ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 236

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
20. lipnja 2022.


Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2022/C 236/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) ( 1 )

1


 

III.   Pripremni akti

 

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

2022/C 236/02

Nacrt zaključaka Vijeća o razvoju održive javne nabave

2


 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2022/C 236/03

Tečajna lista eura — 17. lipnja 2022.

4

2022/C 236/04

Odluka Komisije оd 21. travnja 2022. kojom se središnjem administratoru Dnevnika transakcija Europske unije nalaže da unese nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica Bugarske, Češke, Danske, Njemačke, Estonije, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Italije, Cipra, Latvije, Luksemburga, Mađarske, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske u Dnevnik transakcija Europske unije

5

2022/C 236/05

Odluka Komisije оd 7. lipnja 2022. o sudjelovanju nacionalnog regulatornog tijela Ukrajine u Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije

98

 

Revizorski sud

2022/C 236/06

Tematsko izvješće 15/2022: – Mjere za širenje sudjelovanja u programu Obzor 2020. dobro su osmišljene, ali postizanje održivih promjena uglavnom će ovisiti o naporima nacionalnih tijela

103


 

V.   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2022/C 236/07

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10652 – MOL / LOTOS PALIWA) ( 1 )

104

2022/C 236/08

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10751 – CVC FUNDS / LFP / MEDIACO) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

106

2022/C 236/09

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10768 – KKR / ALBIOMA) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

108

2022/C 236/10

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10725 – SK CAPITAL PARTNERS / POLYMER ADDITIVES HOLDINGS) ( 1 )

109

2022/C 236/11

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY) ( 1 )

110


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

20.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 236/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME)

(Tekst značajan za EGP)

(2022/C 236/01)

Dana 13. lipnja 2022. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32022M10724. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup pravnim dokumentima Europske unije.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


III. Pripremni akti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

20.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 236/2


Nacrt zaključaka Vijeća o razvoju održive javne nabave

(2022/C 236/02)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

PODSJEĆAJUĆI na zaključke Vijeća Europske unije o jedinstvenom tržištu (1), u kojima Vijeće naglašava važnu ulogu javne nabave u postizanju usporedne zelene i digitalne tranzicije;

PODSJEĆAJUĆI na zaključke Europskog vijeća od 21. srpnja 2020. u kojima se navodi da će plan za europski oporavak zahtijevati golema ulaganja, posebno s ciljem ostvarivanja održivog i otpornog oporavka, uz istodobno podupiranje zelenih i digitalnih prioriteta Europske unije;

ISTIČUĆI da su potrebni zajednički napori ne samo kako bi se pružila potpora poduzećima koja su najviše pogođena zdravstvenom krizom, nego i kako bi se provela javna ulaganja kojima se potiču konvergencija, otpornost, održivost, inovacije i europska neovisnost u strateškim sektorima;

ISTIČUĆI ključnu ulogu koju javna nabava može imati u pravilnoj provedbi ciljeva održivog razvoja i u stavljanju tih ciljeva u službu javnom interesu;

PODSJEĆAJUĆI na zaključke Vijeća od 17. prosinca 2020. naslovljene „Osigurati da oporavak bude kružan i zelen” (2), u kojima je Vijeće poduprlo smjernice predložene u komunikaciji Komisije naslovljenoj „Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo. Za čišću i konkurentniju Europu” (3) u vezi sa zelenom javnom nabavom;

PODSJEĆAJUĆI na zaključke Vijeća Europske unije o javnim ulaganjima putem javne nabave (4), u kojima Vijeće podupire ambiciozno uključivanje aspekata okoliša u javnu nabavu, primjerice uvođenjem kriterija ili ciljeva, i u oporezivanje jer se time doprinosi održivosti;

PODSJEĆAJUĆI na program rada Komisije za 2019. naslovljen „Ostvarenje naših obećanja i priprema za budućnost” (5);

PODSJEĆAJUĆI na komunikacije Komisije „Čist planet za sve” (6) i „Europski zeleni plan” (7);

SKREĆUĆI POZORNOST NA obvezujuće ciljeve donesene na razini EU-a za znatno smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. i klimatsku neutralnost do 2050., kako je nedavno potvrđeno u svim prijedlozima Komisije koji se nalaze u paketu „Spremni za 55 %”;

POZIVA Komisiju i države članice da blisko surađuju s Europskim parlamentom, regionalnim i lokalnim vlastima, Gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija na ostvarivanju tih zajedničkih ciljeva te da u tu svrhu svoj rad osobito usmjere na:

Uvođenje aspekata održivog razvoja u javnu nabavu

1.

ISTIČE koncept održivog razvoja kao načina za ostvarenje gospodarskog i socijalnog razvoja i zaštite okoliša uz istodobno poštovanje ljudskih prava;

2.

SMATRA da bi javni naručitelji trebali moći strateški upotrebljavati svoje resurse kako bi što je bolje moguće poduprli prelazak na zeleno, inovativno, kružno i društveno odgovorno gospodarstvo, posebno ulaganjem u održivu infrastrukturu i održive proizvode i/ili proizvode kružnog gospodarstva te upotrebom procesa i tehnologija koji su ambiciozni u pogledu ciljeva održivog razvoja, istodobno tražeći najbolju moguću vrijednost za novac i promičući široko tržišno natjecanje u postupcima javne nabave;

3.

POZIVA Komisiju da, u skladu sa svojom obvezom iz Plana ulaganja za održivu Europu (8) i akcijskog plana za kružno gospodarstvo, u kontekstu budućih zakonodavnih prijedloga, uključujući one kojima se izmjenjuje postojeće zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na različite sektore djelatnosti, razmotri mogućnost uvođenja aspekata održivog razvoja u postupke javne nabave za sektorsku robu ili usluge; ISTIČE da, ovisno o sektoru, ti aspekti mogu varirati od ciljeva održivog razvoja, stručnih sposobnosti ili tehničkih specifikacija povezanih s održivim razvojem u ugovorima do kriterija održivosti, posebno za izvršenje ili dodjelu ugovora; NAGLAŠAVA da je važno javnim naručiteljima omogućiti da odrede najprikladniji način za uključivanje tih aspekata u svoje postupke; PRIMA NA ZNANJE rad koji su institucije EU-a i države članice već obavile u tom pogledu te ISTIČE potrebu za njegovim ubrzanjem i jačanjem;

4.

POZIVA Komisiju i države članice da u vezi s javnom nabavom surađuju kako bi utvrdili koji su sektori relevantni s obzirom na njihovu osjetljivost na aspekte održivog razvoja i procijenili njihovu zrelost, uzimajući u obzir, primjerice, sposobnost gospodarskih subjekata da odgovore na te nove aspekte;

5.

NAGLAŠAVA rad koji je na razini država članica obavljen, koji je u tijeku ili se treba obaviti kako bi se utvrdilo imaju li određeni sektori prioritet; ISTIČE potrebu za koordinacijom tog rada na razini EU-a;

6.

NAGLAŠAVA važnost uloge koju u tom pogledu mogu imati stručne skupine Komisije uključivanjem i pozivanjem različitih dionika kako bi se utvrdilo trebaju li različiti utvrđeni sektori imati prioritet; SMATRA da bi u taj rad trebalo biti uključeno i Vijeće;

7.

NAGLAŠAVA važnost definiranja opće metodologije kojom bi se tim tijelima omogućilo da dubinskom analizom zrelosti svakog sektora djelatnosti utvrde treba li ga smatrati prioritetom;

8.

SMATRA da će se usklađenim radom omogućiti utvrđivanje sektorskih tekstova EU-a koji se mogu izmijeniti u predstojećim godinama i opsega izmjena koje treba napraviti u pogledu njihovih odredaba o javnoj nabavi kako bi se doprinijelo ostvarenju okolišnih i klimatskih ciljeva utvrđenih na razini EU-a;

9.

VJERUJE da je te ciljeve potrebno ostvariti u skladu s navedenim rokovima, odnosno do 2030. i 2050., i NAGLAŠAVA važnost postupnog i usklađenog pristupa; stoga SMATRA da bi tekstove koji obuhvaćaju sve sektore koji su utvrđeni kao prioritetni sektori trebalo revidirati najkasnije do 2030.; nadalje SMATRA da je potrebno izmijeniti tekstove koji se odnose na preostale sektore najkasnije do 2050., što je referentna godina za postizanje klimatske neutralnosti EU-a;

10.

DRŽI da je ključno da se taj rad integrira u sveobuhvatan pristup; SMATRA da bi stoga, u mjeri u kojoj je to primjereno i izvedivo, Komisija i države članice trebale razmotriti opći okvir čija bi svrha bila da se u javnu nabavu, neovisno tome za koji sektor, uvede razmatranje aspekata održivog i otpornog razvoja;

11.

NAGLAŠAVA da je pri poduzimanju mjera važno da se javnim naručiteljima, a posebno tijelima za nabavu ispod središnje razine, ne nametne prekomjerno administrativno opterećenje;

12.

POZIVA Komisiju i države članice da bez odgode započnu s tim radom.


(1)  ST 10698/20: „Zaključci o produbljenom jedinstvenom tržištu za snažan oporavak te konkurentnu i održivu Europu”.

(2)  ST 13852/20.

(3)  ST 6766/20 + ADD 1: Komunikacija Komisije, COM (2020) 98 final.

(4)  ST 13352/20: „Javna ulaganja putem javne nabave: održiv oporavak i revitalizacija otpornog gospodarstva EU-a”.

(5)  Komunikacija Komisije, COM (2018) 800 final.

(6)  Komunikacija Komisije, COM (2018) 773 final.

(7)  ST 15051/19 + ADD 1: Komunikacija Komisije, COM (2019) 640 final.

(8)  ST 5269/20: Komunikacija Komisije, COM (2020) 21 final.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

20.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 236/4


Tečajna lista eura (1)

17. lipnja 2022.

(2022/C 236/03)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,0486

JPY

japanski jen

141,21

DKK

danska kruna

7,4384

GBP

funta sterlinga

0,85500

SEK

švedska kruna

10,6748

CHF

švicarski franak

1,0105

ISK

islandska kruna

137,70

NOK

norveška kruna

10,4525

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

24,742

HUF

mađarska forinta

400,53

PLN

poljski zlot

4,7003

RON

rumunjski novi leu

4,9469

TRY

turska lira

18,1495

AUD

australski dolar

1,5039

CAD

kanadski dolar

1,3631

HKD

hongkonški dolar

8,2314

NZD

novozelandski dolar

1,6601

SGD

singapurski dolar

1,4547

KRW

južnokorejski von

1 356,27

ZAR

južnoafrički rand

16,7133

CNY

kineski renminbi-juan

7,0308

HRK

hrvatska kuna

7,5155

IDR

indonezijska rupija

15 537,05

MYR

malezijski ringit

4,6159

PHP

filipinski pezo

56,371

RUB

ruski rubalj

 

THB

tajlandski baht

36,974

BRL

brazilski real

5,3824

MXN

meksički pezo

21,4474

INR

indijska rupija

81,8710


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


20.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 236/5


ODLUKA KOMISIJE

оd 21. travnja 2022.

kojom se središnjem administratoru Dnevnika transakcija Europske unije nalaže da unese nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica Bugarske, Češke, Danske, Njemačke, Estonije, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Italije, Cipra, Latvije, Luksemburga, Mađarske, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske u Dnevnik transakcija Europske unije

(2022/C 236/04)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/331 (1) od 19. prosinca 2018. o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, a posebno njezin članak 23. stavak 4.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/331 utvrđuju se prijelazna pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ za četvrto razdoblje trgovanja, od 2021. do 2030.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1842 (2) utvrđuju se pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ u pogledu dodatnih aranžmana za prilagodbe besplatne dodjele emisijskih jedinica zbog promjena razine aktivnosti.

(3)

Odlukom Komisije 2021/C 302/01 (3) središnjem administratoru Dnevnika transakcija Europske unije nalaže se da unese nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Njemačke, Estonije, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Italije, Cipra, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske u Dnevnik transakcija Europske unije.

(4)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Bugarska je dopisom od 5. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(5)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Češka je dopisom od 7. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(6)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Danska je dopisom od 8. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(7)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Njemačka je dopisom od 5. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(8)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Estonija je dopisom od 8. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(9)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Irska je dopisima od 31. ožujka 2022. i 7. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(10)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Grčka je dopisom od 7. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(11)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Španjolska je dopisima od 8. travnja 2022. i 11. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(12)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Francuska je dopisom od 11. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(13)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Italija je dopisima od 24. ožujka 2022. i 8. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(14)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Cipar je dopisom od 8. travnja 2022. obavijestio Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(15)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Latvija je dopisom od 8. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(16)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Luksemburg je dopisom od 7. travnja 2022. obavijestio Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(17)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Mađarska je dopisima od 9. ožujka 2022., 29. ožujka 2022., 30. ožujka 2022. i 8. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(18)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Nizozemska je dopisom od 5. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(19)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Austrija je dopisima od 25. veljače 2022. i 7. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(20)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Poljska je dopisima od 8. travnja 2022. i 11. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(21)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Portugal je dopisima od 30. ožujka 2022. i 8. travnja 2022. obavijestio Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(22)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Rumunjska je dopisima od 7. ožujka 2022. i 7. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(23)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Slovačka je dopisom od 30. ožujka 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(24)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Finska je dopisom od 8. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(25)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 Švedska je dopisima od 25. ožujka 2022. i 7. travnja 2022. obavijestila Komisiju o promjenama svoje nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica kako bi se omogućila besplatna dodjela emisijskih jedinica novim sudionicima i prilagodila besplatna dodjela emisijskih jedinica postojećim postrojenjima nakon promjena razine aktivnosti ili drugih promjena povezanih s njihovim radom.

(26)

Priopćene promjene nacionalnih tablica dodjele emisijskih jedinica u skladu su s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/331 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1842,

ODLUČILA JE:

Jedini članak

Središnji administrator unosi u Dnevnik transakcija Europske unije promjene nacionalnih tablica dodjele emisijskih jedinica Bugarske, Češke, Danske, Njemačke, Estonije, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Italije, Cipra, Latvije, Luksemburga, Mađarske, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske utvrđene u Prilogu.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. travnja 2022.

Za Komisiju

Frans TIMMERMANS

Izvršni potpredsjednik


(1)  SL L 59, 27.2.2019., str. 8.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1842 оd 31. listopada 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih aranžmana za prilagodbe dodjele besplatnih emisijskih jedinica zbog promjena razine aktivnosti (SL L 282, 4.11.2019., str. 20.–24.).

(3)  Odluka Komisije 2021/C 302/01 оd 29. lipnja 2021. kojom se središnjem administratoru Dnevnika transakcija Europske unije nalaže da u taj dnevnik unese nacionalne tablice dodjele emisijskih jedinica Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Njemačke, Estonije, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Italije, Cipra, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske (SL C 302, 28.7.2021., str. 1.).


PRILOG I.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Bugarska

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

BG000000000000033

33

АГРОПОЛИХИМ АД

АГРОПОЛИХИМ АД

117 434

117 434

117 434

117 434

117 434

587 170


UKUPNO

117 434

117 434

117 434

117 434

117 434

587 170


PRILOG II.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Češka

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

CZ000000000212941

212941

DUKOL - Zařízení na výrobu formalínu

DUKOL Ostrava, s.r.o.

6 503

6 360

6 216

6 074

5 931

31 084

CZ000000000208023

208023

Pittsburgh Corning CR, s.r.o.

Pittsburgh Corning CR, s.r.o.

5 588

5 454

5 454

5 454

5 454

27 404

CZ000000000207422

207422

PZP Dambořice

Moravia Gas Storage a.s.

785

1 073

1 073

1 073

1 073

5 077

CZ000000000206782

206782

Plynová kotelna v ELE

ČEZ Teplárenská, a.s.

2 933

1 407

1 407

1 407

1 407

8 561

CZ000000000205510

205510

Porr, a.s

Porr a.s

2 168

2 269

2 269

2 269

2 269

11 244

CZ000000000205490

205490

Slévárny Třinec, a.s.

Slévárny Třinec, a.s.

6 113

6 319

6 319

6 319

6 319

31 389

CZ000000000203591

203591

Válcovna kol, kovárna náprav BONATRANS GROUP a.s.

BONATRANS GROUP a.s.

27 592

28 203

28 203

28 203

28 203

140 404

CZ000000000202755

202755

SYNTHOS Kralupy a.s.- výroba Polystyreny

SYNTHOS Kralupy a.s.

7 954

8 535

8 535

8 535

8 535

42 094

CZ000000000202753

202753

SYNTHOS Kralupy a.s.-výroba Styren

SYNTHOS Kralupy a.s.

55 830

46 702

46 702

46 702

46 702

242 638

CZ000000000202610

202610

Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

15 401

15 508

15 508

15 508

15 508

77 433

CZ000000000202027

202027

Válcovny trub Chomutov, a.s.

Válcovny trub Chomutov, a.s., Kollárova 1229

13 118

12 314

12 314

12 314

12 314

62 374

CZ000000000201865

201865

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

128 289

127 860

127 860

127 860

127 860

639 729

CZ000000000000427

427

Podzemní zásobník plynu Uhřice

MND Gas Storage a.s.

643

832

832

832

832

3 971

CZ000000000000426

426

Podzemní zásobník plynu

SPP Storage, s.r.o.

1 745

1 498

1 498

1 498

1 498

7 737

CZ000000000000425

425

Podzemní zásobník plynu Třanovice

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

931

2 386

2 386

2 386

2 386

10 475

CZ000000000000423

423

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

7 718

7 419

7 419

7 419

7 419

37 394

CZ000000000000421

421

TAMEH Czech s.r.o.

TAMEH Czech s.r.o.

45 743

53 748

52 330

50 913

49 496

252 230

CZ000000000000418

418

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. - závod Kroměříž

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

5 768

5 497

5 497

5 497

5 497

27 756

CZ000000000000410

410

Liberty Ostrava - závod 15 rourovna

Liberty Ostrava a.s.

28 027

34 152

34 152

34 152

34 152

164 635

CZ000000000000405

405

Knauf Insulation spol. s r.o.

Knauf Insulation spol. s r.o.

20 429

21 368

21 368

21 368

21 368

105 901

CZ000000000000382

382

Kotelna K13

TTS enego s.r.o.

1 924

2 055

2 001

1 947

1 893

9 820

CZ000000000000380

380

Wienerberger s.r.o. - závod Jezernice

Wienerberger s.r.o.

47 708

48 766

48 766

48 766

48 766

242 772

CZ000000000000372

372

Synthomer a.s.

Synthomer a.s.

65 580

68 637

68 637

68 637

68 637

340 128

CZ000000000000367

367

ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

21 399

19 607

19 089

18 572

18 054

96 721

CZ000000000000366

366

Hanácká potravinářská společnost s.r.o .- Cukrovar Prosenice

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

10 017

11 703

11 703

11 703

11 703

56 829

CZ000000000000347

347

Moravskoslezské cukrovary, a.s. závod Hrušovany nad Jevišovkou

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

15 668

12 695

12 695

12 695

12 695

66 448

CZ000000000000341

341

Cihelna - tunelová pec

Cihelna Hodonín, s.r.o

5 250

3 960

3 960

3 960

3 960

21 090

CZ000000000000339

339

LASSELSBERGER,s.r.o., závod Podbořany

LASSELSBERGER, s.r.o.

7 259

7 387

7 387

7 387

7 387

36 807

CZ000000000000335

335

Fosfa a.s.

Fosfa a.s.

10 688

10 402

10 402

10 402

10 402

52 296

CZ000000000000333

333

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o Vápenka Mokrá

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.

65 638

52 567

52 567

52 567

52 567

275 906

CZ000000000000332

332

Zlínské cihelny s.r.o. - cihelna Malenovice

Zlínské cihelny s.r.o.

1 374

537

537

537

537

3 522

CZ000000000000330

330

Stölzle - Union s.r.o.

Stölzle - Union s.r.o.

15 974

15 299

15 299

15 299

15 299

77 170

CZ000000000000319

319

PRECIOSA ORNELA- závod Polubný, Příchovice a Desná

PRECIOSA ORNELA, a.s.

7 274

6 735

6 735

6 735

6 735

34 214

CZ000000000000317

317

LASSELSBERGER,s.r.o., závod RAKO 3

LASSELSBERGER, s.r.o.

40 246

39 194

39 194

39 194

39 194

197 022

CZ000000000000315

315

České lupkové závody, a.s.

České lupkové závody, a.s.

8 857

8 963

8 963

8 963

8 963

44 709

CZ000000000000314

314

LASSELSBERGER, s.r.o., závod Chlumčany

LASSELSBERGER s.r.o.

52 146

57 131

57 131

57 131

57 131

280 670

CZ000000000000307

307

C-Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s.r.o.

8 496

10 305

10 033

9 762

9 490

48 086

CZ000000000000297

297

Kotelna ŽOS Nymburk

Thermoservis spol. s r.o.

1 693

1 071

1 071

1 071

1 071

5 977

CZ000000000000293

293

Kompresní stanice Veselí

NET4GAS,s.r.o.

1 283

793

793

793

793

4 455

CZ000000000000290

290

Kompresní stanice Břeclav

NET4GAS,s.r.o.

7 739

9 469

9 469

9 469

9 469

45 615

CZ000000000000287

287

Kompresní stanice Kouřim

NET4GAS,s.r.o.

4 466

3 015

3 015

3 015

3 015

16 526

CZ000000000000286

286

Kompresní stanice Kralice nad Oslavou

NET4GAS,s.r.o.

3 017

2 774

2 774

2 774

2 774

14 113

CZ000000000000285

285

Podzemní zásobník plynu Háje

RWE Gas Storage CZ, s. r. o.

588

467

467

467

467

2 456

CZ000000000000284

284

Sklo Bohemia

Crystal BOHEMIA, a.s.

9 222

8 245

8 245

8 245

8 245

42 202

CZ000000000000283

283

Vápenka Čertovy schody a.s.

Vápenka Čertovy schody a.s.

251 346

251 640

251 640

251 640

251 640

1 257 906

CZ000000000000278

278

Šachtové vápenické pece typu Ignis

LB Cemix, s r.o.

103 251

98 505

98 505

98 505

98 505

497 271

CZ000000000000275

275

hasit

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

21 803

18 266

18 266

18 266

18 266

94 867

CZ000000000000273

273

Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí a.s.

155 156

163 298

163 298

163 298

163 298

808 348

CZ000000000000272

272

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. - závod Litomyšl

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o

25 516

26 549

26 549

26 549

26 549

131 712

CZ000000000000271

271

Wienerberger s.r.o. - závod Šlapanice

Wienerberger s.r.o.

8 156

13 424

13 424

13 424

13 424

61 852

CZ000000000000269

269

Wienerberger s.r.o. - závod Blížejov

Wienerberger s.r.o.

1 863

0

0

0

0

1 863

CZ000000000000268

268

Wienerberger s.r.o. - závod Stod

Wienerberger s.r.o.

6 045

6 862

6 862

6 862

6 862

33 493

CZ000000000000265

265

Cihelna Kinský, spol. s r. o.

Cihelna Kinský, spol. s r. o.

13 494

9 692

9 692

9 692

9 692

52 262

CZ000000000000264

264

Teplárna České Budějovice, a.s. Výtopna Vráto

Teplárna České Budějovice, a. s.

794

944

944

944

944

4 570

CZ000000000000259

259

JIP - Papírny Větřní, a.s.

JIP - Papírny Větřní, a.s.

7 712

7 994

7 994

7 994

7 994

39 688

CZ000000000000256

256

Wienerberger s.r.o. - závod Holice

Wienerberger s.r.o.

20 470

20 358

20 358

20 358

20 358

101 902

CZ000000000000250

250

Wienerberger s.r.o. - závod Týn

Wienerberger s.r.o.

26 638

24 475

24 475

24 475

24 475

124 538

CZ000000000000248

248

Wienerberger s.r.o. - závod Novosedly

Wienerberger s.r.o.

23 794

17 060

17 060

17 060

17 060

92 034

CZ000000000000243

243

Wienerberger s.r.o. - závod Řepov

Wienerberger s.r.o.

4 224

3 375

3 375

3 375

3 375

17 724

CZ000000000000242

242

SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost

SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost

7 386

7 124

7 124

7 124

7 124

35 882

CZ000000000000238

238

závod Dubí

O-I Czech Republic, a.s.

20 997

20 997

20 997

20 997

20 997

104 985

CZ000000000000234

234

PETROCHEMIE

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

582 321

592 451

592 451

592 451

592 451

2 952 125

CZ000000000000231

231

Lokalita Svitavy

P-D Refractories CZ a.s.

6 799

7 038

7 038

7 038

7 038

34 951

CZ000000000000224

224

Teplárna Vítkovice

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

3 715

3 094

3 013

2 931

2 850

15 603

CZ000000000000215

215

Teplárna Československé armády

Veolia Energie ČR, a.s

9 407

11 776

11 466

11 155

10 845

54 649

CZ000000000000214

214

Špičková výtopna Olomouc

Veolia Energie ČR, a.s

1 134

2 450

2 450

2 450

2 450

10 934

CZ000000000000200

200

Teplárna Kopřivnice

KOMTERM Morava, s.r.o.

5 177

5 217

5 081

4 943

4 805

25 223

CZ000000000000197

197

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

DIAMO, státní podnik

4 470

4 825

4 825

4 825

4 825

23 770

CZ000000000000191

191

Elektrárna Kolín

Veolia Energie Kolín, a.s

6 651

5 884

5 728

5 573

5 418

29 254

CZ000000000000187

187

ŽĎAS, a.s.

#REF!

24 388

24 655

24 655

24 655

24 655

123 008

CZ000000000000183

183

Wotan Forest, a.s., Divize plošných materiálů ALFA

Wotan Forest, a.s.

5 345

5 345

4 472

4 472

4 472

24 106

CZ000000000000171

171

Z-Group a.s. pracoviště Hrádek

Z-Group a.s.

2 872

2 597

2 597

2 597

2 597

13 260

CZ000000000000157

157

Závod Lukavice

Balsac papermill s.r.o.

5 571

6 045

6 045

6 045

6 045

29 751

CZ000000000000151

151

Teplárna Trmice

ČEZ, a. s.

60 073

59 101

57 544

55 985

54 426

287 129

CZ000000000000142

142

Provoz Špitálka

Teplárny Brno, a.s.

11 208

11 766

11 456

11 146

10 835

56 411

CZ000000000000141

141

Provoz Brno-sever

Teplárny Brno, a.s.

996

1 180

1 148

1 117

1 086

5 527

CZ000000000000135

135

Teplárna - spalovací zařízení

ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov

2 042

151

147

143

139

2 622

CZ000000000000129

129

Elektrárna Tušimice

ČEZ, a. s.

6 563

7 588

7 388

7 188

6 987

35 714

CZ000000000000122

122

Elektrárna Mělník

ČEZ, a. s.

27 502

17 662

17 196

16 730

16 265

95 355

CZ000000000000121

121

Elektrárny Ledvice

ČEZ, a. s.

14 303

15 238

14 835

14 434

14 032

72 842

CZ000000000000120

120

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice a.s.

1 533

1 700

1 655

1 611

1 565

8 064

CZ000000000000118

118

Elektrárna Dětmarovice

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

8 610

8 950

8 713

8 477

8 241

42 991

CZ000000000000117

117

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Zpracovatelská část

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

101 155

68 439

66 634

64 829

63 024

364 081

CZ000000000000114

114

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

3 375 076

3 322 662

3 322 662

3 322 662

3 322 662

16 665 724

CZ000000000000108

108

CEREPA, a.s.

CEREPA, a.s.

958

1 262

1 262

1 262

1 262

6 006

CZ000000000000107

107

Lovochemie II.

Lovochemie II.

67 804

68 440

68 440

68 440

68 440

341 564

CZ000000000000106

106

Lovochemie I.

Lovochemie, a.s.

101 255

102 468

102 468

102 468

102 468

511 127

CZ000000000000105

105

SPOLANA

SPOLANA s.r.o.

56 976

56 879

56 879

56 879

56 879

284 492

CZ000000000000092

92

AGROCHEMIE

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

333 995

412 854

412 854

412 854

412 854

1 985 411

CZ000000000000087

87

Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Krč

Pražská teplárenská a.s.

88

563

563

563

563

2 340

CZ000000000000084

84

Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Michle

Pražská teplárenská a.s.

870

1 006

1 006

1 006

1 006

4 894

CZ000000000000077

77

Dřevozpracující družstvo Lukavec

Dřevozpracující družstvo

22 116

23 421

23 421

23 421

23 421

115 800

CZ000000000000073

73

Liberty Ostrava a.s.

Liberty Ostrava a.s.

2 669 717

3 319 634

3 319 634

3 319 634

3 319 634

15 948 253

CZ000000000000054

54

Teplárna Dolu ČSM

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

3 531

3 287

3 200

3 113

3 027

16 158

CZ000000000000053

53

Moravskoslezské cukrovary, a.s.- odštěpný závod Opava

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

17 512

17 719

17 719

17 719

17 719

88 388

CZ000000000000050

50

C-Energy Planá s.r.o. - Výtopna TTA1

C-Energy Planá s.r.o.

5 604

2 544

2 477

2 411

2 343

15 379

CZ000000000000046

46

Pražská teplárenská, a.s. - Teplárna Malešice

Pražská teplárenskká, a.s.

1 189

997

971

945

918

5 020

CZ000000000000040

40

Teplárna Strakonice, a.s.

Teplárna Strakonice, a.s.

9 561

8 881

8 647

8 413

8 178

43 680

CZ000000000000037

37

SKATLOP a.s.

SKATLOP a.s.

18 701

5 133

5 133

5 133

5 133

39 233

CZ000000000000025

25

Energetika-kotelna

Teva Czech Industries s.r.o.

9 608

9 834

9 834

9 834

9 834

48 944

CZ000000000000022

22

Synthesia, a.s., odštěpný závod SYNTHESIA

Synthesia, a.s.

75 206

63 890

63 890

63 890

63 890

330 766

CZ000000000000011

11

ČKD Kutná Hora, a.s. - Slévárna Kutná Hora

ČKD Kutná Hora, a.s.

564

922

922

922

922

4 252

CZ000000000000006

6

provoz Teplárna Náchod

innogy Energo, s.r.o.

3 194

2 072

2 017

1 963

1 907

11 153

CZ000000000000005

5

Cukrovar Vrbátky

Cukrovar Vrbátky, a.s.

10 952

10 767

10 767

10 767

10 767

54 020

CZ000000000000004

4

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

3 040

3 228

3 228

3 228

3 228

15 952

CZ000000000000003

3

Paramo a.s. HS Kolín

Paramo a.s.

19 150

18 937

18 937

18 937

18 937

94 898

CZ000000000000001

1

Procter Gamble - Rakona, s.r.o.

Procter Gamble - Rakona, s.r.o.

3 208

2 866

2 866

2 866

2 866

14 672


UKUPNO

9 197 139

9 804 662

9 795 172

9 786 562

9 777 942

48 361 477


PRILOG III.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Danska

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

DK000000000000291

291

CP KELCO ApS

CP KELCO ApS

16 894

16 894

16 894

16 894

16 894

84 470

DK000000000000277

277

TripleNine Esbjerg

TripleNine Denmark A/S

2 205

2 205

2 205

2 205

2 205

11 025

DK000000000000270

270

DAKA DENMARK A/S, Dakavej 10

DAKA DENMARK A/S

3 996

2 799

2 799

2 799

2 799

15 192

DK000000000212420

212420

Citycentralen

DIN Forsyning Varme A/S

800

935

914

893

872

4 414

DK000000000000390

390

Aulum Fjernvarme a.m.b.a.(Kulvej 5)

Aulum Fjernvarme a.m.b.a.

1 243

976

950

925

899

4 993

DK000000000000374

374

Halfdan feltet omfattende anlæg på platformene Halfdan HDA, -HDB, -HDC og -HBA

Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC)

86 879

88 593

88 593

88 593

88 593

441 251

DK000000000000372

372

Harald feltet omfattende anlæg på platformene Harald A og -B

Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC)

599

0

0

0

0

599

DK000000000000371

371

Gorm feltet omfattende anlæg på platformene Gorm A, -B, -C, -D, -E og F

Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC)

151 328

126 779

126 779

126 779

126 779

658 444

DK000000000000370

370

Dan feltet omfattende anlæg på platformene Dan A, B, C, D, E, FA, FB, FC, FD, FE, FF og F

Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC)

222 486

185 341

185 341

185 341

185 341

963 850

DK000000000000369

369

Hvidovre Hospital

Region Hovedstaden

402

279

279

279

279

1 518

DK000000000000349

349

Munck Asfalt A/S, Roskilde

Munck Asfalt A/S

1 494

1 050

1 050

1 050

1 050

5 694

DK000000000000342

342

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S

1 663 537

1 797 705

1 797 705

1 797 705

1 797 705

8 854 357

DK000000000000317

317

Ardagh Glasss Holmegaard A/S

Ardagh Glass Holmegaard A/S

39 725

39 226

39 226

39 226

39 226

196 629

DK000000000000275

275

FF Skagen A/S

FF Skagen A/S

6 839

6 266

5 590

5 590

5 590

29 875

DK000000000000268

268

Danish Crown Ringsted

DANISH CROWN A/S

1 540

1 814

1 814

1 814

1 814

8 796

DK000000000000250

250

Grundejerforeningen Smørmosen 3D

Grundejerforeningen Smørmosen

1 583

1 458

1 420

1 381

1 343

7 185

DK000000000000243

243

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

1 447

1 128

1 128

1 128

1 128

5 959

DK000000000000234

234

Bogense Forsyningsselskab

Bogense Forsyningsselskab

1 671

1 370

1 334

1 298

1 261

6 934

DK000000000000225

225

Gram Fjernvarme

Gram Fjernvarme

992

761

741

721

701

3 916

DK000000000000206

206

VEKS - Solrød Kedelcentral

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

1 353

1 114

1 085

1 056

1 026

5 634

DK000000000000198

198

Fjernvarme Horsens A/S - Langmarksvej 84

Fjernvarme Horsens A/S

461

281

281

281

281

1 585

DK000000000000194

194

Hjørring Varmeforsyning, Gasværksbakken 5-7

Hjørring Varmeforsyning A.M.B.A.

84

289

289

289

289

1 240

DK000000000000168

168

Svendborg Fjernvarme, Nordre Central

Svenborg Fjernvarme AMBA

1 612

1 196

1 165

1 133

1 102

6 208

DK000000000000165

165

Kerteminde Fjernvarme

Kerteminde Forsyning - Varme A/S

45

195

195

195

195

825

DK000000000000163

163

Ikast El- og Varmeværk, Marsvej 4

Energi Ikast Varme A/S

1 067

707

707

707

707

3 895

DK000000000000102

102

Albertslund Varmeværk

Albertslund kommune

170

299

299

299

299

1 366

DK000000000000097

97

Vestforsyning Varme A/S, Central Ellebæk

Vestforsyning Varme A/S

201

314

314

314

314

1 457

DK000000000000093

93

Verdo Varme Herning, Nord Varmecentral

Verdo Varme Herning A/S

1 188

765

765

765

765

4 248

DK000000000000092

92

Verdo Varme Herning, Holstebrovej

Verdo Varme Herning A/S

1 684

1 055

1 055

1 055

1 055

5 904

DK000000000000068

68

Silkeborg Varme A/S - Kraftvarmeværket

Silkeborg Varme A/S

15 138

14 064

13 693

13 322

12 951

69 168

DK000000000000061

61

Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Produktion Danmark A/S

800

1 059

1 031

1 004

976

4 870

DK000000000000056

56

Køge Kraftvarmeværk

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

17 520

15 088

14 690

14 292

13 894

75 484

DK000000000000020

20

Lem varmeværk

Lem varmeværk

1 855

1 396

1 359

1 322

1 285

7 217

DK000000000000017

17

Silkeborg Varme A/S - Varmeværket Kejlstrupvej

Silkeborg Varme A/S

581

1 142

1 112

1 082

1 052

4 969

DK000000000000016

16

Silkeborg Varme A/S - Varmeværket Hostrupsgade

Silkeborg Varme A/S

357

615

599

582

566

2 719

DK000000000000008

8

HOFOR - Sundholm Varmecentral

Hofor Fjernvarme P/S

349

636

636

636

636

2 893

DK000000000000007

7

HOFOR - Østre Varmecentral

Hofor Fjernvarme P/S

30

174

174

174

174

726

DK000000000000006

6

HOFOR - Lygten Varmecentral

Hofor Fjernvarme P/S

3 276

3 090

3 090

3 090

3 090

15 636


UKUPNO

2 253 431

2 319 058

2 317 301

2 316 219

2 315 136

11 521 145


PRILOG IV.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Njemačka

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

DE000000000205246

205246

Reformer-Anlage Brunsbüttel

Covestro Deutschland AG

11 025

11 025

11 025

11 025

11 025

55 125

DE000000000202346

202346

Werk 956, Dormagen, SR 1

Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH Co. KG

11 188

11 188

11 188

11 188

11 188

55 940

DE000000000203633

203633

Gießerei FONDIUM Mettmann GmbH

FONDIUM Mettmann GmbH

66 739

66 739

66 739

66 739

66 739

333 695

DE000000000000032

32

Shell Energy and Chemicals Park Rheinland Werk Godorf

Shell Deutschland GmbH Shell Energy and Chemicals Park Rheinland Werk Godorf

881 650

881 650

881 650

881 650

881 650

4 408 250

DE000000000000010

10

Produktionsanlagen und Kraftwerk

Raffinerie Heide GmbH

537 241

537 241

537 241

537 241

537 241

2 686 205

DE000000000000410

410

Werk 1/2/2a/3/4/5

Girnghuber GmbH

26 430

26 430

26 430

26 430

26 430

132 150

DE000000000000239

239

Gerresheimer Tettau

Gerresheimer Tettau GmbH

36 153

36 153

36 153

36 153

36 153

180 765

DE000000000205003

205003

Rohrkontistraße

Vallourec Deutschland GmbH

35 158

35 158

35 158

35 158

35 158

175 790

DE000000000205321

205321

TAD-Anlage

Covestro Deutschland AG

62 977

62 977

62 977

62 977

62 977

314 885

DE000000000202688

202688

Walzwerk Neunkirchen

Saarstahl AG

45 751

45 751

45 751

45 751

45 751

228 755

DE000000000202616

202616

Schmiede 1

Saarschmiede GmbH Freiformschmiede

20 215

20 215

20 215

20 215

20 215

101 075

DE000000000202349

202349

Werk 950, Leuna, SR 1,2

Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH Co. KG

327 630

327 630

327 630

327 630

327 630

1 638 150

DE000000000202344

202344

BMI Steildach GmbH - Werk Petershagen

BMI Steildach GmbH

9 840

9 840

9 840

9 840

9 840

49 200

DE000000000003697

3697

Zuckerfabrik Offenau

Südzucker AG

43 441

43 441

43 441

43 441

43 441

217 205

DE000000000001697

1697

Arla Foods Deutschland, Niederlassung Pronsfeld

Arla Foods Deutschland GmbH

9 817

9 817

9 817

9 817

9 817

49 085

DE000000000001564

1564

Kesselhaus

BASF Lampertheim GmbH

15 394

14 998

14 603

14 207

13 811

73 013

DE000000000001486

1486

Kraftwerk Huckingen

Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

700

682

664

646

628

3 320

DE000000000000522

522

Papierproduktion Nordland

Nordland Papier GmbH

253 928

253 928

253 928

253 928

253 928

1 269 640

DE000000000000067

67

Elektrostahlwerk

ArcelorMittal Hamburg GmbH

61 484

61 484

61 484

61 484

61 484

307 420

DE000000000000053

53

Glocke

HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

6 356 665

6 356 665

6 356 665

6 356 665

6 356 665

31 783 325

DE000000000202007

202007

Natriumcarboxylat/Soda-Anlage

BASF SE

49 692

49 692

49 692

49 692

49 692

248 460

DE000000000202005

202005

Neopentylglykol (NPG)-Anlage

BASF SE

11 572

11 572

11 572

11 572

11 572

57 860

DE000000000201967

201967

Formaldehyd-Fabrik

BASF SE

118 920

118 920

118 920

118 920

118 920

594 600

DE000000000201489

201489

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH Co KG

70 532

68 720

66 907

65 095

63 283

334 537

DE000000000004144

4144

Energiezentrale SF3

E.ON edis Contracting GmbH

3 060

2 981

2 903

2 824

2 746

14 514

DE000000000004139

4139

f glass GmbH

f glass GmbH

102 391

102 391

102 391

102 391

102 391

511 955

DE000000000004119

4119

Heizkraftwerk

Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG

359

359

359

359

359

1 795

DE000000000002496

2496

Walzwerk Nauweiler Saarstahl AG

Saarstahl AG

30 139

30 139

30 139

30 139

30 139

150 695

DE000000000002296

2296

Heizwerk West

SWK Stadtwerke Kaiserslautern, Versorgungs-AG

316

316

316

316

316

1 580

DE000000000001892

1892

Warmwalzwerk

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

81 680

81 680

81 680

81 680

81 680

408 400

DE000000000001883

1883

Heizwerk Unterhaching

Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH Co KG

878

855

833

810

787

4 163

DE000000000001876

1876

Kraftwerk Staudinger

Uniper Kraftwerke GmbH

8 099

7 890

7 682

7 475

7 266

38 412

DE000000000001746

1746

Heizkraftwerk Römerbrücke

Energie SaarLorLux AG

18 430

17 956

17 483

17 009

16 536

87 414

DE000000000001550

1550

Heizwerk Universität

Stadtwerke Bielefeld GmbH

1 526

1 487

1 447

1 408

1 369

7 237

DE000000000001524

1524

HKW Cottbus Gesamtanlage

Stadtwerke Cottbus GmbH

4 403

4 289

4 176

4 063

3 950

20 881

DE000000000001386

1386

Industriekraftwerk VEO

Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO)

22 960

22 369

21 780

21 189

20 600

108 898

DE000000000001369

1369

Dampfkesselanlage Bochum-Höntrop

thyssenkrupp Steel Europe AG

6 837

6 837

6 837

6 837

6 837

34 185

DE000000000001329

1329

Dampfkesselanlage Saarstahl AG

Saarstahl AG

7 832

7 832

7 832

7 832

7 832

39 160

DE000000000001255

1255

Heizwerk Dieselstraße (HW Dieselstraße)

EVH GmbH

443

443

443

443

443

2 215

DE000000000001152

1152

Betriebszentrale I

Messe Berlin GmbH

1 491

1 452

1 414

1 376

1 337

7 070

DE000000000001098

1098

Heizkraftwerk Chemnitz Nord II

eins energie in sachsen GmbH Co. KG

38 946

37 945

36 945

35 943

34 943

184 722

DE000000000001086

1086

DH-Kesselstation

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke

13 524

13 524

13 524

13 524

13 524

67 620

DE000000000001006

1006

FVS Kesselanlage

STEAG New Energies GmbH

17 609

17 609

17 609

17 609

17 609

88 045

DE000000000000949

949

Thermalanlagen SD 2 / SD 3 Ruehlermoor

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

30 895

30 895

30 895

30 895

30 895

154 475

DE000000000000940

940

Heizwerk Wolfgang

Stadtwerke Hanau GmbH

6 165

6 165

6 165

6 165

6 165

30 825

DE000000000000924

924

Erdgasaufbereitungsanlage Grossenkneten

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

195 180

190 165

185 150

180 135

175 120

925 750

DE000000000000881

881

Heizwerk Schwertstraße

SWK Energie GmbH

2 248

2 248

2 248

2 248

2 248

11 240

DE000000000000879

879

DMK Deutsches Milchkontor Werk Zeven

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

31 322

31 322

31 322

31 322

31 322

156 610

DE000000000000422

422

Dachziegelwerk Gebr. Laumans, Werk Bracht

Gebr. Laumans GmbH Co. KG

4 496

4 496

4 496

4 496

4 496

22 480

DE000000000000237

237

Gerresheimer Lohr

Gerresheimer Lohr GmbH

46 639

46 639

46 639

46 639

46 639

233 195

DE000000000000219

219

Anlage zur Herstellung von Glas. Werk Neuburg

Verallia Deutschland AG

53 703

53 703

53 703

53 703

53 703

268 515

DE000000000000070

70

Roheisen- und Stahlerzeugung

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

2 678 617

2 678 617

2 678 617

2 678 617

2 678 617

13 393 085

DE000000000000069

69

Integriertes Hüttenwerk

thyssenkrupp Steel Europe AG

14 789 549

14 789 549

14 789 549

14 789 549

14 789 549

73 947 745

DE000000000000059

59

LD-Stahlwerk Saarstahl AG

Saarstahl AG

2 986

2 986

2 986

2 986

2 986

14 930

DE000000000000056

56

Einheitliche Anlage Stahlwerk Dillinger Hütte

Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke

12 092

12 092

12 092

12 092

12 092

60 460

DE000000000000052

52

Einheitliche Anlage der Roheisengesellschaft Saar

ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH

5 186 429

5 186 429

5 186 429

5 186 429

5 186 429

25 932 145

DE000000000000044

44

Oxygenstahlwerk Ruhrort

ArcelorMittal Hochfeld GmbH

14 127

14 127

14 127

14 127

14 127

70 635

DE000000000000013

13

Raffinerie

HR Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH

42 207

42 207

42 207

42 207

42 207

211 035

DE000000000000009

9

Standort Vohburg

Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH

192 084

192 084

192 084

192 084

192 084

960 420

DE000000000000007

7

Standort Neustadt

Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH

696 105

696 105

696 105

696 105

696 105

3 480 525

DE000000000212260

212260

LSFO-Anlage HES Wilhelmshaven

HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH

13 897

13 897

13 897

13 897

13 897

69 485

DE000000000210642

210642

Heizwerk Europaviertel

ESWE Versorgungs AG

902

902

902

902

902

4 510

DE000000000206794

206794

Heizwerk West

Stadtwerke Hanau GmbH

895

895

895

895

895

4 475

DE000000000205882

205882

Warmwalzwerk Hohenlimburg

tk Hohenlimburg GmbH

61 428

61 428

61 428

61 428

61 428

307 140

DE000000000204253

204253

Eisenwerk Brühl (Gießerei)

Eisenwerk Brühl GmbH

76 347

76 347

76 347

76 347

76 347

381 735

DE000000000203215

203215

Formaldehyd-Betrieb

Prefere Paraform GmbH Co. KG

14 845

14 845

14 845

14 845

14 845

74 225

DE000000000202991

202991

Warmbandwerk 3

thyssenkrupp Steel Europe AG

121 125

121 125

121 125

121 125

121 125

605 625

DE000000000202983

202983

Grobblechwalzwerk Duisburg Hüttenheim

thyssenkrupp Steel Europe AG

48 700

48 700

48 700

48 700

48 700

243 500

DE000000000202864

202864

Hydrierbetrieb

LANXESS Deutschland GmbH

7 706

7 706

7 706

7 706

7 706

38 530

DE000000000202796

202796

Walzwerk 320 (WW320)

H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH

29 171

29 171

29 171

29 171

29 171

145 855

DE000000000210686

210686

HKW Robert-Bosch Straße

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

2 025

1 973

1 921

1 869

1 817

9 605

DE000000000202690

202690

Walzwerk Burbach

Saarstahl AG

35 392

35 392

35 392

35 392

35 392

176 960

DE000000000202686

202686

Schmiede 2 (Forge)

Saarschmiede GmbH Freiformschmiede

2 768

2 768

2 768

2 768

2 768

13 840

DE000000000202663

202663

Walzwerk

Georgsmarienhütte GmbH

50 378

50 378

50 378

50 378

50 378

251 890

DE000000000202599

202599

Dachziegelwerk Bogen

Wienerberger GmbH

6 398

6 398

6 398

6 398

6 398

31 990

DE000000000202472

202472

Asphaltwerk Herrenberg

Fa. Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH

1 882

1 882

1 882

1 882

1 882

9 410

DE000000000202115

202115

Wärmebehandlungsöfen der Freiformschmiede

Buderus Edelstahl GmbH

27 168

27 168

27 168

27 168

27 168

135 840

DE000000000211738

211738

Erdgasempfangststation Lubmin 2

GASCADE Gastransport GmbH

1 171

1 171

1 171

1 171

1 171

5 855

DE000000000203862

203862

Energieversorgungsanlage (EVA)

RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH

955

930

906

881

857

4 529

DE000000000210880

210880

Blockheizkraftwerk Hollerstauden

Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH

289

281

274

266

259

1 369

DE000000000205483

205483

Kupfer -Schmelzanlage mit Raffinerie und Gießerei

KME Germany GmbH Klosterstraße 29 49074 Osnabrück

11 213

11 213

11 213

11 213

11 213

56 065

DE000000000204421

204421

Warmwalzwerk

Mannstaedt GmbH

12 495

12 495

12 495

12 495

12 495

62 475

DE000000000204300

204300

Eisengießerei (Werk Wehrstapel)

M. Busch GmbH Co. KG

27 542

27 542

27 542

27 542

27 542

137 710

DE000000000203770

203770

Fritz Winter Eisengießerei Stadtallendorf

Fritz Winter Eisengießerei GmbH Co KG

125 124

125 124

125 124

125 124

125 124

625 620

DE000000000201937

201937

Fliesenwerk

Bernhard Link GmbH Co. KG

10 090

10 090

10 090

10 090

10 090

50 450

DE000000000201664

201664

Eisengießerei

Gienanth GmbH

25 293

25 293

25 293

25 293

25 293

126 465

DE000000000201604

201604

Grobblechwalzwerk - Anarbeitung Salzgitter

Ilsenburger Grobblech GmbH

10 413

10 413

10 413

10 413

10 413

52 065

DE000000000201603

201603

Grobblechwalzwerk

Ilsenburger Grobblech GmbH

53 592

53 592

53 592

53 592

53 592

267 960

DE000000000001633

1633

Einheitliche Anlage: Heizkraftwerk Louisenthal Papiermaschine PM1

Papierfabrik Louisenthal GmbH

6 948

6 948

6 948

6 948

6 948

34 740

DE000000000001122

1122

Heizwerk Bau 42

Mercedes Benz AG Mercedes-Benz Werk Sindelfingen

3 675

3 675

3 675

3 675

3 675

18 375

DE000000000000652

652

BW_5123518_1_Heizhaus Werk 2

Rolls-Royce Solutions GmbH

736

717

698

679

660

3 490

DE000000000000604

604

Metsä Tissue GmbH - Werk Düren

Metsä Tissue GmbH

16 870

16 870

16 870

16 870

16 870

84 350

DE000000000000554

554

Essity Kostheim

Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH

49 081

49 081

49 081

49 081

49 081

245 405

DE000000000000306

306

Ziegelwerk Bellenberg, Wiest GmbH und Co. KG

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH Co. KG

25 154

25 154

25 154

25 154

25 154

125 770


UKUPNO

34 291 577

34 281 663

34 271 759

34 261 848

34 251 942

171 358 789


PRILOG V.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Estonija

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

EE000000000000058

58

Sillamäe terminal

AS Alexela Logistics

1 134

983

983

983

983

5 066

EE000000000000057

57

Petroter-3000

VKG Oil AS

720 104

711 531

711 531

711 531

711 531

3 566 228

EE000000000000046

46

TERMOIL terminal

AS Liwathon E.O.S.

1 119

1 641

1 641

1 641

1 641

7 683

EE000000000000043

43

Haavapuitmassi tehas

AS Estonian Cell

20 458

19 193

19 193

19 193

19 193

97 230

EE000000000000038

38

Rakke lubjatehas

Nordkalk AS

24 164

21 234

21 234

21 234

21 234

109 100

EE000000000000036

36

Ülemiste katlamaja

Utilitas Tallinn

378

3 266

3 266

3 266

3 266

13 442

EE000000000000003

3

Iru elektrijaam

Enefit Green AS

2 661

997

971

944

918

6 491

EE000000000000026

26

Tulbi katlamaja

Aktsiaselts Anne Soojus

189

374

374

374

374

1 685

EE000000000000024

24

Ropka katlamaja

AS Anne Soojus

325

1 009

1 009

1 009

1 009

4 361

EE000000000000021

21

AS ESRO Männimäe katlamaja

AS ESRO

1 751

2 172

2 172

2 172

2 172

10 439

EE000000000206191

206191

Enefit Õlitööstus

Enefit Power AS

718 527

718 706

718 706

718 706

718 706

3 593 351

EE000000000000018

18

Tervise katlamaja

Gren Eesti AS

297

482

482

482

482

2 225

EE000000000000017

17

Pärnu katlamaja

Gren Eesti AS

76

300

300

300

300

1 276


UKUPNO

1 491 183

1 481 888

1 481 862

1 481 835

1 481 809

7 418 577


PRILOG VI.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Irska

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

IE000000000000036

36

Premier Periclase Limited

Premier Periclase Limited

90 828

73 920

73 920

73 920

73 920

386 508

IE000000000000027

27

Lakeland Dairies Killeshandra Site

Lakeland Dairies Co-operative Society Ltd.

4 334

4 334

4 334

4 334

4 334

21 670


UKUPNO

95 162

78 254

78 254

78 254

78 254

408 178


PRILOG VII.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Grčka

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

GR000000000214180

214180

Σταθμός Συμπίεσης (GCS00) Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ)

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

15 343

15 005

14 668

14 331

13 993

73 340

GR000000000213820

213820

INVENTORS AE

INVENTORS AE

31 585

30 890

30 195

29 500

28 806

150 976

GR000000000207652

207652

TΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.

46 171

32 458

32 458

32 458

32 458

176 003

GR000000000206233

206233

DESFA Nea Mesimvria Compressor Station

National Natural Gas System Operator (DESFA) S.A.

2 404

3 644

3 644

3 644

3 644

16 980

GR000000000205942

205942

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε.

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε.

3 088

3 496

3 496

3 496

3 496

17 072

GR000000000205485

205485

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

646

794

794

794

794

3 822

GR000000000205354

205354

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

5 181

5 181

5 181

5 181

5 181

25 905

GR000000000204843

204843

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ

71 513

84 560

84 560

84 560

84 560

409 753

GR000000000204621

204621

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ

5 129

6 325

6 325

6 325

6 325

30 429

GR000000000204153

204153

TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ

TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ

19 299

22 460

22 460

22 460

22 460

109 139

GR000000000202609

202609

FIBRANgeo

FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

7 357

7 979

7 979

7 979

7 979

39 273

GR000000000000182

182

DESFA Revythousa

National Natural Gas System Operator (DESFA) S.A.

3 877

2 866

2 791

2 715

2 640

14 889

GR000000000000179

179

KEBE AE

ΚΕΒΕ ΑΕ

48 433

53 000

53 000

53 000

53 000

260 433

GR000000000000176

176

Θέρμη Σερρών α.ε. - Ανεξάρτητος Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμούκαι Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας

ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ αε

2 805

3 424

3 333

3 243

3 153

15 958

GR000000000000130

130

ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.B.E.

ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.B.E.

1 719

1 260

1 260

1 260

1 260

6 759

GR000000000000129

129

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

3 518

4 238

4 238

4 238

4 238

20 470

GR000000000000126

126

ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ)

ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ)

11 329

9 701

9 701

9 701

9 701

50 133

GR000000000000116

116

ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.

2 037

1 784

1 784

1 784

1 784

9 173

GR000000000000110

110

ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

1 981

1 221

1 221

1 221

1 221

6 865

GR000000000000098

98

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

534

664

664

664

664

3 190

GR000000000000097

97

SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

39 935

40 498

40 498

40 498

40 498

201 927

GR000000000000096

96

Χαλυβουργείο Βελεστίνου

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

23 301

25 583

25 583

25 583

25 583

125 633

GR000000000000094

94

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

19 546

25 312

25 312

25 312

25 312

120 794

GR000000000000090

90

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΗΣ (ΣΕΛ) ΤΗΣ ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ

Γενική Μεταλλευτική Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

464 180

271 175

271 175

271 175

271 175

1 548 880

GR000000000000087

87

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

231 001

268 784

268 784

268 784

268 784

1 306 137

GR000000000000083

83

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Β.Α. ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Β.Α. ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

4 501

1 365

1 365

1 365

1 365

9 961

GR000000000000082

82

Energean Oil Gas S.A

Energean Oil Gas S.A

26 228

22 182

22 182

22 182

22 182

114 956

GR000000000000081

81

Ελασματουργείο Βόλου

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

18 383

20 789

20 789

20 789

20 789

101 539

GR000000000000080

80

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε.

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε.

4 859

2 729

2 729

2 729

2 729

15 775

GR000000000000073

73

Κ. ΡΑΪKOΣ Α.Ε.

Κ. ΡΑΪKOΣ Α.Ε.

25 791

22 303

22 303

22 303

22 303

115 003

GR000000000000072

72

CaO HELLAS Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

CaO HELLAS Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

26 171

23 993

23 993

23 993

23 993

122 143

GR000000000000070

70

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

3 373

1 456

1 456

1 456

1 456

9 197

GR000000000000068

68

Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

5 893

2 587

2 587

2 587

2 587

16 241

GR000000000000045

45

ΚΕΒΕ Α.Ε. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην ALPHA KERAMICA)

ΚΕΒΕ ΑΕ

6 802

9 039

9 039

9 039

9 039

42 958

GR000000000000042

42

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ

2 742

6 789

6 789

6 789

6 789

29 898

GR000000000000017

17

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

512

125

122

119

115

993

GR000000000000006

6

ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ

10 519

11 402

11 402

11 402

11 402

56 127

GR000000000000005

5

ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ

3 648

3 869

3 869

3 869

3 869

19 124

GR000000000000001

1

ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

31 727

32 009

32 009

32 009

32 009

159 763


UKUPNO

1 233 061

1 082 939

1 081 738

1 080 537

1 079 336

5 557 611


PRILOG VIII.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Španjolska

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

ES000000000000319

319

Mostos, Vinos y Alcoholes, S.A. (MOVIALSA I)

Mostos, Vinos y Alcoholes, S.A. (MOVIALSA I)

5 305

3 181

3 098

3 014

2 930

17 528

ES000000000203891

203891

ADISSEO ESPAÑA, S.A.

ADISSEO ESPAÑA, S.A.

35 227

36 672

36 672

36 672

36 672

181 915

ES000000000205841

205841

DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN SL

DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN SL

13 349

16 580

16 580

16 580

16 580

79 669

ES000000000000180

180

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.

DS SMITH SPAIN, S.A.

22 519

25 826

25 826

25 826

25 826

125 823

ES000000000203118

203118

Graftech Ibérica, S.L.

Graftech Ibérica, S.L.

47 328

52 941

53 955

53 955

53 955

262 134

ES000000000001510

1510

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA)

408

595

595

595

595

2 788

ES000000000000817

817

Vicrila Industrias del Vidrio S.L

Vicrila Industrias del Vidrio S.L

16 753

16 753

16 753

16 753

16 753

83 765

ES000000000000381

381

ES071907000465

SAINT-ISOVER IBÉRICA, S.L.

16 568

16 568

16 568

16 568

16 568

82 840

ES000000000001030

1030

PLADUR GYPSUM, SAU

PLADUR GYPSUM SAU

10 156

10 156

10 156

10 156

10 156

50 780

ES000000000090029

90029

ENERSUR JABALQUINTO

ENERSUR SIGLO XXI, S.L.U.

18 926

18 440

17 954

17 467

16 981

89 768

ES000000000205841

205841

SOLVAY SOLUTIONS SPAIN SL

DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAN SL

13 349

13 349

13 349

13 349

13 349

66 745

ES000000000000890

890

TEXTIL SANTANDERINA, S.A.

TEXTIL SANTANDERINA, S.A.

8 333

8 119

7 905

7 691

7 477

39 525

ES000000000090051

90051

Mostos, Vinos y Alcoholes, S.A. (MOVIALSA V)

Mostos, Vinos y Alcoholes, S.A. (MOVIALSAV)

12 078

11 768

11 458

11 147

10 837

57 288

ES000000000000983

983

HEINEKEN ESPAÑA, S.A. Fábrica de Valencia

Heineken España S.A.

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

6 130

ES000000000000180

180

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.

DS SMITH SPAIN, S.A.

22 519

22 519

22 519

22 519

22 519

112 595

ES000000000203891

203891

ADISSEO ESPAÑA, S.A.

ADISSEO ESPAÑA, S.A.

35 227

35 227

35 227

35 227

35 227

176 135

ES000000000090012

90012

LÍPIDOS SANTIGA, S.A.

LÍPIDOS SANTIGA, S.A.

21 551

21 551

21 551

21 551

21 551

107 755

ES000000000203118

203118

Graftech Ibérica, S.L.

Graftech Ibérica, S.L.

47 328

48 028

48 028

48 028

48 028

239 440

ES000000000000745

745

Viscofan España S.L.U.

VISCOFAN S.A.

22 423

21 847

21 271

20 695

20 118

106 354

ES000000000000932

932

CARGILL S.L.U. MARTORELL FABRICA

CARGILL S.L.U.

47 248

47 248

47 248

47 248

47 248

236 240

ES000000000201856

201856

FERTIBERIA, S.A. Fábrica de Puertollano

FERTIBERIA, S.A.

310 129

304 548

304 548

304 548

304 548

1 528 321

ES000000000000704

704

TOLSA, S.A.

TOLSA, S.A.

18 135

13 732

13 370

13 007

12 645

70 889

ES000000000000889

889

Nestlé España, SA - Fábrica de la Penilla

Nestlé España, S.A.

8 352

7 402

7 208

7 012

6 817

36 791

ES000000000001014

1014

PSA GROUPE - Centro de Vigo

Peugeot Citroen Automóviles España S.A.

5 562

5 562

5 562

5 562

5 562

27 810

ES000000000001510

1510

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA)

408

408

408

408

408

2 040

ES000000000000196

196

FÁBRICA DE CALES Y CEMENTOS DE TUDELA VEGUÍN

CEMENTOS TUDELA VEGUÍN S.A.U.

317 842

317 842

317 842

317 842

317 842

1 589 210

ES000000000000387

387

CALES DE PACHS, SA

CALES DE PACHS, SA

72 623

72 623

72 623

72 623

72 623

363 115

ES000000000000697

697

CAL DE CASTILLA, S.A.

Cal de Castilla, S.A.

93 655

93 655

93 655

93 655

93 655

468 275

ES000000000000860

860

INDORAMA VENTURES QUÍMICA, S.L.U. - Fábrica de Guadarranque

INDORAMA VENTURES QUÍMICA, S.L.U.

266 918

266 918

266 918

266 918

266 918

1 334 590

ES000000000000946

946

IBERPOTASH S.A. Sallent

IBERPOTASH S.A.

225

225

225

225

225

1 125

ES000000000202176

202176

Alu Iberica LC, S.L.

Alu Iberica LC, S.L.

8 352

8 352

8 352

8 352

8 352

41 760

ES000000000000948

948

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO, S.A.

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO, SA

45 549

45 549

45 549

45 549

45 549

227 745

ES000000000000794

794

SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A.

SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A.

53 038

53 620

53 620

53 620

53 620

267 518

ES000000000000236

236

Cementos Alfa, S.A.

CEMENTOS ALFA, S.A.

312 098

359 291

359 291

359 291

359 291

1 749 262

ES000000000000231

231

Compañía Española de Petróleos, SA (Cepsa)-Tenerife

Compañía Española de Petróleos,S.A. CEPSA

4 710

4 468

4 468

4 468

4 468

22 582

ES000000000000212

212

ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. FACTORIAS DE ASTURIAS

ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.

5 554 006

5 639 443

5 639 443

5 639 443

5 639 443

28 111 778

ES000000000000199

199

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A.

10 424

9 297

9 052

8 807

8 561

46 141

ES000000000000194

194

VERALLIA SPAIN, S,A. Fábrica de Zaragoza

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Zaragoza

39 967

40 216

40 216

40 216

40 216

200 831

ES000000000000171

171

NEO SC EL GRADO, S.L.U.

NEO SC EL GRADO, S.L.U.

9 686

8 490

8 266

8 042

7 818

42 302

ES000000000000164

164

Opel España, S.L.U.

Opel España, S.L.U.

8 737

6 460

6 290

6 120

5 949

33 556

ES000000000000163

163

NEOELECTRA SC CINCA VERDE, S.L.U.

NEOELECTRA SC CINCA VERDE, S.L.U.

15 342

12 543

12 212

11 881

11 551

63 529

ES000000000000148

148

PROCERAN, S.A.

PROCERAN, S.A.

28 593

28 400

28 400

28 400

28 400

142 193

ES000000000000009

9

Fábrica de Jerez de Frontera

LafargeHolcim España SAU [ antes Holcim España S.A.]

374 061

202 434

202 434

202 434

202 434

1 183 797

ES000000000000007

7

Cementos Portland Valderrivas, S.A. - Fábrica de Alcalá de Guadaíra

Cementos Portland Valderrivas, S.A.

448 465

519 707

519 707

519 707

519 707

2 527 293

ES000000000000560

560

YOUNEXA SPAIN, S.L.

YOUNEXA SPAIN, S.L.

34 878

35 090

35 090

35 090

35 090

175 238

ES000000000000552

552

CERFRIT, S.A.

SICER ESPAÑA COLORIFICIO CERÁMICO, S.L.

3 380

1 416

1 416

1 416

1 416

9 044

ES000000000000541

541

TAU PORCELÁNICO, S.L.U.

TAU PORCELÁNICO, S.L.U.

95 743

100 086

100 086

100 086

100 086

496 087

ES000000000000530

530

ATOMIX, S.A.

ATOMIX, S.A.

9 217

13 703

13 703

13 703

13 703

64 029

ES000000000000527

527

ARCILLA BLANCA, S.A.

ARCILLA BLANCA, S.A.

33 966

43 973

43 973

43 973

43 973

209 858

ES000000000000520

520

RAMON CLEMENTE,S.A.

Ramón Clemente,S.A.

9 360

8 309

8 309

8 309

8 309

42 596

ES000000000000803

803

ACERÍA DE ÁLAVA S.A.U.

Acería de Álava S.A.U.

22 412

12 401

12 401

12 401

12 401

72 016

ES000000000000782

782

PAPEL ARALAR, S.A.

Papel Aralar, S.A.

24 304

25 363

25 363

25 363

25 363

125 756

ES000000000000781

781

LUCART TISSUE SOAP, S.L.U.

LUCART TISSUE SOAP, S.L.U.

11 391

11 530

11 530

11 530

11 530

57 511

ES000000000000727

727

LINASA COGENERACIÓN Y ASOCIADOS, S.L.

LINASA COGENERACIÓN Y ASOCIADOS, S.L.

1 523

1 136

1 106

1 076

1 046

5 887

ES000000000000699

699

Cementos Portland Valderrivas S.A. - Instalación de Morata de Tajuña

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.

590 222

480 596

480 596

480 596

480 596

2 512 606

ES000000000000629

629

VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA S.A. Fábrica de Oural

VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA S.A.

88 385

81 939

81 939

81 939

81 939

416 141

ES000000000000626

626

BA GLASS SPAIN - Instalación de Villafranca de Los Barros

BA Glass Spain, SA

83 482

87 194

87 194

87 194

87 194

432 258

ES000000000000606

606

HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.

HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.

19 139

15 488

15 488

15 488

15 488

81 091

ES000000000000579

579

KARTOGROUP ESPAÑA SL

KARTOGROUP ESPAÑA SL

10 183

13 075

13 075

13 075

13 075

62 483

ES000000000000569

569

VERNÍS, S.A.

D. CARLOS GONZALVO LUCAS

8 682

10 100

10 100

10 100

10 100

49 082

ES000000000000568

568

TORRECID S.A.

FEDERICO MICHAVILA HERAS

31 868

31 172

31 172

31 172

31 172

156 556

ES000000000000564

564

ENDEKA CERAMICS

ENDEKA CERAMICS

18 704

18 843

18 843

18 843

18 843

94 076

ES000000000000477

477

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN,S.L.

Compañía Española de Laminación, S.L.

172 400

170 715

170 715

170 715

170 715

855 260

ES000000000000470

470

TORRASPAPEL S.A.- FÁBRICA DE SANT JOAN LES FONTS

TORRASPAPEL S.A.

33 875

33 121

33 121

33 121

33 121

166 359

ES000000000000468

468

RdM Barcelona Cartonboard, S.A.U

RdM Barcelona Cartonboard, S.A.U

48 060

42 180

42 180

42 180

42 180

216 780

ES000000000000415

415

NEO SC ARAN, S.L.U.

NEO SC ARAN, S.L.U.

4 040

3 270

3 184

3 098

3 011

16 603

ES000000000000406

406

Desimpacte de Purins Corcó, S.A.

Desimpacte de Purins Corcó, S.A.

7 482

8 656

8 427

8 199

7 971

40 735

ES000000000000400

400

SEAT, S.A. - Martorell

SEAT S.A.

11 664

9 893

9 633

9 372

9 111

49 673

ES000000000000395

395

Cementos Portland Valderrivas, S.A. - Santa Margarida i els Monjos

Cementos Portland Valderrivas, S.A.

673 955

829 208

829 208

829 208

829 208

3 990 787

ES000000000000394

394

Cementos Portland Valderrivas, S.A. - Sitges

Cementos Portland Valderrivas, S.A.

193 433

6 619

6 619

6 619

6 619

219 909

ES000000000000391

391

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU Instalación de Alcanar - Tarragona

Cemex España Operaciones ,S.L.U.

611 176

705 651

705 651

705 651

705 651

3 433 780

ES000000000000382

382

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Azuqueca

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Azuqueca

49 493

53 910

53 910

53 910

53 910

265 133

ES000000000000329

329

REPSOL PETRÓLEO, S.A. CI.PUERTOLLANO

REPSOL PETRÓLEO, S.A.

953 711

752 383

752 383

752 383

752 383

3 963 243

ES000000000000318

318

COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL TABLERO, S.A.

Compañía Energética para el Tablero, s.a.

19 422

17 567

17 103

16 640

16 177

86 909

ES000000000000304

304

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. Instalación de Castillejo

Cemex España Operaciones, S.L.U.

368 749

307 604

307 604

307 604

307 604

1 599 165

ES000000000000300

300

BA Glass Spain, SA - Instalación de León

BA Glass Spain , SA

54 080

53 506

53 506

53 506

53 506

268 104

ES000000000000276

276

DS Smith Spain, SA - Instalación de Dueñas

DS Smith Spain, SA

48 264

47 124

47 124

47 124

47 124

236 760

ES000000000000268

268

COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL TABLERO, S.A. Instalación de Soria

Compañía Energética para el Tablero, s.a.

21 319

18 990

18 489

17 988

17 487

94 273

ES000000000000257

257

MINERA DE SANTA MARTA - BELORADO

MINERA DE SANTA MARTA, S.A.

26 674

22 492

21 899

21 305

20 712

113 082

ES000000000000255

255

Biocarburantes de Castilla y León S.A.

Biocarburantes de Castilla y León, S.A.

86 768

86 617

84 332

82 048

79 764

419 529

ES000000000000252

252

Azucarera de Miranda

AB Azucarera Iberia SL SU

11 380

8 516

8 291

8 066

7 842

44 095

ES000000000000251

251

AB AZUCARERA IBERIA, S.L (Bañeza)

AB Azucarera Iberia, S.L.

10 481

8 058

7 846

7 633

7 421

41 439

ES000000000000154

154

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Alcala de Guadaira

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Alcalá de Guadaira

33 543

33 117

33 117

33 117

33 117

166 011

ES000000000000448

448

CONFIREL AIE

CONFIREL AIE

13 316

12 928

12 928

12 928

12 928

65 028

ES000000000203075

203075

CERAMICAS L’ALCALATÉN, S.A.

CERAMICAS L’ALCALATÉN, S.A.

11 958

15 241

15 241

15 241

15 241

72 922

ES000000000203223

203223

KERAMEX, S.A.

KERAMEX, S.A.

14 872

27 818

27 818

27 818

27 818

126 144

ES000000000203625

203625

BESTILE, S.L.

BESTILE, S.L.

16 282

15 540

15 540

15 540

15 540

78 442

ES000000000203736

203736

Almacenamiento subterráneo Gaviota

Enagás Transporte S.A.U.

4 461

2 849

2 849

2 849

2 849

15 857

ES000000000203769

203769

BALDOCER, S.A. - PLANTA 1 VILLAFAMES

BALDOCER, S.A.

34 285

37 940

37 940

37 940

37 940

186 045

ES000000000204982

204982

Compacglass, SL - Factoría IV

COMPACGLASS, S.L.

49 710

54 000

54 000

54 000

54 000

265 710

ES000000000205232

205232

HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L.

HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, S.L.

10 299

9 617

9 617

9 617

9 617

48 767

ES000000000205747

205747

FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.

FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.

26 283

21 618

21 618

21 618

21 618

112 755

ES000000000206275

206275

ARGENTA CERÁMICA, S.L - VILLAFAMES

ARGENTA CERÁMICA, S.L

15 944

21 259

21 259

21 259

21 259

100 980

ES000000000206276

206276

ARGENTA CERÁMICA, S.L

ARGENTA CERÁMICA, S.L

40 140

46 842

46 842

46 842

46 842

227 508

ES000000000206294

206294

ARGENTA CERÁMICA, S.L - ONDA

ARGENTA CERÁMICA, S.L

37 113

37 534

37 534

37 534

37 534

187 249

ES000000000208102

208102

COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL TABLERO, S.A. - Cogeneración de Industrias Losán

Compañía Energética para el Tablero, s.a.

9 512

7 766

7 562

7 357

7 152

39 349

ES000000000210691

210691

DESIMPACTO DE PURINES TURÉGANO S.A.

DESIMPACTO DE PURINES TURÉGANO S.A.

7 465

8 874

8 640

8 406

8 172

41 557

ES000000091448514

91448514

Compañía Energética Puente del Obispo, S.L.

Compañía Energética Puente del Obispo, S.L.

10 907

10 719

10 437

10 154

9 871

52 088

ES000000000000812

812

TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U. (FÁBRICA: TUBOS)

TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.

31 336

30 973

30 973

30 973

30 973

155 228

ES000000000000826

826

SAICA 4

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA

108 709

109 419

109 419

109 419

109 419

546 385

ES000000000000831

831

COMPACGLASS (Factoría I-II)

COMPACGLASS, S.L.

62 356

64 448

64 448

64 448

64 448

320 148

ES000000000000840

840

El Puente Aceites y Subproductos, S.L.

OLEOENERGÍA EL PUENTE, S.L.

7 629

6 692

6 515

6 339

6 163

33 338

ES000000000000876

876

Almacenamiento subterráneo de Serrablo

Enagás Transporte S.A.U.

2 872

2 078

2 078

2 078

2 078

11 184

ES000000000000877

877

Estación de compresión de Zaragoza

Enagás Transporte S.A.U.

1 869

1 621

1 621

1 621

1 621

8 353

ES000000000000896

896

Estación de Compresión de Zamora

Enagás Transporte S.A.U.

2 548

1 727

1 727

1 727

1 727

9 456

ES000000000000897

897

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR - Fábrica Azucarera de Olmedo

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR

74 793

69 456

69 456

69 456

69 456

352 617

ES000000000000916

916

MINERA DE SANTA MARTA - VILLARRUBIA DE SANTIAGO

MINERA DE SANTA MARTA, S.A.

3 378

3 929

3 929

3 929

3 929

19 094

ES000000000000938

938

Estación de compresión de Tivissa

Enagás Transporte S.A.U.

795

1 014

1 014

1 014

1 014

4 851

ES000000000000943

943

SECANIM BIO-INDUSTRIES SAU

SECANM BIO-INDUSTRIES SAU

13 303

15 915

15 915

15 915

15 915

76 963

ES000000000000969

969

ARCILLA BLANCA, S.A. - PLANTA 2

ARCILLA BLANCA, S.A.

13 994

11 606

11 606

11 606

11 606

60 418

ES000000000000970

970

ATOMIZADAS DE ALCORA, S.A.U.

ATOMIZADAS DE ALCORA, S.A.U.

10 656

11 713

11 713

11 713

11 713

57 508

ES000000000000971

971

ATOMIZADORA, S.A.

ATOMIZADORA, S.A.

12 656

15 677

15 677

15 677

15 677

75 364

ES000000000000974

974

CERÁMICA SALONI, S.A.U.

Cerámica Saloni, S.A.U.

23 881

25 206

25 206

25 206

25 206

124 705

ES000000000000982

982

Grespania, S.A. (Nules)

Grespania, S.A.

14 781

15 406

15 406

15 406

15 406

76 405

ES000000000000988

988

ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A., PLANTA DE SAGUNTO

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

48 353

46 972

46 972

46 972

46 972

236 241

ES000000000001000

1000

TOMATES DEL GUADIANA, S. COOP.

TOMATES DEL GUADIANA, S. COOP

12 686

12 572

12 572

12 572

12 572

62 974

ES000000000001003

1003

Estación de compresión de Almendralejo

Enagás Transporte S.A.U.

4 429

3 943

3 943

3 943

3 943

20 201

ES000000000001018

1018

Estación de compresión de Haro

Enagás Transporte S.A.U.

5 113

4 512

4 512

4 512

4 512

23 161

ES000000000001502

1502

Compañía Energética Las Villas, S.L.

Compañía Energética Las Villas, S.L.

27 636

21 885

21 308

20 731

20 154

111 714

ES000000000090002

90002

Instalación de Lumbier

Enagás Transporte S.A.U.

2 694

794

794

794

794

5 870

ES000000000090003

90003

Instalación de Alcázar de San Juan

Enagás Transporte S.A.U.

2 133

3 690

3 690

3 690

3 690

16 893

ES000000000090004

90004

Estación de compresión de Montesa

Enagás Transporte S.A.U.

2 582

6 247

6 247

6 247

6 247

27 570

ES000000000201986

201986

MAINZU

MANUFACTURA INDUSTRIAL AZULEJERA, S.L.

5 211

5 331

5 331

5 331

5 331

26 535

ES000000000202106

202106

UNIVERSAL CERAMICA, S.L.

UNIVERSAL CERAMICA, S.L.

2 018

1 969

1 969

1 969

1 969

9 894

ES000000000202173

202173

APOLO CERAMICAS S.L

APOLO CERÁMICAS S.L

5 849

5 656

5 656

5 656

5 656

28 473

ES000000000202177

202177

Saint Gobain PAM España, S.A.

Saint-Gobain Pam España, S.A.

26 512

30 758

30 758

30 758

30 758

149 544

ES000000000202235

202235

PAVIMENTOS BECHÍ, S.L

PAVIMENTOS BECHÍ, S.L

8 821

9 365

9 365

9 365

9 365

46 281

ES000000000202255

202255

CRISTAL CERÁMICAS S.A. FACTORÍA II

CRISTAL CERAMICAS S.A

10 216

10 116

10 116

10 116

10 116

50 680

ES000000000202256

202256

CRISTAL CERÁMICAS S.A. FACTORÍA III

CRISTAL CERAMICAS S.A

11 000

11 631

11 631

11 631

11 631

57 524

ES000000000202305

202305

Grespania, S.A. (Castellón)

Grespania, S.A. (Castellón)

13 853

16 381

16 381

16 381

16 381

79 377

ES000000000202436

202436

CERÁMICAS BELCAIRE, S.A.

CERÁMICAS BELCAIRE, S.A.

20 927

17 442

17 442

17 442

17 442

90 695

ES000000000202441

202441

PERONDA GROUP, S.A. (PLANTA-1)

PERONDA GROUP, S.A.

8 137

7 186

7 186

7 186

7 186

36 881

ES000000000202466

202466

TECNIGRES, S.A.

TECNIGRES, S.A.

3 182

3 421

3 421

3 421

3 421

16 866

ES000000000202470

202470

AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.A.

AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.A.

3 828

3 616

3 616

3 616

3 616

18 292

ES000000000202474

202474

CERÁMICAS APARICI, S.A.

CERÁMICAS APARICI, S.A.

3 255

2 759

2 759

2 759

2 759

14 291

ES000000000000249

249

Cementos Portland Valderribas S.A.- Venta de Baños

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.

226 518

260 986

260 986

260 986

260 986

1 270 462

ES000000000202532

202532

COTTOCER, S.L.

COTTOCER, S.L.

10 355

9 422

9 422

9 422

9 422

48 043

ES000000000201910

201910

ROCA SANITARIO, S.A.

Juan Antonio Caballero Hernández

5 953

5 848

5 848

5 848

5 848

29 345

ES000000000000524

524

VIDRIERIA ROVIRA, SLU

VIDRIERIA ROVIRA SLU

29 130

22 269

22 269

22 269

22 269

118 206

ES000000000000533

533

SAMCA ONDA - SA Minera Catalano Aragonesa

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO-ARAGONESA

59 741

67 311

67 311

67 311

67 311

328 985

ES000000000000539

539

COMPACGLASS (Factoría V)

COMPACGLASS, S.L.

33 608

38 650

38 650

38 650

38 650

188 208

ES000000000000544

544

CIMSA CEMENTOS ESPAÑA S.A.U. Instalacion de Buñol

CIMSA CEMENTOS ESPAÑA S.A.U

317 401

404 237

404 237

404 237

404 237

1 934 349

ES000000000000654

654

REPSOL PETRÓLEO S.A. C.I. A CORUÑA

Repsol Petróleo S.A.

572 575

467 618

467 618

467 618

467 618

2 443 047

ES000000000000744

744

NEOELECTRA SC ECOENERGÍA NAVARRA, S.L.U.

NEOELECTRA SC ECOENERGÍA NAVARRA, S.L.U.

7 094

6 489

6 318

6 147

5 976

32 024

ES000000000202337

202337

XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, S.A.U.

XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, S.A.U.

66 243

46 514

46 514

46 514

46 514

252 299

ES000000000202339

202339

XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, S.A.U.

XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, S.A.U.

130 295

120 233

120 233

120 233

120 233

611 227

ES000000000202476

202476

GRUPO FERROATLÁNTICA, S.A.U. - Fábrica de Sabón

GRUPO FERROATLÁNTICA, S.A.U. - Fábrica de Sabón

88 903

108 010

108 010

108 010

108 010

520 943

ES000000000202615

202615

GRUPO FERROATLÁNTICA, S.A.U. (Fábrica de Boo)

GRUPO FERROATLÁNTICA, S.A.U. (Fábrica de Boo).

129 737

121 948

121 948

121 948

121 948

617 529

ES000000000000980

980

FONT SALEM, S.L.

FONT SALEM, S.L.

2 869

2 969

2 969

2 969

2 969

14 745

ES000000000001002

1002

Conservas El Cidacos S.A.

CONSERVAS EL CIDACOS S.A.

2 970

3 178

3 178

3 178

3 178

15 682

ES000000000001037

1037

Volkswagen Navarra, S.A.

VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A

6 673

5 980

5 980

5 980

5 980

30 593

ES000000000000158

158

DOLOMIAS DE ARAGON S.L.

DOLOMIAS DE ARAGÓN S.L.

19 596

19 596

19 596

19 596

19 596

97 980

ES000000000205577

205577

Inovyn España S.L

Inovyn España S.L.

58 510

58 510

58 510

58 510

58 510

292 550

ES000000000210615

210615

Tratamiento Almazán

NATURGY RENOVABLES, S.L.U.

10 195

9 933

9 671

9 409

9 147

48 355

ES000000000000417

417

EASTMAN CHEMICAL BARCELONA, S.L.

EASTMAN CHEMICAL BARCELONA S.L

4 228

4 119

4 011

3 902

3 793

20 053

ES000000000210703

210703

PLADUR GELSA

PLADUR GYPSUM, S.A.U.

3 994

3 994

3 994

3 994

3 994

19 970

ES000000000000748

748

Essity Operations Allo SL

Essity Operations Allo SL

30 528

30 528

30 528

30 528

30 528

152 640

ES000000000000963

963

SEAT, S.A. - Barcelona

SEAT S.A.

1 117

1 117

1 117

1 117

1 117

5 585

ES000000000000547

547

Ford España, S.L.

Ford España, S.L.

7 306

7 306

7 306

7 306

7 306

36 530

ES000000000205784

205784

BASF Española S.L.

BASF Española S.L.

6 596

6 596

6 596

6 596

6 596

32 980

ES000000000000451

451

GUARRO CASAS, S.A.

GUARRO CASAS, S.A.

3 603

3 603

3 603

3 603

3 603

18 015

ES000000000000386

386

CALES DE LLIERCA S.A.

CALES DE LLIERCA S.A.

55 405

55 405

55 405

55 405

55 405

277 025

ES000000000000063

63

Refineria Gibraltar-San Roque

Compañia Española de Petroleos, S.A. (CEPSA)

1 323 694

1 323 357

1 323 357

1 323 357

1 323 357

6 617 122

ES000000000000172

172

SALES MONZON

SALES MONZON SA

12 429

9 924

9 662

9 400

9 139

50 554

ES000000000000178

178

CELULOSA GALLUR SL

CELULOSA GALLUR SL

2 548

2 811

2 811

2 811

2 811

13 792

ES000000000000234

234

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - VOTO

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - VOTO

148 732

152 456

152 456

152 456

152 456

758 556

ES000000000000258

258

Cogeneradora Burgalesa

Cogeneradora Burgalesa, S.L.

2 554

2 326

2 264

2 203

2 142

11 489

ES000000000000295

295

Ceranor I

CERANOR, S.A

21 093

25 638

25 638

25 638

25 638

123 645

ES000000000000763

763

Sociedad Financiera y Minera, S.A. - Fábrica de Arrigorriaga

Sociedad Financiera y Minera S.A. Fábrica de Arrigorriaga

225 767

281 016

281 016

281 016

281 016

1 349 831

ES000000000000811

811

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.- Planta de Basauri

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L

68 092

69 653

69 653

69 653

69 653

346 704

ES000000000000832

832

AG CEMENTOS BALBOA S.A.

A.G. CEMENTOS BALBOA S.A

333 071

356 875

356 875

356 875

356 875

1 760 571

ES000000000000852

852

CEPSA QUIMICA Fábrica de Palos de la Frontera

CEPSA QUÍMICA S.A.

270 936

272 994

272 994

272 994

272 994

1 362 912

ES000000000000861

861

Knauf GmbH - Planta de Escúzar

KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

5 773

6 361

6 361

6 361

6 361

31 217

ES000000000000961

961

Ercros, S.A. Fábrica de Tortosa

Ercros, S.A.

57 904

65 745

65 745

65 745

65 745

320 884

ES000000000000991

991

PORCELANOSA PLANTA 3 (ANTES VENIS)

PORCELANOSA, S.A.U.

33 866

25 271

25 271

25 271

25 271

134 950

ES000000000001059

1059

SOFIDEL SPAIN, S.L.U.

SOFIDEL SPAIN, S.L.U.

18 902

22 293

22 293

22 293

22 293

108 074

ES000000000001061

1061

Megasider Zaragoza, S.A.U,

Megasider Zaragoza, S.A.U,

34 021

37 417

37 417

37 417

37 417

183 689

ES000000000205285

205285

Saint Gobain Placo Ibérica S.A. -Fábrica de San Martín PYL

Saint Gobain Placo Ibérica S.A.

7 192

7 784

7 784

7 784

7 784

38 328

ES000000000205306

205306

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.- Planta de Azkoitia

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L

18 745

18 161

18 161

18 161

18 161

91 389

ES000000000206130

206130

BALDOCER, S.A. - PLANTA 2 VILLARREAL

BALDOCER, S.A.

11 479

14 254

14 254

14 254

14 254

68 495

ES000000000207302

207302

AZULMED, S.L.U.

AZULMED, S.L.U.

133 041

136 001

136 001

136 001

136 001

677 045

ES000000000209945

209945

BALDOCER, S.A. - PLANTA 3 VILLAFAMÉS

BALDOCER, S.A.

27 164

29 980

29 980

29 980

29 980

147 084

ES000000000000254

254

Azucarera de Toro

AB Azucarera Iberia S.L.

9 453

9 096

8 856

8 616

8 377

44 398

ES000000000000535

535

EUROATOMIZADO, S.A.

EUROATOMIZADO, S.A.

33 481

36 215

36 215

36 215

36 215

178 341

ES000000000000537

537

KERABEN GRUPO, S.A.U. - Keraben 3

KERABEN GRUPO, S.A.U.

61 415

64 478

64 478

64 478

64 478

319 327

ES000000000000551

551

UBE CORPORATION EUROPE SAU

UBE CORPORATION EUROPE SAU

119 606

141 503

141 503

141 503

141 503

685 618

ES000000000000562

562

FRITTA SLU

FRITTA, SLU

22 679

27 561

27 561

27 561

27 561

132 923

ES000000000000565

565

Quimicer, S.L.U.

Quimicer, S.L.U.

12 632

13 798

13 798

13 798

13 798

67 824

ES000000000000615

615

AGC FLAT GLASS IBERICA S.A.

AGC FLAT GLASS IBERICA S.A.

74 957

77 754

77 754

77 754

77 754

385 973

ES000000000000707

707

INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU

INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU

64 991

83 154

83 154

83 154

83 154

397 607

ES000000000000751

751

PAPERTECH, S.L.

PAPERTECH, S.L.

8 526

9 156

9 156

9 156

9 156

45 150

ES000000000000802

802

ArcelorMittal Sestao, S.L.U.

ArcelorMittal Sestao, S.L.U.

36 467

53 641

53 641

53 641

53 641

251 031

ES000000000000828

828

BUNGE IBÉRICA S.A. (Planta de Barcelona)

Bunge Iberica SAU

21 359

24 686

24 035

23 384

22 733

116 197

ES000000000000882

882

Asturiana de Zinc SAU

Jaime Arias Zapico

70 106

70 808

70 808

70 808

70 808

353 338

ES000000000000883

883

PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS ASTURIAS, S.L.U.

PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS ASTURIAS, S.L.U.

27 119

27 246

27 246

27 246

27 246

136 103

ES000000000000888

888

BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING S.L (Planta de Puente de San Miguel)

Bridgestone Hispania Manufacturing, S.L.

2 152

2 749

2 749

2 749

2 749

13 148

ES000000000000999

999

CONESA VEGAS ALTAS S.L.U.

CONESA VEGAS ALTAS S.L.U.

6 581

5 452

5 452

5 452

5 452

28 389

ES000000000001008

1008

FINANCIERA MADERERA S. A. (FINSA SANTIAGO)

FINANCIERA MADERERA, S.A.

69 100

89 306

89 306

89 306

89 306

426 324

ES000000000001013

1013

Financiera Maderera, S.A. (FINSA Orember)

FINANCIERA MADERERA, S.A.

71 003

80 410

80 410

80 410

80 410

392 643

ES000000000001051

1051

PAMESA PORCELÁNICO, S.L.

PAMESA PORCELÁNICO, S.L.

49 494

49 188

49 188

49 188

49 188

246 246

ES000000000090021

90021

MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U.

MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U.

29 399

23 966

23 966

23 966

23 966

125 263

ES000000000090030

90030

Ciudad Agroalimentaria de Tudela S.L.

Ciudad Agroalimentaria de Tudela S.L.

9 355

11 165

10 870

10 576

10 282

52 248

ES000000000090042

90042

KRONOSPAN, S.L.

Kronospan, S.L.

48 139

50 564

50 564

50 564

50 564

250 395

ES000000000202153

202153

ALUMINIO ESPAÑOL, SLU

ALUMINIO ESPAÑOL, SLU

390 926

389 270

389 270

389 270

389 270

1 948 006

ES000000000204923

204923

BESTILE- PLANTA 5

BESTILE, S.L.

11 485

14 329

14 329

14 329

14 329

68 801

ES000000000205770

205770

COMPACGLASS, SL - Fábrica III

COMPACGLASS, S.L.

20 554

29 492

29 492

29 492

29 492

138 522

ES000000000205866

205866

COSENTINO INDUSTRIAL, S.A.U.

COSENTINO INDUSTRIAL, S.A.U.

21 227

24 356

24 356

24 356

24 356

118 651

ES000000000209080

209080

ENERGYWORKS MONZÓN, S.L.

Energyworks Monzón, S.L.

8 224

10 874

10 587

10 300

10 013

49 998

ES000000000210364

210364

THESIZE SURFACES, S.L.

THESIZE SURFACES, S.L.

21 323

21 323

21 323

21 323

21 323

106 615

ES000000000000002

2

ANDALUZA DE CALES, S.A.

ANDALUZA DE CALES, S.A.

144 398

150 171

150 171

150 171

150 171

745 082

ES000000000000759

759

CALERA DE ALZO S.L.

CALERA DE ALZO S.L.

166 431

179 501

179 501

179 501

179 501

884 435

ES000000000000012

12

VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A.

CEMENTOS COSMOS, S.A.

236 271

271 986

271 986

271 986

271 986

1 324 215

ES000000000000891

891

ANTIBIOTICOS DE LEÓN SLU

ANTIBIOTICOS DE LEÓN SLU

7 631

7 177

7 177

7 177

7 177

36 339

ES000000028054674

28054674

Cogeneracion, Energías Renovables y Medio Ambiente S.L.U

Cogeneracion, Energías Renovables y Medio Ambiente S.L.U.

1 723

1 678

1 634

1 590

1 546

8 171

ES000000000000003

3

Cales Granada

Cales Granada, S.A.

13 789

13 789

13 789

13 789

13 789

68 945

ES000000000214581

214581

Centro Logístico Ciempozuelos

Mercadona S.A.

242

237

231

226

221

1 157

ES000000000214821

214821

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (Hospital Universitari de Bellvitge)

764

747

731

714

696

3 652

ES000000000214580

214580

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

549

537

525

513

501

2 625

ES000000000214520

214520

BEST SURFACE S.L.

BEST SURFACE S.L.

4 763

4 658

4 553

4 449

4 344

22 767

ES000000000213721

213721

Ciudad BBVA

CIUDAD BBVA

344

336

329

321

314

1 644

ES000000000000456

456

MATÍAS GOMÁ TOMÁS, S.A.

MATIAS GOMA TOMAS, S.A.

18 165

19 709

19 709

19 709

19 709

97 001

ES000000000000471

471

PAPELERA DE SARRIÀ S.L.

PAPELERA DE SARRIÀ S.L.

21 855

22 843

22 843

22 843

22 843

113 227

ES000000000000490

490

CERÁMICA PIEROLA, SL

Andrés Puigfel Bach

4 975

5 744

5 744

5 744

5 744

27 951

ES000000000000528

528

ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A.

ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A.

37 994

55 469

55 469

55 469

55 469

259 870

ES000000000000529

529

ATOMCER, S.A.

ATOMCER, S.A.

9 970

13 226

13 226

13 226

13 226

62 874

ES000000000000532

532

AZULIBER 1,S.L.

AZULIBER 1,S.L.

61 052

61 649

61 649

61 649

61 649

307 648

ES000000000206061

206061

HALCÓN CERÁMICAS, S.A. (CENTRO 1)

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.

9 607

9 982

9 982

9 982

9 982

49 535

ES000000000205622

205622

HALCON CERAMICAS, S.L.U. (PLANTA 9)

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

13 939

16 910

16 910

16 910

16 910

81 579

ES000000000204640

204640

FORESA, INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL NOROESTE, S.A.U.

FORESA, INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL NOROESTE, S.A.U.

20 857

22 445

22 445

22 445

22 445

110 637

ES000000000090029

90029

ENERSUR JABALQUINTO

ENERSUR SIGLO XXI, S.L.U.

18 926

14 988

14 593

14 198

13 802

76 507

ES000000000001011

1011

Hijos de Rivera, SA - Fábrica de Cervezas Estrella Galicia

HIJOS DE RIVERA, S.A.

3 842

4 358

4 358

4 358

4 358

21 274

ES000000000000926

926

Covestro, S.L.

Covestro, S.L.

36 434

34 969

34 047

33 124

32 203

170 777

ES000000000000880

880

Industrias Químicas del Ebro S.A

Industrias Químicas del Ebro, S.A.

48 399

52 800

52 800

52 800

52 800

259 599

ES000000000000444

444

Celulosa de Levante, S.A.

Celulosa de Levante, S.A.

10 751

11 660

11 660

11 660

11 660

57 391

ES000000000000390

390

Cementos Molins Industrial, SA

Cementos Molins Industrial, SA

895 626

895 929

895 929

895 929

895 929

4 479 342

ES000000000000314

314

Alcoholera de la Puebla S.A.

Alcoholera de la Puebla S.A.

1 303

1 086

1 320

1 284

1 248

6 241

ES000000000000233

233

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - CASTRO URDIALES

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - CASTRO URDIALES

34 819

40 957

40 957

40 957

40 957

198 647

ES000000000000184

184

TORRASPAPEL S. A. (Factoría de Zaragoza)

TORRASPAPEL S. A.

54 759

48 803

48 803

48 803

48 803

249 971

ES000000000000027

27

BIOENERGÍA SANTAMARÍA, S.A.

BIOENERGÍA SANTAMARÍA, S.A

28 196

24 613

23 964

23 315

22 666

122 754


UKUPNO

21 756 317

21 787 244

21 774 444

21 760 353

21 746 268

108 824 626


PRILOG IX.

Nacionalna tablica dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2025. u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Država članica: Francuska

Identifikacijska oznaka postrojenja

Identifikacijska oznaka postrojenja (registar Unije)

Ime postrojenja

Ime operatora

Količina za dodjelu

Količina za dodjelu po postrojenju

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

FR000000000000294

294

Borealis Chimie Usine de Granq-Quevilly Unité d’ammoniac

Borealis Chimie Usine de Grand Quevilly

460 325

460 325

460 325

460 325

460 325

2 301 625

FR000000000000622

622

BASELL POLYOLEFINES France

LYONDELLBASELL SERVICES France

690 420

692 391

692 391

692 391

692 391

3 459 984

FR000000000205864

205864

SOBEGI

SOBEGI

7 951

7 951

7 951

7 951

7 951

39 755

FR000000000000628

628

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ArcelorMittal méditérannée

6 365 796

6 365 796

6 365 796

6 365 796

6 365 796

31 828 980

FR000000000206291

206291

Colas Projects - Centrale d’enrobage mobile - TSM25-3

COLAS PROJECTS

1 386

1 386

1 386

1 386

1 386

6 930

FR000000000000956

956

ArcelorMittal France Dunkerque (ex Atlantique et Lorraine Dunkerque)

ArcelorMittal France (ex Atlantique et Lorraine)

9 379 705

9 379 705

9 379 705

9 379 705

9 379 705

46 898 525

FR000000000205660

205660

APERAM STAINLESS France

APERAM STAINLESS France

19 039

19 039

19 039

19 039

19 039

95 195

FR000000000000453

453

Brasserie Champigneulles SAS

Brasserie Champigneulles SAS

1 988

1 988

1 988

1 988

1 988

9 940

FR000000000000904

904

CARTONNERIES DE GONDARDENNES WARDRECQUES SA

CARTONNERIES de GONDARDENNES WARDRECQUES sa

39 709

39 709

39 709

39 709

39 709

198 545

FR000000000001164

1164

Centrale Utilités

SOBEGI

13 343

13 000

12 657

12 314

11 972

63 286

FR000000000206913

206913

TOMATES D’AQUITAINE

TOMATES D’AQUITAINE

262

262

262

262

262

1 310

FR000000000000505

505

EGGER PANNEAUX ET DECORS - Rambervillers

EGGER Panneaux et Décors

34 092

33 216

32 340

31 464

30 589

161 701

FR000000000212401

212401

FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

3 704

3 704

3 704

3 704

3 704

18 520

FR000000000214000

214000

ELM Opérations - Chaufferie Surville Lyon

ELM Opérations

3 523

3 523

3 523

3 523

3 523

17 615

FR000000000210797

210797

ESTIA - Chaufferie du Plateau de Haye

ESTIA réseaux de chaleur

1 464

1 426

1 389

1 351

1 314

6 944

FR000000000204783

204783

Polytechnyl Belle-Etoile Polyamides intermediates

Polytechnyl

36 618

36 618

36 618

36 618

36 618

183 090

FR000000000216100

216100

Chaufferie urbaine Dalkia - SCUC MONDOR

SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil)

364

364

364

364

364

1 820

FR000000000000475

475

AHLSTROM MUNKSJÖ STENAY SAS

AHLSTROM MUNKSJÖ STENAY

19 565

19 565

19 565

19 565

19 565

97 825

FR000000000000067

67

EURENCO

EURENCO

5 507

5 366

5 224

5 082

4 941

26 120

FR000000000213060

213060

IMERYS-Salin-de-Giraud

IMERYS SALIN

30 016

30 016

30 016

30 016

30 016

150 080

FR000000000211959

211959

KNAUF INSULATION LANNEMEZAN - Illange

KNAUF INSULATION LANNEMEZAN

10 148

10 148

10 148

10 148

10 148

50 740

FR000000000000192

192

ECO CHALEUR DE BREST - Chaufferie du spernot

ECO CHALEUR DE BREST

766

766

766