ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 39

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
1. veljače 2019.


Sadržaj

Stranica

 

I   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

PREPORUKE

 

Europski odbor za sistemske rizike

2019/C 39/01 ESRB/2018/8

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 5. prosinca 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/8)

1


 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2019/C 39/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9139 – Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9228 – Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9148 – Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2019/C 39/07

Tečajna lista eura

13

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2019/C 39/08

Informativna obavijest Komisije u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Utvrđivanje obveza javnih usluga u redovitom zračnom prijevozu ( 1 )

14

2019/C 39/09

Informativna obavijest Komisije u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama pružanja javnih usluga ( 1 )

15

2019/C 39/10

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Izmjene obveza javnih usluga za obavljanje redovitog zračnog prijevoza ( 1 )

16

2019/C 39/11

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga ( 1 )

17


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2019/C 39/12

Poseban poziv za podnošenje prijedloga – EACEA/02/2019 – Povelja Erasmus za visoko obrazovanje 2014. — 2020.

18

 

Europska investicijska banka

2019/C 39/13

Poziv na podnošenje prijedloga – Ideje koje mijenjaju svijet: EIBI-jev Turnir u društvenim inovacijama za 2019.

20

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2019/C 39/14

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

21

2019/C 39/15

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

23


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


I Rezolucije, preporuke i mišljenja

PREPORUKE

Europski odbor za sistemske rizike

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/1


PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE

od 5. prosinca 2018.

o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike

(ESRB/2018/8)

(2019/C 39/01)

OPĆI ODBOR EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (1), a posebno njezin članak 3. i članke 16. do 18.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (2), a osobito njezin članak 458. stavak 8.,

Uzimajući u obzir Odluku ESRB/2011/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. siječnja 2011. o donošenju Poslovnika Europskog odbora za sistemske rizike (3), a osobito njezine članke 18. do 20.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurale učinkovite i dosljedne nacionalne mjere makrobonitetne politike, bitno je dopuniti obveznu uzajamnost koja se zahtijeva na temelju prava Unije, dobrovoljnom uzajamnošću.

(2)

Okvir za dobrovoljnu uzajamnost za mjere makrobonitetne politike, kao što je utvrđen u Preporuci ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike (4), ima za cilj osigurati da se isti skup makrobonitetnih zahtjeva primjeni na istu vrstu izloženosti riziku u određenoj državi članici, neovisno o pravnom statusu pružatelja financijskih usluga i neovisno o mjestu u kojem se nalazi.

(3)

Preporuka ESRB/2017/4 Europskog odbora za sistemske rizike (5) preporučuje odgovarajućem nadležnom tijelu za primjenu mjera da predloži najviši mogući prag značajnosti kada Europskom odboru za sistemske rizike (ESRB) podnosi zahtjev za uzajamnu primjenu, ispod kojeg se izloženost pojedinačnog pružatelja financijskih usluga prema utvrđenom makrobonitetnom riziku u državi u kojoj tijelo za primjenu mjera primjenjuje mjeru makrobonitetne politike može smatrati da nije značajna. ESRB može preporučiti drugačiji prag ako to procijeni potrebnim.

(4)

Kao opće načelo, u skladu s člankom 458. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, od tijela nadležnog za primjenu mjera se očekuje da surađuje s odgovarajućim tijelima koja donose uzajamne mjere kako bi osigurala učinkovitu i djelotvornu provedbu uzajamne mjere.

(5)

Od 1. srpnja 2018., francuske globalne sistemski važne institucije (GSV institucije) i ostale sistemski važne institucije (OSV institucije) na najvišoj razini konsolidacije svojih bankovnih bonitetnih parametara podliježu, sukladno članku 458. stavku 2. točki (d) podtočki ii. Uredbe (EU) br. 575/2013, velikom ograničenju izloženosti, prema visoko zaduženim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj, u visini od 5 posto svog priznatog kapitala.

(6)

Postupajući po zahtjevu Haut Conseil de stabilité financière (Visokog vijeća za financijsku sigurnost) upućenom ESRB-u na temelju članka 458. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013, i radi: i. sprečavanja ostvarenja negativnih prekograničnih učinaka u obliku curenja i regulatorne arbitraže koji mogu nastati zbog provedbe mjera makrobonitetne politike koje se primjenjuju u Francuskoj u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 575/2013, ii. signaliziranja drugim sudionicima na tržištu sistemskih rizika povezanih s povećanim financijskim polugama nefinancijskih društava koja imaju sjedište u Francuskoj, te iii. povećanja otpornosti sistemski važnih institucija u drugim državama članicama, Opći odbor ESRB-a odlučio je uključiti ovu mjeru na popis mjera makrobonitetne politike za koje se preporučuje uzajamna primjena na temelju Preporuke ESRB/2015/2.

(7)

Kako se mjera koju je aktivirao Haut Conseil de stabilité financière primjenjuje samo na najvišoj razini konsolidacije, u skladu s načelom iz potpreporuke C(2) Preporuke ESRB/2015/2 temeljem kojeg bi odgovarajuća tijela trebala provesti istu mjeru makrobonitetne politike kao onu koju je provelo tijelo nadležno za primjenu mjera, također bi trebalo biti moguće uzajamno primijeniti mjeru na istoj razini konsolidacije. Pored navedenog, primjena praga značajnosti na pojedinačnoj razini mogla bi dovesti do izuzimanja institucija koje, na konsolidiranoj razini, imaju koncentrirane velike izloženosti prema visoko zaduženim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj, čime se stvara poticaj za regulatornu arbitražu. Stoga bi se preporučeni prag značajnosti, u ovom iznimnom slučaju, trebalo primijeniti na konsolidiranoj osnovi.

(8)

Preporuku ESRB/2015/2 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU PREPORUKU:

IZMJENE

Preporuka ESRB/2015/2 mijenja se kako slijedi:

1.

u odjeljku 1., potpreporuka C(1) zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjenjuju mjere makrobonitetne politike koje su donijela druga odgovarajuća tijela i čiju je uzajamnu primjenu preporučio ESRB. Preporučuje se da se sljedeće mjere, kao što je dalje opisano u Prilogu, uzajamno primjenjuju:

Estonija:

jednopostotna stopa zaštitnog sloja za sistemski rizik koja se primjenjuje u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU na domaće izloženosti svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u Estoniji;

Finska:

donji prag od 15 % za prosječni ponder rizika za stambene kredite osigurane stambenim nekretninama u Finskoj koji se primjenjuje u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u Finskoj i koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima za izračun regulatornog kapitala;

Belgija:

dodatni ponder rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, primijenjen u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u Belgiji, koje primjenjuju IRB pristup za izračun regulatornog kapitala, a sastoji se od:

(a)

paušalnog dodatnog pondera rizika od 5 postotnih bodova; i

(b)

proporcionalnog dodatnog pondera rizika koji se sastoji od 33 posto izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji;

Francuska:

strože ograničenje velike izloženosti iz članka Article 395. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, koje se primjenjuje na izloženosti prema visoko zaduženim velikim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj na 5 posto priznatog kapitala, što se u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuje na globalne sistemski važne institucije (GSV institucije) i ostale sistemski važne institucije (OSV institucije) na najvišoj razini konsolidacije njihova bankarskog bonitetnog parametra.”.

2.

Prilog se zamjenjuje Prilogom ovoj Preporuci.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 5. prosinca 2018.

Francesco MAZZAFERRO

Voditelj Tajništva ESRB-a

u ime Općeg odbora ESRB-a


(1)  SL L 331, 15.12.2010., str. 1.

(2)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(3)  SL C 58, 24.2.2011., str. 4.

(4)  Preporuka ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 15. prosinca 2015. o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (SL C 97, 12.3.2016., str. 9).

(5)  Preporuka ESRB/2017/4 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. listopada 2017. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (SL C 431, 15.12.2017., str. 1.).


PRILOG

Prilog Preporuci ESRB/2015/2 zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog

Estonija

jednopostotna stopa zaštitnog sloja za sistemski rizik koja se primjenjuje u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU na domaće izloženosti svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u Estoniji

I.   Opis mjere

1.

Estonska mjera sastoji se od jednopostotne stope zaštitnog sloja za sistemski rizik koja se primjenjuje u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU na domaće izloženosti svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u Estoniji.

II.   Uzajamna primjena

2.

U slučaju kada su države članice prenijele članak 134. Direktive 2013/36/EU u nacionalno pravo, odgovarajućim tijelima se preporučuje da uzajamno primjene estonsku mjeru za izloženosti institucija koje imaju domaće odobrenje za rad, a nalaze se u Estoniji, u skladu s člankom 134. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok određen u potpreporuci C(3).

3.

U slučaju kada države članice nisu prenijele članak 134. Direktive 2013/36/EU u nacionalno pravo, odgovarajućim tijelima se preporučuje da uzajamno primjene estonsku mjeru za izloženosti institucija koje imaju domaće odobrenje za rad, a nalaze se u Estoniji, u skladu s potpreporukom C(2). Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru u roku od šest mjeseci.

Finska

Posebna najniža razina od 15 % specifična za određenu kreditnu instituciju za prosječni ponder rizika za kredite osigurane stambenim nekretninama u Finskoj koja važi za sve kreditne institucije koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB) (dalje u tekstu „kreditne institucije s IRB pristupom”) u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013.

I.   Opis mjere

1.

Finska mjera, primijenjena u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 sastoji se od donjeg praga od 15 % specifičnog za određenu kreditnu instituciju, za prosječni ponder rizika za kreditne institucije s IRB pristupom, na razini portfelja za stambene kredite osigurane stambenim nekretninama u Finskoj.

II.   Uzajamna primjena

2.

U skladu s člankom 458. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, odgovarajućim tijelima država članica preporučuje se da uzajamno primjenjuju finsku mjeru te da ju primijene na portfelje hipotekarnih kredita za stanovništvo osiguranih stambenim nekretninama u Finskoj, koje drže kreditne institucije s IRB pristupom, a koje su odobrile podružnice koje su dobile odobrenje za rad u matičnoj državi i nalaze se u Finskoj. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok iz potpreporuke C(3).

3.

Odgovarajućim tijelima također se preporučuje uzajamna primjena finske mjere te primjena na portfelje hipotekarnih kredita za stanovništvo osiguranih stambenim nekretninama u Finskoj, koje drže kreditne institucije s IRB pristupom, koje su odobrene izravno preko granica od strane kreditnih institucija koje imaju sjedište u njihovim odnosnim državama. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok iz potpreporuke C(3).

4.

U skladu s potpreporukom C(2), odgovarajućim tijelima preporučuje se da primijene, nakon savjetovanja s ESRB-om, mjeru makrobonitetne politike raspoloživu u njihovom području nadležnosti koja ima učinak koji je istovjetan gore navedenoj mjeri preporučenoj za uzajamnu primjenu, uključujući donošenje nadzornih mjera i nadzornih ovlasti utvrđenih u glavi VII. poglavlju 2. odjeljku IV. Direktive 2013/36/EU. Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru u roku od četiri mjeseca.

III.   Prag značajnosti

5.

Ova se mjera dopunjuje pragom značajnosti od 1 milijarde eura izloženosti tržištu hipotekarnih kredita osiguranih stambenim nekretninama u Finskoj radi usmjeravanja moguće primjene načela de minimis od strane država članica koje uzajamno primjenjuju mjeru.

6.

U skladu s Odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odgovarajuća tijela država članica mogu izuzeti pojedine kreditne institucije s IRB pristupom čiji portfelji hipotekarnih kredita za stanovništvo osigurani stambenim nekretninama u Finskoj nisu značajni i ispod su praga značajnosti od 1 milijarde eura. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju mjeru kada kreditna institucija s IRB pristupom prijeđe prag od 1 milijarde eura.

7.

Ako ne postoje kreditne institucije s IRB pristupom koje imaju odobrenje za rad u drugim državama članicama s podružnicama koje se nalaze u Finskoj ili koje izravno pružaju financijske usluge u Finskoj, a koje imaju izloženosti od 1 milijarde eura ili više u odnosu na finsko hipotekarno tržište, odgovarajuća tijela država članica mogu odlučiti da tu mjeru uzajamno ne primjenjuju, kako je utvrđeno u Odjeljku 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju mjeru kada kreditna institucija s IRB pristupom prijeđe prag od 1 milijarde eura.

Belgija

Dodatni ponder rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, određen kreditnim institucijama koje imaju odobrenje za rad u Belgiji koje primjenjuju IRB pristup, koji se primjenjuje u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013. Dodatni ponder rizika sastoji se od dva dijela:

(a)

paušalnog dodatnog pondera rizika od 5 postotnih bodova; i

(b)

proporcionalnog dodatnog pondera rizika koji se sastoji od 33 posto izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji.

I.   Opis mjere

1.

Belgijska mjera, primijenjena u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 i određena kreditnim institucijama koje imaju odobrenje za rad u Belgiji koje primjenjuju IRB pristup, sastoji se od dodatnog pondera rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, koja se sastoji od dva dijela:

(a)

Prvi dio sastoji se od povećanja od 5 postotnih bodova na ponder rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, koji je dobiven nakon izračuna drugog dijela dodatnog pondera rizika u skladu s točkom (b).

(b)

Drugi dio sastoji se od povećanja pondera rizika od 33 posto izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji. Izloženošću ponderiran prosjek je prosjek pondera rizika pojedinačnih kredita izračunan u skladu s člankom 154. Uredbe (EU) br. 575/2013, ponderiran odgovarajućom vrijednosti izloženosti.

II.   Uzajamna primjena

2.

U skladu s člankom 458. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, odgovarajućim tijelima država članica preporučuje se da uzajamno primjenjuju belgijsku mjeru primjenjujući ju na podružnice domaćih kreditnih institucija koje se nalaze u Belgiji, a koje imaju odobrenje za rad i koriste IRB pristup u roku određenom u potpreporuci C(3).

3.

Odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjenjuju belgijsku mjeru primjenjujući ju na domaće kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad i koje primjenjuju IRB pristup, koje imaju izravnu izloženost prema stanovništvu osiguranu stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji. U skladu s potpreporukom C(2), odgovarajućim tijelima preporučuje se da primjenjuju istu mjeru kao onu koju nadležno tijelo za primjenu mjera primjenjuje u Belgiji u roku određenom u potpreporuci C(3).

4.

Ako ista mjera makrobonitetne politike nije raspoloživa u njihovom području nadležnosti, odgovarajućim tijelima preporučuje se primijeniti, nakon savjetovanja s ESRB-om, mjeru makrobonitetne politike raspoloživu u njihovom području nadležnosti koja ima učinak koji je istovjetan gore navedenoj mjeri preporučenoj za uzajamnu primjenu, uključujući donošenje nadzornih mjera i nadzornih ovlasti utvrđenih u glavi VII. poglavlju 2. odjeljku IV. Direktive 2013/36/EU. Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru najkasnije četiri mjeseca nakon objave ove Preporuke u Službenom listu Europske Unije.

III.   Prag značajnosti

5.

Ova se mjera dopunjuje pragom značajnosti specifičnim za određenu instituciju od 2 milijarde eura radi usmjeravanja moguće primjene načela de minimis od strane odgovarajućih tijela koja uzajamno primjenjuju mjeru.

6.

U skladu s Odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odgovarajuća tijela država članica mogu izuzeti pojedine domaće kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad, s IRB pristupom koje nemaju značajne izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama u Belgiji koje su ispod praga značajnosti od 2 milijarde eura. Kada primjenjuju prag značajnosti, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da primjenjuju belgijsku mjeru na prethodno izuzete pojedine domaće kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad kada se povrijedi prag značajnosti od 2 milijarde eura.

7.

Ako nema kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u dotičnoj državi članici s podružnicama koje se nalaze u Belgiji ili koje imaju izravnu izloženost prema stanovništvu osiguranu stambenim nekretninama u Belgiji, a koje primjenjuju IRB pristup i koje imaju izloženost od 2 milijarde eura ili višu prema belgijskom tržištu stambenih nekretnina, odgovarajuća tijela dotičnih država članica mogu, u skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odlučiti da uzajamno ne primijene belgijsku mjeru. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju belgijsku mjeru kada kreditna institucija koja primjenjuje IRB pristup prijeđe prag od 2 milijarde eura.

8.

U skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, prag značajnosti od 2 milijarde eura je najviša preporučena razina praga. Odgovarajuća tijela koja uspostavljaju uzajamnost mogu stoga, umjesto primjene preporučenog praga odrediti niži prag za svoju državu, prema potrebi, ili uzajamno primijeniti mjeru bez praga značajnosti.

Francuska

Strože ograničenje velike izloženosti iz članka 395. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, koje se primjenjuje na izloženosti prema visoko zaduženim velikim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj na 5 posto priznatog kapitala, što se u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuje na globalne sistemski važne institucije (GSV institucije) i ostale sistemski važne institucije (OSV institucije) na najvišoj razini konsolidacije njihovog bankarskog bonitetnog parametra.

I.   Opis mjere

1.

Francuska mjera, primijenjena u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 575/2013 određena GSV institucijama i OSV institucijama na najvišoj razini konsolidacije njihovog bankarskog bonitetnog parametra (ne na potkonsilidiranoj razini), sastoji se od strožeg ograničenja velike izloženosti na 5 posto njihovog priznatog kapitala, primjenjivo na izloženost prema visoko zaduženim velikim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj.

2.

Nefinancijsko društvo se definira kao fizička ili pravna osoba privatnog prava koja ima sjedište u Francuskoj i koja, na svojoj razini i na najvišoj razini konsolidacije, pripada sektoru nefinancijskih društava kako je definiran u točki 2.45 Priloga A Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

3.

Mjera se primjenjuje na izloženost prema nefinancijskim društvima koja imaju sjedište u Francuskoj i na izloženost prema grupama povezanih nefinancijskih društava kako slijedi:

(a)

Za nefinancijska društva koja su dio grupe povezanih nefinancijskih društava koje ima sjedište na najvišoj razini konsolidacije u Francuskoj, mjera se primjenjuje na zbroj neto izloženosti prema grupi i svim njezinim povezanim subjektima u smislu točke (39) članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

Za nefinancijska društva koja su dio grupe povezanih nefinancijskih društava koje ima sjedište na najvišoj razini konsolidacije izvan Francuske, mjera se primjenjuje na zbroj:

i.

izloženosti prema onim nefinancijskim društvima koja imaju sjedište u Francuskoj;

ii.

izloženosti prema subjektima u Francuskoj ili u inozemstvu preko kojih nefinancijska društva navedena pod točkom i. imaju izravnu ili neizravnu kontrolu u smislu točke (39) članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013; i

iii.

izloženosti prema subjektima u Francuskoj ili u inozemstvu koja ekonomski ovise o nefinancijskim društvima navedenim u točki i. u smislu točke (39) članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Nefinancijska društva koja nemaju sjedište u Francuskoj i koja nisu društvo kćer, niti su subjekt ekonomski ovisan o nefinancijskom društvu koje ima sjedište u Francuskoj, a niti su pod njegovom izravnom ili neizravnom kontrolom, stoga su izvan područja primjene mjere.

U skladu s člankom 395. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, mjera se primjenjuje nakon uzimanja u obzir učinaka tehnika smanjenja kreditnog rizika i iznimaka u skladu s člancima od 399. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.

GSV institucija ili OSV institucija mora nefinancijsko društvo koje ima sjedište u Francuskoj smatrati velikim, ako je njegova izvorna izloženost prema nefinancijskom društvu ili prema grupi povezanih nefinancijskih društava u smislu stavka 3., jednaka ili veća od 300 milijuna eura. Vrijednost originalne izloženosti se izračunava u skladu s člancima 389. i 390. Uredbe (EU) br. 575/2013 prije uzimanja u obzir učinaka tehnika smanjenja kreditnog rizika i izuzeća iz članaka 399. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013, o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (2).

5.

Smatra se da je nefinancijsko društvo visoko zaduženo ako ima omjer financijske poluge veći od 100 posto, a omjer pokrivenosti financijskih troškova je ispod tri, obračunato na najvišoj razini konsolidacije grupe kako slijedi:

(a)

Omjer financijske poluge je omjer između ukupnog duga umanjenog za novac i vlasničke vrijednosne papire; i

(b)

Omjer pokrivenosti financijskih troškova je omjer između, s jedne strane, dodane vrijednosti uvećano za subvencije za poslovanje umanjeno za: i. plaće, ii. poreze i carine na poslovanje, iii. druge neto redovne troškove poslovanja isključujući neto kamate i slične troškove, i iv. amortizaciju i otplatu te, s druge strane, kamata i sličnih troškova.

Omjeri se izračunavaju temeljem računovodstvenih agregata definiranim u skladu s primjenjivim standardima, kako su prikazani u financijskim izvještajima nefinancijskog društva koje je, prema potrebi ovjerio ovlašteni računovođa.

II.   Uzajamna primjena

6.

Odgovarajućim tijelima država članica preporučuje se da uzajamno primjenjuju francusku mjeru primjenjujući ju na GSV institucije i OSV institucije koje imaju domaću dozvolu za rad, na najvišoj razini konsolidacije u okviru područja nadležnosti njihovog bonitetnog parametra.

7.

Ako ista mjera makrobonitetne politike nije raspoloživa u njihovoj državi, u skladu s potpreporukom C(2), odgovarajućim tijelima se preporučuje da nakon savjetovanja s ESRB-om, primijene mjeru makrobonitetne politike raspoloživu u njihovoj državi koja ima učinak koji je istovjetan gore navedenoj mjeri preporučenoj za uzajamnu primjenu. Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru najkasnije šest mjeseci nakon objave ove Preporuke u Službenom listu Europske Unije.

III.   Prag značajnosti

8.

Ova se mjera dopunjuje kombiniranim pragom značajnosti radi usmjeravanja moguće primjene načela de minimis od strane odgovarajućih tijela koja uzajamno primjenjuju mjeru, koji se sastoji od:

(a)

Praga od 2 milijarde EUR za ukupne originalne izloženosti GSV institucija i OSV institucija koje imaju domaću dozvolu za rad, na najvišoj razini konsolidacije u okviru područja nadležnosti bonitetnog parametra, prema francuskom sektoru nefinancijskih društava;

(b)

Praga od 300 milijuna EUR primjenjivog na GSV institucije i OSV institucije koje imaju domaće odobrenje za rad, koje imaju jednak ili prelaze prag naveden pod točkom (a) za:

i.

pojedinačnu originalnu izloženost prema nefinancijskom društvu sa sjedištem u Francuskoj;

ii.

zbroj originalnih izloženosti prema grupi povezanih nefinancijskih društava, koje na najvišoj razini konsolidacije ima sjedište u Francuskoj, obračunato u skladu sa stavkom 3.(a);

iii.

zbroj originalnih izloženosti prema nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj koja su dio grupe povezanih društava sa sjedištem na najvišoj razini konsolidacije izvan Francuske kako se izvještava u obrascima C 28.00 i C 29.00 Priloga VIII. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014;

(c)

Prag od 5 posto priznatog kapitala GSV institucije ili OSV institucije na najvišoj razini konsolidacije, za izloženosti utvrđene pod (b) nakon što je uzet u obzir učinak tehnika smanjenja kreditnog rizika i izuzeća iz članaka 399. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pragovi navedeni u stavcima (b) i (c) trebaju se primijeniti bez obzira je li odnosni subjekt ili nefinancijsko društvo visoko zaduženo ili nije.

Vrijednost originalne izloženosti navedena u stavcima (a) i (b) treba se izračunati u skladu s člancima 389. i 390. Uredbe (EU) br. 575/2013 prije nego što je uzet u obzir učinak tehnika smanjenja kreditnog rizika i izuzeća iz članaka 399. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako se izvještava u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

9.

U skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odgovarajuća tijela država članica mogu izuzeti pojedine GSV institucije ili OSV institucije koje imaju domaću dozvolu za rad, na najvišoj razini konsolidacije njihovog bankarskog bonitetnog parametra, koje ne krše kombinirani prag značajnosti naveden u stavku 8. Prilikom primjene praga značajnosti, odgovarajuća tijela bi trebala pratiti značajnost izloženosti GSV institucija ili OSV institucija koje imaju domaću dozvolu za rad prema francuskom sektoru nefinancijskih društava, kao i koncentraciju izloženosti GSV institucija i OSV institucija koje imaju domaću dozvolu za rad prema velikim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj, te se preporučuje da, kada je prekršen kombinirani prag značajnosti naveden u stavku 8., primijene francusku mjeru na prethodno izuzete GSV institucije ili OSV institucije koje imaju domaću dozvolu za rad na najvišoj razini konsolidacije svojeg bankarskog bonitetnog parametra. Odgovarajuća tijela se također potiče da drugim sudionicima na tržištu u svojim državama signaliziraju sistemske rizike povezane s povećanom financijskom polugom velikih nefinancijskih društava sa sjedištem u Francuskoj.

10.

Ako nema GSV institucija ili OSV institucija na najvišoj razini konsolidacije njihovog bankarskog bonitetnog parametra koje imaju odobrenje za rad u dotičnoj državi članici i koje su izložene francuskom sektoru nefinancijskih društava iznad praga značajnosti navedenog u stavku 8., odgovarajuća tijela dotičnih država članica mogu, u skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odlučiti da uzajamno ne primijene francusku mjeru. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti GSV institucija i OSV institucija koje imaju domaću dozvolu za rad prema francuskom sektoru nefinancijskih društava kao i koncentraciju izloženosti GSV institucija i OSV institucija koje imaju domaću dozvolu za rad prema velikim nefinancijskim društvima sa sjedištem u Francuskoj, te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju francusku mjeru kada GSV institucija ili OSV institucija na najvišoj razini konsolidiranosti svog bankarskog bonitetnog parametra premaši kombinirani prag značajnosti naveden u stavku 8. Odgovarajuća tijela se također potiče da signaliziraju drugim sudionicima na tržištu u svojim državama sistemske rizike povezane s povećanom financijskom polugom velikih nefinancijskih društava sa sjedištem u Francuskoj.

11.

U skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, kombinirani prag značajnosti naveden u stavku 8. je preporučena maksimalna razina praga. Odgovarajuća tijela koja uspostavljaju uzajamnost mogu stoga, prema potrebi, umjesto primjene preporučenog praga odrediti niži prag za svoju državu, ili uzajamno primijeniti mjeru bez praga značajnosti.
”.

(1)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1).


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/10


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.9139 – Haier/Candy)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/02)

Dana 13. prosinca 2018. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32018M9139. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/10


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/03)

Dana 21. siječnja 2019. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32019M9135. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/11


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/04)

Dana 22. siječnja 2019. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32019M9176. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/11


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.9228 – Denso/Aisin/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/05)

Dana 23. siječnja 2019. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32019M9228. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/12


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.9148 – Univar/Nexeo)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/06)

Dana 23. siječnja 2019. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32019M9148. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/13


Tečajna lista eura (1)

31. siječnja 2019.

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1488

JPY

japanski jen

124,81

DKK

danska kruna

7,4657

GBP

funta sterlinga

0,87578

SEK

švedska kruna

10,3730

CHF

švicarski franak

1,1409

ISK

islandska kruna

137,20

NOK

norveška kruna

9,6623

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,760

HUF

mađarska forinta

315,88

PLN

poljski zlot

4,2736

RON

rumunjski novi leu

4,7271

TRY

turska lira

5,9689

AUD

australski dolar

1,5787

CAD

kanadski dolar

1,5109

HKD

hongkonški dolar

9,0137

NZD

novozelandski dolar

1,6607

SGD

singapurski dolar

1,5459

KRW

južnokorejski von

1 277,58

ZAR

južnoafrički rand

15,2420

CNY

kineski renminbi-juan

7,7010

HRK

hrvatska kuna

7,4238

IDR

indonezijska rupija

15 980,38

MYR

malezijski ringit

4,6988

PHP

filipinski pezo

59,843

RUB

ruski rubalj

75,1113

THB

tajlandski baht

35,883

BRL

brazilski real

4,2041

MXN

meksički pezo

21,8999

INR

indijska rupija

81,6860


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/14


Informativna obavijest Komisije u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Utvrđivanje obveza javnih usluga u redovitom zračnom prijevozu

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/08)

Država članica

Finska

Predmetni zračni put

Helsinki – Pori

Datum stupanja na snagu obveza javnih usluga

1. kolovoza 2019.

Adresa na kojoj se bez naknade mogu dobiti tekst i sve druge informacije ili dokumentacija u vezi s obvezama javnih usluga

Dodatne informacije:

Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINSKA

Telefon: +358 447019228

Telefaks: +358 26349417

Adresa e-pošte: tarjous@pori.fi

Internetska stranica:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/15


Informativna obavijest Komisije u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama pružanja javnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/09)

Država članica

Finska

Predmetni zračni put

Pori – Helsinki

Razdoblje valjanosti ugovora

1. kolovoza 2019. – 23. prosinca 2022.

Rok za podnošenje ponuda

61 dan od datuma objave ovog poziva

Adresa na kojoj se bez naknade mogu dobiti tekst poziva na podnošenje ponuda i sve potrebne informacije i/ili dokumentacija u vezi s javnim natječajem i obvezom javnih usluga

Dodatne informacije:

Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINSKA

Telefon: +358 447019228

Telefaks: +358 26349417

Adresa e-pošte: tarjous@pori.fi

Internetska stranica:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/16


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Izmjene obveza javnih usluga za obavljanje redovitog zračnog prijevoza

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/10)

Država članica

Francuska

Predmetni zračni putovi

Ajaccio–Pariz (Orly)

Ajaccio–Marseille

Ajaccio–Nica

Bastia–Pariz (Orly)

Bastia–Marseille

Bastia–Nica

Calvi–Pariz (Orly)

Figari–Pariz (Orly)

Calvi–Marseille

Calvi–Nica

Figari–Marseille

Figari–Nica

Početni datum stupanja na snagu obveza javnih usluga

siječanj 1986.

Datum stupanja na snagu izmjena

25. ožujka 2020.

Adresa na kojoj se mogu dobiti tekst i sve informacije i/ili dokumentacija u vezi s obvezom javnih usluga

Odluke AC Korzikanske skupštine od 20. prosinca 2018. i 31. siječnja 2019. o odobrenju novih obveza obavljanja javnih usluga redovitog zračnog prijevoza između Pariza (Orly), Marseillea i Nice s jedne strane i Ajaccia, Bastije, Calvija i Figarija s druge strane te o prihvaćanju načela delegiranja javnih usluga radi pružanja javnih usluga zračnog prijevoza kojima se povezuje Korzika

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des Transports de la Corse

M. le Directeur

19, avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCUSKA

Tel. +33 495237130

Faks +33 495201631

E-pošta: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/17


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/11)

Država članica

Francuska

Predmetni zračni putovi

Ajaccio–Pariz (Orly) (1. blok)

Ajaccio–Marseille (2. blok)

Ajaccio–Nica (3. blok)

Bastia–Pariz (Orly) (4. blok)

Bastia–Marseille (5. blok)

Bastia–Nica (6. blok)

Calvi–Pariz (Orly) (7. blok)

Figari–Pariz (Orly) (8. blok)

Calvi–Marseille i Calvi–Nica (9. blok)

Figari–Marseille i Figari–Nica (10. blok)

Razdoblje valjanosti ugovora

25. ožujka 2020.–31. prosinca 2023.

Rok za predaju prijava i ponuda

8. travnja 2019. (do 16:00 sati prema lokalnom vremenu)

Adresa na kojoj se mogu dobiti tekst javnog natječaja i sve informacije i/ili dokumentacija u vezi s javnim natječajem i s obvezom javnih usluga

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

Francuska

E-pošta: contact@otc-corse.fr

Tel. +33 495237130

Faks +33 495201631

Profil javnog naručitelja: www.achatpublic.com


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/18


POSEBAN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA – EACEA/02/2019

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje 2014. — 2020.

(2019/C 39/12)

1.   Uvod

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, br. 1720/2006/EZ i br. 1298/2008/EZ (1).

2.   Ciljevi i opis

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) pruža opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje neka institucija visokog obrazovanja može provoditi u okviru Erasmus+ programa. Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje preduvjet je za sve institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u jednoj od zemalja s popisa navedenog u nastavku, a koje se žele prijaviti za sudjelovanje u mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja i/ili suradnji za inovacije i dobre prakse u okviru programa. Za institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u drugim zemljama Povelja Erasmus za visoko obrazovanje nije potrebna, a kvalitativni okvir uspostavlja se međuinstitucijskim sporazumima između institucija visokog obrazovanja. Povelja se dodjeljuje za cjelokupno trajanje Erasmus+ programa. Provedba Povelje podliježe nadzoru, a u slučaju povrede bilo kojeg od njezinih načela i obveza Europska komisija može je opozvati.

3.   Podnositelji prijava koji ispunjuju uvjete

Institucije visokog obrazovanja koje ispunjavaju uvjete za podnošenje prijava za Povelju Erasmus za visoko obrazovanje jesu institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u jednoj od sljedećih zemalja:

državama članicama Europske unije;

zemljama članicama EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn, Norveška);

zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u (Srbija, bivša jugoslavenska republika Makedonija i Turska).

Nacionalna tijela vlasti trebaju odrediti koje će se institucije visokog obrazovanja (2), među onima za koje je podnesena prijava, smatrati podnositeljima prijave koji ispunjuju uvjete za sudjelovanje u mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja i/ili suradnji za inovacije i dobre prakse u okviru Erasmus+ programa na svojemu području.

4.   Rok za podnošenje prijava i okvirni datum objave rezultata odabira

Uredno ispunjeni elektronički obrazac za prijavu mora se dostaviti Internetom do 12.00 sati (podne po briselskom vremenu, srednjoeuropsko vrijeme) na dan 29. ožujka 2019.

Okvirni datum objave rezultata odabira je 25. listopada 2019.

5.   Podrobnije informacije

Informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Prijave se podnose u skladu sa smjernicama koje je osigurala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu i koje su dostupne na adresi:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 50.

(2)  „Ustanova visokog obrazovanja” kao što je definirano u Članku 2 Erasmus+ zakonske osnove znači:

(a)

svaka vrsta ustanove visokog obrazovanja koja, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, nudi ostvarenje priznatih stupnjeva obrazovanja ili drugih priznatih kvalifikacija tercijarne razine bez obzira na naziv takvih ustanova;

(b)

svaka ustanova koja, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, nudi strukovno obrazovanje ili osposobljavanje na tercijarnoj razini.


Europska investicijska banka

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/20


Poziv na podnošenje prijedloga

Ideje koje mijenjaju svijet: EIBI-jev Turnir u društvenim inovacijama za 2019.

(2019/C 39/13)

Institut EIB-a priređuje osmo izdanje svog Turnira u društvenim inovacijama

Turnir u društvenim inovacijama (TDI) namijenjen je promicanju inovativnih ideja i nagrađivanju rješenja kojima se omogućuje stvaranje društvenog i okolišnog učinka kroz projekte na cijelom nizu raznih područja – od obrazovanja i zdravstva, preko otvaranja radnih mjesta, pa sve do novih tehnologija, sustava i procesa. Svi projekti natječu se za dvije nagrade u Općoj kategoriji, a projekti koji se bave ovogodišnjom temom održive potrošnje i održive proizvodnje (uključujući kružno gospodarstvo) natjecat će se i za dvije nagrade u Posebnoj kategoriji. Pobjednički projekti u obje kategorije osvajaju 1. ili 2. nagradu u iznosu od 50 000 odnosno 20 000 eura.

Pratite nas na Facebooku: www.facebook.com/EibInstitute

Za opširnije obavijesti o ovome turniru i o tome kako dostaviti inovativne prijedloge, posjetite stranicu: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/21


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/14)

1.   

Komisija je 25. siječnja 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG („GreenCycle”, Njemačka), koji pripada grupi Schwarz,

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG („NWD”, Njemačka), koji pripada grupi WEIG,

novoosnovani zajednički pothvat („JV”, Njemačka).

Poduzetnici GreenCycle i NWD stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom JV.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela u novoosnovanom društvu koje čini zajednički pothvat.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   GreenCycle: bavi se prikupljanjem, trgovinom i nabavom materijala koji se mogu reciklirati; pripada grupi Schwarz, koja prvenstveno posluje u sektoru maloprodaje hrane u cijelom svijetu putem svojih društava Lidl i Kaufland,

—   NWD: bavi se prikupljanjem i recikliranjem otpadnog papira; pripada međunarodnoj grupi WEIG, koja proizvodi različite vrste kartona,

—   JV: upravljat će internetskom platformom za trgovinu materijalima koji se mogu reciklirati i otpadnim materijalima.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Adresa e-pošte: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/23


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 39/15)

1.   

Komisija je 25. siječnja 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Brussels Airport Company NV („BAC”, Belgija), pod zajedničkom kontrolom poduzetnikâ Ontario’s Teachers Pension Plan (Kanada), Macquarie Group (Australija) i La Société Fédérale de Participations et d’Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI/FPIM”, Belgija),

Marriott International, Inc. („Marriott”, Sjedinjene Američke Države),

Airhotel Belgium BVBA („Airhotel”, Belgija), koji je vlasnik hotela Sheraton Brussels Airport.

Poduzetnici BAC i Marriott stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad hotelom Sheraton Brussels Airport.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela i na temelju prethodno postojećeg sporazuma o upravljanju hotelom.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   BAC: vlasnik i upravitelj Zračne luke Bruxelles-National, međunarodne zračne luke smještene u Zaventemu u Belgiji,

—   Marriott: diversificirano hotelsko društvo koje djeluje kao upravitelj i davatelj franšiza za hotele i nekretnine za vremenski ograničenu uporabu,

—   Airhotel: vlasnik hotela Sheraton Brussels Airport, smještenog u Zračnoj luci Bruxelles-National.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.