ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 223

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
27. lipnja 2018.


Sadržaj

Stranica

 

I   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

PREPORUKE

 

Vijeće

2018/C 223/01

Preporuka Vijeća od 22. lipnja 2018. u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj

1

2018/C 223/02

Preporuka Vijeća od 22. lipnja 2018. u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj

3


 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 223/03

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2018/C 223/06

Odluka Vijeća od 22. lipnja 2018. o donošenju stajališta Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018.

7

 

Europska komisija

2018/C 223/07

Tečajna lista eura

8


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska investicijska banka

2018/C 223/08

Rezultati poziva na podnošenje prijedloga za pokroviteljstvo iz inicijative EIBURS Instituta EIB-a

9

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2018/C 223/09

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1)

10

2018/C 223/10

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1)

12

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2018/C 223/11

Informacije o daljnjem postupanju u pogledu pritužbe zabilježene pod referentnim brojem CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Objava zahtjevâ za izmjenu tradicionalnih izraza na temelju članka 42.a Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

14


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


I Rezolucije, preporuke i mišljenja

PREPORUKE

Vijeće

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/1


PREPORUKA VIJEĆA

od 22. lipnja 2018.

u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj

(2018/C 223/01)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 121. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2. drugi podstavak,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 121. Ugovora države članice trebaju promicati zdrave javne financije u srednjoročnom razdoblju koordinacijom ekonomskih politika i multilateralnim nadzorom kako bi se izbjegli prekomjerni državni deficiti.

(2)

Pakt o stabilnosti i rastu temelji se na cilju zdravih državnih financija kao sredstvu jačanja uvjeta za stabilnost cijena i snažan održiv rast koji dovodi do otvaranja novih radnih mjesta.

(3)

Vijeće je 12. srpnja 2016. preporučilo da Mađarska u 2017. ostvari fiskalnu prilagodbu od 0,6 % BDP-a, osim ako se srednjoročni proračunski cilj ostvari na temelju manjeg napora (2).

(4)

Na temelju Komisijine proljetne prognoze 2018. i stvarnih podataka za 2017. koje je potvrdio Eurostat, rast državnih rashoda, bez diskrecijskih mjera na prihodovnoj strani i jednokratnih mjera, u 2017. bio je daleko veći od primjenjive referentne vrijednosti za rashode, što upućuje na značajno odstupanje od potrebne strukturne prilagodbe (odnosno odstupanje od 2,4 % BDP-a). U 2017. strukturni saldo pogoršao se s –1,8 % potencijalnog BDP-a u 2016. na –3,1 % BDP-a, što također upućuje na značajno odstupanje (odnosno odstupanje od 1,4 % BDP-a). Na temelju sveobuhvatne ocjene na referentno mjerilo za rashode negativno su utjecala tri elementa, odnosno, previše niska stopa srednjoročnog potencijalnog rasta i deflator BDP-a na kojima se temelji referentno mjerilo za rashode te stalni učinak na prihode. Nakon korekcije za te čimbenike, čini se da referentno mjerilo za rashode primjereno odražava fiskalni napor i upućuje na značajno odstupanje. Taj zaključak potvrđen je ocjenom kriterija strukturnog salda koji i nakon uzimanja u obzir učinaka smanjujućih rashoda za kamate, nestabilnosti ulaganja i neočekivanog povećanja prihoda upućuje na značajno odstupanje. Stoga se na temelju sveobuhvatne ocjene može zaključiti da je odstupanje od srednjoročnog proračunskog cilja u 2017. bilo značajno.

(5)

Komisija je 23. svibnja 2018. nakon sveobuhvatne ocjene zaključila da u Mađarskoj postoji uočeno značajno odstupanje od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju te je Mađarskoj uputila upozorenje u skladu s člankom 121. stavkom 4. Ugovora i člankom 10. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1466/97.

(6)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1466/97, Vijeće treba, u roku od mjesec dana od dana donošenja upozorenja, dotičnoj državi članici uputiti preporuku za poduzimanje potrebnih mjera politike. Uredba (EZ) br. 1466/97 predviđa da se u preporuci odredi rok od najdulje pet mjeseci za rješavanje problema odstupanja. U skladu s time čini se da je rok od 15. listopada 2018. primjeren kako bi Mađarska riješila problem odstupanja. U tom bi roku Mađarska trebala podnijeti izvješće o mjerama poduzetima kao odgovor na ovu Preporuku.

(7)

Procjenjuje se da je strukturni saldo Mađarske u 2017. odstupao 1,6 % BDP-a od njezina srednjoročnog proračunskog cilja ostvarivanja strukturnog deficita od –1,5 % BDP-a. Na temelju Komisijine proljetne prognoze 2018. o projekcijama jaza outputa, Mađarska se u 2018. nalazi u dobroj ekonomskoj situaciji. Udio duga opće države u Mađarskoj veći je od granične vrijednosti od 60 % BDP-a. Minimalan potreban strukturni napor propisan Uredbom (EZ) br. 1466/97 i zajednički dogovorenom matricom prilagodbe iz Pakta o stabilnosti i rastu, u kojem se u obzir uzimaju prevladavajuće ekonomske okolnosti i problemi u pogledu održivosti, u 2018. iznosi najmanje 1 % BDP-a. U Komisijinoj proljetnoj prognozi 2018. predviđa se dodatno pogoršanje strukturnog salda za 0,5 % BDP-a u 2018. Stoga, minimalno strukturno poboljšanje od 1 % BDP-a u 2018. znači da je potrebno donijeti mjere u ukupnoj vrijednosti od 1,5 % BDP-a u usporedbi s trenutačnim osnovnim scenarijem iz Komisijine proljetne prognoze 2018. Zbog velikog napora u pogledu potrebne strukturne konsolidacije koja je rezultat zahtjeva o minimalnoj prilagodbi, primjereno je da se ne traže dodatne prilagodbe povrh minimalne prilagodbe od 1 % BDP-a.

(8)

Potrebno poboljšanje strukturnog salda za 1 % BDP-a u 2018. odgovara stopi nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda koja nije veća od 2,8 % u 2018.

(9)

Primjereno je javno obznaniti ovu preporuku.

(10)

Radi ostvarenja preporučenih proračunskih ciljeva, ključno je da Mađarska donese i strogo provede potrebne mjere te pomno prati kretanja tekućih rashoda,

PREPORUČUJE DA MAĐARSKA:

1.

poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda u 2018. ne bude veća od 2,8 %, što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 1 % BDP-a, čime se državu članicu dovodi na primjereno kretanje prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja;

2.

iskoristi sve neočekivane prihode za smanjenje deficita; mjerama konsolidacije proračuna trebalo bi osigurati trajno poboljšanje strukturnog salda opće države na način kojim se potiče rast;

3.

Vijeću do 15. listopada 2018. podnese izvješće o djelovanju poduzetom kao odgovor na ovu Preporuku; u izvješću je potrebno navesti dovoljno određene i vjerodostojno najavljene mjere, uključujući njihov učinak na proračun, te ažurirane i detaljne proračunske projekcije za 2018.

Ova je Preporuka upućena Mađarskoj.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

V. GORANOV


(1)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1.

(2)  Preporuka Vijeća od 12. srpnja 2016. o Nacionalnom programu reformi Mađarske za 2016. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2016. (SL C 299, 18.8.2016., str. 49.).


27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/3


PREPORUKA VIJEĆA

od 22. lipnja 2018.

u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj

(2018/C 223/02)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 121. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2. drugi podstavak,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 121. Ugovora države članice trebaju promicati zdrave javne financije u srednjoročnom razdoblju koordinacijom ekonomskih politika i multilateralnim nadzorom kako bi se izbjegli prekomjerni državni deficiti.

(2)

Pakt o stabilnosti i rastu temelji se na cilju zdravih državnih financija kao sredstvu jačanja uvjeta za stabilnost cijena i snažan održiv rast koji dovodi do otvaranja novih radnih mjesta.

(3)

Vijeće je 16. lipnja 2017. preporučilo (2) da Rumunjska poduzme potrebne mjere kojima će osigurati da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda (3) u 2017. ne bude veća od 3,3 %, što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 0,5 % BDP-a i znači da Rumunjska bilježi kretanje prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja. Vijeće je 5. prosinca 2017. zaključilo da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 16. lipnja 2017. Vijeće je na temelju toga 5. prosinca 2017. Rumunjskoj uputilo revidiranu preporuku (4) da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda u 2018. ne bude veća od 3,3 %, što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 0,8 % BDP-a.

(4)

Na temelju Komisijine proljetne prognoze 2018. i stvarnih podataka za 2017. koje je potvrdio Eurostat, rast državnih rashoda u 2017. bio je daleko veći od referentnog mjerila za rashode, što upućuje na veliko značajno odstupanje od potrebne strukturne prilagodbe (odnosno odstupanje od 3,3 % BDP-a). Strukturni saldo pogoršao se na –3,3 % BDP-a s –2,1 % BDP-a u 2016., što također upućuje na veliko značajno odstupanje od preporučene strukturne prilagodbe (odnosno odstupanje od 1,7 %BDP-a). Na razinu odstupanja na koju upućuje strukturni saldo negativno utječu viša procjena rasta potencijalnog BDP-a u usporedbi sa srednjoročnim prosjekom na kojem se temelji referentno mjerilo za rashode i smanjenje javnih ulaganja, što je izglađeno u referentnom mjerilu za rashode. Neovisno o toj razlici, oba pokazatelja potvrđuju značajno odstupanje od zahtjevâ preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu u 2017.

(5)

Komisija je 23. svibnja 2018. nakon sveobuhvatne ocjene zaključila da u Rumunjskoj postoji uočeno značajno odstupanje od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju te je Rumunjskoj uputila upozorenje u skladu s člankom 121. stavkom 4. Ugovora i člankom 10. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1466/97.

(6)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1466/97, Vijeće treba, u roku od mjesec dana od dana donošenja upozorenja, dotičnoj državi članici uputiti preporuku za poduzimanje potrebnih mjera politike. Uredba (EZ) br. 1466/97 predviđa da se u preporuci odredi rok od najviše pet mjeseci za rješavanje problema odstupanja. U skladu s time čini se da je rok od 15. listopada 2018. primjeren kako bi Rumunjska riješila problem odstupanja. U tom bi roku Rumunjska trebala podnijeti izvješće o djelovanju poduzetom kao odgovor na ovu Preporuku.

(7)

Na temelju Komisijine proljetne prognoze 2017. o projekcijama jaza outputa, Rumunjska se u 2018. i 2019. nalazi u uobičajenoj ekonomskoj situaciji. Udio duga opće države u Rumunjskoj manji je od granične vrijednosti od 60 % BDP-a. Stoga minimalan potreban strukturni napor propisan Uredbom (EZ) br. 1466/97 i zajednički dogovorenom matricom prilagodbe iz Pakta o stabilnosti i rastu, u kojem se u obzir uzimaju prevladavajuće ekonomske okolnosti i mogući problemi u pogledu održivosti, za 2018. i 2019. iznosi 0,5 % BDP-a.

(8)

Strukturni deficit Rumunjske povećao se za 2,1 % BDP-a u 2016. i za 1,2 % BDP-a u 2017., na 3,3 % BDP-a u 2017. Zahtjev za minimalnu prilagodbu trebao bi biti popraćen dodatnim i stalnim naporom koji je potreban za ispravljanje kumuliranog odstupanja i kako bi Rumunjska ponovno bilježila primjereno kretanje prilagodbe nakon odstupanja u 2016. i 2017. S obzirom na razmjer značajnog uočenog odstupanja od preporučenog kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja čini se primjeren dodatan napor od 0,3 % BDP-a, kojim će se ubrzati prilagodba prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja.

(9)

Potrebno poboljšanje strukturnog salda za 0,8 % BDP-a u 2018. i 2019. odgovara stopi nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda koja ne bi smjela biti veća od 3,3 % u 2018. i 5,1 % u 2019.

(10)

U Komisijinoj proljetnoj prognozi 2018. predviđa se dodatno pogoršanje strukturnog salda za 0,4 % BDP-a u 2018. i daljnjih 0,4 % BDP-a u 2019. Stoga, strukturno poboljšanje od 0,8 % BDP-a u 2018. i 2019. znači da je potrebno donijeti strukturne mjere u ukupnoj vrijednosti od 1,2 % BDP-a u 2018. i dodatne strukturne mjere u ukupnoj vrijednosti od 1,2 % BDP-a u 2019. u usporedbi s postojećim osnovnim scenarijem iz Komisijine proljetne prognoze 2018.

(11)

U Komisijinoj proljetnoj prognozi 2018. predviđa se deficit opće države od 3,4 % BDP-a u 2018. i 3,8 % BDP-a u 2019., što je iznad referentne vrijednosti od 3 % BDP-a utvrđene Ugovorom. Čini se da je potrebna strukturna prilagodba primjerena i zato da bi se osiguralo da Rumunjska u 2018. i 2019. poštuje, s pozitivnom razlikom, referentnu vrijednost od 3 % BDP-a utvrđenu Ugovorom.

(12)

Budući da nije djelovala na temelju prethodnih preporuka za ispravljanje značajnog uočenog odstupanja i da postoji rizik od premašivanja referentne vrijednosti od 3 % BDP-a utvrđene Ugovorom, potrebno je hitno djelovati kako bi se u Rumunjskoj ponovno uspostavila razborita fiskalna politika.

(13)

Primjereno je javno obznaniti ovu Preporuku.

(14)

Radi ostvarenja preporučenih proračunskih ciljeva, ključno je da Rumunjska donese i strogo provede potrebne mjere te pomno prati kretanja tekućih rashoda,

PREPORUČUJE DA RUMUNJSKA:

1.

poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda ne bude veća od 3,3 % u 2018. i od 5,1 % u 2019., što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 0,8 % BDP-a u svakoj godini, čime se ostvaruje primjereno kretanje prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja;

2.

iskoristi sve neočekivane prihode za smanjenje deficita; mjerama konsolidacije proračuna trebalo bi osigurati trajno poboljšanje strukturnog salda opće države na način kojim se potiče rast;

3.

Vijeću do 15. listopada 2018. podnese izvješće o mjerama poduzetima kao odgovor na ovu Preporuku; u izvješću je potrebno navesti dovoljno određene i vjerodostojno najavljene mjere, uključujući njihov učinak na proračun, te ažurirane i detaljne proračunske projekcije za razdoblje 2018.–2019.

Ova je Preporuka upućena Rumunjskoj.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

V. GORANOV


(1)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1.

(2)  Preporuka Vijeća od 16. lipnja 2017. s ciljem ispravljanja uočenog znatnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju u Rumunjskoj (SL C 216, 6.7.2017., str. 1.).

(3)  Neto primarni državni rashodi sastoje se od ukupnih državnih rashoda bez rashoda za kamate, rashoda za programe Unije koji su u cijelosti usklađeni s prihodima iz fondova Unije i nediskrecijskih promjena u rashodima za naknade za nezaposlenost. Nacionalno financirane bruto investicije u fiksni kapital izglađuju se za četverogodišnje razdoblje. Uračunane su diskrecijske mjere na prihodovnoj strani ili povećanja prihoda propisana zakonom, dok se jednokratne mjere na prihodovnoj i rashodovnoj strani poništavaju.

(4)  Preporuka Vijeća od 5. prosinca 2017. s ciljem ispravljanja uočenog znatnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju u Rumunjskoj (SL C 439, 20.12.2017., str. 1.).


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/5


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses))

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 223/03)

Dana 19. lipnja 2018. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32018M8945. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/5


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 223/04)

Dana 22. lipnja 2018. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32018M8922. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/6


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 223/05)

Dana 22. lipnja 2018. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32018M8890. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/7


ODLUKA VIJEĆA

od 22. lipnja 2018.

o donošenju stajališta Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018.

(2018/C 223/06)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (1), a posebno njezin članak 41.,

budući da:

proračun Unije za financijsku godinu 2018. konačno je donesen 30. studenoga 2017. (2),

Komisija je 23. svibnja 2018. podnijela prijedlog koji sadrži nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za financijsku godinu 2018.,

kako bi se moglo pokriti potrebe za financiranjem povezane s proširenjem Instrumenta za izbjeglice u Turskoj i tako osigurati kontinuitet, nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2018. treba donijeti bez odgode. Stoga je u skladu s člankom 3. stavkom 3. Poslovnika Vijeća opravdano skratiti osmotjedno razdoblje za obavješćivanje nacionalnih parlamenata utvrđeno u članku 4. Protokola br. 1,

ODLUČILO JE:

Jedini članak

Stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2018. doneseno je 22. lipnja 2018.

Cjeloviti tekst dostupan je za čitanje ili preuzimanje na internetskim stranicama Vijeća: http://www.consilium.europa.eu/.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

V. GORANOV


(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  SL L 57, 28.2.2018., str. 1.


Europska komisija

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/8


Tečajna lista eura (1)

26. lipnja 2018.

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1672

JPY

japanski jen

127,95

DKK

danska kruna

7,4510

GBP

funta sterlinga

0,88160

SEK

švedska kruna

10,3383

CHF

švicarski franak

1,1543

ISK

islandska kruna

125,20

NOK

norveška kruna

9,4718

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,900

HUF

mađarska forinta

326,00

PLN

poljski zlot

4,3410

RON

rumunjski novi leu

4,6669

TRY

turska lira

5,4053

AUD

australski dolar

1,5778

CAD

kanadski dolar

1,5549

HKD

hongkonški dolar

9,1608

NZD

novozelandski dolar

1,6998

SGD

singapurski dolar

1,5892

KRW

južnokorejski von

1 306,32

ZAR

južnoafrički rand

15,8232

CNY

kineski renminbi-juan

7,6749

HRK

hrvatska kuna

7,3810

IDR

indonezijska rupija

16 548,56

MYR

malezijski ringit

4,6956

PHP

filipinski pezo

62,714

RUB

ruski rubalj

73,5257

THB

tajlandski baht

38,523

BRL

brazilski real

4,4051

MXN

meksički pezo

23,2370

INR

indijska rupija

79,7095


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska investicijska banka

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/9


Rezultati poziva na podnošenje prijedloga za pokroviteljstvo iz inicijative EIBURS Instituta EIB-a

(2018/C 223/08)

EIB-University Research Sponsorship Programme (EIB-ov Program pokroviteljstva nad sveučilišnim istraživanjima - EIBURS) dio je Programa znanja Instituta EIB-a, preko kojeg EIB njeguje odnose sa sveučilištima i istraživačkim centrima. Sveučilištima i istraživačkim centrima koji se bave temama koje je odabrao Institut EIB-a i koje su od posebnog značaja za Grupaciju EIB, EIBURS nudi bespovratna sredstva u iznosu do 100 000 EUR godišnje tijekom razdoblja od tri godine. Bespovratna sredstva se temeljem natječaja odobravaju zainteresiranim subjektima koji su u članicama EU-a, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama prepoznati po svom stručnom radu na područjima od neposrednog značaja za Grupaciju EIB. Cilj bespovratnih sredstava je da se izabranim sveučilištima ili istraživačkim centrima omogući širenje njihovih djelatnosti na tim područjima.

Za razdoblje od 2018. do 2020., u okviru programa EIBURS odabrane su dvije nove teme istraživanja:

„Gospodarski učinci zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike”: poziv na podnošenje prijedloga objavljen je u Službenom listu EU br. C 60 od 16. veljače 2018., a u Institut EIB-a pristiglo je 5 prijedloga iz 4 različite zemlje;

„Unapređivanje mjerenja neizravnih učinaka ulagačkih projekata: utvrđivanje i prilagođavanje metoda Procjene utjecaja na gospodarstvo (PUG), radi postizanja što veće sukladnosti s Analizom troškova i koristi (ATK)”: poziv na podnošenje prijedloga objavljen je u Službenom listu EU br. C 65 od 21. veljače 2018., a u Institut EIB-a pristigla su 4 prijedloga iz 4 različite zemlje.

Unutarnja koordinacijska skupina (ISG) Instituta EIB-a je dana 6. lipnja 2018. odlučila da se:

bespovratna sredstva EIBURS-a za istraživanje na temu „Gospodarski učinci zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike” dodijele sveučilištu Università di Bologna (Italija); i da se

bespovratna sredstva EIBURS-a za istraživanje na temu „Unapređivanje mjerenja neizravnih učinaka ulagačkih projekata: utvrđivanje i prilagođavanje metoda PUG-a radi postizanja što veće sukladnosti s ATK-om” dodijele sveučilištu Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Španjolska).

Svi podnositelji prijedloga za bespovratna sredstva EIB-a na oba područja izravno su obaviješteni o ovim rezultatima.

Za opširnije informacije o EIBURS-u i drugim inicijativama iz Programa znanja, molimo Vas da posjetite mrežne stranice Instituta EIB-a u dijelu posvećenom Programu znanja.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/10


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 223/09)

1.   

Komisija je 13. lipnja 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Bouygues Construction S.A. („Bouygues Construction”, Francuska),

Alpiq InTec AG („Alpiq InTec”, Švicarska), koji pripada grupi Alpiq,

Kraftanlagen München GmbH („KAM”, Njemačka), koji pripada grupi Alpiq.

Poduzetnik Bouygues Construction stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnicima Alpiq InTec i KAM, koji zajedno čine odjel inženjerskih usluga grupe Alpiq.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Bouygues Construction: građevinarstvo, razvoj nekretnina, mediji i telekomunikacije,

—   Alpiq InTec: građevinska tehnologija, upravljanje postrojenjima, tehnologija prometa i opskrbe energijom,

—   KAM: energetska tehnologija i tehnologija elektrana, nuklearna tehnologija, komunalne usluge i inženjerske usluge za industrijska postrojenja.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/12


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 223/10)

1.   

Komisija je 20. lipnja 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC”, Luksemburg),

Mehiläinen Holding AB („Mehiläinen”, Švedska).

Poduzetnik CVC kupnjom udjela stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad poduzetnikom Mehiläinen.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   CVC: upravljanje investicijskim fondovima i platformama,

—   Mehiläinen: holding društvo poduzetnika Mehiläinen Oy, koje pruža usluge u području zdravstva i socijalne skrbi u Finskoj.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


DRUGI AKTI

Europska komisija

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/13


Informacije o daljnjem postupanju u pogledu pritužbe zabilježene pod referentnim brojem CHAP(2013) 2466

(2018/C 223/11)

Europska komisija upućuje na niz pritužbi koje je zaprimila o kontrolama koje španjolska tijela provode na granici s Gibraltarom. Izvorna potvrda o primitku objavljena je u Službenom listu (SL 2013/C246/07).

Komisija želi obavijestiti podnositelje pritužbi da nije mogla donijeti odluku o izdavanju službene opomene ili zatvaranju predmeta zato što je potrebno dodatno provjeriti kako se razvija situacija osoba koje idu iz Španjolske u Gibraltar (i obrnuto), na čemu se trenutačno radi.

Komisija će obavješćivati podnositelje pritužbi o daljnjem postupanju u pogledu njihovih pritužbi.


27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/14


Objava zahtjevâ za izmjenu tradicionalnih izraza na temelju članka 42.a Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

(2018/C 223/12)

Ova objava temelj je za podnošenje prigovora na zahtjev u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 607/2009. Prigovori se moraju dostaviti Komisiji u roku od dva mjeseca od datuma objave ove Obavijesti.

Zahtjev za izmjenu tradicionalnog izraza

„CRU CLASSÉ”

Datum primitka :

Jezik na kojemu se podnosi zahtjev : francuski

Broj predmeta : TDT-FR-A1646

Podnositelj zahtjeva :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (Ministarstvo poljoprivrede i prehrane)

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Pariz SP

FRANCUSKA

Oznaka : „Cru classé”

Cru classé” tradicionalni je izraz u skladu s člankom 112. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Tradicionalni izraz „cru classé” može biti popraćen izrazima „grand”, „premier grand”, „deuxième”, „troisième”, „quatrième”, „cinquième

Jezik tradicionalnog izraza : francuski

Popis predmetnih zaštićenih oznaka izvornosti ili zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla

Tradicionalni izraz „cru classé” može se upotrebljavati za opisivanje vina sa sljedećim zaštićenim oznakama izvornosti:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes.

Kategorije proizvoda od vinove loze

Tradicionalni izraz „cru classé” može se upotrebljavati za opisivanje vina kako je definirano u dijelu II. točki 1. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

Izmjena

Izmjenom se uvodi mogućnost da tradicionalni izraz „cru classé” bude popraćen oznakom „1855”.

Tom će se izmjenom omogućiti da tradicionalni izraz „cru classé”, koji može i ne mora biti dopunjen izrazima „grand”, „premier grand”, „deuxième”, „troisième”, „quatrième”, „cinquième”, bude popraćen oznakom „1855”. Ta mogućnost ograničena je na vina s oznakom Bordeaux iz vinarija koje je trgovačka komora Chambre de Commerce de Bordeaux klasificirala u okviru Svjetske izložbe u Parizu 1855. te koja pripadaju jednoj od sljedećih zaštićenih oznaka izvornosti:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe.