ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 131A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
23. travnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

2015/C 131A/01

Obavijest o otvorenom natječaju — EPSO/AST-SC/04/15 — Parlamentarni podvornici (AST SC 1)

1


HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

23.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

CA 131/1


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

EPSO/AST-SC/04/15 — PARLAMENTARNI PODVORNICI (AST SC 1)

(2015/C 131 A/01)

Rok za prijavu: 27. svibnja 2015. do 12.00 (podne), prema briselskom vremenu

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvoreni natječaj utemeljen na kvalifikacijama i testovima radi dobivanja popisa 30 uspješnih kandidata s kojeg će Europski parlament zaposliti nove članove javne službe kao „parlamentarne podvornike” (funkcijska skupina AST-SC). Kandidate može za obavljanje sličnih dužnosti zaposliti i Sud Europske unije u Luxembourgu.

Ova Obavijest o natječaju i Opća pravila primjenjiva na otvorene natječaje, objavljena u Službenom listu Europske unije C 70 A, 27. veljače 2015 . (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC), čine pravno obvezujući okvir za ovaj postupak odabira.

KOJE ZADAĆE MOGU OČEKIVATI DA ĆU OBAVLJATI?

Parlamentarni podvornik pomaže zastupnicima u Europskom parlamentu i drugim uglednicima tijekom plenarnih sjednica, sastanaka drugih parlamentarnih tijela i tijekom raznih događaja koji se održavaju u prostorijama Europskog parlamenta. To među ostalim uključuje pripremu i nadzor dvorana za sastanke, pratnju sudionika ili posjetitelja i izvršavanje protokolarnih aktivnosti.

Taj posao zahtijeva fleksibilno radno vrijeme i redovna službena putovanja u tri uobičajena mjesta rada Parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) te izvan njih.

Za više informacija o tipičnim zadaćama vidjeti PRILOG I.

ISPUNJUJEM LI UVJETE ZA PRIJAVU?

U trenutku potvrđivanja prijave morate ispunjivati SVE sljedeće uvjete:

Opći uvjeti

uživate sva građanska prava državljanina države članice EU-a,

ispunjujete sve obveze u okviru nacionalnog zakonodavstva u pogledu vojne službe,

ispunjujete uvjete kojima se dokazuje primjerenost osobnosti za obavljanje predmetnih dužnosti.

Posebni uvjeti: jezici

jezik 1: najniža razina – C1 na jednom od 24 službena jezika EU-a,

jezik 2: najniža razina – B2 na engleskom, francuskom ili njemačkom; jezik 2 mora biti različit od jezika 1,

jezik 3: najniža razina – A2 na jednom od 24 službena jezika EU-a; jezik 3 mora biti različit od jezika 1 i 2.,

Za više informacija o jezičnim razinama vidjeti Zajednički europski referentni okvir za jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr)

Posebni uvjeti: kvalifikacije i radno iskustvo

poslijesrednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom,

ili

srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja omogućuje poslijesrednjoškolsko obrazovanje nakon kojega ste stekli profesionalno iskustvo od najmanje tri godine,

ili

profesionalno osposobljavanje (istovjetno poslijesrednjoškolskom obrazovanju) nakon kojega ste stekli profesionalno iskustvo od najmanje tri godine,

ili

profesionalno iskustvo od najmanje osam godina .

Za više informacija o diplomama vidjeti Prilog I. Općim pravilima primjenjivima na otvorene natječaje http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC)

Potrebno je profesionalno iskustvo u praktičnom upravljanju dvoranama za sastanke i/ili konferencije i/ili sudnicama, posebno u nacionalnim parlamentima, regionalnim, nacionalnim ili međunarodnim organizacijama ili bilo kojoj drugoj organizaciji. To iskustvo treba biti izravno ili velikim dijelom povezano s dužnostima podvornika kako je opisano u PRILOGU I.

Odabrani drugi jezik mora biti engleski, francuski ili njemački . To su glavni radni jezici unutar institucija EU-a te je u interesu službe da novi zaposlenici odmah budu sposobni za rad i učinkovitu komunikaciju u svojem svakodnevnom radu na barem jednom od njih.

Zbog velike jezične raznolikosti u Europskom parlamentu i među pozvanim posjetiteljima i uglednicima za ovaj se natječaj zahtijeva treći jezik . Podvornici moraju biti sposobni komunicirati s ljudima koji se služe različitim jezicima.

Za dodatne informacije o jezicima u okviru natječaja EU-a vidjeti PRILOG II.

KAKAV JE POSTUPAK ODABIRA?

1.    Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora

Ako broj kandidata prelazi određeni prag koji je odredio EPSO kao tijelo za imenovanje, svi kandidati koji su u propisanom roku potvrdili svoj obrazac za prijavu bit će pozvani da pristupe nizu računalnih testova s višestrukim izborom odgovora u jednom od ovlaštenih centara EPSO-a.

Ako je broj kandidata ispod tog praga , ti će se testovi organizirati tijekom faze procjene kandidata (točka 3.).

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se na sljedeći način:

Testovi

Jezik

Pitanja

Trajanje

Bodovni prag

Verbalno zaključivanje

Jezik 1

20 pitanja

35 min.

10/20

Numeričko zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

20 min.

Numeričko + apstraktno zaključivanje zajedno: 10/20

Apstraktno zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

10 min.

Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na testovima tijekom faze procjene kandidata.

2.    Odabir na temelju kvalifikacija

Najprije se provjeravaju uvjeti za sudjelovanje u natječaju na temelju podataka iz elektroničkih prijava kandidatâ. Postoje dvije mogućnosti.

ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organiziraju preliminarno , popratna dokumentacija kandidata provjerava se padajućim redoslijedom prema uspješnosti kandidata na tim testovima sve dok broj uspješnih kandidata ne dosegne prag iz točke 1. Popratna dokumentacija kandidata ispod praga ne provjerava se,

ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora ne organiziraju preliminarno , provjerava se popratna dokumentacija svih kandidata kako bi se utvrdilo da ispunjavaju uvjete sudjelovanje.

Potom se samo za kandidate koji ispunjavaju uvjete , a koji su odabrani kako je prethodno opisano, odabir na temelju kvalifikacija provodi na temelju informacija koje je kandidat dostavio u kartici „Probir talenata” (FR – évaluateur de talent, EN – talent screener, DE – Talentfilter) obrasca za prijavu. Za svaki kriterij odabira odbor za odabir dodjeljuje ponder njegove relativne važnosti (od 1 do 3), a svakom odgovoru kandidata dodjeljuje se između 0 i 4 boda.

Odbor za odabir zatim množi bodove s ponderom za svaki kriterij te ih zbraja kako bi izdvojio kandidate čiji profil najviše odgovara zadaćama koje podrazumijeva radno mjesto.

Za popis kriterija vidjeti PRILOG III.

3.    Faza procjene

Broj kandidata pozvanih na testiranje u toj fazi bit će najviše tri puta veći od traženog broja uspješnih kandidata. Ako ste jedan od kandidata koji su u odabiru na temelju kvalifikacija postigli najveći ukupni broj bodova , bit ćete pozvani na fazu procjene u trajanju od jednog ili dva dana, najvjerojatnije u Bruxellesu , gdje ćete polagati testove na svojim jezicima 2 i 3 .

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora iz točke 1. ne organiziraju unaprijed , te ćete testove polagati tijekom faze procjene.

Sedam općih kompetencija i posebne kompetencije koje se traže za ovaj natječaj testirat će se tijekom faze procjene na temelju 4 testa (intervju na temelju općih i posebnih kompetencija, test situacijskog prosuđivanja na vašem jeziku 2 i usmeni test znanja jezika na vašem jeziku 3), kako je opisano u sljedećim matricama:

Kompetencija

Testovi

1.

Analiziranje i rješavanje problema

Test situacijskog prosuđivanja

2.

Komunikacija

Intervju na temelju općih kompetencija

3.

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

Test situacijskog prosuđivanja

4.

Učenje i razvoj

Intervju na temelju općih kompetencija

5.

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

Test situacijskog prosuđivanja

6.

Otpornost

Test situacijskog prosuđivanja

7.

Rad s drugima

Test situacijskog prosuđivanja

Bodovni prag

Ukupno 35/70

Ponderiranje općih kompetencija

50 % ukupnog broja bodova


Kompetencije

Testovi

Posebne kompetencije za određeno područje

Intervju na temelju posebnih kompetencija

Bodovni prag

50/100

Ponderiranje posebnih kompetencija

50 % ukupnog broja bodova

Jezik 3

Usmeni test na određenom jeziku

Bodovni prag

5/10

Broj bodova koji ostvarite na testu jezika 3 neće se dodati ukupnom broju bodova testova iz faze procjene, ali morate preći bodovni prag.

4.    Popis uspješnih kandidata

Nakon provjere popratne dokumentacije kandidata odbor za odabir sastavlja popis uspješnih prihvatljivih kandidata koji su nakon faze procjene postigli najveći broj bodova, sve dok se ne dosegne traženi broj uspješnih kandidata. Imena se navode abecednim redom.

KADA I GDJE SE MOGU PRIJAVITI?

Ispunite elektroničku prijavu na internetskoj stranici EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do

27. svibnja 2015. u 12.00 (podne), prema briselskom vremenu.


PRILOG I.

OPIS RADNOG MJESTA

Parlamentarni podvornik pomaže zastupnicima i drugim uglednicima pozvanima u Europski parlament, posebno tijekom plenarnih sjednica, sastanaka drugih parlamentarnih tijela i tijekom raznih događaja koji se održavaju u prostorijama Europskog parlamenta.

Taj posao zahtijeva veliku razinu dostupnosti, fleksibilno radno vrijeme i redovna službena putovanja u tri uobičajena mjesta rada Parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) te izvan njih.

Zadaće su parlamentarnog podvornika sljedeće:

Sjednice i sastanci:

praktična pomoć predsjedništvu,

doček i pratnja sudionika,

dijeljenje dokumenata na svim jezicima,

postavljanje oznaka s imenima sudionika,

praćenje potpisivanja zastupnika,

vođenje popisâ prisutnosti,

osiguravanje sigurnosti te, na zahtjev predsjednika, interveniranje radi održavanja reda,

kontroliranje pristupa dvoranama.

Protokolarne aktivnosti i službeni događaji:

doček i pratnja važnih osoba,

podizanje zastava,

postavljanje protokolarnih staza,

sudjelovanje u počasnom špaliru za vrijeme službenih posjeta.

Ostale aktivnosti:

dijeljenje, sakupljanje i razvoženje pošte s pomoću kolica,

pražnjenje sanduka, kolica i ormara za dokumente,

doček, pratnja i smještaj u galerijama i dvoranama skupina posjetitelja; održavanje reda; osiguravanje poštovanja posebnih naputaka,

vođenje garderoba za skupine posjetitelja,

obavljanje administrativnih poslova (registriranje pošte, arhiviranje itd.),

obavljanje administrativnih poslova uporabom računala (elektronička pošta, osnovna obrada teksta, intranet itd.),

pružanje obavijesti posjetiteljima, dužnosnicima i ostalim osobama,

pomaganje službi za sprečavanje požara.

Kraj PRILOGA I., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst


PRILOG II.

JEZICI

U skladu s presudom Suda Europske unije (Veliko vijeće) u predmetu C-566/10 P, Talijanska Republika protiv Komisije, institucije EU-a žele, u okviru ovog natječaja, obrazložiti ograničenje izbora drugog jezika na ograničen broj službenih jezika EU-a.

Kandidati se stoga obavješćuju da je odluka o mogućnostima odabira drugog jezika u ovom natječaju donesena u interesu službe za koju je potrebno da novi zaposlenici budu sposobni odmah početi raditi i učinkovito komunicirati u svojem svakodnevnom radu. U suprotnom bi učinkovito djelovanje institucija bilo ozbiljno ugroženo.

U skladu s dugogodišnjom praksom institucija EU-a povezanom s upotrebom jezika u internoj komunikaciji te uzimajući u obzir potrebe službi u smislu vanjske komunikacije i obrade dokumenata, najčešće se upotrebljavaju engleski, francuski i njemački jezik. Osim toga, engleski, francuski i njemački jezik najrašireniji su strani jezici u Europskoj uniji i strani jezici koji se najčešće uče. Ta činjenica potvrđuje trenutačne obrazovne i profesionalne standarde prema kojima se od kandidata za zapošljavanje na radna mjesta u institucijama Europske unije očekuje da vladaju najmanje jednim od tih jezika. Stoga, u nastojanju da se interesi i potrebe službe usklade sa sposobnostima kandidata, a pritom uzimajući u obzir posebno područje ovog natječaja, primjerenim se smatra organizirati testiranja na navedena tri jezika kako bi se zajamčilo da svi kandidati, bez obzira na svoj prvi službeni jezik, vladaju najmanje jednim od ta tri jezika na razini koja im omogućuje obavljanje njihova posla. Takvo testiranje posebnih kompetencija institucijama Unije pomaže u procjeni sposobnosti kandidata da odmah učinkovito djeluju u okruženju vrlo sličnom stvarnim uvjetima na radnome mjestu.

Zbog istih razloga preporučuje se da se ograniči izbor jezika na kojima kandidati komuniciraju s institucijom, uključujući jezike na kojima se može ispuniti prijava za natječaj. Na taj način osigurat će se i ujednačenost u uspoređivanju kandidata i provjeravanju njihovih prijava.

Nadalje, radi jednakog postupanja prema svima, svi kandidati, uključujući one čiji je prvi službeni jezik jedan od navedena tri, moraju proći testiranje na svojem drugom jeziku, koji odabiru među ta tri.

To ne dovodi u pitanje mogućnost daljnjeg jezičnog usavršavanja osoblja radi stjecanja sposobnosti rada na trećem jeziku u skladu s člankom 45. stavkom 2. Pravilnika o osoblju.

Kraj PRILOGA II., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst


PRILOG III.

KRITERIJI ODABIRA

Pri odabiru na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

praktično profesionalno iskustvo u pripremi dvorana, pružanju pomoći tijekom sastanaka, događaja ili manifestacija s vrlo velikim brojem sudionika (više stotina ili više tisuća);

2.

profesionalno iskustvo u dočeku važnih osoba i primjeni protokolarnih pravila;

3.

profesionalno iskustvo u pasivnom osiguravanju sigurnosti, npr. sprečavanje požara;

4.

profesionalno iskustvo u dočeku pojedinačnih posjetitelja i velikih skupina posjetitelja i pružanju pomoći posjetiteljima (prijam, pratnja, smještaj na tribine itd.);

5.

profesionalno iskustvo u administrativnom radu povezanom s dužnostima iz Obavijesti o natječaju, npr. arhiviranje, registriranje pošte itd.;

6.

profesionalno iskustvo u uporabi računala povezano s dužnostima iz Obavijesti o natječaju, npr. elektronička pošta, osnovna obrada teksta, intranet itd.;

7.

profesionalno iskustvo u višekulturnom okruženju povezano s dužnostima iz Obavijesti o natječaju;

8.

profesionalno iskustvo u pružanju pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću;

Kraj PRILOGA III., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.