ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 83

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
5. ožujka 2019.


Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2019/C 83/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2019/C 83/02

Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/354, i u Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/352 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

2

2019/C 83/03

Obavijest ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP i Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

3

2019/C 83/04

Obavijest namijenjena osobama koje podliježu mjerama ograničavanja predviđenima Odlukom Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/351, i Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012, kako je provedena provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/350, o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

4

2019/C 83/05

Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2013/255/ZVSP i iz Uredbe Vijeća (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja protiv Sirije

5

 

Europska komisija

2019/C 83/06

Tečajna lista eura

6

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2019/C 83/07

Postupak likvidacije – Odluka o pokretanju postupka likvidacije društva Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a.(Objava u skladu s člankom 280. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II))

7


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2019/C 83/08

Poziv na podnošenje prijedlogâ u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014.–2020. (Provedbena odluka Komisije C(2018) 568)

8

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2019/C 83/09

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

9

2019/C 83/10

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

13

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2019/C 83/13

Objava jedinstvenog dokumenta izmijenjenog na temelju zahtjeva za odobrenje manje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

15

2019/C 83/14

Obavijest upućena HAMZI USAMI MUHAMMADU BIN LADENU, čije je ime Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/353 dodano na popis na koji se upućuje u člancima 2., 3. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

19


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.9226 – CommScope/ARRIS)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 83/01)

Dana 22. veljače 2019. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32019M9226. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/2


Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/354, i u Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/352 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

(2019/C 83/02)

Osobe navedene u Prilogu Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/354 (2), i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/352 (4) o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini, upućuje se na sljedeće informacije.

Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe navedene u spomenutim prilozima trebalo uvrstiti na popis osoba i subjekata na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke 2014/119/ZVSP i Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini. Razlozi za uvrštenje tih osoba na popis navedeni su u odgovarajućim stavkama u tim prilozima.

Dotične osobe obavješćuje se o mogućnosti podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima odgovarajuće države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 208/2014, kako bi se pribavilo odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 4. Uredbe).

Dotične osobe mogu prije 1. studenoga 2019. Vijeću podnijeti zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, da se ponovno razmotri odluka o njihovu uvrštenju na gore spomenuti popis, na sljedeću adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Dotične osobe također se obavješćuje o mogućnosti osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 66, 6.3.2014., str. 26.

(2)  SL L 64, 5.3.2019., str. 7.

(3)  SL L 66, 6.3.2014., str. 1.

(4)  SL L 64, 5.3.2019., str. 1.


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/3


Obavijest ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2014/119/ZVSP i Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

(2019/C 83/03)

Ispitanike se upućuje na sljedeće informacije u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Pravne osnove za ovaj postupak obrade čine Odluka 2014/119/ZVSP (2), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/354 (3), i Uredba (EU) br. 208/2014 (4), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/352 (5).

Voditelj tog postupka obrade jest Odjel RELEX.1.C Glavne uprave za vanjske poslove, proširenje i civilnu zaštitu – RELEX Glavnog tajništva Vijeća (GTV), s kojim se može stupiti u kontakt na adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sa službenikom GTV-a za zaštitu podataka može se stupiti u kontakt putem adrese e-pošte:

Službenik za zaštitu podataka

data.protection@consilium.europa.eu

Svrha postupka obrade jest uspostava i ažuriranje popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja u skladu s Odlukom 2014/119/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom (ZVSP) 2019/354, i Uredbom (EU) br. 208/2014, kako je provedena Provedbenom uredbom (EU) 2019/352.

Ispitanici su fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije za uvrštenje na popis navedene u Odluci 2014/119/ZVSP i Uredbi (EU) br. 208/2014.

Prikupljanje osobnih podataka uključuje nužne podatke za ispravnu identifikaciju dotične osobe, obrazloženje i ostale s tim povezane podatke.

Prikupljeni osobni podaci mogu se prema potrebi razmjenjivati s Europskom službom za vanjsko djelovanje i Komisijom.

Ne dovodeći u pitanje ograničenja na temelju članka 25. Uredbe (EU) 2018/1725, ostvarivanje prava ispitanika, kao što su pravo na pristup i pravo na ispravak ili podnošenje prigovora, bit će uređeno u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Osobni podaci ostat će pohranjeni pet godina od trenutka brisanja ispitanika s popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja, od trenutka kada mjere ograničavanja prestanu biti važeće ili za vrijeme trajanja sudskih postupaka ako su pokrenuti.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji pravni lijek u sudskom, upravnom ili izvansudskom postupku, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 66, 6.3.2014., str. 26.

(3)  SL L 64, 5.3.2019., str. 7.

(4)  SL L 66, 6.3.2014., str. 1.

(5)  SL L 64, 5.3.2019., str. 1.


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/4


Obavijest namijenjena osobama koje podliježu mjerama ograničavanja predviđenima Odlukom Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/351, i Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012, kako je provedena provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/350, o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

(2019/C 83/04)

O sljedećim informacijama obavješćuju se osobe uvrštene na popis iz Priloga I. Odluci Vijeća 2013/255/ZSVP (1) kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/351 (2) te iz Priloga II. Uredbi Vijeća (EU) br. 36/2012 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/350 (4), o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji.

Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe iz navedenih priloga trebalo uvrstiti na popis osoba i subjekata iz Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP i Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012. Razlozi za uvrštenje tih osoba na popis navedeni su u odgovarajućim stavkama u tim prilozima.

Dotične osobe upućuje se na mogućnost podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima relevantne države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 36/2012, kako bi pribavile odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 16. Uredbe).

Dotične osobe Vijeću mogu do 29. ožujka 2019., uz popratnu dokumentaciju, podnijeti zahtjev za ponovno razmatranje odluke o njihovu uvrštenju na navedeni popis na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sve zaprimljene primjedbe uzet će se u obzir u svrhu sljedećeg preispitivanja popisa uvrštenih osoba i subjekata koje provodi Vijeće, na temelju članka 34. Odluke 2013/255/ZVSP i članka 32. stavka 4. Uredbe (EU) br. 36/2012.

Dotične osobe također se upućuje na mogućnost osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  SL L 63 I, 4.3.2019., str. 4.

(3)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.

(4)  SL L 63 I, 4.3.2019., str. 1.


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/5


Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2013/255/ZVSP i iz Uredbe Vijeća (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja protiv Sirije

(2019/C 83/05)

Ispitanicima se, u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (1), skreće pozornost na sljedeće informacije.

Pravnu osnovu za taj postupak obrade čine Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP (2), kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/351 (3), i Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 (4), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/350 (5).

Voditelj tog postupka obrade jest Odjel RELEX.1.C Glavne uprave za vanjske poslove, proširenje i civilnu zaštitu – RELEX Glavnog tajništva Vijeća (GTV), s kojim se može stupiti u kontakt na adresi:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

adresa e-pošte: sanctions@consilium.europa.eu

Sa službenikom GTV-a za zaštitu podataka može se stupiti u kontakt putem adrese e-pošte:

Službenik za zaštitu podataka

data.protection@consilium.europa.eu

Svrha postupka obrade jest uspostava i ažuriranje popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja u skladu s Odlukom Vijeća 2013/255/ZVSP, kako je provedena Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2019/351, i Uredba (EU) br. 36/2012, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2019/350.

Ispitanici su fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije za uvrštenje na popis navedene u Odluci 2013/255/ZVSP i Uredbi (EU) br. 36/2012.

U prikupljene osobne podatke spadaju podaci potrebni za ispravnu identifikaciju dotične osobe, obrazloženje i svi drugi povezani podaci.

Prikupljeni osobni podaci mogu se prema potrebi razmjenjivati s Europskom službom za vanjsko djelovanje i Komisijom.

Ne dovodeći u pitanje ograničenja na temelju članka 25. Uredbe (EU) 2018/1725 na izvršavanje prava ispitanika kao što su pravo na pristup i pravo na ispravak ili ulaganje prigovora odgovorit će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Osobni podaci ostat će pohranjeni pet godina od trenutka brisanja ispitanika s popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja, od trenutka kada mjere ograničavanja prestanu biti važeće ili za vrijeme trajanja sudskih postupaka ako su pokrenuti.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji pravni lijek u sudskom, upravnom ili izvansudskom postupku, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(3)  SL L 63 I, 4.3.2019., str. 4.

(4)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.

(5)  SL L 63 I, 4.3.2019., str. 1.


Europska komisija

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/6


Tečajna lista eura (1)

4. ožujka 2019.

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1337

JPY

japanski jen

126,91

DKK

danska kruna

7,4616

GBP

funta sterlinga

0,85775

SEK

švedska kruna

10,5543

CHF

švicarski franak

1,1352

ISK

islandska kruna

136,20

NOK

norveška kruna

9,7633

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,621

HUF

mađarska forinta

315,84

PLN

poljski zlot

4,2989

RON

rumunjski novi leu

4,7412

TRY

turska lira

6,1023

AUD

australski dolar

1,5990

CAD

kanadski dolar

1,5092

HKD

hongkonški dolar

8,8986

NZD

novozelandski dolar

1,6660

SGD

singapurski dolar

1,5361

KRW

južnokorejski von

1 276,68

ZAR

južnoafrički rand

16,1463

CNY

kineski renminbi-juan

7,5985

HRK

hrvatska kuna

7,4325

IDR

indonezijska rupija

16 019,18

MYR

malezijski ringit

4,6204

PHP

filipinski pezo

58,726

RUB

ruski rubalj

74,5435

THB

tajlandski baht

36,142

BRL

brazilski real

4,2794

MXN

meksički pezo

21,9374

INR

indijska rupija

80,3630


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/7


Postupak likvidacije

Odluka o pokretanju postupka likvidacije društva Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.”

(Objava u skladu s člankom 280. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II))

(2019/C 83/07)

Društvo za osiguranje

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.”

Hajdúnánás

Bocskai u. 45.

4080

MAGYARORSZÁG/MAĐARSKA

Datum, stupanje na snagu i vrsta odluke

31. siječnja 2019.

Stupanje na snagu: 31. siječnja 2019.

Odluka o prisilnoj likvidaciji s imenovanjem likvidatora

Nadležna tijela

Okružni sud u Debrecenu

Debrecen,

Széchenyi utca 9.

4025

MAGYARORSZÁG/MAĐARSKA

Nadzorno tijelo

Središnja banka Mađarske

Budapest

Krisztina krt. 39

1013

MAGYARORSZÁG/MAĐARSKA

Imenovani likvidator

Pénzügyi Stabili tási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Budimpešta,

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

MAGYARORSZÁG/MAĐARSKA

Primjenjivo pravo

Mađarsko

Četvrti dio Akta LXXXVIII iz 2014. o djelatnostima osiguranja

Zakon XLIX. o stečajnom i likvidacijskom postupku iz 1991.


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/8


Poziv na podnošenje prijedlogâ u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014.–2020.

(Provedbena odluka Komisije C(2018) 568)

(2019/C 83/08)

Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije objavljuje sljedeći poziv na podnošenje prijedlogâ kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definiranima u programu rada za 2019.–2020. u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014.–2020.

Prijedlozi se podnose za sljedeće područje poziva:

CEF-TC-2019-3: E-arhiviranje

Ukupni okvirni proračun raspoloživ za prijedloge odabrane na temelju navedenog poziva iznosi 2,1 milijuna EUR.

Rok za podnošenje prijedloga je 14. svibnja 2019.

Dokumentacija povezana s tim pozivima dostupna je na internetskoj stranici Instrumenta za povezivanje Europe posvećenom telekomunikacijama:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/9


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9254 – MUTB/CFSGAM)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 83/09)

1.   

Komisija je 25. veljače 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation („MUTB”, Japan),

Colonial First State Global Asset Management group („CFSGAM”, Australija).

Poduzetnik MUTB stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom CFSGAM.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

MUTB je društvo kći u potpunom vlasništvu poduzetnika Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. („MUFG”), koje posluje na svjetskoj razini i pruža čitav niz bankarskih usluga. Ovisno o zemljopisnom području, te usluge obuhvaćaju bankarske usluge za građane i poduzeća, usluge investicijskog bankarstva, usluge upravljanja imovinom te usluge prodaje i trgovanja,

CFSGAM je globalno društvo banke Commonwealth Bank of Australia („CBA”) za upravljanje imovinom. CFSGAM nudi proizvode u području vlasničkog kapitala, instrumenata s fiksnim prinosom i alternativa (nekretnine i infrastrukture) za institucionalne ulagače te velike i male ulagatelje. CFSGAM posluje u brojnim jurisdikcijama, uključujući Sydney, Edinburgh, Hong Kong, London, New York i Singapur. Izvan Australije poznat je i pod nazivom First State Investments („FSI”).

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9254 – MUTB/CFSGAM

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Adresa e-pošte: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/11


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 83/10)

1.   

Komisija je 21. veljače 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

ArcelorMittal S.A. („ArcelorMittal”, Luksemburg),

CLN – Coils Lamiere Nastri SpA („CLN”, Italija),

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl („AMCLN”, Italija), pod kontrolom poduzetnikâ ArcelorMittal i CLN, i

Ilva servisni centri za čelik u mjestima Legarno i Paderno Dugnano („Ilva SSCs”, Italija), pod kontrolom poduzetnika ArcelorMittal.

Poduzetnici ArcelorMittal i CLN stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Ilva SSCs.

Koncentracija se provodi prijenosom vlasništva s poduzetnika ArcelorMittal na poduzetnika AMCLN.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   ArcelorMittal: proizvodnja, distribucija, stavljanje na tržište i prodaja proizvoda od čelika,

—   CLN: proizvodnja čeličnih automobilskih dijelova i kotačâ od čelika, distribucija proizvoda od čelika preko servisnih centara za čelik izvan Italije, i

—   Ilca SSCs: dva servisna centra za čelik koji se nalaze u mjestima Legarno i Paderno Dugnano.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/12


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 83/11)

1.   

Komisija je 22. veljače 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

LG Electronics Inc., („LGE”, Južna Koreja),

Lufthansa Technik AG („LHT”, Njemačka),

novoosnovani zajednički pothvat („JV”, Njemačka).

Poduzetnici LGE i LHT stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad zajedničkim pothvatom.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela u novoosnovanom društvu koje čini zajednički pothvat.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   LGE: elektronički proizvodi, uređaji za mobilnu telekomunikaciju i kućanski aparati,

—   LHT: održavanje, popravak i remont zrakoplova, motora i dijelova. LHT se bavi i razvojem, dizajnom, proizvodnjom i prodajom sustava za upravljanje opremom u putničkim kabinama i sustava za zabavu tijekom leta (CMS/IFE) te njihovih dijelova,

—   JV: dizajn, proizvodnja, održavanje i prodaja sustava CMS/IFE i sustava za prikaz.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Adresa e-pošte: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/13


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 83/12)

1.   

Komisija je 22. veljače 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., koji pripada grupi Carlyle Group, L.P. („Carlyle”, Sjedinjene Američke Države),

TA Associates L.P. („TA Associates”, Sjedinjene Američke Države),

Wu Holdco, Inc., u čijem je vlasništvu grupa Weiman i koji je pod krajnjom kontrolom poduzetnika Cortec Group Fund V, L.P. („Weiman Group”, Sjedinjene Američke Države).

Poduzetnici Carlyle i TA Associates stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad cijelim poduzetnikom Weiman Group.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

poduzetnik Carlyle društvo je za upravljanje alternativnom imovinom koje upravlja fondovima za globalna ulaganja u četiri područja: vlasnički kapital trgovačkih društava (kapital za otkup i rast); dugotrajna materijalna imovina (nekretnine, infrastruktura te energija i obnovljivi izvori energije); globalni krediti (krediti s financijskom polugom i strukturirani krediti, oportunistički krediti, energetski krediti, privatni krediti i krediti u poteškoćama); rješenja (program krovnog fonda privatnog vlasničkog kapitala te povezano sufinanciranje i sporedne aktivnosti),

poduzetnik TA Associates bavi se ulaganjima u privatni vlasnički kapital putem različitih fondova u pet ključnih sektora, i to u sektoru tehnologije, financijskih usluga, zdravstva, potrošačkih usluga i poslovnih usluga za poduzeća u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji,

poduzetnik Weiman Group proizvođač je i distributer proizvoda za čišćenje površina za kućanstva i komercijalne klijente u sektoru prehrambenih usluga i usluga zdravstvene skrbi.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


DRUGI AKTI

Europska komisija

5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/15


Objava jedinstvenog dokumenta izmijenjenog na temelju zahtjeva za odobrenje manje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

(2019/C 83/13)

Europska komisija odobrila je ovaj zahtjev za manju izmjenu u skladu s člankom 6. stavkom 2. trećim podstavkom Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 664/2014 (1).

Ovaj zahtjev za odobrenje manje izmjene može se pregledati u Komisijnoj bazi podataka DOOR.

JEDINSTVENI DOKUMENT

„ANGLESEY SEA SALT/HALEN MÔN”

EU br.: PDO-GB-0105-01068-AM01 – 26.3.2018.

ZOI ( X ) ZOZP ( )

1.   Naziv(i)

„Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn”

2.   Država članica ili treća zemlja

Ujedinjena Kraljevina

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1   Vrsta proizvoda

Razred 1.8. ostali proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru (začini itd.)

3.2   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Anglesey Sea Salt/Halen Môn naziv je za ljuskice soli prikupljene u berbi u tjesnacu Menai na otoku Anglesey u Sjevernom Walesu. Radi se o kristalno bijelim, plosnatim, mekanim ljuskicama bez aditiva koje sadržavaju preko 30 elemenata u tragovima. Pri razvrstavanju ljuskice soli nisu veće od 2 centimetra u promjeru. Morska sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn zbog svojeg mineralnog sadržaja znatno se razlikuje po izgledu, teksturi, okusu i osjetu koji ostavlja u ustima. Ta sol ima koncentriran slani okus i hrskavu teksturu zbog kalcija i magnezija prirodnog porijekla koji su ostatak jedinstvenog postupka ispiranja koji morskoj soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn daje njezinu bjelinu i čisti okus, bez gorčine koju može uzrokovati višak kalcija.

Jedinstvena svojstva morske soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn rezultat su sirovina, čiste morska vode i metode kristalizacije i ispiranja soli. Anglesey Sea Salt/Halen Môn morska je sol bez aditiva koja sadržava sljedeće elemente u tragovima i minerale prirodnog podrijetla:

Sastav

Natrijev klorid

više od 90 % masenog udjela

Voda

manje od 4 %

Olovo

manje od 2 mg/kg

Kositar

manje od 200 mg/kg

Arsen

manje od 0,5 mg/kg

Živa

manje od 0,1 mg/kg

Kadmij

manje od 0,5 mg/kg

Bakar

manje od 2 mg/kg

Cink

u tragovima

Magnezij

najmanje 0,2 %

Jod

do 1 mg/kg

Kalcij

od 0,08 % do 0,15 %

Proizvode se tri različite veličine ljuskica; grube, fine i mljevene.

3.3   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)

3.4   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

Svi postupci proizvodnje i pripreme provode se na određenom zemljopisnom području i u kontroliranim uvjetima kako bi se osigurala dosljednost kvalitete krajnjeg proizvoda, uključujući:

crpljenje i filtriranje morske vode

koncentraciju salamure

kristalizaciju

berbu kristala soli

ispiranje

pakiranje

3.6   Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Tjesnac Menai, Anglesey, Sjeverni Wales. Tjesnac Menai uski je vodeni pojas koji odvaja otok Anglesey od kopnenog dijela Walesa. Tjesnac se prostire od tvrđave Belan na jugozapadnom dijelu s kopnene strane (koordinate SH 115 440610) i rta Abermenai sa strane Angleseyja (karta državne geodetske ustanove Ujedinjene Kraljevine Ordnance Survey br. 115, koordinate SH 443615) do linije između gata koji je isturen u tjesnac sa strane Angleseyja (koordinate 580740) i završetka mola Bangor na kopnenoj strani (koordinate 582 736). Područje je u nadležnosti lučke uprave Caernarfon Harbour Trust.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

5.1   Posebnosti zemljopisnog područja

Posebnosti područja temelje se na klimatskim uvjetima, rasponu morskih mijena i odsutnosti teške industrije i pomorskog prometa.

Jedinstvenost proizvoda djelomično je rezultat ogromnog raspona plime i oseke većeg od 9,5 metara, što znači da se voda u tjesnacu zbog nadolazeće plime izmjenjuje dvaput dnevno. Neuobičajena dvostruka plima koja se javlja kada Golfska struja kruži oko otoka doprinosi ravnoteži elemenata u tragovima i svaki dan tjesnac opskrbljuje novom morskom vodom iz koje se prikuplja sol.

Golfska struja utječe iz Atlantika i oplakuje zapadnu britansku obalu. Toplija je od struje na istočnoj obali i ljetna temperatura vode prosječno doseže 15 stupnjeva na površini te 12 stupnjeva na dnu. Prosječni salinitet morske vode na tom je području između 34,25 i 35 dijelova na tisuću, iako može narasti do 36. To se odražava na jačinu okusa morske soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn, stoga je potrebno upotrijebiti manje količine kako bi se začinila hrana.

Uz to, pješčano dno i ležište školjaka omogućavaju prethodno filtriranje vode, a školjke u sezoni rasta izvlače kalcij iz morske vode. Kvaliteta sirovine izravno utječe na kvalitetu morske soli. Isto tako, postupak ispiranja jedinstven je za ovaj proizvod.

5.2   Posebnosti proizvoda

Morska sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn zbog svojeg mineralnog sadržaja znatno se razlikuje po izgledu, teksturi, okusu i osjetu koji ostavlja u ustima. Ljuskice su velike, hrskave, plosnate i nisu zrnate. Ima koncentriran slani okus i hrskavu teksturu. Ispiranje soli daje joj bjelinu i čisti okus bez gorčine koju može uzrokovati višak kalcija.

Jedinstvena svojstva morske soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn rezultat su sirovina iz čiste morske vode i metode kristalizacije i ispiranja soli. To je morska sol bez aditiva koja sadržava elemente u tragovima i minerale prirodnog porijekla.

Morska sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn afirmirana je i priznata u prehrambenoj industriji Ujedinjene Kraljevine, kao i u cijelom svijetu. Kao kvalitetan proizvod upotrebljavaju je mnogi vrhunski kuhari i gastronomi i u njihovim se jelovnicima redovito navodi kao sastojak. Mnogi poznati vlasnici restorana i poljoprivredno-prehrambenih poduzeća daju prednost ovoj soli.

U nastavku su navedeni komentari u kojima se ističe posebnost okusa morske soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn i područja u kojem se ona proizvodi.

„Morska sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn je nenadmašna: čistog je okusa, zalogaj čini savršenim i slasne je hrskave teksture.”

Chris Chown

Profesionalni kuhar i vlasnik restorana Plas Bodegroes, Pwllheli, Wales

„Upotrebljavam morsku sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn jer se uklapa u moju filozofiju o hrani; uz dobre sastojke potrebno je vrlo malo truda da bi ih se pretvorilo u odlična jela. Morska sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn pojačava svaki okus jela u koje je dodam.”

Jane Milton

Stručnjakinja za prehrambenu industriju, blogerica i profesionalna kuharica

„Morska sol Anglesey Sea Salt/Halen Môn vadi se vrlo pažljivo s pomoću inovativnog sustava kojim se čuvaju svi elementi u tragovima i minerali iz svježe morske vode tjesnaca Menai. Složena mineralna struktura soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn iznimno stimulira nepce, stoga hrana ima izrazito pojačan okus.”

Colin Pressdee

Pisac u području gastronomije

„Nježne ljuskice morske soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn na usnama ostavljaju slastan, postojan okus koji podsjeća na bistru morsku vodu Angleseyja iz koje se prikupljaju i svakom jelu kojem su dodane daju dubok i uzbudljiv okus… To je sastojak koji mijenja život.”

Simon Majumdar

Autor, pisac u području gastronomije i radijski voditelj

5.3   Uzročna povezanost zemljopisnog područja i kvalitete ili karakteristika proizvoda (za ZOI) odnosno određene kvalitete, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda (za ZOZP)

Prvi povijesni zapisi o proizvodnji soli na otoku Anglesey datiraju iz rimskih vremena. Proizvodnja je svoj vrhunac dosegnula početkom 18. stoljeća. U Holyheadu na sjeveru otoka nalaze se ostaci solana na „Otoku soli” („Ynys Halen” na velškome) koji je cestom spojen s glavnim otokom. Otok soli ime je dobio prema solani u kojoj se iz morske vode dobivala morska sol. Tvornica je zatvorena u 18. stoljeću jer se u njoj upotrebljavala kamena sol kako bi se „pojačala salamura”, što se smatralo patvorenjem.

U tjesnac Menai utječe čista Golfska struja, a na njegovim obalama nema velikih gradova i teške industrije. Uz to, zahvaljujući izrazito velikom rasponu plime i oseke, sa svakom nadolazećom plimom, tj. dvaput dnevno, voda u tjesnacu potpuno se izmijeni, što osigurava ravnotežu elemenata u tragovima, svakodnevno osvježava morsku vodu i soli Anglesey Sea Salt/Halen Môn daje njezin karakterističan okus i izgled.

Pravilna razina okusa i izgled soli postižu se zahvaljujući stručnosti i umijeću koji se stječu izobrazbom.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 6. stavak 1. drugi podstavak ove Uredbe)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  SL L 179, 19.6.2014., str. 17.


5.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/19


Obavijest upućena HAMZI USAMI MUHAMMADU BIN LADENU, čije je ime Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/353 dodano na popis na koji se upućuje u člancima 2., 3. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

(2019/C 83/14)

1.   

U Odluci Vijeća (ZVSP) 2016/1693 (1) Unija se poziva da zamrzne financijska sredstva i gospodarske izvore članova organizacija ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide te s njima povezanih osoba, skupina, poduzeća i subjekata, kako su navedeni na popisu sastavljenom u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1267(1999) i 1333(2000) koji redovito ažurira odbor UN-a osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1267(1999).

Popis koji je sastavio taj odbor UN-a obuhvaća:

ISIL (Da’esh) i Al-Qaidu,

fizičke ili pravne osobe, subjekte, tijela i skupine povezane s ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom, i

pravne osobe, subjekte i tijela čiji je vlasnik ili koje kontrolira bilo koja od tih povezanih osoba, subjekata, tijela ili skupina ili koji potonje podupiru na drugi način.

Radnje ili aktivnosti koje upućuju na to da su pojedinac, skupina, poduzeće ili subjekt „povezani s” ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom obuhvaćaju:

(a)

sudjelovanje u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju djela ili aktivnosti ISIL-a (Da'esh) i Al-Qaide ili u vezi s njima, pod njihovim imenom ili u njihovo ime ili za potporu njima ili bilo kojoj njihovoj ćeliji, pridruženom članu, odcijepljenoj skupini ili izvedenoj skupini;

(b)

isporučivanje, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala bilo kome od njih;

(c)

vrbovanje za bilo koga od njih; ili

(d)

podupiranje radnji ili aktivnosti bilo koga od njih na neki drugi način.

2.   

Odbor Vijeća sigurnosti UN-a odobrio je 28. veljače 2019. uvrštenje HAMZE USAME MUHAMMADA BIN LADENA na popis Odbora za sankcije za ISIL (Da'esh) i Al-Qaidu.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN može u bilo kojem trenutku pravobranitelju UN-a dostaviti zahtjev, uključujući svu popratnu dokumentaciju, za ponovno razmatranje odluke o uvrštavanju na prethodno navedeni popis UN-a. Zahtjev treba poslati na sljedeću adresu:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300/3778

E-pošta: ombudsperson@un.org

Dodatne informacije potražiti na https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

U skladu s odlukom UN-a iz stavka 2. Komisija je donijela Provedbenu uredbu (EU) 2019/353 (2) o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (3). Tom se izmjenom na temelju članka 7. stavka 1. točke (a) i članka 7.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 881/2002 na popis iz Priloga I. toj uredbi („Prilog I.”) dodaje ime HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN.

Sljedeće se mjere iz Uredbe (EZ) br. 881/2002 primjenjuju na osobe i subjekte obuhvaćene Prilogom I.:

1.

zamrzavanje svih financijskih sredstava i gospodarskih izvora koji pripadaju dotičnim osobama i subjektima ili su u njihovu vlasništvu ili posjedu te (opća) zabrana izravnog ili neizravnog stavljanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora na raspolaganje dotičnim osobama i subjektima ili u korist tih osoba i subjekata (članci 2. i 2.a); i

2.

zabrana izravnog ili neizravnog pružanja, prodaje, dopreme ili prijenosa tehničkih savjeta, pomoći ili obuke u vezi s vojnim aktivnostima bilo kojoj dotičnoj osobi i subjektu (članak 3.).

4.   

Člankom 7.a Uredbe (EZ) br. 881/2002 predviđa se postupak preispitivanja u okviru kojeg se osobe uvrštene na popis mogu očitovati o razlozima tog uvrštenja. Osobe i subjekti koji su dodani u Prilog I. na temelju Provedbene uredbe (EU) 2019/353 mogu od Komisije zatražiti obrazloženje uvrštenja na popis. Zahtjev treba poslati na adresu:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Dotičnim se osobama i subjektima ukazuje i na mogućnost osporavanja Provedbene uredbe (EU) 2019/353 pred Općim sudom Europske unije u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 263. stavcima četvrtom i šestom Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

6.   

Radi pravne sigurnosti, osobama i subjektima uvrštenima u Prilog I. ukazuje se da mogu podnijeti zahtjev nadležnim tijelima odgovarajuće države članice ili država članica, kako su navedena na popisu iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 881/2002, za dobivanje dopuštenja za korištenje zamrznutim financijskim sredstvima i gospodarskim izvorima za osnovne potrebe ili određena plaćanja u skladu s člankom 2.a te uredbe.


(1)  SL L 255, 21.9.2016., str. 25.

(2)  SL L 64, 5.3.2019., str. 5.

(3)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.