ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 353I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
15 rujna 2022.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće Europske unije

2022/C 353 I/01

Obavijest namijenjena osobama i tijelima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/145/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530, i Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529, o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

1

2022/C 353 I/02

Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2014/145/ZVSP i Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

3

2022/C 353 I/03

Obavijest namijenjena fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/145/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530, i Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529, o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

5


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće Europske unije

15.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

CI 353/1


Obavijest namijenjena osobama i tijelima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/145/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530, i Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529, o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

(2022/C 353 I/01)

Osobama i subjektima navedenima u Prilogu Odluci Vijeća 2014/145/ZVSP (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530 (2), i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529 (4), o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine, skreće se pozornost na informacije koje slijede.

Vijeće Europske unije, nakon što je preispitalo popis osoba i subjekata uvrštenih u navedene priloge, odlučilo je da bi se mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2014/145/ZVSP i Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 trebale i dalje primjenjivati na te osobe i subjekte.

Dotične osobe i subjekte obavještavamo o mogućnosti podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima odgovarajuće države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II. Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014, u svrhu pribavljanja odobrenja za korištenje zamrznutim sredstvima za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 4. Uredbe).

Dotične osobe i subjekti mogu do 2. studenoga 2022. Vijeću podnijeti zahtjev za ponovno razmatranje odluke o njihovu uvrštenju na navedeni popis, zajedno s popratnom dokumentacijom, na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIJA

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Dotične osobe i subjekte također obavještavamo o mogućnosti osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 78, 17.03.2014, str. 16.

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1530 od 14. rujna 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 239, 15.9.2022., str. 149..).

(3)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.

(4)  Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1529 od 14. rujna 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 239, 15.9.2022., str. 1..).


15.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

CI 353/3


Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2014/145/ZVSP i Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

(2022/C 353 I/02)

U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 2018/1725 ispitanicima se skreće pozornost na informacije koje slijede.

Pravne osnove za ovaj postupak obrade čine Odluka 2014/145/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530 (1), i Uredba (EU) br. 269/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529 (2).

Voditelj tog postupka obrade jest Vijeće Europske unije koje zastupa glavni direktor RELEX-a (vanjski odnosi) Glavnog tajništva Vijeća, a služba zadužena za postupak obrade jest RELEX.1, s kojom se može stupiti u kontakt na adresi:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIJA

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sa službenikom GTV-a za zaštitu podataka može se stupiti u kontakt putem e-pošte:

Službenik za zaštitu podataka

data.protection@consilium.europa.eu

Svrha postupka obrade jest uspostava i ažuriranje popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja u skladu s Odlukom 2014/145/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom (ZVSP) 2022/1530, i Uredbom (EU) br. 269/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529.

Ispitanici su fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije za uvrštenje na popis navedene u Odluci 2014/145/ZVSP i Uredbi (EU) br. 269/2014.

Prikupljeni osobni podaci obuhvaćaju podatke potrebne za ispravno utvrđivanje identiteta dotične osobe, obrazloženje i eventualne druge povezane podatke.

Prikupljeni osobni podaci mogu se prema potrebi razmjenjivati s Europskom službom za vanjsko djelovanje i Komisijom.

Ne dovodeći u pitanje ograničenja na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 2018/1725, ostvarivanje prava ispitanika, kao što su pravo na pristup i pravo na ispravak ili podnošenje prigovora, bit će uređeno Uredbom (EU) br. 2018/1725.

Osobni podaci ostat će pohranjeni pet godina od trenutka brisanja ispitanika s popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja, od trenutka kada mjere ograničavanja prestanu biti važeće ili za vrijeme trajanja sudskih postupaka, ako su pokrenuti.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji pravni lijek u sudskom, upravnom ili izvansudskom postupku, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1530 od 14. rujna 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 239, 15.9.2022., str. 149..).

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1529 od 14. rujna 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 239, 15.9.2022., str. 1..).


15.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

CI 353/5


Obavijest namijenjena fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/145/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530, i Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529, o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

(2022/C 353 I/03)

Fizičkim ili pravnim sobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu Odluci Vijeća 2014/145/ZVSP (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/1530 (2), i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2022/1529 (4), o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine skreće se pozornost na informacije u nastavku.

Člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 269/2014 zahtijeva se da te fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela do 1. rujna 2022. ili u roku od šest mjeseci od datuma uvrštenja na popis iz Priloga I., ovisno o tome koji je datum kasniji, sredstva ili gospodarske resurse u nadležnosti države članice koji im pripadaju ili su u njihovu vlasništvu, njihovu posjedu ili pod njihovom kontrolom prijave nadležnom tijelu države članice u kojoj se ta sredstva ili gospodarski resursi nalaze. Moraju surađivati s nacionalnim nadležnim tijelom u svakoj provjeri takvih informacija. Nepoštovanje tih obveza smatrat će se zaobilaženjem mjera o zamrzavanju sredstava i gospodarskih resursa.

Informacije koje se trebaju prijaviti moraju se poslati nadležnom tijelu relevantne države članice putem internetske stranice navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 269/2014 (5).

Obveza prijavljivanja na temelju članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 269/2014 ne primjenjuje se do 1. siječnja 2023. u odnosu na sredstva ili gospodarske resurse koji se nalaze u državi članici koja je utvrdila slične obveze prijavljivanja na temelju nacionalnog prava prije 21. srpnja 2022.


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 16.

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1530 od 14. rujna 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 239, 15.9.2022., str. 149.).

(3)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.

(4)  Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1529 od 14. rujna 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 239, 15.9.2022., str. 1.).

(5)  Posljednja konsolidirana verzija dostupna je ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220804&qid=1658251857077