ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 401

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
7. studenoga 2018.


Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 401/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8985 – Boeing/KLX) ( 1 )

1

2018/C 401/02

Pokretanje postupka (Predmet M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2018/C 401/03

Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/2074, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1656, i Uredbom (EU) 2017/2063, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

2

2018/C 401/04

Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se odnose mjere ograničavanja iz Uredbe Vijeća (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

3

 

Europska komisija

2018/C 401/05

Tečajna lista eura

4

2018/C 401/06

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

5

2018/C 401/07

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

6

2018/C 401/08

Sustavi elektroničke identifikacije prijavljeni u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu

7


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2018/C 401/09

Poziv na dostavu prijedloga – EACEA 37/2018 u okviru programa Erasmus+ – KA3 – Podrška za reformu politike – Mreže i partnerstva pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET)

9

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2018/C 401/10

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

12

2018/C 401/11

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

13


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8985 – Boeing/KLX)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 401/01)

Dana 1. listopada 2018. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32018M8985. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/1


Pokretanje postupka

(Predmet M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 401/02)

Dana 30. listopada 2018. Komisija je odlučila pokrenuti postupak u navedenom predmetu nakon što je utvrdila da prijavljena koncentracija potiče ozbiljne sumnje povezane sa svojom sukladnosti s unutarnjim tržištem. Pokretanjem postupka otvara se druga faza istrage povezane s prijavljenom koncentracijom kojom se ne dovodi u pitanje konačna odluka o predmetu. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Kako bi Komisija za vrijeme postupka u potpunosti uzela u obzir očitovanja, treba ih dostaviti Komisiji najkasnije 15 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+ 32 22964301), porukom e-pošte na COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, pri čemu je potrebno naznačiti referentni broj. M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/2


Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/2074, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1656, i Uredbom (EU) 2017/2063, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

(2018/C 401/03)

Osobama navedenima u Prilogu I. Odluci Vijeća (ZVSP) 2017/2074 (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1656 (2), i Prilogu IV. Uredbi (EU) 2017/2063 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 (4), o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli skreće se pozornost na sljedeće informacije.

Nakon što je preispitalo popis uvrštenih osoba Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe navedene u spomenutim prilozima trebale i dalje biti uvrštene na popis osoba na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke (ZVSP) 2017/2074 i Uredbe (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli. Razlozi za uvrštenje tih osoba na popis navedeni su na odgovarajućim mjestima u tim prilozima.

Dotične osobe obavještavaju se o mogućnosti podnošenja molbe nadležnim tijelima relevantne države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama u Prilogu III. Uredbi (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli, kako bi pribavili odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili određena plaćanja (usp. članak 9. Uredbe).

Dotične osobe mogu do 23. kolovoza 2019. Vijeću podnijeti zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, za ponovno razmatranje odluke o njihovu uvrštenju na navedene popise na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sve zaprimljene primjedbe razmotrit će se u svrhu periodičnog preispitivanja Vijeća, u skladu s člankom 13. Odluke (ZVSP) 2017/2074 i člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/2063.

Dotične osobe također se obavještavaju o mogućnosti osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 295, 14.11.2017., str. 60.

(2)  SL L 276, 7.11.2018., str. 10.

(3)  SL L 295, 14.11.2017., str. 21.

(4)  SL L 276, 7.11.2018., str. 1.


7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/3


Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se odnose mjere ograničavanja iz Uredbe Vijeća (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

(2018/C 401/04)

Ispitanici se upućuju na sljedeće informacije u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (1):

Pravna osnova za taj postupak obrade jest Uredba Vijeća (EU) 2017/2063 (2), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 (3).

Voditelj tog postupka obrade jest Vijeće Europske unije koje zastupa glavni direktor RELEX-a (vanjski poslovi, proširenje, civilna zaštita) Glavnog tajništva Vijeća te služba zadužena za postupak obrade, RELEX.1.C, s kojom se može stupiti u kontakt na adresi:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

e-adresa: sanctions@consilium.europa.eu

Svrha postupka obrade jest uspostava i ažuriranje popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja u skladu s Uredbom (EU) 2017/2063, kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653.

Ispitanici su fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije za uvrštavanje na popis navedene u toj Uredbi.

Prikupljanje osobnih podataka obuhvaća podatke potrebne za ispravnu identifikaciju dotične osobe, obrazloženje i ostale povezane podatke.

U slučaju da se to smatra potrebnim, prikupljeni osobni podaci mogu se razmjenjivati s Europskom službom za vanjsko djelovanje i Komisijom.

Ne dovodeći u pitanje ograničenja predviđena u članku 20. stavku 1. točkama (a) i (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001, na sve zahtjeve za pristup te na zahtjeve za ispravljanje ili podnošenje prigovora, odgovara se u skladu s odjeljkom 5. Odluke Vijeća 2004/644/EZ (4).

Osobni podaci pohranjuju se na pet godina od trenutka brisanja ispitanika s popisa osoba koje podliježu zamrzavanju imovine, od trenutka kada mjere ograničavanja prestanu biti važeće ili za vrijeme trajanja sudskih postupaka, u slučaju da su pokrenuti.

Ispitanici mogu pokrenuti postupak pred Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.


(1)  SL L 8, 12.1.2001., str 1.

(2)  SL L 295, 14.11.2017., str. 21.

(3)  SL L 276, 7.11.2018., str. 1.

(4)  SL L 296, 21.9.2004., str. 16.


Europska komisija

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/4


Tečajna lista eura (1)

6. studenoga 2018.

(2018/C 401/05)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1428

JPY

japanski jen

129,31

DKK

danska kruna

7,4593

GBP

funta sterlinga

0,87313

SEK

švedska kruna

10,3470

CHF

švicarski franak

1,1460

ISK

islandska kruna

137,90

NOK

norveška kruna

9,5448

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,833

HUF

mađarska forinta

322,06

PLN

poljski zlot

4,3088

RON

rumunjski novi leu

4,6647

TRY

turska lira

6,1246

AUD

australski dolar

1,5789

CAD

kanadski dolar

1,4996

HKD

hongkonški dolar

8,9510

NZD

novozelandski dolar

1,7105

SGD

singapurski dolar

1,5693

KRW

južnokorejski von

1 280,90

ZAR

južnoafrički rand

16,2351

CNY

kineski renminbi-juan

7,9015

HRK

hrvatska kuna

7,4383

IDR

indonezijska rupija

16 916,30

MYR

malezijski ringit

4,7604

PHP

filipinski pezo

60,482

RUB

ruski rubalj

75,3169

THB

tajlandski baht

37,644

BRL

brazilski real

4,2833

MXN

meksički pezo

22,7736

INR

indijska rupija

83,3785


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/5


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2018/C 401/06)

Image

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Belgija

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila širu javnost i sve osobe koje rukuju kovanicama (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne kovanice eura namijenjene optjecaju uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da je riječ isključivo o kovanicama od 2 eura. Te kovanice imaju iste tehničke značajke kao ostale kovanice od 2 eura, ali je na njihovoj nacionalnoj strani prikazan prigodan motiv koji ima izrazitu simboličku vrijednost na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Belgija

Prigoda : Pedeseta godišnjica satelita ESRO 2B

Opis motiva : Na kovanici je prikazan satelit ESRO 2B kako kruži oko Zemlje. To je prvi uspješni satelit Europske organizacije za istraživanje svemira, a lansiran je u svibnju 1968. Djelovanje satelita ESRO 2B, poznatog i kao „IRIS” (engl. „International Radiation Investigation Satellite”, Međunarodni satelit za istraživanje zračenja), bilo je usredotočeno na solarno rendgensko zračenje, kozmičko zračenje i Zemljine pojaseve zračenja.

U donjem dijelu kovanice nalazi se oznaka kovnice u Utrechtu (Hermesov štap), oznaka majstora belgijske kovnice (grb općine Herzele), oznaka zemlje BE i inicijali LL koji se odnose na autora motiva kovanice Luca Luycxa.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 260 000 kovanica

Datum izdavanja : listopad 2018.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).


7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/6


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2018/C 401/07)

Image

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Malta

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila širu javnost i sve osobe koje rukuju kovanicama (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne kovanice eura namijenjene optjecaju uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da je riječ isključivo o kovanicama od 2 eura. Te kovanice imaju iste tehničke značajke kao ostale kovanice od 2 eura, ali je na njihovoj nacionalnoj strani prikazan prigodan motiv koji ima izrazitu simboličku vrijednost na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Malta

Prigoda : Kulturna baština

Opis motiva : Motiv na kovanici, čiji je autor učenik srednje škole, prikazuje niz tema tipičnih za maltešku kulturnu baštinu, primjerice pretpovijesne hramove koji su najstarije samostojeće strukture na svijetu, kupolu i zvonik crkve koji čine tipične obrise malteških gradova i sela te tradicionalni malteški brod u kojem je malteška zastava. U gornjem dijelu unutarnjeg kruga ispisan je naziv zemlje izdavanja „Malta”, a u donjem dijelu godina izdavanja 2018.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 320 000 kovanica

Datum izdavanja : studeni 2018.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).


7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/7


Sustavi elektroničke identifikacije prijavljeni u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (1)

(2018/C 401/08)

Naziv sustava

Sredstva elektroničke identifikacije u okviru prijavljenog sustava

Država članica koja prijavljuje

Razina sigurnosti

Tijelo odgovorno za sustav

Datum objave u Službenom listu

Njemačka elektronička identifikacija na temelju proširene kontrole pristupa

nacionalna osobna iskaznica

elektronička boravišna dozvola

Savezna Republika Njemačka

visoka

Savezno ministarstvo unutarnjih poslova

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

NJEMAČKA

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017.

SPID – Javni sustav digitalnog identiteta

operateri za sredstva elektroničke identifikacije u okviru SPID-a:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italija

visoka

znatna niska

AGID – Agencija za digitalnu

Italiju

Viale Liszt, 21

00144 Rim

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018.

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav

(NIAS)

osobna iskaznica (eOI)

Republika Hrvatska

visoka

Ministarstvo uprave, Republika Hrvatska

Maksimirska 63,

10000 Zagreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018.

Estonski eID sustav: osobna iskaznica

Estonski eID sustav: boravišna dozvola

Estonski eID sustav: Digi-ID

Estonski eID sustav: Digi-ID za e-boravište

Estonski eID sustav: Mobiil-ID

Estonski eID sustav: diplomatska osobna iskaznica

osobna iskaznica

boravišna dozvola

Digi-ID

Digi-ID za e-boravište

Mobiil-ID

diplomatska osobna iskaznica

Republika Estonija

visoka

Uprava za policiju i graničnu stražu

Pärnu mnt 139,

15060 Tallinn

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018.

Nacionalna elektronička identifikacijska isprava (DNIe)

španjolska osobna iskaznica (DNIe)

Kraljevina Španjolska

visoka

Ministarstvo unutarnjih poslova –

Kraljevina Španjolska

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 MADRID

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018.

Luksemburška nacionalna osobna iskaznica (eID)

luksemburška eID iskaznica

Veliko Vojvodstvo Luksemburg

visoka

Ministarstvo unutarnjih poslova

BP 10

L-2010 Luxembourg

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018.


(1)  SL L 257, 28.8.2014., str. 73.


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/9


POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA – EACEA 37/2018

u okviru programa Erasmus+

KA3 – Podrška za reformu politike

Mreže i partnerstva pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET)

(2018/C 401/09)

1.   Cilj

Cilj je ovog poziva podrška projektima za stvaranje transnacionalnih i nacionalnih mreža i partnerstava pružatelja početnog i kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem podrške promišljanju o politici na europskoj razini, promicanju osviještenosti i provedbi europske politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Njegov je opći cilj poziv na podnošenje prijedloga za partnerstva odozdo prema gore koja bi trebala potaknuti stvaranje transnacionalnih i nacionalnih mreža i partnerstava pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji će zajedno raditi na nacionalnoj i europskoj razini.

Tim bi se projektima trebale unaprijediti kvaliteta i učinkovitost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ojačati njihov utjecaj i važnost za polaznike i poslodavce te izgraditi prekogranična suradnja u pogledu kvalitete i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Prijedlozi u sklopu ovog poziva koji će se financirati trebaju također poticati komunikaciju, distribuciju i podršku provedbi programa politike za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na europskoj i nacionalnoj razini, te razmjenu znanja, povratnih informacija i iskustava u provedbi politike kao i razmjenu najbolje prakse u području izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Prijedloge treba podnijeti unutar jedne od dviju skupina u nastavku:

—   Skupina 1: Nacionalne, regionalne ili sektorske organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Podržani projekti u skupini 1 uspostavit će ili ojačati mreže i partnerstva pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini. Njih treba postići kroz transnacionalne projekte s ciljem izgradnje kapaciteta i razmjene najboljih praksi među dotičnim organizacijama pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno u državama koje su među pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ograničeno zastupljene.

—   Skupina 2: Europske krovne organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Podržani projekti u skupini 2 trebaju njegovati suradnju među europskim krovnim organizacijama pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kojom se podržava promišljanja o politici na europskoj razini kao i kapacitet otvaranja prema njihovim nacionalnim članovima ili povezanim subjektima. Europske krovne organizacije također će igrati ključnu ulogu u podizanju javne svijesti i podržavanju provedbe europske politike za strukovno obrazovanje i osposobljavanje putem nacionalnih, regionalnih i sektorskih organizacija u tom području.

2.   Prihvatljiva partnerstva

—   Skupina 1: Nacionalne, regionalne ili sektorske organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Partnerstva moraju uključivati barem dvije nacionalne, regionalne ili sektorske mreže ili udruženja pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, iz barem dvije države u sklopu programa Erasmus+ (od kojih barem jedna mora biti država članica Europske unije). Jedan od partnera treba biti organizacija koordinator, koja mora zatražiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ u ime partnerstva.

U slučaju da mreža/udruženje još nisu pravno osnovani, prijedlog može podnijeti pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji ga predstavlja.

Daljnji sastav partnerstva treba odražavati specifične aktivnosti iz poziva.

—   Skupina 2: Europske krovne organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Partnerstva moraju uključivati barem dvije europske krovne organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, od kojih svaka mora imati članove ili povezane subjekte u barem pet država u sklopu programa Erasmus+ (od kojih barem jedna mora biti država članica Europske unije). Jedna od europskih krovnih organizacija treba biti organizacija koordinator, koja mora zatražiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ u ime partnerstva.

Daljnji sastav partnerstva treba odražavati specifične aktivnosti iz poziva.

Države u sklopu programa Erasmus+ su:

—   28 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina (1);

—   države u programu koje nisu članice EU-a: Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija (2), Turska.

3.   Aktivnosti

Aktivnosti moraju započeti između 1. rujna 2019. i 1. studenoga 2019.

Trajanje projekata je 24 mjeseca.

Glavni je cilj aktivnosti podrška uspostavi ili jačanju mreža i partnerstava pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, s ciljem izgradnje kapaciteta na najnižoj razini za učinkovitu provedbu europskih programa, inicijativa i prioriteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući onih dogovorenih u sklopu kopenhaškog procesa.

Za obje skupine korisnici moraju poduzeti aktivnosti u nastavku:

jačati suradnju među pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz angažman u zajedničkom učenju, istorazinskom savjetovanju i izgradnji kapaciteta s ciljem podizanja kvalitete i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Mreže i partnerstva također trebaju promicati i poticati učinkovito korištenje Unijinih instrumenata financiranja te podržati provedbu i širenje odgovarajućih alata i inicijativa EU-a u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na jednom ili više nacionalnih jezika kad god je to moguće. Cilj projekata također treba biti uključivanje i otvaranje prema pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji još ne doprinose europskoj suradnji ili od nje nemaju koristi.

Nadalje, korisnici trebaju pokrenuti barem tri od sljedećih aktivnosti:

1.

doprinijeti europskom tjednu strukovnih vještina, kroz organizaciju koordiniranih inovativnih manifestacija i aktivnosti na nacionalnoj razini s ciljem povećanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uz otvaranje prema široj publici, uključujući roditelje, polaznike, nastavnike i poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća,

2.

podržati razvoj internacionalizacije strategije na razini pružatelja usluga, uz poticanje mobilnosti vodstva, osoblja i polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i uspostavu partnerstva za suradnju,

3.

podići kvalitetu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz kruženje povratnih informacija za prilagodbu ponude strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa smjernicama o praćenju osoba s diplomom i smjernicom o Europskom referentnom okviru za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET). Kad je to moguće, razviti sustave praćenja osoba s diplomom, između ostalog kombiniranjem nacionalne ili regionalne statistike s podatcima koje prikupe pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odnosno uporabom podataka iz sustava za praćenje osoba s diplomom s ciljem boljeg pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,

4.

podržati mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća u razvoju ljudskog kapitala kroz razvoj dodatnih vještina i drugih skupina vještina kod zaposlenika. To bi moglo uključivati utvrđivanje njihovih potreba za razvojem vještina, procjenu vještina, potvrđivanje i priznavanje vještina ili ponudu prilagođenog osposobljavanja, uzimajući u obzir zaključke radne skupine ET2020 za poduku odraslih u razdoblju 2016. - 2018.,

5.

poticati inovativno učenje ključnih kompetencija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (na primjer, osiguranjem individualnih potreba za učenjem kroz fleksibilnost i prilagodljivost) prilagodbom koncepta i procjene programa,

6.

promicati alate i mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika, instruktora, mentora i voditelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi bili spremni za buduće izazove (npr. digitalizaciju) u skladu sa zaključcima radne skupine ET2020 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u razdoblju 2016. - 2018.

4.   Kriteriji dodjele

Prijave koje ispunjavaju uvjete ocijenit će se na temelju sljedećih kriterija:

1.

relevantnost projekta (najviše 30 bodova – prag: najmanje 16 bodova);

2.

kvaliteta pripreme i provedbe projekta (najviše 20 bodova – prag: najmanje 11 bodova);

3.

kvaliteta projektnog konzorcija i sporazuma o suradnji (najviše 30 bodova – prag: najmanje 16 bodova);

4.

utjecaj i distribucija (najviše 20 bodova – prag: najmanje 11 bodova).

Da bi ih se uzelo u obzir za financiranje, podnositelji prijedloga moraju skupiti barem 60 bodova (od ukupno 100 bodova), uzimajući u obzir i prag za svaki od četiri kriterija za dodjelu.

5.   Proračun

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata procjenjuje se na najviše 6 milijuna EUR s indikativnom raspodjelom 4 milijuna EUR za skupinu 1, odnosno 2 milijuna EUR za skupinu 2. Najviša Unijina stopa sufinanciranja bit će 80 %.

Svaka dodjela bespovratnih sredstava iznosit će između 300 000 i 500 000 EUR za skupinu 1 te između 600 000 i 800 000 EUR za skupinu 2.

Agencija zadržava pravo da ne raspodijeli sva raspoloživa sredstva.

6.   Rok za podnošenje prijava

Prijave moraju ispuniti uvjete u nastavku:

mora ih se podnijeti najkasnije 31. siječnja 2019. do podneva – 12.00 h (po briselskom vremenu),

mora ih se podnijeti putem interneta na ispravnom službenom obrascu za prijavu (eForm),

moraju biti sastavljene na jednom od službenih jezika EU-a,

prijavama je potrebno priložiti detaljan opis projekta, izjavu s prisegom časti te predviđeni uravnoteženi proračun na službenim obrascima.

U slučaju neispunjenja navedenih uvjeta prijava prijedloga bit će odbačena.

7.   Pojedinosti

Smjernice za podnositelje prijedloga i obrazac za prijavu prijedloga eForm nalaze se na poveznici:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Prijave moraju ispunjavati sve uvjete iz smjernica.


(1)  Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti za cijelo razdoblje za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja, a ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva EU-a (iako ćete, ako to bude moguće, nastaviti sudjelovati u projektu) ili ćete morati napustiti projekt na temelju relevantnih odredbi o prestanku iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

(2)  Priznavanje Srbije kao države u sklopu programa Erasmus+ podliježe sljedećim uvjetima:

i)

dostupnosti odobrenih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2019. nakon donošenja proračuna za Srbiju za 2019.;

ii)

izmjeni Sporazuma između Europske unije i Srbije o sudjelovanju Srbije u programu Erasmus+: programu Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/12


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 401/10)

1.   

Komisija je 29. listopada 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Centerbridge Partners, L.P. („Centerbridge”, Sjedinjene Američke Države),

Hospital Topco Limited („Hospital Topco”, Ujedinjena Kraljevina).

Poduzetnik Centerbridge stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Hospital Topco.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Centerbridge: društvo za upravljanje ulaganjima usmjereno na privatni kapital i mogućnosti ulaganja u subjekte u poteškoćama,

—   Hospital Topco: matično društvo grupe za zdravstvenu zaštitu koja svoje aktivnosti provodi u okviru marke BMI Healthcare, i holding društava koja imaju udjele u nekretninama.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Adresa e-pošte: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks: +32 229-64301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/13


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 401/11)

1.   

Komisija je 26. listopada 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

The Blackstone Group L.P. („Blackstone”, SAD);

Tele-Finance Holdings Limited („Telereal Trillium”, Ujedinjena Kraljevina); i

zajednički pothvat za poslovanje nekretninama u okviru tijela Network Rail Infrastructure Limited („Real Estate JV”, Ujedinjena Kraljevina).

Poduzetnici Blackstone i Telereal Trillium stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Real Estate JV. Koncentracija se provodi ugovorom.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Blackstone: upravitelj imovine na globalnoj razini, sa sjedištem u SAD-u i uredima u Europi i Aziji, koji posluje kao društvo za upravljanje ulaganjima;

—   Telereal Trillium: društvo za upravljanje nekretninama koje posluje u području partnerstava u korištenju nekretnina, ulaganja, razvoja i strateški važnog zemljišta;

—   Real Estate JV: zajednički pothvat za poslovanje nekretninama u okviru tijela javnog sektora Network Rail Infrastructure Limited, koje upravlja željezničkom infrastrukturom Ujedinjene Kraljevine u Engleskoj, Walesu i Škotskoj.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.