ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 31

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
30. siječnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 031/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7333 – Alitalia/Etihad) ( 1 )

1

2015/C 031/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7475 – Edenred/Hermes/Eckstein/UTA) ( 1 )

1

2015/C 031/03

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7427 – Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports) ( 1 )

2


 

III   Pripremni akti

 

Europska središnja banka

2015/C 031/04

Mišljenje Europske središnje banke od 5. prosinca 2014. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera (CON/2014/84)

3


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 031/05

Tečajna lista eura

6


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2015/C 031/06

Poziv za podnošenje prijedloga projekata – EACEA 04/2015 u okviru programa Erasmus+ – Sveobuhvatni politički okviri za cjeloživotno strukovno obrazovanje i osposobljavanje

7

 

Europski centar za razvoj strukovnog osoposobljavanja

2015/C 031/07

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava – Natječaj za ponude – ref: GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14 – ReferNet – Europska mreža Cedefopa za strukovno osposobljavanje i osposobljavanje (VET)

10

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2015/C 031/08

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7505 – TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

12


 

Ispravci

2015/C 031/09

Ispravak Poziva na podnošenje prijedloga – GR/001/15 – Potpora aktivnostima za podizanje svijesti o vrijednosti intelektualnog vlasništva i štetnosti krivotvorenja i piratstva ( SL C 13, 16.1.2015. )

13


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.7333 – Alitalia/Etihad)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 31/01)

Dana 14. studenoga 2014. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) u vezi s člankom 6. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32014M7333. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.7475 – Edenred/Hermes/Eckstein/UTA)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 31/02)

Dana 23. siječnja 2015. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32015M7475. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/2


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.7427 – Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 31/03)

Dana 26. siječnja 2015. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32015M7427. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


III Pripremni akti

Europska središnja banka

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/3


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2014.

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera

(CON/2014/84)

(2015/C 31/04)

Uvod i pravna osnova

Dana 15. srpnja 2014. Europska središnja banka (ESB) zaprimila je zahtjev Vijeća Europske unije za davanje mišljenja o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera (1) (u daljnjem tekstu „predložena uredba”).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije jer se predložena uredba odnosi na prikupljanje statistika platne bilance što je zadatak Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) u skladu s člankom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2533/98 (2). Upravno vijeće donijelo je ovo mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

1.   Opće napomene

1.1.

Europski statistički sustav (ESS) i Europski sustav središnjih banaka (ESSB) odgovorni su za razvoj, izradu i diseminaciju europskih statistika, a oba djeluju u zasebnim pravnim okvirima koji odražavaju njihove specifične strukture upravljanja (3).

1.2.

Članak 2. Uredbe (EZ) br. 2533/98 dodjeljuje ESB-u, uz pomoć nacionalnih središnjih banaka (NSB), zadaću prikupljanja informacija o, inter alia, statistici platne bilance (BOP) i statistici stanja međunarodnih ulaganja (IIP), bilo od nadležnih nacionalnih tijela ili izravno od gospodarskih subjekata. Prvotne zahtjeve za statističko izvješćivanje ESB-a u području statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja odredilo je Upravno vijeće ESB-a u Smjernici ESB/1998/17 (4) koja je preinačena 9. prosinca 2011. Smjernicom ESB/2011/23.

1.3.

Statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja ključne su baze podataka koje pomažu ESSB-u u njegovim zadaćama utvrđivanja i provedbe jedinstvene monetarne politike, potencijalnog obavljanja deviznih poslova te držanja i upravljanja službenim pričuvama. One također pomažu u procjeni vanjskih osjetljivosti i međusobne povezanosti u svrhu financijske stabilnosti, izradi „prikaza rizika” Europskog odbora za sistemske rizike (EOSR-a) (5) kao i u „prikazu” postupka uklanjanja makroekonomskih neravnoteža (6). Statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja dio su „Posebnog standarda statističkog izvješćivanja” i „Posebnog standarda plus statističkog izvješćivanja” Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) (7) i obvezne su za „konzultacije u vezi s člankom IV.” MMF-a za eurozonu i države članice. Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mjesečno i tromjesečno objavljuju statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja.

1.4.

Dana 12. siječnja 2005., Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu (EZ) br. 184/2005 (8) kojom se utvrđuju zahtjevi izvješćivanja za izradu statistika Unije u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima. Odbor za platnu bilancu (u daljnjem tekstu „Odbor BOP”) uspostavljen istom Uredbom (9), u kojem države članice uglavnom zastupaju nacionalne središnje banke, osigurava strogo usklađivanje zahtjeva izvješćivanja, metodologije i postupaka osiguranja kvalitete statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja.

1.5.

Nacionalne središnje banke, kao članovi ESSB-a, izrađuju europske statistike u skladu s člancima 3. i 5. Statuta ESSB-a, kao što je dalje razrađeno u Uredbi (EZ) br. 2533/98, a ne sudjeluju u izradi europskih statistika prema Uredbi (EZ) br. 223/2009 (10). Stoga, na temelju sporazuma između nacionalne središnje banke i Komisije (Eurostat), podatke koje izradi nacionalna središnja banka Komisija (Eurostat) može koristiti izravno ili neizravno za izradu europskih statistika.

1.6.

Budući da je Uredbom (EZ) br. 2533/98 prikupljanje informacija o statistici platne bilance i statistici stanja međunarodnih ulaganja dodijeljeno ESB-u, uz pomoć nacionalnih središnjih banaka, te kako bi se smanjio teret izvješćivanja i zajamčila usklađenost koja je potrebna u izradi europskih statistika, Komisiju se poziva da odgovarajuće upotrijebi statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja koje dostavlja ESSB.

2.   Posebne napomene

2.1.   Uvođenje novog sustava donošenja delegiranih i provedbenih akata na području statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja

2.1.1.

Predloženom uredbom uvodi se nov sustav za donošenje delegiranih i provedbenih akata na području statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja, na temelju članaka 290. i 291. Ugovora. Članak 1. stavak 1. predložene uredbe ima za cilj ovlastiti Komisiju za donošenje delegiranih akata kojima bi se izmijenili zahtjevi u pogledu podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja, uključujući reviziju, proširenja i ukidanje tokova podataka te rokove za dostavljanje. U skladu s tim, članak 1. stavak 2. predlaže da se na Komisiju prenesu provedbene ovlasti za donošenje standarda kvalitete i utvrđivanja sadržaja i periodičnosti izvješća o kvaliteti za statistiku platne bilance i statistiku stanja međunarodnih ulaganja.

2.1.2.

Zahtjevi u pogledu podataka, rokovi za dostavljanje i standardi osiguranja kvalitete bitni su elementi Uredbe (EZ) br. 184/2005 i imaju izravan utjecaj na teret izvješćivanja sastavljača podataka i izvještajnih subjekata. S obzirom na to da je Vijeće dodijelilo ESSB-u zadatak prikupljanja statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja, bilo od nadležnih nacionalnih tijela ili izravno od gospodarskih subjekata od 1998., mora biti osigurana uska suradnja između ESSB-a i Europskog statističkog sustava (ESS) pri definiranju, izmjeni ili ažuriranju takvih statistika. U suprotnom, europske statistike platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja koje izrađuje ESS i ESSB mogu nepotrebno biti različite ili neusklađene.

2.1.3.

Različiti ili neusklađeni zahtjevi za izvješćivanje u vezi sa statistikom platne bilance ne samo da povećavaju teret izvješćivanja za davatelje podataka kao što su mala i srednje velika poduzeća, već mogu imati za posljedicu različite statistike platne bilance ovisno o svrsi za koju se podaci koriste. Takve razlike nisu u skladu s načelom relevantnosti podataka, isplativosti i smanjenjem tereta izvješćivanja iz Uredbe (EZ) br. 223/2009 i Uredbe (EZ) br. 2533/98.

2.1.4.

Stoga ESB ne podržava prijedlog iz članka 1. stavka 1. predložene uredbe da se na Komisiju prenesu ovlasti za izmjenu zahtjeva u pogledu podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja, uključujući one koji se odnose na rokove za dostavljanje, reviziju, proširenja i ukidanje tokova podataka. Članak 1. stavke 1. i 3. predložene uredbe potrebno je izbrisati u skladu s tim.

2.2.   Uloga Odbora za monetarnu i financijsku statistiku te statistiku bilance plaćanja

2.2.1.

Predloženom uredbom ukida se Odbor za platnu bilancu, a sve komitološke ovlasti prenose se na Odbor za Europski statistički sustav u kojem nisu zastupljeni članovi ESSB-a (11). Osim toga, nacionalne središnje banke, kao članice ESSB-a, izrađuju europske statistike na temelju članaka 3. i 5. Statuta ESSB-a kako je dalje razrađeno u Uredbi (EZ) br. 2533/98, a ne sudjeluju u izradi europskih statistika u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

2.2.2.

Kako bi se osigurala kontinuirana uska suradnja na tom području, Odbor za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku (CMFB) (12) mora biti u središtu zajedničke suradnje u vezi sa statistikom platne bilance i povezanim statistikama (npr. međunarodne trgovine robama, međunarodne trgovine uslugama, izravnih stranih ulaganja, statistike o stranim povezanim poduzećima) i bit će potrebno savjetovati se s njim o prijedlozima novih pravnih akata, uključujući izmjene pravnih akata o statistikama platne bilance i povezanim statistikama.

2.2.3.

Stoga je potrebno umetnuti odgovarajući tekst u članak 1. stavke 2. i 4. predložene uredbe kojima se Komisija obvezuje da zatraži mišljenje CMFB-a prije predlaganja izmjena bitnih elemenata Uredbe (EZ) br. 184/2005. To bi posebno trebalo vrijediti za izmjene koje se odnose na: (a) zahtjeve u pogledu podataka uključujući one koji se odnose na rokove za dostavljanje, kao i na reviziju, proširenja i ukidanje tokova podataka; (b) ažuriranje definicija utvrđenih u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 184/2005; i (c) zajedničke standarde kvalitete, kao i na sadržaj i periodičnost izvješća o kvaliteti.

2.3.   Savjetovanje s Europskom središnjom bankom

Provedbeni akti Komisije smatraju se predloženim aktima Unije u smislu članka 127. stavka 4. prve alineje i članka 282. stavka 5. Ugovora (13). Stoga je potrebno savjetovati se s ESB-om, neovisno od CMFB-a, o bilo kojem nacrtu provedbenog akta koji spada u njegovo područje nadležnosti. Taj postupak savjetovanja omogućava ESB-u da u potpunosti pomogne svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjem na području statistike platne bilance.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 5. prosinca 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 379 završna verzija.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27.11.1998., str. 8.); vidjeti također Preporuku ESB/2003/8 od 2. svibnja 2003. o zahtjevima za statističko izvješćivanje Europske središnje banke u području platne bilance, statistike stanja međunarodnih ulaganja i međunarodne likvidnosti (SL C 126, 28.5.2003., str. 7.) i Smjernice ESB/2011/23 od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (SL L 65, 3.3.2012., str. 1.).

(3)  Vidjeti članak 338. stavak 1. Ugovora, članak 5. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu „Statut ESSB-a”) i uvodnu izjavu 8. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(4)  Smjernica ESB/1998/17 od 1. prosinca 1998. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području platne bilance i statistike stanja međunarodnih ulaganja (SL L 115, 4.5.1999., str. 47.).

(5)  Dio je zasebnog pravnog akta.

(6)  Vidjeti članak 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (SL L 306, 23.11.2011., str. 25.).

(7)  Vidjeti dokument politike MMF-a „Revizija posebnog standarda statističkog izvješćivanja i Uspostavljanje posebnog standard plus statističkog izvješćivanja – predložene odluke”, 4. listopada 2012., i „Izmjene posebnog standarda plus statističkog izvješćivanja”, 19. ožujka 2014., dostupno na internetskoj stranici MMF-a na www.imf.org

(8)  Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8.2.2005., str. 23.).

(9)  Vidjeti članak 11. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 184/2005.

(10)  Vidjeti uvodnu izjavu 9. Uredbe (EZ) br. 184/2005.

(11)  Vidjeti članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(12)  Vidjeti članak 9. Uredbe (EZ) br. 223/2009. CMFB je uspostavljen Odlukom Vijeća 2006/856/EZ od 13. studenoga 2006. o osnivanju Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku (SL L 332, 30.11.2006., str. 21.).

(13)  Prva alineja članka 127. stavka 4. Ugovora predviđa da je potrebno savjetovati se s ESB-om „o bilo kojem predloženom aktu Unije koji spada u njegovo područje nadležnosti”. Članak 282. stavak 5. Ugovora predviđa: „Potrebno je savjetovati se s Europskom središnjom bankom o svim predloženim aktima Unije koji spadaju u njezino područje nadležnosti”.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/6


Tečajna lista eura (1)

29. siječnja 2015.

(2015/C 31/05)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1315

JPY

japanski jen

133,43

DKK

danska kruna

7,4440

GBP

funta sterlinga

0,74775

SEK

švedska kruna

9,3245

CHF

švicarski franak

1,0372

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,8230

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,792

HUF

mađarska forinta

312,00

PLN

poljski zlot

4,2324

RON

rumunjski novi leu

4,4405

TRY

turska lira

2,7267

AUD

australski dolar

1,4535

CAD

kanadski dolar

1,4179

HKD

hongkonški dolar

8,7722

NZD

novozelandski dolar

1,5552

SGD

singapurski dolar

1,5305

KRW

južnokorejski von

1 240,27

ZAR

južnoafrički rand

13,1531

CNY

kineski renminbi-juan

7,0672

HRK

hrvatska kuna

7,6975

IDR

indonezijska rupija

14 278,77

MYR

malezijski ringit

4,1089

PHP

filipinski pezo

49,862

RUB

ruski rubalj

78,2726

THB

tajlandski baht

37,055

BRL

brazilski real

2,9421

MXN

meksički pezo

16,7722

INR

indijska rupija

70,0403


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/7


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA – EACEA 04/2015

u okviru programa Erasmus+

„Sveobuhvatni politički okviri za cjeloživotno strukovno obrazovanje i osposobljavanje”

(2015/C 31/06)

1.   Ciljevi i opis

Cilj ovog poziva jest pružanje podrške razvoju javnih politika kojima se želi koordinirati pružanje usluga kvalitetnog, bitnog i dostupnog cjeloživotnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (CSOO) i osigurati značajno povećanje stope iskorištavanja prilika za daljnje osposobljavanje kao dijela sveobuhvatnih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih strategija za razvoj vještina.

Pozivom se potiče suradnja između nacionalnih nadležnih tijela i svih bitnih dionika koji sudjeluju u CSOO-u, uključujući razvoju vještina zaposlenika i preusmjeravanju radnika (primjerice, osposobljavanje koje pružaju javne službe za zapošljavanje).

Ovaj poziv upućuje se nacionalnim tijelima nadležnima za politike CSOO-a u svakoj zemlji koja provodi program Erasmus+ ili organizaciji koju su ona odredila.

Izravnim sudjelovanjem nadležnih nacionalnih tijela (ministarstva ili jednakovrijednog) treba se osigurati da projekti mogu učinkovito doprinijeti boljem razumijevanju pružanja usluga CSOO-a i postojećih politika. Projektima se treba pokazati na koji način nadležna javna tijela koriste svoju upravljačku ulogu u definiranju strateških prioriteta nacionalnih, regionalnih ili lokalnih politika razvijanja vještina i povezanih politika CSOO-a u svrhu stvaranja temelja za sustavnu reformu. Svaki projekt uključivat će prakse iz jedne ili više zemalja koje provode program Erasmus+ i tako iskoristiti prijenos znanja i iskustva. Važan element kvalitete prijedloga bit će aktivna uključenost nacionalnih, regionalnih ili lokalnih dionika kao što su socijalni partneri (organizacije poslodavaca i zaposlenika), škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), pojedinačna poduzeća i posredničke organizacije.

2.   Podnositelji prijava koji ispunjuju uvjete

Ovaj poziv otvoren je za nacionalna tijela nadležna za CSOO u svakoj zemlji koja sudjeluje u programu Erasmus+.

Zahtjeve za bespovratna sredstva moraju podnijeti barem dva subjekta iz najmanje dvije različite zemlje koje provode program Erasmus+.

Podnositelj prijave koji ispunjuje uvjete (koordinator) mora biti nacionalno nadležno tijelo ili organizacija koju odredi nadležno nacionalno tijelo odgovorno za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući CSOO, koje se nalazi u zemlji koja provodi program.

Partneri koji ispunjuju uvjete mogu biti ministarstva i drugi dionici, kao što su socijalni partneri, poduzeća, gospodarske komore, javni ili privatni pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, istraživački centri itd.

U slučaju kada je podnositelj prijave (koordinator) organizacija koju je odredilo nadležno nacionalno tijelo, to nadležno nacionalno tijelo mora biti uključeno u prijavu kao supodnositelj (punopravni partner) ili kao pridruženi partner koji sudjeluje u provedbi bez snošenja bilo kakvih troškova.

Fizičke osobe ne ispunjuju uvjete za podnošenje prijave.

Zemlje koje ispunjuju uvjete za podnošenje prijave:

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatkinje za ulazak u EU: bivša jugoslavenska republika Makedonija i Turska,

potencijalne države kandidatkinje za ulazak u EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

3.   Aktivnosti koje ispunjuju uvjete za podnošenje prijave

Bespovratna sredstva koristit će se za provođenje aktivnosti nadležnih nacionalnih tijela u smislu planiranja ili provedbe intervencije u politiku CSOO-a s ciljem postizanja usklađenosti i relevantnosti ponude te značajnog povećanja sudjelovanja odraslih u učenju. Aktivnosti trebaju uključivati odgovarajuće nacionalne, regionalne ili lokalne dionike te se trebaju temeljiti na savjetima i stručnosti kolega iz jedne ili više zemalja koje provode program Erasmus+, a koje se suočavaju s istim izazovima ili imaju učinkovite politike i sustav pružanja usluga CSOO-a.

U okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga projekata sljedeće vrste aktivnosti ispunjuju uvjete za podnošenje prijave:

studije izvedivosti, pregledi nacionalnih/regionalnih/lokalnih propisa o CSOO-u, analize isplativosti,

podrobni akcijski planovi za razvoj i provedbu usklađenog političkog okvira za CSOO,

organiziranje nacionalnih/regionalnih/lokalnih poslovnih foruma kojima se želi mobilizirati poslodavce da ulažu u CSOO,

organiziranje konferencija, seminara i radnih skupina i/ili sudjelovanje u njima,

kampanje za podizanje svijesti, mjere vrednovanja i širenja informacija; aktivnosti kojima se podupire održivost projekta,

razmjene dobrih i/ili inovativnih praksi među zemljama, primjerice putem ciljanih studijskih posjeta,

istraživačke aktivnosti,

pripremni radovi za osmišljavanje učinkovitih intervencija u CSOO putem korištenja ESF-a ili drugih odgovarajućih fondova,

zajednice stručnjaka.

Trajanje projekata iznosi 12 ili 24 mjeseca. Prijave za projekte s predviđenim trajanjem koje je kraće ili dulje od razdoblja određenog u ovom pozivnom natječaju za podnošenje prijedloga projekata neće biti prihvaćene.

4.   Kriteriji prihvatljivosti

Prijave koje ispunjuju uvjete procjenjivat će se na temelju sljedećih kriterija:

1.

Važnost projekta (najviše 40 bodova – najmanje 20 bodova za prelazak praga)

2.

Kvaliteta izrade i provedbe projekta (najviše 20 bodova – najmanje 10 bodova za prelazak praga)

3.

Kvaliteta konzorcija projekta i dogovora o suradnji (najviše 20 bodova – najmanje 10 bodova za prelazak praga)

4.

Utjecaj i širenje informacija (najviše 20 bodova – najmanje 10 bodova za prelazak praga)

Prag za prijedloge koji će biti predani odboru za ocjenu ponuda iznosi najmanje 60 bodova (od ukupno 100 bodova).

5.   Proračun

Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekata procijenjen je na najviše 4 200 000 EUR.

Za pojedinačni jednogodišnji projekt odobrit će se najviše 150 000 EUR, a za dvogodišnji projekt najviše 300 000 EUR. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu („Agencija”) predviđa da će sufinancirati otprilike 15 prijedloga.

Bespovratna sredstva EU-a ograničena su na najvišu stopu sufinanciranja od 75 % od prihvatljivih troškova.

Agencija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

6.   Rok za podnošenje prijava

Prijave se moraju podnijeti najkasnije do 30. travnja 2015. do podneva – 12.00 (po briselskom vremenu).

Prijave trebaju biti usklađene sa sljedećim zahtjevima:

moraju se podnijeti isključivo putem ispravnog službenog internetskog obrasca za prijavu,

moraju biti napisane na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Napominjemo da će se uzimati u obzir samo one prijave koje su podnesene putem interneta u obliku e-obrasca.

U slučaju neudovoljavanja ovim zahtjevima prijava će biti odbijena.

7.   Podrobnije informacije

Upute i obrazac za prijavu mogu se pronaći na sljedećoj internetskoj adresi:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Prijave moraju biti usklađene sa svim odredbama u uputama.


Europski centar za razvoj strukovnog osoposobljavanja

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/10


Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava

Natječaj za ponude – ref: GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14

ReferNet – Europska mreža Cedefopa za strukovno osposobljavanje i osposobljavanje (VET)

(2015/C 31/07)

1.   Naručitelj

Cedefop

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

n/r G. PARASKEVAIDIS

123 Europe Street

PO Box 22427

551 02 Thessaloniki

GRČKA

Osoba za kontakt: gđa Clotilde ASSUMEL-LURDIN

Tel. +30 2310490287

Faks +30 2310490028

E-pošta: c4t-services@cedefop.europa.eu

Prijašnja objava: SL C 234, 19.7.2014., str. 10.

2.   Dodijeljena bespovratna sredstva

Naziv korisnika

Adresa

Broj okvirnog sporazuma o partnerstvu

Trajanje okvirnog sporazuma o partnerstvu

Datum potpisa okvirnog sporazuma o partnerstvu

Broj posebnog sporazuma o bespovratnim sredstvima

Trajanje posebnog sporazuma o bespovratnim sredstvima

Datum potpisa posebnog sporazuma o bespovratnim sredstvima

Iznos bespovratnih sredstava (EUR)

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic – CNDIPT

str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1

010176 Bucharest

ROMANIA

No 2014-FPA1/GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14

12 mjeseci

20. studenoga 2014.

No 2014-0172

12 mjeseci

28. studenoga 2014.

29 750,00

Postupak sklapanja ugovora proglašen je neuspješnim za Grčku (partner nije odabran).


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/12


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7505 – TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 31/08)

1.

Dana 21. siječnja 2015. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnici TCG Financial Services II, L.P. („TCGFS II”, SAD), dio grupe Carlyle Group L.P. („Carlyle”, SAD) i Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus”, SAD) kupnjom udjela stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom DBRS Holdings Limited („DBRS”, Kanada).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Carlyle obavlja djelatnost globalnog upravljanja alternativnim ulaganjima i upravlja fondovima za globalna ulaganja u četiri područja: i. vlasnički kapital trgovačkih društava; ii. nekretnine, infrastruktura i energetika; iii. strukturirano i prijelazno (mezzanine) financiranje, financiranje poduzeća u teškoćama, fondovi za omeđivanje rizika, kreditiranje srednjih poduzetnika i iv. programi fondova privatnog kapitala te s tim povezano ulaganje i sekundarne djelatnosti,

Warburg Pincus je globalno društvo za kapitalna ulaganja aktivno u raznim sektorima, uključujući potrošački, industrijski i uslužni sektor te sektore energetike, financijskih usluga, zdravstvene skrbi, tehnologije, medija i telekomunikacija,

DBRS je globalni pružatelj usluga procjene kreditnog rejtinga velikom rasponu financijskih institucija, poslovnih subjekata, državnih tijela i različitih grupa koje su aktivne na tržištu strukturiranih financijskih proizvoda u Sjevernoj Americi, Europi, Australaziji i Južnoj Americi.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se Komisiji mogu poslati telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, uz naznaku referentnog broja M.7505 – TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


Ispravci

30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 31/13


Ispravak Poziva na podnošenje prijedloga – GR/001/15 – Potpora aktivnostima za podizanje svijesti o vrijednosti intelektualnog vlasništva i štetnosti krivotvorenja i piratstva

( Službeni list Europske unije C 13 od 16. siječnja 2015. )

(2015/C 31/09)

Na stranici 2. korica, u sadržaju i na stranici 3., naslov odjeljka:

umjesto:

„ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija”;

treba stajati:

„ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu”.