ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 54

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
13. veljače 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 054/01

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

1

2015/C 054/02

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) — Odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 imaju prednost u odnosu na moguće proturječne odredbe u usklađenim normama ( 1 )

80

2015/C 054/03

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009.(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

127


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

13.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 54/1


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 054/01)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Norme koje razvija CEN

Norme vrste A

Normama vrste A utvrđuju se osnovni pojmovi, terminologija i konstrukcijska načela primjenjiva na sve kategorije strojeva. Primjena samo tih normi, kojima se doduše osigurava temeljni okvir za pravilnu primjenu Direktive o strojevima, nije dovoljna da se osigura sukladnost s bitnim mjerodavnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive i stoga ne omogućuje potpunu pretpostavku o sukladnosti.

CEN

EN ISO 12100:2010

Sigurnost strojeva – Opća načela za projektiranje – Procjena i smanjivanje rizika (ISO 12100:2010)

8.4.2011.

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2013.)

Norme vrste B

Norme vrste B odnose se na posebne vidove sigurnosti strojeva ili posebne vrste zaštitnih mjera koje se mogu primijeniti na široki raspon kategorija strojeva. Primjenom specifikacija normi vrste B stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima koji su tim normama obuhvaćeni kada je normom vrste C ili proizvođačevom procjenom rizika dokazano da je tehničko rješenje navedeno u normi vrste B primjereno za određenu kategoriju ili model dotičnog stroja. Primjenom normi vrste B s navedenim specifikacijama za sigurnosne dijelove koji se zasebno stavljaju na tržište stvara se pretpostavka o usklađenosti za dotične sigurnosne dijelove i za bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve obuhvaćene normama.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Sigurnost strojeva – Najmanji razmaci za sprječavanje zgnječenja (uguravanja) dijelova ljudskog tijela

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Mjerenja ljudskog tijela – 1. dio: Načela određivanja dimenzija potrebnih za pristupne otvore u stroj cijelim tijelom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Mjerenja ljudskog tijela – 2. dio: Načela određivanja dimenzija potrebnih za pristupne otvore

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Mjerenja ljudskog tijela – 3. dio: Antropometrijski podaci

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Dvoručni upravljački uređaji – Funkcionalni aspekti – Načela za projektiranje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Sigurnost strojeva – Načela ergonomskog oblikovanja – 1. dio: Nazivlje i opća načela

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Sigurnost strojeva – Načela ergonomskog oblikovanja – 2. dio: Međusobni utjecaj oblikovanja strojeva i radnih zadataka

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Sigurnost strojeva – Smanjenje opasnosti za zdravlje od opasnih tvari koje ispuštaju strojevi – 1. dio: Načela i specifikacije za proizvođače strojeva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Smanjenje opasnosti za zdravlje od opasnih tvari koje ispuštaju strojevi – 2. dio: Metodologija pri postavljanju postupka verifikacije

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Vizualni signali opasnosti – Opći zahtjevi, oblikovanja i ispitivanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za oblikovanje zaslona i upravljačkih sklopova – 1. dio: Opća načela za međudjelovanje čovjeka i zaslona te upravljačkih sklopova

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za oblikovanje zaslona i upravljačkih sklopova – 2. dio: Zasloni

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za oblikovanje zaslona i upravljačkih sklopova – 3. dio: Upravljački sklopovi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za dizajniranje zaslona i upravljačkih sklopova – 4. dio: Smještaj i uređenje zaslona i upravljačkih sklopova

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Sigurnost strojeva – Zaštite – Opći zahtjevi za projektiranje i izvedbu pomičnih i nepomičnih zaštita

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Sustav zvučnih i vizualnih signala opasnosti te obavijesnih signala

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 1. dio: Nazivi i definicije

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 2. dio: Ručno rukovanje strojevima i dijelovima strojeva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 3. dio: Preporučene granice opterećenja za rad sa strojevima

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 4. dio: Prosudba radnog položaja i kretanja čovjeka u odnosu prema stroju

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehaničke vibracije – Ispitivanja pokretnih strojeva radi određivanja vrijednosti vibracijske emisije

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Sigurnost strojeva – Sprečavanje neočekivanog uključivanja

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari u zraku – 1. dio: Odabir metoda ispitivanja

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Sigurnost strojeva – Vrednovanje emisije opasnih tvari nošenih zrakom – 2. dio: Metoda ispitivanja tragovima plina za mjerenje brzine emisije određenog onečišćivača

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Sigurnost strojeva – Vrednovanje emisije opasnih tvari nošenih zrakom – 3. dio: Metoda ispitivanja za mjerenje brzine emisije određenog onečišćivača

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečiščujućih tvari u zraku – 4. dio: Učinkovitost odvajanja ispusnih sustava – Trejser metoda

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečiščujućih tvari u zraku – 6. dio: Učinkovitost odvajanja mase, nekanaliziranog ispusta

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečiščujućih tvari u zraku – 7. dio: Učinkovitost odvajanja mase, kanaliziranog ispusta

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari u zraku – 8. dio: Metoda određivanja pokazatelja koncentracije onečišćujuće tvari na ispitnom sklopu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari – 9. dio: Metoda određivanja pokazatelja koncentracije onečišćujuće tvari u ispitnoj prostoriji

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ocjena ispuštanja opasnih tvari nošenih zrakom – 11. dio: Indeks dekontaminacije (čišćenja)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje i zaštita od eksplozije – 1. dio: Osnovna načela i metodologija

18.11.2011.

EN 1127-1:2007

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.7.2014.)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehaničke vibracije i udari – Vibracijska izolacija strojeva – Informacije o primjeni izolacije izvora

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Sigurna uporaba strojeva – Rasvjeta strojeva

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uporabom zvučnoga tlaka – Precizne metode za odječne komore (ISO 3741:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3741:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i zvučne energetske razine izvora buke mjerenjem zvučnoga tlaka – Inženjerske metode za male, pokretne izvore u odječnim poljima – 1. dio: Usporedbena metoda za ispitne prostorije s tvrdim zidovima (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3743-1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika – Određivanje razina zvučne snage izvora buke uz uporabu zvučnoga tlaka – Inženjerska metoda za male, pokretne izvore u odječnim poljima – 2. dio: Metode za specijalne odječne ispitne prostorije (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke mjerenjem zvučnog tlaka – Inženjerske metode za pretežno slobodno polje na reflektirajućoj ravnini (ISO 3744:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3744:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uporabom zvučnoga tlaka – Precizne metode u gluhim i polugluhim komorama (ISO 3745:2012)

5.6.2012.

EN ISO 3745:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2012.)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uz uporabu zvučnoga tlaka – Pregledna metoda uz uporabu mjerne plohe na reflektirajućoj ravnini (ISO 3746:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3746:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uz uporabu zvučnoga tlaka – Inženjerske/pregledne metode za uporabu in situ u odječnom okolišu (ISO 3747:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3747:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hidraulički pogon – Osnovna uloga i sigurnosni zahtjevi za sustave i njihove dijelove (ISO 4413:2010)

8.4.2011.

EN 982:1996+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2011.)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatski pogon – Osnovna pravila i sigurnosni zahtjevi za sustave i njihove dijelove (ISO 4414:2010)

8.4.2011.

EN 983:1996+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2011.)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika – Deklariranje i provjera vrijednosti emisije buke strojeva i opreme (ISO 4871:1996)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika – Određivanje zvučne snage koju u kanal zrače ventilatori i drugi ventilacijski uređaji – Metoda mjerenja u kanalu (ISO 5136:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika – Laboratorijski mjerni postupci za zvučne prigušivače u kanalima i završnim jedinicama kanala – Uneseno prigušenje, šum strujanja i ukupni pad tlaka (ISO 7235:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomija – Signali opasnosti za javne i radne prostore – Zvučni signali opasnosti (ISO 7731:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika – Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom jakosti zvuka – 1. dio: Mjerenje na diskretnim točkama (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika – Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom jakosti zvuka – 3. dio: Precizna metoda skeniranjem (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika i fotonika – Laseri i pridružena oprema – Terminološki rječnik i simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Sigurnost strojeva – Integrirani sustavi proizvodnje – Osnovni zahtjevi (ISO 11161:2007)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010.

Napomena 3

Datum isteka

(30.9.2010.)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Smjernice za uporabu temeljnih norma za određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i na drugim specificiranim mjestima (ISO 11200:2014)

13.2.2015.

EN ISO 11200:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima u pretežno slobodnom zvučnom polju iznad reflektirajuće ravnine s neznatnim korekcijama utjecaja okoliša (ISO 11201:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11201:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima primjenom približnih korekcija utjecaja okoliša (ISO 11202:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11202:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima iz razine zvučne snage (ISO 11203:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima primjenom točnih korekcija utjecaja okoliša (ISO 11204:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11204:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Inženjerska metoda za određivanje razine zvučnog tlaka emisije in situ na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima uporabom jakosti zvuka (ISO 11205:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika – Određivanje zvučne izolacije oklopa – 1. dio: Mjerenja u laboratorijskim uvjetima (u svrhu deklariranja svojstava) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika – Određivanje zvučne izolacije oklopa – 2. dio: Mjerenja in situ (u svrhu prihvaćanja i provjere) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika i fotonika – Laseri i pridružena oprema – Ispitne metode za snagu, energiju i vremenske značajke laserskog snopa (ISO 11554:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika – Preporučena praksa za projektiranje strojeva i opreme s malom bukom – 1. dio: Planiranje (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika – Mjerenje unesenog prigušenja prigušivača u kanalima bez protoka – Laboratorijska pregledna metoda (ISO 11691:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika – Određivanje zvučne izolacije kabina – Mjerenja u laboratoriju i in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Sigurnost strojeva – Procjena i smanjenje opasnosti nastalih od zračenja koja ispuštaju strojevi – 1. dio: Opća načela

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Sigurnost strojeva – Procjena i smanjenje opasnosti nastalih od zračenja koja ispuštaju strojevi – 2. dio: Postupak mjerenja ispuštenog zračenja

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Sigurnost strojeva – Procjena i smanjenje opasnosti nastalih od zračenja koja ispuštaju strojevi – 3. dio: Smanjenje zračenja slabljenjem ili zaslanjanjem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12254:2010

Zasloni za radna mjesta s laserom – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje

26.5.2010.

EN 12254:1998+A2:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2010.)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Sigurnost strojeva – Zahtjevi za pisanje vibracijskih odredaba u sigurnosnim normama

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Sigurnost strojeva – Prevencija i zaštita od požara

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehaničke vibracije – Industrijska vozila – Laboratorijsko ocjenjivanje i specifikacija za vibracije sjedala operatora

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplinskog okoliša – Metode za procjenu ljudskih reakcija na dodir s površinama – 1. dio: Vruće površine (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplinskog okruženja – Metode za procjenu ljudskih reakcija na kontakt s površinama – 3. dio: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije ruku – Metoda mjerenja vibracijskoga prijenosnog faktora elastičnih materijala pri opterećenju rukom (ISO 13753:1998)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 1. dio: Osnovna načela za projektiranje (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009.

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2011.)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 2. dio: Potvrđivanje (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013.

EN ISO 13849-2:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2013.)

CEN

EN ISO 13850:2008

Sigurnost strojeva – Zaustavljanje u nuždi – Načela za projektiranje (ISO 13850:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Sigurnost strojeva – Postavljanje zaštitne opreme obzirom na brzinu približavanja pojedinih dijelova ljudskog tijela (ISO 13855:2010)

20.10.2010.

EN 999:1998+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Sigurnost strojeva – Zaštitni uređaji osjetljivi na tlak – 1. dio: Opća načela za projektiranje i ispitivanje podova osjetljivih na tlak i obloga osjetljivih na tlak (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013.

EN 1760-1:1997+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Sigurnost strojeva – Zaštitni uređaji osjetljivi na tlak – 1. dio: Opća načela za projektiranje i ispitivanje bridova osjetljivih na tlak i šipki osjetljivih na tlak (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013.

EN 1760-2:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Sigurnost strojeva – Zaštitni uređaji osjetljivi na tlak – 3. dio: Opća načela za projektiranje i ispitivanje odbojnika, ploča, žica i sličnih uređaja osjetljivih na tlak (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013.

EN 1760-3:2004+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2014.)

CEN

EN ISO 13857:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosne udaljenosti radi sprečavanja dosezanja opasnih područja gornjim i donjim ekstremitetima (ISO 13857:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Sigurnost strojeva – Uređaji za zabravljivanje povezani štitnicima – Načela projektiranja i odabira (ISO 14119:2013)

11.4.2014.

EN 1088:1995+A2:2008

Napomena 2.1

30.4.2015.

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 1. dio: Izbor trajnih načina prilaza između dvije razine (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010.

Napomena 3

Datum isteka

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 2. dio: Radne platforme i prolazi (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010.

Napomena 3

Datum isteka

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 3. dio: Stepenice, sklopive ljestve i sigurnosne ograde (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010.

Napomena 3

Datum isteka

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 4. dio: Nepomične ljestve (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011.

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(8.4.2011.)

CEN

EN ISO 14159:2008

Sigurnost strojeva – Higijenski zahtjevi za konstruiranje strojeva (ISO 14159:2002)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Sigurnost strojeva – Antropometrijski zahtjevi za oblikovanje radnih mjesta uz strojeve (ISO 14738:2002, uključujući Cor 1:2003 i Cor 2:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija – Kompjutorske lutke i modeli tijela – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Određivanje najvećeg tlaka i najvećeg porasta tlaka eksplozije plinova i para

18.11.2011.

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehaničke vibracije – Rukom pridržavani i ručno vođeni strojevi – Načela ocjenjivanja emisije vibracija (ISO 20643:2005)

8.9.2009.

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2013.)

CEN

EN 30326-1:1994

Mehaničke vibracije – Laboratorijska metoda ocjenjivanja vibracija na sjedalu vozila – 1. dio: Osnovni zahtjevi (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009.

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012.

Napomena 3

Datum isteka

(30.6.2012.)

Norme vrste C

Normama vrste C utvrđuju se specifikacije za određenu kategoriju stroja. Razne vrste strojeva koje pripadaju u kategoriju obuhvaćenu normama vrste C slične su namjene i slične razine opasnosti. Norme vrste C mogu se pozivati na norme vrste A ili B uz navođenje specifikacija norme vrste A ili vrste B primjenjivih na kategoriju dotičnog stroja. Ako za određeni vid sigurnosti stroja norma vrste C odstupa od specifikacija navedenih u normi vrste A ili vrste B, specifikacije norme vrste C imaju prvenstvo pred specifikacijama norme vrste A ili vrste B. Primjenom specifikacija norme vrste C na temelju proizvođačeve procjene rizika stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima obuhvaćenim tom normom. Neke norme vrste C sastavljene su od niza različitih dijelova. U prvom dijelu norme utvrđuju se opće specifikacije koje se koriste za neku skupinu strojeva, a u ostalim dijelovima norme navode se specifikacije za određene kategorije strojeva iz te skupine kojima se nadopunjavaju ili mijenjaju opće specifikacije iz prvog dijela. Za norme vrste C ustrojene na taj način pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima stvara se primjenom općenitog prvog dijela norme zajedno s odgovarajućim posebnim dijelom norme.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – 3. dio: Električna i hidraulična maloteretna dizala

8.9.2009.

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Dizala samo za prijevoz tereta – 31. dio: Dizala u koja je moguć pristup

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna dizala za transport osoba i tereta – 40. dio: Stubišne i nagibne podizne platforme za prijevoz osoba sa posebnim potrebama

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna dizala za prijevoz osoba i tereta – 41. dio: Vertikalne podizne platforme namijenjene osobama sa smanjenom pokretljivošću

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna dizala za transport osoba i tereta – 43. dio: Dizala za granike

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Sigurnost pokretnih stuba i pokretnih traka – 1. dio: Konstrukcija i ugradnja

26.5.2010.

EN 115-1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2010.)

CEN

EN 201:2009

Strojevi za plastiku i gumu – Strojevi za injekcijsko ubrizgavanje – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatski pretlačni plamenici za kapljevita goriva

18.11.2011.

EN 267:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(29.2.2012.)

CEN

EN 280:2013

Pokretne podizne radne platforme – Projektni proračuni – Kriteriji stabilnosti – Konstrukcija – Sigurnost – Ispitivanja i pokusi (EN 280:2013)

28.11.2013.

EN 280:2001+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2015.)

CEN

EN 289:2014

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za kalupno prešanje i strojevi za transfer prešanje – Sigurnosni zahtjevi

13.2.2015.

EN 289:2004+A1:2008

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 303-5:2012

Toplovodni kotlovi – 5. dio: Kotlovi na kruto gorivo, ručno i automatski loženi, nazivne toplinske snage do 500 kW – Nazivlje, zahtjevi, ispitivanje i označivanje

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Rashladni sustavi i dizalice topline – Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okoliš – 2. dio: Projektiranje, izvedba, ispitivanje, označivanje i dokumentacija

24.8.2012.

EN 378-2:2008+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2012.)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 1. dio: Nazivlje i podjela strojeva za pakiranje i pripadajuće opreme

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 3. dio: Strojevi za oblikovanje, punjenje i brtvljenje

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 5. dio: Strojevi za umotavanje

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Sigurnost strojeva za pakiranje – 6. dio: Strojevi za umotavanje paleta

28.11.2013.

EN 415-6:2006+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2013.)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Sigurnost strojeva za pakiranje – 7. dio: Strojevi za skupno i sekundarno pakiranje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Sigurnost strojeva za pakiranje – 8. dio: Strojevi za pritezanje vrpcama

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 9. dio: Metode mjerenja buke strojeva za pakiranje, linija za pakiranje i pripadajuće opreme 2. i 3. stupnja točnosti

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Sigurnost strojeva za pakiranje – 10. dio: Opći zahtjevi

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 422:2009

Strojevi za plastiku i gumu – Sigurnost – Strojevi za puhanje u kalupe namijenjeni za proizvodnju šupljih artikala – Zahtjevi za oblikovanje i konstrukciju

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Miješalice za tijesto – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Planetarne miješalice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

28.11.2013.

EN 474-1:2006+A3:2013

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 2. dio: Zahtjevi za traktorske dozere

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 3. dio: Zahtjevi za utovarivače

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 4. dio: Zahtjevi za bagere utovarivače

23.3.2012.

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 5. dio: Zahtjevi za hidraulične bagere (EN 474-5:2006+A3:2013)

28.11.2013.

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2014.)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 6. dio: Zahtjevi za kamione kipere

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 7. dio: Zahtjevi za strugače

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 8. dio: Zahtjevi za ralice

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 9. dio: Zahtjevi za polagače cijevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 10. dio: Zahtjevi za rovokopače

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 11. dio: Zahtjevi za strojeve za zbijanje zemlje i otpada na odlagalištima

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 12. dio: Zahtjevi za kabelske bagere

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 2. dio: Posebni zahtjevi za glodalice za ceste

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 3. dio: Posebni zahtjevi za strojeve za stabiliziranje tla i strojeve za reciklažu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 4. dio: Posebni zahtjevi za strojeve za sabijanje

20.7.2011.

EN 500-4:2006+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2011.)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 6. dio: Posebni zahtjevi za postavljače završnog sloja asfalta

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 528:2008

Oprema regalnih uređaja na tračnicama – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnost cjepača – 1. dio: Klinasti cjepači

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnost cjepača – 2. dio: Vijčani cjepači

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnost i EMC zahtjevi na opremu za skladištenje sipkog materijala u silosima, bunkerima, posudama i lijevcima

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni i EMC zahtjevi na opremu mehaničke dobave sipkog materijala osim nepokretnih trakastih konvejera

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni i EMC zahtjevi na opremu mehaničke dobave komadnog tereta

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnost i EMS zahtjevi na nepokretne trakaste konvejere za sipki materijal

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatski plinski plamenici s ventilatorima

8.9.2009.

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Poljoprivredna mehanizacija – Razbacivači gnojiva – Sigurnost

11.4.2014.

EN 690:1994+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2014.)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Alatni strojevi – Mehaničke preše – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Alatni strojevi – Sigurnost – Hidraulični tijesci (preše)

18.11.2011.

EN 693:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.3.2012.)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Strojevi za punjenje, miješanje i/ili izuzimanje i raspodjelu silaže – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Strojevi za rez mladica vinove loze – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Spremnici za gnojnicu – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Jednoosovinski traktori s priključenom rovilicom, motorne kopačice (motokultivatori) – Sigurnost

26.5.2010.

EN 709:1997+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2010.)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Sigurnosni zahtjevi za strojeve i postrojenja za lijevanje u kalupe, proizvodnju ljevačkih jezgri i njihovu prateću opremu

20.10.2010.

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni zahtjevi za sustave i komponente pneumatske dobave sipkog materijala

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Oprema za toplinske postupke u industriji – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi za opremu za toplinske postupke

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Oprema za toplinske postupke u industriji – 2. dio: Sigurnosni zahtjevi za sustave za izgaranje i dovod goriva

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Oprema za toplinske postupke u industriji – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za proizvodnju i upotrebu atmosferskih plinova

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Oprema za vrtove i parkove – Elektromotorni čistači za travu i rubnjake travnjaka – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 13. dio: Alati („pištolji”) za spajanje zabijanjem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumpe i pumpne jedinice za kapljevine – Opći sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 1. dio: Opći uvjeti prihvaćanja

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 2. dio: Srednje tolerirani lanci lanaca za nošenje tereta – Razred 8

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 3. dio: Srednje tolerirani lanci za nošenje tereta – Razred 4

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 4. dio: Lanci za nošenje tereta – Razred 8

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 5. dio: Lanci za nošenje tereta – Razred 4

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 6. dio: Lanci za nošenje tereta – Odredbe proizvođača kao informacija o uporabi i održavanju

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 7. dio: Fino tolerirani lanci za dizalice, razred T (izvedba T, DAT i DT)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Jednostrani strojevi za oblikovanje kalupa rotirajućim alatom – 1. dio: Jednovreteni strojevi za vertikalno oblikovanje kalupa

15.11.2012.

EN 848-1:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.3.2013.)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Jednostrani strojevi za oblikovanje kalupa rotirajućim alatom – 2. dio: Jednovreteni strojevi vođeni ručno ili s ugrađenim vođenjem po krivulji

15.11.2012.

EN 848-2:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.3.2013.)

CEN

EN 848-3:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Jednostrani strojevi za oblikovanje kalupa rotirajućim alatom – 3. dio: Numeričko upravljani strojevi (NC) za bušenje i vođenje po krivulji

5.4.2013.

EN 848-3:2007+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2013.)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Ručno vođeni strojevi za blanjanje površine

24.8.2012.

EN 859:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2012.)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za jednostrano blanjanje

24.8.2012.

EN 860:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2012.)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za blanjanje površina i blanjanje na debljinu

24.8.2012.

EN 861:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2012.)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za jedinice za metalni tlačni lijev

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Strojevi za navodnjavanje – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Strojevi za navodnjavanje sa središnjim rasprskivačem i samohodnim bočnim rasprskivačima – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Strojevi za grubu obradu, ribanje, glađenje i porubljivanje – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Strojevi za proizvodnju obuće – Postolarski strojevi – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kombinirani strojevi za obradu drva

5.6.2012.

EN 940:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2012.)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Oprema za vježbanje – 6. dio: Pokretne trake za trčanje, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Strojevi za štavljenje kože – Strojevi s izmjenjivim valjcima – Sigurnosni zahtjevi

8.4.2011.

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 1. dio: Opći zahtjevi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 2. dio: Strojevi za tiskanje i premazivanje papira ukjučujući i strojeve za predtiještenje

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 3. dio: Strojevi za rezanje

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 4. dio: Strojevi za uvezivanje, konvertiranje i završnu obradu knjiga

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresori i vakuumske pumpe – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Zračni kompresori

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresori i vakuumske pumpe – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Vakuumske pumpe

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompresori i vakuumske pumpe – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Procesni kompresori

11.4.2014.

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe s vakuum uređajem – 1. dio: Razredba – Opći i sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe s vakuum uređajem – 2. dio: Provjeravanje općih i sigurnosnih zahtjeva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 1. dio: Opći zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 2. dio: Valjci za namatanje

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 3. dio: Strojevi za namatanje, rezanje i pravljenje pregiba

29.2.2012.

EN 1034-3:1999+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 4. dio: Strojevi za pravljenje pulpe i njihove mogućnosti opterećenja

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 5. dio: Strojevi za izradu listova

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 6. dio: Stroj za izglađivanje (tijesak)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 7. dio: Komore

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 8. dio: Pogoni za prećišćavanje

5.6.2012.

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 13. dio: Strojevi za skidanje žica s koluta i jedinica

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 14. dio: Namatalica

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 16. dio: Strojevi za izradu papira i ploča

5.6.2012.

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 17. dio: Strojevi za izradu pletiva

15.11.2012.

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 21. dio: Strojevi za premazivanje

15.11.2012.

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 22. dio: Usitnjivač drveta

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 26. dio: Strojevi za pakiranje svitaka

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 27. dio: Strojevi za rukovanje svitcima

15.11.2012.

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Strojevi za gumu i plastiku – Ekstruderi i linije za ekstrudiranje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za ekstrudere

29.2.2012.

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Ekstruderi i linije za ekstrudiranje – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za izvlačenje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita – 2. dio: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo

13.2.2015.

EN 1127-2:2002+A1:2008

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Sigurnost industrijskih kamiona – Električni zahtjevi – 1. dio: Opći zahtjevi za kamione pogonjene baterijama

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Sigurnost industrijskih kamiona – Električni zahtjevi – 2. dio: Opći zahtjevi za kamione pogonjene motorima s unutrašnjim izgaranjem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Sigurnost industrijskih kamiona – Električni zahtjevi – 3. dio: Posebni zahtjevi za električno pogonjeni prijenosni sustav za kamione pogonjene motorima s unutrašnjim izgaranjem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 1. dio: Strojevi za jednostranu izradu rukavaca s pomičnim stolom

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 2. dio: Strojevi za dvostranu izradu rukavaca i/ili profiliranje pogonjeni lancem ili lancima

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 3. dio: Ručno pogonjeni strojevi za izradu rukavaca s pomičnim stolom za rezanje konstrukcijskog drva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 4. dio: Strojevi za savijanje bridova pogonjeni lancem (lancima)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 5. dio: Strojevi za jednostrano profiliranje s fiksnim stolom i pogonskim valjcima ili pogonjeni lancem

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Strojevi za lijevanje – Sigurnosni zahtjevi za grabljenje, opremu za lijevanje, strojeve za centrifugalni lijev, strojeve za kontinuirano i polukontinuirano lijevanje

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Strojevi za lijevanje – Sigurnosni zahtjevi za opremu za abrazivno pjeskarenje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Sigurnost strojeva – Pravilo za ispitivanje buke strojeva i opreme za ljevarstvo

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Poljoprivredna mehanizacija – Nepomični istovarivači silosa za okrugle silose – Sigurnost

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1398:2009

Prilagodljive platforme – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Dvovaljčana glodala – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Sigurnost industrijskih kamiona – Kamioni s vlastitim pogonom različitog dometa

23.3.2012.

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne priveznice – Sigurnost – 1. dio: Ravno tkane priveznice od umjetnih vlakana za opću uporabu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne priveznice – Sigurnost – 2. dio: Kružne priveznice od umjetnih vlakana za opću uporabu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne priveznice – Sigurnost – 4. dio: Podizne priveznice opće namjene od prirodne i umjetne vlaknaste užadi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1493:2010

Dizala za vozila

8.4.2011.

EN 1493:1998+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(4.8.2011.)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Pokretne ili prenosive podne dizalice i pripadajuća podizna oprema

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Podizne platforme – Stupne radne platforme

18.12.2009.

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Upozorenje: Ova objava ne odnosi se na stavak 5.3.2.4., zadnji podstavak stavka 7.1.2.12., tablicu 8. i sliku 9. norme EN 1495:1997, za koje ne daje pretpostavku o sukladnosti s odredbama Direktive 2006/42/EZ.

CEN

EN 1501-1:2011

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Vozila za skupljanje otpada sa stražnjim punjenjem

18.11.2011.

EN 1501-1:1998+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(29.2.2012.)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za skupljanje otpada i pripadne naprave za podizanje – Opći i sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Vozila za skupljanje otpada s bočnim punjenjem

29.12.2009.

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozila za skupljanje otpada i pripadne naprave za podizanje – Opći i sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Vozila za skupljanje otpada s prednjim punjenjem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozila za skupljanje otpada i pripadne naprave za podizanje – Opći i sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Ispitivanja buke za vozila za skupljanje otpada

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Vozila za skupljanje otpada s podiznim uređajima

18.11.2011.

EN 1501-1:1998+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(29.2.2012.)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Dodatni zahtjevi za automatske funkcije na kamionima

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušnice i peći u kojima se oslobađaju zapaljive tvari – Sigurnosni zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Oprema za toplinske postupke u industriji – Pravilo za ispitivanje buke opreme za toplinske postupke uključujući pomoćnu opremu za rukovanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Sigurnost alatnih strojeva – Sigurnosni zahtjevi za oblikovanje i konstrukciju radnih steznih glava

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1554:2012

Transportne trake – Ispitivanje trenja na bubnjevima

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Sigurnosni zahtjevi za podizne platforme – 1. dio: Podizne platforme za opsluživanje do dvije fiksne površine

29.2.2012.

EN 1570:1998+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2012.)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za oblikovanje kalupljenjem – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za jedinice za mjerenje i miješanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Osnovni pojmovi – 2. dio: Higijenski zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Rotirajuće etažne peći – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Stroj za dijeljenje tijesta i peciva – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 1. dio: Kovani čelični dijelovi, razred 8

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 2. dio: Kovane čelične kuke sa zasunom za dizanje tereta – Klasa 8

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 3. dio: Kovane čelične samozatvarajuće kuke – Klasa 8

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 4. dio: Alke, razred 8

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 5. dio: Kovane čelične kuke za dizanje sa sigurnosnim osiguračem – Razred 4

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 6. dio: Alke – Razred 4

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje povrća – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnost – 1. dio: Motori s ubrizgavanjem

20.7.2011.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Oprema i komponente namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama podzemnih rudnika

8.9.2009.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Sigurnost industrijskih vozila – Rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi – Uporaba u zapaljivom plinu, pari i prašini

28.11.2013.

EN 1755:2000+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Stražnja dizala – Platformna dizala za ugradnju na vozilima na kotačima – Zahtjevi za sigurnost – 1. dio: Stražnje teretno dizalo

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Stražnja dizala – Platformna dizala za ugradnju na vozilima na kotačima – Zahtjevi za sigurnost – 2. dio: Stražnje dizalo za putnike

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidraulične platforme (HP) za gašenje požara i spašavanje – Zahtjevi za sigurnost i ispitivanje

26.5.2010.

EN 1777:2004+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2010.)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Strojevi za podzemne rudnike – Sigurnosni zahtjevi za hidrauličnu samohodnu podgradu – 1. dio: Elementi podgrade i opći zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Strojevi za podzemne rudnike – Sigurnosni zahtjevi za hidrauličnu samohodnu podgradu – 2. dio: Stojke i pogonski cilindri

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Strojevi za podzemne rudnike – Sigurnosni zahtjevi za hidrauličnu samohodnu podgradu – 3. dio: Hidraulički kontrolni sistemi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Tračne pile – 1. dio: Stolne tračne pile i tračne pile

28.11.2013.

EN 1807:1999+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 1807-2:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Tračne pile – 2. dio: Tračne pile za trupce

28.11.2013.

EN 1807:1999+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Zahtjevi za sigurnost viseće skele – Projektni proračuni, kriteriji stabilnosti, konstrukcija – Ispitivanja

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Strojevi s visokotlačnim mlazom vode – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Strojevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Strojevi s visokotlačnim mlazom vode – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Crijeva i spojnice

8.9.2009.

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Strojevi za proizvodnju obuće – Strojevi za oblikovanje obuće (kalupi) – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Vozila za gašenje požara i spašavanje – 2. dio: Opći zahtjevi – Sigurnost i svojstva

28.11.2013.

EN 1846-2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 1846-3:2013

Vozila za gašenje požara i spašavanje – 3. dio: Trajno ugrađena oprema – Sigurnost i svojstva (EN 1846-3:2013)

28.11.2013.

EN 1846-3:2002+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2014.)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Prikolice sa zakretnim samoistovarnim sandukom – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 3. dio: Pile za poprečno prepiljivanje i dvonamjenske pile za poprečno rezanje/stolovi kružnih pila

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 4. dio: Višelisne pile s ručnim ulaganjem i/ili prihvaćanjem gotovog obratka

5.6.2012.

EN 1870-4:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2012.)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 5. dio: Kružne pile sa stolovima/potezno-poprečne pile

15.11.2012.

EN 1870-5:2002+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.3.2013.)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 6. dio: Kružne pile za ogrjevno drvo i dvonamjenske kružne pile za ogrjevno drvo/stolne kružne pile s ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 7. dio: Kružne pile za trupce s jednom pilom, s ugrađenim posmakom stola i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

5.4.2013.

EN 1870-7:2002+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2013.)

CEN

EN 1870-8:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 8. dio: Kružne pile za krajčenje i paranje s pogonom kružne pile i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

5.4.2013.

EN 1870-8:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.5.2013.)

CEN

EN 1870-9:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 9. dio: Kružne pile s dvije pile za poprečno rezanje s ugrađenim posmakom i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

15.11.2012.

EN 1870-9:2000+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.3.2013.)

CEN

EN 1870-10:2013

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 10. dio: Podstolne automatske i poluautomatske klatne pile s jednom pilom

28.11.2013.

EN 1870-10:2003+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2013.)

CEN

EN 1870-11:2013

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 11. dio: Poluautomatske i automatske horizontalne kružne pile za poprečno rezanje s jednom pilom (radijalni nosač pile)

11.4.2014.

EN 1870-11:2003+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2014.)

CEN

EN 1870-12:2013

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 12. dio: Klatne kružne pile za poprečno rezanje

11.4.2014.

EN 1870-12:2003+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2014.)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 13. dio: Horizontalne kružne pile za ploče s pritisnim uređajem

5.6.2012.

EN 1870-13:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2012.)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 14. dio: Vertikalne kružne pile za ploče

5.6.2012.

EN 1870-14:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2012.)

CEN

EN 1870-15:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 15. dio: Višelistne kružne pile s ugrađenim posmakom obratka i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

5.4.2013.

EN 1870-15:2004+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2013.)

CEN

EN 1870-16:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 16. dio: Pile za V-rezanje

5.4.2013.

EN 1870-16:2005+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2013.)

CEN

EN 1870-17:2012

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 17. dio: Ručne horizontalne kružne pile s jednim listom (ručni radijalni nosač pile)

13.2.2015.

EN 1870-17:2007+A2:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

Upozorenje: S obzirom na odabir štitnika za pile, ova se objava ne odnosi na stavak 3. klauzula 5.3.6.1. ove norme, čija primjena ne podrazumijeva pretpostavku o sukladnosti s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz točke 1.4.2. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ.

CEN

EN 1870-18:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 18. dio: Dimenzije pila

28.11.2013.

EN 1870-1:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 1870-19:2013

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Kružne pile – 19. dio: Stolne kružne pile (s kliznim stolom i bez njega) i s ugrađenom bočnom pilom

11.4.2014.

EN 1870-1:2007+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.5.2014.)

CEN

EN 1889-1:2011

Strojevi za podzemne rudnike – Pokretni strojevi u podzemnim rudnicima – Sigurnost – 1. dio: Vozila na gumenim kotačima

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Strojevi za podzemne rudnike – Pokretni strojevi u podzemnim rudnicima – Sigurnost – 2. dio: Željezničke lokomotive

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 1. dio: Osnovni sigurnosni zahtjevi

28.11.2013.

EN 1915-1:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 2. dio: Zahtjevi za stabilnost i čvrstoću, metode izračunavanja i ispitivanja

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 3. dio: Metode smanjivanja i mjerenja vibracija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 4. dio: Metode smanjivanja i mjerenja buke

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Oprema za raspršivanje i naštrcavanje pri prevlačenju materijala – Sigurnosni zahtjevi

28.11.2013.

EN 1953:1998+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.3.2014.)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika – Ispitno pravilo za buku kompresora i vakuumskih pumpi – Inženjerska metoda (2. razred) (ISO 2151:2004)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Strojevi za zemljane radove – Dimenzije minimalnog pristupa (ISO 2860:1992)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Strojevi za zemljane radove – Sustav pristupa (ISO 2867:2011)

18.11.2011.

EN ISO 2867:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.7.2014.)

CEN

EN ISO 3164:2013

Strojevi za zemljane radove – Laboratorijsko vrednovanje zaštitnih konstrukcija – Specifikacija graničnog volumena (s)kretanja (ISO 3164:2013)

28.11.2013.

EN ISO 3164:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2013.)

CEN

EN ISO 3266:2010

Kovani čelični okasti vijci razreda 4 za opće namjene podizanja (ISO 3266:2010)

20.10.2010.

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Strojevi za zemljane radove – Fizičke mjere rukovatelja i najmanji prostor za rukovatelja (ISO 3411:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Strojevi za zemljane radove – Zaštitne konstrukcije za zaštitu od padajućih predmeta – Laboratorijska ispitivanja i zahtjevi za izvedbu (ISO 3449:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Strojevi za zemljane radove – Strojevi na kotačima ili na gumenim gusjenicama velike brzine – Zahtjevi izvedbe i postupci ispitivanja za kočne sustave (ISO 3450:2011)

29.2.2012.

EN ISO 3450:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.5.2012.)

CEN

EN ISO 3457:2008

Strojevi za zemljane radove – Štitnici – Definicije i zahtjevi (ISO 3457:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Strojevi za zemljane radove – Zaštitne konstrukcije pri prevrtanju – Laboratorijska ispitivanja i zahtjevi za izvedbu (ISO 3471:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 5. dio: Viličari pogonjeni guranjem (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014.

EN ISO 3691-5:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2014.)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Industrijski kamioi – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 6. dio: Vozila za prijevoz tereta i osoblja (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014.

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013.

EN ISO 4254-1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2013.)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 5. dio: Pokretani strojevi i oruđa za obradu tla (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 6. dio: Prskalice i raspodjeljivači tekućih gnojiva (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 7. dio: Kombajni za žito, krmu i pamuk (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 10. dio: Okretne rašlje i grablje (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 11. dio: Sakupljač bala (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011.

EN 704:1999+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 12. dio: Kružne vertikalne kosilice i sitnilice (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012.

EN 745:1999+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2012.)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Oprema za vrtove i parkove – Sigurnosni zahtjevi za kosilice trave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – 1. dio: Nazivlje i uobičajena ispitivanja (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013.

EN 836:1997+A4:2011

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Oprema za vrtove i parkove – Sigurnosni zahtjevi za kosilice trave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – 2. dio: Kosilice trave s rukovateljem koji hoda (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013.

EN 836:1997+A4:2011

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Oprema za vrtove i parkove – Sigurnosni zahtjevi za kosilice trave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – 3. dio: Kosilice trave s rukovateljem koji sjedi na kosilici (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013.

EN 836:1997+A4:2011

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktori i poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Štitnici za priključno vratilo traktora (PV) – Proba čvrstoće i nosivosti te uvjeti za prihvaćanje (ISO 5674:2004, ispravljena verzija 2005-07-01)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Strojevi za zemljane radove – Zone udobnosti i dohvata komandi (ISO 6682:198, uključujući Amd 1:1989)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnosni pojasevi i njihovi priključci – Zahtjevi za izvedbu i ispitivanja (ISO 6683:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Strojevi za zemljane radove – Laboratorijska procjena vibracija sjedala rukovatelja (ISO 7096:2000)

8.9.2009.

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za suho čišćenje – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za suho čišćenje – 2. dio: Strojevi koji upotrebljavaju tetrakloretilen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za suho čišćenje – 3. dio: Strojevi koji upotrebljavaju zapaljivu otopinu (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 2. dio: Strojevi za pripremu predenja i prelački strojevi (strojevi za predenje) (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015.

Napomena 3

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 3. dio: Strojevi za netkane tekstile (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015.

Napomena 3

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 4. dio: Strojevi za preradu pređe, izradu uzica i užadi (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015.

Napomena 3

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 5. dio: Tkalački strojevi i strojevi za pripremu pletenja (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015.

Napomena 3

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 6. dio: Strojevi za proizvodnju plošnih tekstila (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015.

Napomena 3

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 7. dio: Strojevi za bojenje i oplemenjivanje (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015.

Napomena 3

13.2.2015.

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti i robotski uređaji – Sigurnosni zahtjevi za industrijske robote – 1. dio: Roboti (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011.

EN ISO 10218-1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(1.1.2013.)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboti i robotski uređaji – Sigurnosni zahtjevi za industrijske robote – 2. dio: Robotski sustavi i integracija (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011.

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 2. dio: Strojevi za pranje i perilice s izdvajačem (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 3. dio: Tunelske linije za pranje uključujući i složene strojeve (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 4. dio: Sušnice (sušilice) zrakom (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 5. dio: Strojevi za ravno glačanje, strojevi za dovođenje i preklapanje (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 6. dio: Preše za glačanje i zavarivanje (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Motorni čistači – Sigurnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivaći strojevi – Sigurnosni zahtjevi za šivaće strojeve, jedinice i sustave (ISO 10821:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Oprema za ručno pokretanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i ispitivanja (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Oprema za ručno pokretanje – 2. dio: Metoda ispitivanja kuta preopterećenja (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Strojevi za pripremu predenja i prelački strojevi (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Strojevi za netkani tekstil (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Prerada pređe, strojevi za izradu uzica i užadi (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Strojevi za pripremu tkanja i pletenja (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 6. dio: Strojevi za proizvodnju plošnih tekstila (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 7. dio: Strojevi za bojenje i oplemenjivanje (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009.

Napomena 3

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Montažni alati za mehaničko spajanje bez navoja (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012.

EN 792-1:2000+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Ručni neelektrični aparati – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Alati za odrezivanje i narezivanje (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012.

EN 792-2:2000+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Svrdla i navojnice (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013.

EN ISO 11148-3:2010

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Nerotirajući udarni alati (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013.

EN ISO 11148-4:2010

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Rotirajuća udarna svrdla (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012.

EN 792-5:2000+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 6. dio: Montažni alati za spajanje navojem (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013.

EN ISO 11148-6:2010

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 7. dio: Alati za bušenje (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012.

EN 792-7:2001+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.2.2013.)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 8. dio: Alati za pjeskarenje i poliranje (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012.

EN 792-8:2001+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 9. dio: Brusilice (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012.

EN 792-9:2001+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(1.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 10. dio: Alati za stezanje-sabijanje (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012.

EN 792-10:2000+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 11. dio: Probijači i škare (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012.

EN 792-11:2000+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 12. dio: Kružne, oscilirajuće i ubodne pile (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013.

EN 792-12:2000+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11252:2013

Laseri i pridružena oprema – Laserski uređaj – Minimalni zahtjevi za dokumentaciju (ISO 11252:2013)

28.11.2013.

EN ISO 11252:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.2.2014.)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Sigurnost strojeva – Laserski strojevi za obradu – 1. dio: Opći zahtjevi za sigurnost (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Sigurnost strojeva – Laserski strojevi za obradu – 2. dio: Zahtjevi za sigurnost ručnih laserskih uređaja za obradu (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Sigurnost strojeva – Laserski strojevi za obradu – 3. dio: Smanjenje buke i metode mjerenja buke laserskih strojeva, ručnih laserskih uređaja za obradu i dodatne pomoćne opreme (stupanj preciznosti 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za motorne škare za rad na visini – 1. dio: Strojevi opremljeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11680-1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za motorne škare za rad na visini – 2. dio: Strojevi za upotrebu sa stražnjim pogonom (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11680-2:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje motornih pila – 1. dio: Motorne pile za šumarsku praksu (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11681-1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje motornih pila – 2. dio: Motorne pile za njegu stabala (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11681-2:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za prijenosne, ručno upravljane, motorne rezačice za grmlje i kosilice trave – 1. dio: Strojevi opremljeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11806:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za prijenosne, ručno upravljane, motorne rezačice za grmlje i kosilice za travu – 2. dio: Strojevi opremljeni stražnjom pogonskom jedinicom (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012.

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Šumarska mehanizacija – Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 11850:2011)

29.2.2012.

EN 14861:2004+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.5.2012.)

CEN

EN 12001:2012

Strojevi za transport, prskanje i izlijevanje betona i žbuke – Sigurnosni zahtjevi

15.11.2012.

EN 12001:2003+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.2.2013.)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za usitnjavanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za granulatore sa noževima

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za usitnjavanje – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za drobljenje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za usitnjavanje – 4. dio: Sigurnosni zahtjevi za drobilice

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Unutrašnje mješalice – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetska kompatibilnost – Norma porodice proizvoda za dizala, pokretne stube i putničke transportere – Otpornost

28.11.2013.

EN 12016:2004+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.2.2014.)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za oblikovanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12042:2014

Strojevi za preradu hrane – Automatski odjeljivači tijesta – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

13.2.2015.

EN 12042:2005+A1:2010

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Ispitivači sredine – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Strojevi za rezanje i probijanje – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Ispitne metode za mjerenje emisije buke

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Sigurnost granika – Zahtjevi za zdravlje i sigurnost – 2. dio: Graničnici i pokazni uređaji

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12110:2014

Strojevi za gradnju tunela – Zračne brane – Sigurnosni zahtjevi

13.2.2015.

EN 12110:2002+A1:2008

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 12111:2014

Strojevi za gradnju tunela – Rovokopači i mineri s neprekidnim djelovanjem – Sigurnosni zahtjevi

13.2.2015.

EN 12111:2002+A1:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Građevna dizala za transport materijala – 1. dio: Dizala s dozvoljenim pristupom na platformu

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Građevna dizala za transport materijala – 2. dio: Kosa dizala s nedozvoljenim pristupom na platformu

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12159:2012

Građevna dizala za prijevoz osoba i materijala s okomito vođenom voznom košarom

5.4.2013.

EN 12159:2000+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.5.2013.)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pumpe za kapljevine – Sigurnosni zahtjevi – Postupak hidrostatičkoga ispitivanja

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Tijesci za cipele i kožu – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi s kružnom pilom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi s tračnim pilama – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za izradu folija – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 1. dio: Stepenice za putnike

28.11.2013.

EN 12312-1:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 12312-2:2014

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 2. dio: Vozilo za catering

13.2.2015.

EN 12312-2:2002+A1:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 3. dio: Vozilo za konvejerske pojaseve

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 4. dio: Mostovi za ukrcaj putnika

11.7.2014.

EN 12312-4:2003+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2014.)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 5. dio: Zrakoplovna oprema za točenje goriva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 6. dio: Skidanje leda i skidači leda/protuledna oprema

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 7. dio: Oprema za pomicanje zrakoplova

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 8. dio: Održavanje stepenica i platforma

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 9. dio: Utovarivači spremnika/paleta

28.11.2013.

EN 12312-9:2005+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 10. dio: Transporteri za prijevoz spremnika/paleta

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 12. dio: Oprema za opskrbu pitkom vodom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 13. dio: Oprema za opskrbu sanitarnom vodom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 14. dio: Isključena/onesposebljena vozila za ukrcaj putnika

13.2.2015.

EN 12312-14:2006+A1:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 15. dio: Traktori za prtljagu i opremu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 16. dio: Oprema za zračni start

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 17. dio: Oprema za pripremu zraka

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 18. dio: Jedinice za dušik i kisik

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 19. dio: Zrakoplovne dizalice, dizalice osovine i hidraulični pridržavač repa

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 20. dio: Zemaljske jedinice s električnom snagom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Strojevi za podzemne rudnike – Specifikacija sigurnosnih zahtjeva za oklopljene grabljare širokog čela

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za mljevenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Temeljne bušilice na postolju – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za odvajanje/ljuštenje kože i odvajanje mesnog dijela – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 2. dio: Definicije, označivanje i razredba

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 3. dio: Upute za uporabu i održavanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 4. dio: Pramenasta užad za opću primjenu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 10. dio: Spiralna užad za opću primjenu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Modularna oprema (normirani kalupi – sklopovi) za popravak obuće – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za termičko oblikovanje folija – Sigurnosni zahtjevi

29.2.2012.

EN 12409:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2012.)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Alatni strojevi – Sigurnost – Obradni centri

8.9.2009.

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Strojevi za rezanje kamena i elemenata za zidanje na gradilištu – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za punjenje i pomoćni strojevi – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.7.2011.

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Centrifugalni strojevi za odvajanje (proizvodnju) jestivih ulja i masti – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Poljoprivredna mehanizacija – Čeoni utovarivači – Sigurnost

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Pravilo za mjerenje buke – Opći zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge – Opći sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika – Kod za ispitivanje buke za alate („pištolje”) za spajanje zabijanjem – Inženjerska metoda

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Postrojenja za premazivanje – Strojevi za premazivanje umakanjem i elektronanošenjem organskih premaznih materijala – Sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12601:2010

Generator pogonjen klipnim motorom s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnost

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Strojevi za dopremu i protok materijala za nanošenje pod tlakom – Sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Sigurnost alatnih strojeva – Hidraulične preše (tijesci) za kutno savijanje

11.4.2014.

EN 12622:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2014.)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 2. dio: Strojevi za izradu blokova

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 3. dio: Strojevi s kliznom i okretnom pločom

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 4. dio: Strojevi za izradu betonskih krovnih ploča

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-1: Strojevi za izradu cijevi u smjeru vertikalne osi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-2: Strojevi za izradu cijevi u smjeru horizontalne osi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-3: Strojevi za izradu prednapetih cijevi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-4: Strojevi za izradu cijevi s betonskim prevlakama

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 6. dio: Pokretna i nepokretna oprema za izradu predgotovljenih armiranih proizvoda

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 7. dio: Pokretna i nepokretna oprema za izradu prednapetih proizvoda

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 8. dio: Strojevi i oprema za izradu građevnih proizvoda od kalcijevog silikata (i betona)

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Ugradnja i upotreba

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12643:2014

Strojevi za zemljane radove – Strojevi s gumenim kotačima – Zahtjevi za upravljanje (ISO 5010:1992, preinačena)

11.7.2014.

EN 12643:1997+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2014.)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Granici – Informacije za uporabu i ispitivanje – 1. dio: Upute

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Granici – Informacije za uporabu i ispitivanje – 2. dio: Obilježavanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Strojevi za zbijanje i poravnavanje betona – Sigurnost

18.11.2011.

EN 12649:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2012.)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Strojevi za pričvršćivanje – Sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12693:2008

Rashladni sustavi i dizalice topline – Zahtjevi s obzirom na okoliš i sigurnost – Volumetrijski rashladni kompresori

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Bušilice

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Ručno upravljane motorne kosilice – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12750:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Četverostrani stroj za kalupiranje

28.11.2013.

EN 12750:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sustav za toplinsko čišćenje ispušnog plina s opreme za površinsku obradu – Sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Strojevi za miješanje materijala za prevlačenje – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Strojevi za miješanje za uporabu pri obnovi vozila

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Sustav za odvajanje ljuski i prašine s učvršćenom instalacijom – Značajke koje se odnose na sigurnost i sigurnosni zahtjevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Priključci za dobavljanje hrane na strojevima sa pomoćnim pogonom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Prerađivači hrane i miješalice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Ručne mješalice i pjenjače – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Konzolne miješalice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Rezači s rotirajućom posudom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Transportne trake – Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara – 1. dio: Ispitivanje propan plamenikom

13.2.2015.

EN 12881-1:2005+A1:2008

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportne trake – Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara – 2. dio: Ispitivanje za požare velikih razmjera

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12882:2008

Transportne trake za opću upotrebu – Sigurnosni zahtjevi s obzirom na struju i zapaljivost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Strojevi za čišćenje i predobradbu površina industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Strojevi za čišćenje površina i predobradbu industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 2. dio: Sigurnost strojeva kod kojih se primjenjuju tekućine za čišćenje na osnovi vode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Strojevi za čišćenje površina i predobradbu industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 3. dio: Sigurnost strojeva kod kojih se primjenjuju zapaljive tekućine za čišćenje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Strojevi za čišćenje površina i predobradbu industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 4. dio: Sigurnost strojeva kod kojih se primjenjuju halogenizirana otapala

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Traktori i poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Štitnici vratila za prijenos snage s traktora na strojeve i oruđa – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Sigurnosne naprave za strojno pogonjena vrata i kolne ulaze – Zahtjevi i metode ispitivanja

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Postrojenje za prevlačenje – Komore za naštrcavanje kada se primjenjuju organski praškasti materijali za prevlačenje – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Prenosivi i/ili ručno upravljani strojevi i uređaji opremljeni mehanički pogonjenim reznim alatom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Granici – Pretovarni granici

24.8.2012.

EN 12999:2011

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.12.2012.)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Granici – Mobilni granici

13.2.2015.

EN 13000:2010

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Granici – Opće projektiranje – 1. dio: Opća načela i zahtjevi

8.9.2009.

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Sigurnost granika – Opće projektiranje – 2. dio: Djelovanje opterećenja

18.11.2011.

EN 13001-2:2004+A3:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(18.11.2011.)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Granici – Opće projektiranje – Dio 3-1: Granična stanja i dokaz sigurnosti za čelične nosive konstrukcije

28.11.2013.

EN 13001-3-1:2012

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2014.)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Održavanje dizala i pokretnih stuba – Pravila za izradu uputa za održavanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Strojevi za površinsko čišćenje cesta – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Strojevi za površinsko tretiranje cesta – Sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Strojevi za usluge zimskog održavanja cesta – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode mjerenja buke strojeva za tisak, obradu i proizvodnju papira te pomoćne opreme – Stupnjevi točnosti 2 i 3

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Skladištenje, rukovanje i prijevoz opreme u tvornici

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Skladištenje, rukovanje i prijevoz opreme izvan tvornice

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Strojevi za rezanje

18.12.2009.

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Nagibni stolovi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Strojevi i uređaji za slaganje i raslagivanje

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 6. dio: Strojevi za lomljenje

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 7. dio: Strojevi za rezanje višeslojnog stakla

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 9. dio: Uređaji za pranje

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 11. dio: Strojevi za bušenje

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Opskrbljivač otvora (rastaljenim staklom)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Rukovanje strojevima za opskrbljivanje

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: IS strojevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Preše

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Ispitne metode za mjerenje vibracija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramički strojevi – Sigurnost – Utovar i istovar (keramičkih) pločica od fine gline

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Strojevi za štavljenje kože – Strojevi za struganje, obrezivanje i striženje – Sigurnosni zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Strojevi za štavljenje kože – Strojevi s valjcima za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Strojevi za štavljenje kože – Rorirajuće procesne posude – Sigurnosni zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Oprema za skupljanje krumpira – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Unutrašnji zasloni – Zahtjevi izvedbe uključujući sigurnost

11.7.2014.

EN 13120:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2014.)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Glodalice (uključujući i bušilice)

8.9.2009.

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Granici – Sigurnost – Projektiranje – Zahtjevi na opremu

28.11.2013.

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.11.2013.)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Oprema za žetvu šećerne i stočne repe – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Granici – Sigurnost – Ovjesna sredstva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Granici – Sigurnost – Dizalice na ručni pogon

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Dvoradni hidraulični alati za spašavanje za uporabu pri gašenju požara i spašavanju – Zahtjevi za sigurnost i svojstva

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za guljenje povrća – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Alatni strojevi – Sigurnost – Nepomične brusilice

8.9.2009.

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Norma za proizvod – 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za podizanje i nagibanje zdjela – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Pogoni za proizvodnju tjestenine – Uređaji za sušenje i hlađenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Postrojenja za prevlačenje – Višenamjenske komore – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramički strojevi – Sigurnost – Platforme i vozila za prijenos

8.9.2009.

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Pogoni za proizvodnju tjestenine – Preše za tjesteninu – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Pogoni za proizvodnju tjestenine – Stroj za razgrtanje, skidanje i rezanje, traka za vraćanje klipića, spremnik za klipić – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Miješalice sa horizontalnim osovinama – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za pite i kolače – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Završetci čelične užadi – Sigurnost – 1. dio: Uške za priveznice čelične užadi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Završetci čelične užadi – Sigurnost – 2. dio: Uplitanje omči za čelične priveznice

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 3. dio: Omče s uprešanim stezaljkama

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 4. dio: Metalni i plastični zaliveni završetci

20.7.2011.

EN 13411-4:2002+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2011.)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 5. dio: U-stezači za čeličnu užad

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 6. dio: Asimetrična uška s klinom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 7. dio: Simetrična uška s klinom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 8. dio: Završetci i uprešavanje

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – 1. dio: Priveznice za opću namjenu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – 2. dio: Upute za uporabu i održavanje, koje osigurava proizvođač

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – 3. dio: Upletene priveznice – Beskonačne priveznice i priveznice s dvije omče

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13418:2013

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za namatanje folija i ploča – Sigurnosni zahtjevi

28.11.2013.

EN 13418:2004+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2013.)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Strojevi i oruđa za radove unutar reda – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Strojevi za izradu obuće, kože i predmeta od imitacije kože – Rasijecanje, laminiranje, rezanje, cementiranje i strojevi za sušenje cementom – Sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboti i robotski uređaji – Sigurnosni zahtjevi za poslužne robote (ISO 13482:2014)

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Strojevi za održavanje autocesta – Sigurnosni zahtjevi

11.7.2014.

EN 13524:2003+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2014.)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Šumarska mehanizacija – Iverači drva – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (TOPS) za mini bagere – Laboratorijska ispitivanja i zahtjevi za izvedbu (ISO 12117:1997, MOD)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za soljenje injektiranjem – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Granici – Upravljački uređaji i njihov smještaj

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Vanjska sjenila – Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Miješalice i strojevi za miješanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Granici – Pristup

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Ubacivači u peć s fiksiranim poklopcem – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Benzinske stanice za punjenje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu mjernih pumpi, mjernih uređaja za istakanje goriva i daljinski upravljanih pumpnih jedinica

24.8.2012.

EN 13617-1:2004+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.11.2012.)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Sušilice za salatu – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Zasloni – Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za postrojenja za oblikovanje i valjanje cijevi i oprema za njihovu završnu obradu

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za vrtove i parkove – Sitnilice za odrezane grane – Sigurnost

20.7.2011.

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Oprema za vrtove i parkove – Ručno upravljani prozračivači za travnjake – Sigurnost

26.5.2010.

EN 13684:2004+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2010.)

CEN

EN 13731:2007

Sustavi jastuka za dizanje koje upotrebljava vatrogasna i spasilačka služba – Zahtjevi za sigurnost i svojstva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13732:2013

Strojevi za preradu hrane – Hladnjaci za mlijeko u rinfuzi na farmama – Zahtjevi za izvedbu, sigurnost i higijenu

28.11.2013.

EN 13732:2002+A2:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2014.)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Pneumatske preše

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Granici – Odobalni granici – 1. dio: Odobalni granici opće namjene

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Strojevi za rezanje podova – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za sjeckanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje na kocke – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za zatvaranje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Kotlovi za kuhanje opremljeni mješačima i/ili miješalicama – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kovani čelični škopci za opću uporabu – D škopci i trbušasti škopci – Razred 6 – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojevi za piljenje metala

8.9.2009.

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Pumpe za kapljevine – Sigurnosni zahtjevi – Oprema za poljoprivredne prehrambene proizvode – Pravila projektiranja za osiguravanje higijene u uporabi

24.8.2012.

EN 13951:2003+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.10.2012.)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Rezači kruha – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13977:2011

Oprema za željeznice – Željeznički gornji ustroj – Sigurnosni zahtjevi za prijenosne strojeve i tračnička kolica za izgradnju i održavanje pruga

20.7.2011.

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojne škare

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Sigurnost strojeva – Oprema za parkiranje s pomoću upravljane snage motornih vozila – Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi EMC za oblikovanje, proizvodnju, faze sklapanja i puštanje u pogon

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Raspodjeljivači za kruta gnojiva – Sigurnost

18.12.2009.

EN 14017:2005+A1:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2010.)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sijačice – Sigurnost

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Oprema za željeznice – Željeznički gornji ustroj – Kolosiječni strojevi za gradnju i održavanje – 3. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

29.2.2012.

EN 14033-3:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2012.)

CEN

EN 14043:2014

Vatrogasna vozila za primjenu na visini velikog dosega – Okretne ljestve s kombiniranim gibanjem – Zahtjevi za sigurnost i svojstva te metode ispitivanja

11.7.2014.

EN 14043:2005+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.7.2014.)

CEN

EN 14044:2014

Vozila za gašenje požara i spašavanje za primjenu na visini velikog dosega – Okretne ljestve sa sekvencijskim gibanjem – Zahtjevi za sigurnost i svojstva te metode ispitivanja

11.7.2014.

EN 14044:2005+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.7.2014.)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Transfer linije i strojevi posebne namjene

8.9.2009.

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Granici – Ručno vođeni manipulatori

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Oprema za električno pokretanje – Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 14314:2004)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Granici – Sigurnost – Toranjski granici

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Oprema za površinsku obradu – Pravilo za ispitivanje buke opreme za površinsku obradu uključujući i ručnu vibracijsku opremu – Razred točnosti 2 i 3

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Vatrogasne pumpe – Prijenosne pumpe – Zahtjevi za sigurnost i svojstva, ispitivanje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Granici – Vitla i dizalice na strojni pogon – 1. dio: Vitla s pogonom

18.12.2009.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Granici – Vitla i dizalice na strojni pogon – 2. dio: Dizalice na strojni pogon

18.12.2009.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Granici – Oprema za dizanje osoba – 2. dio: Podizne upravljačke postaje

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Rezači francuskog kruha (bageta) – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za preše za ekstrudiranje čelike i obojenih metala

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Uređaji i sustavi za neprekidnu dobavu – Opći zahtjevi za sigurnost opreme za neprekidnu dobavu za otvorene rudnike lignita

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za hidraulične preše za vruće kovanje čelika i obojenih metala

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurnost strojeva – Sekundarna izrada čelika – Strojevi i oprema za obradu tekućeg čelika

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum uređaja – 1. dio: Razredba, opći i sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum uređaja – 2. dio: Verifikacija općih i sigurnosnih zahtjeva

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14753:2007

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu za kontinuirani čelični lijev

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14886:2008

Strojevi za plastiku i gumu – Rezačice za pjenaste blokove – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za vrtove i parkove – Čistači pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija i oprema za vrtove i parkove – Određivanje nehotičnog pristupa vrelim površinama – Dopunski element

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi s transportnom trakom za pranje posuđa – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za ribanje i obradu brašna i pšenice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportne trake za upotrebu u podzemnim instalacijama – Sigurnosni zahtjevi s obzirom na struju i zapaljivost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Poljoprivredni i šumarski strojevi – Elektromagnetska kompatibilnost – Metode ispitivanja i mjerila za prihvaćanje (ISO 14982:1998)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14985:2012

Granici – Portalni okretni granici

23.3.2012.

 

 

CEN

EN 15000:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Kamioni različitih dometa s vlastitim pogonom – Specifikacije, radne značajke i ispitni zahtjevi za pokazatelj opterećenja uzdužnoga momenta i ograničivač opterećenja uzdužnoga momenta

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Granici – Mosni i portalni granici

11.7.2014.

EN 15011:2011

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.8.2014.)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Prijenosna oprema za zidne pile i pile sa sajlom na gradilištima – Sigurnost

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Granici – Zahtjevi za hvataljke za kontejnere

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15059:2009

Oprema za tretiranje snijega – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu proizvodne linije za izradu traka

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15067:2007

Strojevi za plastiku i gumu – Strojevi za preradu filmova u omote i vreće – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15093:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice za vruće valjanje plosnatih proizvoda

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15094:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice za hladno valjanje plosnatih proizvoda

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični paletni i poličasti regali, kružno pokretni regali i skladišna dizala na motorni pogon – Sigurnosni zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stojevi i postrojenja za iskapanje i obradu prirodnog kamena – Sigurnosni zahtjevi za baterije pila s više oštrica

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15163:2008

Strojevi i uređaji za iskorištavanje i obradu prirodnog kamena – Sigurnosni zahtjevi za pile s dijamantnom sajlom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stojevi i postrojenja za iskapanje i obradu prirodnog kamena – Sigurnost – Zahtjevi za strojeve za izradu utora s lančanim i remenskim prijenosom

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15166:2008

Strojevi za preradu hrane – Automatski strojevi za rasijecanje mesa u klaonici – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzinske stanice za punjenje – Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju potopljenih pumpnih sklopova

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Oprema za vrtove i parkove – Vrtni ventilatori, usisači i ventilatori/usisači – Sigurnost

11.4.2014.

EN 15503:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2014.)

CEN

EN 15695-1:2009

Poljoprivredni traktori i samopogonjene prskalice – Zaštita operatera (vozača) od opasnih tvari – 1. dio: Razredba kabina, zahtjevi i postupci ispitivanja

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Poljoprivredni traktori i samopogonjene prskalice – Zaštita operatera (vozača) od opasnih tvari – 2. dio: Filtri, zahtjevi i postupci ispitivanja

26.5.2010.

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Sigurnost traka konvejera za zimski sport ili slobodne aktivnosti

29.2.2012.

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Ručni neelektrični alati – Kod za mjerenje buke – Inženjerska metoda (stupanj 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Oprema za željeznice – Željeznički gornji ustroj – Cestovno-željeznički strojevi i pripadajuća oprema – 2. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

29.2.2012.

EN 15746-2:2010

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.4.2012.)

CEN

EN 15774:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za obradu svježe i punjene tjestenine (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette i gnocchi) – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 15811:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Štitnici pokretnih dijelova za prijenos snage – Štitnici koji se otvaraju pomoću alata (ISO/TS 28923:2007, MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Kamioni za teške terene različitoga dometa – Vidljivost – Ispitne metode i potvrđivanje

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 15861:2012

Strojevi za preradu hrane – Prostor za dimljenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 15895:2011

Nabojem pogonjeni ručni alati – Sigurnosni zahtjevi – Alati za pričvršćivanje i označivanje

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 15949:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice šipki, konstrukcijskog čelika i valjane žice

5.6.2012.

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Oprema za željeznicu – Željeznički gornji ustroj – Prikolice i pripadajuća oprema – 2. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Oprema za željeznicu – Željeznički gornji ustroj – Rasklopivi strojevi i pripadajuća oprema – 2. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 15997:2011

Vozila za sve terene (ATVs – Quads) – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

29.2.2012.

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Strojno pogonjena vrata za pješake – Sigurnost upotrebe – Zahtjevi i metode ispitivanja

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16029:2012

Jahaća vozila, motorizirana vozila namijenjena prijevozu ljudi izvan javnih cesta – Jednotračna motorna vozila s dvostrukim upravljačem – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode

24.8.2012.

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi za prskalice s obzirom na okoliš – 1. dio: Općenito (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi s obzirom na okoliš za prskalice – 2. dio: Horizontalne bučne prskalice (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi s obzirom na okoliš za prskalice – 3. dio: Prskalice za grmlje i drveće (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 16191:2014

Strojevi za gradnju tunela – Sigurnosni zahtjevi

13.2.2015.

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16203:2014

Sigurnost industrijskih kamiona – Dinamičko ispitivanje za provjeru bočne stabilnosti – Čeoni viličari

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16228-2:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 2. dio: Pokretne bušilice za graditeljstvo i geotehničko inženjerstvo, kamenolome i rudarstvo

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16228-3:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 3. dio: Horizontalno usmjerena oprema za bušenje (HDD)

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16228-4:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 4. dio: Oprema za izradu temelja

13.2.2015.

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16228-5:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 5. dio: Oprema za membranske zidove

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16228-6:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 6. dio: Oprema za mlazno nanošenje i ubrizgavanje

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16228-7:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 7. dio: Zamjenjiva pomoćna oprema

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Napomena 2.1

13.2.2015.

CEN

EN 16230-1:2013

Automobili za zabavu – 1. dio: Posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za automobile za zabavu

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Samopogonjena poljoprivredna mehanizacija – Ocjenjivanje stabilnosti – 1. dio: Načela (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 16246:2012

Poljoprivredna mehanizacija – Bageri – Sigurnost

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16252:2012

Strojevi za zbijanje otpada ili recikliranih frakcija – Vodoravni tijesci za baliranje – Sigurnosni zahtjevi

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 1. dio: Dodatni zahtjevi za industrijske kamione s vlastitim pogonom osim kamiona bez vozača, kaminona različitoga dometa i teretnih kamiona

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 5. dio: Dodatni zahtjevi za viličare pogonjene guranjem

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 6. dio: Dodatni zahtjevi za vozila za prijevoz tereta i osoblja

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 16327:2014

Vatrogastvo – Sustavi s nadtlačnim doziranjem pjenila (PPPS) i sustavi komprimirane zračne pjene (CAFS)

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 1. dio: Opća načela za projektiranje i razvoj (ISO 25119-1:2010, preinačena)

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 2. dio: Faza koncepta (ISO 25119-2:2010, preinačena)

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 3. dio: Razvoj nizova, hardvera i softvera (ISO 25119-3:2010, preinačena)

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 4. dio: Proizvodnja, izvedba, modifikacija i postupci za podršku (ISO 25119-4:2010, preinačena)

13.2.2015.

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Strojevi i oprema za gradnju zgrada – Prijenosni, ručni rezni strojevi pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnosni zahtjevi (ISO 19432:2012)

15.11.2012.

EN ISO 19432:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(31.1.2013.)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Oprema za zaštitu bilja – Leđno nosive prskalice – 1. dio: Zahtjevi za sigurnost i s obzirom na zaštitu okoliša (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Oprema za zaštitu bilja – Leđno nosive prskalice – 2. dio: Metode ispitivanja (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumpe i pumpne jedinice za kapljevine – Ispitno pravilo za buku – 2. i 3. razred točnosti (ISO 20361:2007)

8.9.2009.

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Šumarska i vrtna mehanizacija – Ispitno pravilo za vibraciju na prenosivim ručno upravljanim strojevima s motorom s unutrašnjim izgaranjem – Vibracija na ručkama (ISO 22867:2011)

29.2.2012.

EN ISO 22867:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 22868:2011

Šumarska mehanizacija – Kod za ispitivanje buke ručnih strojeva s motorima s unutrašnjim izgaranjem – Inženjerska metoda (2. stupanj preciznosti) (ISO 22868:2011)

20.7.2011.

EN ISO 22868:2008

Napomena 2.1

Datum isteka

(30.9.2011.)

CEN

EN ISO 23125:2010

Alatni strojevi – Sigurnost – Tokarilice (ISO 23125:2010)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012.

Napomena 3

Datum isteka

(31.10.2012.)

CEN

EN ISO 28139:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Leđno nosivi zamagljivači pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnosni zahtjevi (ISO 28139:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojevi za elektroeroziju (ISO 28881:2013)

28.11.2013.

EN 12957:2001+A1:2009

Napomena 2.1

Datum isteka

(28.2.2014.)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 1. dio: Kutne i vertikalne brusilice (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 2. dio: Ključevi za matice, odvijači matica i izvijači (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 3. dio: Alati za poliranje i rotacijski, orbitalni i slučajno orbitalni alati za brušenje pijeskom (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 4. dio: Ravne brusilice (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 5. dio: Bušilice i udarne bušilice (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 6. dio: Maljevi (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 7. dio: Sjekači i škare (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 8. dio: Pile, strojevi za poliranje i struganje s izmjeničnim djelovanjem i pile s vibracijskim ili rotacijskim djelovanjem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ručni, prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 9. dio: Čekići i dlijeta za uklanjanje hrđe (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 10. dio: Udarne bušilice, čekići i lomilice (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 11. dio: Čekići za kamen (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 12. dio: Kutne brusilice (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013.

 

 

Norme koje razvija CENELEC

Norme koje razvija CENELEC nisu razvrstane kao norme vrste A, B ili C iz ovog popisa.

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivih vlakanaca – Sigurnosni zahtjevi

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje nezapaljivih tekućih tvari za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

26.5.2010.

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Sigurnost kućanskih i sličnih aparata – Posebni zahtjevi za mrežno napajane usitnjavalice i sjeckalice

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za komercijalne električne centrifuge rublja

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za komercijalne električne bubnjaste sušilice rublja

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za komercijalne električne perilice rublja

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Sigurnost ručnih elektromotornih alata – Posebni zahtjevi za pištolje za prskanje

5.6.2012.

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013.

Napomena 3

22.7.2016.

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-91: Posebni zahtjevi za kosilice i rubne kosilice trave rukom držane i s rukovateljem koji hoda

IEC 60335-2-91:2008 (MOD)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-92: Posebni zahtjevi za grebalice i prozračivala trave pogonjene iz mreže s rukovateljem koji hoda

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (MOD)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-94: Posebni zahtjevi za šišalice za travu škarastog tipa

IEC 60335-2-94:2008 (MOD)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-100: Posebni zahtjevi za mrežno napajane ručne vrtne puhalice, usisavače i usisavače s puhalicom

IEC 60335-2-100:2002 (MOD)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 1. dio: Opći zahtjevi

IEC 60204-1:2005 (MOD)

26.5.2010.

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010.

Napomena 3

Datum isteka

(1.2.2012.)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 11. dio: Zahtjevi za visokonaponsku opremu za izmjenične napone iznad 1  000 V ili istosmjerne napone iznad 1  500 V koji ne prelaze 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010.

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 31. dio: Posebna sigurnost i EMC zahtjevi za šivaće strojeve, jedinice i sustave

IEC 60204-31:2013

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 32. dio: Zahtjevi za dizalice

IEC 60204-32:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 33. dio: Zahtjevi za izradu poluvodičke opreme

IEC 60204-33:2009 (MOD)

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

IEC 60335-1:2010 (MOD)

5.6.2012.

EN 60335-1:2002

Napomena 2.1

Datum isteka

(21.11.2014.)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-36: Posebni zahtjevi ugostiteljskih štednjaka, pećnica, kuhala i grijaćih ploča

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-37: Posebni zahtjevi ugostiteljskih električnih friteza

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-40: Posebni zahtjevi za dizalice topline, klima-aparate i sušila zraka

IEC 60335-2-40:2002 (MOD)

28.11.2013.

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Izmijenjeni)

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Izmijenjeni)

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(11.7.2014.)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s puhalom, parne tlačne pećnice i konvekcijske parne pećnice

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne zračeće roštilje i pržila kruha

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople ormariće

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-65: Posebni zahtjevi aparata za pročišćavanje zraka

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013.

Napomena 3

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-67: Posebni zahtjevi za strojeve za obradu podova za komercijalnu uporabu

IEC 60335-2-67:2012 (MOD)

15.11.2012.

EN 60335-2-67:2009

Napomena 2.1

3.5.2015.

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-68: Posebni zahtjevi za komercijalne čistilice rošenjem

IEC 60335-2-68:2012 (MOD)

15.11.2012.

EN 60335-2-68:2009

Napomena 2.1

3.5.2015.

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisavače prašine i vode s rotirajućom četkom za komercijalnu uporabu

IEC 60335-2-69:2012 (MOD)

15.11.2012.

EN 60335-2-69:2009

Napomena 2.1

28.3.2015.

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-72: Posebni zahtjevi za strojeve za obradu poda sa ili bez vlastitog pogona za komercijalnu uporabu

IEC 60335-2-72:2012 (MOD)

15.11.2012.

EN 60335-2-72:2009

Napomena 2.1

3.5.2015.

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Sigurnost kućanskih i sličnih aparata – Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane gurane električne kosilice

IEC 60335-2-77:2002 (MOD)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-79: Posebni zahtjevi za visokotlačne i parne čistilice

IEC 60335-2-79:2012 (MOD)

15.11.2012.

EN 60335-2-79:2009

Napomena 2.1

3.4.2015.

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

IEC 60745-1:2006 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(1.10.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-1: Posebni zahtjevi za bušilice i udarne bušilice

IEC 60745-2-1:2003 (MOD)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za izvijače i udarne izvijače

IEC 60745-2-2:2003 (MOD)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice, laštilice i kolutne pjeskarilice

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (MOD)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (MOD)

18.11.2011.

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Izmijenjeni)

28.11.2013.

Napomena 3

25.2.2016.

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015.

Napomena 3

21.4.2016.

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za pjeskarilice i laštilice

IEC 60745-2-4:2002 (MOD)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (MOD)

26.5.2010.

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012.

Napomena 3

Datum isteka

(14.11.2014.)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za kružne pile

IEC 60745-2-5:2010 (MOD)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za čekiće

IEC 60745-2-6:2003 (MOD)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za škare i grickala

IEC 60745-2-8:2003 (MOD)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-9: Posebni zahtjevi za navojne nareznice

IEC 60745-2-9:2003 (MOD)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za pile s kretnjom amo-tamo (ubodne i sabljaste)

IEC 60745-2-11:2003 (MOD)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-12: Posebni zahtjevi vibratora za beton

IEC 60745-2-12:2003 (MOD)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za lančane pile

IEC 60745-2-13:2006 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(1.12.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-14: Posebni zahtjevi za blanjalice

IEC 60745-2-14:2003 (MOD)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(1.6.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-15: Posebni zahtjevi za kresalice

IEC 60745-2-15:2006 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-16: Posebni zahtjevi za spajalice

IEC 60745-2-16:2008 (MOD)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-17: Posebni zahtjevi za utorne i ravninske glodalice

IEC 60745-2-17:2010 (MOD)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-18: Posebni zahtjevi za omotavalice

IEC 60745-2-18:2003 (MOD)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-19: Posebni zahtjevi za čeone glodalice

IEC 60745-2-19:2005 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(1.6.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-20: Posebni zahtjevi za tračne pile

IEC 60745-2-20:2003 (MOD)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za čistilice vodnih ispusta

IEC 60745-2-21:2002 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(1.12.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-22: Posebni zahtjevi za rezne alate

IEC 60745-2-22:2011 (MOD)

18.11.2011.

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013.

Napomena 3

17.12.2015.

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za brusilice i male rotacijske alate

IEC 60745-2-23:2012 (MOD)

28.11.2013.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-3: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Zahtjevi za blizinske aparate s određenim ponašanjem u uvjetima kvara

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-5: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Električni aparati za zaustavljanje u nevolji sa zaporom

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013.

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013.

Napomena 3

3.12.2015.

Cenelec

EN 61029-1:2009

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – 1. dio: Opći zahtjevi

IEC 61029-1:1990 (MOD)

18.12.2009.

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011.

Napomena 3

Datum isteka

(28.11.2013.)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-1: Posebni zahtjevi za stolne kružne pile

IEC 61029-2-1:1993 (MOD)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013.

EN 61029-2-1:2010

Napomena 2.1

3.9.2015.

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za strojeve za izravnavanje i blanjanje

IEC 61029-2-3:1993 (MOD)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za stolne brusilice

IEC 61029-2-4:1993 (MOD)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (MOD)

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Sigurnost prijenosnih elektromotornih alata – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za dijamantne bušilice s dovodom vode

IEC 61029-2-6:1993 (MOD)

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za jednovretenaste okomite stolne glodalice

IEC 61029-2-8:1995 (MOD)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-9: Posebni zahtjevi za kutne pile

IEC 61029-2-9:1995 (MOD)

5.4.2013.

EN 61029-2-9:2009

Napomena 2.1

3.9.2015.

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013.

Napomena 3

12.8.2016.

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Sigurnost prijenosnih elektromotornih alata – Dio 2-10: Posebni zahtjevi za odrezne brusilice

IEC 61029-2-10:1998 (MOD)

20.10.2010.

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013.

Napomena 3

22.7.2016.

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za složene stolne kutne pile

IEC 61029-2-11:2001 (MOD)

5.4.2013.

EN 61029-2-11:2009

Napomena 2.1

3.9.2015.

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013.

Napomena 3

12.8.2016.

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-12: Posebni zahtjevi za strojeve za rezanje navoja

IEC 61029-2-12:2010 (MOD)

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Sigurnost strojeva – Označivanje, obilježavanje i djelovanje – 1. dio: Zahtjevi za vidne, zvučne i opipne signale

IEC 61310-1:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Sigurnost strojeva – Označivanje, obilježavanje i djelovanje – 2. dio: Zahtjevi za obilježavanje

IEC 61310-2:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Sigurnost strojeva – Označivanje, obilježavanje i djelovanje – 3. dio: Zahtjevi za položaj i rad aktuatora

IEC 61310-3:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Sigurnost strojeva – Elektroosjetilna zaštitna oprema – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

IEC 61496-1:2012

11.4.2014.

EN 61496-1:2004

10.5.2015.

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – Dio 5-2: Zahtjevi za sigurnost – Funkcionalni

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Sigurnost strojeva – Funkcionalna sigurnost za električne, elektroničke i programibilne upravljačke sustave

IEC 62061:2005

26.5.2010.

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013.

Napomena 3

18.12.2015.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „.../AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.


13.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 54/80


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

Odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 imaju prednost u odnosu na moguće proturječne odredbe u usklađenim normama

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 054/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Referentni broj zamijenjene norme

Datum početka primjene norme kao usklađene norme

Datum završetka razdoblja istodobnog postojanja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Uljne peći s isparivačkim plamenicima

 

1.1.2008.

1.1.2009.

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 40-4:2005

Rasvjetni stupovi – 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i prednapetog betona

 

1.10.2006.

1.10.2007.

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 40-5:2002

Rasvjetni stupovi – 5. dio: Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove

 

1.2.2003.

1.2.2005.

CEN

EN 40-6:2002

Rasvjetni stupovi – 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove

 

1.2.2003.

1.2.2005.

CEN

EN 40-7:2002

Rasvjetni stupovi – 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove

 

1.10.2003.

1.10.2004.

CEN

EN 54-2:1997

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema

 

1.1.2008.

1.8.2009.

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008.

1.8.2009.

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 54-3:2001

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 3. dio: Naprave za uzbunjivanje – Sirene

 

1.4.2003.

1.6.2009.

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007.

1.6.2009.

CEN

EN 54-4:1997

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 4. dio: Oprema za napajanje energijom

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005.

1.6.2005.

CEN

EN 54-5:2000

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 5. dio: Detektori topline – Točkasti detektori

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

CEN

EN 54-7:2000

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 7. dio: Detektori dima – Točkasti detektori koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju

 

1.4.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007.

1.8.2009.

CEN

EN 54-10:2002

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 10. dio: Detektori plamena – Točkasti detektori

 

1.9.2006.

1.9.2008.

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 54-11:2001

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 11. dio: Ručni javljači

 

1.9.2006.

1.9.2008.

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 54-12:2002

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 12 dio: Detektori dima – Linijski detektori koji upotrebljavaju optičku zraku svjetla

 

1.10.2003.

31.12.2005.

CEN

EN 54-16:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune

 

1.1.2009.

1.4.2011.

CEN

EN 54-17:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 17. dio: Izolatori kratkoga spoja

 

1.10.2006.

1.12.2008.

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 54-18:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji

 

1.10.2006.

1.12.2008.

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 54-20:2006

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 20. dio: Aspiracijski dimni detektori

 

1.4.2007.

1.7.2009.

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

CEN

EN 54-21:2006

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške

 

1.3.2007.

1.6.2009.

CEN

EN 54-23:2010

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje – Uređaji za vizualno uzbunjivanje

 

1.12.2010.

31.12.2013.

CEN

EN 54-24:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune – Zvučnici

 

1.1.2009.

1.4.2011.

CEN

EN 54-25:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze

 

1.1.2009.

1.4.2011.

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 179:2008

Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 197-1:2011

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

 

1.7.2012.

1.7.2013.

CEN

EN 295-1:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju – 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-4:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju – 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-5:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju – 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-6:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju – 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-7:2013

Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave – 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 331:1998

Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju

 

1.9.2011.

1.9.2012.

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 413-1:2011

Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 416-1:2009

Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom – 1. dio: Sigurnost

 

1.12.2009.

1.12.2010.

CEN

EN 438-7:2005

Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) – Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) – 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa

 

1.11.2005.

1.11.2006.

CEN

EN 442-1:1995

Radijatori i konvektori – 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi

 

1.12.2004.

1.12.2005.

 

EN 442-1:1995/A1:2003

 

1.12.2004.

1.12.2005.

CEN

EN 450-1:2012

Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost

 

1.5.2013.

1.5.2014.

CEN

EN 459-1:2010

Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

 

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 490:2011

Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova – Specifikacije proizvoda

 

1.8.2012.

1.8.2012.

CEN

EN 492:2012

Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

 

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 494:2012

Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

 

1.8.2013.

1.8.2013.

CEN

EN 516:2006

Montažni pribor za pokrivanje krovova – Instalacije za pristup krovu – Staze, gazišta i stube

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 517:2006

Montažni pribor za pokrivanje krovova – Sigurnosne krovne kuke

 

1.12.2006.

1.12.2007.

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsane ploče – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

 

1.6.2010.

1.12.2010.

CEN

EN 523:2003

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

 

1.6.2004.

1.6.2005.

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Valovite bitumenske ploče – Specifikacija proizvoda i ispitne metode

 

1.1.2011.

1.1.2011.

CEN

EN 544:2011

Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

 

1.4.2012.

1.4.2012.

CEN

EN 572-9:2004

Staklo u graditeljstvu – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla – 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 588-2:2001

Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju – 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore

 

1.10.2002.

1.10.2003.

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda – Zahtjevi i postupci ispitivanja

 

1.4.2010.

1.4.2011.

CEN

EN 621:2009

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 671-1:2012

Stabilni protupožarni sustavi – Hidrantski sustavi – 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima

 

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 671-2:2012

Stabilni protupožarni sustavi – Hidrantski sustavi – 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima

 

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 681-1:1996

Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 1. dio: Vulkanizirana guma

 

1.1.2003.

1.1.2009.

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 681-2:2000

Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 2. dio: Plastomerni elastomeri

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 681-3:2000

Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 681-4:2000

Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 682:2002

Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport plina i tekućih ugljikovodika

 

1.10.2002.

1.12.2003.

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 771-1:2011

Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-2:2011

Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-3:2011

Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-4:2011

Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-5:2011

Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-6:2011

Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 777-1:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima – 1. dio: Sustav D – Sigurnost

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-2:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima – 2. dio: Sustav E – Sigurnost

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-3:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima – 3. dio: Sustav F – Sigurnost

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-4:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima – 4. dio: Sustav H – Sigurnost

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 778:2009

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 845-1:2013

Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: Zidne spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole

EN 845-1:2003

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 845-2:2013

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: Nadvoji

EN 845-2:2003

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 845-3:2013

Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža

EN 845-3:2003

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 858-1:2002

Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) – 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 877:1999

Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) – Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće

 

1.1.2008.

1.9.2009.

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008.

1.9.2009.

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

 

1.3.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za zidanje – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

 

1.3.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 934-4:2009

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

 

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 934-5:2007

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 969:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode – Zahtjevi i postupci ispitivanja

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 997:2012

WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom

 

1.12.2012.

1.6.2013.

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 998-1:2010

Specifikacija morta za ziđe – 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka

 

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 998-2:2010

Specifikacija morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe

 

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 1013:2012

Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove – Zahtjevi i metode ispitivanja

 

1.9.2013.

1.9.2014.

CEN

EN 1020:2009

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 1036-2:2008

Staklo u graditeljstvu – Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1051-2:2007

Staklo u graditeljstvu – Staklene prizme za zidove i podove – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Bakar i legure bakra – Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje

 

1.12.2010.

1.12.2010.

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata

 

1.9.2012.

1.7.2014.

CEN

EN 1096-4:2004

Staklo u graditeljstvu – Staklo s premazom – 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1123-1:1999

Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda – 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 1124-1:1999

Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda – 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 1125:2008

Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1154:1996

Građevni okovi – Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 1155:1997

Građevni okovi – Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 1158:1997

Građevni okovi – Naprave za upravljanje vratima – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama

 

1.7.2012.

1.7.2013.

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Staklo u graditeljstvu – Izolacijsko staklo – 5. dio: Vrednovanje sukladnosti

 

1.2.2011.

1.2.2012.

CEN

EN 1304:2005

Glineni crijep i pribor – opis proizvoda i specifikacije

 

1.2.2006.

1.2.2007.

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Zaštitni cestovni sustavi – 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave

 

1.1.2013.

1.1.2013.

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 1319:2009

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW

 

1.10.2010.

1.10.2011.

CEN

EN 1337-3:2005

Konstrukcijski ležajevi – 3. dio: Elastomerni ležajevi

 

1.1.2006.

1.1.2007.

CEN

EN 1337-4:2004

Konstrukcijski ležajevi – 4. dio: Valjkasti ležajevi

 

1.2.2005.

1.2.2006.

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 1337-5:2005

Konstrukcijski ležajevi – 5. dio: Lončasti ležajevi

 

1.1.2006.

1.1.2007.

CEN

EN 1337-6:2004

Konstrukcijski ležajevi – 6. dio: Zakretni ležajevi

 

1.2.2005.

1.2.2006.

CEN

EN 1337-7:2004

Konstrukcijski ležajevi – 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE ležajevi

 

1.12.2004.

1.6.2005.

CEN

EN 1337-8:2007

Konstrukcijski ležajevi – 8. dio: Ležajevi s vodilicama i uređajima za sprečavanje pomaka

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1338:2003

Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.3.2004.

1.3.2005.

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1339:2003

Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.3.2004.

1.3.2005.

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1340:2003

Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.2.2004.

1.2.2005.

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1341:2012

Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje – Zahtjevi i metode ispitivanja

 

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1342:2012

Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje – Zahtjevi i metode ispitivanja

 

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1343:2012

Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje – Zahtjevi i metode ispitivanja

 

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1344:2013

Glineni elementi za popločivanje – Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1344:2002

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 1423:2012

Materijali za oznake na kolniku – Dodaci – Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina

 

1.11.2012.

1.11.2012.

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 1433:2002

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja – Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti

 

1.8.2003.

1.8.2004.

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006.

1.1.2006.

CEN

EN 1457-1:2012

Dimnjaci – Glinene/keramičke dimovodne cijevi – 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u suhim uvjetima – Zahtjevi i metode ispitivanja

 

1.11.2012.

1.11.2013.

CEN

EN 1457-2:2012

Dimnjaci – Glinene/keramičke dimovodne cijevi – 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u vlažnim uvjetima – Zahtjevi metode ispitivanja

 

1.11.2012.

1.11.2013.

CEN

EN 1463-1:2009

Materijali za oznake na kolniku – Retroreflektirajući markeri – 1. dio: Osnovna zahtijevana svojstva

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 1469:2004

Proizvodi od prirodnog kamena – Ploče za oblaganje – Zahtjevi

 

1.7.2005.

1.7.2006.

CEN

EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite

 

1.9.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-3:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

 

1.10.2006.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-4:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje

 

1.9.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-5:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti 5. dio: Betonska injekcija

 

1.10.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-6:2006

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje čelične armature

 

1.6.2007.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-7:2006

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije

 

1.6.2007.

1.1.2009.

CEN

EN 1520:2011

Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom s konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim ojačanjem

 

1.1.2012.

1.1.2013.

CEN

EN 1748-1-2:2004

Staklo u graditeljstvu – Specijalni osnovni proizvodi – Borosilikatna stakla – Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1748-2-2:2004

Staklo u graditeljstvu – Specijalni osnovni proizvodi – Staklo-keramika – Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1806:2006

Dimnjaci – Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.5.2007.

1.5.2008.

CEN

EN 1825-1:2004

Separatori masnoća – 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1856-1:2009

Dimnjaci – Zahtjevi za metalne dimnjake – 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka

 

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 1856-2:2009

Dimnjaci – Zahtjevi za metalne dimnjake – 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne cijevi

 

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 1857:2010

Dimnjaci – Dijelovi – Betonske dimovodne cijevi

 

1.1.2011.

1.1.2012.

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Dimnjaci – Dijelovi – Betonski blokovi dimnjaka

 

1.4.2012.

1.4.2013.

CEN

EN 1863-2:2004

Staklo u graditeljstvu – Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1873:2005

Montažni pribor za pokrivanje krovova – Zasebni plastični krovni svjetlarnici – Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

 

1.10.2006.

1.10.2009.

CEN

EN 1916:2002

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani

 

1.8.2003.

23.11.2004.

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 1917:2002

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana

 

1.8.2003.

23.11.2004.

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 1935:2002

Građevni okovi – Jednoosovinske šarke – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.10.2002.

1.12.2003.

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 10025-1:2004

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika – 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 10088-4:2009

Nehrđajući čelici – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo

 

1.2.2010.

1.2.2011.

CEN

EN 10088-5:2009

Nehrđajući čelici – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 10210-1:2006

Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 10219-1:2006

Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 10224:2002

Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu – Tehnički uvjeti isporuke

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja – Tehnički uvjeti isporuke

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 10311:2005

Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 10312:2002

Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu – Tehnički uvjeti isporuke

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

CEN

EN 10340:2007

Čelični odljevci za konstrukcije

 

1.1.2010.

1.1.2011.

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 10343:2009

Poboljšani čelici za građevinarstvo – Tehnički uvjeti isporuke

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Ljepila za pločice – Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

 

1.4.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 12050-1:2001

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene – Načela konstrukcije i ispitivanja – 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari

 

1.11.2001.

1.11.2002.

CEN

EN 12050-2:2000

Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene – Načela konstrukcije i ispitivanja – 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12050-3:2000

Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene – Načela konstrukcije i ispitivanja – 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12050-4:2000

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene – Načela konstrukcije i ispitivanja – 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12057:2004

Proizvodi od prirodnog kamena – Modularne ploče – Zahtjevi

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12058:2004

Proizvodi od prirodnog kamena – Ploče za podove i stube – Zahtjevi

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12094-1:2003

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-2:2003

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-3:2003

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-4:2004

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore)

 

1.5.2005.

1.8.2007.

CEN

EN 12094-5:2006

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore)

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-6:2006

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-7:2000

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2

 

1.10.2001.

1.4.2004.

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005.

1.11.2006.

CEN

EN 12094-8:2006

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-9:2003

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-10:2003

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-11:2003

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-12:2003

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-13:2001

Protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za gašenje plinom – 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile

 

1.1.2002.

1.4.2004.

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 12101-1:2005

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 1. dio: Specifikacija dimnih zastora

 

1.6.2006.

1.9.2008.

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 12101-2:2003

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline

 

1.4.2004.

1.9.2006.

CEN

EN 12101-3:2002

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline

 

1.4.2004.

1.4.2005.

 

EN 12101-3:2002/AC:2005

 

1.1.2006.

1.1.2006.

CEN

EN 12101-6:2005

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka – Paketi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 12101-7:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 7. dio: Sekcije dimnih kanala

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 12101-8:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 8. dio: Zaklopke za upravljanje dimom

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 12101-10:2005

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – 10. dio: Opskrba energijom

 

1.10.2006.

1.5.2012.

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 12150-2:2004

Staklo u graditeljstvu – Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12209:2003

Građevni okovi – Brave i zasuni – Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje – Zahtjevi i ispitne metode

 

1.12.2004.

1.6.2006.

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode – 1. dio: Prskalice (sprinkleri)

 

1.4.2002.

1.9.2005.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005.

1.3.2006.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 12259-2:1999

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode – 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006.

1.8.2007.

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005.

1.6.2005.

CEN

EN 12259-3:2000

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode – 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006.

1.8.2007.

CEN

EN 12259-4:2000

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode – 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom

 

1.1.2002.

1.4.2004.

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002.

1.4.2004.

CEN

EN 12259-5:2002

Stabilni protupožarni sustavi – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode – 5. dio: Detektori protoka vode

 

1.7.2003.

1.9.2005.

CEN

EN 12271:2006

Površinska obrada – Zahtjevi

 

1.1.2008.

1.1.2011.

CEN

EN 12273:2008

Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom – Zahtjevi

 

1.1.2009.

1.1.2011.

CEN

EN 12285-2:2005

Čelični spremnici izrađeni u radionici – 2. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom

 

1.1.2006.

1.1.2008.

CEN

EN 12326-1:2014

Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova – 1. dio: Specifikacija proizvoda

EN 12326-1:2004

13.2.2015.