ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 304

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
15 rujna 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

2015/C 304/01

Napomena čitateljima

1


 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Revizorski sud

2015/C 304/02

Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog revizorskog suda za financijsku godinu 2014.

2


HR

 


15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 304/1


NAPOMENA ČITATELJIMA

(2015/C 304/01)

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim se Revizorski sud zadužuje za reviziju svih prihoda i rashoda Unije, kao ni odredbe članka 319. navedenog Ugovora o davanju razrješnice, od završetka financijske godine 1987. vanjski revizor svake godine revidira prihodovnu i rashodovnu računovodstvenu dokumentaciju Revizorskog suda.

Izvješća koja je vanjski revizor Revizorskog suda sastavio u vezi s računovodstvenom dokumentacijom Suda za financijske godine od 1987. do 1991. poslana su samo predsjedniku Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor.

U skladu s odlukom koju su članovi Revizorskog suda donijeli na sastanku Suda 8. srpnja 1993., izvješća vanjskog revizora otada se objavljuju u Službenom listu Europske unije, počevši s izvješćem za financijsku godinu 1992.

Za Revizorski sud

Eduardo RUIZ GARCÍA

Glavni tajnik Europskog revizorskog suda


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 304/2


GODIŠNJA RAČUNOVODSTVENA DOKUMENTACIJA EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA ZA FINANCIJSKU GODINU 2014.

(2015/C 304/02)

SADRŽAJ

Potvrda računovodstvene dokumentacije 3
Izvješće neovisnog revizora 4
Financijski izvještaji i pojašnjenja 5
Bilanca 5
Izvještaj o financijskom rezultatu 6
Izvještaj o novčanom toku 7
Izvještaj o promjenama u neto imovini 7
Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje 8

1.

Općenito 8

2.

Pravna osnova i računovodstvena pravila 8

3.

Bilješke uz bilancu 10

4.

Bilješke uz izvještaj o financijskom rezultatu 12

5.

Objavljivanje drugih važnih informacija 14
Informacije o proračunu za financijsku godinu 2014. 16

A

Računanje proračunskog rezultata 16

B

Usklađivanje poslovnog rezultata s proračunskim rezultatom 16
Neovisno jamstveno izvješće 18

POTVRDA RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

Potvrda godišnje računovodstvene dokumentacije Europskog revizorskog suda za 2014. godinu

Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog revizorskog suda za 2014. godinu pripremljena je u skladu s glavom IX. Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije te računovodstvenim načelima i metodama koje sam usvojio osobno.

Potvrđujem da sam odgovoran za pripremu i prikaz godišnje računovodstvene dokumentacije Europskog revizorskog suda u skladu s člankom 68. Financijske uredbe.

Od dužnosnika za ovjeravanje primio sam sve informacije potrebne za sastavljanje računovodstvene dokumentacije u kojoj se prikazuju imovina i obveze Europskog revizorskog suda, kao i izvršenje proračuna, pri čemu je dužnosnik za ovjeravanje potvrdio pouzdanost navedenih informacija.

Ovime potvrđujem da na temelju navedenih informacija i provjera koje sam smatrao potrebnima za ovjeru računovodstvene dokumentacije imam razumno jamstvo da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje, rezultate poslovanja i novčani tok Europskog revizorskog suda.

Luxembourg, 20. svibnja 2015.

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

Računovodstveni službenik Europskog revizorskog suda


REVIZIJSKO IZVJEŠĆE

Upućeno upravi

Europskog revizorskog suda

Proveli smo reviziju priloženih financijskih izvještaja Europskog revizorskog suda koji se sastoje od bilance na dan 31. prosinca 2014., izvještaja o financijskom rezultatu, izvještaja o novčanom toku i izvještaja o promjenama u neto imovini za godinu završenu tim danom te sažetka važnih računovodstvenih politika i drugih pojašnjenja koja počinju na stranici 5. i završavaju na stranici 17.

Odgovornost uprave u pogledu financijskih izvještaja

Uprava je odgovorna za pripremu i vjerno prikazivanje tih financijskih izvještaja u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Financijske uredbe, te za provedbu unutarnje kontrole koju smatra potrebnom za omogućavanje pripreme financijskih izvještaja u kojima nema značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prijevare ili pogreške.

Odgovornost ovlaštenog revizora (Réviseur d’entreprises agréé)

Naša je odgovornost da na temelju revizije koju smo proveli iznesemo mišljenje o navedenim financijskim izvještajima. Reviziju smo proveli u skladu s međunarodnim revizijskim standardima koje je za Luksemburg usvojio Odbor za nadzor financijskog sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Navedenim je standardima propisano da moramo ispunjavati etičke uvjete te planirati i obaviti reviziju tako da njome dobijemo razumno jamstvo o tome ima li u financijskim izvještajima značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizija se sastoji od postupaka kojima se nastoje prikupiti revizijski dokazi o iznosima i informacijama koje su objavljene u financijskim izvještajima. Odabrani postupci ovise o prosudbi ovlaštenog revizora, uključujući procjenu rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja u financijskim izvještajima do kojeg je došlo zbog prijevare ili pogreške. Pri procjeni tih rizika ovlašteni revizor uzima u obzir unutarnju kontrolu koja je relevantna za pripremu i vjerno prikazivanje financijskih izvještaja revizijskog subjekta s ciljem izrade revizijskih postupaka koji su prikladni u danim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti unutarnje kontrole tog subjekta. Revizija uključuje i evaluaciju primjerenosti korištenih računovodstvenih politika i razumnosti računovodstvenih procjena koje je izradila uprava, kao i evaluaciju sveukupnog prikaza financijskih izvještaja.

Prikupljene revizijske dokaze smatramo dostatnima i prikladnima da budu temelj našeg revizijskog mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju financijski izvještaji istinito i vjerno prikazuju financijsko stanje Europskog revizorskog suda na dan 31. prosinca 2014. te njegovo financijsko poslovanje i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Financijske uredbe.

Luxembourg, 20. svibnja 2015.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Predstavnik

Pierre KRIER


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I POJAŠNJENJA

Bilanca

(u eurima)

 

Bilješka

31. prosinca 2014.

31. prosinca 2013.

Dugotrajna imovina

 

 

 

Nematerijalna imovina

3.1.

4 8 42  801

4 1 48  978

Nekretnine, postrojenja i oprema

3.2.

8 8 5 91  910

9 5 6 10  315

Potraživanja

 

25

 

 

9 3 4 34  711

9 9 7 59  318

Kratkotrajna imovina

 

 

 

Potraživanja

3.3.

7 57  924

3 89  149

Novac i novčani ekvivalenti

3.4.

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

 

 

1 0 9 41  197

1 2 8 68  957

Ukupno aktiva

 

10 4 3 75  908

11 2 6 28  275

Dugoročne obveze

 

 

 

Primanja zaposlenih

3.5.

6 6 3 74  932

Ostale obveze

3.6.

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

Kratkoročne obveze

 

 

 

Rezerviranja

3.7.

27  250

1 0 52  207

Obveze prema dobavljačima

3.8.

7 0 28  142

1 4 2 80  819

 

 

7 0 55  392

1 5 3 33  026

Ukupno pasiva

 

7 0 55  392

8 1 8 82  958

Neto imovina

 

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Akumulirani višak/manjak

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Poslovni rezultat za navedenu godinu

 

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Neto imovina

 

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Priložene bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Izvještaj o financijskom rezultatu

(u eurima)

 

Bilješka

2014.

2013.

Sredstva prenesena iz Komisije u druge institucije

4.1.

11 4 5 00  000

11 2 8 00  000

Prihodi od administrativnog poslovanja

4.2.

1 9 4 64  086

1 7 3 09  843

Ostali operativni prihodi

4.3.

25  213

30  268

Ukupni operativni prihodi

4.4.

13 3 9 89  299

13 0 1 40  111

Rashodi za osoblje

4.5.

(10 4 4 31  815)

(9 9 3 47  366)

Rashodi u vezi s imovinom

4.6.

(6 5 43  584)

(5 9 88  272)

Ostali administrativni rashodi

4.7.

(1 8 5 52  871)

(1 9 7 88  770)

Operativni rashodi

4.8.

(23  621)

(12  695)

Ukupni operativni rashodi

 

(12 9 5 51  891)

(12 5 1 37  103)

Višak/(manjak) od operativnih aktivnosti

 

4 4 37  408

5 0 03  008

Financijski prihodi

4.9.

4  947

646

Financijski rashodi

4.10.

(20  049)

(20  020)

Promjene u mirovinama (- rashodi, + prihodi)

4.11.

6 2 1 52  893

(1 1 2 79  543)

Višak/(manjak) od neoperativnih aktivnosti

 

6 2 1 37  791

(1 1 2 98  917)

Poslovni rezultat za predmetnu godinu

 

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Izvještaj o novčanom toku

(u eurima)

 

2014.

2013.

Poslovni rezultat za predmetnu godinu

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Operativne aktivnosti – usklađivanja

 

 

Amortizacija nematerijalne imovine

5 50  630

1 97  753

Amortizacija materijalne imovine

7 1 22  924

5 7 61  980

Povećanje/(smanjenje) rezerviranja

(1 1 99  957)

(2 0 14  710)

(Povećanje)/smanjenje potraživanja

(3 68  750)

1 1 97  959

 

 

 

Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima

(7 2 52  677)

(9 4 21  487)

 

 

 

Neto novčani tok od operativnih aktivnosti

6 5 4 27  369

(1 0 5 74  414)

Novčani tokovi od aktivnosti ulaganja

 

 

Nabava nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine (-)

(1 3 67  492)

(8 0 38  985)

Prihodi od nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine (+)

18  520

28  540

Neto novčani tok od aktivnosti ulaganja

(1 3 48  972)

(8 0 10  445)

Povećanje/(smanjenje) primanja zaposlenih

(6 6 3 74  932)

7 4 39  624

Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata

(2 2 96  535)

(1 1 1 45  235)

Novac i novčani ekvivalenti na početku godine

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

Izvještaj o promjenama u neto imovini

(u eurima)

Neto imovina

2014.

2013.

Stanje na početku godine

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Poslovni rezultat za predmetnu godinu

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Stanje na kraju godine

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje

1.    Općenito

Europski revizorski sud (u daljnjem tekstu: Sud), sa sjedištem u Luxembourgu, osnovan je Ugovorom iz Bruxellesa od 22. srpnja 1975., a s radom je započeo u listopadu 1977. godine.

Misija Europskog revizorskog suda

Misija je Europskog revizorskog suda pridonijeti unapređenju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana te jesu li prikupljena i upotrijebljena u skladu s relevantnim pravilima i odredbama, kao i ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac.

Sud pruža revizijske usluge koje obuhvaćaju procjenu prikupljanja i potrošnje financijskih sredstava EU-a. Sud ispituje jesu li financijske operacije pravilno evidentirane i objavljene, kao i zakonitost i pravilnost izvršavanja tih transakcija i upravljanja njima kako bi se zajamčila ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost. Sud objavljuje rezultate provedenih revizija u jasnim, relevantnim i objektivnim izvješćima. Sud također iznosi mišljenje o pitanjima povezanima s financijskim upravljanjem.

Sud promiče odgovornost i transparentnost te pomaže Europskom parlamentu i Vijeću u nadgledanju izvršenja proračuna EU-a, posebno tijekom postupka davanje razrješnice. Sud ustraje u nastojanjima da bude učinkovita organizacija koja predvodi razvojne promjene u području javne revizije i administracije.

Financijska godina Suda počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

2.    Pravna osnova i računovodstvena pravila

2.1.   Osnova za prikaz

Računovodstvena dokumentacija Suda sastavlja se u skladu s odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (1) (u daljnjem tekstu: Financijska uredba) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. (2) o pravilima za primjenu Financijske uredbe.

2.2.   Računovodstvena načela

U skladu s člankom 144. Financijske uredbe, informacije u financijskim izvještajima, uključujući informacije o računovodstvenim politikama, prikazuju se tako da se zajamči njihova relevantnost, pouzdanost, usporedivost i razumljivost. Proračunskom računovodstvenom dokumentacijom poštuju se proračunska načela koja su utvrđena Financijskom uredbom. Ona daje istinit i vjeran prikaz prihodovnih i rashodovnih proračunskih operacija.

Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s računovodstvenim pravilima Europske unije (računovodstvena pravila EU-a) koja se temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor. Navedena računovodstvena pravila usvaja računovodstveni službenik Komisije nakon savjetovanja s drugim institucijama.

2.3.   Vrednovanje deviznih salda i transakcija

Devizne transakcije preračunavaju se u eure primjenom važećeg tečaja na dan izvršenja transakcije.

Dobitci i gubitci od tečajnih razlika koji nastaju izvršenjem deviznih transakcija i preračunavanjem novčane imovine i obveza izraženih u stranim valutama po važećim tečajevima na kraju godine prikazani su u izvještaju o financijskom rezultatu.

Stanja novčane imovine i obveza na kraju godine izražena u stranim valutama preračunavaju se u eure prema važećem tečaju na dan 31. prosinca.

2.4.   Nematerijalna imovina

Kupljene licence za računalni softver prikazane su kao povijesni trošak umanjen za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija imovine obračunava se linearno za razdoblje od četiri godine. Nematerijalna imovina koja nastaje unutar subjekta kapitalizira se kada su zadovoljeni odgovarajući kriteriji računovodstvenih pravila EU-a. Troškovi koji se mogu kapitalizirati uključuju sve troškove koji se izravno mogu pripisati izradi, proizvodnji i pripremi imovine radi njezine uporabe u skladu s planom uprave. Troškovi povezani s istraživačkim aktivnostima, nekapitalizirani troškovi razvoja i troškovi održavanja priznaju se kao rashodi po njihovu nastanku.

2.5.   Nekretnine, postrojenja i oprema

Sve nekretnine, postrojenja i oprema navedeni su kao povijesni trošak umanjen za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Povijesni trošak uključuje rashode koje je izravno moguće pripisati kupnji ili izgradnji imovine.

Naknadni se troškovi uključuju u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo u slučaju kad je vjerojatno da će se budućim ekonomskim koristima ili potencijalom usluga koji su povezani s navedenom stavkom ostvariti priljev Sudu i kada se povezani troškovi mogu pouzdano izmjeriti. Troškovi popravaka i održavanja obračunavaju se u izvještaju o financijskom rezultatu tijekom financijskog razdoblja u kojem su nastali. Budući da se Sud ne koristi zajmovima za kupnju nekretnina, postrojenja i opreme, ne postoje troškovi pozajmljivanja za takvu vrstu nabave.

Zemljišta i umjetnička djela se ne amortiziraju jer se smatra da je njihov korisni vijek uporabe neograničen. Imovina u izgradnji ne amortizira se jer još nije dostupna za uporabu. Amortizacija ostale imovine izračunava se primjenom linearne metode kako bi se trošak imovine povezao s njezinom preostalom vrijednošću tijekom procijenjenog korisnog vijeka uporabe kako je prikazano u nastavku:

Zgrade

25 godina ili očekivani korisni vijek uporabe

Postrojenja, strojevi i alati

4, 8 godina

Namještaj i vozni park

4, 8, 10 godina

Hardver

4 godine

Posebna oprema za unajmljene zgrade

u trajanju najma

Ostala ugrađena oprema

4, 6, 8 godina

2.6.   Primanja zaposlenih

Primanja zaposlenih odnose se na buduća mirovinska prava članova Suda u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda (3). Primanja predviđena ovim mirovinskim sustavom unesena su u proračun Unije, a države članice zajednički jamče njihovu isplatu. Obveze za ova buduća mirovinska davanja evidentirana su u skladu s računovodstvenim pravilom EU-a br. 12 „Primanja zaposlenih”. Od 31. prosinca 2014. odgovarajuće obveze za mirovine prikazuju se i objavljuju u računovodstvenoj dokumentaciji Komisije.

2.7.   Rezervacije

Rezervacije se priznaju u slučaju kad Sud ima postojeću zakonsku ili izvedenu obvezu prema trećim stranama koja je nastala zbog prošlih događaja, kad je vjerojatno da će za podmirenje te obveze biti potreban odljev sredstava te kad je iznos moguće pouzdano procijeniti. Rezervacije se ne priznaju za buduće operativne gubitke. Iznos određene rezervacije najbolja je procjena rashoda za koje se smatra da će biti potrebni za podmirenje postojeće obveze na datum podnošenja izvješća.

2.8.   Priznavanje rashoda

U skladu s računovodstvenim pravilima EU-a transakcije i događaji priznaju se u financijskim izvještajima u razdoblju na koje se odnose. Na kraju računovodstvenog razdoblja obračunani se rashodi priznaju na temelju procijenjenog iznosa obveze prijenosa za to razdoblje. Obračunani rashodi izračunavaju se u skladu s detaljnim operativnim i praktičnim smjernicama čiji je cilj zajamčiti istinit i vjeran prikaz u financijskim izvještajima.

3.    Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

3.1.   Nematerijalna imovina

Promjene u nematerijalnoj imovini tijekom 2014. godine prikazane su u nastavku:

(u eurima)

 

Bruto knjigovodstvene vrijednosti na dan 1. siječnja 2014.

Nabava

Prodaja

Prijenos

Bruto knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. prosinca 2014.

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti na dan 31. prosinca 2014.

Neto knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. prosinca 2014.

Softver

1 5 52  393

1 71  698

(454)

1 4 90  265

3 2 13  902

(1 8 14  813)

1 3 99  089

Nematerijalna imovina u razvoju

3 8 60  768

1 0 73  209

 

(1 4 90  265)

3 4 43  712

 

3 4 43  712

Ukupno

5 4 13  161

1 2 44  907

(454)

0

6 6 57  614

(1 8 14  813)

4 8 42  801

U 2014. godini nisu priznati nikakvi troškovi u vezi s istraživačkim aktivnostima.

3.2.   Nekretnine, postrojenja i oprema

Promjene u nekretninama, postrojenjima i opremi tijekom 2014. godine prikazane su u nastavku:

(u eurima)

 

Bruto knjigovodstvene vrijednosti na dan 1. siječnja 2014.

Nabava

Prodaja

Prijenos

Bruto knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. prosinca 2014.

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti na dan 31. prosinca 2014.

Neto knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. prosinca 2014.

Zemljišta

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Zgrade

12 2 8 66  646

15  010

(1 5 45  542)

2 9 99  084

12 4 3 35  198

(4 1 8 46  701)

8 2 4 88  497

Postrojenja i oprema

7 52  703

87  665

(5  906)

 

8 34  462

(4 85  516)

3 48  946

Hardver

4 7 98  617

6 73  788

(1 6 59  640)

 

3 8 12  765

(2 2 36  847)

1 5 75  918

Namještaj i vozila

4 5 85  224

1 77  215

(38  115)

 

4 7 24  324

(2 0 85  363)

2 6 38  961

Ostala ugrađena oprema

1 8 18  012

7 14  449

(2 19  879)

 

2 3 12  582

(1 5 49  625)

7 62  957

Imovina u izgradnji

4 1 49  082

(1 1 49  998)

(2 9 99  084)

 

Ukupno

13 9 7 46  915

1 6 68  127

(4 6 19  080)

13 6 7 95  962

(4 8 2 04  052)

8 8 5 91  910

KRATKOTRAJNA IMOVINA

3.3.   Potraživanja

(u eurima)

 

31. prosinca 2014.

31. prosinca 2013.

Kratkoročna potraživanja koja su najvećim dijelom proizašla iz prijenosa nacionalnih mirovinskih prava osoblja

2  577

2  768

Razna potraživanja koja su uglavnom povezana s predujmovima za plaće i službena putovanja

1 80  210

1 89  485

Odgođeni troškovi za najam zgrada i ugovore za informatičke usluge

5 64  853

1 95  197

Potraživanja od tijela EU-a

10  284

1  699

Ukupno

7 57  924

3 89  149

3.4.   Novac i novčani ekvivalenti

(u eurima)

 

31. prosinca 2014.

31. prosinca 2013.

Novac u blagajni

1  000

1  000

Bankovni tekući račun

6 59  601

3 32  783

Fiducijarni račun

9 5 22  672

1 2 1 46  025

Ukupno

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

Europski revizorski sud otvorio je 27. siječnja 2010. fiducijarni račun u banci Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Taj fiducijarni račun omogućava Sudu upravljanje proračunom koji mu je dodijelilo proračunsko tijelo u vezi s projektom zgrade K3 (vidjeti bilješku 5.3.).

Sud se tim fiducijarnim računom koristi samo pod određenim uvjetima koji su utvrđeni ugovorom s navedenom bankom.

Isplate s tog fiducijarnog računa mogu se obavljati isključivo u korist operativnog bankovnog računa konzorcija koji je zadužen za vođenje projekta. Operativnim računom koristi se isključivo voditelj projekta kako bi platio račune građevinskih poduzeća.

DUGOROČNE OBVEZE

3.5.   Primanja zaposlenih

U okviru postupka procjene administrativnih rashoda institucija tijekom izrade nacrta proračuna za 2015. godinu, Komisija je predložila uključivanje rashoda povezanih s mirovinama članova svih institucija u svoj odjeljak proračuna, koji je već obuhvaćao rashode za mirovine osoblja svih institucija.

Europski revizorski sud, kao i druge institucije, složio se s tim prijedlogom te su u proračunu usvojenom za 2015. godinu rashodi povezani s mirovinama članova Suda preneseni u odjeljak Komisije.

U skladu s time i s uputama računovodstvenog službenika o zaključivanju financijskih izvještaja za 2014. godinu i proračunskog izvješćivanja na kraju godine, odgovarajuće obveze za mirovine na dan 31. prosinca 2014. bit će prikazane u računovodstvenoj dokumentaciji Komisije.

3.6.   Ostale obveze

Nakon završetka najma zgrade K9 nisu zabilježeni nikakvi rashodi za popravke.

KRATKOROČNE OBVEZE

3.7.   Rezervacije

Navedena vrijednost procjena je iznosa koje će vjerojatno biti potrebno platiti u vezi s nizom otvorenih pravnih predmeta.

3.8.   Obveze

(u eurima)

 

31. prosinca 2014.

31. prosinca 2013.

Kratkoročne obveze

15  571

14  393

Razne obveze povezane s isplatom plaća i osobljem

(16  315)

(10  212)

Akumulirane obveze

6 8 08  292

1 4 1 07  180

Obveze prema konsolidiranim tijelima EU-a, uglavnom prema Europskom vijeću i Parlamentu

2 20  594

1 69  458

Ukupno

7 0 28  142

1 4 2 80  819

4.    Bilješke uz izvještaj o financijskom rezultatu

4.1.

„Sredstva prenesena iz Komisije u druge institucije”: ovaj se iznos odnosi na mjesečne zahtjeve za prijenos sredstava koje Sud šalje Komisiji kako bi mu uplatila nova sredstva na njegov bankovni račun.

4.2.

„Prihodi od administrativnog poslovanja”: ovaj se naslov najvećim dijelom sastoji od odbitaka od plaća članova i osoblja Suda kroz porez i socijalne doprinose.

4.3.

„Ostali operativni prihodi” između ostalog proizlaze iz dobiti od tečajne razlike.

4.4.

Prihodi od deviznih i nedeviznih transakcija ostvareni su kako je prikazano u nastavku:

(u eurima)

 

2014.

2013.

Prihodi od deviznih transakcija

30  160

22  378

Prihodi od nedeviznih transakcija

13 3 9 64  086

13 0 1 17  733

Ukupni prihodi

13 3 9 94  246

13 0 1 40  111

4.5.

„Rashodi za osoblje” obuhvaćaju plaće članova Suda, statutarnog osoblja, ugovornih zaposlenika i privremenog osoblja. Prijelazne naknade za bivše članove Suda te porezi na mirovine članova Suda i prijelazne naknade također su dio stavke „Promjene u mirovinama” (vidjeti bilješku 4.11.).

4.6.

„Rashodi u vezi s imovinom” sastoje se od amortizacije materijalne i nematerijalne imovine.

4.7.

Najvažnije stavke „ostalih administrativnih rashoda” bile su:

najam zgrada i povezani troškovi,

informacijska tehnologija i telekomunikacije,

rashodi za službena putovanja,

usluge čišćenja i zaštitarske usluge.

4.8.

„Operativni rashodi” između ostalog proizlaze iz gubitaka od tečajne razlike.

4.9.

„Financijski prihodi” sastoje se od bankovnih kamata prikupljenih na tekućem i fiducijarnom računu Suda.

4.10.

„Financijski rashodi” sastoje se od bankovnih naknada za tekući i fiducijarni račun Suda.

4.11.

Stavka „Promjene u mirovinama” obuhvaća sve rashode povezane s mirovinama članova Suda. Ona obuhvaća i mirovine i prijelazne naknade isplaćene tijekom 2014. godine. S obzirom na to da su rashodi povezani s mirovinama članova Suda u proračunu za 2015. godinu preneseni u odjeljak Komisije, promjena u obvezama povezanim s neto mirovinama članova (6 6 3 74  932 eura) proizlazi iz prijenosa u računovodstvenu dokumentaciju Komisije.

(u eurima)

 

2014.

2013.

Promjene u neto obvezama za mirovine članova Suda

(6 6 3 74  932)

7 4 39  624

Isplaćene starosne mirovine

2 9 38  437

2 7 15  911

Isplaćene obiteljske mirovine

3 80  772

3 25  474

Isplaćene prijelazne naknade

1 6 63  086

1 5 37  185

Isplaćene invalidske mirovine

Međuzbroj mirovina isplaćenih tijekom godine

4 9 82  295

4 5 78  570

Koeficijent ispravka

2 29  296

1 62  071

Porezi odbijeni od plaćanja

(9 89  552)

(9 00  722)

Ukupne promjene u mirovinama

(6 2 1 52  893)

1 1 2 79  543

5.    Objavljivanje drugih važnih informacija

5.1.   Nepredviđena imovina

Na temelju ugovornih obveza, dobavljači su dostavili sljedeća bankovna jamstva:

(u eurima)

 

31. prosinca 2014.

31. prosinca 2013.

Putnička agencija

50  000

Obnova zgrade K1

2  500

2  500

Upravljanje projektom za zgradu K3

2 2 99  801

7 1 96  680

Osiguravajuće društvo

1  361

1  361

Telekomunikacije

20  000

20  000

Metodološka potpora sustavu EMAS

4  680

Ukupno

2 3 28  342

7 2 70  541

5.2.   Obveze za buduće financiranje

(u eurima)

 

31. prosinca 2014.

31. prosinca 2013.

Poslovni najam zgrada

8 07  500

5 60  000

Poslovni najam informatičke opreme, osobnih vozila i druge opreme

2 9 14  006

2 3 73  573

Međuzbroj

3 7 21  506

2 9 33  573

Obveze u odnosu na odobrena sredstva koja još nisu iskorištena – RAL (nepodmirene obveze) umanjene za obračunane obveze za 2014. godinu

4 9 56  357

9 3 64  602

Ukupno

8 6 77  863

1 2 2 98  175

RAL (franc. reste à liquider) čini sastavni dio proračunskog računovodstva te se odnosi na vrijednost nepodmirenih obveza. Riječ je o razlici između preuzetih obveza i plaćanja koja nastaje zbog vremenske razlike između preuzimanja obveze i provedbe povezanog plaćanja.

5.3.   Projekti izgradnje zgrada Suda

Sud je 1988. godine uselio u svoju glavnu zgradu (zgradu „K1”) koju je zajedno sa zemljištem na kojem se ona nalazi 1990. godine otkupio u cijelosti. Sud je 1999. godine potpisao okvirni ugovor s Luksemburgom kojim je stekao pravo na uporabu dodatne zemljišne parcele na razdoblje od 49 godina (jednom obnovljivo) za izgradnju dodatne zgrade (zgrada „K2”) u zamjenu za naknadu u iznosu od jednog eura. No, za drugu dogradnju, zgradu „K3”, zbog različitih rješenja za provedbu projekta Luksemburg i Sud morali su 22. veljače 2008. zaključiti novi okvirni ugovor.

Država je Sudu prodala dva zemljišta povezana s ranije navedenim dvjema dogradnjama („K2” i „K3”) za simboličan iznos od jednog eura.

Ako bi Sud ikad razmatrao ustupanje jedne od zgrada trećoj strani koja nije tijelo ili institucija Unije, Sud će zemlju vratiti u vlasništvo države u zamjenu za simbolični iznos od jednog eura, pri čemu država zadržava mogućnost kupnje zgrade po cijeni koju utvrdi neovisni stručnjak. U slučaju da država odluči ne iskoristiti tu mogućnost, pravo uporabe zemljišta ustupa kupcima zgrade.

Uporaba uredskih zgrada u Luksemburgu dopuštena je na razdoblje od 15 godina, nakon čega se zgrade moraju osuvremeniti kako bi bile u skladu s važećim zdravstvenim i sigurnosnim standardima te standardima zaštite okoliša. Takvi propisani radovi u vezi sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima obavljeni su na zgradi K1. Radovi su dovršeni, a uporabna dozvola službeno je izdana 2010. godine. Zgrada K2 započela je s radom u studenome 2003. godine te je stoga njezina dozvola za uporabu („autorisation d’exploitation”) valjana do 2018. godine.

Radovi na izgradnji zgrade K3 započeli su u ožujku 2010. godine te je zgrada započela s radom 15. studenog 2012.

5.4.   Mogućost znatnih obveza u vezi sa sudskim sporovima  (4)

Ne postoji mogućnost znatnih obveza u vezi sa sudskim sporovima.


(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  SL L 362, 31.12.2012., str. 1.

(3)  SL L 268, 20.10.1977., str. 1.

(4)  Računovodstveno pravilo EU-a br. 10 „Rezervacije, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina”.


INFORMACIJE O PRORAČUNU ZA FINANCIJSKU GODINU 2014.

A   Računanje proračunskog rezultata

Proračunski rezultat za godinu računa se na temelju iznosa koji se odnose na izvršenje proračuna.

(u eurima)

Plaćanja po odobrenim sredstvima za 2014. godinu

(12 4 1 62  633)

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje

(9 4 99  604)

Plaćanja po odobrenim sredstvima povezana s prihodima izdvojenima za posebne namjene

(53  360)

Nalozi za povrat sredstava za navedenu godinu, unovčeni tijekom 2014. godine

1 9 4 87  805

Nalozi za povrat proračunskih sredstava izdani prije 2014. godine i unovčeni u 2014. godini

11  244

Usklađivanje po nalozima za povrat sredstava iz prethodnih godina

Odobrena sredstva za plaćanja prenesena u 2014. godinu

(7 8 25  569)

Odobrena sredstva prenesena iz prethodnih godina

1 1 0 40  895

Usklađivanja prijenosa iz prethodnih godina za odobrena sredstva dostupna 31. prosinca koja proizlaze iz namjenskih prihoda

1 05  327

Proračunski rezultat

(11 0 8 95  895)

Završni proračun u odnosu na izvorni ne sadrži ni uvećanja ni umanjenja.

B   Usklađivanje poslovnog rezultata s proračunskim rezultatom

(u eurima)

Poslovni rezultat za predmetnu godinu

6 6 5 75  199

Usklađivanje stavki koje su uključene u poslovni rezultat, ali ne i u proračunski rezultat

(16 7 5 38  431)

 

Razlika između obračunanih obveza na kraju prošle i na kraju tekuće godine

(1 5 94  505)

 

Iznos s povezanog računa s Komisijom knjižen u izvještaju o poslovnom rezultatu.

(11 4 5 00  000)

 

Neplaćeni računi na kraju godine knjiženi kao troškovi (razred 6.)

1 2 19  754

 

Amortizacija nematerijalne i materijalne imovine

6 6 66  026

 

Rezerviranja

 

Umanjenja vrijednosti

 

Nalozi za povrat sredstava izdani u 2014. godini iz razreda 7. koji još nisu unovčeni

(3  042)

 

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje

9 4 99  604

 

Ostalo

(6 8 8 27  941)

 

Tečajne razlike

1  673

Usklađivanje stavki koje su uključene u proračunski rezultat, ali ne i u poslovni rezultat

(9 9 32  663)

 

Kupljena imovina (plaćena tijekom godine)

(3 7 55  403)

 

Nalozi za povrat proračunskih sredstava izdani prije 2014. godine i unovčeni tijekom godine

1  690

 

Odobrena sredstva za plaćanja prenesena u 2014. godinu

(7 8 25  569)

 

Storniranja neiskorištenih prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje iz prethodne godine

1 5 41  292

 

Usklađivanja prijenosa iz prethodnih godina za odobrena sredstva dostupna 31. prosinca koja proizlaze iz namjenskih prihoda

1 05  327

 

Plaćanja za mirovine (riječ je o proračunskim plaćanjima koja se knjiže po rezerviranjima)

 

 

Ostalo

Proračunski rezultat

(11 0 8 95  895)


NEOVISNO JAMSTVENO IZVJEŠĆE

Upućeno upravi

Europskog revizorskog suda

Ispitali smo jesu li financijska sredstva koja je Europska komisija dodijelila Europskom revizorskom sudu (u daljnjem tekstu: Sud) upotrijebljena u predviđene svrhe te pružaju li kontrolni postupci koje su uspostavili dužnosnici za ovjeravanje jamstva koja su potrebna kako bi financijsko poslovanje bilo usklađeno s važećim pravilima i propisima o financijskim sredstvima koja su stavljena Sudu na raspolaganje i upotrijebljena u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.

Uprava Suda odgovorna je za vođenje poslovnih knjiga i evidencija te za uspostavu i redovito provođenje prikladnih kontrola. Naša je odgovornost iznijeti mišljenje na temelju ispitivanja koje smo proveli.

Ispitivanje smo proveli u skladu s međunarodnim standardom za postupke izražavanja jamstva pod nazivom „Postupci izražavanja jamstva koji ne uključuju revizije ili preglede povijesnih financijskih informacija” (engl. „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”) (ISAE 3000) kako ih je usvojio Odbor za nadzor financijskog sektora. U skladu s tim standardom ispitivanje moramo planirati i provoditi na takav način da se s razumnim jamstvom utvrdi je li došlo do pogrešne uporabe resursa koja značajno utječe na poslovne knjige. Naš se rad prvenstveno sastojao od ispitivanja i uzorkovanja, pri čemu su dokazima potkrijepljene sljedeće činjenice:

sredstva dodijeljena Sudu iskorištena su u predviđene svrhe,

uspostavljenim kontrolnim postupcima pružena su jamstva koja su potrebna kako bi financijsko poslovanje bilo usklađeno s važećim pravilima i propisima.

Kao kriterije za naše ispitivanje upotrijebili smo sljedeća pravila i uredbe:

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun (u daljnjem tekstu: proračun) Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (u daljnjem tekstu: Financijska uredba),

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (u daljnjem tekstu: provedbena pravila),

Odluka br. 24-2014 Europskog revizorskog suda o unutarnjim pravilima izvršenja proračuna od 5. lipnja 2014. Ove su odredbe sastavni dio postupaka koji su uspostavljeni Ugovorima ili sporazumima koji iz njih proizlaze, a koji se odnose na operativni postupak povezan s izvršenjem proračuna.

Kao kriteriji posebno su upotrijebljena sljedeća unutarnja pravila:

Članak 7. – Potpisi – „Svaka strana koja sudjeluje u izradi, kontroli i evidenciji operacija u vezi s utvrđivanjem i prikupljanjem prihoda ili preuzimanjem obveza za sredstva te isplatama ovjerava svoje sudjelovanje potpisom i datumom.”,

Članak 8. – Građevinski projekti – „Predsjednik predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću svaki građevinski projekt za koji je vjerojatno da će imati znatne financijske posljedice na proračun Suda. Prije nego što Sud odobri bilo kakve ugovorne radnje u vezi s takvim projektom, odgovorna služba treba dostaviti dokument kojim se obrazlaže usklađenost projekta s financijskim okvirom.”,

Članak 11.2. – „Osobe ovlaštene za potpisivanje virmanskih naloga banke prije potpisivanja trebaju posebno provjeriti odgovaraju li virmanski nalozi banke nalozima za plaćanje.”,

Članak 17.2. – „Uz zahtjev za prijenos prilažu se informacije navedene u članku 17.2.”,

Članak 18.4. – „Računovodstveni službenik preko središnjeg informacijskog sustava stavlja dužnosnicima za ovjeravanje na raspolaganje popis iznosa koji će se prenijeti. Odgovornost je dužnosnika za ovjeravanje da vodi računa o tome da se na kraju godine prenesu samo oni iznosi za čiji je prijenos postojala pravna obveza.”,

Članak 20. – Popis imovine – „Popis materijalne imovine vodi se u zajedničkoj bazi podataka svih dužnosnika za ovjeravanje u skladu s postupcima koje je utvrdilo Glavno tajništvo nakon savjetovanja s računovodstvenim službenikom.”,

Članak 22.1. – Minimalni standardi za postupke upravljanja i unutarnje kontrole – „Dužnosnici za ovjeravanje pripremaju postupke upravljanja i unutarnje kontrole u skladu s minimalnim standardima unutarnje kontrole koje je usvojio Sud.”.

Smatramo da je ispitivanjem koje smo proveli pružen razuman temelj za naše mišljenje.

Na temelju našeg rada koji je opisan u ovom izvješću nismo opazili ništa zbog čega bismo smatrali da u svim značajnim aspektima i na temelju prethodno opisanih kriterija:

sredstva dodijeljena Sudu nisu iskorištena u predviđene svrhe,

uspostavljenim kontrolnim postupcima nisu pružena jamstva koja su potrebna kako bi financijsko poslovanje bilo usklađeno s važećim pravilima i propisima.

Naše je izvješće informativno i sastavljeno je isključivo u svrhe navedene u prvom odlomku te se ne dozvoljava njegovo slanje trećim stranama ili uporaba u bilo koju drugu svrhu osim objave u Službenom listu Europske unije.

Luxembourg, 20. svibnja 2015.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Ovlašteni revizor

Predstavnik

Pierre KRIER