ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 436

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
3. prosinca 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 436/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 436/02

Predmet C-207/16: Suda (veliko vijeće) od 2. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Tarragona – Španjolska) – Postupak koji je pokrenuo Ministerio Fiscal (Zahtjev za prethodnu odluku — Elektroničke komunikacije — Obrada osobnih podataka — Direktiva 2002/58/EZ — Članci 1. i 3. — Područje primjene — Povjerljivost elektroničkih komunikacija — Zaštita — Članak 5. i članak 15. stavak 1. — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 7. i 8. — Podaci prikupljeni u okviru pružanja usluga elektroničkih komunikacija — Pristup državnih tijela podacima u svrhu istrage — Stupanj težine kaznenog djela kojim se može opravdati pristup podacima)

2

2018/C 436/03

Predmet C-571/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Nikolaj Kantarev protiv Balgarske Narodne Banke (Zahtjev za prethodnu odluku — Sustavi osiguranja depozita — Direktiva 94/19/EZ — Članak 1. točka 3. podtočka i. — Članak 10. stavak 1. — Pojam nedostupan depozit — Odgovornost države članice za štete uzrokovane pojedincima povredama prava Unije — Dovoljno ozbiljna povreda prava Unije — Postupovna autonomija država članica — Načelo lojalne suradnje — Članak 4. stavak 3. UEU-a — Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti)

3

2018/C 436/04

Predmet C-652/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofija-grad – Bugarska) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov protiv Zamestnik-predsedatel na Državna agencija za bežancite (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička politika azila i supsidijarne zaštite — Standardi za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite — Direktiva 2011/95/EU — Članci 3., 4., 10. i 23. — Zahtjevi za međunarodnu zaštitu koje su zasebno podnijeli članovi iste obitelji — Pojedinačna procjena — Uzimanje u obzir prijetnji u odnosu na jednog člana obitelji prilikom pojedinačne procjene zahtjeva drugog člana obitelji — Povoljniji standardi koje države članice mogu zadržati ili uvesti kako bi azil ili supsidijarnu zaštitu proširili na članove obitelji korisnika međunarodne zaštite — Procjena razloga za proganjanje — Sudjelovanje azerbajdžanskog državljanina u podnošenju tužbe protiv njegove zemlje pred Europskim sudom za ljudska prava — Zajednički postupovni standardi — Direktiva 2013/32/EU — Članak 46. — Pravo na djelotvoran pravni lijek — Potpuno i ex nunc razmatranje — Razlozi proganjanja ili činjenice prešućene pred tijelom odlučivanja ali navedene u pravnom lijeku podnesenom protiv odluke tog tijela)

4

2018/C 436/05

Predmet C-668/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Direktiva 2006/40/EZ — Emisije iz sustava za klimatizaciju motornih vozila — Članak 5. stavci 4. i 5. — Direktiva 2007/46/EZ — Homologacija motornih vozila — Članci 12., 29., 30. i 46. — Vozila koja ne ispunjavaju tehničke zahtjeve — Odgovornost nacionalnih tijela)

6

2018/C 436/06

Predmet C-12/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Cluj – Rumunjska) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei protiv Marije Dicu (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Organizacija radnog vremena — Direktiva 2003/88/EZ — Pravo na plaćeni godišnji odmor — Direktiva 2010/18/EU — Revidirani okvirni sporazum o roditeljskom dopustu — Roditeljski dopust koji se ne smatra razdobljem stvarnog rada)

7

2018/C 436/07

Predmet C-56/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad – Bugarska) – Bahtiyar Fathi protiv Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Granice, azil i useljavanje — Uredba (EU) br. 604/2013 — Članak 3. — Određivanje države članice odgovorne za ispitivanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje — Razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu bez izričite odluke o određivanju države članice odgovorne za ispitivanje — Direktiva 2011/95/EU — Članci 9. i 10. — Razlozi za proganjanje koji se temelje na vjeri — Dokaz — Iransko zakonodavstvo o otpadništvu od vjere — Direktiva 2013/32/EU — Članak 46. stavak 3. — Učinkoviti pravni lijek)

7

2018/C 436/08

Predmet C-73/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 2. listopada 2018. – Francuska Republika protiv Europskog parlamenta (Tužba za poništenje — Institucionalno pravo — Protokol o mjestu sjedišta institucija te određenih tijela, ureda, agencija i služba Europske unije — Europski parlament — Pojam ‚sjednica koja se odnosi na proračun’ koja se održava u Strasbourgu (Francuska) — Članak 314. UFEU-a — Izvršavanje proračunske ovlasti tijekom dodatnog plenarnog zasjedanja u Bruxellesu (Belgija))

8

2018/C 436/09

Predmet C-105/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna, Bugarska) – Komisija za zaštita na potrebitelite protiv Eveline Kamenove (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Direktiva 2005/29/EZ — Članak 2. točke (b) i (d) — Direktiva 2011/83/EU — Članak 2. točka 2. — Pojmovi trgovac i poslovna praksa)

9

2018/C 436/10

Predmet C-191/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte protiv ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Direktiva 2007/64/EZ — Platne usluge na unutarnjem tržištu — Pojam račun za plaćanje — Eventualna uključenost štednog računa koji svojem korisniku omogućuje polaganje i podizanje sredstava putem tekućeg računa otvorenog na njegovo ime)

10

2018/C 436/11

Predmet C-242/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA protiv Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora — Tekuća biogoriva koja se koriste za termoelektrično postrojenje — Direktiva 2009/28/EZ — Članak 17. — Kriteriji održivosti za tekuća biogoriva — Članak 18. — Nacionalni sustavi certificiranja održivosti — Provedbena odluka 2011/438/EU — Dobrovoljni sustavi certificiranja održivosti biogoriva i tekućih biogoriva koje je odobrila Europska komisija — Nacionalni propis koji predviđa obvezu za subjekte posrednike da podnesu certifikate o održivosti — Članak 34. UFEU-a — Slobodno kretanje robe)

10

2018/C 436/12

Predmet C-337/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poljska) – Feniks Sp. z o.o. protiv Azteca Products & Services SL (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Posebna nadležnost — Članak 7. točka 1. podtočka (a) — Pojam stvari povezane s ugovorom — Paulijanska tužba)

11

2018/C 436/13

Predmet C-379/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Rok određen pravom zamoljene države članice za izvršenje naloga o blokadi imovine — Primjenjivost tog roka na nalog o blokadi imovine ishođen u drugoj državi članici koji je proglašen izvršivim u zamoljenoj državi članici)

12

2018/C 436/14

Predmet C-384/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N protiv Budapest Rendőrfőkapitánya (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Cestovni prijevoz — Porezne odredbe — Direktiva 1999/62/EZ — Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila — Cestarina — Obveza država članica da uspostave učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije — Paušalna novčana kazna — Načelo proporcionalnosti — Izravna primjenjivost direktive)

12

2018/C 436/15

Predmet C-416/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Francuske Republike (Povreda obveze države članice — Članci 49. i 63. UFEU-a kao i članak 267. treći stavak UFEU-a — Lančano oporezivanje — Različito postupanje ovisno o državi sjedišta društva unuke — Povrat nezakonito naplaćenoga poreza po odbitku — Zahtjevi koji se odnose na dokaze kojima se opravdava takav povrat — Ograničenje prava na povrat — Diskriminacija — Nacionalni sud koji odlučuje u posljednjem stupnju — Obveza upućivanja zahtjeva za prethodnu odluku)

13

2018/C 436/16

Predmet C-478/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Cluj – Rumunjska) – IQ protiv JP (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članak 15. — Prijenos nadležnosti na sud koji je primjereniji za rješavanje — Područje primjene — Članak 19. — Litispendencija)

14

2018/C 436/17

Predmet C-599/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske (Povreda obveze države članice — Provedbena direktiva (EU) 2015/2392 — Prijavljivanje stvarnih ili potencijalnih kršenja uredbe o zlouporabi tržišta nadležnim tijelima — Neprijavljivanje ili neprenošenje u određenom roku)

14

2018/C 436/18

Predmet C-45/18 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. listopada 2018. – Claire Staelen protiv Europskog ombudsmana (Žalba — Zahtjev za reviziju — Pretpostavke dopuštenosti)

15

2018/C 436/19

Predmet C-353/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. svibnja 2018. uputio Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumunjska) – SC Beny Alex Srl protiv Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

Predmet C-507/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2018. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – NH protiv Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

16

2018/C 436/21

Predmet C-513/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. kolovoza 2018. uputio Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italija) – Autoservizi Giordano società cooperativa protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

Predmet C-515/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato protiv Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

Predmet C-519/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. kolovoza 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – TB protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

Predmet C-521/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari i dr. protiv Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

Predmet C-541/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – AS protiv Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

Predmet C-544/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. kolovoza 2018. uputio Upper Tribunal (Ujedinjena Kraljevina) – HM Revenue & Customs protiv HD

20

2018/C 436/27

Predmet C-548/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Saarländisches Oberlandesgericht (Njemačka) – BGL BNP Paribas SA protiv TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

Predmet C-550/18: Tužba podnesena 27. kolovoza 2018. – Europska komisija protiv Irske

21

2018/C 436/29

Predmet C-552/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno protiv Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

Predmet C-557/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. kolovoza 2018. uputio Landgericht Hamburg (Njemačka) – Eurowings GmbH protiv JJ i KI

22

2018/C 436/31

Predmet C-559/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Finanzgericht Baden-Württemberg (Njemačka) – TDK-Lambda Germany GmbH protiv Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

Predmet C-564/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – LH protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

Predmet C-565/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. rujna 2018. uputio Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) – Société Générale S.A. protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

Predmet C-569/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Caseificio Cirigliana Srl i dr. protiv Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i dr.

24

2018/C 436/35

Predmet C-572/18 P: Žalba koju je 13. rujna 2018. podnio thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 2. srpnja 2018. u predmetu T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv Europske komisije

25

2018/C 436/36

Predmet C-588/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) protiv Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

26

2018/C 436/37

Predmet C-592/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2018. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) – Darie B.V. protiv Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

Predmet C-593/18 P: Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli ABB Ltd, ABB AB protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-445/14, ABB Ltd, ABB AB protiv Europske komisije

27

2018/C 436/39

Predmet C-599/18 P: Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli Silec Cable SAS, General Cable Corp. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-438/14, Silec Cable, General Cable protiv Europske komisije

28

2018/C 436/40

Predmet C-600/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2018. uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – UTEP 2006. SRL protiv Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

Predmet C-602/18 P: Žalba koju je 21. rujna 2018. podnijelo društvo Star Television Productions Ltd protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-797/17, Star Television Productions protiv EUIPO-a – Marca Dorcela (STAR)

30

2018/C 436/42

Predmet C-616/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2018. uputio Tribunal d'instance d’Épinal (Francuska) – Cofidis SA protiv YU, ZT

30

2018/C 436/43

Predmet C-622/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – AR protiv Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

Predmet C-633/18 P: Žalba koju je 11. listopada 2018. podnio Apple Distribution International protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 27. srpnja 2018. u predmetu T-101/17, Apple Distribution International protiv Europske komisije

31

2018/C 436/45

Predmet C-635/18: Tužba podnesena 11. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

32

2018/C 436/46

Predmet C-650/18: Tužba podnesena 17. listopada 2018. – Mađarska protiv Europskog parlamenta

33

 

Opći sud

2018/C 436/47

Predmet T-79/16: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters i dr. protiv Komisije (Državne potpore — Program državnih potpora koji se odnosi na subvencionirano stjecanje ili stavljanje na raspolaganje bez naknade prirodnih područja — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem temeljem prethodne faze ispitivanja — Izostanak formalnog istražnog postupka — Aktivna procesna legitimacija — Pojam zainteresirane stranke — Dopuštenost — Povreda postupovnih prava — Ozbiljne poteškoće — Značajan utjecaj na položaj na tržištu konkurentskih poduzetnika)

34

2018/C 436/48

Predmet T-364/16: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava i dr. protiv Komisije (Damping — Uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine — Izmjena dodatne oznake TARIC za društvo — Tužba za poništenje — Akt koji se može pobijati — Izravan utjecaj — Osobni utjecaj — Dopuštenost — Učinci poništavajuće presude — Pravilo usporednosti oblika)

35

2018/C 436/49

Predmet T-387/16: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Terna protiv Komisije (Financijska potpora — Projekti od zajedničkog interesa u području transeuropskih energetskih mreža — Određivanje konačnog iznosa financijske potpore — Revizorsko izvješće u kojem su utvrđene nepravilnosti — Neprihvatljivi troškovi — Obveza obrazlaganja — Legitimna očekivanja — Proporcionalnost)

36

2018/C 436/50

Predmet T-567/16: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2018. – McCoy protiv Odbora regija (Javna služba — Dužnosnici — Socijalna sigurnost — Profesionalna bolest — Profesionalni uzrok bolesti — Članak 78. peti stavak Pravilnika o osoblju — Odbor za utvrđivanje invalidnosti — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni — Odgovornost — Neimovinska šteta)

36

2018/C 436/51

Predmet T-605/16: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – OY protiv Komisije (Javna služba — Ugovorno osoblje — Članak 3.b UZOS-a — Zapošljavanja — Razvrstavanje u razred — Uzimanje u obzir profesionalnog iskustva — Opće odredbe za primjenu članka 79. stavka 2. UZOS-a)

37

2018/C 436/52

Predmet T-640/16: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – GEA Group protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Toplinski stabilizatori — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a — Odluka kojom se izmjenjuje prvotna odluka — Tužba za poništenje — Pravni interes — Dopuštenost — Novčane kazne — Gornja granica od 10 % — Grupa društava — Jednako postupanje)

37

2018/C 436/53

Predmet T-7/17: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – John Mills protiv EUIPO-a – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MINERAL MAGIC — Raniji nacionalni verbalni žig MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 3. Uredbe (EU) 2017/1001))

38

2018/C 436/54

Predmet T-8/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Golden Balls protiv EUIPO-a – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije GOLDEN BALLS — Raniji verbalni žig Europske unije BALLON D’OR — Relativni razlog za odbijanje — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001))

39

2018/C 436/55

Predmet T-10/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Proof IT protiv EIGE-a (Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Zahtjev za uslugama podijeljen u dvije skupine — Usluge vezane uz internetsku stranicu — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Kriteriji dodjele — Transparentnost — Jednako postupanje — Očita pogreška u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost)

40

2018/C 436/56

Predmet T-26/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Jalkh protiv Parlamenta (Povlastice i imuniteti — Član Europskog parlamenta — Odluka o ukidanju zastupničkog imuniteta — Veza sa zastupničkim dužnostima — Jednako postupanje — Pravna sigurnost — Legitimna očekivanja — Postupak ukidanja zastupničkog imuniteta — Prava obrane — Zlouporaba ovlasti — Izvanugovorna odgovornost)

40

2018/C 436/57

Predmet T-27/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Jalkh protiv Parlamenta (Povlastice i imuniteti — Član Europskog parlamenta — Odluka o ukidanju parlamentarnog imuniteta — Veza s funkcijama parlametarnog zastupnika — Jednako postupanje — Pravna sigurnost — Legitimna očekivanja — Postupak ukidanja imuniteta — Prava obrane — Zlouporaba ovlasti — Izvanugovorna odgovornost)

41

2018/C 436/58

Predmet T-109/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – FCA US protiv EUIPO-a – Busbridge (VIPER) (Žig Europske unije — Postupak proglašavanja žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije VIPER — Raniji nacionalni verbalni žig VIPER — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Proizvodi za koje je raniji žig rabljen — Opseg uporabe ranijeg žiga — Članak 57. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 64. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001))

41

2018/C 436/59

Predmet T-164/17: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion protiv EUIPO-a – Pink Lady America (WILD PINK) Žig Europske Unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske Unije WILD PINK — Raniji verbalni žigovi Europske Unije i nacionalni žigovi PINK LADY — Raniji figurativni žigovi Europske Unije Pink Lady — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)

42

2018/C 436/60

Predmet T-171/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – M & K protiv EUIPO-a – Genfoot (KIMIKA) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije KIMIKA — Raniji verbalni žig Europske unije KAMIK — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Stvarna uporaba — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001))

43

2018/C 436/61

Predmet T-367/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Linak protiv EUIPO-a – ChangZhou Kaidi Electrical (Oblik električnog podiznog stativa) (Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje oblik električnog podiznog stativa — Raniji dizajn Zajednice — Razlog ništavosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Upućeni korisnik — Nepostojanje različitog ukupnog dojma — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002)

44

2018/C 436/62

Predmet T-368/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Linak protiv EUIPO-a – ChangZhou Kaidi Electrical (Oblik električnog podiznog stativa) (Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje oblik električnog podiznog stativa — Raniji dizajn Zajednice — Razlog ništavosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Upućeni korisnik — Nepostojanje različitog ukupnog dojma — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002)

44

2018/C 436/63

Predmet T-444/17: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – CompuGroup Medical protiv EUIPO-a – Medion (life coins) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije life coins — Raniji verbalni žig Europske unije LIFE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001))

45

2018/C 436/64

Predmet T-533/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Next design+produktion protiv EUIPO-a – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije nuuna — Raniji verbalni žigovi Europske unije NANU i NANU-NANA — Relativni razlog za odbijanje — Ocjena vjerojatnosti dovođena u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Komplementarnost proizvoda — Načela autonomije i neovisnosti žigova Europske unije — Načela zakonitosti i dobre uprave — Pravna sigurnost)

46

2018/C 436/65

Predmet T-548/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – VF International protiv EUIPO-a Virmani (ANOKHI) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije ANOKHI — Raniji figurativni žig Europske unije kipling — Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje siluetu majmuna — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Šteta za ugled — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001))

46

2018/C 436/66

Predmet T-581/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Asics protiv EUIPO-a – Van Lieshout Textielagenturen (Prikaz četiri ukrštene linije) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje četiri ukrštene linije — Obveza obrazlaganja — Članak 75. i članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članak 94. i članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001))

47

2018/C 436/67

Predmet T-644/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – DNV GL protiv EUIPO-a (Sustainablel) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Sustainablel — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/2001)]

48

2018/C 436/68

Predmet T-672/17: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2018. – Mamas and Papas protiv EUIPO-a – Wall-Budden (Zaštitna ogradica za dječje krevetiće) (Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje zaštitnu ogradicu za dječje krevetiće — Ispitivanje po službenoj dužnosti od strane žalbenog vijeća činjenica kojima se čini to otkrivanje — Načelo funkcionalnog kontinuiteta — Nedostatni dokazi za potrebe utvrđivanja otkrivanja)

48

2018/C 436/69

Predmet T-788/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Szabados protiv EUIPO-a –Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MicroSepar — Raniji figurativni žig Europske unije SeparSolidaria — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001))

49

2018/C 436/70

Predmet T-822/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Weber-Stephen Products protiv EUIPO-a (iGrill) (Žig Europske Unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije iGrill — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (UE) 2017/1001))

50

2018/C 436/71

Predmet T-413/17 INTP: Rješenje Općeg suda od 2. listopada 2018. – Karl Storz protiv EUIPO-a (3D) (Postupak — Tumačenje presude — Žig Europske unije — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka)

50

2018/C 436/72

Predmet T-506/17: Rješenje Općeg suda od 4. listopada 2018. – Makhlouf protiv Vijeća (Tužbe za poništenje — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito pravno neosnovana)

51

2018/C 436/73

Predmet T-33/18: Rješenje Općeg suda od 3. listopada 2018. – Pracsis i Conceptexpo Project protiv Komisije i EACEA-e (Tužba za poništenje i naknadu štete — Javna nabava usluga — Upravna žalba pred Komisijom — Isključivo potvrđujući akt — Rok za podnošenje žalbe — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost)

51

2018/C 436/74

Predmet T-549/18: Tužba podnesena 19. rujna 2018. – Hexal protiv EMA-e

52

2018/C 436/75

Predmet T-564/18: Tužba podnesena 21. rujna 2018. – Bernis i dr. protiv ESB-a

53

2018/C 436/76

Predmet T-567/18: Tužba podnesena 21. rujna 2018. – VE protiv ESMA-e

54

2018/C 436/77

Predmet T-569/18: Tužba podnesena 25. rujna 2018. – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen protiv EUIPO-a (Kordes’ Rose Monique)

54

2018/C 436/78

Predmet T-576/18: Tužba podnesena 25. listopada 2018. – Crédit agricole protiv ESB-a

55

2018/C 436/79

Predmet T-577/18: Tužba podnesena 25. rujna 2018. – Crédit agricole Corporate and Investment Bank protiv ESB-a

56

2018/C 436/80

Predmet T-578/18: Tužba podnesena 25. rujna 2018. – CA Consumer Finance protiv ESB-a

56

2018/C 436/81

Predmet T-584/18: Tužba podnesena 27. rujna 2018. – Ukrselhosprom PCF i Versobank protiv ESB-a

57

2018/C 436/82

Predmet T-585/18: Tužba podnesena 27. rujna 2018. – Şanli protiv Vijeća

59

2018/C 436/83

Predmet T-595/18: Tužba podnesena 28. rujna 2018. – Berliner Stadtwerke protiv EUIPO-a (berlinGas)

59

2018/C 436/84

Predmet T-602/18: Tužba podnesena 5. listopada 2018. – Ayuntamiento de Enguera protiv Komisije

60

2018/C 436/85

Predmet T-603/18: Tužba podnesena 9. rujna 2018. – ZE protiv Parlamenta

61

2018/C 436/86

Predmet T-607/18: Tužba podnesena 9. listopada 2018. – Essity Hygiene and Health protiv EUIPO-a (Prikaz lista)

62

2018/C 436/87

Predmet T-617/18: Tužba podnesena 12. listopada 2018. – ZH protiv ECHA-e

63

2018/C 436/88

Predmet T-619/18: Tužba podnesena 15. listopada 2018. – TUIfly protiv Komisije

63

2018/C 436/89

Predmet T-613/13: Rješenje Općeg suda od 8. listopada 2018. – alfavet Tierarzneimittel protiv EUIPO-a – Millet Innovation (Epibac)

64

2018/C 436/90

Predmet T-871/16: Rješenje Općeg suda od 3. listopada 2018. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor protiv INEA-e

64

2018/C 436/91

Predmet T-96/18: Rješenje Općeg suda od 11. listopada 2018. – Cabell protiv EUIPO-a – Zorro Productions (ZORRO)

64


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2018/C 436/01)

Posljednja objava

SL C 427, 26.11.2018.

Prethodne objave

SL C 408, 12.11.2018.

SL C 399, 5.11.2018.

SL C 392, 29.10.2018.

SL C 381, 22.10.2018.

SL C 373, 15.10.2018.

SL C 364, 8.10.2018.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/2


Suda (veliko vijeće) od 2. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Tarragona – Španjolska) – Postupak koji je pokrenuo Ministerio Fiscal

(Predmet C-207/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Elektroničke komunikacije - Obrada osobnih podataka - Direktiva 2002/58/EZ - Članci 1. i 3. - Područje primjene - Povjerljivost elektroničkih komunikacija - Zaštita - Članak 5. i članak 15. stavak 1. - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članci 7. i 8. - Podaci prikupljeni u okviru pružanja usluga elektroničkih komunikacija - Pristup državnih tijela podacima u svrhu istrage - Stupanj težine kaznenog djela kojim se može opravdati pristup podacima))

(2018/C 436/02)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Tarragona

Stranka glavnog postupka

Ministerio Fiscal

Izreka

Članak 15. stavak 1. Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama), kako je izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009., u vezi s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti na način da pristup državnih tijela podacima o identitetu nositelja SIM kartica aktiviranih ukradenim mobilnim telefonom, poput imena, prezimena i, prema potrebi, adrese tih nositelja, predstavlja zadiranje u njihova temeljna prava priznata navedenim člancima Povelje o temeljnim pravima koje nije tako ozbiljno da bi taj pristup, u okviru sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, trebalo odobriti samo kad je riječ o borbi protiv teškog kriminaliteta.


(1)  SL C 251, 11. 7. 2016.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/3


Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Nikolaj Kantarev protiv Balgarske Narodne Banke

(Predmet C-571/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Sustavi osiguranja depozita - Direktiva 94/19/EZ - Članak 1. točka 3. podtočka i. - Članak 10. stavak 1. - Pojam „nedostupan depozit” - Odgovornost države članice za štete uzrokovane pojedincima povredama prava Unije - Dovoljno ozbiljna povreda prava Unije - Postupovna autonomija država članica - Načelo lojalne suradnje - Članak 4. stavak 3. UEU-a - Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti))

(2018/C 436/03)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad – Varna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nikolaj Kantarev

Tuženik: Balgarska Narodna Banka

Izreka

1.

Članak 1. točku 3. i članak 10. stavak 1. Direktive 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o sustavima osiguranja depozita, kako je izmijenjena Direktivom 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009., treba tumačiti na način da im se protivi, s jedne strane, nacionalno zakonodavstvo prema kojem utvrđenje nedostupnosti depozita ovisi o insolventnosti kreditne institucije i o oduzimanju njezina odobrenja za rad i, s druge strane, odstupanje od rokova predviđenih tim odredbama za utvrđivanje nedostupnosti depozita i za povrat tih depozita, uz obrazloženje da je potrebno da se kreditna institucija stavi pod poseban nadzor.

2.

Članak 1. točku 3. podtočku i. Direktive 94/19, kako je izmijenjena Direktivom 2009/14, treba tumačiti na način da se nedostupnost depozita u smislu te odredbe mora utvrditi izričitim aktom nadležnog nacionalnog tijela i da se ne može izvesti iz drugih akata, poput odluke Balgarske Narodne Banke (Bugarska narodna banka) o stavljanju Korporativne Targovske Banke pod poseban nadzor, niti presumirati iz okolnosti poput onih u glavnom postupku.

3.

Članak 1. točku 3. podtočku i. Direktive 94/19, kako je izmijenjena Direktivom 2009/14, treba tumačiti na način da utvrđivanje nedostupnosti bankarskog depozita u smislu te odredbe ne može biti podvrgnuto uvjetu da je deponent tog depozita od dotične kreditne institucije prethodno neuspješno zatražio isplatu sredstava.

4.

Članak 1. točka 3. podtočka i. Direktive 94/19, kako je izmijenjena Direktivom 2009/14, ima izravan učinak i pravno je pravilo koje pojedincima daje prava i stoga i deponentima pravo podnošenja tužbe za naknadu štete uzrokovane zakašnjelim povratom depozita. Na sudu koji je uputio zahtjev jest da provjeri, s jedne strane, je li izostanak utvrđivanja nedostupnosti depozita u roku od pet radnih dana predviđenom tom odredbom, unatoč činjenici da su jasno propisani uvjeti u toj odredbi bili ispunjeni, u okolnostima glavnog postupka, dovoljno ozbiljna povreda u smislu prava Unije i, s druge strane, postoji li izravna uzročna veza između te povrede i štete koju je pretrpio deponent, poput Nikolaja Kantarevog.

5.

Članak 4. stavak 3. UEU-a te načela ekvivalentnosti i djelotvornosti treba tumačiti na način da u nedostatku posebnog postupka u Bugarskoj za utvrđivanje odgovornosti te države članice u pogledu šteta koje proizlaze iz povrede prava Unije od strane nacionalnog tijela:

im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo koje predviđa dva različita pravna lijeka koja ulaze u nadležnost različitih sudova i podvrgnuta su drukčijim uvjetima, pod uvjetom da sud koji je uputio zahtjev utvrdi treba li se s obzirom na nacionalno pravo odgovornost nacionalnog tijela poput Bugarske narodne banke utvrditi na temelju Zakona za otgovornostta na daržavata i obštinite za vredi (Zakon o odgovornosti države i općina za štetu) ili Zakona za zadalženijata i dogovorite (Zakon o obvezama i ugovorima) i da oba ta pravna lijeka poštuju načela ekvivalentnosti i djelotvornosti;

im se protivi nacionalno zakonodavstvo koje pravo pojedinca na naknadu štete podvrgava dodatnom uvjetu koji se odnosi na namjernu narav štete koju je uzrokovalo dotično nacionalno tijelo;

im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo koje pravo pojedinca na naknadu štete podvrgava obvezi pojedinca da pruži dokaz o postojanju krivnje, pod uvjetom da, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri, pojam „krivnja” ne prelazi pojam „dovoljno ozbiljna povreda”;

im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo koje predviđa plaćanje paušalne pristojbe ili pristojbe razmjerne vrijednosti spora, pod uvjetom da, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri, plaćanje paušalne pristojbe ili pristojbe razmjerne vrijednosti spora nije u suprotnosti s načelom djelotvornosti, uzimajući u obzir iznos i razinu pristojbe, nepremostivost prepreke koju ona eventualno stvara za pristup pravosuđu, njezinu obvezujuću narav te mogućnosti oslobođenja od tog troška i

im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo koje pravo pojedinca na naknadu štete podvrgava prethodnom poništenju upravnog akta koji je uzrokovao štetu, pod uvjetom da se, što je na sudu koji je uputio zahtjev da ocijeni, takav zahtjev može razumno zahtijevati od oštećene osobe.


(1)  SL C 38, 6. 2. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/4


Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofija-grad – Bugarska) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov protiv Zamestnik-predsedatel na Državna agencija za bežancite

(Predmet C-652/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička politika azila i supsidijarne zaštite - Standardi za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite - Direktiva 2011/95/EU - Članci 3., 4., 10. i 23. - Zahtjevi za međunarodnu zaštitu koje su zasebno podnijeli članovi iste obitelji - Pojedinačna procjena - Uzimanje u obzir prijetnji u odnosu na jednog člana obitelji prilikom pojedinačne procjene zahtjeva drugog člana obitelji - Povoljniji standardi koje države članice mogu zadržati ili uvesti kako bi azil ili supsidijarnu zaštitu proširili na članove obitelji korisnika međunarodne zaštite - Procjena razloga za proganjanje - Sudjelovanje azerbajdžanskog državljanina u podnošenju tužbe protiv njegove zemlje pred Europskim sudom za ljudska prava - Zajednički postupovni standardi - Direktiva 2013/32/EU - Članak 46. - Pravo na djelotvoran pravni lijek - Potpuno i ex nunc razmatranje - Razlozi proganjanja ili činjenice prešućene pred tijelom odlučivanja ali navedene u pravnom lijeku podnesenom protiv odluke tog tijela))

(2018/C 436/04)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Sofija-grad

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov

Tuženik: Zamestnik-predsedatel na Državna agencija za bežancite

Izreka

1.

Članak 4. Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite treba tumačiti na način da prilikom pojedinačne procjene zahtjeva za međunarodnu zaštitu treba uzeti u obzir prijetnje od proganjanja i ozbiljne nepravde prema članu obitelji podnositelja zahtjeva kako bi se utvrdilo je li potonji, zbog svoje obiteljske veze s tom ugroženom osobom, i sam izložen takvim prijetnjama.

2.

Direktivu 2011/95 i Direktivu 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite treba tumačiti na način da im se ne protivi to da se na zahtjeve za međunarodnu zaštitu koje su zasebno podnijeli članovi iste obitelji primijene mjere radi postupanja s bilo kakvom eventualnom povezanošću, ali im se protivi to da se ti zahtjevi zajednički procjenjuju. Tim se direktivama protivi i to da se procjena jednog od tih zahtjeva prekine do okončanja postupka razmatranja nekog drugog od tih zahtjeva.

3.

Članak 3. Direktive 2011/95 treba tumačiti na način da se njime državi članici dopušta da u slučaju odobravanja međunarodne zaštite članu obitelji, na temelju sustava uspostavljenog tom direktivom, tu zaštitu proširi na druge članove obitelji, pod uvjetom da za njih ne postoji razlog za isključenje iz članka 12. te direktive i da njihova situacija ima vezu s logikom međunarodne zaštite, zbog potrebe održavanja obiteljskog jedinstva.

4.

Razlog nedopuštenosti iz članka 33. stavka 2. točke (e) Direktive 2013/32 ne obuhvaća situaciju, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u kojoj odrasla osoba, za sebe i za svoje maloljetno dijete podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu koji se, među ostalim, temelji na postojanju obiteljske veze s drugom osobom koja je zasebno podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu.

5.

Sudjelovanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u podnošenju tužbe protiv svoje države porijekla pred Europskim sudom za ljudska prava prilikom procjene razloga za proganjanje iz članka 10. Direktive 2011/95 u načelu ne treba smatrati dokazom pripadnosti tog podnositelja zahtjeva „posebnoj društvenoj skupini”, u smislu stavka 1. točke (d) tog članka, nego ga treba smatrati razlogom za proganjanje zbog „političkog mišljenja”, u smislu stavka 1. točke (e) tog članka ako postoje osnovani razlozi za strah da ta država to sudjelovanje doživljava kao čin političkog disidenstva protiv kojeg bi mogla razmotriti donošenje protumjera.

6.

Članak 46. stavak 3. Direktive 2013/32, tumačen u vezi s upućivanjem na postupak povodom uloženog pravnog lijeka iz članka 40. stavka 1. te direktive, treba tumačiti na način da je sud kojemu je podnesena žalba protiv odluke o odbijanju međunarodne zaštite u načelu dužan ocijeniti, kao „naknadne dokaze” i nakon što je od tijela odlučivanja zatražio njihovo razmatranje, razloge za odobravanje međunarodne zaštite ili činjenice koje su, iako su u vezi s događajima ili prijetnjama koji su navodno nastupili prije donošenja te odluke o odbijanju, čak prije podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, po prvi put istaknute u postupku povodom uloženog pravnog lijeka. Taj sud, nasuprot tomu, to nije dužan učiniti ako utvrdi da su ti razlozi ili te činjenice istaknuti u zakašnjeloj fazi postupka povodom uloženog pravnog lijeka ili nisu dovoljno konkretno izloženi kako bi ih se moglo primjereno razmotriti ili pak, kad je riječ o činjenicama, ako utvrdi da nisu bitne ili da se nedovoljno razlikuju od činjenica koje je tijelo odlučivanja već moglo uzeti u obzir.


(1)  SL C 86, 20. 3. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/6


Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-668/16) (1)

((Povreda obveze države članice - Direktiva 2006/40/EZ - Emisije iz sustava za klimatizaciju motornih vozila - Članak 5. stavci 4. i 5. - Direktiva 2007/46/EZ - Homologacija motornih vozila - Članci 12., 29., 30. i 46. - Vozila koja ne ispunjavaju tehničke zahtjeve - Odgovornost nacionalnih tijela))

(2018/C 436/05)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes, D. Kukovec i C. Becker, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i D. Klebs, agenti)

Izreka

1.

Savezna Republika Njemačka povrijedila je obveze koje ima:

na temelju Direktive 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ i članaka 12. i 30. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 371/2010 od 16. travnja 2010., time što u roku utvrđenom u obrazloženom mišljenju nije poduzela potrebne mjere za ponovnu uspostavu sukladnosti s njihovim homologiranim tipovima 133 713 vozila tipova 246, 176 i 117 koja je od 1. siječnja do 26. lipnja 2013. na tržište stavilo društvo Daimler AG s obzirom na to da nisu bila opremljena rashladnom tekućinom R1234yf prijavljenom za te homologirane tipove, nego rashladnom tekućinom čiji je potencijal globalnog zagrijavanja veći od 150, čime se krši gornja granica predviđena člankom 5. stavkom 4. Direktive 2006/40, i

na temelju Direktive 2006/40 i kombinacije članaka 46., 5. i 18. Direktive 2007/46, kako je izmijenjena Uredbom br. 371/2010, time što nije poduzela potrebne mjere za provedbu sankcija iz članka 46. potonje direktive u roku utvrđenom u obrazloženom mišljenju kako bi se osiguralo da proizvođači postupaju u skladu s člancima 5. i 18. navedene direktive, koji se odnose na sukladnost proizvodnje i izdavanje certifikata o sukladnosti.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Saveznoj Republici Njemačkoj nalaže se snošenje vlastitih troškova kao i polovice Komisijinih troškova.

4.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje polovice vlastitih troškova.


(1)  SL C 70, 6. 3. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/7


Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Cluj – Rumunjska) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei protiv Marije Dicu

(Predmet C-12/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Socijalna politika - Organizacija radnog vremena - Direktiva 2003/88/EZ - Pravo na plaćeni godišnji odmor - Direktiva 2010/18/EU - Revidirani okvirni sporazum o roditeljskom dopustu - Roditeljski dopust koji se ne smatra razdobljem stvarnog rada))

(2018/C 436/06)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei

Tuženik: Maria Dicu

uz sudjelovanje: Curtea de Apel Suceava, Consiliul Superior al Magistraturii

Izreka

Članak 7. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena treba tumačiti na način da mu nije protivna odredba nacionalnog propisa poput one u glavnom postupku, koja vrijeme roditeljskog dopusta što ga je radnik koristio u predmetnom razdoblju ne smatra vremenom stvarnog rada za potrebe utvrđivanja prava na plaćeni godišnji odmor koji mu je za spomenuto razdoblje zajamčen tim člankom.


(1)  SL C 104, 3. 4. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/7


Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad – Bugarska) – Bahtiyar Fathi protiv Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Predmet C-56/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Područje slobode, sigurnosti i pravde - Granice, azil i useljavanje - Uredba (EU) br. 604/2013 - Članak 3. - Određivanje države članice odgovorne za ispitivanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje - Razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu bez izričite odluke o određivanju države članice odgovorne za ispitivanje - Direktiva 2011/95/EU - Članci 9. i 10. - Razlozi za proganjanje koji se temelje na vjeri - Dokaz - Iransko zakonodavstvo o otpadništvu od vjere - Direktiva 2013/32/EU - Članak 46. stavak 3. - Učinkoviti pravni lijek))

(2018/C 436/07)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Sofia-grad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bahtiyar Fathi

Tuženik: Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Izreka

1.

Članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da tijela države članice ispitaju osnovanost zahtjeva za međunarodnu zaštitu u smislu članka 2. točke (d) te uredbe ako ne postoji izričita odluka tih tijela kojom se na temelju kriterija predviđenih navedenom uredbom utvrđuje da je ta država članica odgovorna za takvo ispitivanje.

2.

Članak 46. stavak 3. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite, u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, treba tumačiti na način da u okviru tužbe koju je podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu podnio protiv odluke kojom se njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu smatra neosnovanim, nadležni sud države članice nije dužan po službenoj dužnosti provjeriti jesu li kriteriji i mehanizmi za određivanje države članice odgovorne za razmatranje navedenog zahtjeva predviđeni Uredbom 603/2013, pravilno primijenjeni.

3.

Članak 10. stavak 1. točku (b) Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite valja tumačiti na način da podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji u potporu svojem zahtjevu navodi opasnost od proganjanja zbog razloga koji se temelje na vjeri ne treba, kako bi potkrijepio svoje tvrdnje o svojim vjerskim uvjerenjima, podnijeti izjave ili dokumente koji se odnose na sve elemente pojma „religija” iz te odredbe. Međutim, podnositelj zahtjeva mora uvjerljivo pokrijepiti navedene tvrdnje podnošenjem elemenata koji nadležnom tijelu omogućuju da se uvjeri u njihovu istinitost.

4.

Članak 9. stavke 1. i 2. Direktive 2011/95 valja tumačiti na način da zabrana djela koja su protivna državnoj religiji zemlje podrijetla podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu pod prijetnjom pogubljenja ili zatvora može predstavljati „djelo proganjanja” u smislu tog članka, pod uvjetom da tijela te zemlje u praksi nalažu takva kažnjavanja u vezi s tom zabranom, provjera čega je na sudu koji je uputio zahtjev.


(1)  SL C 112, 10. 4. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/8


Presuda Suda (veliko vijeće) od 2. listopada 2018. – Francuska Republika protiv Europskog parlamenta

(Predmet C-73/17) (1)

((Tužba za poništenje - Institucionalno pravo - Protokol o mjestu sjedišta institucija te određenih tijela, ureda, agencija i služba Europske unije - Europski parlament - Pojam ‚sjednica koja se odnosi na proračun’ koja se održava u Strasbourgu (Francuska) - Članak 314. UFEU-a - Izvršavanje proračunske ovlasti tijekom dodatnog plenarnog zasjedanja u Bruxellesu (Belgija)))

(2018/C 436/08)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Francuska Republika (zastupnici: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda i E. de Moustier, agenti)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: R. Crowe i U. Rösslein, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Veliko Vojvodstvo Luksembourg (zastupnici: D. Holderer i C. Schiltz, agenti)

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Francuskoj Republici nalaže se da uz svoje troškove snosi i troškove Europskog parlamenta.

3.

Veliko Vojvodstvo Luksemburg snosi vlastite troškove.


(1)  SL C 104, 3. 4. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/9


Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna, Bugarska) – Komisija za zaštita na potrebitelite protiv Eveline Kamenove

(Predmet C-105/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zaštita potrošača - Direktiva 2005/29/EZ - Članak 2. točke (b) i (d) - Direktiva 2011/83/EU - Članak 2. točka 2. - Pojmovi „trgovac” i „poslovna praksa”))

(2018/C 436/09)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad – Varna

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Komisija za zaštita na potrebitelite

Protustranka: Evelina Kamenova

uz sudjelovanje: Okražna prokuratura – Varna

Izreka

Članak 2. točke (b) i (d) Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) i članak 2. točka 2. Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća moraju se tumačiti na način da se fizička osoba kao što je to tuženica u glavnom postupku, koja na internetskoj stranici istodobno objavljuje određen broj oglasa u kojima nudi na prodaju novu i rabljenu robu, može smatrati „trgovcem” i da takva djelatnost može predstavljati „poslovnu praksu” samo ako ta osoba djeluje u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću, a što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri s obzirom na sve relevantne okolnosti slučaja.


(1)  SL C 144, 8. 5. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/10


Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte protiv ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

(Predmet C-191/17) (1)

((Direktiva 2007/64/EZ - Platne usluge na unutarnjem tržištu - Pojam „račun za plaćanje” - Eventualna uključenost štednog računa koji svojem korisniku omogućuje polaganje i podizanje sredstava putem tekućeg računa otvorenog na njegovo ime))

(2018/C 436/10)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Tuženik: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Izreka

Članak 4. točku 14. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ treba tumačiti na način da pojam „račun za plaćanje” ne uključuje štedni račun koji omogućuje raspolaganje iznosima depozita po viđenju i s kojeg se transakcije polaganja i podizanja sredstava mogu obavljati samo putem tekućeg računa.


(1)  SL C 239, 24. 7. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/10


Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA protiv Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Predmet C-242/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Okoliš - Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora - Tekuća biogoriva koja se koriste za termoelektrično postrojenje - Direktiva 2009/28/EZ - Članak 17. - Kriteriji održivosti za tekuća biogoriva - Članak 18. - Nacionalni sustavi certificiranja održivosti - Provedbena odluka 2011/438/EU - Dobrovoljni sustavi certificiranja održivosti biogoriva i tekućih biogoriva koje je odobrila Europska komisija - Nacionalni propis koji predviđa obvezu za subjekte posrednike da podnesu certifikate o održivosti - Članak 34. UFEU-a - Slobodno kretanje robe))

(2018/C 436/11)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA

Tuženici: Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Izreka

1.

Članak 18. stavak 7. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, u vezi s Provedbenom odlukom Komisije 2011/438/EU od 19. srpnja 2011. o priznavanju sustava ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) za dokazivanje usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 2009/28/EZ i 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, treba tumačiti na način da mu nije protivan nacionalni propis poput onog u glavnom postupku, koji gospodarskim subjektima nalaže posebne uvjete za certificiranje održivosti biogoriva, različite i šire od onih koji su predviđeni u dobrovoljnom sustavu certificiranja održivosti, poput sustava ISCC, priznatog navedenom provedbenom odlukom koju je donijela Europska komisija u skladu s člankom 18. stavkom 4. navedene direktive, jer je taj sustav odobren samo za biogoriva i jer se navedeni uvjeti odnose samo na tekuća biogoriva.

2.

Pravo Unije, a osobito članak 34. UFEU-a i članak 18. stavke 1. i 3. Direktive 2009/28, treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da nacionalni propis poput onog u glavnom postupku nameće nacionalni sustav provjere održivosti biogoriva koji predviđa da su svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u lancu opskrbe razmatranog proizvoda, čak i kad je riječ o posrednicima koji ne stječu fizički posjed pošiljki biogoriva, dužni ispuniti određene obveze certificiranja, obavješćivanja i pružanja podataka koje proizlaze iz navedenog sustava.


(1)  SL C 283, 28. 8. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/11


Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poljska) – Feniks Sp. z o.o. protiv Azteca Products & Services SL

(Predmet C-337/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Područje slobode, sigurnosti i pravde - Uredba (EU) br. 1215/2012 - Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - Posebna nadležnost - Članak 7. točka 1. podtočka (a) - Pojam „stvari povezane s ugovorom” - Paulijanska tužba))

(2018/C 436/12)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Feniks Sp. z o.o.

Tuženik: Azteca Products & Services SL

Izreka

U situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, paulijanska tužba kojom nositelj prava na potraživanje iz ugovora traži da se pravnoj radnji kojom je njegov dužnik prenio određenu imovinu na treću osobu i kojom je njegovim pravima navodno nanesena šteta, u odnosu na njega oduzme pravni učinak, proizlazi iz pravila o međunarodnoj nadležnosti predviđenog člankom 7. točkom 1. podtočkom (a) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.


(1)  SL C 300, 11. 9. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/12


Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl

(Predmet C-379/17) (1)

((„Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Uredba (EZ) br. 44/2001 - Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - Rok određen pravom zamoljene države članice za izvršenje naloga o blokadi imovine - Primjenjivost tog roka na nalog o blokadi imovine ishođen u drugoj državi članici koji je proglašen izvršivim u zamoljenoj državi članici”))

(2018/C 436/13)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranka glavnog postupka

Società Immobiliare Al Bosco Srl

Izreka

Članak 38. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da se propis države članice poput onoga u glavnom postupku, kojim se predviđa rok za izvršenje naloga o blokadi imovine, primijeni u slučaju takvog naloga izdanog u drugoj državi članici i koji je postao izvršiv u zamoljenoj državi članici.


(1)  SL C 318, 25. 9. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/12


Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N protiv Budapest Rendőrfőkapitánya

(Predmet C-384/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Usklađivanje zakonodavstava - Cestovni prijevoz - Porezne odredbe - Direktiva 1999/62/EZ - Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila - Cestarina - Obveza država članica da uspostave učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije - Paušalna novčana kazna - Načelo proporcionalnosti - Izravna primjenjivost direktive))

(2018/C 436/14)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tuženik: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N

Tužitelj: Budapest Rendőrfőkapitánya

Izreka

Ne može se smatrati da zahtjev proporcionalnosti, predviđen člankom 9.a Direktive 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila, kako je izmijenjena Direktivom 2011/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011., ima izravan učinak.

Nacionalni sud mora, na temelju svoje obveze da poduzme sve opće ili posebne mjere potrebne da se osigura provedba te odredbe, tumačiti nacionalno pravo u skladu s potonjom ili, ako takvo usklađeno tumačenje nije moguće, izuzeti iz primjene svaku nacionalnu odredbu ako bi njezina primjena u konkretnim okolnostima dovela do ishoda koji je u suprotnosti s pravom Unije.


(1)  SL C 318, 25. 9. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/13


Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Francuske Republike

(Predmet C-416/17) (1)

((„Povreda obveze države članice - Članci 49. i 63. UFEU-a kao i članak 267. treći stavak UFEU-a - Lančano oporezivanje - Različito postupanje ovisno o državi sjedišta društva unuke - Povrat nezakonito naplaćenoga poreza po odbitku - Zahtjevi koji se odnose na dokaze kojima se opravdava takav povrat - Ograničenje prava na povrat - Diskriminacija - Nacionalni sud koji odlučuje u posljednjem stupnju - Obveza upućivanja zahtjeva za prethodnu odluku”))

(2018/C 436/15)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland i W. Roels, agenti)

Tuženik: Francuska Republika (zastupnici: E. de Moustier, A. Alidière i D. Colas, agenti)

Izreka

1.

Francuska Republika – odbivši uzeti u obzir, za izračun povrata poreza po odbitku koji je platilo rezidentno društvo na temelju raspodjele dividendi koje je isplatilo nerezidentno društvo putem nerezidentnog društva kćeri, oporezivanje dobiti koja je temelj za te dividende primijenjeno na potonje društvo, iako nacionalni mehanizam sprečavanja dvostrukog ekonomskog oporezivanja, kad je riječ o isključivo nacionalnom lancu povezanih društava, omogućava neutraliziranje oporezivanja dividendi koje raspodjeljuje društvo na svakoj razini tog lanca povezanih društava – povrijedila je obveze koje ima na temelju članaka 49. i 63. UFEU-a.

2.

S obzirom na to da Conseil d’État (Državno vijeće) nije pokrenuo postupak pred Sudom Europske unije, u skladu s člankom 267. trećim stavkom UFEU-a, kako bi utvrdio treba li, za izračun povrata poreza po odbitku koji je platilo rezidentno društvo na temelju raspodjele dividendi koje je isplatilo nerezidentno društvo putem nerezidentnog društva kćeri, odbiti uzeti u obzir oporezivanje dobiti koja je temelj za te dividende primijenjeno na potonje društvo – iako tumačenje tih odredbi prava Unije koje je izvršio u presudama od 10. prosinca 2012., Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210) i od 10. prosinca 2012., Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210) nije bilo tako očito da nije ostavljalo mjesta nikakvoj razumnoj sumnji – Francuska Republika povrijedila je obveze koje ima na temelju članaka 267. trećeg stavka UFEU-a.

3.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

4.

Europska komisija i Francuska Republika snosit će svaka svoje troškove.


(1)  SL C 293, 4. 9. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/14


Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Cluj – Rumunjska) – IQ protiv JP

(Predmet C-478/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Nadležnost u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću - Uredba (EZ) br. 2201/2003 - Članak 15. - Prijenos nadležnosti na sud koji je primjereniji za rješavanje - Područje primjene - Članak 19. - Litispendencija))

(2018/C 436/16)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: IQ

Tuženik: JP

Izreka

Članak 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000, treba tumačiti na način da se ne primjenjuje na situaciju poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, u kojoj su dva suda pred kojima je pokrenut postupak nadležna za rješavanje o meritumu na temelju, redom, članka 12. i članka 8. te uredbe.


(1)  SL C 347, 16. 10. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/14


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(Predmet C-599/17) (1)

((Povreda obveze države članice - Provedbena direktiva (EU) 2015/2392 - Prijavljivanje stvarnih ili potencijalnih kršenja uredbe o zlouporabi tržišta nadležnim tijelima - Neprijavljivanje ili neprenošenje u određenom roku))

(2018/C 436/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Rius i T. Scharf, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska (zastupnik: S. Jiménez García, agent)

Izreka

1.

Kraljevina Španjolska je, time što nije u određenom roku usvojila zakone i druge propise nužne radi usklađivanja s Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2015/2392 оd 17. rujna 2015. o Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih kršenja te uredbe nadležnim tijelima, i time što o tekstu propisa donesenih za osiguravanje prenošenja te provedbene direktive nije obavijestila Europsku komisiju, povrijedila svoje obveze koje ima na temelju te provedbene direktive, osobito njezina članka 13. stavka 1.

2.

Kraljevini Španjolskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 5, 8. 1. 2018.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/15


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. listopada 2018. – Claire Staelen protiv Europskog ombudsmana

(Predmet C-45/18 P) (1)

((Žalba - Zahtjev za reviziju - Pretpostavke dopuštenosti))

(2018/C 436/18)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Claire Staelen (zastupnik: V. Olona, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europski ombudsman (zastupnici: L. Papadias i A. Antoniadis, agenti)

Izreka

1)

Žalba se odbacuje.

2)

Clairi Staelen nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 104, 19. 3. 2018.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. svibnja 2018. uputio Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumunjska) – SC Beny Alex Srl protiv Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

(Predmet C-353/18)

(2018/C 436/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Beny Alex Srl

Tuženik: Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

Sud (osmo vijeće) je rješenjem od 17. listopada 2018. proglasio zahtjev za prethodnu odluku očito nedopuštenim.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2018. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – NH protiv Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

(Predmet C-507/18)

(2018/C 436/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: NH

Druga stranka u postupku: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 9. Direktive br. 2000/78/EZ (1) tumačiti na način da se udruženje, koje čine odvjetnici specijalizirani za pravnu zaštitu određene kategorije subjekata drugačije spolne orijentacije pred sudom i koje je u svojem statutu navelo da je njegov cilj promicanje kulture i poštovanje prava te kategorije subjekata, automatski smatra nositeljem kolektivnog interesa i neprofitnim udruženjem koje ima aktivnu procesnu legitimaciju za pokretanje postupka pred sudom, uključujući i postupka za naknadu štete zbog činjenica za koje se smatra da su diskriminatorne za navedenu kategoriju subjekata?

2.

Je li izjava kojom se izražava misao protiv kategorije homoseksualnih osoba, kojom je intervjuirana osoba u intervjuu danom tijekom zabavne radio emisije izjavila da nikada ne bi zaposlila niti surađivala sa takvim osobama u svojem odvjetničkom uredu, iako ta osoba trenutačno uopće nije raspisala natječaj za posao niti je to planirala učiniti, obuhvaćena područjem primjene zaštite protiv diskriminacije predviđene Direktivom br. 2000/78/EZ, u skladu s točnim tumačenjem njezinih članaka 2. i 3.?


(1)  Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. kolovoza 2018. uputio Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italija) – Autoservizi Giordano società cooperativa protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

(Predmet C-513/18)

(2018/C 436/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Autoservizi Giordano società cooperativa

Tuženik: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 7. Direktive 2003/96/EZ (1) tumačiti na način da u njegovo područje primjene ulaze sva poduzeća i svi javni ili privatni subjekti koji posluju u sektoru autobusnog prijevoza putnika, uključujući iznajmljivanje autobusa s vozačem, te protivi li se toj odredbi nacionalni propis za provedbu te direktive u dijelu u kojem njime u subjekte koje upotrebljavaju plinsko ulje za komercijalnu uporabu nisu uključene i osobe koje iznajmljuju autobus s vozačem?

2.

Dovodi li diskrecija država članica na koju upućuje članak 7. stavak 2. Direktive 2003/96/EZ („Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da se poštuju najniže razine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo nije ispod nacionalne razine poreza na snazi 1. siječnja 2003.”) do toga da nema izravan učinak i nije bezuvjetna odredba kojom se pojmom plinskog ulja za komercijalnu uporabu obuhvaća plinsko ulje namijenjeno „privremenom prijevozu osoba”?

3.

Je li članak 7. Direktive 2003/96/EZ u pogledu svojeg sadržaja, s jedne strane, dovoljno precizan i, s druge strane, bezuvjetan, tako da se pojedinac može izravno pozivati na njega u odnosu na tijela predmetne države članice?


(1)  Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL 2003., L 283, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato protiv Regione autonoma della Sardegna

(Predmet C-515/18)

(2018/C 436/22)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Tuženik: Regione autonoma della Sardegna

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) od 23. listopada 2007. br. 1370/2007 (1) tumačiti na način da obvezuje nadležno tijelo koje namjerava izravno sklopiti ugovor, da poduzme sve mjere koje su potrebne za objavu ili dostavu potrebnih informacija svim operatorima potencijalno zainteresiranima za upravljanje uslugom da bi im omogućilo sastavljanje ozbiljne i razumne ponude?

2.

Treba li članak 7. stavak 4. Uredbe (EZ) od 23. listopada 2007. br. 1370/2007 tumačiti na način da nadležno tijelo, prije izravnog sklapanja ugovora, treba komparativno ocijeniti sve ponude za upravljanje uslugom eventualno zaprimljene nakon objave prethodne informacijske obavijesti iz tog članka 7. stavka 4.?


(1)  Uredba br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL 2007., L 315, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 96.).


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/18


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. kolovoza 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – TB protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Predmet C-519/18)

(2018/C 436/23)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TB

Tuženik: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 10. stavak 2. Direktive Vijeća 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji (1) tumačiti na način da država članica može – kada na temelju tog članka odobrava ulazak članu obitelji koji nije naveden u članku 4. – na potonjeg primijeniti isključivo uvjet utvrđen u članku 10. stavku 2. (da je „ovisan o izbjeglici”)?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, obilježava li stanje „ovisnosti” osobe („dependency”) u smislu članka 4. stavka 2. točke (a) Direktive činjenično stanje u kojem se kumulativno pojavljuju različiti oblici ovisnosti ili je dovoljno da postoji samo neki od njezinih oblika, ovisno o posebnim okolnostima slučaja, da bi se potvrdilo postojanje takvog stanja? S tim u vezi, je li u skladu s uvjetom utvrđenim u članku 10. stavku 2. (da je član obitelji „ovisan o izbjeglici”) nacionalna odredba koja isključuje pojedinačnu ocjenu slučaja i uzima u obzir samo jedan činjenični element (pokazatelj ovisnosti osobe: „zbog zdravstvenog stanja objektivno ne [može] skrbiti o vlastitim potrebama”) kojim se potvrđuje ispunjenje navedenog uvjeta?

3.

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje i, prema tome, prihvaćanja mogućnosti da država članica primijeni i neki drugi uvjet osim onog iz članka 10. stavka 2. (da je član obitelji „ovisan o izbjeglici”), je li ona ovlaštena, ako to smatra prikladnim, postaviti bilo koji uvjet, uključujući i one koji su u članku 4. stavcima 2. i 3. ustanovljeni u pogledu drugih članova obitelji ili smije primijeniti isključivo uvjet iz članka 4. stavka 3. Direktive? U tom slučaju, što podrazumijeva uvjet iz članka 4. stavka 3. Direktive, prema kojem su članovi obitelji „objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health”? Treba li ga tumačiti na način da član obitelji ne može [skrbiti] „o vlastitim potrebama”, na način da „nije sposoban” brinuti se „o sebi” ili na neki drugi način?


(1)  Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL 2003., L 251, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/19


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari i dr. protiv Poste Tutela SpA

(Predmet C-521/18)

(2018/C 436/24)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Tuženik: Poste Tutela SpA

Prethodna pitanja

1.

Treba li društvo Poste Italiane s.p.a., na temelju prethodno navedenih obilježja, kvalificirati kao „javnopravno tijelo” u smislu članka 3. stavka 1. točke (d) Zakonodavne uredbe br. 50 iz 2016. i referentnih direktiva Zajednice (2014/23/EU (1), 2014/24/EU (2) i 2014/25/EU (3))?

2.

Je li navedenom kvalifikacijom obuhvaćeno i društvo Poste Tutela s.p.a., društvo kći u stopostotnom vlasništvu koje je već u postupku spajanja s prvonavedenim društvom, uzimajući u obzir uvodnu izjavu 46. Direktive 2014/23/EU o pravnim osobama pod kontrolom (vidjeti, u tom smislu, i presudu Suda Europske Unije, četvrto vijeće, od 5. listopada 2017., br. 567: obveza nadmetanja za pravne osobe pod kontrolom javne uprave; presudu Consiglio di Stato (Državno vijeće), šesto vijeće, 24. studenoga 2011., br. 6211)?

3.

Jesu li navedena društva kao naručitelji obvezna provoditi ugovorne postupke nadmetanja samo za dodjelu ugovora koji su povezani s djelatnostima koje se obavljaju u posebnim sektorima na temelju Direktive 2014/25/EU — pri čemu u odnosu na te naručitelje treba smatrati da je njihova priroda javnopravnih tijela obuhvaćena dijelom II. Zakonika o javnoj nabavi — a, s druge strane, imaju potpunu ugovornu autonomiju i na njih se primjenjuju isključivo privatna pravila za ugovorne djelatnosti koje nisu vezane za te sektore, uzimajući u obzir načela u uvodnoj izjavi 21. i članku 16. Direktive 2014/23/EU?

4.

Ako navedena društva imaju obilježja javnopravnih tijela, ostaju li ona u području primjene opće Direktive 2014/24/EU (a time i pravila ugovornih postupaka nadmetanja) i kad je riječ o ugovorima za koje se smatra da ne ulaze u područje posebnih sektora, čak i kad obavljaju djelatnosti poduzetničkog karaktera koje se odvijaju u režimu tržišnog natjecanja, koje su se razvile od njihova osnutka?

5.

Može li se, ako postoje uredi u kojima se bez razlikovanja obavljaju djelatnosti koje su povezane s pružanjem univerzalne usluge i djelatnosti koje s njom nisu povezane, načelo povezanosti, u odnosu na uslugu od posebnog javnog interesa, izuzeti od primjene za ugovore koji se odnose na redovno i izvanredno održavanje, čišćenje, opremanje te na portirske usluge i usluge nadzora tih ureda?

6.

Naposljetku, ako se prihvate navodi društva Poste Italiane s.p.a, treba li to da je organiziran postupak nadmetanja, a za to nije bilo zakonske obveze, za koji ne vrijede sva jamstva transparentnosti i jednakog postupanja koje propisuje Zakonik o javnoj nabavi, i koji je pravilno objavljen u Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Službeni list Talijanske Republike) i u Službenom listu Europske unije, bez dodatnih upozorenja u vezi s tim, smatrati nespojivim s utvrđenim načelom legitimnih očekivanja sudionika postupka nadmetanja?


(1)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 2014., L 94, str. 1.)

(2)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)

(3)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL 2014., L 94, str. 243.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – AS protiv Deutsches Patent- und Markenamt

(Predmet C-541/18)

(2018/C 436/25)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AS

Tuženik: Deutsches Patent- und Markenamt

Prethodno pitanje

Ima li znak razlikovni karakter kada postoje praktično značajne i jasne mogućnosti da ga se koristi kao oznaku podrijetla robe ili usluga, čak i ako se pritom ne radi o najvjerojatnijem obliku uporabe znaka (1)?


(1)  Tumačenje članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. kolovoza 2018. uputio Upper Tribunal (Ujedinjena Kraljevina) – HM Revenue & Customs protiv HD

(Predmet C-544/18)

(2018/C 436/26)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: HM Revenue & Customs

Tuženik: HD

Prethodno pitanje

Treba li članak 49. UFEU-a tumačiti na način da osoba koja prestaje raditi u svojstvu samozaposlene osobe u okolnostima u kojima postoje tjelesna ograničenja u kasnijoj fazi trudnoće i nakon poroda, zadržava status samozaposlene osobe u smislu tog članka, pod uvjetom da nastavi obavljati gospodarsku djelatnost ili tražiti zaposlenje u razumnom vremenu nakon rođenja djeteta?


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Saarländisches Oberlandesgericht (Njemačka) – BGL BNP Paribas SA protiv TeamBank AG Nürnberg

(Predmet C-548/18)

(2018/C 436/27)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Saarländisches Oberlandesgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BGL BNP Paribas SA

Tuženik: TeamBank AG Nürnberg

Prethodna pitanja

1.

Je li članak 14. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Uredba Rim I) (1) primjenjiv na učinke višestrukog ustupanja na treće osobe?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: kojem pravu podliježu u tom slučaju učinci prema trećim osobama?

3.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: primjenjuje li se ta odredba na odgovarajući način?

4.

U slučaju pozitivnog odgovora na treće pitanje: kojem pravu podliježu u tom slučaju učinci prema trećim osobama?


(1)  SL 2008., L 177, str. 6. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/21


Tužba podnesena 27. kolovoza 2018. – Europska komisija protiv Irske

(Predmet C-550/18)

(2018/C 436/28)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Irska, u vezi s Direktivom (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL 2015., L 141, str. 73.), nije donijela, najkasnije do 26. lipnja 2017., sve propise kojima se prenosi ta direktiva, ili, u svakom slučaju, nije priopćila Komisiji nijednu takvu mjeru, čime je Irska povrijedila svoje obveze na temelju članka 67. stavka 1. te direktive;

naloži Irskoj plaćanje novčane kazne na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a u iznosu od 17 190,60 eura, počevši od dana donošenja presude Suda, jer ona nije ispunila svoju obvezu priopćavanja mjera za prenošenje Direktive (EU) 2015/849;

naloži Irskoj plaćanje paušalnog iznosa na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a u dnevnom iznosu od 4 701,20 eura po danu, pomnoženom brojem dana trajanja povrede, s minimalnim paušalnim iznosom od 1 685 000 eura; i

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju članka 67. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 države članice moraju donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom do 26. lipnja 2017. i Komisiji moraju odmah dostaviti tekst tih mjera. Budući da ta direktiva još uvijek nije prenesena, Komisija je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno protiv Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Predmet C-552/18)

(2018/C 436/29)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno

Druga stranka u postupku: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Europske unije i, konkretno, članku 57. stavku 4. Direktive 2014/24/EU (1) o javnoj nabavi, u vezi s uvodnom izjavom 101. te direktive i načelima proporcionalnosti i jednakog postupanja, nacionalni propis, poput onoga koji se ovdje ispituje, koji „teški poslovni prekršaj” određuje kao obvezujući razlog za isključenje gospodarskog subjekta i propisuje to da se, kada je poslovni prekršaj doveo do prijevremenog raskida ugovora o javnoj nabavi, subjekt može isključiti samo ako raskid nije osporavan ili ako je potvrđen u sudskom postupku?


(1)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. kolovoza 2018. uputio Landgericht Hamburg (Njemačka) – Eurowings GmbH protiv JJ i KI

(Predmet C-557/18)

(2018/C 436/30)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Eurowings GmbH

Tuženici: JJ, KI

Prethodno pitanje

Upotrebljava li se kao osnova za izračun prava na odštetu u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 (1) ukupna udaljenost leta i ako je putnik samo zbog kašnjenja/otkazivanja povezanog leta zakasnio na konačno odredište više od tri sata, dok je priključni let bio točan, pri čemu su oba leta izveli različiti zračni prijevoznici, a potvrdu rezervacije izdao je tour operator koji je za svojeg klijenta isplanirao letove?


(1)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/23


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Finanzgericht Baden-Württemberg (Njemačka) – TDK-Lambda Germany GmbH protiv Hauptzollamt Lörrach

(Predmet C-559/18)

(2018/C 436/31)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TDK-Lambda Germany GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Lörrach

Prethodno pitanje

Treba li kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EZ) br. 1218/2012 od 12. prosinca 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (2) tumačiti na način da se statičke pretvarače (konvertore) poput onih u predmetnom slučaju treba razvrstati u podbroj 8504 40 30 samo ako se uglavnom rabe s telekomunikacijskim aparatima i za uređaje za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka i njihovih jedinica, ili je za ispunjavanje uvjeta „vrsta koje se rabi” dovoljno da se statički pretvarači na temelju svojih objektivnih svojstava, uz druga područja primjene, rabe i s telekomunikacijskim aparatima i za uređaje za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka i njihovih jedinica?


(1)  SL 1987, L 265, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.).

(2)  SL 2012, L 351, str. 36. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 24., str. 50.).


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/23


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – LH protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Predmet C-564/18)

(2018/C 436/32)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LH

Tuženik: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prethodna pitanja

1.

Mogu li se odredbe koje se odnose na nedopuštene zahtjeve, sadržane u članku 33. Direktive 2013/32/EU (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena) (u daljnjem tekstu: Direktiva o postupcima) tumačiti na način da im nije protivan propis države članice na temelju kojega je zahtjev u postupku azila nedopušten kada je njegov podnositelj u spomenutu državu članicu, Mađarsku, došao preko zemlje u kojoj nije izložen progonu ili opasnosti od teške štete odnosno u kojoj je zajamčena odgovarajuća razina zaštite?

2.

Mogu li se članak 47. Povelje o temeljnim pravima i članak 31. Direktive o postupcima – uzimajući također u obzir odredbe članaka 6. i 13. Europske konvencije o ljudskim pravima – tumačiti na način da im je sukladan propis države članice koji predviđa obvezujući osmodnevni za provedbu upravnosudskog postupka o zahtjevima koji su u postupcima azila proglašeni nedopuštenima?


(1)  Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/24


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. rujna 2018. uputio Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) – Société Générale S.A. protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Predmet C-565/18)

(2018/C 436/33)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Société Générale S.A.

Druga stranka u žalbenom postupku: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prethodno pitanje

Protivi li se člancima 18., 56. i 63. UFEU-a nacionalni propis kojim se na financijske transakcije, neovisno o državi u kojoj su financijski subjekti i posrednici rezidenti, primjenjuje porez na teret ugovornih strana u transakciji koji je jednak fiksnom iznosu koji raste ovisno o rasponu vrijednosti trgovanja te se mijenja ovisno o vrsti instrumenta kojim se trguje i vrijednosti ugovora, a koji se duguje na temelju činjenice da se oporezivim transakcijama trguje izvedenicom koja se temelji na vrijednosnom papiru što ga je izdalo društvo rezident u državi koja je uvela taj porez?


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/24


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Caseificio Cirigliana Srl i dr. protiv Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i dr.

(Predmet C-569/18)

(2018/C 436/34)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji u prvostupanjskom postupku i žalitelji u ovom žalbenom postupku: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Tuženici u prvostupanjskom postupku i druge stranke u ovom žalbenom postupku: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Prethodno pitanje

Treba li članke 3., 26., 32., 40. i 41. UFEU-a i članke 1., 3., 4., 5. i 7. Uredbe 1151/2012/EU (1) o zaštićenim oznakama izvornosti – kojima se državama članicama nalaže jamčenje kako slobodnog tržišnog natjecanja među proizvodima unutar Europske unije tako i zaštite sustava kvalitete u svrhu podupiranja poljoprivrednih područja s otežanim uvjetima gospodarenja – tumačiti na način da im se protivi to da se prema nacionalnom pravu (članak 4. Uredbe sa zakonskom snagom br. 91 od 24. lipnja 2014., koja je pretvorena u zakon Zakonom br. 116 od 11. kolovoza 2014.) odredi ograničenje djelatnosti proizvodnje Mozzarelle di Bufala Campana (mozzarella od bivoljeg mlijeka iz Kampanije) ZOI koja se mora odvijati u pogonima isključivo namijenjenima toj proizvodnji i u kojima je zabranjeno držati ili skladištiti mlijeko koje potječe iz uzgajališta koja nisu uključena u sustav kontrole ZOI-ja mozzarelle od bivoljeg mlijeka iz Kampanije?


(1)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/25


Žalba koju je 13. rujna 2018. podnio thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 2. srpnja 2018. u predmetu T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv Europske komisije

(Predmet C-572/18 P)

(2018/C 436/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (zastupnici: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda od 2. srpnja 2018. u predmetu T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel GmbH i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Komisija;

presudi da je tužba za poništenje dopuštena;

vrati predmet Općem sudu na daljnje odlučivanje o biti stvari;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka ove žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji osporavaju sporno rješenje ističući da se temelji na znatnim pogreškama koje se tiču prava. Oni navode pet argumenata u vezi s tim pogreškama:

Kao prvo, Opći je sud pogrešno zaključio da UCC (1) i povezane delegirane i provedbene uredbe Komisiji ne daju ovlast za donošenje obvezujućih odluka za nacionalna carinska tijela pri ispitivanju gospodarskih uvjeta.

Kao drugo, Opći je sud pogrešno zaključio da je Komisijina uloga tijekom ispitivanja gospodarskih uvjeta isključivo procesne naravi.

Kao treće, Opći je sud pogrešno postupio kada je presudu od 11. svibnja 2016. u predmetu Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) smatrao obvezujućim pravnim presedanom za tumačenje članka 259. stavka 5. UCC IA-a (2).

Kao četvrto, Opći je sud pogrešno postupio kada nije zaključio da je upravna mjera iz rujna 2016. u vezi s primjenom članka 211. stavka 6. UCC-a i članka 259. UCC IA-a dokaz da su Komisijini zaključci u vezi s gospodarskim uvjetima obvezujući.

Kao peto, Opći je sud pogrešno zaključio da se Komisijin zaključak o gospodarskim uvjetima ne odnosi izravno i osobno na tužitelje.


(1)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (UCC) (SL 2013., L 269, str. 1. i ispravak SL 2013., L 70., str. 64.)

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (UCC IA) (SL 2015., L 343, str. 558.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/26


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) protiv Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

(Predmet C-588/18)

(2018/C 436/36)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Nacional

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Tuženici: Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 5. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (1) tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji dopušta istodobno korištenje tjednog odmora i plaćenih dopusta čija svrha nije odmor radnika?

2.

Treba li članak 7. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji dopušta istodobno korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta čija svrha nisu odmor, opuštanje i razonoda?


(1)  SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/27


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2018. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) – Darie B.V. protiv Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Predmet C-592/18)

(2018/C 436/37)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Darie B.V.

Tuženik: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prethodna pitanja

1.

Treba li pojam „biocidni proizvod” iz članka 3. Uredbe br. 528/2012 (1) tumačiti na način da je njime obuhvaćeno i sredstvo koje se sastoji od jedne ili nekoliko bakterijskih vrsta, enzima ili drugih elemenata ako ono na temelju njegova posebnog učinka ne utječe izravno na štetne organizme, za koje je namijenjeno, nego na nastanak odnosno održavanje potencijalnih staništa za štetne organizme, te koji zahtjevi u tom slučaju eventualno postoje u pogledu takvog učinka?

2.

Je li za odgovor na prvo prethodno pitanje relevantna okolnost da se takvo sredstvo primjenjuje u uvjetima bez štetnih mikroorganizama te ako jest, na temelju kojih se kriterija to procjenjuje?

3.

Je li za odgovor na prvo prethodno pitanje relevantno trajanje tog učinka?


(1)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL 2012, L 167, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 181.).


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/27


Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli ABB Ltd, ABB AB protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-445/14, ABB Ltd, ABB AB protiv Europske komisije

(Predmet C-593/18 P)

(2018/C 436/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: ABB Ltd, ABB AB (zastupnici: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu ili poduzme sve ostale potrebne mjere, i

naloži Komisiji snošenje troškova

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog. Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da je Komisija ispunila obvezu tereta dokazivanja za utvrđivanje da je žalitelj počinio povredu koja je uključivala sve podzemne energetske kabele i opremu s naponima između 110 kV i 220 kV. Opći sud nije provjerio je li u Odluci (1) povreda utvrđena „dovoljno precizno” i u dovoljnoj mjeri. Opći je sud također pogrešno primijenio uvjete za dokazivanje postojanja dostatne svijesti na temelju koje se može zaključiti da je žalitelj sudjelovao u povredi.

Drugi žalbeni razlog. Opći sud nije primijenio načelo jednakog postupanja i pretpostavku nedužnosti kada je potvrdio Komisijin zaključak da je razdoblje povrede za žalitelja započelo 1. travnja 2000.

Treći žalbeni razlog. Opći je sud povrijedio svoju obvezu dostatnog obrazlaganja u vezi s ocjenom žaliteljeva razloga kojim se ističe nejednako postupanje, pogrešno zaključivši da je žalitelj prihvatio takvo različito postupanje tijekom administrativnog postupka, i smatrajući da je ta okolnost bila bitan element u njegovoj ocjeni.


(1)  Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/28


Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli Silec Cable SAS, General Cable Corp. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-438/14, Silec Cable, General Cable protiv Europske komisije

(Predmet C-599/18 P)

(2018/C 436/39)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (zastupnici: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu protiv koje je uložena žalba;

poništi članak 1. Odluke (1) u dijelu u kojem se odnosi na Silec Cable i General Cable;

podredno, izmijeni članak 2. Odluke i smanji iznos kazne izrečene društvima Silec Cable i General Cable na temelju argumenata iznesenih u potporu ovoj žalbi;

podredno, vrati predmet na ponovno suđenje Općem sudu;

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom, žalitelji tvrde da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer je pogrešno primijenio pravila o dokazivanju i iskrivio dokaze koji su mu podneseni u vezi sa sudjelovanjem žalitelja – društva Silec– u navodnoj povredi.

Opći je sud pogrešno upotrijebio kriterij izričitog i javnog distanciranja za prebacivanje tereta dokazivanja da je žalitelj – društvo Silec – počinio navodnu povredu. Žalitelji tvrde da je Opći sud također počinio pogrešku koja se tiče prava jer je uzeo u obzir isključivo subjektivnu percepciju drugih sudionika u navodnoj povredi da bi dokazao sudjelovanje žalitelja – društva Silec. Žalitelji nadalje smatraju da je Opći sud iskrivio dokaze koji su mu podneseni, i da je povrijedio obvezu čuvanja poslovne tajne (članak 339. UFEU-a), jer je utvrdio da je žalitelj – društvo Silec – sudjelovao u navodnoj povredi.

Svojim drugim razlogom, žalitelji tvrde da je Opći sud povrijedio načelo jednakog postupanja jer je odbio kvalificirati sudjelovanje žalitelja – društva Silec – u navodnoj povredi kao „sporednog sudionika”.

Žalitelji tvrde da je Opći sud nezakonito uzeo u obzir postupanje Safran/Sagem/Sagem Communications pri ocjeni pojedinačnog sudjelovanja žalitelja – društva Silec – radi određivanja iznosa novčane kazne. Žalitelji tvrde da sâm Opći sud, štoviše, pruža proturječno obrazloženje u tom smislu. Žalitelji nadalje iznose da Opći sud uspoređuje pogrešne činjenične situacije kada zaključuje da Komisija ne diskriminira žalitelja – društvo Silec – kada ga odbija kvalificirati kao sporednog sudionika.


(1)  Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/29


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2018. uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – UTEP 2006. SRL protiv Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Predmet C-600/18)

(2018/C 436/40)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UTEP 2006. SRL

Tuženik: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Prethodno pitanje

Treba li odredbu [članka] 92. UFEU-a tumačiti na način da joj se protive tumačenje članka 12/A a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (Zakon br. XXXIV iz 2004. o malim i srednjim poduzećima i o potporama za njihov razvoj; u daljnjem tekstu: Zakon KKV) i s tim povezana praksa nadležnih tijela u skladu s kojima članak 12/A Zakona KKV nije moguće primijeniti na poduzeća (pravne subjekte) registrirana u drugoj državi članici, a ne u Mađarskoj, ali koja u svemu ostalom odgovaraju pojmu malog i srednjeg poduzeća kako je utvrđen u navedenom zakonu?


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/30


Žalba koju je 21. rujna 2018. podnijelo društvo Star Television Productions Ltd protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-797/17, Star Television Productions protiv EUIPO-a – Marca Dorcela (STAR)

(Predmet C-602/18 P)

(2018/C 436/41)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Star Television Productions Ltd (zastupnik: D. Farnsworth, solicitor)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Marc Dorcel

Sud (šesto vijeće) je, rješenjem od 18. listopada 2018., odlučio da se žalba odbija.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/30


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2018. uputio Tribunal d'instance d’Épinal (Francuska) – Cofidis SA protiv YU, ZT

(Predmet C-616/18)

(2018/C 436/42)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance d’Épinal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cofidis SA

Tuženici: YU, ZT

Prethodno pitanje

Protivi li se zaštiti koju Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (1) jamči potrošačima, nacionalna odredba koja, u slučaju kad je trgovac podnio tužbu protiv potrošača na temelju ugovora o kreditu sklopljenog među njima, nacionalnom sudu zabranjuje da se nakon proteka petogodišnjeg roka zastare koji teče od sklapanja ugovora, po službenoj dužnosti ili po prigovoru potrošača pozove na i sankcionira povredu odredbi o obvezi provjere kreditne sposobnosti potrošača iz članka 8. Direktive, odredbi o informacijama koje se moraju kratko i jasno navesti u ugovoru o kreditu iz članka 10. i sljedećih te direktive i, općenito, svih odredbi te direktive koje štite potrošače?


(1)  SL L 133, str. 66.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/30


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – AR protiv Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Predmet C-622/18)

(2018/C 436/43)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AR

Tuženici: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Prethodno pitanje

Treba li članak 5. stavak 1. točku (b), članke 10. i 12. Direktive br. 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (1) tumačiti na način da nositelj, koji nije nikad upotrijebio svoj žig te su mu prava na tom žigu opozvana istekom roka od pet godina nakon objave njegove registracije, može ishoditi naknadu štete zbog povrede pozivajući se na negativan utjecaj na temeljnu funkciju njegova žiga uzrokovan time što je treća strana prije dana stupanja na snagu opoziva upotrebljavala znak sličan navedenom žigu radi označavanja proizvoda ili usluga istovjetnih ili sličnih onima za koje je taj žig registriran?


(1)  SL L 299, str. 25.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/31


Žalba koju je 11. listopada 2018. podnio Apple Distribution International protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 27. srpnja 2018. u predmetu T-101/17, Apple Distribution International protiv Europske komisije

(Predmet C-633/18 P)

(2018/C 436/44)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Apple Distribution International (zastupnici: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine sporno rješenje u cijelosti;

presudi da se sporno rješenje izravno i osobno odnosi na Apple;

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu; i

naloži Komisiji snošenje vlastitih troškova i troškova društva Apple u vezi s ovim postupkom i postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Apple navodi da pobijano rješenje sadržava pogreške koje se tiču prava:

Kao prvo, Opći sud iskrivljava činjenice i ne uzima u obzir relevantne dokaze pri ocjenjivanju toga utječe li sporna odluka (1) bitno na Appleov konkurentski položaj na tržištu za pružanje kućnih video usluga povezanih sa zabavnim sadržajima u Njemačkoj.

Kao drugo, Opći sud pogrešno primjenjuje pravni test za ocjenu osobnog utjecaja jer zaključuje da Apple ne pripada zatvorenoj skupini poduzetnika, koje se moglo identificirati u vrijeme donošenja sporne odluke na temelju posebnih kriterija u vezi s članovima te skupine.

Kao treće, Opći sud krši članak 119. svojega poslovnika i članak 36. Statuta Suda jer ne obrazlaže zaključak da: (i) dokazi koje je podnio Apple za ocjenu utjecaja koji potpora može imati na njegov konkurentski položaj na tržištu za pružanje kućnih video usluga povezanih sa zabavnim sadržajima u Njemačkoj nisu dostatni; i (ii) se postojanje osobnog utjecaja mora dokazati upućivanjem na trenutak u vremenu kada je sporna mjera zamišljena, donesena i provedena na nacionalnoj razini.

Kao četvrto, Opći sud povrjeđuje Appleova prava obrane jer se oslanja na očitovanja koja je Komisija dostavila na pitanja Općeg suda, a koja Apple nije dobio priliku komentirati.


(1)  Odluka Komisije (EU) 2016/2042 оd 1. rujna 2016. o programu potpore SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) koji Njemačka planira provesti za financiranje proizvodnje i distribucije filmova (SL 2016., L 314, str. 63.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/32


Tužba podnesena 11. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-635/18)

(2018/C 436/45)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes i A. C. Becker, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Savezna Republika Njemačka povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. u vezi s Prilogom XI. Direktive 2008/50/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu jer sustavno i trajno prekoračuje godišnje granične vrijednosti dušikova dioksida (NO2) u 26 područja procjene i upravljanja kvalitetom zraka (DEZBXX0001A aglomeracija Berlin, DEZCXX0007A aglomeracija Stuttgart, DEZCXX0043S upravno područje Tübingen, DEZCXX0063S upravno područje Stuttgart, DEZCXX0004A aglomeracija Freiburg, DEZCXX0041S upravno područje Karlsruhe [bez aglomeracija], DEZCXX0006A aglomeracija Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A aglomeracija München, DEZDXX0003A aglomeracija Nürnberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S područje III središnji i sjeverni Hessen, DEZFXX0001A aglomeracija I [Rajna-Majna], DEZFXX0002A aglomeracija II [Kassel], DEZGLX0001A aglomeracija Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich [područje eksploatacije lignita u Porajnju], DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S urbana područja i ruralni prostori u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) i granične vrijednosti NO2 po satu u dva od navedenih područja (DEZCXX0007A aglomeracija Stuttgart, DEZFXX0001A aglomeracija I [Rajna-Majna]);

utvrdi da Savezna Republika Njemačka nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 23. stavka 1. podstavaka 2. i 3. u vezi s Prilogom XV. odjeljkom A. te direktive, posebice obvezu skraćivanja u što većoj mogućoj mjeri razdoblja prekoračenja u 26 predmetnih područja.;

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Savezna Republika Njemačka od 2010. sustavno i trajno prekoračuje godišnje i po satu granične vrijednosti određene u prilogu XI. Time je povrijedila članak 13. stavak 1. u vezi s Prilogom XI Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu.

Protivno članku 23. stavku 1. podstavcima 2. i 3. u vezi s Prilogom XV Direktivi Savezna Republika Njemačka od 11. lipnja 2010. nije usvojila mjere iz planova za kvalitetu zraka za predmetnih 26 područja namijenjene kako bi se razdoblja prekoračenja što je moguće više skratila. Neprikladnost mjera proizlazi, među ostalim, iz trajanja, trenda i težine prekoračenja graničnih vrijednosti i ispitivanja planova za kvalitetu zraka utvrđenih za predmetna područja.


(1)  SL 2008, L 152, str. 1.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/33


Tužba podnesena 17. listopada 2018. – Mađarska protiv Europskog parlamenta

(Predmet C-650/18)

(2018/C 436/46)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Mađarska (zastupnici: M. Z. Fehér, G. Tornyai i Zs. Wagner, agenti)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. rujna 2018. o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija.

naloži Europskom parlamentu snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj tužbi mađarska vlada navodi četiri tužbena razloga.

1.

Mađarska vlada smatra da je Europski parlament prilikom glasovanja o pobijanoj odluci teško povrijedio odredbe članka 345. UFEU-a i svojega Poslovnika. Od glasova zastupnika u Europskom parlamentu uračunati su samo oni za i protiv, a ne i suzdržani, što je protivno odredbama članka 354. UFEU-a i članka 178. stavka 3. Poslovnika Europskog parlamenta. Da su uračunati i suzdržani glasovi, glasovanje bi bilo drukčije (prvi tužbeni razlog).

2.

Kao drugo, predsjednik Europskog parlamenta nije uzeo u obzir mišljenje Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta (AFCO) u vezi s tumačenjem Poslovnika, unatoč tomu što su prije glasovanja postojale osnovane sumnje u pogledu prebrojavanja glasova. Slijedom toga, povrijedio je načelo pravne sigurnosti, s obzirom na to da je prije i tijekom glasovanja postojala ili je nastavila postojati nesigurnost u pogledu tumačenja Poslovnika (drugi tužbeni razlog).

3.

Kao treće, mađarska vlada tvrdi da su prilikom glasovanja o pobijanoj odluci povrijeđena demokratska prava zastupnika u Europskom parlamentu i temeljna načela jednakog postupanja sa zastupnicima i izravne demokracije. Zastupnici nisu mogli izvršavati svoja prava potrebna za obavljanje svojih funkcija predstavljanja naroda u skladu s demokratskim načelom koje podrazumjeva i mogućnost suzdržanosti (treći tužbeni razlog).

4.

Kao četvrto, mađarska vlada smatra da pobijana odluka povređuje temeljno načelo lojalne suradnje institucija Unije i država članica utvrđeno u članku 4. stavku 3. UEU-a te pravna načela Unije poput načela lojalne suradnje institucija Unije, načelo legitimnih očekivanja i načelo pravne sigurnosti, s obzirom na to da navedena odluka sadržava tvrdnje koje se odnose na postupke zbog povrede obveze koji su dovršeni ili su još u tijeku (četvrti tužbeni razlog).


Opći sud

3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/34


Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters i dr. protiv Komisije

(Predmet T-79/16) (1)

((„Državne potpore - Program državnih potpora koji se odnosi na subvencionirano stjecanje ili stavljanje na raspolaganje bez naknade prirodnih područja - Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem temeljem prethodne faze ispitivanja - Izostanak formalnog istražnog postupka - Aktivna procesna legitimacija - Pojam zainteresirane stranke - Dopuštenost - Povreda postupovnih prava - Ozbiljne poteškoće - Značajan utjecaj na položaj na tržištu konkurentskih poduzetnika”))

(2018/C 436/47)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelji: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Nizozemska), i ostalih 21 tužitelj čija su imena navedena u Prilogu I. presudi (zastupnici: H. Viaene, D. Gillet i T. Ruys, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P.-J. Loewenthal i S. Noë, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Nizozemska) i ostalih 12 intervenijenata čija imena su navedena u Prilogu II. presudi (zastupnici: P. Kuypers i M. de Wit, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Komisije C(2015) 5929 final od 2. rujna 2015. o državnoj potpori SA.27301 (2015/NN) – Nizozemska, koja se odnosi na subvencionirano stjecanje ili stavljanje na raspolaganje bez naknade prirodnih područja, čiji je sažetak objavljen u Službenom listu Europske unije (SL 2016., C 9, str. 1.).

Izreka

1.

Poništava se Odluka Komisije C(2015) 5929 final od 2. rujna 2015. o državnoj potpori SA.27301 (2015/NN) – Nizozemska, koja se odnosi na subvencionirano stjecanje ili stavljanje na raspolaganje bez naknade prirodnih područja.

2.

Europskoj komisiji se nalaže snošenje, osim vlastitih, i troškova društva Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters te ostalih tužitelja čija imena su navedena u Prilogu I.

3.

Društvo Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland i ostali intervenijenti čija imena su navedena u Prilogu II. snose vlastite troškove.


(1)  SL C 118, 4. 4. 2016.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/35


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava i dr. protiv Komisije

(Predmet T-364/16) (1)

((„Damping - Uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine - Izmjena dodatne oznake TARIC za društvo - Tužba za poništenje - Akt koji se može pobijati - Izravan utjecaj - Osobni utjecaj - Dopuštenost - Učinci poništavajuće presude - Pravilo usporednosti oblika”))

(2018/C 436/48)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Češka Republika), i 12 drugih tužitelja čija se imena nalaze u Prilogu presudi (zastupnici: G. Berrisch, odvjetnik, i B. Byrne, solicitor)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Demeneix i J.-F. Brakeland, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Komisije od 3. lipnja 2016. o brisanju društva Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd s popisa trgovačkih društava upisanih pod dodatnom oznakom TARIC A 950 i njegovu upisivanju pod dodatnom oznakom TARIC C 129 za sve oznake kombinirane nomenklature navedene u članku 1. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2272 оd 7. prosinca 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL 2015., L 322, str. 21.)

Izreka

1.

Poništava se Odluka Europske komisije od 3. lipnja 2016. o brisanju društva Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd s popisa trgovačkih društava upisanih pod dodatnom oznakom TARIC A 950 i njegovu upisivanju pod dodatnom oznakom TARIC C 129 za sve oznake kombinirane nomenklature navedene u članku 1. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2272 оd 7. prosinca 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009.

2.

Komisija će snositi, osim vlastitih, troškove društva ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. i drugih tužitelja čija se imena nalaze u Prilogu.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/36


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Terna protiv Komisije

(Predmet T-387/16) (1)

((„Financijska potpora - Projekti od zajedničkog interesa u području transeuropskih energetskih mreža - Određivanje konačnog iznosa financijske potpore - Revizorsko izvješće u kojem su utvrđene nepravilnosti - Neprihvatljivi troškovi - Obveza obrazlaganja - Legitimna očekivanja - Proporcionalnost”))

(2018/C 436/49)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Terna – Rete elettrica nazionale SpA (Rim, Italija) (zastupnici: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone i D. Carria, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Komisijinih dopisa od 6. srpnja 2015., 23. svibnja i 14. lipnja 2016. o određenim troškovima nastalim u okviru dvaju projekata iz područja transeuropskih energetskih mreža (Projekti 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 i 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) povodom financijske potpore koju je Komisija dodijelila tužitelju.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Terna – Rete elettrica nazionale SpA nalaže se, osim vlastitih, snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 326, 5. 9. 2016.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/36


Presuda Općeg suda od 23. listopada 2018. – McCoy protiv Odbora regija

(Predmet T-567/16) (1)

((„Javna služba - Dužnosnici - Socijalna sigurnost - Profesionalna bolest - Profesionalni uzrok bolesti - Članak 78. peti stavak Pravilnika o osoblju - Odbor za utvrđivanje invalidnosti - Obveza obrazlaganja - Očita pogreška u ocjeni - Odgovornost - Neimovinska šteta”))

(2018/C 436/50)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Robert McCoy (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Odbor regija (zastupnici: J. C. Cañoto Argüelles i S. Bachotet, agenti, uz asistenciju B. Wägenbaura, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a radi, s jedne strane, poništenja odluke Odbora regija od 2. prosinca 2014. kojom se potvrđuju zaključci Odbora za utvrđivanje invalidnosti od 7. svibnja 2014. kojima je odbijen zahtjev tužitelja za priznavanje profesionalnog uzroka bolesti od koje boluje i, s druge strane, popravljanja neimovinske štete u iznosu od 25 000 eura koju je tužitelj navodno pretrpio.

Izreka

1.

Poništava se odluka predsjedništva Odbora regija od 2. prosinca 2014. kojom se odbija tužiteljev zahtjev za priznavanje profesionalnog uzroka bolesti koja je prouzročila invaliditet Roberta McCoya, u smislu članka 78. petog stavka Pravilnika o osoblju.

2.

Odboru regija nalaže se da Robertu McCoyu plati iznos od 5 000 eura.

3.

Odboru regija nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 7, 11. 1. 2016. (predmet prvotno upisan pred Službeničkim sudom Europske unije pod brojem F-139/15 i prenesen na Opći sud Europske unije 1. 9. 2016.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/37


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – OY protiv Komisije

(Predmet T-605/16)

((„Javna služba - Ugovorno osoblje - Članak 3.b UZOS-a - Zapošljavanja - Razvrstavanje u razred - Uzimanje u obzir profesionalnog iskustva - Opće odredbe za primjenu članka 79. stavka 2. UZOS-a”))

(2018/C 436/51)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: OY (zastupnici: N. Flandin i S. Rodrigues, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: G. Berscheid, C. Berardis-Kayser i L. Radu Bouyon, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a za, s jedne strane, poništenje Komisijine odluke od 2. listopada 2015. kojom se odbija tužiteljev zahtjev za preispitivanje njegova razvrstavanja u funkcijsku skupinu IV. razred 15. stupanj 1. i, s druge strane, ako je potrebno, poništenje odluke AHCC-a od 29. ožujka 2016. kojom se odbija žalba zainteresirane stranke.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

OY se nalaže snošenje troškova.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/37


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – GEA Group protiv Komisije

(Predmet T-640/16) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zabranjeni sporazumi - Toplinski stabilizatori - Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a - Odluka kojom se izmjenjuje prvotna odluka - Tužba za poništenje - Pravni interes - Dopuštenost - Novčane kazne - Gornja granica od 10 % - Grupa društava - Jednako postupanje”))

(2018/C 436/52)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: GEA Group AG (Düsseldorf, Njemačka) (zastupnici: I. du Mont i C. Wagner, avocats)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P. Rossi, A. Biolan i V. Bottka, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja Odluke Komisije C(2016) 3920 final od 29. lipnja 2016. o izmjeni Odluke Komisije C(2009) 8682 final od 11. studenoga 2009. o postupku primjene članka 81. [UEZ-a] i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/38589 – Toplinski stabilizatori).

Izreka

1.

Poništava se Odluka Komisije C(2016) 3920 final od 29. lipnja 2016. o izmjeni Odluke Komisije C(2009) 8682 final od 11. studenoga 2009. o postupku primjene članka 81. [UEZ-a] i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/38589 – Toplinski stabilizatori).

2.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 392, 24. 10. 2016.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/38


Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – John Mills protiv EUIPO-a – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

(Predmet T-7/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije MINERAL MAGIC - Raniji nacionalni verbalni žig MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 3. Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 436/53)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: John Mills Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: S. Malynicz, QC)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: A. Lukošiūtė i D. Hanf, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Jerome Alexander Consulting Corp. (Surfside, Florida, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: T. Bamford i C. Rani, solicitors)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. listopada 2016. (predmet R 2087/2015-1), u postupku povodom prigovora između društava Jerome Alexander Consulting i John Mills.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 5. listopada 2016. (predmet R 2087/2015-1).

2.

EUIPO će snositi vlastite troškove kao i polovicu troškova koje je imalo društvo John Mills Ltd.

3.

Jerome Alexander Consulting Corp. snosit će vlastite troškove kao i polovicu troškova koje je imalo društvo John Mills.


(1)  SL C 63, 27. 2. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/39


Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Golden Balls protiv EUIPO-a – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)

(Predmet T-8/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije GOLDEN BALLS - Raniji verbalni žig Europske unije BALLON D’OR - Relativni razlog za odbijanje - Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga - Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 436/54)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Golden Balls Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: M. Edenborough, QC, M. Hawkins, solicitor, i T. Dolde, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: u početku D. Botis, zatim S. Pétrequin i A. Folliard-Monguiral, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Francuska) (zastupnici: T. de Haan, P. Péters i M. Laborde, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 30. rujna 2016. (predmet R 1962/2015-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Intra-Presse i Inez Samarawire.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 30. rujna 2016. (predmet R 1962/2015-1) u dijelu kojim se usvaja prigovor kada je riječ o „automati za igru s zaslonom, znanstveni, nautički, geodetski, fotografski, kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za obuku; aparati za snimanje, prijenos i reprodukciju zvuka ili slika; automati i mehanizmi za uređaje koji se pokreću uz prethodno ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari, oprema za obradu podataka i računala; fotografski, kinematografski i optički aparati, diskovi, oprema za obradu podataka i računala, informatički materijal, podlošci za miša, oprema za mobilne telefone, sunčane naočale” sadržani u razredu 9., „ukrasi za božićna drvca” sadržani u razredu 28. i „kazališna produkcija, kao što su spektakli i kazališna djela, produkcija komedija, mjuzikala, organizacija glazbenih manifestacija/koncerata” sadržanih u razredu 41.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 63, 27. 2. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/40


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Proof IT protiv EIGE-a

(Predmet T-10/17) (1)

((„Javna nabava usluga - Postupak javne nabave - Zahtjev za uslugama podijeljen u dvije skupine - Usluge vezane uz internetsku stranicu - Odbijanje ponuditeljeve ponude - Kriteriji dodjele - Transparentnost - Jednako postupanje - Očita pogreška u ocjeni - Izvanugovorna odgovornost”))

(2018/C 436/55)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Proof IT SIA (Riga, Latvija) (zastupnici: J. Jerņeva i D. Pāvila, odvjetnici)

Tuženik: Europski institut za ravnopravnost spolova (zastupnici: J. Stuyck, V. Ost i M. Vanderstraeten, odvjetnici)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke EIGE-a kojom se odbija ponuda koju je tužitelj podnio u okviru skupine br. 1 u postupku javne nabave EIGE/2016/OPER/03, naslovljenom „Okvirni sporazum o internetskim uslugama” kojom se okvirni sporazum dodjeljuje drugom ponuditelju i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a za naknadu štete koju je tužitelj navodno pretrpio zbog gubitka prilike ili samog gubitka ugovora o javnoj nabavi.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Proof IT SIA se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 78, 13. 3. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/40


Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Jalkh protiv Parlamenta

(Predmet T-26/17) (1)

((„Povlastice i imuniteti - Član Europskog parlamenta - Odluka o ukidanju zastupničkog imuniteta - Veza sa zastupničkim dužnostima - Jednako postupanje - Pravna sigurnost - Legitimna očekivanja - Postupak ukidanja zastupničkog imuniteta - Prava obrane - Zlouporaba ovlasti - Izvanugovorna odgovornost”))

(2018/C 436/56)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francuska) (zastupnici: u početku J.-P. Le Moigne, zatim M. Ceccaldi te naposljetku F. Wagner, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: u početku M. Dean i S. Alonso de León, a zatim S. Alonso de León, N. Görlitz i S. Seyr, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke Parlamenta P8_TA(2016)0430 od 22. studenoga 2016. o ukidanju tužiteljeva zastupničkog imuniteta i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a za naknadu štete koju je tužitelj navodno pretrpio.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Jeanu-Françoisu Jalkhu se nalaže snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europskog parlamenta, uključujući i troškove vezane uz postupak privremene pravne zaštite.


(1)  SL C 70, 6. 3. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/41


Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Jalkh protiv Parlamenta

(Predmet T-27/17) (1)

((„Povlastice i imuniteti - Član Europskog parlamenta - Odluka o ukidanju parlamentarnog imuniteta - Veza s funkcijama parlametarnog zastupnika - Jednako postupanje - Pravna sigurnost - Legitimna očekivanja - Postupak ukidanja imuniteta - Prava obrane - Zlouporaba ovlasti - Izvanugovorna odgovornost”))

(2018/C 436/57)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francuska) (zastupnici: u početku J.-P. Le Moigne, zatim M. Ceccaldi i naposljetku F. Wagner, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: u početku M. Dean i S. Alonso de León, zatim S. Alonso de León, N. Görlitz i S. Seyr, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU za poništenje odluke P8_TA(2016)0429 Parlamenta od 22. studenoga 2016. o ukidanju parlamentarnog imuniteta tužitelju i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 268. UFEU za naknadu štete koju je tužitelj navodno pretrpio.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Jean-François Jalkh snosit će vlastite troškove kao i troškove Europskog parlamenta, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite.


(1)  SL C 70, 6. 3. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/41


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – FCA US protiv EUIPO-a – Busbridge (VIPER)

(Predmet T-109/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak proglašavanja žiga ništavim - Verbalni žig Europske unije VIPER - Raniji nacionalni verbalni žig VIPER - Stvarna uporaba ranijeg žiga - Proizvodi za koje je raniji žig rabljen - Opseg uporabe ranijeg žiga - Članak 57. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 64. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 436/58)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: C. Morcom, QC)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Hanf, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 1. prosinca 2016. (predmet R 554/2016-1) koja se odnosi na postupak proglašavanja žiga ništavim između R. D. Busbridgea i društva FCA US.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu FCA US LLC se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 121, 18. 4. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/42


Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion protiv EUIPO-a – Pink Lady America (WILD PINK)

(Predmet T-164/17) (1)

(„Žig Europske Unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske Unije WILD PINK - Raniji verbalni žigovi Europske Unije i nacionalni žigovi PINK LADY - Raniji figurativni žigovi Europske Unije Pink Lady - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

(2018/C 436/59)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australija) i Star Fruits Diffusion (Le Pontet, Francuska) (zastupnici: T. de Haan, P. Péters i H. Abraham, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: J. Ivanauskas i D. Walicka, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: u početku R. Manno i S. Travaglio, zatim R. Manno, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 10. siječnja 2017. (predmet R 87/2015-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion, s jedne strane, i Pink Lady America, s druge strane.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 10. siječnja 2017. (predmet R 87/2015-4).

2.

EUIPO će snositi vlastite troškove, kao i polovicu troškova društava Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion, uključujući polovicu njihovih nužnih troškova nastalih u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a.

3.

Pink Lady America LLC će snositi vlastite troškove, kao i polovicu troškova društava Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion, uključujući polovicu njihovih nužnih troškova nastalih u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a.


(1)  SL C 144, 8. 5. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/43


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – M & K protiv EUIPO-a – Genfoot (KIMIKA)

(Predmet T-171/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije KIMIKA - Raniji verbalni žig Europske unije KAMIK - Relativni razlozi za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Stvarna uporaba - Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”))

(2018/C 436/60)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: M & K Srl (Prato, Italija) (zastupnici: u početku F. Caricato, zatim M. Cartella i B. Cartella, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: E. Markakis i A. Folliard-Monguiral, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Genfoot, Inc. (Montréal, Québec, Kanada) (zastupnici: E. Saarmann i P. Baronikians, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. siječnja 2017. (predmet R 1206/2016-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Genfoot i M & K.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu M & K Srl se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 144, 8. 5. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/44


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Linak protiv EUIPO-a – ChangZhou Kaidi Electrical (Oblik električnog podiznog stativa)

(Predmet T-367/17) (1)

((„Dizajn Zajednice - Postupak za proglašavanje ništavosti - Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje oblik električnog podiznog stativa - Raniji dizajn Zajednice - Razlog ništavosti - Nepostojanje individualnog karaktera - Upućeni korisnik - Nepostojanje različitog ukupnog dojma - Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”))

(2018/C 436/61)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Linak A/S (Nordborg, Danska) (zastupnici: V. von Bomhard i J. Fuhrmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: u početku G. Sakalaite-Orlovskiene i A. Folliard-Monguiral, zatim G. Sakalaite-Orlovskiene i J. Ivanauskas, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Kina)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. ožujka 2017. (predmet R 1412/2015-3), koja se odnosi na postupak za proglašavanje dizajna ništavim između društva Linak i društva ChangZhou Kaidi Electrical.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Linak A/S nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 249, 31. 7. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/44


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Linak protiv EUIPO-a – ChangZhou Kaidi Electrical (Oblik električnog podiznog stativa)

(Predmet T-368/17) (1)

((„Dizajn Zajednice - Postupak za proglašavanje ništavosti - Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje oblik električnog podiznog stativa - Raniji dizajn Zajednice - Razlog ništavosti - Nepostojanje individualnog karaktera - Upućeni korisnik - Nepostojanje različitog ukupnog dojma - Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”))

(2018/C 436/62)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Linak A/S (Nordborg, Danska) (zastupnici: V. von Bomhard i J. Fuhrmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: u početku G. Sakalaite-Orlovskiene i A. Folliard-Monguiral, zatim G. Sakalaite-Orlovskiene i J. Ivanauskas, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Kina)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. ožujka 2017. (predmet R 1412/2015-3), koja se odnosi na postupak za proglašavanje dizajna ništavim između društva Linak i društva ChangZhou Kaidi Electrical.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Linak A/S nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 249, 31. 7. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/45


Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – CompuGroup Medical protiv EUIPO-a – Medion (life coins)

(Predmet T-444/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije life coins - Raniji verbalni žig Europske unije LIFE - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 436/63)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Njemačka) (zastupnik: B. Dix, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Medion AG (Essen, Njemačka) (zastupnik: G. Hagemeier, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. travnja 2017. (predmet R 1569/2016-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Medion i CompuGroup Medical.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu CompuGroup Medical AG se nalaže snošenje, osim vlastitih i troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Medion AG.


(1)  SL C 283, 28. 8. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/46


Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Next design+produktion protiv EUIPO-a – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)

(Predmet T-533/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije nuuna - Raniji verbalni žigovi Europske unije NANU i NANU-NANA - Relativni razlog za odbijanje - Ocjena vjerojatnosti dovođena u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Komplementarnost proizvoda - Načela autonomije i neovisnosti žigova Europske unije - Načela zakonitosti i dobre uprave - Pravna sigurnost”))

(2018/C 436/64)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Next design+produktion GmbH (Frankfurt na Majni, Njemačka) (zastupnik: M. Hirsch, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: S. Hanne i D. Walicka, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Bremen, Njemačka) (zastupnik: T. Boddien, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 24. svibnja 2017. (predmet R 1448/2016-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Nanu-Nana Joachim Hoepp i Next design+produktion.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Next design+produktion GmbH se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 330, 2. 10. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/46


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – VF International protiv EUIPO-a Virmani (ANOKHI)

(Predmet T-548/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije ANOKHI - Raniji figurativni žig Europske unije kipling - Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje siluetu majmuna - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Šteta za ugled - Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”))

(2018/C 436/65)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: VF International Sagl (Stabio, Švicarska) (zastupnik: T. van Innis, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: P. Sipos, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Ken Virmani (München, Njemačka)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. svibnja 2017. (predmet R 2307/2015-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva VF International i K. Virmanija.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 26. svibnja 2017. (predmet R 2307/2015-4).

2.

EUIPO će snositi, osim vlastitih, i troškove društva VF International Sagl.


(1)  SL C 347, 16. 10. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/47


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Asics protiv EUIPO-a – Van Lieshout Textielagenturen (Prikaz četiri ukrštene linije)

(Predmet T-581/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje četiri ukrštene linije - Obveza obrazlaganja - Članak 75. i članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članak 94. i članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/1001) - Nepostojanje sličnosti znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) - Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”))

(2018/C 436/66)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Asics Corporation (Kobe, Japan) (zastupnici: M. Polo Carreño i M. H. Granado Carpenter, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Gája, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Van Lieshout Textielagenturen BV (Haaren, Nizozemska) (zastupnici: P. Claassen i B. Woltering, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. lipnja 2017. (predmet R 2129/2016–4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Asics Corporation i Van Lieshout Textielagenturen.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Asics Corporation se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 374, 6. 11. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/48


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – DNV GL protiv EUIPO-a (Sustainablel)

(Predmet T-644/17) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Sustainablel - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/2001)”])

(2018/C 436/67)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: DNV GL AS (Høvik, Norveška) (zastupnici: J. Albers i N. Köster, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Lukošiūtė, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. srpnja 2017. (predmet R 2/2017-2) koja se odnosi na prijavu registracije verbalnog žiga Sustainablel kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu DNV GL AS se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 374, 6. 11. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/48


Presuda Općeg suda od 23. listopada 2018. – Mamas and Papas protiv EUIPO-a – Wall-Budden (Zaštitna ogradica za dječje krevetiće)

(Predmet T-672/17) (1)

((„Dizajn Zajednice - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje zaštitnu ogradicu za dječje krevetiće - Ispitivanje po službenoj dužnosti od strane žalbenog vijeća činjenica kojima se čini to otkrivanje - Načelo funkcionalnog kontinuiteta - Nedostatni dokazi za potrebe utvrđivanja otkrivanja”))

(2018/C 436/68)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mamas and Papas Ltd (Huddersfield, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: J. Reid, barrister, i B. Whitehead, solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: V. Ruzek, D. Walicka i A. Folliard-Monguiral, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Jane Wall-Budden (Byfleet, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. srpnja 2017. (predmet R 208/2016-3), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društva Mamas and Papas i Jane Wall-Budden.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Mamas and Papas Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 402, 27. 11. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/49


Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Szabados protiv EUIPO-a –Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

(Predmet T-788/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije MicroSepar - Raniji figurativni žig Europske unije SeparSolidaria - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 436/69)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Andreas Szabados (Grünwald, Njemačka) (zastupnik: S. Wobst, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: D. Hanf i D. Walicka, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcelona, Španjolska)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. rujna 2017. (predmet R 2420/2016-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Andreasa Szabadosa i društva Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Andreasu Szabadosu se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 32, 29. 1. 2018.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/50


Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Weber-Stephen Products protiv EUIPO-a (iGrill)

(Predmet T-822/17) (1)

((„Žig Europske Unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije iGrill - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (UE) 2017/1001)”))

(2018/C 436/70)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: R. Niebel i A. Jauch, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Rajh, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. rujna 2017. (predmet R 579/2017-2), koja se odnosi na zahtjev za registraciju verbalnog znaka iGrill kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Weber-Stephen Products LLC se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 63, 19. 2. 2018.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/50


Rješenje Općeg suda od 2. listopada 2018. – Karl Storz protiv EUIPO-a (3D)

(Predmet T-413/17 INTP) (1)

((„Postupak - Tumačenje presude - Žig Europske unije - Povlačenje prijave za registraciju - Obustava postupka”))

(2018/C 436/71)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Njemačka) (zastupnici: S. Gruber i N. Siebertz, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Ivanauskas, agent)

Predmet

Zahtjev za tumačenje presude od 19. lipnja 2018., Karl Storz/EUIPO (3D) (T-413/17, neobjavljena, EU:T:2018:356).

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom zahtjeva za tumačenje.

2.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 277, 21. 8. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/51


Rješenje Općeg suda od 4. listopada 2018. – Makhlouf protiv Vijeća

(Predmet T-506/17) (1)

((„Tužbe za poništenje - Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava - Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito pravno neosnovana”))

(2018/C 436/72)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Rami Makhlouf (Damask, Sirija) (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: S. Kyriakopoulou i V. Piessevaux, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/917 od 29. svibnja 2017. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2017., L 139, str. 62.) i njegovih naknadnih provedbenih akata u dijelu u kojem se oni odnose na tužitelja.

Izreka

1)

Tužba se odbija.

2)

Ramiju Makhloufu nalaže se snošenje, osim vlastitih, troškova Vijeća Europske Unije.


(1)  SL C 347, 16.10.2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/51


Rješenje Općeg suda od 3. listopada 2018. – Pracsis i Conceptexpo Project protiv Komisije i EACEA-e

(Predmet T-33/18) (1)

((„Tužba za poništenje i naknadu štete - Javna nabava usluga - Upravna žalba pred Komisijom - Isključivo potvrđujući akt - Rok za podnošenje žalbe - Akt koji se ne može pobijati - Nedopuštenost”))

(2018/C 436/73)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Pracsis SPRL (Bruxelles, Belgija) i Conceptexpo Project (Wavre, Belgija) (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija (zastupnici: D. Martin, A Katsimerou i I. Rubene, agenti), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (zastupnici: u početku H. Monet i A. Kisylyczko, zatim H. Monet i N. Durand, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Komisije od 13. studenoga 2017. o odbijanju upravnih tužbi protiv odluka EACEA-e od 17. srpnja i 11. kolovoza 2017. i, „prema potrebi”, za poništenje navedenih odluka EACEA-e i njezine „odluke” o potpisivanju ugovora s prvorazvrstanim ponuditeljem jer se tim odlukama ponuda konzorcija tužiteljâ razvrstava na drugo mjesto prema kaskadnom sustavu u okviru postupka javne nabave EACEA/2017/01 u vezi s uslugama organiziranja događanja i promotivnog djelovanja u audiovizualnom sektoru, i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a kojim se traži naknada štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog tih odluka.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Društvima Pracsis SPRL i Conceptexpo Project nalaže se snošenje, osim vlastitih, troškova Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).


(1)  SL C 112, 26. 3. 2018.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/52


Tužba podnesena 19. rujna 2018. – Hexal protiv EMA-e

(Predmet T-549/18)

(2018/C 436/74)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Hexal AG (Holzkirchen, Njemačka) (zastupnici: M. Martens, N. Carbonnelle, odvjetnici i S. Faircliffe, Solicitor)

Tuženik: Europska agencija za lijekove (EMA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je prigovor nezakonitosti koji je iznio tužitelj protiv zaključka CHMP-a da Sanofijev teriflunomid ima status NAS-a, kako je navedeno u Komisijinoj odluci od 26. kolovoza 2013. o odobrenju za stavljanje u promet lijeka za „AUBAGIO® – Teriflunomide”, dopušten i osnovan;

poništi EMA-inu odluku od 5. srpnja 2018. o nepotvrđivanju Hexalova zahtjeva za izdavanje OSP-a za generičku verziju lijeka Aubagio®;

naloži EMA-i snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Spornom odlukom odbija se potvrditi Hexal-ova prijava za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet teriflunomida Hexal, s obzirom na to da se na Aubagio®, prethodno odobreni lijek još uvijek primjenjuje zakonska zaštita podataka, u skladu s provedbenom odlukom Komisije od 26. kolovoza 2013., za koju tužitelj ističe da je nezakonita u skladu s člankom 277. UFEU-a. U potporu tužbi, tužitelj navodi dva tužbena razloga:

1.

Prvim tužbenim razlogom protiv pobijane odluke Europske agencije za lijekove, Hexal navodi da je, s obzirom na to da je prigovor nezakonitosti neosnovan, obrazloženje sporne odluke pravno nedopušteno jer je EMA počinila pogrešku koja se tiče činjenica i pogrešku koja se tiče prava i nije ispunila svoju dužnost obrazlaganja i pažljivog i temeljitog ispitivanja, u skladu s člankom 296. UFEU-a;

2.

Drugim tužbenim razlogom također se osporava zakonitost pobijane odluke s obzirom na to da je status „nove aktivne tvari” trebalo ponovo ispitati nakon podnošenja Hexalove prijave za stavljanje u promet generičkog lijeka, što nije napravljeno. Stoga EMA navodno nije pravilno izvršila svoje dužnosti, osobito svoju dužnost pažljivog i temeljitog ispitivanja i obrazlaganja, u skladu s člankom 296. UFEU-a, što dovodi do nezakonitosti sporne odluke.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/53


Tužba podnesena 21. rujna 2018. – Bernis i dr. protiv ESB-a

(Predmet T-564/18)

(2018/C 436/75)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Ernests Bernis (Jurmala, Latvija), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Latvija) i Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (zastupnici: O. Behrends, M. Kirchner i L. Feddern, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka (ESB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku ECB-SSM-2018-LVABL-2 WOANCA-2018-0007 od 11. srpnja 2018. o oduzimanju bankovne dozvole banci ABLV Bank, AS;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je ESB pogrešno pretpostavio da su ispunjeni uvjeti za oduzimanje bankovne dozvole.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da ESB nije uzeo u obzir diskrecijsku prirodu odluke.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je ESB povrijedio načelo proporcionalnosti.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je ESB zloupotrijebio ovlasti.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je odluka ESB-a nedostatno obrazložena.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na bitnoj povredi postupka.

7.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela nemo auditur.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/54


Tužba podnesena 21. rujna 2018. – VE protiv ESMA-e

(Predmet T-567/18)

(2018/C 436/76)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: VE (zastupnici: N. Flandin i L. Levi, odvjetnici)

Tuženik: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi ESMA-inu odluku od 11. lipnja 2018. kojom se odbija žalba koju je tužitelj podnio protiv ESMA-ine odluke od 14. studenoga 2017. kojom prestaje tužiteljev radni odnos sa ESMA-om;

zajedno s tim, ako je to potrebno, poništi ESMA-inu odluku od 14. studenoga 2017.;

naloži naknadu neimovinske štete koju je pretrpio tužitelj;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da tužitelj nije bio obaviješten o odluci o prestanku njegova ugovora o radu u odgovarajućem otkaznom roku kako je definiran u njegovu ugovoru.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji o povredi prava na saslušanje.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji o povredi obveze obrazlaganja u skladu s člankom 41. stavkom 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kojim se predviđa obveza uprave da obrazloži svoje odluke.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji o pogrešnoj pravnoj osnovi odluke o odbijanju tužiteljevih zahtjeva i odluke o prestanku ugovora o radu jer se obje temelje na izvješću o ocjeni iz 2016. koje je zahvaćeno očitim pogreškama u ocjeni.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji o povredi načela proporcionalnosti.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji o povredi tuženikove dužnosti brižnog postupanja s obzirom na tužiteljeve zdravstvene probleme i njegove opće uvjete rada.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/54


Tužba podnesena 25. rujna 2018. – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen protiv EUIPO-a (Kordes’ Rose Monique)

(Predmet T-569/18)

(2018/C 436/77)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Njemačka) (zastupnik: G. Würtenberger, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije Kordes’ Rose Monique – prijava za registraciju br. 15 856 743

Pobijana odluka: Odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. srpnja 2018. u predmetu R 1929/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (m) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 95. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/55


Tužba podnesena 25. listopada 2018. – Crédit agricole protiv ESB-a

(Predmet T-576/18)

(2018/C 436/78)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Crédit agricole SA (Montrouge, Francuska) (zastupnici: A. Champsaur i A. Delors, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

temeljem članaka 256. i 263. UFEU-a poništi odluku ECB-SSM-2018-FRCAG-75 koju je ESB usvojio 16. srpnja 2018.;

naloži ESB-u snošenje ukupnih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na prekoračenju ovlasti kojim je zahvaćena odluka Europske središnje banke (ESB) od 16. srpnja 2018. kojom se tužitelju izriče administrativna sankcija zbog trajne povrede kapitalnih zahtjeva predviđenih člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL 2013., L 176, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 13., str. 3., u daljnjem tekstu: pobijana odluka). U tom pogledu, tužitelj ističe sljedeće argumente:

ponajprije, on ističe da je ESB počinio povredu koja se tiče prava tumačenjem članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji ne nameće obvezu institucijama da ishode prethodno odobrenje od ESB-a za razvrstavanje redovnih dionica u kapitalne zahtjeve prve kategorije.

podredno, ako Opći sud smatra da razvrstavanje redovnih dionica u kapitalne zahtjeve prve kategorije bez prethodnog odobrenja ESB-a predstavlja povredu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, tužitelj tvrdi da nije počinio namjernu ili nehajnu povredu primjenom navedene odredbe te da se pobijanom odredbom povrjeđuje načelo pravne sigurnosti.

još podrednije, ako Opći sud smatra da je do povrede ipak došlo i se tužitelju može izreži sankcija, potonji tvrdi da je, s obzirom na težinu navodno počinjene povrede i tužiteljevu suradnju, pobijanom odlukom povrijeđeno načelo proporcionalnosti.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi temeljnih postupovnih prava tužitelja koju je počinio ESB jer je pobijanu odluku utemeljio na prigovorima u odnosu na koje tužitelj nije imao prilike iznijeti svoja očitovanja.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/56


Tužba podnesena 25. rujna 2018. – Crédit agricole Corporate and Investment Bank protiv ESB-a

(Predmet T-577/18)

(2018/C 436/79)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francuska) (zastupnici: A. Champsaur i A. Delors, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi, na temelju članaka 256. i 263. UFEU-a, odluku ECB-SSM-2018-FRCAG-76 koju je donio ESB dana 16. srpnja 2018.;

naloži ESB-u snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe dva tužbena razloga koja su u biti istovjetna onima istaknutima u predmetu T-576/18, Crédit agricole/ESB.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/56


Tužba podnesena 25. rujna 2018. – CA Consumer Finance protiv ESB-a

(Predmet T-578/18)

(2018/C 436/80)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CA Consumer Finance (Massy, Francuska) (zastupnici: A. Champsaur i A. Delors, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi, na temelju članaka 256. i 263. UFEU-a, odluku ECB-SSM-2018-FRCAG-77 koju je donio ESB dana 16. srpnja 2018.;

naloži ESB-u snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe dva tužbena razloga koja su u biti istovjetna onima istaknutima u predmetu T-576/18, Crédit agricole/ESB.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/57


Tužba podnesena 27. rujna 2018. – Ukrselhosprom PCF i Versobank protiv ESB-a

(Predmet T-584/18)

(2018/C 436/81)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukrajina) i Versobank AS (Tallinn, Estonija) (zastupnici: O. Behrends, L. Feddern i M. Kirchner, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 od 17. srpnja 2018. o povlačenju odobrenja za rad Versobanki AS;

poništi, u skladu s tim, odluku o troškovima ECB-SSM-2018-EE-3 od 14. kolovoza 2018. o internom administrativnom preispitivanju;

tuženiku naloži snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dvadeset i četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na ESB-ovoj nenadležnosti za donošenje odluke u pogledu likvidacije Versobanke AS.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na ESB-ovoj neizradi vlastite ocjene u pogledu osnovnih pitanja sprečavanja pranja novca (SPN)/financiranja terorizma (FT).

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da ESB nije istražio te pažljivo i nepristrano ocijenio sve relevantne aspekte slučaja.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na nezakonitom oslanjanju na navodnu prijavu netočnih informacija u pogledu djelatnosti Versobanke u Latviji.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na ESB-ovom neuzimanju u obzir pozitivne uloge vrlo sposobnog i uglednog upravljačkog tima.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na ESB-ovom nedefiniranju relevantnih regulatornih zahtjeva koje Versobanka navodno nije ispunjavala.

7.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na neuzimanju u obzir činjenice da znatan dio poslovanja nije uključivao visoki rizik u pogledu pranja novca.

8.

Osmi tužbeni razlog, koji se temelji na nedavanju dovoljne važnosti znatnom smanjenju klijenata iz visokorizičnih kategorija.

9.

Deveti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnoj pretpostavci da bilo kakva daljnja korektivna mjera ne bi bila realna.

10.

Deseti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnim razmatranjima u pogledu mogućeg novog upravnog odbora.

11.

Jedanaesti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnim razmatranjima u pogledu moguće suspenzije prava glasa.

12.

Dvanaesti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnom oslanjanju na navodnu povredu upute.

13.

Trinaesti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnim razmatranjima u pogledu mogućnosti daljnje upute.

14.

Četrnaesti tužbeni razlog, koji se temelji na nezakonitom uskraćivanju mogućnosti samolikvidacije.

15.

Petnaesti tužbeni razlog, koji se temelji na nezakonitom uskraćivanju mogućnosti prodaje.

16.

Šesnaesti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja i diskriminaciji.

17.

Sedamnaesti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti.

18.

Osamnaesti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela legitimnih očekivanja i pravne sigurnosti.

19.

Devetnaesti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 19. i uvodne izjave 75. Uredbe br. 1024/2013 (1) i zlouporabi ovlasti.

20.

Dvadeseti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na saslušanje Versobanke i dioničara zbog neopravdano kratkog razdoblja za podnošenje očitovanja.

21.

Dvadeset i prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava obrane Versobanke i njezina prava na saslušanje.

22.

Dvadeset i drugi tužbeni razlog, koji se temelji na nedostatku u obrazloženju.

23.

Dvadeset i treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava Versobanke na pristup spisu.

24.

Dvadeset i četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi dioničarskih prava u vezi s preispitivanjem koje je proveo Administrativni odbor za preispitivanja u skladu s člankom 24. Uredbe br. 1024/2013.


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL 2013., L 287, str. 63.)


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/59


Tužba podnesena 27. rujna 2018. – Şanli protiv Vijeća

(Predmet T-585/18)

(2018/C 436/82)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Dalokay Şanli (Rotterdam, Nizozemska) (zastupnik: D. Gürses, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Vijeća od 31. srpnja 2018.;

izbriše njegovo ime s popisa iz Uredbe (EZ) br. 2580/2001 i

naloži Vijeću snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Povreda bitnih procesnih pretpostavki i povreda Ugovorâ.

2.

U postupku nije podnesen niti jedan dokaz da se tužitelj bavio terorističkom aktivnošću.

3.

Tužitelj se nije mogao valjano braniti u postupku koji je doveo do pobijane odluke.

4.

Odluka nije dostatno obrazložena.

5.

Odlukom su povrijeđena načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

6.

Uredba br. 2580/2001 se ne može primijeniti s obzirom na to da PKK nije teroristička organizacija.

7.

Odluka je donesena protivno načelu proporcionalnosti.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/59


Tužba podnesena 28. rujna 2018. – Berliner Stadtwerke protiv EUIPO-a (berlinGas)

(Predmet T-595/18)

(2018/C 436/83)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlin, Njemačka) (zastupnici: O. Spieker, A. Schönfleisch i N. Willich, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije berlinGas – prijava za registraciju br. 15 252 661

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. srpnja 2018. u predmetu R 2180/2016-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/60


Tužba podnesena 5. listopada 2018. – Ayuntamiento de Enguera protiv Komisije

(Predmet T-602/18)

(2018/C 436/84)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Ayuntamiento de Enguera (Enguera, Španjolska) (zastupnici: J. Palau Navarro, J. Ortiz Ballester i V. Soriano i Piquera, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku od 26. srpnja 2018., koju je donio načelnik odjela „ENV.D.4 – Life Programme”, uprave „D Capital Natural”, Glavne uprave za okoliš Europske komisije, u okviru predmeta „LIFE 10 ENV/ES/000458 – ECOGLAUCA ÉRGON – Confirmation of recovery order”.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj tužbi tužitelj navodi pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 296. UFEU-a jer pobijana odluka ni na koji način nije obrazložena.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na netočnosti obrazloženja u slučaju priznanja postojanja implicitnog obrazloženja.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na dobru upravu iz članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, s obzirom na to da:

nije poštovano pravo svake osobe da bude saslušana prije nego li što se protiv nje donese pojedinačna mjera koja na nju negativno utječe. Naime, u predmetnom slučaju ni na koji način nisu uzeti u obzir tužiteljevi podnesci niti se od njega zatražilo podnošenje očitovanja prije donošenja konačne odluke;

nisu prihvaćeni tužiteljevi zahtjevi za pristup čitavom spisu;

tužitelj se tuženiku čitavo vrijeme obraćao na španjolskom, a Komisija je sve svoje komunikacije i odluke donijela na engleskom.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi zabrane proizvoljnosti javnih vlasti, s obzirom na to da pobijana odluka ne primjenjuje primjerena pravila ili znanstvene kriterije, nego tek subjektivni kriterij, smanjujući ili poništavajući sve gospodarsko sudjelovanje Unije u neopravdano odobrenom projektu.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela legitimnih očekivanja, s obzirom na to da je Komisija donijela odluku koja je u suprotnosti s njezinim ranijim aktima u kojima je potvrdila svoju potpunu suglasnost s tužiteljevim radnjama tako da je u odnosu na tužitelja iznenadno i neobjašnjivo donesena odluka koja se nije mogla očekivati na temelju ranijeg Komisijina postupanja.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/61


Tužba podnesena 9. rujna 2018. – ZE protiv Parlamenta

(Predmet T-603/18)

(2018/C 436/85)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: ZE (zastupnik: P. Giatagantzidis, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Glavnog tajnika Europskog parlamenta od 25. rujna 2018. kojom mu se izriče suspenzija s izvršavanja dužnosti do 31. listopada 2018. i svaki drugi povezani akt.

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, kojim tužitelj ističe povredu njegova prava na saslušanje, u vezi s pobijanom odlukom donesenom u odnosu na njega.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da se pri donošenju pobijane odluke koristila metoda prikupljanja podataka kojom se povrjeđuje pravo tužitelja na na dobru upravu, u skladu s člankom 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je Glavni tajnik povrijedio načelo nepristranosti, jer je istodobno otvorio administrativnu istragu u odnosu na tužitelja i donio pobijanu odluku.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je očito povrijeđeno pravo tužitelja na privatni život jer mu je zabranjen pristup zgradi u kojoj radi ali i njegovim osobnim spisima.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je provedenim postupkom povrijeđena pretpostavka nedužnosti i tajnost postupka zbog izjava koje su medijima dali dužnosnici Parlamenta.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/62


Tužba podnesena 9. listopada 2018. – Essity Hygiene and Health protiv EUIPO-a (Prikaz lista)

(Predmet T-607/18)

(2018/C 436/86)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Švedska) (zastupnik: U. Wennermark, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije koji se sastoji od prikaza lista – prijava za registraciju br. 16 709 305

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. srpnja 2018. u predmetu R 21962017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda ponajprije zahtijeva da:

1.

poništi pobijanu odluku u cijelosti, i

(a)

potvrdi da žig za koji je podnesena prijava ima potreban razlikovni karakter za registraciju kao žig Europske unije u odnosu na sve proizvode odbijene u razredima 3 i 16

(b)

poništi pobijanu odluku u odnosu na proizvode iz razreda 21 koje je žalbeno vijeće odbilo

(c)

vrati predmet žalbenom vijeću na ponovno odlučivanje o „tkanina za čišćenje; krpa za čišćenje”;

2.

naloži EUIPO-u plaćanje tužiteljevih troškova postupka pred Općim sudom i EUIPO-om.

Podredno, tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

1.

poništi pobijanu odluku u odnosu na proizvode iz razreda 21 koje je žalbeno vijeće odbilo

2.

vrati predmet žalbenom vijeću u pogledu „tkanina za čišćenje; krpa za čišćenje”;

3.

naloži EUIPO-u plaćanje tužiteljevih troškova postupka pred Općim sudom.

Podredno gornjem, tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

1.

poništi pobijanu odluku u odnosu na proizvode iz razreda 21 koje je žalbeno vijeće odbilo

2.

vrati predmet žalbenom vijeću u pogledu „tkanina za čišćenje; krpa za čišćenje”

3.

naloži EUIPO-u plaćanje dijela tužiteljevih troškova koje Opći sud smatra prikladnim.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/63


Tužba podnesena 12. listopada 2018. – ZH protiv ECHA-e

(Predmet T-617/18)

(2018/C 436/87)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZH (zastupnici: L. Levi i N. Flandin, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi izvješće o ocjeni tužitelja za 2016.;

također poništi, prema potrebi, odluku ECHA-e od 2. srpnja 2018., koja je tužitelju dostavljena 3. srpnja 2018., o odbijanju tužiteljeve žalbe protiv izvješća o ocjeni za 2016.;

naloži naknadu neimovinske štete koju je pretrpio tužitelj;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 2.2 odluke ECHA-e od 18. lipnja 2015. kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe za članak 15. stavak 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS) i provodi prvi stavak članka 44. Pravilnika o osoblju Europske unije.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi postupovnog okvira za sastavljanje izvješća o ocjeni kako je utvrđen u odluci ECHA-e, a osobito člankom 7., kao i na povredi članka 43. Pravilnika o osoblju, koji se analogijom primjenjuje na privremeno osoblje na temelju članka 15. CEOS-a.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni ocjenjivača, u vezi s negativnom kritikom tužitelja.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/63


Tužba podnesena 15. listopada 2018. – TUIfly protiv Komisije

(Predmet T-619/18)

(2018/C 436/88)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: TUIfly GmbH (Langenhagen, Njemačka) (zastupnici: L. Giesberts i M. Gayger, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku tuženika C(2018) 5432 final od 3. kolovoza 2018. o ponovnom zahtjevu za pristup spisu na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 – GESTDEM 2018/2506 te obveže tuženika da tužitelju odobri pristup spisu predmeta koji se odnosi na državnu potporu SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) koju je Austrija provela u korist zračne luke Klagenfurt, Ryanaira i drugih zračnih prijevoznika koji koriste tu zračnu luku (SL 2018., L 107, str. 1.);

spoji ovaj predmet radi provedbe pisanog i usmenog dijela postupka s predmetom T-447/18 koji je tužitelj pokrenuo protiv tuženika i koji je u tijeku pred Općim sudom;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužba se temelji na jednom tužbenom razlogu, koji se odnosi na povredu članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, načela dobre uprave i prava obrane, zbog toga što Komisija nije odobrila tužitelju pristup spisu istrage te mu nije omogućila da se na koristan način brani.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/64


Rješenje Općeg suda od 8. listopada 2018. – alfavet Tierarzneimittel protiv EUIPO-a – Millet Innovation (Epibac)

(Predmet T-613/13) (1)

(2018/C 436/89)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 39, 8. 2. 2014.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/64


Rješenje Općeg suda od 3. listopada 2018. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor protiv INEA-e

(Predmet T-871/16) (1)

(2018/C 436/90)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 104, 3. 4. 2017.


3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/64


Rješenje Općeg suda od 11. listopada 2018. – Cabell protiv EUIPO-a – Zorro Productions (ZORRO)

(Predmet T-96/18) (1)

(2018/C 436/91)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik osmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 134, 16. 4. 2018.