ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 93

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
20. ožujka 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 093/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7535 – IFMGIF/OHL Group/Conmex) ( 1 )

1

 

Europska središnja banka

2015/C 093/02

Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora Europske središnje banke

2


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 093/03

Tečajna lista eura

8

2015/C 093/04

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

9

2015/C 093/05

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

10

2015/C 093/06

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

11

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2015/C 093/07

Popis država članica i njihovih nadležnih tijela u vezi s člankom 15. stavkom 2., člankom 17. stavkom 8. i člankom 21. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

12

2015/C 093/08

Obavijest u skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Odobrenje za zadržavanje nacionalnih mjera koje su strože od odredaba EU-ove mjere za usklađivanje ( 1 )

18


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2015/C 093/09

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7537 – ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti) ( 1 )

20

2015/C 093/10

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7519 – Repsol / Talisman Energy) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

21

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2015/C 093/11

Obavijest o zahtjevu u skladu s člankom 35. Direktive 2014/25/EU – Zahtjev naručitelja

22


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.7535 – IFMGIF/OHL Group/Conmex)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 93/01)

Dana 13. ožujka 2015. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskim stranicama EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32015M7535. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


Europska središnja banka

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/2


Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora Europske središnje banke

(2015/C 93/02)

NADZORNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 13.e stavak 1.

budući da:

(1)

Članak 19. stavak 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 (2) zahtijeva od članova Nadzornog odbora Europske središnje banke (dalje u tekstu „članovi Nadzornog odbora”) da djeluju neovisno i objektivno u interesu Unije kao cjeline te da ne traže ni ne primaju upute od institucija ili tijela Unije, od vlada država članica ili od bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

(2)

Članak 25. Uredbe (EU) br. 1024/2013 uspostavlja načelo odvajanja određenih zadaća Europske središnje banke (ESB) u vezi s politikama bonitetnog nadzora od zadaća u vezi s monetarnom politikom, jednako kao i drugih zadaća, kako bi se izbjegli sukobi interesa te osigurava da se ove funkcije izvršavaju u skladu s postavljenim ciljevima.

(3)

Članak 31. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 zahtijeva od ESB-a da uspostavlja i održava sveobuhvatne i formalne postupke, uključujući etičke postupke i proporcionalna razdoblja kako bi se unaprijed procijenili i spriječili mogući sukobi interesa u slučajevima naknadnog zaposlenja članova Nadzornog odbora u roku od dvije godine, te da propisuje odgovarajuće objave koje podliježu primjenjivim pravilima o zaštiti podataka. Ti postupci ne smiju dovesti u pitanje primjenu strožih nacionalnih pravila. U odnosu na članove Nadzornog odbora koji su predstavnici nacionalnih nadležnih tijela, ti se postupci uspostavljaju i provode u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima. Nadalje, ovi su postupci bez utjecaja na primjenu ESB-ovih uvjeta zaposlenja predsjednika, potpredsjednika i četiri ESB-ova predstavnika u Nadzornom odboru, što također uključuje odredbe o razdoblju hlađenja (engl. cooling off period).

(4)

Članak 13.e stavak 2. Poslovnika Europske središnje banke zahtijeva od svakog člana Nadzornog odbora da osigura da sve osobe u pratnji, zamjenici i predstavnici njegove nacionalne središnje banke, ako nacionalno nadležno tijelo nije središnja banka, potpišu izjavu o pridržavanju Kodeksa ponašanja prije sudjelovanja na sastancima Nadzornog odbora,

DONIO JE OVAJ KODEKS PONAŠANJA

Članak 1.

Područje primjene

1.1   Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na članove Nadzornog odbora u obavljanju njihovih zadaća kao članova Nadzornog odbora i kao članova Upravljačkog odbora Nadzornog odbora. Kodeks ponašanja se također primjenjuje na osobe u pratnji, zamjenike i predstavnike nacionalnih središnjih banaka, kada nacionalno nadležno tijelo nije nacionalna središnja banka (dalje u tekstu „drugi sudionicu na sastancima Nadzornog odbora”), u obavljanju zadaća u vezi s Nadzornim odborom i Upravljačkim odborom Nadzornog odbora, u slučajevima kada je to izričito predviđeno.

1.2   Ovaj Kodeks ponašanja je bez utjecaja na primjenu strožih nacionalnih pravila, kao i na primjenu ESB-ovih uvjeta zaposlenja, uključujući pravila o privatnim financijskim transakcijama, koja se primjenjuju na one koji ulaze u područje primjene ovog Kodeksa ponašanja u njihovu svojstvu predstavnika nacionalnih nadležnih tijela ili predstavnika nacionalnih središnjih banaka država članica sudionica ili članova ESB-a.

Članak 2.

Osnovna načela

2.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju se pridržavati najviših standarda etičkog ponašanja. U obavljanju svojih zadaća, od njih se očekuje da djeluju pošteno, neovisno, nepristrano, obazrivo, slobodno i neovisno o vlastitim interesima. Oni moraju biti svjesni važnosti svojih zadaća i odgovornosti, moraju voditi računa o javnoj prirodi svojih funkcija i trebaju se ponašati na način koji održava i promiče povjerenje javnosti u ESB.

2.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora obavljaju svoje zadaće strogo u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), Uredbom (EU) br. 1024/2013, Poslovnikom Europske središnje banke i Poslovnikom Nadzornog odbora Europske središnje banke (3).

2.3   Pri davanju izjava za javnost o pitanjima koja se odnose na jedinstveni nadzorni mehanizam, članovi Nadzornog odbora moraju uzeti u obzir svoju ulogu u Nadzornom odboru i zadaće Nadzornog odbora te naročito dati do znanja govore li kao predstavnici nacionalnih nadzornih tijela, u svoje ime ili kao članovi Nadzornog odbora.

2.4   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora obavljaju svoje zadaće kao predstavnici Nadzornog odbora, a u javnim nastupima smatraju se predstavnicima Nadzornog odbora kao unutarnjeg kolektivnog tijela ESB-a. Unutar Nadzornog odbora, oni usklađuju poruke koje se prenose javnim govorima, usmeno i/ili pisano, i u bilo kojem drugom obliku javnog izvješćivanja. Članovi Nadzornog odbora također trebaju unutar Nadzornog odbora uskladiti svako pojavljivanje na raspravama u Europskom parlamentu i Euroskupini te izvješća Europskom parlamentu i Euroskupini u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013, kao i svaku razmjenu stajališta s nacionalnim parlamentima u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Članak 3.

Odvajanje od funkcije monetarne politike

3.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju poštovati odvajanje određenih zadaća ESB-a u vezi s politikama bonitetnog nadzora od zadaća u vezi s monetarnom politikom, kao i drugih zadaća, te moraju postupati u skladu s unutarnjim pravilima ESB-a o odvajanju bonitetnog nadzora od monetarne politike, a koja se donose sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

3.2   U obavljanju svojih zadaća, članovi Nadzornih odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju voditi računa o ciljevima utvrđenim Uredbom (EU) br. 1024/2013 i ne smiju utjecati na druge zadaće ESB-a.

Članak 4.

Neovisnost

4.1   U skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora, u obavljanju zadaća koje su im dodijeljene, djeluju neovisno i objektivno u interesu Unije kao cjeline, neovisno o nacionalnom ili osobnom interesu te ne traže ni ne primaju upute od institucija ili tijela Unije, od vlada država članica ili od bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

4.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora osobito moraju obavljati zadaće koje su im dodijeljene slobodno od neprimjerenih političkih utjecaja i komercijalnih uplitanja koji bi mogli utjecati na njihovu neovisnost.

4.3   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju se suzdržati od profesionalnih djelatnosti i moraju dati ostavku na svaku dužnost koja bi mogla ometati njihovu neovisnost ili bi ih mogla izložiti mogućnosti korištenja povlaštenih informacija.

Članak 5.

Pravila o osobnim financijskim transakcijama

5.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora ne smiju koristiti povjerljive informacije kojima imaju pristup u svrhu obavljanja privatnih financijskih transakcija, izravno ili neizravno putem trećih osoba, na vlastiti rizik i za vlastiti račun ili na rizik i za račun treće osobe.

5.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju ustrojiti odgovarajuće postupke ili se pridržavati odgovarajućih postupaka za upravljanje svojom osobnom imovinom, povrh one koja je potrebna za redovnu osobnu upotrebu ili upotrebu od strane obitelji, na način koji osigurava neovisnost člana Nadzornog odbora, nepostojanje sukoba interesa i prepreku za korištenje povlaštenih informacija od strane člana.

5.3   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju postupati u skladu s pravilima o privatnim financijskim transakcijama koja je donio ESB za članove osoblja ESB-a. U odnosu na članove Nadzornog odbora koji su predstavnici nacionalnih nadležnih tijela, na postupanje u skladu s takvim pravilima o osobnim financijskim transakcijama i njihovo praćenje primjenjuju se nacionalna postupovna pravila.

Članak 6.

Izjava o imovnom stanju

U nedostatku zahtjeva za dostavu izjave o imovnom stanju temeljem primjenjivih nacionalnih pravila, članovi Nadzornog odbora moraju dostaviti Predsjedniku ESB-a, tijekom prva tri mjeseca njihove službe ili tijekom razdoblja od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Kodeksa ponašanja, pisanu izjavu u kojoj se navodi njihovo nasljedstvo, svako izravno ili neizravno sudjelovanje u bilo kojem društvu i očekivanu organizaciju za upravljanje njihovom imovinom tijekom njihove službe kao člana Nadzornog odbora. Ove pisane izjave, uključujući izjave o imovnom stanju koje se zahtijevaju temeljem primjenjivih nacionalnih pravila, ažuriraju se svake godine.

Članak 7.

Mišljenje Odbora za etiku ESB-a

7.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora dužni su zatražiti mišljenje Odbora za etiku ESB-a u slučaju dvojbe u vezi s praktičnom primjenom pravila utvrđenih u ovom Kodeksu ponašanja.

7.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora, kao i ESB i nacionalno nadležno tijelo ili nacionalna središnja banka čiji je predstavnik član koji zahtijeva mišljenje Nadzornog odbora ili drugi sudionik na sastancima Nadzornog odbora, obavještavaju se o načelima i razlozima mišljenja koje je izdao Odbor za etiku ESB-a bez navođenja bilo kojeg pojedinog člana Nadzornog odbora ili drugog sudionika.

Članak 8.

Razdoblje hlađenja

8.1   Članovi nadzornog odbora obavještavaju predsjednika ESB-a o svojoj namjeri obavljanja bilo koje profesionalne, plaćene ili neplaćene djelatnosti, tijekom dvije godine nakon datuma prestanka obnašanja dužnosti. Oni mogu obavljati profesionalne djelatnosti u:

(a)

kreditnoj instituciji koju izravno nadzire ESB, nakon isteka razdoblja od godine dana nakon datuma prestanka njihova članstva u Nadzornom odboru;

(b)

kreditnoj instituciji koju ESB izravno ne nadzire, ali gdje postoji sukob interesa ili se može smatrati da postoji, nakon isteka razdoblja od godine dana nakon prestanka članstva u Nadzornom odboru;

(c)

bilo kojoj instituciji osim kreditne institucije, osim kad postoji sukob interesa ili se može smatrati da postoji, u kom slučaju odgovarajuća djelatnost može početi tek nakon isteka razdoblja od šest mjeseci nakon datuma prestanka njihova članstva u Nadzornom odboru.

8.2   Drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora obavještavaju predsjednika ESB-a o svojoj namjeri obavljanja bilo koje profesionalne, plaćene ili neplaćene, djelatnosti, tijekom godine dana od datuma njihova prestanka djelovanja u tom svojstvu. Oni mogu obavljati profesionalne djelatnosti u:

(a)

kreditnoj instituciji koju izravno nadzire ESB, nakon isteka razdoblja od šest mjeseci nakon datuma prestanka njihova sudjelovanja u Nadzornom odboru;

(b)

kreditnoj instituciji koju ESB izravno ne nadzire, ali gdje postoji sukob interesa ili se može smatrati da postoji, nakon isteka razdoblja od šest mjeseci nakon prestanka njihova sudjelovanja u Nadzornom odboru;

(c)

bilo kojoj instituciji osim kreditne institucije, osim kad postoji sukob interesa ili se može smatrati da postoji, u kom slučaju odgovarajuća djelatnost može započeti tek nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon datuma prestanka njihova sudjelovanja u Nadzornom odboru.

8.3   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora traže od Odbora za etiku ESB-a izdavanje mišljenja o razdoblju hlađenja koje se primjenjuje na njih temeljem ovog članka. Odbora za etiku ESB-a može u svom mišljenju preporučiti odustajanje od prava na razdoblje hlađenja ili skraćivanje njegova trajanja utvrđenog ovim člankom u slučajevima kada se može isključiti mogućnost sukoba interesa koji proizlazi iz naknadne profesionalne djelatnosti.

8.4   U vezi s člankom 8.1 točka a) i člankom 8.2 točka a), Odbora za etiku ESB-a može također u svom mišljenju preporučiti produljenje razdoblja hlađenja do najviše dvije godine za članove Nadzornog odbora i godinu dana za druge sudionike na sastancima Nadzornog odbora u odgovarajućim okolnostima kada se mogućnost sukoba interesa zbog naknadne profesionalne djelatnosti ne može isključiti za dulje razdoblje.

8.5   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora trebaju primiti odgovarajuću naknadu u pogledu razdoblja hlađenja od odgovarajuće institucije koja djeluje kao poslodavac. Ova naknada treba se platiti neovisno o primitku ponude za obavljanje profesionalne djelatnosti. U skladu s tim, članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora mogu tražiti mišljenje Odbora za etiku ESB-a o odgovarajućoj razini naknada u pogledu razdoblja za razmišljanje ili pregovaranje.

8.6   Mišljenja koje je Odbor za etiku ESB-a izdao temeljem stavaka 3., 4. i 5. upućuju se Nadzornom odboru na razmatranje. Nadzorni odbor daje preporuke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu ili odgovarajućoj nacionalnoj središnjoj banci koji su dužni obavijestiti Nadzorni odbor o svakoj prepreci za provođenje te preporuke.

Članak 9.

Sukob interesa

9.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju izbjegavati svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa ili bi se moglo smatrati da dovodi do sukoba interesa. Sukob interesa nastaje kada članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora imaju privatni ili osobni interes koji može utjecati na nepristrano i objektivno izvršavanje njihovih zadaća uključujući svaku moguću povlasticu ili korist za njih, članove njihove obitelji ili njihove priznate partnere.

9.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor o svakoj situaciji koja bi mogla uzrokovati ili za koju bi se moglo smatrati da uzrokuje sukob interesa i ti članovi ne smiju sudjelovati u vijećanju ili glasati u vezi s tom situacijom.

Članak 10.

Darovi ili druge povlastice

10.1   „Dar” znači svaka povlastica ili korist, financijska ili u naravi, koja je povezana sa zadaćama dodijeljenim članovima Nadzornog odbora ili drugim sudionicima na sastancima Nadzornog odbora, a koja ne predstavlja dogovorenu naknadu za pružene usluge, neovisno o tome je li dana ili ponuđena članu Nadzornog odbora ili drugom sudioniku na sastancima Nadzornog odbora ili bilo kojem članu njihovih obitelji ili njihovim priznatim partnerima.

10.2   Prihvaćanje dara neće u svakom slučaju narušiti ili utjecati na objektivnost i slobodu djelovanja člana Nadzornog odbora i neće stvoriti neprikladnu obvezu ili očekivanje na strani primatelja ili davatelja. Darovi koji su povezani s nadziranim subjektima, a čija vrijednost premašuje 50 eura i darovi javnog sektora u vrijednosti koja premašuje onu koja je uobičajena i koja se smatra prikladnom moraju se odbiti. Ako određena situacija ne omogućuje odbijanje takvog dara, dar se mora predati ESB-u, nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnoj središnjoj banci čiji je predstavnik odgovarajući član Nadzornog odbora ili drugi sudionik na sastancima Nadzornog odbora, osim ako se višak koji prelazi 50 eura uplati ESB-u, nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnoj središnjoj banci. Članovi nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora ne smiju prihvatiti česte darove iz istog izvora.

Članak 11.

Prihvaćanje poziva i povezanih plaćanja

11.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora, imajući na umu svoju obvezu poštovanja načela neovisnosti i izbjegavanja sukoba interesa, mogu prihvatiti pozive na konferencije, primanja ili kulturne događaje i povezane prijeme, uključujući odgovarajuće usluge smještaja, ako je njihovo sudjelovanje u događaju u skladu s izvršavanjem njihovih zadaća ili je u interesu ESB-a. Oni bi trebali pokazati poseban oprez u odnosu na pojedinačne pozive.

11.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju odbiti sve pozive i plaćanja koji nisu u skladu s ovim pravilima i moraju obavijestiti svoje druge ugovorne strane o važećim pravilima.

Članak 12.

Djelatnosti poduzete u osobno ime

12.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju osigurati da djelatnosti koje su poduzeli u osobno ime, ako postoje, neovisno o tome jesu li uz naknadu ili bez naknade, nemaju negativan učinak na njihove obveze i neće štetiti ugledu ESB-a.

12.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora mogu se, primjerice, baviti podučavanjem ili znanstvenim djelatnostima, jednako kao i drugim djelatnostima, pod uvjetom da te djelatnosti nisu povezane s nadziranim subjektima. Oni mogu prihvatiti naknadu i naknadu troškova za takve djelatnosti kada su poduzete u osobno ime i bez sudjelovanja ESB-a, pod uvjetom da su takva naknada i troškovi primjereni obavljenom poslu i da su u uobičajenim granicama.

12.3   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora svake godine pisanim putem obavještavaju Odbor za etiku o svakoj djelatnosti u kojoj su sudjelovali u svoje osobno ime i o svakoj nagradi koja je proizašla iz njihovih vanjskih dužnosti, javnih ili privatnih, a koje su izvršene za vrijeme trajanja službe.

12.4   U slučaju akademskih ili znanstvenih doprinosa, članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju jasno dati do znanja da su ti doprinosi dani u osobno ime i da ne predstavljaju stajališta ESB-a.

Članak 13.

Plaćeni rad ili druge zadaće bračnog druga ili priznatog partnera

Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju odmah obavijestiti Odbor za etiku o svakom plaćenom radu ili drugoj naplatnoj djelatnosti svog bračnog druga ili priznatog partnera koja bi mogla uzrokovati ili bi se moglo smatrati da uzrokuje sukob interesa, čak i u slučaju sumnje.

Članak 14.

Poslovna tajna

14.1   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju uzeti u obzir zahtjeve u vezi poslovne tajne iz članka 37. Statuta ESSB-a, članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i članka 23.a Poslovnika Europske središnje banke, u skladu s kojim se od članova zahtijeva da ne odaju povjerljive informacije, bilo u javnim obraćanjima ili izjavama medijima, u odnosu na nadzorne odluke koje još nisu javno objavljene.

14.2   Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju poduzeti sve potrebne mjere radi osiguranja poštovanja obveza čuvanja poslovne tajne iz članka 37. Statuta ESSB-a od strane osoba koje imaju pristup informacijama kojima raspolažu članovi.

Članak 15.

Informacije o suprotnim nacionalnim odredbama

Članovi Nadzornog odbora i drugi sudionici na sastancima Nadzornog odbora moraju u potpunosti obavijestiti Odbor za etiku ESB-a o svakoj prepreci postupanju u skladu s ovim Kodeksom ponašanja, uključujući svaku prepreku koja proizlazi iz suprotnih nacionalnih odredbi.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 12. studenoga 2014.

Predsjednica Nadzornog odbora

Danièle NOUY


(1)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(3)  SL L 182, 21.6.2014., str. 56.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/8


Tečajna lista eura (1)

19. ožujka 2015.

(2015/C 93/03)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,0677

JPY

japanski jen

129,12

DKK

danska kruna

7,4508

GBP

funta sterlinga

0,71830

SEK

švedska kruna

9,2797

CHF

švicarski franak

1,0595

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,6355

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,425

HUF

mađarska forinta

303,22

PLN

poljski zlot

4,1288

RON

rumunjski novi leu

4,4170

TRY

turska lira

2,7776

AUD

australski dolar

1,3966

CAD

kanadski dolar

1,3578

HKD

hongkonški dolar

8,2842

NZD

novozelandski dolar

1,4453

SGD

singapurski dolar

1,4809

KRW

južnokorejski von

1 197,86

ZAR

južnoafrički rand

13,0815

CNY

kineski renminbi-juan

6,6140

HRK

hrvatska kuna

7,6500

IDR

indonezijska rupija

13 932,02

MYR

malezijski ringit

3,9555

PHP

filipinski pezo

47,979

RUB

ruski rubalj

64,1691

THB

tajlandski baht

34,997

BRL

brazilski real

3,4740

MXN

meksički pezo

16,3091

INR

indijska rupija

66,8199


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/9


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2015/C 93/04)

Image

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i stručne krugove (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s EU-om potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i značajke ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Talijanska Republika.

Prigoda : Sedamsto pedeseta obljetnica rođenja Dantea Alighierija (1265. – 2015.).

Opis motiva : Na kovanici je prikazan Dante s otvorenom knjigom u lijevoj ruci, a iza njega se nalazi gora u čistilištu, detalj prikaza Božanstvene komedije koju je Domenico di Michelino (1417. – 1491.) oslikao u katedrali S. Maria del Fiore u Firenci. U sredini se nalazi monogram Talijanske Republike „RI”, desno je oznaka rimske kovnice „R”, a ispod prikaza inicijali Silvije Petrassi „SP” te godina Danteova rođenja 1265. i godina izdavanja 2015. Gore lijevo polukružno je ispisano „DANTE ALIGHIERI”.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 3,5 milijuna kovanica.

Datum izdavanja : Srpanj 2015.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).


20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/10


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2015/C 93/05)

Image

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i stručne krugove (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s EU-om potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i značajke ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Portugal.

Prigoda : Sto pedeseta obljetnica postojanja portugalskog Crvenoga križa.

Opis motiva : Na kovanici se nalazi simbol organizacije – poznati križ koji je nekoliko puta prikazan što simbolizira širenje humanitarnog djelovanja u Portugalu i u inozemstvu. U pozadini se nalazi obris ruke koja simbolizira različite vrste pomoći koju je organizacija pružala ljudima, uglavnom u području medicine, ali i među ostalim u području suradnje, izgradnje i pružanja potpore. Na lijevoj je strani polukružno ispisano „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”. Na vrhu se nalazi grb i naziv zemlje izdavanja „PORTUGAL”, a na dnu oznake za godine „1865.” i „2015.”.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 520 000 kovanica.

Datum izdavanja : Travanj 2015.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).


20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/11


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2015/C 93/06)

Image

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i stručne krugove (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s EU-om potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i značajke ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Portugal.

Prigoda : Petstota godišnjica prvog doticaja s Timorom, danas neovisnom državom u kojoj je portugalski službeni jezik (Timor-Leste).

Opis motiva : U gornjem dijelu prikazan je brod iz 16. stoljeća koji simbolizira dolazak portugalskih moreplovaca na otok, a ispod njega nalazi se lokalna kuća sa slamnatim krovom na kojemu su tipične drvene skulpture što podsjećaju na mitove i legende. Skulptura prikazana na kovanici predstavlja povijest prvih doseljenika koji su doplovili iz drugih dijelova Azije te važnost konja kao sredstva kretanja po strmim planinama koje prekrivaju većinu otoka. Gore desno polukružno je ispisana oznaka za godinu „1515.” i naziv zemlje izdavanja „PORTUGAL”, a dolje lijevo naziv „TIMOR” i oznaka za godinu izdavanja „2015.”. Ispod motiva nalazi se potpis umjetnika Fernanda Fonsece.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 520 000 kovanica.

Datum izdavanja : Srpanj 2015.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/12


Popis država članica i njihovih nadležnih tijela u vezi s člankom 15. stavkom 2., člankom 17. stavkom 8. i člankom 21. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008

(2015/C 93/07)

Objava ovog popisa u skladu je s člankom 22. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (1). Nadležna tijela obaviještena su u skladu sa sljedećim člancima te Uredbe:

(a)

Članak 15. stavak 1.: Izvoz ulova koji su ostvarila ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice podliježe ovjeri certifikata o ulovu od strane nadležnih tijela države članice koja je država zastave, kako je utvrđeno u članku 12. stavku 4., ako se to zahtijeva u okviru suradnje iz članka 20. stavka 4.

Članak 15. stavak 2.: Država članica koja je država zastave izvješćuje Komisiju o svojim nadležnim tijelima za ovjeru certifikata o ulovu iz stavka 1.

(b)

Članak 17. stavak 8.: Države članice izvješćuju Komisiju koja su njihova tijela nadležna za kontrolu i provjeru certifikata o ulovu u skladu s člankom 16. i stavcima 1. do 6. ovog članka.

(c)

Članak 21. stavak 3.: Države članice izvješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima za ovjeru i provjeru rubrike „ponovni izvoz” u certifikatu o ulovu u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15.

Država članica

Nadležna tijela

Belgija

(a), (b), (c):

Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (Flamanska uprava; Služba za morsko ribarstvo)

Bugarska

(a), (b), (c):

Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (Nacionalna agencija za ribarstvo i akvakulturu)

Češka

(a):

nije primjenjivo

(b), (c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (Carinski ured Središnja Češka)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (Carinski ured Glavni grad Prag)

Celní úřad Praha Ruzyně (Carinski ured Zračna luka Prag Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Carinski ured Južna Češka)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (Carinski ured Plzeňski kraj)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (Carinski ured Karlovarski kraj)

Celní úřad pro Ústecký kraj (Carinski ured Ústečki kraj)

Celní úřad pro Liberecký kraj (Carinski ured Liberečki kraj)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Carinski ured Královéhradečki kraj)

Celní úřad pro Pardubický kraj (Carinski ured Pardubički kraj)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (Carinski ured Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Carinski ured Južna Moravska)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (Carinski ured Olomoučki kraj)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Carinski ured Moravsko-šleski kraj)

Celní úřad pro Zlínský kraj (Carinski ured Zlínski kraj)

Danska

(a):

NaturErhvervstyrelsen (Danska agencija za poljoprivredu i ribarstvo)

(b):

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (Danska agencija za poljoprivredu i ribarstvo – samo izravno slijetanja)

Fødevarestyrelsen – anden import (Danska uprava za veterinarstvo i hranu – ostali uvoz)

(c):

Fødevarestyrelsen (Danska uprava za veterinarstvo i hranu)

Njemačka

(a), (b), (c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federalni ured za poljoprivredu i hranu)

Estonija

(a):

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (Ministarstvo poljoprivrede; Gospodarski odjel za ribarstvo

(b):

Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (Estonski porezni i carinski odbor; Ministarstvo poljoprivrede; Ministarstvo okoliša)

(c):

Maksu- ja Tolliamet (Estonski porezni i carinski odbor)

Irska

(a), (b), (c):

The Sea Fisheries Protection Authority (Agencija za zaštitu morskog ribarstva)

Grčka

(a):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Ministarstvo za obnovu proizvodnje, okoliš i energiju, Glavna uprava za održivo ribarstvo, Uprava za kontrolu ribolovnih aktivnosti i proizvoda ribarstva)

(b), (c):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διευθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ministarstvo za obnovu proizvodnje, okoliš i energiju, Uprava za decentralizirane službe Attiki, Odjel za veterinarstvo, Kontrolna jedinica za proizvode ribarstva pri Međunarodnoj zračnoj luci Atena)

Španjolska

(a), (b), (c):

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Ministarstvo poljoprivrede, hrane i okoliša; Glavno tajništvo za ribarstvo; Glavna uprava za upravljanje ribarstvom; Glavna poduprava za kontrolu i inspekciju)

Francuska

(a):

Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (Departmanske uprave državnih područja i mora – delegacije za more i obalu; Uprava za more Guadeloupe; Uprava za more Martinique; Uprava za more Francuska Gijana; Uprava za more Južni Indijski ocean)

Le Centre national de surveillance des pêches (Nacionalni centar za nadzor ribarstva)

(b):

Les bureaux de douane des directions régionales (Carinski uredi regionalnih uprava)

Le Centre national de surveillance des pêches (Nacionalni centar za nadzor ribarstva)

(c):

Les bureaux de douane des directions régionales (Carinski uredi regionalnih uprava)

Hrvatska

(a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva

(b), (c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava

Italija

(a), (c):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Pomorska uprava (Obalna straža))

(b):

Agenzia delle Dogane (Carinska uprava)

Ministero della Salute (Ministarstvo zdravlja)

Cipar

(a), (b), (c):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša; Odjel za ribarstvo i istraživanje mora)

Latvija

(a):

Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (Ministarstvo poljoprivrede; Odjel za ribarstvo)

(b), (c):

Valsts vides dienests departamenta Zivsaimniecības kontroles (Državna služba za zaštitu okoliša, Odjel za kontrolu ribarstva)

Litva

(a):

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (Služba za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede)

(b), (c):

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Carinski odjel pri Ministarstvu financija)

Luksemburg

(a):

nije primjenjivo

(b), (c):

Administration des services vétérinaires (Uprava veterinarskih službi)

Mađarska

(a):

nije primjenjivo

(b), (c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca)

Malta

(a), (b), (c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Odjel za ribarstvo i akvakulturu; Ministarstvo održivog razvoja, okoliša i klimatskih promjena)

Nizozemska

(a), (c):

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nizozemsko tijelo za sigurnost hrane i potrošačkih proizvoda)

(b):

Douane (Carinska služba)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nacionalno tijelo za sigurnost hrane i potrošačkih proizvoda)

Austrija

(a):

nije primjenjivo

(b), (c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane; Federalni ured za sigurnost hrane)

Poljska

(a):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja; Odjel za ribarstvo)

(b), (c):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja; Odjel za ribarstvo)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Regionalny w Gdyni (Regionalni inspektorat za morsko ribarstvo Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Regionalni inspektorat za morsko ribarstvo Szczecin)

Portugal

(a), (c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (kopno: Glavna uprava za prirodne resurse, sigurnost i pomorske usluge; Nacionalno tijelo za ribarstvo)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azori: Regionalno tajništvo za okoliš i more; Regionalni ured podtajnika za ribarstvo)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azori: Regionalna ribolovna inspekcija)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: Regionalna uprava za ribarstvo)

(b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (kopno: Glavna uprava za prirodne resurse, sigurnost i pomorske usluge; Nacionalno tijelo za ribarstvo; Uprava za inspekcijske službe)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azori: Regionalna ribolovna inspekcija)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: Regionalna uprava za ribarstvo)

Alfândega de Viana do Castelo (Carinski ured Viana do Castelo)

Alfândega de Leixões (Carinski ured Leixões)

Alfândega do Aeroporto do Porto (Carinski ured Zračna luka Porto)

Alfândega de Aveiro (Carinski ured Aveiro)

Alfândega de Peniche (Carinski ured Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (Pomorski carinski ured Lisabon)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Carinski ured Zračna luka Lisabon)

Alfândega de Setúbal (Carinski ured Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Carinska delegacija Sines; Carinski ured Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Carinska delegacija Zračna luka Faro)

Alfândega de Ponta Delgada (Carinski ured Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (Carinski ured Horta)

Alfândega do Funchal (Carinski ured Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Carinska delegacija Zračna luka Madeira)

Rumunjska

(a), (b), (c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Nacionalna agencija za ribarstvo i akvakulturu)

Slovenija

(a):

Finančni urad Koper (Financijski ured Koper)

(b), c):

Finančni urad Celje (Financijski ured Celje)

Finančni urad Koper (Financijski ured Koper)

Finančni urad Kranj (Financijski ured Kranj)

Finančni urad Ljubljana (Financijski ured Ljubljana)

Finančni urad Maribor (Financijski ured Maribor)

Finančni urad Murska Sobota (Financijski ured Murska Sobota)

Finančni urad Nova Gorica (Financijski ured Novo Gorica)

Finančni urad Novo mesto (Financijski ured Novo Mesto)

Slovačka

(a):

nije primjenjivo

(b), (c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Državna uprava za veterinarstvo i hranu Slovačke Republike)

Finska

(a), (b), (c):

Centar za ekonomski razvoj, promet i okoliš za jugozapadnu Finsku (Centar za ekonomski razvoj, promet i okoliš za jugozapadnu Finsku)

Švedska

(a), (b), (c):

Havs- och vattenmyndigheten (Agencija za upravljanje morskim i vodnim resursima)

Ujedinjena Kraljevina

(a):

Marine Management Organisation (Organizacija za pomorsko upravljanje)

Marine Scotland (Škotsko tijelo za pomorstvo)

(b):

Marine Management Organisation (Organizacija za pomorsko upravljanje)

UK Port Health Authorities (Lučka zdravstvena tijela u Ujedinjenoj Kraljevini)

(c):

Marine Management Organisation (Organizacija za pomorsko upravljanje)


(1)  SL L 286, 29.10.2008., str. 1.


20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/18


Obavijest u skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Odobrenje za zadržavanje nacionalnih mjera koje su strože od odredaba EU-ove mjere za usklađivanje

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 93/08)

1.

Dopisom od 25. studenoga 2014., koji je Komisija zaprimila 26. studenoga 2014., Danska je obavijestila Komisiju o svojoj želji da u svojem zakonodavstvu zadrži (1) nacionalne odredbe o uporabi nitrita kao aditiva u mesnim proizvodima, a kojima se odstupa od odredaba Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Odluka br. 542 od 27. svibnja 2013. o prehrambenim aditivima itd. u hrani (BEK nr 542 af 27.5.2013. (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: 31.5.2013., Fødevarerministeriet). Obavijest se odnosi na tvari kalijev nitrit (E 249) i natrijev nitrit E250 (E 250) (dalje u tekstu „nitriti”) iz dijela E Priloga II. Uredbi, kategorija hrane 8 (Popis EU-a).

2.

Najveće dopuštene razine prvotno su utvrđene Direktivom 2006/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Tu su Direktivu donijeli Europski parlament i Vijeće 5. srpnja 2006., a temelji se na članku 95. Ugovora o EZ-u (sadašnji članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – UFEU). Kada je riječ o uporabi nitrata i nitrita u mesnim proizvodima, njome se želi postići ravnoteža između zaštitnih učinaka nitrita protiv razmnožavanja bakterija koje uzrokuju za život opasnu bolest botulizam i rizika od stvaranja kancerogenih nitrozamina zbog prisutnosti nitrita u mesnim proizvodima, u skladu sa znanstvenim mišljenjem Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Znanstvenog odbora za hranu (SCF).

Direktivom 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), kako je donesena u izvornom obliku, utvrđene su najveće razine ostataka za nitrite i nitrate u raznim mesnim proizvodima. Za razliku od toga Direktivom 2006/52/EZ uvodi se načelo, koje je EFSA preporučila u svojem mišljenju iz 2003., prema kojemu bi kontrolu nitrita trebalo urediti u obliku najvećih dopuštenih količina kalijeva nitrita (E 249) i natrijeva nitrita (E 250) koje se smiju dodati tijekom proizvodnje mesnih proizvoda. Ta je količina 150 mg/kg za mesne proizvode općenito i 100 mg/kg za sterilizirane mesne proizvode.

Direktivom 2006/52/EZ iznimno su predviđene najveće razine ostataka za određene posebne mesne proizvode koji se proizvode na tradicionalan način, a za koje nije bilo moguće kontrolirati dodane količine zbog tradicionalnog postupka proizvodnje.

Ta je odobrena uporaba nitrita uključena u novi popis prehrambenih aditiva Unije odobrenih za uporabu u hrani i uvjeta njihove uporabe, u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, koji je uspostavljen Uredbom Komisije (EU) br. 1129/2011 (5).

3.

Danskom Odlukom br. 542 dopušta se dodavanje kalijeva nitrita (E 249) i natrijeva nitrita (E 250) mesnim proizvodima samo ako se ne prekoračuju utvrđene dodane količine. Ovisno o predmetnim proizvodima te najveće dopuštene količine iznose 0, 60, 100 ili 150 mg/kg. Za razliku od Uredbe (EZ) br. 1333/2008 danskim odredbama nisu predviđene iznimke načelu utvrđivanja najvećih dodanih količina za nitrite te se njima stoga ne dopušta stavljanje na tržište određenih mesnih proizvoda iz drugih država članica proizvedenih na tradicionalan način. Uz to, u slučajevima u kojima se primjenjuju ograničenja od 0 i 60 mg/kg, danskim su zakonodavstvom u pogledu dodane količine nitrita za brojne mesne proizvode predviđena niža ograničenja od onih iz Uredbe.

4.

Stoga su danske odredbe strože od Uredbe (EZ) br. 1333/2008 u pogledu dodavanja nitrita mesnim proizvodima.

5.

Kraljevina Danska smatra da su postojeće danske odredbe, za razliku od Uredbe (EZ) br. 1333/2008, u potpunosti u skladu s mišljenjem EFSA-e (6) da se sigurni mesni proizvodi općenito mogu proizvoditi dodavanjem 50 mg po kg nitrita.

Danska također ističe da se danskim odredbama, zbog nižih najvećih dodanih količina, dodatno umanjuje rizik od nitrozamina, što je njezin primarni cilj.

Iako su njezini propisi kojima su predviđene niže razine nitrita koje se smiju dodati mesnim proizvodima na snazi već mnogo godina, Danska naglašava da oni nikada nisu uzrokovali probleme s konzerviranjem predmetnih proizvoda i da Danska ima vrlo nisku stopu botulizma u usporedbi s drugim državama članicama te da nije zabilježen ni jedan slučaj bolesti uzrokovan mesnim proizvodima još od razdoblja prije 1980.

Iz najnovijih podataka koje je dostavila Danska vidljivo je da se trend u uzorcima potrošnje nije znatno promijenio od Odluke Komisije 2010/561/EU (7). Potrošnja mesa kod Danaca ravnomjerno raste, ali je unos mesnih proizvoda koji sadržavaju nitrite u velikoj mjeri ostao nepromijenjen. Konačno, uvoz mesnih proizvoda iz drugih država članica u stalnom je porastu.

6.

Komisija je 2014. dovršila preliminarnu studiju o praćenju provedbe pravila EU-a o nitritima u državama članicama. Studija se temeljila na odgovorima na upitnik koji je bio podnesen svim državama članicama te je pokazala da je tipična količina nitrita dodanih nesteriliziranim mesnim proizvodima, uz pojedine iznimke, niža od najveće dopuštene razine EU-a, ali veća od danskih razina. Zaključeno je da bi trebalo dodatno istražiti mogućnost preispitivanja postojećih najvećih dopuštenih razina nitrita.

Komisija je stoga pokrenula ad hoc studiju o uporabi nitrita i potrebi za njima u industriji u različitim kategorijama mesnih proizvoda, uključujući zaštitu od bakterije Clostridium botulinum. Zaključci te studije bit će poznati krajem 2015.

Nadalje, Uredbom Komisije (EU) br. 257/2010 (8) zahtijeva se da EFSA do kraja 2015. ponovno procijeni sigurnost uporabe nitrita.

Zaključci preliminarne studije s državama članicama, ad hoc studija o upotrebi nitrita u industriji, EFSA-ina ponovna procjena i podaci koje je dostavila Danska omogućit će Komisiji da od 2016. preispita najveće dopuštene razine nitrita.

7.

Komisija će s ovom obavijesti postupati u skladu s člankom 114. stavcima 4. i 6. UFEU-a. Člankom 114. stavkom 4. predviđa se da država članica koja nakon donošenja mjere EU-a za usklađivanje želi zadržati strože nacionalne odredbe na osnovi važnih potreba iz članka 36 UFEU-a ili u vezi sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom o tim odredbama i razlozima njihova zadržavanja obavješćuje Komisiju. Komisija ima na raspolaganju šest mjeseci od primitka obavijesti o danskim odredbama da te odredbe odobri ili odbije. Komisija će u tom razdoblju provjeriti je li zadržavanje danskih odredaba opravdano na osnovi važnih potreba iz članka 36 ili u vezi sa zaštitom okoliša i da one nisu sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine te da ne stvaraju nepotrebnu ili neproporcionalnu prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

8.

Sve strane dužne su moguće primjedbe na ovu obavijest poslati Komisiji u roku od 30 dana od objave ove obavijesti. Primjedbe podnesene nakon tog roka neće biti uzete u obzir.

9.

Dodatne informacije o danskoj obavijesti možete zatražiti na sljedećem mjestu:

Europska komisija

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane

GU SANTE – Služba E7 Sredstva za poboljšanje hrane

Wim Debeuckelaere

Tel. +32 22985095

E-pošta: sante-e7-additives@ec.europa.eu


(1)  Odlukom Komisije 2010/561/EU izdano je odobrenje na razdoblje od pet godina.

(2)  Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

(3)  Direktiva 2006/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila te Direktive 94/35/EZ o sladilima za upotrebu u hrani (SL L 204, 26.7.2006., str. 10.).

(4)  Direktiva br. 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 1995. o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila (SL L 61, 18.3.1995., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu Unije prehrambenih aditiva (SL L 295, 12.11.2011., str. 1.).

(6)  The EFSA Journal (2003.) 14, 1. – 31., Učinci nitrita/nitrata na mikrobiološku sigurnost mesnih proizvoda.

(7)  SL L 247, 21.9.2010., str. 55.

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 80, 26.3.2010., str. 19.).


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/20


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7537 – ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 93/09)

1.

Dana 12. ožujka 2015. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnici ARDIAN France SA („ARDIAN”, Francuska), dio grupacije Ardian Group (Francuska) i F2i SGR S.p.A („F2i SGR”, Italija) kupnjom udjela stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom F2i Aeroporti S.p.A. („FA”, Italija) koji je trenutačno pod isključivom kontrolom poduzetnika F2i SGR.

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   ARDIAN: djelatnosti upravljanja privatnim kapitalom i imovinom, uključujući ulaganja u prometni sektor EGP-a;

—   F2i SGR: djelatnosti upravljanja privatnim kapitalom i imovinom, osobito u prometnom, energetskom, telekomunikacijskom i zdravstvenom sektoru;

—   FA: holding društvo koje ulaže, izravno ili putem društava-kćeri, u poduzeća koja posluju u sektoru zračnih luka u Italiji.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji, uz naznaku referentnog broja M.7537 – ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti, telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/21


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7519 – Repsol / Talisman Energy)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 93/10)

1.

Dana 10. ožujka 2015. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnik Repsol, S.A. („Repsol”, Španjolska), kupnjom udjela stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad poduzetnikom Talisman Energy Inc. („Talisman”, Kanada).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Repsol: posluje u svim aktivnostima povezanima s naftnom i plinskom industrijom, uključujući istraživanje, razvoj i proizvodnju sirove nafte i prirodnog plina, aktivnostima rafiniranja i stavljanja na tržište naftnih proizvoda, petrokemijskih proizvoda, ukapljenog naftnog plina (UNP) te aktivnostima stavljanja na tržište prirodnog plina i ukapljenog prirodnog plina (UPP),

Talisman: aktivan u istraživanju, razvoju, proizvodnji, prijevozu i stavljanju na tržište sirove nafte, prirodnog plina i kondenzata prirodnog plina; posluje poglavito u Sjevernoj Americi, na području Sjevernog mora i u jugoistočnoj Aziji, a ima imovinu i u Latinskoj Americi, Africi, na Bliskom istoku, u Australiji/Istočnom Timoru i Papui Novoj Gvineji.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji, uz naznaku referentnog broja M.7519 – Repsol / Talisman Energy, telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


DRUGI AKTI

Europska komisija

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 93/22


Obavijest o zahtjevu u skladu s člankom 35. Direktive 2014/25/EU

Zahtjev naručitelja

(2015/C 93/11)

Komisija je 16. siječnja 2015. primila zahtjev u skladu s člankom 35. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (1). Prvi radni dan nakon primitka zahtjeva jest 19. siječnja 2015.

Taj je zahtjev podnijelo poduzeće Flughafen Wien i odnosi se na djelatnosti povezane s korištenjem određenog prostora za potrebe pružanja usluga zračnih luka ili druge aerodromske infrastrukture prijevoznicima u zračnom prometu na državnom području Austrije. U članku 35. Direktive 2014/25/EU navodi se da ona nije primjenjiva ako je predmetna djelatnost izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen. Ti se uvjeti ocjenjuju isključivo za potrebe Direktive 2014/25/EU ne dovodeći u pitanje primjenu pravila za tržišno natjecanje ili drugih područja politika EU-a.

U skladu sa stavkom 1. točkom (b) Priloga IV. Direktivi 2014/25/EU, Komisija na raspolaganju ima 130 radnih dana da donese odluku o tom zahtjevu, počevši od gore navedenog radnog dana. Rok stoga istječe 30. srpnja 2015.


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.