala provoditi u skladu sa Sporazumom o financijskom i upravnom okviru sklopljenom između Europske komisije i Ujedinjenih naroda o upravljanju financijskim doprinosima Unije za programe ili projekte kojima upravljaju Ujedinjeni narodi,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U skladu sa strategijom EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje, koja za cilj ima promicanje uloge Vijeća sigurnosti UN-a i jačanje njegove stručnosti u suočavanju s izazovima širenja, Unija nastavlja podupirati provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) („RVSUN 1540 (2004)”) i Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1977 (2011).

2.   Projekti kojima se podupire RVSUN 1540 (2004), a odgovaraju mjerama strategije EU-a, sastoje se od niza podregionalnih radionica, posjeta zemljama, sastanaka, događanja, obuka i odnosa s javnošću.

3.   Ciljevi tih projekata sastoje se od:

jačanja relevantnih nacionalnih i regionalnih napora i sposobnosti, prvenstveno kroz jačanje kapaciteta i olakšavanje pomoći,

doprinosa praktičnoj provedbi posebnih preporuka sveobuhvatnog preispitivanja odredaba RVSUN-a 1540 (2004), osobito u područjima tehničke pomoći, međunarodne suradnje i podizanja javne svijesti,

započinjanja, razvoja i provedbe nacionalnih akcijskih planova na zahtjev država.

4.   Podroban opis projekata nalazi se u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (dalje u tekstu „Visoki predstavnik”) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehničku provedbu projekata iz članka 1. stavka 2. izvršava Tajništvo UN-a (Ured za poslove razoružavanja) („Tajništvo UN-a (ODA)”). Ono tu zadaću provodi pod odgovornošću i nadzorom Visokog predstavnika.

3.   U tu svrhu Visoki predstavnik sklapa potrebne aranžmane s Tajništvom UN-a (ODA).

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekata iz članka 1. stavka 2. iznosi 750 000 EUR, a financira se iz općeg proračuna Unije.

2.   Rashodima koji se financiraju iznosom utvrđenim u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Europske unije.

3.   Komisija nadzire pravilno upravljanje rashodima iz stavka 2. U tu svrhu Komisija sklapa sporazum o financiranju s Tajništvom UN-a (ODA). Tim sporazumom o financiranju utvrđuje se da Tajništvo UN-a (ODA) treba osigurati vidljivost doprinosa EU-a, primjereno njegovoj veličini.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom postupku i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

Visoki predstavnik izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koje priprema Tajništvo UN-a (ODA). Ta izvješća predstavljaju temelj za ocjenu koju donosi Vijeće. Komisija dostavlja podatke o financijskim aspektima provedbe projekata iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 24 mjeseca nakon sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3., ili tri mjeseca nakon dana donošenja ako se u tom razdoblju ne sklopi sporazum o financiranju.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 165, 17.6.2006., str. 30.

(2)  SL L 127, 15.5.2008., str. 78.


PRILOG

1.   CILJEVI

Opći ciljevi ove Odluke jesu promicanje provedbe rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) („RVSUN 1540 (2004)”) i 1977 (2011) („RVSUN 1977 (2011)”) u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje posebnim mjerama sa sljedećim posebnim ciljevima: jačanje relevantnih nacionalnih i regionalnih nastojanja i sposobnosti, prvenstveno kroz jačanje kapaciteta i olakšavanje pomoći; doprinos praktičnoj provedbi posebnih preporuka sveobuhvatnog preispitivanja odredaba iz 2009. o statusu provedbe RVSUN-a 1540 (2004), osobito u područjima tehničke pomoći, međunarodne suradnje i podizanja javne svijesti.

2.   OPIS MJERA

2.1   Jačanje kapaciteta za nacionalnu provedbu i podregionalno usklađivanje

2.1.1   Cilj mjere

Podupiranje aktivnosti provedbe prilagođenih pojedinačnoj zemlji, uključujući razvoj nacionalnih akcijskih planova i održivi postupak provedbe na nacionalnoj i podregionalnoj razini;

Jačanje međunarodne suradnje, uključujući ulogu Odbora 1540 u provedbi RVSUN-a 1540 (2004).

2.1.2   Opis mjere

Potpomaganje od strane UNODA-e praktičnih mjera provedbe ključnih zahtjeva RVSUN-a 1540 (2004), prema potrebi u suradnji s drugim međunarodnim, regionalnim i podregionalnim organizacijama i subjektima, osobito putem potpore za posjete zemljama ili aktivnostima prilagođenim pojedinačnoj zemlji, koje provodi Odbor 1540 uz pristanak predmetnih zemalja. Predviđena je potpora za pet posjeta zemljama (svaka u trajanju od četiri dana). Ovisno o pojedinoj zemlji i odlukama Odbora 1540, posjet zemlji ili aktivnosti prilagođene pojedinoj zemlji doprinijet će procesu nacionalne provedbe putem: (a) doprinosa podizanju svijesti putem prilagođenih dijaloga s različitim akterima uključenim u nacionalnu provedbu RVSUN-a 1540 (2004); (b) ispitivanja nacionalnih mjera i mehanizama upotrijebljenih za provedbu te rezolucije i identifikaciju posebnih izazova s kojima se suočavaju nacionalna tijela, kao i moguće opcije za njihovo rješavanje; i (c) olakšavanja pripreme dobrovoljnih nacionalnih akcijskih planova i drugih mjera o kojima odlučuje zemlja koju se posjećuje.

Prema potrebi, u suradnji s drugim međunarodnim, regionalnim i podregionalnim organizacijama i subjektima, UNODA organizira sastanke u određenim podregijama na temelju ishoda prijašnjih radionica za jačanje kapaciteta u određenim podregijama. Predviđena su tri daljnja sastanka u odabranim podregijama (Afrika, Zaljev i Bliski istok, Jugoistočna Europa i Latinska Amerika). Svaki će sastanak biti prilagođen aktualnim zahtjevima podregija i usmjeren na područja iz kojih će vjerojatno nastati praktični rezultati. Sastanci će se održati zajedno s tehničkim raspravama u svakoj zemlji radi istraživanja posebnih mjera za održavanje napretka u provedbi RVSUN-a 1540 (2004). Rasprave u svakoj zemlji organizirat će se kao odgovor na pozive zainteresiranih država članica.

UNODA će razvijati aktivnosti RVSUN-a 1540 (2004) u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama i agencijama, uključujući OESS, IAEA, OPCW, WHO, FAO i OIE, radi osiguravanja učinkovitih sinergija i izbjegavanja ponavljanja.

Sinergije će se tražiti, prema potrebi, putem aktivnosti regionalnih kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (KBRN) „centara izvrsnosti” koji se trenutno uspostavljaju u okviru Instrumenta za stabilnost, kao i putem drugih programa u ovom području pod pokroviteljstvom EU-a.

2.1.3   Ishodi mjere

Poboljšana provedba RVSUN-a 1540 (2004) putem dodatnih koraka koje poduzimaju države radi njegove cjelovite provedbe; razvoj učinkovitih i realističnih nacionalnih akcijskih planova ili smjernica za provedbu ključnih zahtjeva te rezolucije; osnaženi regionalni usklađeni pristupi provedbi RVSUN-a 1540 (2004); i uspostava učinkovitih partnerstava između država sudionica i pružatelja pomoći.

2.2   Intenzivirano jačanje kapaciteta radi uspostave i održavanja fizičke zaštite i evidentiranje osjetljivih materijala s dvojnom namjenom

2.2.1   Cilj mjera

Promicanje jačanja sposobnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini radi ubrzavanja cjelovite provedbe RVSUN-a 1540 (2004) usmjeravanjem na jedno od ključnih područja rezolucije, tj. na fizičku zaštitu i evidentiranje „materijala povezanih s time”. RVSUN 1540 (2004) sadrži posebne odredbe (operativni stavak 3., podstavci (a) i (b)) koji sve države obvezuju na uspostavu primjerenih kontrola materijala, opreme i tehnologije koji se mogu upotrijebiti za osmišljavanje, razvoj, proizvodnju ili uporabu nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja te načina njihove isporuke. Radi toga se od država zahtijeva da: (a) razviju i održavaju primjerene učinkovite mjere za evidentiranje i zaštitu takvih proizvoda u proizvodnji, uporabi, skladištenju ili prijevozu; i (b) razviju i održavaju primjerene učinkovite mjere fizičke zaštite.

2.2.2   Opis mjere

Organizacija dviju podregionalnih radionica od strane UNODA-e (Srednja Amerika, Jugoistočna Azija i Latinska Amerika) usmjerenih na fizičku zaštitu i evidentiranje „materijala povezanih s time”. Dijeljenjem iskustava o nacionalnim politikama i praksi koja se odnosi na evidentiranje, sigurnost i zaštitu relevantnih bioloških, kemijskih i nuklearnih materijala, mjerom se promiču integrirani nacionalni pristupi koji se temelje na dobroj praksi i stečenim iskustvima.

Važnost suradnje i interakcije s međunarodnim organizacijama kao što su IAEA, OPCW, WHO, FAO, OIE i OESS također će biti istaknuta, prema potrebi. Svaka će radionica biti organizirana sukladno krugovima relevantnih tehničkih rasprava sa zemljama sudionicama uzimajući u obzir nacionalne posebnosti. Rasprave u svakoj zemlji organizirat će se kao reakcija na pozive zainteresiranih država članica u relevantnim podregijama.

Sinergije će se tražiti, prema potrebi, putem aktivnosti regionalnih „centara izvrsnosti” (KBRN) koji se trenutno uspostavljaju u okviru Instrumenta za stabilnost, kao i putem drugih programa u ovom području pod pokroviteljstvom EU-a.

2.2.3   Ishod mjere

Snažniji napori na nacionalnoj razini i osnaženi kapaciteti radi provedbe primjerene kontrole materijala, opreme i tehnologije koji bi se mogli upotrijebiti za osmišljavanje, razvoj, proizvodnju ili uporabu nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja te načine njihove isporuke; identifikacija učinkovite i djelotvorne prakse za evidentiranje, sigurnost i zaštitu „materijala povezanih s time”; veća sigurnost relevantnih materijala na nacionalnim i regionalnim razinama; ojačana regionalna i međunarodna partnerstva u relevantnim područjima; i doprinos nastojanjima da se poveća globalna sigurnost KBRN-a.

2.3   Potpora praktičnoj provedbi preporuka iz sveobuhvatnog preispitivanja statusa provedbe RVSUN-a 1540 (2004) iz 2009.

2.3.1   Cilj mjere

Potpora praktičnoj provedbi preporuka iz sveobuhvatnog preispitivanja iz 2009.;

Jačanje međunarodne suradnje, uključujući podizanje javne svijesti o važnosti provedbe RVSUN-a 1540 (2004).

2.3.2   Opis mjere

RVSUN 1977 (2011) i završni dokument sveobuhvatnog preispitivanja iz 2009. predviđaju određeni broj posebnih aktivnosti u provedbi ključnih zahtjeva RVSUN-a 1540 (2004). Mjere uključuju posebne projekte kao potporu takvim aktivnostima, uključujući putem pokroviteljstva sastanaka/događanja, obuke i odnosa s javnošću. Podložno, prema potrebi, odlukama i preporukama Odbora 1540, projekti bi uključivali:

organizaciju događanja od strane UNODA-e radi spajanja onih koji traže i nude pomoć te sastanaka postojećih ili potencijalnih partnera (države, međunarodne i regionalne organizacije),

sastanke koje organizira UNODA radi potpore nastojanjima da se osnaži suradnja Odbora 1540 i međunarodnih mehanizama za suzbijanje širenja oružja te drugih međunarodnih i regionalnih organizacija,

organizaciju ili pokroviteljstvo radionice predstavnika civilnog društva, akademskih krugova i industrije od strane UNODA-e,

pokroviteljstvo UNODA-e za sudjelovanje nacionalnih dužnosnika u tečajevima i drugim aktivnostima za jačanje kapaciteta,

pokroviteljstvo elektroničkih novina o pitanjima provedbe RVSUN-a 1540 (2004).

Sinergije će se tražiti, prema potrebi, putem aktivnosti „centara izvrsnosti” (KBRN) koji se trenutno uspostavljaju u okviru Instrumenta za stabilnost, kao i putem drugih programa u ovom području pod pokroviteljstvom EU-a.

2.3.3   Ishod mjere

Provedba posebnih mjera o kojima je postignut dogovor u sveobuhvatnom preispitivanju iz 2009.; raznolikiji načini olakšavanja tehničke pomoći; omogućavanje osposobljavanja usmjerenog na RVSUN 1540 (2004) za nacionalne dužnosnike; snažnija uključenost predstavnika civilnog društva, akademskih krugova i industrije u međunarodna, regionalna i nacionalna nastojanja da se provede RVSUN 1540 (2004); veća osviještenost javnosti o važnosti cjelovite provedbe RVSUN-a 1540 (2004).

3.   PARTNERI U PROVOĐENJU MJERA

Vijeće sigurnosti UN-a i Odbor 1540,

uključene vlade iz odgovarajućih podregija,

vlade i organizacije koje nude pomoć.

Ujedinjeni narodi, odgovarajuće međunarodne, regionalne i podregionalne organizacije,

nevladine organizacije i subjekti civilnog društva.

4.   KORISNICI MJERA

države članice, vladini dužnosnici,

Odbor 1540 i druga tijela UN-a,

međunarodne, regionalne i podregionalne organizacije,

vlade i organizacije koje pružaju i primaju tehničku pomoć u okviru RVSUN-a 1540 (2004),

civilno društvo, akademski krugovi i relevantne industrije.

5.   MJESTO ODRŽAVANJA

UNODA će odabrati potencijalna mjesta održavanja sastanaka, radionica i drugih događanja. Kriteriji pomoću kojih se biraju mjesta događanja uključuju spremnost i obvezu određene države članice u određenoj regiji da bude domaćin tog događanja. Određene lokacije posjeta zemljama ili aktivnosti prilagođenih pojedinoj zemlji ovise o pozivima zainteresiranih država članica i, prema potrebi, odlukama Odbora 1540.

6.   TRAJANJE

Ukupno trajanje projekta procjenjuje se na 24 mjeseca.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/45


ODLUKA VIJEĆA

od 22. srpnja 2013.

o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke

(2013/392/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odluka 2008/633/PUP navodi da proizvodi učinke od datuma koji će odrediti Vijeće nakon što od Komisije primi obavijest da je Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (2) stupila na snagu i da se u potpunosti primjenjuje.

(2)

Pismom od 2. srpnja 2013., Komisija je obavijestila Vijeće da je Uredba (EZ) br. 767/2008 stupila na snagu i da je u potpunosti primjenjiva od 27. rujna 2011.

(3)

U pogledu Islanda i Norveške, ova Odluka predstavlja razvoj onih odredbi schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o njihovom pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (3) što potpada u područje iz članka 1. točke H Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu tog Sporazuma (4).

(4)

U pogledu Švicarske, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (5) što potpada u područje iz članka 1. točke H Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (6).

(5)

U pogledu Lihtenštajna, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola potpisanog između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (7) što potpada u područje iz članka 1. točke H Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (8).

(6)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje. Budući da se ova Odluka temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog Protokola, u roku od šest mjeseci nakon odlučivanja Vijeća o ovoj Odluci odlučuje hoće li je provesti u svoje nacionalno pravo.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (9); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju i ona za nju nije obvezujuća, niti ju je dužna primjenjivati.

(8)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanjem u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (10); Irska stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju i ona za nju nije obvezujuća, niti ju je dužna primjenjivati.

(9)

Ova Odluka ne bi trebala utjecati na položaj država članica za koje Uredba (EZ) br. 767/2008 još ne proizvodi učinke. Ona posebice ne bi trebala utjecati na primjenu članka 6. Odluke 2008/633/PUP u odnosu na te države članice,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2008/633/PUP proizvodi učinke od 1. rujna 2013.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu, 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 218, 13.8.2008., str. 129.

(2)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.

(3)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(5)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(6)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(7)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(8)  SL L 160, 18.6.2011., str. 19.

(9)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(10)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/47


ODLUKA VIJEĆA 2013/393/ZVSP

od 22. srpnja 2013.

o izmjeni Odluke 2013/382/ZVSP o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 31. stavak 2. i članak 33.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. ožujka 2010. donijelo Odluku 2010/168/ZVSP (1) o imenovanju g. Vygaudasa UŠACKASA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) u Afganistanu.

(2)

Vijeće je 15. srpnja 2013. donijelo Odluku 2013/382/ZVSP (2) o produljenju mandata PPEU-a do 30. lipnja 2014.

(3)

Trebalo bi imenovati novog PPEU-a u Afganistanu za razdoblje od 1. rujna 2013. do 30. lipnja 2014.

(4)

Odluku 2013/382/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

PPEU će provoditi svoj mandat u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 1. Odluke 2013/382/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

1.   Mandat g. Vygaudasa UŠACKASA kao PPEU-a u Afganistanu produljuje se do 31. kolovoza 2013.

2.   G. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN imenuje se PPEU-om u Afganistanu za razdoblje od 1. rujna 2013. do 30. lipnja 2014.

3.   Mandat PPEU-a može završiti ranije, ako Vijeće tako odluči, na prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 75, 23.3.2010., str. 22.

(2)  SL L 193, 16.7.2013., str. 22


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/48


ODLUKA br. 1/2013 STATISTIČKOG ODBORA EUROPSKE UNIJE/ŠVICARSKE

od 12. lipnja 2013.

o zamjeni Priloga A Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o suradnji u području statistike

(2013/394/EU)


Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/s3


OBAVIJEST ČITATELJU

Uredba Komisije (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije

U skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (SL L 69, 13.3.2013., str. 1.), od 1. srpnja 2013. samo elektroničko izdanje Službenog lista smatra se vjerodostojnim i ima pravni učinak.

Ako nije moguće objaviti elektroničko izdanje Službenog lista zbog nepredviđenih i iznimnih okolnosti, tiskano izdanje je vjerodostojno i ima pravni učinak u skladu s uvjetima navedenima u članku 3. Uredbe (EU) br. 216/2013.