ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.358.hrv

Službeni list

Europske unije

C 358

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

56
7. prosinca 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2013/C 358/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) ( 1 )

1

2013/C 358/03

Komunikacija Komisije o količini za koju nije podnesen zahtjev koju treba dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2014. u okviru određenih kvota koje je Unija otvorila za proizvode u sektoru mesa peradi

2

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2013/C 358/04

Odluka Vijeća od 2. prosinca 2013. o imenovanju članova i zamjenika članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu za Hrvatsku, Mađarsku, Portugal i Ujedinjenu Kraljevinu

3

2013/C 358/05

Odluka Vijeća od 2. prosinca 2013. o imenovanju članova i zamjenskih članova upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

5

 

Europska komisija

2013/C 358/06

Tečajna lista eura

9

 

Europski nadzornik zaštite podataka

2013/C 358/07

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu Komisije za Uredbu o medicinskim uređajima, i o izmjenama i dopunama Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

10

2013/C 358/08

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Priopćenju Komisije o Akcijskom planu za e-zdravlje 2012.–2020.: inovativno zdravstvo za 21. stoljeće

11

2013/C 358/09

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu Komisije za Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku

12

2013/C 358/10

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Priopćenju Komisije o Digitalnom programu za Europu – Digitalni rast Europe

13

2013/C 358/11

Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu Komisije za Uredbu o izvješćivanju o ugrožavanju sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i o stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2007, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1330/2007 te članka 19 Uredbe (EU) br. 996/2010

14

 

V.   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2013/C 358/12

Prethodna prijava koncentracije (Predmet COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

15

2013/C 358/13

Prethodna prijava koncentracije (Predmet COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

17

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 358/01

Dana 28. studenoga 2013. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32013M7038. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 358/02

Dana 29. studenoga 2013. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32013M7043. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/2


Komunikacija Komisije o količini za koju nije podnesen zahtjev koju treba dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2014. u okviru određenih kvota koje je Unija otvorila za proizvode u sektoru mesa peradi

2013/C 358/03

Uredbom Komisije (EZ) br. 616/2007 (1) otvorene su carinske kvote za uvoz proizvoda u sektoru mesa peradi. Zahtjevi za uvozne dozvole podneseni tijekom prvih sedam dana mjeseca listopada 2013. za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. odnose se na kvote 09.4212, 09.4217, 09.4218 i 09.4256, na količine manje od raspoloživih. U skladu s člankom 7. stavkom 4. drugom rečenicom Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (2), količine za koje nisu podneseni zahtjevi dodaju se količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote od 1. travnja do 30. lipnja 2014., a navedene su u Prilogu ovoj Komunikaciji.


(1)  SL L 142, 5.6.2007., str. 3.

(2)  SL L 238, 1.9.2006., str. 13.


PRILOG

Redni br. kvote

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2014.

(u kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/3


ODLUKA VIJEĆA

od 2. prosinca 2013.

o imenovanju članova i zamjenika članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu za Hrvatsku, Mađarsku, Portugal i Ujedinjenu Kraljevinu

2013/C 358/04

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 22. srpnja 2003. o osnivanju Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (1), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir popise s prijedlozima za imenovanja koji su Vijeću podnijele vlade država članica,

budući da:

(1)

Odlukom od 22. travnja 2013. (2), Vijeće je imenovalo članove i zamjenike članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu za razdoblje od 22. travnja 2013. do 28. veljače 2016., uz iznimku pojedinih članova.

(2)

Vlade Hrvatske, Mađarske, Portugala i Ujedinjene Kraljevine predložile su kandidate za nekoliko mjesta koja treba popuniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članovima i zamjenicima članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu za razdoblje do 28. veljače 2016. imenuju se:

I.   PREDSTAVNICI VLADA

Država

Član

Zamjenik

Hrvatska

g. Zdravko MURATTI

gđa Inga ŽIC

g. Ilija TADIĆ

Portugal

 

g. António SANTOS


II.   PREDSTAVNICI SINDIKATA

Država

Član

Zamjenik

Mađarska

g. Károly GYÖRGY

g. Szilárd SOMLAI


III.   PREDSTAVNICI POSLODAVACA

Država

Član

Zamjenik

Hrvatska

Gđa Admira RIBIČIĆ

G. Nenad SEIFERT

Gđa Milica JOVANOVIĆ

Ujedinjena Kraljevina

 

gđa Hannah MURPHY

Članak 2.

Članove i zamjenike članova koji još nisu imenovani Vijeće će imenovati kasnije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GUSTAS


(1)  SL C 218, 13.9.2003., str. 1.

(2)  SL C 120, 26.4.2013., str. 7.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/5


ODLUKA VIJEĆA

od 2. prosinca 2013.

o imenovanju članova i zamjenskih članova upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

2013/C 358/05

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (1), a posebno njezin članak 6.,

uzimajući u obzir popise prijedloga za imenovanja podnesene Vijeću od strane vlada država članica i organizacija radnika i poslodavaca,

budući da:

(1)

Vijeće je odlukama od 22. studenoga 2010. (2), 7. ožujka 2011. (3), 12. srpnja 2011. (4), 20. rujna 2011. (5) i 29. listopada 2012. (6) imenovalo članove i zamjenske članove upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za razdoblje od 1. prosinca 2010. do 30. studenoga 2013.

(2)

Članovi i zamjenski članovi upravnog odbora koji predstavljaju vlade država članica i organizacije radnika i poslodavaca trebali bi se imenovati na razdoblje od tri godine.

(3)

Komisija imenuje svoje predstavnike u upravnom odboru,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članovima i zamjenskim članovima upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za razdoblje od 1. prosinca 2013. do 30. studenoga 2016. imenuju se:

I.   PREDSTAVNICI VLADA

Zemlja

Članovi

Zamjenski članovi

Belgija

G. Michel DE GOLS

G. Alain PIETTE

Bugarska

Gđa Teodora TODOROVA

G. Iskren ANGELOV

Češka Republika

G. Vlastimil VÁŇA

Gđa Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Danska

Gđa Lone HENRIKSEN

Gđa Lis WITSØ-LUND

Njemačka

G. Andreas HORST

G. Sebastian JOBELIUS

Estonija

Gđa Eva PÕLDIS

Gđa Ester Rünkla

Irska

G. Paul CULLEN

Gđa Mary O’SULLIVAN

Grčka

Gđa Stamatia PISIMISI

G. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Hrvatska

Gđa Narcisa MANOJLOVIĆ

Gđa Olivera FIŠEKOVIĆ

Španjolska

Gđa Paloma GARCÍA GARCÍA

G. José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Francuska

Gđa Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Gđa Marie-Soline CHOMEL

Italija

Gđa Aviana Maria Teresa BULGARELLI

Gđa Carla ANTONUCCI

Cipar

G. Andreas MYLONAS

G. Orestis MESSIOS

Latvija

Gđa Ineta TĀRE

Gđa Ineta VJAKSE

Litva

Gđa Rita SKREBIŠKIENĖ

G. Evaldas BACEVIČIUS

Luksemburg

Gđa Nadine WELTER

G. Gary TUNSCH

Mađarska

 

 

Malta

G. Roderick MIZZI

G. Anthony AZZOPARDI

Nizozemska

G. Roel GANS

G. Martin BLOMSMA

Austrija

Gđa Stephanie MATTES

Gđa Petra PENCS

Poljska

G. Jerzy CIECHAŃSKI

Gđa Joanna MACIEJEWSKA

Portugal

G. Manuel MADURO ROXO

Gđa Isilda FERNANDES

Rumunjska

G. Alexandru ALEXE

Gđa Liliana Ramona MOȘTENESCU

Slovenija

Gđa Vladka KOMEL

G. Andraž BOBOVNIK

Slovačka

Gđa Silvia GREGORCOVÁ

 

Finska

G. Antti NÄRHINEN

Gđa Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Švedska

G. Hannes KANTELIUS

G. Håkan NYMAN

Ujedinjena Kraljevina

G. Ciaran DEVLIN

Gđa Shyamala BALENDRA


II.   PREDSTAVNICI ORGANIZACIJA RADNIKA

Zemlja

Članovi

Zamjenski članovi

Belgija

G. Herman FONCK

G. François PHILIPS

Bugarska

G. Ivan KOKALOV

G. Vesselin MITOV

Češka Republika

Gđa Hana MÁLKOVÁ

G. Tomáš PAVELKA

Danska

G. Jan KAHR FREDERIKSEN

Gđa Heidi RØNNE MØLLER

Njemačka

Gđa Marika HÖHN

Gđa Ghazaleh NAZZIBI

Estonija

G. Kalle KALDA

Gđa Kadi ALATALU

Irska

Gđa Sally Anne KINAHAN

G. Peter RIGNEY

Grčka

G. Panagiotis SYRIOPOULOS

G. Panagiotis KORDATOS

Hrvatska

Gđa Marija HANŽEVAČKI

Gđa Dijana ŠOBOTA

Španjolska

Gđa Antonia RAMOS YUSTE

G. Ramon BAEZA

Francuska

G. Emmanuel COUVREUR

G. Rafaël NEDZYNSKI

Italija

G. Fausto DURANTE

Gđa Cinzia DEL RIO

Cipar

G. Nicolaos EPISTITHIOU

 

Latvija

Gđa Ruta PORNIECE

 

Litva

Gđa Kristina KRUPAVIČIENĖ

Gđa Danute ŠLIONSKIENĖ

Luksemburg

Gđa Véronique EISCHEN

G. Vincent JACQUET

Mađarska

Gđa Melinda KELEMEN

Gđa Erzsébet HANTI

Malta

 

 

Nizozemska

G. Erik PENTENGA

Gđa Sonja BALJEU

Austrija

Gđa Dinah DJALINOUS-GLATZ

G. Adi BUXBAUM

Poljska

G. Bogdan OLSZEWSKI

G. Piotr OSTROWSKI

Portugal

G. Armando da COSTA FARIAS

G. Vítor Manuel VICENTE COELHO

Rumunjska

G. Adrian MARIN

Gđa Luminița VINTILĂ

Slovenija

G. Pavle VRHOVEC

Gđa Maja KONJAR

Slovačka

G. Erik MACÁK

 

Finska

G. Juha ANTILA

Gđa Leila KURKI

Švedska

G. Mats ESSEMYR

G. Sten GELLERSTEDT

Ujedinjena Kraljevina

G. Paul SELLERS

Gđa Elena CRASTA


III.   PREDSTAVNICI ORGANIZACIJA POSLODAVACA

Zemlja

Članovi

Zamjenski članovi

Belgija

G. Kris DE MEESTER

G. Roland WAEYAERT

Bugarska

G. Dimiter BRANKOV

G. Nikola ZIKATANOV

Češka Republika

Gđa Vladimíra DRBALOVÁ

Gđa Pavla BŘEČKOVÁ

Danska

Gđa Karen ROIY

Gđa Berit TOFT FIHL

Njemačka

G. Lutz MÜHL

Gđa Renate HORNUNG-DRAUS

Estonija

Gđa Eve PÄÄRENDSON

Gđa Marika MERILAI

Irska

G. Brendan McGINTY

G. Eamonn McCOY

Grčka

Gđa Rena BARDANI

Gđa Katerina DASKALAKI

Hrvatska

G. Davor MAJETIC

G. Nenad SEIFERT

Španjolska

G. Miguel CANALES GUTIÉRREZ

G. Javier BLASCO de LUNA

Francuska

G. Emmanuel JAHAN

 

Italija

Gđa Stefania ROSSI

Gđa Paola ASTORRI

Cipar

Gđa Lena PANAYIOTOU

G. Polyvios POLYVIOU

Latvija

Gđa Ilona KIUKUCĀNE

Gđa Anita LĪCE

Litva

 

 

Luksemburg

G. Fabio STUPICI

Gđa Magalie LYSIAK

Mađarska

G. Antal CSUPORT

Gđa Adrienn BALINT

Malta

G. Martin BORG

 

Nizozemska

G. W.M.J.M. VAN MIERLO

G. Gerard A. M. VAN DER GRIND

Austrija

Gđa Katharina LINDNER

Gđa Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Poljska

Gđa Anna KWIATKIEWICZ

 

Portugal

G. Marcelino Peralta PENA COSTA

G. António VERGUEIRO

Rumunjska

G. Doru Claudian FRUNZULICĂ

G. Ștefan RĂDEANU

Slovenija

Gđa Tatjana PAJNKIHAR

G. Igor ANTAUER

Slovačka

G. Martin HOŠTÁK

 

Finska

Gđa Jenni RUOKONEN

Gđa Minna ETU-SEPPÄLÄ

Švedska

G. Sverker RUDEBERG

G. Niklas BECKMAN

Ujedinjena Kraljevina

G. Neil CARBERRY

G. Rob WALL

Članak 2.

Članove i zamjenske članove koji još nisu predloženi Vijeće će imenovati kasnije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GUSTAS


(1)  SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(2)  SL C 322, 27.11.2010., str. 8.

(3)  SL C 83, 17.3.2011., str. 4.

(4)  SL C 208, 14.7.2011., str. 3.

(5)  SL C 278, 22.9.2011., str. 2.

(6)  SL C 334, 31.10.2012., str. 2.


Europska komisija

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/9


Tečajna lista eura (1)

6. prosinca 2013.

2013/C 358/06

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,3661

JPY

japanski jen

139,63

DKK

danska kruna

7,4600

GBP

funta sterlinga

0,83580

SEK

švedska kruna

8,9261

CHF

švicarski franak

1,2231

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

8,4340

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,480

HUF

mađarska forinta

302,25

LTL

litavski litas

3,4528

LVL

letonski lats

0,7030

PLN

poljski zlot

4,1938

RON

rumunjski novi leu

4,4610

TRY

turska lira

2,7876

AUD

australski dolar

1,5065

CAD

kanadski dolar

1,4548

HKD

hongkonški dolar

10,5937

NZD

novozelandski dolar

1,6663

SGD

singapurski dolar

1,7119

KRW

južnokorejski von

1 444,01

ZAR

južnoafrički rand

14,3055

CNY

kineski renminbi-juan

8,3103

HRK

hrvatska kuna

7,6425

IDR

indonezijska rupija

16 298,17

MYR

malezijski ringit

4,4192

PHP

filipinski pezo

60,139

RUB

ruski rubalj

45,0410

THB

tajlandski baht

44,133

BRL

brazilski real

3,2237

MXN

meksički pezo

17,8348

INR

indijska rupija

84,1550


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Europski nadzornik zaštite podataka

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/10


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu Komisije za Uredbu o medicinskim uređajima, i o izmjenama i dopunama Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te Uredbe o „in vitro” dijagnostičkim medicinskim proizvodima

2013/C 358/07

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/11


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Priopćenju Komisije o „Akcijskom planu za e-zdravlje 2012.–2020.: inovativno zdravstvo za 21. stoljeće”

2013/C 358/08

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/12


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu Komisije za Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku

2013/C 358/09

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/13


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Priopćenju Komisije o „Digitalnom programu za Europu – Digitalni rast Europe”

2013/C 358/10

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/14


Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika zaštite podataka o Prijedlogu Komisije za Uredbu o izvješćivanju o ugrožavanju sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu i o stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2007, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1330/2007 te članka 19 Uredbe (EU) br. 996/2010

2013/C 358/11

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


V. Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/15


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 358/12

1.

Dana 29. studenoga 2013. Komisija zaprimila je prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnici Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”), TPG LundyCO, L.P. („TPG”) i Barclays PLC („Barclays”) kupnjom udjela stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Intertain Limited („Intertain”).

2.

Poslovne djelatnosti dotičnih poduzetnika su sljedeće:

Goldman Sachs je društvo koje se bavi globalnim investicijskim bankarstvom, vrijednosnim papirima i upravljanjem ulaganjima te diljem svijeta pruža širok raspon usluga raznim vrstama klijenata, poput društava, financijskih institucija, vlada i pojedinaca u posjedu znatne imovine,

TPG je ulagački instrument koji pripada grupi TPG Group, globalnom društvu za privatna ulaganja koje upravlja skupinom fondova i ulaže u niz društava stjecanjem i korporativnim restrukturiranjem,

Barclays je društvo za upravljanje grupom Barclays Group, pružateljem financijskih usluga na globalnoj razini koji se bavi osobnim bankarstvom, kreditnim karticama, korporativnim i investicijskim bankarstvom te upravljanjem imovinom i ulaganjima,

Intertain je englesko društvo s ograničenom odgovornošću koje vodi barove i ugostiteljske objekte za predstave komičara u Ujedinjenoj Kraljevini.

3.

Slijedom preliminarnog ispitivanja Europska komisija ocjenjuje da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama u okviru Uredbe o koncentracijama (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), porukom e-pošte na COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, pri čemu je potrebno naznačiti referentni broj COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 56, 5.3.2005., str. 32. („Obavijest o pojednostavnjenom postupku”).


7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 358/17


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 358/13

1.

Dana 2. prosinca 2013. Komisija zaprimila je prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnik Allianz IARD SA („Allianz”, Francuska), član grupe Allianz (Njemačka), poduzetnik Axa France IARD SA („Axa”, Francuska), član grupe Axa (Francuska), poduzetnik Covéa Risk SA („Covéa”, Francuska), član grupe Covéa (Francuska), poduzetnik Generali France Assurances SA („Generali”, Francuska), član grupe Assicurazioni Generali (Italija), i la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances („CSCA”, Francuska) kupnjom udjela u novoonsnovanom trgovačkom društvu koje čini zajedničkih pothvat stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Netproassur SASU („Netproassur”, Francuska).

2.

Poslovne djelatnosti dotičnih poduzetnika su sljedeće:

Allianz: osiguravajuće društvo (stavljanje na tržište proizvoda osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti IARD (požar, automobilska odgovornost, šteta) u Francuskoj),

Axa: osiguravajuće društvo (stavljanje na tržište proizvoda osiguranja IARD u Francuskoj),

Covéa: osiguravajuće društvo (stavljanje na tržište proizvoda osiguranja IARD u Francuskoj),

Generali: osiguravajuće društvo (stavljanje na tržište proizvoda osiguranja života i osiguranja od štete u Francuskoj),

CSCA: krovno francusko udruženje za posredovanje u osiguranju osnovano u obliku sindikalne konfederacije,

Netproassur: razvoj, pokretanje i provedba projekata informacijske i komunikacijske tehnologije povezanih s posredovanjem u osiguranju i reosiguranju.

3.

Slijedom preliminarnog ispitivanja Komisija ocjenjuje da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, odgađa se donošenje konačne odluke. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama u okviru Uredbe o koncentracijama (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), porukom e-pošte na COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, pri čemu je potrebno naznačiti referentni broj COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 56, 5.3.2005., str. 32. („Obavijest o pojednostavnjenom postupku”).