ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 11

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
11. siječnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

I   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

PREPORUKE

 

Europska središnja banka

2019/C 11/01 ESB/2019/1

Preporuka Europske središnje banke od 7. siječnja 2019. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2019/1)

1


 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2019/C 11/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) ( 1 )

4


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2019/C 11/03

Tečajna lista eura

5


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2019/C 11/04

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

6

2019/C 11/05

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

8


 

Ispravci

2019/C 11/06

Ispravak Evidencije podataka o putnicima – Popis država članica koje su odlučile primjenjivati Direktivu o evidenciji podataka o putnicima na letove unutar EU-a kako je navedeno u članku 2. Direktive (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (Ako država članica odluči primijeniti ovu Direktivu na letove unutar EU-a, u pisanom obliku obavješćuje Komisiju. Država članica može dostaviti ili povući obavijest u bilo kojem trenutku. Komisija objavljuje tu obavijest i njezino povlačenje u Službenom listu Europske unije) ( SL C 196, 8.6.2018. )

9


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


I Rezolucije, preporuke i mišljenja

PREPORUKE

Europska središnja banka

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/1


PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 7. siječnja 2019.

o politikama raspodjele dividendi

(ESB/2019/1)

(2019/C 11/01)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 6. i članak 132.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 34.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2),

budući da:

Kreditne institucije moraju nastaviti pripremu za pravodobnu i potpunu primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) i pripremiti se za istek prijelaznog razdoblja predviđenog Uredbom (EU) 2017/2395 Europskog parlamenta i Vijeća (5) kako bi se ublažili mogući značajni negativni učinci na redovni osnovni kapital koji proizlaze iz obračuna očekivanih kreditnih gubitaka u skladu s MSFI-jem 9 u složenom makroekonomskom i financijskom okruženju koje stvara pritisak na profitabilnost kreditnih institucija i uslijed toga na njihovu sposobnost stvaranja njihovih kapitalnih osnova. Povrh toga, iako kreditne institucije trebaju financirati gospodarstvo, politika konzervativne raspodjele dio je adekvatnog upravljanja rizicima i zdravog bankarskog sustava. Potrebno je primijeniti istu metodu koja je utvrđena u Preporuci (ESB/2017/44) Europske središnje banke (6),

DONIJELO JE OVU PREPORUKU:

I.

1.

Kreditne institucije bi trebale ustanoviti politike dividendi koristeći se konzervativnim i opreznim pretpostavkama s ciljem ispunjavanja važećih kapitalnih zahtjeva nakon svake raspodjele i s ciljem ispunjavanja ishoda postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

(a)

Kreditne institucije obvezne su u svakom trenutku ispunjavati važeće minimalne kapitalne zahtjeve („zahtjevi u sklopu prvog stupa”). To uključuje stopu redovnog osnovnog kapitala od 4,5 %, stopu osnovnog kapitala od 6 % i stopu ukupnog kapitala od 8 %, kako je predviđeno člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(b)

Povrh toga, kreditne institucije obvezne su u svakom trenutku ispunjavati kapitalne zahtjeve koji su određeni kao posljedica važeće Odluke o postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP) primjenom članka 16. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1024/2013 i koji nadilaze zahtjeve u sklopu prvog stupa („zahtjevi u sklopu drugog stupa”).

(c)

Kreditne institucije obvezne su također ispunjavati zahtjev za kombinirani zaštitni sloj definiran člankom 128. točkom (6) Direktive 2013/36/EU.

(d)

Kreditne su institucije također obvezne ispuniti svoju zahtijevanu punu (eng. fully loaded(7) stopu redovnog osnovnog kapitala, svoju stopu osnovnog kapitala i svoju stopu ukupnog kapitala do datuma određenog za postupno uvođenje stopa. To se odnosi na punu primjenu gore navedenih stopa nakon primjene prijelaznih odredbi i kombiniranog zaštitnog sloja kapitala definiranog u članku 128. stavku 6. Direktive 2013/36/EU. Prijelazne odredbe utvrđene su u glavi XI. Direktive 2013/36/EU i u dijelu desetom Uredbe (EU) br. 575/2013.

(e)

Kreditne institucije koje su odlučile primijeniti uređenja iz Uredbe (EU) 2017/2395 tijekom prijelaznog razdoblja, također su obvezne ispuniti svoju zahtijevanu punu (eng. fully loaded) stopu redovnog osnovnog kapitala do završetka prijelaznog razdoblja iz te Uredbe.

Ovi zahtjevi moraju biti ispunjeni na konsolidiranoj razini, te ako je primjenjivo, također i na pojedinačnoj osnovi, osim ako je došlo do izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, kako je predviđeno u članku 7. i članku 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.

U odnosu na kreditne institucije koje isplaćuju dividende (8) u 2019. za financijsku godinu 2018., ESB preporučuje:

(a)

Kategorija 1: Kreditne institucije koje i. zadovoljavaju važeće kapitalne zahtjeve navedene u stavku 1(a) i 1(b) i 1(c) i ii. koje su već dostigle svoje pune (engl. fully loaded) stope iz stavaka 1(d) i 1(e), ovisno o slučaju, na dan 31. prosinca 2018., trebale bi raspodijeliti svoju neto dobit u dividende na konzervativan način kako bi mogle nastaviti ispunjavati sve zahtjeve i ishode SREP-a čak i u slučaju pogoršanih gospodarskih i financijskih uvjeta;

(b)

Kategorija 2: Kreditne institucije koje i. zadovoljavaju važeće kapitalne zahtjeve navedene u stavku 1(a) i 1(b) i 1(c) na dan 31. prosinca 2018., ali koje nisu dostigle svoje pune (engl. fully loaded) stope iz stavaka 1(d) i 1(e), ovisno o slučaju, na dan 31. prosinca 2018., trebale bi raspodijeliti svoju neto dobit u dividende na konzervativan način kako bi mogle nastaviti ispunjavati sve zahtjeve i ishode SREP-a čak i u slučaju pogoršanih gospodarskih i financijskih uvjeta. Nadalje, u načelu bi trebale samo isplatiti dividende u mjeri u kojoj je ispunjen stavak 1(d) i koja osigurava barem linearni (9) put prema zahtijevanim punim (engl. fully loaded) kapitalnim zahtjevima iz stavka 1(e) i ishodima SREP-a;

(c)

Kategorija 3: Kreditne institucije koje su povrijedile zahtjeve navedene u stavku 1(a), 1(b) ili 1(c) ne bi u načelu trebale dodjeljivati nikakve dividende.

Kreditne institucije koje nisu u mogućnosti postupati u skladu s ovom Preporukom zato što smatraju da su zakonski obvezne isplatiti dividende, trebaju bez odgode stupiti u kontakt sa svojim zajedničkim nadzornim timom.

Od kreditnih institucija iz kategorija 1, 2 i 3, kako je navedeno u stavcima 2(a), 2(b) i 2(c), očekuje se da također ispunjavaju upute u sklopu drugog stupa. Ako kreditna institucija posluje ili se očekuje da će kreditna institucija poslovati ispod razina utvrđenih uputama u sklopu drugog stupa, treba bez odgode stupiti u kontakt sa svojim zajedničkim nadzornim timom. ESB će preispitati razloge zbog kojih je došlo do pada razine kapitala kreditne institucije ili zbog kojih se očekuje pad razine kapitala, te će razmotriti poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na pojedinu instituciju.

Od institucija se također očekuje da u svojoj politici dividendi i upravljanju kapitalom uzmu u obzir mogući učinak na zahtijevani kapital uslijed budućih izmjena u pravnim, regulatornim i računovodstvenim okvirima Unije. U nedostatku određenih podataka koji ukazuju suprotno, očekuje se da budući zahtjevi u sklopu drugog stupa i upute u sklopu drugog stupa budu najmanje na trenutnim razinama.

II.

Ova je preporuka upućena značajnim nadziranim subjektima i značajnim nadziranim grupama kako su utvrđeni u članku 2. točkama 16. i 22. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

III.

Ova je preporuka također upućena nacionalnim nadležnim tijelima i imenovanim tijelima u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe kako su utvrđeni u članku 2. točkama 7. i 23. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). Od nacionalnih i imenovanih nadležnih tijela očekuje se da prema potrebi primjenjuju ovu preporuku na te subjekte i grupe (10).

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. siječnja 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(5)  Uredba (EU) 2017/2395 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih uređenja za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 na regulatorni kapital te za tretman velikih izloženosti u slučaju određenih izloženosti javnog sektora koje su nominirane u domaćoj valuti bilo koje države članice (SL L 345, 27.12.2017., str. 27.).

(6)  Preporuka ESB/2017/44 Europske središnje banke od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (SL C 8, 11.1.2018., str. 1.).

(7)  Svi zaštitni slojevi na punim (engl. fully loaded) razinama.

(8)  Kreditne institucije pojavljuju se u različitim pravnim oblicima, na primjer kao uvrštena trgovačka društva i društva koja nisu dionička društva kao što su uzajamne institucije, zadruge ili štedne institucije. Pojam „dividenda” iz ove Preporuke odnosi se na svaku vrstu isplate u gotovini koja podliježe odobrenju glavne skupštine.

(9)  U praksi to znači da bi tijekom preostalog dijela prijelaznog razdoblja kreditne institucije trebale, u načelu, zadržati najmanje razmjerni iznos praznine godišnje u odnosu na njihovu punu (engl. fully loaded) stopu redovnog osnovnog kapitala, njihovu stopu osnovnog kapitala i njihovu stopu ukupnog kapitala, kao što je navedeno u stavku 1(e).

(10)  Ako se ova Preporuka primijeni na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe koje smatraju da nisu u mogućnosti postupati u skladu s ovom Preporukom zato što se smatraju zakonski obveznim isplatiti dividende, one trebaju bez odgode stupiti u kontakt sa svojim zajedničkim nadzornim timom.


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/4


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8747 – Bolloré/APMM/CIT)

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 11/02)

Dana 21. prosinca 2018. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32018M8747. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/5


Tečajna lista eura (1)

10. siječnja 2019.

(2019/C 11/03)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1535

JPY

japanski jen

124,70

DKK

danska kruna

7,4655

GBP

funta sterlinga

0,90423

SEK

švedska kruna

10,2303

CHF

švicarski franak

1,1276

ISK

islandska kruna

137,10

NOK

norveška kruna

9,7493

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,626

HUF

mađarska forinta

321,16

PLN

poljski zlot

4,2959

RON

rumunjski novi leu

4,6813

TRY

turska lira

6,2709

AUD

australski dolar

1,6031

CAD

kanadski dolar

1,5251

HKD

hongkonški dolar

9,0414

NZD

novozelandski dolar

1,6983

SGD

singapurski dolar

1,5584

KRW

južnokorejski von

1 289,04

ZAR

južnoafrički rand

15,9731

CNY

kineski renminbi-juan

7,8213

HRK

hrvatska kuna

7,4255

IDR

indonezijska rupija

16 240,13

MYR

malezijski ringit

4,7265

PHP

filipinski pezo

60,167

RUB

ruski rubalj

77,2491

THB

tajlandski baht

36,802

BRL

brazilski real

4,2451

MXN

meksički pezo

22,1283

INR

indijska rupija

81,2005


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/6


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 11/04)

1.   

Komisija je 3. siječnja 2019. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Siemens Project Ventures GmbH („SPV”, Njemačka), koji pripada poduzetniku Siemens Aktiengesellschaft („Siemens AG”, Njemačka),

Veja Mate Offshore Project GmbH („VMOP”, Njemačka).

Poduzetnik SPV stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad poduzetnikom VMOP. Koncentracija se provodi promjenama u strukturi dioničara.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   SPV: razvoj i financiranje projekata, ulaganja u te projekte, osobito u područjima energetika, bolnice i infrastruktura,

—   VMOP: upravlja priobalnom vjetroelektranom kapaciteta 402 MW na Sjevernome moru u Njemačkoj.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/8


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2019/C 11/05)

1.   

Komisija je 21. prosinca 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

SNCF Mobilités (Francuska), pod kontrolom francuske države

Ceetrus France („Ceetrus”, Francuska), pod kontrolom holdinga Suraumarché.

Poduzetnici SNCF Mobilités i Ceetrus stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad mješovitim gospodarskim poduzećem s jedinstvenom namjenom (fr. société d’économie mixte à opération unique, SEMOP) pod nazivom „Gare du Nord 2024”, čiji je cilj sklapanje i provedba ugovora o koncesiji i sporazuma o privremenom korištenju javne imovine, koji čine stvarno pravo te kojima se navedenom poduzeću odobrava korištenje prostora na željezničkim postajama namijenjenih komercijalnim i uslužnim djelatnostima.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela u novoosnovanom društvu koje čini zajednički pothvat.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   SNCF Mobilités: prijevoz putnika i robe te, preko svoje podružnice Gares & Connexions, razvoj 3 000 putničkih željezničkih postaja u Francuskoj i upravljanje njima,

—   Ceetrus: razvoj mješovitih nekretnina.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


Ispravci

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/9


Ispravak Evidencije podataka o putnicima

Popis država članica koje su odlučile primjenjivati Direktivu o evidenciji podataka o putnicima na letove unutar EU-a kako je navedeno u članku 2. Direktive (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

(Ako država članica odluči primijeniti ovu Direktivu na letove unutar EU-a, u pisanom obliku obavješćuje Komisiju. Država članica može dostaviti ili povući obavijest u bilo kojem trenutku. Komisija objavljuje tu obavijest i njezino povlačenje u Službenom listu Europske unije)

( Službeni list Europske unije C 196 od 8. lipnja 2018. )

(2019/C 11/06)

Na stranici 29.:

Dodaju se sljedeće države članice koje su obavijestile Komisiju o primjeni Direktive o evidenciji podataka o putnicima na letove unutar EU-a:

Grčka;

Cipar;

Rumunjska.