ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 61A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
22. veljače 2021.


Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2021/C 61 A/01

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) – Objava slobodnog radnog mjesta direktora Uprave A Rashodi – operacije i istrage (razred AD 14) – Belgija/Bruxelles (Ćlanak 29. stavak 2. Pravilnika o osoblju) – COM/2021/10399

1


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

22.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CA 61/1


Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

Objava slobodnog radnog mjesta direktora Uprave A „Rashodi – operacije i istrage” (razred AD 14) – Belgija/Bruxelles

(Ćlanak 29. stavak 2. Pravilnika o osoblju)

COM/2021/10399

(2021/C 61 A/01)

 

O nama

Borba protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Europske unije ključna je za vjerodostojnost europskog projekta.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ima tri nadležnosti: štiti financijske interese Europske unije (EU) istražujući prijevare, korupciju i sve druge nezakonite aktivnosti; otkriva i istražuje teške povrede dužnosti osoblja i članova institucija i tijela Europske unije na temelju kojih se može pokrenuti stegovni ili kazneni postupak; pruža podršku institucijama EU-a, a posebno Europskoj komisiji, u izradi i provedbi politika i propisa za sprječavanje i otkrivanje prijevara.

OLAF je glavna uprava Europske komisije, ali je u provedbi istraga neovisan. Nadzor nad provedbom njegove istražne funkcije vrši nadzorni odbor koji čini pet neovisnih osoba izvan Europske komisije.

Operativne uprave unutar OLAF-a odgovorne su za istrage, pri kojima im potporu pružaju Centar znanja i Uprava za opće poslove, koja upravlja administracijom OLAF-a.

OLAF-ova uprava „Rashodi – operacije i istrage” (OLAF.A) štiti financijske interese i ugled EU-a provođenjem administrativnih istraga i operacija u vezi s prijevarama, korupcijom i drugim ozbiljnim nepravilnostima koje su usmjerene protiv financijskih interesa Europske unije.

Uprava se sastoji od pet odjela s oko 100 članova osoblja, uglavnom specijaliziranih istražitelja iz raznih profesionalnih područja, među ostalim bivših državnih odvjetnika, policijskih službenika i revizora.

Odjel A.1 provodi interne istrage u svim europskim institucijama, tijelima, uredima i agencijama osnovanima Ugovorima EU-a ili na temelju njih. Odjel A.2 istražuje navode u području izravnih rashoda Europske komisije, izvršnih agencija EU-a, decentraliziranih agencija EU-a, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) i zajedničkih poduzeća te u području administrativnih rashoda institucija, tijela, ureda i agencija EU-a. Odjeli A.3, A.4 i A.5 provode istrage i operacije u području rashoda EU-a u okviru zajedničke poljoprivredne politike, europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i drugih fondova s podijeljenim upravljanjem. Ta tri odjela djeluju i u području pretpristupne pomoći za ruralni razvoj i prekogranične suradnje između zemalja kandidatkinja/potencijalnih zemalja kandidatkinja i država članica u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Uprava također prati napredak u provedbi financijskih, pravosudnih i stegovnih preporuka povezanih s takvim predmetima te evidentira ishod mjera koje poduzmu institucije, tijela i druge agencije EU-a te nacionalna tijela.

Mjesto rada direktora je Bruxelles. On u radu blisko surađuje sa zamjenikom glavnog direktora te pod općim nadzorom glavnog direktora OLAF-a.

Pravni okvir kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće OLAF-a te njegovo funkcioniranje mogu se naći u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Više informacija o Glavnoj upravi OLAF, među ostalim i njezin organigram, može se pronaći na stranici: https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office_hr.

Opis radnog mjesta

Radi se o radnom mjestu direktora odgovornog za opće strateško usmjeravanje i dobro upravljanje resursima Uprave u skladu s opisom zadaća i godišnjim programom rada.

Pod nadzorom glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora, direktor:

nadzire provedbu istraga koje rezultiraju donošenjem završnih izvješća i mogućih preporuka koje se upućuju tijelima europskih institucija radi mogućeg kaznenog progona, povrata financijskih sredstava, daljnjih administrativnih i/ili stegovnih mjera te, prema potrebi, pravosudnim tijelima država članica radi mogućeg kaznenog progona,

osmišljava i provodi OLAF-ovu istražnu strategiju u borbi protiv prijevara, nezakonitih aktivnosti i korupcije u svim područjima odgovornosti Uprave,

osigurava učinkovito planiranje i upravljanje aktivnostima Uprave (osiguravanje standarda kvalitete, praćenje rokova, tijeka rada, napretka i ostvarivanja ciljeva),

nadzire rad načelnikâ odjelâ i kontrolira uspješnost Uprave,

osigurava učinkovito planiranje, provedbu i upravljanje ljudskim i financijskim resursima Uprave kao i, u suradnji sa zamjenikom glavnog direktora, njihovo učinkovito raspoređivanje među odjelima.

Glavni je izazov daljnji razvoj operativnih aktivnosti OLAF-a, osobito u pogledu rizičnijih područjâ, u nestabilnom institucijskom kontekstu i uzimajući u obzir aktualno preusmjeravanje rashoda EU-a koje će dovesti do novih obrazaca prijevara. Zbog tih su izazova nužne učinkovite istrage i razvoj trajne suradnje s europskim institucijama i tijelima, nacionalnim tijelima i međunarodnim partnerima.

Traženi profil

Idealan je kandidat vrhunski stručnjak i dinamična osoba koja ispunjava sljedeće kriterije za odabir:

Osobne kvalitete

dokazana sposobnost planiranja i određivanja prioriteta,

dokazana sposobnost uspostavljanja kontakata i učinkovitog povezivanja unutar OLAF-a i službi Komisije te s drugim institucijama EU-a i OLAF-ovim partnerima u državama članicama, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama,

sposobnost učinkovite rasprave s unutarnjim i vanjskim dionicima na visokoj razini

sposobnost učinkovitog rada pod pritiskom,

sposobnost rada u apsolutnoj diskreciji i dobrog situacijskog prosuđivanja u pitanjima koja se odnose na osjetljive informacije.

Stručne vještine i iskustvo

opsežno profesionalno iskustvo na višim rukovoditeljskim položajima u provedbi istraga

vrlo dobro poznavanje istražnog postupka u predmetima povezanima s prijevarom te mehanizama kojima se osigurava njegova učinkovitost i zakonitost,

vrlo dobro znanje i praktično iskustvo u vezi s proračunskim, financijskim te pitanjima upravljanja ljudskim resursima,

izvrsno poznavanje uloge OLAF-a, njegove misije, kompetencija, pravila i postupaka kao i konteksta u kojem OLAF djeluje,

iskustvo na višoj funkciji u pravosuđu ili na rukovodećem položaju u istražnom tijelu ili dokazano stručno znanje u tim područjima smatra se prednošću; međunarodno iskustvo smatra se prednošću,

dobro opće poznavanje institucionalnog i pravnog okvira Europske unije i metoda rada Europske komisije smatra se prednošću.

Vještine upravljanja

sposobnost vođenja složene organizacije u višedisciplinarnom i višekulturnom okruženju,

dokazane rukovoditeljske vještine i sposobnost usmjeravanja i motiviranja iskusnih istražitelja i stručnog administrativnog osoblja iz raznih profesionalnih područja i iz različitih država,

izrazita sposobnost učinkovitog upravljanja prioritetima i ciljevima i fleksibilnog rada kad je riječ o raspoređivanju resursa (ljudskih i financijskih) među odjelima te vođenju Uprave iz strateške perspektive,

izrazite analitičke vještine, među ostalim kapacitet za oblikovanje i razvoj strateških ciljeva, njihovu pretvorbu u praktične prijedloge za postupanje te rješavanje organizacijskih i operativnih pitanja.

Uvjeti za sudjelovanje

U postupku odabira mogu sudjelovati samo kandidati koji na dan isteka roka za prijavu ispunjavaju sljedeće formalne uvjete:

državljanstvo: kandidati moraju biti državljani jedne od država članica Europske unije,

diploma visokoškolskog studija: kandidati moraju imati:

diplomom potvrđen stupanj obrazovanja koji odgovara završenom visokoškolskom studiju u trajanju od najmanje četiri godine,

ili diplomom potvrđen stupanj obrazovanja koji odgovara završenom visokoškolskom studiju, uz odgovarajuće radno iskustvo od najmanje godinu dana ako je redovito trajanje studija najmanje tri godine (to jednogodišnje radno iskustvo ne ubraja se u radno iskustvo stečeno nakon završetka studija koje se traži u nastavku).

radno iskustvo: kandidati moraju imati najmanje 15 godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija (2), na razini za koju su osposobljeni tijekom prethodno spomenutog obrazovanja. Od navedenog radnog iskustva najmanje 5 godina mora biti u području usko povezanom s ovim radnim mjestom.

rukovoditeljsko iskustvo: najmanje pet godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija mora biti stečeno na sličnoj funkciji rukovoditelja visoke razine (3) u području relevantnom za ovo radno mjesto.

jezici: kandidati moraju imati temeljito znanje jednog službenog jezika EU-a (4) i zadovoljavajuće znanje još jednog službenog jezika EU-a. Zadovoljavajuće znanje tog drugog službenog jezika EU-a provjerit će komisije za odabir tijekom intervjua, među ostalim tako što intervju (djelomično) mogu voditi na tom drugom jeziku.

dobna granica: kandidati moraju biti mlađi od dobi za redovno umirovljenje, koja za dužnosnike Europske unije nastupa zadnjeg dana u mjesecu u kojem osoba navrši 66 godina (vidjeti članak 52. točku (a) Pravilnika o osoblju (5)).

Odabir i imenovanje

Europska komisija odabrat će i imenovati direktora u skladu sa svojim postupkom odabira i zapošljavanja (vidjeti: Dokument o politici zapošljavanja viših dužnosnika (6)).

U okviru postupka odabira Europska komisija osniva komisiju za predodabir, koja pregledava sve prijave, provjerava ispunjavaju li kandidati uvjete za sudjelovanje i na temelju navedenih kriterija za odabir izdvaja kandidate najboljeg profila, od kojih neke može pozvati na intervju.

Na temelju rezultata intervjua komisija za predodabir donosi zaključke i predlaže kandidate za intervju s Komisijinim savjetodavnim odborom za imenovanja. Uzimajući u obzir zaključke komisije za predodabir, taj odbor odabire kandidate koje će pozvati na intervju.

Kandidati koje Komisijin savjetodavni odbor za imenovanja odabere za intervju pozivaju se na cjelodnevno testiranje rukovoditeljskih vještina koje u centru za procjenu provode vanjski savjetnici za zapošljavanje. Na temelju rezultata intervjua i izvješća centra za procjenu Komisijin savjetodavni odbor za imenovanja sastavlja uži popis kandidata koje smatra prikladnima za radno mjesto direktora.

Kandidate s tog popisa intervjuira član Europske komisije nadležan za OLAF.

Nakon tih intervjua Europska komisija donosi odluku o imenovanju.

Odabrani kandidat mora imati reguliranu vojnu obvezu ako ona postoji, predočiti odgovarajuće pisane preporuke o osobinama zbog kojih su prikladni za obavljanje poslova radnog mjesta te posjedovati fizičku sposobnost za obavljanje tih poslova.

Odabrani kandidat treba posjedovati, ili biti u mogućnosti pribaviti, valjano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri koje je izdalo njegovo tijelo nacionalne sigurnosti. Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe administrativna je odluka koja se izdaje nakon sigurnosne provjere koju provodi nacionalno sigurnosno tijelo čijoj nadležnosti pripada osoba, u skladu s primjenjivim nacionalnim sigurnosnim zakonima i propisima, a kojom se potvrđuje da se osobi može odobriti pristup klasificiranim informacijama do određene razine. (Napominjemo da se postupak potreban za dobivanje uvjerenja o sigurnosnoj provjeri može pokrenuti isključivo na zahtjev poslodavca, a ne kandidata osobno.)

Dok mu država članica ne izda uvjerenje o sigurnosnoj provjeri i dok se ne dovrši postupak sigurnosne provjere na temelju zakonski propisanog informativnog sastanka Uprave za sigurnost Europske komisije, kandidat neće moći pristupiti klasificiranim podacima EU-a sa stupnjem tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ili višim niti prisustvovati sastancima na kojima se raspravlja o takvim klasificiranim podacima EU-a.

Iz praktičnih razloga te radi što bržeg završetka postupka u interesu kandidata i institucije, postupak odabira provodi se isključivo na engleskom i/ili francuskom jeziku (7).

Jednake mogućnosti

U skladu s člankom 1.d Pravilnika o osoblju Europska komisija namjerava ostvariti strateški cilj rodne ravnopravnosti na svim razinama upravljanja do kraja tekućeg mandata. Provodi politiku jednakih mogućnosti te potiče prijave koje pridonose većoj raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i općoj geografskoj ravnoteži.

Uvjeti zapošljavanja

Plaća i uvjeti zapošljavanja utvrđeni su u Pravilniku o osoblju.

Uspješni kandidat bit će zaposlen kao dužnosnik u razredu AD 14. Ovisno o duljini radnog iskustva bit će svrstan u stupanj 1 ili 2 u tom razredu.

Napominjemo da u skladu s Pravilnikom o osoblju svaki novi član osoblja mora proći probni rad u trajanju od devet mjeseci.

Mjesto rada je Bruxelles, Belgija.

Neovisnost i izjava o mogućem sukobu interesa

Prije preuzimanja dužnosti budući je direktor dužan potpisati izjavu kojom se obvezuje da će djelovati neovisno i u javnom interesu te prijaviti sve interese koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu neovisnost.

Postupak prijave

Kandidati prije podnošenja prijave moraju pažljivo provjeriti ispunjavaju li sve uvjete za sudjelovanje, osobito uvjete o traženom stupnju obrazovanja, radnom iskustvu na visokom položaju i znanju jezika. Kandidati koji ne ispunjavaju neki od tih uvjeta automatski se isključuju iz postupka odabira.

Zainteresirani kandidati moraju se prijaviti putem sljedeće poveznice te slijediti upute za različite faze postupka:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandidati moraju imati valjanu e-adresu koja će služiti za potvrdu prijave i korespondenciju tijekom različitih faza postupka. O svakoj promjeni te adrese dužni su obavijestiti Europsku komisiju.

Kako bi dovršili postupak prijave, kandidati moraju učitati svoj životopis u PDF formatu i unijeti motivacijsko pismo (najviše 8 000 znakova). Životopis i motivacijsko pismo kandidati mogu sastaviti na bilo kojem službenom jeziku Europske unije.

Nakon podnošenja elektroničke prijave kandidati će primiti e-poruku s potvrdom da je njihova prijava registrirana. Ako kandidati ne prime e-poruku s potvrdom o prijavi, to znači da njihova prijava nije registrirana.

Postupak obrade prijava nije moguće pratiti putem interneta. Europska komisija izravno će obavještavati kandidate o statusu njihove prijave.

Dodatne informacije i/ili pomoć u slučaju tehničkih problema kandidati mogu zatražiti slanjem e-poruke na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rok za prijavu

Rok za prijavu istječe 22. ožujka 2021. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu, nakon čega se više neće biti moguće prijaviti.

Kandidati moraju na vrijeme ispuniti elektroničku prijavu. Kandidatima preporučujemo da prijavu ne odgađaju do zadnjih dana prije isteka roka jer zbog povećanog prometa ili mogućih problema s internetskom vezom može doći do prekida registracijskog postupka, pa će ga morati ponoviti. Nakon isteka roka za prijavu unos podataka u elektronički obrazac više nije moguć. Zakašnjele prijave ne prihvaćaju se.

Važna obavijest za kandidate

Podsjećamo da je rad komisija za odabir tajan. Kandidati ne smiju ni izravno ni neizravno kontaktirati članove odborâ niti to smiju učiniti treće osobe u njihovo ime. Sve upite treba uputiti tajništvu relevantne komisije.

Zaštita osobnih podataka

Komisija jamči da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (8). To se osobito odnosi na povjerljivost i sigurnost takvih podataka.


(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(2)  Radno iskustvo uzima se u obzir samo ako je riječ o stvarnom radnom odnosu definiranom kao stvarni, istinski rad plaćenog zaposlenika (sve vrste ugovora) ili pružatelja usluge. Rad koji se obavljao u nepunom radnom vremenu uračunava se razmjerno, na temelju potvrđenog postotka odrađenog punog radnog vremena. Rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust uzima se u obzir ako je pokriven ugovorom o radu. Doktorski studij ubraja se u radno iskustvo čak i ako nije bio plaćen, ali u trajanju od najviše tri godine i pod uvjetom da je uspješno završen. Svako razdoblje uzima se u obzir samo jedanput.

(3)  Za sve godine rukovoditeljskog iskustva kandidati u životopisu moraju navesti sljedeće: 1. naziv radnog mjesta i rukovoditeljskih dužnosti koje su obavljali, 2. broj podređenih zaposlenika, 3. proračunska sredstva kojima su upravljali, 4. broj nadređenih i podređenih hijerarhijskih razina, te 5. broj rukovoditelja na svojoj razini.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=HR

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=hr

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Komisija za odabir pobrinut će se da izvorni govornici tih jezika ne dobiju neprimjerenu prednost.

(8)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).