ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.190.hrv

Službeni list

Europske unije

L 190

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

56
11. srpnja 2013.


Sadržaj

 

II   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 654/2013 оd 10. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 u pogledu kontrolnih lista za vrednovanje subjekata iz trećih zemalja za zaštitu zračnog prometa EU-a ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 655/2013 оd 10. srpnja 2013. o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima ( 1 )

31

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 656/2013 оd 10. srpnja 2013. kojom se utvrđuju prijelazne mjere povezane s obrascem putovnice izdane u Hrvatskoj za pse, mačke i pitome vretice ( 1 )

35

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 657/2013 оd 10. srpnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo ( 1 )

37

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 658/2013 оd 10. srpnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima ( 1 )

38

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 659/2013 оd 10. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice ( 1 )

54

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 660/2013 оd 10. srpnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

82

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2013/369/EU od 21. lipnja 2013.

84

 

*

Odluka Vijeća 2013/370/EU od 21. lipnja 2013.

87

 

 

2013/371/EU

 

*

Odluka Vijeća od 9. srpnja 2013. o imenovanju nizozemskog člana i zamjenika nizozemskog člana Odbora regija

90

 

 

III   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 438/12/COL od 28. studenoga 2012.

91

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 441/12/COL od 29. studenoga 2012.

92

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 442/12/COL od 29. studenog 2012.

93

 

 

 

*

Obavijest čitatelju – Uredba Komisije (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (vidjeti stranicu 3. korica)

s3

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II Nezakonodavni akti

UREDBE

11.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 190/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 654/2013

оd 10. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 u pogledu kontrolnih lista za vrednovanje subjekata iz trećih zemalja za zaštitu zračnog prometa EU-a

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih temeljnih standarda o zaštiti zračnog prometa (2) sadržana su detaljna pravila o vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a.

(2)

Kontrolne liste su instrumenti koje ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi za ocjenu razine zaštite koja se primjenjuje na zračni teret ili zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u. Postojećim je listama potrebno dodati dvije dodatne kontrolne liste radi uspostave potpune provedbe režima vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a.

(3)

Uredba (EU) br. 185/2010 trebala bi se stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitu civilnog zračnog prometa, uspostavljenog člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 185/2010 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72.

(2)  SL L 55, 5.3.2010., str. 1.


PRILOG

Prilog Uredbi (EU) br. 185/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći Prilog uvršten je nakon Priloga 6-C.

PRILOG 6-C2

KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE REGULIRANIH AGENATA IZ TREĆIH ZEMALJA ODOBRENIH ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a

Subjekti iz trećih zemalja mogu postati članom sigurnog lanca opskrbe ACC3-a (prijevoznik zračnog tereta ili pošte koji iz zračne luke treće zemlje operira u Uniji) podnošenjem zahtjeva za imenovanje kao regulirani agent iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3). RA3 je subjekt za rukovanje teretom smješten u trećoj zemlji koji je vrednovan i odobren kao takav na osnovi vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a.

RA3 osigurava da se zaštitne kontrole, uključujući zaštitni pregled kada je primjereno, provode na pošiljkama namijenjenim Europskoj uniji i da su pošiljke zaštićene od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara pošiljaka u zrakoplov ili do njihove predaje ACC3-ju ili RA3-ju na drugi način.

Preduvjeti za prenošenje zračnog tereta ili zračne pošte u Uniju (1) ili Island, Norvešku i Švicarsku propisani su Uredbom (EU) br. 185/2010.

Kontrolna lista instrument je koji ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi za ocjenu razine zaštite koja se primjenjuje na zračni teret ili zračnu poštu (2) namijenjene EU-u/EGP-u od strane ili pod nadležnošću subjekta koji traži imenovanje kao RA3. Kontrolna lista koristi se samo u slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1.(b) Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010. U slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1.(a) tog Priloga, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi kontrolnu listu ACC3.

Ako ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a utvrdi da je subjekt ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, izvještaj o vrednovanju predaje se vrednovanom subjektu. U izvještaju o vrednovanju navodi se da je subjekt imenovan reguliranim agentom iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3). RA3 mora imati mogućnost koristiti izvještaj u svojim poslovnim vezama s bilo kojim ACC3-jem. Sastavni dijelovi izvještaja o vrednovanju sadržavaju najmanje sljedeće:

(a)

ispunjenu kontrolnu listu (prilog 6-C2 naveden u Prilogu Uredbi (EU) br. 185/2010) koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a i kada je primjereno, uz komentare vrednovanog subjekta;

(b)

izjavu o obvezama (prilog 6-H2 naveden u Prilogu Uredbi (EU) br. 185/2010) koju je potpisao vrednovani subjekt;

(c)

izjavu o neovisnosti (prilog 11-A naveden u Prilogu Uredbi (EU) br. 185/2010) u pogledu vrednovanog subjekta koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a.

Dokaz o cjelovitosti izvještaja o vrednovanju su numeriranje stranica, datum vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a i paraf ocjenjivača i vrednovanog subjekta na svakoj stranici. Standardni jezik izvještaja o vrednovanju je engleski.

Dio 5. – Zaštitni pregled i dio 6. – Teret ili pošta visokog rizika (HRCM) ocjenjuju se prema zahtjevima iz poglavlja 6.7. i 6.8. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010. Za one dijelove koji se ne mogu ocijeniti prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 185/2010, temeljni standardi su norme i preporučene prakse (SARP) Priloga 17. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i upute sadržane u uputama o zaštiti zračnog prometa Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva ICAO (Doc 8973 – dokument s ograničenim pristupom).

Utvrdi li ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a da subjekt nije ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

Napomene za ispunjivanje:

1.

Potrebno je ispuniti sve dijelove kontrolne liste. Ako podaci nisu dostupni, to treba objasniti.

2.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a nakon svakog dijela zaključuje jesu li i u kojoj mjeri ispunjeni ciljevi tog dijela.

DIO 1.

Identifikacija vrednovanog subjekta i ocjenjivača

1.1.   

Datum(i) vrednovanja

Koristiti točan format datuma, npr. 01.10.2012. do 02.10.2012.

dd/mm/gggg

 

1.2.   

Datum prijašnjeg vrednovanja kada je primjereno

dd/mm/gggg

 

Prijašnji matični broj RA3-ja, gdje je dostupan

 

Certifikat AEO/status C-TPAT/druga certificiranja, gdje su dostupna

 

1.3.   

Podaci o ocjenjivaču zaštite zračnog prometa

Ime

 

Poduzeće/organizacija/tijelo

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka (UAI)

 

Adresa e-pošte

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

1.4.   

Ime subjekta

Ime

 

Broj poduzeća (npr. identifikacijski broj trgovačkog registra, ako je primjereno)

 

Broj/odjel/zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je potrebno)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.5.   

Glavna adresa organizacije (ako se razlikuje od mjesta vrednovanja)

Broj/odjel/zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je potrebno)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.6.   

Vrsta djelatnosti – mogućnost postojanja više od jedne djelatnosti

(a)

samo zračni teret;

(b)

zračni promet i druge vrste prijevoza;

(c)

otpremnik s prostorijama za teret;

(d)

otpremnik bez prostorija za teret;

(e)

pružatelj usluga;

(f)

ostali

 

1.7.   

Podnositelj zahtjeva …?

a)

dobiva teret od nekog drugog reguliranog agenta iz treće zemlje

 

b)

dobiva teret od poznatih pošiljatelja iz trećih zemalja

 

c)

dobiva teret od provjerenih pošiljatelja iz trećih zemalja

 

d)

dobiva teret izuzet od kontrola

 

e)

pregledava teret

 

f)

skladišti teret

 

g)

ostalo (molimo navesti)

 

1.8.   

Prosječni broj zaposlenika na lokaciji

Broj

 

1.9.   

Ime i položaj nadležne osobe za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte iz treće zemlje

Ime

 

Naziv radnog mjesta

 

Adresa e-pošte

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

DIO 2.

Organizacija i nadležnosti reguliranog agenta iz treće zemlje odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a

Cilj: Zračni teret ili zračna pošta ne prenose se u EU/EGP, a da nisu bili podvrgnuti zaštitnim kontrolama. Teret ili pošta koji RA3 isporučuje ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju prihvaćaju se kao sigurni teret ili sigurna pošta ako je RA3 primijenio takve zaštitne kontrole. Detalji takvih zaštitnih kontrola navedeni su u sljedećim dijelovima ove kontrolne liste.

RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava primjerena primjena zaštitnih kontrola na sav zračni teret i na svu zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u i zaštita sigurnog tereta ili sigurne pošte do prijenosa ACC3-u ili nekom drugom RA3-u. Zaštitne kontrole sadržavaju jednu od sljedećih točaka:

(a)

fizički zaštitni pregled mora biti takvoga standarda koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti;

(b)

ostale zaštitne kontrole, kao dio zaštitnog postupka u lancu opskrbe, za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti i koje je primijenio neki drugi RA3, KC3 ili AC3 imenovan od RA3-a.

Referentni broj: točka 6.8.3.

2.1.   

Je li subjekt utvrdio program zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, nastaviti s točkom 2.5.

 

2.2.   

Program zaštite subjekta

Datum – koristiti točan format dd/mm/gggg

 

Verzija

 

Je li program zaštite predan i/ili odobren od nadležnog tijela države subjekta? Ako DA, molimo opisati postupak

 

2.3.   

Pokriva li program zaštite dostatno elemente spomenute u kontrolnoj listi (dijelovi od 3. do 9.)?

DA ili NE

 

Ako NE, opisati detaljne razloge

 

2.4.   

Je li program zaštite uvjerljiv, robustan i potpun?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

2.5.   

Je li subjekt utvrdio postupak kojim se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta predaju primjerenim zaštitnim kontrolama prije prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

2.6.   

Raspolaže li subjekt sustavom upravljanja (npr. instrumenti, upute) kojim se osigurava provedba potrebnih zaštitnih kontrola?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati sustav upravljanja i objasniti je li taj sustav odobren, provjeren ili osiguran od nadležnog tijela ili nekog drugog subjekta.

 

Ako NE, objasniti kako subjekt osigurava primjenu zaštitnih kontrola na zatraženi način.

 

2.7.   

Zaključci i opći komentari u vezi s pouzdanošću, uvjerljivošću i robusnošću postupka.

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 3.

Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja

Cilj: Da bi se osigurala primjena potrebnih zaštitnih kontrola, RA3 imenuje nadležno i stručno osoblje za rad u području zaštite zračnog tereta ili zračne pošte. Osoblje koje ima pristup zaštićenom zračnom teretu mora imati potrebnu stručnost za izvođenje svojih poslova i završeno odgovarajuće osposobljavanje.

Za ispunjivanje tog cilja, RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da je sve osoblje (trajno, privremeno, agencijsko osoblje, vozači itd.) s izravnim i nepraćenim pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti za koji se primjenjuju ili su se primjenjivale zaštitne kontrole:

(a)

podvrgnuto početnim i obnovljivim provjerama prije zapošljavanja i/ili provjerama podobnosti koje su najmanje u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije RA3-ja; i

(b)

završilo početno i obnovljivo osposobljavanje u području zaštite radi upoznavanja sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije RA3-ja.

Napomena:

Provjera podobnosti podrazumijeva provjeru identiteta osobe i prethodnog iskustva, uključujući gdje je to zakonski dopustivo, eventualnih kaznenih djela kao dijela ocjene o primjerenosti osobe za provođenje zaštitne kontrole i pristup zaštitno ograničenom području (definicija iz Priloga 17. ICAO-a).

Provjerom prije zapošljavanja utvrđuje se identitet osobe na temelju dokumentiranog dokaza, zaposlenja, osposobljavanja i sve prekide tijekom najmanje prethodnih 5 godina, a od te se osobe zahtijeva da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih 5 godina (definicija Unije).

Referentni broj: točka 6.8.3.1.

3.1.   

Postoji li postupak kojim se osigurava da sve osoblje s izravnim i nepraćenim pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti subjekt koji provodi provjeru.

 

3.2.   

Uključuje li taj postupak?

provjeru podobnosti

provjeru prije zapošljavanja

provjeru kaznenih evidencija

razgovore

ostalo (navesti detalje)

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

3.3.   

Postoji li postupak kojim se osigurava da osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti subjekt koji provodi provjeru.

 

3.4.   

Uključuje li taj postupak?

provjeru podobnosti

provjeru prije zapošljavanja

provjeru kaznenih evidencija

razgovore

ostalo (navesti detalje)

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

3.5.   

Osposobljava li se osoblje s izravnim i nepraćenim pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti za rad u području zaštite prije nego što mu se dopusti pristup zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje osposobljavanja

 

3.6.   

Osposobljava li se osoblje koje prihvaća, pregledava i/ili zaštićuje zračni teret/zračnu poštu putem posebnih tečajeva u vezi s poslom?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje tečajeva za osposobljavanje.

 

3.7.   

Pohađa li osoblje iz točaka 3.5. i 3.6. obnove znanja?

DA ili NE

 

Ako DA, naznačiti elemente i učestalost obnove znanja

 

3.8.   

Zaključak: Osiguravaju li mjere u vezi sa zapošljavanjem i osposobljavanjem osoblja da je sve osoblje s pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti primjereno zaposleno i osposobljeno sukladno standardu koji je dostatan za upoznavanje sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 4.

Postupci za prihvat

Cilj: RA3 može primati teret ili poštu od nekog drugog RA3-ja, KC3-ja, AC3-ja ili od nepoznatog pošiljatelja. RA3 raspolaže primjerenim postupcima za prihvat tereta i pošte kojima se utvrđuje dolazi li pošiljka iz sigurnog lanca opskrbe i shodno tomu koje se mjere zaštite trebaju primijeniti.

RA3 održava bazu podataka koja najmanje sadržava informacije za svakog reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja koji je bio podvrgnut vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a u skladu s točkom 6.8.4.1. od kojeg izravno prihvaća teret ili poštu koja se isporučuje ACC3-ju za unos u Uniju:

(a)

podaci o poduzeću, uključujući bona fide poslovnu adresu;

(b)

priroda poslovanja, izuzev osjetljivih poslovnih informacija;

(c)

podaci za kontakt, uključujući podatke za kontakt osobe ili osoba odgovornih za zaštitu;

(d)

matični broj poduzeća, ako je primjereno;

(e)

izvještaj o vrednovanju, gdje je dostupan.

Referentni broj: točke 6.8.3.1. i 6.8.4.3.

Napomena: RA3 može prihvatiti teret od AC3-ja kao sigurni teret, samo ako je taj RA3 imenovao tog pošiljatelja kao AC3-ja i odgovoran je za teret koji je isporučio taj pošiljatelj.

4.1.   

Utvrđuje li subjekt, pri prihvatu pošiljke, da pošiljka dolazi od nekog drugog RA3-ja, KC3-ja, AC3-ja ili nepoznatog pošiljatelja?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

4.2.   

Izrađuje i održava li subjekt bazu podataka koja sadržava informacije za svakog RA3-ja, KC3-ja i AC3-ja od kojeg izravno prihvaća zračni teret ili zračnu poštu koja se isporučuje ACC3-ju za unos u Uniju?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti informacije koje se nalaze u bazi podataka.

 

Ako NE, kako subjekt zna da teret dolazi od nekog drugog RA3-ja, KC3-ja ili AC3-ja?

 

4.3.   

Imenuje li subjekt pošiljatelje kao AC3?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak i zaštitne mjere koje subjekt zahtijeva od pošiljatelja

 

4.4.   

Utvrđuje li subjekt, pri prihvatu pošiljke, da je njezino odredište zračna luka u EU-u/EGP-u?

DA ili NE, objasniti

 

4.5.   

Ako DA, dostavlja li subjekt sav zračni teret ili zračnu poštu istim zaštitnim kontrolama kada je odredište zračna luka EU-a/EGP-a?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

4.6.   

Utvrđuje li subjekt, pri prihvatu pošiljke, vodi li se pošiljka kao teret ili pošta visokog rizika (HRCM) (vidjeti definiciju u dijelu 6.), uključujući za pošiljke koje se isporučuju drugim vrstama prijevoza osim zračnog?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

Opisati postupak

 

4.7.   

Utvrđuje li vrednovani subjekt, pri prihvatu zaštićene pošiljke, da je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati (pečati, brave, inspekcija itd.)

 

4.8.   

Izvršava li osoba isporuku uz predočenje službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom?

DA ili NE

 

4.9.   

Je li uspostavljen postupak za identifikaciju pošiljaka koje zahtijevaju zaštitni pregled?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

4.10.   

Zaključak: Jesu li postupci za prihvat dostatni da se njima može utvrditi da zračni teret/zračna pošta u odredišnu zračnu luku EU-a/EGP-a dolaze iz sigurnog lanca opskrbe ili je potreban zaštitni pregled?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 5.

Zaštitni pregled

Cilj: Kada RA3 prihvaća teret i poštu koji ne dolaze iz sigurnog lanca opskrbe, RA3 te pošiljke mora podvrgnuti primjerenom zaštitnom pregledu prije njihove isporuke ACC3-ju kao sigurni teret. RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u radi prijenosa, tranzita ili istovara u zračnoj luci Unije pregleda sredstvima ili metodama koje su navedene u zakonodavstvu Unije sukladno razini koja je dostatna za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

Kada je zaštitni pregled zračnog tereta ili zračne pošte obavljen od strane ili u ime nadležnog tijela u trećoj zemlji, RA3 to prijavljuje i navodi način kojim je osiguran adekvatan zaštitni pregled.

Napomena: Premda je u skladu s točkom 6.8.3.2. do 30. lipnja 2014. dopuštena primjena minimalnih standarda ICAO-a za provedbu odredbi točke 6.8.3.1, pri vrednovanju postupaka zaštite zračnog prometa EU-a uzimaju se u obzir zahtjevi za zaštitni pregled EU-a, ako je vrednovanje obavljeno i prije 1. srpnja 2014.

Referentni broj: točka 6.8.3.

5.1.   

Provodi li zaštitni pregled neki drugi subjekt u ime subjekta?

DA ili NE

 

Ako DA

Navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće za obavljanje zaštitnog pregleda

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

ostalo

Navesti vrstu sporazuma/ugovora između vrednovanog subjekta i subjekta koji obavlja zaštitni pregled u njegovo ime

 

5.2.   

Koje se metode zaštitnog pregleda koriste za zračni teret i poštu?

Navesti sve metode koje su upotrijebljene, uključujući detalje opreme korištene za zaštitni pregled zračnog tereta i zračne pošte (npr. proizvođač, vrsta, softver, verzija, standard, serijski broj itd.)

 

5.3.   

Je li oprema ili metoda (npr. psi za otkrivanje eksploziva) koja je korištena uvrštena na najnoviju listu sukladnosti EU-a, ECAC-a ili TSA-a?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti detalje

 

Ako NE, navesti detalje koji utvrđuju odobrenje opreme i datuma, kao i sve pokazatelje da oprema ispunjuje zahtjeve normi EU-a za opremu

 

5.4.   

Je li oprema korištena u skladu s konceptom operacija CONOPS proizvođača i je li oprema redovito provjeravana i održavana?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

5.5.   

Je li pri zaštitnom pregledu uzeta u obzir vrsta pošiljke?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati kako je osigurano da metoda zaštitnog pregleda koja je odabrana odgovara standardu za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti

 

5.6.   

Postoji li postupak za rješavanje alarma koji je prouzrokovan opremom zaštitnog pregleda? (Za određenu opremu, npr. rendgensku opremu, alarm pokreće sam operator)

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak rješavanja alarma kojima se primjereno osigurava odsutnost zabranjenih predmeta

 

Ako NE, opisati što se događa s pošiljkom

 

5.7.   

Jesu li neke pošiljke izuzete od zaštitnog pregleda?

DA ili NE

 

5.8.   

Postoje li izuzeća koja ne ispunjuju listu Unije?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti detalje

 

5.9.   

Nadzire li se pristup području zaštite pregleda kako bi se osiguralo da samo ovlašteno i osposobljeno osoblje ima pristup?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

5.10.   

Je li uspostavljena kontrola kvalitete i/ili režim testiranja?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

5.11.   

Zaključak: Jesu li zračni teret/zračna pošta zaštićeni sredstvima ili metodama navedenima u točki 6.2.1. Odluke 2010/774/EU sukladno standardu koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u njoj nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 6.

Teret ili pošta visokog rizika (HRCM)

Cilj: Pošiljke koje potječu iz lokacija koje je Unija okvalificirala kao lokacije pošiljke visokog rizika ili se na tim lokacijama pretovaruju kao i pošiljke kojima je značajno narušena cjelovitost smatraju se teretom ili poštom visokog rizika (HRCM). Takve se pošiljke moraju pregledati u skladu s posebnim uputama. RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se utvrdi HRCM namijenjen EU-u/EGP-u i na njemu provedu primjerene kontrole kako je utvrđeno u zakonodavstvu Unije.

ACC3 kojem RA3 isporučuje zračni teret ili poštu za prijevoz ovlašćuje se da izvijesti RA3-ja o najnovijem stanju odgovarajućih informacija o ishodištima visokog rizika.

RA3 primjenjuje iste mjere, neovisno o tome dobiva li teret i poštu visokog rizika od zračnog prijevoznika ili putem drugih vrsta prijevoza.

Referentni broj: točka 6.7.

Napomena: Za teret i poštu visokog rizika odobrene za unos u EU/EGP izdaje se zaštitni status ‚SHR’, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu sa zahtjevima visokog rizika.

6.1.   

Zna li osoblje koje je nadležno za obavljanje zaštitnih kontrola koji se zračni teret i pošta smatra teretom i poštom visokog rizika (HRCM)?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

6.2.   

Raspolaže li subjekt postupcima za identifikaciju tereta ili pošte visokog rizika?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

6.3.   

Podliježu li teret i pošta visokog rizika postupcima zaštitnog pregleda u skladu sa zakonodavstvom Unije?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti postupke koji se primjenjuju

 

6.4.   

Izdaje li subjekt nakon zaštitnog pregleda izjavu o zaštitnom statusu za SHR u pratećoj dokumentaciji pošiljke?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati kako se zaštitni status izdaje i u kojem dokumentu

 

6.5.   

Zaključak: Je li postupak koji je uspostavio subjekt relevantan i dostatan da bi se njime osiguralo primjereno rukovanje teretom i poštom visokog rizika prije utovara?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 7.

Zaštita zaštićenog zračnog tereta i pošte

Cilj: RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti od trenutka od kojeg se zaštitni pregled ili druge zaštitne kontrole primjenjuju ili od trenutka prihvata nakon primjene zaštitnog pregleda ili zaštitnih kontrola, do utovara ili prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju. Ako prethodno zaštićeni zračni teret ili pošta nisu zaštićeni nakon toga, ne smiju se utovariti ni prenijeti ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Zaštita se može provoditi na različite načine, na primjer fizičkim sredstvima (pregrade, zaključane prostorije itd.), ljudima (patrole, osposobljeno osoblje itd.) i tehnološkim (CCTV, uređaj za dojavljivanje provale itd.).

Zaštićeni zračni teret ili pošta namijenjeni EU-u/EGP-u trebali bi biti odvojeni od zračnog tereta ili pošte koji nisu zaštićeni.

Referentni broj: točka 6.8.3.1.

7.1.   

Primjenjuje li drugi subjekt zaštitu zaštićenog zračnog tereta i zračne pošte u ime vrednovanog subjekta?

DA ili NE

 

Ako DA

Navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće za obavljanje zaštitnog pregleda

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

ostalo

 

7.2.   

Jesu li uspostavljene zaštitne kontrole i zaštite kojima se sprečava narušavanje cjelovitosti za vrijeme postupka zaštitnog pregleda?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

Navesti koja vrsta/koje vrste zaštite/zaštita je/su uspostavljena/e:

fizička (ograda, pregrada, zgrada čvrste konstrukcije itd.)

ljudi (patrole itd.)

tehnološka (CCTV, alarmni sustav itd.)

Objasniti način ustroja

 

7.3.   

Imaju li samo ovlaštene osobe pristup sigurnom zračnom teretu/zračnoj pošti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

Opisati kako se nadziru sve pristupne točke (uključujući vrata i prozore) zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati i koji su zaštićeni.

 

7.4.   

Postoje li postupci kojima se osigurava da se zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u na koje su primijenjene zaštitne kontrole zaštite od neovlaštenog uplitanja od trenutka zaštite do utovara ili prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati vrstu zaštite (fizička, zaštita ljudima, tehnološka itd.)

Također navesti je li zgrada čvrste konstrukcije i koje se vrste materijala koriste, ako su te informacije dostupne.

 

Ako NE, navesti razloge

 

7.5.   

Zaključak: Je li zaštita pošiljaka dostatno robusna kako bi se spriječilo neovlašteno uplitanje?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 8.

Dokumentacija

Cilj: Zaštitni status pošiljke unosi se u prateću dokumentaciju pošiljke, u obliku zrakoplovnog teretnog lista, jednakovrijedne poštanske dokumentacije ili u posebnoj izjavi, u elektroničkom ili u pisanom obliku. Zaštitni status izdaje RA3.

Referentni broj: točke 6.3.2.6.(d) i 6.8.3.4.

Napomena: mogu se navesti sljedeći zaštitni statusi:

‚SPX’, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

‚SCO’, što znači sigurno samo za isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

‚SHR’, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu s visokorizičnim zahtjevima.

8.1.   

Navodi li subjekt u pratećoj dokumentaciji (npr. zrakoplovni teretni list) status tereta i kako je taj status postignut?

DA ili NE

 

Ako NE, objasniti

 

8.2.   

Zaključak: Je li dokumentacijski postupak dostatan za osiguravanje da se teret ili pošta opreme pravilnom pratećom dokumentacijom u kojoj je naveden točan zaštitni status?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 9.

Prijevoz

Cilj: Zračni teret i zračna pošta moraju biti zaštićeni od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti od trenutka zaštite do utovara ili prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju. To uključuje zaštitu za vrijeme prijevoza do zrakoplova ili do ACC3-ja ili drugog RA3-ja. Ako prethodno zaštićeni zračni teret ili pošta nisu zaštićeni za vrijeme prijevoza, ne utovaruju se ili ne prenose ACC3-ju ili drugom RA3-ju kao sigurni teret.

Za vrijeme prijevoza do zrakoplova, ACC3-ja ili drugog RA3-ja, RA3 je nadležan za zaštitu sigurnih pošiljaka. To uključuje slučajeve kada prijevoz obavlja neki drugi subjekt, na primjer otpremnik, u svoje ime. To ne uključuje slučajeve pri čemu se pošiljke prevoze pod nadležnošću ACC3-ja ili nekog drugog RA3-ja.

Referentni broj: točka 6.8.3.

9.1.   

Kako se zračni teret/zračna pošta predaje ACC3-ju/nekom drugom RA3-ju?

(a)   

Vlastiti prijevoz vrednovanog subjekta?

DA ili NE

 

(b)   

Prijevoz od strane nekog drugog RA3-ja/ACC3-ja?

DA ili NE

 

(c)   

Vrednovani subjekt sklopio je ugovor s podizvođačem?

DA ili NE

 

9.2.   

Stavlja li se na pakiranje zračnog tereta/zračne pošte pečat koji se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

9.3.   

Je li vozilo prije prijevoza zapečaćeno ili zaključano?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

9.4.   

Kada se koriste pečati s brojevima, nadzire li se pristup pečatima i bilježe li se brojevi?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti kako

 

9.5.   

Ako je primjereno, potpisuje li dotični vozač izjavu prijevoznika?

DA ili NE

 

9.6.   

Je li osoba koja prevozi teret prošla posebne zaštitne kontrole i osposobljavanje za svjesnost prije nego što je ovlaštena za prijevoz zaštićenog zračnog tereta i/ili zračne pošte?

DA ili NE

 

Ako DA, molimo opisati vrstu zaštitnih kontrola (provjera prije zapošljavanja, provjera podobnosti itd.) i vrsta osposobljavanja (osposobljavanje za svjesnost o zaštiti itd.)

 

9.7.   

Zaključak: Jesu li mjere dostatne da zaštite zračni teret/zračnu poštu od neovlaštenog uplitanja za vrijeme prijevoza?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 10.

Sukladnost

Cilj: Nakon ocjenjivanja devet prethodnih dijelova kontrolne liste, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora zaključiti potvrđuje li njegova provjera na samoj lokaciji provedbu zaštitnih kontrola u skladu s ciljevima koji su navedeni u kontrolnoj listi za zračni teret/zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u.

Moguća su dva različita scenarija. Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a zaključuje da subjekt:

(a)

ispunjuje ciljeve iz navedene kontrolne liste. Ocjenjivač vrednovanom subjektu dostavlja original izvještaja o vrednovanju i navodi da je subjekt imenovan reguliranim agentom iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a;

(b)

ne ispunjuje ciljeve iz navedene kontrolne liste. U tom slučaju, subjekt nije ovlašten isporučivati ACC3-u ili nekom drugom RA3-ju zaštićeni zračni teret ili poštu za odredište u EU-u/EGP-u. Subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

U načelu, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora odlučiti postupa li vrednovani subjekt s teretom i poštom na način da se u trenutku isporučivanja ACC3-ju ili drugom RA3-ju mogu smatrati sigurnima za let u EU/EGP u skladu s primjenjivim propisima Unije.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora imati na umu da se ocjena temelji na sveukupnoj objektivnoj metodologiji sukladnosti.

10. 1.   

Opći zaključci:

Ocjena (i obavijest)

(označiti odgovarajući odgovor)

Ako je ocjena ‚ZADOVOLJAVA’, subjekt se smatra reguliranim agentom iz treće zemlje odobrenim za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3).

Zadovoljava/Ne zadovoljava

Ako je sveukupna ocjena nezadovoljavajuća, navesti u nastavku u kojim područjima nisu zadovoljeni potrebni standardi zaštite odnosno dijelove s posebnom osjetljivošću. Također priložiti savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovoljavajuću ocjenu.

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

Komentari subjekta

 

Ime ocjenjivača:

Datum:

Potpis:

PRILOG

Popis osoba i subjekata koji su posjećeni i s kojima je obavljen razgovor

Navesti ime subjekta, ime kontaktne osobe i datum posjete ili razgovora.

Ime subjekta

Ime kontaktne osobe

Datum posjete/razgovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sljedeći Prilog uvršten je nakon Priloga 6-C3:

PRILOG 6-C4

KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE POZNATIH POŠILJATELJA IZ TREĆIH ZEMALJA ODOBRENIH ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a

Subjekti iz trećih zemalja mogu postati članom sigurnog lanca opskrbe ACC3-ja (prijevoznik zračnog tereta ili pošte koji iz zračne luke treće zemlje operira u Uniji) podnošenjem zahtjeva za imenovanje kao poznati pošiljatelj iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3). KC3 je subjekt za rukovanje teretom smješten u trećoj zemlji koji je vrednovan i odobren kao takav na osnovi vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a.

(KC3) osigurava da se zaštitne kontrole provode na pošiljkama namijenjenim Europskoj uniji i da su pošiljke zaštićene od neovlaštenog uplitanja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do prijenosa ACC3-ju ili reguliranom agentu iz treće zemlje odobrenom za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3).

Preduvjeti za prenošenje zračnog tereta ili zračne pošte u Uniju (EU) ili Island, Norvešku i Švicarsku obvezni su Uredbom (EU) br. 185/2010 kako je izmijenjeno Provedbenom uredbom (EU) br. 859/2011 i Provedbenom uredbom Komisije 1082/2012 (3).

Kontrolna lista instrument je koji ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi za ocjenu razine zaštite koja se primjenjuje na zračni teret ili zračnu poštu namijenjenu EU-u/EGP-u od strane ili pod nadležnošću subjekta koji traži imenovanje kao KC3. Kontrolna lista koristi se samo u slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1.(b) Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010. U slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1.(a) navedenoga Priloga, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi kontrolnu listu ACC3-ja.

Ako se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a utvrdi da je subjekt ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, izvještaj o vrednovanju predaje se vrednovanom subjektu. U izvještaju o vrednovanju navodi se da je subjekt imenovan poznatim pošiljateljem iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3). KC3 mora imati mogućnost koristiti izvještaj u svojim poslovnim vezama s bilo kojim ACC3-jem i RA3-jem. Sastavni dijelovi izvještaja o vrednovanju sadržavaju najmanje sljedeće:

(a)

ispunjenu kontrolnu listu (prilog 6-C4 naveden u Prilogu Uredbi (EU) br. 185/2010) koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a i kada je primjereno uz komentare vrednovanog subjekta;

(b)

izjavu o obvezama (prilog 6-H3 naveden u Prilogu Uredbi (EU) br. 185/2010) koju je potpisao vrednovani subjekt; i

(c)

izjavu o neovisnosti (prilog 11-A naveden u Prilogu Uredbi (EU) br. 185/2010) u pogledu vrednovanog subjekta koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a.

Dokaz o cjelovitosti izvještaja o vrednovanju su numeriranje stranica, datum vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a i paraf ocjenjivača i vrednovanog subjekta na svakoj stranici. Standardni jezik izvještaja o vrednovanju je engleski.

Za one dijelove koji se ne mogu ocijeniti prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 185/2010, temeljni standardi su norme i preporučene prakse Priloga 17. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i upute sadržane u uputama o zaštiti zračnog prometa Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva ICAO (Doc 8973 – dokument s ograničenim pristupom).

Utvrdi li se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a da subjekt nije ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

Napomene za ispunjivanje:

1.

Potrebno je ispuniti sve dijelove kontrolne liste. Ako podaci nisu dostupni, to treba objasniti.

2.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a nakon svakog dijela zaključuje jesu li i u kojoj mjeri ispunjeni ciljevi tog dijela.

DIO 1.

Organizacija i nadležnosti

1.1.   

Datum(i) vrednovanja

Koristiti točan format datuma, npr. od 01.10.2012. do 02.10.2012.

dd/mm/gggg

 

1.2.   

Datum prijašnjeg vrednovanja kada je primjereno.

dd/mm/gggg

 

Prijašnji matični broj KC3-ja, gdje je dostupan

 

Certifikat AEO/status C-TPAT/druga certificiranja, gdje su dostupna

 

1.3.   

Podaci o ocjenjivaču zaštite zračnog prometa

Ime

 

Poduzeće/organizacija/tijelo

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka (UAI)

 

Adresa e-pošte

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

1.4.   

Ime subjekta

Ime

 

Broj poduzeća (npr. identifikacijski broj trgovačkog registra, ako je primjereno)

 

Broj/odjel/zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je potrebno)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.5.   

Glavna adresa organizacije (ako se razlikuje od mjesta vrednovanja)

Broj/odjel/zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je potrebno)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.6.   

Vrsta djelatnosti – vrste obrađenog tereta

Koja je vrsta djelatnosti – vrsta obrađenog tereta u prostorijama podnositelja zahtjeva?

 

1.7.   

Podnositelj zahtjeva nadležan je za …?

(a)

pripremu

(b)

pakiranje

(c)

skladištenje

(d)

otpremu

(e)

ostalo (molimo navesti)

 

1.8.   

Prosječni broj zaposlenika na lokaciji

Broj

 

1.9.   

Ime i položaj nadležne osobe za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte iz treće zemlje

Ime

 

Naziv radnog mjesta

 

Adresa e-pošte

 

Broj telefona - uključujući međunarodne šifre

 

DIO 2.

Organizacija i nadležnosti poznatog pošiljatelja iz treće zemlje odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a

Cilj: Zračni teret ili zračna pošta ne prenose se u EU/EGP, a da nisu bili podvrgnuti zaštitnim kontrolama. Teret ili pošta koji KC3 isporučuje ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju prihvaćaju se kao sigurni teret ili sigurna pošta ako je KC3 primijenio takve zaštitne kontrole. Detalji takvih zaštitnih kontrola navedeni su u sljedećim dijelovima ove kontrolne liste.

KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava primjerena primjena zaštitnih kontrola na sav zračni teret i na svu zračnu poštu namijenjenu EU-u/EGP-u te zaštita sigurnog tereta ili sigurne pošte do prijenosa ACC3-ju ili RA3-ju. Zaštitne kontrole sadržavaju mjere za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

Referentni broj: točka 6.8.3.

2.1.   

Je li subjekt utvrdio program zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, nastaviti s točkom 2.5.

 

2.2   

Informacije o programu zaštite subjekta

Datum – koristiti točan format dd/mm/gggg

 

Verzija

 

Je li program zaštite predan nadležnom tijelu države u kojoj se subjekt nalazi i/ili odobren od nadležnog tijela države u kojoj se subjekt nalazi? Ako DA, molimo opisati postupak

 

2.3.   

Pokriva li program zaštite dostatno elemente spomenute u kontrolnoj listi (dijelovi od 4. do 11.)?

DA ili NE

 

Ako NE, detaljno opisati razloge

 

2.4.   

Je li program zaštite uvjerljiv, robustan i potpun?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

2.5.   

Je li subjekt utvrdio postupak kojim se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u predaju primjerenim zaštitnim kontrolama prije prijenosa ACC3-ju ili RA3-ju?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

2.6.   

Raspolaže li subjekt sustavom upravljanja (npr. instrumenti, upute itd.) kojim se osigurava provedba potrebnih zaštitnih kontrola?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati sustav upravljanja i objasniti je li taj sustav odobren, provjeren ili osiguran od nadležnog tijela ili drugog subjekta.

 

Ako NE, objasniti kako subjekt osigurava primjenu zaštitnih kontrola na zatraženi način.

 

2.7.   

Zaključci i opći komentari u vezi s pouzdanošću, uvjerljivošću i robusnošću postupka.

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 3.

Zračni teret/zračna pošta koji se mogu identificirati (‚Ciljanost’)

Cilj: Utvrditi točku (ili mjesto) gdje se teret/pošta mogu identificirati kao zračni teret/zračna pošta. Ciljanost podrazumijeva mogućnost ocjene kada/gdje se teret/pošta mogu identificirati kao zračni teret/zračna pošta.

3.1.   

Inspekcijom pripreme, pakiranja, skladištenja, odabira, otpreme i bilo kojih drugih relevantnih područja, ustanoviti gdje i kako pošiljka zračnog tereta/zračne pošte namijenjena EU-u/EGP-u može postati identificirana kao takva.

Opisati

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

N.B.: U dijelovima od 6. do 9. potrebno je navesti detaljne informacije o zaštiti neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati.

DIO 4.

Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja

Cilj: Da bi se osigurala primjena potrebnih zaštitnih kontrola, KC3 imenuje nadležno i stručno osoblje za rad u području zaštite zračnog tereta ili zračne pošte. Osoblje koje ima pristup zračnom teretu koji se može identificirati ima stručnost za izvođenje svojih poslova i završeno odgovarajuće osposobljavanje.

Za ispunjivanje tog cilja, KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da je sve osoblje (trajno, privremeno, agencijsko osoblje, vozači itd.) s izravnim i nepraćenim pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti za koji se primjenjuju ili su se primjenjivale zaštitne kontrole:

(a)

podvrgnuto početnim i obnovljivim provjerama prije zapošljavanja i/ili provjerama podobnosti koje su najmanje u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije KC3-ja; i

(b)

završilo početno i obnovljivo osposobljavanje u području zaštite radi upoznavanja sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije KC3-ja.

Napomena:

Provjera podobnosti podrazumijeva provjeru identiteta osobe i prethodnog iskustva, uključujući gdje je to zakonski dopustivo, eventualnih kaznenih djela kao dijela ocjene o primjerenosti osobe za provođenje zaštitne kontrole i pristup zaštitno ograničenom području (definicija iz Priloga 17. ICAO-a).

Provjerom prije zapošljavanja utvrđuje se identitet osobe na temelju dokumentiranog dokaza, zaposlenja, osposobljavanja i sve prekide tijekom najmanje prethodnih 5 godina, a od te se osobe zahtijeva da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih 5 godina (definicija Unije).

Referentni broj: točka 6.8.3.1.

4.1.   

Postoji li postupak kojim se osigurava da sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati podliježu provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje provjera podobnosti i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koji se uzima u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti subjekt koji provodi provjeru.

 

4.2.   

Uključuje li taj postupak?

provjeru podobnosti

provjeru prije zapošljavanja

provjeru kaznenih evidencija

razgovore

ostalo (navesti detalje)

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

4.3.   

Postoji li postupak kojim se osigurava da osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti subjekt koji provodi provjeru.

 

4.4.   

Uključuje li taj postupak?

provjeru podobnosti

provjeru prije zapošljavanja

provjeru kaznenih evidencija

razgovore

ostalo (navesti detalje)

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

4.5.   

Osposobljava li se osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati, prije nego što im se dopusti pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje osposobljavanja

 

4.6.   

Pohađa li osoblje iz točke 4.5. osposobljavanja namijenjena obnovi znanja?

DA ili NE

 

Ako DA, naznačiti elemente i učestalost osposobljavanja namijenjena obnovi znanja

 

4.7.   

Zaključak: Osiguravaju li mjere u vezi sa zapošljavanjem i osposobljavanjem osoblja da je sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti namijenjenih EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati primjereno zaposleno i osposobljeno sukladno standardu koji je dostatan za upoznavanje sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 5.

Fizička zaštita

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati kako je zaštićena njegova lokacija ili njegove prostorije te da su uspostavljeni odgovarajući postupci kontrole pristupa. Bitno je da se nadzire pristup području gdje se obrađuje ili skladišti zračni teret/zračna pošta koji se mogu identificirati. Sva vrata, svi prozori i ostale pristupne točke za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte namijenjenih EU-u/EGP-u moraju biti zaštićeni ili podložni kontroli pristupa.

Fizička zaštita može biti, ali se ne ograničava na:

fizičke prepreke (ograde ili pregrade),

tehnologiju koja koristi alarme i/ili sustave CCTV,

zaštitu ljudima (osoblje odgovorno za provođenje aktivnosti nadzora).

Referentni broj: točka 6.8.3.1.

5.1.   

Jesu li sve pristupne točke zračnom teretu/zračnoj pošti podložne kontroli pristupa i je li pristup dopušten samo ovlaštenim osobama?

DA ili NE

 

Ako DA, kako se pristup nadzire? Objasniti i opisati. Mogući su višestruki odgovori.

od strane zaštitarskog osoblja

od strane ostalog osoblja

ručnim pregledom ako osobe smiju pristupiti području

elektronički sustavi za kontrolu pristupa

ostalo, navesti

 

Ako DA, kako je ovlaštenoj osobi osiguran ulazak području? Objasniti i opisati. Mogući su višestruki odgovori.

korištenje identifikacijske iskaznice poduzeća

korištenje druge vrste identifikacijske iskaznice (putovnica ili vozačka dozvola)

popis ovlaštenih osoba koji koristi (zaštitarsko) osoblje

elektronička autorizacija, npr. Korištenjem čipa

dodjela ključeva ili pristupnih šifri isključivo ovlaštenom osoblju

ostalo, navesti

 

5.2.   

Jesu li osigurane sve pristupne točke zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati? To uključuje pristupne točke koje nisu u stalnoj uporabi i točke koje se obično ne koriste kao pristupne točke, na primjer, prozori

DA ili NE

 

Ako DA, kako su osigurane te točke? Objasniti i opisati. Mogući su višestruki odgovori.

nazočnost zaštitarskog osoblja

elektronički sustavi za kontrolu pristupa koji istodobno dopuštaju pristup samo jednoj osobi

pregrade, npr. rebrenice ili brave

sustav CCTV

sustav za otkrivanje neovlaštenih osoba

 

5.3.   

Postoje li dodatne mjere kojima se općenito poboljšava zaštita prostorija?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti i opisati koje su to mjere

ograde ili pregrade

sustav CCTV

sustav za otkrivanje neovlaštenih osoba

nadzor i patrole

ostalo, navesti

 

5.4.   

Je li zgrada čvrste konstrukcije?

DA ili NE

 

5.5.   

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za sprečavanje neovlaštenog pristupa onim dijelovima lokacije i prostorija gdje se obrađuju ili skladište zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 6.

Priprema

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka pripreme. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za pripremu nadzire i da je postupak pripreme pod nadzorom. Ako se tijekom pripreme proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti od te faze.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka pripreme.

6.1.   

Nadzire li se pristup području za pripremu i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava ovlaštenim osobama

 

6.2.   

Je li postupak pripreme pod nadzorom?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način nadzora

 

6.3.   

Jesu li uspostavljene kontrole radi sprečavanja narušavanja cjelovitosti u fazi pripreme?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

6.4.   

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme pripreme?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 7.

Pakiranje

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka pakiranja. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za pakiranje nadzire i da je postupak pakiranja pod nadzorom. Ako se tijekom pakiranja proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti od te faze. Sva gotova roba mora se provjeriti prije pakiranja.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka pakiranja.

7.1.   

Nadzire li se pristup području za pakiranje i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava ovlaštenim osobama

 

7.2.   

Je li postupak pakiranja pod nadzorom?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način nadzora

 

7.3.   

Jesu li uspostavljene kontrole radi sprečavanja narušavanja cjelovitosti u fazi pakiranja?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

7.4.   

Opisati gotovo vanjsko pakiranje:

(a)   

Je li gotovo vanjsko pakiranje robusno?

DA ili NE

 

Opisati:

 

(b)   

Stavlja li se na gotovo vanjsko pakiranje pečat koji se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati koji je postupak korišten za osiguravanje da se pakiranje ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja, na primjer korištenjem pečata s brojevima, posebnih markica ili sigurnosne trake itd.

 

Ako NE, opisati koje su mjere zaštite poduzete kojima se osigurava cjelovitost pošiljaka.

 

7.5.   

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme pakiranja?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 8.

Skladištenje

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme skladištenja. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za skladištenje nadzire. Ako se tijekom skladištenja proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti od te faze.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka skladištenja.

8.1.   

Nadzire li se pristup području za skladištenje i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava ovlaštenim osobama

 

8.2.   

Jesu li gotovi i upakirani zračni teret/zračna pošta sigurno uskladišteni i provjereni da nije došlo do narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

Ako NE, objasniti kako subjekt osigurava zaštitu gotovog i upakiranog zračnog tereta i zračne pošte namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti.

 

8.3.   

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme skladištenja?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 9.

Otprema

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka otpreme. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za otpremu nadzire. Ako se tijekom otpreme proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti od te faze.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka otpreme.

9.1.   

Nadzire li se pristup području za otpremu i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava ovlaštenim osobama

 

9.2.   

Tko ima pristup području za otpremu? Mogući su višestruki odgovori.

zaposlenici subjekta

vozači

posjetitelji

podizvođači

ostalo, navesti

 

9.3.   

Je li postupak otpreme pod nadzorom?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način nadzora

 

9.4.   

Jesu li uspostavljene kontrole radi sprečavanja narušavanja cjelovitosti u području za otpremu?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati

 

9.5.   

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka otpreme?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 10.

Pošiljke iz drugih izvora

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta koji ne potječu od njega samog ne prosljeđuju ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

KC3 može RA3-ju ili ACC3-ju proslijediti pošiljke koje ne potječu od njega samog pod uvjetom:

(a)

da su one odvojene od pošiljaka koje potječu od njega; i

(b)

da je ishodište jasno naznačeno na pošiljci ili na pratećoj dokumentaciji.

RA3 ili ACC3 mora pregledati sve takve pošiljke prije utovara u zrakoplov.

10.1.   

Prihvaća li subjekt pošiljke tereta ili pošte koje su namijenjene za prijenos zrakom od drugog subjekta?

DA ili NE

 

Ako DA, kako se te pošiljke čuvaju odvojeno od vlastitog tereta ili pošte poduzeća i kako se identificiraju reguliranom agentu/prijevozniku?

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a.

 

DIO 11.

Prijevoz

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme prijevoza. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu biti prihvaćeni od ACC3-ja ili RA3-ja kao sigurni teret ili pošta.

Tijekom prijevoza KC3 je nadležan za zaštitu sigurnih pošiljaka. To uključuje slučajeve kada prijevoz obavlja neki drugi subjekt, na primjer otpremnik, u svoje ime. To ne uključuje slučajeve pri čemu se pošiljke prevoze pod nadležnošću ACC3-ja ili RA3-ja.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u prilikom prijevoza.

11.1.   

Kako se zračni teret/zračna pošta predaje ACC3-u ili RA3-u?

(a)   

Vlastiti prijevoz vrednovanog subjekta?

DA ili NE

 

(b)   

Prijevoz ACC3-ja/RA3-ja?

DA ili NE

 

(c)   

Vrednovani subjekt sklopio je ugovor s podizvođačem?

DA ili NE

 

11.2.   

Stavlja li se na pakiranje zračnog tereta/zračne pošte pečat koji se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

11.3.   

Je li vozilo prije prijevoza zapečaćeno ili zaključano?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

11.4.   

Kada se koriste pečati s brojevima, nadzire li se pristup pečatima i bilježe li se brojevi?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti kako

 

11.5.   

Ako je primjereno, potpisuje li dotični vozač izjavu prijevoznika?

DA ili NE

 

11.6.   

Je li osoba koja prevozi teret prošla posebne zaštitne kontrole i osposobljavanje za svjesnost prije nego što je ovlaštena za prijevoz zaštićenog zračnog tereta i/ili zračne pošte?

DA ili NE

 

Ako DA, molimo opisati vrstu zaštitnih kontrola (provjera prije zapošljavanja, provjera podobnosti itd.) i vrsta osposobljavanja (osposobljavanje za svjesnost o zaštiti itd.)

 

11.7.   

Zaključak: Jesu li mjere dostatne da zaštite zračni teret/zračnu poštu od neovlaštenog uplitanja za vrijeme prijevoza?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 12.

Sukladnost

Cilj: Nakon ocjenjivanja jedanaest prethodnih dijelova, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora zaključiti potvrđuje li njegova provjera na samoj lokaciji provedbu zaštitnih kontrola u skladu s ciljevima koji su navedeni u kontrolnoj listi za zračni teret/zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u.

Moguća su dva različita scenarija. Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a zaključuje da subjekt:

(a)

ispunjuje ciljeve iz navedene kontrolne liste. Ocjenjivač vrednovanom subjektu dostavlja original izvještaja o vrednovanju i navodi da je subjekt imenovan poznatim pošiljateljem iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3);

(b)

ne ispunjuje ciljeve iz navedene kontrolne liste. U tom slučaju, subjekt nije ovlašten isporučivati ACC3-ju ili RA3-ju zračni teret ili poštu za odredište u EU-u/EGP-u, ako nisu pregledani od ovlaštene strane. Subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

U načelu, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora odlučiti postupa li vrednovani subjekt s teretom ili poštom na način da se u trenutku isporučivanja ACC3-ju ili RA3-ju mogu smatrati sigurnima za let u EU/EGP u skladu s primjenjivim propisima Unije.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora imati na umu da se ocjena temelji na sveukupnoj objektivnoj metodologiji sukladnosti.

12. 1.   

Opći zaključci:

Ocjena (i obavijest)

(označiti odgovarajući odgovor)

Ako je ocjena ‚ZADOVOLJAVA’ subjekt se smatra imenovanim poznatim pošiljateljem iz treće zemlje odobrenim za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3).

Zadovoljava/Ne zadovoljava

Ako je sveukupna ocjena nezadovoljavajuća, navesti u nastavku u kojim područjima nisu zadovoljeni potrebni standardi zaštite odnosno dijelove s posebnom osjetljivošću. Također priložiti savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovoljavajuću ocjenu.

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

Komentari subjekta

 

Ime ocjenjivača:

Datum:

Potpis:

PRILOG

Popis osoba i subjekata koji su posjećeni i s kojima je obavljen razgovor

Navesti ime subjekta, ime kontaktne osobe i datum posjete ili razgovora.

Ime subjekta

Ime kontaktne osobe

Datum posjete/razgovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sljedeći prilozi uvršteni su nakon Priloga 6-H1:

PRILOG 6-H2

IZJAVA O OBVEZAMA — REGULIRANI AGENT IZ TREĆE ZEMLJE ODOBREN ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a (RA3)

U ime [ime RA3-ja] primam na znanje sljedeće:

Ovim izvještajem utvrđuje se razina zaštite koja se primjenjuje na radnje zračnog tereta namijenjenoga EU-u/EGP-u u pogledu standarda zaštite koji su navedeni u listi ili se odnose na nju.

[Ime RA3-a] može biti imenovan kao ‚regulirani agent iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a’ (RA3) samo nakon što ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji je naveden u bazi podataka Unije za regulirane agente i poznate pošiljatelje uspješno provede vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a s ocjenom ‚ZADOVOLJAVA’.

Ako se izvještajem utvrdi nesukladnost s mjerama zaštite na koje se odnosi, to bi moglo dovesti do opoziva [ime RA3-ja] imenovanja kao RA3-ja unatoč dodijeljenog imenovanja za tu prostoriju što će [ime RA3-ja] onemogućiti da isporučuje zaštićeni zračni teret ili poštu ACC3-ju ili drugom RA3-ju za odredište u EU-u/EGP-u.

Izvještaj vrijedi pet godina i stoga istječe najkasnije …

U ime [ime RA3-ja] izjavljujem:

(a)

Da će [ime RA3-a] prihvatiti odgovarajuće daljnje mjere za potrebe praćenja standarda koji su potvrđeni izvještajem.

(b)

Sve promjene u vezi s [ime RA3-ja] radnjama koje ne zahtijevaju potpuno ponovno vrednovanje bit će zabilježene u originalnom izvještaju dodavanjem informacija dok prijašnje informacije ostaju vidljive. To se može odnositi na sljedeće promjene:

(1)

sveukupna nadležnost za zaštitu dodjeljuje se bilo kome osim osobi koja je navedena u točki 1.8. Priloga 6-C2 Uredbi (EU) br. 185/2010;

(2)

sve promjene u vezi s prostorijama ili postupcima koje mogu značajno utjecati na zaštitu.

(c)

[Ime RA3-ja] obavijestit će ACC3-je i RA3-je kojima isporučuje zaštićeni zračni teret i/ili zračnu poštu ako [ime RA3-ja] prestane poslovati, ako prestane obavljati djelatnosti u vezi sa zračnim teretom/zračnom poštom ili ako više ne može ispunjivati zahtjeve koji su vrednovani u ovome izvještaju.

(d)

[Ime RA3-ja] održat će razinu zaštite koja je u ovome izvještaju potvrđena kao sukladna s ciljevima utvrđenima u ovoj kontrolnoj listi i, prema potrebi, provesti i primijeniti sve dodatne mjere zaštite potrebne za imenovanje kao RA3 gdje su standardi zaštite okvalificirani kao nedostatni do naknadnog vrednovanja aktivnosti [ime RA3-ja].

U ime [ime RA3-ja] preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

PRILOG 6-H3

IZJAVA O OBVEZAMA — POZNATI POŠILJATELJ IZ TREĆE ZEMLJE ODOBREN ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a (KC3)

U ime [ime KC3-ja] primam na znanje sljedeće:

Ovim izvještajem utvrđuje se razina zaštite koja se primjenjuje na radnje zračnog tereta namijenjenoga EU-u/EGP-u (4) u pogledu standarda zaštite koji su navedeni u listi ili se odnose na nju (5).

[Ime KC3-ja] može biti imenovan kao ‚poznati pošiljatelj iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a’ (KC3) samo nakon što ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji je naveden u bazi podataka Unije za regulirane agente i poznate pošiljatelje uspješno provede vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a s ocjenom ‚ZADOVOLJAVA’.

Ako se izvještajem utvrdi nesukladnost s mjerama zaštite na koje se odnosi, to bi moglo dovesti do opoziva [ime KC3-ja] imenovanja kao KC3-ja unatoč dodijeljenog imenovanja za tu prostoriju što će [ime KC3-ja] onemogućiti da isporučuje zaštićeni zračni teret ili poštu ACC3-ju ili reguliranom agentu iz treće zemlje odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3) za odredište u EU-u/EGP-u.

Izvještaj vrijedi pet godina i stoga istječe najkasnije …

U ime [ime KC3-ja] izjavljujem:

(a)

Da će [ime KC3-ja] prihvatiti odgovarajuće daljnje mjere za potrebe praćenja standarda koji su potvrđeni izvještajem.

(b)

Sve promjene u vezi s [ime KC3-ja] radnjama koje ne zahtijevaju potpuno ponovno vrednovanje bit će zabilježene u originalnom izvještaju dodavanjem informacija dok prijašnje informacije ostaju vidljive. To se može odnositi na sljedeće promjene:

1.

sveukupna nadležnost za zaštitu dodjeljuje se bilo kome osim osobi koja je navedena u točki 1.9. Priloga 6-C4 Uredbi (EU) br. 185/2010;

2.

sve promjene u vezi s prostorijama ili postupcima koje mogu značajno utjecati na zaštitu.

(c)

[Ime KC3-ja] obavijestit će ACC3-je i RA3-je kojima isporučuje zaštićeni teret i/ili poštu ako [ime KC3-ja] prestane poslovati, ako prestane obavljati djelatnosti u vezi sa zračnim teretom/zračnom poštom ili ako više ne može ispunjivati zahtjeve koji su vrednovani u ovome izvještaju.

(d)

[Ime KC3-ja] održat će razinu zaštite koja je u ovome izvještaju potvrđena kao sukladna s ciljevima utvrđenima u ovoj kontrolnoj listi i, prema potrebi, provesti i primijeniti sve dodatne mjere zaštite potrebne za imenovanje kao KC3-ja gdje su standardi zaštite okvalificirani kao nedostatni do naknadnog vrednovanja aktivnosti [ime KC3-ja].

U ime [ime KC3-ja] preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:


(1)  Države članice Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina.

(2)  Zračni teret/zračna pošta/zrakoplov namijenjeni EU-u/EGP-u ovoj kontrolnoj listi ekvivalentni su zračnom teretu/zračnoj pošti/zrakoplovu namijenjenima EU-u i Islandu, Norveškoj i Švicarskoj.”

(3)  SL L 324, 22.11.2012, str. 25.”

(4)  Zračne luke smještene u sljedećim državama: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina te Island, Norveška i Švicarska.

(5)  Uredba (EU) br. 185/2010 kako je izmijenjena provedbenom uredbama (EU) br. 859/2011 i (EU) 1082/2012.”


11.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 190/31


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 655/2013

оd 10. srpnja 2013.

o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 20. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Krajnji korisnici, kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1223/2009, susreću se s raznim tvrdnjama u vezi s funkcijom, sadržajem i učincima kozmetičkog proizvoda. S obzirom na to da kozmetički proizvodi igraju veliku ulogu u životima krajnjih korisnika, važno je osigurati da su informacije koje su im u tim tvrdnjama priopćene korisne, razumljive i pouzdane i da im se tim informacijama omogući donošenje informiranih odluka i odabir proizvoda koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama i očekivanjima.

(2)

Tvrdnje o kozmetičkim proizvodima služe uglavnom za informiranje krajnjih korisnika o obilježjima i kvaliteti proizvoda. Te su tvrdnje ključne za razlikovanje proizvoda. Pridonose i poticanju inovativnosti i konkurentnosti.

(3)

Potrebno je utvrditi zajedničke kriterije na razini Unije kako bi se opravdala uporaba tvrdnje u vezi s kozmetičkim proizvodima. Glavni je cilj utvrđivanja zajedničkih kriterija osigurati visoki stupanj zaštite krajnjih korisnika, posebice u odnosu na zavaravajuće tvrdnje u vezi s kozmetičkim proizvodima. Zajedničkim pristupom na razini Unije osigurala bi se i bolja usklađenost mjera koje poduzimaju nadležna tijela država članica i spriječila narušavanja unutarnjeg tržišta. Tim bi se pristupom poboljšala i suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za zaštitu potrošača, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (2).

(4)

Članak 20. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 primjenjuje se na proizvode koji su obuhvaćeni definicijom kozmetičkog proizvoda iz članka 2. te Uredbe. Zajednički se kriteriji primjenjuju samo ako je ocijenjeno da je dotični proizvod uistinu kozmetički proizvod. Nacionalna nadležna tijela i nacionalni sudovi odlučuju, ovisno o pojedinačnom slučaju, koji se regulatorni okvir primjenjuje.

(5)

Zajednički kriteriji primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Direktivu 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”) (3), Direktivu 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (4) i drugo primjenjivo zakonodavstvo Unije.

(6)

Krajnjim se korisnicima poruke trebaju priopćiti uz prilagodljiv pristup kako bi se uzela u obzir socijalna, jezična i kulturna raznolikost Unije i očuvala inovativnost i konkurentnost europske industrije. Takav je pristup usklađen s načelima koje je izrekao Sud koji je u nekoliko navrata istaknuo da je radi utvrđivanja može li određena tvrdnja zavarati potrošača potrebno uzeti u obzir njegova očekivanja, s obzirom na specifični kontekst i okolnosti u kojima je tvrdnja navedena, uključujući društvene, kulturne i jezične čimbenike (5).

(7)

Iako se zajedničkim kriterijima osigurava da se u Uniji poštuju jednaka načela, njima nije cilj definirati i odrediti koji se tekst može koristiti u tvrdnjama o kozmetičkim proizvodima.

(8)

Kako bi se osiguralo da se zajednički kriteriji za tvrdnje o kozmetičkim proizvodima primjenjuju od istog datuma kao i Uredba (EZ) br. 1223/2009, ova se Uredba treba primjenjivati od 11. srpnja 2013.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ova se Uredba primjenjuje na tvrdnje u obliku teksta, imena, žigova, slika i simboličnih ili drugih oznaka kojima se eksplicitno ili implicitno navode obilježja ili funkcije proizvoda pri označivanju, osiguranju dostupnosti na tržištu i reklamiranju kozmetičkih proizvoda. Primjenjuje se na svaku tvrdnju, neovisno o mediju ili vrsti upotrijebljenog marketinškog alata, naznačenih funkcija proizvoda i ciljne publike.

Članak 2.

Odgovorna osoba iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 osigurava da je tekst tvrdnje u vezi s kozmetičkim proizvodima usklađen sa zajedničkim kriterijima iz Priloga I. i s dokumentacijom o učinku za koji se u dokumentaciji s podacima o proizvodu iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 1223/2009. tvrdi da ga posjeduje kozmetički proizvod.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 11. srpnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  SL L 364, 9.12.2004., str. 1.

(3)  SL L 149, 11.6.2005., str. 22.

(4)  SL L 376, 27.12.2006., str. 21.

(5)  Vidjeti primjerice Predmet C-220/98, Estée Lauder Cosmetics protiv Lancaster [2000] ECR I-00117, stavak 29.


PRILOG I.

ZAJEDNIČKI KRITERIJI

1.   Poštovanje zakonodavstva

(1)

Tvrdnje u kojima se navodi da je proizvod potvrdilo ili odobrilo nadležno tijelo u Uniji nisu dopuštene.

(2)

Prihvatljivost tvrdnje temelji se na percepciji koju prosječni krajnji korisnik, koji je u razumnoj mjeri obaviješten, pažljiv i oprezan, stvori o kozmetičkom proizvodu, uzimajući u obzir socijalne, kulturne i jezične čimbenike na dotičnom tržištu.

(3)

Tvrdnje kojima se stvara dojam da proizvod ima specifičnu pogodnost nisu dopuštene ako ta pogodnost predstavlja jednostavnu usklađenost s minimalnim pravnim zahtjevima.

2.   Vjerodostojnost

(1)

Ako se tvrdi da proizvod sadržava određeni sastojak, taj je sastojak izričito prisutan.

(2)

Tvrdnjama o sastojcima kojima se upućuje na svojstva određenog sastojka gotovom proizvodu ne smiju se pripisivati jednaka svojstva ako ih on nema.

(3)

Promidžbenim sadržajima ne podrazumijeva se da su izražena mišljenja provjerene tvrdnje, osim ako se mišljenje temelji na provjerljivim dokazima.

3.   Dokazna građa

(1)

Tvrdnje o kozmetičkim proizvodima, implicitne ili eksplicitne, potkrijepljene su odgovarajućim i provjerljivim dokazima, bez obzira na vrstu dokazne građe na kojoj se tvrdnje temelje, uključujući prema potrebi procjene stručnjaka.

(2)

U dokazima kojima se tvrdnje potkrjepljuju uzima se u obzir najsuvremenija praksa.

(3)

Ako se kao dokaz koriste studije, one su relevantne za proizvod i pogodnosti koje se za njega tvrde, odvijaju se prema dobro osmišljenim i dobro provedenim metodologijama (valjanim, pouzdanim i ponovljivim) i u skladu su s etičkim načelima.

(4)

Dokazi ili potkrjepljenja na razini su koja odgovara vrsti navedene tvrdnje, posebice kod tvrdnji gdje neučinkovitost može uzrokovati sigurnosni problem.

(5)

Potkrjepljenje nije potrebno očito preuveličanim izjavama koje prosječni krajnji korisnik ne treba shvaćati doslovno (hiperbole) ili apstraktnim izjavama.

(6)

Tvrdnja kojom se (eksplicitno ili implicitno) ekstrapoliraju svojstva sastojaka na gotovom proizvodu potkrjepljuje se odgovarajućim i provjerljivim dokazima, primjerice dokaz prisutnosti sastojka pri učinkovitoj koncentraciji.

(7)

Ocjena prihvatljivosti tvrdnje temelji se na valjanosti i utemeljenosti svih studija, dostupnih podataka i informacija, ovisno o prirodi tvrdnje i prevladavajućeg općeg znanja krajnjih korisnika.

4.   Poštenje

(1)

Prezentiranjem učinkovitosti proizvoda ne izlazi se iz okvira dostupnih potkrepljujućih dokaza.

(2)

Dotičnom se proizvodu tvrdnjama ne pripisuju specifična (odnosno jedinstvena) obilježja ako slični proizvodi posjeduju jednaka obilježja.

(3)

Ako je djelovanje proizvoda povezano sa specifičnim uvjetima, poput uporabe zajedno s drugim proizvodima, to se jasno navodi.

5.   Pravednost

(1)

Tvrdnje o kozmetičkim proizvodima objektivne su i njima se ne ocrnjuju konkurenti ni zakonito upotrijebljeni sastojci.

(2)

Tvrdnjama o kozmetičkim proizvodima ne stvara se zabuna s proizvodom konkurenta.

6.   Donošenje informiranih odluka

(1)

Tvrdnje su jasne i razumljive prosječnom krajnjem korisniku.

(2)

Tvrdnje čine sastavni dio proizvoda i sadržavaju informacije kojima se prosječnom krajnjem korisniku omogućuje informirani izbor.

(3)

Promidžbenim sadržajima uzima se u obzir mogućnost ciljne publike (stanovništvo odgovarajućih država članica ili dijelovi stanovništva, primjerice krajnji korisnici razne dobi i spola) da razumije sadržaj. Promidžbeni sadržaji jasni su, točni i razumljivi ciljnoj publici.


11.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 190/35


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 656/2013

оd 10. srpnja 2013.

kojom se utvrđuju prijelazne mjere povezane s obrascem putovnice izdane u Hrvatskoj za pse, mačke i pitome vretice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 42.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ (1) primjenjuje se između ostalog na kretanja određenih vrsta kućnih ljubimaca navedenih u Prilogu I. iz trećih zemalja u države članice. Psi i mačke navedeni su u dijelu A, a pitome vretice u dijelu B tog Priloga.

(2)

U odjeljku 2. u dijelu B Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 navedeni su države i područja, uključujući Hrvatsku, koji na nekomercijalna kretanja tih kućnih ljubimaca primjenjuju pravila koja su barem istovjetna pravilima predviđenim tom Uredbom.

(3)

Slijedom toga psi, mačke i pitome vretice koje se prenose iz tih država i područja u države članice smiju biti popraćene putovnicom u skladu s obrascem navedenim u Prilogu I. Odluci Komisije 2003/803/EZ od 26. studenog 2003. o određivanju obrasca putovnice za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (2) te dodatnim zahtjevima navedenim u Prilogu II. toj Odluci s određenim neophodnim prilagodbama povezanim s naslovnom stranicom obrasca putovnice.

(4)

Od datuma pristupanja Hrvatske psi, mačke i pitome vretice ne smiju se prenositi iz Hrvatske u drugu zemlju članicu ako ne posjeduju putovnicu koja je u skladu s obrascem navedenim u Prilogu I. Odluci 2003/803/EZ te dodatnim zahtjevima navedenim u Prilogu II. toj Odluci.

(5)

Međutim, prazne putovnice koje su tiskala nadležna tijela u Hrvatskoj kao i one koje su prije datuma pristupanja raspodijeljene ovlaštenim veterinarima u Hrvatskoj, ali ih oni još nisu izdali, mogu i nakon tog datuma biti na zalihama.

(6)

Istodobno, putovnice koje su izdane prije datuma pristupanja trebaju se i dalje prihvaćati, uz određene uvjete, tijekom prijelaznog razdoblja od tri godine kako bi se ograničilo administrativno i financijsko opterećenje vlasnika kućnih ljubimaca.

(7)

Zbog toga je primjereno, radi olakšavanja prijelaza iz postojećeg režima na onaj koji će biti na snazi od datuma pristupanja Hrvatske, donijeti prijelazne mjere o kretanju kućnih ljubimaca iz Hrvatske u druge države članice.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice dopuštaju kretanje kućnih ljubimaca određenih vrsta navedenih u dijelovima A i B Priloga I. Uredbi (EZ) br. 998/2003 iz Hrvatske na njihovo područje ako su popraćeni putovnicom koju je izdao ovlašteni veterinar u Hrvatskoj najkasnije do 30. lipnja 2014. i koja je u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

sastavljena je u skladu s obrascem navedenim u Prilogu I. Odluci 2003/803/EZ te dodatnim zahtjevima utvrđenim u slovu A, slovu B točki 2. podtočki (a), slovu B točki 2. podtočki (c) i slovu C Priloga II. toj Odluci;

(b)

na njoj se, odstupajući od slova B točke 1. i slova B točke 2. podtočke (b) Priloga II. Odluci 2003/803/EZ, nalazi hrvatski grb otisnut u gornjoj četvrtini naslovne stranice, iznad riječi „Republika Hrvatska” na plavoj pozadini (PANTONE REFLEX BLUE).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu podložno stupanju na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske i na dan njegova stupanja na snagu.

Primjenjuje se do 30. lipnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 146, 13.6.2003., str. 1.

(2)  SL L 312, 27.11.2003., str. 1.


11.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 190/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 657/2013

оd 10. srpnja 2013.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti) (1), a posebno njezin članak 3. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (2), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1079/2012 (3) utvrđuju se zahtjevi za usklađeno uvođenje govornih komunikacija zrak-zemlja na temelju smanjenog razmaka između kanala od 8,33 kHZ radi povećanja broja dostupnih frekvencija za govorne komunikacije zrak-zemlja i omogućivanja povećanja broja sektora zračnog prostora i povezanog kapaciteta kontrole zračnog prometa.

(2)

Člankom 6. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 državama članicama navedenima u Prilogu I. namjeravalo se nametnuti cilj kojim će broj novih konverzija razmaka između kanala od 8,33 kHz biti jednak najmanje 25 % ukupnog broja dodjele frekvencije od 25 kHz koje su dodijeljene svim centrima područne kontrole u državi članici. Međutim, trenutačni objavljeni tekst članka 6. stavka 3. može se tumačiti kao nametanje manje ambiciozne obveze kojom bi se za države članice s više od jednog centra područne kontrole značajno smanjio zadatak stvaranja dodatnih frekvencija.

(3)

Cilj je izmjena pojasniti članak 6. stavak 3. Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012, stoga je potrebno zadržati izvorni datum primjene navedenog akta.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) br. 1079/2012 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 6. stavak 3. Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice navedene u Prilogu I. najkasnije do 31. prosinca 2014. moraju provesti toliki broj novih konverzija u razmak između kanala od 8,33 kHz koji iznosi najmanje 25 % ukupnog broja dodjela frekvencija od 25 kHz u središnjem registru koje su dodijeljene centrima područne kontrole (‚ACC’) u državi članici. Te konverzije ne smiju biti ograničene na dodjele frekvencija ACC i ne smiju uključivati dodjele frekvencija za komunikaciju operativne kontrole.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 7. prosinca 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 26.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(3)  SL L 320, 17.11.2012., str. 14.


11.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 190/38


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 658/2013

оd 10. srpnja 2013.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1223/2009 koja zamjenjuje Uredbu Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na kozmetičke proizvode (2) stupa na snagu 11. srpnja 2013.

(2)

Prilozi II. i III. Direktivi 76/768/EEZ izmijenjeni su Provedbenom direktivom Komisije 2012/21/EU (3) nakon donošenja Uredbe, uključivanjem jedne tvari za bojenje kose u Prilog II., 26 tvari za bojenje kose u dio 1. Priloga III. i promjenom najvećih dopuštenih koncentracija dvije tvari za bojenje kose u gotovim kozmetičkim proizvodima u dijelu 1. Priloga III. Te izmjene bi se sada trebale održavati u Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(3)

U skladu s Provedbenom direktivom 2012/21/EU, države članice će primjenjivati zakone, propise i administrativne odredbe, koje su donijele kako bi se uskladile s tom Direktivom od 1. rujna 2013. Prema tome, ova se Uredba primjenjuje od toga datuma.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1223/2009 potrebno je u skladu s tim izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  SL L 262, 27.9.1976., str. 169.

(3)  SL L 208, 3.8.2012., str. 8.


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. dodaje se sljedeći unos:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

„1373

N-(2-nitro-4-aminofenil)-alilamin (HC Red No. 16) i njegove soli

160219-76-1”

 

2.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaju se sljedeći unosi vezano uz referentne brojeve od 198 do 200:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Ograničenja

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

„198

2,2'-[(4-aminofenil)imino]bis(etanol) sulfat

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,5 % (izračunan kao sulfat)

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

199

1,3-benzendiol, 4-kloro-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,5 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

200

2,4,5,6-tetraaminopirimidin sulfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 3,4 % (izračunan kao sulfat)

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’ ”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

3,4 % (izračunan kao sulfat)

(b)

dodaju se sljedeći unosi vezano uz referentne brojeve od 206 do 214:

„206

3-(2-hidroksietil)-p-fenilendiamonijev sulfat

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 % (izračunan kao sulfat)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

207

1H-indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Za (a) i (b):

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

0,5 %

208

5-amino-4-kloro-2-metilfenol hidroklorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,5 % (izračunan kao hidroklorid)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

209

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

210

1H-indol-2,3-dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,6 %

 

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

211

2-aminopiridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

212

2-metil-1-naftil acetat

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 % (Kada su u pripravku boje za kosu prisutni i 2-metil-1-naftol i 1-acetoksi-2-metilnaftalen, najveća dopuštena koncentracija 2-metil-1-naftola na glavi ne smije prelaziti 2,0 %.)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

213

1-hidroksi-2-metilnaftalen

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 % (Kada su u pripravku boje za kosu prisutni i 2-metil-1-naftol i 1-acetoksi-2-metilnaftalen, najveća dopuštena koncentracija 2-metil-1-naftola na glavi ne smije prelaziti 2,0 %.)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

214

Dinatrij 5,7-dinitro-8-oksido-2-naftalensulfonat CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Za (a) i (b):

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’ ”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

0,2 %

(c)

unos pod referentnim brojem 240 zamjenjuje se sljedećim:

„240

4-nitro-1,2-fenilendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’ ”

(d)

unos pod referentnim brojem 251 zamjenjuje se sljedećim:

„251

2-(4-amino-3-nitroanilino)etanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0 %

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’ ”

(e)

unos pod referentnim brojem 253 zamjenjuje se sljedećim:

„253

2-[bis(2-hidroksietil)amino]-5-nitrofenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,5 %

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita”

 

(f)

unosi s referentnim brojevima 255 i 256 zamjenjuju se sljedećim:

„255

2-[(2-nitrofenil)amino]etanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,75 %

Za (a) i (b):

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje:

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

b)

1,0 %

256

4-[(2-nitrofenil)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0 %”

 

 

(g)

dodaju se sljedeći unosi vezano uz referentne brojeve od 258 do 264:

„258

2-nitro-N1-fenil-benzen-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0 %

 

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

259

1-metoksi-3-(β-aminoetil)amino-4-nitrobenzen, hidroklorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5 % (izračunan kao hidroklorid)

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

 

260

1-(4’-aminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2-hidroksietil) aminobenzen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,25 %

 

 

261

N-(2-hidroksietil)-2-nitro-4-trifluormetil-anilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,5 %

Za (a) i (b):

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,5 %

262

Benzenaminij, 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,Ntrimetil-, klorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

2,0 %

 

 

263

Etanol, 2,2’-[[4-[(4-aminofenil)azo]fenil]imino]bis-

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,3 % (mješavine u omjeru 1:1 2,2’-[4-(4-aminofenilazo)fenilimino]dietanola i lignosulfata)

 

 

264

9,10-antracenedion, 1,4-bis[(2,3-dihidroksipropil)amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,3 %

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita”

 

(h)

unosi pod referentnim brojevima 16, 22, 221, 250 zamjenjuju se sljedećima:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Ograničenja

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

„16

1-naftalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

1.

opća uporaba

2.

profesionalna uporaba

Za 1. i 2.:

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,25 %

(a)

1.

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži resorcinol.

Kosu dobro isprati nakon primjene.

Ako proizvod dođe u dodir s očima, oči je potrebno odmah isprati.

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.’

2.

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

‚Samo za profesionalnu uporabu.

Sadrži resorcinol.

Ako proizvod dođe u dodir s očima, oči je potrebno odmah isprati.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

(b)

Sadrži resorcinol.

(b)

Losioni i šamponi za kosu

(b)

0,5 %

221

2-(4-metil-2-nitroanilino)etanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

Za (a) i (b):

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,0 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-5-klorobenzen + 1,4-bis-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-klorobenzen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima, najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

Za (a) i (b):

Ne koristiti u nitrozirajućim sustavima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

Image Boje za kosu mogu izazvati teške alergijske reakcije.

Pročitajte i slijedite upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Nemojte bojiti kosu ako:

na licu imate osip ili imate osjetljivu, iziritiranu ili oštećenu kožu glave,

ste ikada imali alergijsku reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’ ”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,0 %


11.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 190/54


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 659/2013

оd 10. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice i o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let i o stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 4. (2),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 474/2006 od 22. ožujka 2006. (3) uspostavljen je popis onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005.

(2)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2111/2005, neke države članice i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) dostavile su Komisiji relevantne informacije u vezi s ažuriranjem popisa Zajednice. Relevantne informacije dostavile su i treće zemlje. Popis Zajednice treba se ažurirati na temelju tih informacija.

(3)

Komisija je obavijestila sve zračne prijevoznike kojih se to tiče izravno ili putem regulatornih tijela odgovornih za njihov nadzor navodeći bitne činjenice i razmatranja koji čine osnovu za donošenje odluke da se za njih uvede zabrana letenja unutar Unije ili izmijene uvjeti zabrane letenja koja je uvedena za zračne prijevoznike s popisa Zajednice.

(4)

Komisija je dotičnim zračnim prijevoznicima dala mogućnost uvida u dokumente koje su dostavile države članice kao i mogućnost da podnesu pisane primjedbe i daju usmeni podnesak Komisiji i Odboru za sigurnost zračnog prometa osnovanom Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3922/1991 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (4).

(5)

Komisija je Odboru za sigurnost zračnog prometa dostavila ažurirane podatke o tekućim zajedničkim savjetovanjima u okviru Uredbe (EZ) br. 2111/2005 i njezine provedbene Uredbe (EZ) br. 473/2006 s nadležnim tijelima i zračnim prijevoznicima iz Curaçaoa i Svetog Martina, Republike Gvineje, Indije, Irana, Kazakstana, Kirgistana, Mozambika i Nepala. Komisija je Odboru za sigurnost zračnog prometa dostavila i ažurirane podatke o tehničkom savjetovanju s Ruskom Federacijom i nadzorom Bolivije, Tadžikistana i Turkmenistana.

(6)

EASA je Odboru za sigurnost zračnog prometa izložila rezultate analize izvješća o nadzorima koje je provela Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) u okviru svojeg Univerzalnog programa nadzora sigurnosti (USOAP). Države članice pozvane su da prednost daju inspekcijskim pregledima na stajanci zračnih prijevoznika licenciranih u državama za koje je ICAO utvrdio znatne sigurnosne nedostatke (SCC) ili za koje je EASA zaključila da u njihovim sustavima nadzora sigurnosti postoje bitni nedostatci. Uz savjetovanja koja je Komisija provela u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005, davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci omogućit će se pribavljanje dodatnih informacija o razini sigurnosti zračnih prijevoznika licenciranih u tim državama.

(7)

EASA je Odboru za sigurnost zračnog prometa izložila rezultate analize pregleda na stajanci obavljenima prema programu ocjenjivanja sigurnosti stranih zrakoplova (SAFA) u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. kojom se utvrđuju tehnički zahtjevi i upravni postupci u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(8)

EASA je Odboru za sigurnost zračnog prometa izložila i projekte tehničke pomoći koji se provode u zemljama na koje su utjecale mjere ili nadzor uvedeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005. Odbor je obaviješten o zahtjevima za dodatnu tehničku pomoć i suradnju radi poboljšanja administrativnih i tehničkih mogućnosti tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo u cilju rješavanja svih neusklađenosti s primjenjivim međunarodnim normama. Države članice pozvane su da na dvostranoj osnovi, a u koordinaciji s Komisijom i EASA-om, odgovore na te zahtjeve. Komisija je tom prilikom naglasila korist od dostavljanja informacija međunarodnoj zrakoplovnoj zajednici, osobito putem ICAO-ove baze podataka SCAN, i tehničku pomoć koju pružaju Unija i države članice radi poboljšanja zrakoplovne sigurnosti u cijelom svijetu.

(9)

Nakon EASA-ine analize informacija dobivenih pregledom na stajanci zrakoplova nekih zračnih prijevoznika iz Unije prema programu SAFA ili inspekcijskim pregledima radi provjere usklađenosti s normama koje je provela EASA kao i posebnih inspekcijskih pregleda i nadzora koje su provela nacionalna zrakoplovna tijela, neke države članice poduzele su određene mjere osiguranja provedbe te o njima obavijestile Komisiju i Odbor za sigurnost zračnog prometa. Grčka je 1.12.2012. zračnom prijevozniku Sky Wings ukinula svjedodžbu zračnog prijevoznika (AOC), a Španjolska je 10. travnja 2013. ukinula svjedodžbu zračnom prijevozniku Mint Lineas Aereas.

(10)

Osim toga, Švedska je Odboru izrazila zabrinutost o zračnom prijevozniku AS Avies certificiranom u Estoniji, koji je u 2013. sudjelovao u dvije teške nesreće u Švedskoj, izlijetanju s poletno-sletne staze u veljači i privremenom gubitku pogona na oba motora tijekom uspinjanja u svibnju. Nadležna tijela Estonije obavijestila su Odbor da su poduzela niz mjera, uključujući pojačani nadzor, zahtjev zračnom prijevozniku da izradi plan korektivnih mjera (CAP) i reviziju odobrenja za voditelja sigurnosti i odgovornog voditelja.

(11)

Zračni prijevoznici certificirani u Demokratskoj Republici Kongo nalaze se na popisu u Prilogu A od ožujka 2006. (6) Nakon nedavne inicijative nadležnih tijela Demokratske Republike Kongo (ANAC) radi ponovne uspostave aktivnog savjetovanja s Komisijom i EASA-om, ta su tijela dostavila dokumentaciju s dokazima potrebnu za sveobuhvatno ažuriranje popisa zračnih prijevoznika iz Priloga A.

(12)

Nadležna tijela Demokratske Republike Kongo pismeno su obavijestila Komisiju 12. lipnja 2013. da je zračnim prijevoznicima Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion Airlines i Waltair Aviation odobrena operativna licencija. Međutim, budući da nadležna tijela Demokratske Republike Kongo nisu dostavila dokaze da je nadzor sigurnosti tih zračnih prijevoznika osiguran u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama, na temelju zajedničkih kriterija odlučeno je da te zračne prijevoznike treba uvrstiti u Prilog A.

(13)

Nadležna tijela Demokratske Republike Kongo u pismu od 12. lipnja 2013. potvrdila su i da zračni prijevoznici Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA), Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air Commuter i Zaabu International, prethodno uvršteni u Priloga A, nemaju operativnu licenciju. Slijedom toga, procjenjuje se da te zračne prijevoznike treba izbrisati iz Priloga A.

(14)

Uz to su nadležna tijela Demokratske Republike Kongo objasnila da, u skladu s pravnim okvirom zemlje, za obavljanje ove vrste operacija zračnog prijevoza potrebne su operativna licencija i AOC, a dosad nijedan prijevoznik ne ispunjava oba uvjeta. U međuvremenu je pet zračnih prijevoznika (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques, ITAB i Kinavia) u travnju 2013. započelo postupak certifikacije u pet faza prema ICAO-u, a očekuje se da će biti dovršen od kraja rujna 2013. Na kraju postupka certifikacije ANAC će dostaviti popis svih zračnih prijevoznika s valjanim certifikatom i valjanom svjedodžbom zračnog prijevoznika.

(15)

Komisija je uočila odlučnost nadležnih tijela Demokratske Republike Kongo, osobito Ministarstva prometa, te ih potiče da nastave s naporima u cilju uspostave sustava nadzora civilnog zrakoplovstva u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama, uz istovremenu posvećenost daljnjem razvoju odnedavno ponovno pokrenutog aktivnog dijaloga.

(16)

Službena savjetovanja s nadležnim tijelima Republike Gvineje pokrenuta su u prosincu 2012. nakon što su sigurnosni nalazi utvrđeni ICAO-ovim nadzorom provedenim u travnju 2012. izazvali znatnu zabrinutost u pogledu sigurnosti postupka certifikacije zračnih prijevoznika.

(17)

Nakon podnošenja plana korektivnih mjera (CAP) i njegova naknadnog prihvaćanja i ovjere od strane ICAO-a, ICAO je 29. svibnja 2013. potvrdio da je uklonio status Znatne zabrinutosti u pogledu sigurnosti (SSC).

(18)

Savjetodavni sastanak Komisije, kojoj je pomagala EASA, s nadležnim tijelima Republike Gvineje održao se tijekom siječnja 2013. u Bruxellesu. Tijekom sastanka nadležna tijela Republike Gvineje opsežno su izvijestila o najnovijim razvojima u vezi s provedbom plana korektivnih mjera koji su u prosincu 2012. podnijeli ICAO-u.

(19)

Prema nadležnim tijelima Republike Gvineje zračni prijevoznici Sahel Aviation Service, Eagle Air, Probiz Guinée i Konair u postupku su ponovne certifikacije. Nijedan od njih ne leti u zračni prostor Unije. Ta su nadležna tijela priopćila i da su svjedodžbe (AOC) zračnih prijevoznika GR-Avia, Elysian Air, Brise Air, Sky Guinée Airlines i Sky Star Air suspendirane.

(20)

Nadležna tijela Republike Gvineje dogovorila su se da će obavješćivati Komisiju o svim važnim razvojima u vezi s napretkom u provedbi normi ICAO-a, što će omogućiti redoviti nadzor stanja.

(21)

Ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoji neposredan sigurnosni rizik kao posljedica nepoštovanja međunarodnih sigurnosnih normi, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

(22)

Nastavljaju se savjetovanja s nadležnim tijelima Indonezije (DGCA) radi nadzora napretka koji DGCA ostvaruje kako bi osigurala da se nadzor sigurnosti svih zračnih prijevoznika certificiranih u Indoneziji provodi u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama.

(23)

Nakon videokonferencije između Komisije, EASA-e i DGCA-e održane 18. listopada 2012., DGCA je nastavila s radom na unaprjeđenju indonezijskog sustava nadzora sigurnosti zračnog prometa i rješavanju nedostataka na koje je upozorila Savezna uprava za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) tijekom pregleda za tehničku ocjenu obavljenog u rujnu 2012. Nakon službene objave FAA-ova izvješća, predstavnici DGCA susreli su se s predstavnicima FAA-e i dogovorili se o provedbi plana korektivnih mjera (CAP).

(24)

U travnju 2013. DGCA je Komisiji dostavila primjerak iscrpno razrađenog plana korektivnih mjera u kojem se navodi ostvareni napredak te je obavijestila uspostavi sustava za izobrazbu inspektora, provedenim revizijama propisa za sigurnost zračnog prometa i odobrenju uputa inspekcijskom osoblju za operacije povećanog doleta s dvomotornim zrakoplovima (ETOPS) i navigaciju temeljenu na performansama/potrebnu razinu navigacijske izvedbe (PBN/RNP) izrađenima za operacije u svim vremenskim uvjetima (AWOPS).

(25)

DGCA je potvrdila da je certifikacija zrakoplova, ruta, zemaljskih objekata, zemaljskih usluga, održavanja, priručnika i posada zračnog prijevoznika Citilink Indonesia administrativno i dalje pod upravom društva Garuda Indonesia.

(26)

DGCA je dostavila i ažurirane informacije o nekim zračnim prijevoznicima koji posluju pod njezinim nadzorom. Izvijestili su da su dva nova zračna prijevoznika dobila svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC), prijevoznik Martabuana Abadion 18. listopada 2012. i prijevoznik Komala Indonesia 8. siječnja 2013., a prijevoznik Intan Angkasa Air Services ponovno je certificiran. Međutim, budući da DGCA nije dostavila dokaze da je nadzor sigurnosti tih zračnih prijevoznika osiguran u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama, na temelju zajedničkih kriterija odlučeno je da te zračne prijevoznike treba uvrstiti u Prilog A.

(27)

Uz to, DGCA je izvijestila da je 18. rujna 2012. privremeno suspendirana svjedodžba (AOC) zračnog prijevoznika Sebang Merauke Air Charter.

(28)

DGCA je izvijestila da je svjedodžba zračnog prijevoznika (AOC) Metro Batavia ukinuta 14. veljače 2013. i o tome podnijela dokumentaciju. Slijedom toga, zračnog prijevoznika Metro Batavia treba izbrisati iz Priloga A.

(29)

Dana 25. lipnja 2013. DGCA je održala izlaganje Odboru za sigurnost zračnog prometa. DGCA je izvijestio Odbor o informacijama koje je u travnju 2013. dostavio Komisiji i potvrdio da je svakom nositelju AOC-a koji namjerava proširiti svoju flotu potrebna dozvola DGCA-a te da je DGCA u nekim slučajevima odbio izdati takvu dozvolu. Međutim, DGCA nije intervenirao u planove za širenje flote prijevoznika Lion Air zato što ih smatrao da za njih postoje primjerena sredstva i nadzor. U vezi s nesrećom zrakoplova Boeing B737-800 prijevoznika Lion Air dana 13. travnja 2013., DGCA je izvijestila da je objavljeno privremeno izvješće o nesreći. U izvješću se navode tri preporuke u vezi sa spuštanjem ispod minimuma, postupcima za predaju nadzora i s tim povezanom izobrazbom. DGCA je podrobno opisala mjere koje je poduzela kako bi riješila pitanja povezana s nesrećom, među ostalim i sigurnosni nadzor prijevoznika Lion Air i osiguravanje provedbe korektivnih mjera od strane prijevoznika kao posljedica privremenog izvješća.

(30)

Lion Air je prisustvovao na raspravi i odgovorio na pitanja Komisije i Odbora za sigurnost zračnog prometa. Lion Air izjavio je da su osigurali primjerene resurse za upravljanje daljnjim širenjem svoje flote te da su prihvatili minimalne zahtjeve za licenciranje kapetana i prvih časnika u posadama svojih zrakoplova ne zahtijevajući dodatno iskustvo. Prijevoznik je u vezi s nesrećom izjavio da provodi preporuke iz privremenog izvješća o nesreći, ali za utvrđivanje temeljnih uzroka očekuje konačno izvješće. Lion Air je izjavio da promiče sigurnost i koristi podatke iz svog Programa za osiguranje kvalitete zračnih operacija (FOQA) kako bi utvrdio opasnosti. Prijevoznik je naveo da još nisu uspjeli dobiti registraciju Međunarodne udruge zračnih prijevoznika za nadzor sigurnosti letačkih operacija (IOSA).

(31)

Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa uočili su temeljit napredak koji je ostvarila DGCA i namjeravaju pozvati FAA-u da u kolovozu 2013. provede IASA nadzor. Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa i dalje potiču napore DGCA-e u cilju uspostave zrakoplovnog sustava koji je u potpunosti usklađen s normama ICAO-a.

(32)

U pogledu prijevoznika Lion Air, Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa sa zabrinutošću primjećuju da prijevoznik zapošljava i angažira pilote s malim iskustvom, a zabrinutost izazivaju i odgovori na pitanja o upravljanju sigurnošću zračnog prijevoznika te će stoga pozorno pratiti sigurnosno stanje operacija ovog zračnog prijevoznika.

(33)

Aktivno se nastavljaju savjetovanja s nadležnim tijelima Kazakstana radi praćenja napretka koji su ta tijela ostvarila kako bi se osiguralo da se nadzor sigurnosti svih zračnih prijevoznika certificiranih u Kazakstanu obavlja u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama.

(34)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1146/2012, Air Astana je u pismima od 23. studenoga 2012., 30. siječnja 2013., 14. ožujka 2013., 29. ožujka 2013. i 13. svibnja 2013. upućenima Komisiji redovito izvještavala o razini sigurnosti svojih operacija i izmjenama u floti. Dostavila je i primjerak svoje nove svjedodžbe zračnog prijevoznika i nove operativne specifikacije izdane 22. travnja 2013. Nakon izmjena u floti zrakoplovi Fokker 50 više se ne navode u njihovim operativnim specifikacijama. Slijedom toga, Prilog B ovoj Uredbi treba na odgovarajući način izmijeniti.

(35)

Komisija je 12. lipnja 2013., uz pomoć EASA-a, održala tehničko savjetovanje s nadležnim tijelima Kazakstana i predstavnikom prijevoznika Air Astana. Tijekom sastanka nadležna tijela Kazakstana izvijestila su da ostvaruju napredak u ambicioznoj reformi zrakoplovnog sektora kojoj je cilj usklađivanje kazakstanskog zakonodavstva i regulatornog okvira u području zrakoplovstva s međunarodnim sigurnosnim normama.

(36)

Tijekom sastanka Air Astana pružila je dodatne informacije o razvoju svoje flote u razdoblju 2012. - 2014. Air Astana naglasila je da se nekoliko tipova zrakoplova postupno povlači iz poslovanja, a uvode novi tipovi zrakoplova u postojeću flotu zrakoplova B767, B757 i Airbus serije A320, koji su već navedeni u Prilogu B ovoj Uredbi. Svi novi zrakoplovi registrirat će se u Arubi. Nadležna tijela Kazakstana i Air Astana obvezali su se da će obavijestiti Komisiju kada se u svjedodžbi zračnog prijevoznika Air Astana navede novi zrakoplov.

(37)

Države članice i EASA potvrdile su uz to da pri pregledima na stajanci obavljenima na aerodromima Unije u okviru programa SAFA nisu uočeni posebni nedostatci u vezi sa zračnim prijevoznikom Air Astana.

(38)

Države članice provjerit će stvarno poštovanje mjerodavnih sigurnosnih normi davanjem prednosti pregledima na stajanci zrakoplova Air Astane u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012. Ako rezultati takvih pregleda ili druge relevantne sigurnosne informacije pokažu da se međunarodne sigurnosne norme ne poštuju, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) 2111/2005.

(39)

Komisija i dalje podržava ambicioznu reformu sustava civilnog zrakoplovstva koju provode nadležna tijela Kazakstana i poziva ta tijela da nastave s naporima u cilju uspostave sustava nadzora civilnog zrakoplovstva usklađenog s međunarodnim sigurnosnim normama. Komisija u tu svrhu potiče ta tijela da nastave s provedbom plana korektivnih mjera dogovorenog s ICAO-om i usmjere svoje napore na dva neriješena znatna sigurnosna nedostatka i ponovnu certifikaciju svih zračnih prijevoznika u njihovoj nadležnosti. Nakon što ICAO potvrdi da su navedeni znatni sigurnosni nedostatci primjereno riješeni, a konkretna se provedba ICAO-ovih normi u dovoljnoj mjeri potkrijepi dokumentima, Komisija bi bila spremna, uz pomoć EASA-e i potporu država članica, organizirati izravnu ocjenu sigurnosti na licu mjesta radi provjere ostvarenog napretka i pripremiti reviziju predmeta pred Odborom za sigurnost zračnog prometa.

(40)

Komisija nastavlja savjetovanja s nadležnim tijelima Kirgistana radi rješavanja sigurnosnih rizika koji su doveli do operativnih ograničenja za sve zračne prijevoznike iz Kirgistana, uključujući sposobnosti nadzora sigurnosti na nacionalnoj razini u područjima operacija i održavanja zrakoplova. Komisija osobito nastoji osigurati postizanje napretka u vezi s nekim nedostatcima utvrđenima tijekom ICAO-ovog USOAP nadzora obavljenog u 2009., a koji potencijalno mogu utjecati na sigurnost međunarodnog zrakoplovstva.

(41)

Komisija je uz pomoć EASA-e 23. svibnja 2013. održala tehničko savjetovanje s nadležnim tijelima Kirgistana kako bi identificirala zračne prijevoznike čije certifikacije i nadzor ispunjavaju zahtjeve međunarodnih sigurnosnih normi, a za koje je moguće predvidjeti postupno ublažavanje ograničenja. U vezi s tim, nadležna kirgiska tijela pristala su na suradnju u vezi s pružanjem informacija koje bi mogle koristiti za ostvarivanje napretka. Predstavnici Kirgistana dogovorili su da će dostaviti ažurirane podatke o korektivnim mjerama koje su poduzete u vezi s neriješenim sigurnosnim nalazima koje je utvrdio ICAO, čime bi se omogućila revizija predmeta.

(42)

Tijekom sastanka kirgiska nadležna tijela potvrdila su da je 8. studenoga 2012. zračnom prijevozniku Sky Bishkek dodijeljena svjedodžba zračnog prijevoznika. Međutim, budući da kirgiska nadležna tijela nisu dostavila dokaze da je nadzor sigurnosti tog zračnog prijevoznika osiguran u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama, na temelju zajedničkih kriterija odlučeno je da se zračni prijevoznik Sky Bishkek treba uvrstiti u Prilog A.

(43)

Odbor za sigurnost zračnog prometa poziva nadležna tijela Kirgistana da ubrzaju proces provedbe CAP-a dogovoren s ICAO-om i poduzmu sve potrebne napore kako bi osigurali obavljanje sigurnosnog nadzora svih zračnih prijevoznika certificiranih u Kirgistanu u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama.

(44)

Nakon što ICAO potvrdi da su navedene korektivne mjere primjereno riješene, a konkretna se provedba ICAO-ovih normi u dovoljnoj mjeri potkrijepi dokumentima, Komisija bi bila spremna, uz pomoć EASA-e i potporu država članica, organizirati izravnu ocjenu sigurnosti na licu mjesta kako bi mogla potvrditi da su nadležna tijela Kirgistana sposobna obavljati svoje poslove nadzora u skladu s međunarodnim normama te pripremiti reviziju predmeta pred Odborom za sigurnost zračnog prometa.

(45)

Nastavljaju se savjetovanja s nadležnim tijelima Libije (LYCAA) kako bi se potvrdio napredak Libije u pogledu reforme sigurnosnog sustava njezina civilnog zrakoplovstva, a osobito kako bi se osiguralo da nadzor sigurnosti svih zračnih prijevoznika certificiranih u Libiji bude u skladu s međunarodnim sigurnosnim normama.

(46)

LYCAA je 25. travnja 2013. dostavila izvješće o aktivnostima ponovne certifikacije zračnog prijevoznika Libyan Airlines. U izvješću se opisuje proces u pet faza u skladu s preporukama ICAO-a, ali se podrobno ne potkrjepljuju s tim povezane inspekcijske aktivnosti. Komisija je zatražila dodatne podatke, a LYCAA je 29. travnja dostavila sažetak nalaza zajedno s mjerama koje je Libyan Airlines poduzela kako bi riješila utvrđene nedostatke u uzorkovanim područjima.

(47)

LYCAA je dopisom od 4. lipnja 2013. obavijestila Komisiju da Libyan Airlines još nije spreman za razmatranje u cilju ukidanja ograničenja, a kao razlog se navode promjene u upravi zračnog prijevoznika i s tim povezana potreba procjene posljedica tih promjena na sigurnost njegovih letačkih operacija.

(48)

Odbor za sigurnost zračnog prometa saslušao je 26. lipnja 2013. izlaganje predstavnika LYCAA-e. LYCAA je Odbor obavijestila o dosada poduzetim mjerama i napretku u vezi s ponovnom certifikacijom libijskih zračnih prijevoznika. Objasnili su da ne mogu preporučiti ukidanje trenutačnih ograničenja nijednom libijskom zračnom prijevozniku. Dostavili su rokove u kojima predviđaju da će libijski zračni prijevoznici dovršiti postupke certifikacije. Izjavili su da je izvješće o nesreći Airbusa A330 zračnog prijevoznika Afiqiyah Airways objavljeno te da LYCAA s ICAO-om i nizom nacionalnih zrakoplovnih tijela razgovara o pružanju dodatne tehničke pomoći.

(49)

LYCAA je izričito potvrdila Komisiji i Odboru za sigurnost zračnog prometa da će zadržati tekuća ograničenja za sve zračne prijevoznike sve do završetka cjelovitog postupka ponovne certifikacije u pet faza i rješavanja svih znatnih nedostataka, a isključivo nakon toga bi se pojedinačnim zračnim prijevoznicima, u dogovoru s Komisijom i nakon saslušanja Odbora za sigurnost zračnog prometa moglo ponovno odobriti obavljanje komercijalnih letova u Uniju.

(50)

Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa ponovili su i da za svakog zračnog prijevoznika koji ponovno dobije certifikaciju LYCAA mora Komisiji dostaviti podrobne informacije o postupku ponovne certifikacije te se sastati s Komisijom i državama članicama kako bi prije postizanja bilo kakvog dogovora o ublažavanju ograničenja podrobno raspravili mjerodavne postupke nadzora, utvrđene nedostatke, poduzete korektivne mjere i zaključne mjere te detalje planova za trajni nadzor. Ako se Komisiji i državama članicama ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je postupak ponovne certifikacije stvarno okončan te je uspostavljen održivi trajni nadzor u skladu s normama ICAO-a, Komisija bi bila primorana poduzeti hitne mjere kojima će se zračnim prijevoznicima spriječiti poslovanje u Uniji, Norveškoj, Švicarskoj i Islandu.

(51)

Zračni prijevoznik Air Madagascar podliježe operativnim ograničenjima i uvršten je u Popis B u skladu s Uredbom (EU) br. 390/2011. Zračni prijevoznik Air Madagascar podnio je 24. svibnja 2013. zahtjev da se na popis zrakoplova tipa B737 koji su već uvršteni u Prilog B doda zrakoplov tipa B737 s registracijskom oznakom 5R-MFL.

(52)

Air Madagascar naveo je i dostavio dokaze o poboljšanju razine sigurnosti svoje flote. U vezi s operacijama sa zrakoplovom tipa B737 nadležna tijela Madagaskara (ACM) navela su da su zadovoljna trenutačnom razinom usklađenosti zračnog prijevoznika Air Madagascar sa zahtjevima ICAO-a. Države članice i EASA potvrdile su da pri pregledima na stajanci obavljenima na aerodromima Unije u okviru programa SAFA nisu uočeni posebni nedostatci.

(53)

Uzimajući u obzir razinu sigurnosti operacija koje Air Madagascar obavlja zrakoplovom tipa B737 te u skladu sa zajedničkim kriterijima, Komisija na temelju mišljenja Odbora za sigurnost zračnog prometa smatra da zrakoplovu tipa B737 registracijske oznake 5R-MFL treba odobriti letove u Uniju. Slijedom toga, Prilog B treba izmijeniti kako bi se omogućilo obavljanje operacija zrakoplova tipa B-737 registracijske oznake 5R-MFL.

(54)

Države članice nastavit će provjeravati stvarno poštovanje mjerodavnih sigurnosnih normi davanjem prednosti pregledima na stajanci zrakoplova Air Madagascara u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(55)

Svi zračni prijevoznici certificirani u Mauritaniji izbrisani su tijekom prosinca 2012. iz Priloga A (7) s obzirom na više čimbenika: temeljit napredak, prema izvješćima nadležnih tijela Mauritanije (ANAC), u vezi s ispravcima nedostataka koje je utvrdio ICAO u pogledu usklađenosti s međunarodnim normama, ispravcima nedostataka utvrđenim u početnoj certifikaciji zračnog prijevoznika Mauritania Airlines International (MAI), potvrdom da će MAI nakon veljače 2013. ponovno početi letjeti prema Uniji, ali samo do Las Palmasa de Gran Canaria u Španjolskoj i odluci Komisije da provede izravnu ocjenu sigurnosti na licu mjesta kako bi potvrdila zadovoljavajuću provedbu mjera o kojima su izvijestili ANAC i MAI.

(56)

Komisija je, uz pomoć EASA-e i uz tehničku potporu država članica, tijekom posjete Mauritaniji u razdoblju 14. – 18. travnja 2013. provela ocjenu zrakoplovne sigurnosti na licu mjesta.

(57)

Tijekom posjeta ANAC je ocjenjivačkoj skupini dostavio dokaze o svojem čvrstom opredjeljenju i održivoj sposobnosti ispunjavanja zahtjeva ICAO-ovih zrakoplovnih sigurnosnih normi i preuzimanja odgovornosti u vezi s certifikacijom i nadzorom zračnih prijevoznika u njegovoj nadležnosti. Ocjenjivačka skupina osobito smatra da je ANAC dokazao napredak u području provedbe plana korektivnih mjera kojemu je svrha usklađivanje s normama ICAO-a, da raspolaže potrebnim kvalificiranim osobljem, propisima i postupcima, da koristi i provodi sveobuhvatan i primjeren plan nadzora te da je uspostavio sustav za rješavanje identificiranih sigurnosnih nedostataka. Ti su zaključci pripremljeni uzimajući u obzir trenutačni ograničeni opseg i intenzitet djelatnosti zrakoplovne industrije u Mauritaniji i nedavni preustroj ANAC-a.

(58)

Ocjenjivački tim posjetio je i MAI i tamo utvrdio da je zračni prijevoznik sposoban uskladiti se sa zahtjevima ICAO-ovih zrakoplovnih sigurnosnih normi za letačke operacije, posebno u vezi s plovidbenošću, kvalifikacijom i izobrazbom, priručnicima i sigurnosnim postupcima te utvrđivanjem i rješavanjem sigurnosnih nedostataka utvrđenih tijekom unutarnjih i vanjskih kontrola, primjerice pri nadzornim aktivnostima koje obavlja ANAC.

(59)

Međutim, ocjenjivačka skupina utvrdila je i da ANAC i MAI trebaju nastaviti učinkovitu provedbu određenih međunarodnih zahtjeva, osobito u području posebnog i periodičnog osposobljavanja tehničkog osoblja, prilagodbe i ažuriranja priručnika, postupaka i kontrolnih popisa, sustavnog praćenja i dokumentiranja svih aktivnosti trajnog nadzora, poboljšanja sustava izvješćivanja o incidentima i njihove analize. MAI treba nastaviti provoditi sustav upravljanja sigurnošću (SMS) i analizu podataka o letu.

(60)

Odbor za sigurnost zračnog prometa saslušao je 26. lipnja 2013. ANAC i MAI. Tijekom sastanka ANAC i MAI dostavili su podatke o ostvarenom napretku u vezi s provedbom preporuka za nedostatke utvrđene pregledom na licu mjesta. ANAC je izložio izmjene svojih postupaka, kontrolnih popisa, plan izobrazbe i nadzora i program izobrazbe. ANAC je predstavio rezultate ciljanih inspekcija prijevoznika MAI i široke kampanje za podizanje svijesti o izvješćivanju o incidentima te izvijestio o boljem pristupu tehničkim informacijama proizvođača motora. ANAC je objasnio da pozorno prati MAI, uključujući brojne preglede na stajanci i po potrebi poduzima stroge prisilne mjere.

(61)

MAI je izvijestio da je 8. svibnja 2013. započeo s letovima do Las Palmasa de Gran Canaria i da je izradio akcijski plan radi provedbe svih preporuka koje je izradila ocjenjivačka skupina. Većina mjera iz plana je provedena, uključujući, među ostalim, ažuriranje priručnika, novih postupaka i imenovanje voditelja upravljanja kvalitetom i sigurnošću. MAI je potvrdio da provedba SMS-a napreduje, ali još uvijek nije potpuno operativna.

(62)

Prva dva pregleda na stajanci koje je Španjolska 8. i 22. svibnja 2013. obavila na zrakoplovima prijevoznika MAI pokazala su brojne nedostatke, uglavnom povezane s uvjetima održavanja, ali su se njihov broj i težina smanjili tijekom trećeg pregleda na stajanci obavljenog 12. lipnja. Španjolska je potvrdila da je MAI dostavio informacije o rješavanju neriješenih nedostataka, koje Španjolska i dalje ocjenjuje.

(63)

Odbor za sigurnost zračnog prometa pozdravio je poboljšanja koja su ANAC i MAI ostvarili u provedbi međunarodnih sigurnosnih normi te ih potaknuo da istom odlučnošću nastave s poboljšanjima. Od ANAC-a i MAI-a zatražen je da Komisiji dostavljaju redovita izvješća, najmanje dvaput godišnje, o napretku u provedbi zahtjeva ICAO-a i rješavanju neriješenih preporuka, posebno u vezi s izvješćivanjem o incidentima i sustavom analize u ANAC-u te provedbi SMS-a i analizi podataka o letu u MAI-ju. ANAC se obvezao se da će obavijestiti Komisiju o novim komercijalnim zračnim prijevoznicima koje će ANAC certificirati.

(64)

Države članice provjerit će stvarno poštovanje mjerodavnih sigurnosnih normi davanjem prednosti pregledima na stajanci zrakoplova zračnih prijevoznika licenciranih u Mauritaniji u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(65)

Ako rezultati takvih pregleda ili druge relevantne sigurnosne informacije pokažu da se međunarodne sigurnosne norme ne poštuju, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) 2111/2005.

(66)

Nadležna tijela Mozambika (Institut za civilno zrakoplovstvo Mozambika – IACM) i predstavnici zračnog prijevoznika Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) susreli su se u Bruxellesu 31. svibnja 2013. s Komisijom i EASA-om. IACM je opsežno izvijestio o trenutačnom stanju provedbe plana korektivnih mjera koji su podnijeli ICAO-u. LAM je podrobno izvijestio o trenutačnom stanju uključivanja međunarodnih sigurnosnih normi u svoj ustroj i svakodnevne operacije te o svojim planovima širenja.

(67)

Nadležna tijela Mozambika podrobno su predstavila unutarnje ustrojstvo i organigram svoje organizacije te opisala opseg i sadržaj svojih djelatnosti. Razmotreni su aspekti prošlih i tekućih aktivnosti te rokovi za njihovo izvršavanje i stavljeni u kontekst CAP-a dogovorenog s ICAO-om. Rok za provedbu većine tih aktivnosti polovica je lipnja 2013. Broj i opseg aktivnosti te kratki rokovi pokazuju čvrsto opredjeljenje nadležnih tijela, ali će ih možda trebati reprogramirati kako bi se omogućila realistična provedba. Nadležna tijela u potpunosti su toga svjesna i trenutačno razmatraju reprogramiranje nekih rokova iz CAP-a te će uskoro ICAO-u podnijeti revidiranu inačicu plana. Najvažnija područja kojima će se baviti tek 2014. ili 2015. odnose se na konkretne aspekte pravnog okvira, stara organizacijska pitanja unutarnjeg ustroja tijela te pitanja plovidbenosti. Svi zračni prijevoznici prošli su kroz postupak ponovne certifikacije u pet faza. Na kraju postupka 8 zračnih prijevoznika (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A., Moçambique Expresso SARL MEX, CFM-TTA S.A., Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFA-Mozambique S.A., TTA SARL) dobilo je potpunu certifikaciju, a za petero prijevoznika (Emilio Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter Lda) svjedodžba zračnog prijevoznika (AOC) je suspendirana.

(68)

Predstavnici LAM-a podrobno su predstavili svoje poduzeće, uključujući unutarnji ustroj, kadrove i opseg operacija te opisali aktivnosti osposobljavanja i razna operativna partnerstva koje je društvo sklopilo. Prijevoznik je sklopio strateška partnerstva s drugim zračnim prijevoznicima u Portugalu, Keniji, Južnoafričkoj Republici, Angoli, Zambiji i Etiopiji (Moçambique Expresso MEX je društvo kćer (feeder airline) u 100 %-tnom vlasništvu), organizacijama za izobrazbu (u Južnoafričkoj Republici i Etiopiji) te organizacijama za održavanje (u Portugalu, Brazilu, Južnoafričkoj Republici i Keniji). Opisani su unutarnji sustavi potpore sigurnosti kao i planirano uvođenje sljedećih faza. Faza I. (Planiranje i organizacija) uglavnom je dovršena do 2011. (neke tekuće aktivnosti dovršit će se 2014.). Faza II. (reaktivni procesi) uglavnom se provodila u razdoblju 2005. - 2009., a 2 procesa dovršit će se do 2014. Većina aktivnosti koje se odnose na Fazu III. (proaktivni i prediktivni procesi) i dalje se provode, završetak je predviđen za 2014. ili 2015., a tri su procesa uvedena 2009. Većina Faze IV. (Osiguranje sigurnosti letačkih operacija i neprestana poboljšanja) planira se pokrenuti 2014. - 2015., a jedan je proces dovršen 2009.

(69)

LAM je izvijestio o svojoj strategiji i planovima širenja uključujući nove rute i razvoj flote.

(70)

Odbor za sigurnost zračnog prometa pozdravio je napredak o kojem su izvijestila nadležna tijela Mozambika u vezi s ispravkom nedostataka koje je utvrdio ICAO i potaknuo ih u njihovim naporima u cilju uspostave zrakoplovnog sustava koji je u potpunosti usklađen s normama ICAO-a.

(71)

Rezultati nadzora koje je ICAO proveo u svibnju 2009. pokazuju da se u Nepalu ne poštuje većina međunarodnih sigurnosnih normi. Iako nisu utvrđeni znatni sigurnosni nedostatci, nadzorom je utvrđeno da nadležno tijelo Nepala nije sposobno osigurati učinkovitu provedbu međunarodnih sigurnosnih normi u području letačkih operacija, plovidbenosti i istraživanja nesreća, te su utvrđeni znatni nedostatci koji utječu na sposobnost Nepala i u području primarnog zrakoplovnog zakonodavstva i propisa o civilnom zrakoplovstvu, organizacija civilnog zrakoplovstva te licenciranja i izobrazbe osoblja.

(72)

Tijekom razdoblja od dvije godine (kolovoz 2010. – rujan 2012.) u Nepalu se dogodilo pet nesreća sa smrtnim ishodom u kojima su sudjelovali zrakoplovi registrirani u Nepalu, a koje su pogodile državljane Unije. Osim toga, tijekom 2013. dogodile su se još tri nesreće.

(73)

Savjetovanja s nadležnim tijelima Nepala započela su u listopadu 2012. na temelju sigurnosnih nedostataka utvrđenih tijekom ICAO-ovog USOAP nadzora obavljenog u svibnju 2009. i velikog broja nesreća sa smrtnim ishodom u kratkom vremenskom razdoblju. U Uniji ne posluje ni jedan zračni prijevoznik iz Nepala.

(74)

Komisija je u okviru savjetovanja zaprimila dokumentaciju o aktivnostima nadzora koje su za 2012. i 2013. isplanirala te ih provode nadležna tijela Nepala. Pregledom te dokumentacije utvrđeno je da i dalje postoje neki sigurnosni nedostatci, a aktivnosti nadzora nedostatne su u pogledu kontrole utvrđenih sigurnosnih rizika.

(75)

Komisija je uz pomoć EASA-e 30. svibnja 2013. u Bruxellesu održala tehničko savjetovanje s nadležnim tijelima Nepala (CAAN). Tijekom tih savjetovanja CAAN je podrobno opisao stanje i pružio informacije o nadzoru sigurnosnih rizika. U objašnjenjima koja je dostavio Nepal navodi se da su aktivnosti nadzora potpunije od onih koje se navode u prethodnoj dokumentaciji koju je dostavio Nepal. CAAN je dostavio i informacije o praćenju preporuka iz izvješća o istrazi nesreće i nekoliko inicijativa za sigurnost. Inicijative za sigurnost uključuju utvrđivanje sigurnosnih ciljeva. Učinkovitom provedbom svih sigurnosnih ciljeva trebao bi se unaprijediti nadzor i ostvariti bolja kontrola sigurnosnih rizika. Informacije koje je na sastanku dostavio CAAN provjerit će se dodatnim pregledima dokumentacije.

(76)

U tehničkom savjetovanju sudjelovao je i zračni prijevoznik SITA Air Plc Ltd te je pružio informacije o svojim aktivnostima u području sigurnosti i suradnji s CAAN-om. U rujnu 2012. SITA Air imao je nesreću sa smrtnim ishodom te je izložio iskustva stečena tim događajem.

(77)

CAAN i zrakoplovna industrija Nepala suočeni su s nekoliko izazova, uključujući čimbenike poput zapošljavanja i održavanja dovoljnog broja kvalificiranog osoblja u CAAN-u te izvođenju letačkih operacija u vrlo zahtjevnom planinskom okolišu. CAAN je pokazao da radi na rješavanju tih pitanja, stoga će Komisija i dalje pratiti stanje u Nepalu.

(78)

ICAO će u srpnju 2013. u Nepalu provesti koordinacijsku i validacijsku misiju na licu mjesta (ICVM), stoga bi bilo primjereno pričekati rezultate te aktivnosti ICAO-a prije dovršetka ocjene sigurnosnog stanja u Nepalu.

(79)

Ako rezultati takvih pregleda ili druge relevantne sigurnosne informacije pokažu da se međunarodne sigurnosne norme ne poštuju, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) 2111/2005.

(80)

Nastavljaju se savjetovanja s nadležnim tijelima Filipina (CAAP) kako bi se potvrdile korektivne mjere koje je CAAP poduzeo kako bi riješio sigurnosne nedostatke istaknute u nadzorima koje su u 2012. i 2013. proveli ICAO i Savezna uprava za zrakoplovstvo SAD-a (FAA).

(81)

CAAP je izvijestio da je ICAO u veljači 2013. proveo ICVM, a 1. ožujka 2013. ICAO je poslao dopis CAAP-u u kojem se navodi da su korektivnim mjerama koje su poduzeli Filipini uspješno uočena i riješena dva znatna sigurnosna nedostatka koja su prvo utvrđena tijekom ICAO-ovog USOAP nadzora u listopadu 2009. i zatim tijekom ICVM-a provedenog u listopadu 2012.

(82)

Slijedom toga, Komisija je uz pomoć EASA-e i predstavnika država članica 16. travnja 2013. održala sastanak s CAAP-om i zračnim prijevoznicima Philippine Airlines i Cebu Pacific Airways kako bi razgovarala o napretku u rješavanju neriješenih nedostataka koje su utvrdili ICAO, FAA i Unija tijekom pregleda na licu mjesta koju je u listopadu 2010. obavila Komisija.

(83)

Tijekom sastanka CAAP je potvrdio da su uveli postupak certifikacije u pet faza zajedno s postupkom obnavljanja valjanosti koji se priprema za sve postojeće zračne prijevoznike. Taj je proces dovršilo 7 velikih i 9 malih zračnih prijevoznika, a među njima su i Philippine Airlines (PAL) i Cebu Pacific (CEB). CAAP je izvijestio da je za nadzor zračnih prijevoznika predviđen pristup s dva sustava, pri čemu je Ured za upravljanje svjedodžbama (CMO) s 24 inspektora osnovan radi nadzora samo zračnih prijevoznika PAL i CEB, a druge prijevoznike nadziru odjeli za operacije i plovidbenost.

(84)

CAAP je uz to objasnio da problem održivosti sustava rješavaju povećanjem plaća osoblja kako bi privukli inspekcijsko osoblje iz industrije. Provode se i programi izobrazbe za inspektore. Međutim, CAAP nije službeno pregledao ni sustave upravljanja kvalitetom (QMS) ni sustave upravljanja sigurnošću (SMS) zračnih prijevoznika koji su pod njegovim nadzorom.

(85)

PAL je izvijestio da raspolažu flotom od 44 zrakoplova (B747, B777, Airbus A340, A330, A320/319) i imaju narudžbe za dodatnih 68 zrakoplova (44 zrakoplova Airbus A321, 20 zrakoplova A330 i 4 zrakoplova A340). Cilj njihova sustava upravljanja sigurnošću (SMS) bio je smanjiti za 10 % broj događaja koji štetno djeluju na razinu sigurnosti u odnosu na prošlu godinu. Pregledani su podaci iz nadzora podataka o letu (FDM) za 95 – 100 % letova, s naglaskom na događaje povezane s nestabiliziranim prilaženjem i sustavom upozoravanja približavanja zemlji (GPWS). U okviru njihova QMS-a tijekom 2102. provedeno je 260 pregleda te je utvrđeno 94 slučaja neusklađenosti s postupcima u poduzeću, što je različito od nalaza CAAP-a jer je utvrđen veći broj odstupanja u vezi s izobrazbom.Cebu Pacific Air izvijestio je da godišnji rast flote iznosi 7 %. Tijekom 2013. očekuju dva zrakoplova Airbus A330 kako bi u lipnju započeli obavljanje dugolinijskih letova, a cilj im je do kraja 2013. raspolagati flotom od 47 zrakoplova. Kako je dogovoreno na sastanku, Komisija je uz pomoć država članica obavila pregled na licu mjesta na Filipinima u razdoblju 3. – 7. lipnja 2013.

(86)

Pregledom je zaključeno da CAAP mora uvesti suvremene tehnike upravljanja sigurnošću u zrakoplovstvu te ih primijeniti na zračne prijevoznike pod njegovim nadzorom i unutar svoje organizacije. U području operacija nedovoljna pažnja pridaje se ljudskom čimbeniku i procesima sustava upravljanja sigurnošću.

(87)

Premda je pregledom jasno utvrđeno da pred CAAP-om još stoji znatan posao, glavni direktor civilnog zrakoplovstva poduzima jasne mjere kako bi osigurao bolju učinkovitost svakodnevnog poslovanja CAAP-a. Utvrđeno je osim toga da postoje planovi za rješavanje pitanja ostarjelog inspekcijskog kadra povećavanjem plaća kako bi se olakšalo zapošljavanje iz industrije te angažiranje vanjskih stručnjaka kako bi se smanjila opasnost nastanka nedostataka u nadzoru zračnih prijevoznika. Ukratko, nadzor koji CAAP provodi nad svojim zračnim prijevoznicima u osnovi je pouzdan premda i dalje postoje određene slabosti, osobito u području izobrazbe, normizacije te sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja sigurnošću.

(88)

U pogledu zračnih prijevoznika, PAL i Cebu Pacific Air bili su sposobni pokazati da raspolažu učinkovitim procesima upravljanja sigurnošću i osigurati poštovanje mjerodavnih sigurnosnih normi. Međutim, tijekom pregleda Cebu Pacific Air imao je nesreću koja je pobudila sumnju u vezi s njihovim zračnim operacijama. Zbog toga je Cebu Pacific Air odlučio da neće sudjelovati na raspravi Odbora za sigurnost zračnog prometa kako bi se mogao usredotočiti na rješavanje sigurnosnih pitanja koja proizlaze iz trenutačnih istraga o sigurnosti.

(89)

Tijekom pregleda CAAP je ažurirao popis trenutačno valjanih svjedodžba zračnog prijevoznika, prema kojem trenutačno 32 zračna prijevoznika ima CAAP-ovu certifikaciju. Prilog A treba se na odgovarajući način ažurirati.

(90)

Odbor za sigurnost zračnog prometa saslušao je 26. lipnja 2013. izlaganje predstavnika CAAP-a i PAL-a. CAAP je podrobno opisao aktivnosti za osiguravanje održivosti, uključujući rješavanje pitanja ljudskih resursa, nabavu IT opreme, izradu državnog programa za sigurnost, ažuriranje zakonodavstva i poboljšanje izobrazbe, osobito za sustave upravljanja sigurnošću.

(91)

PAL je uz razradu pitanja iznesenih na sastanku održanom 16. travnja 2013. izvijestio i o mjerama koje je poduzeo radi rješavanja primjedbi iznesenih tijekom pregleda na licu mjesta. U vezi s planovima širenja, potvrdio je da će angažiranje primjerenog broja pilota biti izazov, ali je naveo i da će se novim zrakoplovima istovremeno zamijeniti i stariji zrakoplove pa će se time brzina širenja moći nadzirati.

(92)

Uzimajući u obzir sigurnosni nadzor koji provodi CAAP te sposobnost PAL-a da osigura stvarno poštovanje mjerodavnih zrakoplovnih sigurnosnih normi, na temelju zajedničkih kriterija, odlučeno je da zračni prijevoznik Philippine Airlines treba izbrisati iz Priloga A.

(93)

Države članice provjerit će stvarno poštovanje mjerodavnih sigurnosnih normi davanjem prednosti pregledima na stajanci zrakoplova PAL-a u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012. Ako rezultati takvih pregleda ili druge relevantne sigurnosne informacije pokažu da se međunarodne sigurnosne norme ne poštuju, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) 2111/2005.

(94)

Međutim, Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa potaknuti su mjerama koje je CAAP poduzeo radi rješavanja neriješenih sigurnosnih pitanja te će i dalje pozorno pratiti situaciju radi daljnje revizije predmeta na budućim sastancima Odborima za sigurnost zračnog prometa.

(95)

Zrakoplovi kojima upravljaju zračni prijevoznici certificirani u Ruskoj Federaciji i koji slijeću na aerodrome u Uniji podvrgavaju se prioritetnim pregledima na stajanci prema programu SAFA kako bi se provjerila njihova usklađenost s međunarodnim sigurnosnim normama. Nadležna tijela država članica i EASA neprekidno obavješćuju svoje partnere u Ruskoj Federaciji o utvrđenim nedostatcima i pozivaju ih da poduzmu mjere kako bi se otklonile neusklađenosti s normama ICAO-a.

(96)

Za to vrijeme Komisija nastavlja dijalog s nadležnim tijelima Ruske Federacije o zrakoplovnim sigurnosnim nedostatcima, osobito kako bi se osiguralo primjereno ograničavanje svih postojećih rizika proizišlih iz niske razine sigurnosti zračnih prijevoznika certificiranih u Ruskoj Federaciji.

(97)

Komisija je uz pomoć EASA-e i nekoliko država članica 13. lipnja 2013. održala sastanak s predstavnicima Ruske savezne agencije za zračni promet (FATA) na kojem je FATA iznijela ažurirane podatke o mjerama koje su poduzela nadležna tijela i zračni prijevoznici na koje se te mjere odnose radi rješavanja sigurnosnih nalaza utvrđenim tijekom pregleda na stajanci prema programu SAFA. Predstavnici FATA-e istakli su da je jedan zračni prijevoznik stavljen pod poseban nadzor, a drugom je zračnom prijevozniku ukinuta svjedodžba zračnog prijevoznika.

(98)

Tijekom sastanka FATA je navela da je tijekom prve polovice 2013. prijevoznik Vim Airlines podvrgnut čestim inspekcijama te je zaključila da je u skladu s rezultatima pregleda Vim Airlines poslovao na zadovoljavajućoj sigurnosnoj razini. U vezi s prijevoznikom Red Wings, FATA je navela da je nakon suspenzije svjedodžbe zračnog prijevoznika u veljači 2013. taj zračni prijevoznik proveo znatne promjene cjelokupnog društva. Ovisno i rezultatima inspekcije tog prijevoznika, koja se provodila istovremeno s odvijanjem sastanka, komercijalne letačke operacije mogle bi se ponovno dopustiti. Komisija je preporučila temeljitu provjeru razine spremnosti Red Wingsa za obavljanje komercijalnih letačkih operacija u EU-u prije njihova ponovnog dopuštenja te je zatražila da joj se o tome dostave informacije prije sljedećeg sastanka Odbora za sigurnost zračnog prometa.

(99)

Nakon tog sastanka FATA je dostavila dodatne informacije. Posebno je navela da je Red Wings 17. lipnja 2013. ponovno dobio odobrenje za obavljanje komercijalnih operacija.

(100)

Komisija, EASA i države članice i dalje će pozorno pratiti sigurnosno stanje operacija tih zračnih prijevoznika certificiranih u Ruskoj Federaciji, a lete u Uniju. Komisija će i dalje razmjenjivati informacije o sigurnosti s nadležnim ruskim tijelima kako bi se potvrdilo da su zračni prijevoznici na koje se to odnosi na odgovarajući način rješavali nalaze utvrđene tijekom pregleda na stajanci prema programu SAFA.

(101)

Ako rezultati takvih pregleda ili druge relevantne sigurnosne informacije pokažu da se međunarodne sigurnosne norme ne poštuju, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) 2111/2005.

(102)

Nastavljaju se savjetovanja sa Sudanskom agencijom za civilno zrakoplovstvo (SCAA) kako bi se potvrdio napredak Sudana u pogledu reforme sigurnosnog sustava njegova civilnog zrakoplovstva radi rješavanja sigurnosnih nalaza koje je utvrdio ICAO tijekom USOAP nadzora u 2006. i ICVM-a provedenog u prosincu 2011. Tim su nadzorima utvrđeni znatni sigurnosni nedostatci u vezi s postupkom certifikacije pri izdavanju svjedodžbi zračnim prijevoznicima.

(103)

SCAA je 3. siječnja 2013. izvijestila Komisiju da je poboljšala svoje nadzorne sposobnosti organizacija za održavanje i odobrenih organizacija za izobrazbu, uključujući sustav certifikacije i nadzora zračnih prijevoznika. U skladu s tim ICAO je nakon ICVM-a u svibnju 2012. uklonio status Znatne zabrinutosti u pogledu sigurnosti.

(104)

Komisija je 29. travnja 2013. uz pomoć EASA-a održala sastanak sa SCAA-om. SCAA je izvijestila o tome da je postala samostalna organizacija s vlastitim proračunom, o poboljšanjima sigurnosnog sustava civilnog zrakoplovstva koji su ostvareni uz pomoć vanjskih stručnjaka te o aktivnom zapošljavanju lokalnih stručnjaka i povećanju plaća kako bi mogle konkurirati onima u industriji. SCAA je navela da je trenutačno samo šest zračnih prijevoznika certificirano za obavljanje međunarodnih letova (Sudan Airways, Marshland Aviation, Badr Airlines, Sun Air Aviation, Nova Airways i Tarco Air), a dodatnih sedam zračnih prijevoznika ograničeno je na domaće operacije. SCAA je izvijestila o rezultatima ICVM-a provedenog u svibnju 2012. i istaknula da je trenutačna razina stvarne provedbe ICAO-ovih normi visoka, osobito u području zračnih operacija i plovidbenosti.

(105)

SCAA je izvijestila i da je provela procjenu rizika o daljnjoj upotrebi starih sovjetskih zrakoplova koja je dovela do prizemljenja polovine tih zrakoplova uvrštenih u Sudanski registar zrakoplova.

(106)

SCAA je 4. lipnja 2013. Komisiji dostavila primjerak svojeg Registra za svjedodžbe zračnih prijevoznika u koji je upisano 18 zračnih prijevoznika, a među njima šestero prijevoznika trenutačno je suspendirano. Dostavili su i podrobnosti o ukidanju svjedodžbe zračnog prijevoznika Attico Airlines (AOC br. 023); Sudanese States Aviation Company (AOC br. 010); Azza Air Transport (AOC br. 012); Almajarah Aviation (AOC br. 049); Helilift (AOC br. 042) i Feeder Airlines (AOC br. 050). Na temelju informacija koje je dostavila SCAA Prilog A treba se na odgovarajući način ažurirati.

(107)

Dana 25. lipnja 2013. SCAA je održala izlaganje Odboru za sigurnost zračnog prometa. Predstavnike SCAA pratio je glavni direktor Arapske komisije za civilno zrakoplovstvo (ACAC), koji je potvrdio da sigurnosni popis EU-a može djelovati kao katalizator državama kako bi počele rješavati sistemske sigurnosne probleme, spomenuo je korist od međudržavne suradnje u regionalnom kontekstu i naglasio podršku koju u tom smislu daje ACAC.

(108)

SCAA je, uz pitanja raspravljena tijekom sastanka održanog 29. travnja 2013., Odbor obavijestila o planiranom sudjelovanju inspekcijskog osoblja na ICAO-ovom tečaju za inspektore u srpnju i kolovozu 2013. te povlačenju svih zrakoplova tipa Tupoljev Tu134 i Antonov An12 iz Sudanskog registra zrakoplova koje se planira za srpanj 2013. SCAA je također napomenuo da se od svih zračnih prijevoznika u Sudanu do kraja 2013. očekuje poštovanje sigurnosnih zahtjeva.

(109)

Odbor za sigurnost zračnog prometa pozdravio je znatan napredak o kojem su izvijestila nadležna tijela Sudana u vezi s ispravcima nedostataka koje je utvrdio ICAO, ali potvrđuje da je i dalje potrebno uložiti znatan napor kako bi i SCAA i zračni prijevoznici pod njegovim nadzorom mogli osigurati potpunu usklađenost s normama ICAO-a. Stoga će Komisija i dalje pozorno pratiti napredak koji ostvaruje SCAA radi daljnje revizije predmeta na budućim sastancima Odbora za sigurnost zračnog prometa.

(110)

Na Conviasu, zračnog prijevoznika certificiranog u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, primjenjuje se zabrana letenja od travnja 2012. s obzirom na vrlo nisku razinu sigurnosti utvrđenu pregledima SAFA, nekoliko nesreća i nepostojanje primjerenog odgovora na zahtjev za dostavu informacije Odbora za sigurnost zračnog prometa. Komisija je zatim 18. lipnja 2012. s nadležnim tijelima Venezuele utvrdila plan za rješavanje utvrđenih sigurnosnih nedostataka kojim bi se omogućila revizija odluke Unije.

(111)

Savjetovanja s Agencijom za civilno zrakoplovstvo Venezuele (INAC) nastavljena su tijekom 2013. radi potvrde poboljšanja nadzora zračnih prijevoznika u Venezueli i kako bi se osiguralo da Conviasa nastavi rad na podizanju sigurnosnog stanja te u potpunosti ispuni zahtjeve obveznih međunarodnih normi.

(112)

Nadležna tijela Venezuele dostavila su Komisiji, preko nadležnih tijela Španjolske, u svibnju 2013. niz dokumenata u kojima se podrobno opisuje provedba nekih aktivnosti iz plana dogovorenog u lipnju 2012.

(113)

Komisija je zatim 7. lipnja 2013. uz pomoć EASA-a održala sastanak s INAC-om i Conviasom. Conviasa je opširno opisala poboljšanja namijenjena rješavanju sigurnosnih nalaza utvrđenih tijekom prethodnih inspekcija prema programu SAFA, o stečenim iskustvima nakon nesreća i preporukama izrađenim na temelju tih iskustava te o promjenama uvedenim nakon posljednjeg INAC-ovog nadzora. Conviasa je osobito istakla svoj sustav provjera prije leta temeljenih na programu SAFA te poboljšanjima sustava za upravljanje sigurnošću, ukupnu kvalitetu, održavanje i procese za održavanje stalne plovidbenosti. Conviasa je izložila i svoje buduće planove za širenje i obnovu flote uz postupno povlačenje starijih zrakoplova tipa Boeing B737-200 i B737-300 te brže uvođenje novog tipa zrakoplova Embraer ERJ 190, koje je već u tijeku.

(114)

INAC je opisao svoj unutarnji ustroj i mehanizme djelovanja, podrobno izložio postojeće postupke za rješavanje nedostataka utvrđenih pregledima venezuelanskih zračnih prijevoznika obavljenima prema programu SAFA Europske unije i postupke planiranja i provedbe svojih nadzornih aktivnosti koje će uskoro uključivati preglede na stajanci venezuelanskih zračnih prijevoznika. INAC je uz to potvrdio da bi se nedavnom ICAO-ovom ICVM misijom, održanom od 22. – 28. svibnja 2013., trebala poboljšati trenutačna razina provedbe ICAO-ovih normi u Venezueli.

(115)

Dana 26. lipnja 2013. INAC je održao izlaganje Odboru za sigurnost zračnog prometa. Obavijestio je Odbor o pitanjima o kojima se raspravljalo na sastanku održanom 7. lipnja 2013.

(116)

Conviasa je također 26. lipnja 2013 održala izlaganje Odboru za sigurnost zračnog prometa. Obavijestili su Odbor o pitanjima o kojima se raspravljalo na sastanku održanom 7. lipnja 2013. i istakli da bi, ako im se odobri ponovno obavljanje operacija u Uniji, uveli kombinirani sustav operacija u kojem bi kombinirali operacije s vlastitim zrakoplovom Airbus A340-200 sa zakupom zrakoplova s osobljem jednakovrijednog tipa zrakoplova.

(117)

Na temelju nadzora koji je obavila Španjolska i nedavnog pregleda ICAO-a te izlaganja koja su održali INAC i Conviasa, Odbor za sigurnost zračnog prometa pozdravio je znatan i temeljit napredak u vezi s ispravcima nedostataka koje je 2012. utvrdio Odbor za sigurnost zračnog prometa. Uzimajući u obzor taj napredak, a na temelju zajedničkih kriterija, odlučeno je da zračni prijevoznik Conviasa treba izbrisati iz Priloga A.

(118)

Države članice provjerit će stvarno poštovanje mjerodavnih sigurnosnih normi davanjem prednosti pregledima na stajanci zrakoplova zračnih prijevoznika licenciranih u Venezueli u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(119)

Ako rezultati takvih pregleda ili druge relevantne sigurnosne informacije pokažu da se međunarodne sigurnosne norme ne poštuju, Komisija će biti prisiljena poduzeti mjere u skladu s Uredbom (EZ) 2111/2005.

(120)

U kontekstu ažuriranja Prilogâ člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EC) No 2111/2005 prepoznaje se potreba brzog, a prema potrebi i žurnog donošenja odluka s obzirom na moguće posljedice za sigurnost. Iskustvo u ažuriranju prilogâ pokazalo je i nužnost objave i stupanja na snagu odluka povezanih s ažuriranjem popisa vrlo brzo nakon njihova donošenja kako bi se zaštitili osjetljivi podatci i svele na minimum komercijalne posljedice.

(121)

Uredbu (EZ) br. 474/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(122)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost zračnog prometa.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 474/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Prilog A zamjenjuje se tekstom iz Priloga A ovoj Uredbi.

2.

Prilog B zamjenjuje se tekstom iz Priloga B ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 344, 27.12.2005., str. 15.

(2)  SL L 143, 30.4.2004., str. 76.

(3)  SL L 84, 23.3.2006., str. 14.

(4)  SL L 373, 31.12.1991., str. 4.

(5)  SL L 296, 25.10.2012., str. 1.

(6)  Uvodne izjave (60) do (64) Uredbe (EZ) br. 474/2006 od 22. ožujka 2006., SL L 84, 23.3.2006., str. 18.

(7)  Uvodne izjave (71) do (81) provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1146/2012, SL L 333, 5.12.2012., str. 7.


PRILOG A

POPIS ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA ZA KOJE VRIJEDI ZABRANA SVIH LETOVA UNUTAR EUROPSKE UNIJE  (1)

Naziv pravne osobe zračnog prijevoznika kako je naveden u njegovom AOC-u (i njegovo poslovno ime, ako je različito)

Broj svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC) ili broj operativne licencije

ICAO oznaka

Država zračnog prijevoznika

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republika Gana

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Afganistana odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Islamska Republika Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska Republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska Republika Afganistan

PAMIR AIRLINES

Nepoznato

PIR

Islamska Republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska Republika Afganistan

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Angole odgovornih za nadzor, uz iznimku TAAG Angola Airlines uvrštenog u Prilog B, uključivo

 

 

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

AIR GICANGO

009

Nepoznato

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

Nepoznato

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nepoznato

Republika Angola

DIEXIM

007

Nepoznato

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nepoznato

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

Nepoznato

Republika Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nepoznato

Republika Angola

MAVEWA

016

Nepoznato

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Benina odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Republika Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Benin

AFRICA AIRWAYS

Nepoznato

AFF

Republika Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ne poznato

Republika Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Benin

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Republike Kongo odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Republika Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nepoznato

Republika Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Nepoznato

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nepoznato

Republika Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nepoznato

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republika Kongo

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Demokratske Republike Kongo (DRK) odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/TVC/002/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/TVC/007/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/TVC/0122/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/029/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/051/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Demokratska Republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TVC/0078/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/059/2012

EXY

Demokratska Republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/040/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/0196/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/2008

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/0027/2008

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/0082/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0051/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

GTRA

409/CAB/MIN/TVC/0060/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

JET CONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0011/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

(LAC)

Potpis ministra

(Odluka br. 78/205)

LCG

Demokratska Republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/TVC/00/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/086/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/0066/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

PEGASUS

409/CAB/MIN/TVC/021/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SAFE AIR

409/CAB/MIN/TVC/021/2008

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/056/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0081/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/004/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nepoznato

Demokratska Republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/2008

WDA

Demokratska Republika Kongo (DRK)

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Džibutija odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

Nepoznato

DAO

Džibuti

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Ekvatorske Gvineje odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Ekvatorska Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nepoznato

Ekvatorska Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorska Gvineja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Nepoznato

Ekvatorska Gvineja

TANGO AIRWAYS

Nepoznato

Nepoznato

Ekvatorska Gvineja

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Eritreje odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC br. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC br. 005

NAS

Eritreja

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Indonezije odgovornih za nadzor, uz iznimku Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, EkspresTransportasiAntarbenua i Indonesia Air Asia, uključivo

 

 

Republika Indonezija

AIR BORN INDONESIA

135-055

Nepoznato

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nepoznato

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nepoznato

Republika Indonezija

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Nepoznato

Republika Indonezija

ASCO NUSA AIR

135-022

Nepoznato

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nepoznato

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nepoznato

Republika Indonezija

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nepoznato

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

Nepoznato

Republika Indonezija

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Nepoznato

Republika Indonezija

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Nepoznato

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

HEAVY LIFT

135-042

Nepoznato

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republika Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nepoznato

Republika Indonezija

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Nepoznato

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republika Indonezija

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KOMALA INDONESIA

135-051

Nepoznato

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republika Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nepoznato

Republika Indonezija

MARTABUANA ABADION

135-049

Nepoznato

Republika Indonezija

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Nepoznato

Republika Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

Nepoznato

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nepoznato

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nepoznato

Republika Indonezija

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nepoznato

Republika Indonezija

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Nepoznato

Republika Indonezija

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Nepoznato

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nepoznato

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nepoznato

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nepoznato

Republika Indonezija

SKY AVIATION

135-044

Nepoznato

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nepoznato

Republika Indonezija

SURYA AIR

135-046

Nepoznato

Republika Indonezija

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Nepoznato

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nepoznato

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nepoznato

Republika Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

Nepoznato

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Kazakstana odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Republika Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republika Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republika Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0317-12

CID

Republika Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazakstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Republika Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republika Kazakstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republika Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republika Kazakstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republika Kazakstan

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Republika Kazakstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republika Kazakstan

LUK AERO (FORMER EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republika Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republika Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

Republika Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republika Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republika Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republika Kazakstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republika Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republika Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republika Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republika Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0462-12

MGK

Republika Kazakstan

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Republika Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Republika Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Republika Kazakstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republika Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazakstan

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Kirgiske Republike odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Kirgiska Republika

SKY BISHKEK

Nepoznato

BIS

Kirgiska Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiska Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiska Republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiska Republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiska Republika

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Kirgiska Republika

AIR BISHKEK (FORMERLY EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiska Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiska Republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiska Republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiska Republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiska Republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiska Republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiska Republika

SUPREME AVIATION

40

SGK

Kirgiska Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiska Republika

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Liberije odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Liberija

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Gabonske Republike odgovornih za nadzor, uz iznimku Gabon Airlines, Afrijet i SN2AG uvrštenih u Prilog B, uključivo

 

 

Gabonska Republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonska Republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonska Republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonska Republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonska Republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonska Republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonska Republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonska Republika

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Republike Mozambik odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Republika Mozambik

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

Nepoznato

Republika Mozambik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Nepoznato

Nepoznato

Republika Mozambik

CFA MOZAMBIQUE

MOZ-10

Nepoznato

Republika Mozambik

CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

Nepoznato

Republika Mozambik

COASTAL AVIATION

MOZ- 15

Nepoznato

Republika Mozambik

CR AVIATION

MOZ- 14

Nepoznato

Republika Mozambik

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Nepoznato

Republika Mozambik

ETA AIR CHARTER LDA

MOZ-04

Nepoznato

Republika Mozambik

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ- 11

Nepoznato

Republika Mozambik

KAYA AIRLINES

MOZ-09

KYY

Republika Mozambik

MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE)

MOZ-01

LAM

Republika Mozambik

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

MOZ-02

MXE

Republika Mozambik

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ- 13

Nepoznato

Republika Mozambik

SAFARI AIR

MOZ- 12

Nepoznato

Republika Mozambik

TTA SARL

MOZ- 16

Nepoznato

Republika Mozambik

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

Nepoznato

Republika Mozambik

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Filipina, uz iznimku Philippine Airlines, odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Republika Filipini

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

Nepoznato

Republika Filipini

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Republika Filipini

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republika Filipini

AIR JUAN AVIATION

2013053

Nepoznato

Republika Filipini

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

2012048

Nepoznato

Republika Filipini

ASIAN AEROSPACE CORPORATION

2012050

Nepoznato

Republika Filipini

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

Nepoznato

Republika Filipini

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nepoznato

Republika Filipini

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

2010026

Nepoznato

Republika Filipini

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republika Filipini

CM AERO SERVICES

20110401

Nepoznato

Republika Filipini

CYCLONE AIRWAYS

2010034

Nepoznato

Republika Filipini

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nepoznato

Republika Filipini

INAEC AVIATION CORP.

2010028

Nepoznato

Republika Filipini

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Nepoznato

Republika Filipini

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republika Filipini

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nepoznato

Republika Filipini

LION AIR

2009019

Nepoznato

Republika Filipini

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Nepoznato

Republika Filipini

MAGNUM AIR

2012051

Nepoznato

Republika Filipini

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nepoznato

Republika Filipini

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Nepoznato

Republika Filipini

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Nepoznato

Republika Filipini

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Nepoznato

Republika Filipini

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Nepoznato

Republika Filipini

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

Nepoznato

Republika Filipini

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

Nepoznato

Republika Filipini

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Nepoznato

Republika Filipini

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

Nepoznato

Republika Filipini

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nepoznato

Republika Filipini

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Republika Filipini

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Svetog Tome i Prinsipe odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Sveti Toma i Prinsipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sveti Toma i Prinsipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Sveti Toma i Prinsipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Sveti Toma i Prinsipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nepoznato

Sveti Toma i Prinsipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Sveti Toma i Prinsipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nepoznato

Sveti Toma i Prinsipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sveti Toma i Prinsipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Sveti Toma i Prinsipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nepoznato

Sveti Toma i Prinsipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

Sveti Toma i Prinsipe

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Sijera Leonea odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Sijera Leone

AIR RUM, LTD

Nepoznato

RUM

Sijera Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nepoznato

DTY

Sijera Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nepoznato

Nepoznato

Sijera Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nepoznato

ORJ

Sijera Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nepoznato

PRR

Sijera Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nepoznato

SVT

Sijera Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nepoznato

Nepoznato

Sijera Leone

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Sudana odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Republika Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republika Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republika Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republika Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Republika Sudan

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Republika Sudan

DOVE AIRLINES

052

DOV

Republika Sudan

ELIDINER AVIATION

008

DND

Republika Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

053

WHB

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Nepoznato

Republika Sudan

HELEJETIC AIR

057

HJT

Republika Sudan

KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Republika Sudan

KUSH AVIATION

060

KUH

Republika Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republika Sudan

MID AIRLINES

025

NYL

Republika Sudan

NOVA AIRLINES

046

NOV

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Republika Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republika Sudan

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Republika Sudan

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Kraljevine Svazi odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Kraljevina Svazi

SWAZILAND AIRLINK

Nepoznato

SZL

Kraljevina Svazi

Svi zračni prijevoznici certificirani od strane regulatornih tijela Zambije odgovornih za nadzor, uključivo

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  Zračnim prijevoznicima uvrštenim u Prilog A može se odobriti ostvarenje prava prometovanja tako da od zračnog prijevoznika koji nema zabranu letenja zakupe zrakoplov s posadom, uz uvjet da su zadovoljeni mjerodavne sigurnosne norme.


PRILOG B

POPIS ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA ZA KOJE VRIJEDI OGRANIČENJA LETENJA UNUTAR EUROPSKE UNIJE  (1)

Naziv pravne osobe zračnog prijevoznika kako je naveden u njegovom AOC-u (i njegovo poslovno ime, ako je različito)

Broj svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC)

ICAO oznaka

Država zračnog prijevoznika

Tip zrakoplova na koji se primjenjuju ograničenja

Registarski broj(-evi), i ako je na raspolaganju, serijski broj(-evi) zrakoplova

Država registracije

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Cijela flota s izuzetkom: 2 zrakoplova tipa TU-204

Cijela flota s izuzetkom:

P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonska Republika

Cijela flota s izuzetkom: 2 zrakoplova tipa Falcon 50, 2 zrakoplova tipa Falcon 900

Cijela flota s izuzetkom:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonska Republika

AIR ASTANA (3)

AK-0443-11

KZR

Kazakstan

Cijela flota s izuzetkom: zrakoplov tipa Boeing B767, zrakoplov tipa Boeing B757, zrakoplov tipa Airbus A319/320/321

Cijela flota s izuzetkom: zrakoplov iz flote B-767, kako se navodi na AOC-u; zrakoplov iz flote B-757, kako se navodi na AOC-u; zrakoplov iz flote Airbus A319/320/321, kako se navodi na AOC-u;

Aruba (Kraljevina Nizozemska)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republika Gana

Cijela flota s izuzetkom: 2 zrakoplova tipa DC8-63F

Cijela flota s izuzetkom:

9G-TOP i 9G-RAC

Republika Gana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Cijela flota s izuzetkom: 3 zrakoplova tipa Boeing B737-300, 2 zrakoplova tipa ATR 72-500, 1 zrakoplova tipa ATR 42-500, 1 zrakoplova tipa ATR 42-320 i 3 zrakoplova tipa DHC 6-300:

Cijela flota s izuzetkom:

5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republika Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Cijela flota s izuzetkom: LET 410 UVP

Cijela flota s izuzetkom:

D6-CAM (851336)

Komori

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonska Republika

Cijela flota s izuzetkom: 1 zrakoplova tipa Boeing B767-200

Cijela flota s izuzetkom:

TR-LHP

Gabonska Republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamska Republika Iran

Cijela flota s izuzetkom: 14 zrakoplova tipa A-300, 8 zrakoplova tipa A-310, 1 zrakoplova tipa B737

Cijela flota s izuzetkom:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS