ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 134

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
16. travnja 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 134/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 134/02

Predmet C-518/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles protiv Rudyja Matzaka (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/88/EZ — Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika — Organizacija radnog vremena — Članak 2. — Pojmovi radno vrijeme i vrijeme odmora — Članak 17. — Odstupanja — Vatrogasci — Vrijeme dežurstva — Pasivno dežurstvo)

2

2018/C 134/03

Predmet C-16/16 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. veljače 2018. – Kraljevina Belgija protiv Europske komisije (Žalba — Zaštita potrošača — Internetske igre na sreću — Zaštita potrošača i igrača te sprječavanje maloljetnika u igranju tih igara — Preporuka Komisije 2014/478/EU — Pravno neobvezujući akt Unije — Članak 263. UFEU-a)

3

2018/C 134/04

Predmet C-103/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španjolska) – Jessica Porras Guisado protiv Bankia SA i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 92/85/EEZ — Mjere za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje — Članak 2. točka (a) — Članak 10. točke 1. do 3. — Zabrana davanja otkaza radnici tijekom razdoblja od početka njezine trudnoće do kraja rodiljnog dopusta — Područje primjene — Izvanredni slučaj nevezan za stanje predmetne radnice — Direktiva 98/59/EZ — Kolektivno otkazivanje — Članak 1. stavak 1. točka (a) — Razlozi koji se ne odnose na osobu radnika — Trudna radnica koja je dobila otkaz u okviru kolektivnog otkazivanja — Obrazloženje otkaza — Prioritet očuvanja radnog mjesta radnice — Prioritet pri premještaju)

3

2018/C 134/05

Predmet C-326/16 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. – LL protiv Europskog parlamenta (Žalba — Tužba za poništenje — Članak 263. šesti stavak UFEU-a — Dopuštenost — Rok za tužbu — Računanje — Bivši član Europskog parlamenta — Odluka o povratu naknade za parlamentarnu pomoć — Provedbene mjere za Statut zastupnika u Parlamentu — Članak 72. — Žalbeni postupak u Parlamentu — Dostava odluke koja ima negativan učinak — Preporučena poštanska pošiljka koju primatelj nije preuzeo)

4

2018/C 134/06

Predmet C-328/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Direktiva 91/271/EEZ — Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda — Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze — Neprovedba — Članak 260. stavak 2. UFEU-a — Novčane sankcije — Paušalni iznos — Novčana kazna)

5

2018/C 134/07

Predmet C-336/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2008/50/EZ — Kvaliteta zraka — Članak 13. stavak 1. — Članak 22. stavak 3. — Prilog XI. — Koncentracije lebdećih čestica PM10 u zraku — Prekoračenje graničnih vrijednosti u određenim zonama i aglomeracijama — Članak 23. stavak 1. — Planovi za kvalitetu zraka — Što je moguće kraće razdoblje prekoračenja — Nedostatak odgovarajućih mjera u programima zaštite kvalitete zraka — Pogrešno prenošenje)

6

2018/C 134/08

Predmet C-396/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (u stečaju) protiv Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 184. i 185. — Ispravak odbitka prethodno plaćenog poreza — Promjena čimbenika korištenih za određivanje iznosa odbitka — Pojam u cijelosti ili djelomično neplaćene transakcije — Utjecaj pravomoćne odluke o potvrđivanju prisilne nagodbe)

7

2018/C 134/09

Spojeni predmeti C-398/16 i C-399/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) protiv Staatssecretaris van Financiën (Zahtjev za prethodnu odluku — Članci 49. i 54. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Porezno zakonodavstvo — Porez na dobit — Prednosti povezane s uspostavom jedinstvenog poreznog subjekta — Isključenje prekograničnih grupa)

7

2018/C 134/10

Predmet C-545/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifni brojevi — Motorna vozila za prijevoz robe — Podbrojevi 8704 10 10 i 8704 21 91 — Uredba (EU) 2015/221 — Valjanost)

8

2018/C 134/11

Predmet C-572/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – INEOS Köln GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Odluka 2011/278/EU — Prijelazni propisi za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica — Razdoblje 2013. – 2020. — Zahtjev za dodjelu — Pogrešni podaci — Ispravak — Prekluzivni rok)

9

2018/C 134/12

Predmet C-628/16: Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzgericht – Austrija) – Kreuzmayr GmbH protiv Finanzamt Linz (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Uzastopne isporuke iste robe — Mjesto druge isporuke — Informacija prvog dobavljača — Identifikacijski broj za PDV — Pravo na odbitak — Legitimna očekivanja poreznog obveznika da su ispunjene pretpostavke za ostvarivanje prava na odbitak)

9

2018/C 134/13

Predmet C-132/17: Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. veljače 2018. Bundesgerichtshof – Njemačka) – Peugeot Deutschland GmbH protiv Deutsche Umwelthilfe eV (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno pružanje usluga — Direktiva 2010/13/EU — Definicije — Pojam audiovizualna medijska usluga — Područje primjene — Kanal s promotivnim videomaterijalima za nove modele osobnih vozila dostupan na servisu YouTube)

10

2018/C 134/14

Predmet C-182/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Kúria – Mađarska) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 2. stavak 1. točka (c), članak 9. i članak 13. stavak 1. — Neoporezivanje — Pojam subjekt javnog prava — Trgovačko društvo koje je u stopostotnom vlasništvu općine, zaduženo za obavljanje određenih javnih poslova koji su u djelokrugu te općine — Određivanje tih poslova i naknada za potonje u ugovoru koji je sklopljen između tog društva i navedene općine)

11

2018/C 134/15

Predmet C-185/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 22. veljače 2018. Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Mitnitsa Varna protiv SAKSA ООD (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Razvrstavanje robe — Europska usklađena norma EN 590:2013 — Podbroj 2710 19 43 kombinirane nomenklature — Relevantni kriteriji za razvrstavanje robe kao plinskog ulja)

11

2018/C 134/16

Predmet C-658/17: Zahtjev za prethodnu odluku, koji je 24. studenoga 2017. uputio Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poljska) – WB

12

2018/C 134/17

Predmet C-698/17 P: Žalba koju je 13. prosinca 2017. podnio Toni Klement protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 10. listopada 2017. u predmetu T-211/14 RENV, Toni Klement protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Predmet C-711/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2017. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – Anke Hartog protiv British Airways plc

14

2018/C 134/19

Predmet C-727/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2017. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poljska) – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie protiv Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Predmet C-9/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2018. uputio Oberlandesgericht Karlsruhe (Njemačka) – kazneni postupak protiv Detlefa Meyna

15

2018/C 134/21

Predmet C-71/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputio Vestre Landsret (Danska) — Skatteministeriet protiv KPC Herning

16

2018/C 134/22

Predmet C-90/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. Veljače 2018. uputio Visoki upravni sud (Hrvatska) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Predmet C-129/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2018. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – SM protiv Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Opći sud

2018/C 134/24

Predmet T-166/15: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Gramberg protiv EUIPO-a – Mahdavi Sabet (Navlaka za mobilni telefon) (Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje dizajna ništavim — Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja navlaku za mobilni telefon — Otkrivanje dizajna — Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 — Dokazi koji su prvi put podneseni pred Općim sudom)

18

2018/C 134/25

Predmet T-222/16: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Hansen Medical protiv EUIPO-a – Covidien (MAGELLAN) (Žig Europske unije — Postupak opoziva — Verbalni žig Europske unije MAGELLAN — Stvarna uporaba — Teret dokazivanja — Članak 15. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2017/1001) — Članak 15. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2017/1001) — Postupovna nepravilnost koju je počinio Odjel za poništaje — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe br. 2017/1001) — Usmeni postupak — Članak 77. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 96. Uredbe br. 2017/1001))

19

2018/C 134/26

Predmet T-307/16: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – CEE Bankwatch Network protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na Komisijinu odluku o odobrenju zajma Euratoma za program poboljšanja sigurnosti ukrajinskih nuklearnih reaktora — Djelomično odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu javnog interesa u području međunarodnih odnosa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa — Prevladavajući javni interes — Uredba (EZ) br. 1367/2006 — Primjena na dokumente koji se odnose na odluke donesene u okviru Ugovora o EZAE-u)

19

2018/C 134/27

Predmet T-338/16 P: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Zink protiv Komisije (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Primici od rada — Naknada za život u inozemstvu — Neisplata naknade tijekom nekoliko godina zbog upravne pogreške — Članak 90. stavak 1. Pravilnika — Razuman rok)

20

2018/C 134/28

Predmet T-260/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. veljače 2018. – Iberdrola protiv Komisije (Privremena pravna zaštita — Državne potpore — Sustav potpora propisan španjolskim poreznim zakonodavstvom — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti)

21

2018/C 134/29

Predmet T-764/17: Tužba podnesena 22. studenoga 2017. – Autoridad Portuaria de Vigo protiv Komisije

21

2018/C 134/30

Predmet T-50/18: Tužba podnesena 30. siječnja 2018. – Tassi protiv Suda Europske unije

22

2018/C 134/31

Predmet T-51/18: Tužba podnesena 30. siječnja 2018. – Kleani protiv Suda Europske unije

22

2018/C 134/32

Predmet T-61/18: Tužba podnesena 5. veljače 2018. – Rodriguez Prieto protiv Komisije

23

2018/C 134/33

Predmet T-63/18: Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Torro Entertainment protiv EUIPO-a – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Predmet T-65/18: Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Venezuela protiv Vijeća

24

2018/C 134/35

Predmet T-66/18: Tužba podnesena 29. siječnja 2018. – Tsapakidou protiv Suda Europske unije

25

2018/C 134/36

Predmet T-76/18: Tužba podnesena 9. veljače 2018. – CN protiv Parlamenta

25

2018/C 134/37

Predmet T-77/18: Tužba podnesena 12. veljače 2018. – VE protiv ESMA-e

26

2018/C 134/38

Predmet T-79/18: Tužba podnesena 9. veljače 2018. – Bekat protiv EUIPO-a – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Predmet T-82/18: Tužba podnesena 13. veljače 2018. – Husky CZ protiv EUIPO-a – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Predmet T-83/18: Tužba podnesena 9. veljače 2018. – CH protiv Parlamenta

28

2018/C 134/41

Predmet T-88/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Gruppo Armonie protiv EUIPO-a (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Predmet T-89/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Guiral Broto protiv EUIPO-a – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Predmet T-90/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Guiral Broto protiv EUIPO-a – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Predmet T-91/18: Tužba podnesena 16. veljače 2018. – Equity Cheque Capital Corporation protiv EUIPO-a (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Predmet T-94/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Predmet T-96/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Cabell protiv EUIPO-a – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Predmet T-97/18: Tužba podnesena 16. veljače 2018. – DeepMind Technologies protiv EUIPO-a (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Predmet T-98/18: Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Predmet T-99/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Stamatopoulos protiv ENISA-e

34

2018/C 134/50

Predmet T-102/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Knauf protiv EUIPO-a (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Predmet T-103/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – S & V Technologies protiv EUIPO-a – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Predmet T-104/18: Tužba podnesena 22. veljače 2018. – Fundación Tecnalia Research & Innovation protiv REA-e

36

2018/C 134/53

Predmet T-105/18: Tužba podnesena 22. veljače 2018. – Deray protiv EUIPO-a – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Predmet T-107/18: Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Aytekin protiv EUIPO-a – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Predmet T-116/07: Rješenje Općeg suda od 22. veljače 2018. – Francuska protiv Komisije

39

2018/C 134/56

Predmet T-288/07: Rješenje Općeg suda od 22. veljače 2018. – Alcan France protiv Komisije

39


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2018/C 134/01)

Posljednja objava

SL C 123, 9.4.2018.

Prethodne objave

SL C 112, 26.3.2018.

SL C 104, 19.3.2018.

SL C 94, 12.3.2018.

SL C 83, 5.3.2018.

SL C 72, 26.2.2018.

SL C 63, 19.2.2018.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/2


Presuda Suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles protiv Rudyja Matzaka

(Predmet C-518/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 2003/88/EZ - Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika - Organizacija radnog vremena - Članak 2. - Pojmovi „radno vrijeme” i „vrijeme odmora” - Članak 17. - Odstupanja - Vatrogasci - Vrijeme dežurstva - Pasivno dežurstvo))

(2018/C 134/02)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour du travail de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ville de Nivelles

Tuženik: Rudy Matzak

Izreka

1.

Članak 17. stavak 3. točku (c) podtočku iii. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena treba tumačiti na način da države članice ne mogu – u pogledu određenih kategorija vatrogasaca zaposlenih u javnoj vatrogasnoj službi – odstupiti od obveza koje proizlaze iz te direktive, uključujući njezin članak 2. koji definira, među ostalim, pojmove „radno vrijeme” i „vrijeme odmora”.

2.

Članak 15. Direktive 2003/88 treba tumačiti na način da ne dopušta državama članicama zadržavanje ili donošenje manje ograničavajuće definicije pojma „radno vrijeme” od one navedene u članku 2. te direktive.

3.

Članak 2. Direktive 2003/88 treba tumačiti na način da države članice ne obvezuje na to da plaću za pasivna dežurstva poput onih u glavnom postupku utvrde s obzirom na kvalifikaciju tih dežurstava kao „radnog vremena” odnosno „vremena odmora”.

4.

Članak 2. Direktive 2003/88 treba tumačiti na način da dežurstvo koje radnik obavlja u svojem domu uz obvezu javljanja na pozive poslodavca u roku od osam minuta, što znatno ograničava mogućnost obavljanja drugih aktivnosti, valja smatrati „radnim vremenom”.


(1)  SL C 414, 14. 12. 2015.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/3


Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. veljače 2018. – Kraljevina Belgija protiv Europske komisije

(Predmet C-16/16 P) (1)

((Žalba - Zaštita potrošača - Internetske igre na sreću - Zaštita potrošača i igrača te sprječavanje maloljetnika u igranju tih igara - Preporuka Komisije 2014/478/EU - Pravno neobvezujući akt Unije - Članak 263. UFEU-a))

(2018/C 134/03)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Belgija (zastupnici: L. Van den Broeck, M. Jacobs i J. Van Holm, agenti, uz asistenciju P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke i J. Auwerx, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: F. Wilman i H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Kraljevini Belgiji nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 145, 25. 4. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/3


Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španjolska) – Jessica Porras Guisado protiv Bankia SA i dr.

(Predmet C-103/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Socijalna politika - Direktiva 92/85/EEZ - Mjere za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje - Članak 2. točka (a) - Članak 10. točke 1. do 3. - Zabrana davanja otkaza radnici tijekom razdoblja od početka njezine trudnoće do kraja rodiljnog dopusta - Područje primjene - Izvanredni slučaj nevezan za stanje predmetne radnice - Direktiva 98/59/EZ - Kolektivno otkazivanje - Članak 1. stavak 1. točka (a) - Razlozi koji se ne odnose na osobu radnika - Trudna radnica koja je dobila otkaz u okviru kolektivnog otkazivanja - Obrazloženje otkaza - Prioritet očuvanja radnog mjesta radnice - Prioritet pri premještaju))

(2018/C 134/04)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Jessica Porras Guisado

Tuženici: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

uz sudjelovanje: Ministerio Fiscal

Izreka

1.

Članak 10. točku 1. Direktive Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili koje doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis kojim se omogućuje davanje otkaza trudnoj radnici zbog kolektivnog otkazivanja u smislu članka 1. stavka 1. točke (a) Direktive Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje.

2.

Članak 10. točku 2. Direktive 92/85 treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis koji poslodavcu omogućuje davanje otkaza trudnoj radnici u okviru kolektivnog otkazivanja a da joj pritom ne navede druge razloge osim onih koji opravdavaju to kolektivno otkazivanje, pod uvjetom da su navedeni objektivni kriteriji na temelju kojih su određeni radnici koji su postali viškom.

3.

Članak 10. točku 1. Direktive 92/85 treba tumačiti na način da se toj odredbi protivi nacionalni propis koji s naslova prevencije u načelu ne zabranjuje davanje otkaza trudnoj radnici, radnici koja je nedavno rodila ili koja doji, i koji samo, s naslova obeštećenja, predviđa ništetnost tog otkaza ako je on nezakonit.

4.

Članak 10. točku 1. Direktive 92/85 treba tumačiti u smislu da mu se ne protivi nacionalni propis koji, u okviru kolektivnog otkazivanja u smislu Direktive 98/59 ne predviđa ni prioritet pri očuvanju radnih mjesta ni prioritet pri premještaju koji bi se prije tog otkazivanja primjenjivali na trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile ili radnice koje doje, ne isključujući ipak mogućnost za države članice da osiguraju viši stupanj zaštite trudnim radnicama, radnicama koje su nedavno rodile ili radnicama koje doje.


(1)  SL C 165, 10. 5. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/4


Presuda Suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. – LL protiv Europskog parlamenta

(Predmet C-326/16 P) (1)

((Žalba - Tužba za poništenje - Članak 263. šesti stavak UFEU-a - Dopuštenost - Rok za tužbu - Računanje - Bivši član Europskog parlamenta - Odluka o povratu naknade za parlamentarnu pomoć - Provedbene mjere za Statut zastupnika u Parlamentu - Članak 72. - Žalbeni postupak u Parlamentu - Dostava odluke koja ima negativan učinak - Preporučena poštanska pošiljka koju primatelj nije preuzeo))

(2018/C 134/05)

Jezik postupka: litavski

Stranke

Žalitelj: LL (zastupnik: J. Petrulionis, advokatas)

Druga stranka u postupku: Europski parlament (zastupnici: G. Corstens i S. Toliušis, agenti)

Izreka

1.

Ukida se rješenje Općeg suda Europske unije od 19. travnja 2016., LL/Parlament (T-615/15, neobjavljeno, EU:T:2016:432).

2.

Predmet se upućuje Općem sudu Europske unije radi donošenja odluke o meritumu.

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 343, str. 19. 9. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/5


Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(Predmet C-328/16) (1)

((Povreda obveze države članice - Direktiva 91/271/EEZ - Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda - Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze - Neprovedba - Članak 260. stavak 2. UFEU-a - Novčane sankcije - Paušalni iznos - Novčana kazna))

(2018/C 134/06)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Zavvos, E. Manhaeve i D. Triantafyllou, agenti)

Tuženik: Helenska Republika (zastupnik: E. Skandalou, agent)

Izreka

1.

Helenska Republika je time što nije poduzela sve potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi od 24. lipnja 2004., Komisija/Grčka (C-119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), povrijedila obveze koje ima na temelju članka 260. stavka 1. UFEU-a.

2.

Ako se povreda utvrđena u točki 1. nastavi do dana objave ove presude, Helenskoj Republici nalaže se da Europskoj komisiji plati novčanu kaznu od 3 276 000 eura po semestru zakašnjenja u provedbi mjera nužnih za usklađivanje s presudom od 24. lipnja 2004., Komisija/Grčka (C-119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), računajući od dana objave ove presude do potpunog izvršenja presude od 24. lipnja 2004., Komisija/Grčka (C-119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), čiji se stvarni iznos treba izračunati na kraju svakog šestomjesečnog razdoblja smanjenjem ukupnog iznosa koji se odnosi na svako od tih razdoblja za postotak koji odgovara udjelu broja jedinica populacijskog ekvivalenta stvarno usklađenih s presudom od 24. lipnja 2004., Komisija/Grčka (C-119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), u regiji Thriasio Pedio na kraju razmatranog razdoblja, u odnosu na broj jedinica populacijskog ekvivalenta koje nisu u skladu s presudom od 24. lipnja 2004., Komisija/Grčka (C-119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), u toj regiji, na dan objave ove presude.

3.

Helenskoj Republici nalaže se da Europskoj komisiji plati paušalni iznos od 5 milijuna eura.

4.

Helenskoj Republici nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 402, 31. 10. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/6


Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(Predmet C-336/16) (1)

((Povreda obveze države članice - Direktiva 2008/50/EZ - Kvaliteta zraka - Članak 13. stavak 1. - Članak 22. stavak 3. - Prilog XI. - Koncentracije lebdećih čestica PM10 u zraku - Prekoračenje graničnih vrijednosti u određenim zonama i aglomeracijama - Članak 23. stavak 1. - Planovi za kvalitetu zraka - „Što je moguće kraće” razdoblje prekoračenja - Nedostatak odgovarajućih mjera u programima zaštite kvalitete zraka - Pogrešno prenošenje))

(2018/C 134/07)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Herrmann, K. Petersen i E. Manhaeve, agenti)

Tuženik: Republika Poljska (zastupnici: B. Majczyna, D. Krawczyk i K. Majcher, agenti)

Izreka

1.

Republika Poljska je:

time što je od 2007. do 2015., uključujući i tu godinu, prekoračila dnevne granične vrijednosti koje se primjenjuju na koncentracije lebdećih čestica PM10 u 35 zona za procjenu i upravljanje kvalitetom zraka i godišnje granične vrijednosti koje se primjenjuju na koncentracije lebdećih čestica PM10 u 9 zona za procjenu i upravljanje kvalitetom zraka;

time što u planovima za kvalitetu zraka nije usvojila odgovarajuće mjere kako bi razdoblje u kojem su granične vrijednosti koje se primjenjuju na koncentracije lebdećih čestica PM10 u zraku prekoračene bilo što je moguće kraće;

time što je od 1. siječnja 2010. do 10. lipnja 2011. u zonama Radom, Pruszków-Żyrardów i Kędzierzyn-Koźle te od 1. siječnja do 10. lipnja 2011. u zoni Ostrów-Kępno prekoračila dnevne granične vrijednosti koje se primjenjuju na koncentracije lebdećih čestica PM10 u zraku uvećane za granicu tolerancije; i

time što nije pravilno prenijela članak 23. stavak 1. drugi podstavak Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu,

povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50 u vezi s Prilogom XI. Direktivi 2008/50, njezina članka 23. stavka 1. drugog podstavka i članka 22. stavka 3. te direktive u vezi s Prilogom XI. toj direktivi.

2.

Republici Poljskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 343, 19. 9. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/7


Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (u stečaju) protiv Republike Slovenije

(Predmet C-396/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) - Direktiva 2006/112/EZ - Članci 184. i 185. - Ispravak odbitka prethodno plaćenog poreza - Promjena čimbenika korištenih za određivanje iznosa odbitka - Pojam „u cijelosti ili djelomično neplaćene transakcije” - Utjecaj pravomoćne odluke o potvrđivanju prisilne nagodbe))

(2018/C 134/08)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (u stečaju)

Tuženik: Republika Slovenija

Izreka

1.

Članak 185. stavak 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da smanjenje dužnikovih obveza, koje proizlazi iz pravomoćnog potvrđivanja prisilne nagodbe, predstavlja promjenu čimbenika korištenih za određivanje iznosa odbitaka, u smislu te odredbe.

2.

Članak 185. stavak 2. prvi podstavak Direktive 2006/112 treba tumačiti na način da smanjenje obveza dužnika koje proizlazi iz pravomoćne potvrde prisilne nagodbe ne predstavlja slučaj u cijelosti ili djelomično neplaćene transakcije, u kojem se ne obavlja ispravak prvotno provedenog odbitka jer je to smanjenje konačno, što je, međutim, dužan provjeriti sud koji je uputio zahtjev.

3.

Članak 185. stavak 2. drugi podstavak Direktive 2006/112 treba tumačiti na način da država članica ne mora, kako bi primijenila mogućnost predviđenu tom odredbom, izrijekom predvidjeti obvezu ispravljanja odbitka u slučaju transakcija koje su u cijelosti ili djelomično neplaćene.


(1)  SL C 335, 12. 9. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/7


Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) protiv Staatssecretaris van Financiën

(Spojeni predmeti C-398/16 i C-399/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članci 49. i 54. UFEU-a - Sloboda poslovnog nastana - Porezno zakonodavstvo - Porez na dobit - Prednosti povezane s uspostavom jedinstvenog poreznog subjekta - Isključenje prekograničnih grupa))

(2018/C 134/09)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Tuženik: Staatssecretaris van Financiën

Izreka

1.

Članke 49. i 54. UFEU-a treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, u skladu s kojim društvu majci sa sjedištem u jednoj državi članici nije dopušten odbitak kamata na zajam ugovoren s povezanim društvom radi financiranja unosa kapitala u društvo kćer sa sjedištem u drugoj državi članici, unatoč činjenici da ako društvo kći ima poslovni nastan u istoj državi članici, društvo majka ima pravo na taj odbitak jer s tim društvom čini porezno integriranu jedinicu.

2.

Članke 49. i 54. UFEU-a treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalni propis, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, u skladu s kojim se društvu majci sa sjedištem u jednoj državi članici uskraćuje odbitak od njegove dobiti gubitaka nastalih zbog tečajne razlike, u pogledu iznosa njegovih udjela u društvu kćeri sa sjedištem u drugoj državi članici, ako se tim istim propisima simetrično ne oporezuju dobici ostvareni na temelju te tečajne razlike.


(1)  SL C 371, 10. 10. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/8


Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Predmet C-545/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifni brojevi - Motorna vozila za prijevoz robe - Podbrojevi 8704 10 10 i 8704 21 91 - Uredba (EU) 2015/221 - Valjanost))

(2018/C 134/10)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Tuženici: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Izreka

Ispitivanje upućenih pitanja nije otkrilo ništa što bi moglo utjecati na valjanost Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/221 od 10. veljače 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu.


(1)  SL C 14, 16. 1. 2018.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/9


Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – INEOS Köln GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland

(Predmet C-572/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Okoliš - Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije - Direktiva 2003/87/EZ - Članak 10.a - Odluka 2011/278/EU - Prijelazni propisi za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica - Razdoblje 2013. – 2020. - Zahtjev za dodjelu - Pogrešni podaci - Ispravak - Prekluzivni rok))

(2018/C 134/11)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: INEOS Köln GmbH

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Izreka

Članak 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009., i Odluku Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87 treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalna odredba kao što je ona o kojoj je riječ u glavnom postupku, koja za podnošenje zahtjeva za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje 2013. – 2020. predviđa prekluzivni rok nakon čijeg isteka podnositelj zahtjeva više nema nikakve mogućnosti ispravka ili dopune svojeg zahtjeva, s obzirom na to da taj rok nije takav da podnošenje takvog zahtjeva čini praktično nemogućim ili pretjerano otežanim.


(1)  SL C 53, 20. 2. 2017.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/9


Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzgericht – Austrija) – Kreuzmayr GmbH protiv Finanzamt Linz

(Predmet C-628/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Oporezivanje - Porez na dodanu vrijednost (PDV) - Uzastopne isporuke iste robe - Mjesto druge isporuke - Informacija prvog dobavljača - Identifikacijski broj za PDV - Pravo na odbitak - Legitimna očekivanja poreznog obveznika da su ispunjene pretpostavke za ostvarivanje prava na odbitak))

(2018/C 134/12)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kreuzmayr GmbH

Tuženik: Finanzamt Linz

Izreka

1.

U okolnostima poput onih u glavnom postupku, članak 32. prvi stavak Direktive Vijeća 2006/112 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da se primjenjuje na drugu od dviju uzastopnih isporuka iste robe pri kojima je došlo do samo jednog prijevoza unutar Zajednice.

2.

Ako je druga isporuka u nizu od dvije uzastopne isporuke koje uključuju samo jedan prijevoz unutar Zajednice isporuka unutar Zajednice, načelo zaštite legitimnih očekivanja treba tumačiti na način da krajnji stjecatelj, koji je neosnovano ostvario pravo na odbitak pretporeza, ne može kao pretporez odbiti porez na dodanu vrijednost plaćen dobavljaču samo na temelju računa koje je proslijedio subjekt posrednik koji je pogrešno kvalificirao svoju isporuku.


(1)  SL C 95, 27. 3. 2017.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/10


Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. veljače 2018. Bundesgerichtshof – Njemačka) – Peugeot Deutschland GmbH protiv Deutsche Umwelthilfe eV

(Predmet C-132/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Slobodno pružanje usluga - Direktiva 2010/13/EU - Definicije - Pojam „audiovizualna medijska usluga” - Područje primjene - Kanal s promotivnim videomaterijalima za nove modele osobnih vozila dostupan na servisu YouTube))

(2018/C 134/13)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Peugeot Deutschland GmbH

Tuženi: Deutsche Umwelthilfe eV

Izreka

Članak 1. stavak 1. točku (a) Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) treba tumačiti na način da definicija „audiovizualne medijske usluge” ne obuhvaća ni videokanal, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, na kojem internetski korisnici mogu pregledavati kratke promotivne videomaterijale za nove modele osobnih vozila, ni takav videomaterijal uzet pojedinačno.


(1)  SL C 213, 3. 7. 2017.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/11


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Kúria – Mađarska) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Predmet C-182/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Porez na dodanu vrijednost (PDV) - Direktiva 2006/112/EZ - Članak 2. stavak 1. točka (c), članak 9. i članak 13. stavak 1. - Neoporezivanje - Pojam „subjekt javnog prava” - Trgovačko društvo koje je u stopostotnom vlasništvu općine, zaduženo za obavljanje određenih javnih poslova koji su u djelokrugu te općine - Određivanje tih poslova i naknada za potonje u ugovoru koji je sklopljen između tog društva i navedene općine))

(2018/C 134/14)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Kúria

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Izreka

1.

Članak 2. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ, od 28. studenoga 2006., o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da, pod uvjetom da sud koji je uputio zahtjev provjeri relevantne činjenične elemente, aktivnost poput one u glavnom postupku, koja se sastoji u tome da društvo obavlja određene javne poslove na temelju ugovora sklopljenog između tog društva i određene općine, predstavlja isporuku usluga uz naknadu koja na temelju te odredbe podliježe porezu na dodanu vrijednost.

2.

Članak 13. stavak 1. Direktive 2006/112 treba tumačiti na način da, pod uvjetom da sud koji je uputio zahtjev provjeri relevantne činjenične elemente i nacionalno pravo, aktivnost poput one u glavnom postupku, koja se sastoji u tome da društvo obavlja određene javne komunalne poslove na temelju ugovora sklopljenog između tog društva i određene općine, ne potpada pod pravilo o postupanju kao s osobama koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost u slučaju da ta aktivnost predstavlja gospodarsku aktivnost u smislu članka 9. stavka 1. te direktive.


(1)  SL C 221, 10. 7. 2017.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/11


Presuda Suda (deseto vijeće) od 22. veljače 2018. Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Mitnitsa Varna protiv „SAKSA” ООD

(Predmet C-185/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Razvrstavanje robe - Europska usklađena norma EN 590:2013 - Podbroj 2710 19 43 kombinirane nomenklature - Relevantni kriteriji za razvrstavanje robe kao plinskog ulja))

(2018/C 134/15)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad – Varna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Mitnitsa Varna

Tuženik:„SAKSA” ООD

uz sudjelovanje: Okrazhna prokuratura – Varna

Izreka

Kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1101/2014 od 16. listopada 2014., treba tumačiti na način da se mineralno ulje poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku ne može zbog svojih destilacijskih osobina razvrstati kao plinsko ulje u podbroj 2710 19 43 te nomenklature, unatoč tome što udovoljava zahtjevima iz usklađene norme EN 590, u njezinoj verziji iz rujna 2013., koji se odnose na plinsko ulje namijenjeno arktičkim klimama ili klimama s oštrim zimama.


(1)  SL C 213, 3. 7. 2017.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/12


Zahtjev za prethodnu odluku, koji je 24. studenoga 2017. uputio Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poljska) – WB

(Predmet C-658/17)

(2018/C 134/16)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stranke glavnog postupka

WB

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 46. stavak 3. točku (b), u vezi s člankom 39. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (1), tumačiti na način da je izdavanje ovjere odluke o nasljednoj stvari, prema predlošku iz Priloga 1. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1329/2014 od 9. prosinca 2014. o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2), dopušteno i u odnosu na odluke kojima se potvrđuje svojstvo nasljednika, ali koje (čak ni djelomično) ne podliježu ovrsi?

2.

Treba li članak 3. stavak 1. točku (g) Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća tumačiti na način da potvrda o nasljeđivanju koju je javni bilježnik sastavio u skladu s nespornim zahtjevom svih sudionika u postupku potvrđivanja, koja ima pravne učinke pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju – kao što je to potvrda o nasljeđivanju koju je sastavio poljski javni bilježnik – čini odluku u smislu te odredbe?

Treba li članak 3. stavak 2. prvu rečenicu Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća tumačiti na način da javnog bilježnika koji sastavlja takvu potvrdu o nasljeđivanju treba smatrati sudom u smislu potonje odredbe?

3.

Treba li članak 3. stavak 2. drugu rečenicu Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća tumačiti na način da je obavijest koju država članica pruža u skladu s člankom 79. te uredbe informativnog karaktera i da nije uvjet za to da se pravni stručnjak s nadležnošću u nasljednim stvarima, koji izvršava pravosudne funkcije umjesto suda, može smatrati sudom u smislu članka 3. stavka 2. prve rečenice, ako on ispunjava uvjete potonje odredbe?

4.

U slučaju niječnog odgovora na 1., 2. ili 3. pitanje: Treba li članak 3. stavak 1. točku (i) Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća tumačiti na način da ako se nacionalni postupovni instrument kojim se potvrđuje svojstvo nasljednika, kao što je to poljska potvrda o nasljeđivanju, može smatrati odlukom u smislu članka 3. stavka 1. točke (g) Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, to znači da je se ne može smatrati javnom ispravom?

5.

U slučaju potvrdnog odgovora na 4. pitanje: Treba li članak 3. stavak 1. točku (i) Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća tumačiti na način da je potvrda o nasljeđivanju koju je javni bilježnik sastavio u skladu s nespornim zahtjevom svih sudionika u postupku potvrđivanja, kao što je to potvrda o nasljeđivanju koju je sastavio poljski javni bilježnik, javna isprava u smislu te odredbe?


(1)  SL 2012., L 201, str. 107. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 296.)

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1329/2014 оd 9. prosinca 2014. o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (SL 2014., L 359, str. 30. i ispravci SL 2015., L 142, str. 34. i SL 2016., L 9, str. 14.)


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/13


Žalba koju je 13. prosinca 2017. podnio Toni Klement protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 10. listopada 2017. u predmetu T-211/14 RENV, Toni Klement protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(Predmet C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Toni Klement (zastupnik: J. Weiser, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 10. listopada 2017. u predmetu T-211/14 RENV; i

naloži tuženiku snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u biti ističe tri žalbena razloga.

Prvim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je obrazloženje ocjene razlikovnog karaktera spornog trodimenzionalnog žiga nedostatno. Pobijana presuda ne sadržava nikakvo obrazloženje toga zašto trodimenzionalni žig treba imati posebno visoki stupanj razlikovnog karaktera, iako je njegov oblik uvjetovan isključivo tehničkim razlozima. Obrazloženje presude stoga nije jasno i razumljivo u odnosu na bitan element, te je stoga manjkavo.

Drugim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je obrazloženje iz pobijane presude koje se odnosi na razlikovni karakter verbalnog elementa „Bullerjan”, koji je istaknut uz sporni žig pri uporabi, proturječno i nedovoljno. U pobijanoj se presudi ni na koji način ne navodi koji je stupanj razlikovnog karaktera Opći sud pripisao dodatnom verbalnom elementu. Bez utvrđenja o razlikovnom karakteru dodatnog elementa ne može se ocijeniti je li taj element utjecao na razlikovni karakter spornog žiga. Usto, pobijana presuda je u tom pogledu proturječna. Opći sud je s jedne strane utvrdio da verbalni element može olakšati određivanje komercijalnog podrijetla robe, a s druge strane da taj element ne utječe na razlikovni karakter spornog trodimenzionalnog žiga. Međutim, olakšavanje određivanja komercijalnog podrijetla i nepostojanje utjecaja na razlikovni karakter međusobno su isključivi.

Trećim tužbenim razlogom žalitelj tvrdi da je primijenjeno pogrešno pravno mjerilo pri određivanju razlikovnog karaktera spornog trodimenzionalnog žiga. Kako bi se odredio stupanj razlikovnog karaktera trodimenzionalnog žiga, zaštićeni oblik mora se usporediti s postojećim oblicima na tržištu. Opći sud u svojem obrazloženju ne polazi od postojećih oblika, nego od „oblika pećnice općenito”. Međutim, takav prosječni oblike pećnice ne postoji.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2017. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – Anke Hartog protiv British Airways plc

(Predmet C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Anke Hartog

Tuženik: British Airways plc

Prethodno pitanje

Treba li uvjet prema članku 3. stavku 2. točki (a) za primjenjivost Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (1) tumačiti na način da se putnici koji imaju potvrđenu rezervaciju za let „prijave za let” ako se, u slučaju da vrijeme nije navedeno, pojave u redu za čekanje za šalter koji je zračni prijevoznik predvidio za dotičnu prijavu leta ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska?


(1)  SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2017. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poljska) – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie protiv Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Predmet C-727/17)

(2018/C 134/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ECO-WIND Construction S.A. sa sjedištem u Varšavi

Tijelo javne uprave: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Prethodna pitanja

1.

Treba li odredbu članka 1. stavka 1. točke (f) Direktive (EU) br. 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (SL EU 2015., L 241, str. 1.) tumačiti na način da u „tehničke propise”, čiji nacrt treba dostaviti Komisiji u skladu s člankom 5. stavkom 1. navedene direktive, ulazi i zakonska odredba kojom se ograničava postavljanje vjetroelektrana uvođenjem propisa o najmanjoj udaljenosti vjetroelektrane od stambenog objekta ili objekta s mješovitom funkcijom koja uključuje i stambenu funkciju, prema kojem ta udaljenost treba biti ista ili veća od deseterostruke visine vjetroelektrane mjerene od razine tla do najviše točke objekta uključujući tehničke elemente, osobito rotor s lopaticama?

2.

Treba li odredbu članka 15. stavka 2. točke (a) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL EU 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.) tumačiti na način da u odredbe kojima se pristup ili izvođenje uslužne djelatnosti uvjetuje teritorijalnim ograničenjem, osobito u obliku granica koje se utvrđuju s obzirom na minimalnu geografsku udaljenost između pružatelja usluga o kojima država članica obavješćuje Komisiju u skladu s člankom 15. stavkom 7. navedene direktive, ulazi i zakonska odredba kojom se ograničava postavljanje vjetroelektrana uvođenjem propisa o najmanjoj udaljenosti vjetroelektrane od stambenog objekta ili objekta s mješovitom funkcijom koja uključuje i stambenu funkciju, prema kojem ta udaljenost treba biti ista ili veća od deseterostruke visine vjetroelektrane mjerene od razine tla do najviše točke objekta uključujući tehničke elemente, osobito rotor s lopaticama?

3.

Treba li odredbe članka 3. stavka 1. prvog podstavka i članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL EU 2009., L 140, str. 16., kako je izmijenjena) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 11., str. 39.), tumačiti na način da im se protive odredbe nacionalnog prava kojima se ograničava postavljanje vjetroelektrana uvođenjem propisa o najmanjoj udaljenosti vjetroelektrane od stambenog objekta ili objekta s mješovitom funkcijom koja uključuje i stambenu funkciju, prema kojem ta udaljenost treba biti ista ili veća od deseterostruke visine vjetroelektrane mjerene od razine tla do najviše točke objekta uključujući tehničke elemente, osobito rotor s lopaticama?


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2018. uputio Oberlandesgericht Karlsruhe (Njemačka) – kazneni postupak protiv Detlefa Meyna

(Predmet C-9/18)

(2018/C 134/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Karlsruhe

Stranke glavnog postupka

Optuženik: Detlef Meyn

Prethodno pitanje

Postoji li obveza priznavanja u skladu s člankom 2. stavkom 1. Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (1) – Treća direktiva o vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Direktiva o vozačkim dozvolama) – i nakon zamjene vozačke dozvole bez ispitivanja sposobnosti za vožnju od strane države članice Europske unije, ako prethodna vozačka dozvola ne podliježe obvezi priznavanja (u ovom slučaju: prethodna vozačka dozvola koju je izdala druga država članica Europske unije temeljila se na zamjeni vozačke dozvole koju je izdala treća zemlja, članak 11. stavak 6. treća rečenica Direktive o vozačkim dozvolama)?


(1)  SL L 403, str. 18. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107.)


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputio Vestre Landsret (Danska) — Skatteministeriet protiv KPC Herning

(Predmet C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Vestre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skatteministeriet

Tuženik: KPC Herning

Prethodno pitanje

Je li u skladu s člankom 135. stavkom 1. točkom (j) (vidjeti stavak 1. točku (a) i stavak 2. članka 12.), u vezi s člankom 135. stavkom 1. točkom (k) (vidjeti stavak 1. točku (b) i stavak 3. članka 12.) Direktive o PDV-u (1), da država članica, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, isporuku zemljišta na kojem se u trenutku isporuke nalazi objekt smatra prodajom građevinskog zemljišta koja podliježe porezu na dodanu vrijednost (PDV), ako je namjera stranaka da objekt potpuno ili djelomično sruše kako bi stvorile prostor za novi objekt?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str .1) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. Veljače 2018. uputio Visoki upravni sud (Hrvatska) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

(Predmet C-90/18)

(2018/C 134/22)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Visoki upravni sud

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Tuženik: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prethodno pitanje

1.

Treba li odredbe članka 15. stavka 3. podstavka 2. UFEU-a i članka 4. stavka 1. i 2. Uredbe 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.) tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim je beziznimno predviđena dostupnost javnosti informacija o raspolaganju javnim sredstvima, premda bi inače tim informacijama pristup bio ograničen jer su poslovna (bankovna) tajna?


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2018. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – SM protiv Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Predmet C-129/18)

(2018/C 134/23)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: SM

Druga stranka u postupku: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenijenti: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) i Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Prethodna pitanja

1.

Je li „izravni potomak” u smislu članka 2. točke 2. podtočke (c) Direktive 2004/38 (1) dijete koje je pod trajnim zakonskim skrbništvom građanina ili građana Unije na temelju „kefalaha” ili po drugoj jednakovrijednoj osnovi propisanoj pravom njegove zemlje podrijetla?

2.

Može li se druge odredbe u Direktivi, a osobito članke 27. i 35., tumačiti na način da se takvoj djeci uskraćuje ulazak ako su žrtve iskorištavanja, zlostavljanja ili trgovine ljudima ili se nalaze u opasnosti od toga?

3.

Smije li država članica, prije nego što dijete, koje nije biološki potomak građanina EGP-a, prizna kao izravnog potomka na temelju članka 2. točke 2. podtočke (c), istraživati jesu li u postupcima za stavljanje djeteta pod skrbništvo ili starateljstvo tog građanina EGP-a dovoljno uzeti u obzir najbolji interesi tog djeteta?


(1)  Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.; ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)


Opći sud

16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/18


Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Gramberg protiv EUIPO-a – Mahdavi Sabet (Navlaka za mobilni telefon)

(Predmet T-166/15) (1)

((„Dizajn Zajednice - Postupak za proglašavanje dizajna ništavim - Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja navlaku za mobilni telefon - Otkrivanje dizajna - Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 - Dokazi koji su prvi put podneseni pred Općim sudom”))

(2018/C 134/24)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Claus Gramberg (Essen, Njemačka) (zastupnici: u početku S. Kettler, zatim F. Klopmeier i G. Becker, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Hanne, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Sorouch Mahdavi Sabet (Pariz, Francuska)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. siječnja 2015. (predmet R 460/2013-3), koja se odnosi na postupak za proglašavanje dizajna ništavim između C. Gramberga i S. Mahdavija Sabeta.

Izreka

1.

Poništava se odluka trećeg žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 13. siječnja 2015. (predmet R 460/2013-3).

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

EUIPO-u se nalaže snošenje vlastitih troškova i troškova Clausa Gramberga, uključujući i nužne troškove postupka pred žalbenim vijećem EUIPO-a.


(1)  SL C 198, 15. 6. 2015.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/19


Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Hansen Medical protiv EUIPO-a – Covidien (MAGELLAN)

(Predmet T-222/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak opoziva - Verbalni žig Europske unije MAGELLAN - Stvarna uporaba - Teret dokazivanja - Članak 15. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2017/1001) - Članak 15. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2017/1001) - Postupovna nepravilnost koju je počinio Odjel za poništaje - Obveza obrazlaganja - Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe br. 2017/1001) - Usmeni postupak - Članak 77. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 96. Uredbe br. 2017/1001)”))

(2018/C 134/25)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: R. Kunze, G. Würtenberger i T. Wittmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Gája i D. Walicka, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Švicarska) (zastupnici: R. Ingerl i D. Wiedemann, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. veljače 2016. (predmeti R 3092/2014-2 i R 3118/2014-2, koja se odnosi na postupak opoziva između društava Hansen Medical i Covidien.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Hansen Medical, Inc. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 270, 25. 7. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/19


Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – CEE Bankwatch Network protiv Komisije

(Predmet T-307/16) (1)

((„Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti koji se odnose na Komisijinu odluku o odobrenju zajma Euratoma za program poboljšanja sigurnosti ukrajinskih nuklearnih reaktora - Djelomično odbijanje pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu javnog interesa u području međunarodnih odnosa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa - Prevladavajući javni interes - Uredba (EZ) br. 1367/2006 - Primjena na dokumente koji se odnose na odluke donesene u okviru Ugovora o EZAE-u”))

(2018/C 134/26)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: CEE Bankwatch Network (Prag, Češka Republika) (zastupnik: C. Kiss, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart i C. Cunniffe, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: u početku M. Holt i D. Robertson, zatim S. Brandon, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Komisije C(2016) 2319 final od 15. travnja 2016. kojom je na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.) odbijen pristup većem broju dokumenata u vezi s Odlukom Komisije C(2013) 3496 final od 24. lipnja 2013. o odobrenju zajma Euratoma za program poboljšanja sigurnosti ukrajinskih nuklearnih reaktora.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

CEE Bankwatch Network snosit će vlastite troškove i troškove Europske Komisije.

3.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/20


Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Zink protiv Komisije

(Predmet T-338/16 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Primici od rada - Naknada za život u inozemstvu - Neisplata naknade tijekom nekoliko godina zbog upravne pogreške - Članak 90. stavak 1. Pravilnika - Razuman rok”))

(2018/C 134/27)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Richard Zink (Bamako, Mali) (zastupnici: N. de Montigny i J.-N. Louis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: T. Bohr i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Žalba podnesena protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 11. travnja 2016., Zink/Komisija (F-77/15, EU:F:2016:74) radi ukidanja te presude.

Izreka

1.

Ukida se presuda Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 11. travnja 2016., Zink/Komisija (F-77/15).

2.

Odluka Ureda „Upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihova isplata” (PMO) Europske komisije od 23. srpnja 2014. poništava se u dijelu u kojem je, na temelju te odluke, Komisija odbila Richardu Zinku isplatiti naknadu za život u inozemstvu za razdoblje od 1. rujna 2007. do 30. travnja 2009.

3.

Tužba podnesena Službeničkom sudu Europske unije pod brojem F-77/15 se u preostalom dijelu odbija.

4.

Komisiji se nalaže snošenje troškova žalbenog i prvostupanjskog postupka.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/21


Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. veljače 2018. – Iberdrola protiv Komisije

(Predmet T-260/15 R)

((„Privremena pravna zaštita - Državne potpore - Sustav potpora propisan španjolskim poreznim zakonodavstvom - Zahtjev za suspenziju primjene - Nepostojanje hitnosti”))

(2018/C 134/28)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Iberdrola, SA (Bilbao, Španjolska) (zastupnici: J. Ruiz Calzado i J. Domínguez Pérez, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Stromsky i P. Němečková, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na člancima 278. i 279. UFEU-a radi suspenzije primjene Odluke Komisije (EU) 2015/314 od 15. listopada 2014. o državnoj potpori SA.35550 (13/C) (prijašnji 13/NN) (prijašnji 12/CP) koju je provela Španjolska Program porezne amortizacije financijskog goodwilla pri stjecanju vlasničkih udjela u inozemnim trgovačkim društvima (SL 2015., L 56, str. 38.).

Izreka

1.

Odbija se zahtjev za privremenu pravnu zaštitu.

2.

Ukida se rješenje od 24. studenoga 2017., Iberdrola/Komisija (T-260/15 R).

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/21


Tužba podnesena 22. studenoga 2017. – Autoridad Portuaria de Vigo protiv Komisije

(Predmet T-764/17)

(2018/C 134/29)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španjolska) (zastupnik: J. Costas Alonso, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi ispravak Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL 2004., L 139, str. 55.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 11., str. 3.) (ispravak SL 2004., L 226, str. 22.), objavljen u Službenom listu Europske unije L 243 od 21. rujna 2017.;

poništi ispravak Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL 2004., L 139, str. 206.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 10., str. 33.) (ispravak SL 2004., L 226, str. 83.), objavljen u Službenom listu Europske unije L 243od 21. rujna 2017.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi sljedeće:

1.

Ističe se Komisijin implicitni pristanak na to da države članice u vrlo određenim slučajevima, kao što je slučaj kontejnera sa zamrznutim ribljim proizvodima podrijetlom iz Kine, neujednačeno primjenjuju odredbe o uvozu proizvoda životinjskog podrijetla, a što sve negativno utječe na pošteno tržišno natjecanje među državama članicama.

2.

Najveći je problem otkriven u pogledu uvoza proizvoda životinjskog podrijetla i zahtjeva takozvanog „dvostrukog popisivanja” plovila koja opskrbljuju objekte u trećim zemljama.

3.

Subjekt u poslovanju s hranom koji uvozi proizvode životinjskog podrijetla koji dolaze izvan Zajednice može uvoziti samo riblje proizvode iz treće zemlje ako se na popisu nalazi i predmetna treća zemlja iz koje se proizvod šalje, kao i objekt u kojem je proizvod otpremljen i u kojem je proizvod dobiven ili pripremljen.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/22


Tužba podnesena 30. siječnja 2018. – Tassi protiv Suda Europske unije

(Predmet T-50/18)

(2018/C 134/30)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Smaro Tassi (Berlin, Njemačka) (zastupnik: E. Kleani, odvjetnik)

Tuženik: Sud Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Suda Europske unije od 23. studenoga 2017. (oznaka 20173192) kojom je odbijena tužiteljeva ponuda podnesena na temelju poziva na nadmetanje 2017/S 002-001564 za freelance prevoditelje za grčki jezik.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj tvrdi da pobijana odluka nije donesena ni uz jasna mjerila za određivanje kvalitete prijevoda koju se traži u postupku javne nabave ni uz bilo kakav popis ispravaka ili komparativno izvješće koji bi, prema tužiteljevu mišljenju, mogli objasniti zašto tužiteljev test prevođenja nije dobio najnižu prolaznu ocjenu. Tužitelj tvrdi da, u tom pogledu, pobijana odluka nije propisno obrazložena i da postupak odabira nije bio transparentan.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/22


Tužba podnesena 30. siječnja 2018. – Kleani protiv Suda Europske unije

(Predmet T-51/18)

(2018/C 134/31)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Efterpi Kleani (Berlin, Njemačka) (zastupnik: S. Tassi, odvjetnik)

Tuženik: Sud Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Suda Europske unije od 23. studenoga 2017. (oznaka 20173192) kojom je odbijena tužiteljeva ponuda podnesena na temelju poziva na nadmetanje 2017/S 002-001564 za freelance prevoditelje za grčki jezik.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj tvrdi da pobijana odluka nije donesena ni uz jasna mjerila za određivanje kvalitete prijevoda koju se traži u postupku javne nabave, ni uz popis ispravaka ili komparativno izvješće koji bi, prema tužiteljevu mišljenju, mogli objasniti zašto tužiteljev test prevođenja nije dobio najnižu prolaznu ocjenu. Tužitelj tvrdi da, u tom pogledu, pobijana odluka nije propisno obrazložena i da postupak odabira nije bio transparentan.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/23


Tužba podnesena 5. veljače 2018. – Rodriguez Prieto protiv Komisije

(Predmet T-61/18)

(2018/C 134/32)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxembourg) (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi i presudi da se,

ponajprije, Komisiji nalaže snošenje pretrpljene štete i isplata iznosa od 68 831 eura tužitelju na temelju imovinske štete i 100 000 eura na temelju neimovinske štete,

podredno, poništava odluka o odbijanju pomoći od 28. ožujka 2017.,

u svakom slučaju, Komisiji nalaže snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ponajprije ističe da je Komisija počinila povredu dužnosti time što je povrijedila njegov status zviždača, što je tužitelju nanijelo imovinsku i neimovinsku štetu koju institucija mora nadoknaditi. Podredno, tužitelj ističe da je institucija povrijedila članak 24. Pravilnika o osoblju, time što mu je po okončanju kaznenog postupka odbila pružiti pomoć predviđenu tom odredbom.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/23


Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Torro Entertainment protiv EUIPO-a – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Predmet T-63/18)

(2018/C 134/33)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Torro Entertainment (Plovdiv, Bugarska) (zastupnik: A. Kostov, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije TORRO Grande Meat in Style – Prijava za registraciju br. 14 744 452

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. prosinca 2017. u predmetu R 1776/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se odbija žalba protiv odluke Odjela za prigovore;

naloži EUIPO-u i društvu Grupo Osborne S.A. snošenje troškova društva „Torro Entertainment” Ltd nastalih u postupku pred Općim sudom i u žalbenom postupku te u postupku povodom prigovora.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001;

povreda obveze obrazlaganja i obveze dužne pažnje.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/24


Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Venezuela protiv Vijeća

(Predmet T-65/18)

(2018/C 134/34)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Bolivarijanska Republika Venezuela (zastupnici: F. Di Gianni i L. Giuliano, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Uredbu Vijeća (EU) 2017/2063 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli, u mjeri u kojoj se odnosi na tužitelja; i

naloži Vijeću snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je, jer je donijelo mjere ograničavanja bez prethodnog obavještavanja tužitelja, i bez da je prethodno saslušalo mišljenje tužitelja o činjenicama kojima se navodno opravdavaju te mjere, Vijeće povrijedilo tužiteljevo pravo na saslušanje.

2.

Drugi tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je Vijeće povrijedilo svoju obvezu obrazlaganja i obvezu da podnese dovoljno dokaza za donošenje mjera ograničavanja.

3.

Treći tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je Vijeće počinilo očitu pogrešku u ocijeni u vezi s činjenicama na kojima se temelje mjere ograničavanja.

4.

Četvrti tužbeni razlog, kojim se tvrdi da su mjere ograničavanja nezakonite protumjere prema međunarodnom običajnom pravu.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/25


Tužba podnesena 29. siječnja 2018. – Tsapakidou protiv Suda Europske unije

(Predmet T-66/18)

(2018/C 134/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužiteljica: Argyro Tsapakidou (Berlin, Njemačka) (zastupnik: E. Kleani, odvjetnik)

Tuženik: Sud Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužiteljica od Općeg suda zahtijeva da:

ukine Odluku Suda Europske unije od 23. studenoga 2017. (broj 20173939) kojom je odbijena tužiteljičina ponuda podnesena na temelju poziva na nadmetanje 2017/S 002-001564 za freelance prevoditelje za grčki jezik;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužiteljica tvrdi da se pobijanom odlukom krše temeljna načela prava Europske unije, prema kojima upravni akti moraju biti dovoljno obrazloženi i moraju navesti načela na kojima se temelje. Ti kriteriji nisu ispunjeni. Tužiteljica osobito tvrdi da tuženikovo objašnjenje nije bilo dostatno na temelju članka 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje. Osim toga, informacije dane tužiteljici nisu joj dale mogućnost da ispita valjanost postignutog rezultata iz predmetnog testa prevođenja. Nije imala dovoljno informacija u pogledu smjernica za ocjenjivanje ili kriterija na temelju kojih je donesena pobijana odluka.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/25


Tužba podnesena 9. veljače 2018. – CN protiv Parlamenta

(Predmet T-76/18)

(2018/C 134/36)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CN (zastupnici: C. Bernard-Glanz i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi ovu tužbu dopuštenom;

naloži tuženiku podnošenje zaključaka Odbora APA (Odbor akreditiranih parlamentarnih asistenata), zapisnika o saslušanju svjedoka koje je saslušao Odbor APA i spisa dostavljenog Predsjedniku Europskog parlamenta na temelju članka 10. Unutarnjeg pravilnika Odbora APA;

poništi pobijanu odluku i, prema potrebi, odluku o odbijanju žalbe;

naloži tuženiku plaćanje 68 500 eura naknade različite tužiteljeve neimovinske štete;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), članka 25. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o osoblju) i povredi obveze obrazlaganja, načela dobre uprave, prava na saslušanje i prava obrane te povredi dužnosti brižnog postupanja, čime je zahvaćena pobijana odluka u ovom slučaju, odnosno Odluka Europskog parlamenta o odbijanju tužiteljeva zahtjeva za pomoć.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni, povredi članka 31. Povelje, povredi članka 12.a Pravilnika o osoblju, članka 24. Pravilnika o osoblju i na povredi dužnosti brižnog postupanja.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/26


Tužba podnesena 12. veljače 2018. – VE protiv ESMA-e

(Predmet T-77/18)

(2018/C 134/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: VE (zastupnik: L. Levi i N. Flandin, odvjetnici)

Tuženik: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi ovu tužbu dopuštenom i osnovanom;

poništi tužiteljevo izvješće o ocjeni za 2016. u dijelu u kojem se tužiteljev rad ocjenjuje kao „nezadovoljavajući”;

također, i prema potrebi, poništi odluku ESMA-e od 6. studenoga 2017. kojom je odbijena tužiteljeva žalba;

naloži naknadu neimovinske štete koju je tužitelj pretrpio te da je ex aequo et bono procijeni na 10 000 eura; i

naloži snošenje svih troškova tužiteljevim odvjetnicima nastalih u okviru ove tužbe.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prigovor nezakonitosti koji se temelji na tvrdnji da je ESMA donijela Upute za ocjenjivanje, a da ih prethodno nije podnijela Odboru osoblja u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

2.

Povreda članka 43. stavka 1. Pravilnika o osoblju i Uputa za ocjenjivanje time što je tuženik počinio nekoliko očitih pogrešaka u ocjeni:

očite pogreške u ocjeni u vezi s glavnim tužiteljevim djelatnostima u pogledu kriterija „učinkovitost”, „sposobnosti” i „ponašanje”; te

u pogledu pogrešaka u ocjeni koje je tuženik počinio u vezi s ostalim tužiteljevim djelatnostima.

3.

Povreda dužnosti brižnog postupanja i načela dobre uprave što se tiče tužiteljevih zdravstvenih problema, manjkavih uputa tužitelju i nepovoljnih radnih uvjeta te nepostojanju prikladne obuke.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/27


Tužba podnesena 9. veljače 2018. – Bekat protiv EUIPO-a – Borbet (ARBET)

(Predmet T-79/18)

(2018/C 134/38)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Njemačka) (zastupnik: P. Kohl, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Borbet GmbH (Hallenberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „ARBET” – prijava za registraciju br. 14 320 915

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. prosinca 2017. u predmetu R 1117/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije žalbu intervenijenta od 26. svibnja 2017. protiv odluke Odjela za prigovore od 30. ožujka 2017.

naloži intervenijentu snošenje troškova, uključujući one nastale u postupku pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/27


Tužba podnesena 13. veljače 2018. – Husky CZ protiv EUIPO-a – Husky of Tostock (HUSKY)

(Predmet T-82/18)

(2018/C 134/39)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Husky CZ s.r.o. (Prag, Češka Republika) (zastupnik: L. Lorenc, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig EU-a HUSKY u plavoj, crnoj i bijeloj boji – prijava za registraciju br. 4 442 431

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. siječnja 2018. u predmetu R 812/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Žalbeno vijeće nije pravilno uzelo u obzir argumente i dokaze koje je podnio tužitelj i stoga je pogrešno zaključilo na kojim se ranijim pravima prigovor temelji.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/28


Tužba podnesena 9. veljače 2018. – CH protiv Parlamenta

(Predmet T-83/18)

(2018/C 134/40)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CH (zastupnici: C. Bernard-Glanz i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ovu tužbu proglasi dopuštenom;

naloži tuženiku podnošenje zaključaka Odbora APA (Odbor akreditiranih parlamentarnih asistenata), zapisnika o saslušanju svjedoka koje je saslušao Odbor APA i spisa dostavljenog Predsjedniku Europskog parlamenta na temelju članka 10. Unutarnjeg pravilnika Odbora APA;

poništi pobijanu odluku i, prema potrebi, odluku o odbijanju žalbe;

naloži tuženiku plaćanje 68 500 eura naknade različite tužiteljeve neimovinske štete;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), članka 25. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o osoblju) i na povredi obveze obrazlaganja, načela dobre uprave, prava na saslušanje i prava obrane te povredi dužnosti brižnog postupanja, čime je zahvaćena pobijana odluka u ovom slučaju, odnosno Odluka Europskog parlamenta o odbijanju tužitelja zahtjeva za pomoć.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni, povredi članka 31. Povelje, članka 12.a Pravilnika o osoblju, članka 24. Pravilnika o osoblju i na povredi dužnosti brižnog postupanja.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/29


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Gruppo Armonie protiv EUIPO-a (ARMONIE)

(Predmet T-88/18)

(2018/C 134/41)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italija) (zastupnik: G. Medri, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije ARMONIE – prijava za registraciju br. 16 430 068

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. prosinca 2017. u predmetu br. R 2063/2017-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/29


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Guiral Broto protiv EUIPO-a – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Predmet T-89/18)

(2018/C 134/42)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španjolska) (zastupnik: J. de Castro Hermida, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Café del Sol” – žig Europske unije br. 6 105 985

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. prosinca 2017. u predmetu R 1095/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i utvrdi osnovanost prigovora koji se temelji na prvenstvu žiga čiji je nositelj D. Ramón Guiral Broto koji je podnio prigovor, španjolskog žiga br. 2348110, za razred 42. Nicanske klasifikacije,

potvrdi odluku Odjela za prigovore kojom je odbijena prijava za registraciju žiga Europske unije br. 6 105 985 „CAFÉ DEL SOL” za „usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na stan; gostionice” iz razreda 43. Nicanske klasifikacije, koju je podnijelo njemačko trgovačko društvo GASTRO & SOUL GmbH, uzimajući u obzir opasnost od dovođenja u zabludu koja bi za potrošača proizašla iz supostojanja suprotstavljenih žigova jer su verbalno vrlo slični i jer su njihova područja primjene istovjetna ili, ako Opći sud nije nadležan, vrati predmet na ponovno odlučivanje žalbenom vijeću Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, obvezujući ga da utvrdi osnovanost prigovora,

podredno, poništi pobijanu odluku zbog nedosljednosti, povrede tužiteljevih prava obrane i pravne sigurnosti jer mu u okviru žalbenog postupka R 1095/2017-4 izričito nije dana mogućnost da dostavi potpuni prijevod suprotstavljenog žiga koji ima prvenstvo, čime je povrijeđen jedan od temeljnih ciljeva vraćanja predmeta žalbenom vijeću EUIPO-a o kojemu je Opći sud odlučio presudom od 13. prosinca 2016. u predmetu T-548/15 da se predmet ponovno vrati žalbenom vijeću EUIPO-a kako bi ispravilo tu pogrešku i, dakle, odlučilo o sporu.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/30


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Guiral Broto protiv EUIPO-a – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Predmet T-90/18)

(2018/C 134/43)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španjolska) (zastupnik: J. de Castro Hermida, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije „Café del Sol” – žig Europske unije br. 6 104 608

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. prosinca 2017. u predmetu R 1096/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i utvrdi osnovanost prigovora koji se temelji na prvenstvu žiga čiji je nositelj D. Ramón Guiral Broto koji je podnio prigovor, španjolskog žiga br. 2348110, za razred 42. Nicanske klasifikacije,

potvrdi odluku Odjela za prigovore kojom je odbijena prijava za registraciju žiga Europske unije br. 6 104 608 za „usluge okrepe (hranjenje); privremeno primanje na stan i gostionice” iz razreda 43. Nicanske klasifikacije, koju je podnijelo njemačko trgovačko društvo gastro & soul GmbH, uzimajući u obzir opasnost od dovođenja u zabludu koja bi za potrošača proizašla iz supostojanja suprotstavljenih žigova jer su verbalno vrlo slični i jer su njihova područja primjene istovjetna ili, ako Opći sud nije nadležan, vrati predmet na ponovno odlučivanje žalbenom vijeću Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, obvezujući ga da utvrdi osnovanost prigovora,

podredno, poništi pobijanu odluku zbog nedosljednosti, povrede tužiteljevih prava obrane i pravne sigurnosti jer mu u okviru žalbenog postupka R 1096/2017-4 izričito nije dana mogućnost da dostavi potpuni prijevod suprotstavljenog žiga koji ima prvenstvo, čime je povrijeđen jedan od temeljnih ciljeva vraćanja predmeta žalbenom vijeću EUIPO-a o kojemu je Opći sud odlučio presudom od 13. prosinca 2016. u predmetu T-549/15 da se predmet ponovno vrati žalbenom vijeću EUIPO-a kako bi ispravilo tu pogrešku i, dakle, odlučilo o sporu.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/31


Tužba podnesena 16. veljače 2018. – Equity Cheque Capital Corporation protiv EUIPO-a (DIAMOND CARD)

(Predmet T-91/18)

(2018/C 134/44)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (zastupnik: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler i C. Rani, solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: Prijava figurativnog žiga Europske unije DIAMOND CARD – Prijava za registraciju br. 15 775 422

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. prosinca 2017. u predmetu R 1544/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/32


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (fit+fun)

(Predmet T-94/18)

(2018/C 134/45)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Njemačka) (zastupnici: N. Weber i L. Thiel, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „fit+fun” – prijava za registraciju br. 15 996 432

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2017. u predmetu R 847/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/32


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Cabell protiv EUIPO-a – Zorro Productions (ZORRO)

(Predmet T-96/18)

(2018/C 134/46)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: K. Bröcker, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig EU-a ZORRO – žig EU-a br. 5 399 787

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. prosinca 2017. u predmetu R 1637/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi spornu odluku;

usvoji tužbu za proglašavanje djelomične ništavosti registracije žiga Europske unije broj 5 399 787 za sva sporna dobra i usluge;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) u vezi s člankom 59. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/33


Tužba podnesena 16. veljače 2018. – DeepMind Technologies protiv EUIPO-a (STREAMS)

(Predmet T-97/18)

(2018/C 134/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: DeepMind Technologies Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert i G. Lodge, solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig EU-a STREAMS – prijava za registraciju br. 15 166 176

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. studenoga 2017. u predmetu R 35/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

preinači pobijanu odluku jer se njome povrjeđuje članak 7. Uredbe br. 2017/1001, podredno;

poništi pobijanu odluku zbog istih razloga;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/33


Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (MULTIFIT)

(Predmet T-98/18)

(2018/C 134/48)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Njemačka) (zastupnici: N. Weber i L. Thiel, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije MULTIFIT – prijava za registraciju br. 15 996 291

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. studenoga 2017. u predmetu R 846/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/34


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Stamatopoulos protiv ENISA-e

(Predmet T-99/18)

(2018/C 134/49)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Grigorios Stamatopoulos (Atena, Grčka) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku ENISA-inog Odjela za ljudske resurse od 25. srpnja 2017., kojom je odbijena tužiteljeva prijava za radno mjesto Voditelja jedinice za financije i nabavu u ENISA-i na temelju oglasa za slobodno radno mjesto ‘ENISA-TA16-AD-2017-03’, kako bi Agencija ponovila procjenu tužiteljeve prijave na pošten i transparentan način;

naloži tuženiku naknadu neimovinske štete tužitelju u iznosu od najmanje pet tisuća (5 000) eura pretrpljene zbog nezakonitosti kojima je zahvaćen pobijani akt; i

naloži tuženiku snošenje njegovih troškova, kao i tužiteljevih troškova u ovom postupku.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

U okviru prvog tužbenog razloga, tužitelj tvrdi da se pobijanim aktom krši tuženikova obveza obrazlaganja, s obzirom na to da u toj odluci nije dovoljno obrazloženo odbijanje njegove prijave. Iako je ENISA obavijestila tužitelja o njegovu rezultatu za svaki kriterij odabira i o njegovu ukupnom rezultatu, procjena svih kandidata bila je komparativne naravi te je stoga dodjeljivanje bodova svakom kandidatu bilo rezultat takve komparativne analize. Tužitelj stoga tvrdi da, s obzirom na činjenicu da ga ENISA nije obavijestila o konkretnim razlozima zbog kojih su mu dodijeljeni bodovi za svaki kriterij, kao ni o komparativnim prednostima uspješnih kandidata koji su prošli u fazu intervjua i testiranja, ENISA nije dala dostatno obrazloženje na temelju kojeg bi tužitelj mogao ustanoviti je li akt kojim mu je nanesena šteta osnovan te je li opravdano pokretanje postupka pred Općim sudom i koje bi, kao drugo, Općem sudu omogućilo ispitivanje zakonitosti odluke.

2.

U okviru drugog tužbenog razloga, tužitelj tvrdi da je procjena njegovih sposobnosti koju je proveo Odbor za odabir sadržavala očitu pogrešku u ocjeni, osobito u procjeni kriterija odabira: „Visok stupanj organizacijskih vještina, preciznosti, sposobnosti analize, prikupljanja i sažimanja složenih financijskih podataka”, „Odlične sposobnosti pregovaranja i rješavanja problema”; „Snažna sposobnost rukovođenja i sprečavanja sukoba”; „Jake komunikacijske vještine na engleskom jeziku u govoru i pismu”, „Sposobnost zadržavanja učinkovitosti pod velikim radnim opterećenjem i poštovanja programskih rokova unatoč promjenama u radnoj okolini”.

3.

U okviru trećeg tužbenog razloga, tužitelj tvrdi da se pobijanim aktom krše načela jednakog postupanja i transparentnosti. Naime, prema tužiteljevu mišljenju, prag za prelazak kandidata u krug intervjua i testiranja koji je postavio Odbor za odabir bio je određen na arbitraran i nezakonit način. Tužitelj tvrdi da oglas za slobodno radno mjesto nije sadržavao nikakve uvjete o vremenskom roku u kojem bi prag trebao biti određen, ni kriterije koje bi Odbor za odabir trebao uzeti u obzir za njegovo određivanje. U skladu s time, Odbor za odabir nikada nije obrazložio kako je odredio njegovu razinu te je o tome obavijestio kandidate tek nakon završetka procjene.

4.

Napokon, s obzirom na navedene nezakonitosti, tužitelj traži naknadu neimovinske štete koju je pretrpio zbog sudjelovanja u manjkavom i nezakonitom postupku te zbog toga što njegovo odbijanje nije bilo dovoljno obrazloženo, što se može smatrati jedino potpunim manjkom poštovanja prema njemu i kršenjem njegova prava na dobru upravu.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/35


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Knauf protiv EUIPO-a (upgrade your personality)

(Predmet T-102/18)

(2018/C 134/50)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Martin Knauf (Berlin, Njemačka) (zastupnik: H. Jaeger, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „upgrade your personality” – prijava za registraciju br. 15 750 029

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. prosinca 2017. u predmetu R 1011/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine pobijanu odluku;

registrira žig Europske unije „upgrade your personality” za sljedeću robu iz razreda br. 9 i 28:

Razred br. 9 – Računalni programi (snimljeni); računalni programi (koji se mogu preuzeti); računalni programi (snimljeni); računalni programi (koji se mogu preuzeti); softver; softver za igrice; računalni programi za video igre; računalni programi za video igre; računalni programi za video igre; računalni programi za video igre; softver za obradu podataka; softver za obradu podataka; računalni grafički program; softver za virtualnu stvarnost; računalni programi za virtualnu stvarnost; računalni programi za virtualnu stvarnost; optički nosači podataka sa snimljenim softverom; unaprijed snimljeni magnetski nosači podataka; kazete za videoigre; videokasete; prethodno snimljene video trake; prethodno snimljene video trake

Razred br. 28 – Konzole za igre.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/36


Tužba podnesena 19. veljače 2018. – S & V Technologies protiv EUIPO-a – Smoothline (Smoothline)

(Predmet T-103/18)

(2018/C 134/51)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Njemačka) (zastupnici: T. Schmitz i M. Breuer, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Smoothline AG (Zürich, Švicarska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Smoothline” – međunarodna registracija br. 958 169 u kojoj je naznačena Europska unija

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2017. u predmetu R 115/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 95. Uredbe br. 2017/1001;

Povreda članka 7. stavke 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001;

Povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/36


Tužba podnesena 22. veljače 2018. – Fundación Tecnalia Research & Innovation protiv REA-e

(Predmet T-104/18)

(2018/C 134/52)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španjolska) (zastupnici: P. Palacios Pesquera i M. Rius Coma, odvjetnici)

Tuženik: Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ovu tužbu i u njoj sadržane tužbene razloge proglasi dopuštenima,

usvoji u ovoj tužbi istaknute tužbene razloge i, posljedično, poništi pobijanu odluku utvrđujući da nije potrebno vratiti iznose koji se odnose na zadatke koje je izvršila TECNALIA,

REA-i naloži snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova je tužba podnesena protiv odluke donesene u kontradiktornom postupku u vezi s povratom financijskih sredstava u okviru projekta FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement. Temelj odluke o raskidanju ugovora o subvencioniranju projekta FoodWatch navodno je propuštanje obavještavanja tužitelja o postojanju projekta BreadGuard, koji je, prema mišljenju REA-e, u pogledu ciljeva, metodologije rada i očekivanih rezultata, uvelike sličan projektu FoodWatch.

U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na nedostatku u obrazloženju pobijane odluke jer nisu uzeti u obzir oslobađajući razlozi koje je tijekom kontradiktornog istražnog postupka iznijela TECNALIA.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na nepoštovanju sadržaja Priloga II. Grant Agreementu u vezi s projektom FoodWatch, zato što tuženik nije otkrio identitet neovisnih stručnjaka koji su potpisali stručna izvješća na kojima se temelji pobijana odluka, zbog čega ih TECNALIA nije mogla osporavati.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela krivnje jer tuženik nije uzeo u obzir stupanj sudjelovanja TECNALIA-e u počinjenju spornih radnji.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela zakonitosti, s obzirom na to da je TECNALIA pravilno provela projekte i nije povrijedila ili neispunila ugovorne obveze.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti, zato što nije uzet u obzir stupanj krivnje svakog pojedinog sudionika u okviru spornih radnji.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/37


Tužba podnesena 22. veljače 2018. – Deray protiv EUIPO-a – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Predmet T-105/18)

(2018/C 134/53)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: André Deray (Bry-sur-Marne, Francuska) (zastupnik: S. Santos Rodríguez, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije LILI LA TIGRESSE – Prijava za registraciju br. 015 064 462

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. prosinca 2017. u predmetu R 1244/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova;

naloži EUIPO-u i društvu Charles Claire LLP snošenje tužiteljevih troškova nastalih u upravnom postupku pred EUIPO-om.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/38


Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Aytekin protiv EUIPO-a – Dienne Salotti (Dienne)

(Predmet T-107/18)

(2018/C 134/54)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Erkan Aytekin (Ankara, Turska) (zastupnik: V. Martín Santos, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Italija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije Dienne – Prijava za registraciju br. 15 080 302

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. prosinca 2017. u predmetu R 1444/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži tuženiku/intervenijentu i/ili EUIPO-u snošenje tužiteljevih troškova nastalih u vezi s ovom tužbom i svih postupovnih troškova nastalih na temelju EUIPO-ovih odluka.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/39


Rješenje Općeg suda od 22. veljače 2018. – Francuska protiv Komisije

(Predmet T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 140, 23. 6. 2007.


16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/39


Rješenje Općeg suda od 22. veljače 2018. – Alcan France protiv Komisije

(Predmet T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 235, 6. 10. 2007.