ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 201A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
18. lipnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

2015/C 201A/01

Obavijest o otvorenim natječajima — EPSO/AD/310/15 — 1. Kustos (AD 7) — 2. Muzejski pedagog (AD 7) — 3. Konzervator – voditelj odjela zbirki i konzervacije (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Pomoćni kustos (AST 3) — 2. Pomoćni voditelj odjela zbirki i konzervacije (AST 3)

1


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

18.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

CA 201/1


OBAVIJEST O OTVORENIM NATJEČAJIMA

EPSO/AD/310/15

1.

Kustos (AD 7)

2.

Muzejski pedagog (AD 7)

3.

Konzervator – voditelj odjela zbirki i konzervacije (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

Pomoćni kustos (AST 3)

2.

Pomoćni voditelj odjela zbirki i konzervacije (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Rok za prijavu: 23. srpnja 2015. do 12.00 (podne), prema briselskom vremenu

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvorene natječaje temeljene na kvalifikacijama i testovima radi dobivanja popisâ uspješnih kandidata s kojih će Europski parlament zaposliti nove javne službenike na razini „administratora” i „asistenata” (funkcijske skupine AD i AST) za Dom europske povijesti.

Traženi broj uspješnih kandidata za svaki natječaj i profil:

Kustos (AD 7): 20

Muzejski pedagog (AD 7): 15

Konzervator (voditelj odjela zbirki i konzervacije) (AD 7): 5

Pomoćni kustos (AST 3): 10

Pomoćni voditelj odjela zbirki i konzervacije (AST 3): 5

Ova Obavijest o natječaju i Opća pravila primjenjiva na otvorene natječaje, objavljena u Službenom listu Europske unije C 70 A od 27. veljače 2015. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), čine pravno obvezujući okvir za ove postupke odabira.

Ova se obavijest odnosi na dva natječaja, od kojih je svaki za više profila. Kandidati se mogu prijaviti za samo jedan profil po natječaju. Željeni profil odabiru u trenutku podnošenja elektroničke prijave. Nakon što prijavu potvrde, svoj izbor više ne mogu mijenjati.

ZADAĆE ADMINISTRATORA I ASISTENATA

Kustosi će biti nadležni za rad na muzejskim izložbama, posebno za privremene i putujuće izložbe, za ažuriranje stalnih izložbi, istraživanje sadržaja i predmeta, obogaćivanje muzejske zbirke i sastavljanje povezanih publikacija. Osim toga, oni će predstavljati Dom europske povijesti pred vanjskim dionicima. Pomoćni kustosi pomagat će kustosu (kustosima) pri obavljanju određenih prethodno spomenutih zadaća.

Muzejski pedagozi bit će nadležni za razvoj i provedbu strategije učenja i programa povezanih s izložbama. Bit će nadležni za osiguravanje privlačnih i raznolikih edukativnih ponuda za sve ciljne publike. Bit će nadležni i za suradnju sa školama te će održavati radionice.

Konzervatori će biti nadležni za očuvanje zbirke Doma europske povijesti te za posuđene predmete: oni će biti zaduženi za nadzor njihove pohrane i za prostor u kojem se izložba nalazi, vođenje evidencije o očuvanju, ispitivanje stanja predmeta, predlaganje mjera konzervacije i restauracije te procjenu njihovih troškova. Oni će i nadgledati ugovore s vanjskim pružateljima usluga. Pomoćni konzervatori pomagat će konzervatoru (konzervatorima) pri obavljanju određenih zadaća povezanih s prethodno spomenutim očuvanjem zbirke.

Za više informacija o tipičnim zadaćama po natječaju i profilu vidi PRILOG I.

UVJETI ZA PRIJAVU

U trenutku potvrđivanja prijave kandidati moraju ispunjavati SVE sljedeće uvjete:

Opći uvjeti

uživati sva građanska prava državljanina države članice EU-a,

ispunjavati sve obveze u okviru nacionalnog zakonodavstva u pogledu vojne službe,

ispunjavati uvjete kojima se dokazuje primjerenost osobnosti za obavljanje predmetnih dužnosti.

Posebni uvjeti: jezici

jezik 1: znanje jednog od 24 službena jezika EU-a najmanje na razini C1,

jezik 2: znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika najmanje na razini B2; jezik 2 mora biti različit od jezika 1,

Za više informacija o razinama znanja jezika vidi Zajednički europski referentni okvir za jezike ( https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr ).

Posebni uvjeti: kvalifikacije i radno iskustvo

Za posebne kvalifikacije i radno iskustvo koji se traže u pojedinom natječaju i profilu vidi PRILOG II.

Za više informacija o diplomama vidi Prilog I. Općim pravilima primjenjivima na otvorene natječaje ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC ).

Odabrani drugi jezik mora biti engleski, francuski ili njemački . To su glavni radni jezici institucija EU-a te je u interesu službe da novi zaposlenici odmah budu sposobni raditi i učinkovito komunicirati u svojem svakodnevnom radu na barem jednom od tih jezika.

Za dodatne informacije o jezicima u okviru natječaja EU-a vidi PRILOG III.

POSTUPAK ODABIRA

1.    Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora

Ako broj kandidata po natječaju i profilu prelazi prag koji je odredio EPSO kao tijelo za imenovanje, na računalne testove s višestrukim izborom odgovora, koji se održavaju u jednom od ovlaštenih centara EPSO-a, bit će pozvani svi kandidati koji su u propisanom roku potvrdili svoj obrazac za prijavu.

Ako broj kandidata ne prelazi prag , ti će se testovi organizirati u centru za procjenu kandidata (točka 3.).

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se na sljedeći način:

Test

Jezik

Pitanja

Trajanje

Bodovni prag

Verbalno zaključivanje

jezik 1

20 pitanja

35 minuta

10/20

Numeričko zaključivanje

jezik 1

10 pitanja

20 minuta

Numeričko i apstraktno zaključivanje zajedno: 10/20

Apstraktno zaključivanje

jezik 1

10 pitanja

10 minuta

Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na testovima koji se organiziraju u centru za procjenu kandidata.

2.    Odabir na temelju kvalifikacija

Najprije se na temelju podataka iz elektroničkih prijava kandidata provjerava zadovoljavaju li uvjete za sudjelovanje u natječaju. Postoje dvije mogućnosti:

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organiziraju preliminarno , popratna dokumentacija kandidata provjerava se padajućim redoslijedom prema uspješnosti kandidata na tim testovima sve dok broj kandidata koji zadovoljavaju uvjete ne dosegne prag iz točke 1.; popratna dokumentacija ostalih kandidata neće se provjeravati.

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora ne organiziraju preliminarno , provjerava se popratna dokumentacija svih kandidata kako bi se utvrdilo da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

Potom se samo za kandidate koji ispunjavaju uvjete , a koji su odabrani kako je prethodno opisano, odabir na temelju kvalifikacija provodi na temelju informacija koje su dostavili u kartici „Probir talenata” obrasca za prijavu. Za svaki kriterij odabira odbor za odabir dodjeljuje ponder njegove relativne važnosti (od 1 do 3), a svakom odgovoru kandidata dodjeljuje se između 0 i 4 boda.

Odbor za odabir zatim množi bodove s ponderom za svaki kriterij te ih zbraja kako bi izdvojio kandidate čiji profil najviše odgovara opisu radnog mjesta.

Za popis kriterija po natječaju i profilu vidi PRILOG II.

3.    Centar za procjenu kandidata

Broj kandidata pozvanih na testiranje u centar za procjenu kandidata bit će najviše tri puta veći od traženog broja uspješnih kandidata po natječaju i profilu. Kandidati koji su u odabiru na temelju kvalifikacija ostvarili najveći ukupni broj bodova bit će pozvani na testiranje u centru za procjenu kandidata u trajanju od jednog ili dva dana, najvjerojatnije u Bruxelles , gdje će polagati testove na svojem jeziku 2 .

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora iz točke 1. ne organiziraju preliminarno , kandidati ih polažu u centru za procjenu kandidata.

Sedam općih kompetencija za natječaj u skupini AST i osam općih kompetencija za natječaj u skupini AD, kao i posebne kompetencije koje se traže za svaki natječaj i profil testirat će se u centru za procjenu kandidata na temelju četiri testa (dva intervjua, od kojih jedan na temelju općih, a drugi na temelju posebnih kompetencija, rad u skupini i studija slučaja), kako je opisano u sljedećim tablicama:

Kompetencija

Testovi

1.

Analiziranje i rješavanje problema

Studija slučaja

Rad u skupini

2.

Komunikacija

Studija slučaja

Intervju na temelju općih kompetencija

3.

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

Studija slučaja

Intervju na temelju općih kompetencija

4.

Učenje i razvoj

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

5.

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

Studija slučaja

Rad u skupini

6.

Otpornost

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

7.

Rad s drugima

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

8.

Sposobnost vodstva (ocjenjuje se samo za natječaj u skupini AD)

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

Bodovni pragovi za razinu AST

3/10 po kompetenciji i ukupno 35/70

Bodovni pragovi za razinu AD

3/10 po kompetenciji i ukupno 40/80

Ponder za opće kompetencije

45 % ukupne ocjene


Kompetencija

Test

Posebne kompetencije za određeno područje

Intervju na temelju posebnih kompetencija

Bodovni praga (razina AST i AD)

50/100

Ponder za posebne kompetencije

55 % ukupne ocjene

4.    Popis uspješnih kandidata

Nakon provjere popratne dokumentacije kandidata odbor za odabir sastavlja popis uspješnih kandidata po natječaju i profilu koji zadovoljavaju uvjete i koji su na testovima u centru za procjenu kandidata postigli najveći broj bodova sve dok se ne dosegne traženi broj uspješnih kandidata. Imena se navode abecednim redom.

PRIJAVA

Kandidati mogu podnijeti prijavu elektronički na internetskim stranicama EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do:

23. srpnja 2015. do 12.00 (podne), prema briselskom vremenu.


PRILOG I.

OPIS RADNOG MJESTA

EPSO/AD/310/15

1.   Kustos (AD 7)

Kustosi će biti nadležni za rad na muzejskim izložbama, posebno za privremene i putujuće izložbe. Od njih će se zahtijevati da istražuju sadržaj i eksponate za te izložbe, da ih organiziraju i nadgledaju te da ih urede u suradnji s dizajnerima izložbe. Istovremeno će biti nadležni za ažuriranje stalne izložbe i obogaćivanje muzejske zbirke.

Zadaće kustosa uključuju:

organiziranje i nadgledanje privremenih i putujućih izložbi u skladu s najvišim standardima muzejske prakse,

ažuriranje i obnavljanje stalne izložbe,

traženje predmeta, slika, filmova i drugih materijala za prikazivanje na izložbama,

istraživanje i obogaćivanje dijelova vlastite zbirke,

sastavljanje tekstova i publikacija o izložbama koji su istovremeno namijenjeni široj publici i u skladu s akademskim standardima,

uspostavljanje suradnje s drugim muzejima i dionicima u njihovu području nadležnosti,

predstavljanje Doma europske povijesti pred stručnom akademskom i muzejskom publikom,

koordinaciju tima pomoćnih kustosa.

2.   Muzejski pedagog (AD 7)

Zadaća pedagoga bit će ta da se različitim ciljnim skupinama i pojedinačnim posjetiteljima pri posjeti izložbama omogući najbolje obrazovno iskustvo.

Zadaće muzejskog pedagoga uključuju:

razvoj strategije učenja i obrazovanja te obrazovnih programa,

organizaciju provedbe tih programa,

sudjelovanje u osmišljavanju obrazovne komponente privremenih i putujućih izložbi,

osmišljavanje obrazovnih sredstava kako bi se sadržaj muzeja mogao približiti različitim ciljnim skupinama,

suradnju s učiteljima, školama, kolegama i pružateljima usluga,

vođenje različitih ugovora o uslugama,

vođenje tima pomoćnih pedagoga,

sudjelovanje u razvoju sadržaja izložbi i suradnju u okviru višedisciplinarnog tima,

vođenje posjeta i radionica za različite ciljne skupine.

3.   Konzervator – voditelj odjela zbirki i konzervacije (AD 7)

Konzervator će biti nadležan za očuvanje vlastite zbirke i posuđenih predmeta. Potrebno je opće znanje o tehnikama očuvanja različitih materijala.

Zadaće konzervatora uključuju:

upravljanje muzejskom zbirkom i optjecajem muzejskih predmeta,

nadgledanje provedbe strategije razvoja zbirke Doma europske povijesti,

pripremu odluka o pitanjima povezanima sa zbirkom poput kupnje, slobodnog pristupa zbirkama i pitanjima povezanima s autorskim pravima,

nadgledanje, praćenje i kontroliranje prostora u kojem će se zbirka pohraniti ili izložiti,

ispitivanje stanja predmeta,

vođenje sve konzervatorske dokumentacije o stanju predmeta, uključujući vizualnu dokumentaciju,

provođenje mjera preventivne konzervacije na predmetima,

nadgledanje konzervatorskih mjera koje provode vanjski izvođači,

predlaganje postupaka restauracije i procjenu njihova troška,

razvoj i održavanje primjerenih standarda; održavanje koraka s najnovijim načinima upravljanja zbirkama, najnovijim konzervatorskim tehnikama i praksama provodeći aktivnosti istraživanja i izobrazbe,

vođenje tima pomoćnih konzervatora.

EPSO/AST/136/15

1.   Pomoćni kustos (AST 3)

Pomoćni kustosi pomagat će kustosu (kustosima) nadležnima za određena područja stalne izložbe. Od njih će se zahtijevati da, u području svoje nadležnosti, za potrebe izložbi i muzejske zbirke istražuju sadržaj i predmete te da pomažu u nadgledanju i organizaciji privremenih i putujućih izložbi.

Zadaće pomoćnog kustosa uključuju:

pomoć kustosima u istraživanju sadržaja i zbirke,

pomoć pri istraživanju sadržaja,

pomoć pri traženju predmeta, slika, filmova i drugih materijala za prikazivanje na izložbama,

logističku pomoć pri radu na privremenim i putujućim izložbama,

pomoć pri sastavljanju tekstova i publikacija o izložbama koji su istovremeno namijenjeni široj publici i u skladu s akademskim standardima,

uspostavljanje suradnje s drugim muzejima i dionicima u njihovu području nadležnosti.

2.   Pomoćni voditelj odjela zbirki i konzervacije (AST 3)

Pomoćni voditelj odjela zbirki i konzervacije pomagat će voditelju odjela zbirki i konzervacije pri konzervaciji vlastite zbirke i posuđenih predmeta te njihovu upravljanju. Oni će biti nadležni za rukovanje predmetima, provjeru stanja predmeta, konzervatorske mjere, prijevoz predmeta i povezana pitanja.

Zadaće pomoćnog voditelja odjela zbirki i konzervacije uključuju:

nadzor i kontrolu prostora u kojem će se zbirka pohraniti ili izložiti,

ispitivanje stanja predmeta,

vođenje sve konzervatorske dokumentacije o stanju predmeta, uključujući vizualnu dokumentaciju,

provođenje mjera preventivne konzervacije na predmetima,

nadgledanje konzervatorskih mjera koje provode vanjski izvođači,

predlaganje postupaka restauracije i procjenu njihova troška,

rukovanje ulaznim i izlaznim predmetima te kontrolu adekvatnosti njihova pakiranja i prijevoza; ispitivanje stanja posuđenih predmeta,

razvoj i održavanje primjerenih standarda; održavanje koraka s najnovijim konzervatorskim tehnikama i praksama provodeći aktivnosti istraživanja i izobrazbe,

pomoć pri organizaciji prijevoza predmeta, uključujući kurirske usluge.

Kraj PRILOGA I., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst


PRILOG II.

KVALIFIKACIJE, RADNO ISKUSTVO I KRITERIJI ODABIRA

EPSO/AD/310/15

Kustos (AD 7)

1.   Kvalifikacije i radno iskustvo

Završen sveučilišni studij od najmanje četiri godine , potvrđen diplomom iz povijesti ili sličnog povezanog područja, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje šest godina profesionalnog iskustva u području povezanom s profilom.

2.   Kriteriji odabira

Pri odabiru na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

doktorat iz povijesti ili sličnog područja povezanog s opisom radnog mjesta;

2.

poslijediplomsku izobrazbu, koja nije doktorat, iz povijesti, muzeologije ili drugog sličnog područja povezanog s opisom radnog mjesta;

3.

profesionalno iskustvo u organiziranju i nadgledanju povijesnih izložbi;

4.

profesionalno iskustvo u istraživanju sadržaja i/ili eksponata različitih vrsta poput predmeta, slika i/ili videozapisa;

5.

profesionalno iskustvo u istraživanju i/ili obogaćivanju muzejske zbirke;

6.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova za široku publiku, posebno tekstova o izložbama, članaka za kataloge i komentara za audiovizualne zapise;

7.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova u skladu s akademskim standardima;

8.

profesionalno iskustvo u primjeni standarda profesionalne muzejske prakse;

9.

sudjelovanje u međunarodnim profesionalnim mrežama i/ili međunarodnim konferencijama u područjima povezanima s opisom radnog mjesta;

10.

profesionalno iskustvo u vođenju tima;

11.

profesionalno iskustvo u radu u međunarodnom i/ili međudisciplinarnom okruženju;

12.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova na engleskom, francuskom ili njemačkom.

Muzejski pedagog (AD 7)

1.   Kvalifikacije i radno iskustvo

Završen sveučilišni studij od najmanje četiri godine , potvrđen diplomom iz muzejske pedagogije, muzeologije, povijesti ili povezanih područja, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje šest godina profesionalnog iskustva u području povezanom s profilom.

2.   Kriteriji odabira

Pri odabiru na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

profesionalno iskustvo u izradi programa muzeja;

2.

profesionalno iskustvo u osmišljavanju i/ili provedbi obrazovnih aktivnosti kao što su radionice i/ili vođeni posjeti za različite ciljne skupine;

3.

profesionalno iskustvo u osmišljavanju obrazovne komponente izložbi (npr. praktični materijali);

4.

profesionalno iskustvo u osmišljavanju i/ili sastavljanju obrazovnog materijala prilagođenog sadržaju izložbi i/ili ciljnim skupinama;

5.

profesionalno iskustvo u osmišljavanju anketa za javnost i/ili anketa o zadovoljstvu posjetitelja;

6.

profesionalno iskustvo u primjeni profesionalnih standarda muzejske prakse;

7.

sudjelovanje u međunarodnim profesionalnim mrežama i/ili međunarodnim konferencijama u područjima povezanima s opisom radnog mjesta;

8.

profesionalno iskustvo u upravljanju projektima uključujući vođenje projektnih timova;

9.

profesionalno iskustvo s postupcima javne nabave;

10.

profesionalno iskustvo u radu u međunarodnom i/ili međudisciplinarnom okruženju;

11.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova na engleskom, francuskom ili njemačkom.

Konzervator – voditelj odjela zbirki i konzervacije (AD 7)

1.   Kvalifikacije i radno iskustvo

Završen sveučilišni studij od najmanje četiri godine , potvrđen diplomom konzervatora, muzeologije ili diplomom povezanog područja, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje šest godina profesionalnog iskustva u području povezanom s profilom.

2.   Kriteriji odabira

Pri odabiru na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

poslijediplomsku izobrazbu iz konzervacije, muzeologije ili iz područja povezanog s opisom radnog mjesta;

2.

profesionalno iskustvo u prikupljanju predmeta i/ili upravljanju njima;

3.

profesionalno iskustvo u procjeni stanja predmeta i/ili procjenjivanju potrebe i/ili troškova mjera restauracije;

4.

profesionalno iskustvo u kontroli klimatskih uvjeta i osvjetljenja skladišta, izložbenih prostora i/ili vitrina;

5.

profesionalno iskustvo u rukovanju predmetima;

6.

profesionalno iskustvo u radu s izvješćima o objektu („facility reports”);

7.

profesionalno iskustvo iz preventivne konzervacije na raznim predmetima ili materijalima;

8.

profesionalno iskustvo u primjeni profesionalnih standarda muzejske prakse;

9.

sudjelovanje u međunarodnim profesionalnim mrežama i/ili međunarodnim konferencijama u područjima povezanima s opisom radnog mjesta;

10.

profesionalno iskustvo u vođenju tima;

11.

profesionalno iskustvo u radu u međunarodnom i/ili međudisciplinarnom okruženju;

12.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova na engleskom, francuskom ili njemačkom.

EPSO/AST/136/15

Pomoćni kustos (AST 3)

1.   Kvalifikacije i radno iskustvo

Poslijesrednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom iz povijesti ili povezanog područja i najmanje tri godine profesionalnog iskustva u području muzejskih izložbi.

ILI

Srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom kojom se omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje šest godina profesionalnog iskustva u području povezanom s profilom, od čega najmanje tri godine u području muzejskih izložbi.

2.   Kriteriji odabira

Pri odabiru na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

poslijediplomsku izobrazbu iz povijesti, muzeologije ili drugog područja povezanog s opisom radnog mjesta;

2.

profesionalno iskustvo u organiziranju i nadgledanju povijesnih izložbi;

3.

profesionalno iskustvo u istraživanju sadržaja i/ili eksponata različitih vrsta poput predmeta, slika i/ili videozapisa;

4.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova za široku publiku, posebno tekstova o izložbama, članaka za kataloge i/ili komentara za audiovizualne zapise;

5.

profesionalno iskustvo u primjeni profesionalnih standarda muzejske prakse;

6.

sudjelovanje u međunarodnim profesionalnim mrežama i/ili međunarodnim konferencijama u području povezanom s opisom radnog mjesta;

7.

profesionalno iskustvo u radu u međunarodnom i/ili međudisciplinarnom okruženju;

8.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova na engleskom, francuskom ili njemačkom.

Pomoćni voditelj odjela zbirki i konzervacije (AST 3)

1.   Kvalifikacije i radno iskustvo

Poslijesrednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom iz konzervacije nakon kojeg je kandidat stekao najmanje tri godine profesionalnog iskustva u području povezanom s profilom.

ILI

Srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja omogućuje poslijesrednjoškolsko obrazovanje, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje šest godina profesionalnog iskustva u području povezanom s profilom.

2.   Kriteriji odabira

Pri odabiru na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

izobrazbu u području tehnika konzervacije na raznim predmetima ili materijalima;

2.

profesionalno iskustvo iz konzervacije i/ili tehnika restauracije na raznim predmetima ili materijalima;

3.

profesionalno iskustvo u procjeni stanja predmeta i/ili procjenjivanju potrebe i/ili troškova mjera restauracije;

4.

profesionalno iskustvo u kontroli klimatskih uvjeta i osvjetljenja skladišta, izložbenih prostora i/ili vitrina ili profesionalno iskustvo u radu s izvješćima o objektu („facility reports”);

5.

profesionalno iskustvo u vođenju konzervatorske dokumentacije o stanju predmeta, uključujući vizualnu dokumentaciju;

6.

profesionalno iskustvo iz preventivne konzervacije na raznim predmetima ili materijalima;

7.

pofesionalno iskustvo u rukovanju ulaznim i/ili izlaznim predmetima i/ili kontrola adekvatnosti njihova pakiranja i prijevoza;

8.

profesionalno iskustvo u primjeni profesionalnih standarda muzejske prakse;

9.

sudjelovanje u međunarodnim profesionalnim mrežama i/ili međunarodnim konferencijama u području povezanom s opisom radnog mjesta;

10.

pofesionalno iskustvo u radu u međunarodnom i/ili međudisciplinarnom okruženju;

11.

profesionalno iskustvo u sastavljanju tekstova na engleskom, francuskom ili njemačkom.

Kraj PRILOGA II., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst


PRILOG III.

JEZICI

U skladu s presudom Suda Europske unije (veliko vijeće) u predmetu C-566/10 P, Talijanska Republika protiv Komisije, institucije EU-a žele obrazložiti ograničenje izbora drugog jezika u ovom natječaju na manji broj službenih jezika EU-a.

Kandidati se stoga obavješćuju da je odluka o mogućnostima odabira drugog jezika u ovom natječaju donesena u interesu službe u kojoj se od novih zaposlenika očekuje da budu sposobni odmah početi raditi i učinkovito komunicirati u svojem svakodnevnom radu. U suprotnom bi učinkovito djelovanje institucija bilo ozbiljno ugroženo.

Dugogodišnja je praksa da se u internoj komunikaciji institucija EU-a, a posebno Doma europske povijesti, uglavnom upotrebljavaju engleski, francuski i njemački jezik, koji su ujedno najpotrebniji i za vanjsku komunikaciju i za obradu predmeta. Osim toga, engleski, francuski i njemački jezik najrašireniji su strani jezici u Europskoj uniji i strani jezici koji se najčešće uče. Ta činjenica potvrđuje trenutačne obrazovne i profesionalne standarde prema kojima se od kandidata za zapošljavanje na radna mjesta u institucijama Europske unije očekuje da vladaju najmanje jednim od tih jezika. Stoga, u nastojanju da se postigne ravnoteža između interesa i potreba službe s jedne strane i sposobnosti kandidata s druge strane te uzevši u obzir posebno područje ovog natječaja, smatra se primjerenim organizirati testiranja na navedena tri jezika kako bi se osiguralo da svi kandidati, bez obzira na svoj prvi službeni jezik, vladaju najmanje jednim od ta tri jezika na razini koja im omogućuje obavljanje njihova posla. Takvim testiranjem posebnih kompetencija institucije Unije procjenjuju sposobnost kandidata da odmah učinkovito djeluju u okruženju vrlo sličnom stvarnim uvjetima na radnome mjestu.

Zbog istih razloga preporučuje se da se ograniči izbor jezika na kojima kandidati komuniciraju s institucijom, uključujući jezike na kojima se može ispuniti prijava za natječaj. Na taj način osigurat će se i ujednačenost u uspoređivanju kandidata i provjeravanju njihovih prijava.

Nadalje, radi jednakog postupanja prema svima, svi kandidati, uključujući one čiji je prvi službeni jezik jedan od navedena tri, moraju proći testiranje na svojem drugom jeziku, koji odabiru među ta tri.

To ne dovodi u pitanje mogućnost daljnjeg jezičnog usavršavanja osoblja radi stjecanja sposobnosti rada na trećem jeziku u skladu s člankom 45. stavkom 2. Pravilnika o osoblju.

Kraj PRILOGA III., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst