ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 209A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
20. lipnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski parlament

2019/C 209 A/01

Natječaj za radno mjesto br. PE/226/S – Administrator, inženjer građevinarstva (AD 6) (ženskog ili muškog spola)

1


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski parlament

20.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

CA 209/1


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO BR. PE/226/S

ADMINISTRATOR, INŽENJER GRAĐEVINARSTVA (AD 6)

(ženskog ili muškog spola)

(2019/C 209 A/01)

 

Europski parlament organizira selekcijski postupak na temelju stručnih kvalifikacija i testiranja kako bi sastavio listu uspješnih kandidata i zaposlio 12 osoba na radno mjesto

ADMINISTRATORA, INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA (AD 6)

(ženskog ili muškog spola)

Prije nego što se prijavite, pažljivo pročitajte Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja za radno mjesto i pomoći će vam u razumijevanju pravila o postupku odabira i načinu prijave.

SADRŽAJ

A.

DUŽNOSTI I UVJETI (TRAŽENI PROFIL)

B.

POSTUPAK

C.

PODNOŠENJE PRIJAVA

PRILOG:

VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

A.   DUŽNOSTI I UVJETI (TRAŽENI PROFIL)

1.   Opći podaci

Na temelju članka 29. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (1), Europski parlament odlučio je raspisati natječaj za 12 radnih mjesta na neodređeno radno vrijeme (AD 6) u Upravi za infrastrukturu i Upravi za projekte u vezi s nekretninama, koje potpadaju pod Glavnu upravu za infrastrukturu i logistiku. Traženi profili su inženjer građevinarstva (2) i/ili arhitekt u jednom od sljedeća četiri područja:

1)

Facility Management (upravljanje infrastrukturnim objektima i njihovo održavanje) (inženjer)

2)

Tehnički sustavi u zgradama (inženjer sa specijalizacijom u području hidraulike, protoka zraka i električne energije)

3)

Upravljanje građevinskim projektima: grubi građevinski radovi (arhitekt ili inženjer)

4)

Upravljanje građevinskim projektima: tehničke instalacije u zgradama (grijanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvorovi, električna energija (jaka i slaba struja), (inženjer sa specijalizacijom u području tehničkih instalacija).

Prijaviti se možete za samo jedno od navedenih područja.

Za ovu vrstu radnih mjesta nužno je posjedovanje posebnih kvalifikacija navedenih u odjeljku A.3. točki b) ovog natječaja za radno mjesto.

Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AD 6, s osnovnom mjesečnom plaćom od 5 416,58 EUR. Od navedene plaće oduzima se porez Zajednice i ostali odbici predviđeni uvjetima koji se primjenjuju na dužnosnike Europske unije1. Plaća ne podliježe nacionalnom oporezivanju. Stupanj na kojem se zapošljavaju uspješni kandidati može se prilagoditi u skladu s njihovim radnim iskustvom. Osim toga, na osnovnu se plaću pod određenim uvjetima obračunavaju dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili drugih stajališta, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

2.   Opis dužnosti

Uspješni kandidati koje Parlament zaposli radit će u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu (3), gdje će nadzirati upravljanje fondom zgrada i projektima povezana s nekretninama Europskog parlamenta. Zadaci u četirima navedenim područjima obavljat će se pod nadzorom načelnika relevantnih odjela i u skladu s programima i prioritetima koje definiraju parlamentarna tijela i više rukovodstvo te će uključivati sljedeće:

područje 1.: Facility Management (upravljanje infrastrukturnim objektima i njihovo održavanje)

Ovo područje obuhvaća različite tehničke usluge kao i usluge namijenjene korisnicima koje je nužno uspostaviti radi pravilnog održavanja i upravljanja nekretninama Parlamenta u okviru tehnologije Building Information Management/Modelling (BIM),

područje 2.: Tehnički sustavi u zgradama (hidraulika, protok zraka, električna energija)

Ovo područje obuhvaća upravljanje tehničkim instalacijama u zgradama: hidrauliku, protok zraka i električnu energiju, a posebno grijanje, ventilaciju i klimatizaciju te sanitarne čvorove. U ovo područje spada i upravljanje sustavom protupožarne zaštite.

područje 3.: Upravljanje građevinskim projektima: grubi građevinski radovi

Ovo područje obuhvaća upravljanje projektima bilo gradnje novih zgrada, bilo djelomične ili potpune obnove postojećih zgrada,

područje 4.: Upravljanje građevinskim projektima: tehničke instalacije u zgradama (grijanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvorovi, električna energija (jaka i slaba struja))

Ovo područje obuhvaća upravljanje projektima bilo konstrukcije, bilo obnove tehničkih instalacija u zgradi: grijanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvorovi, električna energija (jaka i slaba struja), elektromehanika i dizalice.

Za obavljanje navedenih zadataka potrebne su analitičke sposobnosti, sposobnosti prosuđivanja, sastavljanja tekstova, tehničkog nadzora i administrativnog upravljanja, kao i izvrsno poznavanje uredskih softvera te računalnih programa za osmišljavanje i vođenje projekata. Uspješni kandidati koje Parlament zaposli također moraju imati istančan osjećaj za diplomaciju, sposobnost javnog nastupa, razvijene komunikacijske vještine u kontaktu s različitim političkim, gospodarskim i socijalnim dionicima te sposobnost vođenja tima.

Radno mjesto zahtijeva česta putovanja u mjesta rada Europskog parlamenta, kao i brojne kontakte s osobama unutar i izvan Parlamenta.

3.   Uvjeti za prijavu

Na datum određen kao rok za podnošenje prijava morate ispunjavati sljedeće uvjete:

a)   Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, kandidati moraju:

biti državljani jedne od država članica Europske unije,

imati sva građanska prava,

ispunjavati sve zakonske obaveze povezane s odsluženjem vojnog roka,

jamčiti da ispunjavaju moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti,

b)   Posebni uvjeti

i.   Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

Kandidati moraju imati službeno priznatu diplomu kojom dokazuju da su završili cjelokupni sveučilišni studij u trajanju od najmanje tri godine i kojom su stekli naziv arhitekta ili inženjera u području građevinarstva, konstrukcija ili tehničkih sustava hidraulike, protoka zraka, elektromehanike i električne energije.

ii.   Potrebno radno iskustvo

Od kandidata se zahtijeva radno iskustvo od najmanje tri godine koje su stekli nakon dobivanja stručnih kvalifikacija iz odjeljka A.3. točke b) podtočke i.:

za područje 1., Facility Management (inženjer), radno iskustvo mora biti iz sektora usluga povezanih s građevinarstvom i/ili upravljanjem industrijskim ili građevinskim tehničkim instalacijama, od čega jedna godina mora biti povezana s razvojem i/ili korištenjem BIM alata ili alata za industrijsko modeliranje,

za područje 2., Tehnički sustavi u zgradama (inženjer sa specijalizacijom u području hidraulike, protoka zraka i električne energije), radno iskustvo mora biti povezano s tehničkim upravljanjem hidrauličnim sustavima i sustavima za protok zraka i električnu energiju u industrijskoj opremi i/ili zgradama,

za područje 3., Upravljanje građevinskim projektima (arhitekt ili inženjer), radno iskustvo mora biti povezano s upravljanjem paralelnim projektima bilo u području gradnje novih zgrada, bilo u području djelomične ili potpune obnove postojećih zgrada,

za područje 4., Upravljanje građevinskim projektima povezanima s tehničkim instalacijama u zgradama (grijanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvorovi, električna energija (jaka i slaba struja) (inženjer sa specijalizacijom u području tehničkih instalacija), radno iskustvo mora biti povezano s upravljanjem paralelnim projektima bilo u području gradnje novih zgrada, bilo u području djelomične ili potpune obnove postojećih zgrada.

iii.   Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1) (minimalno razina C1 (4)): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

te

dobro poznavati (minimalno razina B21) engleski ili francuski jezik (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Kandidati se obavještavaju da su, u skladu s interesima službe, u ovom selekcijskom postupku engleski i francuski jezik utvrđeni kao „jezici 2”. Ponuđena radna mjesta zbog naravi zadataka iziskuju posebne kvalifikacije: sposobnost analiziranja, sastavljanja tekstova, tehničkog nadzora i administrativnog upravljanja. Uspješni kandidati koje Parlament zaposli moraju biti u stanju razumjeti zadatke koji im se dodijele, učinkovito postupati s predmetima i uspješno komunicirati s vanjskim sugovornicima te sa svojim nadređenima i kolegama.

U komunikaciji unutar i između odjela dviju uprava u kojima su objavljena ova radna mjesta najčešće se koristi francuski jezik. Dobro poznavanje francuskog potrebno je i radi dobrog razumijevanja zakonodavstva koje se primjenjuje u području građevinarstva, upravljanja fondom zgrada i građevinskim projektima u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu. Francuski je također i uobičajeni jezik komunikacije s vanjskim sugovornicima (pružatelji usluga, lokalne uprave i tijela na temelju važećih propisa u području građevinarstva, higijene i zdravlja). Engleski je jezik koji se najčešće koristi u komunikaciji s drugim upravama u okviru Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku, s drugim glavnim upravama te s političkim i administrativnim tijelima Parlamenta, posebno za sastavljanje dokumenata.

Osim toga, upute i mjerodavni propisi u području sigurnosti zgrada sastavljaju se na engleskom i francuskom te moraju biti dostupni i objavljeni na oba jezika.

Stoga se, kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i osigurati neometano funkcioniranje službi, od osoba koje će se zaposliti očekuje da u razumnom roku budu u stanju učinkovito raditi i komunicirati na barem jednom od ta dva jezika.

Povrh toga, kako bi se osiguralo jednako postupanje, svi kandidati, pa tako i oni kojima je jedan od ta dva jezika prvi službeni jezik, moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja drugog jezika, koji mora biti engleski ili francuski.

B.   POSTUPAK

Postupak se organizira na temelju kvalifikacija i testiranja.

1.   Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

Ako

ispunjavate opće uvjete za prijavu

te ako ste svoju prijavu podnijeli u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

povjerenstvo za odabir razmatra vašu prijavu s obzirom na tražene posebne uvjete.

Ako ispunjavate posebne uvjete, povjerenstvo za odabir prihvatit će vašu prijavu te će vas uključiti u selekcijski postupak.

Povjerenstvo svoj odabir temelji isključivo na informacijama iz prijave koje su potkrijepljene popratnim dokumentima.

2.   Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i utvrđuje listu sa 60 najboljih kandidata (15 za svako područje) koji će biti pozvani na testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno će uzeti u obzir sljedeće elemente koje je nužno potkrijepiti u prijavi:

za područje 1., Facility Management (upravljanje infrastrukturnim objektima i njihovo održavanje),

stručno iskustvo u operativnoj organizaciji različitih aspekata Facility Managementa, uključujući:

održavanje opreme,

upravljanje korisničkim uslugama,

upravljanje fondom zgrada,

stručno iskustvo u razvoju ili korištenju BIM procesa, naročito u području:

izrade i/ili korištenja dokumentacije u okviru BIM procesa,

korištenja softvera za vizualizaciju digitalnih maketa zgrada,

korištenja softvera za izradu digitalnih modela opreme i/ili zgrada,

stručno iskustvo u izradi i/ili korištenju organizacijskih informacijskih alata, između ostalog u području:

nadzora nad izvršavanjem ugovornih odredbi (procjena i praćenje troškova, planiranje itd.),

podjele rada unutar tima,

stručnog iskustva u području javne nabave;

za područje 2., Tehnički sustavi u zgradama (hidraulika, protok zraka i električna energija),

stručno iskustvo upravljanja u različitim područjima tehničkih instalacija (hidraulika, protok zraka i električna energija):

dimenzioniranje opreme,

nadzor nad ugradnjom opreme,

analiziranje i rješavanje problema povezanih s korištenjem opreme,

održavanje opreme i/ili nadzor nad održavanjem opreme,

stručno iskustvo u tehničkom upravljanju sustavom protupožarne zaštite:

održavanje i/ili nadzor nad održavanjem sastavnih elemenata sustava u skladu s belgijskim, francuskim ili luksemburškim zakonodavstvom,

iskustvo u izradi funkcionalnih analiza protupožarne zaštite u okviru opremanja prostora,

stručno iskustvo u sljedećim područjima:

procjena privremenih troškova i provjera stvarnih troškova radova,

praćenje provedbe projekata,

upravljanje administrativnim i pravnim aspektima ugovora,

stručno iskustvo u području javne nabave;

za područje 3., Upravljanje građevinskim radovima, grubi građevinski radovi,

stručno iskustvo na poslovima arhitekta, uključujući:

izradu općih arhitektonskih rješenja,

korištenje elemenata i materijala,

okolišnu učinkovitost,

pristupačnost,

prevenciju požara,

stručno iskustvo u drugim građevinskim disciplinama i u tehničkoj koordinaciji,

stručno iskustvo u različitim fazama projekata, od savjetovanja s korisnicima do realizacije i praćenja garancija,

stručno iskustvo u različitim aspektima upravljanja projektima,

stručno iskustvo u radu s programima CAD (Computer-Aided Design) u 2-D i 3-D te u BIM tehnologiji,

stručno iskustvo u sljedećim područjima:

procjena privremenih troškova i provjera stvarnih troškova radova,

upravljanje administrativnim i pravnim aspektima ugovora;

vođenje tima i/ili različitih sudionika u projektima,

javna nabava;

za područje 4., Upravljanje građevinskim radovima, tehničke instalacije u zgradama (grijanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, električna energija (jaka i slaba struja)),

stručno iskustvo u različitim područjima tehničkih instalacija, uključujući:

izradu općih arhitektonskih rješenja,

dimenzioniranje opreme,

ugradnju i korištenje opreme;

analiziranje i rješavanje problema povezanih s korištenjem opreme,

okolišnu učinkovitost,

tehničke zahtjeve za održavanje,

prevenciju požara,

stručno iskustvo u drugim građevinskim disciplinama i u tehničkoj koordinaciji,

stručno iskustvo u različitim fazama projekata, od savjetovanja s korisnicima do realizacije i praćenja garancija,

stručno iskustvo u različitim aspektima upravljanja projektima,

stručno iskustvo u radu s programima CAD (Computer-Aided Design) u 2-D i 3-D te u BIM tehnologiji,

stručno iskustvo u sljedećim područjima:

procjena privremenih troškova i provjera stvarnih troškova radova,

upravljanje administrativnim i pravnim aspektima ugovora;

vođenje tima i/ili različitih sudionika u projektima,

javna nabava.

Bodovanje: 0 do 20 bodova.

3.   Testiranja

Pismeni test

a)

Sastavljanje teksta na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju spisa iz odabranog područja radi provjere sposobnosti kandidata da obavlja dužnosti opisane pod A.2., kao i provjere sposobnosti pismenog izražavanja.

Trajanje testa: 3 sata.

Bodovanje: 0 do 40 bodova (potrebno za prolaz: 20 bodova).

Usmeni testovi

b)

Razgovor s povjerenstvom za odabir na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju kojeg se, uz vođenje računa o svim elementima sadržanima u natječajnoj dokumentaciji, ocjenjuje sposobnost kandidata da obavlja dužnosti iz odabranog područja opisane pod A.2. Povjerenstvo za odabir može odlučiti provjeriti znanje drugih jezika koje kandidat navede u prijavnici.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: 0 do 40 bodova (potrebno za prolaz: 20 bodova).

c)

Grupna rasprava na jeziku 2 (engleski ili francuski jezik) kako bi povjerenstvo za odabir moglo ocijeniti sposobnost prilagođavanja, pregovaranja, donošenja odluka te ponašanje kandidata unutar grupe.

Trajanje ovog dijela testiranja određuje povjerenstvo za odabir prema konačnom sastavu grupa.

Bodovanje: 0 do 20 bodova (potrebno za prolaz: 10 bodova).

4.   Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata

Na listu uspješnih kandidata uvrstit će se za svako područje, po rangu uspješnosti, šest kandidata koji su u cijelom postupku ostvarili najveći broj bodova (na temelju ocjenjivanja kvalifikacija i testova) i koji su na svakom testu postigli barem broj bodova potreban za prolaz.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima.

Lista uspješnih kandidata bit će izvješena na oglasnim pločama u zgradama Europskog parlamenta. Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2022., no može biti produžena, o čemu će uspješni kandidati s liste biti pravodobno obaviješteni.

Kandidati kojima se ponudi radno mjesto moraju dostaviti originale svih zatraženih dokumenata, posebno diploma i potvrda o radu.

C.   PODNOŠENJE PRIJAVA

Kandidati moraju koristiti obrazac za prijavu (original ili presliku) koji je priložen ovom natječaju za radno mjesto i koji je objavljen u ovom broju Službenog lista Ureda za publikacije Europske unije. Molimo vas da odaberete samo jedno od četiri ponuđena područja.

Molimo vas isto tako da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitate Vodič za kandidate.

Rok za podnošenje prijava

Obrazac za prijavu i preslike dokumenata moraju se poslati isključivo preporučenom poštom (5) najkasnije do 22. srpnja 2019. (kao datum slanja uzima se datum na poštanskom žigu), na sljedeću adresu:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents – MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(obavezno navesti referentni broj selekcijskog postupka)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles

Belgique/België

Prijave koje nisu poslane preporučeno ili su poslane internom poštom neće se razmatrati. Odjel za odabir osoblja ne prihvaća osobno uručene prijave.

Potvrda o primitku natječajne dokumentacije ne šalje se, osim ako preporučena pošiljka nije poslana s povratnicom.

Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.

Ako do 31. listopada 2019. ne primite poruku e-pošte u vezi s vašom prijavom, molimo vas da pošaljete upit na adresu e-pošte PE-226-S@ep.europa.eu.


(1)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. o utvrđivanju Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje su privremeno primjenjive na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.) kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.) i kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.).

(2)  Svako referiranje na osobu muškog spola u ovom natječaju odnosi se i na osobe ženskog spola i obrnuto.

(3)  Radna mjesta mogu se premjestiti u ostala mjesta rada Europskog parlamenta.

(4)  Vidjeti Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf

(5)  Pošiljke poslane privatnim kurirskim službama također se smatraju preporučenima. U tom slučaju kao datum slanja uzima se datum na otpremnici.


PRILOG

Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament

Stranic

1.

UVOD

11

 

Kako teče selekcijski postupak?

11

2.

FAZE SELEKCIJSKOG POSTUPKA

11

 

Zaprimanje natječajne dokumentacije kandidata

11

 

Provjera ispunjavanja općih uvjeta

12

 

Provjera ispunjavanja posebnih uvjeta

12

 

Ocjenjivanje kvalifikacija

13

 

Testiranja

13

 

Lista uspješnih kandidata

13

3.

KAKO SE PRIJAVITI?

13

 

Opći podaci

13

 

Kako podnijeti potpunu natječajnu dokumentaciju?

13

 

Koje popratne dokumente priložiti natječajnoj dokumentaciji?

14

 

Opći podaci

14

 

Popratni dokumenti na osnovi kojih se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta

14

 

Popratni dokumenti na osnovi kojih se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta i ocjenjuju kvalifikacije

14

4.

KOMUNIKACIJA

15

5.

OPĆI PODACI

16

 

Jednake mogućnosti

16

 

Zahtjevi kandidata za pristup relevantnim podacima

16

 

Zaštita osobnih podataka

17

 

Putni i boravišni troškovi

17

PRILOG I.

18

PRILOG II.

21

1.   UVOD

Kako teče selekcijski postupak?

Selekcijski postupak sastoji se od nekoliko faza tijekom kojih se kandidati međusobno natječu. Postupak je otvoren za sve građane Europske unije koji na datum utvrđen kao rok za podnošenje prijava ispunjavaju zadane uvjete, čime se svim kandidatima pruža jednaka prilika da pokažu svoje sposobnosti. Odabir se vrši na temelju ostvarenih rezultata i u skladu s načelom jednakog postupanja.

Po završetku selekcijskog postupka uspješni kandidati uvrštavaju se na listu koju će Europski parlament koristiti za popunjavanje radnih mjesta za koja je raspisan predmetni natječaj.

Za svaki selekcijski postupak osniva se povjerenstvo za odabir sastavljeno od članova koji predstavljaju upravu i Odbor osoblja. Rad povjerenstva za odabir tajan je i odvija se u skladu s Prilogom III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije (1).

Izravan ili neizravan utjecaj kandidata na rad povjerenstva strogo je zabranjen, a tijelo za imenovanja ima pravo isključiti svakog kandidata koji to pravilo prekrši.

Pri odlučivanju o prihvatljivosti prijave kandidata povjerenstvo za odabir strogo se pridržava uvjeta za prijavu koji su utvrđeni u natječaju za radno mjesto. Prihvaćanje prijave kandidata na nekom od prethodnih natječaja ili selekcijskih postupaka nije jamstvo da će ona biti prihvaćena i u predmetnom selekcijskom postupku.

Kako bi odabralo najbolje kandidate, povjerenstvo za odabir uspoređuje njihove rezultate i ocjenjuje jesu li sposobni obavljati dužnosti navedene u natječaju za radno mjesto. Stoga ne samo da ocjenjuje razinu njihova znanja, već na temelju ostvarenih rezultata određuje i koji su kandidati najkvalificiraniji.

Napomena: selekcijski postupak može trajati između šest i devet mjeseci, ovisno o broju prijavljenih kandidata.

2.   FAZE SELEKCIJSKOG POSTUPKA

Selekcijski postupak sastoji se od sljedećih faza:

zaprimanje natječajne dokumentacije kandidata,

provjera ispunjavanja općih uvjeta,

provjera ispunjavanja posebnih uvjeta,

ocjenjivanje kvalifikacija,

testiranja,

uvrštavanje na listu uspješnih kandidata.

Zaprimanje natječajne dokumentacije kandidata

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju poslati potpunu natječajnu dokumentaciju koja sadrži ispunjenu i potpisanu prijavnicu za predmetni natječaj za radno mjesto te sve potrebne popratne dokumente kojima dokazuju da ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u natječaju. U protivnom će biti isključeni iz selekcijskog postupka. Natječajna dokumentacija mora se poslati preporučenom poštom do roka navedenog u natječaju za radno mjesto (pošiljke poslane privatnim kurirskim poštanskim službama također se smatraju preporučenima; u tom slučaju kao datum slanja pošiljke uzima se datum na otpremnici). Za adresu i rok za podnošenje prijava vidjeti odjeljak C. natječaja.

Provjera ispunjavanja općih uvjeta

Odjel za odabir osoblja provjerava jesu li prijave prihvatljive, odnosno jesu li predane u skladu s uputama iz natječaja i unutar roka koji je u njemu naveden te ispunjavaju li kandidati opće uvjete za prijavu.

S obzirom na navedeno, iz selekcijskog postupka automatski se isključuju kandidati:

koji su svoju natječajnu dokumentaciju poslali nakon isteka roka, pri čemu se kao dokaz uzima poštanski žig ili datum na otpremnici za pošiljke poslane privatnom kurirskom poštanskom službom ili

koji nisu poslali natječajnu dokumentaciju preporučenom poštom ili privatnom kurirskom poštanskom službom ili

koji nisu koristili prijavnicu za predmetni natječaj za radno mjesto ili

koji nisu pravilno ispunili prijavnicu za predmetni natječaj za radno mjesto ili

koji nisu potpisali prijavnicu ili

koji ne ispunjavaju opće uvjete za prijavu.

Kandidati se o isključenju iz selekcijskog postupka obavještavaju pojedinačno nakon isteka roka za podnošenje prijava .

Tijelo za imenovanja sastavlja listu kandidata koji ispunjavaju opće uvjete iz natječaja za radno mjesto te je zajedno s dokumentacijom prosljeđuje povjerenstvu za odabir.

Provjera ispunjavanja posebnih uvjeta

Povjerenstvo za odabir pregledava prijave i sastavlja listu kandidata koji ispunjavaju posebne uvjete navedene u natječaju za radno mjesto. Svoj odabir pritom temelji isključivo na informacijama koje su potkrijepljene popratnim dokumentima .

Prijava mora sadržavati detaljne podatke o završenom obrazovanju, stručnim usavršavanjima, poznavanju jezika i, po potrebi, radnom iskustvu, odnosno:

za fakultetsko obrazovanje: datum početka i završetka studija, vrstu diplome/diploma i popis studijskih predmeta;

za eventualno radno iskustvo: datum početka i kraja radnog odnosa te točan opis posla.

Kandidati u prijavnici trebaju navesti i objavljene studije, članke ili druge tekstove povezane s prirodom radnog mjesta za koje se prijavljuju.

U ovoj se fazi iz selekcijskog postupka isključuju kandidati koji ne ispunjavaju posebne uvjete iz natječaja za radno mjesto.

Povjerenstvo za odabir pismenim putem kandidatima priopćava je li njihova prijava prihvaćena.

Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir potom ocjenjuje kvalifikacije kandidata čija je prijava prihvaćena te odabire kandidate koji će biti pozvani na testiranja. Taj se odabir temelji isključivo na informacijama iz prijavnice koje su potkrijepljene popratnom dokumentacijom (vidjeti niže točku 3.). Povjerenstvo za odabir poštuje unaprijed utvrđene kriterije, pri čemu posebno uzima u obzir kvalifikacije navedene u odjeljku B.2. natječaja za radno mjesto.

Svi kandidati pismeno se obavještavaju o odluci povjerenstva za odabir o tome zadovoljavaju li uvjete za pristup testiranjima.

Testiranja

Sva su testiranja obavezna i eliminacijska. Najveći broj kandidata koji mogu pristupiti testiranju utvrđuje se u odjeljku B.2. natječaja za radno mjesto.

Iz organizacijskih razloga kandidati mogu biti pozvani na sve pismene i usmene testove. Međutim, njihovi testovi ocjenjivat će se redoslijedom kojim su navedeni u natječaju za radno mjesto. Stoga, ako kandidat ne postigne najmanji broj bodova koji se traži na nekom od testiranja, povjerenstvo za odabir ne ocjenjuje njegove ostale testove.

U slučaju da kandidat odustane, njegovi se testovi ne ocjenjuju.

Lista uspješnih kandidata

Najveći broj kandidata koji može biti uvršten na listu uspješnih kandidata utvrđuje se u odjeljku B.4. natječaja za radno mjesto.

Kandidati koji budu uvršteni na tu listu mogu od neke od parlamentarnih službi dobiti poziv na razgovor za radno mjesto, međutim, samo uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će im Parlament radno mjesto zaista i ponuditi.

3.   KAKO SE PRIJAVITI?

Opći podaci

Prije nego što se prijave, od kandidata se očekuje da pažljivo provjere ispunjavaju li sve opće i posebne uvjete za prijavu, što znači da su dužni prethodno proučiti natječaj za radno mjesto i ovaj vodič te biti suglasni s uvjetima koji se u njima navode.

Iako se u natječajima za radno mjesto ne navodi dobna granica za prijavu, valja uzeti u obzir dob umirovljenja koja je utvrđena u Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Kandidati moraju ispuniti prijavnicu (izvornik ili presliku) koja se odnosi na natječaj za radno mjesto na koji se prijavljuju. Ta se prijavnica nalazi u ovom broju Službenog lista, koji objavljuje Ured za publikacije Europske unije.

Dokumenti poslani nakon zadanog roka neće se razmatrati.

Kandidati s invaliditetom ili kandidati čije su životne okolnosti takve da bi im zbog njih testiranje moglo biti otežano (npr. trudnoća, dojenje, zdravstveno stanje, liječenje itd.) dužni su to naznačiti u svojoj prijavnici i pružiti sve potrebne informacije kako bi administracija, ako je to moguće, poduzela potrebne mjere. U tom se slučaju prijavnici treba priložiti zaseban list papira s točnim podacima o načinu na koji bi im se, po njihovu mišljenju, mogao olakšati postupak testiranja.

Kako podnijeti potpunu natječajnu dokumentaciju?

1)

Ispuniti i potpisati prijavnicu za predmetni natječaj za radno mjesto.

2)

Priložiti brojčano označen popis svih popratnih dokumenata koji se šalju zajedno s natječajnom dokumentacijom.

3)

Priložiti sve obavezne popratne dokumente, koje je potrebno prethodno brojčano označiti.

4)

Dostaviti natječajnu dokumentaciju u skladu s postupkom i rokovima koji su navedeni u natječaju za radno mjesto.

Koje popratne dokumente priložiti natječajnoj dokumentaciji?

Opći podaci

U sklopu dokumentacije nije potrebno slati izvornike, već samo neovjerene preslike obaveznih dokumenata. Poveznice na internetske stranice ne mogu zamijeniti obavezne popratne dokumente. Ispisane internetske stranice ne smatraju se potvrdama, no mogu se priložiti isključivo kao dodatak potvrdama.

Napomena: kandidat koji je uvršten na listu uspješnih kandidata i kojemu se ponudi radno mjesto prije samog zapošljavanja dužan je dostaviti izvornike svih obaveznih dokumenata.

Životopis se ne smatra popratnim dokumentom.

Prijavnice ili drugi dokumenti koji su bili poslani u nekoj od prethodnih prijava ne uzimaju se u obzir (2).

Dokumenti iz natječajne dokumentacije ne vraćaju se kandidatima.

Popratni dokumenti na osnovi kojih se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta

U ovoj fazi nije potrebno slati dokumente kojima se potvrđuje da kandidati:

imaju državljanstvo jedne od država članica Europske unije,

uživaju sva građanska prava,

ispunjavaju sve zakonske obaveze povezane s odsluženjem vojnog roka,

jamče da ispunjavaju moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih zadaća.

Kandidati prijavnicu moraju potpisati. Svojim potpisom službeno potvrđuju da ispunjavaju sve uvjete te da jamče za točnost i potpunost dostavljenih podataka.

Popratni dokumenti na osnovi kojih se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta i ocjenjuju kvalifikacije

Povjerenstvo za odabir od kandidata mora zaprimiti sve podatke i dokumente na temelju kojih može provjeriti točnost informacija navedenih u prijavnici.

Diplome i/ili potvrde o završenom studiju

Kandidati moraju dostaviti preslike diploma ili potvrda kojima dokazuju da njihov stupanj obrazovanja odgovara onome koji se traži u natječaju za radno mjesto.

Povjerenstvo za odabir vodi računa o razlikama između obrazovnih sustava država članica Europske unije.

Za diplome stečene nakon završetka srednje škole kandidati moraju priložiti što detaljnije informacije, posebno u pogledu trajanja studija i studijskih predmeta. Na osnovi tih informacija povjerenstvo za odabir ocijenit će relevantnost diplome u odnosu na posao koji bi kandidat obavljao.

Za tehničku ili strukovnu izobrazbu, tečajeve za stručno usavršavanje ili specijalističke tečajeve, kandidati moraju navesti radi li se o cjelodnevnim tečajevima, tečajevima koji nisu trajali cijeli dan ili večernjim tečajevima te naznačiti predmete koje su slušali kao i službeno trajanje tečajeva.

Radno iskustvo

Ako se u natječaju za radno mjesto zahtijeva prethodno radno iskustvo, ono se isključivo odnosi na iskustvo kandidata nakon stjecanja potrebne diplome ili potvrde o završenom obrazovanju. U popratnim dokumentima moraju biti naznačeni trajanje i razina radnog iskustva te se što detaljnije mora objasniti priroda posla kako bi povjerenstvo za odabir moglo ocijeniti relevantnost tog iskustva u odnosu na posao koji bi kandidat obavljao.

Svako radno iskustvo potrebno je potkrijepiti popratnim dokumentima:

potvrde bivših i sadašnjih poslodavaca kojima se dokazuje radno iskustvo potrebno za sudjelovanje u selekcijskom postupku,

ako kandidati ne mogu priložiti potrebne potvrde o radnom iskustvu zbog njihove povjerljivosti, umjesto njih moraju priložiti preslike ugovora o radu ili ponude za zapošljavanje te preslike prve i zadnje isplatne liste plaće,

za rad koji se nije obavljao u okviru stalnog radnog odnosa (samozaposleni, slobodna zanimanja itd.) kao dokaz se mogu dostaviti računi s navedenim pruženim uslugama ili slični službeni i relevantni popratni dokumenti.

Poznavanje jezika

Kao dokaz o poznavanju traženih jezika potrebno je priložiti diplomu, potvrdu ili, na zasebnom listu papira, svečanu izjavu u kojoj kandidat objašnjava na koji je način naučio navedene jezike.

Ako se u bilo kojem trenutku selekcijskog postupka utvrdi da su informacije iz prijavnice netočne, da im nisu priloženi traženi dokumenti ili da ne odgovaraju uvjetima iz natječaja za radno mjesto, prijava kandidata proglašava se nevažećom.

4.   KOMUNIKACIJA

Od kandidata se očekuje da postupaju savjesno i da poduzmu sve korake kako bi svoju pravilno ispunjenu i potpisanu prijavnicu (izvornik ili presliku) zajedno sa svim priloženim dokumentima poslali preporučenom poštom (3) unutar zadanog roka, pri čemu se kao datum slanja uzima datum na poštanskom žigu.

Prijave koje nisu poslane preporučeno ili su poslane internom poštom neće se razmatrati. Odjel za odabir osoblja ne prihvaća osobno uručene prijave.

Potvrda o primitku natječajne dokumentacije ne šalje se, osim ako preporučena pošiljka nije poslana s povratnicom.

Ako do datuma navedenog u posljednjem odlomku natječaja za radno mjesto ne prime poruku e-pošte (4) u vezi sa svojom prijavom, kandidati se pismom ili porukom e-pošte trebaju obratiti Odjelu za odabir osoblja.

Sva prepiska koju kandidat šalje u vezi sa svojom prijavom mora sadržavati ime istovjetno onome na prijavi i broj selekcijskog postupka.

Sva prepiska koju u vezi sa selekcijskim postupkom šalje Europski parlament, uključujući pozive na testiranje, šalje se e-poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavnici. Kandidat je dužan redovito provjeravati svoju e-poštu (najmanje dvaput tjedno) i u slučaju promjena koje se odnose na njegove osobne podatke o tome obavijestiti Odjel za odabir osoblja.

Svi upiti u vezi sa selekcijskim postupkom šalju se e-poštom na službenu adresu:

PE-226-S@ep.europa.eu

Ako kandidat više ne može pristupiti svojoj e-pošti, dužan je odmah o tome obavijestiti Odjel za odabir osoblja te mu poslati novu elektroničku adresu.

Kako bi se sačuvala nepristranost povjerenstva za odabir, svaki izravan ili neizravan utjecaj kandidata na njegov rad formalno je zabranjen i može dovesti do isključivanja kandidata iz postupka.

Sva prepiska s povjerenstvom za odabir, kao i svaki upit ili druga prepiska povezana s tijekom selekcijskog postupka, naslovljava se isključivo na Odjel za odabir osoblja(2), koji je zadužen za komunikaciju s kandidatima sve do završetka postupka.

5.   OPĆI PODACI

Jednake mogućnosti

Europski parlament poduzima sve korake kako bi spriječio svaki oblike diskriminacije.

Stoga provodi politiku jednakih mogućnosti, a prijave se razmatraju bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi, spolne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Zahtjevi kandidata za pristup relevantnim podacima

U kontekstu selekcijskih postupaka kandidati imaju posebno pravo na pristup određenim podacima koji ih se tiču izravno i osobno, i to pod niže opisanim uvjetima. U skladu s tim pravom Europski parlament kandidatima na njihov zahtjev može dostaviti sljedeće dodatne podatke:

a)

Kandidatima koji nisu bili pozvani na pismeno testiranje može se na njihov zahtjev poslati preslika obrasca s ocjenama njihovih kvalifikacija. Zahtjev za slanje preslike treba poslati u roku od mjesec dana od datuma kada je poslana obavijest o odluci o završetku sudjelovanja kandidata u natječaju.

b)

Kandidati koji nisu zadovoljili na pismenom testu i/ili nisu bili pozvani na usmeno testiranje mogu na zahtjev dobiti presliku navedenih testova, kao i presliku obrasca s ocjenama koje im je dodijelilo povjerenstvo za odabir. Zahtjev za slanje preslike treba poslati u roku od mjesec dana od datuma kada je poslana obavijest o odluci o završetku sudjelovanja kandidata u natječaju.

c)

Kandidati koji su pozvani na usmeno testiranje i koji nisu uvršteni na listu uspješnih kandidata o bodovima koje su ostvarili na različitim testiranjima obavještavaju se tek nakon što povjerenstvo za odabir sastavi listu uspješnih kandidata. Na njihov zahtjev može im se poslati preslika pismenog testa te preslika obrasca s ocjenama koje im je povjerenstvo za odabir dodijelilo za pismeni i usmeni test. Zahtjev za slanje preslike treba predati u roku od mjesec dana od datuma kada je poslana obavijest o odluci o završetku sudjelovanja kandidata u natječaju.

d)

Kandidati uvršteni na listu uspješnih kandidata obavještavaju se samo o tome da su bili uspješni u selekcijskom postupku.

Pri obradi navedenih zahtjeva poštuje se tajnost rada povjerenstva za odabir, koja je predviđena Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije (Prilog III. članak 6.), a prilikom obrade osobnih podataka postupa se u skladu s pravilima o zaštiti fizičkih osoba.

Zaštita osobnih podataka

Kao tijelo odgovorno za selekcijske postupke, Europski parlament dužan je osigurati da se obrada osobnih podataka kandidata provodi u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (5), posebno u pogledu povjerljivosti i sigurnosti podataka.

Putni i boravišni troškovi

Kandidati koji se pozovu na testiranja imaju pravo na djelomičan povrat troškova puta i boravka. U pozivu na testiranje objašnjen je način isplate te su navedeni važeći iznosi.

Adresa koju kandidat navede na prijavnici smatra se mjestom iz kojeg kandidat dolazi na mjesto testiranja. Stoga se ne uzima u obzir eventualna promjena adrese o kojoj kandidat Europski parlament obavijesti nakon što su pozivi na testiranje već poslani, osim ako Parlament ne smatra da okolnosti koje je kandidat naveo predstavljaju višu silu ili da ih se nije moglo predvidjeti.


(1)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68.

(2)  Ti uvjeti vrijede za sve kandidate, uključujući dužnosnike i ostale službenike Europske unije.

(3)  Pošiljke poslane privatnim kurirskim službama također se smatraju preporučenima. U tom slučaju kao datum slanja uzima se datum na otpremnici.

(4)  Adresa: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité concours - MON 05 S030, Procédure de sélection PE/226/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgija. Adresa e-pošte: PE-226-S@ep.europa.eu

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.)


PRILOG I.

Okvirna tablica diploma koje kandidatima omogućuju sudjelovanje u selekcijskim postupcima za funkcijsku skupinu AD (1) (svaki se slučaj razmatra zasebno)

DRŽAVA

Fakultetsko obrazovanje – 4 godine ili više

Fakultetsko obrazovanje – najmanje 3 godine

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit “de transition”) - 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor - 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat – 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland


(1)  U natječajima za radna mjesta u razredima od 7 do 16 funkcijske skupine AD dodatni uvjet je radno iskustvo od najmanje godinu dana.


PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA PREISPITIVANJE ODLUKE – PRAVNI LIJEKOVI – PRITUŽBE EUROPSKOM OMBUDSMANU

Ako smatraju da im je nekom odlukom nanesena šteta, kandidati mogu zatražiti da se predmetna odluka preispita, posegnuti za nekim od pravnih lijekova ili podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu (1).

Zahtjevi za preispitivanje odluke

Kandidati mogu zatražiti da povjerenstvo za odabir preispita odluke u sljedećim slučajevima:

isključivanje iz selekcijskog postupka

nepozivanje na pismeno testiranje i

nepozivanje na usmeno testiranje.

Odluku o neuvrštavanju na listu uspješnih kandidata povjerenstvo za odabir ne preispituje.

Obrazloženi zahtjevi za preispitivanje odluke šalju se elektroničkom poštom na adresu PE-226-S@ep.europa.eu u roku od deset kalendarskih dana od datuma na koji je Odjel za odabir osoblja e-poštom poslao svoju odluku. Kandidatima se odgovor šalje u što kraćem roku.

Pravni lijekovi

Žalba se podnosi na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (2) i naslovljava se na:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUKSEMBURG

Žalba se može podnijeti u svim fazama selekcijskog postupka.

Važno je imati na umu da povjerenstva za odabir imaju široko diskrecijsko pravo i potpunu neovisnost u odlučivanju te da tijelo za imenovanja njihove odluke ne može mijenjati. To diskrecijsko pravo ne podliježe kontroli, osim ako je došlo do očitog kršenja pravila koja se odnose na rad povjerenstava. U tom se slučaju odluka povjerenstva za odabir može osporiti izravno pred Općim sudom Europske unije, bez prethodnog podnošenja žalbe u skladu s člankom 90. stavkom 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Pravni lijek podnosi se na sljedeću adresu:

Tribunal de de l’Union européenne

2925 Luxembourg

LUKSEMBURG,

na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Taj se pravni lijek može podnijeti samo u vezi s odlukama povjerenstva za odabir.

Pravni lijek protiv administrativnih odluka kojima se kandidati isključuju iz selekcijskog postupka zbog toga što informacije koje su naveli u prijavi ne zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje u selekcijskom postupku iz odjeljka B.1. natječaja za radno mjesto Općem sudu Europske unije može se podnijeti samo pod uvjetom da je kandidat prethodno podnio gore navedenu žalbu.

Da bi kandidat podnio pravni lijek Općem sudu Europske unije, mora ga zastupati odvjetnik ovlašten za zastupanje u državi članici Europske unije ili u Europskom gospodarskom prostoru.

Rokovi iz članaka 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije koji su predviđeni za ta dva pravna lijeka počinju teći od datuma obavijesti o prvotnoj odluci kojom se kandidatu nanosi šteta, a u slučaju da kandidat zahtijeva preispitivanje odluke, od datuma obavijesti u kojoj povjerenstvo dostavlja prvi odgovor na spomenuti zahtjev.

Pritužbe Europskom ombudsmanu

Kandidati, kao i svi ostali građani Europske unije, pritužbu mogu podnijeti na adresu:

Médiateur européen

1 avenue du Président Robert Schuman - BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCUSKA,

u skladu s člankom 228. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u skladu s uvjetima iz Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom Europskog parlamenta (3).

Kandidati se upozoravaju na činjenicu da podnošenje pritužbe Europskom ombudsmanu nema suspenzivni učinak na rok za podnošenje pravnog lijeka prema članku 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije za podnošenje pravnih lijekova Općem sudu Europske unije na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  Podnošenjem žalbe, pravnog lijeka ili pritužbe Europskom ombudsmanu ne prekida se rad povjerenstva za odabir.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68.

(3)  Odluka 94/262/EZUČ, EZ, Euratom Europskog parlamenta od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4