ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 72

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
26. veljače 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 72/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 72/02

Predmet C-434/15: Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Španjolska) – Asociación Profesional Elite Taxi protiv Uber Systems Spain, SL (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 56. UFEU-a — Članak 58. stavak 1. UFEU-a — Usluge u području prometa — Direktiva 2006/123/EZ — Usluge na unutarnjem tržištu — Direktiva 2000/31/EZ — Direktiva 98/34/EZ — Usluge informacijskog društva — Usluga posredovanja koja putem aplikacije za pametni telefon omogućuje povezivanje uz naknadu vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koriste se vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz — Zahtjev ovlaštenja)

2

2018/C 72/03

Predmet C-521/15: Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. prosinca 2017. – Kraljevina Španjolska protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Provedbena odluka (EU) 2015/1289 — Nametanje novčane kazne državi članici u okviru gospodarskog i proračunskog nadzora europodručja — Manipulacija statističkim podacima o deficitu dotične države članice — Sudska nadležnost — Uredba (EU) br. 1173/2011 — Članak 8. stavci 1. i 3. — Delegirana odluka 2012/678/EU — Članak 2. stavci 1. i 3. i članak 14. stavak 2. — Uredba (EZ) br. 479/2009 — Članak 3. stavak 1., članak 8. stavak 1. i članci 11. i 11.a — Prava obrane — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 41. stavak 1. — Pravo na dobru upravu — Članci 121., 126. i 136. UFEU-a — Protokol br. 12 o postupku u slučaju prekomjernog deficita — Postojanje povrede — Pogrešno prikazivanje — Određivanje novčane kazne — Načelo zabrane retroaktivnosti kaznenih odredbi)

3

2018/C 72/04

Predmet C-664/15: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation protiv Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 2000/60/EZ — Politika Europske unije u području voda — Članak 4. stavak 1. i članak 14. stavak 1. — Obveza sprečavanja pogoršanja stanja vodnih tijela i poticanja aktivnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u provedbi direktive — Arhuška konvencija — Sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša — Članak 6. i članak 9. stavci 3. i 4. — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Projekt koji može imati utjecaj na stanje voda — Upravni postupak odobrenja — Organizacija za zaštitu okoliša — Zahtjev za priznavanje statusa stranke u upravnom postupku — Mogućnost pozivanja na prava izvedena iz Direktive 2000/60/EZ — Prekluzija statusa stranke u postupku i prava na pravni lijek u slučaju izostanka pravodobnog pozivanja na navedena prava tijekom upravnog postupka)

4

2018/C 72/05

Predmet C-677/15 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Žalba — Javna nabava usluga — Pružanje vanjskih usluga u vezi s upravljanjem programima i projektima kao i tehničko savjetovanje u području informacijskih tehnologija — Kaskadni postupak — Ponderiranje potkriterija u sklopu kriterija za sklapanje ugovora — Načela jednakih mogućnosti i transparentnosti — Očite pogreške u ocjeni — Nedostaci u obrazloženju — Gubitak prilike — Izvanugovorna odgovornost Europske unije — Zahtjev za naknadu štete)

5

2018/C 72/06

Spojeni predmeti C-66/16 P do C-69/16 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, prije Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) protiv Europske komisije, SES Astra SA Žalba — Državne potpore — Digitalna televizija — Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima — Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije — Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem — Pojam državne potpore — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Definicija — Margina prosudbe država članica

6

2018/C 72/07

Predmet C-70/16 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) protiv Europske komisije, SES Astra SA (Žalba — Državne potpore — Digitalna televizija — Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima — Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije — Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem — Pojam državna potpora — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Definicija — Margina prosudbe država članica)

6

2018/C 72/08

Predmet C-81/16 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije (Žalba — Državne potpore — Digitalna televizija — Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima — Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije — Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem — Pojam državna potpora — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Definicija — Margina prosudbe država članica)

7

2018/C 72/09

Predmet C-102/16: Presuda Suda (deseto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State – Belgija) – Vaditrans BVBA protiv Belgische Staat (Zahtjev za prethodnu odluku — Cestovni promet — Razdoblja odmora vozača — Uredba (EZ) br. 561/2006 — Članak 8. stavci 6. i 8. — Mogućnost provođenja dnevnih razdoblja odmora i skraćenih tjednih razdoblja odmora izvan sjedišta i u vozilu — Isključenje redovnih tjednih razdoblja odmora)

8

2018/C 72/10

Predmet C-158/16: Presuda Suda (deseto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Španjolska) – Margarita Isabel Vega González protiv Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. — Načelo nediskriminacije — Pojam uvjeti zapošljavanja — Priznanje upravnog statusa posebnog dopusta — Nacionalni propis koji predviđa odobravanje posebnog dopusta samo karijernim službenicima u slučaju da su izabrani na javne dužnosti, isključujući privremene službenike)

8

2018/C 72/11

Predmet C-178/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA protiv Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava radova — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 45. stavci 2. i 3. — Uvjeti za isključenje iz sudjelovanja u javnoj nabavi — Izjava o nepostojanju pravomoćnih kaznenih presuda bivših upravitelja društva ponuditelja — Protupravno ponašanje bivšeg upravitelja — Kaznena presuda — Potpuno i stvarno distanciranje društva od tog upravitelja — Dokaz — Ocjena javnog naručitelja zahtjeva povezanih s tom obvezom)

9

2018/C 72/12

Predmet C-226/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) protiv Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Zahtjev za prethodnu odluku — Energija — Sektor plina — Sigurnost opskrbe plinom — Uredba (EU) br. 994/2010 — Obveza poduzeća za prirodni plin da poduzmu mjere u svrhu osiguravanja opskrbe plinom zaštićenih kupaca — Članak 2. drugi podstavak točka 1. — Pojam zaštićeni kupci — Članak 8. stavak 2. — Dodatna obveza — Članak 8. stavak 5. — Mogućnost poduzeća za prirodni plin da ispune svoje obveze na regionalnoj razini ili na razini Unije — Nacionalni propis koji dobavljačima prirodnog plina nameće dodatnu obvezu skladištenja plina čije područje primjene uključuje kupce koji nisu među zaštićenim kupcima u smislu Uredbe br. 994/2010 — Obveza skladištenja koja podrazumijeva da se 80 % prava skladištenja ostvaruje na državnom području dotične države članice)

10

2018/C 72/13

Predmet C-255/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Københavns Byret – Danska) – kazneni postupak protiv Benta Falberta, Poula Madsena, JP/Politikens Hus A/S (Zahtjev za prethodnu odluku — Postupak pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa — Nacionalno zakonodavstvo kojim se precizira ili uvodi zabrana nuđenja igara na sreću, lutrija i klađenja bez posjedovanja dozvole i kojim se uvodi zabrana oglašavanja igara na sreću, lutrija i klađenja bez dozvole)

11

2018/C 72/14

Predmet C-268/16 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Binca Seafoods GmbH protiv Europske komisije (Žalba — Uredba (EZ) br. 834/2007 — Proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda — Uredba (EZ) br. 889/2008 — Provedbena uredba (EU) br. 1358/2014 — Pravni interes — Pojam osobna korist)

11

2018/C 72/15

Predmet C-276/16: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – Prequ' Italia Srl protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Zahtjev za prethodnu odluku — Načelo poštovanja prava obrane — Pravo na saslušanje — Uredba (EEZ) br. 2913/92 — Carinski zakonik Zajednice — Članak 244. — Naplata duga u području carina — Izostanak prethodnog saslušanja adresata prije donošenja ispravka rješenja o utvrđenju obveze — Pravo adresata na suspenziju izvršenja ispravka rješenja o utvrđenju obveze — Izostanak automatske suspenzije u slučaju podnošenja žalbe u upravnom postupku — Upućivanje na uvjete iz članka 244. Carinskog zakonika)

12

2018/C 72/16

Predmet C-277/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Najwyższy – Poljska) – Polkomtel sp. z o.o. protiv Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički regulatorni okvir za elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Direktiva 2002/21/EZ — Članci 8. i 16. — Direktiva 2002/19/EZ — Članci 8. i 13. — Operator koji je određen kao operator sa značajnom tržišnom snagom — Nadzor cijena — Obveze koje nameću državna regulatorna tijela — Obveza troškovne usmjerenosti cijena — Određivanje naknada koje su niže od troškova koji dotičnom operatoru nastaju prilikom pružanja usluge završavanja glasovnih poziva u pokretnim mrežama — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 16. — Sloboda poduzetništva — Proporcionalnost)

13

2018/C 72/17

Predmet C-291/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Španjolska) – Schweppes SA protiv Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, prije Carbòniques Montaner SL (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Žigovi — Direktiva 2008/95/EZ — Članak 7. stavak 1. — Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga — Paralelni žigovi — Prijenos žigova za jedan dio područja Europskog gospodarskog prostora (EGP) — Trgovačka strategija koja namjerno naglašava predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga nakon prijenosa — Neovisni nositelji koji imaju bliske poslovne i gospodarske odnose)

14

2018/C 72/18

Predmet C-322/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Global Starnet Ltd protiv Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda pružanja usluga, sloboda poslovnog nastana, slobodno kretanje kapitala i sloboda poduzetništva — Ograničenja — Dodjela novih koncesija za mrežno upravljanje igrama na sreću — Načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja — Presuda ustavnog suda — Postojanje ili nepostojanje obveze nacionalnog suda da Sudu uputi prethodno pitanje)

15

2018/C 72/19

Predmet C-334/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Albacete – Španjolska) – José Luís Núñez Torreiro protiv AIG Europe Limited, Sucursal en España, prije Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Zahtjev za prethodnu odluku — Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 2009/103/EZ — Članak 3. prvi stavak — Pojam upotreba vozila — Nacionalni propis koji isključuje vožnju motornih vozila na putovima i terenima koji nisu prikladni za prometovanje, uz iznimku onih koji se, iako nisu prikladni za tu svrhu, ipak često upotrebljavaju)

15

2018/C 72/20

Predmet C-364/16 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Trioplast Industrier AB protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Tržište industrijskih plastičnih vreća — Opomena koju je Europska komisija uputila žalitelju radi plaćanja zateznih kamata na iznos izrečene novčane kazne — Tužba za poništenje i naknadu štete)

16

2018/C 72/21

Predmet C-372/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht München – Njemačka) – Soha Sahyouni protiv Raje Mamischa (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EU) br. 1259/2010 — Pojačana suradnja u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu — Priznavanje privatnog razvoda braka razvedenog pred vjerskim sudom u trećoj zemlji — Područje primjene navedene uredbe)

16

2018/C 72/22

Predmet C-393/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne protiv Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, koji zastupa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, prije Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda — Zaštita zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) — Uredba (EZ) br. 1234/2007 — Članak 118.m stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 118.m stavak 2. točke (b) i (c) — Uredba (EU) br. 1308/2013 — Članak 103. stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 103. stavak 2. točke (b) i (c) — Područje primjene — Iskorištavanje ugleda ZOI-ja — Zlouporaba i oponašanje ZOI-ja ili podsjećanje na ZOI — Lažna ili obmanjujuća oznaka — ZOI ‚Champagne’ koji se upotrebljava u nazivu hrane — Naziv ‚Champagner Sorbet’ — Hrana koja kao sastojak sadržava šampanjac — Sastojak koji hrani daje ključnu značajku)

17

2018/C 72/23

Spojeni predmeti C-397/16 i C-435/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjevi za prethodnu odluku koje su uputili Corte d’appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italija, Njemačka) – Acacia Srl protiv Pneusgarda Srl, u stečaju, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato protiv Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 6/2002 — Dizajni Zajednice — Članak 110. stavak 1. — Nepostojanje zaštite — Takozvana klauzula o popravku — Pojam sastavni dio složenog proizvoda — Popravak složenog proizvoda radi vraćanja njegova prvobitnog izgleda — Mjere koje korisnik mora poduzeti radi korištenja takozvane klauzule o popravku — Replika automobilskog naplatka istog dizajna kao originalni naplatak)

18

2018/C 72/24

Predmet C-419/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Bolzano – Italija) – Sabine Simma Federspiel protiv Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda poslovnog nastana i sloboda kretanja radnika — Članci 45. i 49. UFEU-a — Uzajamno priznavanje diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama u medicini — Direktive 75/363/EEZ i 93/16/EEZ — Naknade liječnicima specijalizantima)

19

2018/C 72/25

Predmet C-434/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court – Irska) – Peter Nowak protiv Data Protection Commissioner (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka — Direktiva 95/46/EZ — Članak 2. točka (a) — Pojam osobni podaci — Pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu — Napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima — Članak 12. točke (a) i (b) — Opseg prava dotične osobe na pristup i ispravak)

20

2018/C 72/26

Predmet C-442/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal – Irska) – Florea Gusa protiv Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2004/38/EZ — Osoba koja više nije samozaposlena — Zadržavanje statusa samozaposlene osobe — Pravo na boravak — Zakonodavstvo države članice koje ograničava priznanje prava na doplatak za tražitelje zaposlenja osobama koje imaju pravo na boravak na državnom području druge države članice)

20

2018/C 72/27

Predmet C-462/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof – Njemačka) – Finanzamt Bingen-Alzey protiv Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 90. stavak 1. — Smanjenje cijene u skladu s uvjetima koje utvrđuju države članice — Smanjenje oporezivog iznosa — Načela utvrđena u presudi od 24. listopada 1996., Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Rabati odobreni fondovima privatnog zdravstvenog osiguranja)

21

2018/C 72/28

Predmet C-467/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Stuttgart – Njemačka) – Brigitte Schlömp protiv Landratsamt Schwäbisch Hall (Prethodni postupak — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Luganska konvencija II — Litispendencija — Pojam ‚sud’ — Švicarsko tijelo za mirenje, zaduženo za provođenje obveznog postupka mirenja prije pokretanja svakog sudskog postupka)

22

2018/C 72/29

Predmet C-492/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Incyte Corporation protiv Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno i industrijsko vlasništvo — Patentno pravo — Lijekovi za humanu primjenu — Uredba (EZ) br. 469/2009 — Članak 18. — Sredstva za zaštitu bilja — Uredba (EZ) br. 1610/96 — Članak 17. stavak 2. — Svjedodžba o dodatnoj zaštiti — Trajanje — Određivanje roka valjanosti — Učinci presude Suda — Mogućnost ili obveza ispravka roka valjanosti)

22

2018/C 72/30

Predmet C-500/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 135. stavak 1. točka (a) — Izuzeća — Porezi naplaćeni protivno pravu Unije — Prepreke povratu preplaćenog PDV-a — Članak 4. stavak 3. UEU-a — Načelâ ekvivalentnosti, djelotvornosti i lojalne suradnje — Prava dodijeljena pojedincima — Istek roka zastare porezne obveze — Učinci presude Suda — Načelo pravne sigurnosti)

23

2018/C 72/31

Spojeni predmeti C-504/16 i C-613/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Finanzgericht Köln – Njemačka) – Deister Holding AG prije Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) protiv Bundeszentralamt für Steuern (Zahtjev za prethodnu odluku — Izravno oporezivanje — Sloboda poslovnog nastana — Direktiva 90/435/EEZ — Članak 1. stavak 2. — Članak 5. — Matično društvo — Holding — Porez po odbitku na dobit isplaćenu nerezidentnom matičnom društvu — Izuzeće — Prijevara, izbjegavanje plaćanja i zlouporaba u pitanjima poreza — Presumpcija)

24

2018/C 72/32

Predmet C-516/16: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Austrija) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen protiv Agrarmarkt Austria (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Zajednička organizacija tržišta — Operativni program u sektoru voća i povrća — Uredba (EZ) br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 361/2008 — Članci 103.b, 103.d i 103.g — Financijska potpora Europske unije — Provedbena uredba (EU) br. 543/2011 — Članak 60. i Prilog IX. točka 23. — Ulaganja provedena na gospodarstvima i/ili prostorima proizvođačke organizacije — Pojam — Legitimna očekivanja — Pravna sigurnost)

24

2018/C 72/33

Predmet C-529/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht München – Njemačka) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH protiv Hauptzollamt München (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Carinski zakonik — Članak 29. — Određivanje carinske vrijednosti — Prekogranične transakcije između povezanih društava — Prethodni sporazum o transfernim cijenama — Ugovorena transferna cijena koja se sastoji od prvobitno fakturiranog iznosa i paušalnog usklađenja izvršenog po isteku obračunskog razdoblja)

25

2018/C 72/34

Predmet C-649/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Peter Valach i dr. protiv Waldviertler Sparkasse Bank AG i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Područje primjene — Tužba za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti, podnesena protiv članova odbora vjerovnika zbog odbijanja plana restrukturiranja u okviru stečajnog postupka)

26

2018/C 72/35

Predmet C-571/17 PPU: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv Sameta Ardica (Zahtjev za prethodnu odluku — Hitni prethodni postupak — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Europski uhidbeni nalog — Okvirna odluka 2002/584/PUP — Postupci predaje između država članica — Pretpostavke za izvršenje — Razlozi zbog kojih je moguće odbiti izvršenje — Članak 4.a stavak 1., uveden Okvirnom odlukom 2009/299/PUP — Nalog izdan radi izvršenja kazne oduzimanja slobode — Pojam suđenje koje je rezultiralo odlukom — Doseg — Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu oduzimanja slobode u postupku provedenom u njezinoj prisutnosti — Kazna čije je izvršenje naknadno dijelom odgođeno pod određenim uvjetima — Naknadni postupak u kojem je opozvana uvjetna odgoda izvršenja zbog neispunjavanja obveza — Postupak opoziva koji je proveden u odsutnosti osuđenika)

27

2018/C 72/36

Predmet C-648/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenoga 2017. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – Balcia Insurance SE

27

2018/C 72/37

Predmet C-696/17 P: Žalba koju je 8. prosinca 2017. podnio Alex SCI protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 10. listopada 2017. u predmetu T-841/16, Alex protiv Komisije

28

2018/C 72/38

Predmet C-14/18 P: Žalba koju je 5. siječnja 2018. podnio Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda, protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 14. studenoga 2017. u predmetu T-831/14, Alfamicro protiv Komisije

29

 

Opći sud

2018/C 72/39

Predmet T-76/15: Presuda Općeg suda od 18. siječnja 2018. – Kenup Foundation i dr. protiv EIT (Istraživanje i tehnološki razvoj — EIT — Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020. — Poziv na podnošenje prijedloga s ciljem imenovanja Zajednice znanja i inovacija — Odbijanje ponude tužitelja — Uredba (EZ) br. 294/2008 — Uredba (EU) br. 1290/2013 — Nezakonita delegacija nadležnosti)

31

2018/C 72/40

Predmet T-747/15: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – EDF protiv Komisije (Državne potpore — Potpore koje su francuska tijela dodijelila EDF-u — Reklasifikacija u kapital računovodstvenih rezerviranja nastalih izuzećem od oporezivanja za obnovu visokonaponske prijenosne mreže — Odluka kojom se proglašava nespojivost potpore s unutarnjim tržištem — Pravomoćnost — Kriterij privatnog ulagača)

32

2018/C 72/41

Predmet T-68/16: Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2018. – Deichmann protiv EUIPO-a – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport) (Žig Europske unije — Postupak opoziva — Figurativni žig Europske unije koji prikazuje križ na bočnoj strani sportske cipele — Pozicijski žig — Stvarna uporaba žiga — Članak 15. stavak 1. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. stavak 1. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001)

32

2018/C 72/42

Predmet T-204/16: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Sun Media protiv EUIPO-a – Meta4 Spain (METABOX) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije METABOX — Raniji verbalni nacionalni žigovi i žigovi Europske Unije META4 i raniji figurativni nacionalni žigovi i žigovi Europske unije meta4 — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Sličnost znakova — Opasnost od dovođenja u zabludu)

33

2018/C 72/43

Predmet T-273/16: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Sun Media protiv EUIPO-a – Meta4 Spain (METAPORN) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije METAPORN — Raniji verbalni nacionalni i žigovi Europske unije META4 i raniji figurativni žigovi meta4 — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001] — Sličnost usluga — Pojam komplementarnih usluga — Sličnost znakova — Vjerojatnost dovođenja u zabludu)

34

2018/C 72/44

Predmet T-398/16: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Starbucks protiv EUIPO-a – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije COFFEE ROCKS — Raniji figurativni žigovi Europske unije STARBUCKS COFFEE — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001))

34

2018/C 72/45

Predmet T-630/16: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Dehtochema Bitumat protiv ECHA-e (REACH — Naknada za registraciju tvari — Smanjenje odobreno malim i srednjim poduzećima — Preporuka 2003/361/EZ — Pojam povezanog društva — Podnošenje ‚netočne izjave o veličini poduzeća’ — Smanjenje od 50 % iznosa primjenjive upravne pristojbe — Nadležnost ECHA-e — Prestanak proizvodnje tvari)

35

2018/C 72/46

Predmet T-804/16: Presuda Općeg suda od 18. siječnja 2018. – LG Electronics protiv EUIPO-a (Dual Edge) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Dual Edge — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001))

36

2018/C 72/47

Predmet T-231/17: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – SE protiv Vijeća (Javna služba — Dužnosnici — Primici od rada — Obiteljske naknade — Članak 2. stavak 2. treći podstavak Priloga VII. Pravilniku — Pojam ‚uzdržavano dijete’ — Pojam ‚dijete koje je dužnosnik obvezan uzdržavati na temelju sudske odluke temeljene na zakonodavstvu države članice o zaštiti maloljetnika’ — Odbijanje priznavanja statusa uzdržavanog djeteta dužnosnikovoj unuci)

36

2018/C 72/48

Predmet T-809/17: Tužba podnesena 7. prosinca 2017. – Intercontact Budapest protiv CdT-a

37

2018/C 72/49

Predmet T-816/17: Tužba podnesena 14. prosinca 2017. – Luksemburg protiv Komisije

38

2018/C 72/50

Predmet T-819/17: Tužba podnesena 18. prosinca 2017. – Sierra protiv EUIPO-a

39

2018/C 72/51

Predmet T-823/17: Tužba podnesena 20. prosinca 2017. – Etnia Dreams protiv EUIPO-a – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Predmet T-834/17: Tužba podnesena 29. prosinca 2017. – United Parcel Service protiv Komisije

41

2018/C 72/53

Predmet T-835/17: Tužba podnesena 29. prosinca 2017. – Eurofer protiv Komisije

42

2018/C 72/54

Predmet T-837/17: Tužba podnesena 28. prosinca 2017. – Negru protiv EUIPO-a – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Predmet T-3/18: Tužba podnesena 9. siječnja 2018. – Holzer y Cia protiv EUIPO-a – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Predmet T-4/18: Tužba podnesena 9. siječnja 2018. – Holzer y Cia protiv EUIPO-a – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Predmet T-5/18: Tužba podnesena 3. siječnja 2018. – Hamburg Beer Company protiv EUIPO-a (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Predmet T-6/18: Tužba podnesena 2. siječnja 2018. – Hamburg Beer Company protiv EUIPO-a (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Predmet T-7/18: Tužba podnesena 8. siječnja 2018. – inforsacom Informationssysteme protiv EUIPO-a (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Predmet T-9/18: Tužba podnesena 8. siječnja 2018. – Addiko Bank protiv EUIPO-a – (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Predmet T-12/18: Tužba podnesena 11. siječnja 2018. – Zweirad-Center Stadler protiv EUIPO-a – Triumph Designs (Triumph)

47


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2018/C 072/01)

Posljednja objava

SL C 63, 19.2.2018.

Prethodne objave

SL C 52, 12.2.2018.

SL C 42, 5.2.2018.

SL C 32, 29.1.2018.

SL C 22, 22.1.2018.

SL C 13, 15.1.2018.

SL C 5, 8.1.2018.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/2


Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Španjolska) – Asociación Profesional Elite Taxi protiv Uber Systems Spain, SL

(Predmet C-434/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 56. UFEU-a - Članak 58. stavak 1. UFEU-a - Usluge u području prometa - Direktiva 2006/123/EZ - Usluge na unutarnjem tržištu - Direktiva 2000/31/EZ - Direktiva 98/34/EZ - Usluge informacijskog društva - Usluga posredovanja koja putem aplikacije za pametni telefon omogućuje povezivanje uz naknadu vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koriste se vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz - Zahtjev ovlaštenja))

(2018/C 072/02)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Asociación Profesional Elite Taxi

Tuženik: Uber Systems Spain, SL

Izreka

Članak 56. UFEU-a u vezi s člankom 58. stavkom 1. UFEU-a, članak 2. stavak 2. točku (d) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu i članak 1. točku 2. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa, kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998., na koji upućuje članak 2. točka (a) Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini), treba tumačiti na način da uslugu posredovanja poput one u glavnom postupku – koja se sastoji od povezivanja uz naknadu putem aplikacije za pametni telefon vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koji se koriste vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz – treba smatrati neodvojivo povezanom s uslugom prijevoza i stoga obuhvaćenom kvalifikacijom „usluga u području prometa” u smislu članka 58. stavka 1. UFEU-a. Prema tome, takva usluga mora biti isključena iz područja primjene članka 56. UFEU-a, Direktive 2006/123 i Direktive 2000/31.


(1)  SL C 363, 3. 11. 2015.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/3


Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. prosinca 2017. – Kraljevina Španjolska protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-521/15) (1)

((Tužba za poništenje - Provedbena odluka (EU) 2015/1289 - Nametanje novčane kazne državi članici u okviru gospodarskog i proračunskog nadzora europodručja - Manipulacija statističkim podacima o deficitu dotične države članice - Sudska nadležnost - Uredba (EU) br. 1173/2011 - Članak 8. stavci 1. i 3. - Delegirana odluka 2012/678/EU - Članak 2. stavci 1. i 3. i članak 14. stavak 2. - Uredba (EZ) br. 479/2009 - Članak 3. stavak 1., članak 8. stavak 1. i članci 11. i 11.a - Prava obrane - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članak 41. stavak 1. - Pravo na dobru upravu - Članci 121., 126. i 136. UFEU-a - Protokol br. 12 o postupku u slučaju prekomjernog deficita - Postojanje povrede - Pogrešno prikazivanje - Određivanje novčane kazne - Načelo zabrane retroaktivnosti kaznenih odredbi))

(2018/C 072/03)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnici: A. Gavela Llopis, A. Rubio González i M. A. Sampol Pucurull, agenti)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Dumitriu-Segnana, A. F. Jensen i A. de Gregorio Merino, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz, J.-P. Keppenne, M. Clausen i F. Simonetti, agenti)

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Kraljevini Španjolskoj nalaže se da osim svojih troškova snosi i troškove koji su nastali Vijeću Europske unije.

3.

Europska komisija snosi vlastite troškove.


(1)  SL C 406, 7. 12. 2015.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/4


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation protiv Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Predmet C-664/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Okoliš - Direktiva 2000/60/EZ - Politika Europske unije u području voda - Članak 4. stavak 1. i članak 14. stavak 1. - Obveza sprečavanja pogoršanja stanja vodnih tijela i poticanja aktivnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u provedbi direktive - Arhuška konvencija - Sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša - Članak 6. i članak 9. stavci 3. i 4. - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članak 47. - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu - Projekt koji može imati utjecaj na stanje voda - Upravni postupak odobrenja - Organizacija za zaštitu okoliša - Zahtjev za priznavanje statusa stranke u upravnom postupku - Mogućnost pozivanja na prava izvedena iz Direktive 2000/60/EZ - Prekluzija statusa stranke u postupku i prava na pravni lijek u slučaju izostanka pravodobnog pozivanja na navedena prava tijekom upravnog postupka))

(2018/C 072/04)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Izreka

1.

Članak 9. stavak 3. Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, koja je potpisana u Aarhusu 25. lipnja 1998. te je u ime Zajednice odobrena Odlukom Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005., u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da uredno osnovana organizacija za zaštitu okoliša koja djeluje u skladu sa zahtjevima predviđenima nacionalnim pravom mora moći pred sudom osporavati odluku kojom se daje odobrenje za projekt koji može biti protivan obvezi sprečavanja pogoršanja stanja vodnih tijela kako je propisana člankom 4. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike.

2.

Odredbe članka 9. stavka 3. te konvencije, odobrene Odlukom 2005/370, u vezi s odredbama članka 47. Povelje o temeljnim pravima, kao i članak 14. stavak 1. Direktive 2000/60 treba tumačiti na način da im se protivi nacionalno postupovno pravo koje, u situaciji poput one u glavnom postupku, isključuje organizacije za zaštitu okoliša iz prava sudjelovanja, u svojstvu stranaka u postupku, u postupku izdavanja odobrenja kojim se provodi Direktiva 2000/60 i koje pravo na pravni lijek za osporavanje odluka donesenih u takvom postupku ograničava samo na osobe koje imaju taj status.

3.

Podložno provjeri svih relevantnih činjeničnih elemenata i onih nacionalnog prava koja je na sudu koji je uputio zahtjev, članak 9. stavke 3. i 4. navedene konvencije odobrene Odlukom 2005/370, u vezi s člankom 47. Povelje o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da im se protivi to da se u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku organizaciji za zaštitu okoliša nametne prekluzijsko pravilo nacionalnog postupovnog prava, na temelju kojeg osoba gubi status stranke u postupku i ne može dakle podnijeti pravni lijek protiv odluke donesene u tom postupku ako je propustila pravodobno istaknuti svoje prigovore počevši od upravnog postupka, a najkasnije tijekom usmenog dijela tog postupka.


(1)  SL C 111, 29. 3. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/5


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA

(Predmet C-677/15 P) (1)

((Žalba - Javna nabava usluga - Pružanje vanjskih usluga u vezi s upravljanjem programima i projektima kao i tehničko savjetovanje u području informacijskih tehnologija - Kaskadni postupak - Ponderiranje potkriterija u sklopu kriterija za sklapanje ugovora - Načela jednakih mogućnosti i transparentnosti - Očite pogreške u ocjeni - Nedostaci u obrazloženju - Gubitak prilike - Izvanugovorna odgovornost Europske unije - Zahtjev za naknadu štete))

(2018/C 072/05)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnici: N. Bambara, agent, uz asistenciju P. Wytincka i B. Hoorelbekea, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (zastupnici: M. Sfyri, C.-N. Dede i D. Papadopoulou, dikigoroi)

Izreka

1.

Presuda Općeg suda Europske unije od 7. listopada 2015., European Dynamics Luxembourg i dr./OHIM (T-299/11, EU:T:2015:757), ukida se u dijelu u kojem je,

u točki 2. izreke Europskoj uniji naloženo da naknadi štetu koju je društvo European Dynamics Luxembourg pretrpjelo zbog gubitka prilike da okvirni ugovor sklopi kao prvi ugovaratelj u kaskadnom redoslijedu i

u točkama 4. i 5. izreke njome odlučeno da se stranke pozivaju da Općem sudu priopće sporazumno utvrđenu visinu naknade štete ili, ako ne postignu sporazum, naloženo da Općem sudu dostave svoje zahtjeve u pogledu visine naknade štete.

2.

Žalba se odbija u preostalom dijelu.

3.

Odbija se zahtjev za naknadu štete društava European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE i European Dynamics Belgium SA iz predmeta T-299/11.

4.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) kao i društva European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE i European Dynamics Belgium SA snosit će vlastite troškove u vezi sa žalbenim postupkom i prvostupanjskim postupkom.


(1)  SL C 90, 7. 3. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/6


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, prije Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) protiv Europske komisije, SES Astra SA

(Spojeni predmeti C-66/16 P do C-69/16 P) (1)

(„Žalba - Državne potpore - Digitalna televizija - Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima - Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije - Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem - Pojam „državne potpore” - Prednost - Usluga od općeg gospodarskog interesa - Definicija - Margina prosudbe država članica”)

(2018/C 072/06)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelji: Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, prije Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) (zastupnici: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo i M. Bolsa Ferruz, abogados)

Druge stranke u postupku: Europska komisija (zastupnici: P. Němečková, É. Gippini Fournier i B. Stromsky, agenti), SES Astra SA (zastupnici: F. González Díaz, V. Romero Algarra, abogados i F. Salerno, odvjetnik)

Izreka

1.

Žalbe se odbijaju.

2.

Nalaže se Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi SA, Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, Cellnex Telecom SA i Retevisión I SA snošenje troškova.


(1)  SL C 118, 4. 4. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/6


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) protiv Europske komisije, SES Astra SA

(Predmet C-70/16 P) (1)

((Žalba - Državne potpore - Digitalna televizija - Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima - Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije - Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem - Pojam „državna potpora” - Prednost - Usluga od općeg gospodarskog interesa - Definicija - Margina prosudbe država članica))

(2018/C 072/07)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelji: Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (zastupnici: F. J. García Martínez i B. Pérez Conde, abogados)

Druge stranke u postupku: Europska komisija (zastupnici: P. Němečková, É. Gippini Fournier i B. Stromsky, agenti), SES Astra SA (zastupnici: F. González Díaz, V. Romero Algarra, abogados i F. Salerno, odvjetnik)

Izreka

1.

Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 26. studenoga 2015., Comunidad Autónoma de Galicia i Retegal/Komisija (T-463/13 i T-464/13, neobjavljena, EU:T:2015:901).

2.

Poništava se Odluka Komisije od 19. lipnja 2013. o državnoj potpori SA.28599 ((C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)) Kraljevine Španjolske za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima (osim u Kastilji – La Mancha).

3.

Europska komisija snosi troškove koji su Comunidad Autónoma de Galicia (autonomna zajednica Galicija, Španjolska) i Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) nastali povodom ove žalbe kao i troškove koji su im nastali u prvostupanjskom postupku.

4.

Društvo SES Astra SA snosi vlastite troškove.


(1)  SL C 118, 4. 4. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/7


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije

(Predmet C-81/16 P) (1)

((Žalba - Državne potpore - Digitalna televizija - Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima - Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije - Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem - Pojam „državna potpora” - Prednost - Usluga od općeg gospodarskog interesa - Definicija - Margina prosudbe država članica))

(2018/C 072/08)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnici: M. A. Sampol Pucurull, M. J. García-Valdecasas Dorrego i A. Rubio González, agenti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: P. Němečková, É. Gippini Fournier i B. Stromsky, agenti)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Kraljevini Španjolskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 118, 4. 4. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/8


Presuda Suda (deseto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State – Belgija) – Vaditrans BVBA protiv Belgische Staat

(Predmet C-102/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Cestovni promet - Razdoblja odmora vozača - Uredba (EZ) br. 561/2006 - Članak 8. stavci 6. i 8. - Mogućnost provođenja dnevnih razdoblja odmora i skraćenih tjednih razdoblja odmora izvan sjedišta i u vozilu - Isključenje redovnih tjednih razdoblja odmora))

(2018/C 072/09)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Vaditrans BVBA

Tuženik: Belgische Staat

Izreka

1.

Članak 8. stavke 6. i 8. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 treba tumačiti na način da vozač ne smije provoditi redovna tjedna razdoblja odmora iz navedenog članka 8. stavka 6. u svojem vozilu.

2.

Prilikom ispitivanja drugog postavljenog pitanja nije otkriven nijedan element koji bi mogao utjecati na valjanost Uredbe br. 561/2006 s obzirom na načelo zakonitosti u kaznenim stvarima iz članka 49. stavka 1. Povelje.


(1)  SL C 165, 10. 5. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/8


Presuda Suda (deseto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Španjolska) – Margarita Isabel Vega González protiv Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Predmet C-158/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Socijalna politika - Direktiva 1999/70/EZ - Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP - Članak 4. - Načelo nediskriminacije - Pojam „uvjeti zapošljavanja” - Priznanje upravnog statusa posebnog dopusta - Nacionalni propis koji predviđa odobravanje posebnog dopusta samo karijernim službenicima u slučaju da su izabrani na javne dužnosti, isključujući privremene službenike))

(2018/C 072/10)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Margarita Isabel Vega González

Tuženik: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Izreka

1.

Članak 4. stavak 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, sklopljenog 18. ožujka 1999., u Prilogu Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, treba tumačiti na način da pojam „uvjeti zapošljavanja”, na koji se upućuje u tom članku, obuhvaća pravo radnika koji je izabran na parlamentarnu dužnost na poseban dopust, koji predviđa nacionalni propis na temelju kojeg radni odnos miruje, tako da su zadržavanje zaposlenja i pravo na napredovanje u karijeri i platnim razredima zajamčeni sve do isteka njegova parlamentarnog mandata.

2.

Članak 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme u Prilogu Direktivi 1999/70 treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, koji u potpunosti isključuje mogućnost da se radniku zaposlenom na određeno vrijeme, kako bi obnašao politički mandat, odobri dopust na temelju kojeg radni odnos miruje do povratka tog radnika po isteku navedena mandata, iako je to pravo priznato radnicima zaposlenima na neodređeno vrijeme.


(1)  SL C 211, 13. 6. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/9


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA protiv Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Predmet C-178/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Javna nabava radova - Direktiva 2004/18/EZ - Članak 45. stavci 2. i 3. - Uvjeti za isključenje iz sudjelovanja u javnoj nabavi - Izjava o nepostojanju pravomoćnih kaznenih presuda bivših upravitelja društva ponuditelja - Protupravno ponašanje bivšeg upravitelja - Kaznena presuda - Potpuno i stvarno distanciranje društva od tog upravitelja - Dokaz - Ocjena javnog naručitelja zahtjeva povezanih s tom obvezom))

(2018/C 072/11)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Tuženici: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

uz sudjelovanje: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Izreka

Direktivu 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama, a osobito njezin članak 45. stavak 2. prvi podstavak točke (c), (d) i (g), kao i načela jednakog postupanja i proporcionalnosti treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalni propis koji javnom naručitelju dopušta da:

prema utvrđenim uvjetima uzme u obzir kaznenu presudu protiv upravitelja poduzetnika ponuditelja za kazneno djelo koje se odnosi na njegovo profesionalno postupanje, iako ta presuda još nije pravomoćna, ako je on prestao izvršavati svoje funkcije u godini koja prethodi objavi poziva na nadmetanje, i

isključi navedenog poduzetnika iz sudjelovanja u dotičnom postupku javne nabave jer se on, nepriopćavanjem te još nepravomoćne presude, nije potpuno i stvarno distancirao od ponašanja navedenog upravitelja.


(1)  SL C 232, 27. 6. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/10


Presuda Suda (peto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) protiv Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Predmet C-226/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Energija - Sektor plina - Sigurnost opskrbe plinom - Uredba (EU) br. 994/2010 - Obveza poduzeća za prirodni plin da poduzmu mjere u svrhu osiguravanja opskrbe plinom zaštićenih kupaca - Članak 2. drugi podstavak točka 1. - Pojam „zaštićeni kupci” - Članak 8. stavak 2. - Dodatna obveza - Članak 8. stavak 5. - Mogućnost poduzeća za prirodni plin da ispune svoje obveze na regionalnoj razini ili na razini Unije - Nacionalni propis koji dobavljačima prirodnog plina nameće dodatnu obvezu skladištenja plina čije područje primjene uključuje kupce koji nisu među „zaštićenim kupcima” u smislu Uredbe br. 994/2010 - Obveza skladištenja koja podrazumijeva da se 80 % prava skladištenja ostvaruje na državnom području dotične države članice))

(2018/C 072/12)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Tuženici: Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

uz sudjelovanje: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Izreka

1.

Članak 8. stavak 2. Uredbe (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis poput onoga u glavnom postupku, koji dobavljačima prirodnog plina nameće obvezu skladištenja plina čije područje primjene uključuje kupce koji nisu među zaštićenim kupcima navedenima u članku 2. drugom podstavku točki 1. te uredbe, pod uvjetom da su poštovani uvjeti predviđeni u prvospomenutoj odredbi, a što treba provjeriti sud koji je uputio zahtjev.

2.

Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 994/2010 treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se dobavljačima prirodnog plina propisuje da poštuju svoje obveze držanja zaliha plina kako bi se jamčila sigurnost opskrbe u slučaju krize nužno i isključivo putem infrastrukture koja se nalazi na nacionalnom području. Međutim, u ovom je slučaju na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri jamči li se izborom koji nadležni ministar ima na temelju nacionalnog propisa da uzme u obzir „ostala sredstva prilagodbe” dotičnih dobavljača stvarna mogućnost tih dobavljača da ispune svoje obveze na regionalnoj razini ili na razini Europske unije.


(1)  SL C 251, 11. 7. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/11


Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Københavns Byret – Danska) – kazneni postupak protiv Benta Falberta, Poula Madsena, JP/Politikens Hus A/S

(Predmet C-255/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Postupak pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa - Nacionalno zakonodavstvo kojim se precizira ili uvodi zabrana nuđenja igara na sreću, lutrija i klađenja bez posjedovanja dozvole i kojim se uvodi zabrana oglašavanja igara na sreću, lutrija i klađenja bez dozvole))

(2018/C 072/13)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Københavns Byret

Stranke glavnog kaznenog postupka

Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

Izreka

Članak 1. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva, kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998., treba tumačiti na način da nacionalna odredba kao što je ona iz glavnog postupka, koja predviđa kaznene sankcije u slučaju nuđenja igara na sreću, lutrija ili klađenja na nacionalnom državnom području bez dozvole, ne predstavlja tehnički propis u smislu te odredbe koji podliježe obvezi obavješćivanja na temelju članka 8. stavka 1. te direktive. Suprotno tomu, nacionalna odredba kao što je ona iz glavnog postupka, koja predviđa kaznene sankcije u slučaju oglašavanja nedopuštenih igara na sreću, lutrija ili klađenja, predstavlja tehnički propis u smislu te odredbe koji podliježe obvezi obavješćivanja na temelju članka 8. stavka 1. te direktive ako iz pripremnih akata za tu odredbu nacionalnog prava jasno proizlazi da je za predmet i svrhu imala proširenje postojeće zabrane oglašavanja na usluge online igara na sreću, što je dužan utvrditi nacionalni sud.


(1)  SL C 251, 11. 7. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/11


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Binca Seafoods GmbH protiv Europske komisije

(Predmet C-268/16 P) (1)

((Žalba - Uredba (EZ) br. 834/2007 - Proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda - Uredba (EZ) br. 889/2008 - Provedbena uredba (EU) br. 1358/2014 - Pravni interes - Pojam „osobna korist”))

(2018/C 072/14)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Binca Seafoods GmbH (zastupnik: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: A. Lewis, G. von Rintelen i K. Walkerová, agenti)

Izreka

1.

Ukida se rješenje Općeg suda Europske unije od 11. ožujka 2016., Binca Seafoods/Komisija (T-94/15, neobjavljeno, EU:T:2016:164).

2.

Predmet se vraća Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje.

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 279, 1. 8. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/12


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – Prequ' Italia Srl protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Predmet C-276/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Načelo poštovanja prava obrane - Pravo na saslušanje - Uredba (EEZ) br. 2913/92 - Carinski zakonik Zajednice - Članak 244. - Naplata duga u području carina - Izostanak prethodnog saslušanja adresata prije donošenja ispravka rješenja o utvrđenju obveze - Pravo adresata na suspenziju izvršenja ispravka rješenja o utvrđenju obveze - Izostanak automatske suspenzije u slučaju podnošenja žalbe u upravnom postupku - Upućivanje na uvjete iz članka 244. Carinskog zakonika))

(2018/C 072/15)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Prequ' Italia Srl

Tuženik: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Izreka

Pravo osobe na saslušanje prije donošenja odluke koja može negativno utjecati na njezine interese treba tumačiti na način da prava obrane adresata ispravka rješenja o utvrđenju obveze, koji su donijela carinska tijela u uvjetima izostanka prethodnog saslušanja zainteresirane osobe, nisu povrijeđena ako se nacionalnim propisom, koji omogućuje zainteresiranoj osobi pobijati taj akt u okviru upravnog postupka, samo predviđa mogućnost zahtijevanja suspenzije izvršenja tog akta sve do njegova eventualnog preinačenja, upućivanjem na članak 244. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2000., a da pritom podnošenje žalbe u upravnom postupku ne dovodi automatski do suspenzije izvršenja pobijanog akta, s obzirom na to da primjena članka 244. drugog stavka Carinskog zakonika od strane carinskih tijela ne ograničuje odobravanje suspenzije izvršenja kada postoje razlozi koji dovode u sumnju sukladnost osporavane odluke s carinskim zakonodavstvom ili kada postoji opasnost nastanka nepopravljive štete zainteresiranoj osobi.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/13


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Najwyższy – Poljska) – Polkomtel sp. z o.o. protiv Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Predmet C-277/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednički regulatorni okvir za elektroničke komunikacijske mreže i usluge - Direktiva 2002/21/EZ - Članci 8. i 16. - Direktiva 2002/19/EZ - Članci 8. i 13. - Operator koji je određen kao operator sa značajnom tržišnom snagom - Nadzor cijena - Obveze koje nameću državna regulatorna tijela - Obveza troškovne usmjerenosti cijena - Određivanje naknada koje su niže od troškova koji dotičnom operatoru nastaju prilikom pružanja usluge završavanja glasovnih poziva u pokretnim mrežama - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članak 16. - Sloboda poduzetništva - Proporcionalnost))

(2018/C 072/16)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Polkomtel sp. z o.o.

Tuženik: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

uz sudjelovanje: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Izreka

1.

Članak 8. stavak 4. i članak 13. Direktive 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) treba tumačiti na način da državno regulatorno tijelo može radi poticanja djelotvornosti i održivog tržišnog natjecanja, kada nametne operatoru koji je određen kao operator sa značajnom tržišnom snagom na određenom tržištu obvezu određivanja njegovih troškovno usmjerenih cijena, određivati cijene usluga koje su predmet takve obveze u iznosu nižem od troškova koji su nastali tom operatoru za pružanje tih usluga, ako su ti troškovi viši od troškova učinkovitog operatora, a što je na nacionalnom sudu da provjeri.

2.

Članak 8. stavak 4. i članak 13. stavak 3. Direktive 2002/19, u vezi s člankom 16. Povelje Europske unije za ljudska prava, treba tumačiti na način da državno regulatorno tijelo može nametnuti operatoru, koji je određen kao operator sa značajnom tržišnom snagom na određenom tržištu i podvrgnut je obvezi troškovne usmjerenosti cijena, da godišnje određuje svoje cijene na temelju najažurnijih podataka i da državnom regulatornom tijelu radi provjere priopćava te cijene i dokaze koji unaprijed opravdavaju njihovu primjenu, pod uvjetom da su takve obveze utemeljene na naravi prepoznatog problema, proporcionalne i opravdane s obzirom na ciljeve iz članka 8. Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva), a što je na nacionalnom sudu da provjeri.

3.

Članak 13. stavak 3. Direktive 2002/19 treba tumačiti na način da se operatoru, u slučaju kada mu se nametne obveza troškovne usmjerenosti cijena na temelju članka 13. stavka 1. te direktive, može nametnuti obveza prilagođavanja njegovih cijena i prije i nakon što ih je počeo primjenjivati.


(1)  SL C 335, 12. 9. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/14


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Španjolska) – Schweppes SA protiv Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, prije Carbòniques Montaner SL

(Predmet C-291/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Usklađivanje zakonodavstava - Žigovi - Direktiva 2008/95/EZ - Članak 7. stavak 1. - Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga - Paralelni žigovi - Prijenos žigova za jedan dio područja Europskog gospodarskog prostora (EGP) - Trgovačka strategija koja namjerno naglašava predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga nakon prijenosa - Neovisni nositelji koji imaju bliske poslovne i gospodarske odnose))

(2018/C 072/17)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Schweppes SA

Tuženici: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, prije Carbòniques Montaner SL

uz sudjelovanje: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL

Izreka

Članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima u vezi s člankom 36. UFEU-a treba tumačiti na način da on sprječava nositelja nacionalnog žiga da se usprotivi uvozu istovjetnih proizvoda koji nose isti žig koji potječe iz druge države članice, kada taj žig, koji je prvotno pripadao istom nositelju, drži treća osoba koja je prava u vezi s njime stekla prijenosom, kada nakon tog prijenosa

nositelj, sam ili usklađivanjem svoje žigovne strategije s tom trećom osobom, nastavi aktivno i namjerno naglašavati dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga, stvarajući ili pojačavajući zabludu kod relevantne javnosti u pogledu komercijalnog podrijetla proizvoda koji nose taj žig,

ili

postoje ekonomske veze između nositelja i navedene treće osobe, na način da usklađuju svoje trgovačke politike ili se dogovaraju s ciljem izvršavanja zajedničkog nadzora nad uporabom žiga, kako bi imali mogućnost izravno ili neizravno utvrditi na kojim se proizvodima ističe žig i nadzirati njihovu kvalitetu.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/15


Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Global Starnet Ltd protiv Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Predmet C-322/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Sloboda pružanja usluga, sloboda poslovnog nastana, slobodno kretanje kapitala i sloboda poduzetništva - Ograničenja - Dodjela novih koncesija za mrežno upravljanje igrama na sreću - Načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja - Presuda ustavnog suda - Postojanje ili nepostojanje obveze nacionalnog suda da Sudu uputi prethodno pitanje))

(2018/C 072/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Global Starnet Ltd

Tuženici: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Izreka

1.

Članak 267. stavak 3. UFEU-a treba tumačiti na način da je nacionalni sud protiv čijih odluka nema pravnog lijeka načelno dužan uputiti prethodno pitanje o tumačenju prava Unije, čak i ako je u istom nacionalnom postupku ustavni sud države članice ocjenjivao ustavnost nacionalnih odredaba s obzirom na referentne norme čiji sadržaj odgovara odredbama prava Unije.

2.

Članke 49. i 56. UFEU-a i načelo zaštite legitimnih očekivanja treba tumačiti na način da im nije protivan nacionalni propis poput onoga u glavnom postupku, koji postojećim koncesionarima u sektoru mrežnog upravljanja zakonitim igrama na sreću nameće nove uvjete za obavljanje djelatnosti u okviru dodatka postojećem ugovoru, ako sud koji je uputio zahtjev zaključi da se taj propis može opravdati razlozima u općem interesu, da je prikladan za jamčenje ostvarenja zadanih ciljeva i da ne prekoračuje ono što je nužno za njihovo postizanje.


(1)  SL C 343, 19. 9. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/15


Presuda Suda (šesto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Albacete – Španjolska) – José Luís Núñez Torreiro protiv AIG Europe Limited, Sucursal en España, prije Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

(Predmet C-334/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila - Direktiva 2009/103/EZ - Članak 3. prvi stavak - Pojam „upotreba vozila” - Nacionalni propis koji isključuje vožnju motornih vozila na putovima i terenima koji nisu „prikladni za prometovanje”, uz iznimku onih koji se, iako nisu prikladni za tu svrhu, ipak „često upotrebljavaju”))

(2018/C 072/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Albacete

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: José Luís Núñez Torreiro

Tuženici: AIG Europe Limited, Sucursal en España, prije Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

Izreka

Članak 3. prvi stavak Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis, poput onoga o kojemu je riječ u glavnom postupku, koji omogućuje da se iz pokrića obveznim osiguranjem isključi šteta nastala prilikom upravljanja motornim vozilima na putovima i terenima koji nisu „prikladni za prometovanje”, uz iznimku onih koji se, iako nisu prikladni za tu svrhu, ipak „često upotrebljavaju”.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/16


Presuda Suda (šesto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Trioplast Industrier AB protiv Europske komisije

(Predmet C-364/16 P) (1)

((Žalba - Zabranjeni sporazumi - Tržište industrijskih plastičnih vreća - Opomena koju je Europska komisija uputila žalitelju radi plaćanja zateznih kamata na iznos izrečene novčane kazne - Tužba za poništenje i naknadu štete))

(2018/C 072/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Trioplast Industrier AB (zastupnici: T. Pettersson, F. Sjövall i A. Johansson, advokater)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: V. Bottka i P. Rossi, agenti)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Društvu Trioplast Industrier AB nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 343, 19. 9. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/16


Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht München – Njemačka) – Soha Sahyouni protiv Raje Mamischa

(Predmet C-372/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Područje slobode, sigurnosti i pravde - Uredba (EU) br. 1259/2010 - Pojačana suradnja u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu - Priznavanje privatnog razvoda braka razvedenog pred vjerskim sudom u trećoj zemlji - Područje primjene navedene uredbe))

(2018/C 072/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht München

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Soha Sahyouni

Tuženik: Raja Mamisch

Izreka

Članak 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu treba tumačiti na način da razvod na temelju jednostrane izjave jednog od supružnika pred vjerskim sudom, poput onog u glavnom postupku, nije obuhvaćen materijalnim područjem primjene te uredbe.


(1)  SL C 343, 19. 9. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/17


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne protiv Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, koji zastupa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, prije Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Predmet C-393/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda - Zaštita zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) - Uredba (EZ) br. 1234/2007 - Članak 118.m stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 118.m stavak 2. točke (b) i (c) - Uredba (EU) br. 1308/2013 - Članak 103. stavak 2. točka (a) podtočka (ii), članak 103. stavak 2. točke (b) i (c) - Područje primjene - Iskorištavanje ugleda ZOI-ja - Zlouporaba i oponašanje ZOI-ja ili podsjećanje na ZOI - Lažna ili obmanjujuća oznaka - ZOI ‚Champagne’ koji se upotrebljava u nazivu hrane - Naziv ‚Champagner Sorbet’ - Hrana koja kao sastojak sadržava šampanjac - Sastojak koji hrani daje ključnu značajku))

(2018/C 072/22)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Tuženik: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, koji zastupa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, prije Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

uz sudjelovanje: Galana NV

Izreka

1.

Članak 118.m stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009., i članak 103. stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 treba tumačiti na način da u njihovo područje primjene ulazi slučaj u kojem se zaštićena oznaka izvornosti, poput „Champagne”, upotrebljava kao dio naziva pod kojim se prodaje hrana, poput „Champagner Sorbet”, koja ne odgovara specifikaciji te zaštićene oznake izvornosti, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji.

2.

Članak 118.m stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, i članak 103. stavak 2. točku (a) podtočku (ii) Uredbe br. 1308/2013 valja tumačiti na način da je uporaba ZOI-ja kao dijela naziva pod kojim se prodaje hrana koja ne odgovara specifikacijama tog ZOI-ja, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji, poput „Champagner Sorbet”, iskorištavanje ugleda ZOI-ja, u smislu tih odredbi, ako ključna značajka te hrane nije okus pobuđen ponajprije prisutnošću tog sastojka u njezinu sastavu.

3.

Članak 118.m stavak 2. točku (b) Uredbe br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, i članak 103. stavak 2. točku (b) Uredbe br. 1308/2013 treba tumačiti na način da uporaba zaštićene oznake izvornosti kao dijela naziva pod kojim se prodaje hrana koja ne odgovara specifikacijama te zaštićene oznake izvornosti, ali sadržava sastojak koji odgovara navedenoj specifikaciji, poput „Champagner Sorbet”, nije zloporaba, oponašanje ili podsjećanje, u smislu tih odredbi.

4.

Članak 118.m stavak 2. točku (c) Uredbe br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom br. 491/2009, i članak 103. stavak 2. točku (c) Uredbe br. 1308/2013 treba tumačiti na način da se primjenjuju na lažne ili obmanjujuće oznake koje kod ciljane javnosti mogu stvoriti pogrešnu predodžbu o zemljopisnom podrijetlu proizvoda i na lažne ili obmanjujuće oznake koje se odnose na prirodu ili ključne značajke tog proizvoda.


(1)  SL C 402, 31. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/18


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjevi za prethodnu odluku koje su uputili Corte d’appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italija, Njemačka) – Acacia Srl protiv Pneusgarda Srl, u stečaju, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato protiv Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(Spojeni predmeti C-397/16 i C-435/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Uredba (EZ) br. 6/2002 - Dizajni Zajednice - Članak 110. stavak 1. - Nepostojanje zaštite - Takozvana klauzula „o popravku” - Pojam „sastavni dio složenog proizvoda” - Popravak složenog proizvoda radi vraćanja njegova prvobitnog izgleda - Mjere koje korisnik mora poduzeti radi korištenja takozvane klauzule „o popravku” - Replika automobilskog naplatka istog dizajna kao originalni naplatak))

(2018/C 072/23)

Jezici postupka: njemački i talijanski

Sudovi koji su uputili zahtjev

Corte d’appello di Milano, Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)

Tuženici: Pneusgarda Srl, u stečaju, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Izreka

1.

Članak 110. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, ne uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zaštićeni dizajn ovisi o izgledu složenog proizvoda.

2.

Članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da takozvana klauzula „o popravku”, sadržana u toj odredbi, uvjetuje isključenje zaštite dizajna Zajednice za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se koristi u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi mu se vratio njegov prvobitni izgled, time da zamjenski dio mora vizualno imati isti izgled kao dio koji je prvotno bio ugrađen u složeni proizvod prilikom njegova stavljanja na tržište.

3.

Članak 110. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da proizvođač ili prodavatelj dijela složenog proizvoda, da bi se mogao pozvati na takozvanu klauzulu „o popravku” sadržanu u toj odredbi, podliježe obvezi postupanja s dužnom pažnjom glede ispunjavanja uvjeta, od strane daljnjih korisnika, propisanih navedenom odredbom.


(1)  SL C 371, 10. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/19


Presuda Suda (treće vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Bolzano – Italija) – Sabine Simma Federspiel protiv Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Predmet C-419/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Sloboda poslovnog nastana i sloboda kretanja radnika - Članci 45. i 49. UFEU-a - Uzajamno priznavanje diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama u medicini - Direktive 75/363/EEZ i 93/16/EEZ - Naknade liječnicima specijalizantima))

(2018/C 072/24)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Bolzano

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sabine Simma Federspiel

Tuženici: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Izreka

1.

Članak 2. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 75/363/EEZ od 16. lipnja 1975. o usklađivanju odredbi utvrđenih zakonima i drugim propisima u vezi s djelatnostima liječnika, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 82/76/EEZ od 26. siječnja 1982., i članak 24. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 93/16/EEZ od 5. travnja 1993. o olakšavanju slobodnog kretanja liječnika te o uzajamnom priznavanju njihovih diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama treba tumačiti na način da im se ne protivi propis države članice, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, na temelju kojeg se dodjela nacionalne stipendije čija je svrha financiranje usavršavanja, koje se provodi u drugoj državi članici i na temelju kojeg se stječe formalna kvalifikacija u specijalističkoj medicini, uvjetuje time da liječnik korisnik unutar razdoblja od deset godina od uspješno završene specijalizacije pet godina obavlja svoju profesionalnu djelatnost u toj prvoj državi članici ili, podredno, da vrati do 70 % iznosa primljene stipendije, uvećanog za kamate.

2.

Članke 45. i 49. UFEU-a treba tumačiti na način da im se ne protivi propis države članice, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, na temelju kojeg se dodjela nacionalne stipendije čija je svrha financiranje usavršavanja, koje se provodi u drugoj državi članici i na temelju kojeg se stječe formalna kvalifikacija u specijalističkoj medicini, uvjetuje time da liječnik korisnik unutar razdoblja od deset godina od uspješnog završetka specijalizacije pet godina obavlja svoju profesionalnu djelatnost u toj prvoj državi članici ili, podredno, da vrati do 70 % iznosa primljene stipendije, uvećanog za kamate, pod uvjetom da mjere predviđene tim propisom učinkovito pridonose ostvarenju ciljeva zaštite javnog zdravlja i financijske ravnoteže sustava socijalne sigurnosti i da ne prekoračuju ono što je nužno u tom pogledu, a što je na sudu koji je uputio zahtjev da utvrdi.


(1)  SL C 392, 24. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/20


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court – Irska) – Peter Nowak protiv Data Protection Commissioner

(Predmet C-434/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka - Direktiva 95/46/EZ - Članak 2. točka (a) - Pojam „osobni podaci” - Pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu - Napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima - Članak 12. točke (a) i (b) - Opseg prava dotične osobe na pristup i ispravak))

(2018/C 072/25)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Peter Nowak

Tuženik: Data Protection Commissioner

Izreka

Članak 2. točku (a) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka treba tumačiti na način da su u okolnostima poput onih u glavnom postupku pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu i eventualne napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima osobni podaci u smislu te odredbe.


(1)  SL C 364, 3. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/20


Presuda Suda (peto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal – Irska) – Florea Gusa protiv Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General

(Predmet C-442/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 2004/38/EZ - Osoba koja više nije samozaposlena - Zadržavanje statusa samozaposlene osobe - Pravo na boravak - Zakonodavstvo države članice koje ograničava priznanje prava na doplatak za tražitelje zaposlenja osobama koje imaju pravo na boravak na državnom području druge države članice))

(2018/C 072/26)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Florea Gusa

Tuženici: Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General

Izreka

Članak 7. stavak 3. točku (b) Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, treba tumačiti na način da državljanin države članice koji je, nakon što je zakonito boravio i približno četiri godine bio samozaposlena osoba u drugoj državi članici, prestao obavljati tu djelatnost zbog nedostatka posla uzrokovanog razlozima neovisnima o njegovoj volji i koji se prijavio kao tražitelj zaposlenja u nadležnom uredu za zapošljavanje zadnjenavedene države članice, zadržava status samozaposlene osobe za potrebe članka 7. stavka 1. točke (a) te direktive.


(1)  SL C 383, 17. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/21


Presuda Suda (peto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof – Njemačka) – Finanzamt Bingen-Alzey protiv Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Predmet C-462/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Oporezivanje - Porez na dodanu vrijednost (PDV) - Direktiva 2006/112/EZ - Članak 90. stavak 1. - Smanjenje cijene u skladu s uvjetima koje utvrđuju države članice - Smanjenje oporezivog iznosa - Načela utvrđena u presudi od 24. listopada 1996., Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - Rabati odobreni fondovima privatnog zdravstvenog osiguranja))

(2018/C 072/27)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finanzamt Bingen-Alzey

Tuženik: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Izreka

S obzirom na načela koja je Sud Europske unije definirao u presudi od 24. listopada 1996., Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400, t. 28. i 31.) u vezi s određivanjem oporezivog iznosa poreza na dodanu vrijednost i s obzirom na načelo jednakog postupanja prava Unije, članak 90. stavak 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da rabat koji je farmaceutsko društvo na temelju nacionalnog zakona odobrilo društvu privatnog zdravstvenog osiguranja u smislu tog članka dovodi do smanjenja oporezivog iznosa u korist tog farmaceutskog društva, kad se isporuke farmaceutskih proizvoda izvršavaju posredstvom trgovaca na veliko ljekarnama koje te proizvode isporučuju osobama osiguranima u privatnom zdravstvenom osiguranju koje svojim osiguranicima nadoknađuje kupovnu cijenu farmaceutskih proizvoda.


(1)  SL C 402, 31. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/22


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Stuttgart – Njemačka) – Brigitte Schlömp protiv Landratsamt Schwäbisch Hall

(Predmet C-467/16) (1)

((Prethodni postupak - Područje slobode, sigurnosti i pravde - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - Luganska konvencija II - Litispendencija - Pojam ‚sud’ - Švicarsko tijelo za mirenje, zaduženo za provođenje obveznog postupka mirenja prije pokretanja svakog sudskog postupka))

(2018/C 072/28)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Stuttgart

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Brigitte Schlömp

Tuženik: Landratsamt Schwäbisch Hall

Izreka

Članke 27. i 30. Konvencije o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisane 30. listopada 2007., čije je sklapanje u ime Zajednice odobreno Odlukom Vijeća 2009/430/EZ od 27. studenoga 2008., treba tumačiti na način da se, u slučaju litispendencije, datum pokretanja obveznog postupka mirenja pred švicarskim tijelom za mirenje smatra datumom pokretanja postupka pred „sudom”.


(1)  SL C 428, 21. 11. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/22


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Incyte Corporation protiv Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Predmet C-492/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Intelektualno i industrijsko vlasništvo - Patentno pravo - Lijekovi za humanu primjenu - Uredba (EZ) br. 469/2009 - Članak 18. - Sredstva za zaštitu bilja - Uredba (EZ) br. 1610/96 - Članak 17. stavak 2. - Svjedodžba o dodatnoj zaštiti - Trajanje - Određivanje roka valjanosti - Učinci presude Suda - Mogućnost ili obveza ispravka roka valjanosti))

(2018/C 072/29)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Incyte Corporation

Tuženik: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Predmet

Izreka

1.

Članak 18. Uredbe br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove, u vezi s člankom 17. stavkom 2. Uredbe br. 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja treba tumačiti na način da je datum prvog odobrenja za stavljanje u promet, kako je naveden u zahtjevu za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti na temelju kojega je nacionalno tijelo nadležno za izdavanje takve svjedodžbe izračunalo njezino trajanje, netočan u situaciji poput one u glavnom postupku, gdje je primijenjen način izračuna trajanja navedene svjedodžbe koji nije u skladu s onim propisanim člankom 13. stavkom 1. Uredbe br. 469/2009, kako ga se tumači u kasnijoj presudi Suda.

2.

Članak 18. Uredbe br. 469/2009 u vezi s uvodnom izjavom 17. i člankom 17. stavkom 2. Uredbe br. 1610/96 treba tumačiti na način da, u situaciji poput one koja je iznesena u točki 1. ove izreke, nositelj svjedodžbe o dodatnoj zaštiti na temelju navedenog članka 18. ima pravo žalbe radi ispravka trajanja navedenog u toj svjedodžbi do njezina isteka.


(1)  SL C 454, 5. 12. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/23


Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

(Predmet C-500/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Oporezivanje - Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) - Direktiva 2006/112/EZ - Članak 135. stavak 1. točka (a) - Izuzeća - Porezi naplaćeni protivno pravu Unije - Prepreke povratu preplaćenog PDV-a - Članak 4. stavak 3. UEU-a - Načelâ ekvivalentnosti, djelotvornosti i lojalne suradnje - Prava dodijeljena pojedincima - Istek roka zastare porezne obveze - Učinci presude Suda - Načelo pravne sigurnosti))

(2018/C 072/30)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

Uz sudjelovanje: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Izreka

Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti, u vezi s člankom 4. stavkom 3. UEU-a, valja tumačiti na način da im se ne protivi nacionalni propis, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, koji omogućuje odbijanje zahtjeva za povrat preplaćenog poreza na dodanu vrijednost (PDV), ako je porezni obveznik taj zahtjev podnio nakon isteka petogodišnjeg zastarnog roka, iako je Sud nakon isteka navedenog roka presudio da ne postoji obveza plaćanja PDV-a koji je predmet navedenog zahtjeva za povrat.


(1)  SL C 22, 23. 1. 2017.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/24


Presuda Suda (šesto vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Finanzgericht Köln – Njemačka) – Deister Holding AG prije Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) protiv Bundeszentralamt für Steuern

(Spojeni predmeti C-504/16 i C-613/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Izravno oporezivanje - Sloboda poslovnog nastana - Direktiva 90/435/EEZ - Članak 1. stavak 2. - Članak 5. - Matično društvo - Holding - Porez po odbitku na dobit isplaćenu nerezidentnom matičnom društvu - Izuzeće - Prijevara, izbjegavanje plaćanja i zlouporaba u pitanjima poreza - Presumpcija))

(2018/C 072/31)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Deister Holding AG prije Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)

Tuženik: Bundeszentralamt für Steuern

Izreka

Članak 1. stavak 2. Direktive Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2006/98/EZ od 20. studenoga 2006., zajedno s njezinim člankom 5. stavkom 1., s jedne strane, i članak 49. UFEU-a, s druge strane, treba tumačiti na način da im je protivno porezno zakonodavstvo države članice kao što je ono o kojem je riječ u glavnom postupku, koje – kada udjele u nerezidentnom matičnom društvu drže osobe koje ne bi imale pravo na povrat ili oslobođenje od poreza po odbitku ako bi izravno primile dividende koje potječu od rezidentnog društva kćeri – uskraćuje tom matičnom društvu, u slučaju da je neki od uvjeta određenih tim zakonodavstvom ispunjen, oslobođenje isplata dividende od poreza na dohodak od kapitala.


(1)  SL C 475, 19. 12. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/24


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Austrija) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen protiv Agrarmarkt Austria

(Predmet C-516/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Poljoprivreda - Zajednička organizacija tržišta - Operativni program u sektoru voća i povrća - Uredba (EZ) br. 1234/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 361/2008 - Članci 103.b, 103.d i 103.g - Financijska potpora Europske unije - Provedbena uredba (EU) br. 543/2011 - Članak 60. i Prilog IX. točka 23. - Ulaganja provedena na gospodarstvima i/ili prostorima proizvođačke organizacije - Pojam - Legitimna očekivanja - Pravna sigurnost))

(2018/C 072/32)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

Tuženik: Agrarmarkt Austria

Izreka

1.

Prilog IX. točku 23. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća, u dijelu u kojem se odnosi na ulaganja provedena „na gospodarstvima i/ili prostorima proizvođačke organizacije”, treba tumačiti na način da:

sama činjenica da je ulaganje koje je provedeno u okviru operativnog programa iz članka 60. stavka 1. te uredbe smješteno na zemljištu kojega je vlasnik treća osoba, a ne predmetna proizvođačka organizacija u skladu s prvonavedenom odredbom načelno nije razlog za neprihvatljivost potpore za troškove koji su zbog tog ulaganja nastali toj proizvođačkoj organizaciji;

taj Prilog IX. točka 23. odnosi se na ulaganja provedena na gospodarstvima i/ili prostorima koji su pravno i činjenično pod isključivom kontrolom te proizvođačke organizacije, tako da je isključeno svako korištenje tim ulaganjem u korist treće osobe.

2.

Načelo zaštite legitimnih očekivanja treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da u okolnostima poput onih u glavnom postupku nadležno nacionalno tijelo, s jedne strane, odbije isplatu iznosa financijske potpore koju je zatražila proizvođačka organizacija za financijsko ulaganje koje se u konačnici smatra neprihvatljivim za tu potporu na temelju Priloga IX. točke 23. Provedbene uredbe br. 543/2011 i, s druge strane, zahtijeva od te proizvođačke organizacije povrat potpore koja je već primljena za to ulaganje.

3.

U okolnostima poput onih u glavnom postupku pravo Unije treba tumačiti na način da mu se u nedostatku vremenskog ograničenja učinaka ove presude ne protivi to da se načelo pravne sigurnosti uzme u obzir kako bi se isključio povrat pogrešno isplaćene potpore, pod uvjetom da su predviđeni uvjeti isti kao i za povrat isključivo nacionalnih financijskih davanja, da se u potpunosti uzme u obzir interes Europske unije i da se utvrdi dobra vjera korisnika.


(1)  SL C 462, 12. 12. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/25


Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht München – Njemačka) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH protiv Hauptzollamt München

(Predmet C-529/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Carinski zakonik - Članak 29. - Određivanje carinske vrijednosti - Prekogranične transakcije između povezanih društava - Prethodni sporazum o transfernim cijenama - Ugovorena transferna cijena koja se sastoji od prvobitno fakturiranog iznosa i paušalnog usklađenja izvršenog po isteku obračunskog razdoblja))

(2018/C 072/33)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht München

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Tuženik: Hauptzollamt München

Izreka

Članke 28. do 31. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 82/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996., treba tumačiti na način da ne dopuštaju da se kao carinska vrijednost odredi dogovorena transakcijska vrijednost koja se, jednim dijelom, sastoji od prvobitno fakturiranog i deklariranog iznosa i, drugim dijelom, od paušalnog usklađenja izvršenog po završetku obračunskog razdoblja a da nije moguće znati hoće li se to usklađivanje na kraju obračunskog razdoblja izvršiti naviše ili naniže.


(1)  SL C 30, 30. 1. 2017.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/26


Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Peter Valach i dr. protiv Waldviertler Sparkasse Bank AG i dr.

(Predmet C-649/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Uredba (EU) br. 1215/2012 - Područje primjene - Tužba za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti, podnesena protiv članova odbora vjerovnika zbog odbijanja plana restrukturiranja u okviru stečajnog postupka))

(2018/C 072/34)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o.

Tuženici: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Izreka

Članak 1. stavak 2. točku (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da se ta odredba primjenjuje na tužbu za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti podnesenu protiv članova odbora vjerovnika zbog njihova postupanja tijekom glasovanja o planu restrukturiranja u okviru stečajnog postupka te da je takva tužba stoga isključena iz materijalnog područja primjene te uredbe.


(1)  SL C 104, 3. 4. 2017.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/27


Presuda Suda (peto vijeće) od 22. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv Sameta Ardica

(Predmet C-571/17 PPU) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Hitni prethodni postupak - Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima - Europski uhidbeni nalog - Okvirna odluka 2002/584/PUP - Postupci predaje između država članica - Pretpostavke za izvršenje - Razlozi zbog kojih je moguće odbiti izvršenje - Članak 4.a stavak 1., uveden Okvirnom odlukom 2009/299/PUP - Nalog izdan radi izvršenja kazne oduzimanja slobode - Pojam „suđenje koje je rezultiralo odlukom” - Doseg - Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu oduzimanja slobode u postupku provedenom u njezinoj prisutnosti - Kazna čije je izvršenje naknadno dijelom odgođeno pod određenim uvjetima - Naknadni postupak u kojem je opozvana uvjetna odgoda izvršenja zbog neispunjavanja obveza - Postupak opoziva koji je proveden u odsutnosti osuđenika))

(2018/C 072/35)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranka glavnog postupka

Samet Ardic

Izreka

U slučaju kad je osoba osobno sudjelovala u kaznenom postupku u kojem je donesena sudska odluka kojom je ona pravomoćno proglašena krivom za kazneno djelo te joj je s obzirom na to izrečena kazna oduzimanja slobode, čije je izvršenje dijelom naknadno odgođeno pod uvjetom ispunjavanja određenih obveza, pojam „suđenje koje je rezultiralo odlukom” u smislu članka 4.a stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., treba tumačiti na način da se on ne odnosi na naknadni postupak opoziva te uvjetne odgode izvršenja zbog povrede navedenih obveza tijekom trajanja provjeravanja, ako se odlukom o opozivu donesenom u tom postupku ne mijenja ni vrsta ni visina prvotno izrečene kazne.


(1)  SL C 402, 27. 11. 2017.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/27


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenoga 2017. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – „Balcia Insurance” SE

(Predmet C-648/17)

(2018/C 072/36)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku:„Balcia Insurance” SE

Druga stranka u žalbenom postupku: AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 3. stavak 1. Direktive Vijeća 72/166/EEZ (1) od 24. travnja 1972. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (Prva direktiva) tumačiti na način da pojam „upotreba vozila” obuhvaća radnju poput one iz glavnog postupka, odnosno otvaranje vrata parkiranog vozila?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje, treba li članak 3. stavak 1. Direktive Vijeća 72/166/EEZ od 24. travnja 1972. tumačiti na način da pojam „upotreba vozila” obuhvaća okolnost iz glavnog postupka, odnosno to da je štetu na imovini trećih osoba prouzročio putnik koji je upotrebljavao vozilo?


(1)  SL 1972., L 103, str. 1.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/28


Žalba koju je 8. prosinca 2017. podnio Alex SCI protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 10. listopada 2017. u predmetu T-841/16, Alex protiv Komisije

(Predmet C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Alex SCI (zastupnik: J. Fouchet, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Ukinuti sve točke rješenja Općeg suda Europske unije od 10. listopada 2017., osim dijela u kojemu se priznaje pobojnost Komisijine odluke od 21. rujna 2016.

Ponovno odlučiti kako slijedi:

poništiti Odluku Europske komisije od 21. rujna 2016.;

proglasiti nezakonitima i nespojivima sa zajedničkim tržištem potpore koje su CABAB-u isplatili EFRR, Francuska država, Regionalno vijeće Akvitanije i Opće vijeće Atlantskih Pireneja;

Europskoj komisiji naložiti snošenje svih troškova postupka, uključujući odvjetničke troškove u visini od 5 000 eura.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

A.   Dopuštenost

Žalitelj zahtijeva da se odlukom Općeg suda potvrdi pobojnost Odluke. Akt od 21. rujna 2016. pobojan je u smislu odredaba članka 263. stavka 1. UFEU-a.

Što se tiče aktivne procesne legitimacije i pravnog interesa društva Alex SCI, žalitelj zahtijeva izmjenu rješenja Općeg suda. Postoji utjecaj na njegov gospodarski položaj u smislu članka 263. stavka 4. UFEU-a.

B.   Meritum

Prvi žalbeni razlog temelji se na formalnopravnoj nezakonitosti zbog nedostatka u obrazloženju. U Odluci od 21. rujna 2016. ne spominje se nikakav pravni temelj, nikakav akt niti sudska praksa, pa ni nakon njezina čitanja, Alex SCI, zastupan po svojem upravitelju, ne uspijeva razumjeti je. Nedovoljno pravno i činjenično obrazložena, Odluka je formalnopravno nezakonita.

Drugi žalbeni razlog temelji se materijalnoj nezakonitosti (postojanje državne potpore i njezino neprijavljivanje). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) htio je, u okviru svoje ekonomske strategije, izgraditi „Technocité” u Bayonneu kako bi uspostavio platformu specijaliziranu za područje zrakoplovstva. U tu je svrhu zatražio od EFRR-a, Francuske države, Regionalnog vijeća Akvitanije i Općeg vijeća Atlantskih Pireneja da zajednički financiraju njegov projekt na način da svaki od njih uplati iznos od 1 000 000 eura.

S jedne strane, budući da su pretpostavke državne potpore ispunjene, te su uplate neprijavljene državne potpore i protive se članku 108. UFEU-a.

S druge strane, te su uplate nespojive sa zajedničkim tržištem. Projekt Technocité zapravo je industrijska i tercijarna platforma specijalizirana za razvoj najnaprednijih tehnologija u području zrakoplovstva, svemira i ukrcajnih sustava. Taj je sektor očito otvoren za tržišno natjecanje. Stoga se te potpore protive članku 107. UFEU-a.

Naposljetku, što se tiče neizvršavanja ugovora o isplati potpora, valja podsjetiti da je predmet tih ugovora financirati projekt „Zrakoplovni centar Technocité”, namijenjen njegovoj izgradnji i uspostavi „platforme specijalizirane za istraživanje i razvoj najnaprednijih tehnologija u području zrakoplovstva, svemira i ukrcajnih sustava”. Zona Technocité obuhvaća djelatnosti svih vrsta koje obavljaju razna društva poput društava Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, to jest društva koja ne djeluju u području zrakoplovstva.

Konačno, državne potpore treba poništiti, a isplaćene iznose vratiti (vidjeti osobito uredbe br. 734/2013 (1) i 2988/95 (2), članak 4. stavke 1. i 4.; Conseil d’État français (CE), 2. lipnja 1992., Zb. str. 165.; CE, 6. studenoga 1998., Zb. str. 397.; CJCE, 11. srpnja 1996., SFEI predmet C-39/94).


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 204, str. 7.)

(2)  Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 5.)


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/29


Žalba koju je 5. siječnja 2018. podnio Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda, protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 14. studenoga 2017. u predmetu T-831/14, Alfamicro protiv Komisije

(Predmet C-14/18 P)

(2018/C 072/38)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Žalitelj: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (zastupnici: G. Gentil Anastácio i D. Pirra Xarepe, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Tribunal od 14. studenoga 2017., donesenu u predmetu T-831/14;

vrati predmet Općem sudu radi donošenja odluke u skladu s člankom 263 UFEU-a;

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Alfamicro ne dijeli stajalište Općeg suda koji je odbio njegovu tužbu i naložio mu da Europskoj komisiji plati iznos od 277 849,93 eura, uvećan za odgovarajuće kamate, odnosno 26,88 eura po danu zakašnjenja. Alfamicro smatra da je Opći sud o tužbi trebao odlučiti oslanjajući se na članak 263. UFEU-a, a ne na članak 272. UFEU-a. S druge strane, Alfamicro smatra da Komisija, čije stajalište podupire Opći sud, u svojoj odluci, koja je upravne prirode, nije poštovala načela proporcionalnosti, dobre vjere i pravne sigurnosti.

Alfamicro smatra da je iz analize i konteksta Komisijina dopisa od 28. listopada 2014. razvidno da je taj dopis upravni akt koji predstavlja odluku, odnosno upravna odluka. Način na koji je ona sastavljena, činjenica da se temelji na revizorskom izvješću Revizorskog suda, okolnost da je Komisija zaključke iz revizorskog izvješća primijenila na sve ostale sporazume koje je sklopio žalitelj i Komisjini prijeboji upućuju na postojanje upravne odluke. Presuda Općeg suda, koja odražava njegovo stajalište o deklaratornom karakteru podnesene tužbe, a ne o tužbi za poništenje upravne odluke, predstavlja tešku povredu žaliteljeva prava obrane. Usto, Alfamicro tvrdi da je Opći sud počinio tešku povredu načela jednakosti stranaka i načela ugovorne ravnoteže.

Time što je bespovratna sredstva dodijeljena tužitelju smanjila za više od 93 %, Komisija nije poduzela prikladne mjere, kako je bilo propisano sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava, čime je povrijedila načelo proporcionalnosti. Potvrđujući takvo Komisijino postupanje, Opći sud nije poštovao načelo proporcionalnosti, a samim time ga je i povrijedio. Osim toga, to što je Komisija, koja je umjesto prikladnih, poduzela neprikladne i arbitrarne mjere, dovelo je do nepostojanja pravne sigurnosti. Ni Opći sud nije poštovao načelo pravne sigurnosti time što je podupro takvo Komisijino postupanje.


Opći sud

26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/31


Presuda Općeg suda od 18. siječnja 2018. – Kenup Foundation i dr. protiv EIT

(Predmet T-76/15) (1)

((Istraživanje i tehnološki razvoj - EIT - Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020. - Poziv na podnošenje prijedloga s ciljem imenovanja Zajednice znanja i inovacija - Odbijanje ponude tužitelja - Uredba (EZ) br. 294/2008 - Uredba (EU) br. 1290/2013 - Nezakonita delegacija nadležnosti))

(2018/C 072/39)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Luneburg, Njemačka), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenija), Evotec AG (Hamburg, Njemačka) (zastupnici: u početku U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß i A. Richter, zatim U. Soltész, H. Weiß i A. Richter te naposljetku U. Soltész i H. Weiß, odvjetnici)

Tuženik: Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) (zastupnici: u svojstvu agenta, uz asistenciju P. de Bandta i M. Gherghinarua, odvjetnika)

Intervenijenti u potporu tužiteljima: Republika Malta (zastupnik: M. E. Perici Calascione, odvjetnik) i Stiftung Universität Lüneburg (zastupnik: F. Oehl, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja odluka od 9. prosinca 2014., čiji je smisao priopćen dopisom od 10. prosinca 2014., kojima je EIT imenovao Zajednicu znanja i inovacija (ZZI) „Inovacije za zdrav život i aktivno starenje” i odbio prijedlog konzorcija Kenup,

Izreka

1.

Poništavaju se odluke od 9. prosinca 2014., čiji je smisao priopćen dopisom od 10. prosinca 2014., kojima je Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) imenovao Zajednicu znanja i inovacija (ZZI) „Inovacije za zdrav život i aktivno starenje” i odbio prijedlog konzorcija Kenup.

2.

EIT će snositi vlastite troškove i troškove društava Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo i Evotec AG.


(1)  SL C 146, 4. 5. 2015.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/32


Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – EDF protiv Komisije

(Predmet T-747/15) (1)

((„Državne potpore - Potpore koje su francuska tijela dodijelila EDF-u - Reklasifikacija u kapital računovodstvenih rezerviranja nastalih izuzećem od oporezivanja za obnovu visokonaponske prijenosne mreže - Odluka kojom se proglašava nespojivost potpore s unutarnjim tržištem - Pravomoćnost - Kriterij privatnog ulagača”))

(2018/C 072/40)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Électricité de France (EDF) (Pariz, Francuska) (zastupnik: M. Debroux, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: É. Gippini Fournier, B. Stromsky i D. Recchia, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Francuska Republika (zastupnici: u početku G. de Bergues, D. Colas i J. Bousin, a zatim D. Colas i J. Bousin, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje članaka 1. do 5. Odluke Komisije (EU) 2016/154 od 22. srpnja 2015. o državnoj potpori SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) – Reklasifikacija u kapital računovodstvenih rezerviranja nastalih izuzećem od oporezivanja za obnovu visokonaponske prijenosne mreže koju je provela Francuska u korist EDF-a (SL 2016., L 34, str. 152.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Électricité de France (EDF) se nalaže snošenje, osim vlastitih, i troškova nastalih Europskoj komisiji, osim onih uzrokovanih intervencijom Francuske Republike.

3.

Francuskoj Republici se nalaže snošenje, osim vlastitih, i troškova koje je prouzrokovala Komisiji svojom intervencijom.


(1)  SL C 78, 29. 2. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/32


Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2018. – Deichmann protiv EUIPO-a – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport)

(Predmet T-68/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak opoziva - Figurativni žig Europske unije koji prikazuje križ na bočnoj strani sportske cipele - Pozicijski žig - Stvarna uporaba žiga - Članak 15. stavak 1. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. stavak 1. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001”))

(2018/C 072/41)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Deichmann SE (Essen, Njemačka) (zastupnik: C. Onken, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Gája, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Munich, SL (Capellades, Španjolska) (zastupnici: J. Güell Serra i M. del Mar Guix Vilanova, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. prosinca 2015. (predmet R 2345/2014-4) u vezi s postupkom opoziva između društava Deichmann i Munich.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Deichmann SE nalaže se snošenje troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Munich, SL.


(1)  SL C 111, 29. 3. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/33


Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Sun Media protiv EUIPO-a – Meta4 Spain (METABOX)

(Predmet T-204/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije METABOX - Raniji verbalni nacionalni žigovi i žigovi Europske Unije META4 i raniji figurativni nacionalni žigovi i žigovi Europske unije meta4 - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Sličnost znakova - Opasnost od dovođenja u zabludu”))

(2018/C 072/42)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Sun Media Ltd (Hong Kong, Kina) (zastupnik: A. Schnider, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Bonne, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Španjolska) (zastupnik: I. Temiño Ceniceros, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. veljače 2016. (predmet R 307/2015-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Meta4 Spain i Sun Media.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Sun Media Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 232, 27. 6. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/34


Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Sun Media protiv EUIPO-a – Meta4 Spain (METAPORN)

(Predmet T-273/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije METAPORN - Raniji verbalni nacionalni i žigovi Europske unije META4 i raniji figurativni žigovi meta4 - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001] - Sličnost usluga - Pojam komplementarnih usluga - Sličnost znakova - Vjerojatnost dovođenja u zabludu”))

(2018/C 072/43)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Sun Media Ltd (Hong Kong, Kina) (zastupnik: A. Schnider, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Bonne, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Španjolska) (zastupnik: I. Temiño Ceniceros, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. ožujka 2016. (spojeni predmeti R 653/2015-2 i R 674/2015-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Meta4 Spain i Sun Media.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Sun Media Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 270, 25. 7. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/34


Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Starbucks protiv EUIPO-a – Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Predmet T-398/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije COFFEE ROCKS - Raniji figurativni žigovi Europske unije STARBUCKS COFFEE - Relativni razlog za odbijanje - Sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 072/44)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: J. Schmitt, odvjetnik, i I. Fowler, solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: J. Crespo Carrillo i A. Kusturovic, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgija)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 24. svibnja 2016. (predmet R 559/2015-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Starbucks Corp. i Hasmik Nersesyan.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 24. svibnja 2016. (predmet R 559/2015-4).

2.

EUIPO-u se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 335, 12. 9. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/35


Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – Dehtochema Bitumat protiv ECHA-e

(Predmet T-630/16) (1)

((„REACH - Naknada za registraciju tvari - Smanjenje odobreno malim i srednjim poduzećima - Preporuka 2003/361/EZ - Pojam povezanog društva - Podnošenje ‚netočne izjave o veličini poduzeća’ - Smanjenje od 50 % iznosa primjenjive upravne pristojbe - Nadležnost ECHA-e - Prestanak proizvodnje tvari”))

(2018/C 072/45)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Češka Republika) (zastupnici: P. Holý, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (zastupnici: u početku J.-P. Trnka, E. Maurage i M. Heikkilä, zatim J.-P. Trnka i M. Heikkilä, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke SME(2016) 3038 ECHA-e od 7. srpnja 2016. kojom se utvrđuje da tužitelj ne ispunjava uvjete za smanjenje naknade predviđene za srednja poduzeća i kojom mu se određuje upravna pristojba.

Izreka

1.

Zahtjev za suspenziju izvršenja Odluke SME(2016) 3038 Europske agencije za kemikalije (ECHA) od 7. srpnja 2016. odbacuje se kao nedopušten.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Društvu Dehtochema Bitumat s. r. o. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 402, 31. 10. 2016.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/36


Presuda Općeg suda od 18. siječnja 2018. – LG Electronics protiv EUIPO-a (Dual Edge)

(Predmet T-804/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Dual Edge - Apsolutni razlog za odbijanje - Razlikovni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 072/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: LG Electronics, Inc. (Seul, Južna Koreja) (zastupnik: M. Graf, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Rajh, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. rujna 2016. (predmet R 832/2016-2) povodom zahtjeva za prijavu verbalnog znaka Dual Edge kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu LG Electronics, Inc. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 22, 23. 1. 2017.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/36


Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2018. – SE protiv Vijeća

(Predmet T-231/17) (1)

((„Javna služba - Dužnosnici - Primici od rada - Obiteljske naknade - Članak 2. stavak 2. treći podstavak Priloga VII. Pravilniku - Pojam ‚uzdržavano dijete’ - Pojam ‚dijete koje je dužnosnik obvezan uzdržavati na temelju sudske odluke temeljene na zakonodavstvu države članice o zaštiti maloljetnika’ - Odbijanje priznavanja statusa uzdržavanog djeteta dužnosnikovoj unuci”))

(2018/C 072/47)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: SE (zastupnik: N. de Montigny, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i R. Meyer, agenti)

Predmet

Tužba na temelju članka 270. UFEU-a za poništenje odluke Vijeća od 22. lipnja 2016. kojom je tijelo za imenovanje u toj instituciji odbilo priznati da je tužiteljeva unuka njegovo „uzdržavano dijete” u smislu članka 2. stavka 2. trećeg podstavka Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Osobi SE se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 213, 3. 7. 2017.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/37


Tužba podnesena 7. prosinca 2017. – Intercontact Budapest protiv CdT-a

(Predmet T-809/17)

(2018/C 072/48)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budimpešta, Mađarska) (zastupnik: É. Subasicz, odvjetnica)

Tuženik: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

Kao glavno, utvrdi odgovaraju li bodovi dodijeljeni pojedinom ponuditelju stvarnoj situaciji na temelju usporedbe podnesenih ponuda i poštuju li načela jednakog postupanja, nediskriminacije, proporcionalnosti i transparentnosti;

podredno, poništi tuženikovu odluku od 10. srpnja 2017. o rezultatu postupaka javne nabave FL/GEN 16-01 i FL/GEN 16-02;

još podrednije, poništi postupak javne nabave;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Tužitelj svoj prvi tužbeni razlog temelji na povredi načelâ jednakog postupanja, nediskriminacije, proporcionalnosti i transparentnosti, s obzirom na to da je tuženik različito ocijenio ponuditelje u postupcima javne nabave jer je u svakom postupku različito vrednovao istovjetne djelatnosti (1).

2.

Tužitelj svoj drugi tužbeni razlog temelji na tome da je tuženik zloporabio ovlasti jer mu nije priopćio informacije koje su potrebne u postupcima javne nabave (2).

3.

Tužitelj svoj treći tužbeni razlog temelji na povredi transparentnosti postupaka javne nabave jer je tuženik rezultat postupka objavio samo u Službenom listu, nepravodobno i izostavljajući cjelokupni sadržaj propisan Direktivom Unije (3).

4.

Tužitelj svoj četvrti tužbeni razlog temelji na tome da je tuženik povrijedio Direktivu o javnoj nabavi jer nije priopćio rokove za postupke pravne zaštite, čime je ograničio mogućnost njezina ostvarivanja (4).


(1)  Uvodne izjave 1. i 90. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)

(2)  Članak 113. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL 2012., L 298, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 248.)

(3)  Članak 50. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)

(4)  Prilog V. Dio D točka 16. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/38


Tužba podnesena 14. prosinca 2017. – Luksemburg protiv Komisije

(Predmet T-816/17)

(2018/C 072/49)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Veliko Vojvodstvo Luksemburg (zastupnici: D. Holderer, agent te D. Waelbroeck i A. Steichen, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je ova tužba dopuštena i osnovana;

ponajprije, poništi Komisijinu odluku od 4. listopada 2017. koja se odnosi na državnu potporu SA.38944 koju je Luksemburg proveo u korist Amazona;

podredno, poništi Komisijinu odluku od 4. listopada 2017. koja se odnosi na državnu potporu SA.38944 koju je Luksemburg proveo u korist Amazona u dijelu u kojem se njome nalaže povrat te potpore;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, podijeljen na tri dijela, temelji se na povredi članka 170. UFEU-a zbog toga što Komisija nije dokazala postojanje prednosti u korist Amazon EU S.à.r.l (u daljnjem tekstu: LuxOpCO).

Prvi dio temelji se na činjenici da primjena preliminarne odluke, kao i njeno obnavljanje 2011. nisu doveli do dodjeljivanja bilo kakve prednosti s obzirom na to da su davanja od kojih je trećina isplaćena za licenciju na nematerijalnu imovinu bila viša od iznosa koji je LuxOpCo platio društvu Amazon Europe Holding Technologies SCS (u daljnjem tekstu: LuxSCS) na temelju sporazuma o licenciji. Tužitelj smatra da se Komisijinom odlukom od 4. listopada 2017. koja se odnosi na državnu potporu SA.38944 koju je Luksemburg proveo u korist Amazona (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) pogrešno tvrdi da davanje koje je LuxOpCo stvarno platio odstupa od cijene po tržišnim uvjetima.

Drugi dio temelji se na očitim pogreškama koje se tiču činjenica i prava zbog kojih je u pobijanoj odluci provedena pogrešna analiza vezana uz navodnu neodgovarajuću primjenu transakcijske metode neto marže u okviru preliminarne odluke, kako u pogledu odabira analiziranog subjekta tako i u primjeni parametara navedene metode.

Treći dio temelji se na argumentu prema kojemu je izračun transferne cijene kako ga je u pobijanoj odluci provela Komisija naprotiv taj koji dovodi do rezultata koji očito odstupa od načela nepristrane transakcije.

2.

Drugi tužbeni razlog, podijeljen na dva dijela, temelji se na povredi članka 107. UFEU-a jer Komisija nije dokazala selektivnost predmetne preliminarne odluke.

Prvi dio temelji se na činjenici da je Komisija pogrešno pretpostavila selektivnost predmetne preliminarne odluke iako, na temelju sudske prakse, Komisija ne može zaključiti o postojanju prednosti pretpostavljajući njenu selektivnost već obvezno mora, u okviru svoje analize selektivnosti, najprije definirati referentni okvir koji se primjenjuje, a potom identificirati odstupanje od navedenog referentnog okvira.

Drugi dio temelji se na okolnosti da Komisija nije predložila dokaz tobožnje selektivnosti navodne potpore u podrednim razmatranjima. Ta su dva podredna utvrđenja selektivnosti očito nepravilna jer je Komisija pogriješila što se tiče referentnog okvira i, u svakom slučaju, nije dokazala da postoji ikakvo odstupanje od potonjeg.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članaka 4. i 5. UFEU-a zbog toga što je Komisija provela prikrivenu poreznu harmonizaciju nametanjem vlastitog tumačenja „dobre” transferne cijene koju je LuxOpCo trebao platiti LuxSCS-u na temelju predmetnog sporazuma u licenciji. U tom pogledu, tužitelj tvrdi da je Komisija u stvarnosti instrumentalizirala pravo državnih potpora kako bi ostvarila prikrivenu poreznu harmonizaciju u području transfernih cijena, povrjeđujući isključivu nadležnost država članica u području izravnog oporezivanja.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi Uredbe 2015/1589 i prava obrane, s obzirom na to da je Komisija postupila povrjeđujući prava obrane kada je donijela odluku kojom se jezgrovito odbacuju dokazi koje je naknadno dostavio Amazon i o čijem središnjem argumentu – pogrešci u odabiru analiziranog subjekta za potrebe transakcijske metode neto marže – ranije nisu mogli raspravljati ni Veliko Vojvodstvo Luksemburg ni Amazon.

5.

Peti tužbeni razlog, istaknut podredno, temelji se na Komisijinoj povredi članka 16. Uredbe 2015/1589, zbog toga što povrat potpore nije sukladan s načelom pravne sigurnosti uzimajući u obzir dobru vjeru Velikog Vojvodstva Luksemburg u primjeni transfernih cijena i nepredvidljivost novoga pristupa transfernoj cijeni koji Komisija primjenjuje u pobijanoj odluci.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/39


Tužba podnesena 18. prosinca 2017. – Sierra protiv EUIPO-a

(Predmet T-819/17)

(2018/C 072/50)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Mercedes Sierra (Alicante, Španjolska) (zastupnik: E. Fontes Vila, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da tuženiku naloži da iz njegova „Appraisal Report” za 2016. izbriše sve prigovore o njegovu stilu komunikacije jer smatra da su neistiniti te da narušavaju temeljno pravo osobe na slobodno izražavanje ideja i mišljenja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova tužba podnosi se protiv odluke koju je EUIPO donio u okviru postupka godišnjeg ocjenjivanja tužiteljeva radnog učinka za 2016.

Konkretno, tužitelj zahtijeva da se iz „Appraisal Report” povuku određene ocjene.

U potporu svojoj tužbi tužitelj navodi svoje pravo na slobodno izražavanje na radnom mjestu bez straha od odmazde.

Ta stranka smatra da joj je povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja i da je razlog opravdanja odluke o nepromaknuću u dužnosnika koje zaslužuje zbog svoje posvećenosti, kvalitete i obavljanja posla, stavlja u bespomoćnu situaciju.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/40


Tužba podnesena 20. prosinca 2017. – Etnia Dreams protiv EUIPO-a – Poisson (Etnik)

(Predmet T-823/17)

(2018/C 072/51)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Etnia Dreams, SL (Valencia, Španjolska) (zastupnik: P. Gago Comes, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Serge Poisson (Limal, Belgija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Etnik” – prijava za registraciju br. 15 721 301

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19/10/2018 u predmetu R 880/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da usvoji tužbeni zahtjev i da donese novu odluku kojom prihvaća prigovor br. B 2 791 229 te stoga, nakon što se izvrše potrebne pravne radnje, odbije prijavu za registraciju žiga Europske unije br. 15 721 301 „Etnik” za razrede 3. i 35. na temelju članka 8. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe o žigu zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu u odnosu na žig Zajednice br. 11 017 241 čiji je nositelj Etnia Dreams S.L.

Tužbeni razlozi

Osnova prigovora jasno potpada pod članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009.

Tuženik je trebao primijeniti zadnju rečenicu pravila 17. stavaka 3. i 4. Uredbe br. 2868/95 i, dakle, obavijestiti o nedostatku kako bi ga se uklonilo prije isteka roka od dva mjeseca.

Povreda članaka 41. i 42. Uredbe br. 207/2009.

Povreda članaka 10., 41., 47. i članka 48. stavka 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Povreda načela dobre vjere i poštovanja legitimnih očekivanja.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/41


Tužba podnesena 29. prosinca 2017. – United Parcel Service protiv Komisije

(Predmet T-834/17)

(2018/C 072/52)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian i W. Knibbeler, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

UPS-u naknadi štetu koju je pretrpio u iznosu od 1,742 milijardi eura s odgovarajućim kamatama;

UPS-u naknadi poreze koji će biti razrezani na naknadu štete, na temelju porezne stope primjenjive na dan donošenja presude; i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj zahtijeva naknadu štete na temelju čanaka 340. UFEU-a za štetu pretrpljenu kao posljedicu Odluke Komisije C(2013) 431, predmet COMP/M.6570 UPS/TNT Express (u daljnjem tekstu: odluka) koju je Opći sud poništio 7. ožujka 2017. u predmetu T-194/13.

U prilog tužbi, tužitelj navodi da je odluka zahvaćena ozbiljnim povredama pravnih pravila koja su namijenjena dodijeli prava UPS-u. Prema tvrdnjama tužitelja, svaka od povreda je pojedinačno podupirala odluku i onemogućila tužitelja da preuzme TNT i ostvari koristi povezane s tom predloženom transakcijom.

Tužitelj navodi da su te povrede bitne povrede prava u pogledu (1) analize koncentracije cijena; (2) analize učinkovitosti; (3) procjene FedExove konkurentnosti; i (4) procjene intenziteta tržišnog natjecanja utvrđene u odluci.

Prema mišljenju tužitelja, svaka od tih povreda, pojedinačno ili zajedno razmatrane, odgovorna je za nezakonitu odluku i uspostavlja odgovornost Unije na temelju članka 340. UFEU-a.

Tužitelj dalje navodi da su mu te povrede uzrokovale štetu, jer bi UPS preuzeo TNT da do njih nije došlo. Tužitelj navodi da nijedna uobičajeno pažljiva i razborita uprava ne bi zabranila predloženu transakciju da nisu pogrešno provedene analiza koncentracije cijena, analiza učinkovitosti, procjena FedExove konkurentnosti i procjena intenziteta tržišnog natjecanja.

Prema mišljenju tužitelja, trebalo bi ga stoga staviti u položaj u kojem bi bio da je nezakonita odluka bila donesena na ime naknade štete na temelju članka 340. UFEU-a.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/42


Tužba podnesena 29. prosinca 2017. – Eurofer protiv Komisije

(Predmet T-835/17)

(2018/C 072/53)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: J. Killick, barrister, i G. Forwood, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 2. Provedbene uredbe Komisije 2017/1795 od 5. listopada 2017. (SL 2017., L 258, str. 24.)

naloži zatražene mjere upravljanja postupkom; i

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, prema kojem su odlukom da se uvoz iz Srbije ne kumulira s uvozom iz ostale četiri zemlje pod istragom, u skladu s člankom 3. stavkom 4. Osnovne uredbe (1), počinjene očita pogreška u ocjeni i pogreška koja se tiče prava.

2.

Drugi tužbeni razlog, prema kojem su utvrđenjem da su zaštitne trgovinske mjere protiv Srbije u smislu članka 9. stavka 2. Osnovne uredbe čak i na nekumulativnoj osnovi „nepotrebne”, počinjene očita pogreška u ocjeni i pogreška koja se tiče prava.

3.

Treći tužbeni razlog, prema kojem je počinjena povreda članka 20. stavka 2. Osnovne uredbe, tužiteljeva prava na objavu i njegova prava na obranu te povreda dužnosti dobre uprave iz članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima zbog Komisijina neobjavljivanja marže štete (sniženje cijena) i marže nelojalnog snižavanja cijena u odnosu na uvoz iz Srbije te njezino posljedično odbijanje da pažljivo i nepristrano ispita sve relevantne okolnosti predmeta.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL [2016.], L 176/21)


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/43


Tužba podnesena 28. prosinca 2017. – Negru protiv EUIPO-a – Sky (SkyPrivate)

(Predmet T-837/17)

(2018/C 072/54)

Jezik na kojem je tužba podnesena: rumunjski

Stranke

Tužitelj: Alexandru Negru (Iași, Rumunjska) (zastupnik: I.-M. Iliescu, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Sky plc (Isleworth, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija figurativnog žiga s verbalnim elementom „Skyprivate” u kojoj je naznačena Europska unija

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. listopada 2017. u predmetu R 349/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/43


Tužba podnesena 9. siječnja 2018. – Holzer y Cia protiv EUIPO-a – Annco (ANN TAYLOR)

(Predmet T-3/18)

(2018/C 072/55)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Holzer y Cia, SA de CV (México, Meksiko) (zastupnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Annco, Inc. (New York, New York, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „ANN TAYLOR” – Žig Europske unije br. 9 865 651

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. studenoga 2017. u predmetu R 2370/2016-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

usvoji tužbu;

poništi pobijanu odluku;

potvrdi valjanost registracije žiga EU br. 9 865 651 „ANN TAYLOR” za sve proizvode za koje se navedenom prijavom zahtijevala zaštita;

naloži intervenijentu snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlog

Žalbeno vijeće pogriješilo je u svojoj analizi: postojanja zbunjujuće sličnosti između suprotstavljenih znakova i znanja nositelja zbunjujuće sličnog žiga pri podnošenju prijave; namjere nositelja u vrijeme prijave žiga; dokazne vrijednosti dane dokazima koje je podnijela stranka koja zahtijeva proglašenje žiga ništavim i u analizi tereta dokazivanja.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/44


Tužba podnesena 9. siječnja 2018. – Holzer y Cia protiv EUIPO-a – Annco (AT ANN TAYLOR)

(Predmet T-4/18)

(2018/C 072/56)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Holzer y Cia, SA de CV (México, Meksiko) (zastupnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Annco, Inc. (New York, New York, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementima „AT ANN TAYLOR” – Žig Europske unije br. 11 197 647

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. studenoga 2017. u predmetu R 2371/2016-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

usvoji tužbu;

poništi pobijanu odluku;

potvrdi valjanost registracije žiga EU br. 11 197 647 „AT ANN TAYLOR” za sve proizvode za koje se navedenom prijavom zahtijevala zaštita;

naredi intervenijentu da plati troškove postupka.

Tužbeni razlog

Žalbeno vijeće pogriješilo je u svojoj analizi: postojanja zbunjujuće sličnosti između suprotstavljenih znakova i znanja nositelja zbunjujuće sličnog žiga pri podnošenju prijave; namjere nositelja u vrijeme prijave žiga; dokazne vrijednosti dane dokazima koje je podnijela stranka koja zahtijeva proglašenje žiga ništavim i u analizi tereta dokazivanja.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/45


Tužba podnesena 3. siječnja 2018. – Hamburg Beer Company protiv EUIPO-a (Hamburg BEER COMPANY)

(Predmet T-5/18)

(2018/C 072/57)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Hamburg Beer Company GmbH (Hamburg, Njemačka) (zastupnici: O. Spieker, A. Schönfleisch i M. Alber, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementima „Hamburg BEER COMPANY” – prijava za registraciju br. 15 272 743

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2017. u predmetu R 436/2017-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži snošenje troškova EUIPO-u.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/46


Tužba podnesena 2. siječnja 2018. – Hamburg Beer Company protiv EUIPO-a (Hamburg Beer Company)

(Predmet T-6/18)

(2018/C 072/58)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Hamburg Beer Company GmbH (Hamburg, Njemačka) (zastupnici: O. Spieker, A. Schönfleisch i M. Alber, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Hamburg Beer Company” – prijava za registraciju br. 15 272 784

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. rujna 2017. u predmetu R 437/2017-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži snošenje troškova EUIPO-u.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/46


Tužba podnesena 8. siječnja 2018. – inforsacom Informationssysteme protiv EUIPO-a (Business and technology working as one)

(Predmet T-7/18)

(2018/C 072/59)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Njemačka) (zastupnici: O. Spieker, A. Schönfleisch i M. Alber, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Business and technology working as one” – prijava za registraciju br. 15 272 586

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. listopada 2017. u predmetu R 808/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži snošenje troškova EUIPO-u.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 2017/1001;

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001 u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 2017/1001.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/47


Tužba podnesena 8. siječnja 2018. – Addiko Bank protiv EUIPO-a – (STRAIGHTFORWARD BANKING)

(Predmet T-9/18)

(2018/C 072/60)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Addiko Bank AG (Beč, Austrija) (zastupnik: A. Seling, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „STRAIGHTFORWARD BANKING” – Zahtjev za registraciju br. 16 133 449

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. listopada 2017. u predmetu R 1090/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 2017/1001;

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.


26.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 72/47


Tužba podnesena 11. siječnja 2018. – Zweirad-Center Stadler protiv EUIPO-a – Triumph Designs (Triumph)

(Predmet T-12/18)

(2018/C 072/61)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Njemačka) (zastupnici: P. Ruess i A. Doepner-Thiele, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Triumph” – Zahtjev za registraciju br. 6 717 672

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. studenoga 2017. u predmetu R 665/2017-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se njome odbija prijava žiga za proizvode u razredima 9., 12. i 25.;

u cijelosti odbije prigovor i dopusti registraciju žiga za te proizvode ili da, podredno, vrati predmet EUIPO-u radi donošenja odgovarajućih mjera;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci pred žalbenim vijećem EUIPO-a snošenje troškova koji su nastali tužitelju.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.