ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 162

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
8. svibnja 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 162/01

Obavijest Komisije – Preliminarni popis sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika za razdoblje 2021.–2030. ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 162/02

Tečajna lista eura

10


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2018/C 162/03

Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera primjenjivih na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda

11

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2018/C 162/04

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8865 – AIG/Validus) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

25

2018/C 162/05

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8913 – HPS/MDP/Capita) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

26

2018/C 162/06

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL) ( 1 )

27

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2018/C 162/07

Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

28


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/1


Obavijest Komisije

Preliminarni popis sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika za razdoblje 2021.–2030.

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 162/01)

1.   Uvod

Opća metoda dodjele emisijskih jedinica poduzećima koja sudjeluju u sustavu EU-a za trgovanje emisijama jesu dražbe.

Besplatna dodjela emisijskih jedinica iznimka je od tog pravila i primjenjuje se samo tijekom prijelaznog razdoblja. Njome je obuhvaćen sve manji udio emisijskih jedinica. Cilj besplatne dodjele emisijskih jedinica nije dodjela subvencija predmetnim proizvođačima, nego ublažavanje gospodarskog učinka neposrednog i jednostranog uvođenja od strane Europske unije tržišta emisijskih jedinica.

Stoga je besplatna dodjela emisijskih jedinica omogućena jasno utvrđenim sektorima industrije kao zaštitna mjera protiv znatnog rizika od istjecanja ugljika sve dok druge zemlje ne poduzmu usporedive mjere klimatske politike. Istjecanje ugljika događa se kad poduzeća u određenim industrijskim sektorima ili podsektorima zbog troškova povezanih s klimatskim politikama premještaju proizvodnju u treće zemlje s manje strogim ograničenjima emisija. To bi moglo dovesti do povećanja njihovih ukupnih emisija na globalnoj razini, što bi smanjilo efektivnost politika EU-a za ublažavanje emisija a istodobno oslabjelo gospodarske rezultate energetski intenzivnih poduzeća u EU-u zbog gubitka tržišnih udjela.

Besplatna je dodjela mjera koja se poduzima kao odgovor na opravdanu zabrinutost u pogledu konkurentnosti, a za cilj ima smanjivanje efektivnih troškova povezanih s ugljikom za industrijske sektore i podsektore, koji tako zadržavaju financijska sredstva koja se mogu upotrijebiti za ulaganja u tehnologije s niskom razinom emisija ugljika.

Nedavno revidiranom Direktivom o sustavu EU-a za trgovanje emisijama (dalje u tekstu Direktiva o ETS-u EU-a) (1) utvrđena su pravila za sustav besplatne dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2021.–2030. te se Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranih akata za dopunu te Direktive u pogledu određivanja sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika.

Počeo je pripremni rad na sastavljanju popisa sektora izloženih riziku od istjecanja ugljika (dalje u tekstu „Popis”) koji će vrijediti tijekom cijelog desetogodišnjeg razdoblja od 2021. do 2030. To će industriji pružiti visoku razinu sigurnosti sustava i sigurnost u pogledu njihovih dugoročnih ulaganja. Svrha je ove Obavijesti objava rezultata prve razine procjene (dalje u tekstu „Preliminarni popis”) kako bi se predmetnim industrijskim sektorima i podsektorima dalo dovoljno vremena da pripreme svoje zahtjeve u skladu s kriterijima prihvatljivosti kako je objašnjeno u odjeljku 4.2. i to dovoljno prije roka utvrđenog revidiranom Direktivom o ETS-u EU-a (30.6.2018. za podnošenje zahtjeva „putem država članica”).

2.   Sustav EU-a za trgovanje emisijama za razdoblje 2021.–2030.

Popis sektora izloženih riziku od istjecanja ugljika preduvjet je za druge pravne akte (2) u okviru provedbe reforme sustava ETS-a EU-a poslije 2020., koja će služiti za utvrđivanje besplatne dodjele koju će sektori dobivati u cilju zaštite od rizika od istjecanja ugljika. Da bi bili spremni prije početka četvrtog razdoblja trgovanja 1. siječnja 2021., ti pravni akti moraju se donijeti u nizu i mora se previdjeti dovoljno vremena za uključivanje dionika. Popis za razdoblje 2021.–2030. mora biti objavljen prije nego što industrija putem država članica dostavi podatke u svrhu ažuriranja tehničkih referentnih vrijednosti za utvrđivanje besplatne dodjele.

Revidirana Direktiva o ETS-u EU-a sadržava odredbe kojima se osigurava da Popis bude fokusiraniji (kraći) od prethodnih odluka u pogledu istjecanja ugljika kako bi se osiguralo da sektori izloženi visokom riziku od istjecanja ugljika dobiju adekvatan broj besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica. Time će se osigurati i ispunjavanje obveza EU-a u okviru WTO-a. Konkretno, revidiranom Direktivom o ETS-u EU-a detaljno se utvrđuje način utvrđivanja Popisa i pravila za besplatnu dodjelu.

Na temelju uvrštavanja sektorâ ili podsektorâ na Popis svakom postrojenju u tim sektorima odnosno podsektorima dodjeljuje se 100 % njihovih besplatnih emisijskih jedinica izračunatih na temelju referentnih vrijednosti (3), dok će ona koji nisu na Popisu dobivati 30 % (do 2026.), a potom slijedi postupno ukidanje do nulte razine 2030. Slijedom toga, Popis će imati gospodarski značaj jer besplatno dodijeljene emisijske jedinice imaju znatnu financijsku vrijednost.

3.   Postupak

Tijekom internetske javne rasprave od studenoga 2017. do veljače 2018. dionici su bili pozvani da daju svoja mišljenja o odabranim metodama za utvrđivanje Popisa. Odgovori su stigli od sektorskih udruženja (102), poduzećâ (43), nevladinih organizacija (5), državnih institucija (5) i od jednog građanina. Povratne informacije dalo je ukupno 156 dionika. Ispitanici su podržali procjene na drugoj razini, kojima se želi postići ista razina stabilnosti, pravednosti, transparentnosti i jednakosti koja se postiže kvantitativnim procjenama na prvoj razini. Podržali su jedinstveni okvir za procjene, koji se temelji na sudjelovanju zainteresiranih strana. Sektori žele da ih se konzultira prije finaliziranja procjene.

Na ad hoc sastancima s državama članicama na temu izrade Popisa održanima 22. veljače i 22. ožujka 2018. raspravljalo se o procesu istjecanja ugljika i daljnjem radu na neophodnim procjenama koje treba provesti.

Dana 2. ožujka 2018. održana je radionica na kojoj je dionicima dat pregled revidiranog zakonodavnog okvira i procesa provedbe ETS-a EU-a u pogledu besplatne dodjele emisijskih jedinica i istjecanja ugljika. Glavna tema rasprave bili su postupak procjenjivanja, sadržaj procjenâ i kriteriji za njih pri izradi Popisa za razdoblje 2021.–2030. Za 16. svibanj 2018. zakazan je još jedan susret s dionicima, na kojem će se s industrijskim sektorima i drugim dionicima na razini EU-a (države članice, nevladine organizacije, skupine za strateško promišljanje itd.) raspravljati o rezultatima Preliminarnog popisa.

4.   Kriteriji za utvrđivanje Popisa (2021.–2030.)

Da bi utvrdila izloženost riziku od istjecanja ugljika, Komisija mora provesti procjenu svih relevantnih industrijskih sektora i podsektora na temelju kriterija utvrđenih Direktivom o ETS-u EU-a.

Procjena izloženosti riziku od istjecanja ugljika provodi se u dva koraka:

1.

kvantitativna procjena na prvoj razini (NACE-4) (4) (vidjeti odjeljak 4.1.): Sektor se može smatrati izloženim znatnom riziku od istjecanja ugljika ako indikator istjecanja ugljika premašuje prag od 0,2 (članak 10.b stavak 1. Direktive o ETS-u EU-a);

2.

za ograničen broj slučajeva s jasno utvrđenim kriterijima prihvatljivosti (vidjeti odjeljak 4.2.) može se provesti i „procjena na drugoj razini”, i to ili kao kvalitativna procjena na temelju navedenih kriterija ili kao kvantitativna procjena na raščlanjenoj razini (5). Ti su slučajevi navedeni u članku 10.b stavcima 2. i 3. Direktive o ETS-u EU-a.

4.1.   Procjena na prvoj razini

Pri provedbi kvantitativne procjene na „prvoj razini” koristi se Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskim zajednicama. Procijenjeni su svi sektori rudarstva i prerađivačke industrije u područjima B (Rudarstvo i vađenje) i C (Prerađivačka industrija) jer su sva postrojenja u ETS-u EU-a razvrstana unutar ta dva područja. Kao početna točka uzeta je raščlamba na četveroznamenkastoj razini (NACE-4).

Indikator istjecanja ugljika definiran je u članku 10.b Direktive o ETS-u EU-a kao produkt intenziteta trgovine predmetnog sektora s trećim zemljama i intenziteta emisija toga sektora. Sektori i podsektori čiji indikator istjecanja ugljika premašuje 0,2 smatraju se izloženima riziku od istjecanja ugljika.

Intenzitet trgovine s trećim zemljama definiran je u revidiranoj Direktivi o ETS-u EU-a kao omjer ukupne vrijednosti izvoza u treće zemlje plus vrijednost uvoza iz trećih zemalja i ukupne veličine tržišta za Europski gospodarski prostor (godišnji promet plus ukupni uvoz iz trećih zemalja).

Intenzitet emisija mjeri se u kg CO2 po euru bruto dodane vrijednosti i izražava kao zbroj izravnih i neizravnih emisija za predmetni sektor podijeljeno s bruto dodanom vrijednošću (BDV).

Dnevnik transakcija Europske unije („EUTL”) smatra se najtočnijim i najtransparentnijim izvorom podataka o emisijama CO2 na razini postrojenja i stoga se podaci iz EUTL-a koriste za izračunavanje izravnih emisija za sektore. Postrojenja su razvrstana u sektore na razini NACE 4 na temelju informacija o postrojenjima koje su države članice navele u nacionalnim provedbenim mjerama na temelju Odluke 2011/278/EU (6).

Kad je riječ o procjeni potrošnje električne energije koja je upotrijebljena za izračun neizravnih emisija, zbog nedostupnosti podataka na razini EU-28 najpouzdanijim dostupnim izvorom smatraju se podaci prikupljeni izravno od država članica (7). Potrošnja električne energije pretvorena je u neizravne emisije s pomoću emisijskog faktora za električnu energiju. Izračun je isti kao u prethodne dvije analize rizika od istjecanja ugljika, pri čemu je prosječna ukupna kombinacija izvora za proizvodnju električne energije referentna vrijednost koja se temelji na prosječnom intenzitetu emisija na razini EU-a izvedenom iz električne energije proizvedene od ukupne mješavine goriva za sve izvore energije u Europi podijeljeno s odgovarajućom količinom proizvodnje električne energije.

Komisija je ažurirala emisijski faktor za električnu energiju uzimajući u obzir dekarbonizaciju elektroenergetskog sustava i sve veći udio obnovljivih izvora energije. Za vrijednost koja je korištena pri izradi prethodnih dvaju popisa kao referentna godina uzeta je 2005., a za novu vrijednost referentna je godina 2015., što je u skladu s „na temelju podataka dostupnih za tri zadnje kalendarske godine” (2013.–2015.) kako je navedeno u članku 10.b stavku 5. Direktive o ETS-u EU-a. Na toj osnovi, ažurirana vrijednost iznosi 376 grama ugljikova dioksida po kWh.

4.2.   Mogućnost podnošenja zahtjeva za procjenu na drugoj razini

Revidiranom Direktivom o ETS-u utvrđena su detaljna pravila u pogledu mogućnosti da određeni sektori i podsektori zatraže drugu procjenu ako ne ispunjavaju glavni kriterij za uvrštavanje na Popis.

Revidiranom Direktivom o ETS-u jasno je utvrđeno da o uvrštavanju sektora i podsektora na Popis na temelju procjene na drugoj razini odlučuje Komisija. Doista, u Direktivi o ETS-u jasno se razlikuje mogućnost da se zatraži procjena na drugoj razini, postupak procjene i kriteriji za procjenu te stvarno uvrštavanje sektora na popis. Ovaj Preliminarni popis odnosi se na mogućnost da se zatraži procjena na drugoj razini.

U slučajevima kad indikator istjecanja ugljika iznosi između 0,15 i 0,2 može se zatražiti provođenje kvalitativne procjene prema kriterijima iz članka 10.b stavka 2., u svrhu koje treba pružiti dokaze o potencijalu za smanjenje razine emisija, obilježjima tržišta i profitnim maržama.

Sektori i podsektori s intenzitetom emisija (upotrijebljenim za izračun indikatora istjecanja ugljika, vidjeti odjeljak 4.1.) koji premašuje 1,5 mogu zatražiti ili kvalitativnu procjenu ili kvantitativnu procjenu na raščlanjenoj razini (razina PRODCOM-6 ili 8).

Sektori i podsektori za koje je besplatna dodjela izračunata na temelju referentne vrijednosti za rafinerije također mogu zatražiti obje vrste procjene.

Oni sektori i podsektori koji su na razini PRODCOM-6 ili 8 navedeni na popisu sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika za razdoblje 2015.–2020. (8) mogu podnijeti zahtjev za kvantitativnu procjenu na raščlanjenoj razini.

Kriteriji prihvatljivosti za procjene na „drugoj razini” utvrđeni su u članku 10.b stavcima 2. i 3. revidirane Direktive o ETS-u EU-a, a u sažetom obliku prikazani su u tablici 1. u nastavku teksta:

Tablica 1.

Pregled kriterija prihvatljivosti za podnošenje zahtjeva za procjene na „drugoj razini”

Kriteriji

Članak

Postupak procjene

A

Indikator istjecanja ugljika između 0,15 i 0,2

Članak 10.b stavak 2.

Kvalitativna procjena

B

Intenzitet emisija premašuje 1,5

Članak 10.b stavak 3.

Kvalitativna procjena ILI kvantitativna procjena na raščlanjenoj razini

C

Besplatna dodjela izračunava se na temelju referentnih vrijednosti za rafinerije

Članak 10.b stavak 3.

Kvalitativna procjena ILI kvantitativna procjena na raščlanjenoj razini

D

Navedeno u EU ETS 2015-20 CLL na šesteroznamenkastoj ili osmeroznamenkastoj razini

Članak 10.b stavak 3.

Kvantitativna ili raščlanjena razina

5.   Preliminarni popis sektora izloženih riziku od istjecanja ugljika za razdoblje 2021.–2030.

Rezultat procjene na prvoj razini, kojom su obuhvaćeni svi industrijski sektori, preliminarni je popis sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika. On uključuje sektore koji se smatraju izloženima znatnom riziku od istjecanja ugljika za razdoblje ETS-a EU-a 2021.–2030. iz tablice 2. u Prilogu ovoj Obavijesti. Sektori i podsektori koji se smatraju prihvatljivima za podnošenje zahtjeva za daljnju procjenu prema četiri kriterija prihvatljivosti utvrđena Direktivom o ETS-u EU-a (objašnjeno u odjeljku 4.2) navedeni su u tablicama 3., 4. i 5. u Prilogu ovoj Obavijesti.

6.   Sljedeći koraci

Sektori i podsektori prihvatljivi za podnošenje zahtjeva za procjene na drugoj razini prema kriterijima A, B ili C mogu podnijeti zahtjeve Europskoj komisiji u roku od tri mjeseca nakon objave ovog preliminarnog popisa sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika. Zahtjevi, popraćeni svim relevantnim informacijama, podnose se elektroničkim putem na adresu e-pošte CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu.

Nadalje, do 30. lipnja 2018. država članica može, na temelju zahtjeva koje su joj podnijeli sektori i podsektori prihvatljivi za procjenu na drugoj razini prema kriteriju D, zatražiti uvrštavanje takvih sektora i podsektora na Popis ako indikator istjecanja ugljika premašuje 0,2. Zahtjevi takvih sektora i podsektora mogu se podnijeti državama članicama i moraju sadržavati valjano potkrijepljene, potpune i verificirane podatke za zadnjih pet godina koji su prošli reviziju, i trebali bi sadržavati sve druge relevantne podatke. Daljnje okvirne smjernice objavljuje Komisija.

Na temelju rezultata tih procjena i proporcionalne procjene učinka koju provede, Komisija namjerava donijeti Popis za razdoblje 2021.–2030. najkasnije do kraja 2018.


(1)  Direktiva (EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=HR

(2)  Drugi pravni akti odnose se na: revidiranje pravila za besplatnu dodjelu, ažuriranje referentnih vrijednosti o napretku industrijskih postrojenja, utvrđivanje pravila za prilagodbu besplatne dodjele zbog promjena poslovne djelatnosti, određivanje besplatne dodjele za svako pojedino postrojenje.

(3)  Besplatna dodjela = referentna vrijednost x povijesna razina djelatnosti x faktor izloženosti istjecanju ugljika x faktor korekcije; više informacija: Smjernice br. 5 naslovljene „Smjernice u pogledu istjecanja ugljika” na: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf.

(4)  Eurostat, Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskim zajednicama, NACE Revizija 2.

(5)  „Dezagregirana razina” znači procjena na razini nižoj od razine NACE-4, npr. PRODCOM-8.

(6)  Odluka Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 130, 17.5.2011., str. 1.).

(7)  Ad hoc prikupljanje podataka bilo je neophodno da bi se dobili podaci o potrošnji energije na četveroznamenkastoj razini (NACE-4) koji su potrebni za izračun neizravnih troškova po sektorima. Podaci su se tako prikupljali i za prethodne popise sektora izloženih riziku od istjecanja ugljika, 2009. i 2014.

(8)  Odluka Komisije 2014/746/EU.


PRILOG

Preliminarni popis sektora koji se smatraju izloženima riziku od istjecanja ugljika

Preliminarni popis sektora i podsektora na razini NACE-4 koji se, u skladu s člankom 10.b stavkom 1. Direktive o ETS-u EU-a, smatraju izloženima riziku od istjecanja ugljika sadržava 44 sektora.

Tablica 2.

Kvantitativni kriterij: Indikator istjecanja ugljika premašuje 0,2

Šifra djelatnosti NACE

Opis

0510

Vađenje kamenog ugljena

0610

Vađenje sirove nafte

0710

Vađenje željeznih ruda

0729

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

0891

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

0899

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

1041

Proizvodnja ulja i masti

1062

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

1081

Proizvodnja šećera

1106

Proizvodnja slada

1310

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

1395

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće

1411

Proizvodnja kožne odjeće

1621

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

1711

Proizvodnja celuloze

1712

Proizvodnja papira i kartona

1910

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

1920

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

2011

Proizvodnja industrijskih plinova

2012

Proizvodnja koloranata i pigmenata

2013

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

2014

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

2015

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

2016

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

2017

Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

2060

Proizvodnja umjetnih vlakana

2311

Proizvodnja ravnog stakla

2313

Proizvodnja šupljeg stakla

2314

Proizvodnja staklenih vlakana

2319

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla

2320

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

2331

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

2351

Proizvodnja cementa

2352

Proizvodnja vapna i gipsa

2399

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

2410

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

2420

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

2431

Hladno vučenje šipki

2442

Proizvodnja aluminija

2443

Proizvodnja olova, cinka i kositra

2444

Proizvodnja bakra

2445

Proizvodnja ostalih obojenih metala

2446

Obrada nuklearnoga goriva

2451

Lijevanje željeza

Sektori i podsektori prihvatljivi za kvalitativnu procjenu (kriterij A)

Na temelju članka 10.b stavka 2. Direktive o ETS-u EU-a, sektori i podsektori na razini NACE-4 navedeni u tablici 3. mogu podnijeti zahtjev za kvalitativnu procjenu.

Tablica 3.

Kriterij A – Indikator istjecanja ugljika premašuje 0,15

Šifra djelatnosti NACE

Opis

0893

Vađenje soli

1330

Dovršavanje tekstila

2110

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

2341

Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta

2342

Proizvodnja sanitarne keramike

2343

Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

2344

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

2611

Proizvodnja elektroničkih komponenata

2720

Proizvodnja baterija i akumulatora

2731

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

Sektori i podsektori koji mogu zatražiti kvalitativnu procjenu ili raščlanjenu kvantitativnu procjenu (kriterij B)

Na temelju članka 10.b stavka 3., prvog podstavka Direktive o ETS-u EU-a, sektori i podsektori na razini NACE-4 navedeni u tablici 4. mogu zatražiti ili kvalitativnu procjenu ili raščlanjenu kvantitativnu procjenu.

Tablica 4.

Kriterij B – Intenzitet emisija premašuje 1,5

Šifra djelatnosti NACE

Opis

0520

Vađenje lignita

2332

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

Sektori i podsektori koji mogu zatražiti kvalitativnu procjenu ili raščlanjenu kvantitativnu procjenu (kriterij C)

Na temelju članka 10.b stavka 3. Direktive o ETS-u EU-a, sektori mogu zatražiti kvalitativnu procjenu ili raščlanjenu kvantitativnu procjenu ako se besplatna dodjela emisijskih jedinica izračunava na temelju referentnih vrijednosti za rafinerije. Sektori koji to mogu zatražiti smatraju se izloženima riziku od istjecanja ugljika na temelju kvantitativnog kriterija i već su uključeni u tablicu 2. Slijedom toga, daljnje procjene nisu potrebne.

Sektori i podsektori koji mogu zatražiti raščlanjenu kvantitativnu procjenu (kriterij D)

Na temelju članka 10.b stavka 3. petog podstavka Direktive o ETS-u EU-a, sektori i podsektori na razini PRODCOM-6 ili 8 navedeni u tablici 5. mogu zatražiti raščlanjenu kvantitativnu procjenu „putem države članice”.

Taj popis sadržava 16 sektora ili podsektora. Nadalje, postoji 6 dodatnih podsektora za koje je odgovarajući sektor na razini NACE-4 već uključen u tablicu 2., pa daljnje procjene stoga nisu potrebne.

Tablica 5.

Kriterij D – uvršteni na popis sektora i podsektora izloženih riziku od istjecanja ugljika za razdoblje 2015.–2020. na raščlanjenoj razini (razina PRODCOM-6 ili 8).

Šifra djelatnosti NACE

Opis

081221

Kaolin i ostale kaolinske gline

08122250

Obične gline i škriljevci za uporabu u građevinarstvu (isključujući bentonit, atapulgit i sepiolit, ekspandirane vatrostalne gline, kaolin i kaolinske gline); andaluzit, kijanit i silimanit; mulit; šamot ili dinas zemlje

10311130

Zamrznuti krumpir, pripremljen ili konzerviran (uključujući krumpir pečen ili djelomično pečen u ulju i onda zamrznut; isključujući u octu ili octenoj kiselini)

10311300

Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta

10391725

Koncentrirani pire i pasta od rajčice

105121

Obrano mlijeko u prahu

105122

Punomasno mlijeko u prahu

105153

Kazein

105154

Laktoza i laktozni sirup

10515530

Surutka i modificirana surutka, u prahu, granulama i drugim krutim oblicima, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodatkom sladila

108211

Kakaova pasta, odmašćena ili neodmašćena

108212

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

108213

Kakao prah bez dodanog šećera ili drugih sladila

10891334

Pekarski kvasac

203021

Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i koloranti, staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući keramički lakovi i slični preparati; frite od stakla

25501134

Slobodno kovani željezni dijelovi za prijenosne, bregaste ili koljenaste osovine i mjenjače itd.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/10


Tečajna lista eura (1)

7. svibnja 2018.

(2018/C 162/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1902

JPY

japanski jen

130,15

DKK

danska kruna

7,4486

GBP

funta sterlinga

0,88010

SEK

švedska kruna

10,5383

CHF

švicarski franak

1,1964

ISK

islandska kruna

121,80

NOK

norveška kruna

9,6190

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,518

HUF

mađarska forinta

314,34

PLN

poljski zlot

4,2537

RON

rumunjski novi leu

4,6563

TRY

turska lira

5,0827

AUD

australski dolar

1,5882

CAD

kanadski dolar

1,5338

HKD

hongkonški dolar

9,3428

NZD

novozelandski dolar

1,7013

SGD

singapurski dolar

1,5917

KRW

južnokorejski von

1 288,09

ZAR

južnoafrički rand

14,9730

CNY

kineski renminbi-juan

7,5778

HRK

hrvatska kuna

7,3985

IDR

indonezijska rupija

16 735,40

MYR

malezijski ringit

4,6947

PHP

filipinski pezo

61,763

RUB

ruski rubalj

74,8299

THB

tajlandski baht

37,944

BRL

brazilski real

4,2162

MXN

meksički pezo

23,0215

INR

indijska rupija

79,9040


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/11


Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera primjenjivih na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda

(2018/C 162/03)

Nakon objave Obavijesti o predstojećem isteku (1) antidampinških mjera na snazi za uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda („predmetne zemlje”), Europska komisija („Komisija”) primila je zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2) („osnovna uredba”).

1.   Zahtjev za reviziju

Zahtjev su 13. veljače 2018. podnijela četiri proizvođača iz EU-a (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. i Livarna Titan d.o.o.) („podnositelji zahtjeva”), u ime proizvođača koji čine više od 95 % ukupne proizvodnje lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, u Uniji.

2.   Proizvod iz postupka revizije

Proizvod koji je predmet ove revizije jest lijevani pribor za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, isključujući kućišta za kompresijski pribor s metričkim ISO DIN 13 navojem i okrugle spojne kutije s navojima od temperiranog željeza bez poklopca („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno razvrstan u oznaku KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010).

3.   Postojeće mjere

Mjere koje su trenutačno na snazi konačna su antidampinška pristojba uvedena Uredbom Vijeća (Eu) br. 430/2013 (3).

4.   Razlozi za reviziju

Zahtjev se temelji na činjenici da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja dampinga i ponavljanja štete za industriju Unije.

4.1.    Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga

4.1.1.   Narodna Republika Kina

Podnositelji zahtjeva tvrdili su da nije primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove u Narodnoj Republici Kini („NRK”) zbog postojanja znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe.

Kako bi potkrijepili tvrdnje o znatnim poremećajima, podnositelji zahtjeva uputili su na radni dokument službi Komisije od 20. prosinca 2017. pod naslovom „Izvješće o znatnim poremećajima u gospodarstvu NRK-a u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite”, (4) u kojem su opisane posebne okolnosti u predmetnim zemljama te posebno poremećaji tržišta u sektoru obojenih i neobojenih metala, plina i električne energije.

Shodno tome, u skladu s člankom 2. stavkom 6.a osnovne uredbe, tvrdnja o nastavku ili ponavljanju dampinga temelji se na usporedbi izračunane uobičajene vrijednosti na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne vrijednosti u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji, s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) proizvoda iz postupka revizije iz Narodne Republike Kine pri prodaji za izvoz u Uniju. Na temelju toga izračunane dampinške marže znatne su za predmetne zemlje.

U svjetlu dostupnih informacija Komisija smatra da postoji dovoljno dokaza na temelju članka 5. stavka 9. osnovne uredbe koji upućuju na to da zbog postojanja znatnih poremećaja koji utječu na cijene i troškove nije primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove u predmetnoj zemlji, čime je opravdano pokretanje ispitnog postupka na osnovi članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe.

4.1.2.   Tajland

Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga za Tajland temelji se na usporedbi domaće cijene s izvoznom cijenom proizvoda iz postupka revizije (na razini franko tvornica) pri prodaji za izvoz u Uniju.

4.2.    Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete

Podnositelji zahtjeva tvrde da su cijene uvezenog proizvoda iz postupka revizije iz predmetnih zemalja među ostalim negativno utjecale na razinu cijena industrije Unije, što je dovelo do znatnih negativnih učinaka na ukupne rezultate i financijsku situaciju industrije Unije.

Podnositelji zahtjeva tvrde da postoji vjerojatnost ponavljanja štete. U tom pogledu podnositelji zahtjeva dostavili su dokaze da će, ako se dopusti istek mjera, aktualna razina uvoza proizvoda iz postupka revizije iz predmetnih zemalja u Uniju vjerojatno porasti zbog postojanja neiskorištenih kapaciteta proizvodnih postrojenja proizvođačâ u predmetnim zemljama, privlačnosti tržišta Unije u smislu obujma i cijena i postojanja mjera trgovinske zaštite u ostalim trećim zemljama.

Naposljetku, podnositelji zahtjeva tvrde da je uklanjanje štete većinom posljedica postojanja mjera, iako je uvoz i dalje znatan u smislu apsolutne vrijednosti i u smislu tržišnog udjela, te da bi, ako se dopusti istek mjera, svako ponavljanje znatnog uvoza po dampinškim cijenama iz predmetnih zemalja vjerojatno dovelo do ponavljanja štete za industriju Unije.

5.   Postupak

Nakon savjetovanja s odborom uspostavljenim na temelju članka 15. stavka 1. osnovne uredbe Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te ovime pokreće reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe.

Revizijom zbog predstojećeg isteka mjera utvrdit će se postoji li vjerojatnost da bi istek mjera doveo do nastavka ili ponavljanja dampinga proizvoda iz postupka revizije u predmetnim zemljama te nastavka ili ponavljanja štete za industriju Unije.

5.1.    Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

Ispitnim postupkom u vezi s nastavkom ili ponavljanjem dampinga bit će obuhvaćeno razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. („razdoblje ispitnog postupka revizije”). Ispitivanjem kretanja važnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2014. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije („razmatrano razdoblje”).

5.2.    Postupak za određivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga

U reviziji zbog predstojećeg isteka mjera Komisija ispituje izvoz u Uniju u razdoblju ispitnog postupka revizije te, bez obzira na izvoz u Uniju, razmatra je li stanje u pogledu društava koja proizvode i prodaju proizvod iz postupka revizije u predmetnoj zemlji takvo da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja izvoza po dampinškim cijenama u Uniju.

Stoga se svi proizvođači proizvoda iz postupka revizije u predmetnoj zemlji, bez obzira na to jesu li tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije izvozili (5) proizvod iz postupka revizije u Uniju, pozivaju na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.2.1.   Ispitivanje proizvođača u predmetnim zemljama

S obzirom na velik broj proizvođača u predmetnim zemljama koji bi mogli biti obuhvaćeni ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj proizvođača koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi proizvođači ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera koje su predmet ove revizije, pozivaju se da se jave Komisiji. Te stranke to moraju učiniti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije, i to tako da Komisiji dostave informacije o svojim društvima koje se traže u Prilogu I. ovoj Obavijesti.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka proizvođača, Komisija će kontaktirati i s tijelima predmetnih zemalja te može kontaktirati sa svim poznatim udruženjima proizvođača.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti druge relevantne informacije u vezi s odabirom uzorka, osim prethodno navedenih informacija, moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

Ako je odabir uzorka potreban, proizvođači će se odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma proizvodnje, prodaje ili izvoza koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače, tijela predmetnih zemalja i udruženja proizvođača, ako je potrebno putem tijela predmetnih zemalja.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak povezan s proizvođačima, Komisija će poslati upitnike proizvođačima odabranima u uzorak, svim udruženjima proizvođača koja su joj poznata i tijelima predmetnih zemalja.

Svi proizvođači odabrani u uzorak moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

Ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 18. osnovne uredbe, za društva koja su pristala na to da ih se uključi u uzorak, ali nisu u njega odabrana, smatrat će se da surađuju („proizvođači koji surađuju, a nisu odabrani u uzorak”).

5.2.2.   Dodatni postupak u vezi s NRK-om koji je pod utjecajem znatnih poremećaja

U skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (e) Komisija će ubrzo nakon pokretanja postupka, putem bilješke u spis na uvid zainteresiranim stranama, obavijestiti stranke u ispitnom postupku o relevantnim izvorima koje namjerava upotrijebiti za potrebe određivanja uobičajene vrijednosti u NRK-u u skladu s člankom 2. stavkom 6.a osnovne uredbe. Bit će obuhvaćeni svi izvori, uključujući odabir odgovarajuće reprezentativne treće zemlje prema potrebi. Strankama u ispitnom postupku daje se 10 dana za podnošenje primjedbi od datuma dodavanja navedene bilješke u spis. Prema informacijama koje su dostupne Komisiji, moguća reprezentativna treća zemlja za NRK u ovom slučaju je Tajland. U cilju konačnog odabira odgovarajuće reprezentativne treće zemlje Komisija će ispitati postoji li sličan stupanj gospodarskog razvoja kao u zemlji izvoznici, postoji li proizvodnja i prodaja proizvoda iz postupka revizije te jesu li dostupni relevantni podaci. Ako ima više takvih reprezentativnih zemalja, prednost će se, ako je to primjereno, dati zemljama s odgovarajućom razinom socijalne zaštite i zaštite okoliša.

S obzirom na relevantne izvore Komisija traži od svih proizvođača u NRK-u da dostave podatke koji se traže u Prilogu III. ovoj Obavijesti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za ispitni postupak u pogledu navodnih znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe, Komisija će isto tako poslati upitnik vladi predmetne zemlje.

U skladu s odredbama ove Obavijesti, sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta te dostave informacije i popratne dokaze u pogledu primjene članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe.

Osim ako je određeno drukčije, te informacije i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.2.3.   Ispitivanje nepovezanih uvoznika  (6)  (7)

Nepovezani uvoznici proizvoda iz postupka revizije iz predmetnih zemalja u Uniju, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera na snazi, pozivaju se na sudjelovanje u ovom ispitnom postupku.

S obzirom na velik broj nepovezanih uvoznika koji bi mogli biti obuhvaćeni ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj nepovezanih uvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi nepovezani uvoznici ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera koje su predmet ove revizije, pozivaju se da se jave Komisiji. Te stranke to moraju učiniti u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije, i to tako da Komisiji dostave informacije o svojim društvima koje se traže u Prilogu II. ovoj Obavijesti.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka nepovezanih uvoznika, Komisija može kontaktirati i sa svim poznatim udruženjima uvoznika.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti druge relevantne informacije u vezi s odabirom uzorka, osim prethodno navedenih informacija, moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

Ako je odabir uzorka potreban, uvoznici se mogu odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje proizvoda iz postupka revizije u Uniji koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate nepovezane uvoznike i udruženja uvoznika.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike nepovezanim uvoznicima u uzorku. Te stranke moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

5.3.    Postupak za određivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete

Kako bi se utvrdilo postojanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete za industriju Unije, proizvođači iz Unije koji proizvode proizvod iz postupka revizije pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.3.1.   Ispitivanje proizvođača iz Unije

S obzirom na velik broj proizvođača iz Unije obuhvaćen ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija je odlučila broj proizvođača iz Unije koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Komisija je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. Pojedinosti su dostupne u dokumentaciji predmeta koja se daje na uvid zainteresiranim stranama. Zainteresirane strane pozivaju se da pregledaju dokumentaciju predmeta (u tu svrhu trebale bi kontaktirati s Komisijom služeći se podacima za kontakt iz odjeljka 5.7. u nastavku). Ostali proizvođači iz Unije ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući proizvođače iz Unije koji nisu sudjelovali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera na snazi, a koji smatraju da postoje razlozi za njihovo uključenje u uzorak, moraju kontaktirati s Komisijom u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti druge relevantne informacije u vezi s odabirom uzorka moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače i/ili udruženja proizvođača iz Unije.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike proizvođačima iz Unije iz uzorka i europskim udruženjima proizvođača. Te stranke moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

5.4.    Postupak utvrđivanja interesa Unije

Ako se potvrdi vjerojatnost nastavka ili ponavljanja dampinga i štete, u skladu s člankom 21. osnovne uredbe donijet će se odluka o tome bi li nastavak primjene antidampinških mjera bio protivan interesu Unije. Proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja te organizacije koje zastupaju potrošače pozivaju se da se jave u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, organizacije koje predstavljaju potrošače moraju u istom razdoblju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije.

Stranke koje se jave u roku od 15 dana mogu Komisiji dostaviti informacije o interesu Unije u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije. Te informacije mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija. U svakom slučaju, informacije dostavljene u skladu s člankom 21. uzimaju se u obzir samo ako su u trenutku dostavljanja potkrijepljene činjeničnim dokazima.

5.5.    Ostali podnesci

U skladu s odredbama ove Obavijesti, sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta te dostave informacije i popratne dokaze.

Osim ako je određeno drukčije, te informacije i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.6.    Mogućnost saslušanja pred ispitnim službama Komisije

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred ispitnim službama Komisije. Svi zahtjevi za saslušanje moraju se podnijeti u pisanom obliku i moraju sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga zahtjev za saslušanje mora se podnijeti u rokovima koje u svojoj komunikaciji sa strankama odredi Komisija.

5.7.    Upute za dostavu podnesaka i ispunjenih upitnika te korespondenciju

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne smiju podlijegati autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

Svi podnesci, uključujući informacije koje se traže u ovoj Obavijesti, ispunjene upitnike i korespondenciju zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje, moraju imati oznaku „Limited” (ograničeno). Strane koje podnose informacije tijekom ovog ispitnog postupka pozivaju se da obrazlože svoj zahtjev za povjerljivo postupanje.

Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Limited” dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. osnovne uredbe dostaviti sažetke tih informacija u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” (na uvid zainteresiranim stranama). Sažeci trebaju biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive. Ako strana koja pruža povjerljive informacije ne navede dobar razlog za traženje povjerljivog postupanja ili ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i tražene kvalitete, Komisija te informacije ne mora uzeti u obzir, osim ako se iz odgovarajućih izvora može na zadovoljavajući način dokazati da su te informacije točne.

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske iz dokumenta „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenog na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je dostavljena adresa e-pošte ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta zahtijeva slanje preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta:

Za pitanja povezana s dampingom:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Za pitanja povezana sa štetom:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim informacijama ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, nalazi, bili pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, te se informacije ne moraju uzeti u obzir i mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi o tome odmah obavijestiti Komisiju.

7.   Službenik za saslušanje

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji predmeta, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba za saslušanje. Službenik za saslušanje može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebali bi sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na internetskim stranicama službenika za saslušanje na internetskom mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Vremenski okvir ispitnog postupka

Ispitni postupak zaključuje se u skladu s člankom 11. stavkom 5. osnovne uredbe u roku od 15 mjeseci od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

9.   Mogućnost zahtjeva za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. osnovne uredbe

S obzirom na to da je ova revizija zbog predstojećeg isteka mjera pokrenuta u skladu s odredbama članka 11. stavka 2. osnovne uredbe, njezini nalazi neće dovesti do izmjene postojećih mjera, nego do ukidanja ili nastavka primjene tih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 6. osnovne uredbe.

Ako zainteresirana strana smatra da je revizija mjera opravdana radi omogućivanja izmjene mjera, ta strana može zatražiti reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. osnovne uredbe.

Stranke koje žele zatražiti takvu reviziju, koja bi se provela neovisno od revizije zbog predstojećeg isteka mjera iz ove Obavijesti, mogu se obratiti Komisiji na prethodno navedenu adresu.

10.   Obrada osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (8).


(1)  SL C 268, 12.8.2017., str. 4.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 430/2013 od 13. svibnja 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda (SL L 129, 14.5.2013., str. 1.).

(4)  SWD (2017) 483 final/2 dostupno na: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Proizvođač je svako društvo u predmetnoj zemlji koje proizvodi proizvod iz postupka revizije, uključujući svako njegovo povezano društvo uključeno u proizvodnju, domaću prodaju ili izvoz proizvoda iz postupka revizije.

(6)  Samo uvoznici koji nisu povezani s proizvođačima u predmetnim zemljama mogu biti odabrani u uzorak. Uvoznici koji su povezani s proizvođačima u predmetnim zemljama moraju ispuniti Prilog I. upitniku za te proizvođače u predmetnim zemljama. U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije, dvije se osobe smatraju povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u bilo kojem od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šurjak ili šurjakinja. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(7)  Podaci koje dostave nepovezani uvoznici mogu se osim za utvrđivanje dampinga upotrebljavati i za ostale aspekte ispitnog postupka.

(8)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


PRILOG I.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG III.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/25


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8865 – AIG/Validus)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 162/04)

1.

Komisija je 30. travnja 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

American International Group („AIG”) (Sjedinjene Američke Države),

Validus Holdings Limited („Validus”) (Bermuda).

Poduzetnik AIG stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Validus.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   AIG: globalno osiguravajuće društvo koje nudi širok raspon usluga osiguranja i drugih financijskih usluga poslovnim i privatnim korisnicima,

—   Validus: Validus posluje na globalnoj razini u području osiguranja, reosiguranja, specijaliziranih osiguranja te investicijskog savjetovanja.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8865 – AIG/Validus

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/26


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8913 – HPS/MDP/Capita)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 162/05)

1.

Komisija je 30. travnja 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

HPS Investment Partners, LLC („HPS”) (Sjedinjene Države),

Madison Dearborn Partners, LLC („MDP”) (Sjedinjene Države),

Capita Specialist Insurance Solutions Limited („CSIS”) (Ujedinjena Kraljevina).

Poduzetnici HPS i MDP stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad cijelim poduzetnikom CSIS.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   HPS: investicijsko društvo sa sjedištem u SAD-u usmjereno na preuzimanja i strateško financiranje ili dokapitalizaciju društava kojima je potrebna financijska pomoć,

—   MDP: društvo za ulaganje privatnog kapitala sa sjedištem u SAD-u,

—   CSIS: malo društvo za pružanje usluga posredovanja u osiguranju sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8913 – HPS/MDP/Capita

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/27


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 162/06)

1.

Komisija je 2. svibnja 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. („TMNL”, Nizozemska), pod kontrolom poduzetnika Deutsche Telekom AG (Njemačka), i

Tele2 Netherlands Holding N.V. („Tele2 NL”, Nizozemska).

Poduzetnik TMNL stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Tele2 NL.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   TMNL: pruža telekomunikacijske usluge privatnim i poslovnim korisnicima u Nizozemskoj putem društava kćeri u njegovu stopostotnom vlasništvu T-Mobile Netherlands B.V. i T Mobile Thuis B.V. (TMT). Vlasnik je pokretne mreže s nacionalnom pokrivenošću preko koje pruža usluge pokretnih komunikacija putem tehnologija 2G, 3G, 4G i NB-IoT. TMT pruža maloprodajne fiksne usluge koje uključuju širokopojasni internet, TV usluge i usluge fiksne telefonije na temelju veleprodajnih usluga pristupa. Drugo društvo kći poduzetnika TMNL nudi privatnim korisnicima kupnju mobilnih uređaja na rate uz pretplatu,

—   Tele2 NL: pružatelj telekomunikacijskih usluga koji djeluje u Nizozemskoj kao mrežni operater isključivo za tehnologiju 4G i pruža glasovne i podatkovne usluge te usluge slanja poruka i fiksnog širokopojasnog pristupa internetu. Pruža usluge poslovnim i privatnim korisnicima, a u manjem opsegu i drugim pružateljima telekomunikacijskih usluga. Njegova društva kćeri upravljaju mrežom prodavaonica na malo u Nizozemskoj te privatnim korisnicima nude kupnju mobilnih uređaja na rate uz pretplatu.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


DRUGI AKTI

Europska komisija

8.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 162/28


Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

(2018/C 162/07)

Ova je objava temelj za podnošenje prigovora na zahtjev u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

JEDINSTVENI DOKUMENT

„SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ”

EU br.: PGI-RO-02234 – 26.10.2016.

ZOI ( ) ZOZP ( X )

1.   Naziv

„Scrumbie de Dunăre afumată” (RO)

2.   Država članica ili treća zemlja

Rumunjska

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1   Vrsta proizvoda

Razred 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobiveni od njih

3.2   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

„Scrumbie de Dunăre afumată” dimljena je dunavska haringa iz delte Dunava, a riječ je o ribi iz porodice Clupeidae, vrste Alosa pontica (Eichwald), podvrste Alosa pontica var. Danubii. Teži najmanje 250 g, a najviše 400 g te je duga od 25 do 30 cm, a prerađuje se cijela te se soli i dimi hladnim dimom primjenom stare metode specifične za određeno zemljopisno područje. Dimljena riba sjajne je zlatne boje zbog postupka dimljenja kojim se osigurava ravnomjerno dimljenje cijele ribe, sočne je teksture i blago slanog, dimljenog okusa te masne konzistencije.

Fizička i kemijska svojstva

Ukupne masti: najmanje 11 %.

Organoleptička svojstva:

Izgled

:

iz vanjskog je izgleda vidljivo da je riječ o dimljenoj ribi, cijeloj, bez ljuski i iznutrica, čiste i suhe kože te bez tragova soli. Riba je glatka te na koži nema pukotina.

Vanjska boja

:

zlatna boja ravnomjernog metalnog sjaja.

Boja kod rezanja

:

bijela, žućkasta, blago ružičasta

Okus i aroma

:

skladan okus blago slane dimljene ribe. Zbog metode prerade okus je najprije sladak, a zatim poprima nijanse slanosti i blage kiselosti.

Konzistencija

:

čvrsta, elastična, kremasta.

Tekstura

:

sočna.

3.3   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)

Sirovine

Dunavska haringa divlja je riba iz Crnog mora koja migrira u Dunav radi mrijesta te se ne hrani tijekom cijelog puta do Dunava i nazad. Ova se vrsta ne može uzgajati u objektima akvakulture te se lovi samo tijekom migracije prema Dunavu. Dunavska haringa dostiže zrelost i pogodna je za konzumaciju u dobi od dvije do tri godine, kad je dugačka 25–30 cm. Riba „Scrumbie de Dunăre afumată” proizvodi se isključivo od dunavske haringe (Alosa pontica var. Danubii).

Dunavska haringa koja se upotrebljava kao sirovina za proizvodnju ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” lovi se tradicionalnom metodom samo u Dunavu, na njegovu ušću (20 m izobata) u meandar Cotul Pisicii (nautička milja 75–75). Dunavske haringe ulovljene izvan tih granica ispitane su te je utvrđeno da imaju smanjeni udio masti koji negativno utječe na okus te da u ribi dolazi do intenzivnog razvoja parazita. Riba se neposredno nakon ulova stavlja u spremnike rashlađene drobljenim ledom.

3.4   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Svi se koraci postupka proizvodnje ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” provode na određenom zemljopisnom području. Postupak proizvodnje ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” sastoji se od sljedećih specifičnih koraka: ulov, zaprimanje sirovina, sastojaka i pomoćnih sredstava; zamrzavanje i skladištenje (početna prerada), odmrzavanje, uklanjanje ljuski, uklanjanje iznutrica i krvi, soljenje, odsoljavanje, cijeđenje ribe, dimljenje (sušenje, dimljenje, hlađenje i dozrijevanje).

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

3.6   Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Područje obuhvaća dvije administrativne regije:

Prva je administrativna regija rezervat biosfere delte Dunava, koji se proteže od meandra Cotul Piscii (u Grinduu u okrugu Tulcea) do izobata od 20 m na ušću Dunava, isključivo uzduž triju rukavaca Dunava i na tom dijelu samog Dunava.

Druga je regija općina Frecăței (selo Cataloi) koja se nastavlja na prvu regiju.

Te dvije administrativne regije čine jedno neprekinuto područje u okrugu Tulcea.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

Svojstva ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” povezana su sa zemljopisnim područjem proizvodnje zbog posebne metode koja se upotrebljava na tom području i zbog njezina ugleda.

Klimatski uvjeti delte Dunava razlikuju se od onih u ostatku Rumunjske, a odlikuju se umjerenom kontinentalnom suhom klimom, uz utjecaj Sredozemnog i Crnog mora, u skladu s njezinim zemljopisnim položajem (45° sjeverno), niskom nadmorskom visinom (0–12 m), velikom pokrivenošću vodenim područjima i močvarnom vegetacijom, prirodnim branama i sprudovima te velikom otvorenošću prema koritu Crnog mora.

Dunavska haringa koja se lovi u Dunavu obitava u zapadnom dijelu Crnog mora i prije svega je obalna riba. Ta riba zadržava se u blizini ušća Dunava kako bi se navikla na slatku vodu i čeka da voda postigne temperaturu koja joj odgovara. Počinje pristizati u Dunav početkom ožujka, ali osjetljiva je na hladnoću pa se vraća u more ako hladni vremenski uvjeti potraju nekoliko dana dulje.

Nakon hranjenja u ušćima Dunava uglavnom poprima tamniju boju, a leđne peraje joj se povećavaju. Hrani se organskim materijalom iz rijeke, povećava joj se masa te se stvaraju velike naslage masti (riječ je o najmasnijoj ribi te veličine na svijetu) koje konačnom proizvodu daju jedinstven okus.

Prehrana odraslih jedinki sadržava 70–75 % ribe iz Crnog mora (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) i ušća Dunava (Cyprinidae), a ostatak čine rakovi (Crangon, Upogebia, Idotheia) i drugi organizmi, ovisno o njihovoj količini i dostupnosti.

Metode soljenja i dimljenja hladnim dimom namijenjene konzerviranju ribe koje se primjenjuju na području delte Dunava mogu se primjenjivati zahvaljujući vještinama i iskustvu lokalnog stanovništva koje se prenosi s jedne generacije na drugu, kako je 1916. zabilježio Grigore Antipa.

U uputama za postupak dimljenja hladnim dimom koje je 1942. sastavio rumunjski Institut za istraživanje ribarstva, dunavska haringa koja se lovi u Dunavu smatrala se iznimno prikladnom za opis tog postupka.

Ribu se soli ručno posipanjem kamenom soli kako bi upila dio nje. Postupak soljenja provodi se tijekom najviše pet dana, u objektima u kojima temperatura iznosi oko +40 °C.

Riba „Scrumbie de Dunăre” soli se u spremnicima u količinama koje se razlikuju ovisno o količini ulova u jednom danu, a nikad se ne miješaju različite serije riba. Na dno spremnika stavlja se tanki sloj soli, zatim se na njega stavljaju ribe jedna pored druge, s leđnom perajom okrenutom prema dolje, glava okrenutih u istom smjeru. Pukotine između riba pune se solju te se na vrh dodaje novi tanki sloj soli. Naizmjenično se redaju slojevi ribe i soli dok se ne napuni spremnik, a na vrh se dodaje debeli sloj soli. Sljedećeg se dana nastaloj salamuri dodaje svježa salamura te se na vrh posloženih riba i soli stavlja mreža s utezima kako bi se osiguralo da je riba u potpunosti potopljena u salamuru.

Nakon soljenja riba se uklanja iz spremnika i cijedi.

Podvrgava se organoleptičkom ispitivanju i ako se utvrdi blago slani okus, spremne su za fazu dimljenja.

Prema potrebi, provodi se odsoljavanje preslane ribe „Scrumbie de Dunăre” u spremnicima s velikom količinom ledene vode u trajanju od 3 do 16 sati. Tijekom tog razdoblja mijenja se voda u skladu s rezultatima organoleptičkog ispitivanja.

Soljenje i odsoljavanje mogu provoditi samo lokalni stanovnici koji su upoznati s tim tradicionalnim postupcima koji se prenose s generacije na generaciju. Odsoljavanje se provodi samo kad je potrebno.

Riba se nakon cijeđenja udicom kroz oko pričvršćuje za kolac i vješa na šipke. Između dviju riba ostavlja se razmak od 15 cm da bi dim mogao cirkulirati. Redovi se postavljaju naizmjenično da bi se uvijek ostavilo dovoljno mjesta između riba.

Iako je dimljenje čest postupak, za proizvodnju ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” tradicionalno se primjenjuje dimljenje hladnim dimom. Taj je postupak specifičan za zemljopisno područje jer je dunavska haringa vrlo masna riba, a dimljenjem hladnim dimom u ribi se zadržava velika količina te masti. Dimljenje traje najmanje devet sati i provodi se na temperaturi od najviše 35 Celzijevih stupnjeva kako bi se sačuvala mast i zadržala hranjiva i osjetilna svojstva ribe.

Dimljenje hladnim dimom provodi se u četiri koraka: sušenje, dimljenje, hlađenje i dozrijevanje.

Sušenje se provodi u otvorenom spremištu ili prostoriji za sušenje koju se prozračuje (noću jer je hladnije) šest do deset sati, dok se koža ne osuši i ne postane sjajna.

Provjerava se jesu li se ribe dostatno osušile (čvrste su konzistencije, a kad ih se pritisne, iz njih ne izlazi tekućina, što znači da su izgubile dovoljno vode, repne peraje trebale bi biti čvrste). Ako su ispunjeni ti kriteriji, riba se odnosi na dimljenje. Ako nisu, nastavlja se postupak sušenja.

Za dimljenje se upotrebljava suha piljevina tvrdog drva.

Šipke na kojima vise ribe stavljaju se u pušnicu. Dim se proizvodi paljenjem suhe piljevine tvrdog drva. Temperatura se provjerava termometrom i smanjuje se kad prijeđe +35 °C. Postupak dimljenja može trajati od 2 sata do 48 sati, ovisno o temperaturi i vlažnosti okoline. Taj se postupak smatra završenim kad je koža ribe zlatne boje i kad su postignuta potrebna organoleptička svojstva.

Nakon dimljenja, šipke na kojima vise dimljene ribe uklanjaju se iz pušnice i stavljaju na kolica da se ohlade.

Dozrijevanje ribe postiže se njezinim skladištenjem u hladnim uvjetima, pri čemu se omogućuje strujanje zraka, dok se ne postigne određeni stupanj „elastičnosti”.

Uspješan završetak tih koraka ovisi o poznavanju organoleptičkih svojstava ribe „Scrumbie de Dunăre” nakon svake faze. Ta se svojstva ne utvrđuju u laboratoriju (npr. postupak dimljenja zaustavlja se kad riba poprimi zlatnu boju), već se postižu zahvaljujući iskustvu koje se prenosi s generacije na generaciju.

Mogućnost lova te ribe pogodne za dimljenje donosi prednosti tom određenom zemljopisnom području. Da bi dimljenje bilo uspješno, moraju se uzeti u obzir brojne varijable povezane s fizičkim i kemijskim svojstvima ribe, vremenom ulova te metodom ribolova i vrstom mamca.

Osobe koje se na određenom zemljopisnom području bave dimljenjem ribe raspolažu iskustvom stečenim tijekom generacija koje im omogućuje da procjenjujući proizvod samo dodirom i pogledom dosljedno osiguravaju njegovu visoku kvalitetu.

Dunavska haringa ulovljena u Dunavu izvan određenog zemljopisnog područja ne može se upotrebljavati za proizvodnju ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” jer se udio masti smanjuje zbog napora koji su ribe pretrpjele zbog plivanja uzvodno, a nakon razmnožavanja većina ih ugine od iscrpljenosti, dok su organoleptička svojstva onih koje prežive znatno slabija od onih kod riba ulovljenih na određenom području.

Ribarstvo je glavna i najstarija djelatnost lokalnog stanovništva u regiji delte Dunava. Riba je važan izvor hrane, a njezina je prerada izvor dodatnih prihoda koji ljudima omogućuju primjerene uvjete života.

Stoga je ta aktivnost duboko utkana u kulturu delte Dunava, a toliko je svojstvena toj regiji da ostavlja snažan dojam na brojne turiste koji dolaze iz cijelog svijeta.

Ugled ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” i razvoj njezine proizvodnje mogu se pripisati činjenici da je riječ o starom regionalnom proizvodu koji je poznat u cijeloj Rumunjskoj. Recept za taj proizvod temelji se na iskustvu lokalnog stanovništva i prenosi se s jedne generacije na drugu te je blisko povezan s određenim zemljopisnim područjem.

Navedene značajke kvalitete i dugotrajan ugled ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” u kulinarstvu određenog zemljopisnog područja pokazuju da je riječ o specijalitetu koji cijene potrošači, s ugledom koji je blisko povezan s regijom. Proizvod se na određenom zemljopisnom području proizvodi i stavlja na tržište već više od stoljeća, što pridonosi njegovu ugledu.

Ugled ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” koja se proizvodi na određenom zemljopisnom području opisao je znanstvenik Grigore Antipa, koji je u svojem djelu iz 1916. „Ribarstvo i ribolov u Rumunjskoj” (Rumunjska akademija, „Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi”, svezak XIII., br. XLVI.) napisao: „[…] U posljednje vrijeme sustavno raste razvoj industrije konzerviranja ribe u Rumunjskoj. Uz ribare koji se bave opsežnom proizvodnjom slane ribe (najstariji i najčešći način konzerviranja ribe u Rumunjskoj) te prodaju bačve dunavske haringe, bakalara i kečige, dimljenih cipala itd., u regiji se već neko vrijeme u blizini tržnica otvaraju tvornice i radionice za konzerviranje ribe. S jedne strane postoje pušnice koje proizvode dimljeni bakalar, „Scrumbie de Dunăre” i različite vrste dimljene morske ribe…”

Za isto se zemljopisno područje u dopisima prefekture okruga Tulcea iz 1919. o razmjeni ribe za žitarice spominje stavljanje na tržište ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” u odluci ministarstva br. 740 od 20. svibnja 1919. i „Tablici najviših cijena za svježu, soljenu i dimljenu ribu”.

U uputama za postupak dimljenja hladnim dimom koje je 1942. sastavio rumunjski Institut za istraživanje ribarstva, dunavska haringa koja se lovi u Dunavu smatrala se iznimno prikladnom za opis tog postupka.

Proizvodnja i prodaja ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” na određenom zemljopisnom području nastavila se i narednih godina tijekom gospodarskog i društvenog razvoja Rumunjske te je spomenuta u raznim dokumentima o proizvodnji. Iz sažete tablice o planovima razvoja koju je objavilo Poduzeće za industrijalizaciju i razvoj ribarstva (IIDP) iz okruga Tulcea vidljivo je da se riba „Scrumbie de Dunăre afumată” 1958. prodavala u cijeloj Rumunjskoj. Proizvodnja se nastavila 1965. te je spomenuta u planu proizvodnje IIDP-a, popis br. 69, Nacionalni arhiv okruga Tulcea. Tradiciju proizvodnje ribe „Scrumbie de Dunăre afumată” na određenom zemljopisnom području od 2011. nadalje nastavili su članovi Udruženja RO-Pescador, jedini proizvođači tog proizvoda na određenom zemljopisnom području.

Objavljeni su brojni članci o ribi „Scrumbie de Dunăre afumată”, na primjer članak autorice Angelike Sontheimer pod naslovom „Regionale Produkte auch in Rumanien zunehmend beliebt — Geraucherter Hering aus dem Donaudelta” [Regionalni proizvodi postaju popularni u Rumunjskoj – dimljeni sleđ iz delte Dunava] objavljen u LZ Rheinland br. 34/2017 (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), njemačkom časopisu o ruralnim i urbanim područjima uzduž rijeke Rajne (poveznica: https://www.lz-rheinland.de/), članak „Geraucherter Hering aus dem Donaudelta” u internetskom časopisu „BWagrar” br. 43/2017 (Baden-Württemberg Agrar), koji objavljuje Savezno udruženje poljoprivrednika savezne pokrajine Baden-Württemberg (poveznica: https://www.bwagrar.de/) te izvješće „Pe urmele scrumbiei de Dunăre” [Na tragu dunavske haringe] u časopisu National Geographic Traveler, urednice Domnice Macri, uz fotografije umjetničkog fotografa Ionuta Macrija, broj 37, ljeto 2017.

Riba „Scrumbie de Dunăre afumată” cijenjena je na specijaliziranim nacionalnim i međunarodnim trgovačkim sajmovima na kojima pridonosi promicanju rezervata biosfere delte Dunava: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (Bruxelles, Belgija), Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Njemačka), Polfish – International Fair of Seafood Processing and Products (Gdanjsk, Poljska), INDAGRA (Bukurešt), FAO Svjetski dan hrane (Bukurešt, Casa Poporului), Rural Fest (Bukurešt), Festival ribljih tržnica delte Dunava (Tulcea), Festival gastronomije i etnokulture delte Dunava (Tulcea).

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 6. stavak 1. drugi podstavak ove Uredbe)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-Dunare-IGP.pdf


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.