ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 370A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
15 rujna 2021.


Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Vijeće

2021/C 370 A/01

Oglas za slobodno radno mjesto CONS/AD/168/21

1

2021/C 370 A/02

Oglas za slobodno radno mjesto CONS/AD/172/21

20

2021/C 370 A/03

Oglas za slobodno radno mjesto CONS/AD/173/21

39


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Vijeće

15.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CA 370/1


Oglas za slobodno radno mjesto CONS/AD/168/21

(2021/C 370 A/01)

 

OPĆE INFORMACIJE

Služba

LIFE: Poljoprivreda, ribarstvo, socijalna pitanja i zdravlje

Mjesto rada

Bruxelles, zgrada Justus Lipsius

Naziv radnog mjesta

Glavni direktor / glavna direktorica

Funkcijska skupina i razred

AD 15

Potrebna sigurnosna provjera

EU SECRET

ROK ZA PRIJAVE:

1. listopada 2021. – u 12.00 (podne po briselskom vremenu)

O nama

Glavno tajništvo Vijeća (GTV) pomaže Europskom vijeću i Vijeću EU-a te njihovim pripremnim tijelima u svim područjima njihovih djelatnosti. Pod nadzorom glavnog tajnika pruža savjete i potporu Europskom vijeću i Vijeću te njihovim predsjedništvima u svim područjima djelovanja, uključujući savjete o politikama i pravne savjete, koordinaciju s drugim institucijama, pripremu kompromisa, nadzor te pridržavanje svih praktičnih aspekata potrebnih za dobru pripremu i funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća.

Glavna uprava „Poljoprivreda, ribarstvo, socijalna pitanja i zdravlje” (GU LIFE) obuhvaća pet uprava: LIFE.1, koja se bavi poljoprivredom (POP – Posebni odbor za poljoprivredu); LIFE.2, koja se bavi ribarstvom; LIFE.3, koja se bavi veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima, prehranom i šumarstvom; LIFE.4, koja se bavi zapošljavanjem i socijalnom politikom; LIFE.5, koja se bavi zdravljem; a sve su odgovorne glavnom direktoru / glavnoj direktorici.

Glavna uprava koordinira organizaciju sastavâ Vijeća „Poljoprivreda i ribarstvo” te „Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača” (EPSCO), koji se sastaju u prosjeku deset odnosno četiri puta godišnje. Te sastanke Vijeća pripremaju Coreper i nekoliko radnih skupina koje se bave i zakonodavnim i nezakonodavnim predmetima, kao i međunarodnim odnosima u vezi s tim predmetima.

Opis radnog mjesta

Radno mjesto glavnog direktora ili glavne direktorice GU LIFE zahtjevan je položaj u politički zanimljivom okružju, a podrazumijeva vođenje tima sastavljenog od 65 visokokvalificiranih članova osoblja.

Pod nadzorom glavnog tajnika i u suradnji s petero direktora GU LIFE upravljat ćete svojom Glavnom upravom i njezinim resursima na profesionalan način te ih koordinirati, organizirat ćete njezine aktivnosti te podupirati i motivirati osoblje u njihovu radu. Razvijat ćete i provoditi strategiju i program rada Glavne uprave, određivat ćete ciljeve i osiguravati njihovo ostvarivanje u skladu s propisanim rokovima i standardima kvalitete. Poticat ćete kulturu učinkovite komunikacije i suradnje unutar GU LIFE te s drugim glavnim upravama, kao i s drugim službama GTV-a.

U suradnji s drugim glavnim upravama bit ćete odgovorni za horizontalnu politiku i postupovnu koordinaciju s ciljem podupiranja kontinuiteta i dosljednosti rada Vijeća i Europskog vijeća.

Pružat ćete savjete o politikama i postupovne savjete na visokoj razini glavnom tajniku te predsjedništvima Europskog vijeća, Vijeća i Corepera o svim aspektima predmetâ u nadležnosti Glavne uprave te sudjelovati na sastancima i, prema potrebi, na brifinzima i/ili u pregovorima s ciljem postizanja kompromisa i pronalaska rješenja. U tom kontekstu pomagat ćete predsjedništvima u pregovorima i osiguravati učinkovitu komunikaciju i suradnju s institucijama, agencijama i ostalim tijelima EU-a u područjima koja su u nadležnosti GU LIFE.

Osiguravat ćete cjelokupnu stratešku koordinaciju, među ostalim s drugim glavnim upravama o politici i ciljevima koje treba ostvariti.

Potrebna su redovita službena putovanja u inozemstvo, uglavnom unutar EU-a.

Koga tražimo

Tražimo rukovoditelja ili rukovoditeljicu sa znatnim iskustvom u oblikovanju politika EU-a i zakonodavnom postupku EU-a te opsežnim znanjem o Vijeću i Europskom vijeću kao i o institucijskim pitanjima EU-a. Poznavanje područja kojima se bavi LIFE smatra se prednošću.

Od svih rukovoditelja ili rukovoditeljica GTV-a očekuje se da savjetuju svoju hijerarhiju i dionike, upravljaju svojim osobljem i financijskim sredstvima te predstavljaju GTV. Ta očekivanja navedena su u profilu rukovodstva GTV-a s horizontalnim zaduženjima u Prilogu I.

Osim toga, zaposlenik ili zaposlenica mora posjedovati:

sposobnost strateškog razmišljanja i planiranja, predviđanja i utvrđivanja potencijalnih problema te predlaganja izvedivih rješenja i kompromisa,

izvrsne komunikacijske vještine, uključujući vještine međuljudske komunikacije,

sposobnost održavanja dobrih radnih odnosa s nizom unutarnjih i vanjskih sugovornika te smisao za diplomatska rješenja,

rukovoditeljske vještine i sposobnost promicanja snažnog timskog duha te usmjeravanja, motiviranja i osnaživanja osoblja u multikulturalnom i raznolikom okružju, sa snažnim naglaskom na razvoju osoblja,

sposobnost planiranja i organiziranja cjelokupnog rada Glavne uprave kako bi se poštovali ključni rokovi te osigurala pravedna raspodjela radnog opterećenja među članovima tima, kao i sposobnost upravljanja promjenama i pružanja potpore osoblju u suočavanju s promjenama,

sposobnost postizanja zajedničkih dogovora ili ciljeva pružanjem ciljanih savjeta dionicima te učinkovitim i konstruktivnim poticanjem rasprava.

Budući da GTV ima politiku mobilnosti svojih rukovoditelja, od kojih se očekuje da imaju raznoliko iskustvo, kandidati i kandidatkinje trebali bi biti voljni i sposobni raditi u različitim područjima djelatnosti tijekom svoje karijere u GTV-u.

POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Kandidati i kandidatkinje na dan predaje prijave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

Opći uvjeti

državljani su jedne od država članica Europske unije,

uživaju sva građanska prava,

ispunjavaju sve zakonske obveze u pogledu vojne službe.

(b)

Posebni uvjeti

sveučilišna diploma,

najmanje petnaest godina relevantnog profesionalnog iskustva,

najmanje tri godine iskustva na višim rukovodećim položajima u području politika EU-a,

s obzirom na to da se u komunikaciji unutar GTV-a i s drugim institucijama pretežno upotrebljavaju engleski i francuski jezik, jedan od tih dvaju jezika potrebno je poznavati izvrsno, a drugi dobro. Poznavanje drugih službenih jezika EU-a smatra se prednošću.

Napomena:

(1)

Za ovo radno mjesto potrebno je uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri koje omogućuje pristup tajnim dokumentima (razina EU SECRET). Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju za radno mjesto moraju biti spremni za sigurnosnu provjeru u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU (1). Imenovanje na radno mjesto stupa na snagu samo pod uvjetom da odabrani kandidat ili kandidatkinja ima valjano uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri. Kandidatu ili kandidatkinji bez obavljene sigurnosne provjere ponudit će se privremeni ugovor dok ne pristignu rezultati postupka sigurnosne provjere.

(2)

Uspješni kandidat ili kandidatkinja moraju biti spremni slijediti program GTV-a za osposobljavanje rukovodećeg osoblja.

POSTUPAK ODABIRA

Pri odabiru uspješnog kandidata ili kandidatkinje tijelu za imenovanje pomaže Savjetodavni odbor za odabir. Savjetodavni odbor za odabir imat će potporu centra za procjenu kandidata koji vode vanjski savjetnici za zapošljavanje. Izvješća koja sastavi centar za procjenu kandidata za istu vrstu radnog mjesta vrijedit će dvije godine od datuma održavanja relevantnih testova ili od raskida okvirnog ugovora između GTV-a i dotičnog centra za procjenu, pri čemu se uzima u obzir raniji datum.

Savjetodavni odbor za odabir najprije će ocijeniti i usporediti kvalifikacije, iskustvo i motivaciju svih kandidata na temelju njihovih prijava. Na temelju te usporedne ocjene savjetodavni odbor za odabir napravit će popis najprikladnijih kandidata koje bi, prema njegovu mišljenju, trebalo pozvati na prvi razgovor. Budući da se prvi odabir temelji na usporednoj ocjeni prijava, ispunjavanje zahtjeva za ovo slobodno radno mjesto ne jamči poziv na prvi razgovor. Nakon razgovora s pozvanim kandidatima savjetodavni odbor za odabir napravit će predselekciju kandidata koji će biti pozvani u centar za procjenu kandidata, kao i na drugi razgovor sa savjetodavnim odborom za odabir.

Okvirno planiranje odabira jest sljedeće:

očekuje se da će kandidati i kandidatkinje odabrani za razgovor biti obaviješteni u prvoj polovini listopada,

prvi razgovori predviđeni su za drugu polovinu listopada,

testiranje u centru za procjenu predviđeno je za kraj listopada,

drugi krug razgovora predviđen je za prvu polovinu studenoga.

Napomena: Navedeni raspored isključivo je okviran i ovisi o posljedicama restriktivnih mjera uvedenih radi borbe protiv pandemije bolesti COVID-19.

PRAVNA OSNOVA

Ovo radno mjesto objavljeno je u svim institucijama Europske unije i izvan institucija, u skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.

NAČIN PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 1. listopada 2021. u 12.00 (podne po briselskom vremenu).

Prijave se zaprimaju isključivo e-poštom te ih treba poslati na adresu applications.management@consilium.europa.eu (2) najkasnije do isteka roka za podnošenje. Zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

Navedena e-adresa mora se upotrebljavati za svu prepisku u vezi s postupkom odabira (e-poruka u predmetu mora imati sljedeći naslov: CONS/AD/168/21 LIFE).

Prije podnošenja prijave kandidati i kandidatkinje trebaju pažljivo provjeriti ispunjavaju li sve kriterije navedene u „Politici zapošljavanja” kako bi se izbjeglo automatsko isključivanje iz postupka odabira.

Kako bi prijava bila valjana, mora uključivati sljedeće dokumente u formatu pdf (Napomena: ne prihvaćaju se zaključani dokumenti, dokumenti zaštićeni zaporkom ili elektronički potpisani dokumenti):

(a)

propisno popunjen i datiran prijavni obrazac (Prilog V.); elektronički prijavni obrazac može se pronaći na internetskoj stranici Vijeća na sljedećoj poveznici: https://www.consilium.europa.eu/hr/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Application form.pdf”);

(b)

detaljan životopis (3) na engleskom ili francuskom jeziku, po mogućnosti u formatu Europass (https://europa.eu/europass/hr), koji obuhvaća čitavu karijeru kandidata ili kandidatkinje i u kojem se među ostalim navode kvalifikacije, znanje jezika i iskustvo te osobe, kao i poslovi koje trenutačno obavlja (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – CV.pdf”);

(c)

motivacijsko pismo na engleskom ili francuskom jeziku (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Motivation letter.pdf”);

(d)

preslike diploma kojima se dokazuje obrazovanje i preslike dokumenata i potvrda koje se odnose na profesionalno iskustvo, grupirane u jednom dokumentu u formatu pdf. Nije dovoljno samo poslati životopis iz točke (b). Popratne dokumente mora izdati treća strana (datoteke treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Supporting documents.pdf”).

Ako ne sadrži navedene dokumente, prijava neće biti valjana.

Svi popratni dokumenti iz točke d) moraju biti slijedno numerirani (Prilog 1., 2. itd.) i grupirani kako je prethodno navedeno.

Prijave poslane poštom ili s pomoću rješenja za pohranu podataka na oblaku ili platformi za dijeljenje datoteka neće se razmatrati.

Uspješan kandidat ili kandidatkinja trebat će dostaviti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidati i kandidatkinje primit će e-poruku u kojoj se potvrđuje primitak njihove prijave. Međutim, tehničke poteškoće povezane s prijenosom e-poruka nikada se ne mogu u potpunosti isključiti. Stoga, ako ne primite e-poruku kojom se potvrđuje primitak vaše prijave, obratite se na e-adresu applications.management@consilium.europa.eu. Budući da savjetodavni odbor za odabir započinje s radom ubrzo nakon isteka roka za podnošenje prijava, preporučujemo vam da sve potrebne provjere u pogledu primitka prijave obavite u tjednu nakon tog datuma.

RAZLIČITOST I UKLJUČIVOST

GTV se zalaže za različitost i uključivost (vidjeti Prilog II.).

GTV uviđa da je zdrava ravnoteža između poslovnog i privatnog života važan motivacijski čimbenik za mnoge ljude i da se sve više očekuje da će fleksibilan rad biti dio modernog radnog okruženja. Stoga nudi vrlo dobar paket zakonskih fleksibilnih radnih uvjeta i ustanova kao što su skrb o djeci nakon nastave i jaslice.

Kao poslodavac, GTV je predan osiguravanju rodne ravnopravnosti te sprečavanju diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Aktivno pozdravlja prijavu svih kvalificiranih kandidata i kandidatkinja iz različitih područja, s raznolikim sposobnostima i s najšire moguće geografske baze među državama članicama EU-a. Kako bi promicao rodnu ravnopravnost, GTV osobito potiče prijave žena.

Osobama s invaliditetom može se pružiti pomoć tijekom postupka zapošljavanja. Za više informacija pošaljite e-poruku na adresu diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PONOVNO RAZMATRANJE PRIJAVA

Postupci koji se odnose na pritužbe, žalbe i upućivanje na Europskog ombudsmana navedeni su u Prilogu III. ovom oglasu za slobodno radno mjesto.

ZAŠTITA PODATAKA

Pravila kojima se uređuje obrada osobnih podataka u vezi s postupkom odabira navedena su u Prilogu IV. ovom oglasu za slobodno radno mjesto.


(1)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

(2)  Ova e-adresa povezana je s namjenskim poštanskim pretincem te može obrađivati samo poruke čija je razina povjerljivosti „normalno”; e-pošta s drugačijim razinama osjetljivosti (npr. „osobno”, „privatno”, „povjerljivo”) ne može se obraditi. Stoga odaberite opciju osjetljivosti „normalno”. Vaša e-poruka ne smije biti veća od 25 MB. Ako vaša e-poruka, zajedno s privicima, premašuje tu najveću dopuštenu veličinu, podijelite svoje privitke u nekoliko e-poruka.

(3)  Kandidati i kandidatkinje mole se da ne prilažu fotografije svojem životopisu.


PRILOG I.

Horizontalni profil rukovodstva GTV-a

Vaša je dodana vrijednost kao rukovoditelja GTV-a u tome što istodobno djelujete i kao savjetnik i kao rukovoditelj te uvijek kao predstavnik GTV-a.

Pri izvršavanju tih uloga od vas se očekuje sljedeće:

U ulozi predstavnika

časno se ponašati, unutar GTV-a i izvan njega,

djelovati u interesu Europskog vijeća i Vijeća te Unije u cjelini, osigurati da su sva potencijalna odstupanja utvrđena i da se o njima vodi računa,

stvarati odnose povjerenja i otvorenosti te aktivno graditi mreže,

biti usmjereni na rezultate i imati utjecaj, no istodobno poštovati druge i biti usmjereni na pružanje usluga.

U ulozi savjetnika

doprinositi razvoju Unije; biti proaktivni i kreativni; predviđati i planirati budući razvoj događaja; iznalaziti rješenja,

savjetovati naše dionike kako bi im se olakšalo postizanje ciljeva, imajući u vidu interese naših dviju institucija; biti objektivni i pošteni,

biti svjesni interakcije između postupka donošenja odluka i javne rasprave; osigurati da je vaš savjet u skladu s političkom situacijom dionika i da sadrži razmatranja u vezi s komunikacijom,

olakšavati zakonit postupak donošenja odluka putem suradnje, dobrih radnih odnosa i kompromisa među državama članicama, kao i s institucijama i drugim dionicima,

biti dobro informirani o razvoju događaja u svojem području odgovornosti, a isto tako izvan neposrednog rada Europskog vijeća i Vijeća; sagledavati širu sliku.

U ulozi rukovoditelja

prenositi odgovornosti na osoblje, delegirati zaduženja i izražavati povjerenje, podupirati i motivirati, davati povratne informacije i smjernice, poticati inicijativu i hrabrost za razmišljanje izvan uobičajenih okvira; hijerarhiju i kontrolu smanjiti na najmanju moguću razinu, uz zadržavanje kvalitete,

jasno prenositi poruke o ciljevima i očekivanjima te osiguravati protok informacija prema osoblju i u suprotnom smjeru te među samim osobljem, kao i s drugim glavnim upravama, upravama i odjelima,

uvijek djelovati u interesu cijelog GTV-a, a ne samo vlastite glavne uprave ili uprave ili odjela te osiguravati da ispunjavamo dužnosti prema našim dionicima; boriti se protiv izolacionizma,

imati hrabrosti pravodobno se suočiti sa sukobima, slabim rezultatima i drugim poteškoćama; osiguravati dobrobit i razvoj svojeg osoblja te ispunjavati dužnost skrbi za svoje osoblje,

pri poticanju i omogućavanju promjena uključivati svoje osoblje kako bi se osiguralo da GTV drži korak s razvojem i postane u većoj mjeri dinamičan, fleksibilan i suradnički; potkrijepiti riječi djelom,

preuzeti odgovornost za optimalno korištenje ljudskim i financijskim resursima GTV-a.


PRILOG II.

Različitost i uključivost u Glavnom tajništvu Vijeća (GTV)

Glavno tajništvo Vijeća predano je pružanju jednakih mogućnosti svim zaposlenicima i zaposlenicama te osobama koje podnose zahtjev za zapošljavanje. Kao poslodavac, GTV je predan osiguravanju ravnopravnosti žena i muškaraca te sprečavanju diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Aktivno pozdravlja prijavu svih kvalificiranih kandidata i kandidatkinja iz različitih područja, s raznolikim sposobnostima i s najšire moguće geografske baze među državama članicama EU-a.

Najvažniji su ciljevi politike različitosti i uključivosti GTV-a sljedeći:

postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena. GTV potiče prijave žena, osobito za rukovodeća mjesta, na kojima su trenutačno nedovoljno zastupljene,

poboljšanje pristupačnosti radnog okružja i osiguravanje njegove uključivosti. Moguće su razumne prilagodbe za osoblje s invaliditetom osim ako bi se njima nametnulo neopravdano opterećenje resursa institucije. Osobama s invaliditetom može se pružiti pomoć tijekom postupka zapošljavanja,

osiguravanje da se njegovim politikama upravljanja ljudskim resursima i osobljem poštuju načela jednakosti i nediskriminacije,

zaštita osoblja od uznemiravanja na poslu,

uspostava ravnoteže između poslovnog i privatnog života. GTV nudi sveobuhvatan paket fleksibilnih oblika rada, uključujući rad na daljinu, individualno radno vrijeme i mogućnost iskorištavanja roditeljskog dopusta za majke i očeve u skladu s Pravilnikom o osoblju. GTV ima jaslice za djecu u dobi od 0 do 4 godine. Europska komisija organizira ustanove za skrb o djeci poslije nastave i tijekom praznika, koje su dostupne djeci osoblja GTV-a.

Za više informacija pošaljite e-poruku na adresu diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


PRILOG III.

INTERNA PRITUŽBA – ŽALBA SUDU – PRITUŽBA EUROPSKOM OMBUDSMANU

Ako u bilo kojoj fazi postupka odabira niste zadovoljni načinom na koji se postupa s vašom prijavom imate pravo na pritužbu.

Interna pritužba

Ako dobijete odluku s kojom niste zadovoljni, u roku od tri mjeseca od priopćenja te odluke možete podnijeti pritužbu na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije na sljedeću adresu:

Council of the European Union/Vijeće Europske unije

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F/Pravni savjetnici Odjela uprave, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Tijelo za imenovanje odgovora na te pritužbe u pisanom obliku u roku od 4 mjeseca od primitka pritužbe. Međutim, ako vaša pritužba stigne dovoljno rano, postoji mogućnost da savjetodavni odbor za odabir preispita odluku na koju ste se žalili te da vam odgovori na temelju toga.

Sudska žalba

Ako ste nezadovoljni s odgovorom koji dobijete od tijela za imenovanje u okviru internog postupka za rješavanje pritužbi, možete podnijeti sudsku žalbu na temelju članka 91. Pravilnika o osoblju na sljedeću adresu:

General Court of the European Union/Opći sud Europske unije

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUKSEMBURG

Pritužba Europskom ombudsmanu

Nakon što ste iscrpili sve mogućnosti pravne zaštite u okviru Glavnog tajništva Vijeća, osobito interni postupak za rješavanje pritužbi na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju, kao i svi drugi građani Unije, možete podnijeti pritužbu na sljedeću adresu:

The European Ombudsman/Europski ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCUSKA

na temelju članka 228. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu s uvjetima utvrđenima u Odluci Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (1).

Upozoravamo kandidate da podnošenje pritužbe Europskom ombudsmanu nema suspenzivan učinak na rok utvrđen u članku 90. stavku 2. i članku 91. Pravilnika o osoblju u vezi s podnošenjem pritužbi ili žalbi Općem sudu Europske unije na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 113, 4.5.1994., str. 15.


PRILOG IV.

ZAŠTITA PODATAKA

Kao institucija odgovorna za organizaciju postupka odabira Glavno tajništvo Vijeća osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (1).

Pravna osnova postupka odabira je Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (2). Za postupak odabira odgovorna je Uprava za ljudske resurse (ORG.1), Odjel za osoblje i mobilnost, a za obradu podataka odgovoran je načelnik tog odjela. Informacijama koje su kandidati dostavili moći će pristupiti članovi osoblja ureda za odabir dužnosnika i njihovi nadređeni, članovi savjetodavnog odbora za odabir i, ako je potrebno, odjel pravnih savjetnika. Administrativne informacije koje omogućuju identifikaciju kandidata i/ili koje su potrebne za praktičnu organizaciju postupka mogu se proslijediti centru za procjenu.

Svrha obrade jest prikupljanje podataka sa svrhom identifikacije svih kandidata za radno mjesto pri Glavnom tajništvu Vijeća i sa svrhom pristupanja postupku odabira jednog od tih kandidata.

Dotični podaci jesu sljedeći:

osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo),

informacije koje su kandidati dostavili kako bi se olakšala praktična organizacija postupka (poštanska adresa, e-adresa, broj telefona),

informacije koje su kandidati dostavili kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li uvjete prihvatljivosti utvrđene u oglasu za slobodno radno mjesto (državljanstvo, jezici, kvalifikacije kandidata i godine kada su stečene, vrsta diplome / potvrde o stupnju, naziv ustanove koja ih je dodijelila, profesionalno iskustvo),

prema potrebi, informacije o vrsti i roku valjanosti uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri kandidata,

rezultati selekcijskih testova koje kandidati rješavaju, uključujući evaluacije koje su sastavili savjetnici iz centra za procjenu u ime odbora za odabir.

Obrada podataka počinje na dan primitka prijave. Prijave se spremaju u arhivi gdje će biti pohranjene dvije godine.

Svaki kandidat ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može zahtijevati njihovo ispravljanje. Obrazložene zahtjeve trebalo bi poslati e-poštom uredu za odabir dužnosnika na e-adresu selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidati se u svakom trenutku mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 274, 15.10.2013., str. 1.


PRILOG V.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


15.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CA 370/20


Oglas za slobodno radno mjesto CONS/AD/172/21

(2021/C 370 A/02)

 

OPĆE INFORMACIJE

Služba

Ekonomski i financijski poslovi

Mjesto rada

Bruxelles, zgrada Justus Lipsius

Naziv radnog mjesta

Glavni direktor / glavna direktorica

Funkcijska skupina i razred

AD 15

Potrebna sigurnosna provjera

EU SECRET

ROK ZA PRIJAVE:

1. listopada 2021. – u 12.00 (podne po briselskom vremenu)

O nama

Glavno tajništvo Vijeća (GTV) pomaže Europskom vijeću i Vijeću EU-a te njihovim pripremnim tijelima u svim područjima njihovih djelatnosti. Pod nadzorom glavnog tajnika pruža savjete i potporu Europskom vijeću i sastanku na vrhu država europodručja, Vijeću, Euroskupini te njihovim predsjedništvima u svim područjima djelovanja, uključujući savjete o politikama i pravne savjete, koordinaciju s drugim institucijama, pripremu kompromisa, nadzor te pridržavanje svih praktičnih aspekata potrebnih za dobru pripremu i funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća.

Glavna uprava „Ekonomski i financijski poslovi” (GU ECOFIN) obuhvaćat će dvije uprave: ECOFIN.1 „Ekonomska politika i financijske usluge” i ECOFIN.2 „Proračun, porezi, carinska unija i kohezijska politika”, a obje će biti odgovorne glavnom direktoru / glavnoj direktorici. Glavna uprava vjerojatno će se reorganizirati sljedećih godina.

Zadaća je Glavne uprave koordinirati aktivnosti Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) i pomagati na sastancima Euroskupine, neformalnim okupljanjima ministara financija država članica europodručja. I Vijeće ECOFIN i Euroskupina sastaju se svakog mjeseca, a Glavna uprava osigurava njihovu međusobnu koordinaciju.

Glavna su aktivnost daljnji razvoj ekonomske i monetarne unije, osobito jačanje gospodarskog upravljanja, te koordinacija ekonomskih politika, posebno dovršetak unije tržišta kapitala i bankovne unije.

Rad na ekonomskoj politici među ostalim obuhvaća provedbu fiskalnih pravila, europski semestar, zakonodavstvo povezano s eurom, vanjsku financijsku pomoć, Europsku investicijsku banku i statistiku. U području financijskih usluga, obuhvaća zakonodavstvo o bankama, osiguravajućim društvima i vrijednosnim papirima, uključujući makro- i mikronadzor.

Glavna uprava izvješćuje predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Euroskupine, glavnog tajnika i predsjedništvo GU ECOFIN o pitanjima u vezi s tim politikama, kad je to relevantno, te pruža savjete u području međunarodne suradnje, primjerice u okviru skupine G-20.

Opis radnog mjesta

Radno mjesto glavnog direktora ili glavne direktorice GU ECOFIN zahtjevan je položaj u politički zanimljivom okružju, a podrazumijeva vođenje tima sastavljenog od 60-ak visokokvalificiranih članova osoblja.

Pod nadzorom glavnog tajnika i u suradnji s dvoje direktora GU ECOFIN upravljat ćete svojom Glavnom upravom i njezinim resursima na profesionalan način te ih koordinirati, organizirat ćete njezine aktivnosti te podupirati i motivirati osoblje u njihovu radu. Razvijat ćete i provoditi strategiju i program rada Glavne uprave, određivat ćete ciljeve i osiguravati njihovo ostvarivanje u skladu s propisanim rokovima i standardima kvalitete. Poticat ćete kulturu učinkovite komunikacije i suradnje unutar GU ECOFIN te s drugim glavnim upravama, kao i s drugim službama GTV-a.

U suradnji s drugim glavnim upravama bit ćete odgovorni za horizontalnu politiku i postupovnu koordinaciju s ciljem podupiranja kontinuiteta i dosljednosti rada Vijeća i Europskog vijeća.

Pružat ćete savjete o politikama i postupovne savjete na visokoj razini glavnom tajniku te predsjedništvima Europskog vijeća, Vijeća i Corepera o svim aspektima predmetâ u nadležnosti Glavne uprave te sudjelovati na sastancima i, prema potrebi, na brifinzima i/ili u pregovorima s ciljem postizanja kompromisa i pronalaska rješenja. U tom kontekstu pomagat ćete predsjedništvima u pregovorima i osiguravati učinkovitu komunikaciju i suradnju s institucijama, agencijama i ostalim tijelima EU-a u područjima koja su u nadležnosti GU ECOFIN.

Osiguravat ćete cjelokupnu stratešku koordinaciju, među ostalim s drugim glavnim upravama o politici i ciljevima koje treba ostvariti.

Potrebna su redovita službena putovanja u inozemstvo, uglavnom unutar EU-a.

Koga tražimo

Tražimo rukovoditelja ili rukovoditeljicu sa znatnim iskustvom u oblikovanju politika EU-a i zakonodavnom postupku EU-a te opsežnim znanjem o Vijeću i Europskom vijeću kao i o institucijskim pitanjima EU-a. Potrebno je poznavanje područja kojima se bavi ECOFIN.

Od svih rukovoditelja ili rukovoditeljica GTV-a očekuje se da savjetuju svoju hijerarhiju i dionike, upravljaju svojim osobljem i financijskim sredstvima te predstavljaju GTV. Ta očekivanja navedena su u profilu rukovodstva GTV-a s horizontalnim zaduženjima u Prilogu I.

Osim toga, zaposlenik ili zaposlenica mora posjedovati:

sposobnost strateškog razmišljanja i planiranja, predviđanja i utvrđivanja potencijalnih problema te predlaganja izvedivih rješenja i kompromisa,

izvrsne komunikacijske vještine, uključujući vještine međuljudske komunikacije,

sposobnost održavanja dobrih radnih odnosa s nizom unutarnjih i vanjskih sugovornika te smisao za diplomatska rješenja,

rukovoditeljske vještine i sposobnost promicanja snažnog timskog duha te usmjeravanja, motiviranja i osnaživanja osoblja u multikulturalnom i raznolikom okružju, sa snažnim naglaskom na razvoju osoblja,

sposobnost planiranja i organiziranja cjelokupnog rada Glavne uprave kako bi se poštovali ključni rokovi te osigurala pravedna raspodjela radnog opterećenja među članovima tima, kao i sposobnost upravljanja promjenama i pružanja potpore osoblju u suočavanju s promjenama,

sposobnost postizanja zajedničkih dogovora ili ciljeva pružanjem ciljanih savjeta dionicima te učinkovitim i konstruktivnim poticanjem rasprava.

Budući da GTV ima politiku mobilnosti svojih rukovoditelja, od kojih se očekuje da imaju raznoliko iskustvo, kandidati i kandidatkinje trebali bi biti voljni i sposobni raditi u različitim područjima djelatnosti tijekom svoje karijere u GTV-u.

POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Kandidati i kandidatkinje na dan predaje prijave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

Opći uvjeti

državljani su jedne od država članica Europske unije,

uživaju sva građanska prava,

ispunjavaju sve zakonske obveze u pogledu vojne službe.

(b)

Posebni uvjeti

sveučilišna diploma,

najmanje petnaest godina relevantnog profesionalnog iskustva,

najmanje tri godine iskustva na višim rukovodećim položajima u području politika EU-a,

s obzirom na to da se u komunikaciji unutar GTV-a i s drugim institucijama pretežno upotrebljavaju engleski i francuski jezik, jedan od tih dvaju jezika potrebno je poznavati izvrsno, a drugi dobro. Poznavanje drugih službenih jezika EU-a smatra se prednošću.

Napomena:

(1)

Za ovo radno mjesto potrebno je uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri koje omogućuje pristup tajnim dokumentima (razina EU SECRET). Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju za radno mjesto moraju biti spremni za sigurnosnu provjeru u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU (1). Imenovanje na radno mjesto stupa na snagu samo pod uvjetom da odabrani kandidat ili kandidatkinja ima valjano uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri. Kandidatu ili kandidatkinji bez obavljene sigurnosne provjere ponudit će se privremeni ugovor dok ne pristignu rezultati postupka sigurnosne provjere.

(2)

Uspješni kandidat ili kandidatkinja moraju biti spremni slijediti program GTV-a za osposobljavanje rukovodećeg osoblja.

POSTUPAK ODABIRA

Pri odabiru uspješnog kandidata ili kandidatkinje tijelu za imenovanje pomaže Savjetodavni odbor za odabir. Savjetodavni odbor za odabir imat će potporu centra za procjenu kandidata koji vode vanjski savjetnici za zapošljavanje. Izvješća koja sastavi centar za procjenu kandidata za istu vrstu radnog mjesta vrijedit će dvije godine od datuma održavanja relevantnih testova ili od raskida okvirnog ugovora između GTV-a i dotičnog centra za procjenu, pri čemu se uzima u obzir raniji datum.

Savjetodavni odbor za odabir najprije će ocijeniti i usporediti kvalifikacije, iskustvo i motivaciju svih kandidata na temelju njihovih prijava. Na temelju te usporedne ocjene savjetodavni odbor za odabir napravit će popis najprikladnijih kandidata koje bi, prema njegovu mišljenju, trebalo pozvati na prvi razgovor. Budući da se prvi odabir temelji na usporednoj ocjeni prijava, ispunjavanje zahtjeva za ovo slobodno radno mjesto ne jamči poziv na prvi razgovor. Nakon razgovora s pozvanim kandidatima savjetodavni odbor za odabir napravit će predselekciju kandidata koji će biti pozvani u centar za procjenu kandidata, kao i na drugi razgovor sa savjetodavnim odborom za odabir.

Okvirno planiranje odabira jest sljedeće:

očekuje se da će kandidati i kandidatkinje odabrani za razgovor biti obaviješteni u prvoj polovini listopada,

prvi razgovori predviđeni su za drugu polovinu listopada,

testiranje u centru za procjenu predviđeno je za kraj listopada,

drugi krug razgovora predviđen je za prvu polovinu studenoga.

Napomena: Navedeni raspored isključivo je okviran i ovisi o posljedicama restriktivnih mjera uvedenih radi borbe protiv pandemije bolesti COVID-19.

PRAVNA OSNOVA

Ovo radno mjesto objavljeno je u svim institucijama Europske unije i izvan institucija, u skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.

NAČIN PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 1. listopada 2021. u 12.00 (podne po briselskom vremenu).

Prijave se zaprimaju isključivo e-poštom te ih treba poslati na adresu applications.management@consilium.europa.eu (2) najkasnije do isteka roka za podnošenje. Zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

Navedena e-adresa mora se upotrebljavati za svu prepisku u vezi s postupkom odabira (e-poruka u predmetu mora imati sljedeći naslov: CONS/AD/172/21 ECOFIN).

Prije podnošenja prijave kandidati i kandidatkinje trebaju pažljivo provjeriti ispunjavaju li sve kriterije navedene u „Politici zapošljavanja” kako bi se izbjeglo automatsko isključivanje iz postupka odabira.

Kako bi prijava bila valjana, mora uključivati sljedeće dokumente u formatu pdf (Napomena: ne prihvaćaju se zaključani dokumenti, dokumenti zaštićeni zaporkom ili elektronički potpisani dokumenti):

(a)

propisno popunjen i datiran prijavni obrazac (Prilog V.); elektronički prijavni obrazac može se pronaći na internetskoj stranici Vijeća na sljedećoj poveznici: https://www.consilium.europa.eu/hr/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Application form.pdf”);

(b)

detaljan životopis (3) na engleskom ili francuskom jeziku, po mogućnosti u formatu Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), koji obuhvaća čitavu karijeru kandidata ili kandidatkinje i u kojem se među ostalim navode kvalifikacije, znanje jezika i iskustvo te osobe, kao i poslovi koje trenutačno obavlja (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – CV.pdf”);

(c)

motivacijsko pismo na engleskom ili francuskom jeziku (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Motivation letter.pdf”);

(d)

preslike diploma kojima se dokazuje obrazovanje i preslike dokumenata i potvrda koje se odnose na profesionalno iskustvo, grupirane u jednom dokumentu u formatu pdf. Nije dovoljno samo poslati životopis iz točke (b). Popratne dokumente mora izdati treća strana (datoteke treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Supporting documents.pdf”).

Ako ne sadrži navedene dokumente, prijava neće biti valjana.

Svi popratni dokumenti iz točke d) moraju biti slijedno numerirani (Prilog 1., 2. itd.) i grupirani kako je prethodno navedeno.

Prijave poslane poštom ili s pomoću rješenja za pohranu podataka na oblaku ili platformi za dijeljenje datoteka neće se razmatrati.

Uspješan kandidat ili kandidatkinja trebat će dostaviti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidati i kandidatkinje primit će e-poruku u kojoj se potvrđuje primitak njihove prijave. Međutim, tehničke poteškoće povezane s prijenosom e-poruka nikada se ne mogu u potpunosti isključiti. Stoga, ako ne primite e-poruku kojom se potvrđuje primitak vaše prijave, obratite se na e-adresu applications.management@consilium.europa.eu. Budući da savjetodavni odbor za odabir započinje s radom ubrzo nakon isteka roka za podnošenje prijava, preporučujemo vam da sve potrebne provjere u pogledu primitka prijave obavite u tjednu nakon tog datuma.

RAZLIČITOST I UKLJUČIVOST

GTV se zalaže za različitost i uključivost (vidjeti Prilog II.).

GTV uviđa da je zdrava ravnoteža između poslovnog i privatnog života važan motivacijski čimbenik za mnoge ljude i da se sve više očekuje da će fleksibilan rad biti dio modernog radnog okruženja. Stoga nudi vrlo dobar paket zakonskih fleksibilnih radnih uvjeta i ustanova kao što su skrb o djeci nakon nastave i jaslice.

Kao poslodavac, GTV je predan osiguravanju rodne ravnopravnosti te sprečavanju diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Aktivno pozdravlja prijavu svih kvalificiranih kandidata i kandidatkinja iz različitih područja, s raznolikim sposobnostima i s najšire moguće geografske baze među državama članicama EU-a. Kako bi promicao rodnu ravnopravnost, GTV osobito potiče prijave žena.

Osobama s invaliditetom može se pružiti pomoć tijekom postupka zapošljavanja. Za više informacija pošaljite e-poruku na adresu diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PONOVNO RAZMATRANJE PRIJAVA

Postupci koji se odnose na pritužbe, žalbe i upućivanje na Europskog ombudsmana navedeni su u Prilogu III. ovom oglasu za slobodno radno mjesto.

ZAŠTITA PODATAKA

Pravila kojima se uređuje obrada osobnih podataka u vezi s postupkom odabira navedena su u Prilogu IV. ovom oglasu za slobodno radno mjesto.


(1)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

(2)  Ova e-adresa povezana je s namjenskim poštanskim pretincem te može obrađivati samo poruke čija je razina povjerljivosti „normalno”; e-pošta s drugačijim razinama osjetljivosti (npr. „osobno”, „privatno”, „povjerljivo”) ne može se obraditi. Stoga odaberite opciju osjetljivosti „normalno”. Vaša e-poruka ne smije biti veća od 25 MB. Ako vaša e-poruka, zajedno s privicima, premašuje tu najveću dopuštenu veličinu, podijelite svoje privitke u nekoliko e-poruka.

(3)  Kandidati i kandidatkinje mole se da ne prilažu fotografije svojem životopisu.


PRILOG I.

Horizontalni profil rukovodstva GTV-a

Vaša je dodana vrijednost kao rukovoditelja GTV-a u tome što istodobno djelujete i kao savjetnik i kao rukovoditelj te uvijek kao predstavnik GTV-a.

Pri izvršavanju tih uloga od vas se očekuje sljedeće:

U ulozi predstavnika

časno se ponašati, unutar GTV-a i izvan njega,

djelovati u interesu Europskog vijeća i Vijeća te Unije u cjelini, osigurati da su sva potencijalna odstupanja utvrđena i da se o njima vodi računa,

stvarati odnose povjerenja i otvorenosti te aktivno graditi mreže,

biti usmjereni na rezultate i imati utjecaj, no istodobno poštovati druge i biti usmjereni na pružanje usluga.

U ulozi savjetnika

doprinositi razvoju Unije; biti proaktivni i kreativni; predviđati i planirati budući razvoj događaja; iznalaziti rješenja,

savjetovati naše dionike kako bi im se olakšalo postizanje ciljeva, imajući u vidu interese naših dviju institucija; biti objektivni i pošteni,

biti svjesni interakcije između postupka donošenja odluka i javne rasprave; osigurati da je vaš savjet u skladu s političkom situacijom dionika i da sadrži razmatranja u vezi s komunikacijom,

olakšavati zakonit postupak donošenja odluka putem suradnje, dobrih radnih odnosa i kompromisa među državama članicama, kao i s institucijama i drugim dionicima,

biti dobro informirani o razvoju događaja u svojem području odgovornosti, a isto tako izvan neposrednog rada Europskog vijeća i Vijeća; sagledavati širu sliku.

U ulozi rukovoditelja

prenositi odgovornosti na osoblje, delegirati zaduženja i izražavati povjerenje, podupirati i motivirati, davati povratne informacije i smjernice, poticati inicijativu i hrabrost za razmišljanje izvan uobičajenih okvira; hijerarhiju i kontrolu smanjiti na najmanju moguću razinu, uz zadržavanje kvalitete,

jasno prenositi poruke o ciljevima i očekivanjima te osiguravati protok informacija prema osoblju i u suprotnom smjeru te među samim osobljem, kao i s drugim glavnim upravama, upravama i odjelima,

uvijek djelovati u interesu cijelog GTV-a, a ne samo vlastite glavne uprave ili uprave ili odjela te osiguravati da ispunjavamo dužnosti prema našim dionicima; boriti se protiv izolacionizma,

imati hrabrosti pravodobno se suočiti sa sukobima, slabim rezultatima i drugim poteškoćama; osiguravati dobrobit i razvoj svojeg osoblja te ispunjavati dužnost skrbi za svoje osoblje,

pri poticanju i omogućavanju promjena uključivati svoje osoblje kako bi se osiguralo da GTV drži korak s razvojem i postane u većoj mjeri dinamičan, fleksibilan i suradnički; potkrijepiti riječi djelom,

preuzeti odgovornost za optimalno korištenje ljudskim i financijskim resursima GTV-a.


PRILOG II.

Različitost i uključivost u Glavnom tajništvu Vijeća (GTV)

Glavno tajništvo Vijeća predano je pružanju jednakih mogućnosti svim zaposlenicima i zaposlenicama te osobama koje podnose zahtjev za zapošljavanje. Kao poslodavac, GTV je predan osiguravanju ravnopravnosti žena i muškaraca te sprečavanju diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Aktivno pozdravlja prijavu svih kvalificiranih kandidata i kandidatkinja iz različitih područja, s raznolikim sposobnostima i s najšire moguće geografske baze među državama članicama EU-a.

Najvažniji su ciljevi politike različitosti i uključivosti GTV-a sljedeći:

postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena. GTV potiče prijave žena, osobito za rukovodeća mjesta, na kojima su trenutačno nedovoljno zastupljene,

poboljšanje pristupačnosti radnog okružja i osiguravanje njegove uključivosti. Moguće su razumne prilagodbe za osoblje s invaliditetom osim ako bi se njima nametnulo neopravdano opterećenje resursa institucije. Osobama s invaliditetom može se pružiti pomoć tijekom postupka zapošljavanja,

osiguravanje da se njegovim politikama upravljanja ljudskim resursima i osobljem poštuju načela jednakosti i nediskriminacije,

zaštita osoblja od uznemiravanja na poslu,

uspostava ravnoteže između poslovnog i privatnog života. GTV nudi sveobuhvatan paket fleksibilnih oblika rada, uključujući rad na daljinu, individualno radno vrijeme i mogućnost iskorištavanja roditeljskog dopusta za majke i očeve u skladu s Pravilnikom o osoblju. GTV ima jaslice za djecu u dobi od 0 do 4 godine. Europska komisija organizira ustanove za skrb o djeci poslije nastave i tijekom praznika, koje su dostupne djeci osoblja GTV-a.

Za više informacija pošaljite e-poruku na adresu diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


PRILOG III.

INTERNA PRITUŽBA – ŽALBA SUDU – PRITUŽBA EUROPSKOM OMBUDSMANU

Ako u bilo kojoj fazi postupka odabira niste zadovoljni načinom na koji se postupa s vašom prijavom imate pravo na pritužbu.

Interna pritužba

Ako dobijete odluku s kojom niste zadovoljni, u roku od tri mjeseca od priopćenja te odluke možete podnijeti pritužbu na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije na sljedeću adresu:

Council of the European Union/Vijeće Europske unije

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F/Pravni savjetnici Odjela uprave, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Tijelo za imenovanje odgovora na te pritužbe u pisanom obliku u roku od 4 mjeseca od primitka pritužbe. Međutim, ako vaša pritužba stigne dovoljno rano, postoji mogućnost da savjetodavni odbor za odabir preispita odluku na koju ste se žalili te da vam odgovori na temelju toga.

Sudska žalba

Ako ste nezadovoljni s odgovorom koji dobijete od tijela za imenovanje u okviru internog postupka za rješavanje pritužbi, možete podnijeti sudsku žalbu na temelju članka 91. Pravilnika o osoblju na sljedeću adresu:

General Court of the European Union/Opći sud Europske unije

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUKSEMBURG

Pritužba Europskom ombudsmanu

Nakon što ste iscrpili sve mogućnosti pravne zaštite u okviru Glavnog tajništva Vijeća, osobito interni postupak za rješavanje pritužbi na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju, kao i svi drugi građani Unije, možete podnijeti pritužbu na sljedeću adresu:

The European Ombudsman/Europski ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCUSKA

na temelju članka 228. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu s uvjetima utvrđenima u Odluci Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (1).

Upozoravamo kandidate da podnošenje pritužbe Europskom ombudsmanu nema suspenzivan učinak na rok utvrđen u članku 90. stavku 2. i članku 91. Pravilnika o osoblju u vezi s podnošenjem pritužbi ili žalbi Općem sudu Europske unije na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 113, 4.5.1994., str. 15.


PRILOG IV.

ZAŠTITA PODATAKA

Kao institucija odgovorna za organizaciju postupka odabira Glavno tajništvo Vijeća osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (1).

Pravna osnova postupka odabira je Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (2). Za postupak odabira odgovorna je Uprava za ljudske resurse (ORG.1), Odjel za osoblje i mobilnost, a za obradu podataka odgovoran je načelnik tog odjela. Informacijama koje su kandidati dostavili moći će pristupiti članovi osoblja ureda za odabir dužnosnika i njihovi nadređeni, članovi savjetodavnog odbora za odabir i, ako je potrebno, odjel pravnih savjetnika. Administrativne informacije koje omogućuju identifikaciju kandidata i/ili koje su potrebne za praktičnu organizaciju postupka mogu se proslijediti centru za procjenu.

Svrha obrade jest prikupljanje podataka sa svrhom identifikacije svih kandidata za radno mjesto pri Glavnom tajništvu Vijeća i sa svrhom pristupanja postupku odabira jednog od tih kandidata.

Dotični podaci jesu sljedeći:

osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo),

informacije koje su kandidati dostavili kako bi se olakšala praktična organizacija postupka (poštanska adresa, e-adresa, broj telefona),

informacije koje su kandidati dostavili kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li uvjete prihvatljivosti utvrđene u oglasu za slobodno radno mjesto (državljanstvo, jezici, kvalifikacije kandidata i godine kada su stečene, vrsta diplome / potvrde o stupnju, naziv ustanove koja ih je dodijelila, profesionalno iskustvo),

prema potrebi, informacije o vrsti i roku valjanosti uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri kandidata,

rezultati selekcijskih testova koje kandidati rješavaju, uključujući evaluacije koje su sastavili savjetnici iz centra za procjenu u ime odbora za odabir.

Obrada podataka počinje na dan primitka prijave. Prijave se spremaju u arhivi gdje će biti pohranjene dvije godine.

Svaki kandidat ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može zahtijevati njihovo ispravljanje. Obrazložene zahtjeve trebalo bi poslati e-poštom uredu za odabir dužnosnika na e-adresu selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidati se u svakom trenutku mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 274, 15.10.2013., str. 1.


PRILOG V.

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20


15.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CA 370/39


Oglas za slobodno radno mjesto CONS/AD/173/21

(2021/C 370 A/03)

 

OPĆE INFORMACIJE

Služba

Konkurentnost i trgovina

Mjesto rada

Bruxelles, zgrada Justus Lipsius

Naziv radnog mjesta

Glavni direktor / glavna direktorica

Funkcijska skupina i razred

AD 15

Potrebna sigurnosna provjera

EU SECRET

ROK ZA PRIJAVE:

1. listopada 2021. – u 12.00 (podne po briselskom vremenu).

O nama

Glavno tajništvo Vijeća (GTV) pomaže Europskom vijeću i Vijeću EU-a te njihovim pripremnim tijelima u svim područjima njihovih djelatnosti. Pod nadzorom glavnog tajnika pruža savjete i potporu Europskom vijeću i Vijeću te njihovim predsjedništvima u svim područjima djelovanja, uključujući savjete o politikama i pravne savjete, koordinaciju s drugim institucijama, pripremu kompromisa, nadzor te pridržavanje svih praktičnih aspekata potrebnih za dobru pripremu i funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća.

Glavna uprava „Konkurentnost i trgovina” obuhvaćat će tri uprave, koje će se baviti unutarnjim tržištem, zaštitom potrošača, intelektualnim vlasništvom, tržišnim natjecanjem, industrijom, istraživanjem, svemirom i trgovinom, a sve će biti odgovorne glavnom direktoru / glavnoj direktorici.

Zadaća je Glavne uprave koordinirati aktivnosti Vijeća za konkurentnost, koje se sastaje najmanje četiri puta godišnje i bavi se jedinstvenim tržištem, industrijom, istraživanjem i svemirom.

Glavnoj upravi povjeren je zakonodavni rad u širokom području konkurentnosti te je uključena u praćenje i daljnje postupanje u vezi s različitim političkim inicijativama povezanima s, među ostalim, politikom jedinstvenog tržišta i srodnim politikama, industrijskom strategijom EU-a ili istraživačkom, inovacijskom i svemirskom politikom. Glavna uprava pomaže Vijeću u kontinuiranom radu na razvoju punog potencijala unutarnjeg tržišta.

Osim toga, Glavna uprava podupire Vijeće i njegova pripremna tijela u provedbi zajedničke trgovinske politike EU-a. To uključuje trgovinske i investicijske odnose, prava intelektualnog vlasništva i izravna strana ulaganja. Vijeće usto ima središnju ulogu u trgovinskim sporazumima jer Komisiju ovlašćuje Komisiju za otvaranje pregovora i daje joj pregovaračke smjernice. Glavna uprava odgovorna je za pružanje pomoći i suradnju sa šest relevantnih odbora Vijeća, koji djeluju u području pod nadležnošću Vijeća za vanjske poslove. Nadzire pripremu i praćenje političkih i zakonodavnih aktivnosti u Vijeću, uključujući u njegovu sastavu ministara i ministrica trgovine, koji se obično sastaju dvaput godišnje.

Opis radnog mjesta

Radno mjesto glavnog direktora ili glavne direktorice GU za konkurentnost i trgovinu zahtjevan je položaj u politički zanimljivom okružju, a podrazumijeva vođenje tima sastavljenog od 50-ak visokokvalificiranih članova osoblja.

Pod nadzorom glavnog tajnika i u suradnji s troje direktora upravljat ćete svojom Glavnom upravom i njezinim resursima na profesionalan način te ih koordinirati, organizirat ćete njezine aktivnosti te podupirati i motivirati osoblje u njihovu radu. Razvijat ćete i provoditi strategiju i program rada Glavne uprave, određivat ćete ciljeve i osiguravati njihovo ostvarivanje u skladu s propisanim rokovima i standardima kvalitete. Poticat ćete kulturu učinkovite komunikacije i suradnje unutar Glavne uprave te s drugim glavnim upravama, kao i s drugim službama GTV-a.

U suradnji s drugim glavnim upravama bit ćete odgovorni za horizontalnu politiku i postupovnu koordinaciju s ciljem podupiranja kontinuiteta i dosljednosti rada Vijeća i Europskog vijeća.

Pružat ćete savjete o politikama i postupovne savjete na visokoj razini glavnom tajniku te predsjedništvima Europskog vijeća, Vijeća i Corepera o svim aspektima predmetâ u nadležnosti Glavne uprave te sudjelovati na sastancima i, prema potrebi, na brifinzima i/ili u pregovorima s ciljem postizanja kompromisa i pronalaska rješenja. U tom kontekstu pomagat ćete predsjedništvima u pregovorima i osiguravati učinkovitu komunikaciju i suradnju s institucijama, agencijama i ostalim tijelima EU-a u područjima koja su u nadležnosti Glavne uprave.

Osiguravat ćete cjelokupnu stratešku koordinaciju, među ostalim s drugim glavnim upravama o politici i ciljevima koje treba ostvariti.

Potrebna su redovita službena putovanja u inozemstvo, uglavnom unutar EU-a.

Koga tražimo

Tražimo rukovoditelja ili rukovoditeljicu sa znatnim iskustvom u oblikovanju politika EU-a i zakonodavnom postupku EU-a te opsežnim znanjem o Vijeću i Europskom vijeću kao i o institucijskim pitanjima EU-a. Poznavanje područja kojima se bavi Glavna uprava smatra se prednošću.

Od svih rukovoditelja ili rukovoditeljica GTV-a očekuje se da savjetuju svoju hijerarhiju i dionike, upravljaju svojim osobljem i financijskim sredstvima te predstavljaju GTV. Ta očekivanja navedena su u profilu rukovodstva GTV-a s horizontalnim zaduženjima u Prilogu I.

Osim toga, zaposlenik ili zaposlenica mora posjedovati:

sposobnost strateškog razmišljanja i planiranja, predviđanja i utvrđivanja potencijalnih problema te predlaganja izvedivih rješenja i kompromisa,

izvrsne komunikacijske vještine, uključujući vještine međuljudske komunikacije,

sposobnost održavanja dobrih radnih odnosa s nizom unutarnjih i vanjskih sugovornika te smisao za diplomatska rješenja,

rukovoditeljske vještine i sposobnost promicanja snažnog timskog duha te usmjeravanja, motiviranja i osnaživanja osoblja u multikulturalnom i raznolikom okružju, sa snažnim naglaskom na razvoju osoblja,

sposobnost planiranja i organiziranja cjelokupnog rada Glavne uprave kako bi se poštovali ključni rokovi te osigurala pravedna raspodjela radnog opterećenja među članovima tima, kao i sposobnost upravljanja promjenama i pružanja potpore osoblju u suočavanju s promjenama,

sposobnost postizanja zajedničkih dogovora ili ciljeva pružanjem ciljanih savjeta dionicima te učinkovitim i konstruktivnim poticanjem rasprava.

Budući da GTV ima politiku mobilnosti svojih rukovoditelja, od kojih se očekuje da imaju raznoliko iskustvo, kandidati i kandidatkinje trebali bi biti voljni i sposobni raditi u različitim područjima djelatnosti tijekom svoje karijere u GTV-u.

POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Kandidati i kandidatkinje na dan predaje prijave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

Opći uvjeti

državljani su jedne od država članica Europske unije,

uživaju sva građanska prava,

ispunjavaju sve zakonske obveze u pogledu vojne službe.

(b)

Posebni uvjeti

sveučilišna diploma,

najmanje petnaest godina relevantnog profesionalnog iskustva,

najmanje tri godine iskustva na višim rukovodećim položajima u području politika EU-a,

s obzirom na to da se u komunikaciji unutar GTV-a i s drugim institucijama pretežno upotrebljavaju engleski i francuski jezik, jedan od tih dvaju jezika potrebno je poznavati izvrsno, a drugi dobro. Poznavanje drugih službenih jezika EU-a smatra se prednošću.

Napomena:

(1)

Za ovo radno mjesto potrebno je uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri koje omogućuje pristup tajnim dokumentima (razina EU SECRET). Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju za radno mjesto moraju biti spremni za sigurnosnu provjeru u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU (1). Imenovanje na radno mjesto stupa na snagu samo pod uvjetom da odabrani kandidat ili kandidatkinja ima valjano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri. Kandidatu ili kandidatkinji bez obavljene sigurnosne provjere ponudit će se privremeni ugovor dok ne pristignu rezultati postupka sigurnosne provjere.

(2)

Uspješni kandidat ili kandidatkinja moraju biti spremni slijediti program GTV-a za osposobljavanje rukovodećeg osoblja.

POSTUPAK ODABIRA

Pri odabiru uspješnog kandidata ili kandidatkinje tijelu za imenovanje pomaže Savjetodavni odbor za odabir. Savjetodavni odbor za odabir imat će potporu centra za procjenu kandidata koji vode vanjski savjetnici za zapošljavanje. Izvješća koja sastavi centar za procjenu kandidata za istu vrstu radnog mjesta vrijedit će dvije godine od datuma održavanja relevantnih testova ili od raskida okvirnog ugovora između GTV-a i dotičnog centra za procjenu, pri čemu se uzima u obzir raniji datum.

Savjetodavni odbor za odabir najprije će ocijeniti i usporediti kvalifikacije, iskustvo i motivaciju svih kandidata na temelju njihovih prijava. Na temelju te usporedne ocjene savjetodavni odbor za odabir napravit će popis najprikladnijih kandidata koje bi, prema njegovu mišljenju, trebalo pozvati na prvi razgovor. Budući da se prvi odabir temelji na usporednoj ocjeni prijava, ispunjavanje zahtjeva za ovo slobodno radno mjesto ne jamči poziv na prvi razgovor. Nakon razgovora s pozvanim kandidatima savjetodavni odbor za odabir napravit će predselekciju kandidata koji će biti pozvani u centar za procjenu kandidata, kao i na drugi razgovor sa savjetodavnim odborom za odabir.

Okvirno planiranje odabira jest sljedeće:

očekuje se da će kandidati i kandidatkinje odabrani za razgovor biti obaviješteni u prvoj polovini listopada,

prvi razgovori predviđeni su za drugu polovinu listopada,

testiranje u centru za procjenu predviđeno je za kraj listopada,

drugi krug razgovora predviđen je za prvu polovinu studenoga.

Napomena: Navedeni raspored isključivo je okviran i ovisi o posljedicama restriktivnih mjera uvedenih radi borbe protiv pandemije bolesti COVID-19.

PRAVNA OSNOVA

Ovo radno mjesto objavljeno je u svim institucijama Europske unije i izvan institucija, u skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.

NAČIN PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 1. listopada 2021. u 12.00 (podne po briselskom vremenu).

Prijave se zaprimaju isključivo e-poštom te ih treba poslati na adresu applications.management@consilium.europa.eu (2) najkasnije do isteka roka za podnošenje. Zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

Navedena e-adresa mora se upotrebljavati za svu prepisku u vezi s postupkom odabira (e-poruka u predmetu mora imati sljedeći naslov: CONS/AD/173/21 COMPET).

Prije podnošenja prijave kandidati i kandidatkinje trebaju pažljivo provjeriti ispunjavaju li sve kriterije navedene u „Politici zapošljavanja” kako bi se izbjeglo automatsko isključivanje iz postupka odabira.

Kako bi prijava bila valjana, mora uključivati sljedeće dokumente u formatu pdf (Napomena: ne prihvaćaju se zaključani dokumenti, dokumenti zaštićeni zaporkom ili elektronički potpisani dokumenti):

(a)

propisno popunjen i datiran prijavni obrazac (Prilog V.); elektronički prijavni obrazac može se pronaći na internetskoj stranici Vijeća na sljedećoj poveznici: https://www.consilium.europa.eu/hr/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Application form.pdf”);

(b)

detaljan životopis (3) na engleskom ili francuskom jeziku, po mogućnosti u formatu Europass (https://europa.eu/europass/hr), koji obuhvaća čitavu karijeru kandidata ili kandidatkinje i u kojem se među ostalim navode kvalifikacije, znanje jezika i iskustvo te osobe, kao i poslovi koje trenutačno obavlja (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – CV.pdf”);

(c)

motivacijsko pismo na engleskom ili francuskom jeziku (datoteku treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Motivation letter.pdf”);

(d)

preslike diploma kojima se dokazuje obrazovanje i preslike dokumenata i potvrda koje se odnose na profesionalno iskustvo, grupirane u jednom dokumentu u formatu pdf. Nije dovoljno samo poslati životopis iz točke (b). Popratne dokumente mora izdati treća strana (datoteke treba imenovati „XXX (VAŠE PREZIME) – Supporting documents.pdf”).

Ako ne sadrži navedene dokumente, prijava neće biti valjana.

Svi popratni dokumenti iz točke d) moraju biti slijedno numerirani (Prilog 1., 2. itd.) i grupirani kako je prethodno navedeno.

Prijave poslane poštom ili s pomoću rješenja za pohranu podataka na oblaku ili platformi za dijeljenje datoteka neće se razmatrati.

Uspješan kandidat ili kandidatkinja trebat će dostaviti izvornike navedenih dokumenata.

Kandidati i kandidatkinje primit će e-poruku u kojoj se potvrđuje primitak njihove prijave. Međutim, tehničke poteškoće povezane s prijenosom e-poruka nikada se ne mogu u potpunosti isključiti. Stoga, ako ne primite e-poruku kojom se potvrđuje primitak vaše prijave, obratite se na e-adresu applications.management@consilium.europa.eu. Budući da savjetodavni odbor za odabir započinje s radom ubrzo nakon isteka roka za podnošenje prijava, preporučujemo vam da sve potrebne provjere u pogledu primitka prijave obavite u tjednu nakon tog datuma.

RAZLIČITOST I UKLJUČIVOST

GTV se zalaže za različitost i uključivost (vidjeti Prilog II.).

GTV uviđa da je zdrava ravnoteža između poslovnog i privatnog života važan motivacijski čimbenik za mnoge ljude i da se sve više očekuje da će fleksibilan rad biti dio modernog radnog okruženja. Stoga nudi vrlo dobar paket zakonskih fleksibilnih radnih uvjeta i ustanova kao što su skrb o djeci nakon nastave i jaslice.

Kao poslodavac, GTV je predan osiguravanju rodne ravnopravnosti te sprečavanju diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Aktivno pozdravlja prijavu svih kvalificiranih kandidata i kandidatkinja iz različitih područja, s raznolikim sposobnostima i s najšire moguće geografske baze među državama članicama EU-a. Kako bi promicao rodnu ravnopravnost, GTV osobito potiče prijave žena.

Osobama s invaliditetom može se pružiti pomoć tijekom postupka zapošljavanja. Za više informacija pošaljite e-poruku na adresu diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PONOVNO RAZMATRANJE PRIJAVA

Postupci koji se odnose na pritužbe, žalbe i upućivanje na Europskog ombudsmana navedeni su u Prilogu III. ovom oglasu za slobodno radno mjesto.

ZAŠTITA PODATAKA

Pravila kojima se uređuje obrada osobnih podataka u vezi s postupkom odabira navedena su u Prilogu IV. ovom oglasu za slobodno radno mjesto.


(1)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

(2)  Ova e-adresa povezana je s namjenskim poštanskim pretincem te može obrađivati samo poruke čija je razina povjerljivosti „normalno”; e-pošta s drugačijim razinama osjetljivosti (npr. „osobno”, „privatno”, „povjerljivo”) ne može se obraditi. Stoga odaberite opciju osjetljivosti „normalno”. Vaša e-poruka ne smije biti veća od 25 MB. Ako vaša e-poruka, zajedno s privicima, premašuje tu najveću dopuštenu veličinu, podijelite svoje privitke u nekoliko e-poruka.

(3)  Kandidati i kandidatkinje mole se da ne prilažu fotografije svojem životopisu.


PRILOG I.

Horizontalni profil rukovodstva GTV-a

Vaša je dodana vrijednost kao rukovoditelja GTV-a u tome što istodobno djelujete i kao savjetnik i kao rukovoditelj te uvijek kao predstavnik GTV-a.

Pri izvršavanju tih uloga od vas se očekuje sljedeće:

U ulozi predstavnika

časno se ponašati, unutar GTV-a i izvan njega,

djelovati u interesu Europskog vijeća i Vijeća te Unije u cjelini, osigurati da su sva potencijalna odstupanja utvrđena i da se o njima vodi računa,

stvarati odnose povjerenja i otvorenosti te aktivno graditi mreže,

biti usmjereni na rezultate i imati utjecaj, no istodobno poštovati druge i biti usmjereni na pružanje usluga.

U ulozi savjetnika

doprinositi razvoju Unije; biti proaktivni i kreativni; predviđati i planirati budući razvoj događaja; iznalaziti rješenja,

savjetovati naše dionike kako bi im se olakšalo postizanje ciljeva, imajući u vidu interese naših dviju institucija; biti objektivni i pošteni,

biti svjesni interakcije između postupka donošenja odluka i javne rasprave; osigurati da je vaš savjet u skladu s političkom situacijom dionika i da sadrži razmatranja u vezi s komunikacijom,

olakšavati zakonit postupak donošenja odluka putem suradnje, dobrih radnih odnosa i kompromisa među državama članicama, kao i s institucijama i drugim dionicima,

biti dobro informirani o razvoju događaja u svojem području odgovornosti, a isto tako izvan neposrednog rada Europskog vijeća i Vijeća; sagledavati širu sliku.

U ulozi rukovoditelja

prenositi odgovornosti na osoblje, delegirati zaduženja i izražavati povjerenje, podupirati i motivirati, davati povratne informacije i smjernice, poticati inicijativu i hrabrost za razmišljanje izvan uobičajenih okvira; hijerarhiju i kontrolu smanjiti na najmanju moguću razinu, uz zadržavanje kvalitete,

jasno prenositi poruke o ciljevima i očekivanjima te osiguravati protok informacija prema osoblju i u suprotnom smjeru te među samim osobljem, kao i s drugim glavnim upravama, upravama i odjelima,

uvijek djelovati u interesu cijelog GTV-a, a ne samo vlastite glavne uprave ili uprave ili odjela te osiguravati da ispunjavamo dužnosti prema našim dionicima; boriti se protiv izolacionizma,

imati hrabrosti pravodobno se suočiti sa sukobima, slabim rezultatima i drugim poteškoćama; osiguravati dobrobit i razvoj svojeg osoblja te ispunjavati dužnost skrbi za svoje osoblje,

pri poticanju i omogućavanju promjena uključivati svoje osoblje kako bi se osiguralo da GTV drži korak s razvojem i postane u većoj mjeri dinamičan, fleksibilan i suradnički; potkrijepiti riječi djelom,

preuzeti odgovornost za optimalno korištenje ljudskim i financijskim resursima GTV-a.


PRILOG II.

Različitost i uključivost u Glavnom tajništvu Vijeća (GTV)

Glavno tajništvo Vijeća predano je pružanju jednakih mogućnosti svim zaposlenicima i zaposlenicama te osobama koje podnose zahtjev za zapošljavanje. Kao poslodavac, GTV je predan osiguravanju ravnopravnosti žena i muškaraca te sprečavanju diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Aktivno pozdravlja prijavu svih kvalificiranih kandidata i kandidatkinja iz različitih područja, s raznolikim sposobnostima i s najšire moguće geografske baze među državama članicama EU-a.

Najvažniji su ciljevi politike različitosti i uključivosti GTV-a sljedeći:

postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena. GTV potiče prijave žena, osobito za rukovodeća mjesta, na kojima su trenutačno nedovoljno zastupljene,

poboljšanje pristupačnosti radnog okružja i osiguravanje njegove uključivosti. Moguće su razumne prilagodbe za osoblje s invaliditetom osim ako bi se njima nametnulo neopravdano opterećenje resursa institucije. Osobama s invaliditetom može se pružiti pomoć tijekom postupka zapošljavanja,

osiguravanje da se njegovim politikama upravljanja ljudskim resursima i osobljem poštuju načela jednakosti i nediskriminacije,

zaštita osoblja od uznemiravanja na poslu,

uspostava ravnoteže između poslovnog i privatnog života. GTV nudi sveobuhvatan paket fleksibilnih oblika rada, uključujući rad na daljinu, individualno radno vrijeme i mogućnost iskorištavanja roditeljskog dopusta za majke i očeve u skladu s Pravilnikom o osoblju. GTV ima jaslice za djecu u dobi od 0 do 4 godine. Europska komisija organizira ustanove za skrb o djeci poslije nastave i tijekom praznika, koje su dostupne djeci osoblja GTV-a.

Za više informacija pošaljite e-poruku na adresu diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


PRILOG III.

INTERNA PRITUŽBA – ŽALBA SUDU – PRITUŽBA EUROPSKOM OMBUDSMANU

Ako u bilo kojoj fazi postupka odabira niste zadovoljni načinom na koji se postupa s vašom prijavom imate pravo na pritužbu.

Interna pritužba

Ako dobijete odluku s kojom niste zadovoljni, u roku od tri mjeseca od priopćenja te odluke možete podnijeti pritužbu na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije na sljedeću adresu:

Council of the European Union/Vijeće Europske unije

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F/Pravni savjetnici Odjela uprave, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Tijelo za imenovanje odgovora na te pritužbe u pisanom obliku u roku od 4 mjeseca od primitka pritužbe. Međutim, ako vaša pritužba stigne dovoljno rano, postoji mogućnost da savjetodavni odbor za odabir preispita odluku na koju ste se žalili te da vam odgovori na temelju toga.

Sudska žalba

Ako ste nezadovoljni s odgovorom koji dobijete od tijela za imenovanje u okviru internog postupka za rješavanje pritužbi, možete podnijeti sudsku žalbu na temelju članka 91. Pravilnika o osoblju na sljedeću adresu:

General Court of the European Union/Opći sud Europske unije

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUKSEMBURG

Pritužba Europskom ombudsmanu

Nakon što ste iscrpili sve mogućnosti pravne zaštite u okviru Glavnog tajništva Vijeća, osobito interni postupak za rješavanje pritužbi na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju, kao i svi drugi građani Unije, možete podnijeti pritužbu na sljedeću adresu:

The European Ombudsman/Europski ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCUSKA

na temelju članka 228. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu s uvjetima utvrđenima u Odluci Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (1).

Upozoravamo kandidate da podnošenje pritužbe Europskom ombudsmanu nema suspenzivan učinak na rok utvrđen u članku 90. stavku 2. i članku 91. Pravilnika o osoblju u vezi s podnošenjem pritužbi ili žalbi Općem sudu Europske unije na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 113, 4.5.1994., str. 15.


PRILOG IV.

ZAŠTITA PODATAKA

Kao institucija odgovorna za organizaciju postupka odabira Glavno tajništvo Vijeća osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (1).

Pravna osnova postupka odabira je Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (2). Za postupak odabira odgovorna je Uprava za ljudske resurse (ORG.1), Odjel za osoblje i mobilnost, a za obradu podataka odgovoran je načelnik tog odjela. Informacijama koje su kandidati dostavili moći će pristupiti članovi osoblja ureda za odabir dužnosnika i njihovi nadređeni, članovi savjetodavnog odbora za odabir i, ako je potrebno, odjel pravnih savjetnika. Administrativne informacije koje omogućuju identifikaciju kandidata i/ili koje su potrebne za praktičnu organizaciju postupka mogu se proslijediti centru za procjenu.

Svrha obrade jest prikupljanje podataka sa svrhom identifikacije svih kandidata za radno mjesto pri Glavnom tajništvu Vijeća i sa svrhom pristupanja postupku odabira jednog od tih kandidata.

Dotični podaci jesu sljedeći:

osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo),

informacije koje su kandidati dostavili kako bi se olakšala praktična organizacija postupka (poštanska adresa, e-adresa, broj telefona),

informacije koje su kandidati dostavili kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li uvjete prihvatljivosti utvrđene u oglasu za slobodno radno mjesto (državljanstvo, jezici, kvalifikacije kandidata i godine kada su stečene, vrsta diplome / potvrde o stupnju, naziv ustanove koja ih je dodijelila, profesionalno iskustvo),

prema potrebi, informacije o vrsti i roku valjanosti uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri kandidata,

rezultati selekcijskih testova koje kandidati rješavaju, uključujući evaluacije koje su sastavili savjetnici iz centra za procjenu u ime odbora za odabir.

Obrada podataka počinje na dan primitka prijave. Prijave se spremaju u arhivi gdje će biti pohranjene dvije godine.

Svaki kandidat ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može zahtijevati njihovo ispravljanje. Obrazložene zahtjeve trebalo bi poslati e-poštom uredu za odabir dužnosnika na e-adresu selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidati se u svakom trenutku mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 274, 15.10.2013., str. 1.


PRILOG V.

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30