ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 242A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
27. srpnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

2017/C 242 A/01

Obavijest o otvorenim natječajima – Administratori i asistenti u području zgradarstva – EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Inženjeri u području upravljanja zgradama (uključujući inženjere zaštite okoliša i servisne inženjere) – EPSO/AST/141/17 (AST 3) – Profil 1.: Koordinatori/tehničari u području gradnje zgrada – Profil 2.: Koordinatori/tehničari za klimatizaciju te elektromehaniku i elektrotehniku u području zgradarstva – Profil 3.: Asistenti za sigurnost na radu/sigurnost zgrada

1


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

27.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

CA 242/1


OBAVIJEST O OTVORENIM NATJEČAJIMA

ADMINISTRATORI I ASISTENTI U PODRUČJU ZGRADARSTVA

EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Inženjeri u području upravljanja zgradama (uključujući inženjere zaštite okoliša i servisne inženjere)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

Profil 1.: Koordinatori/tehničari u području gradnje zgrada

Profil 2.: Koordinatori/tehničari za klimatizaciju te elektromehaniku i elektrotehniku u području zgradarstva

Profil 3.: Asistenti za sigurnost na radu/sigurnost zgrada

(2017/C 242 A/01)

Rok za prijavu: 12. rujna 2017. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvorene natječaje temeljene na kvalifikacijama i testovima i sastavlja popise uspješnih kandidata s kojih institucije Europske unije, uglavnom Europska komisija, Europski parlament i Vijeće, mogu zapošljavati nove javne službenike na radna mjesta administratora i asistenata (funkcijske skupine AD i AST) u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Ova obavijest o natječajima i njezini prilozi čine pravno obvezujući okvir za te postupke odabira.

Za Opća pravila otvorenih natječaja vidjeti PRILOG III.

Traženi broj uspješnih kandidata za svaki natječaj i profil:

EPSO/AD/342/17 – 24

EPSO/AST/141/17:

Profil 1. – 22

Profil 2. – 31

Profil 3. – 12

Ova obavijest odnosi se na dva natječaja, a jedan od njih sadržava nekoliko profila. Kandidati se mogu prijaviti za samo jedan profil po natječaju. Željenu opciju odabiru u trenutku podnošenja elektroničke prijave. Nakon što prijavu potvrde, svoj izbor više ne mogu mijenjati.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

EPSO/AD/342/17

Nadzor upravljanja i/ili ekološke učinkovitosti zgrada i građevinskih projekata europskih institucija u okviru programa ili projekata.

EPSO/AST/141/17

Profil 1.: Pomoć administratorima u upravljanju građevinskim projektima (gradnja, obnova zgrada), u radu sa specijaliziranom tehnologijom, građevinskim i završnim radovima.

Profil 2.: Pomoć administratorima u upravljanju građevinskim projektima u području klimatizacije te elektromehanike i elektrotehnike.

Profil 3.: Pomoć administratorima u provedbi preventivnih mjera za sigurnost i higijenu na radu, koordinaciji zdravstvenih i sigurnosnih mjera u fazama projektiranja i gradnje, priprema uputa za sigurnost i higijenu, upravljanje u izvanrednim situacijama.

Za više informacija o tipičnim poslovima vidjeti PRILOG I .

UVJETI ZA PRIJAVU

U trenutku potvrđivanja prijave kandidati moraju ispunjavati SVE sljedeće uvjete:

1.    Opći uvjeti:

uživati sva građanska prava državljanina države članice EU-a

ispunjavati sve obveze u okviru nacionalnog zakonodavstva u pogledu vojne službe

posjedovati moralne kvalitete potrebne za obavljanje poslova iz natječaja

2.    Posebni uvjeti – jezici:

Kandidati moraju znati barem dva službena jezika EU-a, jedan najmanje na razini C1 (temeljito znanje), a drugi najmanje na razini B2 (zadovoljavajuće znanje).

Napominjemo da se najniže zahtijevane razine znanja odnose na sve jezične sposobnosti (govorenje, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u obrascu za prijavu. Riječ je o sposobnostima iz Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr

U ovoj obavijesti o natječajima pod tim jezicima mislimo na sljedeće:

Jezik 1: jezik koji se upotrebljava za računalne testove s višestrukim izborom odgovora

Jezik 2: jezik koji se upotrebljava za ispunjavanje obrasca za prijavu, testiranje u centru za procjenu i komunikaciju između EPSO-a i kandidata koji su podnijeli valjanu prijavu. Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Jezik 2 mora biti engleski, francuski ili njemački.

Novozaposleni administratori, tehničari i asistenti u području zgradarstva morat će svakodnevno kontaktirati s izvođačima, vanjskim poduzećima i lokalnim vlastima u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu. Engleski i francuski glavni su radni jezici tih vanjskih dionika u Bruxellesu i Strasbourgu, a u Luxembourgu francuski i njemački. Uspješni kandidati stoga moraju imati zadovoljavajuće znanje (najmanje na razini B2) najmanje jednog od tih jezika kako bi mogli početi raditi odmah nakon zapošljavanja.

3.    Posebni uvjeti – kvalifikacije i radno iskustvo

EPSO/AD/342/17:

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju od najmanje tri godine potvrđen diplomom građevinarstva ili arhitekture, nakon koje je kandidat stekao najmanje tri godine relevantnog radnog iskustva izravno povezanog s poslovima radnog mjesta.

EPSO/AST/141/17:

Svi profili:

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom poslijesrednjoškolskom obrazovanju potvrđen diplomom iz područja zaštite zgrada, zaštite na radu i sigurnosti zgrada, građevinske tehnologije ili drugog područja izravno povezanog s poslovima radnog mjesta, nakon koje je kandidat stekao najmanje tri godine relevantnog radnog iskustva izravno povezanog s poslovima radnog mjesta

ili

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom srednjoškolskom obrazovanju potvrđen diplomom koja omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju, nakon koje je kandidat stekao najmanje šest godina relevantnog radnog iskustva izravno povezanog s poslovima radnog mjesta.

Za primjere minimalnih kvalifikacija vidjeti Prilog IV.

POSTUPAK ODABIRA

1.    Postupak prijave

Kandidati moraju ispuniti prijavu na jeziku koji su odabrali kao jezik 2 (vidjeti točku „Posebni uvjeti – jezici”).

Pri ispunjavanju obrasca za prijavu kandidati će morati potvrditi da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju i navesti druge informacije relevantne za odabrani natječajni profil (npr.: diplome, radno iskustvo i odgovori na pitanja koja se odnose na područje struke u rubrici „Talent Screener” („Probir talenata”)). Kandidati će također morati odabrati jezik 1 (bilo koji od 24 službena jezika EU-a) i jezik 2 (engleski, francuski ili njemački).

Potvrđivanjem prijave kandidati izjavljuju da ispunjavaju sve uvjete iz točke „Uvjeti za prijavu”. Nakon što prijavu potvrde, više je ne mogu mijenjati. Kandidati su odgovorni za to da prijavu ispune i potvrde u roku.

2.    Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora

Ako broj kandidata bude veći od broja koji za svaki natječaj i profil odredi direktor EPSO-a kao tijelo za imenovanje, na računalne testove s višestrukim izborom odgovora, koji se održavaju u jednom od ovlaštenih centara EPSO-a, bit će pozvani svi kandidati koji su u propisanom roku potvrdili svoj obrazac za prijavu.

Ako nije drukčije navedeno, kandidati moraju rezervirati termin za polaganje testova s višestrukim izborom odgovora prema uputama koje su dobili od EPSO-a. U pravilu će se za polaganje testova kandidatima ponuditi više termina na više lokacija. Razdoblje za rezervaciju termina i razdoblje za polaganje testova ograničeno je .

Ako broj kandidata ne bude veći od broja koji je odredio EPSO, ti će se testovi organizirati u centru za procjenu (točka 5.).

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se na sljedeći način:

Testovi

Jezik

Pitanja

Trajanje

Ocjenjivanje

Bodovni prag

Verbalno zaključivanje

Jezik 1

20 pitanja

35 minuta

Najviše 20 bodova

10/20

Numeričko zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

20 minuta

Najviše 10 bodova

Numeričko i apstraktno zaključivanje zajedno: 10/20

Apstraktno zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

10 minuta

Najviše 10 bodova

Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na drugim testovima centra za procjenu.

3.    Provjera ispunjavanja uvjeta

Ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u natječaju navedenih u točki „Uvjeti za prijavu” provjeravat će se na temelju podataka koje su kandidati naveli u elektroničkoj prijavi. EPSO će provjeriti ispunjavaju li kandidati opće uvjete za sudjelovanje u natječaju, a povjerenstvo za odabir ispunjavaju li posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Dvije su mogućnosti:

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organiziraju preliminarno, popratni dokumenti kandidata koji su na svim testovima postigli bodovni prag provjeravat će se na temelju broja bodova koje su kandidati postigli na tim testovima, silaznim redoslijedom, kako bi se utvrdilo ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje, sve dok broj kandidata koji ispunjavaju uvjete ne dosegne prag koji je odredio direktor EPSO-a kao tijelo za imenovanje. Dokumentacija ostalih kandidata neće se provjeravati.

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora ne organiziraju preliminarno , provjeravat će se popratni dokumenti svih kandidata koji su u propisanom roku potvrdili svoj obrazac za prijavu kako bi se utvrdilo ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje.

4.    Odabir na temelju kvalifikacija (Talent Screener)

Kako bi povjerenstvo za odabir moglo objektivno i na strukturiran način ocijeniti i usporediti kandidate na temelju njihovih kvalifikacija, svi kandidati u istom natječaju i profilu moraju odgovoriti na ista pitanja u rubrici „Talent Screener” („Probir talenata”) obrasca za prijavu. Odabir na temelju kvalifikacija, u koji ulaze samo kandidati koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u skladu s onim što je navedeno u točki 3., provodi se isključivo na temelju informacija koje su kandidati dostavili u rubrici „Talent Screener” („Probir talenata”). Stoga je važno da kandidati u odgovorima na pitanja iz rubrike „Talent Screener” („Probir talenata”) navedu sve relevantne informacije, čak i ako su ih već naveli u drugim rubrikama obrasca za prijavu. Pitanja se temelje na kriterijima odabira navedenima u ovoj obavijesti o natječaju. Za popis kriterija vidjeti PRILOG II.

Povjerenstvo za odabir provodi odabir na temelju kvalifikacija tako što prvo svakom kriteriju odabira dodjeljuje ponder njegove relativne važnosti (od 1 do 3), a svaki odgovor kandidata boduje sa 0 do 4 boda. Bodovi se množe s ponderom za svaki kriterij i zbrajaju kako bi se odabrali kandidati čiji profil najviše odgovara poslovima radnog mjesta.

U sljedeću fazu natječaja prolaze samo oni kandidati koji u odabiru na temelju kvalifikacija budu među najboljima s obzirom na ukupni broj bodova.

5.    Centar za procjenu

Broj kandidata pozvanih u ovu fazu bit će najviše triput veći od traženog broja uspješnih kandidata za svaki natječaj i svaki profil. Kandidati koji na temelju podataka iz svoje elektroničke prijave ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju i koji u odabiru na temelju kvalifikacija budu među najboljima s obzirom na ukupni broj bodova bit će pozvani na testiranje u centar za procjenu koje će se održati najvjerojatnije u Bruxellesu u trajanju od 1 do 2 dana i tijekom kojega će kandidati polagati testove na svojem jeziku 2 .

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora iz točke 2. ne organiziraju preliminarno , kandidati će ih polagati u centru za procjenu. Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na drugim testovima centra za procjenu pri izračunu ukupnog broja bodova.

Ako nije drukčije navedeno, kandidati će na dan testiranja u centru za procjenu morati sa sobom donijeti popratne dokumente (izvornike ili ovjerene preslike). Osoblje EPSO-a skenirat će te dokumente tijekom testiranja kandidata u centru za procjenu i vratiti im ih istog dana.

Sedam općih kompetencija za natječaj u skupini AST i osam općih kompetencija za natječaj u skupini AD, kao i posebne kompetencije koje se traže za svaki natječaj i profil testirat će se u centru za procjenu kandidata na temelju četiri testa (dva intervjua od kojih jedan na temelju općih, a drugi na temelju posebnih kompetencija, rad u skupini i studija slučaja), kako je opisano u sljedećim tablicama:

Kompetencija

Testovi

1.

Analiziranje i rješavanje problema

Rad u skupini

Studija slučaja

2.

Komunikacija

Studija slučaja

Intervju na temelju općih kompetencija

3.

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

Studija slučaja

Intervju na temelju općih kompetencija

4.

Učenje i razvoj

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

5.

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

Rad u skupini

Studija slučaja

6.

Otpornost

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

7.

Rad s drugima

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

8.

Sposobnost vođenja (samo za EPSO/AD/342/17)

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija


Bodovni pragovi za EPSO/AST/141/17

3/10 po kompetenciji i ukupno 35/70

Bodovni pragovi za EPSO/AD/342/17

3/10 po kompetenciji i ukupno 40/80


Kompetencija

Test

Posebne kompetencije

Intervju na temelju posebnih kompetencija

Bodovni prag

50/100

6.    Popis uspješnih kandidata

Nakon što na temelju popratne dokumentacije kandidata provjeri ispunjavaju li uvjete, povjerenstvo za odabir sastavit će za svaki natječaj i svaki profil popis uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete te koji su prešli sve bodovne pragove i bili među najboljima s obzirom na ukupan broj bodova, sve dok se ne dosegne traženi broj uspješnih kandidata. Imena se navode abecednim redom.

Popisi uspješnih kandidata i indeksi kompetencija uspješnih kandidata s kvalitativnim povratnim informacijama povjerenstva za odabir stavit će se na raspolaganje institucijama EU-a za potrebe postupaka zapošljavanja i budućeg razvoja karijere. Činjenica da je kandidat uvršten na popis uspješnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zapošljavanje niti je garancija zapošljavanja .

PRIJAVA

Kandidati prijavu podnose elektronički na internetskim stranicama EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do:

12. rujna 2017. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu.


PRILOG I.

OPIS RADNOG MJESTA

EPSO/AD/342/17 – Inženjeri u području upravljanja zgradama (uključujući inženjere zaštite okoliša i servisne inženjere)

Službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu traže inženjere u području zgradarstva za nadzor upravljanja i/ili ekološke učinkovitosti zgrada i građevinskih projekata europskih institucija u okviru programa ili projekata koje definiraju njihovi nadređeni ili parlamentarna tijela.

Uspješni kandidati koji budu zaposleni obavljat će idejni rad i tehničko upravljanje te analizu i tehnički i administrativni nadzor tehničkih instalacija.

Među ostalim, ti poslovi zahtijevaju vještine u području pripremanja nacrta, analize, tehničkog nadzora, administrativnog upravljanja i vrlo dobro poznavanje uredskog softvera, softvera za planiranje/upravljanje projektima i/ili softvera za računalno projektiranje (CAD).

Uspješni kandidati koji budu zaposleni morat će posjedovati i istančan osjećaj za diplomaciju, razvijenu sposobnost javnog govorenja i održavanja kontakata s raznim političkim, gospodarskim i socijalnim sugovornicima.

Poslovi radnog mjesta mogu uključivati:

planiranje i upravljanje ugovorima s vanjskim poduzećima/partnerima;

pripremu i praćenje planiranja aktivnosti u okviru godišnjeg programa rada;

pružanje savjeta i analizu složenih tehničkih pitanja te doprinos pojednostavnjivanju postupaka u području rada;

praćenje projekata izgradnje i obnove te koordinaciju građevinskih radova u suradnji s klijentima, pružateljima usluga, izvođačima i drugim dionicima (npr. koordinatorima za zdravlje i sigurnost na radu, konzultantskim društvima, nadležnim tijelima, inspekcijskim tijelima itd.);

praćenje i planiranje održavanja zgrada (računalni sustav za upravljanje održavanjem (CMMS), sporazum o razini usluge, rješavanje pritužbi itd.);

upravljanje i koordiniranje posebnih projekata i praćenje proračunskog, troškovnog i planskog okvira;

doprinos administrativnom i financijskom upravljanju jedinice u skladu s odgovarajućim regulatornim odredbama;

pružanje usluge s temeljitim znanjem u jednom od područja upravljanja projektima (organizacija, planiranje, koordinacija, upravljanje resursima, upravljanje rizicima itd.);

nadzor nad praćenjem izvješća vanjskih tehničkih službi i/ili službi za inspekciju zaštite okoliša;

priprema projekata i provedba mjera za poboljšanje ekološke učinkovitosti zgrada, povećanje dobrobiti i udobnosti korisnika i/ili sukladnosti ili tehnička poboljšanja zgrada i instalacija;

provedba (energetskih) pregleda zgrada, analiza i usporedba podataka o uspješnosti te informiranje (unutarnje i/ili vanjsko);

sastavljanje tehničkih specifikacija i sudjelovanje u postupcima javne nabave

sudjelovanje ili organiziranje (održive) nabave specifične za zgrade (radovi, materijal, usluge, oprema);

suradnja sa sustavom upravljanja institucije u provedbi politika i praksi;

jamčenje sukladnosti sa zakonodavstvom i praćenje relevantnih promjena u zakonodavstvu u području aktivnosti.

EPSO/AST/141/17

Profil 1.: Koordinatori/tehničari u području gradnje zgrada

Službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu traže koordinatore/tehničare u području gradnje zgrada za pomoć pri upravljanju građevinskim projektima (izgradnja, obnova zgrada), u radu sa specijaliziranom tehnologijom, građevinskim i završnim radovima: statika, pročelja, unutarnje i vanjske žaluzine, krovovi, vanjska i unutarnja stolarija, podne i zidne obloge.

Poslovi radnog mjesta mogu uključivati:

poslove povezane s održavanjem i opremanjem zgrada;

poslove povezane s računalnim sustavom za upravljanje održavanjem (CMMS), centraliziranim tehničkim upravljanjem, energetskim upravljanjem te održivim korištenjem zgrada;

poslove povezane sa zaštitom od požara i tehničkom sigurnošću zgrada;

analizu potreba za višegodišnje planiranje održavanja zgrada ili tehničke opreme;

praćenje cijelih projekata opremanja/obnove/gradnje/ponovne izgradnje u vezi s upravljanjem zgradama;

izradu operativnih postupaka te izobrazbu korisnika;

pomoć pri upravljanju zgradama i/ili pri upotrebi sigurnosne opreme i instalacija;

pomoć pri izradi specifikacija prije raspisivanja javnih natječaja, sudjelovanje u postupcima nabave, praćenje i koordinaciju rada ili usluga specifičnih za tehnike gradnje;

administrativno i tehničko upravljanje (posebno nadzor učinkovitosti, praćenje, kontrola kvalitete) ugovorima sklopljenima u području zgradarstva s vanjskim ponuđačima usluga, radova, robe i namještaja;

upravljanje ugovorima i praćenje ugovora u okviru radova na održavanju zgrada;

upravljanje projektima, uključujući financijsko upravljanje i/ili upravljanje zgradama i upravljanje održavanjem;

sudjelovanje u postupcima odabira i pregovorima s ciljem kupnje/unajmljivanja zgrada;

sastavljanje, analiza i ažuriranje planova s pomoću CAD softvera;

kontakte s izvođačima i nacionalnim upravama u vezi s pitanjima koja se odnose na područje rada;

osmišljavanje višedisciplinarnih sigurnosnih rješenja;

pokretanje, praćenje i koordiniranje međuinstitucijskih projekata i rasprava te sudjelovanje u njima;

pripremu i praćenje dokumentacije o propisima ili o usklađenosti s njima i sve s time povezane zadatke (osiguravanje usklađenosti);

praćenje tehnološkog razvoja.

Ti poslovi zahtijevaju i vještine administrativnog i vještine financijskog upravljanja te dobro poznavanje računalnih alata (uredska automatizacija, Excel, Word, MS Project itd.) i poznavanje softvera za upravljanje i računalno projektiranje (CAD).

Profil 2.: Koordinatori/tehničari za klimatizaciju te elektromehaniku i elektrotehniku u području zgradarstva

Europski parlament, Vijeće i Komisija u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu traže koordinatore/tehničare za rad u jednom od sljedećih područja:

Klimatizacija: Klimatizacija, ventilacija, grijanje, voda/sanitarne instalacije, tehnike i metode održiva korištenja uredskim zgradama, upravljanje energijom, centralizirano tehničko upravljanje, automatizirani nadzor.

Elektromehanika i elektrotehnika: Električna energija (visoki i niski napon), dizalice, automatska oprema, sustavi za otkrivanje požara i protupožarnu zaštitu, centralizirano tehničko upravljanje, električni generatori, sigurnosna rasvjeta, EIB, KNX i analogni sustavi

Poslovi radnog mjesta u svakom području mogu uključivati:

poslove povezane s održavanjem i opremanjem zgrada;

poslove povezane s računalnim sustavom za upravljanje održavanjem (CMMS), centraliziranim tehničkim upravljanjem, energetskim upravljanjem te održivim korištenjem zgrada;

poslove povezane sa zaštitom od požara i tehničkom sigurnošću zgrada;

analizu potreba za višegodišnje planiranje održavanja zgrada ili tehničke opreme;

praćenje cijelih projekata opremanja/obnove/gradnje/ponovne izgradnje;

izradu operativnih postupaka te izobrazbu korisnika;

pomoć pri upravljanju zgradama i/ili pri upotrebi sigurnosne opreme i instalacija;

pomoć pri izradi specifikacija prije raspisivanja javnih natječaja, sudjelovanje u postupcima nabave, praćenje i koordinaciju rada ili usluga specifičnih za tehnike gradnje;

administrativno i tehničko upravljanje (posebno nadzor učinkovitosti, praćenje, kontrola kvalitete) ugovorima sklopljenima u području zgradarstva s vanjskim ponuđačima usluga, radova, robe i namještaja;

upravljanje ugovorima i praćenje ugovora u okviru radova na održavanju zgrada;

upravljanje projektima, uključujući financijsko upravljanje;

sudjelovanje u postupcima odabira i pregovorima s ciljem kupnje/unajmljivanja zgrada;

sastavljanje, analiza i ažuriranje planova s pomoću CAD softvera;

kontakte s izvođačima i nacionalnim upravama u vezi s pitanjima koja se odnose na područje rada;

osmišljavanje višedisciplinarnih sigurnosnih rješenja;

pokretanje, praćenje i koordiniranje međuinstitucijskih projekata i rasprava te sudjelovanje u njima;

pripremu i praćenje dokumentacije o propisima ili o usklađenosti s njima i sve s time povezane zadatke (osiguravanje usklađenosti);

praćenje tehnološkog razvoja.

Ti poslovi zahtijevaju i vještine administrativnog i vještine financijskog upravljanja te dobro poznavanje računalnih alata (uredska automatizacija, Excel, Word, MS Project itd.) i poznavanje softvera za upravljanje i računalno projektiranje (CAD).

Profil 3.: Asistenti za sigurnost na radu/sigurnost zgrada

Službe Europske komisije i Vijeća u Bruxellesu traže asistente u području sigurnosti na radu i sigurnosti zgrada.

Uspješni kandidati koji budu zaposleni morat će pomagati administratorima u provedbi preventivnih mjera sigurnosti i higijene na radu, koordinaciji zdravstvenih i sigurnosnih mjera u fazama projektiranja i gradnje.

Njihovi poslovi mogu uključivati i pomoć:

pri poslovima povezanima sa zaštitom od požara te tehničkom sigurnošću zgrada i higijenom ili drugim poslovima povezanima sa sigurnošću na radu;

pri izradi operativnih postupaka i osposobljavanju osoblja;

pri izradi specifikacija prije raspisivanja javnog natječaja, sudjelovanje u postupcima nabave, pomoć pri praćenju i koordinaciji rada ili usluga specifičnih za sigurnost zgrada;

kontakte s izvođačima i nacionalnim upravama u vezi s pitanjima koja se odnose na područje rada;

pri korištenju metoda procjene ergonomskih rizika, rizika na radnome mjestu i/ili psihosocijalnih rizika i osmišljavanju sigurnosnih rješenja;

pri pokretanju i praćenju dokumentacije povezane sa sigurnošću u drugim područjima, poput električne energije/kablova, unutarnjih radova, ergonomije, zaštite od požara, grijanja, ventilacije i klimatizacije itd.;

pri izradi sigurnosnih normi i specifikacija pri primjeni i provjeri tih normi i specifikacija ili sudjelovanje u radnim skupinama koje se time bave.

Ti poslovi zahtijevaju i vještine administrativnog i vještine financijskog upravljanja te dobro poznavanje računalnih alata (uredska automatizacija, Excel, Word, MS Project itd.) i poznavanje informatičkih alata povezanih s profilom (npr. alati za simuliranje evakuacije, računalna razrada evakuacijskih planova, računalni dizajn, upravljanje rizikom itd.)

Kraj PRILOGA I., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG II.

KRITERIJI ZA ODABIR

Pri odabiru na temelju kvalifikacija povjerenstvo za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

EPSO/AD/342/17 – Inženjeri u području upravljanja zgradama (uključujući inženjere zaštite okoliša i servisne inženjere)

1.

Radno iskustvo u pripremi i provedbi mjera poboljšanja ekološke učinkovitosti zgrada, u provođenju (energetskih) pregleda zgrada, ili u provjeri usklađenosti tehničkih instalacija (u skladu sa zakonskim normama) i/ili proučavanju potreba za tehničkim poboljšanjima instalacija (također u skladu sa zakonskim normama).

2.

Radno iskustvo u koordinaciji građevinskih radova u suradnji s klijentima, pružateljima usluga, izvođačima i drugim dionicima (npr. koordinatorima za zdravlje i sigurnost na radu, konzultantskim društvima, inspekcijskim tijelima itd.).

3.

Radno iskustvo u (održivoj) nabavi specifičnoj za zgrade (radovi, materijali, usluge i/ili oprema).

4.

Radno iskustvo u uporabi posebnog softvera u području izgradnje, planiranja ili održavanja zgrada.

5.

Radno iskustvo u upravljanju proračunom i/ili troškovima građevinskih projekata.

6.

Radno iskustvo u upravljanju ljudskim resursima, proračunom, financijama, informacijskom tehnologijom, pravnim aspektima itd.

7.

Radno iskustvo u upravljanju radom i održavanjem tehničkih instalacija zgrada ili u osiguravanju usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša za zgrade i njihove instalacije.

8.

Radno iskustvo u sastavljanju tehničkih specifikacija koje se odnose na građevinske projekte sa složenim tehničkim instalacijama.

9.

Radno iskustvo u praćenju i planiranju održavanja zgrada (računalni sustav za upravljanje održavanjem – CMMS, sporazum o razini usluge, rješavanje pritužbi itd.) ili sa sustavima za upravljanje energijom u zgradama.

10.

Radno iskustvo ili poslijesveučilišna diploma (uz onu koja je uvjet za sudjelovanje u ovom natječaju) iz specijaliziranog područja zgradarstva, npr. posebne građevinske tehnike, sigurnost na radu, sigurnost zgrada, protupožarni inženjering ili arhitektura.

EPSO/AST/141/17

Profil 1.: Koordinatori/tehničari u području gradnje zgrada

1.

Najmanje dvije godine radnog iskustva izravno povezanog s poslovima profila, uz iskustvo koje je uvjet za sudjelovanje u natječaju.

2.

Najmanje šest mjeseci radnog iskustva u uporabi posebnog softvera iz područja gradnje, planiranja i/ili održavanja zgrada.

3.

Poslijesrednjoškolska diploma/diplome, uz diplomu koja je uvjet za sudjelovanje u natječaju, koje su izravno povezane s poslovima profila.

4.

Osposobljavanje, uz ono navedeno u kriteriju 3., u području zgradarstva ili tehničke svjedodžbe povezane s profilom.

5.

Radno iskustvo i/ili osposobljenost za upravljanje projektima.

6.

Radno iskustvo u nabavi povezanoj s tehnikama gradnje (kao drafter i/ili ocjenjivač i/ili ponuditelj).

7.

Radno iskustvo u primjeni metoda kontrole kvalitete građevinskih radova.

8.

Radno iskustvo u upravljanju ugovorima i praćenju ugovora u okviru radova na održavanju zgrada.

Profil 2.: Koordinatori/tehničari za klimatizaciju te elektromehaniku i elektrotehniku u području zgradarstva

1.

Najmanje dvije godine radnog iskustva izravno povezanog s jednim od područja profila, uz ono koje je uvjet za sudjelovanje u natječaju.

2.

Najmanje šest mjeseci radnog iskustva u uporabi posebnog softvera u području gradnje, planiranja i/ili održavanja zgrada.

3.

Diplomu/diplome iz jednog od područja profila, uz onu koja je uvjet za sudjelovanje u natječaju.

4.

Osposobljavanje, uz ono navedeno u kriteriju 3., u području zgradarstva ili tehničke svjedodžbe koje se odnose na neko od područja profila.

5.

Radno iskustvo i/ili osposobljenost za upravljanje projektima.

6.

Radno iskustvo u nabavi povezanoj s tehnikama gradnje (kao drafter i/ili ocjenjivač i/ili ponuditelj).

7.

Radno iskustvo u primjeni metoda kontrole kvalitete građevinskih radova.

8.

Radno iskustvo u upravljanju ugovorima i praćenju ugovora u okviru radova na održavanju zgrada.

Profil 3.: Asistenti za sigurnost na radu/sigurnost zgrada

1.

Najmanje dvije godine radnog iskustva u području sigurnosti na radu ili sigurnosti zgrada, uz iskustvo koje je uvjet za sudjelovanje u natječaju.

2.

Poslijesrednjoškolska diploma ili svjedodžba koju priznaje država članica EU-a iz područja sigurnosti na radu, sigurnosti zgrada, protupožarne ili civilne zaštite, uz diplomu koja je uvjet za sudjelovanje u natječaju.

3.

Osposobljavanje (najmanje 20 sati) u području sigurnosti na radu, sigurnosti zgrada, protupožarne ili civilne zaštite.

4.

Radno iskustvo u primjeni standarda koji su specifični za područje sigurnosti na radu ili sigurnosti zgrada.

5.

Radno iskustvo od najmanje jedne godine u nekom drugom području koje nije uvjet za sudjelovanje u natječaju, a povezano je s tehnikama gradnje.

6.

Znanje i radno iskustvo s informatičkim alatima povezanima sa sigurnošću na radu i sigurnošću zgrada (npr. alati za simuliranje evakuacije, računalna razrada evakuacijskih planova, računalni dizajn, upravljanje rizikom itd.)

7.

Poznavanje i radno iskustvo s metodama procjene ergonomskih rizika, rizika na radnome mjestu ili psihosocijalnih rizika.

8.

Radno iskustvo u nabavi povezanoj sa sigurnošću zgrada ili procjenom rizika (kao drafter i/ili ocjenjivač i/ili ponuditelj).

Kraj PRILOGA II., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG III.

OPĆA PRAVILA OTVORENIH NATJEČAJA

OPĆE INFORMACIJE

U okviru postupaka odabira koje organizira EPSO svako upućivanje na osobu određenog spola smatra se upućivanjem i na osobu drugog spola.

Ako se za zadnje mjesto u bilo kojoj fazi natječaja bude natjecalo više kandidata s istim brojem bodova, svi će proći u sljedeću fazu natječaja. U sljedeću fazu natječaja bit će pozvani i kandidati koji nakon pozitivno riješene žalbe budu ponovno pripušteni natječaju.

Ako na zadnjem mjestu na popisu uspješnih kandidata bude više kandidata s istim brojem bodova, svi će biti uvršteni na popis. Na popis uspješnih kandidata bit će uvršteni i kandidati koji nakon pozitivno riješene žalbe u toj fazi postupka budu ponovno pripušteni natječaju.

1.   TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

1.1.   Opći i posebni uvjeti

Opći i posebni uvjeti (uključujući znanje jezikā) za svako područje ili profil navedeni su u točki „Uvjeti za prijavu”.

Posebni uvjeti u pogledu kvalifikacija, radnog iskustva i znanja jezikā razlikuju se ovisno o traženom profilu. U obrascu za prijavu kandidati trebaju navesti što više pojedinosti o svojim kvalifikacijama i radnom iskustvu (ako se traži), koji su relevantni s obzirom na poslove iz obavijesti o natječaju, kako je opisano u točki „Uvjeti za prijavu” ove obavijesti o natječaju.

(a)

Diplome i/ili potvrde: Diplome stečene u državama članicama EU-a ili u zemljama koje nisu članice EU-a mora priznati službeno tijelo države članice EU-a, npr. ministarstvo obrazovanja države članice EU-a. Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima.

Za poslijesrednjoškolsko obrazovanje i tehničko, stručno ili specijalističko osposobljavanje potrebno je navesti predmete koje je program obuhvaćao, njegovo trajanje i je li riječ o redovitom ili izvanrednom studiju ili večernjem tečaju.

(b)

Radno iskustvo (ako se traži) uzima se u obzir samo ako je relevantno za poslove iz obavijesti o natječaju i

ako je riječ o iskustvu stečenom stvarnim radom

za koje je osoba primala naknadu,

koje se sastojalo od rada u svojstvu zaposlenika ili od pružanja usluge te

ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

volontiranje: ako je osoba za njega primala naknadu i ako je ono u smislu odrađenih sati tjedno i u smislu trajanja bilo usporedivo s redovitim zaposlenjem;

pripravništvo: ako je osoba za njega primala naknadu;

obvezna vojna služba: odslužena prije ili poslije stjecanja tražene diplome u trajanju koje nije dulje od propisanog vojnog roka u državi članici koje je kandidat državljanin;

rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust: ako je pokriven ugovorom o radu;

doktorat: u trajanju od najviše tri godine, uz uvjet da je kandidat uspješno završio doktorski studij, bez obzira na to je li osoba za njega primala plaću ili nije; te

rad u nepunom radnom vremenu: računa se razmjerno broju odrađenih sati, npr. šest mjeseci rada na pola radnog vremena računa se kao radno iskustvo od tri mjeseca.

1.2.   Popratni dokumenti

U različitim fazama postupka odabira, kao dokaz državljanstva kandidati će morati predočiti službenu ispravu (npr. putovnicu ili osobnu iskaznicu), koja mora biti važeća na dan roka za prijavu (na dan roka za prvi dio prijave u slučaju da je postupak prijave podijeljen u dva dijela).

Za sva razdoblja profesionalne aktivnosti kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

dokaze bivših poslodavaca i trenutačnog poslodavca koji sadržavaju opis poslova koje je kandidat obavljao i na kojoj razini te datum početka i završetka radnog odnosa, na papiru sa službenim zaglavljem i pečatom poduzeća te s imenom i potpisom nadležne osobe ili

ugovor(e) o radu te prvu i zadnju potvrdu o plaći uz detaljni opis poslova koje je kandidat obavljao

(u slučaju samostalnog rada, npr. samozapošljavanje, slobodna zanimanja) izdane račune ili narudžbenice na kojima su navedeni detalji obavljenog posla ili drugi relevantni službeni dokazi

(za konferencijske prevoditelje od kojih se traži radno iskustvo) dokumente kojima se potvrđuje broj dana konferencijskog prevođenja i jezici s kojih i na koje je prevodio.

U načelu nije potrebno priložiti popratne dokumente kojima se dokazuje znanje jezikā, uz iznimku određenih natječaja za lingviste ili specijalizirane profile.

Od kandidata se u bilo kojoj fazi postupka mogu zatražiti dodatne informacije ili dokumenti. EPSO će kandidate obavijestiti o tome koje popratne dokumente treba dostaviti i kada.

1.3.   Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova to moraju navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni. Ako invaliditet ili zdravstveni problem nastane nakon isteka roka za podnošenje prijave, kandidati o tome moraju što je prije moguće obavijestiti EPSO koristeći se informacijama navedenima u nastavku.

Da bi EPSO uzeo u obzir takav zahtjev, kandidati će EPSO-u morati dostaviti potvrdu koju izdaje njihovo nacionalno nadležno tijelo ili liječničku potvrdu. Popratni dokumenti kandidata provjeravaju se kako bi se, prema potrebi, kandidatu osigurali razumni prilagođeni uvjeti.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti timu „EPSO accessibility”

e-poštom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

faksom (+ 322299 80 81) ili

poštom:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   POVJERENSTVO ZA ODABIR

Povjerenstvo za odabir ima zadatak međusobno usporediti kandidate i među njima odabrati najbolje na temelju njihovih kompetencija, sposobnosti i kvalifikacija, u skladu sa zahtjevima navedenima u ovoj obavijesti o natječaju. Članovi povjerenstva određuju i težinu testova natječaja i odobravaju njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

Kako bi se osigurala neovisnost povjerenstva za odabir, kandidatima i osobama koje nisu članovi povjerenstva strogo je zabranjen svaki pokušaj kontaktiranja s bilo kojim njegovim članom, osim u kontekstu testova koji zahtijevaju izravnu interakciju kandidata i članova povjerenstva.

Kandidati koji žele izložiti svoje stajalište ili ostvariti svoja prava moraju to učiniti pisanim putem, a svoje dopise namijenjene povjerenstvu za odabir moraju poslati na adresu EPSO-a, koji ih prosljeđuju povjerenstvu. Svaki izravan ili neizravan pokušaj kontakta koji nije u skladu s navedenim postupcima zabranjen je i može dovesti do isključenja kandidata iz natječaja.

Sukob interesa konkretno čini obiteljska veza ili hijerarhijski odnos između kandidata i člana povjerenstva za odabir. Članovi povjerenstva za odabir dužni su EPSO-u prijaviti svaku takvu situaciju čim je postanu svjesni. EPSO će svaki takav slučaj ocijeniti zasebno i poduzeti odgovarajuće mjere. Nepoštovanje prethodno navedenih pravila može dovesti do poduzimanja disciplinskih mjera protiv člana povjerenstva za odabir te do isključenja kandidata iz natječaja (vidjeti točku 4.4.).

Imena članova povjerenstva za odabir objavljuju se na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) prije početka testiranja u centru za procjenu/prije početka faze procjene.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1.   Komunikacija s EPSO-om

Kandidati trebaju provjeravati svoj EPSO račun barem dvaput tjedno kako bi pratili svoj napredak u okviru natječaja. Ako to ne mogu činiti zbog tehničkog problema za koji je odgovoran EPSO, kandidati moraju bez odlaganja o tome obavijestiti EPSO

po mogućnosti putem rubrike „Kontakt” na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) ili

telefonom preko Europe Direct (00 800 67 89 10 11) ili

poštom na adresu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO zadržava pravo da ne daje informacije koje su već jasno navedene u ovoj obavijesti o natječaju, njezinim prilozima ili na internetskim stranicama EPSO-a, uključujući u rubrici „najčešća pitanja”.

U svoj korespondenciji povezanoj s prijavom kandidati trebaju navesti svoje ime i prezime, kako je navedeno u njihovu EPSO računu, broj prijave i referentni broj postupka odabira.

EPSO primjenjuje načela kodeksa dobrog ponašanja javnih službenika https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_hr (kako je objavljen u Službenom listu). U skladu s time, EPSO zadržava pravo prekinuti svaku nepriličnu (tj. repetitivnu, uvredljivu i/ili bespredmetnu) korespondenciju.

3.2.   Pristup informacijama

Kandidati imaju posebna prava pristupa određenim informacijama koje se odnose na njih osobno, koja su im dodijeljena na temelju obveze navođenja razloga, kako bi im se omogućilo da u slučaju odluke o odbijanju ulože žalbu.

Uz poštovanje obveze navođenja razloga mora se poštovati i načelo tajnosti rada povjerenstva za odabir, kojim se osigurava neovisnost odbora i objektivnost odabira. Zbog te tajnosti ne smiju se otkrivati stajališta članova povjerenstava za odabir u pogledu individualnih ili komparativnih ocjena kandidata.

Ta prava pristupa vrijede posebno za kandidate u otvorenim natječajima i na temelju zakonodavstva o javnom pristupu dokumentima kandidati ne mogu ostvarivati prava veća od onih koja su navedena u ovoj točki.

3.2.1.   Automatski pristup informacijama

Nakon svake faze postupka odabira, organizirane u okviru određenog natječaja, kandidat će na svoj EPSO račun automatski dobiti sljedeće informacije:

testovi s višestrukim izborom odgovora: svoje rezultate i tablicu s odgovorima koje je odabrao i točnim odgovorima po referentnom broju/slovu. Pristup tekstu pitanja i odgovora izričito je isključen;

ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u natječaju: je li njegova prijava prihvatljiva; ako prijava nije prihvatljiva, uvjeti koje kandidat ne ispunjava;

Talent Screener: svoje rezultate i tablicu s ponderima za svako pitanje, bodove koje je dobio za svoje odgovore i ukupni broj bodova;

preliminarni testovi: svoje rezultate;

međutestovi: svoje rezultate ako nije među kandidatima pozvanima u sljedeću fazu;

centar za procjenu/faza procjene ako nije isključen iz natječaja, svoj indeks kompetencija koji sadržava ukupne ocjene za svaku kompetenciju i komentar povjerenstva za odabir s kvantitativnim i kvalitativnim povratnim informacijama o uspjehu kandidata u centru za procjenu/u fazi procjene.

U pravilu EPSO kandidatima ne šalje izvorne tekstove ili zadatke iz testova jer su namijenjeni ponovnoj uporabi u budućim natječajima. Međutim za određene testove EPSO može iznimno na svojim internetskim stranicama objaviti izvorne tekstove ili zadatke ako su:

testiranja završena

rezultati utvrđeni i poslani kandidatima te

izvorni tekstovi/zadaci nisu namijenjeni ponovnoj uporabi u budućim natječajima.

3.2.2.   Informacije na zahtjev

Kandidati mogu zatražiti uvid u neispravljeni primjerak svojih odgovora na pismenim testovima ako sadržaj nije namijenjen ponovnoj uporabi u budućim natječajima. Iz toga su izrijekom isključeni odgovori na studije slučaja.

Tajnost rada povjerenstva za odabir posebno se odnosi na ispravljene primjerke testova kandidata i pojedinosti o bodovanju te se oni neće objavljivati.

EPSO nastoji kandidatima na raspolaganje staviti što više informacija u skladu s obvezom navođenja razloga, tajnosti rada povjerenstva za odabir i pravilima o zaštiti osobnih podataka. O svakom zahtjevu za informacije odlučit će se uzimajući u obzir navedene obveze.

Zahtjev za informacije mora se podnijeti putem rubrike „Kontakt” na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) u roku od 10 kalendarskih dana od dana objave rezultata kandidata na njihovu EPSO računu.

4.   PRITUŽBE I POTEŠKOĆE

4.1.   Tehnički problemi

Ako u bilo kojoj fazi postupka odabira kandidati naiđu na ozbiljan tehnički ili organizacijski problem, o tome bez odlaganja trebaju obavijestiti EPSO kako bi EPSO mogao istražiti problem i poduzeti korektivne mjere:

po mogućnosti putem rubrike „Kontakt” na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) ili

poštom na adresu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

U svoj korespondenciji kandidati trebaju navesti ime i prezime (kako je navedeno u njihovu EPSO računu), broj prijave i referentni broj postupka odabira.

U slučaju problema izvan ispitnog centra (npr. problemi u postupku prijave ili rezervacije termina za testiranje) kandidat se treba obratiti EPSO-u (vidjeti točku 3.1.) s kratkim opisom problema.

U slučaju problema u ispitnom centru kandidat bi trebao:

o tome obavijestiti osobu koja nadzire testiranje i zatražiti da se njegova pritužba zabilježi u pisanom obliku te

kontaktirati s EPSO-om putem rubrike „Kontakt” na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) uz kratak opis problema.

4.2.   Interni postupci preispitivanja

4.2.1.   Pogreške u pitanjima računalnih testova s višestrukim izborom odgovora

EPSO i povjerenstva za odabir kontinuirano pomno provjeravaju kvalitetu baze testova s višestrukim izborom odgovora.

Kandidat koji smatra da je pogreška u jednom ili više pitanja iz računalnih testova s višestrukim izborom odgovora utjecala na njegovu sposobnost da odgovori točno ima pravo zatražiti da povjerenstvo za odabir to pitanje/pitanja revidira (u skladu s postupkom „neutralizacije”).

U okviru tog postupka povjerenstvo za odabir može odlučiti poništiti pitanje koje sadržava pogrešku i te bodove preraspodijeliti na preostala pitanja u testu. Takvo preračunavanje bodova primijenit će se samo na one kandidate koji su dobili to pitanje. Način ocjenjivanja testova, opisan u relevantnim točkama ove obavijesti o natječaju, ostaje nepromijenjen.

Podnošenje pritužbe u vezi s testovima s višestrukim izborom odgovora:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om (vidjeti točku 3.1.) isključivo s pomoću elektroničkog obrasca za kontakt

jezik: na jeziku 2 koji su odabrali za predmetni natječaj

rok: 10 kalendarskih dana od dana polaganja računalnog testa;

dodatne informacije: kandidat mora opisati sadržaj pitanja kako bi se sporno pitanje moglo identificirati te mora što jasnije opisati što smatra pogrešnim.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka ili zahtjevi u kojima sporno pitanje/pitanja i navodna pogreška nisu dovoljno jasno opisani neće se uzeti u obzir.

Konkretno, pritužbe u kojima se samo upozorava na navodne probleme u prijevodu bez jasnog opisa problema neće biti prihvaćene.

4.2.2.   Zahtjev za preispitivanje

Kandidat ima pravo zatražiti preispitivanje bilo koje odluke povjerenstva za odabir ili EPSO-a kojom se utvrđuju rezultati kandidata i/ili određuje može li kandidat proći u sljedeću fazu natječaja ili će biti isključen.

Kandidat može podnijeti zahtjev za preispitivanje na temelju sljedećih razloga:

natječajni postupak sadržava bitnu nepravilnost i/ili

povjerenstvo za odabir ili EPSO nisu se pridržavali Pravilnika o osoblju, obavijesti o natječaju, njezinih priloga i/ili sudske prakse.

Kandidati ne mogu osporavati valjanost ocjene kojom je povjerenstvo za odabir ocijenilo kvalitetu njihovih rezultata na testu ili relevantnost njihovih kvalifikacija i radnog iskustva. Ocjena povjerenstva za odabir njegov je vrijednosni sud i neslaganje kandidata s ocjenom kojom je povjerenstvo ocijenilo njegove testove, iskustvo i/ili kvalifikacije nije dokaz da je povjerenstvo pogriješilo. Zahtjevi za preispitivanje podneseni na toj osnovi neće imati pozitivan ishod.

Podnošenje zahtjeva za preispitivanje:

postupak: kandidati moraju kontaktirati s EPSO-om (vidjeti točku 3.1.)

jezik: na jeziku 2 koji su odabrali za predmetni natječaj

rok: 10 kalendarskih dana od dana objave osporavane odluke na EPSO računu kandidata

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Kandidatu se u roku od 15 radnih dana šalje potvrda o primitku zahtjeva. Tijelo koje je donijelo osporenu odluku (povjerenstvo za odabir ili EPSO) ispitat će zahtjev kandidata i u vezi s njime donijeti odluku te će kandidatu što je prije moguće dostaviti obrazloženi odgovor.

U slučaju pozitivnog ishoda kandidata se ponovno uključuje u postupak odabira i to u onu fazu iz koje je bio isključen,bez obzira na fazu do koje je natječaj u međuvremenu uznapredovao.

4.3.   Drugi načini osporavanja odluka

4.3.1.   Upravna pritužba

Kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo uputiti upravnu pritužbu direktoru EPSO-a u njegovu svojstvu tijela za imenovanje.

Mogu podnijeti pritužbu protiv odluke koja izravno i trenutačno utječe na njihov pravni status kandidata, ili nedonošenja takve odluke, samo u slučaju očitog kršenja pravila postupka odabira. Direktor EPSO-a ne može pobiti vrijednosni sud povjerenstva za odabir (vidjeti točku 4.2.2.).

Podnošenje upravne pritužbe:

postupak: kandidati moraju kontaktirati s EPSO-om (vidjeti točku 3.1.)

jezik: na jeziku 2 koji su odabrali za predmetni natječaj

rok: tri mjeseca od datuma obavijesti o odluci koja se osporava ili od datuma do kojega je odluka trebala biti donesena

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

4.3.2.   Sudska žalba

Kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo podnijeti sudsku žalbu Općem sudu.

Sudsku žalbu na odluku EPSO-a kandidat može podnijeti samo ako je prethodno podnio upravnu pritužbu (vidjeti točku 4.3.1.).

Podnošenje sudske žalbe:

postupak: opisan je na internetskim stranicama Općeg suda (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europski ombudsman

Svi građani EU-a i osobe s prebivalištem u EU-u mogu podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu.

Prije podnošenja pritužbe ombudsmanu potrebno je poduzeti odgovarajuće administrativne korake pri relevantnim institucijama i tijelima (vidjeti točke 4.1. – 4.3.).

Podnošenjem pritužbe ombudsmanu ne produljuju se rokovi za podnošenje upravne pritužbe ili sudske žalbe.

Podnošenje pritužbe ombudsmanu:

postupak: opisan je na internetskim stranicama Europskog ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Isključivanje iz postupka odabira

Kandidat može biti isključen iz natječaja u bilo kojoj fazi postupka odabira ako EPSO utvrdi da je kandidat:

stvorio više od jednog EPSO računa

podnio prijavu za nekompatibilna područja ili profile

ne ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u natječaju

dao lažne izjave ili izjave koje nisu potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom

propustio rezervirati termin za testiranje ili nije pristupio testiranju

varao na testovima

u prijavi nije naveo jezik (ili jedan od jezika) koji se zahtijeva kao jezik 2 ili nije naveo znanje jezika 2 na najnižoj zahtijevanoj razini

pokušao kontaktirati s članom povjerenstva za odabir na nedopušten način

propustio EPSO-u prijaviti mogući sukob interesa u odnosu na nekog člana povjerenstva za odabir

podnio prijavu na jeziku koji je različit od onoga/onih koji su navedeni u ovoj obavijesti o natječaju (od ovog se pravila može odstupiti kada se drugi jezici koriste za vlastita imena, službene titule i nazive radnih mjesta kako su navedeni u popratnim dokumentima ili za nazive diploma) i/ili

potpisao svoj primjerak pismenog ili praktičnog testa, koji se ocjenjuje anonimno, ili na njega napisao prepoznatljiv znak.

Od kandidata za zapošljavanje u institucijama EU-a očekuje se najviša razina moralnog integriteta. Svaka je prijevara ili pokušaj prijevare kažnjiv te može ugroziti sudjelovanje kandidata u budućim natječajima.

Kraj PRILOGA III., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG IV.

PRIMJERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJA PO DRŽAVAMA I PLATNIM RAZREDIMA KOJE U NAČELU ODGOVARAJU ONIMA KOJE SE ZAHTIJEVAJU U OBAVIJESTIMA O NATJEČAJU

Kliknite ovdje za lako čitljivu verziju tih primjera.

 

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

DRŽAVA

Srednjoškolsko obrazovanje (koje omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju)

Poslijesrednjoškolsko obrazovanje (višeškolski program ili kraći visokoškolski program u trajanju od najmanje dvije godine)

Visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od najmanje tri godine)

Visokoškolsko obrazovanje (četiri godine ili više)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Kraj PRILOGA IV., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.