ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 135A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
11. travnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski nadzornik zaštite podataka

2019/C 135 A/01

Slobodno radno mjesto europskog nadzornika za zaštitu podataka — COM/2019/20036

1


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski nadzornik zaštite podataka

11.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

CA 135/1


Slobodno radno mjesto europskog nadzornika za zaštitu podataka

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

O nama

Radno mjesto europskog nadzornika za zaštitu podataka predviđeno je člankom 52. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Tom se Uredbom utvrđuju načela, prava i obveze u skladu s kojima institucije, tijela, agencije i uredi Europske unije obrađuju osobne podatke kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava i sloboda pojedinaca, a posebice pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnost. Europski nadzornik za zaštitu podataka (nadzornik) vodi neovisno nadzorno tijelo koje osigurava pravilnu primjenu odredaba ove Uredbe. U obavljanju svojih dužnosti nadzornik djeluje potpuno neovisno.

U okviru općeg proračuna Europske unije za 2019. predviđen je ukupni iznos od otprilike 16,6 milijuna EUR za ukupno otprilike 100 zaposlenika nadzornog tijela.

Nadzornik će biti imenovan na mandat od pet godina; moguća je jedna obnova mandata.

U članku 54. Uredbe (EU) 2018/1725 utvrđena su pravila i opći uvjeti kojima se uređuje obavljanje dužnosti nadzornika, uključujući plaće, dodatke i sve druge naknade na osnovi rada. U tom je pogledu nadzornik izjednačen sa sucem Suda Europske unije (2).

Sjedište nadzornika nalazi se u Bruxellesu.

Predlažemo (opis posla):

Nadzornik prati i osigurava primjenu Uredbe (EU) 2018/1725; u tu svrhu nadzornik ispunjava dužnosti i izvršava ovlasti koje su mu dodijeljene tom uredbom. Uz to savjetuje institucije i tijela Europske unije te osobe čiji se podaci obrađuju o pitanjima koja se tiču obrade osobnih podataka.

Općenito govoreći, nadzornik je odgovoran da institucije, tijela, agencije i uredi Europske unije poštuju temeljna prava i slobode fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka, a posebice njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnost. Nadzornik prati i osigurava primjenu odredaba te uredbe i svih ostalih akata Europske unije koji se odnose na zaštitu temeljnih prava i sloboda fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, agencijama ili uredima Europske unije.

Dužnosti nadzornika mogu se opisati kako slijedi:

prati i osigurava primjenu Uredbe (EU) 2018/1725 koju provode institucije i tijela Unije, osim pri obradi osobnih podataka koju provodi Sud kad djeluje u okviru svoje sudbene nadležnosti;

promiče javnu svijest i razumijevanje rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom podataka (posebnu pozornost treba posvetiti aktivnostima namijenjenima djeci);

promiče osviještenost voditeljâ obrade i izvršiteljâ obrade o njihovim obvezama iz Uredbe (EU) 2018/1725;

na zahtjev informira svaku osobu čiji se podaci obrađuju o ostvarivanju njezinih prava iz Uredbe (EU) 2018/1725 i, prema potrebi, u tu svrhu surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima;

rješava pritužbe koje podnesu osoba čiji se podaci obrađuju ili neko tijelo, organizacija ili udruženje u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 i istražuje u odgovarajućoj mjeri predmet pritužbe te podnositelja pritužbe u razumnom roku izvješćuje o napretku i ishodu istrage, posebno ako je potrebna daljnja istraga ili koordinacija s drugim nadzornim tijelom;

provodi istrage o primjeni Uredbe (EU) 2018/1725, među ostalim na temelju informacija primljenih od drugog nadzornog tijela ili drugog tijela javne vlasti;

na vlastitu inicijativu ili na zahtjev savjetuje sve institucije i tijela Unije o zakonodavnim i administrativnim mjerama u vezi sa zaštitom prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka;

prati razvoj na relevantnim područjima u mjeri u kojoj utječe na zaštitu osobnih podataka, posebno razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

donosi standardne ugovorne klauzule iz Uredbe (EU) 2018/1725;

utvrđuje i vodi popis u vezi sa zahtjevom za procjenu učinka na zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725;

sudjeluje u aktivnostima Europskog odbora za zaštitu podataka;

osigurava usluge tajništva za Europski odbor za zaštitu podataka u skladu s člankom 75. Uredbe (EU) 2016/679;

daje savjete o obradi iz članka 40. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/1725;

odobrava ugovorne klauzule i odredbe iz Uredbe (EU) 2018/1725;

vodi internu evidenciju o kršenjima Uredbe (EU) 2018/1725 i poduzetim mjerama;

ispunjava sve ostale zadaće u vezi sa zaštitom osobnih podataka;

donosi vlastiti poslovnik.

Profil koji tražimo (kriteriji odabira)

Od kandidata se očekuje:

dokazano iskustvo u području zaštite podataka u svojstvu člana nadzornog tijela za zaštitu podataka ili u velikoj privatnoj ili javnoj organizaciji;

dobro poznavanje politika zaštite osobnih podataka Europske unije i iskustvo u tom području;

praktično iskustvo u provedbi i osiguranju poštovanja pravila o zaštiti podataka, po mogućnosti stečeno u velikim privatnim ili javnim organizacijama;

iskustvo u procjeni učinka politika Europske unije u području zaštite podataka na europske građane, poduzeća i javne uprave;

sposobnost stvaranja i predstavljanja vizije, razmišljanja o sustavima i postupcima u globalnim okvirima te davanja konkretnih preporuka i praktičnih rješenja;

rukovoditeljsko iskustvo na visokoj razini i rukovoditeljske vještine potrebne za upravljanje visoko specijaliziranim timovima stručnjaka u području zaštite podataka i sredstvima koja su im dodijeljena te šarolikom zajednicom dionika;

sposobnost djelovanja s potrebnom razinom neovisnosti;

iskustvo u komunikaciji i umrežavanju potrebno radi predstavljanja Europskog nadzornika za zaštitu podataka na najvišim razinama te razvoja i održavanja učinkovitih odnosa s dionicima u ostalim institucijama Europske unije, državama članicama, trećim zemljama i ostalim međunarodnim organizacijama.

Uvjeti za sudjelovanje

Kako bi bili uključeni u postupak odabira, na dan isteka roka za prijavu kandidati moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

Državljanstvo: kandidati moraju biti državljani države članice Europske unije.

Sveučilišna diploma: kandidati moraju imati:

stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom, ako je redovito trajanje studija najmanje četiri godine;

ili stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom, uz odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje jedne godine ako je redovito trajanje studija najmanje tri godine (to se jednogodišnje radno iskustvo ne ubraja u radno iskustvo stečeno nakon završetka studija koje se traži dalje u tekstu).

Radno iskustvo: kandidati moraju imati najmanje 15 godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija na razini za koju su osposobljeni tijekom prethodno spomenutog obrazovanja; najmanje pet godina tog radnog iskustva mora biti u području relevantnom za rad nadzornika.

Rukovoditeljsko iskustvo: najmanje pet godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija mora biti stečeno na radnome mjestu rukovoditelja visoke razine (3) u području relevantnom za taj položaj.

Jezici: kandidati moraju imati temeljito znanje jednog službenog jezika Europske unije (4) i zadovoljavajuće znanje još jednog službenog jezika.

Politika zapošljavanja

Europska unija primjenjuje politiku jednakih mogućnosti i nediskriminacije.

Postupak odabira i imenovanje

Europski parlament i Vijeće sporazumno imenuju europskog nadzornika za zaštitu podataka na razdoblje od pet godina na temelju popisa koji je Europska komisija sastavila nakon javnog natječaja za kandidate.

Europska komisija taj će popis sastaviti u skladu sa svojim postupkom odabira i zapošljavanja (vidjeti i Pregledni dokument o politici zapošljavanja viših dužnosnika (5)). U tu svrhu Komisija osniva odbor za predodabir koji prema navedenim uvjetima ocjenjuje sve prijave za sudjelovanje u natječaju i izdvaja kandidate čiji profil najbolje odgovara uvjetima za sudjelovanje u natječaju za radno mjesto nadzornika. Ti kandidati mogu biti pozvani na razgovor s odborom za predodabir.

Nakon tih razgovora komisija za predodabir donosi zaključke i predlaže popis kandidata za dodatni razgovor s Komisijinim savjetodavnim odborom za imenovanja (CCA). Uzimajući u obzir zaključke komisije za predodabir CCA će odabrati kandidate koje će pozvati na razgovor.

Kandidati koje CCA pozove na razgovor podvrgavaju se cjelodnevnoj provjeri rukovoditeljskih sposobnosti koju u centru za procjenu provode vanjski savjetnici za zapošljavanje.

Na temelju zaključaka povjerenstva za predodabir i ishoda razgovora s Komisijinim savjetodavnim odborom za imenovanja, Europska komisija sastavit će popis od najmanje troje kandidata. Popis kandidata je javan i prosljeđuje se Europskom parlamentu i Vijeću, a te institucije mogu dodatno razgovarati s kandidatima s popisa. Uvrštavanje na popis uspješnih kandidata nije jamstvo imenovanja.

Postupak odabira provest će se samo na engleskom i/ili francuskom jeziku iz praktičnih razloga te kako bi se u interesu kandidata i institucija što prije završio (6).

Postupak prijave

Prije podnošenja prijave kandidati moraju provjeriti ispunjavaju li sve prethodno navedene uvjete („Uvjeti za sudjelovanje”), a posebno one koji se odnose na tražene akademske kvalifikacije, radno iskustvo na visokom položaju i jezične sposobnosti. Kandidati koji ne ispunjavaju neki od tih uvjeta automatski se isključuju iz postupka odabira.

Kandidati se moraju prijaviti na internetskoj stranici navedenoj u nastavku teksta te slijediti upute koje se odnose na razne faze postupka:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandidati moraju imati valjanu adresu e-pošte. Ta će se adresa upotrijebiti za potvrdu njihove registracije i korespondenciju tijekom raznih faza postupka. Kandidati su dužni obavijestiti Europsku komisiju o svakoj promjeni adrese e-pošte.

Kako bi dovršili postupak prijave, kandidati moraju učitati svoj životopis u PDF formatu te u elektronički obrazac prijave unijeti motivacijsko pismo (najviše 8 000 znakova). Životopis i motivacijsko pismo kandidati mogu napisati na svakom službenom jeziku Europske unije.

Nakon podnošenja elektroničke prijave kandidati će primiti poruku e-pošte kojom se potvrđuje da je njihova prijava registrirana. Ako kandidati ne prime poruku e-pošte s potvrdom o prijavi, njihova prijava nije registrirana!

Kandidati ne mogu putem interneta pratiti postupak obrade svoje prijave. Europska komisija izravno će obavještavati kandidate o statusu njihove prijave.

Dodatne informacije i/ili pomoć u slučaju tehničkih problema kandidati mogu zatražiti slanjem poruke e-pošte na sljedeću adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rok za prijavu

Rok za prijavu istječe 16. svibnja 2019. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu. Nakon toga prijava više neće biti moguća.

Kandidati moraju na vrijeme ispuniti elektronički obrazac za prijavu. Kandidatima preporučujemo da prijavu ne odgađaju do zadnjih dana prije isteka roka jer zbog povećanog prometa ili mogućih problema s internetskom vezom može doći do nenadanog prekida registracijskog postupka, pa će ga morati ponoviti. Nakon isteka roka za podnošenje prijava unos podataka u elektronički obrazac više nije moguć. Zakašnjele prijave ne prihvaćaju se.

Važna obavijest za kandidate

Kandidate podsjećamo da je rad različitih komisija za odabir tajan. Izravan i neizravan kontakt s članovima komisija zabranjen je kandidatima i svakoj drugoj osobi koja to čini u ime kandidata. Sve upite treba nasloviti na tajništvo relevantne komisije.

Zaštita osobnih podataka

Komisija jamči da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EU) 2018/1725. To se osobito odnosi na povjerljivost i sigurnost takvih podataka.


(1)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(2)  Osnovna mjesečna plaća jednaka je iznosu dobivenom izračunom sljedećeg postotka osnovne plaće dužnosnika Europske unije na trećem stupnju razreda AD 16: Sudac: 112,5 %

(3)  Za sve godine rukovoditeljskog iskustva kandidati u svojem životopisu moraju navesti sljedeće: 1. naziv rukovoditeljskog radnog mjesta i poslove koje su obavljali, 2. broj podređenih zaposlenika, 3. proračunska sredstva kojima su upravljali, 4. broj hijerarhijskih razina iznad i ispod svoje razine te 5. broj rukovoditelja na svojoj razini.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=HR

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Komisija za odabir pobrinut će se da izvorni govornici tih jezika ne dobiju neprimjerenu prednost.