ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 410

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
7. studenoga 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 410/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 410/02

Predmet C-432/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2016. uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španjolska) – Carolina Minayo Luque protiv Quitxalla Stars, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Predmet C-433/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. kolovoza 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Bayerische Motoren Werke AG protiv Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Predmet C-443/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španjolska) – Francisco Rodrigo Sanz protiv Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Predmet C-444/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio Cour d'appel de Mons (Belgija) – Immo Chiaradia SPRL protiv État belge

5

2016/C 410/06

Predmet C-445/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio cour d'appel de Mons (Belgija) – Docteur De Bruyne SPRL protiv État belge

6

2016/C 410/07

Predmet C-446/16 P: Žalba koju je 9. kolovoza 2016. podnio Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 8. lipnja 2016. u predmetu T-178/15, Kohrener Landmolkerei i DHG protiv Komisije

7

2016/C 410/08

Predmet C-449/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. kolovoza 2016. uputio Corte d’appello di Genova (Italija) – Kerly Del Rosario Martinez Silva protiv Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Predmet C-463/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. kolovoza 2016. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Stadion Amsterdam CV protiv Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Predmet C-489/16: Tužba podnesena 9. rujna 2016. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

9

 

Opći sud

2016/C 410/11

Predmet T-309/10 RENV: Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Klein protiv Komisije (Izvanugovorna odgovornost — Direktiva 93/42/EEZ — Usklađeni sustav koji osigurava sigurnost i zaštitu zdravlja pacijenata, korisnika i trećih osoba u vezi s korištenjem medicinskih proizvoda — Članak 8. — Priopćenje odluke o zabrani stavljanja na tržište — Komisijino nezauzimanje stajališta — Članak 18. — Neispravno stavljanje CE oznake — Šteta — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila koje dodjeljuje prava pojedincima — Uzročna veza)

10

2016/C 410/12

Predmet T-363/14: Presuda Općeg suda od 21. rujna 2016. – Secolux protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u vezi s postupkom javne nabave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga — Odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom privatnosti i integriteta pojedinca — Izuzeće u vezi sa zaštitom komercijalnih interesa — Izuzeće u vezi sa zaštitom postupka odlučivanja — Djelomičan pristup — Prevladavajući javni interes — Obveza obrazlaganja)

10

2016/C 410/13

Predmet T-435/14: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Tose’e Ta’avon Bank protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Prigovor nezakonitosti — Dodjeljivanje provedbene ovlasti Vijeću — Kriterij koji se odnosi na subjekte koji osiguravaju potporu iranskoj vladi — Pogreška koja se tiče prava — Pogreška koja se tiče činjenica — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost — Temeljna prava)

11

2016/C 410/14

Predmet T-437/14: Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Ujedinjena Kraljevina protiv Komisije (EFSJP, Komponenta za jamstva — EFJP i EPFRR — Izdatci isključeni iz financiranja — Integrirani administrativni i kontrolni sustav — Smanjenja i ukidanja u slučaju nepridržavanja pravila o višestrukoj sukladnosti — Paušalni financijski ispravak koji je Komisija naložila sukladno internim smjernicama usvojenim u tom području — Teret dokazivanja — Tumačenje Priloga II. Uredbi (EZ) br. 73/2009)

12

2016/C 410/15

Predmet T-632/14: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Intercon protiv Komisije (Arbitražna klauzula — Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.) — Komisijina odluka kojom zahtijeva povrat iznosa isplaćenih tužitelju — Ugovorna narav spora — Članak 44. stavak 1. točka (c) i stavak 5.a Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991. — Dopuštenost — Opseg revizije — Dokumenti i očitovanja podneseni nakon isteka određenih rokova)

12

2016/C 410/16

Predmet T-206/15: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Intercon protiv Komisije (Arbitražna klauzula — Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) — Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnosi na projekt Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human — Odluka Komisije kojom se zahtijeva povrat dijela isplaćenih sredstava — Nedopuštenost — Članak 44. stavak 1. točka (c) Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991. — Dokumenti i očitovanja podneseni nakon isteka određenog roka)

13

2016/C 410/17

Predmet T-228/15: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Grupo de originación y análisis protiv EUIPO-a – Bankinter (BK PARTNERS) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije BK PARTNERS — Raniji nacionalni verbalni i figurativni žig bk. — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

14

2016/C 410/18

Predmet T-237/15: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Łabowicz protiv EUIPO-a – Pure Fishing (NANO) (Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije NANO — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 52. stavci 1. i 2. Uredbe br. 207/2009)

14

2016/C 410/19

Predmet T-362/15: Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Lacamanda Group protiv EUIPO-a – Wooley (HENLEY) (Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije HENLEY — Raniji verbalni žigovi Ujedinjene Kraljevine i Europske unije HENLEYS — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga)

15

2016/C 410/20

Predmet T-400/15: Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto protiv EUIPO-a – University College London (CITRUS SATURDAY) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije CITRUS SATURDAY — Raniji nacionalni verbalni žig CITRUS — Zakašnjelo podnošenje dokumenata — Diskrecijska ovlast dodijeljena člankom 76. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravilo 19. i pravilo 20. stavak 1. Uredbe (EZ) br.2868/95)

15

2016/C 410/21

Predmet T-449/15: Presuda Općeg suda od 27. rujna 2016. – Satkirit Holdings protiv EUIPO-a – Advanced Mailing Solutions (luvo) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije luvo — Raniji verbalni žig Europske unije luvo — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

16

2016/C 410/22

Predmet T-450/15: Presuda Općeg suda od 27. rujna 2016. – Satkirit Holdings protiv EUIPO-a – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije luvoworld — Raniji verbalni žig Europske unije luvo — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

17

2016/C 410/23

Predmet T-476/15: Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. European Food protiv EUIPO-a – Société des produits Nestlé (FITNESS) (Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije FITNESS — Apsolutni razlozi za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c), članak 52. stavak 1 točka (a) i članak 76. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravilo 37. točka (b) podtočka iv. i pravilo 50. stavak 1. Uredbe br. 2868/95 — Podnošenje dokaza prvi put pred žalbenim vijećem)

17

2016/C 410/24

Predmet T-512/15: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Sun Cali protiv EUIPO-a – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije SUN CALI — Raniji nacionalni figurativni žig CaLi co — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Zastupanje pred žalbenim vijećem — Stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Uniji — Gospodarski povezane pravne osobe — Članak 92. stavak 3. Uredbe br. 207/2009)

18

2016/C 410/25

Predmet T-539/15: Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – LLR-G5 protiv EUIPO-a – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Raniji verbalni međunarodni žigovi Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 i Silicium Organique G5 — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

19

2016/C 410/26

Predmet T-684/15 P: Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Weissenfels protiv Parlamenta (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Izvanugovorna odgovornost — Nepristranost Službeničkog suda — Osobni podaci)

19

2016/C 410/27

Predmet T-750/15: Rješenje Općeg suda od 22. rujna 2016. – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft i dr. protiv Komisije (Tužba za poništenje — Državne potpore — Obnovljive energije — Potpora dodijeljena putem određenih odredbi izmijenjenog njemačkog zakona o izvorima obnovljive energije (zakon EEG iz 2014) — Potpora u korist struje iz obnovljivog izvora i smanjeni namet EEG-a za velike potrošače energije — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Tužba za poništenje — Nepostojanje pravnog interesa — Nedopuštenost)

20

2016/C 410/28

Predmet T-761/15: Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2016. – Sogepa protiv Komisije (Tužba za poništenje — Državne potpore — Kristal — Potpora u obliku zajma — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Obveza povrata potpore dodijeljene poduzetniku u stečaju — Povreda formalnih zahtjeva — Nedopuštenost)

20

2016/C 410/29

Predmet T-78/16: Rješenje Općeg suda od 16. rujna 2016. – Sartour protiv Parlamenta (Javna nabava usluga — Koncesiju za usluge prehrane u zgradi u kojoj se nalazi Parlament — Odbijanje ponuditeljeve ponude i dodjela ugovora drugom ponuditelju — Poništenje poziva na nadmetanje — Obustava postupka)

21

2016/C 410/30

Predmet T-256/16 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 15. rujna 2016. – Niculae i dr. protiv Rumunjske i dr. (Privremena pravna zaštita — Odbijanje glavne tužbe — Obustava postupka)

21

2016/C 410/31

Predmet T-632/16: Tužba podnesena 2. rujna 2016. – Haeberlen protiv ENISA-e

22

2016/C 410/32

Predmet T-647/16: Tužba podnesena 15. rujna 2016. – Camerin protiv Parlamenta

23

2016/C 410/33

Predmet T-651/16: Tužba podnesena 14. rujna 2016. – Crocs protiv EUIPO-a – Gifi Diffusion (Footwear)

23

2016/C 410/34

Predmet T-657/16: Tužba podnesena 17. rujna 2016. – Márquez Alentà protiv EUIPO-a – Fiesta Hotels & Resorts (prikaz mrava)

24

2016/C 410/35

Predmet T-666/16 P: Žalba koju je 20. rujna 2016. podnio Carlo De Nicola protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. u predmetu F-100/15, De Nicola protiv EIB-a

25

2016/C 410/36

Predmet T-669/16 P: Žalba koju je 21. rujna 2016. podnio Carlo De Nicola protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. u predmetu F-82/15, De Nicola protiv EIB-a

25

2016/C 410/37

Predmet T-670/16: Tužba podnesena 16. rujna 2016. – Digital Rights Ireland protiv Komisije

26

2016/C 410/38

Predmet T-672/16: Tužba podnesena 21. rujna 2016. – C=Holdings protiv EUIPO-a – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Predmet T-675/16: Tužba podnesena 22. rujna 2016. – Wirecard protiv EUIPO-a (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Predmet T-676/16: Tužba podnesena 22. rujna 2016. – Wirecard protiv EUIPO-a (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Predmet T-683/16: Tužba podnesena 21. rujna 2016. – KUKA Systems protiv EUIPO-a (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Predmet T-684/16: Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością protiv EUIPO-a – Maan (kuhinjska napa)

30

2016/C 410/43

Predmet T-685/16: Tužba podnesena 22. rujna 2016. – Jiménez Gasalla protiv EUIPO-a (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Predmet T-687/16: Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Predmet T-688/16: Tužba podnesena 28. rujna 2016. – Janssen-Cases protiv Komisije

32

2016/C 410/46

Predmet T-370/13: Rješenje Općeg suda od 7. rujna 2016. – Gemeente Eindhoven protiv Komisije

32

2016/C 410/47

Predmet T-446/15: Rješenje Općeg suda od 19. rujna 2016. – Indecopi protiv EUIPO-a – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Predmet T-447/15: Rješenje Općeg suda od 19. rujna 2016. – Indecopi protiv EUIPO-a – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Predmet T-463/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Almashreq Investment Fund protiv Vijeća

33

2016/C 410/50

Predmet T-464/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Othman protiv Vijeća

33

2016/C 410/51

Predmet T-465/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

33

2016/C 410/52

Predmet T-466/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

34

2016/C 410/53

Predmet T-467/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Drex Technologies protiv Vijeća

34

2016/C 410/54

Predmet T-468/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Souruh protiv Vijeća

34

2016/C 410/55

Predmet T-469/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Bena Properties protiv Vijeća

34

2016/C 410/56

Predmet T-470/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Cham protiv Vijeća

34

2016/C 410/57

Predmet T-471/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

35

2016/C 410/58

Predmet T-705/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

35

2016/C 410/59

Predmet T-706/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

35

2016/C 410/60

Predmet T-707/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Souruh protiv Vijeća

35

2016/C 410/61

Predmet T-708/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Cham i Bena Properties protiv Vijeća

35

2016/C 410/62

Predmet T-709/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Almashreq Investment Fund protiv Vijeća

36

2016/C 410/63

Predmet T-710/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Drex Technologies protiv Vijeća

36

2016/C 410/64

Predmet T-711/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Othman protiv Vijeća

36

2016/C 410/65

Predmet T-714/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

36

2016/C 410/66

Predmet T-9/16: Rješenje Općeg suda od 6. rujna 2016. – Skechers USA France protiv EUIPO-a – IM Production (Chaussures)

36

2016/C 410/67

Predmet T-237/16: Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2016. – NI protiv EDPS-a

37

 

Službenički sud

2016/C 410/68

Predmet F-61/12: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Stepien i Animali protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža — Akt koji negativno ne utječe — Nedopuštenost tužbe — Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu — Članak 83. Poslovnika)

38

2016/C 410/69

Predmet F-75/12: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Wille i Skovsboell protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža — Akt koji negativno ne utječe — Nedopuštenost tužbe — Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu — Članak 83. Poslovnika)

38

2016/C 410/70

Predmet F-152/12: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Poniskaitis protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža — Akt koji negativno ne utječe — Nedopuštenost tužbe — Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu — Članak 83. Poslovnika)

39

2016/C 410/71

Predmet F-39/15: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Marinozzi protiv Komisije (Javna služba — Ugovorno osoblje — Mirovine — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža — Akt koji negativno ne utječe — Nedopuštenost tužbe — Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu — Članak 83. Poslovnika)

40

2016/C 410/72

Predmet F-87/15: Rješenje Službeničkog suda od 6. lipnja 2016. – Matzke protiv Komisije

40


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2016/C 410/01)

Posljednja objava

SL C 402, 31.10.2016.

Prethodne objave

SL C 392, 24.10.2016.

SL C 383, 17.10.2016.

SL C 371, 10.10.2016.

SL C 364, 3.10.2016.

SL C 350, 26.9.2016.

SL C 343, 19.9.2016.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2016. uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španjolska) – Carolina Minayo Luque protiv Quitxalla Stars, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

(Predmet C-432/16)

(2016/C 410/02)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Carolina Minayo Luque

Tuženik: Quitxalla Stars, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 10. stavak 1. Direktive 92/85 EEZ (1) tumačiti na način da se pretpostavka „izvanredni[h] slučajev[a] nevezani[h] za njihovo stanje koje dopušta nacionalno zakonodavstvo i/ili praksa”, kao iznimka od zabrane otpuštanja trudnih radnica, smatra ispunjenom već ako se dokaže postojanje objektivnih ekonomskih, tehnoloških, organizacijskih ili proizvodnih razloga u smislu u kojem ih definira članak 51. stavak 1. Estatuto de los Trabajadores (Zakon o radu) na koji upućuje članak 52. točka (c) Estatuto de los Trabajadores (Zakon o radu)?

2.

U slučaju poslovno uvjetovanog otpuštanja manjeg broja osoba iz ekonomskih, tehnoloških, organizacijskih ili proizvodnih razloga, treba li, da bi se ocijenilo postoje li izvanredni slučajevi koji opravdavaju otpuštanje trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile ili doje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 92/85/EEZ, zahtijevati da se dotičnu radnicu ne može premjestiti na drugo radno mjesto, ili da ne postoje drugi radnici na sličnim radnim mjestima koje bi se moglo otpustiti, ili je dovoljno da se dokažu ekonomski, tehnološki ili proizvodni razlozi koji utječu na njezino radno mjesto?

3.

Je li u skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 92/85/EEZ, koji zabranjuje otpuštanje trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile ili doje, zakonodavstvo, kao što je ono španjolsko, koje prenosi spomenutu zabranu tako da uspostavlja jamstvo na temelju kojeg se, u slučaju nedostatka dokaza o razlozima koji opravdavaju njezino otpuštanje, ono proglašava ništavim (represivna zaštita), a da se ne utvrđuje zabrana otpuštanja (preventivna zaštita)?

4.

Je li u skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 92/85/EEZ nacionalno zakonodavstvo, kao što je ono španjolsko, koje u slučaju poslovno uvjetovanog otpuštanja manjeg broja osoba iz ekonomskih, tehnoloških, organizacijskih ili proizvodnih razloga ne daje prednost zadržavanju na radnom mjestu trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile ili doje?

5.

Je li u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 92/85/EEZ nacionalni propis koji smatra dovoljnim obavijest o otkazu, kao što je ona o kojoj je riječ u ovom slučaju, koja ni na koji način ne upućuje na postojanje izvanrednog slučaja ni na to koji kriteriji opravdavaju odabir te radnice unatoč njezinu stanju trudnoće?


(1)  Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

SL 1992., L 348, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 73.)


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. kolovoza 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Bayerische Motoren Werke AG protiv Acacia Srl

(Predmet C-433/16)

(2016/C 410/03)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bayerische Motoren Werke AG

Tuženik: Acacia Srl

Prethodna pitanja

1.

Može li se u smislu članka 24. Uredbe 44/01 podnošenje prigovora u odnosu na nadležnost nacionalnog suda pred kojima se vodi postupak, koji je istaknut kao prethodno pitanje i o kojemu se treba odlučiti nakon donošenja odluke o drugim postupovnim prigovorima, ali u svakom slučaju prije donošenja odluke o glavnoj stvari, tumačiti kao prihvaćanje nadležnosti?

2.

Treba li činjenicu da člankom 82. stavkom 4. Uredbe br. 6/02 nije propisana nadležnost nekog drugog suda za sporove u kojima je istaknut zahtjev za utvrđenje negativne činjenice, u odnosu na nadležnost suda tuženika, kao što je to slučaj s člankom 82. stavkom 1. iste uredbe, tumačiti na način da ona podrazumijeva postojanje isključive nadležnosti za takve sporove?

3.

Treba li nadalje, za potrebe rješavanja pitanja iz [prethodne] točke, kod tumačenja odredbi iz područja isključive nadležnosti iz Uredbe 44/2001 uzeti u obzir posebno odredbu iz članka 22., kojom su uređeni slučajevi takve nadležnosti i među kojima su uključeni postupci koji se odnose na registriranje ili valjanost patenata, zaštitnih znakova i dizajna, ali ne i sporovi koji se odnose na utvrđenja negativne činjenice, kao i odredbu iz članka 24., kojom je predviđena mogućnost za tuženika da prihvati nadležnost drugog suda, osim u slučajevima u kojima nadležnost suda proizlazi iz drugih odredbi uredbe, i pritom utvrditi nadležnost suda pred kojim je tužitelj pokrenuo postupak?

4.

Ima li stajalište izraženo u presudi Suda Europske unije od 25. listopada 2012. u predmetu C-133/11 u vezi s primjenjivosti članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) 44/01 opću i apsolutnu primjenu na svaku tužbu kojom se zahtjeva utvrđenje negativne činjenice u području odgovornosti za štetne radnje, uključujući onu kojom se zahtjeva utvrđenje da nije povrijeđen dizajn Zajednice te, treba li stoga na predmetne činjenice primijeniti nadležnost suda iz članka 81. Uredbe 6/02 odnosno nadležnost iz navedenog članka 5. stavka 3. Uredbe 44/01 ili je tužitelju ostavljena mogućnost izbora između jednog ili drugog suda?

5.

Može li se, u slučaju u kojemu su zahtjevi za utvrđenjem postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja istaknuti u postupku u području dizajna Zajednice uz koja su povezani, kada prihvaćanje tih zahtjeva pretpostavlja prethodno prihvaćanje zahtjeva za utvrđenje negativne činjenice, o tim zahtjevima provesti jedinstveni postupak pred istim sudom sukladno širokom tumačenju članka 28. stavka 3. Uredbe 44/01?

6.

Predstavljaju li dva predmeta iz [prethodne] točke slučaj štetne radnje te, u slučaju potvrdnog odgovora, mogu li u konkretnom slučaju utjecati na primjenu Uredbe 44/01 na ovaj slučaj (članak 5. stavak 3.) odnosno Uredbe br. [6/02] u odnosu na sudsku nadležnost?


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španjolska) – Francisco Rodrigo Sanz protiv Universidad Politécnica de Madrid

(Predmet C-443/16)

(2016/C 410/04)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Francisco Rodrigo Sanz

Tuženik: Universidad Politécnica de Madrid

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ (1) tumačiti kao zapreku da propis poput onog koji se opisuje, a koji dopušta skraćivanje radnog vremena jednoj osobi samo zbog činjenice da je riječ o privremenom službeniku?

U slučaju potvrdnog odgovora:

Može li se smatrati objektivnim razlogom koji opravdava takvo različito postupanje gospodarska situacija koja čini nužnim smanjivanje troškova koje proizlazi iz smanjenja dodijeljenih proračunskih sredstava?

Može li se smatrati objektivnim razlogom koji opravdava takvo različito postupanje sposobnost uprave da se samoorganizira?

2.

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ tumačiti na način da je mogućnost uprave da se samoorganizira uvijek i u svakom slučaju ograničena načelom zabrane diskriminacije službenika ili različitog postupanja prema njima, bez obzira na to je li riječ o karijernom ili privremenom službeniku, koji se zapošljava povremeno ili na određeno vrijeme?

3.

Mogu li se smatrati protivnima članku 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ tumačenje i primjena točke 3. druge dodatne odredbe Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Organski zakon 4/2007 od 12. travnja o izmjenama Organskog zakona 6/2001 od 21. prosinca o sveučilištima), nazvane „Zbor redovitih profesora visokih škola i uključivanje njegovih članova u zbor redovitih sveučilišnih profesora”, jer dopuštaju da redoviti profesori visokih škola prilikom pristupanja zboru redovitih sveučilišnih profesora zadrže sva prava i sačuvaju puno nastavno opterećenje, iako nemaju doktorsku titulu, pri čemu to ne vrijedi za privremene redovite profesore visokih škola?

4.

Budući da je neposjedovanje doktorske titule istaknuto kao objektivan razlog za skraćivanje radnog vremena nastavnika visokih škola za 50 %, pri čemu se ta mjera ne odnosi na stalno zaposlene nastavnike tih škola, iako ni oni nisu stekli navedenu titulu, treba li spomenutu mjeru smatrati diskriminatornom i, prema tome, protivnom članku 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ?


(1)  Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio Cour d'appel de Mons (Belgija) – Immo Chiaradia SPRL protiv État belge

(Predmet C-444/16)

(2016/C 410/05)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Mons

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Immo Chiaradia SPRL

Tuženik: État belge

Prethodna pitanja

Je li u skladu s pravilima o izradi bilance iz Četvrte direktive Vijeća od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (Direktiva 78/660/EEZ, SL L 222od 14. kolovoza 1978., str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 16.), na temelju kojih:

godišnji financijski izvještaji daju istinit i pošten prikaz aktive i pasive društva, njegovo financijsko stanje te dobit ili gubitak. (članak 2. stavak 3. Direktive);

namjena rezerviranja za obveze i rashode je da pokrije gubitke ili dugove čija je priroda jasno definirana, a za koje je na datum bilance vjerojatno ili izvjesno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati (članak 20. stavak 1. Direktive);

procjena treba biti izvršena na razumnoj osnovi, a posebno:

može se uključiti samo dobit koja se ostvari s datumom bilance;

treba uzeti u obzir sve predvidive obveze i potencijalne gubitke koji proizlaze tijekom financijske godine o kojoj je riječ ili one prethodne, čak i ako takve obveze ili gubici postanu očiti tek između datuma bilance i datuma kad je bilanca sastavljena (članak 31. stavak 1. točka (c) podtočke (aa) i (bb) Direktive);

mora se voditi računa o prihodima i rashodima koji se odnose na financijsku godinu bez obzira na datum primitka ili plaćanja takvog prihoda ili rashoda (članak 31. stavak 1. točka (d) Direktive);

posebno se moraju procijeniti sastavni dijelovi stavki aktive i pasive (članak 31. stavak 1. točka (e) Direktive);

to da društvo koje izdaje dioničku opciju njezinu prodajnu cijenu može uknjižiti kao prihod u računovodstvenom razdoblju u kojoj je ta opcija realizirana ili u kojem je dospjela, kako bi uzelo u obzir rizik koji snosi izdavatelj opcije zbog obveze koju je preuzeo, [a ne] u poreznom razdoblju u kojem je opcija prodana te je za nju konačno dobivena prodajna cijena, pri čemu se rizik koji je preuzeo izdavatelj opcije ocjenjuje zasebno, knjiženjem rezerve?


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio cour d'appel de Mons (Belgija) – Docteur De Bruyne SPRL protiv État belge

(Predmet C-445/16)

(2016/C 410/06)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Mons

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Docteur De Bruyne SPRL

Tuženik: État belge

Prethodna pitanja

Je li u skladu s pravilima o izradi bilance iz Četvrte direktive Vijeća od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (Direktiva 78/660/EEZ, SL L 222od 14. kolovoza 1978., str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 16.), na temelju kojih:

godišnji financijski izvještaji daju istinit i pošten prikaz aktive i pasive društva, njegovo financijsko stanje te dobit ili gubitak. (članak 2. stavak 3. Direktive);

namjena rezerviranja za obveze i rashode je da pokrije gubitke ili dugove čija je priroda jasno definirana, a za koje je na datum bilance vjerojatno ili izvjesno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati (članak 20. stavak 1. Direktive);

procjena treba biti izvršena na razumnoj osnovi, a posebno:

može se uključiti samo dobit koja se ostvari s datumom bilance;

treba uzeti u obzir sve predvidive obveze i potencijalne gubitke koji proizlaze tijekom financijske godine o kojoj je riječ ili one prethodne, čak i ako takve obveze ili gubici postanu očiti tek između datuma bilance i datuma kad je bilanca sastavljena (članak 31. stavak 1. točka (c) podtočke (aa) i (bb) Direktive);

mora se voditi računa o prihodima i rashodima koji se odnose na financijsku godinu bez obzira na datum primitka ili plaćanja takvog prihoda ili rashoda (članak 31. stavak 1. točka (d) Direktive);

posebno se moraju procijeniti sastavni dijelovi stavki aktive i pasive (članak 31. stavak 1. točka (e) Direktive);

to da društvo koje izdaje dioničku opciju njezinu prodajnu cijenu može uknjižiti kao prihod u računovodstvenom razdoblju u kojoj je ta opcija realizirana ili u kojem je dospjela, kako bi uzelo u obzir rizik koji snosi izdavatelj opcije zbog obveze koju je preuzeo, [a ne] u poreznom razdoblju u kojem je opcija prodana te je za nju konačno dobivena prodajna cijena, pri čemu se rizik koji je preuzeo izdavatelj opcije ocjenjuje zasebno, knjiženjem rezerve?


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/7


Žalba koju je 9. kolovoza 2016. podnio Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 8. lipnja 2016. u predmetu T-178/15, Kohrener Landmolkerei i DHG protiv Komisije

(Predmet C-446/16 P)

(2016/C 410/07)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (zastupnik: A. Wagner, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda od 8. lipnja 2016. i naloži snošenje troškova drugoj stranci u postupku

prihvati prigovor žaliteljâ od 23. prosinca 2014. u postupku AT-TSG-0007-01035.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je u pobijanom rješenju smatrao da se tvrdnje žaliteljâ odnose samo na nepravodobno prosljeđivanje prigovora od strane nacionalnog tijela. Međutim, žalitelji su također naveli da su pravilom iz članka 51. stavka 1. podstavka 2. Uredbe br. 1151/2012 (1) stavljeni u nepovoljan položaj i da je taj propis nezakonit jer ne sadržava odredbu o tome u kojem roku nacionalno tijelo mora dostaviti prigovor žaliteljâ drugoj stranci u postupku. U tom pogledu, pozivaju se na pogrešku u toj odredbi koja dovodi do toga da, u najgorem slučaju, žalitelji uopće ne mogu podnijeti svoj prigovor. O tome Opći sud nije odlučio.

Opći sud je u ovdje pobijanom rješenju samo utvrdio, da žalitelji nisu na odgovarajući način osporavali nezakonitost tog propisa. Oni su međutim već u svojoj tužbi istaknuli pitanje nepravilne definicije roka određenog u članku 51. stavku 1. podstavku 2. Uredbe br. 1151/2012. To samo znači da su žalitelji prigovorili pravilima koja su određena u prethodno navedenoj odredbi i iz toga zaključili da njihova prava kao podnositelja prigovora nisu osigurana na odgovarajući način.


(1)  Uredba br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, SL L 343, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.)


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. kolovoza 2016. uputio Corte d’appello di Genova (Italija) – Kerly Del Rosario Martinez Silva protiv Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Predmet C-449/16)

(2016/C 410/08)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte d’appello di Genova

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Tuženik: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Prethodna pitanja

1.

Predstavljaju li davanja poput onih predviđenih člankom 65. Zakona br. 448/1998, pod nazivom „davanja za obitelji s najmanje troje maloljetne djece” obiteljska davanja u smislu članka 3. stavka l. točke (j) Uredbe (EZ) br. 883/2004 (1)?

2.

U slučaju negativnog odgovora, protivi li se načelu jednakog postupanja iz članka 12. stavka 1. točke (e) Uredbe 2011/98/EU (2) propis, poput talijanskog, na temelju kojeg radnik državljanin treće zemlje koji raspolaže „jedinstvenom dozvolom za rad” (za razdoblje duljem od šest mjeseci) nema pravo na navedena „davanja za obitelji sa najmanje troje maloljetne djece” premda živi u zajednici s troje ili više maloljetne djece te su njegovi prihodi niži od zakonom propisanog iznosa?


(1)  Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.).

(2)  Direktiva 2011/98/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici (SL L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 303.).


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. kolovoza 2016. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Stadion Amsterdam CV protiv Staatssecretaris van Financiën

(Predmet C-463/16)

(2016/C 410/09)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Stadion Amsterdam CV

Druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

Prethodna pitanja

Treba li članak 12. stavak 3. točku (a) Šeste direktive (1) tumačiti na način da se u slučaju kada se usluga, koja se za potrebe PDV-a smatra jedinstvenom uslugom, sastoji od dva ili više konkretna i specifična dijela, na koje bi se, kada bi se gledali pojedinačno, primjenjivale dvije različite stope PDV-a, PDV za tu složenu uslugu naplaćuje prema različitim stopama koje vrijede za sastavne dijelove, ako je moguće razdijeliti plaćanje za uslugu u skladu s odgovarajućim omjerom u pogledu tih sastavnih dijelova?


(1)  Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena porezna osnovica (SL 1977., L 145, str. 1.)


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/9


Tužba podnesena 9. rujna 2016. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

(Predmet C-489/16)

(2016/C 410/10)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Hottiaux, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Tužbeni zahtjev

utvrditi da Veliko Vojvodstvo Luksemburg, nedonošenjem zakonskih i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343 od 14.12.2012, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 136.) najkasnije 16. lipnja 2015., ili u svakom slučaju, neobavještavanjem Komisije o tim odredbama, nije ispunilo obveze koje ima na temelju članka 64. stavka 1. prvog podstavka navedene direktive;

naložiti Velikom Vojvodstvu Luksemburg, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a, plaćanje novčane kazne u iznosu od 8 710 eura dnevno, s učinkom od dana donošenja presude u ovom predmetu, zbog neispunjenja obveze priopćavanja mjera za prenošenje Direktive 2012/34/EU;

naložiti Velikom Vojvodstvu Luksemburg snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Rok za prenošenje direktive istekao je 16. lipnja 2015.

Iz raznih odgovora Velikog Vojvodstva Luksemburg, među ostalim iz odgovora na obrazloženo mišljenje, proizlazi da više od godine dana nakon isteka roka za prenošenje određenog u direktivi, Veliko Vojvodstvo Luksemburg nije donijelo zahtijevane mjere.

Određivanje sankcije na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a temelji se na trima kriterijima koji se primjenjuju u okviru članka 260. stavka 2. UFEU-a, to jest na težini povrede, njezinu trajanju i nužnosti osiguravanja odvraćajućeg učinka sankcije kako bi se izbjeglo ponavljanje povrede.


Opći sud

7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/10


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Klein protiv Komisije

(Predmet T-309/10 RENV) (1)

((„Izvanugovorna odgovornost - Direktiva 93/42/EEZ - Usklađeni sustav koji osigurava sigurnost i zaštitu zdravlja pacijenata, korisnika i trećih osoba u vezi s korištenjem medicinskih proizvoda - Članak 8. - Priopćenje odluke o zabrani stavljanja na tržište - Komisijino nezauzimanje stajališta - Članak 18. - Neispravno stavljanje CE oznake - Šteta - Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila koje dodjeljuje prava pojedincima - Uzročna veza”))

(2016/C 410/11)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Christoph Klein (Großgmain, Austrija) (zastupnici: najprije H.-J. Ahlt i M. Ahlt, zatim H.-J. Ahlt, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Sipos i G. von Rintelen, agenti, uz asistenciju C. Winklera, odvjetnika)

Intervenijent u potporu tuženiku: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i J. Möller, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 268. UFEU-a kojim se traži naknada štete koju je tužitelj navodno pretrpio zbog Komisijine povrede obveza koje ona ima u skladu s člankom 8. Direktive Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL 1993., L 169, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 5.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Christoph Klein, Commission européenne i Savezna Republika Njemačka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 347, 26. 11. 2011.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/10


Presuda Općeg suda od 21. rujna 2016. – Secolux protiv Komisije

(Predmet T-363/14) (1)

((Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti u vezi s postupkom javne nabave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga - Odbijanje pristupa - Izuzeće u vezi sa zaštitom privatnosti i integriteta pojedinca - Izuzeće u vezi sa zaštitom komercijalnih interesa - Izuzeće u vezi sa zaštitom postupka odlučivanja - Djelomičan pristup - Prevladavajući javni interes - Obveza obrazlaganja))

(2016/C 410/12)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburg) (zastupnici: N. Prüm-Carré i E. Billot, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Buchet i M. Konstantinidis, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Komisijinih odluka od 1. i 14. travnja 2014. kojima se tužitelju odbija puni pristup određenim dokumentima u vezi s postupkom javne nabave pod referentnim brojem 02/2013/OIL, a koji se odnosi na nadzor sigurnosti koji treba obaviti u raznim zgradama koje se nalaze u Luksemburgu (SL 2013/S 156-271471).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/11


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Tose’e Ta’avon Bank protiv Vijeća

(Predmet T-435/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja - Zamrzavanje financijskih sredstava - Prigovor nezakonitosti - Dodjeljivanje provedbene ovlasti Vijeću - Kriterij koji se odnosi na subjekte koji osiguravaju potporu iranskoj vladi - Pogreška koja se tiče prava - Pogreška koja se tiče činjenica - Obveza obrazlaganja - Proporcionalnost - Temeljna prava”))

(2016/C 410/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: A. Vitro i M. Bishop, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a i kojim se traži poništenje odluke Vijeća Europske unije da zadrži tužiteljevo ime na popisu koji se nalazi u Prilogu II. Odluci Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL 2010., L 195, str. 39.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 3., str. 220.), i na onom koji se nalazi u Prilogu IX. Uredbi Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL 2012., L 88, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 194.), kako je dostavljena mišljenjem od 15. ožujka 2014.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Tose’e Ta’avon Bank snosit će troškove.


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/12


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Ujedinjena Kraljevina protiv Komisije

(Predmet T-437/14) (1)

((„EFSJP, Komponenta za jamstva - EFJP i EPFRR - Izdatci isključeni iz financiranja - Integrirani administrativni i kontrolni sustav - Smanjenja i ukidanja u slučaju nepridržavanja pravila o višestrukoj sukladnosti - Paušalni financijski ispravak koji je Komisija naložila sukladno internim smjernicama usvojenim u tom području - Teret dokazivanja - Tumačenje Priloga II. Uredbi (EZ) br. 73/2009”))

(2016/C 410/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: M. Holt i J. Kraehling, agenti, uz asistenciju V. Wakefielda, barristera)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: K. Skelly i D. Triantafyllou, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Kraljevina Nizozemska (zastupnici: M. Bulterman i B. Koopman, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja devet stavki priloga Provedbenoj odluci Komisije 2014/191/EU оd 4. travnja 2014. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Komponente za jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2014., L 104, str. 43.) u pogledu unosa u prilogu Odluci koji se odnosi na financijske ispravke primijenjene na izdatke Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Škotskoj tijekom financijskih godina 2008., 2009. i 2010. u iznosu od 5 606 459,48 eura zbog njihove neusklađenosti s pravilima Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske snosit će vlastite troškove kao i one Europske komisije.

3.

Kraljevina Nizozemska snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 282, 25. 8. 2014.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/12


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Intercon protiv Komisije

(Predmet T-632/14) (1)

((„Arbitražna klauzula - Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.) - Komisijina odluka kojom zahtijeva povrat iznosa isplaćenih tužitelju - Ugovorna narav spora - Članak 44. stavak 1. točka (c) i stavak 5.a Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991. - Dopuštenost - Opseg revizije - Dokumenti i očitovanja podneseni nakon isteka određenih rokova”))

(2016/C 410/15)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Intercon sp. z o.o. (Łódź, Poljska) (zastupnik: B. Eger, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: K. Herbout-Borczak i S. Lejeune, agenti)

Predmet

Prvenstveno, zahtjev koji se temelji na članku 272. UFEU-a kojim se traži da se utvrdi da je Komisija povrijedila odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 224297 u vezi s financiranjem projekta ARTreat, i poništenje Komisijina dopisa od 28. srpnja 2014. kojom je tužitelja na temelju interne revizije obavijestila da zahtijeva povrat iznosa od 258 479,21 eura koji mu je neosnovano isplaćen kao financijski doprinos Europske unije, i podredno, zahtjev koji se temelji na članku 272. UFEU-a, kojim se traži da se utvrdi da isplaćeni iznosi predstavljaju prihvatljive troškove i da ih stoga nije potrebno vratiti.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Intercon sp. z o.o. snosit će, osim vlastitih, i troškove Europske komisije.


(1)  SL C 380, 27, 10. 2014.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/13


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Intercon protiv Komisije

(Predmet T-206/15) (1)

((„Arbitražna klauzula - Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) - Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnosi na projekt „Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” - Odluka Komisije kojom se zahtijeva povrat dijela isplaćenih sredstava - Nedopuštenost - Članak 44. stavak 1. točka (c) Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991. - Dokumenti i očitovanja podneseni nakon isteka određenog roka”))

(2016/C 410/16)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Intercon sp. z o.o. (Łódź, Poljska) (zastupnik: B. Eger, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: K. Herbout-Borczak i S. Lejeune, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 272. UFEU-a kojim se želi utvrditi, s jedne strane, povreda odredbi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 224635, koji se odnosi na financiranje projekta „Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)” koju je počinila Komisija i, s druge strane, da su ti iznosi isplaćeni na temelju financijskog doprinosa Europske unije prihvatljiva te da se iznos od 70 620 eura koji Komisija potražuje od tužitelja u dopisu od 28. siječnja 2015. i obavijesti o terećenju koja mu je priložena ne trebaju vratiti.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Intercon sp. z o.o. snosit će, osim vlastitih troškova, i troškove Europske komisije.


(1)  SL C 221, 6. 7. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/14


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Grupo de originación y análisis protiv EUIPO-a – Bankinter (BK PARTNERS)

(Predmet T-228/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije BK PARTNERS - Raniji nacionalni verbalni i figurativni žig bk. - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 410/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Grupo de originación y análisis, SL (Madrid, Španjolska) (zastupnici: A. Burgueño Minguela i H. Pequerul Palenciano, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: B. Uriarte Valiente i J. Crespo Carrillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Bankinter, SA (Madrid) (zastupnik: A. Gómez López, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. ožujka 2015. (predmet R 1329/2014-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Bankinter i Grupo de originación y análisis.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Grupo de originación y análisis, SL nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 213, 29. 6. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/14


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Łabowicz protiv EUIPO-a – Pure Fishing (NANO)

(Predmet T-237/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Figurativni žig Europske unije NANO - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Članak 52. stavci 1. i 2. Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 410/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Edward Łabowicz (Kłodzko, Poljska) (zastupnik: M. Żygadło, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Iowa, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: J. Dickerson, solicitor)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. ožujka 2015. (predmet R 2426/2013-1) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društva Pure Fishing i E. Łabowicza.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Edward Łabowicz snosit će troškove.


(1)  SL C 228, 13. 7. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/15


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Lacamanda Group protiv EUIPO-a – Wooley (HENLEY)

(Predmet T-362/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Verbalni žig Europske unije HENLEY - Raniji verbalni žigovi Ujedinjene Kraljevine i Europske unije HENLEYS - Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga”))

(2016/C 410/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Lacamanda Group Ltd (Manchester, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: C. Scott, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: H. O’Neill, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Nigel Woolley (Braceborough, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: S. Malynicz, barrister)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 24. travnja 2015. (predmet R 2255/2012-4) o postupku za proglašavanje žiga ništavim između društva The Lacamanda Group i Nigela Woolleyja.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 24. travnja 2015. (predmet R 2255/2012-4).

2.

EUIPO-u se nalaže snošenje vlastitih troškova i troškova društva The Lacamanda Group Ltd.

3.

Nigel Woolley će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 294, 7. 9. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/15


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto protiv EUIPO-a – University College London (CITRUS SATURDAY)

(Predmet T-400/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije CITRUS SATURDAY - Raniji nacionalni verbalni žig CITRUS - Zakašnjelo podnošenje dokumenata - Diskrecijska ovlast dodijeljena člankom 76. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Pravilo 19. i pravilo 20. stavak 1. Uredbe (EZ) br.2868/95”))

(2016/C 410/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Portugal) (zastupnik: A. Pita Negrão, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: H. O’Neill, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: University College London (London, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. travnja 2015. (predmet R 2109/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između A. I. Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto i University College London.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Ani Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/16


Presuda Općeg suda od 27. rujna 2016. – Satkirit Holdings protiv EUIPO-a – Advanced Mailing Solutions (luvo)

(Predmet T-449/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije luvo - Raniji verbalni žig Europske unije luvo - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Sličnost proizvoda i usluga - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 410/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, otok Man) (zastupnik: M. Vanhegan, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: E. Sliwinska i J. Crespo Carrillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. svibnja 2015. (predmet R 877/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Advanced Mailing Solutions i Satkirit Holdings.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Satkirit Holdings Ltd snosit će troškove.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/17


Presuda Općeg suda od 27. rujna 2016. – Satkirit Holdings protiv EUIPO-a – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

(Predmet T-450/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije luvoworld - Raniji verbalni žig Europske unije luvo - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Sličnost proizvoda i usluga - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 410/22)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, otok Man) (zastupnik: M. Vanhegan, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici E. Sliwinska i J. Crespo Carrillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. svibnja 2015. (predmet R 1480/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Advanced Mailing Solutions i Satkirit Holdings.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Satkirit Holdings Ltd snosit će troškove.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/17


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. European Food protiv EUIPO-a – Société des produits Nestlé (FITNESS)

(Predmet T-476/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Verbalni žig Europske unije FITNESS - Apsolutni razlozi za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c), članak 52. stavak 1 točka (a) i članak 76. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Pravilo 37. točka (b) podtočka iv. i pravilo 50. stavak 1. Uredbe br. 2868/95 - Podnošenje dokaza prvi put pred žalbenim vijećem”))

(2016/C 410/23)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: European Food SA (Drăgăneşti, Rumunjska) (zastupnik: I. Speciac, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Rajh, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švicarska) (zastupnici: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht i S. Cobet-Nüse, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. lipnja 2015. (predmet R 2542/2013-4), u vezi s postupkom za proglašavanje žiga ništavim između društava European Food i Société des produits Nestlé.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 19. lipnja 2015. (predmet R 2542/2013-4), u vezi s postupkom za proglašavanje žiga ništavim između društava European Food SA i Société des produits Nestlé SA.

2.

EUIPO će snositi vlastite troškove i troškove društva European Food.

3.

Société des produits Nestlé snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/18


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Sun Cali protiv EUIPO-a – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

(Predmet T-512/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Figurativni žig Europske unije SUN CALI - Raniji nacionalni figurativni žig CaLi co - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Zastupanje pred žalbenim vijećem - Stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Uniji - Gospodarski povezane pravne osobe - Članak 92. stavak 3. Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 410/24)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Sun Cali, Inc. (Denver, Colorado, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: C. Thomas, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: E. Zaera Cuadrado, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Švicarska)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. lipnja 2015. (spojeni predmeti R 1260/2014-5 i R 1281/2014-5) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Abercrombie & Fitch Europe i Sun Cali.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Sun Cali, Inc. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 354, 26. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/19


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2016. – LLR-G5 protiv EUIPO-a – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

(Predmet T-539/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 - Raniji verbalni međunarodni žigovi Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 i Silicium Organique G5 - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 410/25)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irska) (zastupnici: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Glycan Finance Corp. Ltd (Sheffield, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. lipnja 2015. (predmet R 291/2014-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Glycan Finance Corp. i LLR-G5.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se LLR-G5 Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 381, 16. 11. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/19


Presuda Općeg suda od 22. rujna 2016. – Weissenfels protiv Parlamenta

(Predmet T-684/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Izvanugovorna odgovornost - Nepristranost Službeničkog suda - Osobni podaci”))

(2016/C 410/26)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Roderich Weissenfels (Fribourg-en-Brisgau, Njemačka) (zastupnik: G. Maximini, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament (zastupnici: J. Steele i S. Seyr, agenti)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 24. rujna 2015., Weissenfels/Parlament (F-92/14, EU:F:2015:110), kojom se traži ukidanje te presude.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Roderich Weissenfels snosit će troškove.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/20


Rješenje Općeg suda od 22. rujna 2016. – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft i dr. protiv Komisije

(Predmet T-750/15) (1)

((„Tužba za poništenje - Državne potpore - Obnovljive energije - Potpora dodijeljena putem određenih odredbi izmijenjenog njemačkog zakona o izvorima obnovljive energije (zakon EEG iz 2014) - Potpora u korist struje iz obnovljivog izvora i smanjeni namet EEG-a za velike potrošače energije - Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem - Tužba za poništenje - Nepostojanje pravnog interesa - Nedopuštenost”))

(2016/C 410/27)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Njemačka), RWE Power AG (Essen, Njemačka) i Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Njemačka) (zastupnici: U. Karpenstein, K. Dingemann i M. Kottmann, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: K. Herrmann i T. Maxian Rusche, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Komisije C(2014) 5081 final od 23. srpnja 2014. o programu državnih potpora SA.38632 (2014/N) koji je provela Savezna Republika Njemačka (EEG 2014 – Izmjena zakona o obnovljivim energijama).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, RWE Power AG i Vattenfall Europe Mining AG nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/20


Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2016. – Sogepa protiv Komisije

(Predmet T-761/15) (1)

((„Tužba za poništenje - Državne potpore - Kristal - Potpora u obliku zajma - Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem - Obveza povrata potpore dodijeljene poduzetniku u stečaju - Povreda formalnih zahtjeva - Nedopuštenost”))

(2016/C 410/28)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liège, Belgija) (zastupnici: A. Lepièce i H. Baeyens, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland, L. Armati i B. Stromsky, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje članaka 3. do 6. Odluke Komisije (EU) 2015/1825 od 31. srpnja 2014. o neprijavljenoj državnoj potpori SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Belgija – Potpora za sanaciju društva Val Saint-Lambert SA (SL 2015., L 269, str. 47.).

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.


(1)  SL C 68, 22. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/21


Rješenje Općeg suda od 16. rujna 2016. – Sartour protiv Parlamenta

(Predmet T-78/16) (1)

((„Javna nabava usluga - Koncesiju za usluge prehrane u zgradi u kojoj se nalazi Parlament - Odbijanje ponuditeljeve ponude i dodjela ugovora drugom ponuditelju - Poništenje poziva na nadmetanje - Obustava postupka”))

(2016/C 410/29)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Sartour (Beveren, Belgija) (zastupnik: M. Cherchi, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: Z. Nagy i S. Toliušis, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje, s jedne strane, Odluke Europskog parlamenta od 18. prosinca 2015. o odbijanju ponude koju je tužitelj podnio u okviru poziva na nadmetanje br. 06B40/2015/M073 za koncesiju za pružanje usluge restorana mediteranske prehrane u zgradi Altiero Spinelli u kojoj se nalazi Europski parlament u Bruxellesu, i, s druge strane „odluke” kojom je Europski parlament dodijelio tu koncesiju drugom ponuditelju.

Izreka

1.

Postupak povodom tužbe obustavlja se.

2.

Europskom parlamentu nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 118, 4. 4. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/21


Rješenje predsjednika Općeg suda od 15. rujna 2016. – Niculae i dr. protiv Rumunjske i dr.

(Predmet T-256/16 R)

((„Privremena pravna zaštita - Odbijanje glavne tužbe - Obustava postupka”))

(2016/C 410/30)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Tužitelji: Ioan Niculae (Bukurešt, Rumunjska) i 5 drugih tužitelja čija imena se nalaze u prilogu rješenja (zastupnik: M. Vasii, odvjetnik)

Tuženici: Rumunjska, Europska komisija, Agencija za suradnju energetskih regulatora i Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Rumunjska)

Predmet

Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu koji je podnesen u okviru tužbe protiv Rumunjske, Europske komisije, Agencije za suradnju energetskih regulatora i Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Rumunjska).

Izreka

1.

Obustavlja se postupak o zahtjevu za privremenu pravnu zaštitu.

2.

Ioan Niculae i drugi tužitelji čija imena se nalaze u prilogu rješenja snosit će vlastite troškove.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/22


Tužba podnesena 2. rujna 2016. – Haeberlen protiv ENISA-e

(Predmet T-632/16)

(2016/C 410/31)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Thomas Haeberlen (Swisttal, Njemačka) (zastupnici: L. Levi i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za sigurnost mreža i podataka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi predmetnu tužbu dopuštenom i osnovanom;

i stoga,

poništi odluku od 21. listopada 2015.;

po potrebi, poništi odluku od 20. svibnja 2016., koja je zaprimljena 23. svibnja 2016., o odbijanju prigovora;

naloži naknadu neimovinske štete nanesene tužitelju koja se procjenjuje u visini od 3 000 eura;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na nezakonitosti Uredbe (EU) br. 422/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju (SL 2014., L 129, str. 5.) i Uredbe (EU) br. 423/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2012. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju (SL 2014., L 129, str. 12.) (u daljnjem tekstu: pobijane uredbe). Konkretno je riječ o tome da je pri donošenju pobijanih uredbi počinjeno nekoliko povreda, a osobito bitna povreda postupka, povreda obveze obrazlaganja, članka 10. Priloga XI. Pravilniku koji se primjenjivao prije stupanja na snagu Uredbe (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL 2013., L 287, str. 15.), povreda članaka 10., 11. i 65. Pravilnika, načela stečenih prava i proporcionalnosti, načela zaštite legitimnih očekivanja kao i pravila o socijalnom dijalogu.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi načela dobrog upravljanja, obveze obrazlaganja i dužnosti brižnog postupanja.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/23


Tužba podnesena 15. rujna 2016. – Camerin protiv Parlamenta

(Predmet T-647/16)

(2016/C 410/32)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Laure Camerin (Etterbeek, Belgija) (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi tužbu dopuštenom;

poništi pobijanu odluku;

poništi, prema potrebi, odluku o odbijanju;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu tužbi protiv odluke koju je 1. prosinca 2015. donio glavni tajnik kluba zastupnika S&D-a u Europskom parlamentu, kojom se odbija produljenje njegovog rada nakon navršenih 65 godina, i to do 31. prosinca 2016. (pobijana odluka), tužitelj navodi jedan tužbeni razlog koji se sastoji od dva dijela.

Prvi dio, koji se temelji na povredi članka 52. Pravilnika o osoblju, očitoj pogrešci u ocjeni kao i povredi načela dobre uprave.

Drugi dio, koji se temelji na povredi članka 1. stavka 6. Priloga II. Pravilniku o osoblju.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/23


Tužba podnesena 14. rujna 2016. – Crocs protiv EUIPO-a – Gifi Diffusion (Footwear)

(Predmet T-651/16)

(2016/C 410/33)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: J. Guise, D. Knight, L. Cassidy, H. Seymour, Solicitors, M. Berger, N. Hadjadj Cazier, H. Haouideg, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Francuska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: tužitelj

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice „Footwear” – dizajn Zajednice br. 257 001-0001

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. lipnja 2016. u predmetu R 853/2014-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i utvrdi da otkrivanja na web-stranici ne predstavljaju prethodno otkrivanje u smislu članka 7.; potvrdi valjanost registriranog dizajna Zajednice i odbije zahtjev za proglašenje ništavosti;

odluči o troškovima u njegovu korist.

Tužbeni razlozi

povreda članka 63. stavka 1. Uredbe br. 6/2002;

povreda članka 7. Uredbe br. 6/2002.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/24


Tužba podnesena 17. rujna 2016. – Márquez Alentà protiv EUIPO-a – Fiesta Hotels & Resorts (prikaz mrava)

(Predmet T-657/16)

(2016/C 410/34)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Marc Márquez Alentà (Cervera, Španjolska) (zastupnik: J. Carbonell Callicó, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije (prikaz mrava) – prijava za registraciju br. 12 715 661

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 30. lipnja 2016. u predmetu R 1242/2015-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je prihvaćena žalba u predmetu R 1242/2015-1 i prigovor za pojedine proizvode iz razreda 16. i usluge iz razreda 35. za koje je prijava podnesena;

posljedično, potvrdi odluku Odjela za prigovore i odobri prijavu žiga za sve proizvode i usluge iz razreda 16., 35., 41. i 43. za koje je ona podnesena;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka u skladu s člankom 87. stavkom 2. Uredbe o žigu Zajednice.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/25


Žalba koju je 20. rujna 2016. podnio Carlo De Nicola protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. u predmetu F-100/15, De Nicola protiv EIB-a

(Predmet T-666/16 P)

(2016/C 410/35)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastupnik: G. Ferabecoli, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska investicijska banka

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati predmetnu žalbu i, u preinaci pobijane presude, ukine točke 1. i 2. izreke kao i točke 33., 46.-60., 85.-94., 100.-106., 107.-109. te presude;

shodno tome, poništi i/ili stavi izvan snage odluku Žalbenog povjerenstva od 8. prosinca 2014., i da mu eventualno vrati akte nakon što utvrdi kriterije kojih se treba pridržavati prilikom donošenja nove odluke; utvrdi postojanje mobinga koji je EIB provodila na štetu C. De Nicole i naloži EIB-u da C. De Nicoli naknadi pretrpljenu štetu sukladno zahtjevu iz tužbe kojom je pokrenut postupak, ili podredno, da predmet uputi drugom žalbenom vijeću Općeg suda kako bi ono u drugom sastavu iznova odlučilo o poništenim točkama, po provođenju već zatraženog medicinskog vještačenja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetna žalba podnosi se protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. kojom je odbijena tužba koju je žalitelj bio podnio radi poništenja odluke Žalbenog povjerenstva od 8. prosinca 2014. o odbijanju njegove žalbe na izvješće o ocjeni za 2013., kao i protiv odluke tuženika da ga ne promakne. Žalitelj osim toga traži da se utvrdi postojanje psihičkog uznemiravanja glede kojeg tvrdi da je bio žrtvom, kao i da se EIB-u naloži da naknadi materijalnu, nematerijalnu i fizičku štetu za koju tvrdi da je pretrpio.

U prilog svojem žalbenom zahtjevu žalitelj tvrdi da se zahtjev za utvrđivanje postojanja mobinga temelji upravo na članku 41. Pravilnika o osoblju EIB-a te da se stoga ne postavlja problem sadržaja i/ili predmeta koji su izuzeti iz nadležnosti Unije. U tom pogledu ističe da obveza sudova Unije da donesu odluku o zahtjevu za utvrđenje ima podlogu u sudskoj praksi Općeg suda.

Žalitelj pored toga tvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni sudskom praksom za prihvaćanje zahtjeva za naknadu štete.

Žalitelj također osporava točke 46. do 60. pobijane presude koje se tiču zahtjeva za poništenje odluke Žalbenog povjerenstva, s obrazloženjem da taj dio presude polazi od pretpostavke da nije dokazano da odluka Žalbenog povjerenstva sadrži očitu pogrešku u ocjeni.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/25


Žalba koju je 21. rujna 2016. podnio Carlo De Nicola protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. u predmetu F-82/15, De Nicola protiv EIB-a

(Predmet T-669/16 P)

(2016/C 410/36)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastupnik: G. Ferabecoli, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska investicijska banka

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati predmetnu žalbu i, u djelomičnoj preinaci pobijane presude, ukine točku 1. izreke kao i točke 12.-13., 24., 55.-57., 123.-135. i 157.-165. same presude;

shodno tome, tuženiku naloži da C. De Nicoli naknadi pretrpljenu štetu, sukladno zahtjevu iz tužbe kojom je pokrenut postupak.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetna žalba podnijeta je protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. kojom je odbijena tužba žalitelja, kojom je on u biti tražio, s jedne strane, da se poništi odluka od 4. prosinca 2014. kojom mu je tuženik odbio naknaditi određene zdravstvene troškove i, s druge strane, da se tuženiku i Europskoj uniji naloži da mu naknade navodno pretrpljenu štetu.

U prilog svojoj žalbi žalitelj osporava zaključke o znanstvenoj utemeljenosti laserske terapije sadržane u pobijanoj presudi.

Žalitelj osim toga tvrdi da su konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za naknadu kako materijalne tako i nematerijalne štete.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/26


Tužba podnesena 16. rujna 2016. – Digital Rights Ireland protiv Komisije

(Predmet T-670/16)

(2016/C 410/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irska) (zastupnik: E. McGarr, Solicitor)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je tužba dopuštena;

utvrdi da je Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Komisijina očita pogreška u ocijeni jer određuje da je u Sjedinjenim Američkim Državama primjerena razina zaštite za osobne podatke u skladu s Direktivom 95/46/EZ (1);

utvrdi da je pobijana odluka ništava i naloži njezino poništenje u vezi s primjerenošću zaštite koju pruža europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe deset tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka nije u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46, u vezi s člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

2.

Drugi tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka nije u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46, u vezi s člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i presudom Suda Europske unije u predmetu C-362/14, Schrems.

3.

Treći tužbeni razlog, kojim se ističe da „načela zaštite privatnosti” i/ili službene (američke) „izjave i obveze” iz Priloga I., III. do VII. pobijanoj odluci ne predstavljaju „međunarodne obveze” u smislu članka 25. stavka 6. Direktive 95/46.

4.

Četvrti tužbeni razlog, kojim se ističe da su odredbe Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 (u daljnjem tekstu: FISA Amendments Act of 2008) zakonodavstvo koje omogućava tijelima javne vlasti široki pristup sadržaju elektroničke komunikacije te da stoga nisu u skladu s člankom 7. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

5.

Peti tužbeni razlog, kojim se ističe da su odredbe FISA Amendments Act of 2008 zakonodavstvo koje tijelima javne vlasti omogućava tajni široki pristup sadržaju elektroničke komunikacije te da stoga nisu u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

6.

Šesti tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka, zbog toga što njome nisu u potpunosti prenesene odredbi Direktive 95/46 (osobito odredbe članka 28. stavka 3.), prima facie ne jamči na odgovarajući način građanima građanima Europske unije ostvarivanje njihovih prava u skladu s pravom EU-a pri prenošenju njihovih podataka u Sjedinjene Američke Države.

7.

Sedmi tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka nije u skladu s člankom 7. i 8. i člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

8.

Osmi tužbeni razlog, kojim se ističe da je pobijana odluka, u mjeri u kojoj dopušta ili, alternativno, ne pruža ili nije pružila zaštitu od neselektivnog pristupa stranih tijela kaznenog progona elektroničkoj komunikaciji, nevaljana zbog povrede prava na privatnost, pravila o zaštiti podataka, slobode izražavanja i slobode udruživanja i okupljanja, kako su propisani Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i općim načelima prava EU-a.

9.

Deveti tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka, u mjeri u kojoj omogućava ili, alternativno, ne pruža ili nije pružila zaštitu od neselektivnog pristupa stranih tijela kaznenog progona elektroničkoj komunikaciji, i ne stavlja na raspolaganje primjerena pravna sredstva građanima EU-a čijim se osobnim podacima pristupa na taj način, uskraćuje pojedincima pravo na djelotvoran pravni lijek i pravo na dobro upravljanje, suprotno Povelji Europske unije o temeljnim pravima i općim načelima prava EU-a.

10.

Deseti tužbeni razlog, kojim se ističe da time što nije potpuno prenijela prava iz Direktive 95/46 (osobito u člancima 14. i 15.), pobijana odluka, prima facie, ne jamči na odgovarajući način građanima Europske unije ostvarivanje njihovih prava u skladu s pravom EU-a pri prenošenju njihovih podataka u Sjedinjene Američke Države.


(1)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7. str. 88.)


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/27


Tužba podnesena 21. rujna 2016. – C=Holdings protiv EUIPO-a – Trademarkers (C=commodore)

(Predmet T-672/16)

(2016/C 410/38)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: C=Holdings BV (Oldenzaal, Nizozemska) (zastupnici: P. Maeyaert, K. Neefs, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Trademarkers NV (Antwerpen, Belgija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u vezi s figurativnim žigom koji sadrži verbalni element „C=commodore” – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 907 082

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. srpnja 2016. u predmetu R 2585/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u mjeri u kojoj je njome odbijena žalba tužitelja i vrati predmet žalbenom vijeću;

naloži EUIPO-u snošenje troškova tužitelja.

Tužbeni razlog

povreda članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 75. Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/28


Tužba podnesena 22. rujna 2016. – Wirecard protiv EUIPO-a (mycard2go)

(Predmet T-675/16)

(2016/C 410/39)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Wirecard AG (Aschheim, Njemačka) (zastupnik: A. Bayer, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: žig Unije „mycard2go”– prijava za registraciju br. 14 303 416

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. srpnja 2016. u predmetu R 282/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i predmet vrati tuženiku radi nastavka postupka registracije UM 014303416;

naloži EUIPO-u snošenje troškova uključujući i troškove nastale tijekom postupka pred žalbenim vijećem EUIPO-a.

Tužbeni razlog

Povreda čl. 7. st. 1. t. (b) i (c) u vezi s čl. 7. st. 2. Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/29


Tužba podnesena 22. rujna 2016. – Wirecard protiv EUIPO-a (mycard2go)

(Predmet T-676/16)

(2016/C 410/40)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Wirecard AG (Aschheim, Njemačka) (zastupnik: A. Bayer, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „mycard2go” – prijava za registraciju br. 14 303 457

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. srpnja. 2016. u predmetu R 280/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i predmet vrati tuženiku radi nastavka postupka registracije UM 014303457;

naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale tijekom postupka pred žalbenim vijeće EUIPO-a.

Tužbeni razlog

Povreda čl. 7. st. 1. t. (b) i (c) u vezi s čl. 7. st. 2. Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/29


Tužba podnesena 21. rujna 2016. – KUKA Systems protiv EUIPO-a (MATRIX BODY SHOP)

(Predmet T-683/16)

(2016/C 410/41)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: KUKA Systems GmbH (Augsburg, Njemačka) (zastupnici B. Maneth, odvjetnica, kao i C. Huch-Hallwachs, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Unije „MATRIX BODY SHOP” – prijava za registraciju br. 14 182 661

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. srpnja 2016. u predmetu R 2503/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda čl. 7. st. 1. t. (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/30


Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością protiv EUIPO-a – Maan (kuhinjska napa)

(Predmet T-684/16)

(2016/C 410/42)

Jezik na kojem je tužba podnesena: poljski

Stranke

Tužitelj: Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Sanok, Poljska) (zastupnik: M. Żabińska, odvjetnica)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Maan sp. z o.o. (Grójec, Poljska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: tužitelj

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice br. 1 775 792-002

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. srpnja 2016. u predmetu R 1212/2015-3.

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 25. stavka 1. točke (b), članka 4. stavka 1. i članka 6. Uredbe br. 6/2002


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/30


Tužba podnesena 22. rujna 2016. – Jiménez Gasalla protiv EUIPO-a (B2B SOLUTIONS)

(Predmet T-685/16)

(2016/C 410/43)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Carlos Javier Jiménez Gasalla (Madrid, Španjolska) (zastupnik: E. Estella Garbayo, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „B2B SOLUTIONS” – prijava za registraciju br. 14 016 224

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. srpnja 2016. u predmetu R 244/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. srpnja 2016.;

poništi odluku od 9. prosinca 2015. koju je EUIPO donio u prvostupanjskom postupku i kojom je u cijelosti odbijena registracija predmetnog žiga;

izmijeni ranije odluke na način da u cijelosti prihvati registraciju tužiteljeva žiga;

naloži EUIPO-u snošenje troškova ovog i žalbenog postupka pred EUIPO-om.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) i članka 7. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/31


Tužba podnesena 23. rujna 2016. – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

(Predmet T-687/16)

(2016/C 410/44)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turska) (zastupnici: J. Güell Serra i E. Stoyanov Edissonov, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Joaquín Nadal Esteban (Alcobendas, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig s verbalnim elementom „STYLO & KOTON” – žig Europske unije br. 9 917 436“

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. lipnja 2016. u predmetu R 1779/2015-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži da EUIPO predmetni sporni žig proglasi ništavim;

EUIPO-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/32


Tužba podnesena 28. rujna 2016. – Janssen-Cases protiv Komisije

(Predmet T-688/16)

(2016/C 410/45)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Mercedes Janssen-Cases (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: J. -N. Louis i N. De Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužiteljica od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluke Komisije od 15. lipnja 2016. o popunjavanju radnog mjesta izmiritelja u Komisiji imenovanjem drugog kandidata i odbijanju tužiteljičine kandidature za to mjesto;

naloži Komisiji da tužiteljici plati iznos od sto tisuća eura na ime naknade pretrpljene materijalne i nematerijalne štete;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužiteljica ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 6. stavka 3. Odluke Komisije C(2002)601 u vezi s jačanjem službe za mirenje, jer je pobijane odluke usvojila Komisija a njihovo donošenje je u isključivoj nadležnosti njezinog predsjednika, koji djeluje na prijedlog glavnog direktora Glavne uprave za ljudske resurse i sigurnost, nakon savjetovanja s Odborom osoblja.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 27. Povelje o temeljnim pravima kojim se propisuje pravo radnika na informiranje i savjetovanje, koje se u ovom predmetu javlja u obliku prava na učinkovito savjetovanje Komisijinog Odbora osoblja.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na zlouporabi ovlasti od strane Komisije u postupcima primjenjenim u svrhu popunjavanja radnog mjesta izmiritelja u Komisiji.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja, očitoj pogrešci u ocjeni, povredi načela legitimnih očekivanja, proporcionalnosti i dobre uprave.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/32


Rješenje Općeg suda od 7. rujna 2016. – Gemeente Eindhoven protiv Komisije

(Predmet T-370/13) (1)

(2016/C 410/46)

Jezik postupka: nizozemski

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 274, 21. 9. 2013.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/33


Rješenje Općeg suda od 19. rujna 2016. – Indecopi protiv EUIPO-a – Synergy Group (PISCO)

(Predmet T-446/15) (1)

(2016/C 410/47)

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/33


Rješenje Općeg suda od 19. rujna 2016. – Indecopi protiv EUIPO-a – Synergy Group (PISCO SOUR)

(Predmet T-447/15) (1)

(2016/C 410/48)

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/33


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Almashreq Investment Fund protiv Vijeća

(Predmet T-463/15) (1)

(2016/C 410/49)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/33


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Othman protiv Vijeća

(Predmet T-464/15) (1)

(2016/C 410/50)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/33


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

(Predmet T-465/15) (1)

(2016/C 410/51)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/34


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

(Predmet T-466/15) (1)

(2016/C 410/52)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/34


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Drex Technologies protiv Vijeća

(Predmet T-467/15) (1)

(2016/C 410/53)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/34


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Souruh protiv Vijeća

(Predmet T-468/15) (1)

(2016/C 410/54)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/34


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Bena Properties protiv Vijeća

(Predmet T-469/15) (1)

(2016/C 410/55)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/34


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Cham protiv Vijeća

(Predmet T-470/15) (1)

(2016/C 410/56)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/35


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

(Predmet T-471/15) (1)

(2016/C 410/57)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/35


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

(Predmet T-705/15) (1)

(2016/C 410/58)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/35


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

(Predmet T-706/15) (1)

(2016/C 410/59)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 38, 1. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/35


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Souruh protiv Vijeća

(Predmet T-707/15) (1)

(2016/C 410/60)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/35


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Cham i Bena Properties protiv Vijeća

(Predmet T-708/15) (1)

(2016/C 410/61)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/36


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Almashreq Investment Fund protiv Vijeća

(Predmet T-709/15) (1)

(2016/C 410/62)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/36


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Drex Technologies protiv Vijeća

(Predmet T-710/15) (1)

(2016/C 410/63)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/36


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Othman protiv Vijeća

(Predmet T-711/15) (1)

(2016/C 410/64)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/36


Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – Makhlouf protiv Vijeća

(Predmet T-714/15) (1)

(2016/C 410/65)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 59, 15. 2. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/36


Rješenje Općeg suda od 6. rujna 2016. – Skechers USA France protiv EUIPO-a – IM Production (Chaussures)

(Predmet T-9/16) (1)

(2016/C 410/66)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 98, 14. 3. 2016.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/37


Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2016. – NI protiv EDPS-a

(Predmet T-237/16) (1)

(2016/C 410/67)

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 260, 18. 7. 2016.


Službenički sud

7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/38


Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Stepien i Animali protiv Komisije

(Predmet F-61/12) (1)

((Javna služba - Dužnosnici - Mirovine - Prijenos nacionalnih mirovinskih prava - Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža - Akt koji negativno ne utječe - Nedopuštenost tužbe - Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu - Članak 83. Poslovnika))

(2016/C 410/68)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Beata Stepien (Bruxelles, Belgija) i Mario Animali (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, naposljetku J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i D. Martin, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje prijedlogâ prijenosa mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiji na temelju izračuna koji uzima u obzir nove opće provedbene odredbe koje su stupile na snagu nakon zahtjeva tužiteljâ za prijenos.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Beata Stepien i Mario Animali snose svoje troškove i nalaže im se snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 227, 28. 7. 2012., str. 38.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/38


Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Wille i Skovsboell protiv Komisije

(Predmet F-75/12) (1)

((Javna služba - Dužnosnici - Mirovine - Prijenos nacionalnih mirovinskih prava - Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža - Akt koji negativno ne utječe - Nedopuštenost tužbe - Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu - Članak 83. Poslovnika))

(2016/C 410/69)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Daniel Wille (Mouscron, Belgija) i Bo Skovsboell (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, naposljetku J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i D. Martin, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o izračunu priznavanja mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiju i odluke kojom su odbijene žalbe koje su podnijeli tužitelji.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Daniel Wille i Bo Skovsboell snose svoje troškove i nalaže im se snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 287, 22. 9. 2012., str. 41.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/39


Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Poniskaitis protiv Komisije

(Predmet F-152/12) (1)

((Javna služba - Dužnosnici - Mirovine - Prijenos nacionalnih mirovinskih prava - Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža - Akt koji negativno ne utječe - Nedopuštenost tužbe - Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu - Članak 83. Poslovnika))

(2016/C 410/70)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Jonas Poniskaitis (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, naposljetku J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i G. Gattinara, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o izračunu priznavanja mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu na temelju novih općih provedbenih odredaba (DGE).

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Jonas Poniskaitis snosi svoje troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 71, 9. 3. 2013., str. 30.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/40


Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. lipnja 2016. – Marinozzi protiv Komisije

(Predmet F-39/15) (1)

((Javna služba - Ugovorno osoblje - Mirovine - Prijenos nacionalnih mirovinskih prava - Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža - Akt koji negativno ne utječe - Nedopuštenost tužbe - Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu - Članak 83. Poslovnika))

(2016/C 410/71)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Gabrio Marinozzi (Santo Domingo, Dominikanska Republika) (zastupnik: J.-N. Louis i N. de Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, naposljetku, G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje prijedloga za prijenos tužiteljevih mirovinskih prava u mirovinski sustav Unije, u kojem se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike od 3. ožujka 2011.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbacuje.

2.

Gabrio Marinozzi snosi svoje troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.


(1)  SL C 178, 1. 6. 2015., str. 27.


7.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 410/40


Rješenje Službeničkog suda od 6. lipnja 2016. – Matzke protiv Komisije

(Predmet F-87/15) (1)

(2016/C 410/72)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 262, 10. 8. 2015., str. 43.