ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.CA2014.074.hrv

Službeni list

Europske unije

C 74A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
13. ožujka 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

V.   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

2014/C 074A/01

Obavijest o otvorenom natječaju — EPSO/AD/276/14 — Administratori (AD 5)

1

PREGLED NATJEČAJA SL C A

Dolje je naveden popis SL C A objavljenih u tekućoj godini.

Ako nije drugačije navedeno, SL je objavljen na svim jezičnim inačicama.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

HR

 


V. Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

13.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

CA 74/1


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRATORI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvoreni natječaj temeljen na testovima radi dobivanja popisa uspješnih kandidata na temelju kojega institucije zapošljavaju administratore (1).

Prema rezultatima navedenog natječaja sastavlja se popis uspješnih kandidata na temelju kojih se popunjavaju slobodna radna mjesta dužnosnika u institucijama Europske unije.

Prije podnošenja prijave kandidati moraju pažljivo pročitati opće odredbe koje se primjenjuju na otvorene natječaje objavljene u Službenom listu Europske unije C 60 A od 1. ožujka 2014. i na web-stranicama EPSO-a.

Taj dokument sastavni je dio ove obavijesti i njime se pobliže objašnjavaju pravila koja se odnose na natječajni postupak te postupak prijave.

SADRŽAJ

I.

OPĆE INFORMACIJE

II.

OPIS RADNOG MJESTA

III.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

IV.

PRISTUPNI TESTOVI

V.

CENTAR ZA PROCJENU KANDIDATA

VI.

POPIS USPJEŠNIH KANDIDATA

VII.

KAKO SE PRIJAVITI?

I.   OPĆE INFORMACIJE

Broj uspješnih kandidata: 137

II.   OPIS RADNOG MJESTA

Razred AD 5 jest razina na kojoj administratori mogu početi karijeru u institucijama EU-a. Administratori zaposleni u ovom razredu mogu pod nadzorom obavljati tri glavne vrste poslova: oblikovanje politika, operativna provedba i upravljanje resursima. Osobito tražimo kandidate s mogućnostima za razvoj karijere.

Glavna uloga administratora jest potpora donositeljima odluka u ostvarivanju misije njihove institucije.

Njihove glavne zadaće, koje se mogu razlikovati s obzirom na instituciju, osobito su sljedeće:

oblikovanje, provedba, praćenje i nadzor programa i planova akcije,

upravljanje resursima, osobito ljudskim potencijalima, financijskim sredstvima i opremom,

potpora donositeljima odluka u obliku pismenih ili usmenih doprinosa,

priprema nacrta za analizu politika,

vanjska komunikacija te interno izvješćivanje i komunikacija,

odnosi s vanjskim dionicima i državama članicama,

usklađivanje i savjetovanje između službi i institucija u pogledu politika,

koordinacija radnih skupina koje su osnovale države članice, institucije i drugi vanjski dionici,

priprema ugovorâ, pozivâ za podnošenje prijedlogâ i postupaka javne nabave te sudjelovanje u odborima za ocjenjivanje nadzora natječajnih postupaka i dodjela prijedloga.

III.   UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na posljednji dan roka za podnošenje elektroničke prijave kandidati moraju ispunjivati sljedeće opće i posebne uvjete:

1.

Opći uvjeti

(a)

državljanstvo države članice Europske unije;

(b)

uživanje svih građanskih prava;

(c)

ispunjenje svih zakonskih obveza u pogledu vojne službe;

(d)

ispunjenje uvjeta kojima se dokazuje primjerenost osobnosti za obavljanje predmetnih dužnosti.

2.

Posebni uvjeti

2.1.

Akademska kvalifikacija

Kandidat posjeduje razinu obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine za što mu je dodijeljena diploma.

Studenti na završnoj godini sveučilišnog studija mogu sudjelovati u natječaju pod uvjetom da diplomiraju najkasnije do 31. srpnja 2014.

2.2.

Profesionalno iskustvo

Profesionalno iskustvo nije potrebno.

2.3.

Znanje jezikâ (2)

Jezik 1.

Glavni jezik

Temeljito znanje jednog od službenih jezika Europske unije.

Jezik 2.

Drugi jezik (obvezatno različit od jezika 1.)

Zadovoljavajuće znanje njemačkog, engleskog ili francuskog jezika.

U skladu s presudom Suda Europske unije (Veliko vijeće) u predmetu C-566/10 P, Talijanska Republika protiv Komisije, institucije EU-a žele, u okviru ovog natječaja, obrazložiti ograničenje izbora drugog jezika na ograničen broj službenih jezika EU-a.

Kandidati se stoga obavješćuju da je odluka o mogućnostima odabira drugog jezika u ovom natječaju donesena u interesu službe budući da novi zaposlenici moraju biti sposobni odmah početi raditi i učinkovito komunicirati u svom svakodnevnom radu. U suprotnom bi učinkovito djelovanje institucija bilo ozbiljno ugroženo.

U skladu s dugogodišnjom praksom institucija Unije povezanom s upotrebom jezika u internoj komunikaciji, te uzimajući u obzir potrebe službi u smislu vanjske komunikacije i obrade dokumenata najčešće se koriste engleski, francuski i njemački jezik. Osim toga, engleski, francuski i njemački jezik najrašireniji su strani jezici u Europskoj uniji i strani jezici koji se najčešće uče. Ta činjenica potvrđuje trenutačne obrazovne i profesionalne standarde prema kojima se od kandidata za zapošljavanje na radna mjesta u institucijama Europske unije očekuje da se savršeno služe najmanje jednim od tih jezika. Stoga, u nastojanju da se interesi službe usklade s potrebama i sposobnostima kandidata, a pritom uzimajući u obzir posebno područje ovog natječaja, primjerenim se smatra organizirati testiranja na navedena tri jezika kako bi se zajamčilo da svi kandidati, bez obzira na svoj prvi službeni jezik, vladaju najmanje jednim od ta tri službena jezika na razini koja im omogućuje obavljanje njihova posla. Takvo testiranje posebnih kompetencija institucijama Unije pomaže u procjeni sposobnosti kandidata da odmah učinkovito djeluju u okruženju vrlo sličnom stvarnim uvjetima na radnome mjestu.

Zbog istih se razloga preporučuje da se ograniči izbor jezika na kojima kandidati komuniciraju s institucijom, uključujući jezike na kojima se može ispuniti prijava za natječaj. Na taj će se način osigurati i ujednačenost u uspoređivanju kandidata i provjeravanju njihovih prijava.

Nadalje, radi jednakog postupanja prema svima, svi kandidati, uključujući one čiji je prvi službeni jezik jedan od navedena tri, moraju proći testiranje na svom drugom jeziku, koji odabiru među ta tri.

To ne dovodi u pitanje daljnje jezično usavršavanje u svrhu stjecanja sposobnosti rada na trećem jeziku u skladu s člankom 45. stavkom 2. Pravilnika o osoblju.

IV.   PRISTUPNI TESTOVI

Pristupni testovi polažu se na računalu, a testiranje organizira EPSO. Odbor za odabir odlučuje o težini testova i odobrava njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

1.

Poziv na testiranje

Na testiranje se pozivaju kandidati koji su na vrijeme potvrdili svoju prijavu (vidjeti odjeljak VII.).

Važna napomena:

1.

potvrđivanjem prijave kandidati izjavljuju da ispunjuju opće i posebne uvjete iz odjeljka III.;

2.

da bi sudjelovali u testiranju, kandidati moraju rezervirati jedan od ponuđenih datuma, što moraju obvezatno učiniti u roku o kojem će biti obaviješteni putem svojeg EPSO računa.

2.

Vrsta testiranja i ocjenjivanje

Riječ je o nizu testova temeljenih na pitanjima s višestrukim izborom odgovora kojima se ocjenjuju opće kompetencije kandidata u sljedećim područjima:

Test (a)

test verbalnog zaključivanja

bodovanje: od 0 do 20 bodova

Test (b)

test numeričkog zaključivanja

bodovanje: od 0 do 10 bodova

bodovni prag: 5 bodova

Test (c)

test apstraktnog zaključivanja

bodovanje: od 0 do 10 bodova

 

bodovni prag za testove (a) i (c) zajedno: 15 bodova

Test (d)

situacijsko prosuđivanje

bodovanje: od 0 do 40 bodova

bodovni prag: 24 bodova

3.

Jezik testova

Jezik 1. za testove (a), (b), i (c)

Jezik 2. za test (d)

V.   CENTAR ZA PROCJENU KANDIDATA

1.

Poziv na testiranje

U centar za procjenu bit će pozvani kandidati

koji su na svim pristupnim testovima prešli bodovni prag,

koji su bili među kandidatima (3) koji su na testovima (a), (c) i (d) postigli najveći broj bodova, i

za koje se provjerom informacija koje su dostavili u svojoj elektroničkoj prijavi (4) utvrdilo da ispunjuju opće i posebne uvjete iz odjeljka III.

Pristupni test (b) eliminacijski je, ali se postignuti bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na drugim testovima na temelju čega se odabiru kandidati koji će biti pozvani u centar za procjenu kandidata.

Broj kandidata koji će biti pozvani u centar za procjenu odgovara broju koji je približno 2,5 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata navedenog u ovoj obavijesti i bit će objavljen na web-stranicama EPSO-a (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Centar za procjenu kandidata

Opće kompetencije (5) kandidata, čiji sadržaj odobrava odbor za odabir, testirat će se u centru za procjenu kandidata na temelju sljedećih elemenata:

(e)

studija slučaja;

(f)

rad u skupini;

(g)

usmena prezentacija;

(h)

strukturirani intervju.

Kandidati će test studije slučaja (6) (koji je sastavni dio testiranja u centru za procjenu kandidata) i ostale testove u centru za procjenu u načelu polagati u Bruxellesu u jednom danu ili danu i pol.

Svaka kompetencija testirat će se prema sljedećoj shemi:

 

Studija slučaja

Rad u skupini

Usmena prezentacija

Strukturirani intervju

Analiziranje i rješavanje problema

x

 

x

 

Komunikacija

x

 

x

 

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

x

 

x

 

Učenje i razvoj

 

x

 

x

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

x

x

 

 

Otpornost

 

 

x

x

Timski rad

 

x

 

x

Sposobnost vodstva

 

x

 

x

3.

Jezik testiranja u centru za procjenu

Jezik 2.

4.

Bodovanje

Od 0 do 10 bodova za svaku od općih kompetencija.

Bodovni prag:

 

3 boda po kompetenciji

 

50 bodova od 80 za svih 8 općih kompetencija.

VI.   POPIS USPJEŠNIH KANDIDATA

1.

Uključivanje na popis uspješnih kandidata

Odbor za odabir uključuje na popis uspješnih kandidata imena kandidata:

koji su prešli bodovni prag (7) i istodobno bili među kandidatima koji su postigli najveći broj bodova na svim testovima u centru za procjenu kandidata (vidjeti odjeljak I., broj uspješnih kandidata),

i koji na temelju popratne dokumentacije ispunjuju sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Popratna dokumentacija provjerava se prema uspješnosti kandidata padajućim redoslijedom dok broj kandidata koji se mogu uključiti na popis uspješnih kandidata i koji doista ispunjuju sve uvjete za sudjelovanje u natječaju ne dosegne prethodno utvrđeni prag.

Popratna dokumentacija kandidata ispod tog praga ne provjerava se. Ako se nakon provjere popratne dokumentacije utvrdi da izjave (8) iz elektroničke prijave kandidata nisu potkrijepljene relevantnom popratnom dokumentacijom, dotični se kandidat isključuje iz natječaja.

2.

Razvrstavanje

Kandidati su na popisu uspješnih kandidata razvrstani prema abecednom redu.

VII.   KAKO SE PRIJAVITI

1.

Elektronička prijava

Kandidati moraju ispuniti elektroničku prijavu slijedeći postupak opisan na EPSO-ovim web-stranicama, a posebno u Vodiču za prijavu.

Rok za prijavu (uključujući potvrđivanje prijave): 15. travnja 2014. u 12.00 (podne), prema briselskom vremenu.

2.

Potpuna dokumentacija za prijavu

Kandidati koji su pozvani na testiranje u centar za procjenu sa sobom moraju ponijeti (9) potpunu dokumentaciju za prijavu (ispis elektroničkog obrasca za prijavu s vlastoručnim potpisom i popratnu dokumentaciju).

Postupak: vidjeti točku 2.1.7. općih odredaba koje se primjenjuju na otvorene natječaje.


(1)  Svako upućivanje na osobu muškog spola u ovoj obavijesti o otvorenim natječajima smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola.

(2)  Vidjeti Zajednički europski referentni okvir za jezike (CECR) – najniža zahtijevana razina: jezik 1. = C1, jezik 2. = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Ako se za posljednje slobodno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će biti pozvani na testiranje u centar za procjenu kandidata.

(4)  Te se informacije provjeravaju na temelju popratne dokumentacije prije sastavljanja popisa uspješnih kandidata (vidjeti odjeljak VI. točku 1. i odjeljak VII. točku 2.).

(5)  Definicija tih kompetencija navedena je u točki 1.2. općih odredaba koje se primjenjuju na otvorene natječaje.

(6)  Zbog logističkih se razloga test studije slučaja može organizirati u ispitnim centrima država članica, neovisno o ostalim testovima koji se polažu u centru za procjenu kandidata.

(7)  Ako se za posljednje slobodno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će biti uključeni u popis uspješnih kandidata.

(8)  Vjerodostojnost izjava koje se odnose na opće uvjete provjerava EPSO, a vjerodostojnost izjava koje se odnose na posebne uvjete odbor za odabir.

(9)  O datumu testiranja u centru za procjenu kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem svojeg EPSO računa.