ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 205

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
22. lipnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2015/C 205/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 205/02

Predmet C-260/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Sigmaringen – Njemačka) – Sevda Aykul protiv Land Baden-Württemberg (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2006/126/EZ — Uzajamno priznavanje vozačkih dozvola — Odbijanje države članice da osobi koja je upravljala vozilom pod utjecajem narkotika prizna valjanost vozačke dozvole koju je izdala druga država članica)

2

2015/C 205/03

Predmet C-357/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Poljska) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. protiv Minister Finansów (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Direktiva 2008/7/EZ — Članak 2. stavak 1. točke (b) i (c) — Neizravni porezi na prikupljanje kapitala — Oporezivanje porezom na kapital — Ulaganja kapitala u korist komanditnog društva na dionice — Određivanje takvog društva društvom kapitala)

3

2015/C 205/04

Predmet C-376/13: Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. travnja 2015. – Europska komisija protiv Republike Bugarske (Povreda obveze države članice — Elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Direktive 2002/20/EZ, 2002/21/EZ et 2002/77/EZ — Prava korištenja zemaljskih digitalnih frekvencija radiofrekvencijskog spektra — Poziv na podnošenje zahtjeva — Kriteriji za odabir ponuditelja — Proporcionalnost — Posebna prava)

3

2015/C 205/05

Predmet C-382/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg protiv Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost radnika migranata — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 13. stavak 2. i članak 17. — Povremeni rad u državi članici različitoj od države boravišta — Primjenjivo zakonodavstvo — Odbijanje priznavanja prava na obiteljske doplatke i umanjenje starosne mirovine od strane države boravišta)

4

2015/C 205/06

Predmet C-424/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Njemačka) – Zuchtvieh-Export GmbH protiv Stadt Kempten (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Uredba (EZ) br. 1/2005 — Zaštita životinja tijekom prijevoza — Dugo putovanje iz države članice u treću državu — Članak 14. stavak 1. — Provjere koje se odnose na plan puta, a koje provodi nadležno tijelo u mjestu polaska prije dugih putovanja — Primjenjivost te odredbe u vezi s dijelom putovanja koje se odvija izvan područja Europske unije — Primjenjivost pravnih pravila koja su određena navedenom uredbom na taj dio putovanja)

5

2015/C 205/07

Predmet C-605/13 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. travnja 2015. – Issam Anbouba protiv Vijeća Europske unije (Žalba — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirijske Arapske Republike — Mjere protiv osoba i subjekata koji imaju koristi od režima — Dokaz osnovanosti uvrštavanja na popise — Skup indicija)

6

2015/C 205/08

Predmet C-630/13 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. travnja 2015. – Issam Anbouba protiv Vijeća Europske unije (Žalba — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirijske Arapske Republike — Mjere protiv osoba i subjekata koji imaju koristi od režima — Dokaz osnovanosti uvrštavanja na popise — Skup indicija)

6

2015/C 205/09

Predmet C-635/13: Presuda Suda (deseto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul București – Rumunjska) – SC ALKA CO SRL protiv Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, prije Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifno razvrstavanje — Kombinirana nomenklatura — Broj 1207 — Uljano sjeme — Broj 1209 — Sjeme za sjetvu — Broj 1212 — Sjeme koje se uglavnom rabi za ljudsku prehranu, ako nije navedeno niti uključeno na drugom mjestu — Uvoz sirovih sjemenki bundeve u ljusci podrijetlom iz Kine)

7

2015/C 205/10

Predmet C-16/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van Beroep te Gent – Belgija) – Property Development Company NV protiv Belgische Staat (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Šesta direktiva o PDV u — Članak 11.A — Uporaba robe koja se smatra isporukom uz naknadu — Uporaba zgrade za aktivnost izuzetu od PDV-a — Porezna osnovica za tu uporabu — Interkalarne kamate plaćene za vrijeme građenja zgrade)

8

2015/C 205/11

Predmet C-38/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španjolska) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria protiv Samir Zaizoune (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Direktiva 2008/115/EZ — Zajednički standardi i postupci u području vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom — Članak 6. stavak 1. i članak 8. stavak 1. — Nacionalni propisi koji u slučaju nezakonitog boravka predviđaju određivanje, ovisno o okolnostima, ili novčane kazne ili udaljavanja)

8

2015/C 205/12

Predmet C-96/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de grande instance de Nîmes – Francuska) – Jean-Claude Van Hove protiv CNP Assurances SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Nepoštene odredbe — Ugovor o osiguranju — Članak 4. stavak 2. — Ocjena nepoštenog karaktera ugovornih odredbi — Izuzimanje odredbi koje se odnose na glavni predmet ugovora — Odredba kojom se jamči podmirenje dospjelih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi kupnje nekretnine — Zajmoprimčeva potpuna nesposobnost za rad — Nemogućnost ostvarenja prava na to pokriće u slučaju da se utvrdi sposobnost za obavljanje plaćenog ili neplaćenog posla)

9

2015/C 205/13

Predmet C-111/14: Presuda Suda (šesto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven administrativen sad – Bugarska) – GST – Sarviz AG Germania protiv Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Načelo porezne neutralnosti — Osoba koja je odgovorna za plaćanje PDV-a — Pogrešno plaćanje PDV-a osobe kojoj se isporučuju usluge — Isporučitelj usluga koji podliježe PDV-u — Odbijanje povrata PDV-a isporučitelju usluga)

10

2015/C 205/14

Predmet C-114/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. travnja 2015. – Europska komisija protiv Kraljevine Švedske (Povreda obveze države — Porez na dodanu vrijednost — Šesta direktiva 77/388/EEZ — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 132. stavak 1. točka (a) i članak 135. stavak 1. točka (h) — Izuzeća — Javne poštanske službe — Poštanske marke — Direktiva 97/67/EZ)

11

2015/C 205/15

Predmet C-120/14 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. travnja 2015. – Christoph Klein protiv Europske komisije (Žalba — Izvanugovorna odgovornost — Direktiva 93/42/EEZ — Članci 8. i 18. — Medicinski proizvodi — Nedjelovanje Komisije slijedom priopćenja odluke o zabrani stavljanja na tržište — Rok zastare — Suspenzivni učinak zahtjeva za pravnu pomoć na rok zastare — Postupak zaštitne klauzule)

11

2015/C 205/16

Predmet C-149/14: Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. travnja 2015. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Direktiva 91/676/EEZ — Zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora — Proglašenje voda i ranjivih zona — Prekomjerni udio nitrata — Eutrofikacija — Obveza četverogodišnje revizije — Nedostatnost — Uspostava programa djelovanja — Nepostojanje)

12

2015/C 205/17

Predmet C-227/14 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 23. travnja 2015. – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Članak 101. UFEU-a i članak 53. Sporazuma o EGP-u — Svjetsko tržište zaslona od tekućih kristala (LCD) — Utvrđivanje cijena — Novčane kazne — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni (2006.) — Točka 13. — Izračun vrijednosti prihoda od prodaje — Zajednički pothvat — Uzimanje u obzir prodaja društvima majkama — Obavijest o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela (2002.) — Točka 23. podtočka (b) zadnji podstavak — Djelomično oslobođenje od novčane kazne — Dokazi o činjenicama koje nisu bile poznate Komisiji)

12

2015/C 205/18

Predmet C-127/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2015. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Predmet C-132/15 P: Žalba koju je 19. ožujka 2015. podnio Sud Europske unije protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 13. veljače 2015. u predmetu T-725/14, Aalberts Industries protiv Europske unije

13

2015/C 205/20

Predmet C-134/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. ožujka 2015. uputio Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Njemačka) – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG protiv Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Predmet C-147/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2015. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Provincia di Bari protiv Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Predmet C-151/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) – Sociedade Portuguesa de Autores, C.R.L. protiv Ministério Público

16

2015/C 205/23

Predmet C-152/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) – Cruz & Companhia Lda protiv Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Predmet C-157/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2015. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding protiv G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Predmet C-158/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2015. uputio Raad van State (Nizozemska) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV protiv Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Predmet C-160/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. travnja 2015. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – GS Media BV protiv Sanoma Media Netherlands BV i dr.

18

2015/C 205/27

Predmet C-164/15 P: Žalba koju je 9. travnja 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 5. veljače 2015. u predmetu T-473/12, Aer Lingus Ltd. protiv Europske komisije

19

2015/C 205/28

Predmet C-165/15 P: Žalba koju je 9. travnja 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 5. veljače 2015. u predmetu T-500/12, Ryanair Ltd. protiv Europske komisije

20

2015/C 205/29

Predmet C-166/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2015. uputio Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) – kazneni postupak protiv Aleksandrsa Ranksa i Jurijsa Vasiļevičsa

21

2015/C 205/30

Predmet C-180/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. travnja 2015. uputio Nacka (Švedska) – Borealis Ab i drugi protiv Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Predmet C-182/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. travnja 2015. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Predmet C-193/15 P: Žalba koju je 27. travnja 2015. podnio Tarif Akhras protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. veljače 2015. u predmetu T-579/11, Tarif Akhras protiv Vijeća Europske unije

24

2015/C 205/33

Predmet C-200/15: Tužba podnesena 29. travnja 2015. – Europska komisija protiv Portugalske Republike

25

 

Opći sud

2015/C 205/34

Predmet T-131/12: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Spa Monopole protiv OHIM-a – Orly International (SPARITUAL) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice SPARITUAL — Raniji Benelux verbalni i figurativni žigovi SPA i LES THERMES DE SPA — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

26

2015/C 205/35

Predmet T-423/12: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Skype protiv OHIM-a – Sky et Sky IP International (skype) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice skype — Raniji verbalni žig Zajednice SKY — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

26

2015/C 205/36

Predmet T-183/13: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Skype protiv OHIM-a – Sky i Sky IP International (SKYPE) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice SKYPE — Raniji verbalni žig Zajednice SKY — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

27

2015/C 205/37

Predmet T-184/13: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Skype protiv OHIM-a – Sky i Sky IP International (SKYPE) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice SKYPE — Raniji verbalni žig Zajednice SKY — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

28

2015/C 205/38

Predmet T-433/13: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Petropars Iran i dr. protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja nuklearne proliferacije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Obveza obrazlaganja — Pogreška u ocjeni — Prigovor nezakonitosti — Pravo izvršavanja gospodarske djelatnosti — Pravo vlasništva — Zaštita javnog zdravlja, sigurnosti i okoliša — Načelo opreznosti — Proporcionalnost — Prava na obranu)

29

2015/C 205/39

Predmet T-599/13: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2015. – Cosmowell protiv OHIM-a – Haw Par (GELENKGOLD) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice GELENKGOLD — Raniji figurativni žig Zajednice koji prikazuje tigra — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Promjena razlikovnog karaktera ranijeg žiga — Fonetska sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

30

2015/C 205/40

Predmet T-715/13: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Lidl Stiftung protiv OHIM-a – Horno del Espinar (Castello) (Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice Castello — Raniji figurativni žig Zajednice Castelló — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravo na saslušanje — Članak 75. druga rečenica Uredbe br. 207/2009)

30

2015/C 205/41

Predmet T-383/13: Rješenje Općeg suda od 23. travnja 2015. – Chatzianagnostou protiv Vijeća i dr. (Tužba za poništenje — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Nacionalni stručnjak upućen u misiju Eulex Kosovo — Odluke voditelja misije o stegovnim mjerama)

31

2015/C 205/42

Predmet T-393/13: Rješenje Općeg suda od 14. travnja 2015. – SolarWorld i Solsonica protiv Komisije (Damping — Uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (npr. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine — Privremena antidampinška pristojba)

32

2015/C 205/43

Predmet T-284/14: Rješenje Općeg suda od 28. travnja 2015. – Dyckerhoff Polska protiv Komisije (Tužba za poništenje — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Nepostojanje više sile ili slučaja — Očita nedopuštenost — Prigovor nezakonitosti)

32

2015/C 205/44

Predmet T-581/14: Rješenje Općeg suda od 27. travnja 2015. – Vierling protiv OHIM-a – IP Leanware (BRAINCUBE) (Žig Zajednice — Prigovor — Povlačenje prigovora — Obustava postupka)

33

2015/C 205/45

Predmet T-43/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 24. travnja 2015. – CRM protiv Komisije (Privremena pravna zaštita — Registracija zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla — piadina romagnola/piada romagnola — Zahtjev za suspenziju primjene — Izostanak hitnosti)

34

2015/C 205/46

Predmet T-45/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 24. travnja 2015. – Hydrex protiv Komisije (Privremena pravna zaštita — Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava projektu koji se odnosi na financijski instrument za okoliš — Nalog za povrat — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepoštivanje formalnih zahtjeva — Nedopuštenost)

34

2015/C 205/47

Predmet T-174/15: Tužba podnesena 8. travnja 2015. – EFB protiv Komisije

35

2015/C 205/48

Predmet T-191/15: Tužba podnesena 10. travnja 2015. – SLE Schuh protiv OHIM-a – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Predmet T-205/15: Tužba podnesena 24. travnja 2015. – Aguirre y Compañía protiv OHIM-a – Puma (prikaz sportske cipele)

36

2015/C 205/50

Predmet T-209/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – Gmina Kosakowo protiv Komisije

37

2015/C 205/51

Predmet T-211/15 P: Žalba koju je 27. travnja 2015. podnio Claudio Necci protiv rješenja Službeničkog suda od 25. ožujka 2015. u predmetu F-5/15, Necci protiv Komisije

38

2015/C 205/52

Predmet T-213/15: Tužba podnesena 24. travnja 2015. – Lidl protiv OHIM-a – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Predmet T-214/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – Novartis protiv OHIM-a – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Predmet T-217/15: Tužba podnesena 30. travnja 2015. – Fiesta Hotels & Resorts protiv OHIM-a – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Predmet T-224/15: Tužba podnesena 6. svibnja 2015. – Cofely Solelec i dr. protiv Parlamenta

41

2015/C 205/56

Predmet T-536/13: Rješenje Općeg suda od 17. travnja 2015. – Microsoft protiv OHIM-a – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Predmet T-182/14: Rješenje Općeg suda od 23. travnja 2015. – Marzocchi Pompe protiv OHIM-a – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Predmet T-637/14: Rješenje Općeg suda od 13. travnja 2015. – noon Copenhagen protiv OHIM-a – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Predmet T-791/14: Rješenje Općeg suda od 27. travnja 2015. – Bensarsa protiv Komisije i EDPS-a

43


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2015/C 205/01)

Posljednja objava

SL C 198, 15.6.2015.

Prethodne objave

SL C 190, 8.6.2015.

SL C 178, 1.6.2015.

SL C 171, 26.5.2015.

SL C 155, 11.5.2015.

SL C 146, 4.5.2015.

SL C 138, 27.4.2015.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/2


Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Sigmaringen – Njemačka) – Sevda Aykul protiv Land Baden-Württemberg

(Predmet C-260/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 2006/126/EZ - Uzajamno priznavanje vozačkih dozvola - Odbijanje države članice da osobi koja je upravljala vozilom pod utjecajem narkotika prizna valjanost vozačke dozvole koju je izdala druga država članica))

(2015/C 205/02)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sevda Aykul

Tuženik: Land Baden-Württemberg

Izreka

1.

Članak 2. stavak 1. i članak 11. stavak 4. drugi podstavak Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama treba tumačiti na način da nisu protivni tomu da država članica na čijem teritoriju imatelj vozačke dozvole koju je izdala druga država članica privremeno boravi odbije priznati valjanost te vozačke dozvole zbog protupravnog ponašanja njezina imatelja koje se dogodilo na tom teritoriju nakon izdavanja predmetne vozačke dozvole i koje, sukladno nacionalnom pravu prve države članice, može uzrokovati nesposobnost za upravljanje motornim vozilima.

2.

Država članica koja odbije priznati valjanost vozačke dozvole u situaciji poput one u glavnom postupku nadležna je odrediti uvjete koje imatelj te vozačke dozvole treba ispuniti radi ponovnog stjecanja prava na upravljanje vozilom na njezinu teritoriju. Zadaća je suda koji je uputio zahtjev da provjeri odbija li zapravo dotična država članica, primjenjujući vlastite propise, na neodređeno vrijeme priznati vozačku dozvolu koju je izdala druga država članica. U tom kontekstu, on mora provjeriti prelaze li uvjeti propisani zakonodavstvom prve države članice, sukladno načelu proporcionalnosti, granice onoga što je prikladno i nužno za ostvarenje cilja Direktive 2006/126, a koji se sastoji u poboljšanju sigurnosti prometa na cestama.


(1)  SL C 189, 29.6.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/3


Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Poljska) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. protiv Minister Finansów

(Predmet C-357/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Oporezivanje - Direktiva 2008/7/EZ - Članak 2. stavak 1. točke (b) i (c) - Neizravni porezi na prikupljanje kapitala - Oporezivanje porezom na kapital - Ulaganja kapitala u korist komanditnog društva na dionice - Određivanje takvog društva društvom kapitala))

(2015/C 205/03)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Drukarnia Multipress sp. z o.o.

Tuženik: Minister Finansów

Izreka

Članak 2. stavak 1. točke (b) i (c) Direktive 2008/7 Vijeća od 12. veljače 2008. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala treba tumačiti na način da komanditno društvo na dionice poljskog prava treba smatrati društvom kapitala u smislu te odredbe čak i kada samo dio njegovog kapitala i članova može ispuniti uvjete koji su predviđeni tom odredbom.


(1)  SL C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/3


Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. travnja 2015. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

(Predmet C-376/13) (1)

((„Povreda obveze države članice - Elektroničke komunikacijske mreže i usluge - Direktive 2002/20/EZ, 2002/21/EZ et 2002/77/EZ - Prava korištenja zemaljskih digitalnih frekvencija radiofrekvencijskog spektra - Poziv na podnošenje zahtjeva - Kriteriji za odabir ponuditelja - Proporcionalnost - Posebna prava”))

(2015/C 205/04)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Braun, L Malferrari i G. Koleva, agenti)

Tuženik: Republika Bugarska (zastupnici: D. Drambozova, E. Petranova i J. Atanasov, agenti)

Izreka

1.

Ograničavajući, na temelju stavka 5a. točke 1. i 2. prijelaznih i konačnih odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama (Zakon za elektronnite saobštenija), na broj dva broj poduzetnika kojima može biti dodijeljeno pravo korištenja zemaljskih digitalnih frekvencija radiofrekvencijskog spektra i kojima se izdaje ovlaštenje za pružanje odgovarajućih elektroničkih telekomunikacijskih usluga, Republika Bugarska je povrijedila obveze koje ima na temelju članka 2. stavka 1. Direktive Komisije 2002/77/EZ od 16. rujna 2002. o tržišnom natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

2.

Zabranjujući, na temelju članka 47a., stavaka 1. i 2. i članka 48. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, pružateljima televizijskih sadržaja čiji programi se ne emitiraju u Bugarskoj i s njima povezanim osobama, sudjelovanje u pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu prava korištenja zemaljskih digitalnih frekvencija radiofrekvencijskog spektra, Republika Bugarska je povrijedila obveze koje ima na temelju članka 7. stavka 3. Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) kako je izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2009/140/EZ od 25. studenog 2009., članka 9. stavka 1. Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) kako je izmijenjena Direktivom 2009/140, kao i članka 2. stavka 2. i članka 4. stavka 2. Direktive 2002/77.

3.

Zabranjujući, na temelju članka 48. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama, uspješnim ponuditeljima pravo korištenja zemaljskih digitalnih frekvencija radiofrekvencijskog spektra radi uspostave elektroničke komunikacijske mreže za emitiranje radijskih i televizijskih programa, Republika Bugarska je povrijedila obveze koje ima na temelju članka 7. stavka 3. Direktive 2002/20 kako je izmijenjena Direktivom 2009/140, članka 9. stavka 1. Direktive 2002/21 kako je izmijenja Direktivom 2009/140, kao i članka 2. stavka 2. i članka 4. stavka 2. Direktive 2002/77.

4.

Republici Bugarskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 252, 31.8.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/4


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg protiv Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Predmet C-382/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Socijalna sigurnost radnika migranata - Uredba (EEZ) br. 1408/71 - Članak 13. stavak 2. i članak 17. - Povremeni rad u državi članici različitoj od države boravišta - Primjenjivo zakonodavstvo - Odbijanje priznavanja prava na obiteljske doplatke i umanjenje starosne mirovine od strane države boravišta))

(2015/C 205/05)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Centrale Raad van Beroep

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg

Tuženik: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Izreka

1.

Članak 13. stavak 2. točku (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice, u verziji izmijenjenoj i ažuriranoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996., kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006., treba tumačiti u smislu da se na rezidenta jedne države članice, koji je obuhvaćen područjem primjene te uredbe kako je izmijenjena i koji radi nekoliko dana mjesečno na temelju ugovora o povremenom radu na državnom području druge države članice, primjenjuje zakonodavstvo države zaposlenja kako tijekom dana za vrijeme kojih obavlja djelatnost kao zaposlena osoba tako i tijekom dana kada tu djelatnost ne obavlja.

2.

Članak 13. stavak 2. točku (a) Uredbe br. 1408/71, u verziji izmijenjenoj i ažuriranoj Uredbom br. 118/97, kako je izmijenjena Uredbom br. 1992/2006, u vezi sa stavkom 1. istog članka, treba tumačiti u smislu da se, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, ne protivi tomu da radnik migrant, na kojega se primjenjuje zakonodavstvo države članice zaposlenja, prima, na temelju nacionalnog zakonodavstva države članice boravišta, davanja koja se odnose na sustav osiguranja za slučaj starosti i obiteljske doplatke države članice boravišta.


(1)  SL C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/5


Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Njemačka) – Zuchtvieh-Export GmbH protiv Stadt Kempten

(Predmet C-424/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Poljoprivreda - Uredba (EZ) br. 1/2005 - Zaštita životinja tijekom prijevoza - Dugo putovanje iz države članice u treću državu - Članak 14. stavak 1. - Provjere koje se odnose na plan puta, a koje provodi nadležno tijelo u mjestu polaska prije dugih putovanja - Primjenjivost te odredbe u vezi s dijelom putovanja koje se odvija izvan područja Europske unije - Primjenjivost pravnih pravila koja su određena navedenom uredbom na taj dio putovanja))

(2015/C 205/06)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Zuchtvieh-Export GmbH

Tuženik: Stadt Kempten

uz sudjelovanje: Landesanwaltschaft Bayern

Izreka

Članak 14. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 treba tumačiti na način da, kako bi prijevoz domaćih kopitara, osim registriranih, i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, koji uključuje dugo putovanje koje počinje na području Europske unije i koje se odvija izvan tog područja, moglo odobriti nadležno tijelo u mjestu polaska, organizator putovanja mora podnijeti plan puta koji je s obzirom na mjere koje su predviđene za to putovanje realan i koji pokazuje da će se odredbe te uredbe poštovati, uključujući za dio putovanja koji će se odvijati na državnom području trećih zemalja, pri čemu je navedeno nadležno tijelo ovlašteno, ako to nije slučaj, zahtijevati da se navedene mjere izmijene na način da se osigura poštovanje navedenih odredbi za to cijelo putovanje.


(1)  SL C 336, 16.11.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/6


Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. travnja 2015. – Issam Anbouba protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-605/13 P) (1)

((Žalba - Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirijske Arapske Republike - Mjere protiv osoba i subjekata koji imaju koristi od režima - Dokaz osnovanosti uvrštavanja na popise - Skup indicija))

(2015/C 205/07)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Issam Anbouba (zastupnici: M.-A. Bastin, J.-M. Salva i S. Orlandi, avocats)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: A. Vitro, R. Liudvinaviciute i M.-M. Joséphidès, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: S. Pardo Quintillán i F. Castillo de la Torre, agenti)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Nalaže se Issamu Anboubi snošenje vlastitih troškova i troškova Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija snosi vlastite troškove.


(1)  SL C 45, 15.2.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/6


Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. travnja 2015. – Issam Anbouba protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-630/13 P) (1)

((Žalba - Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirijske Arapske Republike - Mjere protiv osoba i subjekata koji imaju koristi od režima - Dokaz osnovanosti uvrštavanja na popise - Skup indicija))

(2015/C 205/08)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Issam Anbouba (zastupnici: M.-A. Bastin, J.-M. Salva i S. Orlandi, avocats)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: A. Vitro, R. Liudvinaviciute i M.-M. Joséphidès, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: S. Pardo Quintillán i F. Castillo de la Torre, agenti)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Nalaže se Issamu Anboubi snošenje vlastitih troškova i troškova Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija snosi vlastite troškove.


(1)  SL C 45, 15.2.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/7


Presuda Suda (deseto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul București – Rumunjska) – SC ALKA CO SRL protiv Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, prije Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

(Predmet C-635/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifno razvrstavanje - Kombinirana nomenklatura - Broj 1207 - Uljano sjeme - Broj 1209 - Sjeme za sjetvu - Broj 1212 - Sjeme koje se uglavnom rabi za ljudsku prehranu, ako nije navedeno niti uključeno na drugom mjestu - Uvoz sirovih sjemenki bundeve u ljusci podrijetlom iz Kine))

(2015/C 205/09)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul București

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC ALKA CO SRL

Tuženici: Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, prije Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului BucureștiPredmet

Izreka

Na sudu je koji je uputio zahtjev da u svrhu tarifnog razvrstavanja sjemenki bundeve o kojima je riječ u glavnom predmetu odredi služe li one obično za ekstrakciju prehrambenih ili industrijskih ulja ili masnoća, iako nisu predviđene brojevima 1201 do 1206 Kombinirane nomenklature, koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Vijeća br. (EEZ) 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je naknadno izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. listopada 2006. i Uredbom Komisije (EZ) br. 1214/2007 od 20. rujna 2007. Ako je tome tako, spomenuto sjeme treba razvrstati pod broj 1207 Kombinirane nomenklature zbog njegovog obilježja uljanog sjemena i to neovisno o tome upotrebljava li se doista za ekstrakciju prehrambenih ili industrijskih ulja ili masnoća u svrhu sjetve ili u svrhu ljudske prehrane. U suprotnom slučaju će spomenuto sjeme potpadati pod broj 1209 Kombinirane nomenklature ako još ima moć klijanja u trenutku kad ga se uvozi, i to neovisno o tome koristi li ga se doista u svrhu sjetve ili u svrhu ljudske prehrane, odnosno pod broj 1212 Kombinirane nomenklature ako više nema moć klijanja.


(1)  SL C 39, 8.2.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/8


Presuda Suda (treće vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van Beroep te Gent – Belgija) – Property Development Company NV protiv Belgische Staat

(Predmet C-16/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Oporezivanje - Šesta direktiva o PDV u - Članak 11.A - Uporaba robe koja se smatra isporukom uz naknadu - Uporaba zgrade za aktivnost izuzetu od PDV-a - Porezna osnovica za tu uporabu - Interkalarne kamate plaćene za vrijeme građenja zgrade))

(2015/C 205/10)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Beroep te Gent

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Property Development Company NV

Tuženik: Belgische Staat

Izreka

Članak 11.A stavak 1. točku (b) Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena porezna osnovica treba tumačiti na način da, u slučaju poput onog u glavnom postupku, poreznu osnovicu za izračun poreza na dodanu vrijednost za korištenje, u smislu članka 5. stavka 7. točke (b) te direktive, zgrade koju je porezni obveznik dao izgraditi čini kupovna cijena, u trenutku tog korištenja, zgrada čiji su položaj, dimenzije i druga bitna obilježja slični obilježjima predmetne zgrade. U tom smislu nije relevantno pitanje čine li dio te cijene plaćene interkalarne kamate.


(1)  SL C 102, 7.4.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/8


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španjolska) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria protiv Samir Zaizoune

(Predmet C-38/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Područje slobode, sigurnosti i pravde - Direktiva 2008/115/EZ - Zajednički standardi i postupci u području vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom - Članak 6. stavak 1. i članak 8. stavak 1. - Nacionalni propisi koji u slučaju nezakonitog boravka predviđaju određivanje, ovisno o okolnostima, ili novčane kazne ili udaljavanja))

(2015/C 205/11)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Tuženik: Samir Zaizoune

Izreka

Direktivu 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, osobito članak 6. stavak 1. i članak 8. stavak 1. u vezi s člankom 4. stavcima 2. i 3., treba tumačiti na način da se protivi propisu države članice, poput onoga u glavnom postupku, koji u slučaju nezakonitog boravka državljana trećih zemalja na području te države predviđa određivanje, ovisno o okolnostima, ili novčane kazne ili udaljavanja, s obzirom na to da te dvije mjere isključuju jedna drugu.


(1)  SL C 93, 29.3.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/9


Presuda Suda (treće vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de grande instance de Nîmes – Francuska) – Jean-Claude Van Hove protiv CNP Assurances SA

(Predmet C-96/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 93/13/EEZ - Nepoštene odredbe - Ugovor o osiguranju - Članak 4. stavak 2. - Ocjena nepoštenog karaktera ugovornih odredbi - Izuzimanje odredbi koje se odnose na glavni predmet ugovora - Odredba kojom se jamči podmirenje dospjelih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi kupnje nekretnine - Zajmoprimčeva potpuna nesposobnost za rad - Nemogućnost ostvarenja prava na to pokriće u slučaju da se utvrdi sposobnost za obavljanje plaćenog ili neplaćenog posla))

(2015/C 205/12)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de grande instance de Nîmes

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Jean-Claude Van Hove

Tuženik: CNP Assurances SA

Izreka

Članak 4. stavak 2. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti na način da je odredba ugovora o osiguranju kojoj je cilj jamčiti podmirenje dospjelih obveza prema zajmodavcu u slučaju zajmoprimčeve potpune nesposobnosti za rad obuhvaćena iznimkom iz te odredbe samo pod uvjetom da sud koji je uputio zahtjev utvrdi:

s jedne strane, da, uzimajući u obzir narav, opću strukturu i odredbe ugovorne cjeline kojoj pripada i njezin pravni i činjenični kontekst, ta odredba čini bitan dio te cjeline koji je kao takav bitno određuje, i

s druge strane, da je navedena odredba jasno i razumljivo sastavljena, to jest da je potrošaču ne samo gramatički razumljiva nego i da ugovor razvidno izlaže funkcioniranje konkretnog mehanizma na koji se dotična odredba poziva kao i odnos između tog mehanizma i mehanizma propisanog drugim odredbama, tako da potrošač na temelju točnih i razumljivih kriterija bude u stanju procijeniti ekonomske posljedice koje iz toga za njega proizlaze.


(1)  SL C 142, 12.5.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/10


Presuda Suda (šesto vijeće) od 23. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven administrativen sad – Bugarska) – GST – Sarviz AG Germania protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

(Predmet C-111/14) (1)

((Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost - Direktiva 2006/112/EZ - Načelo porezne neutralnosti - Osoba koja je odgovorna za plaćanje PDV-a - Pogrešno plaćanje PDV-a osobe kojoj se isporučuju usluge - Isporučitelj usluga koji podliježe PDV-u - Odbijanje povrata PDV-a isporučitelju usluga))

(2015/C 205/13)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GST – Sarviz AG Germania

Tuženik: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

Izreka

1.

Članak 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010., treba tumačiti na način da je jedina osoba koja je odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik koji obavlja isporuku usluga kad se one obavljaju iz stalne poslovne jedinice koja se nalazi u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a.

2.

Članak 194. Direktive 2006/112, kako je izmijenjena Direktivom 2010/88, treba tumačiti na način da ne dopušta poreznom tijelu države članice da kao osobu koja je odgovorna za plaćanje poreza na dodanu vrijednost smatra osobu kojoj se isporučuju usluge obavljene iz stalne poslovne jedinice isporučitelja usluge, kad i potonji i osoba kojoj se isporučuju te usluge imaju poslovni nastan na državnom području iste države članice, čak i ako je ta osoba kojoj se isporučuju usluge, pogrešno pretpostavljajući da navedeni isporučitelj nema stalnu poslovnu jedinicu u toj državi, već platila taj porez.

3.

Načelo neutralnosti PDV-a treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalna odredba koja omogućuje poreznom tijelu da odbije isporučitelju usluga povrat tog poreza koji je on platio, dok je osobi kojoj se isporučuju te usluge, koja je također platila navedeni porez za iste usluge, odbijeno pravo na njegov odbitak uz obrazloženje da ne raspolaže odgovarajućim poreznim dokumentom, s obzirom na to da nacionalni zakon ne dopušta ispravak poreznih dokumenata kad već postoji konačna odluka o ponovnom razrezu poreza.


(1)  SL C 142, 12.5.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/11


Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. travnja 2015. – Europska komisija protiv Kraljevine Švedske

(Predmet C-114/14) (1)

((Povreda obveze države - Porez na dodanu vrijednost - Šesta direktiva 77/388/EEZ - Direktiva 2006/112/EZ - Članak 132. stavak 1. točka (a) i članak 135. stavak 1. točka (h) - Izuzeća - Javne poštanske službe - Poštanske marke - Direktiva 97/67/EZ))

(2015/C 205/14)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Enegren i L. Lozano Palacios, agenti)

Tuženik: Kraljevina Švedska (zastupnik: U. Persson i A. Falk, agenti)

Izreka

1.

Kraljevina Švedska je, ne izuzimajući od PDV-a isporuke usluga koje obavljaju javne poštanske službe osim putničkog prijevoza i telekomunikacijskih usluga i isporuka robe koja je s time povezana kao ni isporuke po nominalnoj vrijednosti poštanskih marki koje se mogu koristiti za poštanske usluge na državnom području države članice, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 132. stavka 1. točke (a) i članka 135. stavka 1. točke (h) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

2.

Kraljevini Švedskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 135, 5.5.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/11


Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. travnja 2015. – Christoph Klein protiv Europske komisije

(Predmet C-120/14 P) (1)

((Žalba - Izvanugovorna odgovornost - Direktiva 93/42/EEZ - Članci 8. i 18. - Medicinski proizvodi - Nedjelovanje Komisije slijedom priopćenja odluke o zabrani stavljanja na tržište - Rok zastare - Suspenzivni učinak zahtjeva za pravnu pomoć na rok zastare - Postupak zaštitne klauzule))

(2015/C 205/15)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Christoph Klein (zastupnici: H. Ahlt i M. Ahlt, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: A. Sipos i G. von Rintelen, agenti)

Izreka

1.

Poništava se presuda Općeg suda Europske unije Klein/Commission (T-309/10, EU:T:2014:19) u dijelu u kojem je tom presudom spomenuti Sud odbio tužbu u dijelu kojom se traži da se Europskoj komisiji naloži naknada štete koja je navodno nanesena Christophu Kleinu računajući od 15. rujna 2006.

2.

U preostalom dijelu žalba se odbija.

3.

Predmet se upućuje Općem sudu Europske unije.

4.

Odgađa se odluka o troškovima.


(1)  SL C 184, 16.6.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/12


Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. travnja 2015. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(Predmet C-149/14) (1)

((Povreda obveze države članice - Direktiva 91/676/EEZ - Zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora - Proglašenje voda i ranjivih zona - Prekomjerni udio nitrata - Eutrofikacija - Obveza četverogodišnje revizije - Nedostatnost - Uspostava programa djelovanja - Nepostojanje))

(2015/C 205/16)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Patakia i E. Manhaeve, agenti)

Tuženik: Helenska Republika (zastupnik: E. Skandalou, agent)

Izreka

1.

Propustivši proglasiti ranjivim zonama zone u kojima su umjetne površinske i podzemne vode na koje utječu koncentracije nitrata više od 50 miligrama po litri i/ili fenomen eutrofikacije te neuspostavivši programe djelovanja koji se odnose na te zone u roku od jedne godine od tog proglašenja, Helenska je Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 3. stavka 4. i članka 5. stavka 1. Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora.

2.

Nalaže se Helenskoj Republici snošenje troškova.


(1)  SL C 184, 16.6.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/12


Presuda Suda (osmo vijeće) od 23. travnja 2015. – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd protiv Europske komisije

(Predmet C-227/14 P) (1)

((Žalba - Tržišno natjecanje - Zabranjeni sporazumi - Članak 101. UFEU-a i članak 53. Sporazuma o EGP-u - Svjetsko tržište zaslona od tekućih kristala (LCD) - Utvrđivanje cijena - Novčane kazne - Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni (2006.) - Točka 13. - Izračun vrijednosti prihoda od prodaje - Zajednički pothvat - Uzimanje u obzir prodaja društvima majkama - Obavijest o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela (2002.) - Točka 23. podtočka (b) zadnji podstavak - Djelomično oslobođenje od novčane kazne - Dokazi o činjenicama koje nisu bile poznate Komisiji))

(2015/C 205/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (zastupnici: A. Winckler i F.-C. Laprévote, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: F. Ronkes Agerbeek i P. Van Nuffel, agenti)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

LG Display Co. Ltd i LG Display Taiwan Co. Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 303, 8.9.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2015. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv INKO, Inkasso GmbH

(Predmet C-127/15)

(2015/C 205/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Verein für Konsumenteninformation

Druga stranka u postupku revizije: INKO, Inkasso GmbH

Prethodna pitanja

1.

Je li agencija za naplatu potraživanja, koja u vezi s profesionalnim ubiranjem tražbina u ime svojih naručitelja njihovim dužnicima nudi sklapanje sporazuma o obročnoj otplati, pri čemu za svoju djelatnost naplaćuje troškove koje će u konačnici snositi dužnici, „kreditni posrednik” u smislu članka 3. točke (f) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (1)?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan:

Je li sporazum o obročnoj otplati koji je sklopljen između dužnika i njegovog vjerovnika uz posredovanje agencije za naplatu potraživanja, „odgođeno plaćanje bez plaćanja pristojbi” u smislu članka 2. stavka 2. točke (j) Direktive 2008/48/EZ, ako se dužnik u njemu jedino obveže da će platiti neplaćenu tražbinu kao i one kamate i troškove koje bi zbog zakašnjenja ionako bio dužan platiti na temelju zakona i onda kada ne bi bio sklopljen takav sporazum?


(1)  SL L 133, str. 66.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/13


Žalba koju je 19. ožujka 2015. podnio Sud Europske unije protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 13. veljače 2015. u predmetu T-725/14, Aalberts Industries protiv Europske unije

(Predmet C-132/15 P)

(2015/C 205/19)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Žalitelj: Sud Europske unije (zastupnici: A. V. Placco i E. Beysen)

Druge stranke u postupku: Aalberts Industries NV, Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda Europske unije (treće vijeće) od 13. veljače 2015. u predmetu T-725/14, Aalberts Industries/Europska Unija u mjeri u kojoj su njime odbijena oba dijela zahtjeva koji je Sud Europske unije (u daljnjem tekstu: Sud EU) na temelju članka 114. svog Poslovnika podnio Općem sudu te prihvati prigovor nedopuštenosti Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija);

prihvati navedene dijelove zahtjeva i, posljedično, donese konačnu odluku u predmetu tako da proglasi nedopuštenom tužbu za naknadu štete društva Aalberts Industries NV u mjeri u kojoj je ona podnesena protiv Suda EU (kao zastupnika Unije);

naloži društvu Aalberts Industries NV snošenje troškova Suda EU u prvostupanjskom postupku i u žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud Europske unije je rješenjem od 13. veljače 2015. odbio zahtjev koji je Sud EU uputio na temelju članka 114. Poslovnika Suda u okviru predmeta T-725/14, Aalberts Industries/Europska unija. Cilj zahtjeva te institucije bio je proglašenje tužbe Aalberts Industries NV nedopuštenom u mjeri u kojoj je ona podnesena protiv Suda EU kao zastupnika Europske unije, pri čemu je ta tužba istodobno bila podnesena i protiv Komisije u istom svojstvu. Ovom tužbom to je društvo zahtijevalo da se utvrdi izvanugovorna odgovornost Unije kako bi dobilo naknadu štete koju tvrdi da je pretrpjelo zbog toga što Opći sud u predmetu T-385/06, Aalberts Industries i dr./Komisija nije poštovao razumni rok trajanja postupka. Odbacivši razloge Suda EU i priznavši stajališta koja je zastupala Komisija, Opći sud je u navedenom rješenju zaključio da je na Sudu EU, a ne na Komisiji, da zastupa Europsku uniju u okviru navedene tužbe.

Sada je Sud EU Općem sudu podnio žalbu na temelju članka 56. Statuta Suda kojom zahtjeva ukidanje tog rješenja u mjeri u kojoj je njime odbijen zahtjev Suda EU. U potporu svojoj žalbi Sud EU, kao prvo, navodi povredu pravila o zastupanju Unije pred njezinim sudovima, a, kao drugo, povredu obveze obrazlaganja.

U okviru prvog žalbenog razloga koji se odnosi na povredu pravila o zastupanju Unije pred njezinim sudovima Sud EU navodi da, u nedostatku izričitog pravila koje uređuje zastupanje Unije pred njezinim sudovima u okviru tužbi na temelju članka 268. UFEU-a kojima se zahtijeva utvrđivanje izvanugovorne odgovornosti Unije, pravila o takvoj odgovornosti trebaju se izvesti iz općih načela koja su primjenjiva na izvršavanje sudačke djelatnosti, osobito iz načela dobrog sudovanja i načela sudačke neovisnosti i nepristranosti.

Taj prvi žalbeni razlog Suda EU sastoji se od dva dijela, naime, od ne uzimanja u obzir zahtjeva načela dobrog sudovanja i od ne uzimanja u obzir zahtjeva načela sudačke neovisnosti i nepristranosti.

U okviru prvog dijela prvog žalbenog razloga Sud EU ističe da se zaključak Općeg suda o tome da je na Sudu EU da zastupa Uniju u okviru gore navedene tužbe za naknadu štete očito oslanja na sudsku praksu koja proizlazi iz presude Werhahn Hansamühle i dr./Vijeće i Komisija (63/72 do 69/72, EU:C:1973:121, u daljnjem tekstu: presuda Werhahn i dr.). Iz odluke u tom predmetu proizlazi da, kada odgovornost Zajednice (sada Unije) nastane postupanjem jedne od njezinih institucija, nju pred sucem Unije treba zastupati institucija kojoj se pripisuje ponašanje koje je dovelo do nastanka odgovornosti. Prema mišljenju Suda EU ta odluka ne može se primijeniti na ovaj predmet jer bi to zbog raznih razloga dovelo do situacije koja je nespojiva s interesom dobrog sudovanja koji je, prema samom tekstu presude Werhahn i dr., bio razlog za donošenje te odluke. S tim u vezi Sud EU podredno ističe ne uzimanje u obzir dosega članka 317. stavka 1. UFEU-a i članka 53. stavka 1. Uredbe br. 966/2012 (1) na temelju kojih je Opći sud trebao priznati načelo da naknada štete kao što je ona koja se zahtijeva u ovom predmetu treba biti stavljena na teret dijela proračuna Unije koji se odnosi na Komisiju.

U okviru drugog dijela prvog žalbenog razloga Sud EU navodi, pozivajući se na presudu Europskog suda za ljudska prava od 10. srpnja 2008. Mihalkov/Bugarska (predmet br. 67719/01), da Opći sud nije uzeo u obzir zahtjeve sudačke neovisnosti i nepristranosti kada je utvrdio da je Sud EU morao zastupati Uniju u okviru tužbe za naknadu štete društva Aalberts Industries. Naime, s obzirom na to da ovom predmetu, kao prvo, događaj koji je navodno doveo do odgovornosti Unije nastao prilikom izvršavanja sudačke djelatnosti od strane određenog sastava suda i, kao drugo, sastav suda koji mora donijeti odluku u predmetu, (i) pripada istom sudskom tijelu (Općem sudu) kao i sastav suda kojem se pripisuje ponašanje koje je dovelo do nastanka odgovornosti i (ii) sastavni je dio tuženika u tom predmetu (sud EU), s kojim su suci tog sastava suda profesionalno povezani, nisu ispunjeni gore navedeni zahtjevi. To je tim više tako kada – kao što je to odlučio Opći sud – naknada štete kao što je ona u predmetnom slučaju treba biti stavljena na teret dijela proračuna koji se odnosi na Sud EU.

U okviru drugog žalbenog razloga Sud EU navodi da pobijano rješenje krši obvezu obrazlaganja , s obzirom na to da ono konkretno ne sadrži osporavanje argumenta Suda EU o dosegu niza presuda – među ostalim, presuda Groupe Gascogne/Komisija (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/Komisija (C-40/12 P, EU:C:2013:768) i Kendrion/Komisija (C-50/12 P, EU:C:2013:771) – koje je ovaj iznio pred Općim sudom.


(1)  Uredba (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 248.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. ožujka 2015. uputio Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Njemačka) – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG protiv Freistaat Sachsen

(Predmet C-134/15)

(2015/C 205/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG

Tuženik: Freistaat Sachsen

Prethodna pitanja

1.

Je li članak 5. stavak 4. točka (b) Uredbe (EZ) br. 543/2008 (1) u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u vezi s člankom 15. stavkom 1. i člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (Povelja)?

2.

Je li članak 5. stavak 4. točka (b) Uredbe (EZ) br. 543/2008 u skladu s člankom 40. stavkom 2. podstavkom 2. UFEU-a?


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarada za meso peradi; SL L 157, str. 46.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 9., str. 219.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2015. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Provincia di Bari protiv Edilizia Mastrodonato srl

(Predmet C-147/15)

(2015/C 205/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Provincia di Bari

Tuženik: Edilizia Mastrodonato srl

Prethodno pitanje

Treba li članak 10. stavak 2. Direktive 2006/21/EZ (1) tumačiti na način da je aktivnost zatrpavanja odlagališta – kada se koristi otpad koji nije nastao operacijom vađenja – uvijek podvrgnuta pravnim pravilima iz područja odlaganja otpada sadržanim u Direktivi 1999/31/EZ (2), čak i kada se ne radi o operaciji zbrinjavanja otpada, već o operaciji oporabe.


(1)  Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 102, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 68.).

(2)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 14.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) – Sociedade Portuguesa de Autores, C.R.L. protiv Ministério Público

(Predmet C-151/15)

(2015/C 205/22)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Relação de Coimbra

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sociedade Portuguesa de Autores, C.R.L.

Tuženik: Ministério Público

Prethodna pitanja

1.

Treba li pojam priopćavanja autorskog djela javnosti predviđen u članku 3. stavku 1. Direktive 2001/29/EZ (1) tumačiti na način da obuhvaća prijenos radiodifuzijskih djela u poslovnim prostorima kao što su barovi, kafići, restorani ili drugim prostorima sa sličnim svojstvima putem televizijskih prijemnika, čija difuzija se pojačava pomoću zvučnika ili pojačala, zbog čega na taj način dolazi do nove upotrebe djela zaštićenih autorskim pravom?

2.

Utječe li na odgovor na prethodno pitanje činjenica da se za pojačavanje prijema zvuka koriste zvučnici ili pojačala, to jest, tehnička sredstva koja nisu televizijski prijemnik?


(1)  Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 117.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) – Cruz & Companhia Lda protiv Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Predmet C-152/15)

(2015/C 205/23)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Relação de Lisboa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cruz & Companhia Lda

Tuženici: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Prethodna pitanja

Tribunal da Relação de Lisboa pita Sud:

je li bankarska garancija, dana radi dobivanja predujma povrata na izvoz, neprikladna zbog toga što ne ispunjava „ostale pretpostavke”, pri čemu se to neispunjenje provjeravalo tek prilikom inspekcija koje su izvršene nakon što je došlo do izvoza i nakon što je odnosna roba carinjena;

ili je, protivno tomu, takva garancija prikladna jer nije riječ o „ostalim pretpostavkama”, a što se provjerava tek nakon carinjena.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2015. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding protiv G4S Secure Solutions NV

(Predmet C-157/15)

(2015/C 205/24)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Cassatie

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Druga stranka u postupku: G4S Secure Solutions NV

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. stavak 2. točku (a) Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (1) tumačiti na način da zabrana vjernici muslimanske vjeroispovijesti da na radnom mjestu nosi pokrivalo za glavu ne predstavlja neizravnu diskriminaciju kada poslodavčevo postojeće pravilo svim radnicima zabranjuje nošenje vanjskih simbola političkih, filozofskih i vjerskih uvjerenja na radnom mjestu?


(1)  SL L 303, str. 16.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/18


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2015. uputio Raad van State (Nizozemska) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV protiv Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

(Predmet C-158/15)

(2015/C 205/25)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV

Tuženik: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

Prethodna pitanja

1.

Obuhvaća li pojam „postrojenja” iz članka 3. točke (e) Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1) situaciju kao što je ona u predmetnom slučaju u kojoj se ugljen skladišti na odlagalištu ugljena, na kojem dolazi do emisija CO2 koje su posljedica samozagrijavanja, čije je središte otprilike 800 metara udaljeno od granice termoelektrane na ugljen, oba zemljišta su jedno od drugoga razdvojena javnom cestom, a ugljen se iz skladišta prevozi u termoelektranu pokretnom trakom koja se proteže cestom?

2.

Odnosi li se „količina goriva izvezenog iz postrojenja” iz članka 27. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) na situaciju kao što je ona u predmetnom slučaju u kojoj ugljen tijekom skladištenja na odlagalištu ugljena nestaje izgaranjem koje je posljedica samozagrijavanja?


(1)  SL L 275, str. 32.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.

(2)  SL L 181, str. 30.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 308.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/18


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. travnja 2015. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – GS Media BV protiv Sanoma Media Netherlands BV i dr.

(Predmet C-160/15)

(2015/C 205/26)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: GS Media BV

Druge stranke u postupku: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Incl, Britt Geertruida Dekker

Prethodna pitanja

1. a)

Je li riječ o „priopćavanju javnosti” u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29 (1) kada osoba koja nije nositelj autorskog prava poveznicom na internetskoj stranici kojom upravlja upućuje na internetsku stranicu kojom upravlja treća osoba i kojoj može pristupiti opća internetska javnost, na kojoj je djelo bilo stavljeno na raspolaganje bez pristanka nositelja prava?

1. b)

Je li pritom važno je li to djelo ranije drugdje također bilo priopćeno javnosti bez pristanka nositelja prava?

1. c)

Je li relevantno zna li „osoba koja je stavila poveznicu” ili mora li znati to da nositelj prava nije dao pristanak za stavljanje djela na internetsku stranicu treće osobe navedenu u prvom pitanju i, po potrebi, okolnost da je djelo ranije drugdje također bilo priopćeno javnosti bez pristanka nositelja prava?

2. a)

Ako je odgovor na točku (a) prvog pitanja negativan: je li ipak u tom slučaju riječ ili može li biti riječ o priopćavanju javnosti ako opća internetska javnost može, makar ne na jednostavan način, naći internetsku stranicu na koju upućuje poveznica i time i djelo tako da postavljanje poveznice u velikoj mjeri olakšava nalaženje djela?

2. b)

Je li za odgovor na točku (a) drugog pitanja relevantno to zna li „osoba koja je stavila poveznicu” ili mora li znati za okolnost da opća internetska javnost ne može lako naći internetsku stranicu na koju upućuje poveznica?

3.

Postoje li druge okolnosti o kojim treba voditi računa pri davanju odgovora na pitanje o tome je li riječ o priopćavanju javnosti ako poveznica omogućuje pristup djelu koje je ranije priopćeno javnosti bez pristanka nositelja prava?


(1)  Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/19


Žalba koju je 9. travnja 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 5. veljače 2015. u predmetu T-473/12, Aer Lingus Ltd. protiv Europske komisije

(Predmet C-164/15 P)

(2015/C 205/27)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, agenti)

Druga stranka u postupku: Aer Lingus Ltd., Irska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (deveto vijeće) od 5. veljače 2015. u predmetu T-473/12 Aer Lingus/Komisija kojom je odlučio da se Odluka Komisije 2013/199/EU od 25. srpnja 2012. o državnoj pomoći SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Različite porezne tarife koje Irska primjenjuje na zračni prijevoz (1) poništava u dijelu u kojem se njome nalaže povrat potpore od korisnika u iznosu određenom u visini od osam eura po putniku u uvodnoj izjavi 70. te odluke; i

odbije zahtjev za poništenje Odluke Komisije 2013/199/EU od 25. srpnja 2012. o državnoj pomoći SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Različite porezne tarife koje Irska primjenjuje na zračni prijevoz;

naloži tužitelju u prvom stupnju snošenje troškova;

podredno,

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naknadno odluči o troškovima u prvom stupnju i žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj je iznio jedan žalbeni razlog.

Žalitelj tvrdi da je stvaranjem novog ekonomskog testa primjenjivog kod određivanja iznosa koje treba vratiti od korisnika državne potpore koja se sastoji od porezne mjere koja određuje nižu stopu u odnosu na standardnu stopu, Opći sud povrijedio članak 108. stavak 3. UFEU-a i članak 14. Uredbe 659/1999 (2).


(1)  SL L 119, str. 30.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u, SL L 83, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/20


Žalba koju je 9. travnja 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 5. veljače 2015. u predmetu T-500/12, Ryanair Ltd. protiv Europske komisije

(Predmet C-165/15 P)

(2015/C 205/28)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, agenti)

Druge stranke u postupku: Ryanair Ltd., Ireland, Aer Lingus Ltd.

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (deveto vijeće) od 5. veljače 2015. u predmetu T-500/12 Ryanair/Komisija kojom je odlučio da se Odluka Komisije 2013/199/EU od 25. srpnja 2012. o državnoj pomoći SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Različite porezne tarife koje Irska primjenjuje na zračni prijevoz (1) poništava u dijelu u kojem se njome nalaže povrat potpore od korisnika u iznosu određenom u visini od osam eura po putniku u uvodnoj izjavi 70. te odluke; i

odbije zahtjev za poništenje Odluke Komisije 2013/199/EU od 25. srpnja 2012. o državnoj pomoći SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Različite porezne tarife koje Irska primjenjuje na zračni prijevoz;

naloži tužitelju u prvom stupnju snošenje troškova;

podredno,

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naknadno odluči o troškovima u prvom stupnju i žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj je iznio jedan žalbeni razlog.

Žalitelj tvrdi da je stvaranjem novog ekonomskog testa primjenjivog kod određivanja iznosa koje treba vratiti od korisnika državne potpore koja se sastoji od porezne mjere koja određuje nižu stopu u odnosu na standardnu stopu, Opći sud povrijedio članak 108. stavak 3. UFEU-a i članak 14. Uredbe 659/1999 (2).


(1)  SL L 119, str. 30.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u, SL L 83, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2015. uputio Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) – kazneni postupak protiv Aleksandrsa Ranksa i Jurijsa Vasiļevičsa

(Predmet C-166/15)

(2015/C 205/29)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Stranke glavnog postupka

Tuženici: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Druge stranke: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Prethodna pitanja

1.

Može li se, u skladu s člankom 5. stavkom 1. i člankom 4. stavkom 2. Direktive 2009/24 (1) Europskog parlamenta i Vijeća, osoba koja je kupila računalni program s korisničkom licencijom na disku koji nije originalan, koji funkcionira i koji ne koristi nijedan drugi korisnik, pozvati na to da je iscrpljeno pravo distribucije primjerka (kopije) tog računalnog programa čiji ga je prvi kupac kupio od nositelja prava na originalni disk, ali koji disk se oštetio i ako je prvi kupac izbrisao svoj primjerak (kopiju) ili ga ne koristi?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, ima li tada osoba koja se može pozvati na to da je iscrpljeno pravo distribucije primjerka (kopije) računalnog programa pravo preprodati trećoj osobi taj računalni program na disku koji nije originalan, u smislu članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. Direktive 2009/24?


(1)  Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 268.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. travnja 2015. uputio Nacka (Švedska) – Borealis Ab i drugi protiv Naturvårdsverket

(Predmet C-180/15)

(2015/C 205/30)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Tuženik: Naturvårdsverket

Prethodna pitanja

1.

Je li kod računanja međusektorskog faktora korekcije za industrijski sektor, u skladu s člankom 10.a stavcima 1. i 4. direktive o trgovanju (1) raspodijeliti sve emisije od spaljivanja rezidualnih plinova za proizvodnju električne energije dražbenom bubnju a ne Industritaketu [(plafon za besplatnu raspodjelu emisijskih jedinica; ‘industrijski plafon’)], unatoč činjenici da se za emisije od rezidualnih plinova može besplatno raspodijeliti emisijske jedinice prema članku 10.a stavku 1. direktive o trgovanju?

2.

Je li kod računanja međusektorskog faktora korekcije za industrijski sektor, u skladu s člankom 10.a stavcima 1.) i 4. direktive o trgovanju raspodijeliti sve emisije proizvedene u proizvodnji topline u kogeneracijskim postrojenjima za kasniju isporuku za … postrojenja [pokrivena sustavom trgovanja emisijama (‘ETS postrojenja’)] za dražbeni bubanj a ne za industrijski plafon, unatoč činjenici da se za emisije od proizvodnje topline može besplatno raspodijeliti emisijske jedinice prema članku 10.a stavku 4. direktive o trgovanju?

3.

Ako su odgovori na pitanja 1. i 2. negativni, je li u tom slučaju izračun industrijskog udjela (34,78 posto) od ukupnih emisija u referentnom razdoblju točan?

4.

Je li Odluka Komisije 2013/448/EU (2) nevaljana i nespojiva s trećim podstavkom članka 10.a stavka 5. direktive o trgovanju, s obzirom na to da Komisijin izračun industrijskog plafona znači da se međusektorski faktor korekcije neizbježno mora primijeniti umjesto da se primijeni „ako je to potrebno”?

5.

Je li referentna vrijednost za proizvod za vruću kovinu uspostavljena u skladu s člankom 10.a stavkom 2. direktive o trgovanju na temelju činjenice da pri definiranju načela postavljanja ex-ante referentnih vrijednosti, početna točka mora biti prosječni učinak 10 posto najučinkovitijih postrojenja u relevantnom sektoru?

6.

Što se tiče besplatne raspodjele emisijskih jedinica za izvoz topline privatnim kućanstvima, je li u skladu s člankom 10.a stavkom 4. direktive o trgovanju da se ne odobri raspodjela besplatnih emisijskih jedinica u pogledu topline koja se izvozi u privatna kućanstva?

7.

U vezi sa zahtjevom za besplatnu raspodjelu emisijskih jedinica, je li u skladu s Prilogom IV Odluci Komisije 2011/278/EU (3) ne navesti sve emisije stakleničkih plinova koji nastaju iz proizvodnje topline koja se izvozi u privatna kućanstva, kao što je to učinila Naturvårdsverket (švedska agencija za zaštitu okoliša)?

8.

Kod raspodjele besplatnih emisijskih jedinica za izvoz topline privatnim kućanstvima, je li u skladu s člankom 10.a stavcima 1. i 4. direktive o trgovanju i člankom 10. stavkom 3. Odluke Komisije 2011/278/EU da se ne raspodijeli dodatne besplatne emisijske jedinice vezano za emisije fosilnih goriva koje prekoračuju raspodjelu za toplinu izvezenu u privatna kućanstva?

9.

U vezi sa zahtjevom za raspodjelu besplatnih emisijskih jedinica, je li u skladu s Prilogom IV Odluci Komisije 2011/278/EU, prilagoditi brojke u zahtjevu kako bi emisije stakleničkih plinova koje su pripisive sagorijevanju rezidualnog plina bile jednake onima koje su pripisive sagorijevanju prirodnog plina, kao što je to učinio Naturvårdsverket?

10.

Znači li članak 10. stavak 8. Odluke Komisije 2011/278/EU da se subjektu ne može raspodijeliti besplatne emisijske jedinice za potrošnju topline za referentne vrijednosti topline potpostrojenja proizvedene u potpostrojenju s različitom referentnom vrijednosti za gorivo?

11.

Ako je odgovor na pitanje 10. potvrdan, da li je članak 10. stavak 8. Odluke Komisije 2011/278/EU protivan članku 10.a stavku 1. direktive o trgovanju?

12.

Je li kod raspodjele besplatnih emisijskih jedinica u pogledu potrošnje topline u skladu s direktivom o trgovanju i smjernicama br. 2. i 6. prilikom procjene uzeti u obzir izvor grijanja koji proizvodi potrošenu toplinu?

13.

Je li Odluka Komisije 2013/448/EU ništava i nespojiva s člankom 290. UFEU-a i člankom 10.a stavcima 1. i 5. direktive o trgovanju na temelju toga da mijenja metodu izračuna iz članka 10.a stavka 5. , drugog podstavka, (a) i (b) direktive o trgovanju, isključujući iz temelja za izračun emisije koje je prouzrokovalo sagorijevanje rezidualnih plinova i proizvodnja kombinirane topline i energije, unatoč činjenici da je besplatna raspodjela emisijskih jedinica dozvoljena u tom smislu sukladno članku 10.a stavcima 1. i 4. direktive o trgovanju i Odluke Komisije 2011/278/EU?

14.

Treba li smatrati da mjerljiva toplina u obliku pare iz ETS postrojenja koja se dostavlja parnoj mreži s mnogo potrošača pare, od kojih najmanje jedan nije ETS postrojenje, predstavlja potpostrojenje s referentnom vrijednosti za toplinu prema članku 3. točki (c) Odluke Komisije 2011/278/EU?

15.

Je li za pitanje 14. relevantno:

(a)

posjeduje li najveći potrošač pare u mreži parnu mrežu i da je taj potrošač ETS postrojenje,

(b)

koliki dio ukupne isporuke topline parnoj mreži koristi najveći potrošač,

(c)

koliko dobavljača i potrošača pare ima u parnoj mreži,

(d)

ima li nesigurnosti oko toga tko je proizveo mjerljivu toplinu koju potrošači pare nabavljaju, i

(e)

može li se raspodjela potrošnje pare unutar mreže izmijeniti na način da se broj potrošača pare koji nisu ETS postrojenja pridruži ili se postojeća potrošnja ETS postrojenja koja nisu ETS poveća?

16.

Ako odgovor na pitanje 14. ovisi o činjenicama individualnog slučaja, kojim činjenicama treba dati poseban značaj?


(1)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL 2003 L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.).

(2)  Odluka Komisije od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 5666) (SL 2013 L 240, str. 27.).

(3)  Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL 2011 L 130, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/23


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. travnja 2015. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – Aleksei Petruhhin

(Predmet C-182/15)

(2015/C 205/31)

Jezik postupka: letonski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Aleksei Petruhhin

Druga stranka u postupku: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 18. prvi podstavak i članak 21. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da se u slučaju izručenja državljanina bilo koje države članice Europske unije državi koja nije članica Europske unije na temelju sporazuma o izručenju sklopljenog između države članice i treće zemlje mora osigurati isti stupanj zaštite koji se jamči državljaninu predmetne države članice?

2.

Treba li u tim okolnostima sudsko tijelo države članice od koje se zahtijeva izručenje primijeniti uvjete izručenja države članice Europske unije čije osoba ima državljanstvo ili one države članice u kojoj ima uobičajeno boravište?

3.

U slučajevima u kojima se izručenje mora provesti ne uzimajući pritom u obzir poseban stupanj zaštite određen za državljane države članice od koje se zahtijeva izručenje, je li država članica od koje se zahtijeva izručenje dužna provjeriti vodi li se računa o jamstvima koja su ustanovljena člankom 19. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, odnosno da nitko ne može biti izručen u državu u kojoj postoji ozbiljna opasnost da bude osuđen na smrtnu kaznu, mučenje ili drugo neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kaznu? Može li se takva provjera sastojati samo u utvrđenju toga je li država članica koja zahtijeva izručenje ugovorna stranka Konvencije protiv mučenja ili je potrebno ispitati činjenično stanje uzimajući u obzir ocjenu te države članice koju su napravila tijela Vijeća Europe?


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/24


Žalba koju je 27. travnja 2015. podnio Tarif Akhras protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. veljače 2015. u predmetu T-579/11, Tarif Akhras protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-193/15 P)

(2015/C 205/32)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Tarif Akhras (zastupnici: S. Millar, S. Ashley, Solicitors, D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barrister)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

Djelomično ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. veljače 2015. u predmetu T-579/11 Tarif Akhras/Vijeće Europske unije;

Poništi osporavane mjere u predmetu T-579/11 od 23. ožujka 2012. i kasnije, u dijelu u kojem se odnose na žalitelja;

Naloži Vijeću snošenje troškova žalbe i troškova postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi žalitelj navodi dva razloga.

Prvi, Opći sud je počinio grešku koja se tiče prava kada je smatrao da je Vijeće imalo pravo primijeniti presumpciju da je žalitelj bio korisnik ili/i podržao sustav, i da je Opći sud propustio primijeniti pravilan test, tj. jesu li utvrđene činjenice koje su dovele do skupine indicija dovoljno specifične, precizne i pouzdane za utvrđenje da je žalitelj bio korisnik i/ili podržao sustav.

Drugo, Opći sud je počinio grešku koja se tiče prava jer je iskrivio dokaze koji su relevantni za pitanje je li žalitelj bio korisnik i/ili podržao sustav koji bi, da nisu bili tako iskrivljeni, pokazali da žalitelj nije podržao niti je bio korisnik tog sustava.

Da Opći sud nije primijenio presumpciju, i/ili da je primijenio pravilan test, i/ili da nije iskrivio gore navedene dokaze, poništio bi osporavane mjere iz predmeta T-579/11 od 23. ožujka 2012. i kasnije.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/25


Tužba podnesena 29. travnja 2015. – Europska komisija protiv Portugalske Republike

(Predmet C-200/15)

(2015/C 205/33)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Wasmeier i P. Guerra e Andrade, agenti)

Tuženik: Portugalska Republika

Tužbeni zahtjev

Proglasiti da Portugalska Republika nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zbog toga što je radi određivanja oporezive osnovice za rabljena vozila iz druge države članice, a koja su uvezena na područje Portugala, primijenila sustav za izračun smanjenja vrijednosti vozila koji ne vodi računa o stvarnoj vrijednosti vozila i koji, točnije, ne uzima u obzir smanjenje vrijednosti prije nego što je vozilo staro godinu dana, niti dodatna smanjenja vrijednosti u slučaju vozila starijih od pet godina.

Naložiti Portugalskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da su odredbe članka 11. portugalskog Zakonika o porezu na vozila diskriminatorne u odnosu na automobilska vozila uvezena u Portugal, to jest, u odnosu na rabljena vozila s trajnom registarskom pločicom druge države članice koja su u prodaju stavljena u Portugalu. Naime, suprotno onomu što se primjenjuje na rabljena vozila koja su prvotno stavljena u prodaju u Portugalu, na uvezena vozila porijeklom iz drugih država članica primjenjuju se porezne stope koje ne odražavaju na odgovarajući način smanjenje vrijednosti vozila. Točnije, do smanjenja porezne stope dolazi tek nakon godinu dana upotrebe, a nakon pet godina upotrebe postotak smanjenja ne može prelaziti 52 %.


Opći sud

22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/26


Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Spa Monopole protiv OHIM-a – Orly International (SPARITUAL)

(Predmet T-131/12) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice SPARITUAL - Raniji Benelux verbalni i figurativni žigovi SPA i LES THERMES DE SPA - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 205/34)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgija) (zastupnici: L. De Brouwer, E. Cornu i É. De Gryse, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: J. Crespo Carrillo i A. Folliard-Monguiral, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Orly International, Inc. (Van Nuys, California, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: P. Kremer i J. Rotsch, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. siječnja 2012. (predmet R 2396/2010-1), u vezi s postupkom povodom prigovora između Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV i Orly International, Inc.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 9. siječnja 2012. (predmet R 2396/2010-1).

2.

OHIM-u i Orly International, Inc. nalaže se da svaki snosi vlastite troškove kao i troškove Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.


(1)  SL C 165, 9.6.2012.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/26


Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Skype protiv OHIM-a – Sky et Sky IP International (skype)

(Predmet T-423/12) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice skype - Raniji verbalni žig Zajednice SKY - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 205/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Skype Ultd (Dublin, Irska) (zastupnici: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, odvjetnik, i J. Mellor, QC, zatim A. Carboni i M. Browne, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: P. Bullock, agent)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijenti u postupku pred Općim sudom: Sky plc, prijašnji British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Ujedinjena Kraljevina) i Sky IP International Ltd (Isleworth) (zastupnici: D. Rose i V. Baxter, solicitors, D. Rose, R. Guthrie, solicitors, T. Moody-Stuart, barrister, i J. Curry, solicitor)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 26. srpnja 2012. (predmet R 1561/2010-4), o postupku povodom prigovora između British Sky Broadcasting Group plc i Sky IP International Ltd, s jedne strane, i Skype Ultd, s druge strane.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Skype Ultd će snositi vlastite troškove kao i one Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Sky plca i Sky IP Internationala Ltd.


(1)  SL C 355, 17.11.2012.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/27


Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Skype protiv OHIM-a – Sky i Sky IP International (SKYPE)

(Predmet T-183/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice SKYPE - Raniji verbalni žig Zajednice SKY - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 205/36)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Skype Ultd (Dublin, Irska) (zastupnici: u početku I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, odvjetnik, i J. Mellor, QC, a zatim A. Carboni i M. Browne, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: P. Bullock i N. Bambara, agenti)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Sky plc, prije British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Ujedinjena Kraljevina); i Sky IP International Ltd (Isleworth) (zastupnici: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, i T. Moody-Stuart, barrister, potom R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart i J. Curry, solicitor)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 30. siječnja 2013. (predmet R 2398/2010-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava British Sky Broadcasting Group plc, s jedne strane, i Sky IP, s druge strane.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Skype Ultd snosit će svoje troškove kao i troškove Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) i troškove društava Sky plc i Sky IP International Ltd.


(1)  SL C 171, 15.6.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/28


Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Skype protiv OHIM-a – Sky i Sky IP International (SKYPE)

(Predmet T-184/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice SKYPE - Raniji verbalni žig Zajednice SKY - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 205/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Skype Ultd (Dublin, Irska) (zastupnici: u početku, I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, odvjetnik, i J. Mellor, QC, a zatim A. Carboni i M. Browne, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: P. Bullock i N. Bambara, agenti)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Sky plc, prije British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Ujedinjena Kraljevina); i Sky IP International Ltd (Isleworth) (zastupnici: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, i T. Moody-Stuart, barrister, potom R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart i J. Curry, solicitor)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 30. siječnja 2013. (predmet R 121/2011-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava British Sky Broadcasting Group plc i Sky IP International Ltd, s jedne strane, i Skype Ultd, s druge strane.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Skype Ultd snosit će svoje troškove kao i troškove Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) te troškove društava Sky plc i Sky IP International Ltd.


(1)  SL C 171, 15.6.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/29


Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Petropars Iran i dr. protiv Vijeća

(Predmet T-433/13) (1)

((Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja nuklearne proliferacije - Zamrzavanje financijskih sredstava - Obveza obrazlaganja - Pogreška u ocjeni - Prigovor nezakonitosti - Pravo izvršavanja gospodarske djelatnosti - Pravo vlasništva - Zaštita javnog zdravlja, sigurnosti i okoliša - Načelo opreznosti - Proporcionalnost - Prava na obranu))

(2015/C 205/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iran); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheran, Iran); Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheran) (zastupnici: S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, solicitors, R. Blakeley, G. Beck, barristers, i M. Brindle, QC)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: V. Piessevaux i M. Bishop, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev za poništenje Odluke Vijeća 2013/270/ZVSP od 6. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 156, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 317.) kao i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 522/2013 od 6. lipnja 2013. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 156, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 312.) i, s druge strane, zahtjev za proglašenje neprimjenjivosti članka 20. stavka 1. točke (c) Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, str. 39.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 3., str. 220.) kao i članka 23. stavka 2. točke (d) Uredbe Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 194.)

Izreka

1.

Poništavaju se, u mjeri u kojoj se odnose na Petropars Aria Kish Operation and Management Co. i Petropars Resources Engineering Kish Co.:

Odluka 2013/270/ZVSP o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana;

Provedbena uredba (EU) br. 522/2013 o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana.

2.

Održavaju se na snazi učinci Odluke 2013/270 i Uredbe br. 522/2013 u odnosu na Petropars Aria Kish Operation and Management Co. i Petropars Resources Engineering Kish Co. do isteka roka za žalbu predviđenog u članku 56. prvom stavku Statuta Suda Europske unije, odnosno ako je u tom roku podnesena žalba do odbijanja žalbe.

3.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

4.

Svaka će stranka snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 313, 26.10.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/30


Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2015. – Cosmowell protiv OHIM-a – Haw Par (GELENKGOLD)

(Predmet T-599/13) (1)

((Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice GELENKGOLD - Raniji figurativni žig Zajednice koji prikazuje tigra - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Promjena razlikovnog karaktera ranijeg žiga - Fonetska sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009))

(2015/C 205/39)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austrija) (zastupnik: J. Sachs, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: D. Walicka, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Haw Par Corp. Ltd (Singapour, Singapur) (zastupnici: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann i C. Gehweiler, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 5. rujna 2013. (predmet R 2013/2012-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Haw Par Corp. Ltd i Cosmowell GmbH.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 5. rujna 2013. (predmet R 2013/2012-4).

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

OHIM-u se nalaže snošenje vlastitih troškova kao i polovice troškova Cosmowell GmbH u postupcima pred Općim sudom te pred žalbenim vijećem.

4.

Društvu Haw Par Corp. Ltd nalaže se snošenje vlastitih troškova kao i polovice troškova društva Cosmowell u postupcima pred Općim sudom te pred žalbenim vijećem.


(1)  SL C 39, 8.2.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/30


Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2015. – Lidl Stiftung protiv OHIM-a – Horno del Espinar (Castello)

(Predmet T-715/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice Castello - Raniji figurativni žig Zajednice Castelló - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Pravo na saslušanje - Članak 75. druga rečenica Uredbe br. 207/2009”))

(2015/C 205/40)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Njemačka) (zastupnici: M. Wolter, M. Kefferpütz i A. Marx, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: P. Geroulakos, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Španjolska)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 1. listopada 2013. (predmet R 2338/2012-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Horno del Espinar, SL i Lidl Stiftung & Co. KG.

Izreka

1.

Ukida se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 1. listopada 2013. (predmet R 2338/2012-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Horno del Espinar, SL i Lidl Stiftung & Co. KG

2.

Nalaže se OHIMU-u snošenje troškova.


(1)  SL C 78, 15.3.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/31


Rješenje Općeg suda od 23. travnja 2015. – Chatzianagnostou protiv Vijeća i dr.

(Predmet T-383/13) (1)

((„Tužba za poništenje - Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Nacionalni stručnjak upućen u misiju Eulex Kosovo - Odluke voditelja misije o stegovnim mjerama”))

(2015/C 205/41)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grčka) (zastupnik: C. Makris, odvjetnik)

Tuženici: Vijeće Europske unije (zastupnici: S. Kyriakopoulou, A. Vitro i M. Bauer, agenti); Europska komisija (zastupnici: J. Currall, A.-C. Simon i M. Konstantinidis, agenti); i Eulex Kosovo (Priština, Kosovo) (zastupnici: B. Borchardt, agent, uz asistenciju D. Fouqueta, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluka od 10. svibnja 2013. u predmetima br. 02/2013 i 06/2013 u stegovnim postupcima koje je potpisao voditelj misije Eulex Kosovo.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Antonios Chatzianagnostou snosit će svoje troškove kao i troškove Vijeća Europske unije, Europske komisije i Eulexa Kosovo.


(1)  SL C 313, 26.10.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/32


Rješenje Općeg suda od 14. travnja 2015. – SolarWorld i Solsonica protiv Komisije

(Predmet T-393/13) (1)

((„Damping - Uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (npr. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine - Privremena antidampinška pristojba”))

(2015/C 205/42)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: SolarWorld AG (Bonn, Njemačka); i Solsonica SpA (Cittaducale, Italija) (zastupnici: L. Ruessmann, odvjetnik, i J. Beck, solicitor)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland i T. Maxian Rusche, agenti)

Predmet

Kao prvo, zahtjev za poništenje Uredbe Komisije (EU) br. 513/2013 od 4. lipnja 2013. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (npr. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine i izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2013 o uvjetovanju evidentiranjem toga uvoza podrijetlom ili poslanog iz Narodne Republike Kine (SL L 152, str.. 5.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 125., str. 119.) u dijelu u kojem su navedene privremene pristojbe za razdoblje od 6. lipnja do 5. kolovoza 2013. određene po stopi koja ne uklanja ni damping ni štetu, i kao drugo, zahtjev kojim se nalaže da carinska tijela država članica primjene pune antidampinške pristojbe od 6. lipnja 2013. i, kao treće, zahtjev za izvanugovornu odgovornost Komisije za štetu koju su tužitelji navodno pretrpjeli jer se tijekom razdoblja od 6. lipnja do 5. kolovoza 2013. primjenjivala privremena antidampinška pristojba po stopi uvedenoj Uredbom br. 513/2013.

Izreka

1.

Drugi dio tužbenog zahtjeva društava SolarWorld AG i Solsonica SpA, kojim oni zahtijevaju od carinskih tijela država članica da primjene stope antidampinških pristojbi naznačene u članku 1. stavku 2. točki (ii) Uredbe Komisije (EU) br. 513/2013 od 4. lipnja 2013. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (npr. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine i izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2013 o uvjetovanju evidentiranjem toga uvoza podrijetlom ili poslanog iz Narodne Republike Kine, i to od 6. lipnja 2013., je očito nedopušten.

2.

Obustavlja se postupak o tužbi za poništenje Uredbe br. 513/2013 i o tužbi za naknadu štete.

3.

Društva SolarWorld i Solsonica snosit će svoje troškove kao i trećinu troškova Europske komisije. Potonja će snositi ostatak svojih troškova.


(1)  SL C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/32


Rješenje Općeg suda od 28. travnja 2015. – Dyckerhoff Polska protiv Komisije

(Predmet T-284/14) (1)

((„Tužba za poništenje - Rok za podnošenje tužbe - Nepravodobnost - Nepostojanje više sile ili slučaja - Očita nedopuštenost - Prigovor nezakonitosti”))

(2015/C 205/43)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Poljska) (zastupnik: K. Kowalczyk, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: E. White i K. Herrmann, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije 2013/448/EU od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 240, str. 27.)

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

2.

Postupak se u odnosu na zahtjev za intervenciju Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta obustavlja.

3.

Nalaže se snošenje troškova društvu Dyckerhoff Polska sp. z o.o..


(1)  SL C 245, 28.7.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/33


Rješenje Općeg suda od 27. travnja 2015. – Vierling protiv OHIM-a – IP Leanware (BRAINCUBE)

(Predmet T-581/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prigovor - Povlačenje prigovora - Obustava postupka”))

(2015/C 205/44)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Yvonne Vierling (Köln, Njemačka) (zastupnici: G. Hasselblatt i D. Kipping, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: I. Harrington, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: IP Leanware (Issoire, Francuska)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 30. travnja 2014. (predmet R 1486/2013-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Yvonne Vierling i društva IP Leanware.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak o tužbi.

2.

Nalaže se Yvonne Vierling snošenje vlastitih troškova kao i troškova OHIM-a.


(1)  SL C 351, 6.10.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/34


Rješenje predsjednika Općeg suda od 24. travnja 2015. – CRM protiv Komisije

(Predmet T-43/15 R)

((„Privremena pravna zaštita - Registracija zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla - ‘piadina romagnola/piada romagnola’ - Zahtjev za suspenziju primjene - Izostanak hitnosti”))

(2015/C 205/45)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: CRM Srl (Modena, Italija) (zastupnici: G. Forte, C. Marinuzzi i A. Franchi, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Bianchi i J. Guillem Carrau, agenti)

Predmet

Zahtjev za suspenziju primjene Provedbene uredbe Komisije br. 1174/2014 od 24. listopada 2014. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [piadina romagnola/piada romagnola (ZOZP)] (SL L 316, str. 3.).

Izreka

1.

Odbija se zahtjev za suspenziju primjene.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/34


Rješenje predsjednika Općeg suda od 24. travnja 2015. – Hydrex protiv Komisije

(Predmet T-45/15 R)

((„Privremena pravna zaštita - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava projektu koji se odnosi na financijski instrument za okoliš - Nalog za povrat - Zahtjev za suspenziju primjene - Nepoštivanje formalnih zahtjeva - Nedopuštenost”))

(2015/C 205/46)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Hydrex NV (Antwerpen, Belgija) (zastupnik: P. Van Eysendeyk, avocat)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: S. Lejeune i G. Wils, agenti)

Predmet

Zahtjev za suspenziju primjene odluke Komisije C (2015) 103 final od 12. siječnja 2015. o nalogu br. 3241405101 izdanog tužitelju za povrat iznosa od 5 40  721,10 eura.

Izreka

1.

Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu se odbija.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/35


Tužba podnesena 8. travnja 2015. – EFB protiv Komisije

(Predmet T-174/15)

(2015/C 205/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: European Federation of Biotechnology (EFB) (Liège, Belgija) (zastupnici: M. Troncoso Ferrer i S. Moya Izquierdo, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi tužbu dopuštenom i osnovanom;

naloži Europskoj komisiji da tužitelju plati 36  457,79 EUR;

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Svojom tužbom tužitelj od Općeg suda traži da utvrdi kako je Europska komisija povrijedila svoje ugovorne obveze na temelju ugovora od 24. siječnja 2007. o projektu za European Federation of Biotechnology Latin American Action on Functional Foods, pod brojem CT-2006-043158 (u daljnjem tekstu: ugovor), te zahtijeva isplatu konačnog iznosa od 36  457,79 EUR.

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na očite pogreške u ocjeni u pogledu nekoliko prihvatljivih troškova što predstavlja pogrešku u ocjeni dokaza, koja je protivna članku 1315 belgijskog građanskog zakonika.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu članaka II.20 i II.6 Općih uvjeta ugovora.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu članka 1134. belgijskog građanskog zakonika i načela izvršenja ugovora u dobroj vjeri.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se odnosi na izostanak obrazloženja Europske komisije prilikom odbijanja povrata nekih troškova.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se odnosi na povredu zaštite legitimnih očekivanja.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se odnosi na nedovoljnu jasnoću pravila koja su primjenjiva na 6. Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj („FP6”).


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/35


Tužba podnesena 10. travnja 2015. – SLE Schuh protiv OHIM-a – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

(Predmet T-191/15)

(2015/C 205/48)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: SLE Schuh GmbH (Graz, Austrija) (zastupnik: A. Stolitzka, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi (Istanbul, Turska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Zajednice „VIOS” – prijava za registraciju br. 11 283 546

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 22. siječnja 2015. u predmetu R 623/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati tužbu i izmijeni pobijanu odluku na način da dopusti registraciju žiga „VIOS” za sve razrede, uključujući

razred 18: proizvodi od tih materijala [kože i imitacije kože] koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; kovčezi i torbe; suncobrani.

razred 25: odjeća, pokrivala za glavu.

podredno,

prihvati tužbu i poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/36


Tužba podnesena 24. travnja 2015. – Aguirre y Compañía protiv OHIM-a – Puma (prikaz sportske cipele)

(Predmet T-205/15)

(2015/C 205/49)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Aguirre y Compañía, SA (Madrid, Španjolska) (zastupnici: M. Pomares Caballero i A. Pomares Caballero, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Puma SE (Herzogenaurach, Njemačka)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Sporni žig u pitanju: žig Zajednice koji prikazuje sportsku cipelu – žig Zajednice br. 1050520-0001

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća OHIM-a od 20. siječnja 2015. u predmetu R 696/2013-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

izmijeni pobijanu odluku na način da proglasi da u ovom slučaju nije riječ o ništavosti predviđenoj u članku 25. stavku 1. točki (e) Uredbe br. 6/2002 kako je smatralo žalbeno vijeće;

ili, podredno, poništi pobijanu odluku;

i, u svakom slučaju, naloži OHIM-u snošenje vlastitih troškova i troškova tužitelja.

Tužbeni razlozi

Bitna povreda formalnih pravila zbog nekoherentnog sadržaja koji onemogućuje dovoljno obrazloženje pobijane odluke;

povreda članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002;

povreda članka 63. Uredbe br. 6/2002.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/37


Tužba podnesena 23. travnja 2015. – Gmina Kosakowo protiv Komisije

(Predmet T-209/15)

(2015/C 205/50)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Poljska) (zastupnik: M. Leśny, pravni savjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 2. stavak 1. i članak 2. odluke Europske komisije od 26. veljače 2015. u svezi s mjerom SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N),

poništi članak.3. stavke 1., 2., 3. i 4. odluke Europske komisije od 26. veljače 2015. u svezi s mjerom SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N),

poništi članak 4. stavke 1. i 2. odluke Europske komisije od 26. veljače 2015. u svezi s mjerom SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N),

naloži tuženiku snošenje troškova postupka, uključujući troškove zastupanja tužitelja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na

pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju na temelju kojeg je donesena pobijana odluka.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na

pogrešno povredi članka 107. stavka 1. UFEU-u, zbog pogrešnog utvrđenja da je Gmina Kosakowo (Općina Kosakowo) navodno dodijelila javnu potporu protivno navedenoj odredbi, premda je preuzimanje udjela u društvu Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. od strane te jedinice predstavljalo zatvaranje transakcije u vezi s ugovorom o zakupu zemljišta; zbog pogrešne primjene kriterija privatnog ulagača od strane Europske komisije; zbog pogrešnog utvrđenja da je dodjela javne potpore društvu Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. narušilo ili moglo narušiti tržišno natjecanje te je utjecalo na trgovinu između država članica.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na

povredi članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) UFEU-a, zbog utvrđenja da realizacija ulaganja nije opravdana razlozima vezanima za regionalni razvoj i nije proporcionalna ograničenjima koje namjerava ublažiti; i zbog utvrđenja da potpora dodijeljena PL GK-u nije u skladu s uvjetima djelovanja unutarnjeg tržišta.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na

povredi članka 108. stavka 2. prve alineje UFEU-a, zbog toga što je Europska komisija zlouporabila pravo koje joj je dodijeljeno jer nije identificirala te je pogrešno kvalificirala tužiteljeve djelatnosti, zbog pogrešne kvalifikacije mjere potpore, nedostatka propisane analize tzv. „kriterija privatnog ulagača” za ocjenu građevinskog projekta zračne luke Gdynia – Kosakowo, i zbog pogrešne i nepotpune analize tržišta regionalnih i lokalnih zračnih luka u Poljskoj.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na

povredi postupovnih odredaba: povreda članka 107. stavka 1. UFEU-a u svezi s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 83, 27.3.1999., str. 1.), jer je Komisija pogrešno primijenila kriterij privatnog ulagača; povreda članka 296. druge alineje UFEU-a zbog nedostatka obrazloženja pobijane odluke; povreda načela dobre uprave; povrede načela jednakosti pred zakonom; i povreda načela pravne sigurnosti.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/38


Žalba koju je 27. travnja 2015. podnio Claudio Necci protiv rješenja Službeničkog suda od 25. ožujka 2015. u predmetu F-5/15, Necci protiv Komisije

(Predmet T-211/15 P)

(2015/C 205/51)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Claudio Necci (Auderghem, Belgija) (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine rješenje Službeničkog suda Europske unije od 25. ožujka 2015. u predmetu F-5/15 (Necci/Komisija);

vrati predmet na ponovno suđenje Službeničkom sudu Europske unije.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe dva žalbena razloga.

1.

Prvi žalbeni razlog temelji se na povredi prava na djelotvornu sudsku zaštitu, s obzirom da je Službenički sud Europske unije (u daljnjem tekstu: Službenički sud) odbacio tužbu za poništenje, koju je podnio žalitelj, zbog nedopuštenosti koju je pogrešno okarakterizirao kao „očitu”.

2.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je počinio Službenički sud time što je smatrao da je rok za podnošenje žalbe u smislu članka 90. Pravilnika o osoblju počeo teći računajući od primitka prijedloga za uračunavanje razdoblja mirovinskog staža, a ne od trenutka kad je član osoblja pristao na taj prijedlog.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/39


Tužba podnesena 24. travnja 2015. – Lidl protiv OHIM-a – toom Baumarkt (Super-Samstag)

(Predmet T-213/15)

(2015/C 205/52)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Njemačka) (zastupnici: M. Wolter i A. Berger, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: toom Baumarkt GmbH (Köln, Njemačka)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Zajednice „Super-Samstag” – žig Zajednice br. 10 304 178

Postupak pred OHIM-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 16. veljače 2015. u predmetu R 657/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova postupka, uključujući i troškove žalbenog postupka.

Tužbeni razlozi

povreda članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u vezi s Pravilom 37. točkom (b) (i) i (iv) Uredbe br. 2868/95;

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/40


Tužba podnesena 23. travnja 2015. – Novartis protiv OHIM-a – Meda (Zymara)

(Predmet T-214/15)

(2015/C 205/53)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Novartis AG (Basel, Švicarska) (zastupnik: M. Douglas, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Meda AB (Solna, Švedska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Sporni žig u pitanju: verbalni žig Zajednice „Zymara” – prijava za registraciju br. 9 982 745

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 6. veljače 2015. u predmetu R 550/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Žalbeno vijeće je pogrešno protumačilo robu koja predstavlja „farmaceutske proizvode, konkretno proizvode za liječenje raka”;

Žalbeno vijeće je pogrešno utemeljilo svoju odluku na pravilima koja ne postoje;

Žalbeno vijeće je zanemarilo argumente koji su izneseni u pogledu usporedbe znakova i stoga pogrešno zaključilo da su znakovi fonetski slični samo u manjoj mjeri;

Žalbeno vijeće je dalo preveliko značenje početku riječî u okviru vizualne usporedbe.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/40


Tužba podnesena 30. travnja 2015. – Fiesta Hotels & Resorts protiv OHIM-a – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Predmet T-217/15)

(2015/C 205/54)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španjolska) (zastupnik: J. Devaureix, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španjolska)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Sporni žig u pitanju: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementima „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” – žig Zajednice br. 10 524 213

Postupak pred OHIM-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 23. veljače 2015. u predmetu R 2391/2013-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 23. veljače 2015.;

naloži OHIM-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 53. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009. u vezi s člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 207/2009.

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/41


Tužba podnesena 6. svibnja 2015. – Cofely Solelec i dr. protiv Parlamenta

(Predmet T-224/15)

(2015/C 205/55)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburg) i Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: S. Marx, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku br. 103299 od 27. travnja 2015. Opće uprave Europskog parlamenta za infrastrukturu i logistiku kojom je ponuda tužitelja za grupu 75. „električna energija – jake struje”, koja je dostavljena 29. rujna 2014. u okviru zahtjeva za prikupljanje ponuda INLO-D-UPIL-T-14-AO4 povodom projekta proširenja i osuvremenjivanja zgrade Konrad Adenauer u Luksemburgu odbijena, kao i odluku kojom se ugovor u pitanju dodjeljuje drugom ponuditelju;

naloži podnošenje sljedećih dokumenata:

izvješće komisije za evaluaciju koju je tužitelj naveo u svom dopisu br. 101690 od 27. veljače 2015.; i

dokumente spisa o provedbi postupka javne nabave o kontaktima između Parlamenta i ponuditelja o kojima je vođena evidencija u skladu s člankom 160. stavkom 4. delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog tiče se nepoštovanja kriterija za odabir, odnosno, točnije, kriterija koji se odnose na financijsku i ekonomsku sposobnost kao i na tehničku i profesionalnu sposobnost.

2.

Drugi tužbeni razlog tiče se nepoštovanja kriterija za odabir. Tužitelji navode da, ako se prilikom usporedbe ponude uspješnog ponuditelja s ponudama ostalih ponuditelja ona pokaže izuzetno niskom, tuženik treba odbiti ponudu i dodijeliti ugovor tužiteljima.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/42


Rješenje Općeg suda od 17. travnja 2015. – Microsoft protiv OHIM-a – Softkinetic Software (KINECT)

(Predmet T-536/13) (1)

(2015/C 205/56)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 377, 21.12.2013.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/42


Rješenje Općeg suda od 23. travnja 2015. – Marzocchi Pompe protiv OHIM-a – Settima Meccanica (ELIKA)

(Predmet T-182/14) (1)

(2015/C 205/57)

Jezik postupka: talijanski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 159, 26.5.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/42


Rješenje Općeg suda od 13. travnja 2015. – noon Copenhagen protiv OHIM-a – Wurster Diamonds (noon)

(Predmet T-637/14) (1)

(2015/C 205/58)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik petog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 361, 13.10.2014.


22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/43


Rješenje Općeg suda od 27. travnja 2015. – Bensarsa protiv Komisije i EDPS-a

(Predmet T-791/14) (1)

(2015/C 205/59)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 34, 2.2.2015.