ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 340

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
11. listopada 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europska komisija

2017/C 340/01

Mišljenje Komisije оd 3. listopada 2017. o preporuci Europske središnje banke za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 340/02

Tečajna lista eura

5

 

Europski nadzornik zaštite podataka

2017/C 340/03

Sažetak Mišljenja o prijedlogu Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika i o načelu samo jednom

6

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 340/04

Obavijest francuske vlade u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika – Obavijest o zahtjevu za proširenje koncesije za traženje tekućih ili plinovitih ugljikovodika pod nazivom concession de Nonville ( 1 )

10

2017/C 340/05

Obavijest Vlade Republike Poljske u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika u području Lelików

12

2017/C 340/06

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Obveze javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz ( 1 )

14

2017/C 340/07

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Obveze javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz ( 1 )

15


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2017/C 340/08

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8627 – GETEC/Briva/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

16


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


I Rezolucije, preporuke i mišljenja

MIŠLJENJA

Europska komisija

11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/1


MIŠLJENJE KOMISIJE

оd 3. listopada 2017.

o preporuci Europske središnje banke za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke

(2017/C 340/01)

1.   UVOD

1.

Europska središnja banka podnijela je 22. lipnja 2017. Preporuku za odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (ESB/2017/18) (1). Vijeće se o toj preporuci savjetovalo s Europskom komisijom 12. srpnja 2017.

2.

Ovlast Komisije da donese odluku temelji se na članku 129. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članku 40.1 Statuta ESSB-a i ESB-a.

3.

Komisija snažno pozdravlja inicijativu ESB-a da zakonodavcu preporuči izmjenu članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a kako bi se ESB-u omogućilo da regulira „sustave poravnanja za financijske instrumente” za potrebe monetarne politike jer se njome dopunjuje Komisijin zakonodavni prijedlog od 13. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (2) prilagodbom pravnog okvira primjenjivog na ESB. Time bi se ESB-u omogućilo da u potpunosti izvršava nadležnosti koje su na temelju navedenog Komisijina prijedloga dodijeljene središnjim bankama izdanja u odnosu na sustave poravnanja za financijske instrumente denominirane u euru.

2.   OPĆE NAPOMENE

4.

Komisija dijeli mišljenje ESB-a da su središnje druge ugovorne strane (CCP-i).veoma važne za Uniju te se slaže s ESB-om da je središnje poravnanje sve više prekogranične prirode i sistemski važno. Od donošenja Uredbe (EU) br. 648/2012., kao posljedica tržišnih i regulatornih faktora, opseg aktivnosti središnjih drugih ugovornih strana u Uniji i svijetu ubrzano raste i širi se. Središnje poravnanje pridonosi smanjenju sistemskog rizika putem čvrstog upravljanja rizicima druge ugovorne strane, veće transparentnosti i učinkovitije uporabe kolaterala. Obvezno središnje poravnanje standardiziranih ugovora o OTC izvedenicama bila je obveza koju su čelnici skupine G20 preuzeli još 2009., a provodi se u Europskoj uniji i u svijetu. Otada se povećao udio središnje poravnanih OTC izvedenica, a očekuje se da se i idućih godina ta ekspanzija nastavi uvođenjem dodatnih obveza poravnanja za druge vrste instrumenata i povećanjem dobrovoljnih poravnanja koja obavljaju druge ugovorne strane koje još ne podliježu obvezi poravnanja. Zakonodavnim prijedlogom Komisije od 4. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, kojim se ciljano poboljšava njezina djelotvornost i uravnoteženost, dodatno će se središnje druge ugovorne strane potaknuti da drugim ugovornim stranama nude usluge središnjeg poravnanja izvedenica te da malim financijskim i nefinancijskim drugim ugovornim stranama olakšaju pristup poravnanju. Usto, tržišta poravnanja dobro su integrirana u cijeloj Uniji, ali se u velikoj mjeri odnose na određene razrede imovine i međusobno su povezana. No veći udio središnjeg poravnanja nužno znači i veću koncentraciju rizika u središnjim drugim ugovornim stranama. Komisija se slaže da to treba na odgovarajući način riješiti i već je predložila regulatorne mjere u tu svrhu.

5.

Komisija se stoga slaže s ESB-om da bi zbog sve veće sistemske važnosti središnjih drugih ugovornih strana mogao jačati i rizik koji bi mogao utjecati na sustave poravnanja, što bi moglo negativno utjecati na nesmetano funkcioniranje platnih sustava i na provedbu jedinstvene monetarne politike, a u konačnici i na glavni cilj očuvanja stabilnosti cijena.

6.

Komisija se slaže s ESB-om i da se povlačenjem Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske Unije, prema obavijesti od 29. ožujka 2017., Unija suočava s još jednim velikim izazovom jer se odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 više neće primjenjivati na središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u toj zemlji i znatno će narasti iznos financijskih instrumenata koji su poravnati u trećim zemljama i denominirani u valutama država članica.

3.   POSEBNE NAPOMENE

7.

Podsjeća se da je prema članku 127. stavku 1. UFEU-a glavni cilj ESSB-a očuvanje stabilnosti cijena. Člankom 127. stavkom 2. UFEU-a utvrđeno je da su definiranje i provedba monetarne politike te promicanje nesmetanog funkcioniranja platnih sustava među temeljnim zadaćama koje se izvršavaju putem ESSB-a. Na te temeljne zadaće podsjeća se i člankom 3. stavkom 1. Statuta ESSB-a i ESB-a. One su u funkciji ostvarenja glavnog cilja ESSB-a, održavanja stabilnosti cijena; zato se njihovim provođenjem treba pridonositi ostvarenju tog cilja.

8.

Člankom 22. Statuta ESSB-a i ESB-a, naslovljenim sa „Klirinški i platni sustavi” predviđa se da ESB i nacionalne središnje banke mogu stvoriti mogućnosti, a ESB donositi propise radi osiguranja učinkovitog i pouzdanog obračunskog i platnog sustava u Uniji i s drugim zemljama. Članak 22. nalazi se u Poglavlju IV. Statuta ESSB-a i ESB-a koje se bavi „Monetarnim funkcijama i operacijama ESSB-a”, zajedno s ostalim odredbama kojima se ESB-u omogućuje da izvršava temeljne zadaće ESSB-a.

9.

ESB-ov prijedlog izmjene članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a Komisija dovodi u vezu s presudom Općeg suda u predmetu Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a, predmet T-496/11 od 4. ožujka 2015. (3). Opći sud smatra je da je ovlast donošenja propisa iz članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a sredstvo koje je na raspolaganju ESB-u za izvršavanje zadaće promicanja nesmetanog funkcioniranja platnih sustava koja je Eurosustavu povjerena člankom 127. stavkom 2. UFEU-a. Upravo je ta zadaća glavni cilj iz članka 127. stavku 1. UFEU-a. U toj presudi Opći sud drži i da se izraz „obračunski i platni sustav” iz članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a mora tumačiti u kontekstu zadaće omogućivanja „promicanja nesmetanog funkcioniranja platnih sustava” te se stoga ovlast koju ESB crpi iz članka 22. Statuta, da donosi propise „radi osiguranja učinkovitog i pouzdanog obračunskog i platnog sustava”, ne smije tumačiti tako da se ona odnosi na sve sustave poravnanja, uključujući one koji se odnose na transakcije vrijednosnicama, nego da je ograničena na platne klirinške sustave.

10.

Svojom Preporukom ESB želi izmijeniti područje primjene članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a, kako bi u svoju regulatornu nadležnost uključilo sustave poravnanja za financijske instrumente. Ta preporučena izmjena podrazumijevala bi i proširenje regulatornih ovlasti ESB-a te bi omogućila ESB-u da donosi propise o sustavima poravnanja za financijske instrumente. No treba primijetiti da u skladu s člankom 34.1 Statuta ESSB-a i ESB-a, ESB može donositi samo propise nužne za provedbu članka 22 Statuta ESSB-a i ESB-a.

11.

Zakonodavnim prijedlogom od 13. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Komisija želi proširiti nadležnosti središnjih banaka izdanja u odnosu na središnje druge ugovorne strane koje imaju pravo poslovanja ili su priznate u Uniji. Prijedlog jačanja nadležnosti središnjih banaka izdanja posljedica je potencijalnih opasnosti koju bi nepravilnost u radu neke središnje druge ugovorne strane mogla predstavljati za nesmetano funkcioniranje platnih sustava i provedbu jedinstvene monetarne politike, dviju temeljnih zadaća ESSB-a, a u konačnici i za glavni cilj očuvanja stabilnosti cijena. Stoga je Komisijin zakonodavni prijedlog jačanja uloge središnjih banaka ESSB-a u skladu s glavnim ciljem ESSB-a i s ESB-ovim izvršavanjem temeljnih zadaća ESSB-a.

12.

Budući da u Ugovoru i Statutu ESSB-a i ESB-a nisu izrijekom spomenuti ni sustavi poravnanja za financijske instrumente ni središnje druge ugovorne strane, radi pravne sigurnosti veoma je važno da ESB člankom 22. Statuta ESSB-a i ESB-a dobije jasne ovlasti za donošenje potrebnih mjera o sustavima poravnanja za financijske instrumente, kako bi ostvarivao ciljeve ESSB-a i izvršavao svoje temeljne zadaće. Takve su ovlasti osobito nužne da bi ESB mogao u potpunosti ostvariti svoju ulogu predviđenu za središnje banke izdanja Komisijinim zakonodavnim prijedlogom od 13. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

13.

Komisija napominje kako ESB drži da bi trebao dobiti regulatorne ovlasti (uvodna izjava 7. Preporuke ESB/2017/18). Zato Komisija podsjeća da se njezinim legislativnim prijedlogom o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 zahtijeva da središnje banke izdanja sudjeluju u donošenju (obvezujućih) odluka o brojnim pitanjima u postupku izdavanja odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama iz Unije ili u postupku priznavanja središnjih drugih ugovornih strana iz trećih zemalja, te u kontinuiranom nadzoru središnjih drugih ugovornih strana. Usto, Komisijin zakonodavni prijedlog od 13. lipnja 2017. pretpostavlja da središnje banke izdanja imaju mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva središnjim drugim ugovornim stranama iz Unije i sistemski važnim središnjim drugim ugovornim stranama iz trećih zemalja (središnje druge ugovorne strane druge razine), koji se odnose na izvršenje njihovih zadaća monetarne politike (vidjeti posebno članak 21.a stavak 2. za središnje druge ugovorne strane iz Unije te članak 25. stavak 2.b točku (b); članak 25. točku (b) podtočke 1. i 2. za središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja To se može tumačiti kao više od običnog nadzora koji središnje banke izdanja provode nad infrastrukturom sustava poravnanja vrijednosnica, a pravno se može smatrati sudjelovanjem u reguliranju njihove djelatnosti. U okviru određenom njezinim zakonodavnim prijedlogom, Komisija stoga smatra da je primjereno ovlastiti ESB za donošenje onih odluka i propisa koji su nužni u odnosu na sustave poravnanja za financijske instrumente.

14.

Takve bi se nove ovlasti ESB-a o središnjim drugim ugovornim stranama prema članku 22. Statuta ESSB-a i ESB-a preklapale s ovlastima drugih institucija, agencija i tijela Unije na temelju odredaba koje se odnose na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta iz Dijela III. UFEU-a, uključujući akte koje u skladu sa svojim ovlastima donesu Komisija ili Vijeće. Komisija smatra da je veoma važno jasno odrediti i razgraničiti područje primjene (regulatornih) ovlasti raznih institucija Unije kako se na središnje druge ugovorne strane ne bi primjenjivala paralelna ili proturječna pravila.

15.

Pravni akti Europskog parlamenta i Vijeća doneseni na temelju odredaba koje se odnose na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta iz Dijela III. UFEU-a, uključujući akte koje u skladu sa svojim ovlastima donesu Komisija ili Vijeće, trebali bi uspostaviti opći pravni okvir za sustave poravnanja za financijske instrumente za odobravanje, priznavanje i nadzor nad središnjim drugim ugovornim stranama. Premda bi ESB sudjelovao u odlučivanju o središnjim drugim ugovornim stranama iz Unije i trećih zemalja i izvršavao svoje regulatorne ovlasti u pogledu uvođenja zahtjeva središnjim drugim ugovornim stranama neovisno, u skladu s člankom 130. UFEU-a i u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se ostvario glavni cilj ESSB-a, ESB-ove nove nadležnosti trebalo bi provoditi u skladu s prethodno navedenim općim okvirom za unutarnje tržište što su ga na temelju svojih ovlasti uspostavili Europski parlament i Vijeće ili Komisija ili Vijeće te bi, prema potrebi, trebalo poštovati institucionalne nadležnosti i postupke utvrđene tim okvirom.

16.

S obzirom na navedeno, Komisija smatra da je ESB-ovu preporučenu izmjenu članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a potrebno bolje objasniti i preformulirati tako da se naglasi kako je svrha regulatornih ovlasti i ovlasti za donošenje odluka ESB-a ostvarivanje ciljeva ESSB-a i izvršenje temeljnih zadaća ESB-a. Usto, tom bi izmjenom trebalo naglasiti da će se tim ovlastima koristiti u skladu sa svim aktima Europskog parlamenta i Vijeća na temelju odredaba koje se odnose na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta iz Dijela III. UFEU-a, te s delegiranim aktima Komisije i provedbenim aktima koje donesu Vijeće ili Komisija u skladu sa svojim ovlastima.

4.   ZAKLJUČAK

Komisija daje pozitivno mišljenje o ESB-ovoj preporuci o izmjeni članka 22. Statuta ESSB-a i ESB-a, uz izmjene navedene u točkama 10. – 16. ovog mišljenja.

Izmjena koju predlaže Komisija navedena je u tablici priloženoj ovom mišljenju. Tu je tablicu potrebno tumačiti zajedno s tekstom ovog mišljenja.

Mišljenje se prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Sastavljeno u Strasbourgu 3. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL C 212, 1.7.2017., str. 14.

(2)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(3)  ECLI: EU:T:2015:133.


PRILOG

NACRT PRIJEDLOGA

Tekst koji predlaže ESB

Izmjena koju predlaže Komisija

Izmjena

Članak 22.

„Članak 22.

Obračunski sustav i platni sustav

ESB i nacionalne središnje banke mogu stvoriti mogućnosti, a ESB donositi propise radi osiguranja učinkovitog i pouzdanog obračunskog i platnog sustava te obračunskog sustava za financijske instrumente u Uniji i s trećim zemljama.”

„Članak 22.

Platni sustav i obračunski sustav

22.1.   ESB i nacionalne središnje banke mogu stvoriti mogućnosti, a ESB donositi propise radi osiguranja učinkovitog i pouzdanog obračunskog i platnog sustava u Uniji i s trećim zemljama.

22.2.   Radi ostvarenja ciljeva ESSB-a i izvršavanja svojih zadaća ESB može donositi propise o sustavima poravnanja za financijske instrumente unutar Unije i s trećim zemljama, u skladu s aktima koje donose Europski parlament i Vijeće te s mjerama donesenima na temelju tih akata.”


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/5


Tečajna lista eura (1)

10. listopada 2017.

(2017/C 340/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1797

JPY

japanski jen

132,55

DKK

danska kruna

7,4428

GBP

funta sterlinga

0,89410

SEK

švedska kruna

9,5265

CHF

švicarski franak

1,1522

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

9,3745

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,900

HUF

mađarska forinta

310,65

PLN

poljski zlot

4,2931

RON

rumunjski novi leu

4,5753

TRY

turska lira

4,3385

AUD

australski dolar

1,5155

CAD

kanadski dolar

1,4745

HKD

hongkonški dolar

9,2067

NZD

novozelandski dolar

1,6688

SGD

singapurski dolar

1,6001

KRW

južnokorejski von

1 336,25

ZAR

južnoafrički rand

16,1484

CNY

kineski renminbi-juan

7,7609

HRK

hrvatska kuna

7,5035

IDR

indonezijska rupija

15 912,97

MYR

malezijski ringit

4,9783

PHP

filipinski pezo

60,728

RUB

ruski rubalj

68,2832

THB

tajlandski baht

39,237

BRL

brazilski real

3,7378

MXN

meksički pezo

21,9090

INR

indijska rupija

76,9720


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Europski nadzornik zaštite podataka

11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/6


Sažetak Mišljenja o prijedlogu Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika i o načelu „samo jednom”

(Cjeloviti tekst ovog mišljenja dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na internetskim stranicama Europskog nadzornika za zaštitu podataka www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

Ovaj je Prijedlog jedan od prvih instrumenata EU-a koji se izričito odnose na i provode načelo „samo jednom” kojim se nastoji osigurati da se od građana i poduzeća zahtijeva da samo jednom dostavljaju iste informacije javnoj upravi koja nakon toga može ponovno upotrebljavati te informacije koje već posjeduje. U Prijedlogu se predviđa da se razmjena dokaza za navedene prekogranične postupke (kao što je, primjerice, zahtjev za priznavanje diplome) pokreće na izričit zahtjev korisnika i da se ta razmjena provodi u okviru tehničkog sustava koji su uspostavile Komisija i države članice, koji sadržava ugrađeni mehanizam pregleda kojim se osigurava transparentnost prema korisniku.

Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja prijedlog Komisije o osuvremenjivanju administrativnih usluga te cijeni zabrinutosti Komisije u pogledu učinaka koji bi ovaj Prijedlog mogao imati na zaštitu osobnih podataka. Mišljenje se izdaje na poseban zahtjev Komisije i Parlamenta. Mišljenje uključuje i prioritete estonskog predsjedanja Vijećem koji posebno uključuju „digitalnu Europu i slobodno kretanje podataka”.

Osim što se u njemu iznose posebne preporuke za daljnje poboljšanje kvalitete zakonodavstva, Europski nadzornik za zaštitu podataka želi iskoristiti ovu priliku i kako bi dao uvodni pregled ključnih pitanja općenito povezanih s načelom „samo jednom” iako većina zabrinutosti nije nužno potvrđena u postojećem obliku Prijedloga. Ta se pitanja posebno odnose na pravnu osnovu za obradu podataka, ograničavanje svrhu te prava subjekata na koje se podatci odnose. Europski nadzornik za zaštitu podataka naglašava da se načelo „samo jednom” mora provesti u skladu s odgovarajućim načelima zaštite podataka kako bi se osigurala uspješna provedba načela „samo jednom” na razini cijelog EU-a i omogućila zakonita prekogranična razmjena podataka.

S obzirom na sam Prijedlog, Europski nadzornik za zaštitu podataka podržava napore uložene u osiguravanje toga da pojedinci zadrže kontrolu nad svojim osobnim podatcima, uključujući uvjet „izričitog zahtjeva korisnika” prije bilo kakvog prijenosa dokaza među nadležnim tijelima i pružanjem mogućnosti korisniku da „pregleda” dokaze koji se trebaju razmijeniti. Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja i izmjene Uredbe o informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI) kojima se potvrđuju i ažuriraju odredbe o mehanizmu koordiniranog nadzora predviđenog za IMI te kojima bi se omogućilo i Europskom odboru za zaštitu podataka (EDPB) da ostvari koristi od tehničkih mogućnosti koje pruža IMI u pogledu razmjene informacija u kontekstu Opće uredbe o zaštiti podataka.

U Mišljenju se daju preporuke u pogledu niza pitanja s naglaskom na pravnoj osnovi prekogranične razmjene dokaza, ograničavanje svrhe i područje primjene načela „samo jednom” te na praktične probleme u vezi s korisničkom kontrolom. Ključne preporuke uključuju pojašnjenje o tome da se Prijedlogom ne osigurava pravna osnova za upotrebu tehničkog sustava za razmjenu podataka u svrhe različite od onih predviđenih četirima navedenim direktivama ili koje su na drugi način predviđene mjerodavnim pravom EU-a ili nacionalnim pravom i o tome da se Prijedlogom ne nastoji osigurati ograničenje načela ograničavanja svrhe na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka te pojašnjenje niza pitanja povezanih s praktičnom provedbom korisničke kontrole. S obzirom na izmjene Uredbe o IMI-ju, Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuje dodavanje Opće uredbe o zaštiti podataka u Prilog Uredbi o IMI-ju kako bi se dopustila moguća uporaba IMI-ja za potrebe zaštite podataka.

1.   UVOD I KONTEKST

Europska komisija („Komisija”) donijela je 2. svibnja 2017. Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (1) („Prijedlog”).

Prijedlogom se pružanjem pristupa izvorima informacija, postupcima te uslugama podrške i otklanjanja poteškoća građanima i poduzećima nastoji osigurati pristup koji im je potreban za ostvarivanje njihovih prava povezanih s unutarnjim tržištem, koji je lagan za korištenje i pruža se preko jedinstvenog digitalnog pristupnika. U tom pogledu ovaj Prijedlog predstavlja važnu inicijativu Komisije na njezinu putu prema izgradnji povezanijeg i pravednijeg unutarnjeg tržišta te jedinstvenog digitalnog tržišta (2).

U člancima 4. – 6. Prijedloga prikazane su „usluge pristupnika” koje se pružaju jedinstvenim digitalnim pristupnikom. U njima se usko odražava naslov samog Prijedloga te oni uključuju:

pristup informacijama,

pristup postupcima i

pristup uslugama podrške i otklanjanja poteškoća.

Važno je napomenuti i da se tim Prijedlogom, u njegovu članku 36., nastoji izmijeniti nekoliko odredbi Uredbe (EU) br. 1024/2012 („Uredba o IMI-ju”) (3), kojom se uspostavlja pravna osnova za djelovanje Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („IMI”) (4).

Ovaj je Prijedlog jedan od prvih instrumenata EU-a u kojem se izričito spominje i kojim se provodi načelo „samo jednom” (5). U prijedlogu se upućuje na pojam „samo jednom” i njegove prednosti objašnjavanjem da „građani i poduzeća prilikom prekogranične razmjene dokaza ne bi trebali imati obvezu dostavljati iste informacije javnim tijelima više od jednom” (6). U Prijedlogu se predviđa da će se razmjena dokaza za navedene postupke pokretati na zahtjev korisnika i odvijati se u okviru tehničkog sustava koji su uspostavile Komisija i države članice (7) (za dodatne detalje vidjeti odjeljak 3. u nastavku).

Ovo Mišljenje odgovor je na zahtjev Komisije i naknadni zasebni zahtjev Europskog parlamenta („Parlament”) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka („EDPS”) kao neovisnom nadzornom tijelu za iznošenje mišljenja o Prijedlogu. EDPS pozdravlja činjenicu da su se s njime savjetovale obje institucije. Mišljenje je nastavak neslužbenog savjetovanja Komisije s EDPS-om koje je održano prije donošenja Prijedloga.

EDPS prima na znanje i pozdravlja prijedlog Komisije o osuvremenjivanju administrativnih usluga olakšavanjem dostupnosti, kvalitete i pristupačnosti informacija na cijelom području Europske unije. Posebno naglašava i činjenicu da bi se načelom „samo jednom” moglo pridonijeti tim ciljevima, pod uvjetom da je ono usklađeno s primjenjivim pravom o zaštiti podataka i da se njime poštuju temeljna prava pojedinaca.

EDPS cijeni zabrinutosti Komisije i Parlamenta u pogledu učinaka koji bi ovaj Prijedlog mogao imati na zaštitu osobnih podataka. Pozdravlja činjenicu da su mnoge njegove neslužbene primjedbe uzete u obzir. EDPS osobito podržava sljedeće:

napore uložene u osiguravanje da pojedinci zadrže kontrolu nad svojim osobnim podatcima, uključujući uvjet „izričitog zahtjeva korisnika” prije bilo kakvog prijenosa dokaza među nadležnim tijelima (članak 12. stavci 4.) i pružanjem mogućnosti korisniku da „pregleda” dokaze koji se trebaju razmijeniti (članak 12. stavak 2. točka (e)),

napore uložene u definiranje materijalnog područja primjene načela „samo jednom” (članak 12. stavak 1.), i

izričit zahtjev u pogledu upotrebe anonimnih ili agregiranih podataka za prikupljanje odgovarajućih povratnih informacija korisnika i statistika (članci 21. – 23.),

osim toga, EDPS pozdravlja predloženu izmjenu Uredbe o IMI-ju kojom se potvrđuju i ažuriraju odredbe o mehanizmu koordiniranog nadzora predviđenog za IMI radi osiguravanja dosljednog i usklađenog pristupa (članak 36. stavak 6. točka (b)),

konačno, dobrodošle su i općenitije odredbe poput onih u uvodnim izjavama 43. i 44. te u članku 29. u kojima se pokazuje predanost osiguravanju poštovanja temeljnih prava pojedinaca, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka.

Svrha je ovog Mišljenja iznijeti posebne preporuke za otklanjanje preostalih zabrinutosti u pogledu zaštite podataka te time dodatno poboljšati kvalitetu zakonodavstva (vidjeti odjeljak 3. u nastavku). Od triju prethodno navedenih usluga pristupnika, naglasak u ovom mišljenju stavlja se na „pristup postupcima” (članak 5.) i osobito na odredbe koje se odnose na „prekograničnu razmjenu dokaza među nadležnim tijelima” iz članka 12. jer su one najrelevantnije za zaštitu osobnih podataka. U vezi s ostatkom Prijedloga (uključujući njegove odredbe o pristupu informacijama i pristupu uslugama podrške i otklanjanja poteškoća) postoji manje relevantnih zabrinutosti. Nadalje, EDPS iznosi i kratke primjedbe o odabranim izmjenama Uredbe o IMI-ju.

Osim toga, EDPS želi iskoristiti ovu priliku kako bi dao uvodni pregled ključnih pitanja općenito povezanih s načelom „samo jednom” iako mnoge takve zabrinutosti nisu nužno potvrđene u Prijedlogu u njegovu postojećem obliku (vidjeti odjeljak 2. u nastavku).

4.   ZAKLJUČCI

EDPS pozdravlja prijedlog Komisije o osuvremenjivanju administrativnih usluga olakšavanjem dostupnosti, kvalitete i pristupačnosti informacija na cijelom području Europske unije te cijeni činjenicu da su se Komisija i Parlament o tome s njime savjetovali te njihovu brigu o učincima koje bi ovaj Prijedlog mogao imati na zaštitu osobnih podataka.

Osim iznošenja posebnih preporuka za daljnje poboljšanje kvalitete zakonodavstva, EDPS želi iskoristiti ovu priliku i kako bi dao uvodni pregled ključnih pitanja općenito povezanih s načelom „samo jednom” iako mnoge takve zabrinutosti nisu nužno potvrđene u Prijedlogu u njegovu postojećem obliku. To se osobito odnosi na:

pravnu osnovu za obradu podataka,

ograničavanje svrhe,

i prava subjekata na koje se podatci odnose.

EDPS naglašava da se načelo „samo jednom” mora provesti u skladu s odgovarajućim načelima zaštite podataka kako bi se osigurala uspješna provedba načela „samo jednom” na razini cijelog EU-a i omogućila zakonita prekogranična razmjena podataka.

U pogledu samog Prijedloga, EDPS podržava:

napore uložene u osiguravanje toga da pojedinci zadrže kontrolu nad svojim osobnim podatcima, uključujući uvjet „izričitog zahtjeva korisnika” prije bilo kakvog prijenosa dokaza među nadležnim tijelima (članak 12. stavci 4.) i pružanjem mogućnosti korisniku da „pregleda” dokaze koji se trebaju razmijeniti (članak 12. stavak 2. točka (e)), i

napore uložene u definiranje materijalnog područja primjene načela „samo jednom” (članak 12. stavak 1.),

osim toga, EDPS pozdravlja predloženu izmjenu Uredbe o IMI-ju kojom se potvrđuju i ažuriraju odredbe o mehanizmu koordiniranog nadzora predviđenog za IMI radi osiguravanja dosljednog i usklađenog pristupa (članak 36. stavak 6. točka (b)),

EDPS pozdravlja i uključivanje tijela EU-a u definiciju sudionika IMI-ja u Prijedlogu što može pomoći u omogućivanju da Europski odbor za zaštitu podataka („EDPB”) ostvari koristi od tehničkih mogućnosti koje pruža IMI u pogledu razmjene informacija.

S obzirom na pravnu osnovu za obradu podataka, EDPS preporučuje da se Prijedlogu doda jedna ili više uvodnih izjava kojima bi se pojasnilo sljedeće:

da se u samom Prijedlogu ne osigurava pravna osnova za razmjenu dokaza te da bilo kakva razmjena dokaza na temelju članka 12. stavka 1. mora imati odgovarajuću pravnu osnovu u drugim aktima, primjerice, u četirima direktivama navedenima u članku 12. stavku 1. ili na temelju primjenjivog prava EU-a ili nacionalnog prava,

da pravnu osnovu za upotrebu tehničkog sustava navedenog u članku 12. za razmjenu dokaza predstavlja izvršavanje zadaće od javnog interesa na temelju članka 6. stavka 1. točke (e) Opće uredbe o zaštiti podataka, i

da korisnici imaju pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u tehničkom sustavu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

S obzirom na ograničavanje svrhe, EDPS preporučuje da se Prijedlogu doda jedna ili više uvodnih izjava kojima bi se pojasnilo sljedeće:

da se u Prijedlogu ne osigurava pravna osnova za upotrebu tehničkog sustava za razmjenu informacija u svrhe različite od onih propisanih u četirima navedenim direktivama ili predviđenih drugim aktima na temelju primjenjivog prava EU-a ili nacionalnog prava,

i da se Prijedlogom ne nastoji ni na koji način ograničiti načelo ograničavanja svrhe u skladu s člankom 6. stavkom 4. i člankom 23. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U pogledu pojma „izričiti zahtjev” EDPS predlaže da se u prijedlogu (po mogućnosti u materijalnoj odredbi) pojasni sljedeće:

što čini zahtjev „izričitim” te koliko specifičan mora biti taj zahtjev,

može li se zahtjev podnijeti preko tehničkog sustava iz članka 12. stavka 1.,

koje su posljedice ako korisnik ne odabere podnošenje „izričitog zahtjeva”, i

može li se takav zahtjev povući. (Za posebne preporuke, vidjeti prethodno navedeni odjeljak 3.3.).

U vezi s pitanjem „pregleda”, EDPS preporučuje sljedeće:

da se u Prijedlogu pojasni koje opcije ima korisnik koji odluči iskoristiti mogućnost „pregleda” podataka koji se trebaju razmijeniti,

osobito bi u članku 12. stavku 2. točki (e) trebalo pojasniti da se korisniku pruža pravodobna mogućnost pregleda prije nego što podatci postanu dostupni primatelju te da korisnik može povući zahtjev za razmjenu dokaza (vidjeti i naše preporuke o „izričitim zahtjevima” povezane s time),

to se može napraviti, primjerice, dodavanjem sljedećeg teksta na kraju rečenice u članku 12. stavku 2. točki (e): „prije nego što oni postanu dostupni tijelu koje ih je zatražilo te korisnik taj zahtjev može povući u bilo kojem trenutku”).

S obzirom na definiciju dokaza i raspona obuhvaćenih postupaka na internetu, EDPS preporučuje sljedeće:

da se u članku 3. stavku 4. upućivanje na članak 2. stavak 2. točku (b) zamijeni upućivanjem na članak 12. stavak 1. ili da se propiše drugo zakonodavno rješenje sa sličnim učinkom,

EDPS naglašava i to da on pozdravlja napore uložene u Prijedlogu u pogledu ograničavanja razmjene informacija na postupke na internetu navedene u Prilogu II. i u četirima posebno navedenim direktivama,

stoga predlaže da područje primjene Prijedloga ostane jasno utvrđeno te da Prijedlog i dalje uključuje Prilog II. i upućivanja na četiri posebno navedene direktive.

Konačno, EDPS preporučuje:

dodavanje Opće uredbe o zaštiti podataka u Prilog Uredbi o IMI-ju kako bi se dopustila moguća uporaba IMI-ja u svrhe zaštite podataka, i

dodavanje nadzornih tijela za zaštitu podataka na popis usluga podrške i otklanjanja poteškoća navedenih u Prilogu III.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Europski nadzornik za zaštitu podataka


(1)  Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD) (dalje u tekstu: Prijedlog).

(2)  Obrazloženje Prijedloga, str. 2.

(3)  Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

(4)  Vidjeti i Mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 22. studenoga 2011. o Prijedlogu Komisije o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

(„IMI”) dostupno na adresi https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_en.pdf.

(5)  Vidjeti i članak 14. Prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom… [Uredba o europskoj kartici usluga], COM(2016) 823 final, 2016/0402(COD).

(6)  Uvodna izjava 28. Prijedloga.

(7)  Članak 12. stavci 1. i 4. Prijedloga.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/10


Obavijest francuske vlade u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (1)

Obavijest o zahtjevu za proširenje koncesije za traženje tekućih ili plinovitih ugljikovodika pod nazivom „concession de Nonville”

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 340/04)

Poduzeće BridgeOil SAS (49 rue Arsène et Louis Lambert, 86100 Châtellerault, Francuska) zahtjevom podnesenim 16. prosinca 2016. te dopunjenim 13. ožujka 2017. zatražilo je proširenje svoje koncesije za traženje konvencionalnih tekućih ili plinovitih ugljikovodika („concession de Nonville”) na područjima općina Darvaulta, Nemoursa, Nonvillea i Treuzy-Levelay en Seine-et-Marnea.

Područje tog proširenja, površine otprilike 12,71 km2, ograničeno je dužinama koje spajaju točke čije su zemljopisne koordinate navedene u nastavku:

Točka

NTF, pariški meridijan

RGF93, grinički meridijan

Istočna zemljopisna dužina

Sjeverna zemljopisna širina

Istočna zemljopisna dužina

Sjeverna zemljopisna širina

A

0,450 °

53,670 °

2° 44′ 30″

48° 18′ 10″

B

0,470 °

53,670 °

2° 45′ 34″

48° 18′ 10″

C

0,470 °

53,680 °

2° 45′ 34″

48° 18′ 43″

D

0,510 °

53,680 °

2° 47′ 44″

48° 18′ 43″

E

0,510 °

53,650 °

2° 47′ 44″

48° 17′ 06″

F

0,500 °

53,650 °

2° 47′ 12″

48° 17′ 06″

G

0,500 °

53,627 °

2° 47′ 12″

48° 15′ 51″

H

0,485 °

53,627 °

2° 46′ 23″

48° 15′ 51″

I

0,485 °

53,622 °

2° 46′ 23″

48° 15′ 35″

J

0,470 °

53,622 °

2° 45′ 34″

48° 15′ 35″

K

0,470 °

53,624 °

2° 45′ 34″

48° 15′ 42″

L

0,466 °

53,624 °

2° 45′ 21″

48° 15′ 42″

M

0,466 °

53,627 °

2° 45′ 21″

48° 15′ 51″

N

0,429 °

53,627 °

2° 43′ 22″

48° 15′ 51″

O

0,429 °

53,634 °

2° 43′ 22″

48° 16′ 14″

P

0,421 °

53,634 °

2° 42′ 56″

48° 16′ 14″

Q

0,421 °

53,646 °

2° 42′ 56″

48° 16′ 53″

R

0,428 °

53,646 °

2° 43′ 18″

48° 16′ 53″

S

0,428 °

53,649 °

2° 43′ 18″

48° 17′ 03″

T

0,432 °

53,649 °

2° 43′ 31″

48° 17′ 03″

U

0,432 °

53,653 °

2° 43′ 31″

48° 17′ 16″

V

0,435 °

53,653 °

2° 43′ 41″

48° 17′ 16″

W

0,435 °

53,655 °

2° 43′ 41″

48° 17′ 22″

X

0,450 °

53,655 °

2° 44′ 30″

48° 17′ 22″

Podnošenje zahtjeva i kriteriji za dodjeljivanje prava

Podnositelji prvotnih i konkurentskih zahtjeva moraju dokazati da zadovoljavaju uvjete za dodjeljivanje prava, kako su definirani u člancima 4. i 5. Odluke br. 2006-648 od 2. lipnja 2006. o rudarskim pravima i pravima na podzemno skladištenje (Službeni list Francuske Republike od 3. lipnja 2006.).

Zainteresirana društva mogu podnijeti konkurentski zahtjev u roku od devedeset dana od dana objave ove obavijesti u skladu s postupkom navedenim u „Obavijesti o dobivanju rudarskih prava za ugljikovodike u Francuskoj” (Avis relatif à l’obtention des titres miniers d’hydrocarbures en France), objavljenoj u Službenom listu Europskih zajednica C 374 od 30. prosinca 1994., str. 11., i uspostavljenim navedenom odlukom.

Konkurentski zahtjevi šalju se na adresu Ministarstva ekološke i uključive tranzicije navedenu u nastavku. Odluke o prvotnom zahtjevu i konkurentskim zahtjevima bit će donesene najkasnije 27. siječnja 2020.

Uvjeti i zahtjevi za izvođenje i okončanje aktivnosti

Podnositelji zahtjeva upućuju se na članke L161-1 i L161-2 Rudarskog zakonika te na Odluku br. 2006-649 od 2. lipnja 2006. o rudarskim aktivnostima, aktivnostima podzemnog skladištenja te o pravilima koja se odnose na rudnike i podzemna skladišta (Službeni list Francuske Republike od 3. lipnja 2006.).

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu ekološke i uključive tranzicije: Ministère de la transition écologique et solidaire, Bureau des ressources énergétiques du sous-sol, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, Francuska, tel. +33 140819527.

Prethodno navedene zakonske odredbe dostupne su na Légifranceu: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  SL L 164, 30.6.1994., str. 3.


11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/12


Obavijest Vlade Republike Poljske u vezi s Direktivom 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika u području „Lelików”

(2017/C 340/05)

Postupak se odnosi na davanje koncesije za traženje ili istraživanje ležišta prirodnog plina „Lelików” koje se nalazi u općinama Cieszków i Milicz, u pokrajini Dolnośląskie:

Ime

Koordinate prema sustavu PL-1992

X

Y

Lelików

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

Zahtjevi se moraju odnositi na prethodno navedeno područje.

Zahtjevi za dodjelu koncesija moraju se podnijeti Ministarstvu okoliša najkasnije do 12 sati (podne) po srednjoeuropskom vremenu na zadnji dan 91-dnevnog razdoblja koje započinje na dan nakon datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Zaprimljeni zahtjevi ocijenit će se na temelju sljedećih kriterija:

(a)

tehnologije predložene za izvođenje radova (40 %);

(b)

tehničkih i financijskih kapaciteta podnositelja zahtjeva (50 %);

(c)

predložene pristojbe za utvrđivanje prava na rudarenje (10 %).

Minimalna pristojba za utvrđivanje prava na rudarenje u području „Lelików” iznosi:

1.

za traženje ležišta prirodnog plina:

tijekom trogodišnjeg početnog razdoblja: 10 000,00 PLN godišnje,

za četvrtu i petu godinu trajanja ugovora o pravu na rudarenje: 10 000,00 PLN godišnje,

za šestu i svaku sljedeću godinu trajanja ugovora o pravu na rudarenje: 10 000,00 PLN godišnje;

2.

za istraživanje ležišta prirodnog plina:

tijekom trogodišnjeg početnog razdoblja: 20 000,00 PLN godišnje,

za četvrtu i petu godinu trajanja ugovora o pravu na rudarenje: 20 000,00 PLN godišnje,

za šestu i svaku sljedeću godinu trajanja ugovora o pravu na rudarenje: 20 000,00 PLN godišnje;

3.

za traženje i istraživanje ležišta prirodnog plina:

tijekom petogodišnjeg početnog razdoblja: 30 000,00 PLN godišnje,

za šestu, sedmu i osmu godinu trajanja ugovora o pravu na rudarenje: 30 000,00 PLN godišnje,

za devetu i svaku sljedeću godinu trajanja ugovora o pravu na rudarenje: 30 000,00 PLN godišnje.

Postupak ocjenjivanja zahtjeva bit će završen u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za podnošenje zahtjevâ. Podnositelji zahtjeva primit će pisanu obavijest o ishodu tog postupka.

Zahtjevi moraju biti sastavljeni na poljskom jeziku.

Nakon što uzme u obzir mišljenje mjerodavnih tijela, tijelo za izdavanje dozvola dodijelit će koncesiju za traženje ili istraživanje ležišta prirodnog plina uspješnom podnositelju zahtjeva te će s njim sklopiti ugovor o pravu na rudarenje.

Kako bi mogao obavljati djelatnosti povezane s traženjem ili istraživanjem ležišta ugljikovodika u Poljskoj, gospodarski subjekt mora imati i prava na rudarenje i koncesiju.

Zahtjevi se dostavljaju na sljedeću adresu:

Ministerstwo Środowiska [Ministarstvo okoliša]

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [Odjel za geologiju i geološke koncesije]

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varšava

POLJSKA

Dodatne informacije:

internetska stranica Ministarstva okoliša: www.mos.gov.pl

Odjel za geologiju i geološke koncesije

Ministarstvo okoliša

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varšava

POLJSKA

Tel. +48 223692449

Faks +48 223692460

E-pošta: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/14


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Obveze javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 340/06)

Država članica

Španjolska

Predmetni zračni putovi

Gran Canaria – Tenerife Sur

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Datum ponovnog otvaranja pristupa zračnom putu u okviru obveze javnih usluga zračnim prijevoznicima Zajednice

1. kolovoza 2018.

Adresa na kojoj se mogu pribaviti tekst i sve druge informacije ili dokumentacija u vezi s obvezama javnih usluga

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ŠPANJOLSKA

Tel. +34 915977505

Faks +34 915978643

E-pošta: osp.dgac@fomento.es

Zračni putovi obuhvaćeni obvezama javnih usluga mogu se upotrebljavati na temelju slobodnog tržišnog natjecanja od 1. kolovoza 2018. Ako ni jedan zračni prijevoznik ne dostavi program usluga u skladu s propisanim obvezama javnih usluga, pristup će se odgovarajućim javnim natječajem ograničiti na samo jednog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 16. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.


11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/15


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Obveze javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 340/07)

Država članica

Španjolska

Predmetni zračni put

Almeria – Sevilla

Datum ponovnog otvaranja pristupa zračnom putu u okviru obveze javnih usluga zračnim prijevoznicima Zajednice

1. kolovoza 2018.

Adresa na kojoj se mogu pribaviti tekst i sve druge informacije ili dokumentacija u vezi s obvezama javnih usluga

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

E-28071 Madrid

MADRID

ŠPANJOLSKA

Telefon: +34 915977505

Telefaks: +34 915978643

E-pošta: osp.dgac@fomento.es

Zračni put obuhvaćen obvezama javnih usluga može se upotrebljavati na temelju slobodnog tržišnog natjecanja od 1. kolovoza 2018. Ako ni jedan zračni prijevoznik ne dostavi program usluga u skladu s propisanim obvezama javnih usluga, pristup će se odgovarajućim javnim natječajem ograničiti na samo jednog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 16. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/16


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8627 – GETEC/Briva/JV)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 340/08)

1.

Komisija je 3. listopada 2017. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

GETEC Wärme und Effizienz AG („GETEC”, Njemačka), pod kontrolom poduzetnika EQT Fund Management SARL (Luksemburg) i GETEC Energy Holding GmbH (Njemačka),

Briva Group B.V. („Briva”, Nizozemska), pod kontrolom poduzetnika Ten Brinke Group B.V. (Nizozemska),

zajednički pothvat („JV”, Njemačka).

Poduzetnici GETEC i Briva stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad zajedničkim pothvatom.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela i ugovorom o upravljanju ili na bilo koji drugi način u novoosnovanom društvu koje čini zajednički pothvat.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   GETEC: pružanje ugovornih energetskih usluga na njemačkom tržištu,

—   Briva: razvoj projekata, gradnja, prodaja ili najam stambenih, poslovnih i industrijskih nekretnina većinom strateškim ulagačima u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Zajednički će pothvat djelovati u osmišljavanju, razvoju, upravljanju i održavanju sustava za proizvodnju i distribuciju energije te će pružati ugovorne energetske usluge na tržištu za energiju za zgrade prilagođene pojedinačnim potrebama kupaca, provoditi s time povezane mjere za povećanje energetske učinkovitosti i razvijati nove poslovne modele.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8627 – GETEC/Briva/JV

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 229-64301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.