ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 428

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
13. prosinca 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 428/01

Obavijest Komisije od 13. srpnja 2017. o pružanju informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani

1

2017/C 428/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8727 – CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus) ( 1 )

6

2017/C 428/03

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) ( 1 )

6

2017/C 428/04

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8615 – AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center) ( 1 )

7

2017/C 428/05

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) ( 1 )

7

2017/C 428/06

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8711 – Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) ( 1 )

8

2017/C 428/07

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8700 – Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target) ( 1 )

8

2017/C 428/08

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8583 – Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV) ( 1 )

9


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europski parlament
Vijeće
Europska komisija

2017/C 428/09

Međuinstitucijski proglas o europskom stupu socijalnih prava

10

 

Europska komisija

2017/C 428/10

Tečajna lista eura

16

 

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade

2017/C 428/11

Odluka Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade od 7. kolovoza 2017. o registriranju Stranke europske ljevice

17

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 428/12

Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova

32

2017/C 428/13

Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova

32


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2017/C 428/14

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

33

2017/C 428/15

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8716 – Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

35


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/1


OBAVIJEST KOMISIJE

od 13. srpnja 2017.

o pružanju informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani

(2017/C 428/01)

SADRŽAJ

1.

Uvod 1

2.

Popis alergena (Prilog II. Uredbi (EU) br. 1169/2011) 2

3.

Načini pružanja informacija o alergenima za pretpakiranu hranu (posebno članak 21. U vezi s člankom 18. Uredbe) 2

3.1

Kada je na hrani naveden popis sastojaka 2

3.2

Ako ne postoji popis sastojaka 3

3.3

Označivanje derivata istog alergena 3

3.4.

Izuzeća 4

3.5.

Dobrovoljno ponavljanje 4

4.

Informacije o alergenima za nepretpakiranu hranu 5

5.

Ažuriranje Priloga II. 5

1.   Uvod

1.

Ova je obavijest namijenjena za pomoć poslovnim subjektima i nacionalnim tijelima u primjeni novih zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1) („Uredba”) u vezi s navođenjem prisutnosti određenih tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili intolerancije (članak 9. stavak 1. točka (c) i Prilog II. Uredbi).

2.

Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani („Uredba”) utvrđuju se novi zahtjevi u pogledu označivanja alergena u usporedbi s prethodnom Direktivom 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

3.

Novim se zakonodavstvom posebno propisuje da se potrošačima moraju uvijek pružiti informacije o prisutnosti alergena u hrani, uključujući nepretpakiranu hranu (članak 9. stavak 1. točka (c) i članak 44.). Međutim, državama članicama dopušteno je donošenje nacionalnih mjera o načinima na koje se informacije o alergenima stavljaju na raspolaganje na nepretpakiranoj hrani. Kad je riječ o pretpakiranoj hrani, Uredbom se utvrđuju načini na koje se informacije o alergenima moraju navesti na hrani (članak 21.). Stoga je potrebno ažurirati postojeće Smjernice o označivanju alergena sastavljene u skladu s Direktivom 2000/13/EZ kako bi odražavale tu izmjenu zakona.

4.

Ova obavijest ne dovodi u pitanje moguća tumačenja Suda Europske unije.

2.   Popis alergena (Prilog II. Uredbi (EU) br. 1169/2011)

5.

Prilog II. Uredbi sadržava popis prehrambenih tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili intolerancije. Taj je popis sastavljen na temelju znanstvenih mišljenja koja je donijela Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (3).

6.

U kontekstu Priloga II. trebalo bi napomenuti sljedeće:

„Žitarice” kako su navedene u Prilogu II. točki 1. treba shvatiti kao iscrpan popis.

„Jaje” u Prilogu II. točki 3. odnosi se na jaja svih ptica iz uzgoja.

„Mlijeko” u Prilogu II. točki 7. odnosi se na mlijeko iz mliječnih žlijezda životinja iz uzgoja.

„Orašasto voće” kako je navedeno u Prilogu II. točki 8. treba shvatiti kao iscrpan popis.

U Prilogu II. ne navode se samo tvari i proizvodi koji su u sklopu Priloga navedeni kao takvi, već i njihovi proizvodi. U slučaju kada su mikroorganizmi uzgojeni na supstratu koji je sastojak hrane uključen u Prilog II., te se mikroorganizme ne bi trebalo smatrati proizvodima dobivenima od tih supstrata.

3.   Načini pružanja informacija o alergenima za pretpakiranu hranu (posebno članak 21. u vezi s člankom 18. Uredbe)

7.

Člankom 21. stavkom 1. točkom (a) predviđa se sljedeće:

„Ne dovodeći u pitanje pravila donesena u skladu s člankom 44. stavkom 2., podaci iz članka 9. stavka 1. točke (c) moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti navedeni u popisu sastojaka u skladu s pravilima utvrđenima u članku 18. stavku 1. s jasnom uputom na naziv tvari ili proizvoda kako su navedeni u Prilogu II.; […]”

3.1.   Kada je na hrani naveden popis sastojaka

8.

U slučaju žitarica koje sadržavaju gluten navedenih u Prilogu II.: kada su sastojci proizvedeni od žitarica koje sadržavaju gluten, moraju biti navedeni pod nazivom koji jasno upućuje na određenu vrstu žitarica, tj. pšenicu, raž, ječam, zob.

Primjerice: ocat od ječmenog slada, zobene pahuljice.

9.

Kada se upotrebljavaju „pir”, „khorasan” ili „durum”, potrebno je jasno upućivanje na određenu vrstu žitarice, tj. „pšenicu”. Riječ „pšenica” može se dobrovoljno popratiti riječju „durum”, „pir” ili „khorasan”.

Primjerice

:

pšenica ili pšenica (durum) ili pšenica durum.

pšenica ili pšenica (pir) ili pšenica pir.

10.

Navođenje određene vrste žitarice može se dobrovoljno popratiti riječju „gluten”.

Primjerice: pšenično brašno (sadržava gluten) ili pšenično brašno (gluten)

11.

Kada je gluten dodan kao takav, kao sastojak, mora se navesti vrsta žitarice iz koje potječe gluten.

Primjerice

:

gluten (pšenica), pšenični gluten ili gluten (iz pšenice)

dekstrin (pšenica) ili (pšenični gluten); dekstrin (sadržava pšenicu) ili (sadržava pšenični gluten).

12.

Kada proizvod koji sadržava jednu od žitarica navedenih u Prilogu II. (npr. zob) ispunjava relevantne zahtjeve Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 (4), na proizvodu se može upotrebljavati izjava „bez glutena” ili „vrlo mali sadržaj glutena”. Međutim, žitaricu navedenu u Prilogu II. ipak je potrebno navesti i naglasiti na popisu sastojaka u skladu s člancima 9. i 21. Uredbe.

13.

U slučaju orašastog voća, na popisu sastojaka mora se navesti određena vrsta kako je navedena u točki 8. Priloga II., tj. bademi, lješnjaci, orasi, indijski oraščići, pekan orasi, brazilski orasi, pistacije, makadamije ili kvinslandski orasi. Kada su upotrijebljeni sastojci ili pomoćne tvari u postupku proizvodnje koji su dobiveni od orašastog voća navedenog u Prilogu II., sastojak mora biti naveden tako da se jasno upućuje na točan naziv orašastog voća.

Primjerice: arome (badem).

14.

Člankom 21. stavkom 1. točkom (b) Uredbe predviđa se sljedeće:

„Ne dovodeći u pitanje pravila donesena u skladu s člankom 44. stavkom 2., podaci iz članka 9. stavka 1. točke (c) moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

[…]

(b)

naziv tvari ili proizvoda, kako su navedeni u Prilogu II., treba biti naglašen uporabom vrste pisma koje se jasno razlikuje od vrste pisma kojim je pisan ostatka popisa sastojaka, na primjer različitim slovima, stilovima ili bojama u pozadini.”

15.

Članak 21. stavak 1. točka (b) nudi određenu fleksibilnost u pogledu načina kojim se osigurava to naglašavanje, primjerice vrstom slova, stilom ili bojom pozadine. Subjektima u poslovanju s hranom prepušten je odabir prikladnog načina razlikovanja alergena od ostatka popisa sastojaka. Međutim, potrebna su neka pojašnjenja povezana s informacijama koje se moraju naglasiti.

16.

Kada se naziv sastojka sastoji od nekoliko zasebnih riječi (npr. „mlijeko u prahu”, „poudre de lait”, „latte in polvere”), dovoljno je samo naglasiti riječ koja odgovara tvari/proizvodu navedenom u Prilogu II. Kada naziv sastojka uključuje naziv alergena u jednoj riječi (npr. njemačka riječ „Milchpulver” za „mlijeko u prahu”), dovoljno je naglasiti onaj dio naziva sastojka koji odgovara tvari/proizvodu navedenom u Prilogu II.

17.

Ako složeni sastojak sadržava tvari navedene u Prilogu II. koje uzrokuju alergije ili intolerancije, te se tvari moraju naglasiti na popisu sastojaka.

Primjerice: u slučaju punjenja od banane koje sadržava žumanjke jaja, jagode, šećer, vodu, […] mora se naglasiti riječ „jaja”. U slučaju sendviča s majonezom napravljenom od jaja, mora se naglasiti prisutnost „jaja”.

3.2.   Ako ne postoji popis sastojaka

18.

Člankom 21. stavkom 1. drugim podstavkom utvrđuje se da:

„Ako nema popisa sastojaka, navod podataka iz članka 9. stavka 1. točke (c) mora uključivati riječ „sadrži” iza koje se navodi naziv tvari ili proizvoda iz Priloga II.”

19.

U slučaju hrane na koju se ne primjenjuje obveza navođenja popisa sastojaka (kao što je vino), ali koja se upotrebljava kao sastojak u proizvodnji ili pripremi druge vrste hrane za koju se navodi popis sastojaka, moraju se naglasiti alergeni prisutni u toj hrani kako bi ih se razlikovalo od ostatka popisa sastojaka (primjenjuje se članak 21. stavak 1.).

Primjerice: sastojci: … vino (sadržava sulfite), pri čemu je naglašena riječ „sulfiti”.

3.3.   Označivanje derivata istog alergena

20.

Člankom 21. stavkom 1. trećim podstavkom predviđa se sljedeće:

„Ako nekoliko sastojaka ili pomoćnih tvari u procesu proizvodnje hrane potječu od jedne tvari ili proizvoda iz Priloga II., to je potrebno jasno navesti za svaki sastojak ili pomoćnu tvar u postupku proizvodnje.”

21.

Kako bi se ispunio taj zahtjev, nije nužno ponoviti upućivanje na tvar(i) ili proizvod(e) navedene u Prilogu II. svaki put kad su te tvari prisutne. Svako prezentiranje iz kojeg jasno proizlazi da različiti sastojci potječu od jedne tvari ili proizvoda iz Priloga II. ispunjuje taj zahtjev i prihvatljivo je. Upućivanje mora, međutim, uvijek biti izravno povezano s popisom sastojaka, primjerice postavljanjem informacija na koje se upućuje na kraj popisa sastojaka ili u neposrednu blizinu popisa sastojaka.

Primjerice:

Hrana koja sadržava prehrambene aditive, nosače i pomoćne tvari u postupku proizvodnje dobivene od pšenice može se označiti na sljedeći način:

„…

aditiv (5)

aditiv (1)

nosač (1)

pomoćna tvar u postupku proizvodnje (1)

(5)  od pšenice (pri čemu se mora naglasiti „pšenica”).”"

3.4.   Izuzeća

22.

Člankom 21. stavkom 1. posljednjim podstavkom predviđa se da:

„Podatke iz članka 9. stavka 1. točke (c) nije potrebno navesti ako naziv hrane jasno upućuje na tu tvar ili proizvod.”

23.

U skladu s tim zahtjevom, kada se hrana prodaje pod nazivom kao što je „sir” ili „vrhnje” koji jasno upućuje na jedan od alergena navedenih u Prilogu II. (npr. mlijeko) i te za nju ne treba navesti popis sastojaka u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (d) Uredbe, predmetni alergen ne mora biti naveden na oznaci.

24.

Međutim, ako se takva hrana prodaje pod trgovačkim nazivom/nazivom robne marke koji sam po sebi ne upućuje jasno na jedan od alergena iz Priloga II., naziv je potrebno popratiti dodatnim informacijama koje predstavljaju „jasno upućivanje” na alergen u skladu s člankom 21. stavkom 1. posljednjim podstavkom.

Primjerice:

„Ambert” (kao naziv hrane) zajedno sa „seoski plavi sir” (kao dodatak nazivu hrane, prikazan u neposrednoj blizini naziva hrane), pri čemu je „sir” jasno upućivanje na tvar iz Priloga II.

Budući da korisnici u različitim državama članicama mogu različite shvaćati naziv proizvoda, potrebna je procjena svakog pojedinačnog slučaja.

25.

Ako naziv hrane jasno upućuje na jedan od alergena navedenih u Prilogu II. i na hrani je naveden popis sastojaka (bez obzira na to jesu li informacije obvezne ili dobrovoljne), alergen prisutan u toj hrani mora se naglasiti na popisu sastojaka.

Primjerice: „Sir (mlijeko, sol, sirilo, …)”, pri čemu se naglašava „mlijeko”.

26.

U slučaju kada naziv hrane na proizvodu jasno upućuje na tvar ili proizvod iz Priloga II., ali proizvod sadržava i druge tvari ili proizvode iz Priloga II., ti se alergeni moraju navesti kako bi korisnici mogli na temelju informacija odabrati hranu koja je sigurna za njih.

3.5.   Dobrovoljno ponavljanje

27.

Ne dovodeći u pitanje postojeće odredbe Unije koje se primjenjuju na određene vrste hrane (6), nije moguće dobrovoljno ponavljati informacije o alergenima izvan popisa sastojaka ili upotrebljavati riječ „sadržava” iza koje se navodi naziv tvari ili proizvoda iz Priloga II. ili upotrebljavati simbole ili polja (vidjeti uvodnu izjavu 47., članak 21. stavak 1. u vezi s člankom 36. stavkom 1. Uredbe).

4.   Informacije o alergenima za nepretpakiranu hranu

28.

U članku 44. Uredbe (EU) br. 1169/2011 navodi se:

„1.

Za hranu ponuđenu na prodaju krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane u nepretpakiranom obliku, ili hranu koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača, ili je pretpakirana za izravnu prodaju:

(a)

obvezno je navođenje podataka iz članka 9. stavka 1. točke (c);

[…]

2.

Države članice mogu donijeti nacionalne mjere o načinu kojim se stavljaju na raspolaganje podaci ili elementi tih podataka iz stavka 1. i, prema potrebi, o obliku njihova navođenja ili prezentiranja.”

29.

Uredbom su predviđene obvezne informacije o alergenima za nepretpakiranu hranu.

30.

Države članice i dalje su nadležne za donošenje nacionalnih odredbi o načinima na koje se informacije o alergenima stavljaju na raspolaganje na takvoj hrani. Načelno su za navođenje informacija o alergenima dopušteni svi oblici komunikacije kako bi se korisnicima omogućilo da donesu utemeljenu odluku, npr. etikete, drugi popratni materijali ili bilo koje drugo sredstvo, uključujući sredstva suvremene tehnologije ili verbalnu komunikaciju (provjerljive usmene informacije).

31.

Ako takve nacionalne mjere ne postoje, na nepretpakiranu hranu primjenjuju se odredbe Uredbe koje se odnose na pretpakiranu hranu. Prema tome, u skladu s člankom 13. Uredbe, informacije o alergenima moraju biti lako uočljive, jasno čitljive i, prema potrebi, neizbrisive te prikazane u pisanom obliku. Stoga nije moguće pružiti informacije o alergenima samo na zahtjev potrošača. Nadalje, primjenjuju se zahtjevi u pogledu označivanja utvrđeni u članku 21. Uredbe (prethodno navedene točke od 3. do 21.).

5.   Ažuriranje Priloga II.

32.

Članak 21. stavak 2. Uredbe glasi:

„Kako bi se osigurala bolja informiranost potrošača i uzeli u obzir najnoviji znanstveni napredak i tehničke spoznaje, Komisija mora sustavno ponovno ocijeniti i, prema potrebi, ažurirati popis iz Priloga II. delegiranim aktima u skladu s člankom 51.

[…]”

33.

Ažuriranje popisa u Prilogu II. može obuhvaćati dodavanje tvari na popis ili uklanjanje tvari s popisa. U vezi s brisanjem alergena s popisa, Direktiva 2000/13/EZ (7) sadržavala je posebne odredbe u skladu s kojima su zainteresirane strane Komisiji mogle poslati studije u kojima je znanstveno dokazano da određeni alergeni ne mogu izazvati neželjene reakcije. Te posebne odredbe nisu zadržane u Uredbi. To međutim ne sprečava da potencijalno zainteresirane strane Komisiji podnesu dokaze kojima se utvrđuje da nije vjerojatno da bi proizvodi dobiveni od tvari iz Priloga II. u određenim okolnostima mogli uzrokovati neželjene reakcije kod ljudi.

34.

Takvi podnesci mogu se pripremiti u skladu s EFSA-inim „Smjernicama o pripremi i podnošenju zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 11. Direktive 2000/13/EZ” (8) te poslati Komisiji u najmanje dva primjerka u elektroničkom obliku (CD-ovi ili memorijske kartice) na sljedeću adresu:

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane, Odjel E1

Europska komisija

1049 Bruxelles

BELGIJA


(1)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(2)  Direktiva 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijećaod 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (SL L 109, 6.5.2000., str. 29.).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_nda_04_en1,1.pdf

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 od 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani (SL L 228, 31.7.2014., str. 5.).

(6)  Primjerice, odredbe članka 51. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24.7.2009., str. 60.).

(7)  Vidjeti članak 6. stavak 11. drugi podstavak Direktive 2000/13/EZ.

(8)  EFSA Journal 2013.;11(10):3417.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/6


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8727 – CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/02)

Dana 5. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8727. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/6


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/03)

Dana 5. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na njemačkom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8612. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/7


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8615 – AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/04)

Dana 14. studenoga 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8615. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/7


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/05)

Dana 6. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na njemačkom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8478. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/8


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8711 – Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/06)

Dana 5. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8711. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/8


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8700 – Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/07)

Dana 7. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8700. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/9


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8583 – Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/08)

Dana 7. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na njemačkom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8583. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament Vijeće Europska komisija

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/10


Međuinstitucijski proglas o europskom stupu socijalnih prava

(2017/C 428/09)

Europski parlament, Vijeće i Komisija svečano proglašavaju sljedeći tekst europskim stupom socijalnih prava

EUROPSKI STUP SOCIJALNIH PRAVA

Preambula

(1)

U skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji cilj je Unije, među ostalim, promicanje dobrobiti njezinih naroda i rad na održivom razvoju Europe koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena, visokokonkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu u cilju pune zaposlenosti i društvenog napretka te visokoj razini zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša. Unija suzbija socijalnu isključenost i diskriminaciju, promiče socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca, međugeneracijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta.

(2)

U skladu s člankom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Unija pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zaposlenosti, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

(3)

Člankom 151. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa se da Unija i države članice, imajući na umu temeljna socijalna prava, kao što su ona određena u Europskoj socijalnoj povelji potpisanoj 18. listopada 1961. u Torinu te ona iz Povelje Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika iz 1989., imaju za cilj promicanje zapošljavanja, poboljšanje životnih i radnih uvjeta kako bi se na putu napretka omogućilo njihovo usklađivanje, odgovarajuću socijalnu zaštitu, socijalni dijalog, razvoj ljudskih potencijala u cilju trajne visoke stope zaposlenosti i borbe protiv isključenosti.

(4)

Člankom 152. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa se da Unija prepoznaje i promiče ulogu socijalnih partnera na svojoj razini, uzimajući u obzir raznolikost nacionalnih sustava. Unija je tu da olakšava dijalog među socijalnim partnerima poštujući njihovu autonomiju.

(5)

Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, proglašenom 7. prosinca 2000. na sastanku Europskog vijeća u Nici, štite se i promiču brojna osnovna načela koja su ključna za europski socijalni model. Odredbe te Povelje odnose se na institucije, tijela, urede i agencije Unije, uz poštovanje načela supsidijarnosti, te na države članice samo kada provode pravo Unije.

(6)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije sadržava odredbe kojima se utvrđuju ovlasti Unije povezane s, među ostalim, slobodom kretanja radnika (članci 45. do 48.), pravom poslovnog nastana (članci 49. do 55.), socijalnom politikom (članci 151. do 161.), promicanjem socijalnog dijaloga (članak 154.), uključujući sklapanje i provedbu sporazuma na razini Unije (članak 155.), jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad (članak 157.), doprinosom razvoju kvalitetnog obrazovanja i strukovnog osposobljavanja (članci 165. i 166.), djelovanjem Unije kojim se nadopunjuju nacionalne politike i promiče suradnja u području zdravstva (članak 168.), ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom kohezijom (članci 174. do 178.), oblikovanjem i nadzorom provedbe općih smjernica ekonomskih politika (članak 121.), utvrđivanjem smjernica za zapošljavanje i ispitivanjem njihove provedbe (članak 148.) i, općenitije, usklađivanjem zakonodavstava (članci 114. do 117.).

(7)

Europski parlament pozvao je na uspostavu stabilnog europskog stupa socijalnih prava kako bi se ojačala socijalna prava, kratkoročno i srednjoročno pozitivno utjecalo na živote ljudi te poduprla izgradnja Europe u 21. stoljeću. (1) Čelnici 27 država članica naglasili su da je rješavanje ekonomske i socijalne nesigurnosti prioritet te su pozvali na stvaranje svijetle ekonomske budućnosti za sve, zaštitu našeg načina života i osiguravanje boljih mogućnosti za mlade. (2) Čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije u Rimskoj deklaraciji obvezali su se raditi na ostvarivanju socijalne Europe. Ta se obveza temelji na načelu održivog rasta i promicanja gospodarskog i društvenog napretka te koheziji i konvergenciji, čuvajući pritom integritet unutarnjeg tržišta; Uniji koja u obzir uzima raznolikost nacionalnih sustava i ključnu ulogu socijalnih partnera; Uniji koja promiče ravnopravnost žena i muškaraca te prava i jednake mogućnosti za sve; Uniji koja se bori protiv nezaposlenosti, diskriminacije, socijalne isključenosti i siromaštva; Uniji u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem kontinenta; Uniji koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost. (3) Socijalni partneri obvezali su se da će i dalje pridonositi Europi koja svojim radnicima i poduzećima donosi rezultate. (4)

(8)

Dovršetak jedinstvenog europskog tržišta posljednjih desetljeća pratio je razvoj čvrste socijalne stečevine, što je dovelo do napretka u slobodi kretanja, načinu života i radnim uvjetima, ravnopravnosti žena i muškaraca, zdravlju i sigurnosti na radu, socijalnoj zaštiti te obrazovanju i osposobljavanju. Uvođenje eura dalo je Uniji stabilnu zajedničku valutu kojom se koristi 340 milijuna građana u 19 država članica, što im olakšava svakodnevni život i štiti ih od financijske nestabilnosti. Unija se također znatno proširila, što je dovelo do brojnijih gospodarskih mogućnosti i promicanja društvenog napretka diljem kontinenta.

(9)

Tržišta rada i društva brzo se razvijaju, a globalizacija, digitalna revolucija, promjene u obrascima rada te društvena i demografska kretanja donose nove mogućnosti i izazove. Izazovi, kao što su izrazita nejednakost, dugotrajna nezaposlenost i nezaposlenost mladih te međugeneracijska solidarnost, često su prisutni u svim državama članicama, premda u različitim stupnjevima.

(10)

Europa je pokazala namjeru da prebrodi financijsku i gospodarsku krizu i zahvaljujući odlučnim mjerama, gospodarstvo Unije sada je stabilnije, stope zaposlenosti rekordno su visoke, a nezaposlenost se kontinuirano smanjuje. Međutim, društvene posljedice krize, primjerice nezaposlenost mladih, dugotrajna nezaposlenost i rizik od siromaštva, vrlo su brojne i potrebno je hitno ih riješiti.

(11)

Zapošljavanje i društveni izazovi s kojima se Europa suočava u velikoj su mjeri posljedica relativno skromnog rasta koji je rezultat neiskorištenog potencijala u smislu sudjelovanja u zapošljavanju i produktivnosti. Budući da su gospodarski i društveni napredak povezani, uspostava europskog stupa socijalnih prava poboljšavanjem europske konkurentnosti i poticanjem ulaganja, otvaranja radnih mjesta i socijalne kohezije trebala bi biti dio sveobuhvatnijih napora u izgradnji uključivijeg i održivijeg modela rasta.

(12)

Europskim stupom socijalnih prava nastojali bi se postići učinkoviti rezultati u području zapošljavanja i socijalnih prava kao odgovor na postojeće i buduće izazove koji su izravno usmjereni na ispunjavanje osnovnih ljudskih potreba te osiguravanje boljeg ostvarivanja i provođenja socijalnih prava.

(13)

Intenzivniji rad na ostvarivanju rezultata u području zapošljavanja i socijalnih prava osobito je važan radi povećanja otpornosti i jačanja ekonomske i monetarne unije. Zbog toga je europski stup socijalnih prava konkretno zamišljen za europodručje, ali se odnosi na sve države članice.

(14)

Europski stup socijalnih prava odraz je načela i prava koji su ključni za pravednost tržišta rada i sustava socijalne skrbi te njihovo dobro funkcioniranje u Europi 21. stoljeća. Njime se potvrđuju neka od prava koja su već sadržana u pravnoj stečevini Unije. Dodaju se i nova načela koja se odnose na izazove koji proizlaze iz društvenog, tehnološkog i ekonomskog razvoja. Kako bi postala pravno izvršiva, za ta načela i prava potrebno je prvo na odgovarajućoj razini donijeti namjenske mjere ili zakonodavstvo.

(15)

Načela koja su utvrđena u europskom stupu socijalnih prava odnose se na građane Unije i državljane trećih zemalja sa zakonitim boravkom u Uniji. Kada je određeno načelo povezano s radnicima, ono se odnosi na sve zaposlene osobe, neovisno o njihovu radnom statusu te načinu i trajanju rada.

(16)

Europski stup socijalnih prava ne sprečava države članice ili njihove socijalne partnere da uspostave ambicioznije društvene standarde. Konkretno, ništa iz europskog stupa socijalnih prava ne smije se tumačiti na način da se ograničavaju prava i načela kako su u svojim područjima primjene utvrđena pravom Unije ili međunarodnim pravom i međunarodnim sporazumima čije su Unija ili sve države članice stranke, uključujući Europsku socijalnu povelju potpisanu u Torinu 18. listopada 1961. i mjerodavne konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada odnosno na način da se na ta prava i načela negativno utječe.

(17)

Uspostava europskog stupa socijalnih prava zajednička je politička obveza i odgovornost. Europski stup socijalnih prava trebao bi se provesti na razini Unije i na razini država članica u okviru njihovih nadležnosti, uzimajući u obzir različite socioekonomske uvjete i raznolikost nacionalnih sustava uključujući ulogu socijalnih partnera, i u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti.

(18)

Na razini Unije europski stup socijalnih prava ne podrazumijeva veće ovlasti i zadaće Unije od onih dodijeljenih Ugovorima. On bi se trebao provesti u okviru tih ovlasti.

(19)

Europskim stupom socijalnih prava poštuju se raznolikost kultura i tradicija europskih naroda te nacionalni identiteti država članica i organizacija njihovih javnih tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Konkretno, uspostavom europskog stupa socijalnih prava ne utječe se na pravo država članica da utvrde osnovna načela svojih sustava socijalne sigurnosti i upravljaju svojim javnim financijama te se ne smije znatno utjecati na njihovu financijsku ravnotežu.

(20)

Socijalni dijalog ima središnju ulogu u jačanju socijalnih prava te održivog i uključivog rasta. Socijalni partneri na svim razinama imaju ključnu ulogu u ostvarivanju i provedbi europskog stupa socijalnih prava u skladu sa svojom autonomijom u pregovorima i sklapanju sporazuma i pravom na kolektivno pregovaranje i kolektivno djelovanje.

Europski stup socijalnih prava

POGLAVLJE I.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

1.   Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno ući na tržište rada.

2.   Rodna ravnopravnost

a.

Jednako postupanje i jednake mogućnosti žena i muškaraca moraju se osigurati i poticati u svim područjima, uključujući sudjelovanje na tržištu rada, uvjete zaposlenja i napredovanje u karijeri.

b.

Žene i muškarci imaju pravo na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.

3.   Jednake mogućnosti

Bez obzira na spol, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju, svi imaju pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa robi i uslugama dostupnima javnosti. Potiču se jednake mogućnosti nedovoljno zastupljenih skupina.

4.   Aktivna potpora zapošljavanju

a.

Svi imaju pravo na pravovremenu i prilagođenu pomoć u poboljšavanju izgleda za zapošljavanje ili samozapošljavanje. To uključuje pravo na potporu pri traženju posla, osposobljavanju i prekvalifikaciji. Svi imaju pravo na prijenos socijalne zaštite i prava na osposobljavanje kada mijenjaju radno mjesto.

b.

Mladi imaju pravo na kontinuirano obrazovanje, naukovanje, pripravništvo ili pouzdanu ponudu za posao u razdoblju od četiri mjeseca nakon gubitka posla ili prekida obrazovanja.

c.

Nezaposleni imaju pravo na prilagođenu, neprekidnu i dosljednu potporu. Dugotrajno nezaposleni imaju pravo na detaljnu individualnu procjenu najkasnije 18 mjeseci od gubitka posla.

POGLAVLJE II.

PRAVEDNI RADNI UVJETI

5.   Sigurno i prilagodljivo zaposlenje

a.

Bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanja. Potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme.

b.

U skladu sa zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima osigurava se potrebna fleksibilnost poslodavaca da se brzo prilagode gospodarskim promjenama.

c.

Potiču se inovativni oblici zapošljavanja kojima se osiguravaju kvalitetni radni uvjeti. Potiču se poduzetništvo i samozapošljavanje. Olakšava se profesionalna mobilnost.

d.

Sprečava se sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, uključujući zabranu zlouporabe nestandardnih ugovora. Probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku.

6.   Plaće

a.

Radnici imaju pravo na pravedne plaće s kojima se može dostojno živjeti.

b.

Osigurava se primjerena minimalna plaća kojom se mogu zadovoljiti potrebe radnika i njihovih obitelji u određenim nacionalnim gospodarskim i društvenim uvjetima te pristup zapošljavanju i poticaji za traženje zaposlenja. Sprečava se siromaštvo zaposlenih.

c.

Sve se plaće utvrđuju transparentno i predvidljivo u skladu s nacionalnom praksom i poštujući autonomiju socijalnih partnera.

7.   Informacije o uvjetima zaposlenja i zaštita u slučaju dobivanja otkaza

a.

Radnici imaju pravo na početku zaposlenja u pisanom obliku biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa, uključujući probni rad.

b.

Prije dobivanja otkaza radnici imaju pravo biti upoznati s razlozima za njegovo dobivanje i mora im se dati razuman otkazni rok. Radnici imaju pravo pristupa djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza imaju pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju.

8.   Socijalni dijalog i uključenost radnika

a.

Provodi se savjetovanje se sa socijalnim partnerima o osmišljavanju i provedbi gospodarskih i socijalnih politika te politika zapošljavanja u skladu s nacionalnom praksom. Potiče ih se da pregovaraju o kolektivnim ugovorima i sklapaju ih u svim područjima koja su im relevantna poštujući svoju autonomiju i pravo na kolektivno djelovanje. Prema potrebi, sporazumi koje su sklopili socijalni partneri provode se na razini Unije i njezinih država članica.

b.

Radnici i predstavnici radnika imaju pravo pravovremeno biti upoznati s pitanjima koja su im relevantna te se uključiti u raspravu o njima, osobito u pogledu prijenosa, restrukturiranja i spajanja poduzeća te kolektivnog otpuštanja.

c.

Potiče se potpora povećanju kapaciteta socijalnih partnera za promicanje socijalnog dijaloga.

9.   Ravnoteža između poslovnog i privatnog života

Roditelji i osobe koje su dužne skrbiti o drugima imaju pravo na primjeren dopust, fleksibilne radne uvjete i pristup uslugama skrbi. Žene i muškarci imaju pravo jednakog pristupa posebnim dopustima za skrb i potiču se da ih jednakomjerno koriste.

10.   Zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje te zaštita podataka

a.

Radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

b.

Radnici imaju pravo na radno okruženje koje je prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama te koje će im omogućiti da što duže sudjeluju na tržištu rada.

c.

Radnici imaju pravo na zaštitu osobnih podataka na radnom mjestu.

POGLAVLJE III.

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČENOST

11.   Skrb o djeci i potpora djeci

a.

Djeca imaju pravo na pristupačan i kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

b.

Djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva. Djeca iz ugroženih sredina imaju pravo na posebne poticajne mjere za ostvarivanje jednakih mogućnosti.

12.   Socijalna zaštita

Bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici, a u usporedivim uvjetima i samozaposleni, imaju pravo na primjerenu socijalnu zaštitu.

13.   Davanja za nezaposlenost

Nezaposleni imaju pravo na primjerenu potporu za aktivaciju od javnih zavoda za zapošljavanje pri (ponovnom) uključivanju na tržište rada i primjerenu naknadu za nezaposlene u razumnom trajanju, u skladu s njihovim doprinosima i nacionalnim pravilima o ispunjavanju uvjeta za primanje naknade. Tim naknadama ne smije se destimulirati brz povratak na tržište rada.

14.   Minimalni dohodak

Svi koji nemaju dovoljno sredstava imaju pravo na primjereni minimalni dohodak koji omogućuje dostojan život u svim njegovim fazama te pravo djelotvornog pristupa potpornim dobrima i uslugama. Za one koji mogu raditi minimalni bi dohodak trebalo kombinirati s poticajima za (ponovno) uključivanje na tržište rada.

15.   Dohodak u starosti i mirovine

a.

Umirovljeni radnici i samozaposleni imaju pravo na mirovinu koja odgovara njihovim doprinosima i čini primjeren dohodak. Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na mirovinu.

b.

Sve starije osobe imaju pravo na resurse koji im omogućuju dostojan život.

16.   Zdravstvena zaštita

Svi imaju pravo pravovremenog pristupa pristupačnoj i kvalitetnoj preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj skrbi.

17.   Uključenost osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo na potporu dohotku koja im omogućuje dostojan život, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama.

18.   Dugoročna skrb

Svi imaju pravo na pristupačne i kvalitetne usluge dugotrajne skrbi, osobito na usluge skrbi u vlastitom domu i u zajednici.

19.   Stanovanje i pomoć beskućnicima

a.

Onima kojima je to potrebno omogućuje se pristup socijalnim stanovima ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje.

b.

Ranjive osobe imaju pravo na primjerenu pomoć i zaštitu od prisilnih deložacija.

c.

Osiguravaju se primjerena skloništa i usluge za beskućnike radi promicanja njihove socijalne uključenosti.

20.   Pristup osnovnim uslugama

Svi imaju pravo pristupa kvalitetnim osnovnim uslugama, uključujući vodu, kanalizaciju, energiju, prijevoz, financijske usluge i digitalnu komunikaciju. Potpora pristupu takvih uslugama dostupna je onima kojima je potrebna.


(1)  Europski parlament, Rezolucija od 19. siječnja 2017. o europskom stupu socijalnih prava, 2016/2095(INI).

(2)  Deklaracija iz Bratislave od 16. rujna 2016.

(3)  Rimska deklaracija od 25. ožujka 2017.

(4)  Zajednička izjava socijalnih partnera od 24. ožujka 2017.


Europska komisija

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/16


Tečajna lista eura (1)

12. prosinca 2017.

(2017/C 428/10)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1766

JPY

japanski jen

133,54

DKK

danska kruna

7,4423

GBP

funta sterlinga

0,88068

SEK

švedska kruna

9,9328

CHF

švicarski franak

1,1671

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

9,8245

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,596

HUF

mađarska forinta

314,33

PLN

poljski zlot

4,2044

RON

rumunjski novi leu

4,6335

TRY

turska lira

4,5040

AUD

australski dolar

1,5541

CAD

kanadski dolar

1,5098

HKD

hongkonški dolar

9,1848

NZD

novozelandski dolar

1,6956

SGD

singapurski dolar

1,5901

KRW

južnokorejski von

1 281,27

ZAR

južnoafrički rand

16,0156

CNY

kineski renminbi-juan

7,7875

HRK

hrvatska kuna

7,5395

IDR

indonezijska rupija

16 004,41

MYR

malezijski ringit

4,7860

PHP

filipinski pezo

59,377

RUB

ruski rubalj

69,2925

THB

tajlandski baht

38,369

BRL

brazilski real

3,9051

MXN

meksički pezo

22,4566

INR

indijska rupija

75,7700


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/17


Odluka Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

od 7. kolovoza 2017.

o registriranju Stranke europske ljevice

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2017/C 428/11)

TIJELO ZA EUROPSKE POLITIČKE STRANKE I EUROPSKE POLITIČKE ZAKLADE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (1), a posebno njezin članak 9.,

uzimajući u obzir zahtjev zaprimljen od Stranke europske ljevice,

budući da:

(1)

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”) primilo je zahtjev za registraciju kao europske političke stranke u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 od Stranke europske ljevice („podnositelj zahtjeva”) 6. srpnja 2017. i izmijenjene verzije dijela toga zahtjeva 11. srpnja 2017., 14. srpnja 2017., 18. srpnja 2017., 25. srpnja 2017., 27. srpnja 2017. i 3. kolovoza 2017.

(2)

Podnositelj zahtjeva predao je dokumente kojima se dokazuje da zadovoljava uvjete iz članka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, izjavu u obliku utvrđenom u Prilogu toj Uredbi i statute podnositelja zahtjeva u kojima su sadržane odredbe tražene na temelju članka 4. te Uredbe.

(3)

Uz zahtjev je kao popratni dokument podnesena i izjava javne bilježnice Valérie Bruyaux, u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, kojom se potvrđuje da se sjedište podnositelja zahtjeva nalazi u Belgiji te da su njegovi statuti u skladu s relevantnim odredbama nacionalnoga prava.

(4)

Podnositelj zahtjeva predao je dodatne dokumente u skladu s člancima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 (2).

(5)

U skladu s člankom 9. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Tijelo je proučilo zahtjev i predane popratne dokumente te smatra da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvjete za registraciju iz članka 3. te Uredbe i da statuti sadržavaju odredbe tražene na temelju članka 4. te Uredbe,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stranka europske ljevice ovime je registrirana kao europska politička stranka.

Steći će europsku pravnu osobnost na dan objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena

Stranci europske ljevice

Square de Meeûs 25

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2017.

Uime Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

Direktor

M. ADAM


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 od 2. listopada 2015. o sadržaju i funkcioniranju Registra europskih političkih stranaka i zaklada (SL L 333, 19.12.2015., str. 50).


PRILOG

Image

Statutes of the Party of European Left

The non-profit association for which these statutes are written up was founded on 01 July 2004 by:

 

Bertinotti Fausto, viale Regina Margherita 151 Rome (Italy), born on 22/03/1940 in Milan (Italy)

 

Marset Campos Pedro, calle Princesa 3 Murcia (Spain), born on 11/09/1941 in Valencia (Spain)

 

Scholz Helmut, Regensburger straße 21 15738 Zeuthen, (Germany), born in Berlin on 21/06/1954

 

Frutos Grass Francisco, Avenida Albufera 69 Madrid (Spain), born on 25/01/1939 in Barcelona (Spain)

 

Núňez José Luis, Calle Alustante 6 Madrid (Spain), born on 18/09/1940 in Ourense (Spain)

 

Della Valle Gian Luca, Via del Notario 3 San Marino, born on 01/04/1968 in San Marino

 

Pappas Stylianos, L Manolipi 139 Kesariani Athens (Greece), born on 09/03/1945 in Lamia (Greece)

 

Losa Myriam. Avenue victor rousseau 58 1190 Brussels, born on 07/07/1967 in Brussels (Belgium)

 

Giaculli Paola, Via Gi Mercuriale 14 Rome (Italy), born on 16/08/1961 in Empou (Italy)

 

Migliore Gennaro, Via Castagna Coop. vette F 51 800026 casoria (Italy), born on 21/06/1968 in Naples (Italy)

 

Mascia Graziella, Via Imperia 19 Milan (Italy), born on 03/09/1953 in Magenta (Italy)

 

Schubert Katina, Siegweg 22 Bonn 5 (Germany), born on 28/12/1961 in Heildeberg (Germany)

 

Gehrcke Wolfgang, Ryke straße 39 Berlin (Germany), born on 08/09/1943 in Reichan (Germany)

 

Gohde Claudia, Diefknbachstraße 584 Berlin (Germany), born on 11/09/1958 in rotemburg (Germany)

 

Polycarpou Vera, Ezekias Papaioannou 4 Nicosia (Cyprus), born in Afoula (Israel)

 

Theodorakopoulou Anastasia, Agathoupoleos 49 Athens (Greece), born on 01/10/1954 in Athens (Greece)

 

Balaure Cornel Florin, Vd Mihai Bravu 6 Bucharest (Romania), born on 17/10/1952 in Bucharest (Romania)

 

Cretu constantin, Chilia Veche 8 Bucharest (Romania), born on 17/10/1949 in Valea (Romania)

 

Fritz-Klackl Waltraud, Hintere Zollamtstraße, 11/7 Vienna (Austria)

 

Meyer Pleite Willy, Dehesa de Pagollano 11550 Chipiona Cadiz (Spain), born on 19/08/1952 in Madrid

 

Garnier Gilles, Rue de Merlan 28 93130 Noisy le Sec (France), born on 11/02/1959 in Paris (France)

Founding members of the European Left as member organisations were:

 

Communist Party of Austria

 

Party of Democratic Socialism, Czech Republic

 

Estonian Social-Democratic Labour Party,

 

French Communist Party, France

 

Party of Democratic Socialism, Germany

 

Coalition of the Left, the Progress and the Movements — Synaspismos, Greece

 

Workers-Party, Hungary

 

Communist Refoundation Party, Italy

 

Socialist Alliance Party, Romania

 

Communist Refoundation, San Marino

 

Communist Party of Slovakia

 

Communist Party of Spain

 

United Alternative Left of Catalonia, Spain

 

United Left, Spain

 

Swiss Party of Labour, Switzerland.

The association was registered under legal person number 866441216.

The undersigned, representing the Association, and in accordance with the decision of the General Assembly held in Brussels (24 June 2017) and the Congress held in Berlin (16-18 December 2016), are presenting the amendment of the Statute as follows:

Statute

Statute of the Party of the European Left

(Full text of the Statute, as it was adopted at the Founding Congress of the European Left in Rome, May 9, 2004, with the amendments approved by the 2nd Congress in Prague, November 2007, by the 3rd Congress in Paris, December 5, 2010, by the 4th Congress in Madrid, December 14, 2013, by the 5th Congress in Berlin, December 18, 2016, and by the General Assembly meeting in Brussels, June 24, 2017.)

1.   General Provisions, Name, Seat and Term

Article 1

Preamble

The ‘Party of the European Left’, abbreviated here to ‘European Left’ (EL) is a flexible, decentralised association of independent and sovereign European left-wing parties and political organizations which works on the basis of consensus.

We unite democratic parties of the alternative and progressive Left on the European continent that strive for the consistent transformation of today's social relationships into a peaceful and socially just society on the basis of the diversity of our situations, our histories and our common values.

Therefore we refer to the values and traditions of the socialist, communist and labour movement, of feminism, the feminist movement and gender equality, of the environmental movement and sustainable development, of peace and international solidarity, of human rights, humanism and antifascism, of progressive and liberal thinking, both nationally and internationally. We work together in the tradition of the struggles against capitalist exploitation, ecological destruction, political oppression and criminal wars, against fascism and dictatorship, in resistance to patriarchal domination and discrimination against ‘others’.

We defend this legacy of our movement which inspired and contributed to securing the social certainties of millions of people. We keep the memory of these struggles alive including the sacrifices and the sufferings in the course of these struggles. We do this in unreserved disputation with undemocratic, Stalinist practices and crimes, which were in absolute contradiction to socialist and communist ideals.

The political and economic developments in the capitalist societies at the beginning of the 21st century create the necessity and the possibility for parties of the Left, for democratic movements and alternative social forces, when working out and realising social alternatives not only to take into account all aspects of globalisation and internationalisation. Europe as a new space for the integration of more and more countries in East and West, in North and South is both an opportunity and a challenge to regain the political initiative for Left forces. We want and have to most closely combine our work on this political level with the social activities of members and sympathizers of the party organisations within the communities, regions and nation states.

We are doing it in sharp rejection of and developing an alternative to capitalism and to the financial hegemonic groups with its worldwide attempts of pushing through neo-liberal policies into the daily life of the peoples by the so-called political and economic elites.

And we want and have to do so being not a force free of contradictions, having differing views on many issues. But we are united in resisting political incapacitation and taking part in common struggles for an alternative that has freedom, equality, justice and solidarity as its goals.

With this international approach we declare:

The Left is willing to take on responsibility in Europe and the world for the shaping of our societies, to work out political alternatives, to promote them among the public and to win the required majorities.

Liberal internationalisation and globalisation are no phenomena of nature but the result of political developments and decisions. Therefore we stand consequently against the neo-liberal policy of dealing with these challenges, against war and militarization. Just now courage and confidence must be given to the people that the world is not a commodity, that a new world of peace, democracy, sustainability and solidarity is possible.

Article 2

Name and seat

The non-profit organization uses the name ‘Party of the European Left’, or in its abbreviated form ‘European Left’ (EL). The name is always preceded or followed by the wording ‘Association sans but lucratif’ or acronym ‘ASBL’, indicating that it is founded in conformity with the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’; hereinafter referred to as ‘the Law’ or ‘the Belgian law’) and that it does not pursue any profit goals. The party of the EL gets an official name in each of the official languages of the European Union as well as in the official languages of the states where EL member parties exist.

The names are:

 

‘Partit de L 'Esquerra Europea’ or ‘Esquerra Europea’ or ‘EE’ in Catalonian

 

‘Strana evropské levice’ or ‘Evropská levice’ or ‘EL’ in Czech

 

‘Party of the European Left’ or ‘European Left’ or ‘EL’ in English

 

‘Euroopa Vasakpartei’ or ‘Euroopa Vasak’ or ‘EV’ in Estonian

 

‘Parti de la Gauche Européenne’ or ‘Gauche Européenne’ or ‘GE’ in French

 

‘Partei der Europäischen Linken’ or ‘Europäische Linke’ or ‘EL’ in German

 

‘Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς’ or ‘Ευρωπαϊκή Αριστερά’ or ‘EA’ in Greek

 

‘Európai Baloldali Párt’ or ‘Európai Bal’ or ‘EB’ in Hungarian

 

‘Partito della Sinistra Europea’ or ‘Sinistra Europea’ or ‘SE’ in Italian

 

‘Partido da Esquerda Europeia’ or ‘Esquerda Europeia’ or ‘EE’ in Portuguese

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Romanian

 

‘Európska ľavicová strana’ or ‘Európska ľavica’ or ‘EĽ’ in Slovakian

 

‘Partido de la Izquierda Europea’ or ‘Izquierda Europea’ or ‘IE’ in Spanish

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Moldovan respectively in Romanian languages,

 

‘Avrupa Sol Partisi’ or ‘Avrupa Sol’ or ‘ASP’ in Turkish language,

 

‘Партыя Eўрaпейскіх лeвых’ or ‘Eўрaпейскія лeвыя’ or ‘EЛ’ in Belarusian language,

 

‘Europese Linkspartij’ or ‘Europees Links’ or ‘EL’ in Vlamish language,

 

‘Европейската лява партия’ or ‘Европейската левица’ or ‘ЕЛ’ in Bulgarian language,

 

‘Euroopan vasemmistopuolue’ or ‘Euroopan vasemmisto’ or ‘EV’ in Finnish language,

 

‘Europæisk Venstreparti’ or ‘Europæisk Venstre’ or ‘EV’ in Danish language,

 

‘Stranka evropske levice’ or ‘Evropska levica’ or ‘EL’ in Slovenian language,

 

‘Europeiska vänsterpartiet’ or ‘Europeiska vänstern’ or ‘EV’ in Swedish language.

The juridical seat of the EL is in 1000 Brussels, the head-office is located in Square de Meeus, 25, in the Brussels judicial region, and might be moved to another place in Belgium after decision by the Executive board.

Article 3

Term

The association is created for an undetermined term.

2.   Aims

Article 4

The EL aims to:

contribute to common political action of the democratic and alternative Left in EU Member States as well as on the European level;

promote the social, emancipatory, ecological, peace-loving as well as democratic and progressive thinking and acting of the parties, their members and sympathisers, and therefore to reinforce the parties' actions to develop emancipatory, democratic, peace, social, ecological and sustainable policies which is essential to transform the societies and to overcome today's capitalism;

use democratic forms to struggle for overcoming contemporary capitalist relations;

consolidate the cooperation of the parties and political organisations at all levels;

promote the confrontation of their analyses and the coordination of their orientations at the European level;

cooperate with other political organisations at European level pursuing similar targets;

promote a ‘European public relations work’ that actively supports the development of a European identity according to our values and aims;

cooperate in the preparation of the European elections and in referenda in the European scale, in full compliance with limitations laid down in the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council, in particular with the articles 21, 22 (hereinafter called ‘Regulation (EC) No 1141/2014’);

initiate, prepare and support Europe-wide initiatives of the EL and its parties — together with other parties, party-networks and NGOs (acting in full compliance with the above-mentioned Regulation (EC) No 1141/2014);

all decisions concerning choices and attitudes of EL member parties or political organizations in their own countries remain strictly under the sovereignty of national parties.

The EL supports fully gender equality in all areas of daily life. Feminism, gender-mainstreaming and gender-democracy are basic principles for the functioning and development of the EL.

3.   Membership

Article 5

Founding members of the EL are socialist, communist, red-green and other democratic left parties of the Member States and associated states of the European Union (EU) who are working together and establishing various forms of cooperation at all levels of political activity in Europe based on the agreements, basic principles and political aims laid down in its political programme (manifesto). Agreement on the European Left's Statutes is prerequisite for membership to the Party of the European Left.

Membership to the EL is open to any left party and political organisation in Europe that agrees with the aims and principles of the political programme (manifesto) and accepts these statutes. Their membership is granted by decision of the members.

Other parties and political organisations may apply for observer status or might be invited by the members to become observers to the EL.

Number of member parties is unlimited, but the minimum number of full members is three. Should the number fall below this threshold, the Association is obliged to start procedures for its dissolution.

Article 6

The European Left consists of:

Member parties and political organizations with full rights;

Observer parties or political organizations;

Individual members;

EL partners.

Article 6bis

List of actual members

The member parties of European Left are:

Bulgarian Left, Bulgaria,

Communist Party of Austria (KPÖ),

Communist Party of Finland (SKP), Finland,

Communist Party of Spain (PCE),

Communist Refoundation Party (PRC), Italy,

Dei LENK (dL), Luxembourg,

Die LINKE, Germany,

Estonian United Left Party (EÜVP), Estonia,

Freedom and Solidarity Party (ODP), Turkey,

French Communist Party (PCF), France,

Initiative for Democratic Socialism (IDS), Slovenia,

Left Alliance, Finland,

Left Bloc (BE), Portugal,

Left Party (PG), France,

Partie Communiste Wallonie-Bruxelles (PCWB), Belgium,

Party of Communists of Republic of Moldova (PCRM), Moldova,

Party of Democratic Socialism (SDS), Czech Republic,

Party of Ecosocialism and Sustainable Development of Slovenia (TRS),

Red-Green Alliance (RGA), Denmark,

Romanian Socialist Party (RSP), Romania,

Swiss Party of Labour (PST/POP/PDA), Switzerland,

SYRIZA, Greece,

The Belarusian Party of the Left ‘Fair World’ (Fair World), Belarus,

United Alternative Left of Catalonia (EUiA), Spain,

United Left (IU), Spain,

Workers-Party 2006 (WP 2006), Hungary.

The observer parties of European Left are:

AKEL, Cyprus,

Altra Europa con Tsipras (AET), Italy,

Communist Party of Bohemia and Moravia (CPBM), Czech Republic,

Communist Party of Slovakia, Slovakia,

Left Unity, United Kingdom,

New Cyprus Party (YKP), Cyprus,

United Cyprus Party (BKP), Cyprus,

VEGA, Belgium,

EL- Partners

Balpárt, Hungary,

Der Wandel, Austria,

Ensemble (E!-FdG), France,

Article 7

New members, admission and suspension

(1)

A member party or political organisation of the EL with full rights and duties can become any left party or political organisation that is represented in the European Parliament, or in the National parliaments or in the Parliaments of regions resp. in regional assemblies within the EU member-states.

In EU Member States with no regional level it will be sufficient for a party or political organisation to have representatives on the municipal level, if a municipal parliament represents at least 20 percent of the country's population.

Parties or political organisations, coming from EU Member States or non-EU-Member States, can become members of the European Left with full rights, irrespectively if they have parliamentarian representation on different levels.

(2)

Membership in the EL does not prohibit the membership in other associations, including outside the European Union if their acting is not contrary to the aims and principles of the EL. The structure of the EL allows political organisations which are politically close to the EL to take part in its activities in a flexible manner. If desirable for both sides, EL can establish a cooperation protocol for this purpose, and the respective organisations are entitled the designation ‘EL partner’. The main criterion here is the political consent with the basic positions of the EL; the decision-making process inside the EL on this issue follows the rules for decision about membership issues.

(3)

Applications for membership in the EL are discussed and decided by the Council of Chairpersons on a basis of proposals from the Executive board, and ratified by the General Assembly on suggestion of the Executive board on the basis of the application, the rules and political programme presented by the applicant. The decision by the Council of Chairpersons has to be based on consensus.

(4)

The temporary/provisional suspension from participation in activities, or the cancellation of membership in the EL in case a member party or political organisation seriously violates statutes and political aims are carried out through the same procedures as the admittance.

(5)

The applications for observer status is decided in the same way, except for the need of ratification. Observer parties or political organisations take part in the meetings, to which they are invited, as consultants. They can make proposals to the Executive board for examination and decision making.

(6)

Member parties or political organisations that want to leave the EL have to declare this officially; the same procedure applies to observers and individual members.

Article 8

Individual members

The EL introduces the opportunity of individual membership as a contribution to its future development. In countries where full-right member parties or political organizations exist each member party or political organization is free to decide to carry out this opportunity and to adopt — for its own country — the most convenient approach and practical methods. According to that approach women and men residents of an EU Member State can become individual members of the EL. In countries where full-right member parties or political organizations exist they can form friendship circles associated to these parties of the European Left. Citizens of other European countries associated to the EU can also apply for individual membership. They can join or create a national group of individual members applying for observer status in the EL.

Article 9

Political foundation

The political foundation on European level Transform!Europe is affiliated to the EL.

Article 10

Rights and duties of the member and observer parties

The full members (Member Parties) exercise the rights assigned by law, namely:

the right to access the decisions taken by the General Assembly, by the Executive Board and by all other organs of the EL, the accounting records and the list of members;

the right to convene the extraordinary General Assembly on condition that at least one fifth of members request this;

the right to propose an item on the agenda on condition that the proposal is signed by a number of members equal at least to one twentieth;

the right to participate in the General Assembly and in the Congress or to be represented there;

the right to vote at the General Assembly and in the Congress;

the right to a specific procedure in the case of expulsion;

the right to request dissolution or liquidation of the Association should it seriously contravene its statutes or the law or public order;

the right to call for an act of the Association to be invalidated;

the right to request the court of first instance to decide the mandate of the liquidators;

the right to initiate proceedings before a court of first instance against the decisions of the liquidators in relation to the use of assets insofar as the statutes so allow;

the right to withdraw from the Association.

In addition, full members have the following rights:

right of participation in the meetings and voting about all issues;

right of initiative in proposing the documents and positions of the EL Party;

right of proposing common activities of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same rights except for the right of voting. The same applies to the EL Partners.

The Member Parties have following duties:

duty to observe the valid documents (Statute, programmatic documents) of the EL Party;

duty of paying Membership fees;

duty to be in contact with the leading organs of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same duties except the duty of Membership fee payment.

4.   The organs of the EL and the decision-making process

Article 11

The European Left has the following organs:

the Congress;

the General Assembly;

the Council of Chairpersons;

the Executive board;

the Presidency;

the Political Secretariat.

Mode of work

Article 12

The work of the EL organs has to be performed openly and transparently, all political documents adopted are to be published. The EL documents and materials are supplied to all member parties and political organisations. Personal data can only be made public when the Belgian law and/or regulations by the European or Belgian authorities stipulate to do so.

For the concrete mode of work of all bodies as well as regulations concerning the decision-making process rules of procedures have to be worked out and to be adopted by these organs on proposal of the council of chairpersons.

Respecting the values of gender democracy the share of women in all organs (except the Council of Chairpersons) must be 50 %.

Being a pluralistic association, proceedings of the EL have to be chosen that guarantee the rights of different sensitivities.

Article 13

The EL is striving to cooperate closely with parliamentarian groups of the Left in other European bodies and networks.

The EL will establish forms of cooperation with youth organisations of the European Left — both representing national or regional organisations as well as European structures and other international networks.

The Congress

Article 14

The Congress has all powers of the General Assembly, in addition to that it

elects the EL chairperson and Vice-chairperson/s on the basis of a proposal by the Council of Chairpersons following a rotation principle;

elects the treasurer on the basis of a proposal by the Executive board;

elects the Executive board consisting of two members of each party in accordance to the nomination by each respective member party;

elects at least three and odd auditors.

Article 15

The Congress shall hold at least one session every three calendar years. It is convened by the Executive board, which can also decide on convening an extraordinary congress. In the year, when the Congress is convened, it fullfils also the duties of General Assembly.

The Congress takes place alternately in different Member States of the European Union or in European states where EL member parties or political organisations exist.

A Congress can be convened at the request of at least 25 % of its delegates.

Article 16

The Congress consists of:

12 delegates of each Member party, who have the voting rights. The key for the number of delegates might be changed by every Congress for the next Congress.

The delegates are elected by their parties with respect to the gender equality, i.e. with at least 50 % of women.

Parties do not have to use the full number of delegates.

The Congress can only take decisions if at least half of the members are present or represented, its decisions are taken by the majority of delegates present at its session. Delegates, representing the Member Parties, have full voting rights, each delegate one vote. The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

All other participants are observers without the right to vote: i.e.:

Representatives of the observer parties resp. organisations;

Members of the Executive board, not being delegates;

Invitees and guests, including members of the Parliamentarian groups of Left parties in the European Parliament, the National Parliaments or in other European bodies resp. networks

Article 17

In addition, the Executive board is permitted to invite representatives of other parties or organisations to the Congress.

The Council of Chairpersons

Article 18

The Council of Chairpersons is meeting at least once a year.

Members are:

the Chairpersons of all member parties

the EL Chairperson and Vice-chairperson/s

The Council of Chairpersons can invite other representatives of EL bodies or from EL member parties resp. political organisations to participate in its meeting.

Article 19

The Council of Chairpersons has, with regards to the Executive board, the rights of initiative and of having objection on important political issues.

The Council of Chairpersons adopts resolutions and recommendations that are passed to the Executive board and the Congress.

The Council of chairpersons decides about applications for EL membership.

The decisions of the Council of Chairpersons are adopted by majority of the members present with the respect for the consensus principle (Art. 1 of this Statute); it can only take decisions if at least half of the members are present or represented.

The Executive board

Article 20

The Executive board consists of:

the Chairperson and Vice-chairperson/s

the Treasurer

further Members elected on the basis of a key of two persons from each member party by the Congress at a gender-quoted basis.

Article 21

Executive board meetings take place at least two times a year.

The convening of a meeting of the Executive board can also be asked for by a member party or political organization.

It can only take decisions if the majority of members are present or represented. Its decisions are taken by majority of the members present or represented, with the chairperson or his/her replacement having the casting vote, should the vote be tied.

Article 22

The Executive board carries out the decisions on the basis and orientations of the Congress and General Assembly and in accordance with the Council of Chairpersons

The Executive board is responsible for organizing the daily work of the EL. It is responsible for the creation, composition and functioning of the Political Secretariat. The Executive board has to adopt the rules of its own work, as well as the rules of the work of the Secretariat.

It determines the political guidelines of the EL between the General Assembly meetings. It proposes, plans and convenes political initiatives for the EL, convenes conferences or thematic meetings. It sets permanent or ad hoc working groups on special political issues and questions, chooses their responsible staff and fixes their tasks in accordance with the plan of action established by the Congress.

The Executive board convenes the Congress and General Assembly meetings, fixes the proposals for time-table and venue, and suggests the standing orders and agenda.

The General Assembly

Article 23

The General Assembly is composed by the members of the Executive board and by the members of the Council of Chairpersons. When convening the General Assembly, the Executive board can decide to include more delegates from the Member Parties, but the principle of equal representation of all parties should be respected.

Article 24

The General Assembly meets once a year, with the exception of the years, when the Congress is convened; in these years the Congress meeting replaces the General Assembly meeting.

The General Assembly is convened by the decision of the Executive Board, by the chairperson or his/her replacement, at least 60 days before the date of the meeting unless in case of emergency. In the latter case, the period may not be less than 30 days. Invitations must be sent by email or by regular post and must give the agenda as well as the day, time and place of the meeting.

It can also be convened by a request addressed in writing to the chairperson by at least one fifth of the members.

Any member of the General Assembly unable to attend can be represented at its meeting by another member from the same Member Party, to whom s/he must give written authority to act (letter, fax or email). The authorised representative may not hold more than two authorisations valid for the same general assembly meeting.

The General Assembly may only deliberate an issue if half the members are present or represented.

Article 25

The authority of the General Assembly is determined by Law.

The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

It decides the following by majority:

modification of the statutes;

nomination or removal of Presidency or its members;

nomination or removal of auditors and determining their allowance on condition that the statutes so allow; the position of an auditor is not compatible with the function of the Treasurer of EL or a Treasurer any Member or Observer party;

approval of the budget and the accounts;

dissolution of the Association;

exclusion of a member;

transformation of the Association into an association with a social aim;

all other cases where the statutes provide for its decision.

The General Assembly:

determines the political guidelines of the EL between the Congresses and adapts decisons of the Congress to the current political situation;

adopts the annual agenda of the EL;

determines political platform and strategy of the EL for the elections to the European Parliament;

comments on the report of activities for the preceded period and on the program for further work presented by the Executive board;

proposes discussions of and/or within member parties or political organisations on political developments or special questions.

Changes of these statutes and the Manifesto are decided by the Congress after a thorough debate on the issue within each member party. If, due to changes in European legislation, a conflict arises between this Statute and the valid European or national regulations in the time between two Congresses, the General Assembly is entitled to adopt, on the basis of proposals made by the Executive board, provisional changes to the Statute which will bring it to correspondence with the European regulations. These changes are considered temporary, and their validity or rejection would be decided by the next EL Congress.

The Presidency

Article 26

The Presidency consists from the Chairperson, Vice-chaiperson(s) and the Treasurer. It fulfills the role of ‘conseil d'administration’ according to the Belgian law, representing the EL legally, financially and administratively.

The Presidency members are appointed by the General Assembly for a period of three years and can be dismissed by the General Assembly at any time.

If the General Assembly has not replaced the Presidency at the end of their mandate, they shall continue to exercise their mandate while awaiting the decision of the General Assembly.

Their mandate only expires in the case of death, resignation or dismissal.

If a position is vacant, a member can be appointed provisionally by the General Assembly. In that case the member will carry out the mandate of the member s/he is replacing. Outgoing members are re-eligible.

If the Chairperson is unable to attend, his/her functions shall be carried out by the vice-chairperson or the oldest member of the Presidency present.

The Presidency shall meet at the instance of the Chairperson or of two members of the Presidency.

It may only take a decision if the majority of its members are present or represented. Its decisions are taken by majority of voters present or represented; should the vote be tied, the Chairperson has the casting vote.

Article 27

The Chairperson is elected by the Congress. A candidate for the EL Chairperson is presented by the Council of Chairpersons until and including the next Congress. The candidacy should follow a rotation principle.

On a proposal of the Council of Chaipersons the Congress elects one or more Vice-chairpersons on a gender quota basis.

Article 28

In case the post of the Chairperson becomes vacant before the next ordinary Congress, the Executive board can name a Chairperson ad interim until the next Congress.

Article 29

The Chairperson represents the EL in the public sphere in the contacts with representatives of organisations and institutions, including the EU authorities, Trade Unions, non-governmental organisations and associations:

The Vice-chairperson/s support/s the Chairperson in fulfilling his/her duties.

The Political Secretariat

Article 30

The Political Secretariat carries out the decisions of the EL organs. It is lead by a coordinator. It consists of the members elected on the basis of proposal by the Council of Chairpersons by the Executive board (with the respect to gender equality). The Secretariat fulfils the duties of a CEO, being tasked with the daily management of the Party including the authority to take the decisions needed for this task.

In particular it is responsible for:

supporting the Presidency;

running the regular business and preparing the meetings of the Executive board;

executing the decisions and respective orders of the Executive board;

maintaining close relationships with the whole prime executives of the member policies;

maintaining contacts to the member and observer parties and political organizations;

supporting the EL working groups;

maintaining relations to the media in cooperation with the Presidency;

maintaining the contact of the EL with the Parliamentarian Groups in which there will be deputies of Left parties in the EP and other European/international institutions etc.;

running the archives;

securing transparency of all political work;

guiding the work of the EL office;

reporting on its work to each Executive board meeting.

5.   The Finances of the EL

Article 31

The EL is financing itself by membership fees, contributions and public subsidies. The financing is based on transparency, in particular in terms of bookkeeping, accounts and donations, privacy and protection of personal data, in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, in particular its Article 23.

The Treasurer prepares the annual budget, which has to be approved by the General Assembly after its adoption in the meeting of treasurers of the member parties. The budget has to be prepared and approved in accordance with the regulations and rules regarding the funding of the political parties on European level. The Treasurer also prepares the annual accounts which then are verified by the group of elected internal auditors. The annual accounts are then approved by the General Assembly.

The (annual) membership fee is set by the general assembly. The membership fee may not be less than one (1) euro per year, and shall not exceed the maximal values according to the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, Article 20.

6.   Dissolution of the EL

Article 32

The dissolution of the EL requires a decision of the General Assembly.

The General Assembly can only pronounce dissolution in the same circumstances as those for modification of the statutes of the Association. The General Assembly which pronounces the dissolution of the Association shall appoint liquidators and shall determine their authority. The assets, after the discharge of any debts, must be transferred to an association, an institute or a foundation that follows the same goal as this association, by decision of the general assembly.

Article 33

Anything not explicitly provided for in these statutes shall be regulated by the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’), and by the applicable European laws and regulations, in particular the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations.

Article 34

These statutes have been drawn up in French and English. Should there be any discrepancy between the two linguistic versions, the English version shall prevail (1).


(1)  New article, reflecting the present practice.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/32


Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2017/C 428/12)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

10.10.2017.

Trajanje

10.10.2017. – 31.12.2017.

Država članica

Danska

Stok ili skupina stokova

LIN/04-C.

Vrsta

Manjić (Molva molva)

Zona

vode Unije u zoni IV.

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

20/TQ127


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/32


Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2017/C 428/13)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

10.10.2017.

Trajanje

10.10.2017. – 31.12.2017.

Država članica

Belgija

Stok ili skupina stokova

NEP/8ABDE.

Vrsta

Škamp (Nephrops Norvegicus)

Zona

zone VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

21/TQ127


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/33


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/14)

1.

Komisija je 1. prosinca 2017. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. (1)

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Starwood Capital Group (SAD);

Accor-Pannonia Hotels Zrt (Mađarska), koji pripada grupi Accor (Francuska);

Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel (Mađarska), pod isključivom kontrolom poduzetnika Accor-Pannonia Hotels Zrt („Ciljno društvo”).

Poduzetnici Starwood Capital Group i Accor-Pannonia Hotels Zrt stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel, trenutačno pod isključivom kontrolom poduzetnika Accor-Pannonia Hotels Zrt.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela/imovine i ugovorom o upravljanju.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Starwood Capital Group: društvo za privatna ulaganja sa sjedištem u SAD-u usredotočeno na nekretnine diljem svijeta.

—   Accor-Pannonia Hotels Zrt: privatno poduzeće registrirano u skladu s mađarskim pravom, pod krajnjom kontrolom poduzetnika Accor SA, francuske multinacionalne hotelske grupacije.

—   Ciljno društvo: čine ga fizička zgrada i poslovanje koje se nastavlja bez vremenskog ograničenja; riječ je o luksuznom hotelu (s 5 zvjezdica) koji ima 357 hotelskih soba i apartmana te razne prateće sadržaje (restorani, barovi, dvorane za sastanke, centar za spa i wellness, parkiralište za automobile te iznajmljeni poslovni prostori), a nalazi se u Budimpešti u Mađarskoj.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 428/35


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8716 – Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 428/15)

1.

Komisija je 1. prosinca 2017. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Mirova-Eurofideme 3 (Francuska), u krajnjem vlasništvu poduzetnika Banque populaire Caisse d'épargne („BPCE”, Francuska),

General Electric Company („GE”, Sjedinjene Američke Države),

Idesamgar SL i Idesamgar 1 SL (Španjolska), pod kontrolom poduzetnika Forestalia Renovables SLU (Španjolska).

Poduzetnici Mirova-Eurofideme 3 i GE stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnicima Idesamgar SL i Idesamgar 1 SL. Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Mirova-Eurofideme 3 francuski je fond poduzetničkog kapitala čija je glavna djelatnost upravljanje fondovima za odgovorno upravljanje u različitim razredima imovine, među ostalim, u području obnovljive energije i temeljne infrastrukture, održivim kapitalom i zelenim obveznicama

GE je globalno trgovačko društvo koje se bavi proizvodnjom, tehnologijom i uslugama. GE-ova jedinica za energiju i financijske usluge prvenstveno se bavi ulaganjima u sektor energije. Njegova jedinica za obnovljivu energiju dobavlja proizvode i pruža usluge klijentima u području proizvodnje solarne energije, energije vjetra i hidroenergije te proizvodnje i održavanja vjetroturbina.

Idesamgar SL i Idesamgar 1 SL dva su holding društva koja posjeduju devet trgovačkih društava koji rade na projektima vjetroelektrana u Aragonu, Španjolska.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8716 – Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1.

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.