ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 323

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
18 rujna 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

2014/C 323/01

Napomena čitateljima

1

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Revizorski sud

2014/C 323/02

Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog revizorskog suda za financijsku godinu 2013.

2

HR

 


18.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 323/1


NAPOMENA ČITATELJIMA

2014/C 323/01

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim se Revizorski sud zadužuje za reviziju svih prihoda i rashoda, kao ni odredbe članka 319. navedenog Ugovora o davanju razrješnice, od završetka financijske godine 1987. vanjski revizor svake godine revidira prihodovnu i rashodovnu računovodstvenu dokumentaciju.

Izvješća koja je vanjski revizor Revizorskog suda sastavio u vezi s računovodstvenom dokumentacijom Suda za financijske godine od 1987. do 1991. poslana su samo predsjedniku Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta.

U skladu s odlukom koju su članovi Revizorskog suda donijeli na sastanku Suda 8. srpnja 1993., izvješća vanjskog revizora otada se objavljuju u Službenom listu Europske unije, počevši s izvješćem za financijsku godinu 1992.

Za Revizorski sud

Eduardo RUIZ GARCÍA

Glavni tajnik Europskog revizorskog suda


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

18.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 323/2


GODIŠNJA RAČUNOVODSTVENA DOKUMENTACIJA EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA ZA FINANCIJSKU GODINU 2013.

2014/C 323/02

SADRŽAJ

Ovjeravanje računovodstvene dokumentacije

Izvješće neovisnog revizora

Financijski izvještaji i pojašnjenja

Bilanca na dan 31. prosinca 2013.

Izvještaj o financijskom rezultatu

Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o promjenama neto imovine

Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje

1.

Općenito

2.

Pravna osnova i računovodstvena pravila

3.

Bilješke uz bilancu

4.

Bilješke uz izvještaj o financijskom rezultatu

5.

Druge važne objave

Informacije o proračunu za financijsku godinu 2013.

A.

Izračun proračunskog rezultata

B.

Usklađivanje poslovnog rezultata s proračunskim rezultatom

Neovisno jamstveno izvješće

OVJERAVANJE RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

Ovjeravanje godišnje računovodstvene dokumentacije Europskog revizorskog suda za 2013. godinu

Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog revizorskog suda za 2013. godinu pripremljena je u skladu s glavom IX. Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije te računovodstvenim načelima i metodama koje sam ja usvojio.

Potvrđujem da sam odgovoran za pripremu i prikaz godišnje računovodstvene dokumentacije Europskog revizorskog suda u skladu s člankom 68. Financijske uredbe.

Od dužnosnika za ovjeravanje primio sam sve informacije potrebne za sastavljanje računovodstvene dokumentacije koja prikazuje aktivu i pasivu Europskog revizorskog suda, kao i izvršenje proračuna, te je dužnosnik za ovjeravanje potvrdio pouzdanost navedenih informacija.

Ovime potvrđujem da, na temelju navedenih informacija i provjera koje sam smatrao potrebnima za potpisivanje računovodstvene dokumentacije, imam razumno jamstvo da računovodstvena dokumentacija u svim značajnim aspektima ispravno prikazuje financijsko stanje, rezultate poslovanja i novčani tok Europskog revizorskog suda.

Luxembourg, 28. svibnja 2014.

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

Računovodstveni službenik Europskog revizorskog suda


IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Upravi

Europskog revizorskog suda

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja Europskog revizorskog suda koji se sastoje od bilance na dan 31. prosinca 2013., izvještaja o financijskom rezultatu, izvještaja o novčanom toku i izvještaja o promjenama neto imovine za tu dovršenu godinu te sažetka važnih računovodstvenih politika i drugih pojašnjenja koja počinju na stranici 8. i završavaju na stranici 17.

Odgovornost uprave za financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremu i pošteno prikazivanje navedenih financijskih izvještaja u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Financijske uredbe, te za unutarnju kontrolu koju smatra potrebnom za omogućavanje pripreme financijskih izvještaja u kojima nema značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prijevare ili pogreške.

Odgovornost službenika „Réviseur d’entreprises agréé”

Naša je odgovornost iznijeti mišljenje o navedenim financijskim izvještajima na temelju provedene revizije. Reviziju smo proveli u skladu s međunarodnim revizijskim standardima koje je za Luksemburg usvojilo tijelo „Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Navedenim je standardima propisano da moramo ispunjavati etičke uvjete te planirati i obaviti reviziju tako da dobijemo razumno jamstvo o tome da u financijskim izvještajima nema značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizijom je obuhvaćeno obavljanje postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i objavama u financijskim izvještajima. Odabir postupaka ovisi o prosudbi službenika „Réviseur d’entreprises agréé”, uključujući procjenu rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja financijskih izvještaja zbog prijevare ili pogreške. Pri obavljanju procjene rizika, kako bi se osmislili revizijski postupci koji su prikladni u danim okolnostima, službenik „Réviseur d’entreprises agréé” uzima u obzir unutarnju kontrolu relevantnu za pripremu i pošteno prikazivanje financijskih izvještaja subjekta, no ne i u svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti unutarnje kontrole subjekta. Revizija uključuje i evaluaciju prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i osnovanosti računovodstvenih procjena koje je izradila uprava, kao i evaluaciju sveukupnog prikaza financijskih izvještaja.

Prikupljene revizijske dokaze smatramo dostatnima i prikladnima da budu temelj revizijskog mišljenja.

Mišljenje

Mišljenja smo da financijski izvještaji istinito i pošteno prikazuju financijsko stanje Europskog revizorskog suda na dan 31. prosinca 2013. te njegovo financijsko poslovanje i novčane tokove za tu dovršenu godinu u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Financijske uredbe.

Luxembourg, 28. svibnja 2014.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Društvo predstavlja

Pierre KRIER


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I POJAŠNJENJA

Bilanca na dan 31. prosinca 2013.

(u eurima)

 

Odlomak

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Dugotrajna imovina

 

 

 

Nematerijalna imovina

3.1.

4 1 48  978

2 2 71  343

Nekretnine, postrojenja i oprema

3.2.

9 5 6 10  315

9 5 4 37  237

Potraživanja

 

25

25

 

 

9 9 7 59  318

9 7 7 08  605

Kratkotrajna imovina

 

 

 

Potraživanja

3.3.

3 89  149

1 5 87  108

Novac i novčani ekvivalenti

3.4.

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

 

 

1 2 8 68  957

2 5 2 12  151

Ukupno aktiva

 

11 2 6 28  275

12 2 9 20  756

Dugoročne obveze

 

 

 

Primanja zaposlenih

3.5.

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Ostale obveze

3.6.

1 75  000

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

5 9 1 10  308

Kratkoročne obveze

 

 

 

Rezerviranja

3.7.

1 0 52  207

3 0 66  916

Obveze

3.8.

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

 

 

1 5 3 33  026

2 6 7 69  222

Ukupno pasiva

 

8 1 8 82  958

8 5 8 79  530

Neto imovina

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  227

Akumulirani višak/manjak

 

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

Poslovni rezultat za navedenu godinu

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Neto imovina

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Priložene bilješke čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Izvještaj o financijskom rezultatu

(u eurima)

 

Odlomak

2013.

2012.

Sredstva prenesena iz Komisije u druge institucije

4.1.

11 2 8 00  000

11 7 7 95  049

Prihodi od administrativnog poslovanja

4.2.

1 7 3 09  843

1 9 3 04  343

Ostali prihodi od poslovanja

4.3.

30  268

45  439

Ukupni prihodi od poslovanja

4.4.

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

Rashodi za osoblje

4.5.

(9 9 3 47  366)

(10 3 4 41  065)

Rashodi u vezi s imovinom

3.1. – 3.2. & 4.6.

(5 9 88  272)

(3 3 51  126)

Ostali administrativni rashodi

4.7.

(1 9 7 88  770)

(2 3 5 43  939)

Operativni rashodi

4.8.

(12  695)

(18  586)

Ukupni operativni rashodi

 

(12 5 1 37  103)

(13 0 3 54  716)

Višak/(manjak) od operativnih aktivnosti

 

5 0 03  008

6 7 90  115

Financijski prihodi

4.9.

646

59  336

Financijski rashodi

4.10.

(20  020)

(20  025)

Promjene u mirovinama (- rashod, + prihod)

3.5. & 4.11.

(1 1 2 79  543)

(9 2 48  924)

Višak/(manjak) od aktivnosti koje se ne ubrajaju u operativne

 

(1 1 2 98  917)

(9 2 09  613)

Poslovni rezultat za navedenu godinu

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Priložene bilješke čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Izvještaj o novčanom toku

(u eurima)

 

2013.

2012.

Poslovni rezultat za navedenu godinu

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Poslovne aktivnosti – usklađivanja

 

 

Amortizacija nematerijalne imovine

1 97  753

2 09  828

Amortizacija materijalne imovine

5 7 61  980

3 1 39  253

Povećanje/(smanjenje) rezerviranja

(2 0 14  710)

2 1 68  917

Povećanje/(smanjenje) potraživanja

1 1 97  959

(1 1 63  164)

 

 

 

Povećanje/(smanjenje) dugovanja

(9 4 21  487)

1 2 8 43  333

 

 

 

Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti

(1 0 5 74  414)

1 4 7 78  669

Novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti

 

 

Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine (-)

(8 0 38  985)

(4 4 5 35  664)

Prihodi od nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine (+)

28  540

2  043

Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti

(8 0 10  445)

(4 4 5 33  621)

Povećanje/(smanjenje) primanja zaposlenih

7 4 39  624

5 2 70  865

Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata

(1 1 1 45  235)

(2 4 4 84  087)

Novac i novčani ekvivalenti na početku godine

2 3 6 25  043

4 8 1 09  130

Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Priložene bilješke čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Izvještaj o promjenama neto imovine

(u eurima)

Neto imovina

2013.

2012.

Saldo na početku godine

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

Poslovni rezultat za navedenu godinu

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Saldo na kraju godine

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Priložene bilješke čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje

1.    Općenito

Europski revizorski sud (u daljnjem tekstu „Sud”) osnovan je Ugovorom iz Bruxellesa od 22. srpnja 1975., a s radom je započeo u listopadu 1977. godine sa sjedištem u Luxembourgu.

Misija Europskog revizorskog suda

Sud je institucija EU-a osnovana Ugovorom radi obavljanja revizije nad financijskim sredstvima EU-a. Kao vanjski revizor EU-a, Sud pridonosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-a i djeluje kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Europske unije.

Sud pruža revizijske usluge putem kojih procjenjuje prikupljanje i potrošnju sredstava EU-a. Sud ispituje pravilnost bilježenja i objavljivanja financijskog poslovanja te zakonitost i propisnost provođenja i upravljanja financijskim poslovanjem kako bi se osigurala ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost. Rezultate provedenih revizija Sud priopćava putem jasnih, relevantnih i objektivnih izvješća. Sud također daje mišljenje o pitanjima u vezi s financijskim upravljanjem.

Sud promiče odgovornost i transparentnost te pomaže Europskom parlamentu i Vijeću u nadgledanju izvršenja proračuna EU-a, posebno tijekom postupka davanje razrješnice. Sud je predan svojoj ulozi učinkovite organizacije koja predvodi razvojne promjene u području javne revizije i administracije.

Financijska godina Suda traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

2.    Pravna osnova i računovodstvena pravila

2.1.   Osnova za prikaz

Računovodstvena dokumentacija Suda sastavlja se u skladu s odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (1) (dalje u tekstu „Financijska uredba”) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 (2) o pravilima za primjenu Financijske uredbe.

2.2.   Računovodstvena načela

U skladu s člankom 144. Financijske uredbe, financijski izvještaji prikazuju informacije, uključujući informacije o računovodstvenim politikama, tako da se osigura njihova relevantnost, pouzdanost, usporedivost i razumljivost. Proračunskom računovodstvenom dokumentacijom poštuju se proračunska načela koja su utvrđena Financijskom uredbom. Proračunska računovodstvena dokumentacija daje istinit i pošten prikaz proračunskih prihoda i rashoda.

Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s računovodstvenim pravilima Europske unije (računovodstvena pravila EU-a), koja se temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor. Navedena računovodstvena pravila usvaja računovodstveni službenik Komisije nakon savjetovanja s drugim institucijama.

2.3.   Vrednovanje salda i transakcija u stranoj valuti

Transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u eure primjenom tečaja koji je bio važeći na dan kada je transakcija obavljena.

Dobitci i gubitci od tečajnih razlika koji proizlaze iz namire transakcija u stranoj valuti i iz preračunavanja monetarne imovine i obveza izraženih u stranim valutama po tečajevima koji su bili važeći na kraju godine prikazani su u izvještaju o financijskom rezultatu.

Salda monetarne imovine i obveza na kraju godine izražena u stranim valutama preračunavaju se u eure na temelju tečaja koji je bio važeći na dan 31. prosinca.

2.4.   Nematerijalna imovina

Pribavljene licence za računalni softver prikazane su kao povijesni trošak umanjen za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja. Imovina se amortizira na linearnoj osnovi tijekom četiri godine. Nematerijalna imovina koja se razvila unutar subjekta kapitalizira se kada su zadovoljeni odgovarajući kriteriji računovodstvenih pravila EU-a. Troškovi koji se mogu kapitalizirati uključuju sve troškove koji se izravno mogu pripisati izradi, proizvodnji i pripremi imovine kako bi se mogla upotrebljavati u skladu s namjerama uprave. Troškovi povezani s istraživačkim aktivnostima, troškovi razvoja i održavanja koji nisu kapitalizirani priznaju se kao rashodi kada nastanu.

2.5.   Nekretnine, postrojenja i oprema

Sve nekretnine, postrojenja i oprema navedeni su kao povijesni trošak umanjen za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja. Povijesni trošak uključuje rashode koje je izravno moguće pripisati stjecanju ili izgradnji imovine.

Naknadni su troškovi uključeni u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina, i to samo u slučaju kada je vjerojatno da će se budućim ekonomskim koristima ili potencijalom usluga koji su povezani s navedenom stavkom ostvariti priljev Sudu i kada se povezani troškovi mogu mjeriti na pouzdan način. Troškovi popravaka i održavanja obračunavaju se u izvještaju o financijskom rezultatu tijekom financijskog razdoblja u kojem su nastali. Budući da Sud ne posuđuje novac za financiranje stjecanja nekretnina, postrojenja i opreme, ne postoje troškovi posudbe povezani s takvim kupnjama.

Kod zemljišta i umjetničkih djela ne dolazi do amortizacije jer se smatra da je njihov korisni vijek uporabe neodređen. Kod imovine u izgradnji ne dolazi do amortizacije jer ta imovina još nije dostupna za uporabu. Za ostalu se imovinu amortizacija izračunava primjenom linearne metode kako bi se trošak imovine povezao s njezinom preostalom vrijednosti tijekom procijenjenog vijeka uporabe kako slijedi:

Zgrade

25 godina ili očekivani korisni vijek uporabe

Postrojenja, strojevi i alati

4, 8 godina

Namještaj i vozni park

4, 8, 10 godina

Računalni hardver

4 godine

Posebna oprema za unajmljene zgrade

u trajanju najma

Ostala ugrađena oprema

4, 6, 8 godina

2.6.   Primanja zaposlenih

Primanja zaposlenih predstavljaju buduća mirovinska prava članova Suda u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda (3). Primanja predviđena ovim sustavom mirovinskog osiguranja unose se u proračun Unije, a države članice zajedno jamče njihovu isplatu.

Obveza za ova buduća mirovinska davanja knjiži se i objavljuje u skladu s 12. računovodstvenim pravilom EU-a „Primanja zaposlenih”. Metodologijom izračuna obveze uzimaju se u obzir značajke mirovinskog sustava kako je utvrđeno računovodstvenim pravilom 25. IPSAS-a.

Aktuarska obveza neprestano se ažurira, pri čemu se uzimaju u obzir primanja predviđena tijekom aktivnog radnog vijeka i predvidivo povećanje plaća. Metoda aktuarske procjene koja se primjenjuje za izračun obveze odnosi se na „metodu projicirane kreditne jedinice”.

Obveza se umanjuje za procijenjeni iznos poreza koji će se primijeniti na buduće isplate mirovina jer se ti porezi vraćaju u proračun EU-a kao prihodi.

Obveze za mirovine izračunavaju se svake godine iznova na datum podnošenja izvješća. U izvještaju o financijskom rezultatu rashodi za mirovine za dotičnu godinu sastoje se od mirovina isplaćenih tijekom te godine i usklađivanja obveze za mirovine na kraju godine, pri čemu su obje vrijednosti izražene neto bez poreza. Aktuarski dobitci i gubitci iskazani su u „Izvještaju o financijskom rezultatu”.

U vezi s mogućom „imovinom plana”, Sud trenutačno nema imovine koja je namijenjena financiranju mirovinskih obveza.

2.7.   Rezerviranja

Rezerviranja se priznaju u slučaju kada Sud ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu prema trećim stranama kao rezultat prošlih događaja i vjerojatno je da će za podmirenje obveze biti potreban odljev resursa te je iznos moguće pouzdano procijeniti. Rezerviranja se ne priznaju za buduće operativne gubitke. Iznos rezerviranja najbolja je procjena rashoda za koje se smatra da će biti potrebni kako bi se namirila postojeća obveza na datum podnošenja izvješća.

2.8.   Priznavanje rashoda

U skladu s računovodstvenim pravilima EU-a, transakcije i događaji priznaju se u financijskim izvještajima za razdoblje na koje se odnose. Na kraju računovodstvenog razdoblja obračunati rashodi priznaju se na temelju procijenjenog iznosa obveza za prijenos za to razdoblje. Obračunati rashodi izračunavaju se u skladu s detaljnim operativnim i praktičnim smjernicama čiji je cilj osigurati da se u financijskim izvještajima odražava istinit i pošten prikaz.

3.    Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

3.1.   Nematerijalna imovina

Promjene u nematerijalnoj imovini tijekom 2013. godine prikazane su u nastavku:

(u eurima)

 

Bruto knjigovodstvene vrijednosti

na dan 1. siječnja 2013.

Dodaci

Bruto knjigovodstvene vrijednosti

na dan 31. prosinca 2013.

Akumulirana amortizacija i umanjenje

na dan 31. prosinca 2013.

Neto knjigovodstvene vrijednosti

na dan 31. prosinca 2013.

Računalni softver

1 4 03  346

1 49  047

1 5 52  393

(1 2 64  183)

2 88  210

Nematerijalna imovina u razvoju

1 9 34  427

1 9 26  341

3 8 60  768

 

3 8 60  768

Ukupno

3 3 37  773

2 0 75  388

5 4 13  161

(1 2 64  183)

4 1 48  978

U 2013. godini nisu priznati troškovi u vezi s istraživačkim aktivnostima.

3.2.   Nekretnine, postrojenja i oprema

Promjene u nekretninama, postrojenjima i opremi tijekom 2013. godine prikazane su u nastavku:

(u eurima)

 

Bruto knjigovodstvene vrijednosti

na dan 1. siječnja 2013.

Povećanja

Otuđenja

Prijenos

Bruto knjigovodstvene vrijednosti

na dan 31. prosinca 2013.

Akumulirana amortizacija i umanjenje

na dan 31. prosinca 2013.

Neto knjigovodstvene vrijednosti

na dan 31. prosinca 2013.

Zemljište

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Zgrade

12 2 8 59  988

6  658

 

 

12 2 8 66  646

(3 7 1 78  783)

8 5 6 87  863

Postrojenja i oprema

6 52  847

1 05  224

(5  368)

 

7 52  703

(3 38  700)

4 14  003

Računalni hardver

4 7 30  767

1 2 39  504

(1 1 71  654)

 

4 7 98  617

(3 2 06  316)

1 5 92  301

Namještaj i vozila

4 4 46  526

3 98  659

(2 59  961)

 

4 5 85  224

(1 6 90  621)

2 8 94  603

Ostala ugrađena oprema

1 8 91  828

68  569

(1 42  385)

 

1 8 18  012

(1 7 22  180)

95  832

Imovina u izgradnji

4  099

4 1 44  983

 

4 1 49  082

 

4 1 49  082

Ukupno

13 5 3 62  686

5 9 63  597

(1 5 79  368)

13 9 7 46  915

(4 4 1 36  600)

9 5 6 10  315

KRATKOTRAJNA IMOVINA

3.3.   Potraživanja

(u eurima)

 

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Kratkoročna potraživanja koja uglavnom proizlaze iz prijenosa nacionalnih mirovinskih prava osoblja

2  768

2  030

Ostala potraživanja koja su uglavnom povezana s predujmovima za plaće i službena putovanja

1 89  485

2 00  942

Odgođeni troškovi za najam zgrada i ugovore za informatičke usluge

1 95  197

1 3 82  757

Potraživanja od tijela EU-a

1  699

1  379

Ukupno

3 89  149

1 5 87  108

3.4.   Novac i novčani ekvivalenti

(u eurima)

 

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Novac u blagajni

1  000

1  000

Bankovni tekući račun

3 32  783

2 6 27  191

Fiducijarni račun

1 2 1 46  025

2 0 9 96  852

Ukupno

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Europski revizorski sud otvorio je 27. siječnja 2010. fiducijarni račun u banci Banque et Caisse d’épargne de l’Etat, Luxembourg. Ovaj fiducijarni račun omogućava Sudu upravljanje proračunom koji mu je dodijelilo proračunsko tijelo u vezi s projektom zgrade K3 (vidjeti odlomak 5.3.).

Navedenim fiducijarnim računom sud se koristi samo pod određenim uvjetima koji su utvrđeni ugovorom s bankom Banque et Caisse d’épargne de l’Etat, Luxembourg.

Isplate s ovog fiducijarnog računa mogu se obavljati isključivo u korist operativnog bankovnog računa konzorcija koji djeluje kao voditelj projekta. Operativnim računom koristi se isključivo voditelj projekta kako bi platio račune građevinskih poduzeća.

DUGOROČNE OBVEZE

3.5.   Primanja zaposlenih

Obvezu izračunava Eurostat, kojem u pogledu primjene metodologije i definicije odgovarajućih aktuarskih pretpostavki pomaže kvalificirani neovisni stručnjak.

U obvezu za buduće isplate mirovina nije uključen porez na buduće isplate mirovina koji će biti vraćen (također vidjeti odlomak 2.6.)

(u eurima)

 

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Bruto iznos

8 1 9 44  360

7 2 8 04  580

Porezna stopa (%) (4)

19,00 %

19,05 %

Porezi

1 5 5 69  428

1 3 8 69  273

Neto iznos bez poreza

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Promjena neto obveze za mirovine članova Suda

7 4 39  624

5 2 70  865

Mirovinski plan koji se odnosi na članove plan je utvrđenih primanja. Utvrđena primanja u ovom su kontekstu:

prijelazna naknada (isplaćuje se na kraju trogodišnjeg mandata),

mirovina,

invalidska mirovina i naknada,

mirovina za nadživjele osobe (isplaćuje se nakon smrti člana bez obzira na to nastupi li smrt tijekom ili prije umirovljenja).

Kategorije su korisnika za koje je potrebno izračunati obvezu:

aktivni članovi,

neaktivni članovi s prijelaznom naknadom,

neaktivni članovi nakon prijelaznog razdoblja (odgođena mirovina),

umirovljeni članovi,

osobe s trajnim invaliditetom,

osobe s privremenim invaliditetom,

nadživjeli bračni drugovi,

djeca preminule osobe.

Procjena obveze za mirovine zahtijeva uporabu varijabli povezanih s ekonomskim i demografskim aspektima. Glavne su aktuarske pretpostavke:

Aktuarska pretpostavka

31. prosinca 2012.

31. prosinca 2013.

Prosječna razlika u dobi oženjenih muškaraca i udanih žena

3 godine

3 godine

Vjerojatnost da su muškarci oženjeni

89 %

81 %

Vjerojatnost da su žene udane

24 %

49 %

Bračno stanje

Stanje na referentni dan

Stanje na referentni dan

Koeficijent za mirovinu djece preminule osobe i razvedenog bračnog druga

0 %

0 %

Procijenjena dob umirovljenja

65

65

Očekivana stopa inflacije u tijeku programa

1,7 %

1,5 %

Nominalna diskontna stopa

3,3 %

3,3 %

Realna diskontna stopa

1,6 %

1,8 %

Opći porast plaća

0,0 %

- 0,1 %

Opća revalorizacija mirovina

0,0 %

- 0,1 %

Povećanje pojedinačnih plaća

Nema (osim u slučaju novog imenovanja)

Nema (osim u slučaju novog imenovanja)

Tablica smrtnosti za zdravo stanovništvo

2008 ICSLT (5)

2013 ICSLT (5)

Tablica smrtnosti za osobe s invalidnošću

Stopa koja se odnosi na tri godine stariju zdravu osobu

Stopa koja se odnosi na tri godine stariju zdravu osobu

3.6.   Ostale obveze

Sukladno ugovoru, iznos od 1 75  000 eura dospijeva na naplatu po završetku najma zgrade K9.

KRATKOROČNE OBVEZE

3.7.   Rezerviranja

Komisija je 11. siječnja 2012. odlučila podnijeti tužbu protiv Vijeća pred Sudom Europske unije zbog toga što Vijeće nije usvojilo godišnje usklađivanje primitaka od rada osoblja EU-a iz 2011. godine. Sud Europske unije zaključio je u svojoj presudi od 19. studenog 2013. (C-63/12) da Komisija mora podnijeti novi prijedlog usklađivanja plaća za 2011. godinu. Vijeće je 14. travnja 2014. odobrilo stajalište Europskog parlamenta o nacrtima propisa o godišnjem usklađivanju primitaka od rada i mirovina osoblja EU-a od 0 % za 2011. godinu i 0,8 % za 2012. godinu (isplatu je bilo moguće provesti od 1. srpnja 2012.).

Nakon ove odluke knjiženo je kratkoročno rezerviranje u vrijednosti od 0,8 % predstojećih isplata plaća neto bez poreza i odbitaka za mirovine.

3.8.   Obveze

(u eurima)

 

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Kratkoročne obveze

14  393

4 45  830

Ostale obveze povezane s isplatom plaća i osobljem

(10  212)

3 44  427

Obračunati troškovi

1 4 1 07  180

2 2 8 64  727

Obveze prema konsolidiranim tijelima EU-a, uglavnom prema Europskom vijeću i Parlamentu

1 69  458

47  322

Ukupno

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

4.    Bilješke uz izvještaj o financijskom rezultatu

4.1.

„Sredstva prenesena iz Komisije u druge institucije”: iznos odgovara mjesečnim pozivima na dodjelu sredstava koje Sud podnosi Komisiji kako bi obnovila sredstva na bankovnom računu Suda.

4.2.

„Prihodi od administrativnog poslovanja”: ovaj naslov najvećim dijelom obuhvaća odbitke od plaća članova i osoblja u vezi s porezom i socijalnim doprinosima.

4.3.

„Ostali prihodi od poslovanja” između ostalog proizlaze iz dobiti od promjena tečaja.

4.4.

Prihodi su ostvareni iz transakcija s promjenom valute i bez promjene valute kako slijedi:

(u eurima)

 

2013.

2012.

Prihodi od transakcija s promjenom valute

22  378

41  910

Prihodi od transakcija bez promjene valute

13 0 1 17  733

13 7 1 02  921

Ukupni prihodi

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

4.5.

„Rashodi za osoblje” obuhvaćaju plaće članova, statutarnog osoblja, ugovornih zaposlenika i privremenog osoblja. Prijelazne naknade za bivše članove Suda te porezi u vezi s mirovinama članova i prijelazne naknade također su dio stavke „Promjene u mirovinama” (vidjeti odlomak 4.11.).

4.6.

„Rashodi u vezi s imovinom” sastoje se od amortizacije materijalne i nematerijalne imovine.

4.7.

Najvažnije stavke „ostalih administrativnih rashoda” bile su:

najam zgrada i povezani troškovi,

informacijska tehnologija i telekomunikacije,

rashodi za službena putovanja,

usluge čišćenja i zaštitarske usluge.

4.8.

„Operativni rashodi” između ostalog proizlaze iz gubitaka od promjena tečaja.

4.9.

„Financijski prihodi” sastoje se od bankovnih kamata prikupljenih na tekućem i fiducijarnom računu Suda.

4.10.

„Financijski rashodi” sastoje se od bankovnih troškova naplaćenih s tekućeg i fiducijarnog računa Suda.

4.11.

Stavka „Promjene u mirovinama” obuhvaća sve rashode povezane s mirovinama članova Suda. Time su obuhvaćene mirovine i prijelazne naknade isplaćene tijekom godine, kao i usklađivanje obveze za sve buduće isplate mirovina na kraju godine, što objašnjava razliku između dviju navedenih godina.

(u eurima)

 

2013.

2012.

Promjena neto obveze za mirovine članova Suda

7 4 39  624

5 2 70  865

Isplaćene starosne mirovine

2 7 15  911

2 5 90  511

Isplaćene mirovine za nadživjele osobe

3 25  474

3 50  485

Isplaćene prijelazne naknade

1 5 37  185

1 7 85  937

Isplaćene invalidske mirovine

23  809

Međuzbroj mirovina isplaćenih tijekom godine

4 5 78  570

4 7 50  742

Koeficijent ispravka

1 62  071

1 63  476

Porezi odbijeni od plaćanja

(9 00  722)

(9 36  159)

Ukupne promjene u mirovinama

1 1 2 79  543

9 2 48  924

5.    Druge važne objave

5.1.   Nepredvidiva imovina

Na temelju ugovornih obveza, dobavljači su dostavili sljedeća bankovna jamstva:

(u eurima)

 

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Putnička agencija

50  000

50  000

Obnova zgrade K1

2  500

2  500

Upravljanje projektom za zgradu K3

7 1 96  680

7 0 96  680

Osiguravajuće društvo

1  361

1  361

Telekomunikacije

20  000

20  000

Ukupno

7 2 70  541

7 1 70  541

5.2.   Obveze za buduće financiranje

(u eurima)

 

31. prosinca 2013.

31. prosinca 2012.

Poslovni najam zgrada

5 60  000

2 5 79  580

Poslovni najam informatičke opreme, osobnih vozila i druge opreme

2 3 73  573

1 0 44  344

Međuzbroj

2 9 33  573

3 6 23  924

Obveze u odnosu na odobrena sredstva koja još nisu iskorištena – RAL („restant à liquider”) – umanjene za obračunate obveze za 2013. godinu

9 3 64  602

1 3 85  871

Ukupno

1 2 2 98  175

5 0 09  795

RAL čini sastavni dio proračunskog računovodstva te se odnosi na vrijednost nepodmirenih obveza. Riječ je o razlici između preuzetih obveza i plaćanja koja nastaje zbog vremenske razlike između preuzimanja obveze i provedbe povezanog plaćanja.

5.3.   Projekti izgradnje zgrada Suda

Sud je uselio u svoju glavnu zgradu (zgradu „K1”) 1988. godine, a 1990. godine u cijelosti je kupio zgradu i zemljište na kojoj se ona nalazi. Sud je 1999. godine potpisao okvirni ugovor s državom Luksemburg kojim je stekao pravo na uporabu dodatne čestice zemljišta u razdoblju od 49 godina (jednom obnovljivo) za izgradnju dodatne zgrade (zgrada „K2”) u zamjenu za isplatu u vrijednosti jednog eura. No, za drugu dogradnju, zgradu „K3”, zbog različitih rješenja za provedbu projekta država Luksemburg i Sud morali su 22. veljače 2008. zaključiti novi okvirni ugovor.

Država je Sudu prodala dva zemljišta povezana s ranije navedenim dvjema dogradnjama („K2” i „K3”) za simboličan iznos od jednog eura.

Ako bi Sud ikad razmatrao ustupanje jedne od zgrada trećoj strani koja nije tijelo ili institucija Unije, Sud će zemlju vratiti u vlasništvo države u zamjenu za simbolični iznos od jednog eura, pri čemu država zadržava mogućnost kupnje zgrade po cijeni koju utvrdi neovisni stručnjak. U slučaju da država odluči ne iskoristiti tu mogućnost, pravo uporabe zemljišta ustupa kupcima zgrade.

U Luksemburgu je uporaba zgrada s uredima dopuštena u razdoblju od 15 godina, nakon čega se zgrade moraju osuvremeniti kako bi bile u skladu s važećim zdravstvenim i sigurnosnim standardima te standardima zaštite okoliša. Takvi obvezni radovi u vezi sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima izvršeni su na zgradi K1. Radovi su dovršeni te je službeno konačno odobrenje potvrđeno 2010. godine. Zgrada K2 započela je s radom u studenome 2003. godine te je stoga njezina uporabna dozvola („autorisation d’exploitation”) valjana do 2018. godine.

Radovi na izgradnji zgrade K3 započeli su u ožujku 2010. godine te je zgrada započela s radom 15. studenog 2012.

5.4.   Moguće znatne obveze u vezi sa sudskim sporovima  (6)

Ne postoje moguće znatne obveze u vezi sa sudskim sporovima.


(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  SL L 362, 31.12.2012., str. 1.

(3)  SL L 268, 20.10.1977., str. 1.

(4)  zaokružena

(5)  Međunarodna tablica duljine života javnih službenika

(6)  10. računovodstveno pravilo EU-a „Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina”.


INFORMACIJE O PRORAČUNU ZA FINANCIJSKU GODINU 2013.

A.   Izračun proračunskog rezultata

Proračunski rezultat za godinu računa se na temelju brojčanih vrijednosti izvršenja proračuna.

(u eurima)

Plaćanja po odobrenim sredstvima za 2013. godinu

(12 0 8 69  858)

Plaćanja izvršena iz prenesenih odobrenih sredstava za plaćanja

(1 1 1 09  965)

Plaćanja po odobrenim sredstvima u vezi s prihodima određenima za posebne namjene

(1 74  759)

Nalozi za povrat za navedenu godinu, unovčeni tijekom 2013. godine

1 7 3 14  791

Proračunski nalozi za povrat izdani prije 2013. godine i unovčeni u 2013. godini

Usklađivanje po nalozima za povrat iz prethodnih godina

Odobrena sredstva za plaćanja prenesena u 2013. godinu

(1 1 4 29  492)

Odobrena sredstva prenesena iz prethodnih godina

1 2 6 77  899

Usklađenje za prijenos iz prethodne godine odobrenih sredstava dostupnih na dan 31. prosinca koja proizlaze iz namjenskih prihoda

4 52  139

Proračunski rezultat

(11 3 1 39  245)

Završni proračun u usporedbi s izvornim nije imao ni uvećanja ni smanjenja.

B   Usklađivanje poslovnog rezultata s proračunskim rezultatom

(u eurima)

Poslovni rezultat za navedenu godinu

(6 2 95  909)

Usklađivanje stavki koje su uključene u poslovni rezultat, ali nisu uključene u proračunski rezultat

(9 0 9 10  188)

 

Razlika između obračunskih obveza na kraju prošle i na kraju tekuće godine

(3 1 92  546)

 

Iznos s povezanog računa s Komisijom knjižen u izvještaju o poslovnom rezultatu

(11 2 8 00  000)

 

Neplaćeni računi na kraju godine knjiženi kao troškovi (razred 6)

44  362

 

Amortizacija nematerijalne i materijalne imovine

6 7 01  213

 

Rezerviranja

7 4 39  624

 

Umanjenja vrijednosti

 

 

Nalozi za povrat izdani u 2013. godini iz razreda 7 koji još nisu unovčeni

(13  025)

 

Plaćanja iz prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje

1 1 1 09  965

 

Ostalo

(2 04  585)

 

Tečajne razlike

4  804

Usklađivanje stavki koje su uključene u proračunski rezultat, ali nisu uključene u poslovni rezultat

(1 5 9 33  148)

 

Stjecanje imovine (plaćeno tijekom godine)

(6 5 23  653)

 

Proračunski nalozi za povrat izdani prije 2013. godine i unovčeni tijekom godine

 

Odobrena sredstva za plaćanja prenesena u 2013. godinu

(1 1 4 29  492)

 

Storniranje neiskorištenih prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje iz prethodne godine

1 5 67  934

 

Usklađivanja prijenosa iz prethodnih godina za odobrena sredstva dostupna 31. prosinca koja proizlaze iz namjenskih prihoda

4 52  139

 

Plaćanja za mirovine (riječ je o proračunskim plaćanjima koja se knjiže kao rezerviranja)

 

 

Ostalo

(76)

Proračunski rezultat

(11 3 1 39  245)


NEOVISNO JAMSTVENO IZVJEŠĆE

Upravi

Europskog revizorskog suda

Ispitali smo jesu li financijska sredstva koja je Europska komisija dodijelila Europskom revizorskom sudu (u daljnjem tekstu „Sud”) upotrijebljena u predviđene svrhe te pružaju li kontrolni postupci koje su uspostavili dužnosnici za ovjeravanje potrebna jamstva kako bi se osigurala usklađenost financijskog poslovanja s važećim pravilima i propisima za financijska sredstva koja su stavljena Sudu na raspolaganje i upotrijebljena u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Uprava Suda odgovorna je za vođenje poslovnih knjiga i evidencija te za uspostavu i redovito provođenje prikladnih kontrola. Naša je odgovornost izraziti mišljenje koje se temelji na našem ispitivanju.

Ispitivanje smo proveli u skladu s međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja „Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija” (MSIU 3000) kako ih je usvojilo tijelo „Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Ovaj standard zahtijeva da ispitivanje planiramo i provodimo na takav način da se pogrešna uporaba resursa koja značajno utječe na poslovne knjige utvrdi s razumnim jamstvom. Naš se rad prvenstveno sastojao od ispitivanja i uzorkovanja, pri čemu dokazi potkrjepljuju sljedeće činjenice:

Sredstva dodijeljena Sudu iskorištena su u predviđene svrhe;

Uspostavljenim kontrolnim postupcima pružena su potrebna jamstva za osiguravanje usklađenosti financijskog poslovanja s važećim pravilima i propisima.

Kao kriterije za naše ispitivanje upotrijebili smo sljedeća pravila i uredbe:

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun (u daljnjem tekstu „proračun”) Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”);

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (u daljnjem tekstu „provedbena pravila”);

Odluka br. 31-2013 Europskog revizorskog suda o unutarnjim pravilima izvršenja proračuna od 27. lipnja 2013. Ove su odredbe sastavni dio postupaka koji su uspostavljeni Ugovorima ili sporazumima koji iz njih proizlaze, a koji se odnose na operativni postupak povezan s izvršenjem proračuna.

Kao kriteriji su posebno upotrijebljena sljedeća unutarnja pravila:

članak 7. – Potpisi – „Svaka strana uključena u izradu, kontrolu i evidenciju operacija u vezi s utvrđivanjem i ostvarivanjem prihoda ili preuzimanjem obveza za sredstva te isplatama svoju uključenost bilježi potpisom i datumom.”

Članak 8. – Projekti izgradnje – „Predsjednik predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću svaki projekt izgradnje za koji je vjerojatno da će imati znatne financijske posljedice na proračun Suda. Prije nego što Sud odobri bilo kakve ugovorne radnje u vezi s takvim projektom, odgovorna služba treba dostaviti dokument kojim je obrazložena usklađenost projekta s financijskim okvirom.”

Članak 11.2. – „Osobe ovlaštene za potpisivanje virmanskih naloga banke prije potpisivanja trebaju provjeriti posebice odgovaraju li virmanski nalozi banke nalozima za plaćanje.”

Članak 17.2. – „Uz zahtjev za prijenos prilažu se informacije navedene u članku 17.2.”

Članak 18.4. – „Računovodstveni službenik dužnosnicima za ovjeravanje putem središnjeg informacijskog sustava stavlja na raspolaganje popis iznosa koji će se prenijeti. Odgovornost je dužnosnika za ovjeravanje osigurati na kraju godine da se prenesu samo oni iznosi za čiji je prijenos postojala pravna obveza.”

Članak 20. – Popis imovine – „Popis materijalne imovine vodi se u bazi podataka koja je zajednička svim dužnosnicima za ovjeravanje u skladu s postupcima koje je utvrdilo Glavno tajništvo nakon savjetovanja s računovodstvenim službenikom.”

Članak 22.1. – Minimalni postupci upravljanja i unutarnje kontrole – „Dužnosnici za ovjeravanje sastavljaju postupke upravljanja i unutarnje kontrole u skladu s minimalnim standardima unutarnje kontrole koje je usvojio Sud.”

Smatramo da ispitivanje pruža razuman temelj za naše mišljenje.

Na temelju našeg rada koji je opisan u ovom izvješću nismo opazili ništa zbog čega bismo smatrali da u svim značajnim aspektima i na temelju prethodno opisanih kriterija:

sredstva dodijeljena Sudu nisu iskorištena u predviđene svrhe;

uspostavljenim kontrolnim postupcima nisu pružena jamstva potrebna za osiguravanje usklađenosti financijskog poslovanja s važećim pravilima i propisima.

Naše je izvješće informativno i sastavljeno je isključivo u svrhu utvrđenu u gore navedenom prvom odlomku te se ne smije upotrebljavati ni u jednu drugu svrhu niti dostavljati drugim stranama, osim u svrhu objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Luxembourg, 28. svibnja 2014.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Réviseur d’entreprises

Društvo predstavlja

Pierre KRIER