ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 118I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
7. travnja 2021.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće Europske unije

2021/C 118 I/01

Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2010/231/ZVSP, kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/560, i Uredbom Vijeća (EU) br. 356/2010, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2021/559 o mjerama ograničavanja protiv Somalije

1

2021/C 118 I/02

Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2010/231/ZVSP i Uredbom Vijeća (EU) br. 356/2010 o mjerama ograničavanja protiv Somalije

3

 

Europska agencija za sigurnost hrane

2021/C 118 I/03

Umrežavanje organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e)

5


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće Europske unije

7.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 118/1


Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2010/231/ZVSP, kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/560, i Uredbom Vijeća (EU) br. 356/2010, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2021/559 o mjerama ograničavanja protiv Somalije

(2021/C 118 I/01)

Osobama navedenima u Prilogu I. Odluci Vijeća 2010/231/ZVSP (1), kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/560 (2), i Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 356/2010 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2021/559 (4), o mjerama ograničavanja protiv Somalije, skreće se pozornost na sljedeće informacije.

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 751 (1992) i 1907 (2009), odlučio je dodati tri osobe na popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja.

Dotične osobe i subjekti mogu u bilo kojem trenutku uputiti zahtjev Odboru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda uspostavljenom na temelju rezolucije 751 (1992), zajedno s popratnom dokumentacijom, da se ponovno razmotre odluke o njihovu uvrštenju na popis UN-a. Takav bi zahtjev trebalo poslati na sljedeću adresu:

Kontaktna točka za uklanjanje s popisa

Podružnica pomoćnih tijela Vijeća sigurnosti

Ured DC2 2034

Ujedinjeni narodi

New York, N.Y. 10017

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Tel. +1 9173679448

Faks +1 2129631300

E-pošta: delisting@un.org

Za dodatne informacije vidjeti: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

Slijedom odluke UN-a Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe koje je utvrdilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo uvrstiti na popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja navedene u Prilogu I. Odluci 2010/231/ZVSP i Prilogu I. Uredbi (EU) br. 356/2010 o mjerama ograničavanja protiv Somalije. Razlozi za uvrštenje tih osoba i subjekata na popis navedeni su u odgovarajućim unosima u tim prilozima.

Dotične osobe obavješćuju se o mogućnosti podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima relevantne države članice ili relevantnih država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 356/2010, kako bi pribavili odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 5. Uredbe).

Dotične osobe Vijeću mogu podnijeti zahtjev za ponovno razmatranje odluke o njihovu uvrštenju na navedeni popis zajedno s popratnom dokumentacijom na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIJA

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Dotične osobe upućuju se i na mogućnost osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 105, 27.4.2010., str. 17.

(2)  SL L 115 I, 6.4.2021., str. 3.

(3)  SL L 105, 27.4.2010., str. 1.

(4)  SL L 115 I, 6.4.2021., str. 1.


7.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 118/3


Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2010/231/ZVSP i Uredbom Vijeća (EU) br. 356/2010 o mjerama ograničavanja protiv Somalije

(2021/C 118 I/02)

Ispitanici se upućuju na sljedeće informacije u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Pravnu osnovu za taj postupak obrade čine Odluka Vijeća 2010/231/ZVSP (2), kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/560 (3), i Uredba Vijeća (EU) br. 356/2010 (4), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2021/559 (5), o mjerama ograničavanja protiv Somalije.

Voditelj tog postupka obrade jest odjel RELEX.1.C Glavne uprave za vanjske odnose – RELEX Glavnog tajništva Vijeća (GTV), s kojim se može stupiti u kontakt na adresi:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sa službenikom GTV-a za zaštitu podataka može se stupiti u kontakt putem e-pošte:

Službenik za zaštitu podataka

data.protection@consilium.europa.eu

Svrha je postupka obrade uspostava i ažuriranje popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja u skladu s Odlukom 2010/231/ZVSP, kako je provedena Provedbenom odlukom (ZVSP) 2021/560, i Uredbom (EU) br. 356/2010, kako je provedena Provedbenom uredbom (EU) 2021/559, o mjerama ograničavanja protiv Somalije.

Ispitanici su fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije za uvrštenje na popis utvrđene u Odluci 2010/231/ZVSP i Uredbi (EU) br. 356/2010.

Prikupljeni osobni podaci obuhvaćaju podatke potrebne za ispravno utvrđivanje identiteta dotične osobe, obrazloženje i ostale povezane podatke.

Prikupljeni osobni podaci mogu se prema potrebi razmjenjivati s Europskom službom za vanjsko djelovanje i Komisijom.

Ne dovodeći u pitanje ograničenja na temelju članka 25. Uredbe (EU) 2018/1725, ostvarivanje prava ispitanika, kao što su pravo na pristup i pravo na ispravak ili podnošenje prigovora, bit će uređeno u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Osobni podaci ostat će pohranjeni pet godina od trenutka brisanja ispitanika s popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja ili od trenutka kada mjere ograničavanja prestanu biti važeće ili za vrijeme trajanja sudskih postupaka, u slučaju da su pokrenuti.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji pravni lijek u sudskom, upravnom ili izvansudskom postupku, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 105, 27.4.2010., str. 17.

(3)  SL L 115 I, 6.4.2021., str. 3.

(4)  SL L 105, 27.4.2010., str. 1.

(5)  SL L 115 I, 6.4.2021., str. 1.


Europska agencija za sigurnost hrane

7.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 118/5


Umrežavanje organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e)

(2021/C 118 I/03)

Člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 (1) utvrđuje se da Upravno vijeće Europske agencije za sigurnost hrane „na prijedlog ravnatelja (...) sastavlja i objavljuje popis nadležnih organizacija koje imenuju države članice, koje mogu pomagati Agenciji, samostalno ili unutar mreže, u obavljanju njezinih zadaća”.

Prvi takav popis Upravno vijeće EFSA-e sastavilo je 19. prosinca 2006. i od tada:

i.

redovno se nadopunjuje na temelju prijedloga ravnatelja EFSA-e, uzimajući u obzir izvješća ili prijedloge novih oznaka koje daju države članice (u skladu s člankom 2. stavkom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004 (2)); i

ii.

objavljuje se na portalu EFSA-e, gdje se objavljuje najnoviji ažurirani popis nadležnih institucija.

Te su informacije dostupne na portalu EFSA-e na sljedećim poveznicama:

i.

najnovija izmjena popisa nadležnih organizacija koju je izdalo Upravno vijeće [25. ožujka 2021.] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting]; i

ii.

ažurirani popis nadležnih organizacija –

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

EFSA će ažurirati ovu obavijest, pogotovo poveznice na portale.

Dodatne informacije dostupne su na adresi: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (SL L 379, 24.12.2004., str. 64.), s posljednjim izmjenama.