ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 47

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
8. veljače 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Parlamentarna skupština Euronest

2018/C 47/01

Poslovnik Parlamentarne skupštine EURONEST usvojen 3. svibnja 2011. u Bruxellesu, izmijenjen 3. travnja 2012. u Bakuu, 29. svibnja 2013. u Bruxellesu, 18. ožujka 2015. u Yerevanu i 1. studenog 2017. u Kijevu

1

2018/C 47/02

Poslovnik stalnih odbora Parlamentarne skupštine EURONEST koji je Parlamentarna skupština EURONEST usvojila 3. svibnja 2011. te izmijenila 29. svibnja 2013. u Bruxellesu, 18. ožujka 2015. u Erevanu i 1. studenoga 2017. u Kijevu

15


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Parlamentarna skupština Euronest

8.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 47/1


POSLOVNIK

Parlamentarne skupštine EURONEST usvojen 3. svibnja 2011. u Bruxellesu, izmijenjen 3. travnja 2012. u Bakuu, 29. svibnja 2013. u Bruxellesu, 18. ožujka 2015. u Yerevanu i 1. studenog 2017. u Kijevu

(2018/C 047/01)

Članak 1.

Narav i ciljevi

1.   Parlamentarna skupština EURONEST parlamentarna je institucija Istočnog partnerstva između Europske unije i njezinih zemalja partnerica iz istočne Europe, na koju se načelno može primijeniti članak 49. Ugovora o Europskoj uniji, utemeljena na zajedničkim interesima i obvezama te načelima razlikovanja, zajedničkog vlasništva i odgovornosti.

2.   Parlamentarna skupština EURONEST parlamentarni je forum koji promiče uvjete koji su neophodni za ubrzavanje političkog povezivanja i daljnje gospodarske integracije između Europske unije i zemalja partnerica iz istočne Europe. Kao institucija odgovorna za parlamentarno savjetovanje, nadzor i praćenje partnerstva doprinosi osnaživanju, razvoju i vidljivosti Istočnog partnerstva.

3.   Sudjelovanje u Parlamentarnoj skupštini EURONEST je dobrovoljno, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji za članstvo određeni Ustavnim aktom, a Parlamentarna skupština EURONEST djeluje u duhu integracije i otvorenosti.

4.   Parlamentarna skupština EURONEST u praksi podržava, promiče i učvršćuje Istočno partnerstvo obuhvaćajući pritom i njegove četiri tematske platforme:

(a)

pitanja koja se odnose na temeljne vrijednosti uključujući demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te pitanja koja se odnose na tržišno gospodarstvo, održivi razvoj i odgovorno upravljanje;

(b)

daljnju ekonomsku integraciju između EU-a i njegovih zemalja partnerica iz istočne Europe, potporu društveno-ekonomskim reformama u zemljama partnericama iz istočne Europe kao i liberalizaciju trgovine i ulaganja, što dovodi do usklađivanja s propisima i standardima EU-a u cilju stvaranja mreže dubokih i sveobuhvatnih područja slobodne trgovine;

(c)

mehanizme za uzajamnu potporu i sigurnost opskrbe energijom te usklađivanje energetskih politika i zakonodavstava zemalja partnerica iz istočne Europe;

(d)

promicanje kontakata među ljudima i olakšavanje interakcije između građana Europske unije i građana zemalja partnerica iz istočne Europe, osobito mladih; promicanje kulturne suradnje i međukulturnog dijaloga te podupiranje obrazovanja, istraživanja i razvoja informacijskog i medijskog društva.

U tom kontekstu Parlamentarna skupština EURONEST teži k uspostavi odgovarajuće koordinacije između svojih stalnih odbora i rada u okviru četiriju tematskih platformi. Uz zajednički dogovor supredsjednika odbora i predsjednika tematskih platformi predstavnici odbora Parlamentarne skupštine EURONEST mogu prisustvovati sastancima platformi i obrnuto.

Članak 2.

Sastav

1.   Parlamentarna skupština EURONEST zajednička je skupština sastavljena od:

(a)

60 zastupnika u Europskom parlamentu;

(b)

10 zastupnika parlamenta svake zemlje partnerice iz istočne Europe.

2.   Članovi Parlamentarne skupštine EURONEST, koje delegiraju Europski parlament i parlamenti zemalja partnerica iz istočne Europe, moraju se imenovati u skladu s postupcima koje su utvrdili Europski parlament odnosno parlamenti svake zemlje partnerice iz istočne Europe, tako da se što vjernije odražava raspodjela različitih zastupljenih klubova zastupnika i izaslanstava. U skladu s istim postupcima svaki parlament koji sudjeluje u partnerstvu može imenovati zamjenske članove Parlamentarne skupštine EURONEST.

3.   Parlamentarna skupština EURONEST organizirana je na osnovi parlamentarnih izaslanstava koja određuju njezine dvije komponente. Članovi se mogu organizirati i unutar vlastitih klubova zastupnika unutar Parlamentarne skupštine EURONEST.

4.   Pri imenovanju članova Parlamentarne skupštine EURONEST i njezinih tijela parlamenti koji sudjeluju dužni su promicati ravnopravnu zastupljenost spolova.

5.   Parlamentarna skupština EURONEST osigurava uravnotežen sastav svih svojih tijela u pogledu zastupljenosti klubova zastupnika i nacionalnosti članova.

6.   Nepopunjena mjesta uvijek ostaju na raspolaganju parlamentu kojemu su dodijeljena.

Članak 3.

Nadležnosti

1.   Parlamentarna skupština EURONEST forum je za parlamentarne rasprave, savjetovanje, nadzor i praćenje svih pitanja koja se tiču Istočnog partnerstva. U tu svrhu Parlamentarna skupština EURONEST donosi rezolucije, preporuke i mišljenja koja se upućuju vrhu Istočnog partnerstva, institucijama i ministarskim konferencijama koje su posvećene razvijanju Istočnog partnerstva te institucijama Europske unije i zemalja partnerica iz istočne Europe.

2.   Parlamentarna skupština EURONEST promiče i potiče maksimalno korištenje programa EU-a dostupnih zemljama partnericama iz istočne Europe.

Članak 4.

Predsjedanje i Predsjedništvo

1.   Dvije komponente Parlamentarne skupštine EURONEST među svojim članovima biraju Predsjedništvo koje čine dva ravnopravna supredsjednika (po jedan iz svake komponente Parlamentarne skupštine EURONEST) i određeni broj potpredsjednika (po jedan iz svake zemlje partnerice iz istočne Europe, osim zemlje iz koje dolazi supredsjednik, te jednak broj iz Europskog parlamenta). O izbornom postupku i mandatu odlučuje svaka komponenta zasebno.

2.   Svakog člana Predsjedništva koji ne može sudjelovati na idućem sastanku Predsjedništva može zamijeniti drugi zastupnik Parlamentarne skupštine EURONEST koji pripada istom klubu zastupnika u Europskom parlamentu ili izaslanstvu iste zemlje partnerice iz istočne Europe. Supredsjednici moraju pisanim putem biti obaviješteni o zamjeni prije sastanka. Ako se mijenja supredsjednik, njegova zamjena preuzima funkcije koje on ima kao član Predsjedništva, ali ne i funkcije supredsjednika.

3.   Predsjedništvo je odgovorno za koordinaciju djelovanja Parlamentarne skupštine EURONEST, praćenje njezinih aktivnosti, rezolucija i preporuka te uspostavu odnosa s vrhom Istočnog partnerstva, ministarskim konferencijama i skupinama visokih dužnosnika i veleposlanika, kao i s predstavnicima civilnog društva i drugih tijela. Predsjedništvo predstavlja Skupštinu u odnosima s drugim institucijama.

4.   Predsjedništvo se sastaje najmanje dvaput godišnje na inicijativu supredsjednika, a jedan od tih sastanaka mora se poklapati s plenarnom sjednicom Parlamentarne skupštine EURONEST. Predsjedništvo ima kvorum ako je prisutna najmanje polovina članova iz komponente zemalja partnerica iz istočne Europe i polovina članova iz komponente Europskog parlamenta.

5.   Predsjedništvo sastavlja dnevni red Parlamentarne skupštine EURONEST i utvrđuje postupke za tijek skupštine.

6.   Predsjedništvo je odgovorno za pitanja koja se tiču sastava i nadležnosti odbora i radnih skupina. Predsjedništvo je također odgovorno za davanje ovlasti odborima za sastavljanje izvješća, predlaganje rezolucija i preporuka. Predsjedništvo također može uputiti razna pitanja na razmatranje odborima koji mogu sastaviti izvješća o određenoj temi.

7.   Predsjedništvo donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih članova. Ako bilo koji član ili zamjenski član Predsjedništva koji predstavlja izaslanstvo zemlje partnerice iz istočne Europe u ime svog izaslanstva izjavi da bi sadržaj odluke koju Predsjedništvo donosi imao utjecaja na vitalne interese njegove zemlje i tu izjavu potkrijepi pisanim opisom tog utjecaja, za donošenje je potreban konsenzus među članovima Predsjedništva. Ta se mogućnost može koristiti samo u iznimnim slučajevima kada predložena odluka posebno utječe na opstojnost, sigurnost i vitalnost nacije i smije se odnositi samo na dio odluke koji bi utjecao na vitalne interese zemlje partnerice iz istočne Europe. Ta se mogućnost ne smije koristiti kako bi se Predsjedništvu onemogućilo donošenje cijele odluke ili za odluke tehničke ili proceduralne naravi.

8.   Ako se pri utvrđivanju kvoruma prisutnih članova ili broja glasova potrebnih da bi se postigla dvotrećinska većina ne dobije cijeli broj, dobiveni se broj zaokružuje.

Članak 5.

Odnosi s vrhom Istočnog partnerstva, Vijećem ministara, Europskom komisijom i ministarskim konferencijama

1.   Predsjedništvo u svim područjima uspostavlja uže veze s institucijama, tijelima i organizacijama Istočnog partnerstva.

2.   Predsjedništvo poziva predstavnike vrha Istočnog partnerstva, Vijeća ministara, Europske komisije i ministarskih konferencija koje su posvećene razvoju i jačanju Istočnog partnerstva na sudjelovanje na sjednicama i sastancima Parlamentarne skupštine EURONEST i njezinih tijela.

Članak 6.

Promatrači

1.   Parlamentarna skupština EURONEST na prijedlog Predsjedništva može dopustiti predstavnicima parlamenata trojke EU-a da na sastancima Parlamentarne skupštine EURONEST sudjeluju kao promatrači.

2.   Predsjedništvo može pozvati i predstavnike drugih institucija i tijela te druge osobe da sudjeluju na sjednicama i sastancima Parlamentarne skupštine EURONEST, njezinih odbora i radnih skupina.

3.   Predsjedništvo može organizirati i neformalnu i ad hoc suradnju s nacionalnim parlamentima država članica EU-a.

Članak 7.

Plenarne sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST

1.   Parlamentarna skupština EURONEST, koju sazivaju njezini supredsjednici, u načelu se održava jedanput godišnje, jednom u jednoj od zemalja partnerica iz istočne Europe, a jednom u prostorijama Europskog parlamenta u jednom od njegovih mjesta rada na poziv Europskog parlamenta ili parlamenta zemlje partnerice iz istočne Europe koja je domaćin sjednice. U godini u kojoj se održava sastanak na vrhu Istočnog partnerstva saziva se Parlamentarna skupština EURONEST za termin nedugo prije početka sastanka.

2.   Supredsjednici mogu na zahtjev Predsjedništva sazvati izvanrednu sjednicu Parlamentarne skupštine EURONEST.

3.   Prvo zasjedanje svake sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST otvara predsjednik Europskog parlamenta ili predsjednik parlamenta zemlje partnerice iz istočne Europe koja je domaćin sjednice.

Članak 8.

Predsjedanje sjednicama

1.   Supredsjednici zajedno odlučuju o tome koji će od njih predsjedati svakom sjednicom Parlamentarne skupštine EURONEST. Predsjedatelj može odlučiti da ga tijekom sjednice zamijeni drugi supredsjednik ili potpredsjednik.

2.   Predsjedatelj otvara, prekida i zatvara sjednice. Brine se za poštovanje Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, ograničava vrijeme za govor, daje pitanja na glasovanje i objavljuje rezultate glasovanja.

3.   Predsjedatelj odlučuje o pitanjima koja se pojavljuju tijekom sjednica, uključujući ona koja nisu predviđena Poslovnikom. Po potrebi se savjetuje s Predsjedništvom.

4.   Predsjedatelj može govoriti u raspravi samo kako bi predstavio temu ili opomenuo govornike. Ako želi sudjelovati u raspravi, mjesto predsjedatelja mora prepustiti drugom supredsjedniku ili potpredsjedniku.

Članak 9.

Dnevni red

1.   Nacrt dnevnog reda plenarne sjednice, koji sastavlja Predsjedništvo, supredsjednici podnose Parlamentarnoj skupštini EURONEST koja ga odobrava.

2.   Nacrt dnevnog reda svake plenarne sjednice uključuje dvije kategorije tema:

(a)

izvješća koja podnose stalni odbori; načelno su ograničena na jedno izvješće po odboru za svaku sjednicu. Prijedlozi rezolucija, koji mogu biti sadržani i u izvješću, moraju se podnijeti četiri tjedna prije otvaranja sjednice. Najveća dopuštena duljina prijedloga rezolucija propisana je u Prilogu II. Poslovniku. Predsjedništvo na zahtjev supredsjednika odbora može odlučiti o broju izvješća o kojima će se glasovati na svakoj sjednici, ovisno o napretku u njihovoj pripremi;

(b)

žurne teme koje predlaže stalni odbor ili samo Predsjedništvo; žurne teme uvrštavaju se samo iznimno, a smije ih biti najviše tri na jednoj sjednici;

3.   Prijedlog rezolucije o žurnoj temi može podnijeti najmanje 10 članova Parlamentarne skupštine EURONEST iz najmanje dvaju izaslanstava ili klubova zastupnika u Europskom parlamentu. Prijedlozi rezolucija o žurnim temama moraju biti ograničeni na točku „Žurno” na dnevnom redu sjednice i ne smiju imati više od 1 000 riječi. Prijedlozi rezolucija o žurnim temama moraju se podnijeti 48 sati prije otvaranja sjednice na kojoj će se o njima raspravljati i glasovati.

4.   Prijedlozi rezolucija o žurnim temama podnose se Predsjedništvu koje osigurava da svaki prijedlog zadovoljava kriterije postavljene u stavku 3., da bude uvršten u dnevni red i dostupan na radnim jezicima Parlamentarne skupštine EURONEST. Prijedlozi Predsjedništva podnose se Parlamentarnoj skupštini EURONEST koja ih odobrava.

Članak 10.

Kvorum

1.   Parlamentarna skupština EURONEST ima kvorum ako je prisutna najmanje trećina članova iz komponente zemalja partnerica iz istočne Europe i trećina članova iz komponente Europskog parlamenta.

2.   Svi glasovi su valjani bez obzira na broj glasača, osim ako predsjedatelj na zahtjev koji prije početka glasovanja uloži najmanje 15 prisutnih članova, u trenutku glasovanja utvrdi da nema kvoruma. Ako se tijekom prebrojavanja glasova utvrdi da nema kvoruma, glasovanje se stavlja na dnevni red sljedeće sjednice.

Članak 11.

Raspored sjedenja

1.   Svi članovi sjede raspoređeni po abecednom redu svojeg prezimena bez obzira na nacionalnost. Predsjedništvo sjedi na čelu.

2.   Predstavnici vrha Istočnog partnerstva, Vijeća ministara, Europske komisije i ministarskih konferencija te promatrači sjede odvojeno od članova.

Članak 12.

Službeni i radni jezici

1.   Službeni jezici Parlamentarne skupštine EURONEST službeni su jezici Europske unije i službeni jezici zemalja partnerica iz istočne Europe. Radni jezici su engleski, njemački, francuski i ruski. Nadležne službe Europskog parlamenta u svakom mjestu rada mogu pružiti potrebnu jezičnu potporu kako bi svaki član Parlamentarne skupštine EURONEST mogao u potpunosti sudjelovati u njezinu radu, ako je parlament zemlje domaćina s tim suglasan.

2.   Parlament domaćin sjednice osigurava dostupnost radnih dokumenata za članove Parlamentarne skupštine EURONEST na radnim jezicima i, ako je to moguće, na svim službenim jezicima.

3.   Svi članovi načelno i u okviru mogućnosti tijekom rasprava mogu govoriti na jednom od službenih jezika Parlamentarne skupštine EURONEST. Govori se usmeno prevode na radne jezike Parlamentarne skupštine EURONEST i, samo ako to dopušta Kodeks ponašanja Europskog parlamenta o višejezičnosti, na relevantne službene jezike Europske unije kada se sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST održavaju u jednom od mjesta rada Europskog parlamenta.

4.   Sjednice odbora i, kada je to primjenjivo, radnih skupina te saslušanja održavaju se na radnim jezicima, ne dovodeći u pitanje mogućnosti predviđene Poslovnikom.

5.   Tekstovi koje je donijela Parlamentarna skupština EURONEST objavljuju se u Službenom listu Europske unije na svim službenim jezicima Europske unije, a parlamenti zemalja partnerica iz istočne Europe objavljuju ih na svojim službenim jezicima u obliku koji smatraju primjerenim.

Članak 13.

Javna narav rasprava

Sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST su javne, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 14.

Pravo na riječ

1.   Član Parlamentarne skupštine EURONEST može govoriti kada mu predsjedatelj da riječ.

2.   Predstavnici vrha Istočnog partnerstva, Vijeća ministara, Europske komisije i ministarskih konferencija te promatrači riječ dobivaju po odobrenju predsjedatelja.

3.   Ako se govornik udalji od teme, predsjedatelj ga opominje. Ako govornik ustraje, predsjedatelj mu može oduzeti riječ na vrijeme koje smatra primjerenim.

Članak 15.

Pitanja o pridržavanju Poslovnika

1.   Svaki član može postaviti pitanje o pridržavanju Poslovnika ili podnijeti postupovni prijedlog i tada dobiva riječ na najviše dvije minute.

2.   Predsjedatelj može na zahtjev dati riječ jednom govorniku protiv postupovnog prijedloga na najviše dvije minute.

3.   Nijedan drugi govornik nema pravo na riječ.

4.   Predsjedatelj objavljuje svoju odluku o pitanju o pridržavanju Poslovnika ili postupovnom prijedlogu. Po potrebi se savjetuje s Predsjedništvom.

Članak 16.

Prava i postupci glasovanja

1.   Svaki član ima jedan, osobni i neprenosivi glas.

2.   Parlamentarna skupština EURONEST glasuje elektronički. Ako se ne može glasovati elektronički, Parlamentarna skupština EURONEST glasuje dizanjem ruku. Ako je rezultat dizanja ruku nejasan, provodi se novo glasovanje s pomoću kartona u boji.

3.   Glasove prebrojava povjerenstvo za prebrojavanje glasova koje se sastoji od dvaju jednakih dijelova koje čine predstavnici tajništva obiju komponenata Parlamentarne skupštine EURONEST. Predsjedništvo prije početka svake sjednice imenuje povjerenstvo za prebrojavanje glasova koje o rezultatu prebrojavanja glasova izravno izvješćuje supredsjednike.

4.   Parlamentarna skupština EURONEST može donijeti odluku o tajnom glasovanju ako najmanje 15 članova Skupštine podnese pisani zahtjev do 18:00 sati dan prije glasovanja.

5.   Parlamentarna skupština EURONEST donosi odluke običnom većinom članova koji sudjeluju u glasovanju. Ako najmanje jedna desetina članova iz najmanje dvaju klubova zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje dvaju izaslanstava iz komponente zemalja partnerica iz istočne Europe Parlamentarne skupštine EURONEST prije početka glasovanja podnese zahtjev za glasovanje odvojeno po komponentama, glasuje se tako da predstavnici komponente zemalja partnerica iz istočne Europe i predstavnici komponente Europskog parlamenta glasuju odvojeno, ali istodobno (1). Tekst o kojem se glasuje smatra se usvojenim ako se odvojeno u obje komponente ostvari dvotrećinska većina glasova.

6.   Ako tekst o kojem će se glasovati sadrži dvije ili više odredbi, upućuje na dvije ili više točaka ili ga se može podijeliti na dva ili više dijelova s različitim značenjem i/ili normativnom vrijednošću, klub zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje pet članova Parlamentarne skupštine EURONEST mogu zahtijevati glasovanje po dijelovima. Zahtjev upućen supredsjednicima podnosi se pisanim putem najkasnije do 18:00 dan uoči glasovanja osim ako supredsjednici ne odrede drugi rok.

Članak 17.

Rezolucije i preporuke Parlamentarne skupštine EURONEST

1.   Parlamentarna skupština EURONEST može donositi rezolucije i preporuke upućene vrhu Istočnog partnerstva te institucijama, tijelima, skupinama i ministarskim konferencijama koje su posvećene jačanju Istočnog partnerstva ili institucijama Europske unije i zemalja partnerica iz istočne Europe, o pitanjima povezanim s raznim područjima koja Partnerstvo obuhvaća.

2.   Parlamentarna skupština EURONEST glasuje o prijedlozima rezolucija sadržanima u izvješćima koja podnose stalni odbori.

3.   Parlamentarna skupština EURONEST po potrebi glasuje i o prijedlozima rezolucija koje se tiču žurnih pitanja.

4.   Predsjedatelj po potrebi poziva autore sličnih prijedloga rezolucija o žurnim pitanjima da sastave zajednički prijedlog rezolucije. Na kraju rasprave Parlamentarna skupština EURONEST prvo glasuje o svakom od tih prijedloga i odgovarajućih amandmana. Nakon što se podnese zajednička rezolucija, svi ostali prijedlozi koje su isti autori podnijeli na istu temu postaju bespredmetni. Isto tako, nakon što se donese zajednička rezolucija, svi ostali tekstovi na tu temu postaju bespredmetni. Ako se ne donese zajednička rezolucija, preostali prijedlozi rezolucije stavljaju se na glasovanje po redu kojim su podneseni.

Članak 18.

Poruke za sastanke na vrhu Istočnog partnerstva

Predsjedništvo Parlamentarne skupštine EURONEST podnosi poruku za sastanak na vrhu ili, kada je to prikladno, sastanak ministara Istočnog partnerstva, na temelju rezolucija i preporuka koje je donijela Parlamentarna skupština EURONEST. Supredsjednici zajedno šalju poruku relevantnim institucijama.

Članak 19.

Izjave

Predsjedništvo se može žurno dogovoriti o izjavama koje se tiču pitanja u vezi s Istočnim partnerstvom i izjavama u slučaju prirodnih katastrofa, nastanka krize ili izbijanja sukoba za koji se smatra prikladnim ili neophodnim objaviti institucijski poziv uključenim stranama da se suzdrže od nasilja i/ili da pristupe političkim pregovorima ili kako bi se iskazala solidarnost s pogođenim osobama i zemljama. Takve izjave trebaju se temeljiti na postojećim rezolucijama i preporukama koje je donijela Parlamentarna skupština EURONEST te ih treba što prije poslati na uvid svim članovima Parlamentarne skupštine EURONEST. Izjave objavljuju supredsjednici.

Članak 20.

Amandmani

1.   Amandmane na tekstove o kojima se raspravlja na sjednici može podnijeti najmanje pet članova Parlamentarne skupštine EURONEST ili klub zastupnika kako je navedeno u članku 2.3. Amandmani se odnose na tekst koji se namjerava izmijeniti i podnose se u pisanom obliku. Na temelju tih kriterija Predsjedništvo može proglasiti amandmane nedopuštenima.

2.   Rok za podnošenje amandmana objavljuje se na početku sjednice.

3.   Pri glasovanju amandmani imaju prednost pred tekstom na koji se odnose.

4.   Ako se na isti dio teksta podnesu dva ili više amandmana, na glasovanje se prvo stavlja amandman koji najviše odstupa od sadržaja izvornog teksta. U obzir se mogu uzeti samo usmeni amandmani kojima se ispravljaju činjenične ili jezične pogreške. Ne razmatra se niti jedan drugi usmeni amandman.

5.   Skupština ne uzima u obzir amandmane (uključujući usmene amandmane) za koje je izražena primjedba u vezi s vitalnim interesom.

Članak 21.

Pitanja za pisani odgovor

1.   Svaki član Parlamentarne skupštine EURONEST od ministarskih tijela Istočnog partnerstva, trenutačnog predsjedništva vrha Partnerstva, Vijeća ministara Europske unije ili Europske komisije može zatražiti pisani odgovor na pitanje.

2.   Pitanja se moraju odnositi na Istočno partnerstvo i njegove četiri tematske platforme. Pitanja se podnose pisanim putem Predsjedništvu, koje odlučuje o njihovoj dopuštenosti, a ako su dopuštena, ono ih prosljeđuje nadležnim tijelima, uz zahtjev za pisani odgovor u roku od dva mjeseca od dana kad je pitanje poslano.

Članak 22.

Pitanja za usmeni odgovor

1.   Predsjedništvo odlučuje o terminu u kojem će se na svakoj sjednici upućivati pitanja ministarskim tijelima Istočnog partnerstva, trenutačnom predsjedništvu vrha Partnerstva, Vijeću ministara Europske unije i Europskoj komisiji vodeći računa o tome da se osigura prisutnost navedenih institucija na najvišoj razini.

2.   Svaki član Parlamentarne skupštine EURONEST može postaviti jedno pitanje za usmeni odgovor. Pitanja se moraju odnositi na Istočno partnerstvo i njegove četiri tematske platforme. Ako pitanje postavlja nekoliko članova, samo se jedan od njih poziva da ga usmeno izloži. Pitanja smiju sadržavati najviše 100 riječi, a podnose se Predsjedništvu u pisanim obliku u roku koji ono određuje. Predsjedništvo odlučuje o dopuštenosti pitanja. Predsjedništvo proglašava nedopuštenima osobito ona pitanja koja se tiču tema koje su već uvrštene u dnevni red sjednice. Pitanja koja su proglašena dopuštenima prosljeđuju se nadležnim institucijama. Supredsjednici odlučuju o redoslijedu primanja usmenih pitanja, a o odluci obavješćuju autore pitanja.

3.   Parlamentarna skupština EURONEST za pitanja za usmeni odgovor određuje najviše dva sata tijekom svake sjednice. Na pitanja koja zbog nedostatka vremena ostanu neodgovorena odgovara se pisanim putem, ako autor ne povuče pitanje. Na usmeno pitanje može se odgovoriti samo ako je prisutan njegov autor.

4.   Ministarska tijela Istočnog partnerstva, trenutačno predsjedništvo vrha Partnerstva, Vijeće ministara Europske unije i Europska komisija pozvani su da kratko odgovore na pitanja. Nakon odgovora može uslijediti rasprava ako to zatraži 20 ili više članova Parlamentarne skupštine EURONEST. Predsjedatelj određuje vremensko ograničenje za takvu raspravu.

Članak 23.

Zahtjevi za mišljenje Parlamentarne skupštine EURONEST

Na zahtjev vrha Istočnog partnerstva, ministarskih konferencija, Europske komisije ili druge nadležne institucije EU-a ili Istočnog partnerstva Parlamentarna skupština EURONEST može, na preporuku Predsjedništva, sastaviti mišljenja i prijedloge za donošenje specifičnih mjera koje su povezane s različitim područjima aktivnosti Istočnog partnerstva. U takvim slučajevima zahtjev se podnosi Predsjedništvu, koje slučaj može izložiti pred Parlamentarnom skupštinom EURONEST zajedno s preporukom.

Članak 24.

Zapisnik

Tajništvo izaslanstva koje je domaćin sjednica i sastanaka priprema i vodi nacrt zapisnika plenarnih sjednica i sastanaka Predsjedništva, stalnih odbora i radnih skupina, kao i evidenciju prisutnih te donesenih tekstova i odluka. Kopija tog nacrta zapisnika po završetku se šalje drugim izaslanstvima.

Članak 25.

Stalni odbori

1.   Radi pomnog razmatranja posebnih aspekata Istočnog partnerstva Parlamentarna skupština EURONEST osniva sljedeća četiri stalna odbora:

Odbor za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju,

Odbor za gospodarsku integraciju, pravno približavanje i usklađivanje s politikama EU-a,

Odbor za energetsku sigurnost,

Odbor za socijalna pitanja, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu i civilno društvo.

2.   U skladu s općim odredbama o funkcioniranju Parlamentarne skupštine EURONEST stalne odbore čine članovi Skupštine, u skladu s člankom 2., a njihovo djelovanje u potpunosti je jednakovrijedno. Ovlasti, nadležnosti, sastav i postupci stalnih odbora utvrđeni su Prilogom I.

3.   Parlamentarna skupština EURONEST na prijedlog Predsjedništva donosi poslovnik stalnih odbora.

Članak 26.

Privremeni odbori i odbori za praćenje

Na prijedlog Predsjedništva ili članova Skupštine, uključujući najmanje trećinu komponente zemalja partnerica iz istočne Europe i trećinu komponente Europskog parlamenta, Parlamentarna skupština EURONEST u bilo kojem trenutku može osnovati privremene odbore ili odbore za praćenje, određujući pritom njihove nadležnosti, sastav i mandat. Istodobno mogu djelovati najviše dva takva odbora. Odbori za praćenje moraju dovršiti svoj rad u roku od jedne godine. U posebnim slučajevima taj se rok može produljiti za dodatnih šest mjeseci.

Članak 27.

Radne skupine i saslušanja

1.   Predsjedništvo može osnovati radne skupine za određeno područje Istočnog partnerstva ili može poslati misije u svrhu utvrđivanja činjenica u zemlje partnerice iz istočne Europe, države Europske unije ili međunarodne organizacije, u skladu s proračunskim ograničenjima. O njihovu ustrojstvu, nadležnostima i sastavu u svakom slučaju odlučuje Predsjedništvo. Radne skupine ili misije mogu dobiti nalog da za Parlamentarnu skupštinu EURONEST sastave izvješća i prijedloge rezolucija ili preporuke. Osnovane radne skupine nastavljaju s radom dok Parlamentarna skupština EURONEST ne odluči drugačije. Radna skupina ima jednak broj članova iz svake komponente.

2.   Člana radne skupine koji ne može sudjelovati na sastanku može zamijeniti drugi član Parlamentarne skupštine EURONEST koji pripada istom klubu zastupnika u Europskom parlamentu ili istom izaslanstvu zemlje partnerice iz istočne Europe. Supredsjednike dotične radne skupine treba prije sastanka pismeno obavijestiti o zamjeni.

3.   U svrhu postizanja većeg razumijevanja među narodima Europske unije i zemalja partnerica iz istočne Europe te podizanja razine osviještenosti javnosti o pitanjima koja se tiču Istočnog partnerstva, Parlamentarna skupština EURONEST može organizirati saslušanja u redovitim vremenskim razmacima. Predsjedništvo je nadležno za organizaciju saslušanja i omogućuje pozivanje osoba koje Parlamentarnoj skupštini EURONEST mogu dati informacije iz prve ruke o relevantnim političkim, gospodarskim, društvenim i kulturnim pitanjima.

Članak 28.

Odnosi s parlamentarnim odborima za pridruživanje, odborima za parlamentarnu suradnju i izaslanstvima

1.   Parlamentarna skupština EURONEST može pozvati parlamentarne odbore za pridruživanje, odbore za parlamentarnu suradnju i izaslanstva, osnovane u okviru postojećih sporazuma i naknadno, da sudjeluju u njezinu radu.

2.   Takav poziv može se odnositi, između ostalog, na sastanak postojećih parlamentarnih odbora za pridruživanje, odbora za parlamentarnu suradnju i izaslanstava tijekom sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST.

Članak 29.

Financiranje troškova organizacije, sudjelovanja te usmenog i pismenog prevođenja

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1., parlament domaćin sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST, sastanka Predsjedništva ili sastanka odbora ili radne skupine odgovoran je za praktična pitanja koja se tiču organizacije sjednice ili sastanka.

2.   Parlamentarna skupština EURONEST na prijedlog Predsjedništva može preporučiti da ostali parlamenti daju financijski doprinos za pokriće troškova organizacije sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST ili sastanka odbora ili radne skupine.

3.   Putne troškove, dnevnice i troškove lokalnog prijevoza sudionika pokriva njihova matična institucija.

4.   Troškove organizacije pokriva parlament domaćin sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST, sastanka Predsjedništva ili sastanka odbora ili radne skupine, prema odredbama određenima u sljedećim stavcima.

5.   Kada se sjednica Parlamentarne skupštine EURONEST, sastanak Predsjedništva ili sastanak odbora ili radne skupine održava u mjestima rada Europskog parlamenta, Europski parlament, ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1., a zbog vlastite jezične raznolikosti, osigurava uslugu usmenog prevođenja na službene jezike Europske unije, ovisno o zahtjevima svakog sastanka i u skladu s Kodeksom ponašanja Europskog parlamenta o višejezičnosti.

6.   Kada se sjednica Parlamentarne skupštine EURONEST, sastanak Predsjedništva ili sastanak odbora ili radne skupine održava izvan mjesta rada Europskog parlamenta, Europski parlament, ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1., a zbog vlastite jezične raznolikosti, osigurava usmeno prevođenje samo na radnim jezicima Parlamentarne skupštine EURONEST i službenim jezicima Europske unije koje koriste članovi Europskog parlamenta u skladu s Kodeksom ponašanja Europskog parlamenta o višejezičnosti.

7.   Europski parlament preuzima odgovornost za pismeno prevođenje službenih dokumenata koje donosi Parlamentarna skupština EURONEST na službene jezike Europske unije. Ako se parlamenti zemalja partnerica iz istočne Europe s tim slože, a zbog vlastite jezične raznolikosti, ta institucija na sebe preuzima i pismeno prevođenje dokumenata nastalih tijekom pripreme ili tijekom sastanaka Parlamentarne skupštine EURONEST i njezinih tijela na radne jezike Parlamentarne skupine EURONEST. Parlamenti zemalja partnerica iz istočne Europe preuzimaju odgovornost za pismeno prevođenje službenih dokumenata koje donosi Parlamentarna skupština EURONEST na službene jezike svojih zemalja.

Članak 30.

Tajništvo

1.   Parlamentarnoj skupštini EURONEST u pripremi i neometanom odvijanju njezina rada pomaže Glavno tajništvo koje se sastoji od dužnosnika svake od dviju komponenti Parlamentarne skupštine EURONEST.

Glavno tajništvo pruža potporu za plenarne sjednice, Predsjedništvo, odbore i radne skupine. Kako bi se zajamčila profesionalna i nepristrana potpora Skupštini, obje komponente dužne su olakšati usku suradnju i izgradnju kapaciteta te uzajamnu razmjenu profesionalnog iskustva među različitim komponentama Glavnog tajništva.

2.   Plaće i druge troškove osoblja Tajništva snose njihovi parlamenti.

3.   Parlament domaćin sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST ili sastanka Predsjedništva, odbora ili radne skupine pomaže u organizaciji sjednice ili sastanka.

Članak 31.

Tumačenja Poslovnika

Supredsjednici ili, na njihov zahtjev, Predsjedništvo, odlučuju o pitanjima koja se tiču tumačenja Poslovnika.

Članak 32.

Izmjene Poslovnika

1.   Izmjene Poslovnika donosi Parlamentarna skupština EURONEST na temelju prijedloga Predsjedništva.

2.   Izmjene se donose dvotrećinskom većinom prisutnih članova. Ako je zahtjev za glasovanje po odvojenim komponentama prije početka glasovanja podnijela najmanje desetina članova iz najmanje dva kluba zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje dva izaslanstva iz komponente zemalja partnerica iz istočne Europe u Parlamentarnoj skupštini EURONEST, glasovanje se provodi tako da predstavnici komponente zemalja partnerica iz istočne Europe i predstavnici komponente Europskog parlamenta glasuju odvojeno. Tekst o kojem se glasuje smatra se usvojenim ako dobije dvotrećinsku većinu glasova danih odvojeno u obje komponente.

3.   Ako nije drukčije odlučeno tijekom glasovanja, izmjene Poslovnika stupaju na snagu prvog dana sjednice nakon njihova donošenja.


(1)  U skladu s prijedlogom Radne skupine za Poslovnik Parlamentarne skupštine EURONEST koji je Predsjedništvo Parlamentarne skupštine EURONEST podržalo 17. ožujka 2015., da bi se omogućilo korištenje elektroničke opreme, dvije bi komponente trebale glasovati jedna po jedna, a rezultati se ne bi smjeli objavljivati dok ne glasuju obje komponente.


PRILOG I.

OVLASTI, NADLEŽNOSTI, SASTAV I POSTUPCI STALNIH ODBORA

Članak 1.

Postoje četiri stalna parlamentarna odbora sa sljedećim ovlastima i nadležnostima:

Odbor za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju,

Odbor za gospodarsku integraciju, pravno približavanje i usklađivanje s politikama EU-a,

Odbor za energetsku sigurnost,

Odbor za socijalna pitanja, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu i civilno društvo.

I.   Odbor za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju

Odbor je nadležan za pitanja koja se tiču:

1.

razvijanja stabilnih demokratskih institucija, pitanja upravljanja i uloge političkih stranaka;

2.

promicanja političkog dijaloga, multilateralnih mjera za izgradnju povjerenja i doprinosa mirnom rješavanju sukoba;

3.

odnosa s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i parlamentarnim skupštinama u vezi s pitanjima koja su u opisu posla odbora;

4.

mira, sigurnosti i stabilnosti;

5.

izbornih standarda, uloge i regulacije medija te borbe protiv korupcije.

Odbor teži k uspostavi odgovarajuće koordinacije između svojeg rada i prve tematske platforme Istočnog partnerstva.

II.   Odbor za gospodarsku integraciju, pravno približavanje i usklađivanje s politikama EU-a

Odbor je nadležan za pitanja koja se tiču:

1.

praćenja gospodarskih, financijskih i poslovnih odnosa između EU-a i zemalja partnerica iz istočne Europe s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;

2.

odnosa s relevantnim međunarodnim organizacijama (posebno sa Svjetskom trgovinskom organizacijom) i organizacijama koje djeluju na regionalnoj razini radi promicanja gospodarske i trgovinske integracije;

3.

usklađivanja regulatornog okruženja ili mjera standardizacije u područjima obuhvaćenima međunarodnim pravnim instrumentima;

4.

financiranja Partnerstva, uključujući potporu implementaciji objekata Europske investicijske banke i ostale instrumente i mehanizme te vrste;

5.

održivog razvoja, prirodnih resursa, klimatskih promjena i upravljanja okolišem;

6.

olakšavanja međusobnog povezivanja prometnih i telekomunikacijskih mreža;

7.

ulaganja u regionalnom kontekstu i u prekograničnu suradnju.

Odbor teži k uspostavi odgovarajuće koordinacije između svojeg rada i druge tematske platforme Istočnog partnerstva.

III.   Odbor za energetsku sigurnost

Odbor je nadležan za pitanja koja se tiču:

1.

praćenja razvoja i implementacije mehanizama uzajamne energetske potpore i sigurnosti;

2.

podupiranja jačanja kontakata u vezi s energetskom sigurnosti i spremnošću na energetsku krizu;

3.

praćenja usklađivanja energetskih politika i zakonodavstva zemalja partnerica iz istočne Europe i diversifikacije opskrbe i transportnih pravaca;

4.

podupiranja stvaranja međusobno povezanog i diversificiranog tržišta energije, uključujući energiju iz obnovljivih izvora.

Odbor teži k uspostavi odgovarajuće koordinacije između svojeg rada i treće tematske platforme Istočnog partnerstva.

IV.   Odbor za socijalna pitanja, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu i civilno društvo

Odbor je nadležan za pitanja koja se tiču:

1.

promicanja i podupiranja suradnje u područjima kulture i obrazovanja, promicanja dijaloga među kulturama i odnosa s relevantnim međunarodnim organizacijama i agencijama;

2.

društvenog i ljudskog razvoja, mladih i rodne ravnopravnosti;

3.

uključenosti pojedinaca i skupina u društvo, socijalne zaštite, socijalnog dijaloga, socijalne infrastrukture i usluga, uključujući pitanja zdravlja;

4.

migracije i mobilnosti;

5.

tržišta rada i politike zapošljavanja;

6.

praćenja razvoja informacijskog društva;

7.

podupiranja suradnje u području učenja jezika, mladih i istraživanja;

8.

odnosa s Forumom za civilno društvo i nevladinim organizacijama iz EU-a i zemalja partnerica iz istočne Europe.

Odbor teži k uspostavi odgovarajuće koordinacije između svojeg rada i četvrte tematske platforme Istočnog partnerstva.

Članak 2.

1.   Stalni odbori imaju najviše 30 članova, sastavljeni su, koliko god je to moguće, od jednakog broja članova iz obje komponente te odražavaju sastav Parlamentarne skupštine EURONEST. O veličini i sastavu odbora odlučuje Parlamentarna skupština EURONEST na prijedlog Predsjedništva.

2.   Svaki član Parlamentarne skupštine EURONEST ima pravo na članstvo u jednom stalnom odboru. U iznimnim slučajevima moguće je članstvo u dvama stalnim odborima.

3.   Članovi se imenuju u skladu s postupcima koje utvrdi svaki parlament tako da u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju raspodjelu različitih klubova zastupnika i izaslanstava zastupljenih u komponenti Europskog parlamenta i komponenti zemalja partnerica iz istočne Europe.

Članak 3.

1.   Svaki odbor iz redova svojih članova bira Predsjedništvo koje čine dva supredsjednika ravnopravnog statusa (jedan iz svake komponente Parlamentarne skupštine EURONEST) i četiri potpredsjednika (dva iz svake komponente Parlamentarne skupštine EURONEST), a o postupcima njihova izbora i njihovim mandatima odlučuje svaka komponenta.

2.   Supredsjednici zajedno odlučuju o tome koji će od njih predsjedati svakom sjednicom odbora.

3.   Odbori mogu imenovati izvjestitelje koji će ispitati određena pitanja iz svog stručnog područja i pripremiti izvješća koja će podnijeti Parlamentarnoj skupštini EURONEST, a koja odobrava Predsjedništvo u skladu s Poslovnikom.

4.   Stalni odbori mogu raspravljati o točkama svojega dnevnog reda bez izvješća i mogu pisanim putem obavijestiti Predsjedništvo da se o tim točkama raspravljalo.

5.   Odbori izvješćuju Parlamentarnu skupštinu EURONEST o svojem radu.

Članak 4.

1.   Odbori zasjedaju kada ih sazovu njihovi supredsjednici, a najviše dvaput godišnje, od čega jednom tijekom sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST. Sastanci odbora održavaju se naizmjence u jednoj od zemalja partnerica iz istočne Europe i u prostorijama Europskog parlamenta u jednom od njegovih mjesta rada. Odbori se mogu sastajati na zajedničkim sastancima, ako supredsjednici tako odluče.

2.   Svi članovi mogu podnijeti amandmane na razmatranje u odboru.

3.   Kad je riječ o postupku, na sjednice odbora primjenjuje se Poslovnik Parlamentarne skupštine EURONEST na odgovarajući način. Odbor ima kvorum ako je prisutna najmanje trećina članova iz svake komponente.

4.   Ako odbor drukčije ne odluči, sve sjednice su javne.


PRILOG II.

DULJINA TEKSTOVA

Za tekstove predane na pismeno prevođenje i umnožavanje vrijede sljedeća maksimalna ograničenja:

obrazloženja, pripremni radni dokumenti i zapisnici sa sastanaka radnih skupina i istražnih misija: šest stranica,

prijedlozi rezolucija koji su sadržani u izvješćima i koji se tiču žurnih tema: četiri stranice, uključujući uvodne izjave, ali bez pozivanja.

Jedna stranica predstavlja tekst od 1 500 slovnih znakova bez razmaka.

Predsjedništvo može izmijeniti ovaj prilog.


8.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 47/15


POSLOVNIK

stalnih odbora Parlamentarne skupštine EURONEST koji je Parlamentarna skupština EURONEST usvojila 3. svibnja 2011. te izmijenila 29. svibnja 2013. u Bruxellesu, 18. ožujka 2015. u Erevanu i 1. studenoga 2017. u Kijevu

(2018/C 047/02)

U skladu s člankom 25. stavkom 3. Poslovnika Parlamentarne skupštine EURONEST i uzimajući u obzir prijedlog Predsjedništva, Parlamentarna skupština EURONEST usvaja Poslovnik stalnih odbora.

Članak 1.

Područje primjene

1.   Poslovnikom stalnih odbora utvrđuju se zajednički mehanizmi rada svih četiriju stalnih odbora Parlamentarne skupštine EURONEST (dalje u tekstu: odbori):

Odbor za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju,

Odbor za gospodarsku integraciju, pravno približavanje i usklađivanje s politikama EU-a,

Odbor za energetsku sigurnost,

Odbor za socijalna pitanja, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu i civilno društvo.

2.   Poslovnik Parlamentarne skupštine EURONEST primjenjuje se mutatis mutandis na sjednice odbora, ne dovodeći u pitanje Poslovnik stalnih odbora.

Članak 2.

Sastav

1.   Odbor ima najviše 30 članova, a čine ga:

15 zastupnika u Europskom parlamentu,

15 zastupnika iz parlamenata istočnoeuropskih zemalja partnerica (1).

Sastav odbora odražava sastav Parlamentarne skupštine EURONEST.

2.   Svaki član Parlamentarne skupštine EURONEST ima pravo na članstvo u jednom stalnom odboru. U iznimnim slučajevima moguće je članstvo u dvama stalnim odborima.

3.   Članovi se imenuju u skladu s postupcima koje utvrđuje svaki parlament tako da u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju raspodjelu različitih klubova zastupnika i izaslanstava zastupljenih u Europskom parlamentu i komponenti istočnoeuropskih zemalja partnerica.

4.   Veličinu i sastav odbora odobrava Parlamentarna skupština EURONEST na prijedlog Predsjedništva.

Članak 3.

Predsjedanje i Predsjedništvo

1.   Svaki odbor iz svojih redova bira Predsjedništvo koje čine dva supredsjednika s ravnopravnim statusom (jedan iz svake komponente) i četiri potpredsjednika (dva iz svake komponente), a o postupcima njihova izbora i njihovim mandatima odlučuje svaka komponenta zasebno.

2.   Supredsjednici zajednički odlučuju o tome koji od njih predsjeda sjednicom odbora.

Članak 4.

Zamjenici

1.   Svakog punopravnog člana koji ne može nazočiti sjednici odbora može zamijeniti zamjenski član iz iste komponente Skupštine ako se ta dva člana tako dogovore. Predsjednik mora biti obaviješten o svim zamjenama prije početka sjednice.

2.   Zamjenik u odboru ima jednaka prava i podliježe jednakim obvezama kao i punopravni član.

Članak 5.

Sjednice

1.   Odbori se sastaju na poziv supredsjednika, najviše dvaput godišnje, od čega jednom tijekom sjednice Parlamentarne skupštine EURONEST.

2.   Na prijedlog Predsjedništva odbora supredsjednici sastavljaju i podnose prijedlog dnevnog reda svake sjednice odbora.

3.   Sjednice odbora održavaju se na radnim jezicima Parlamentarne skupštine EURONEST. Sve su sjednice javne, osim ako supredsjednici ne odluče drugačije.

4.   Predsjednik vodi rasprave, brine se o poštovanju Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, proglašava rasprave zaključenima, pokreće glasovanje o temama i objavljuje ishod glasovanja.

5.   Članovi nemaju pravo na riječ osim ako im to predsjednik ne odobri. Govornika se ne smije prekidati osim zbog povrede Poslovnika. Ako se govornik udalji od teme, predsjednik ga opominje, a ako se to ponovi, može mu oduzeti riječ do kraja rasprave o toj temi.

6.   Predsjednik opominje svakog člana odbora koji ometa red tijekom rasprave. Ako se to ponovi, predsjednik može dotičnog člana udaljiti iz prostorije do kraja sjednice.

7.   Dva ili više odbora mogu, u skladu s dogovorom između dvaju Predsjedništava, održavati zajedničke sjednice o temama od zajedničkog interesa.

Članak 6.

Izvješća i žurne teme

1.   Odbori mogu, uz odobrenje Predsjedništva, imenovati izvjestitelje za razmatranje određenih pitanja u svojoj nadležnosti i pripremu izvješća koja se podnose Parlamentarnoj skupštini EURONEST ili mišljenja koja se podnose drugim odborima. Broj takvih izvješća u načelu je ograničen na jedno izvješće po odboru i sjednici. Predsjedništvo može na zahtjev supredsjednika odbora odlučiti o koliko će se izvješća glasovati po sjednici, ovisno o napretku u njihovoj pripremi.

2.   U iznimnim okolnostima odbor može predložiti žurne teme Parlamentarnoj skupštini EURONEST. Broj žurnih tema ograničen je u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (b) Poslovnika Parlamentarne skupštine EURONEST.

3.   Osim toga, odbori mogu raspravljati o ostalim točkama dnevnog reda bez izvješća i mogu pisanim putem obavijestiti Predsjedništvo Parlamentarne skupštine EURONEST da se o tim točkama raspravljalo.

4.   Odbori o svojem radu podnose izvješće Parlamentarnoj skupštini EURONEST.

Članak 7.

Kvorum i glasovanje

1.   Kvorum odbora postiže se nazočnošću najmanje jedne trećine članova iz svake komponente. U slučaju zajedničkih sjednica odbora, kvorum se postiže nazočnošću najmanje jedne trećine članova iz svake komponente.

2.   Svi su glasovi valjani bez obzira na broj glasača. Međutim, svaki član odbora može zatražiti utvrđivanje kvoruma prije glasovanja. Ako se nakon takvog zahtjeva ne utvrdi kvorum, glasovanje se odgađa.

3.   Odbor ili, u slučaju zajedničke sjednice, odbori donose odluke dvotrećinskom većinom glasova članova koji su sudjelovali u glasovanju. U odboru ili, u slučaju zajedničke sjednice, odborima se glasuje tako da svaki član ima jedan osobni i neprenosivi glas.

4.   U slučaju glasovanja podizanjem ruke glasove prebrojava Povjerenstvo za prebrojavanje glasova, u čijem su sastavu dva jednaka dijela koja čine predstavnici tajništva svake komponente Parlamentarne skupštine EURONEST. Povjerenstvo za prebrojavanje glasova imenuju supredsjednici odbora prije početka predmetne sjednice, a o rezultatu prebrojavanja glasova izravno izvješćuje supredsjednike.

5.   Svaki član može podnijeti amandmane za razmatranje u odboru ili, u slučaju zajedničke sjednice, odborima u roku koji najave supredsjednici. Amandmani se odnose na tekst koji se namjerava izmijeniti i podnose se pisanim putem. Usmeni amandmani mogu se uzeti u obzir samo ako im je namjera ispravljanje činjenične ili jezične pogreške. Nikakvi drugi usmeni amandmani ne bi se trebali uzeti u obzir.

6.   Ako su zahtjev za glasovanje po pojedinim komponentama podnijela prije početka glasovanja najmanje tri člana odbora koji pripadaju najmanje dvama klubovima zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje dvama izaslanstvima iz komponente istočnoeuropskih zemalja partnerica u Parlamentarnoj skupštini EURONEST, glasovanje se provodi tako da predstavnici istočnoeuropskih zemalja partnerica i predstavnici Europskog parlamenta glasuju odvojeno, ali istodobno. Predmetni tekst usvaja se ako se postigne dvotrećinska većina glasova danih odvojeno u objema komponentama. Ista se odredba primjenjuje u slučaju zajedničkih sjednica odbora.

7.   Ako tekst o kojem se će se glasovati sadrži dvije ili više odredbi, upućuje na dvije ili više točaka ili ga se može podijeliti na dva ili više dijelova s različitim značenjem i/ili normativnom vrijednošću, klub zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje pet članova Parlamentarne skupštine EURONEST mogu zahtijevati glasovanje po dijelovima. Zahtjev upućen supredsjednicima podnosi se pisanim putem najkasnije do 18.00 dan uoči glasovanja osim ako supredsjednici ne odrede drugi rok te se u pravilu smatra prihvaćenim. Ista se odredba primjenjuje u slučaju zajedničkih sjednica odbora.

Članak 8.

Ostala pravila

1.   Parlament domaćin sjednice odbora odgovoran je za praktične pripreme, pomoć pri organizaciji sjednice i s tim povezane troškove.

2.   Međutim, na prijedlog Predsjedništva, Parlamentarna skupština EURONEST može preporučiti da ostali parlamenti daju financijski doprinos za pokriće troškova organizacije sjednice odbora.

Članak 9.

Tumačenja Poslovnika

Supredsjednici ili Predsjedništvo odbora na zahtjev supredsjednika imaju pravo donositi odluke o svim pitanjima koja se tiču tumačenja Poslovnika stalnih odbora.

Članak 10.

Izmjena Poslovnika stalnih odbora

1.   Izmjene Poslovnika stalnih odbora donosi Parlamentarna skupština EURONEST na temelju prijedloga Predsjedništva.

2.   Izmjene se donose dvotrećinskom većinom glasova članova koji su sudjelovali u glasovanju. Ako je zahtjev za glasovanje po odvojenim komponentama prije početka glasovanja podnijela najmanje desetina članova koji pripadaju najmanje dvama klubovima zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje dvama izaslanstvima iz komponente istočnoeuropskih zemalja partnerica u Parlamentarnoj skupštini EURONEST, glasovanje se provodi tako da predstavnici istočnoeuropskih zemalja partnerica i predstavnici Europskog parlamenta glasuju odvojeno. Tekst o kojem se glasuje smatra se usvojenim ako se odvojeno u obje komponente ostvari dvotrećinska većina glasova.

3.   Ako prilikom glasovanja nije drugačije navedeno, izmjene Poslovnika stalnih odbora stupaju na snagu odmah nakon njihova donošenja.


(1)  Nakon pristupanja još jedne istočnoeuropske zemlje partnerice (Bjelarus) mjesta u odboru preraspodjeljuju se među istočnoeuropskim zemljama partnericama.